Prop. 1986/87:82

om höjning av fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar

Regeringens proposition ww

1986/87: 82 '- ..

om höjning av fordonsskatten för vissa Prop _

lastbilar och släpvagnar 1986/87: 82

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits 'upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 januari 1987.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

K jelI-OlofFeldt

Pr0positionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås.-att fordonsskatten för tyngre dieseldrivna lastbilar och deras släpvagnar höjs med drygt 50%. Höjningen skall finansiera de i budgetpropositionen föreslagna särskilda åtgärderna för att förstärka bä- righeten på det svenska vägnätet.

Vidare föreslås att den gräns som avgör om fordonsskatt skall debiteras för skatteår eller för skatteperiod höjs från nuvarande 1 500 kr. i årlig fordonsskatt till 3 500 kr.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1988.

1. Förslag till Lag om ändring i vägtralikskattelagen (1973: 601)

Härigenom föreskrivs att 125 och bilagal till vägtrafikskattelagen

(1973: 601)' skall-ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse 1252

Fordonsskatt utgår för skatteår enligt bilaga 1 till denna lag,. om inte annat följer av 12a &. Skatten utgår för skattepcriod med en tredjedel, för kalendermånad med en tolftedel och för dag med l/360 av skatten för helt år. Överstiger fordonsskat— ten för ett fordon 1500 kronor för helt år utgår fordonsskatt för skat- teperiod.

Fordonsskatt utgår för skattcår enligt bilaga 1 till denna lag, om inte annat följer av 1235. Skatten utgår för skattepen'od med en tredjedel, för kalendermånad med en tolftcdel och för (dag med 1/360 av skatten för helt" ar. Överstiger fordonsskat- ten för ett fordon 3500 kronor för helt år utgår fordonsskatt för skat- teperiod.

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad, utgår fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om fordon. för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4800 kronor för helt skatteår, för den kalendermånad under vilken skatteplikt första gången inträder för fordonet eller skatteplikt upphör av annan anledning än av- ställning. Har sådant fordon varit avställt avräknas eller återbetalas for- donsskatt för avstållningstiden om denna omfattat minst 15 dagar eller om fordonet övergått till ny ägare under avställningstiden.

Fordonsskatt erläggs före ingången av skatteår eller skatteperiod. Rege— ringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag härifrån för grupp av fordon.

' Lagen omtryckt 1984: 256 Senaste lydelse av lagens rubrik l974: 869. * Senaste lydelse 1986: 214.

Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (1973: 601)3

Nuvarande lydelse . Fordonsskatt

Fordonsslag

A Motorcyklar

Tvåhjulig motorcykel utan sidvagn 2 Annan motorcykel _.

B Personbilar

C Bussar

1 Buss som är inrättad för drift endast med bensin eller gasol

2 Annan buss

D Lastbilar

] Lastbil som är inrättad för drift endast

med bensin eller gasol

2 Annan lastbil 2.1 med anordning för påhängs- vagn med två hjul- axlar

med tre eller flera hjul- axlar

3 Senaste lydelse 1986: 1421.

Skaltevikt, kilogram

0— 75 76——

O..

0— 900 901—

0— 1600 1601— 3000 3001—'

0— 1600 1601— 3000 3001— 7000 7001— 10000

10001— 30000

0— 1600 1601— 3000 3001—

0- 1600 1601— 3000 3001— 6000 6001— 10000 10001— 14000 14001—

0— 1600 1601— 3000 3001— 6000 6001— 11000 11001— 15000 15001— 18000 18001— 23000 23001— 27000 27001—

Skatt, kronor

tilläggsbelopp -

grund- be10pp för varje helt hundratal kilo— gram över den lägsta vikten i klassen 100 0 125 0 200 0 355 0 445 90 355 0 391 36 895 0 355 0 391 36 895 14 I 455 35 2 505 61 14705 0 355 0 391 36 895 0 540 0 565 25 915 44 2 235 56 4 475 125 9475 220 540 0 565 25 915 50 2415 62 5 515 75 8515 88 1 1 155 160 19155 136 24595 0

