Prop. 1988/89:84

om ändrad beslutsordning för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Regeringens proposition 1988/89z84 Eg

om ändrad beslutsordning för _ . Prop. hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1988/89z84

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifo- gade utdrag ur regeringsprotokollet den 2 februari 1989.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

. Sven H ulterström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen (1980111) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.. som innebär att ordföranden i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) får möjlighet att avgöra disciplinären- den när det är uppenbart att ärendet inte kan leda till disciplinpåföljd. Syftet med lagändringen är att förenkla handläggningen vid HSAN.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 1989.

1 Riksdagen 1988/89. ] saml. Nr 84

Förslagtill

w _

Lag om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

Härigenom föreskrivs att 215 lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. '.fl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21.5

Ansvarsnämnden är beslutför med ordförande och sex andra ledamöter. ' "

Till sammanträde med nämnden skall samtliga ledamöter kallas. Anmäler ledamot förfall skall ersättare för honom kallas.

Ordföranden får ensam fatta be- slut som ej innefattar slutligt avgör- ande i sak. Vad som nu har sagts gäl- ler inte beslut enligt 165 eller utdö- mande av vite enligt 27? andra stycket.

Ordföranden får ensam fatta be- slut som inte innefattar slutligt avgörande i sak. Detta gäller inte be- slut enligt 165 eller utdömande av ' v'ite' enligt 275 andra stycket. Beslut '

som innebär att ett _ärendeom- disci- . plinansvar avgörs i sak får fattas av ordföranden ensam, om det är up- penbart att ärendet inte "kan leda-'till

någon disciplinpåföljd.

Ärenden som har avgjorts enligt andra stycket skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden..

Denna lag träder i kraft'den 1 juli 1989: '

Prop.. 1988/89g84

Social'depa-rtementet Prop. 1988/89:84 -

Utdrag ur protokoll vid re'geringss'amm'anträde den 2- febr'u'ari 19'89' ." -' ' " - '

Närvarande: statsministern Carlsson, statsråden Feldt,_Hjelm7Wallén. S.__, . Andersson, Göransson, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johansson, Hultet-. ström. Lindqvist. G. Andersson, Lönnqvist, Thalén. Freivalds, Wallström,

Lööw, Persson '

Föredragande: statsrådet Hulter'ström

Proposition om ändrad'beslutsordning"för hälso-'," " ' och sjukvårdens ansvarsnämnd

1. Nuvarande förhållanden m.m.

Enligt 125 lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl. (tillsynslagen) får di'sciplinpåföljd åläggas den Som tillhör hälso- oéh sjukvårdspersonalen och som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som åligger honom i hans yrkesutövning. om felet intelär ringa. Disci- plinpåföljd är erinran eller varning. Om särskilda skäl till detta finns kan dis-' ciplinpåföljd också åläggas den som tidigare har tillhört hälso- och sjuk- vårdspersonalen. Frågor om disciplinansvar enligt lagen prövas av en sär- skild nämnd. hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Nämnden prö- var också frågor om återkallelse av legitimation och andra frågor om be- gränsning av behörighet m. m. för den som tillhör hälso- och sjukvårdsperso- nalen (19% tillsynslagen).

HSAN består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden och ledamöterna utses av regeringen för en tid av tre år. Regeringen utser också ett tillräckligt antal ersättare. Ordföranden och ersättare för denne skall vara erfaren i domarvärv (20å tillsynslagen).

Enligt 21 & tillsynslagen är nämnden beslutför med ordförande och sex andra ledamöter. Till sammanträde med nämnden skall samtliga ledamöter kallas. Anmäler ledamot förfall. skall ersättare för honom kallas. Ordföran- den får ensam fatta beslut som ej innefattar slutligt avgörande i sak. Detta gäller dock inte beslut enligt loå om läkarundersökning eller tillfällig åter- kallelse av legitimation eller annan behörighet vid beslut om läkarundersök- ning eller beslut om utdömande av vite.

Frågor om disciplinansvar enligt tillsynslagen för hälso- och sjukvårdspcr- sonalen m.fl. (disciplinärenden) prövas av HSAN på anmälan av socialsty- relsen eller ifrågavarande patient eller — om patienten är oförmögen att själv anmäla saken — en nära anhörig. Frågor om återkallelse av legitimation samt andra frågor om begränsning av legitimerade yrkesutövares behörighet

mim. (behörighetsär'enden) tas upp av HSAN på anmälan av söcialstyrelsen eller på ansökan av den söm saken gäller: Även riksdagens ombudsmän (JO) och justitiekanslern (JK) har rätt att anhängiggöra disciplin- och behörig- hetsärenden. Ansvarsnämndens beslut enligt tillsynslagen får överklagas hos kammarrätt enligt närmare föreskrifter i tillsynslagen.

