Prop. 1988/89:21

om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Regeringens propoSition' % 1988/89z2l'” ' - F&S]

om ändring i lagen (1968:430) om .. rop. mervardeskatt _ . _ 1988/89:21

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag söm har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 6 oktober 1988. På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson Kjell-OleFeldt

Propositionens hiiviidsalkliga innehåll

Enligt nuvarande bestämmelseri lagen (l968:430_) om mervärdeskatt an- ses försäljning på flygplats inte utgöra exportförsäljning. även om köparen skall medföra varan vid- resa ut ur landet. Mervärdeskatt skall därför tas ut. Undantag gäller endast för sådana särskilda varor, bl.a. spritdrycker och tobak. som säljs i exportbutik. Begränsningen går "tillbaka på en - nordisk överenskommelse. Danmark, Finland Norge och Sverige har den 22 juni 1988 enats om en ändring 1 denna överenskommelse, innebärande att de fyra länderna kan tillåta mervärdeskattefri försäljning på flygplats till andra resande" än dern som är bosatta 1 något av dessa fyra länder.

I propositionen föreslås ändringar i'lagen om mervärdeskatt så att sådan skattefri försäljning skall kunna ske även på svenska flygplatser. Ändring- arna föreslås träda i kraft den ljanuari 1989.

1 Riksdagen I 988/89. [sam/. Nr.?!

Förslag till Prop. 1988/89:21 Lag om ändring" i lagen (19681430) om mervärdeskatt

Härigenom" föreskrivs att Zag" och anvisningarna till Zag lagen (1968:430) omlmervärdeskatt' skall ha följande lydelse.

N 11 varande lydelse Föreslagen lydelse -'

2 a 51

Med=export förstås enligt denna lag att vara levereras eller tjänst tillhan- dahålls utom landet.

Som export räknas" även om inte annat följer av anvisningarna, leverans av vara inom landet - 1) om direkt utförsel av varan ombesörjs av Speditör eller fraktförare, 2) till utländsk företagare som hämtar varan här i landet för direkt utförsel. om varan är avsedd för verksamhet som företagaren bedriver 1 utlandet

3) 1 frihamn om varan ej är avsedd att användas i frihamnen,

4) till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller för bruk eller omsättning på sådant fartyg eller luftfartyg

5) för försäljning i exportbutik enligt 46 & andra stycket tullagen (1987:1065)

6) om varan är personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i exportvagnsförteckning.

Som export räknas även om inte annat följer av anvisningarna, till- handahållande av

1) tjänst som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller tjänst som avser utrustning eller annan vara för användning på sådant fartyg,

2) annan tjänst enligt 1045 första stycket 1 än uthyrning, om tjänsten avser vara. som införts till landet endast för tjänsteprestationen i fråga för att därefter utföras ur landet

3) förmedling av vara åt utländsk uppdragsgivare 4) transport. som ej utgör personbefordran. direkt till eller från utlandet eller förmedling av sådan transport.

5) transport eller annan skattepliktig tjänst inom landet som avser importvara eller exportvara'och som Speditör eller fraktförare tillandahål- ler utländskuppdragsgivare i samband med införseln eller utförseln.

6) kontroll eller analys av vara åt utländsk uppdragsgivare, 7) lagring av vara åt utländsk uppdragsgivare, 8) annonsering eller annan reklam åt utländsk uppdragsgivare. 9) tjänst enligt 10 å första stycket 5 som avser fastighet i annat land, 10) tjänst enligt 10 _S första stycket 1 som innefattar produktutveckling. projektering, ritning, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst åt ut- ländsk uppdragsgivare.

1 1) upplåtelse åt utländsk användare av rätt till patent, nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning. som avser skattepliktig vara, samt rätt att utnyttja system eller program för automatisk databehandling,

12) automatisk databehandling åt utländsk uppdragsgivare, 13) annan tjänst åt utländsk uppdragsgivare, när tjänsten kommer den— ne till godo endast i form av rapport. protokoll eller annan handling eller på annat därmedjämförligt sätt.