14.1

lfordonsslag Skallcvikl, Skatt. kronor kilogram ___— grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt

hundratal kilo— gram över den lägsta "vikten i klassen 2.2 utan anordning

för påhängs—

vagn med två hjul- 0— 1600 355 0 axlar 1601— 3000 _ 391 36 3 001 — 6 000 895 7 6001— 10000 1105 25 10001— 14000 2105 72 14001-- 17000 4985 129 17001-— 8855 169 med tre eller 0— I 600 355 0 flera hjul- 1 601 3 000 391 36 axlar 3 001 — 6 000 895 4 6001— 11000 1015 13 11001— 15000 1665 57 15001— 18000 3945 101 18001— 27000 6 975 126 27 001— " 18315 0

E Traktorer

1 Traktor klass I 0— 1 300 370 0 (trafiktraktor) 1 301— 3 000 425 55 som inrättats 3001 — 7000 1 360 95 för drift med 7 001— 5 160 168 annat drivmedel än brännolja .

2 Traktor klass I 0— 1300 570 0 (trafiktraktor) 1 301 — 3 000 660 90 som inrättats 3 001— 7000 2 190 150 för drift med 7 001-- ' 8 190 260 brännolja

3 Traktor klass 11 0— 2 500 150 0 (jordbrukstraktor) 2 501 — 225 0

F Släpvagnar ] Släpvagnar med 0— 1 000 150 0 skattevikt högst I 001-' 3000 170 21 3000 kilogram . - -' 2 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bensin— eller gasoldriven bil] med en hjulaxel 3001— , 580 11 med två hjul- 3001 13 000 580- 9. axlar 13 001— 1480 -. . 0 med tre eller 3001 — 13000 580 . _ 6 flera hjul- 13 001— . 1 180 . 0 axlar '

' Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en kilometerskattepliktig bil. eller av en annan bil som inte är bensin- eller gasoldriven, tas skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av en trafiktt'aktor eller ett registrerat motorredskap tas skatt ut enligt 4 4. '-

Fordonsslag Skattevikt. Skatt. kronor

kilogram grund- lilläggsbelopp belopp för varje helt

hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen 3 Kilomctcrskattc— pliktiga släpvagnar och andra släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av en bil som inte är bensin- eller gasoldri ven 3.1 styraxel för påhängsvagn med en hjul— axel 3 001— 5 000 630 57 5001— 8000 1770 87 8 001- 4 380 161 med två eller 3 001— 8000 610 31 flera hjul- 8 001- 11000 2160 62 axlar 11001— 14 000 4020 93 14001— 6810 _ 130 3.2 andra släp- vagnar . med en hjul- 3 001— 5000 320 24 axel 5001— 8000 800 . 31 8 001— 1 730 52 med två hjul- 3001— 8000 310 17 axlar 8001— 11000 1160 31 11001— 14000 2090 47 14001—17000 3500 - _ 62 17 001- 5 360 68 med tre eller 3 001— 11000 300 11 flera hjul- 11001— 17000 1180 24 axlar 17 001— 25 000 2 620 40 25 001- 32 000 5820 53 32 001— 9530 0 4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av en trafiktraktor eller av ett motorredskap2 som beskattas som en trafiktraktor med en hjulaxel 3001 — 8000 445 '30 8 001— I 945 65 med två hjul— 3 001— 8 000 440 .- 15 axlar 8001— 11000 1 190" 45 11001— .17000 2540 115 17001— 9440 120 med tre eller 3 001— 11 000 390 15 llera hjul- 11001— 14 000 1590 35 axlar 14 001— 20 000 2 640 60 20001 — 25 000 6 240 ' 70 25 001— 30000 9740 " 75 30 001— 35000 13490 55 35 001— 16 240 0 2 Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en kilometerskattepliktig bil. eller 5 av en annan bil som inte är bensin- eller gasoldriven. tas skatt ut enligt 3.