I enlighet med regeringens bemyndigande den 12 mars 1987 tillkallades utredningen (5 1987103) för översyn av bestämmelserna o'm'tillsyn över häl- so- och sjukvårdspersonalen, m. m. (tillsynsutredningen). Med hänsyn till att en avsevärd balans av ärenden förelåg vid HSAN erhöll tillsynsutred- ningen bl. a. i uppdrag att överväga om förenklingar kunde göras i bestäm- melserna om HSAN: s verksamhet]

Regeringen uppdrog den 28 januari 1988 åt statskontoret att i samråd med HSAN genomföra en översyn av vissa administrativa frågor m. m. vid HSAN. Syftet med uppdraget var att på kort tid få fram förslag om åtgärder som kunde förenkla HSAN: s arbete och göra 'det möjligt för nämnden att '

handlägga ärendena snabbar'e'. Statskontoret skulle under' arbetet hålla kon- takt med tillsynsutredningen.

Statskontoret överlämnade i juni 1988 rapporten (1988: 41') HSAN- '88: Handläggning— Administration Organisation — Samverkan — Teknikstöd m. m. vid Hälso- och Sjukvårdens Ans'varsnämnd. Rapporten har remissbe- '

handlats. . .

I budgetpropositionen 1989 (prop. 1988/89: 100 bil. 75. 83) anförde min företrädare att ställning 1 första hand borde tas till statskontorets förslag om en rationalisering av HSAN. s interna a'rbet'e.' Övriga delar av statskontorets rapport borde lämnas för fortsatt behandling till tillsynsutredningen, som skall ta upp bl. a. nämndens uppgifter på längre sikt. I' 'det sammanhanget antogs att bl. a. viss förändrad fördelning av arbetet mellan HSA'N och so- cialstyrelsen borde kunna genomföras den 1 juli '1990. Emellertid föreslog regeringen i budgetpropositionen för budgetåret 1989/90 att viSSa medel skulle beräknas till tekn'ikstöd åt HSAN i huvudsaklig överensstämmelse ' med statskontorets förslag' 1 detta avseende.

Regeringen har därefter den 26" januari 1989 beslutat överlämna statskon- torets rapport och yttrandena över den till tillsynsutredningen för att beaktas i samband med fullgörandet av utredningens uppdrag. ' '

Med anledning av statskontorets förslag uttalade min företrädare 1 budget- propositionen att hon avsåg att föreslå regeringen att under riksdagens vår- ' session lägga fram ett förslag till ändring av tillsynslagen' 1 syfte att förenkla

handläggningen vid HSAN. Förslaget skulle innebära befogenhet för nämn-_

dens ordförande att avgöra vissa ärenden'1'.sak Man borde inte vänta med en sådan begränsad åtgärd. När t1llsynsutredn1ngen hade lagt 'fram sitt förslag ' kunde det bli aktuellt med mer genomgripande förändringar av handlägg- '

ningsordningen. Jag vill nu lägga fram det sålunda aviserade förslaget. Statskontörets olika förslag i rapporten har haft' ett vidare syfte än den begränsade åtgärd, som

jag här föreslår. Jag vill därför betOna att'mitt förslag '— även om det är förän-' lett av statskontorets rapport inte-till fullo följer vad statskontoret har för'e- slagit. Statskontorets förslag kommer att i'sin helhet alltså'även i fråga om' '

"Prop. 1988/89:84

olika beslutsnivåer —'bli föremål för tillsynsutredningen's fortsatta beredning.:l. Jag bortser då från förslaget' 1 fråga om teknikstöd som jag räknar med skall bli genomfört budgetåret 1989/90. ' '

2. En förenklad handläggning

Mitt förslag: Tillsynslagen ändras' så att ordföranden !. HSAN får fatta .. beslut som innebär att ett disciplinärende avgörs i sak, om' det är up-"_ penbart att ärendet inte kan leda tillnågon disciplinpåföljd. .

Prop. 1988/89: 84-

Statskontorets förslag: Nämnden bör i fortsättningen pröva endast .de mer" . ' komplicerade ärendena. Medicinsk sakkunskap bör. anlitas för att' sådana ärenden som uppenbart inte kan leda till någon påföljd skall kunna skiljas '. _' ut tidigt under handläggningen. Ordföranden föreslås kunna fatta beslut 1 dessa ärenden efter delegation från nämnden.