' Lagen omtryckt 19791304. Senaste lydelse av lagens rubrik 19741885. 3 Senaste lydelse 1987: 1236. 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Även omsättning av vara eller tjänst på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik räknas som export. Detsamma gäller reparation och leverans av vara. när tillhandahållandet sker åt utländsk företagare. som ej är skatt-' skyldig, inom ramen för garantiåtagande som gjorts av denne.

Som export räknas vidare bärgning och reparation av lastbil eller släpvagn till lastbil eller' leverans av utrustning till sådant fordon. om fordonet är registrerat eller hemmahörande i annat land och tillhandahål- landet sker i anslutning till fordonets användning för yrkesmässig varu- transport här i landet.

Har skattskyldig levererat vara här i landet till köpare som är bo-

satt utom landet anses leveransen. .

om ej annat följer. av anvisningar- na. ha skett genom export under förutsättning att säljaren i sina rä- kenskaper har antingen ett intyg. utfärdat av en av länsskattemyn- digheten godkänd intygsgivare. som visar att köparen i nära anslut- ning till leveransen har medfört va- ran vid utresa ur landet. eller hand- ling som visar att köparen i nära anslutning till leveransen har med- fört varan vid inresa i annat land. (Se vidare anvisningarna.)

Har skattskyldig levererat vara här i landet till köpare som är bo- satt utom landet anses leveransen. om ej annat följer av anvisningar- na, ha skett genom export under förutsättning att säljaren i sina rä- kenskaper har antingen ett intyg. utfärdat av en av länsskattemyn- digheten godkänd intygsgivare. som visar att köparen i nära anslut- ning till leveransen har medfört va- ran vid utresa ur landet. eller hand- ling som visar att köparen i nära anslutning till leveransen har med- fört varan,vid inresa i annat land. Finns särskilda skäl kan länsskatte- myndigheten medge att leverans som avses iförsta meningen anses ha .skett genom export även om där angivna handlingar inte jörekom- mer.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar till 2 a ä'

Bestämmelserna i tredje stycket 2. 3. 5—8 eller 13 gäller endast när tjänsten avser verksamhet som uppdragsgivaren bedriver i utlan- det och som skulle ha medfört skattskyldighet om den utövats här ilandet.

' Leverans av _vara _lrån annat för- säl/"ningsställe på flygplats än ex- portbutik enligt 46 5 andra stycket lit/lagen (1987: 1065) anses ha skett inom landet även när varan är av- sedd att med/äras av köparen vid utresa ur landet.

Bestämmelserna i sjätte stycket tillämpas inte i de fall när köparen

3 Senaste lydelse 1987: 1236.

Tl Riksdagen 1988/89. [saml. Nr 3]

Bestämmelserna i tredje stycket 2, 3. 5—8 eller 13 gäller endast när tjänsten avser verksamhet som uppdragsgivaren bedriver i utlan- det och som skulle ha medfört skattskyldighet om den utövats här ilandet.

Bestämmelserna i sjätte stycket tillämpas inte i de fall när köparen

Nuvarande lydelse

är bosatt i Danmark. Finland eller Norge. Vid leverans till sådan kö- pare av vara eller grupp av varor som normalt utgör en helhet och med ett försäljningspris, exklusive mervärdeskatt. om minst 1 000 kro—. nor anses dock leveransen ha skett genom export under förutsättning att varan i nära anslutning till leve- ransen av köparen har införts till Danmark. Finland eller Norge och att mervärdeskatt eller motsvaran- de allmän omsättningsskatt har er- lagts vid införseln enligt tullräkning eller motsvarande handling.

Föreslagen l_1-'de/se

är bosatt i Danmark, Finland eller Norge. IVid leverans till sådan kö- pare av vara eller grupp av varor som normalt utgör en helhet och. med ett försäljningspris, exklusive mervärdeskatt, om minst 1 000 kro- nor anses dock leveransen ha skett genom export under förutsättning att varan i nära anslutning till leve- ransen av köparen har införts till Danmark. Finland eller Norge och att mervärdeskatt eller motsvaran- de allmän omsättnlngsskatt har er- la'gts vid införseln enligt tullräkning eller motsvarande handling.

Denna lagträder i kraft den ljanuari 1989.

F inansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 oktober 1988

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande, och statsråden Feldt. Sigurdsen. Hjelm-Wallén. S. Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, R. Carlsson. Johansson. Hulterström, Lindqvist. G. Andersson, Lönnqvist. Thalén. Nordberg. Engström", Freivalds. Wallström ' '

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om'ändring i lagen (19682430) om ' mervärdeskatt '

1. Inledning

Enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt..ML. skall skatt .inte tas ut för varor som exporteras. Med export avses enligt huvudregeln i 2 åå första stycket att en vara levereras utom landet. Enligt 2 a & sista stycket kan en leverans inom landet också i vissa falljämställas med export. Det krävs då

att köparen är bosatt utom landet och dessutom att köparen fört ut varan ' ' vid utresa ur riket. Detta skall styrkas med särskilt intyg, som utfärdas av en särskild godkänd intygsgivare. Den skattefria försäljningen till turister hanteras i enlighet med dessa regler. Särregler gäller enligt tredje stycket anvisningarna till 2 a 5 för de fall då köparen är bosatt i Danmark. Finland eller Norge. Exportförsäljning anses inte ha skett till köpare "från dessa länder om inte försäljningspriset utgör minst 1 000 kr. Dessutomkrävs att det visas att mervärdeskatt eller motsvarande skatt erlagts för varan vid införseln i något av de tre länderna. ,

De nu angivna reglerna är i princip tillämpliga på all försäljning till turister eller andra resande. Enligt andra stycket i anvisningarna till'2 ag” ML görs dock undantag för försäljning som sker på flygplatser. Leverans . av vara från försäljningsställe på flygplats anses inte utgöra exportförsälj- ning. även om övriga krav på skattefri försäljning är uppfyllda. Utländska turister kan således inte i butiker på svenskaflygplatser göra skattefria ' inköp av varor på det sätt som är möjligt i andra butiker i landet. De särskilda s.k. exportbutiker på flygplatserna. som inrättats med stöd av 4635 andra stycket tullagen (1987:1065) och 455 tullförordningen (1987:1 1 14). säljer endast spritdrycker. vin. starköl och tobaksvaror samt- parfymer m.m. och chokladoch konfektyrvaror.

Den särskilda inskränkningen i rätten till skattefri försäljning'på' flyg- - platser grundas på en nordisk överenskommelse av den 26 mars 1980, överenskommelsen om beskattning av resgods i resandetrafiken mellan Danmark. Finland, Norge och Sverige samt om skattefri försäljning på flygplats i dessa länder. Överenskommelsen har publicerats i SÖ 1980281. En ändring i överenskommelsen" gjordes den 9 april 1985. SÖ 1985144.

' Enligt ingressen till överenskommelsen syftar denna bl.a. till att uppnå enhetliga bestämmelser och praxis angående den skattefria försäljningen på flygplatser. Enligt artikel 3 i överenskommelsen får 'på flygplatser skat- tefritt säljas endast alkoholhaltiga drycker. tobaksvaror. choklad- och kon- fektyrvaror. parfymer. kosmetiska preparat och toalettmedel. Detta gäller oavsett var den resenär som gör' inköpen är bosatt.

Överenskommelsen har således syftat till att åstadkomma enhetlig prax- is angående flygplatsförsäljningen. Så har emellertid inte blivit fallet. 1 Sverige har överenskommelsen tillämpats så att ingen skattefri försäljning på flygplatser får ske, bortsett från de särskilda varorna i exportbutikerna. Detta gäller oavsett var på flygplatsen en butik är belägen. Som framgår av de tidigare beskrivna reglerna i 2 ag" ML med anvisningar kan inte heller det s.k. intygssystemet tillämpas av butik belägen på svensk flygplats.

I Finland har reglerna tillämpats på samma sätt. 1 Danmark har dock på senare tid tillåtits att intygssystemet tillämpas även för försäljning på flygplatser. ] Norge har skattefri försäljning enligt intygssystemet tillåtits för sådana butiker inom en flygplats som är belägna utanför gränskontrol- len.