Förd/age” lydelse

Fordonsskatt

Fordonsslag

IxJ

lv

Motorcyklar 'l'vähjulig motorcykel utan sidvagn Annan motorcykel

Personbilar

Bussar Buss som är inrättad för drift endast med bensin eller gasol

Annan buss

Lastbilar

Lastbil som är inrättad för drift endast med bensin eller gasol

Annan lastbil 2.1 med anordning för påhängs- vagn med två hjul- axlar

med tre eller flera hjul- axlar

2.2 utan anordning för påhängs- vagn med två hjul- axlar

Skattevikt. kilogram

0— 75 76——

0...

0- 900 901—

0— 1600 1601— 3000 3001—

0— 1600 1601— 3000 3001— 7000 7001—- 10000 10001-— 30000 30001—

0— 1600 1601— 3000 3001—

0— 1600 1601— 3000 3001— 10000 10001— 14000 14001—

0— 1600 1601— 3000 3001— 11001) 11001— 15000 15001— 18000 18001— 23000 23001— 27000 27001—

0- 1600 1601— 3000 3001— 6000 6001— 10000 10001— 14000 14001— 17000 17001—

Skatt. kronor

grund- belopp

100 125 200

355 445

355 391 895

355 391 895 1 455 2 505 14705

355 391 895

540 565 915 6865 14585 540 565 915 8515 13115 17165 29465 37865

355 391 895 1 705 3225 7665 13 635

tilläggsbclopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

O OOO

90

25 85 193 339

25 95 115 135 246 210

36 27 38 111 199 260

li'ordonsslag

med tre eller flera hjul- axlar

E Traktorer

1

IQ

' Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en kilometerskatlepliktig bil, eller av en annan bil som inte är bensin— eller gasoldriven. tas skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av en trafrktraktor eller ett registrerat motorredskap tas skatt ut enligt 4.

Traktor klass 1 (tral'rktraktor) som inrättats för drift med annat drivmedel än brännolja

Traktor klass ] (trafrktraktor) som inrättats för drift med brännolja

Traktor klass II (jordbrukstraktor)

Släpvagnar Släpvagnar mcd skattevikt högst 3 000 kilogram Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bensin- eller gasoldriven bil' med en hjulaxel med två hjul- axlar

med tre eller flera hjul- axlar

Kilometerskatte- pliktiga släpvagnar och andra släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av en bil som inte är bensin- eller gasoldrivcn

Skattevikt. kilogram

0— 1600 1601— 3000 3001— 11000 11001— 15000 15001-- 18000 18001-— 27000 27001—

0— 1300 1301— 3000 3001— 7000 7001—

0— 1300 1301-- 3000 3001— 7000 7001—

0— 2500 2501

0— 1000 1001— 3000 3001— 3001— 13000 13001— 3001--- 13000 13001—

Skatt, kronor

grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen 355 0 391 36 895 21 2 575 88 6 095 155 10 745 194 28205 0 370 0 425 55 1 360 95 5 160 168 570 0 660 90 2 190 150 8 190 260 150 0 225 0 150 0 170 21 580 11 580 9 1 480 0 580 6 1 180 0

Fordonsslag Skattevikt, Skatt. kronor Prop. [986/87: 82

kilogram grund- - tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilo— gram över den lägsta vikten i klassen 3.1 styraxel för påhängsvagn med en hjul- axel 3 001— 5 000 630 105 5001- 8000 2730 134 8 001— 6 750 248 med två eller 3 001— 8000 610 55 flera hjul— 8001 — 11000 3360 95 axlar 11001— 14000 6210 143 14 001— 10500 200 3.2 andra släp- vagnar med en hjul- 3 001— 8000 320 47 axel 8001— 2 670 80 med två hjul- 3001— 8000 310 30 axlar 8001— 11000 1 810 - 48 11001— 14000 3250 72 14001—-17000 5410 ' 95 17 001— 8260 105 med tre eller 3 001— 11000 300 19 flera hjul- 11001 17 000 1820 37 axlar 17 001— 25 000 4 040 62 25 001— 32000 9000 81 32 001— 14670 0 4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av en trafrktraktor eller av ett motorredskap2 som beskattas som en trafiktraktor med en hjulaxel 3 001— 8000 445 30 , 8 001 —— 1 945 65 med två hjul- 3001— ' 8000 .440 ' 15 axlar 8 001— 11000 1 190 45 11001— 17000 2540 115 17 001— 9 440 120 med tre eller 3001— 11000 390 15 flera hjul- 11001 14000 1590 35 axlar 14 001— 20 000 2 640 60 20 001— 25 000 6 240 70 25001 — 30000 9740 75 30001— 35000 13490 55 35 001— 16 240 0

