Prop. 1986/87:77

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Regeringens proposition 1986/87: 77

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 8 januari 1987.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Kjell-OlofFe/dt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om dubbelbcskattnings- avtal mellan Sverige och Irland. Avtalet har tagits in i lagen som bilaga. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och blir med visst undantag tillämpligt på inkomst och realisationsvinst som förvär- vas fr.o.m. den ljanuari året närmast efter utväxlingen.

Avtalet ersätter ett avtal av den 6 november 1959.

& ww P%)

Prop. 1986/87: 77

Förslag till Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige och Ir- land undertecknade den 8 oktober l986 skall gälla för Sveriges del. Avta- lets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 Q' Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm- melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 27 punkt 1 i avtalet.

4 5 Även om en skattskyldigs inkomst eller realisationsvinst enligt avta- let skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Prop. 1986/87: 77

IJ

Convention between Ireland and Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains

The Government of Ireland and the Gov— ernment of Sweden, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxa- tion and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, have agreed as follows:

Article ] Personal scope This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con- tracting States.

Article 2 Taxes covered

(I) The taxes which are the subject of this Convention are: la) in Ireland:

(i) the income tax; (ii) the corporation tax: and (iii) the capital gains tax; (hereinafter referred to as "Irish tax”); (b) in Sweden:

(i) the State income tax, including sail- ors' tax and coupon tax (den statliga in- komstskatten, sjömansskatten och ku- pongskatten däri inbegripna);

(ii) the tax on undistributed profits of companies (ersättningsskatten):

(iii) the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the wind- ing—up of a company (utskiftningsskatten);

(iv) the tax on public entertainers (be- villningsavgiften för vissa offentliga före— ställningar);

(v) the communal income tax (den kom- munala inkomstskatten); and

(vi) the profit sharing tax (vinstdel- ningsskatten); (hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

Prop. 1986/87: 77

Bilaga (Översättning)

Avtal mellan Irland och Sverige för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst

Irlands regering och Sveriges regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dub- belbeskattning och förhindra skatteflykt be- träffande skatter på inkomst och realisations- vinst, har kommit överens om följande be- stämmelser:

Artikel ] Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Irland:

l) inkomstskatten; 2) bolagsskatten; och 3) realisationsvinstskatten (i det följande benämnda "irländsk skatt”): b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten. sjö- mansskatten och kupongskatten däri inbe— gripna:

2) ersättningsskatten; 3) utskiftningsskatten; 4) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar; 5) den kommunala inkomstskatten; och 6) vinstdelningsskatten (i det följande benämnda "svensk skatt").

3

(2) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to. or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Anicle 3 General dejinitions

(I) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Ireland” includes any area outside the territorial waters of Ireland which in accordance with international law has been or may hereafter be designated. under the laws of Ireland concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of Ireland with respect to the sea bed and sub— soil and their natural resources may be exer- cised:

(b) the term "Sweden” means the King- dom of Sweden and. when used in a geogra- phical sense, includes the national territory, the territorial sea as well as other maritime areas over which Sweden, in accordance with international law. exercises sovercign rights orjurisdiction:

(c) the term ”nationals" means:

(i) in relation to Ireland, all citizens of Ireland and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Ireland:

(ii) in relation to Sweden, all Swedish subjects and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Sweden: (d) the term "tax" means Irish tax or Swedish tax. as the context requires;

(e) the terms "a Contracting State" and ”the other Contracting State" mean Ireland or Sweden. as the context requires:

(f) the term "person" includes an individ- ual. & company and any other body of per- sons:

(g) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

Prop. 1986/87: 77

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag. som efter undertecknandet av avtalet införs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna skall med- dela varandra väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3 Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an- nat. har vid tillämpningen av detta avtal föl- jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Irland" inbegriper varje utanför Ir- lands territorialvatten beläget område vilket. i överensstämmelse med folkrättens all— männa regler, i Irlands lagstiftning om kon- tinentalsockeln betecknas eller senare kom- mer att betecknas som ett område inom vilket Irland äger utöva sina rättigheter med av- seende på havsbottnen. dennas underlag och där befintliga naturtillgångar.

b) ”Sverige" åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geo- grafisk bemärkelse. Sveriges territorium, ter- ritorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige — i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler — äger utöva su- veräna rättigheter eller jurisdiktion.

c) "Medborgare" åsyftar:

I) beträffande Irland. alla irländska med- borgare och juridiska personer eller andra sammanslutningar. som bildats enligt gäl- lande irländsk lag;

2) beträffande Sverige. alla svenska medborgare och juridiska personer eller andra sammanslutningar. som bildats en- ligt gällande svensk lag. (I) ”Skatt" åsyftar irländsk skatt eller svensk skatt, beroende på sammanhanget.

e) ”En avtalsslutande stat" och "den an- dra avtalsslutande staten" åsyftar Irland eller Sverige beroende på sammanhanget.

f) "Person” inbegriper fysisk person, bo- lag och annan sammanslutning.

g) "Bolag" åsyftarjuridisk person eller an- nan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person.

(h) the terms "enterprise of a Contracting State" and ”enterprise ofthe other Contract- ing State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resi- dent of the other Contracting State;

(i) the term ”international traffic" with ref- erence to a resident of a Contracting State means any voyage of a ship or aircraft to transport passengers or property (whether or not operated or used by that resident) except where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or property between places within the other Contracting State:

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Ireland, the Revenue Commissioners or their authorised repre- sentative;

(ii) in the case of Sweden,the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a com- petent authority for the putposes of this Convention. (2) As regards the application of the Con- vention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context oth- erwise requires, have the meaning which it has under the law ofthat State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4 Residence

(I) For the purposes of this Convention. the term ”resident of a Contracting State" means, subject to the provisions of para- graphs (2) and (3) of this Anicle. any person who. under the IaWs of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, resi- dence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State. The terms "resi- dent of Ireland” and ”resident of Sweden" shall be construed accordingly.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual is a

Prop. 1986/87: 77

h) "Företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar ett företag som bedrivs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat. respek- tive ett företag som bedrivs av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

i) "Internationell trafik" åsyftar, när det används i fråga om en person med hemvist i en avtalsslutande stat, transport med skepp eller luftfartyg för befordran av passagerare eller egendom (oavsett om det drivs eller an- vänds av denna person). utom då det huvud- sakliga ändamålet med transporten är att be- fordra passagerare eller egendom mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

j) "Behörig myndighet" åsyftar:

l) i Irland: "the Revenue Commission- ers" eller deras befullmäktigade ombud:

2) i Sverige: Chefen för finansdeparte- mentet. dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdragits att vara behörig myndighet enligt detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta- let anses, såvida inte sammanhanget föran- leder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4 Hemvisl

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtals- slutande stat". om inte bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i denna artikel föranleder annat, person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper dock inte person som är skattskyl- dig i denna avtalsslutande stat endast för in- komst från källa i denna stat. Uttrycken ”person med hemvist i Irland” och "person med hemvist i Sverige” har motsvarande in- nebörd.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel en fysisk person har hemvist

resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States. he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined. or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resi- dent of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them. he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them the competent authorities of the Contracting States shall settle the ques— tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other than an individual is a resident of both Con- tracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5 Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention. the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural re- sources;

(g) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural re- sources.

Prop. 1986/87: 77

i båda avtalsslutande staterna bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat, där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat, med vilken hans personliga och ekono- miska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgöras, i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen, eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfo- gande, anses han ha hemvist i den stat. där han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta- terna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

(1) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi- dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel person som inte är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande sta- terna anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5 Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad;

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar;

g) anordning eller byggnad, som används för att utforska eller utvinna naturtillgångar.

6

(3) A building site or construction or instal- lation project constitutes a permanent estab- lishment only if it lasts more than twelve months.

(4) An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it carries on su- pervisory activities in that State for more than twelve months in connection with a building site, or a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that State.

(5) Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article the term ”permanent establishment" shall be deemed not to in- clude:

(a) the use of facilities solely for the pur- pose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of storage, display or deliv- ery:

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of processing by another enterprise;

((I) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting infor- mation, for the enterprise;

(e) the maintenance ofa fixed place of busi- ness solely for the purpose of carrying on. for the enterprise, any other activity of a pre- paratory or auxiliary character;

(f) the maintenance ofa fixed place of busi- ness solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs ('a') to (e) pro- vided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combi- nation is of a preparatory or auxiliary charac- ter.

(6) Notwithstanding the provisions of para- graphs (1) and (2) of this Article where a person—other than an agent of an indepen- dent status to whom paragraph (7) of this Article applies—is acting on behalf of an en- terprise and has, and habitually exercises. in a Contracting State an authority to conclude

Prop. 1986/87: 77

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete utgör fast driftställe en- dast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4. Ett företag anses ha fast driftställe i en avtalsslutande stat och bedriva rörelse från detta fasta driftställe om det bedriver överva- kande verksamhet i denna stat i mer än tolv månader i samband med byggnads-. anlägg- nings-, installations— eller sammansättnings- arbete som utförs i denna stat.

5. Utan hinder av föregående bestäm- melser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu- tande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu- lager uteslutande för lagring. utställning eller utlämnande:

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu- lager uteslutande för bearbetning eller föräd- ling genom annat företags försorg:

d) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att för företa- get bedriva annan verksamhet av förbere— dande eller biträdande art;

1) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att kombine— ra verksamheter som anges i punkterna a)—e) under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kom- bination är av förberedande eller biträdande art.

6. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7 i denna artikel tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn. anses detta företag — utan hinder av bestämmelserna i punkterna ] och 2 i denna

contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a perma- nent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (5) of this Article which. if exer- cised through a fixed place of business. would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provi- sions of that paragraph.

(7') An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker. general com- mission agent or any other agent of an inde- pendent status, provided that such persons are acting in the ordinary course oftheir busi- ness.

(8) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which car- ries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other- wise) shall not of itself constitute either com- pany a permanent establishment of the other.

Article 6 Limitation ofrelief

Where under any provision of this Conven- tion income is relieved from tax in a Con- tracting State and. under the law in force in the other Contracting State, an individual, in respect of the said income, is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State, and not by reference to the full amount there- of, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned State shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in that other State.

Article 7

Income from immovable properly

(l) Income derived by a resident ofa Con- tracting State from immovable property (in-

Prop. 1986/87: 77

artikel — ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person be- driver för företaget. Detta gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 i denna artikel och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet — inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslu- tande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid utövar sin sedvanliga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på an- nat sätt), medför inte i och för sig att något- dera bolaget utgör fast driftställe för det and- ra.

Artikel 6 Begränsning av .tkattelindring

I fall då beskattningen av inkomst enligt bestämmelse i detta avtal lindras i en avtals- slutande stat och fysisk person enligt lagstift- ningen i den andra avtalsslutande staten är skattskyldig för ifrågavarande inkomst till den del den överförs till eller mottages i denna andra stat och inte för hela inkomsten, skall den enligt detta avtal medgivna skatte- lindringen i den förstnämnda staten avse en- dast den del av inkomsten som överförs till eller mottages i denna andra stat.