Mot bakgrund av nu föreliggande skillnader i tillämpning har de fyra länderna den 22 juni 1988 undertecknat ett protokoll om ändring i över- enskommelsen. Protokollet fogas här som bilaga 1. Enligt protokollet. som trätt i kraft den 1 juli 1988, kan de fyra länderna utfärda bestämmelser om att skattefri försäljning tillåts på flygplats till andra än dem som är bosatta i de fyra länderna. ' '

2. Utvidgad möjlighet till mervärdeskattefr'i försäljning på svenska flygplatser

Mitt förslag: Den särskilda inskränkningen i ML vad gäller skattefri försäljning på svenska flygplatser slo'pas. Därigenom blir det möjligt att på svensk flygplats sälja varor mervärdeskattefritt på samma villkor som de som 'gäller för turistförsäljning i andra butiker inom landet. Det intygssystem' som nu gäller för" annan skattefri försälj- ning skall i princip tillämpas även för flygplatsförs'äljning. Lärisskat- temyndigheten skall dock kunna medge att försäljning sker i förenk- lade former. ' '

Skälen för mitt förslag: De nuvarande reglerna om mervärdeskattefri försäljning till turister m.fl. trädde i kraft den 1 maj 1980. Till grund- för " den då i ML införda regleringen låg bl.a. den tidigare nämnda nordiska överenskommelsen 1980. Avsikten med överenskommelsen var att skapa enhetliga regler för turistförsäljningen inom de nordiska länderna. På så sätt skulle de svårigheter som skapades av den tidigare olikformigheten undanröjas. 1 överenskommelsen ingick förbud mot all skattefri försälj- ning på flygplatser. bortsett från försäljningar i exportbutikerna. För Sveri-

ges del infördes då ett sådant förbud i lagstiftningen. tröts att skattefri försäljning tidigare förekommit på vissa svenska'flygplatser. Önskemålet att uppnå övriga fördelar med avtalet gjorde ätt den svenska flygplatsför- - säljningen slopades. ' ' Den nordiska överenskommelsen har också lett till att i stort sett enhetli-

ga regler för den skattefria försäljningen till turister nu gäller inom de - nordiska länderna. När det gäller den särskilda regeln om flygplatsförsälj- ning har dock på senare tid praxis kommit att avvika mellan länderna. trots regleringen i överenskommelsen. ' '

Sverige har. på sätt som framgår av ML. tillämpat regeln strikt så att all mervärdeskattefri försäljning på flygplatser varit utesluten. Detta har gällt oavsett hur och var försäljningen varit anordnad. Det vanliga intygssyste- met. som tillämpas i ett stort antal andra svenska och nordiska affärer. har inte fått tillämpas. Detta förhållande har rönt kritik från företrädare för den handel som-äger rum på flygplatserna. Man har menat att just flyg- platsbutikerna på ett omotiverat sätt missgynnats jämfört med annan handeL

[ Finland har också förbudet mot mervärdeskattefri försäljning på flyg- platserna hittills upprätthållits strikt. 1 Danmark och i viss utsträckning i Norge har emellertid på senare tid flygplatsförsäljning tillåtits på samma villkor som de som gäller för annan handel. Mervä'rdeskattefri försäljning har således kunnat ske med utnyttjande av intygssystemet. '

Mot bakgrund av den skillnad i tillämpningen som uppstått har de fyra länderna enats om att ändra överenskommelsen så att mervärdeskattefri försäljning kan tillåtas även på flygplatser. Den särskilda begränsning som gäller resenärer bosatta i Danmark. Finland, Norge eller Sverige skall dock ' bestå.

1 Danmark och i Norge tillåts som jag nämnt redan mervärdeskattefri försäljning på flygplatserna. Enligt vad jag erfarit avses motsvarande möj- ligheter införas i Finland denna höst. Mot denna bakgrund anser'jag inte att det finns skäl att längre upprätthålla särreglerna för försäljning på svenska flygplatser. Et't' fortsatt förbud för mervärdeskattefri försäljning till utländska turister skulle inte bara missgynna flygplatsbutikerna gent- emot övrig inhemsk handel. utan i fortsättningen också innebära en kon- kurrensnackdel i förhållande till handeln på andra nordiska flygplatser. Bestämmelserna i ML bör således ändras så att försäljningen i flygplats- ' butikerna i principjämställs med övrig handel. Det innebär att mervärde- skattefri försäljning med utnyttjande av intygssystemet bör kunna. ske. Den särskilda regeln om flygplatsförsäljning i andra stycket av anvisning- arna till 2 a & ML bör slopas. Enligt min mening bör dock lagstiftningen vara utformad så att det blir möjligt att där så är lämpligt medge ett något förenklat förfarande. Det kan särskilt ifrågasättas om'mervärdeskattefri försäljning inom transithall på flygplats måste ske med iakttagande av samma formalia som för annan handel. dvs. att ett särskilt intyg utfärdas för varje försäljning och att skatten återbetalas efter köpet. Enligt vad jag erfarit överväger man i de andra nordiska länderna om ett förenklat förfarande kan medges. Mer- värdeskatten skulle då kunna dras av redan vid inköpet i butiker i transit-