2 Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en kilometerskattepliktig bil, eller . av en annan bil som inte är bensin- eller gasoldriven. tas skatt ut enligt 3. 8

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Debiteras under tiden den 1 juni — den 31 december 1987 fordonsskatt som hänför sig till tid efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för denna tid beräknas enligt de nya skattesatserna.

3. De nya bestämmelsernai 1211 tillämpas. i fråga om fordonsskatt som debiteras den. 1 juni 1987 eller senare. :

4. Vid särskild uppbörd av skatt som sker i anledning av denna lagänd- ring skall i stället för vad som anges i 296 andra stycket beloppsgränsen vara 100 kr.

2. Förslag till Prop. 1986/87282

Lag om ändring i lagen (1976: 338) om vägtrallkskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Härigenom föreskrivs att bilaga 1 till lagen (1976: 338) om vägtr'at'rkskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket' skall ha följande lydelse.

Bilaga 1 till lagen (1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Nuvarande lydelse

Fordonsskatt Fordonsslag Totalvikt. Skatt. kronor kilogram för påbörjat dygn l. Motorcyklar 0,25 2. Personbilar 1 3. Släpvagnar, kopplade till 0,25 eller avsedda att kopplas till personbilar 4. Lastbilar, bussar eller 0— 10000 8 släpvagnar. kopplade till 10001 15 000 14 eller avsedda att kopplas 15 001—20 000 27 till lastbilar eller 20001 41 bussar

' Lagen omtryckt 1984: 257.

Föreslagen lydelse

Fordonsskatt Fordonsslag Totalvikt, Skatt, kronor kilogram för påbörjat dygn 1. Motorcyklar — 0.25 2. Personbilar — 1 3. Släpvagnar, kopplade till —- 0.25 eller avsedda att kopplas till personbilar 4. Lastbilar. bussar eller 0— 10000 12 släpvagnar. kopplade till 10001— 15 000 22 eller avsedda att kopplas 15 001—20 000 42 till lastbilar eller 20 001 63 bussar

]. l?enna lag träder i kraft den ljanuari 1988. 2. Aldrc bestämmelser gäller fortfarande i fråga om debitering av skatt för dygn före ikraftträdandet.

Finansdepartementet .-

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 29 januari 1987.

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt. Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm—Wallén, Peterson. S. Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

|

1 Inledning

1 budgetpropositionen (prop. 1986/87: 100 bilaga 8) har föreslagits särskilda åtgärder för att förbättra bärigheten på vissa delar av det svenska vägnätet. Åtgärderna har för verksamhetsåret 1988 angetts kosta 575 milj.kr. Härav bör enligt budgetpropositioncn 400 milj.kr. finansieras genom en höjning av fordonsskatten för lastbilar och släpvagnar. Jag avser nu att ta upp frågan om en sådan uppräkning av fordonsskattesatserna.

2 Beskattningen av lastbilar och släpvagnar

Regler om vägtrafikskatt, dvs fordonsskatt och kilometerskatt, finns i Vägtratikskattelagen (l973:601, omtryckt l984:256), VSL. VSL reglerar dock endast vägtratikbeskattningen för fordon som är eller bör vara regist- rerade i Sverige. För utländska fordon som används här finns regler om Vägtratikskatt i lagen (1976: 338, omtryckt 19842257) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket. -

Enligt VSL utgår fordonsskatt för' motorcyklar, personbilar, bussar, lastbilar, traktorer, motorredskap och släpvagnar, om fordonet är eller bör vara registrerat och inte är avställt. Tyngre påhängsvagnar är dock vanli— gen inte skattepliktiga. I stället är fordonsskattesatserna för dragbilarna förhöjda. . '

Kilometerskatt utgår för sådana skattepliktiga personbilar, bussar och lastbilar som drivs med brännolja, samt för tyngre skattepliktiga släpvag- nar som dras av sådana fordon (2 & VSL).