Artikel 7 Inkomst av fast egendom

]. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

8

cluding income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) The term ”immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the proper- ty in question is situated. The term shall in any case include property aecessory to im- movable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respect- ing landed property apply. usufruct of im- movable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of. or the right to work, mineral de- posits. sources and other natural resources: ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (I) of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form ofimmovable property.

(4) A lease ofland, any other interest in or over land and any right referred to in para- graph (2) of this Article shall be regarded as situated where the land, mineral deposits, oil or gas wells, quarries or natural resources, as the case may be, are situated.

(5) The provisions of paragraphs (I ) and (3) of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 8 Business profits

(I) The profits of an enterprise of a Con- tracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on busi- ness in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as afore- said, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent es- tablishment.

(_2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the

Prop. 1986/87: 77

(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu- tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom” har den bety- delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är be- lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe- hör till fast egendom. levande och döda in- ventarier i lantbruk och skogsbruk, rättighe- ter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan na- turtillgång. Skepp. båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 idenna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande. genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4. Rätt till markarrende, annan andel i eller rätt till mark och varje rättighet. som avses i punkt 2 i denna artikel, anses belägen där ifrågavarande mark, mineraltillgång. olje- eller gaskälla, stenbrott respektive naturtill- gång är belägen.

5. Bestämmelserna i punkterna I och 3 i denna artikel tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på in- komst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 8 Rörelse

l. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en- dast i denna stat, såvida inte företaget be- driver rörelse i den andra avtalsslutande stat- en från där beläget fast driftställe. Om företa- get bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra stat- en men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be- driver rörelse i den andra avtalsslutande stat- en från där beläget fast driftställe. hänförs,

9

other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a dis- tinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly inde- pendently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be al- lowed as deductions expenses which are in- curred for the purposes of the permanent es- tablishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establish- ment is situated or elsewhere.

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) of this Article shall preclude that Contracting State from deter- mining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a per- manent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding para- graphs of this Article, the profits to be attrib- uted to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items which are dealt with separately in other Articles ofthis Convention, then the provisions of those Ar- ticles shall not be affected by the provisions of this Article.

Prop. 1986/87: 77

om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, i vardera avtalsslu- tande staten till det fasta driftstället den in- komst, som det kan antas att driftstället ' skulle ha förvärvat. om det varit ett friståen- de företag. som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat af- färer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för det fasta driftstället. härunder in- begripet utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat be- stämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelnings— metod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets för- sorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter i denna artikel bestäms inkomst som är hän— förlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

10

Article 9 Shipping and air transport

(I) Profits ofan enterprise ofa Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

(2) For the purposes of this Article, profits derived from the operation of ships or aircraft in international traffic include profits derived from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft. if such rental profits are incidental to other profits described in paragraph ( 1) of this Article.

(3) With respect to profits derived by the Scandinavian Airlines System (SAS) the pro- visions of paragraphs (1) and (2) of this Arti— cle shall apply. but only to such part of the profits as arise to AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of the Scandinavian Air- lines System (SAS).

(4) The provisions of paragraphs (I) and (2) of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool. ajoint busi— ness or an international operating agency.

Article IO Associated enterprises

( I) Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the man- agement. control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would. but for those conditions, have accrued to one of the enterprises. but, by reason of those conditions, have not so ac- crued, may be included in the profits of that

Prop. 1986/87: 77

Artikel 9 Sjö— och luftfart

l. Inkomst. som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskat- tas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel inne- fattas i inkomst. som förvärvas genom an- vändningen av skepp eller luftfartyg i interna- tionell trafik, inkomst som förvärvas genom uthyrning av skepp eller luftfartyg på s.k. bare boat basis, om sådan uthyrningsinkomst ijämförelse med annan inkomst som avses i punkt 1 i denna artikel framstår som tillfällig.

3. Bestämmelserna i punkterna I och 2 i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av Scandinavian Airlines Sys- tem (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som tillkommer AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandina- vian Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkterna ] och 2 i denna artikel tillämpas även beträffande in- komst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en interna- tionell driftsorganisation.

Artikel 10 Företag med intressegemenskap

]. 1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervak- ningen av ett företag i den andra avtalsslu— tande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del— tar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital.

iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag. inräknas i detta företags in-

enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enter- prise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first- mentioned State if the conditions made be- tween the two enterprises had been those which would have been made between inde- pendent enterprises. then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authori- ties of the Contracting States shall if neces- sary consult each other.

Article 1 I Dividends

(1) (a) Dividends paid by a company which is a resident of Ireland to a resident of Sweden may be taxed in Sweden.

(b) Where a resident of Sweden is entitled to a tax credit in respect of a dividend under paragraph (2) of this Article tax may also be charged in Ireland and according to the laws of Ireland on the aggregate of the amount or value of that dividend and the amount of that tax credit at a rate not exceeding 15 per cent.

(_c) Except as provided in subparagraph (b") of this paragraph dividends paid by a com- pany which is a resident of Ireland and which are beneficially owned by a resident of Swe- den shall be exempt from any tax in Ireland which is chargeable on dividends.

(2) A resident of Sweden who receives dividends from a company which is a resident of Ireland shall. subject to the provisions of paragraph (3) of this Article and provided he is the beneficial owner of the dividends. be entitled to the tax credit in respect thereof to which an individual resident in Ireland would have been entitled had he received those divi- dends. and to the payment of any excess of that tax credit over any tax chargeable in

Prop. 1986/87: 77

komst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskat- tas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den andra staten om de villkor som avtalats mellan före- tagen hade varit sådana som skulle ha avta- lats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten genomföra ve- derbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttages övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid be- hov med varandra.

Artikel 1 l Utdelning

1. a) Utdelning från bolag med hemvist i Irland till person med hemvist i Sverige får beskattas i Sverige.

b) 1 fall då person med hemvist i Sverige är berättigad till skattetillgodohavande i fråga om utdelning enligt punkt 2 i denna artikel. får beskattning ske även i Irland enligt ir- ländsk lagstiftning på summan av beloppet eller värdet av utdelningen och skattetillgo- dohavandet efter en skattesats som inte över- stiger l5 procent.

c) I andra fall än som angivits i punkt b) ovan är utdelning, som person med hemvist i Sverige har rätt till och uppbär från bolag med hemvist i Irland, undantagen från all skatt som tas ut i Irland på utdelning.

2. Om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, är person med hemvist i Sverige, som erhåller utdelning från bolag med hemvist i Irland och som har rätt till utdelningen, berättigad till sådant skatte- tillgodohavande på grund av utdelningen som fysisk person med hemvist i Irland skulle ha varit berättigad till om han erhållit utdelning- en samt till utbetalning av varje belopp varmed skattetillgodohavandet överstiger

1”)

L

Ireland in accordance with the provisions of paragraph (1) (b) of this Article on those divi- dends.

(3) Paragraph (2) of this Article shall not apply where the beneficial owner of the divi- dend is, or is associated with, a company which either alone or together with one or more associated companies controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend. For the purposes of this paragraph two com- panies shall be deemed to be associated if one is controlled directly or indirectly by the oth- er, or both are controlled directly or indirect- ly by a third company.

(4) Dividends paid by a company which is a resident of Sweden to a resident of Ireland may be taxed in Ireland. Such dividends may also be taxed in Sweden. according to the laws of Sweden, but ifthe resident of Ireland is the beneficial owner of the dividends. the tax so charged shall not exceed:

(a') 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com- pany which holds directly at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contract- ing States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

(5) The preceding paragraphs of this Arti- cle shall not affect thc taxation of the com- pany in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(6) The term ”dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares. founders' shares or other rights, not being debt-claims. participating in profits, as well as any distribution assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribu- tion is a resident.

(7) Where the company paying a dividend is a resident of Ireland and the beneficial owner of the dividend, being a resident of Sweden, owns l0 per cent or more of the class of shares in respect of which the divi- dend is paid, paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply to the dividend to the

Prop. 1986/87: 77

den skatt som påförs utdelningen i Irland en- ligt punkt l b).

3. Punkt 2 i denna artikel tillämpas inte om den som har rätt till utdelningen är, eller har intressegemenskap med. bolag som självt eller tillsammans med ett eller flera andra bolag med intressegemenskap direkt eller in- direkt behärskar minst 10 procent av rösteta- let för aktierna i det utdelande bolaget. Vid tillämpningen av denna punkt anses två bolag ha intressegemenskap. om ett av dem kon- trolleras direkt eller indirekt av det andra eller båda kontrolleras direkt eller indirekt av ett tredje bolag.

4. Utdelning från bolag med hemvist i Sverige till person med hemvist i Irland får beskattas i Irland. Utdelningen får också be- skattas i Sverige enligt svensk lagstiftning. men om den person som har hemvist i Irland har rätt till utdelningen. får skatten inte över- stiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp. om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bola- get;

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

5. Föregående punkter i denna artikel berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

6. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst. samt inkomst av andra andelar som enligt skatte- lagstiftningen i den stat där det utdelande bo- laget har hemvist jämställs med inkomst av aktier.

7. Om det bolag som utbetalar utdelningen har hemvist i Irland och om den som har rätt till utdelningen är person med hemvist i Sve- rige, vilken äger IO procent eller mer av det slag av aktier för vilka utdelningen betalas. tillämpas inte punkterna ] och 2 i denna arti- kel på utdelningen i den mån denna kan ha

13

extent that it can have been paid only out of profits which the company paying the divi- dend earned or other income which it re- ceived in a period ending 12 months or more before the relevant date. For the purposes of this paragraph the term "relevant date” means the date on which the beneficial owner of the dividend became the owner of 10 per cent or more of the class of shares in ques- tion. Provided that this paragraph shall not apply if the shares were acquired for bona lide commercial reasons and not primarily for the purpose of securing the benefit of this Article.

(8) The provisions of paragraphs (l). (2) and (4) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends. being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividend is a resident, through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case. the provisions of Article 8 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(9) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or in- come from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except inso- far as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent es- tablishment or a fixed base situated in that other State nor subject the company's undis- tributed profits to a tax on undistributed prof- its, even if the dividends paid or the undistri- buted profits consist wholly or partly of prof- its or income arising in such other State.

Article 12

Interest

(l) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State shall be taxable only in that other

Prop. 1986/87: 77

utbetalats endast av vinst. som det utdelande bolaget har förvärvat. eller annan inkomst som bolaget uppburit. under en tidrymd som slutar minst tolv månader före den relevanta tidpunkten. Med uttrycket "den relevanta tidpunkten" avses vid tillämpningen av denna punkt den tidpunkt då den som har rätt till utdelningen blev ägare till lf) procent eller mer av ifrågavarande slag av aktier. Denna punkt tillämpas inte om aktierna förvärvades av bona fide affärsmässiga skäl och inte främst i syfte att erhålla förmån enligt denna artikel.

8. Bestämmelserna i punkterna l, 2 och 4 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslu- tande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som beta- lar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes- verksamhet i denna andra stat från där belä- gen stadigvarande anordning samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 8 res- pektive artikel 15.

9. I fall då bolag med hemvist i en av sta- terna förvärvar inkomst från den andra av- talsslutande staten. får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar. utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat elleri den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat och ej heller beskatta bolagets icke utde- lade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 12 Ränta

l. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas

14

State if such resident is the beneficial owner of the interest.