Sådana ärenden, som enligt den inledande bedömningen av medicinsk _ sakkunskap skall avvisas eller överlämnas till annan myndighet eller som skall handläggas av HSAN men där. detär uppenbart att talan inte kan bifal- las, skall enligt statskontoret inte behöva kommuniceras eller utredas y'tt'erli- gare av HSAN. Beslut' 1 dessa ärenden bör fattas- av ordföranden efter före; dragning. '

Statskontoret har antagit att antalet inkommande ärenden 'vid HSAN-

kommer att uppgå till omkring 1 500 årligen och att lika många skall avgöras _ ' under ett år. Med de utgångspunkter som statskontoret har haft för sina be-l räkningar skulle enligt statskontoret dess förslag innebära att deti omkring 600 ärenden kommer att framstå 'som uppenbart att talan inte kan bifallas'

vid den preliminära granskningen av medicinskt sakkunnig. I dess'a fall bör

beslut kunna fattas av ordföranden. Vidare beräknas omkring 200 ärenden , " "

gälla omedelbara överlämnanden, överskridande av preskriptionstiden eller

återtagande av anmälan m. m. Även för dessa ärenden föreslås ett förenklat . " . beslutsförfarande. I övriga ca 700 ärenden krävs nämndens ställningsta- gande.

Föreslagen utformning av beslutsordningen med möjlighet för nämnden .

att delegera till ordförande att fatta beslut m. m. _fordrar enligt statskontoret , '

ändringar" 1 21 & tillsynslagen och HSAN: s instruktion.

Remissinstanserna: I detta sammanhang bör av remissutfallet' beträffande

statskontorets rapport redovisas. följande. HSAN tillstyrker förslaget än

ordföranden i HSAN skall få avgöra enklare ärenden som uppenbart inte' kan leda till någon påföljd eller någon inskränkning i yrkesutövningen -.så- som återkallande av legitimation- för anmäld per.sonal Nämnden förutsät- ter att erforderliga författningsändringar görs så snart som möjligt. Även so- cialstyrelsen och riksrevisionsverket tillstyrker detta förslag. Tillsynsatred- _ ningen har' 1nte något att erinra mot en annorlunda fördelning av beslutande- rätten i HSAN än den som nu gäller och tillstyrker i princip, om än med viss

tvekan. statskontorets förslag. Emellertid förordas 'att beslut om att' genom?

föra förslaget om ändrad beslutsordning inte fa'ttas förrän utredningen har ' ' ' ' " utrett andra viktiga faktorer 'i sammanhanget, nämligen hur 'n'ämnd'en' bör " ' vara sammansatt och om bcshit också bör kunna fattas med ett färre 'antal"" ' nämndledamöter. Utredningen avser att behandlade frågor som berör' HSAN mcd förtur, vilket enligt utredningen innebär att förändringen s'ktille ' '

kunna tillämpas tidigast fr.o.m. 'den 1 januari 1990;

Skälen för mitt förslag: HSAN'ersatte den 1 juli 1980 dåvarande medici-' nalväscndets ansvarsnämnd,' som var knuten till socialstyrelsen '(p'ropi 1978/79z220, SoU 1979/80: 16, rskr. 130). Sedan nämnden kom till'har antalet inkommande ärenden ökat successivt från 723'under' budgetåret'l'980/81 till '

1. 359 under budgetåret l987/88.'Antalet avgjorda'ärenden har också ökat. " ' Under budgetåret 1985/86 anjordes 797 ärende'n 'och'under' budgetåret ' ' 1987/88 1 ()13 ärenden. Det' har emellertid inte gått 'att undvika att ärendeba-l . lansen ökar. Den 1 juli 1988 fanns en balans som omfattade 1 658 ärenden'.' Den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende beräknades då' ligga ' ' ' på ca 16.5 månader. Förhållandena kan inte anses tillfredsställande' för' 'vare' ' ' sig anmälarna eller de anmälda.