Fordonsskatten beräknas för varje fordon med visst belopp per år enligt bilaga 1 till VSL. Skattesatserna Varierar med fordonstypen och dessutom med fordonens skattevikt och, för lastbilar och släpvagnar, med axelanta- let. Även drivmedlet har i vissa fall betydelse för skatten. .

Fordonsskattcn betalas-för helt skatteår om tolv månader, eller, om års'skatten överstiger 1 500 kr., för skatteperiod omfattande fyra månader (9 och 1255 VSL). ' '

_11

3. Höjning av skattesatserna för vissa lastbilar och släpvagnar

Mitt förslag: Fordonsskatten för tyngre brännoljedrivna lastbilar och deras släpvagnar höjs med drygt 50_%. Höjningarna skall endast omfatta fordon med skattevikt överstigande 3000 kg. För fordon med skattevikt strax över denna gräns bör höjningen vara'något' lägre än förde tyngsta fordonen. Motsvarande höjningar görs i fråga om fordonsskatten för utländska fordon.

Skäl för mitt förslag: De i budgetpropositionen föreslagna bärighetshö- jande åtgärderna på det allmänna vägnätet ger möjlighet till en väsentlig effektivisering av lastfordonsanvändningen. Betydligt högre bruttovikter kommer på sikt att kunna tillåtas. I huvudsak är det för den tyngre lastfordonstral'tken som vinster på detta sätt kan göras, även om åtgärder- na också kan få positiva effekter för vägtrafiken i stort. Jag anser att det är skäligt att åtgärderna finansieras i huvudsak genom att fordonsskatten höjs och att höjningen i huvudsak läggs ut på tyngrelastbilar och släpvagnar. För lastbilar och släpvagnar med skattevikt om högst 3 000 kg bör skatten nu inte ändras. . '

Vid skattevikter över 3000 kg bör en successiv upptrappning ske, så att skatten för de tyngre fordonen höjs med drygt 50 %. En sådan höjning ger för år räknat ökade skatteintäkter med 400 milj.kr.

För bensindrivna lastbilar och för släpvagnar till sådana lastbilar är fordonsskatten konstant vid skattevikter över. 3 000 kg. Detta beror på att bensinskatten för tyngre sådana fordon ger en totalt sett hög beskattning. Mot denna bakgrund saknas anledning att nuföreslånägon höjning av fordonsskatten för tyngre bensindrivna lastbilar och deras släpvagnar.

Enligt min mening bör inte heller fordonsskattesatserna för bussar eller för trafiktraktorer och deras släpvagnar nu ändras. Vad gäller trafrktrak- torer och deras släpvagnar kan det dock av bl.a. konkurrensskäl-finnas anledning att se över fordonsskattesatserna. Enligt min mening bör frågan tas upp i samband med det arbete på en översyn av trafrkpolitiken som regeringen nyligen påbörjat. - - .. .

Den tekniska utvecklingen av lastfordonen medför på sikt också ett behov av översyn av skatteskalorna för lastfordoncn. För tre- eller flerax- liga lastbilar och släpvagnar gäller för närvarande att-.fordonsskattesat- serna är konstanta över en viss viktnivå. För lastbilarna går gränsen vid en skattevikt av 27 000 kg, och för Släpvagnarna vid 32 000 kg utom för sådana släpvagnar som dras av trafiktraktorer, där gränsen-är 35 OOOkg. .För . . närvarande finns, beroende på gällande vikthestämmelser, ytterst få för- don med högre skattevikter. Detta är också skälet till att gränserna införts. . De nya boggitryck- och bruttoviktsbestämmelscr.som .blir- möjliga efter förstärkningsåtgärderna kommer på sikt dock .att medföra ett ökat antal sådana tyngre fordon. Det finns anledning att överväga om gränserna bör höjas. Fördelningen av skattebelastningen för lastfordon med bl.a. olika axelantal kan också behöva ses över. Dessa frågor bör enligt min mening