(2) The term "interest” as used in this Arti- cle means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to partici- pate in the debtor's profits, and in particular. income from government securities and in- come from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such secu- rities, bonds or debentures, but does not in- clude any income dealt with in Article ll. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest. being a resident of a Contract- ing State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent etablishment situated therein, or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in re- spect of which the interest is paid is effective— ly connected with such permanent establish- ment or fixed base. ln such case the provi- sions of Article 8 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(4) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with Which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent es- tablishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(5) Where, by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have

Prop. 1986/87: 77

endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, anting- en den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfär- dats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värde- papper, obligationcr eller debentures, men inbegriper inte inkomst som avses i artikel 11. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpning av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och be- driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten, från vilken räntan härrör, från där belä- get fast driftställe, eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall till- lämpas bestämmelserna i artikel 8 respektive artikel 15.

4. Ränta anses härröra från en avtalsslu- tande stat, om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning. lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken rän- tan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anord ning- en. anses dock räntan härröra från den stat, där det fasta driftstället eller den stadigvaran— de anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per- son räntebeloppet med hänsyn till den skuld för vilken räntan betalas, överstiger det be- lopp som skulle ha avtalats mellan utbeta-

15

been agreed upon by the payer and the bene- ficial owner in the absence of such relation- ship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

(6) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the debt-claim in respect of which the interest is paid was cre- ated or assigned mainly for the purpose of taking advantage of this Article and not for bona fide commercial reasons.

Article 13 Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to & resident of the other Contract- ing State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.

(2) The term ”royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use. any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, recordings on tape, other media used for video or television broadcasting or other means of reproduction or transmission, any patent, trade mark. design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial. commercial, or scientific equipment, or for information con- cerning industrial, commercial or scientific experience.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Con- tracting State, carries on business in the oth- er Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situ— ated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or proper- ty in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case. the

Prop. 1986/87: 77

laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iaktta- gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

6. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den skuld för vilken räntan betalas tillkommit eller överlåtits huvudsakli- gen för att erhålla förmån enligt denna artikel och inte av bona fide affärsmässiga skäl.

Artikel 13 Royalty

!. Royalty. som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om per- sonen i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket ”royalty" förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri in- begripet biograffilm, bandupptagning, annat medium som används för video— eller televi- sionssändning eller annat medel för återgiv- ning eller överföring, patent. varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nytt- jandet av eller för rätten att nyttja industriell. kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av in- dustriell, kommersiell eller vetenskaplig na- tur.

3. Bestämmelserna i punkt ] idenna artikel tillämpas inte. om den som har rätt till royal- tyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, eller utövar självstän- dig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den rättighet eller egendom för vilken royal- tyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande an- ordningen. I sådant fall tillämpas bestämmel-

16

provisions of Article 8 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(4) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however. the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred and the royalties are borne by that permanent establishment or fixed base, then the royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is sit- uated.

(5) Where, by reason ofa special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or infor- mation for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owuer in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last— mentioned amount. ln such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other pro- visions of this Convention.

(6) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the right or property giving rise to the royalties was created or assigned mainly for the purpose of taking ad- vantage of this Article and not for bona fide commercial reasons.

Article 14 Capital gains

(1) Capital gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of im- movable property situated in the other Con- tracting State may be taxed in that other State. (2) Capital gains from the alienation of—

(a) shares deriving their value or the great— er part of their value directly or indirectly

Prop. 1986/87: 77 serna i artikel 8 respektive artikel 15.

4. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning. lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadig- varande anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det be— lopp. som skulle ha avtalats mellan utbeta- laren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iaktta- gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

6. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den rättighet eller egen- dom som ger upphov till royaltyn tillkommit eller överlåtits huvudsakligen för att erhålla förmån enligt denna artikel och inte av bona fide affärsmässiga skäl.

Artikel 14 Realisatiansvinst

1. Realisationsvinst. som person med hem- vist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskat- tas i denna andra stat.

2. Realisationsvinst på grund av överlå- telse av

a) aktier vars värde helt eller till större delen direkt eller indirekt härrör från fast

17

from immovable property situated in a Con- tracting State, or

(b) an interest in a partnership or trust the assets of which consist principally ofimmov- able property situated in a Contracting State or of shares referred to in subparagraph (a) above,

may be taxed in the Contracting State in which such immovable property is situated. In this paragraph the term ”shares" does not include shares quoted or listed on a stock exchange.

(3) Capital gains from the alienation of movable property forming part of the busi- ness property of & permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of mov- able property pertaining to a fixed base avail- able to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services in- cluding such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State. Provided that if such movable property consists of shares or of an interest in a partnership or trust the gains from which under paragraph (2) of this Article may be taxed in the Contracting State of which the alienator is a resident, because the relevant immovable property is situated in that State, the said gains shall be taxable only in that State.

(4) Except as provided in paragraph (2) of this Article and notwithstanding the provi- sions of paragraph (3) of this Article, capital gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

(5) Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article, capital gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea bed and subsoil and their natural resources situated in the other Contracting State. in-

Prop. 1986/87: 77

egendom belägen i en avtalsslutande stat, eller

b) andel i handelsbolag, annan liknande sammanslutning eller stiftelse ("trust"), vars tillgångar huvudsakligen består av fast egen- dom belägen i en avtalsslutande stat eller av aktier som avses i a) ovan

får beskattas i den avtalsslutande stat i vil- ken sådan fast egendom är belägen. I denna punkt inbegrips i uttrycket "aktier" inte ak- tier noterade på fondbörs.

3. Realisationsvinst på grund av överlå- telse av lös egendom som utgör del av rörel— setillgångarna i fast driftställe, vilket ett före— tag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet. vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning. Om sådan lös egendom består av aktier eller av andel i handelsbolag, annan liknande sammanslutning eller stiftelse ("trust"), där vinst på grund av överlåtelse enligt punkt 2 i denna artikel får beskattas i den avtalsslutande stat i vilken överlåtaren har hemvist, emedan ifrågavarande fasta egendom är belägen i denna stat, beskattas dock vinsten endast i denna stat.

4. Om inte bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel föranleder annat och utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel beskattas realisationsvinst, som för- värvas av en person med hemvist i en avtals- slutande stat på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg, som används i interna— tionell trafik, eller lös egendom som är hän- förlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, endast i denna stat.

5. Realisationsvinst som person med hem- vist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av rätt till tillgångar som framkommer genom utforskandet eller ut- nyttjandet av havsbotten och dess underlag och av dessas naturtillgångar, belägna i den andra avtalsslutande staten, rätt till andel i

18

cluding rights to interests in or to the benefit of such assets, or from the alienation of shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from such rights, may be taxed in that other State.

(6) Capital gains from the alienation of any property other than those referred to in para- graphs (1) to (5) of this Article shall be tax- able only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Provided that where under the law of that Contracting State an individual. in respect of such gains, is subject to tax thereon by reference only to the amount thereof which is remitted to or received in that State, the foregoing provi- sions of this paragraph shall not operate in relation to so much of such gains as is not remitted to or received in that State.

(7) The provisions of paragraph (6) of this Article shall not affect the right ofa Contract- ing State to levy, according to its law, a tax on capital gains from the alienation of any property derived by. an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned State at any time during the ten years imme- diately preceding the alienation ofthe proper- ty. (8) For the purposes ofthis Article the term "immovable property" means immovable property as defined in paragraph (2) of Arti- cle 7.

Article 15 Independent personal services

(l) lncome derived by a resident of a Con- tracting State in respect of professional ser- vices or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. lf he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

(2) The term "professional services" in- cludes especially independent scientific, lit- erary, artistic, educational or teaching activi-

Prop. 1986/87: 77

eller förmån av sådana tillgångar däri inbe- gripna, eller på grund av överlåtelse av ande- lar som erhåller hela eller större delen av sitt värde direkt eller indirekt från sådan rätt. får, utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel. beskattas i denna andra stat. 6. Realisationsvinst på grund av överlå- telse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1—5 i denna artikel beskattas en- dast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist. Då enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat en fysisk person är skatt- skyldig för sådan vinst endast för belopp som överförs till eller mottages i denna stat. till- lämpas föregående bestämmelser i denna punkt inte på den del av vinsten som inte överförs till eller mottages i denna stat.

7. Bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel påverkar inte en avtalsslutande stats rätt att enligt sin lagstiftning beskatta realisations- vinst på grund av överlåtelse av egendom som förvärvas av en fysisk person som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och har haft hemvist i den förstnämnda staten vid någon tidpunkt under en tioårsperiod ome- delbart före överlåtelsen av egendomen.

8. Med uttrycket "fast egendom" förstås vid tillämpningen av denna artikel fast egen- dom enligt definitionen i artikel 7 punkt 2.

Artikel 15 Självständig yrkesutövning

]. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam- het, beskattas endast i denna stat. om han inte i den andra avtalsslutande staten har sta- digvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamhe- ten. Om han har sådan stadigvarande anord- ning. får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär- skilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och

19

ties as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16 Dependent personal services

(1) Subject to the provisions ofArticles 17, 19 and 20. salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Con- tracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Con- tracting State. If the employment is so exer- cised, such remuneration as is derived there- from may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1') of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months, and

(b) the remuneration is paid by, or on be- half of. an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a per- manent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traf- fic by a resident of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft op- erated in international traffic by the Scandi- navian Airlines System (SAS), such remu- neration shall be taxable only in Sweden.

Article 17

Company directors

( l) Directors" fees and other similar pay- ments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the

Prop. 1986/87: 77

undervisningsvcrksamhet samt sådan själv- ständig verksamhet som läkare. advokater, ingenjörer, arkitekter. tandläkare och revi- sorer utövar.

Artikel 16 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17, 19 och 20 föranleder annat, beskattas löner och andra liknande ersättningar. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtals- slutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra av- talsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un- der tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna- dersperiod,

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi- varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm- melser i denna artikel får ersättning för ar- bete, som utförs ombord på skepp eller luft- fartyg som används i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som an- vänds i internationell trafik av Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 17

Styrelsemedlemmar

1. Styrelsearvoden och andra liknande er- sättningar, som person med hemvist i en av- talsslutande stat uppbär i egenskap av med-

20

board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) In relation to remuneration of a direc- tor of a company derived from the company in respect of the discharge of functions of an executive. managerial or technical nature the provisions of Article 16 shall apply as if the remuneration were remuneration of an em- ployee in respect of an employment and as if references to "employer" were references to the company.

Article 18 Entertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Arti- cles 15 and 16, income derived by a resident ofa Contracting State as an entertainer, such as & theatre. motion picture, radio or televi- sion artiste. snooker player, card player or musician, or as a sportsman such as an ath- lete, footballer, golfer or boxer. from his per- sonal activities as such exercised in the other Contracting State whether individually or as a member of a group, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may. notwith- standing the provisions of Articles 8, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 19 Pensions and annuities

(l) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 20, pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment in a Contracting State, pay- ments under the social security legislation of a Contracting State and any annuity derived from sources within a Contracting State may be taxed in that State.