hallarna. och något intygs- och återbetalningsförfarande skulle inte krävas. Enligt min mening bör en sådan ordning kunna prövas även på svenska flygplatser. om kontrollen kan göras tillfredsställande. Sista stycket i 2 a & ML bör därför ändras så att länsskattemyndighet om det finns särskilda skäl kan medge att exportförsäljning får anses ha skett även om intygssys- temet inte tillämpats. Bestämmelsen bör få en generell utformning. Un- dantaget bör i första hand kunna komma ifråga endast för försäljning i transithall på flygplats. Moderna internationella flygplatser har vanligen en gemensam lokal för avresande och ankommande passagerare. En effek- tiv kontroll kan därför tänkas kräva att varor som köps utan intyg hanteras på särskilt sätt inom flygplatsen. Det bör ankomma på länsskattemyndig- heterna att besluta om vilka krav som bör ställas upp som villkor för att mervärdeskattefri försäljning skall kunna medges.

3. Ikraftträdande

Med hänsyn till att den mervärdeskattefria försäljningen påbörjats eller snart kommer att påbörjas i de andra nordiska länderna bör ändringarna i den svenska lagstiftningen träda i kraft så snart som möjligt.

4. Upprättat lagförslag '

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upprät-. tats förslag till lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

5. Lagrådets hörande

De föreslagna ändringarna'är enligt min mening av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från lagrådet bör därför inte inhämtas över förslaget.

6. Hemställan

J ag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden ochlbeslutar att genom proposition föreslå riksdagen att" anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

PROTOKOLL

om ändring i överenskommelsen den 26 mars 1980 om beskattning av resgods i resandetrafiken mellan Danmark. Finland, Norge och Sverige samt om skattefri försäljning på flygplats i dessa länder.

Regeringarnai Danmark, Finland, Norge och Sverige,

vilka önskar ändra överenskommelsen den 26 mars 1980, ändrad den 9 april 1985. om beskattning av resgods i resandetrafiken mellan Danmark. Finland. Norge och Sverige samt om skattefri försäljning på flygplats i dessa länder.

har kommit överens om följande:

Artikel I

Artikel 3 i överenskommelsen skall lyda:

”På flygplats får till resande som är bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige för att vid utresan medtas som resgods skattefritt säljas endast alkoholhaltiga drycker. tobaksvaror. choklad- och konfektyrvaror, parfy- mer. kosmetiska preparat och toalettmedel.

I fråga om övriga resande kan Danmark. Finland. Norge eller Sverige utfärda bestämmelser om att' på flygplats även kan säljas andra varor för att medtas vid utresan som resgods och för vilka varor mervärdeskatt eller motsvarande allmän omsättningsskatt inte tas ut på flygplatsen.

Bestämmelserna i artikel 1 skall inte tillämpas på varor som enligt bestämmelserna i första stycket har inköpts skattefritt på flygplats.

Artikelll _ Detta protokoll träderi kraft den ljuli 1988.

.-—'1 rti kel ] I I

Detta protokoll förblir i kraft enligt bestämmelserna i artikel 5 i överens- kommelsen. '

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyn- digade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde den 22 juni 1988 i Stockholm i ett exemplar på danska. finska. norska och svenska språken. vilka samtliga texter har samma giltighet.

For Danmarks regering: Anker Svart.

Suomen hallituksen puolesta: Björn-Olaf'Alholm For Norges regjering: Oscar Varna

För Sveriges regering:

Lena H jelin- Wallén Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988