lämpligen tas upp i samband med det påbörjade arbetet på en översyn av trafikpolitiken. ' ' ' ' Fordonsskatt för utländska fordon 'som" tillfälligt används här utgär'i form av skatt per dygn. Till följd'av olika internationella överenskom- ' melser är det dock i mycket få fall sådan skatt debiteras för de utländska ' fordonen. Skattebeloppen'bör emellertid räknas upp i samma mån som - fordonsskatten höjs för de svenska fordonen.

4. Gränsen för debitering av fordonsskatt för skatteperioder

Mitt förslag: Gränsen för när fordonsskatt skall debiteras för skatte- perioder och inte för skatteår höjs från 1 500 kr. till 3500 kr. . . .

Skäl för mitt förslag: Enligt 12 & VSL gäller att om fordonsskatten för ett fordon överstiger 1500 kr. för helt år skall skatten debiteras för skattepe— riod med en tredjedel av årsskatten. I annat fall debiteras skatten för helt år

Beloppsgränsen 1500 kr." har gällt sedan VSL infördes 1974. Med nuvä- ' rande skattesatser är det i huvudsak för de tyngre lastfordonen' som skat- ' ten debiteras för skatteperiod. De höjda fordonsskattcsatserna innebär att" ett relativt stort antal andra fordon, i'huvudsak lastbilar med skattevikte'r ? omkring 5000—7 000 kg, också skulle komma att få skattedebite'ring för skatteperiod. Antalet dcbiteringar skulle öka betydligt. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av penningvärdeutvecklingen bör nu gränsen för debi- tering av skatt för skatteperioder höjas. Jag anser att gränsen lämpligen bör bestämmas till 3 500 kr.

5. Ikraftträdande

Mitt förslag: Ändringarna träder i kraft den ljanuari 1988. Fordons- skattedebiteringar som görs under tiden den 1 juni 1987—den 31 december 1987 och som helt eller delvis avser tid efter ikraftträdan- det får dock göras med beaktande av de nya skattesatserna" vad gäller tiden efter ikraftträdandet.

De nya reglerna för debitering av fordonsskatt för skatteär skall tillämpas från den I juni 1987.

Extra debiteringar av fordonsskatt i samband med ändringarna skall inte göras om beloppen inte uppgår till 100 kr.

Skäl för mitt förslag: De särskilda bärighetshöjande åtgärderna vidtas från och med är 1988. Skattehöjningen bör trädai kraft samtidigt. Fordonsskatten debiteras i förskott för skatteår eller skatteperiod. Skat-

ted'ebiten'ngar som görs före den 1 januari 1988 kan därför till större eller mindre del avse tid därefter. För att så långt möjligt minska behovet av extra debiteringar av tillkommande skatt bör de nya skattesatserna kunna tillämpas så snart som möjligt under år 1987, till den del skatt skall debiteras för år 1988. Vidare bör, om ett fordon till följd av de nya reglerna skall debiteras för skatteår och inte längre för skatteperiod, de nya reglerna i lZé VSL kunna tillämpas redan från den 1 juni 1987.

I samband med skattesatsändringarna bör antalet extra debiteringar begränsas även genom en regel om att debiteringar under 100 kr. ej skall göras.

6. Lagrådets hörande

Med hänvisning till lagstiftningsåtgärdernas enkla beskaffenhet anser jag att lagrådets yttrande över lagförslagen inte behöver inhämtas.

7. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört-hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att. anta inom finansdcpartcmentet upprättade förslag till _

1. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601), 2. lag om ändring i lagen (1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket.

8. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1987