(2) The term "annuity" means a stated

Prop. 1986/87: 77

lem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Beträffande ersättning, som styrelse- medlem i ett bolag uppbär från bolaget för utförande av tjänster av verkställande, före- tagsledande eller teknisk natur, tillämpas bestämmelserna i artikel 16 som om ersätt- ningen utgör ersättning till anställd på grund av anställning och som om uttrycket "arbets- givare" avser bolaget.

Artikel 18 Underhållare och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 15 och 16 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet (oavsett om denna sker individuellt eller som medlem i en grupp) i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållare. såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsar- tist, biljardspelare, kortspelare eller musiker eller av idrottsman, såsom utövare av fri- idrott, fotbollsspelare, golfspelare eller boxa— re. beskattas i denna andra stat.

2. 1 fall då inkomst genom personlig verk- .samhet, som underhållare eller idrottsman bedriver i denna egenskap, inte tillfaller un- derhållaren eller idrottsmannen själv utan an- nan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 8, 15 och 16. beskattas i den avtalsslutande stat där under- hållaren eller idrottsmannen bedriver verk— samheten.

Artikel 19 Pensioner och livräntor

1. Om inte bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 föranleder annat, får pension och annan liknande ersättning, som utbetalas med anledning av tidigare anställning utövad i en avtalsslutande stat, utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslu- tande stat och livränta som uppbärs från källa i en avtalsslutande stat, beskattas i denna

- stat.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett

21

l-

sum payable periodically at stated times dur- ing life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20 Government service

(1) (a) Remuneration, other than a pen- sion, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident ofthat State who:

(i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that

State solely for the purposes of rendering the services. (2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or au- thority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the indi- vidual is a resident of and a national of that State.

(3) The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local au- thority thereof.

Article 21 Students

Payments which a student or business ap- prentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the . other Contracting State and who is present in

Prop. 1986/87: 77

fastställt belopp. som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under angiven eller fastställbar tidspe- riod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som er- sättning för däremot fullt svarande vederlag i' penningar eller penningars värde.

Artikel 20 Allmän tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen- sion), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats. dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst. beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat; eller 2) inte fick hemvist i denna stat uteslu- tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess poli- tiska underavdelningars eller lokala myndig- heters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en- dast i den andra avtalsslutande staten. om mottagaren av pensionen har hemvist och är medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 19 tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en av- talsslutande stat, dess politiska underavdel- ningar eller lokala myndigheter.

Artikel 21 Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu- tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu— tande staten och som vistas i den först-

22

the first-mentioned State solely for the pur— pose of his education or training receives for the purpose of his maintenance. education or training shall not be taxed in that State, pro- vided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22 Other income

(1) Items of income ofa resident ofa Con- tracting State, Wherever arising. other than income paid out oftrusts, which are not dealt with in the foregoing Articles of this Conven- tion, shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 7. ifthe beneficial owner of the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal ser- vices from a fixed base situated therein. and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 8 or Article 15, as the case may be, shall apply.

Article 23

Miscellaneous rules applicable to certain offshore activities

(1) The provisions of this Article shall ap- ply notwithstanding any other provision of this Convention where activities (in this Arti- cle called "relevant activities") are carried on offshore in connection with the explora- tion or exploitation of the sea bed and subsoil and their natural resources situated in a Con- tracting State.

(2) An enterprise of a Contracting State which carries on relevant activities in the oth- er Contracting State shall, subject to para- graph (3) of this Article, be deemed to be carrying on business in that other State through a permanent establishment situated therein.

Prop. 1986/87: 77

nämnda avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning. beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller ut- bildning. under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 22 Annan inkomst

1. Inkomst, med undantag av utbetalning från stiftelse ("trust"). som person med hem- vist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal. beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 7 punkt 2. om den som har rätt till inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och dri- ver rörelse i den andra avtalssltrtande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anord- ning, samt den rättighet eller egendom för vilken inkomsten betalas äger verkligt sam- band med det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen. I sådant fall tilläm- pas bestämmelserna i artikel 8 respektive ar— tikel 15.

Artikel 23 Bestämmelser som tillämpas på viss verksamhet utanför kusten

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal tillämpas bestämmelserna i denna artikel när verksamhet (i denna artikel be- nämnd '"relevant verksamhet") bedrivs utan- för kusten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten, dess underlag eller dessas naturtillgångar. belägna i en av- talsslutande stat.

2. Företag i en avtalsslutande stat som be- driver relevant verksamhet i den andra av- talsslutande staten anses — om inte bestäm- melserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat - bedriva rörelse i denna andra stat från där beläget fast driftställe.

IJ 'JJ

(3) Relevant activities which are carried on by an enterprise of a Contracting State in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days within any period of 12 months shall not constitute the carrying on of business through a permanent establishment situated therein. For the purposes of this paragraph:

(a) where an enterprise of a Contracting State carrying on relevant activities in the other Contracting State is associated with an- other enterprise carrying on substantially similar relevant activities there, the former enterprise shall be deemed to be carrying on all such activities of the later enterprise, ex- cept to the extent that those activities are carried on at the same time as its own activi- tres;

(b) an enterprise shall be regarded as asso- ciated with another enterprise if one partici- pates directly or indirectly in the manage- ment, control or capital of the other or if the same persons participate directly or indirect- ly in the management, control or capital of both enterprises.

(4) A resident of a Contracting State who carries on relevant activities in the other Contracting State, which consist of profes- sional services or' other activities of an inde- pendent character, shall be deemed to be per- forming those activities from a fixed base in that other State. However, income derived by a resident ofa Contracting State in respect of such activities performed in the other Con- tracting State shall not be taxable in that oth- er State if the activities are performed in that other State for a period or periods not ex- ceeding in the aggregate 30 days within any period of 12 months.

(5) Salaries, wages and similar remunera- tion derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with relevant activities in the other Contract— ing State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State.

Prop. 1986/87: 77

3. Relevant verksamhet som företag i en avtalsslutande stat bedriver i den andra av- talsslutande staten under tidrymd eller tid- rymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en period av tolv månader med- för inte att rörelse anses bedriven från där beläget fast driftställe. Vid tillämpningen av denna punkt gäller följande:

a) 1 fall då företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant verksamhet i den and- ra avtalsslutande staten har intressegemen- skap med annat företag, som bedriver väsent- ligen liknande relevant verksamhet där, anses det förstnämnda företaget bedriva all sådan verksamhet som bedrivs av det sist- nämnda företaget. Detta gäller dock inte i den mån den sistnämnda verksamheten bedrivs under samma tid som det förstnämnda företa- gets egen verksamhet.

b) Ett företag anses ha intressegemenskap med ett annat. om det ena företaget direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervak- ningen av det andra företaget eller äger del i detta företags kapital eller om samma per- soner direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.

4. Person med hemvist i en avtalsslutande stat, som bedriver sådan relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten som består av fritt yrke eller annan självständig verk- samhet. anses bedriva verksamheten från stadigvarande anordning i denna andra stat. Inkomst, som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar genom att bedriva sådan verksamhet i den andra avtalsslutande staten, beskattas dock inte i denna andra stat, om verksamheten bedrivs där under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte över- stiger 30 dagar under en period av tolv måna- der.

5. Löner och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning i samband med relevant verksamhet i den andra avtals- slutande staten, får beskattas i denna andra stat, i den mån arbetet utförs utanför kusten i denna andra stat.

24

Article 24 Elimination ofdoub/e taxation

(l) Subject to the provisions of the law of Ireland regarding the allowance as a credit against Irish tax of tax payable in a territory outside Ireland (which shall not affect the general principle hereof)—

(a) Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Conven- tion. whether directly or by deduction. on profits, income or chargeable gains from sources within Sweden (excluding in the case of a dividend tax payable in respect of the protits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any Irish tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Swedish tax is computed.

(b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is & resident of Ireland and which controls directly or indirectly 10 per cent or more of the voting power in the com- pany paying the dividend, the credit shall take into account (_ in addition to any Swedish tax creditablc under the provisions of subpa- ragraph (a) of this paragraph) the Swedish tax payable by the company in respect of the profits out of Which such dividend is paid.

(2) Where a resident of Sweden derives income or chargeable gains which under the laws of Ireland and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Ireland. Sweden Shall allow, subject to the provisions of the law of Sweden (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof). as a deduction from the tax on such income or chargeable gains. an amount equal to the Irish tax paid in respect of such income or chargeable gains.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article. where a resident of Sweden derives income which, in accor- dance with the provisions of Article 8 or paragraph (1) of Article l5, may be taxed in Ireland. Sweden shall exempt such income from tax. provided that the principal part of

Prop. l986/87: 77

Artikel 24 Undvikande av dubbelbeskattning

1. I enlighet med irländsk lagstiftning an- gående avräkning från irländsk skatt av skatt som betalas i annat land (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här) skall

a) svensk skatt. som enligt svensk lagstift- ning och i överensstämmelse med detta avtal betalas. antingen direkt eller genom avdrag, på rörelsevinst, inkomst eller skattepliktig realisationsvinst från inkomstkälla i Sverige (utom. i fråga om utdelning, skatt på vin5t av vilken utdelningen betalas) avräknas från ir- ländsk skatt, som belöper på den rörelse- vinst, inkomst eller skattepliktiga realisa- tionsvinst för vilken svensk skatt beräknas:

b) då utdelning betalas av ett bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Irland, vilket direkt eller indirekt kontrollerar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det bolag som betalar utdelningen, vid avräk- ningen medräknas (förutom svensk skatt som får avräknas enligt bestämmelserna i punkt a) ovan) den svenska skatt som bolaget erlägger för vinst av vilken utdelningen betalas.

2. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller skattepliktig realisa- tionsvinst som enligt irländsk lagstiftning och i överensstämmelse med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Irland. skall Sveri- ge — i enlighet med bestämmelserna i svensk lagstiftning (även i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den all- männa princip som anges här ändras) — från skatten på inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten avräkna ett belopp mot- svarande den irländska skatt som erlagts för inkomsten eller den skattepliktiga realisa- tionsvinsten.

3. I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt artikel 8 eller artikel 15 punkt I får beskattas i Irland, skall Sverige. utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel. undanta sådan in- komst från skatt. Denna bestämmelse gäller dock endast om den övervägande delen av

IJ 'Jl

the income of the permanent establishment or fixed base arises from business activities. other than the management of securities and other similar property, and such activities are carried on within Ireland through the perma- nent establishment or fixed base.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article, dividends paid by a company which is a resident of Ireland to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the ex- tent that the dividends would have been exempt from Swedish tax if both companies had been Swedish companies.

(5) Where a resident of Sweden derives income which shall be taxable only in Ireland in accordance with the provisions of para- graph (1) or (2) of Article 20. or shall be exempt from Swedish tax in accordance with paragraph (3) of this Article. Sweden shall exempt such income from ta). but may. in calculating tax on the remaining income or capital gains of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.

(6) Where a resident of Ireland derives in- come which in accordance with the provi- sions of paragraph (1) or (2) of Article 20 shall be taxable only in Sweden Ireland may in- clude the income in the tax base but shall allow as a deduction from the tax chargeable that part of the tax which is appropriate to that income.