Som jag nämnt har statskt..mtoret lämnat vissa förslag 1 en' rapport 'som i' huvudsak syftar till en förenkling av handläggningsordningen fö'r ärendena vid nämnden. HSAN. socialstyrelsen och riksrevisionsverket har tillstyrkt' ' att ordföranden får avgöra'vissa' ärenden. Jag har också redogjort för till- ' " synsutredningens inställning i'frågan. Tillsynsutr'edningen har sålunda för-

klarat sig beredd att med förtur behandla 'den del av 'sitt uppdrag som aviser" ' HSAN. Regeringen har den 26' januari 1989 överlämnat statskontorets rap-' ' ' port till tillsynsutredningen för att beaktas' 1 utredningsarbete't. Jag anser att införandet av en ändrad beslutsordning. som innebär att nämndens ordförande ges befogenhet 'att fatta beslut i sak i vissa ärenden, är en sådan begränsad åtgärd som bör prövas utan att vidare utredning av- ' vaktas. När tillsynsutredningen har lagt fram sitt förslag kan det bli aktuellt.

med mer genomgripande förändringar av handläggningsordningen.

Ordförande' | HSAN bör således enligt min uppfattning ensam få fatta be- _ slut. som innebär att ett di'sciplinå'rende avgörs i sak, om det är uppenbart .. att ärendet inte kan leda till nagon disciplinpaföljd. Ordföranden o'ch dennes ersättare har erfarenhet som domare och jag anser att en sådan ordning kan införas utan att kraven på rättssäkerhethärigenom kan anses bli eftersatta. Vidare bör nuvarande föreskrifter som gäller i ö'vrigt för beredning eller' handläggning gälla även' för ärenden som kan avgöras av ordförande. Jag . föreslår alltså inte nu några nya föreskrifter i detta avseende men vill i detta sammanhang erinra om de föreskrifter som finns i tillsynslagen när det gäller att avvisa överflödig utredning (27 å) och att underlåta kommunicering (29 och 31 ss). Ett ordförandebeslut skall kunna överklagas till kammarrätten enligt samma regler som gäller för andra beslut av nämnden. "

Den föreslagna möjligheten till ordförandebeslut omfattar inte behörig- hetsärendena. Som jag tidigare nämnt anhångiggörs frågor om'behörighet av socialstyrelsen, riksdagens ombudsmän (JO), justitiekanslern' (JK) eller '

den som saken gäller. Jag är' inte beredd att föreslå en ordning som innebär

att sådana ärenden skall kunna avgöras i sak av ordföranden ensam.

Mitt förslag innefattar' ingen ändring-' 1 fråga om andra beslut än sådana . som gäller avgörande 1 sak. Det innebär därför. lngen ändring beträffande

beslutsordningen 1 fråga om t. .ex. beslut som avses i 385 tillsynslagen.

Att ordföranden ensam _.får avgöra. ett disciplinärende 1 sak. med h_äns'y'n " till att det framstår som uppenbart att någon disciplinpåföljd inte är aktuell _ utesluter givetvis inte att ärendet ändå lämpligen kan behöva prövas av nämnden i dess helhet med ordförande och minst sex ledamöter. Även ett. ärende, som uppenbart inte kan leda till någon disciplinpåföljd, kaninne- hålla sådana komplikationer eller. vara av sådant generellt intresse att det” -

blir naturligt att nämnden i sin ordinarie sammansättning gör bedömningen.

Jag utgår vidare från _att_ärenden_. _som anhängiggjorts av socialstyrelsen. _ JO eller JK på grund avatt .en prövning av disciplinansvarethar bedömts påkallad, aldrig kan hänföras till sådana ärenden som får avgöras i sak av ordföranden ensam. Det bör knappast heller förekomma att ärenden. där. muntlig förhandling äger rum avgörs genom ordförandebeslut.

Den föreslagna ordnin'gen innebär att ordföranden eller ersättare för o'rd- . föranden redan genom ändringen' | tillsynslagen ges rätt att avgöra de .an- givna ärendena' 1 sak. Det är alltså inte fråga om en ordning med möjlighet för nämnden att delegera beslutanderätt till ordföranden. Med mitt förslag

blir det den ordförande som företar ett ärende till avgörande. som. har att __ bedöma om förutsättningarna föreligger för ett ordförandebeslut. [ likhet med vad som gäller för de ärenden som ordförandenför närvarande'avgör ensam bör föreskrivas-att ordförandebesluten enligt den nya beslutsord- ningen skall anmälas vid _n_ämndens nästa sammanträde. '

3. Upprättat lagförslag

] enlighet med vad jag har a'n'fört har inom s'ocialdepartementet'_upp'rättats ' förslag till lag om ändring'" 1 lagen (1980: 11)_ om tillsyn över hälso-' _och sjuk-' ' vårdspersonalen m. fl.

Med hänsyn till lagförslage'ts beskaffenhet anser jag att lagrådets hörande' skulle sakna betydelse.

4. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslaget.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram. '

gotab 88135. Stockholm 1989