(7) For the purposes ofthe preceding para- graphs of this Article, profits, income and capital gains owned by a resident of a Con- tracting State which may be taxed in the oth- er Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in that other Contracting State.

(8) (a) Where income is a dividend paid by a company which is a resident of Ireland to a person who is a resident of Sweden. not be- ing a company which is exempt from Swedish tax according to the provisions of paragraph (4) of this Article. the Swedish tax shall be charged on the aggregate of the amount or value of the dividend and the amount of the tax credit in respect of it to which the resi- dent of Sweden is entitled under paragraph

Prop. l986/87: 77

inkomsten från det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen härrör från in- komst av rörelse av annat slag än förvaltning av värdepapper eller annan liknande lös egendom och verksamheten bedrivs i Irland från det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall utdelning från bolag med hemvist i Irland till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undanta- gen från svensk skatt. om båda bolagen hade varit svenska bolag.

5. I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst. som enligt bestämmel- serna i artikel 20 punkt 1 eller 2 beskattas endast i Irland, eller enligt bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel skall undantas från svensk skatt. skall Sverige undanta sådan in- komst från skatt men får vid bestämmandet av skattesatsen på övrig inkomst eller skatte- pliktig realisationsvinst använda den skatte- sats som skulle ha varit tillämplig om den undantagna inkomsten inte hade undantagits.

6. I fall då person med hemvist i Irland uppbär inkomst. som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkt 1 eller 2 i detta avtal beskat- tas endast i Sverige, får Irland inräkna in- komsten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten avräkna den del av skatten som belöper på denna inkomst.

7. Vid tillämpningen av föregående punkter i denna artikel skall rörelsevinst. inkomst och realisationsvinst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som en- ligt detta avtal får beskattas i den andra av- talsslutande staten. anses härröra från in- komstkälla i denna andra avtalsslutande stat.

8. a) I fall då inkomst utgörs av utdelning som betalas av bolag med hemvist i Irland till person med hemvist i Sverige, vilken inte är ett bolag som är befriat från svensk skatt enligt bestämmelserna i punkt 4 i denna arti- kel. skall den svenska skatten utgå på sum- man av beloppet eller värdet av utdelningen och det därtill knutna skattetillgodohavande som den som har hemvist i Sverige är berätti- gad till enligt artikel Il punkt 2. Från den

26

(2) of Article 11 and the amount of the Irish tax charged on that aggregate under para- graph (1) of the said Article 11 shall be al- lowed as a deduction in accordance with paragraph (2) of this Article from the Swedish tax payable in respect of that income.

(b) Where under Part IV. V or VI of the Corporation Tax Act. 1976 or Chapter VI of Part I of the Finance Act, 1980 (as any of these provisions may be amended from time to time without changing the general princi- ple thereof), the profits of a company were relieved from Irish tax or were not taken into account for the purposes of Irish tax and the recipient of a dividend out of those profits if he were a resident of Ireland would not be entitled to a tax credit. or would be entitled to a reduced tax credit. in respect of the divi- dend, the amount to be allowed as a deduc- tion under subparagraph (a) of this paragraph shall be the amount representing the differ- ence between—

(i) the amount determined by applying to the aggregate brought into charge to Swedish tax the rate by reference to which the amount of the tax credit in respect of dividends is determined under section 88 of the Corporation Tax Act, 1976 (as it may be amended from time to time without changing the general principle thereof), for the year of assessment in which the divi- dend is paid, and

(ii) the amount of any excess payable under paragraph (2) of Article ll. ' (c) Subparagraph (b) of this paragraph shall not have effect in relation to dividends paid out of profits arising after 31 December, 2000.

Article 25 Personal allowances for non-residents

(1) Individuals who are residents of Swe- den shall be entitled to the same personal allowances, reliefs and reductions for the purposes of Irish tax as citizens of Ireland who are not resident in Ireland.

(2) Individuals who are residents of Ire- land shall be entitled to the same personal

Prop. l986/87: 77

sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt punkt 2 i denna artikel beloppet av den sammanlagda irländska'skatt som utgår enligt artikel 11 punkt 1.

b) I fall då enligt del IV, V eller VI i "Cor- poration Tax Act". 1976 eller kapitel VI av del I i "Finance Act", 1980 (även i den ly- delse dessa bestämmelser senare kan få genom ändringar som inte berör de allmänna principerna i' bestämmelserna) beskattningen av ett bolags vinst lindras i Irland eller vins- ten inte medräknas vid bestämmandet av ir- ländsk skatt och om mottagaren av utdelning från denna vinst, om han hade hemvist i lr- land, inte vore berättigad till skattetillgodo- havande. eller vore berättigad till nedsatt skattetillgodohavande, på utdelningen i fråga, skall avräkningsbeloppct enligt a) ovan utgöras av skillnaden mellan

' 1) det belopp som framkommer om man på summan av beskattningsunderlaget i Sverige tillämpar den skattesats efter vil- ken skattetillgodohavandet på utdelningen bestämts enligt bestämmelserna i paragraf 88 i "Corporation Tax Act", 1976 (även i den lydelse denna bestämmelse senare kan få genom ändringar som inte berör den all— männa principen i bestämmelsen) för det beskattningsår då utdelningen betalas, och

2) det överskjutande belopp som skall erläggas enligt artikel 11 punkt 2. c) Punkt b) ovan gäller inte i fråga om ut- delning av vinst som uppkommit efter den 31 december 2000.

Artikel 25 Personliga avdrag för utomlands bosatta personer

1. Fysisk person, som har hemvist i Sveri- ge, är berättigad till samma personliga av- drag, skattebefrielse eller skattenedsättning vid beräkningen av irländsk skatt som ir- ländsk medborgare, som inte har hemvist i Irland.

2. Fysisk person, som har hemvist i Irland, är berättigad till samma personliga avdrag,

27

allowances, reliefs and reductions for the purposes of SwediSh tax as Swedish natio- nals who are not reSident in Sweden.

Article 26 Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement con- nected therewith which is other or more bur- densome than the taxation and connected re- quirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

(2) The taxation on & permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same ac- tivities.

(3) Nothing in this Article shall be con- strued as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs or reduc- tions for tax purposes which it grants to its own residents nor as conferring any exemp- tion from tax in a Contracting State in respect of dividends or other similar payments paid to a company which is & resident of the other Contracting State.

(4) Except where the provisions of para- graph (1) of Article 10, paragraph (6) of Arti- cle 11, paragraph (5) of Article 12, or para- graph (5) of Article 13, apply, interest, royal- ties and other disbursements paid by an en- terprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the pur- pose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to & resident of the first-mentioned State.

(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-men- tioned State to any taxation or any require- ment connected therCWith which is other or

Prop. 1986/87: 77

skattebefrielse eller skattenedsättning vid beräkningen av svensk skatt som svensk medborgare, som inte har hemvist i Sverige.

Artikel 26 Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli före- mål för någon beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe. som företag i en avtalsslutande stat har i den and- ra-avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt- ningen av företag i denna andra stat. som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Denna artikel anses inte medföra förplik- telse för en avtalsslutande stat att medge per- son med hemvist i den andra avtalsslutande staten personligt avdrag vid beskattningen, skattebefrielse eller skattenedsättning som medges person med hemvist i den egna stat- en. Bestämmelsen medför inte heller rätt atti en avtalsslutande stat erhålla skattebefrielse för utdelning eller annan liknande utbetalning till bolag med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i arti- kel 10 punkt 1, artikel 11 punkt 6, artikel 12 punkt 5 eller artikel 13 punkt 5 tillämpas. är ränta, royalty och annan betalning från före- tag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten av- dragsgilla vid bestämmandet av den skatte- pliktiga vinsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller

28

more burdensome than the taxation and con- nected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

Article 27 Mutual agreement procedure

(l) Where a person considers that the ac- tions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Con- vention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States. present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resi- dent or, if his case comes under paragraph (1) of Article 26. to that ofthe Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notitication of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall endea— vour, if the objection appears to it to bejusti- fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution. to resolve the case by mutual agreement with the competent au- thority of the other Contracting State. with a view to the avoidance of taxation not in ac- cordance with the Convention.

(3) The competent authorities of the Con- tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any dift'rculties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double tax- ation in cases not provided for in the Conven- tion.

(4) The competent authorities of the Con- tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding para-

graphs.

Article 28 Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con- tracting States shall exchange such informa-

Prop. 1986/87: 77

mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

Artikel 27 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person gör gällande att en av- talsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot be- stämmelserna i detta avtal, kan han — utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters in- terna rättsordning — framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 26 punkt 1, i den av- talsslutande stat där han är medborgare. Sa- ken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få tillstånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi- dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta- ten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dub- belbeskattning i fall som inte omfattas av av- talet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna kan träda i direkt förbin- delse med varandra i syfte att träffa överens- kommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 28 Utbyte av upplysningar

]. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall utbyta sådana upplys-

29

tion as is necessary for carrying out the pro- visions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained un- der the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of. the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to. the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the informa- tion only for such purposes. They may dis- close the information in court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of para- graph (1) of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(3) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not ob- tainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would dis- close any trade, business, industrial, com- mercial or professional secret or trade pro— cess, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 29 Diplomatic agents and eonsular officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or con- sular officers under the general rules of inter- national law or under provisions of special agreements.

Prop. 1986/87: 77

ningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de av- talsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet. i den mån beskattningen på grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Upplys- ningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar. som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yp- pas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltnings- organ) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller hand- lägger åtal eller besvär i fråga om dessa skat- ter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid of- fentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 idenna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtals- slutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder, som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten:

b) lämna upplysningar. som inte är tillgäng- liga enligt lagstiftningen eller sedvanlig ad- ministrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten; eller

c) lämna upplysningar, som skulle röja af- färshemlighet, industri-. handels- eller yrkes- hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. eller upplysningar. vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 29

Diplomatiskaföreträdare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen, som enligt folk— rättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjän- stemän.

30

Article 30 Entry into force

(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratilication shall be ex- changed at Dublin as soon as possible.

(2) The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratifica- tion and its provisions shall have effect:

la) in Ireland:

(i) as respects income tax and capital gains tax for any year of assessment begin- ning on or after 6 April in the year immedi- ately following that in which such ex- change takes place; and

(ii) as respects corporation tax. for any financial year beginning on or after l Janu- ary in the year immediately following that in which such exchange takes place; (b) in Sweden:

as respects income or capital gains de— rived on or after 1 January in the year immediately following that in which such exchange takes place. (3) The Agreement between the Govern- ment of Ireland and the Royal Government of Sweden for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital. signed at Dublin on 6 November, 1959. shall cease to have effect from the dates on which this Convention becomes effective in accor- dance with paragraph (2) of this Article. With regard to the Swedish capital tax, the Agree- ment shall be applied for the last time as respects capital owned at the expiration of the year in which this Convention enters into force.

Article 3l Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Conven- tion by giving notice of termination. through diplomatic channels, at least six months be- fore the end of any year following after tive years from the date on which the Convention enters into force. In such event, this Conven- tion shall cease to have effect:

Prop. l986/87: 77

Artikel 30 Ikraftträdande

[. Detta avtal skall ratificeras och ratifika- tionshandlingarna skall utväxlas i Dublin snarast möjligt.

2. Avtalet träderi kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestäm- melser tillämpas:

a) i Irland:

l) beträffande inkomstskatt och skatt på realisationsvinst som påförs under beskatt- ningsår som börjar den 6 april året närmast efter det då utväxlingen äger rum eller se- nare. och

2) beträffande bolagsskatt som påförs för räkenskapsår som börjar den 1 januari året närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare:

b) i Sverige:

beträffande inkomst eller realisations- vinst som förvärvas den 1 januari året när- mast efter det då utväxlingen äger rum eller senare.

3. Avtalet mellan lrlands regering och Konungariket Sveriges regering för undvi- kande av dubbelbeskattning beträffande skat- ter å inkomst och förmögenhet, undertecknat i Dublin den 6 november l959, upphör att gälla från de tidpunkter dä förevarande avtal blir tillämpligt i enlighet med punkt 2 i denna artikel. I fråga om svensk förmögenhetsskatt tillämpas avtalet sista gången beträffande skatt på förmögenhet som innehas vid ut- gången av det år varunder förevarande avtal träder i kraft.

Artikel 3] Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det upp- sägs av en avtalsslutande stat. Vardera av- talsslutande staten kan säga upp avtalet genom meddelande på diplomatisk väg minst sex månader före utgången av ett kalenderår som infaller sedan fem år förflutit från den dag då avtalet trädde i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

31

(a) in Ireland:

(i) as respects income tax and capital gains tax, for any year of assessment be— ginning on or after 6 April in the year im- mediately following that in which such no- tice is given; and

(ii) as respects corporation tax. for any financial year beginning on or after l Janu- ary in the year immediately following that in which such notice is given: (b) in Sweden:

as respects income or capital gains de- rived on or after 1 January in the year immediately following that in which such notice is given.

In Witness whereof the undersigned. being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done at Stockholm, this 8th day of October, l986 in duplicate in the English language.

For the Government of Ireland Gearåid OBroin

For the Government of Sweden Sten Andersson

Prop. l986/87: 77

a) i Irland:

]) beträffande inkomstskatt och skatt på realisationsvinst som påförs under beskatt- ningsår som börjar den 6 april året närmast efter det då uppsägningen sker eller senare. och

2) beträffande bolagsskatt. som påförs för räkenskapsår som börjar den 1 januari året närmast efter det då uppsägningen sker eller senare;

b) i Sverige:

beträffande inkomst eller realisations- vinst som förvärvas den 1 januari året när— mast efter det då uppsägningen sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade av respek- tive regering. undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 8 oktober 1986 i två exemplar på engelska språket. För Irlands regering Gearöia' OBroin

För Sveriges regering Sten Andersson

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

F inansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den Sjanuari 1987

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén. Peterson, S. Andersson, Göransson, Dahl, R. Carlsson, Holmberg. Hellström. Wickbom. Johans- son, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson. Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Lagförslaget består dels av paragraferna 1—4, dels av en bilaga som inne- håller den överenskomna avtalstexten. Här redovisas paragrafernas inne- håll medan avtalets innehåll presenteras i avsnitt 4.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla för Sveriges del (l ä). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 5) och hur ansökan om rättelse skall göras om någon beskat- tats i strid med avtalets bestämmelser (3 5). Slutligen föreskrivs att en skattskyldig skall lämna de uppgifter till ledning för taxering som han normalt är skyldig att lämna. även i det fall inkomst eller realisationsvinst enligt avtalet helt eller delvis undantagits från beskattning (4 5).

Enligt artikel 30 i avtalet skall detta ratificeras. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Inledning

Den 6 november 1959 undertecknades ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (prop. 1960: 11. BevU 2, rskr 55, SFS 1961: 38). Förhandlingar om ett nytt avtal ägde rum är 1977, men vissa frågor lämnades öppna för fortsatta diskussio- ner, bl.a. beskattningen av verksamheten på kontinentalsockeln. Fortsatta förhandlingar ägde rum i Dublin den 22—26 oktober 1984. Sistnämnda dag paraferadcs ett på engelska upprättat förslag till nytt dubbelbeskattnings- avtal mellan de båda länderna. En svensk översättning har därefter färdig- ställts. Förslaget remitterades till k a m m a rrät te n i Sto c k h 01 m och ri k 5 s k a t t e v e r k e t. En del påpekanden av teknisk natur har gjorts vilka genom skriftväxling tagits upp med Irland och föranlett vissa förtydligan- den eller andra ändringar i avtalet. Vidare har remissinstanscrna uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser förklaras närmare i proposition och anvisningar.

Avtalet undertecknades den 8 oktober 1986. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland har upprättats inom finansdepartementet.

Upplysningsvis vill jag också nämna att sådana anvisningar som rege- ringen hittills brukat utfärda i samband med att en lag om dubbelbeskatt- ningsavtal sätts i kraft inte kommer att utfärdas till detta avtal. Även fortsättningsvis när nya dubbelbeskattningsavtal tillkommer bör regering- en så långt möjligt undvika att tillämpa denna metod. I stället bör avtalets innehåll presenteras utförligare i propositionen än som tidigare varit bruk- ligt. I den mån föreskrifter om verkställigheten erfordras för att myndighe- terna skall kunna tillämpa avtalet bör regeringen besluta om sådana före- skrifter eller överlåta åt riksskatteverket att meddela bestämmelser i äm- net.

Prop. l986/87: 77

3. Skattelagstiftningen i Irland

Fysiska och juridiska personer som har hemvist i Irland erlägger inkomst- skatt för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Person som inte har hemvist i Irland är i regel skattskyldig där endast för inkomst som härrör från Irland.

Vid beskattningen av fysiska personer i Irland förekommer tre olika hemvistbegrepp: "resident", "ordinarily resident” och "domiciled". Vil- ket hemvistbegrepp som är tillämpligt har betydelse för omfattningen av skattskyldigheten i Irland, särskilt i fråga om inkomster som härrör från utlandet. Den som är "resident” eller ”ordinarily resident" beskattas endast för de belopp som överförs till Irland medan den som är "domi- ciled” i Irland är skattskyldig där för hela inkomsten oavsett om den förs över dit eller ej. Från årsinkomsten får grundavdrag göras med 4000 pund för gift och 2000 pund för ogift (ett irländskt pund motsvarar ca 9:40 kr.). Förhöjda grundavdrag gäller för vissa ensamstående och ensamstående med barn. Extra avdrag ges också på grund av ålder etc. Makar samtax- eras normalt, men kan på begäran bli taxerade separat. Skattesatsen är för ensamstående 35% för de första 4700 punden, 48% på nästa 2800 pund och 58% på återstoden. För de som samtaxeras är skattesatserna de- samma men beloppsgränserna dubbelt så höga, dvs. 9 400 resp. 5 600 pund.

Skatt på realisationsvinst som fysiska personer uppbär tas ut med 35 %. För korttidsinnehav är skattesatsen högre; 60% vid högst ett års innehav och 50% vid högst tre års innehav.

Bolag beskattas i princip för all sin inkomst. Bolagsskatten uppgår till 40% upp till en beskattningsbar vinst på 25000 pund, 40—50% upp till 35000 pund och 50% på vinst därutöver. Realisationsvinst räknas in i bolagets rörelsevinst. Den effektiva skattesatsen uppgår även här till 40% utom vid korttidsinnehav då skattesatsen är 50 eller 60% beroende på

Prop. 1986/87: 77

34

innehavstid. Skattelättnader i syfte att stimulera viss industriell verksam- het förekommer i Irland. Som exempel kan nämnas att fram till den 31 december år 2000 gäller för tillverkande företag i Irland att skattesatsen uppgår till endast 10%.

I Irland finns särskilda regler för att förhindra ekonomisk dubbelbeskatt- ning av bolagsvinst. Systemet liknar det som finns i Storbritannien och Nordirland. Vid utdelning av vinst från ett irländskt bolag gäller således att bolaget måste erlägga ett förskott på bolagsskatten ("Advance Corpora- tion Tax'"; ACT). Förskottsskatten uppgår normalt till 7/13 av utdelningen. Från den slutligen fastställda bolagsskatten får avräkning sedan ske för den erlagda förskottsskatten. Överstiger förskottsbetalningen den slutligen fastställda bolagsskatten. sker ingen återbetalning, men möjlighet finns till avdrag från skatt erlagd året före eller under kommande år 5. k. carry back resp. carry forward. Den som uppburit utdelningen erhåller ett s. k. skatte- tillgodohavande, som uppgår till samma belopp som den erlagda förskotts— skatten. Skattetillgodohavandet likställs med uppburen utdelning vid be- räkning av aktieägarens skattepliktiga inkomst och får vid skatteberäk- ningen avräknas mot aktieägarens personliga inkomstskatt beräknad på det sammanlagda beloppet av utdelning och skattetillgodohavande. Skulle skattetillgodohavandet överstiga inkomstskatten utbetalas det överskju- tande beloppet till aktieägaren. Följande exempel illustrerar systemet. Skattesatsen förutsätts uppgå till 50 % för bolaget och till 35 % för aktieäga- ren.

Bolaget Aktieägaren

Bolagets vinst 200 Utdelning 100 ACT (7/13 av utdelningen) 54 Skattetillgodohavande (ACT) 54 Beskattningsbar inkomst 200 154 Skatt 100 54 Avgår erlagd ACT —54 Avgår skattetillgodohavande _ & Aterstäende skatt att erlägga 46 ()

Bolag som uppbär utdelning från ett annat irländskt bolag är berättigat till avdrag för skattetillgodohavande beträffande dessa utdelningar från skattetillgodohavanden på egen utdelning vid beräkningen av dess skyldig- het att erlägga ACT.

Utdelning från ett irländskt bolag till ett annat irländskt bolag är undan- tagen från bolagsskatt oavsett hur stort aktieinnehavet är.

Ränta och royalty som erläggs till mottagare i utlandet belastas i princip med en källskatt av 35% om inte lägre skattesats föreskrivs i dubbelbe- skattningsavtal.

Hänvisningar till S3

  • Prop. 1986/87:77: Avsnitt 4.3

4. Avtalets innehåll

Avtalet är utformat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekom-

Prop. l986/87: 77

35

menderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal ( ”Model Double Taxation Convention on Income and on Capital". 1977). Flera avvikelser från detta modellavtal förekommer emellertid. Som exempel härpå kan nämnas reg- lerna om beskattning av utdelning (art. 11), realisationsvinst (art. 14) och pensioner (art. 19). Vidare förekommer särskilda regler om beskattning av affärsverksamhet och anställning utanför en avtalsslutande stats kust (art. 23) vilka helt saknar motsvarighet i modellavtalet men som nära överens- stämmer med reglerna i det multilaterala nordiska dubbelbeskattningsavta- let (SFS 1983: 913) och dubbelbeskattningsavtalet med Storbritannien och Nordirland (1983: 898). Hänsyn har också tagits till viss irländsk s.k. ”tax incentive" lagstiftning, dvs. skattelättnaderi syfte att främja investeringar.

Hänvisningar till S4

4.1. Avtalets tillämpningsområde

Art. I anger vilka personer som omfattas av avtalet och art. 2 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Till skillnad från 1959 års avtal omfattar detta avtal inte den svenska förmögenhetsskatten.

4.2. Definitioner m. m.

Arr. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet.

I art. 4 har intagits regler som avser att fastställa var en person har hemvist vid tillämpningen av avtalet. Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i resp. stat [beträffande Sverige jfr 53 & kommu- nalskattelagen ( 1928: 370) jämte anvisningar, 69 och 70 %% samma lag samt 6, 17 och 18 åå lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt]. I art. 4 punk- terna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt beskattningsreglerna i Irland anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestäm- melser.

Art. 5 anger innebörden av uttrycket "fast driftställe" i avtalet. Bestäm- melserna om ”fast driftställe” i svensk lagstiftning återfinns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & kommunalskattelagen. För att ett irländskt företag skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt art. 8 erfordras att sådant driftställe föreligger såväl enligt bestäm- melserna i svensk lagstiftning som enligt avtalet. Uttrycket ”fast drift- ställe" i förevarande avtal har fått en något vidare innebörd än i OECD:s modellavtal.

I art. 6 har intagits en bestämmelse som syftar till att förhindra att inkomst från en avtalsslutande stat till mottagare i den andra avtalsslu- tande staten beskattas för lågt eller helt undgår skatt. Bestämmelsen avser de fall då sistnämnda stat enligt avtalet fått en beskattningsrätt som denna stat inte kan utnyttja på grund av att bestämmelscri intern beskattningsrätt med krav på faktisk överföring av inkomsten inte är uppfyllda (beskattning på s. k. "remittance”-basis). Med hänsyn till den nuvarande lagstiftningen

Prop. 1986/87: 77

36

i de båda staterna blir bestämmelsen för närvarande tillämplig endast beträffande betalningar från Sverige till Irland.

4.3. Materiella beskattningsregler

Art. 7—23 innehåller avtalets materiella beskattningsregler varvid en indel- ning skett i olika inkomstslag. Denna indelning har betydelse endast för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag en inkomst skall hänföras enligt svensk skatterätt. Vidare gäller som utgångspunkt att en inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt svensk rätt. Om denna beskattningsrätt genom avtalet har inskränkts måste denna begränsning iakttas. Det bör dock observeras att även om en inkomst enligt avtalet undantagits från beskattning i Sverige kan den komma att påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst (jfr art. 24 punkt 5). Vidare bör observeras att i de fall en inkomst ”får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 7—23 detta inte innebär att den andra staten fråntagits beskattningsrätten till inkomsten i fråga. Be- skattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna beskattningsregler, men denna stat måste i så fall undanröja den dubbel- beskattning som därvid uppkommer. Hur detta genomförs regleras i art. 24.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 7 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt bl. a. 27 & kommunalskattelagen beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 7 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet beskattas som inkomst av fast egendom, dvs. i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyn- dighet, källa eller annan naturtillgång. Annan royalty beskattas enligt art. 13.

Art. 8 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan in- komst får i regel beskattas i den stat där rörelsen bedrivs från fast drift- ställe. En fysisk ellcrjuridisk person med hemvist i Sverige, som bedriver rörelse från fast driftställe i Irland. skall undantas från skatt i Sverige på den till driftstället hänförliga inkomsten om villkoren i art. 24 punkt 3 är uppfyllda. Är den skattskyldige fysisk person eller dödsbo iakttas i detta fall bestämmelserna om progressionsberäkning i art. 24 punkt 5. Är vill- koren i art. 24 punkt 3 inte uppfyllda får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Irland skall avräknas från den svenska skatten enligt art. 24 punkt 2.

Om ett irländskt företag driver rörelse i Sverige från fast driftställe här skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler, dvs. man utgår från driftställets bokföring, men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i art. 8 punkterna 2—6. Avdrag skall därvid medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på driftstället.

Beskattningen av inkomst av rörelse i form av sjöfart och luftfart i internationell trafik sker inte enligt de generella reglerna i art. 8 utan

Prop. 1986/87: 77

37

regleras särskilt i art. 9. Beskattning sker endast i den stat där det företag som bedriver sådan verksamhet har hemvist. Bestämmelserna i punkt 2 saknar direkt motsvarighet i OECD:s modellavtal men bestämmelserna står i överensstämmelse med kommentaren till avtalet. De särskilda be- skattningsreglerna för SAS i punkt 3 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS:s inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Art. [0 innehåller regler om omräkning av inkomst m.m. vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. För svensk del får bestämmelserna betydelse vid tillämpningen av 43 å kommunalskattela- gen.

I art. II behandlas beskattningen av utdelning. Uttrycket "utdelning" definieras i punkt 6. I vissa fall skall emellertid utdelning beskattas enligt avtalets regler om beskattning av inkomst av rörelse eller av självständig yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 8. Där föreskrivs att art. 8 resp. art. 15 skall tillämpas, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra avtalsslutande staten och utdelningen är hänförlig till andel som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. Bestämmelserna om utdelning innebär i övrigt följande. En- ligt punkt 1 3) får utdelning från bolag med hemvist i Irland till person med hemvist i Sverige beskattas i Sverige. Punkt 1 b) ger emellertid Irland rätt att i de fall mottagaren i Sverige är berättigad till skattetillgodohavande ("tax credit") ta ut källskatt med 15 % på summan av beloppet eller värdet av utdelningen och skattetillgodohavandet. Systemet med skattetillgodo- havande har i sina huvuddrag redovisats under avsnitt 3. I förevarande sammanhang finns anledning att lämna en mer utförlig redovisning.

Enligt irländsk lagstiftning har utdelningsmottagare som inte är bosatt i Irland inte rätt till skattetillgodohavande. Genom bestämmelser i ett dub- belbeskattningsavtal kan emellertid även i utlandet bosatta personer erhål- la sådan rätt. Detta har skett i förhållande till utdelningsmottagare med hemvist i Sverige genom bestämmelserna i punkt 2. Resultatet kan beskri- vas med följande exempel. Antag att det irländska bolagets inkomst uppgår till 200 och bolagsskatten i Irland till 100. Utdelning sker med 100, varvid förskottsskatt på utdelningen (=skattetillgodohavande) tas ut med 54. Skatt enligt art. 1] punkt 1 b) fåri Irland tas ut med 15% på summan av utdelningen och skattetillgodohavandet (100+54=)23. I Sverige utgörs beskattningsunderlaget också av summan av utdelningen och skattetillgo- dohavandet, dvs. 154. Svensk skatt beräknas på vanligt sätt. Den skatt- skyldige skall sålunda erhålla avdrag för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för skatt på utdelningen och skattetill- godohavandet som erlagts i Irland. Den svenska skatten uppgår för bolag, som inte är befriat från svensk skatt enligt art. 24 punkt 4, till 52 % av 154, dvs. 80 (här förutsätts att inga kostnader är hänförliga till utdelningen). Avräkning får enligt art. 24 punkt 2 ske av den irländska skatten. 23, varvid den svenska skatten kommer att uppgå till (80—23 =) 57. Skatten i Irland uppgår till sammanlagt 123. varav 100 i bolagsskatt och 23 på utdelningen.

Prop. 1986/87: 77

38

Eftersom 54 redan erlagts i förskottsskatt för utdelningsmottagarens räk- ning har det svenska bolaget. på grund av att rätten till skattetillgodoha- vande genom avtalet utsträckts till mottagare i Sverige. rätt att återfå (54— 23 =) 31. Behållningen efter skatt av utdelningen på 100 blir således efter avdrag för svensk skatt 57 och irländsk källskatt 23 samt utbetalning av skattetillgodohavandet 31, (100—57—23+31 =) 51.

Ett svenskt bolag som har intressegemenskap med ett irländskt bolag och som erhåller utdelning från detta erlägger enligt punkt 1 c) och punkt 3 ingen källskatt i Irland och är inte berättigat till skattetillgodohavande. Med samma förutsättningar som i det tidigare exemplet blir bolagsskatten 100 i Irland och 52 i Sverige, varvid behållningen blir 48 för mottagaren i Sverige. Skulle det svenska bolaget vara kvalificerat för skattebefrielse i Sverige enligt art. 24 punkt 4, blir behållningen i stället 100.

Utdelning från bolag med hemvist i Sverige till person med hemvist i Irland får enligt punkt 4 beskattas i Irland. Beskattning får emellertid ske även i Sverige men den svenska skatten får inte överstiga 5 % av utdelning- ens bruttobelopp i fall som avses i punkt 4 a) och 15% i övriga fall.

Punkt 7 har tillkommit på irländskt initiativ och innebär följande. En aktieägare med hemvist i Sverige som äger 10% eller mer av aktierna i ett irländskt bolag får inte åtnjuta avtalsförmåner enligt punkterna 1 och 2 i fråga om utdelning som kan ha utbetalats endast av vinst. som uppkommit hos bolaget under en tidrymd som slutar minst tolv månader före den tidpunkt då han förvärvade en tioprocentig ägarandel i bolaget. Bestäm- melsen har tillkommit för att förhindra ett obehörigt utnyttjande av avtalet. Undantag har därför gjorts för överlåtelse av aktieposter i irländska bolag som äger rum utan skatteundandragande syfte t.ex. i samband med fusion av svenska bolag.

Punkt 9 innehåller förbud mot beskattning av icke utdelad vinst samt mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se punkterna 32—35 i kommentaren till art. 10 punkt 5 i OECD:s modellavtal av år 1977).

Ränta beskattas enligt art. 12 endast i den stat där den som har rätt till räntan har hemvist. Undantag görs dock i punkt 3 för de fall att räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i avtalets mening som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall får räntan beskattas i denna andra stat med tillämpning av art. 8 resp. art. 15. Ränta, som utbetalas från Sverige till en person som har hemvist i Irland och som enligt svenska beskattningsregler inte är bosatt i Sverige, kan inte beskat- tas i Sverige om räntan i Sverige skall hänföras till inkomstslaget kapital. Undantaget i punkt 3 kan således bli tillämpligt i Sverige endast om räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till 28 % kommunalskattelagen skall hänfö- ras till inkomstslaget rörelse. Dessutom erfordras att fast driftställe förelig- ger enligt intern svensk rätt (53 ä 1 mom. a kommunalskattelagen).

Sådan royalty som avses i art. [3 punkt 2 beskattas endast i den stat där den som har rätt till royaltyn har hemvist. Undantag görs dock i punkt 3 för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i avta-

Prop. 1986/87: 77

39

lets mening som den som har rätt till royaltyn har i den andra staten. I sådant fall får royaltyn beskattas i denna andra stat med tillämpning av art. 8 resp. art. 15. Royalty som utbetalas från Sverige till person med hemvisti Irland kan beskattas här i de fall undantaget i punkt 3 blir tillämpligt och fast driftställe föreligger enligt intern svensk rätt (jfr 28 å kommunalskatte- lagen samt punkt 3 femte stycket av anvisningarna till 53 & kommunalskat- telagen jämfört med 2 så 1 mom. och 3 .t lagen om statlig inkomstskatt).

Som jag nämnt vid redovisningen av art. 7 får s.k. fastighetsroyalty alltid beskattas i den stat där fastigheten är belägen.

Art. 14 behandlar beskattning av realisationsvinst. Vinst. som en fysisk ellerjuridisk person med hemvist i Irland förvärvar genom överlåtelse av fast egendom belägen i Sverige får beskattas här (punkt 1). Vidare får enligt punkt 2 a) vinst på grund av överlåtelse av aktier vars värde helt eller till större delen direkt eller indirekt härrör från fast egendom belägen i Sverige beskattas här. Motsvarande gäller enligt punkt 2 b) i fråga om överlåtelse av andel i bl. a. handelsbolag. Beskattning av vinst vid överlå— telse av egendom som omfattas av punkt 7. vilken vinst förvärvas av person som har hemvist i en avtalsslutande stat och som haft hemvist i den andra avtalsslutande staten någon gång under en tioårsperiod räknat från överlåtelsen. får ske i denna andra stat. För svensk del innebär detta att det blir möjligt att tillämpa de svenska bestämmelserna om beskattning av vinst vid aktieförsäljning som skett efter utflyttning från Sverige (53 ä 1 mom. a sista stycket kommunalskattelagen.).

Bestämmelsen i punkt 5 har samband med de särskilda reglerna i art. 23 om beskattningen av viss verksamhet utanför kusten. I punkt 6 andra meningen finns en s.k. ”remittance"-regel beträffande realisationsvinst motsvarande den som finns i art. 6 beträffande inkomst. Att en särskild regel intagits för realisationsvinst hänger samman med att uttrycket in- komst enligt irländsk rätt — i motsats till svensk — inte omfattar realisa- tionsvinst.

Enligt art. 1.5 beskattas inkomst av fritt yrke och annan självständig verksamhet i regel endast i den stat där den som utövar verksamheten har hemvist. Om inkomsten förvärvas genom verksamhet i den andra avtals- slutande staten, får inkomsten emellertid beskattas där om den som utövar verksamheten har en stadigvarande anordning för utövande av verksamhe- ten där.

Art. 16 behandlar beskattningen av inkomst av enskild tjänst. Punkt 1 innebär. att sådan inkomst i princip beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. 1 punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av inkomst av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i inter- nationell trafik.

Styrelsearvode och liknande ersättning får enligt art. [7 punkt 1 beskat- tas i den stat där det bolag som betalar ut ersättningen har hemvist. Om styrelsemedlem utför tjänster för bolaget av verkställande. företagsle- dande eller teknisk natur. skall emellertid den ersättning som uppbärs härför beskattas enligt bestämmelserna i art. 16 (punkt 2).

Prop. 1986/87: 77

40

Beskattningen av inkomst som underhållare och sportutövare uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 18. Sådan inkomst beskattas i den stat där verksamheten utövas (punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller pågrund av anställning. Enligt punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där underhållaren eller sportutövaren utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken underhållaren eller sportutövaren är anställd) än underhållaren eller sportutövaren själv. För Sveriges vidkom- mande iakttas vid tillämpningen av art. 18 bestämmelserna i 54 & första stycket b kommunalskattelagen, 7 5 11 mom. lagen om statlig inkomstskatt och lag (1908: 128 s. 1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.

Enligt huvudregeln i art. 19 får pension på grund av tidigare anställning i enskild tjänst och annan liknande ersättning vilka utbetalas med anledning av tidigare anställning i en avtalsslutande stat, utbetalning enligt sociallag- stiftningen i en avtalsslutande stat och livränta från källa i en avtalsslu- tande stat beskattas i denna stat.

Inkomst av allmän tjänst beskattas enligt art. 20 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten [punkt 1 a)]. Motsvarande gäller enligt punkt 2 a) ifråga om pension på grund av allmän tjänst. Ifall som avses i punkterna 1 b) och 2 b) beskattas dock ersättningen endast i inkomsttagarens hemvist- stat. Enligt punkt 3 beskattas i vissa fall ersättning av allmän tjänst enligt reglerna för beskattning av inkomst av enskild tjänst.

Art. 21 innehåller regler om skattelättnader för studerande och affärs- praktikanter.

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 7—21 beskattas enligt art. 22 i regel endast i inkomsttagarens hemviststat. Undantag har dock gjorts för utbetalning från stiftelse ("trust”). Eventuell dubbelbeskattning av sådan utbetalning får i stället lösas direkt av bestämmelserna om undvikande av dubbelbeskattningi art. 24.

Under senare år har utforskning och utvinning av gas och olja utanför kusten ("offshore-verksamhet"') fått ökad betydelse. Skatteproblemen i samband med denna verksamhet har inte lösts på ett tillfredsställande sätt i OECD:s modellavtal. Sverige har därför vid bilaterala förhandlingar med andra stater avtalat mer ändamålsenliga regler. Så har hittills skett med de nordiska staterna och med Storbritannien och Nordirland. I förevarande avtal har problemen lösts på motsvarande sätt. varvid regler om beskatt- ning av inkomst av affärsverksamhet och anställning utanför kusten sam- manförts i en artikel, art. 23. och utformats i huvudsaklig överensstäm- melse med de bestämmelser som finns i dubbelbeskattningsavtalet med Storbritannien och Nordirland samt det multilaterala nordiska dubbelbe- skattningsavtalet.

Företag som bedriver verksamhet av förevarande slag i annan stat anses bedriva rörelse från fast driftställe där. om inte verksamheten pågår endast en kort tid. högst 30 dagar under en period av 12 månader (punkt 3). Beträffande anställda gäller i regel att lön för arbete i samband med verksamhet utanför en avtalsslutande stats kust får beskattas i den staten. även om arbetet pågår endast under kort tid (punkt 5). Den s.k. 183-

Prop. 1986/87: 77

41

dagarsregeln i art. 16 punkt 2 sätts alltså ur spel vid sådant arbete. Det bör påpekas, att bestämmelserna i art. 23 avser verksamhet både på kontinen- talsockeln och på den del av havsbotten som befinner sig inom en stats territorialvatten.

Bestämmelser om undvikande av dubbelbeskattning finns i art. 24. Såväl Sverige som Irland tillämpar enligt avtalet avräkning av skatt ("cre- dit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detta innebär en ändring jämfört med 1959 års avtal där Sverige tillämpade den 5. k. exempt-metoden (exempt = undantagande från skatt) som huvudme- tod. Innebörden av avräkningsbestämmelserna är att en person med hem— vist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkningen i Sverige tillämpas bestämmelserna i 4—18 åå lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk in- komstskatt på inkomsten på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Kostnads- avdrag medges dock inte för skatt som erlagts i Irland och som omfattas av avtalet.

I fråga om utdelning från Irland klargörs i punkt 8 a) att vid avräknings- förfarandet i Sverige svensk skatt skall beräknas på summan av utdelning- en och Skattetillgodohavandet. Avräkningsbeloppet utgörs av den ir- ländska skatten enligt art. 11 punkt 1 och uppgår således till högst 15 % på denna summa. I punkt 8 b) finns regler som blir tillämpliga när irländsk skatt satts ned enligt i bestämmelsen angiven lagstiftning i syfte att stimule- ra viss verksamhet, s.k. "tax incentives". Två olika stimulansåtgärder åsyftas. Den ena avser lindring av skatt vid exportförsäljning av i Irland tillverkade varor (del IV i ”Corporation Tax Act”. 1976). Förmånerna enligt denna lagstiftning upphör den 5 april 1990 och tillämpas endast för bolag som uppfyllde villkoren för befrielse före utgången av år 1980. År 1981 infördes ett annat tidsbegränsat system som upphör år 2000 och som innebär att bolagsskatten sätts ned till 10% på vinst från tillverkning i Irland, oavsett om export sker eller ej. Punkt 8 b) beskriver hur det belopp som skall avräknas i Sverige i dessa fall skall beräknas. Om bolagets vinst är 100 blir bolagsskatten 10. Återstoden antas bli utdelad. dvs. 90. Skatte- tillgodohavandet är enligt denna lagstiftning också reducerat, från 7/ 13 till 1/18 av utdelningen, dvs. 5, varför underlaget för skatteberäkningen i Sverige uppgår till (90+5 =) 95. Om aktieägaren i Sverige är ett bolag som äger mindre än 10% av aktierna i det irländska bolaget blir skatten i Sverige 52% av 95, dvs. 49,4. Avräkningsbeloppet utgörs av ett enligt punkt 8 b) uträknat belopp. Det lagrum som omnämns i punkt 8 b)1) anger en skattesats av 35% vilken alltså skall tillämpas på 95 för att få fram beloppet enligt punkt 8 b)1), dvs. 33.25. Något överskjutande belopp (skattetillgodohavande) som skall erläggas enligt art. 11 punkt 2 är inte aktuellt i detta fall, varför reducering som annars skulle göras enligt punkt 8 b)2) inte skall ske. Avräkningsbeloppet blir således 33,25 och skatten i Sverige uppgår till (49,4—33.25 =) 16.15.

På svensk sida görs undantag från credit of tax-metoden i de fall som

Prop. 1986/87: 77

42

anges i punkt 3. Då tillämpas i stället exempt-metoden för att undanröja dubbelbeskattning. Detsamma gäller beträffande person med hemvist i Sverige som uppbär inkomst enligt art. 20 punkt 1 eller punkt 2. I dessa fall skall inkomsten inte tas med vid taxeringen i Sverige. Om personen i fråga har annan inkomst som taxeras till statlig inkomstskatt kan dock progres- sionsförbehället i punkt 5 bli tillämpligt. Denna bestämmelse innebär att man först räknar ut den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskatt- ningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet används endast om detta leder till högre skatt (jfr 20 5 2 mom. andra stycket lagen om statlig inkomstskatt).

Inte heller i det fall som avses i punkt 4 tillämpas credit of tax-metoden. Enligt denna punkt skall utdelning från bolag i Irland till bolag med hemvist iSverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag [7 så 8 mom. lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt].

Art. 25 innehåller bestämmelser om personliga avdrag, i Sverige t. ex. grundavdrag. för utomlands bosatta personer och i ur!. 26 finns bestäm- melser om förbud mot diskriminering.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i ur!. 27 och art. 28 innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar.

I art. 29 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

Art. 30 och 3/ innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Avtalet skall enligt art. 30 ratificeras och träda i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det skall tillämpas i Sverige be- träffande inkomst eller realisationsvinst som förvärvas den 1 januari året närmast efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller senare. I Ir- land skall avtalet tillämpas beträffande skatt på inkomst och realisations- vinst för beskattningsår som börjar den 6 april året efter utväxlingen eller senare och beträffande bolagsskatt för räkenskapsår som börjar den 1 januari året efter utväxlingen eller senare. 1959 års avtal upphör att gälla i och med att förevarande avtal blir tillämpligt.

Hänvisningar till S4-3

5. Lagrådets hörande

Såsom framgår av 2 5 i den föreslagna lagen skall avtalets beskattnings- regler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyl- dighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på grund härav att lagrådets hörande inte är erforderligt.

Prop. l986/87: 77

43

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna avtalet mel- lan Sverige och lrland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter pä inkomst och realisationsvinst samt att anta förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ir- land.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987

Prop. 1986/87: 77

44