Prop. 1990/91:178

om överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m.

Regeringens proposition 1990/91:178

om Överlämnande av uppgiften att fördela. statsbidrag till folkbildningen m.m.-

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bl- fogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 april 199l.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Bengt Göransson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att uppgiften att fördela statsbidrag till folkhög- skolor oeh studieförbund överlämnas till ett av l'iolkbildningsförbundet, RöreIsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och landstingsför- bundet bildat Folkbildningsråd. Det sker genom en ändring i lagen (l976:l()46) om överlämnande av förval!ningsuppgifler inom utbild- ningsdepartementets verksamhetsområde. Vidare föreslås ändringar i sekretesslagen (1980:l()()) innebärande bl. a. att reglerna om handlingsof- fentlighet kommer att gälla för Folkbildningrådets fördelning av statsbi- drag. Ändringarna avses träda | kraft den I juli l99l

&

Prop. -

Propositionens lagförslag Prop. 1990/91zl78 1 Förslag till Lag om ändring i lagen (1976:1046) om overlamnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdeparte- mentets verksamhetsområde "

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1976:1046).om överlämnande a_v ', förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhets-om- råde skall införas en ny paragraf, 7 h 5, av följande lydelse. Na varande lydelse Föreslagen lydelse

7 b 5

Folkbildningsrådel prövar frågor om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Förslag till Lag om ändring i sekretesslagen (19801100)

Härigenom föreskrivs att bilagan till sekretesslagen (l981):1(l(l)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse I i [ [tt gt!

[ enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 & skall vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (Sl-"S) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits ät organet.

()rgan

1—"olkbi ldn i ngsförbu ndet

Handelshögskolan i Stock holm

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

Kungliga Musikaliska akademien

Kungliga Skogs- och lantbruks— akademien

Kungliga Svenska Aerokluhbcn

Länsbi ld ningsförbu ntlen

Notarius publicus

' Lagen omtryckt l()tt():713.

l' Riksdagen 1990/91. Isa/nl. Nr [78

Verksamhet

fördelning av statliga medel mel- lan länshiIdningsförhuntlen för stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (Sl-"S I97(|:I(l-lt|) statligt stöd i form av utbildnings- bidrag för doktorander (Sl-"S 197611046) ärenden om 'l'V-avgifter (ISI-'$ 19897-11) statligt stöd till utbildnings- och utgivningsverksamhet (SFS 197():l()4()) prövning av anställnings— och ar— betsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos akademien besiktning och tillsyn av luftfartyg samt utfärdande och förnyande av luftvärdighetslmvis (Sl-"S 19571297) statligt stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (Sl-"S l97():l()4()) all verksamhet som notarius publi- cus (Sl-"S 198111363)

b.)

Nuvarande lydelse

Organ

Regleringsföreningarna Föreningen för mejeriprodukter, ekonomisk förening, Svensk kötthandel, för !- ning u.p.a., Sveriges oljeväxt— intressenter, förening u.p.a., Sveriges polatisintressenter, ekonomisk före- ning, Svensk sockerhandel, ekonomisk förening, Svensk spann- målshandel, ekonomisk förening och Svensk ägg/rundel, förening u.p.a. Regleringsföreningen Svensk fisk, ekonomisk förening Riksprovplatserna - Aktiebolaget Statens Anläggningsprovning, Ak- tiebolaget Svensk Bilprovning och Apoteksbolaget Aktiebolag

Skolor med enskild huvudman och statligt reglerade anställningar

Stiftelsen Svenska institutet Stiftelsen

Svensk-norska samar- hetsfonden Stiftelsen lantbrukarnas skörde- skadeskydd

Stiftelsen Nordiska museet, Riks- utställningar, Stockholms interna— tionella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Sveriges Tekniska muse- um och WI-IO Collaborating Cen- ter on International Drug Monito- ring Svenska föreningen Norden

Svenska institutet i Rom Svenska språknämnden

Verksamhet

statligt stöd i marknadsreglerande syfte (SFS I967:340)

statligt. stöd i marknadsreglerande syfte (SFS l974:22(|) obligatorisk kontroll 1985:ll(15)

(sr—"s

prövning av anställnings- och ar- betsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos skolan all verksamhet statligt stöd i form av stipendier (Sl-"S |976:l()46) prövning av ärenden om skörde- skadeskydd (SFS 1988z89) prövning av anställnings- och ar— betsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS l97():104b)

statligt stöd i form av bidrag till rc— sor och stipendier (SFS 1976:1()46) statligt stöd i form av stipendier prövning av anställnings- och ar- betsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos nämnden (Sl-"S l97özlll4ö).

Föreslagen lydelse Bilaga

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 5 skall vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ Verksam het

Folkbildningsrådet fördelning av statsbidrag mellan ' folkhögskolor och studieförbund

(SFS I976.'1046) Folkbildningsförbundet fördelning av statliga medel mel- ' Ian länsbildningsft")rhundcn för stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (Sl-"S l97t):ltl4o_) Handelshögskolan i Stockholm statligt stöd i form av utbildnings- bidrag för doktorander (SFS 197611046) Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag ärenden om 'l'V-avgifter (Sl-"S 1989z4l) Kungliga Musikaliska akademien statligt stöd till utbildnings- och utgivningsverksamhet (SFS 197t):lt)4ö) Kungliga Skogs— och lantbruks- prövning av anställnings- och ar- akademien betsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos akademien Kungliga Svenska Aeroklubben besiktning och tillsyn av luftfartyg

samt utfärdande och förnyande av

luftvärdighetsbevis (SI-"S |957:297)

statligt stöd till kulturverksamhet Iiinsbildningsförbunden genom ideella föreningar (SFS

197611046)

all verksamhet som notarius publi- Notarius publicus cus (SFS 1981zl363)

Föreslagen lydelse

Organ

Regleringsföreningen Svensk tisk, ekonomisk förening Riksprovplatserna Aktiebolaget Statens Annlägningsprovning, Ak- tiebolaget Svensk Bilprovning och Apoteksbolaget Aktiebolag Stiftelsen Svenska institutet Stiftelsen Svensk-norska hetsfonden

samar—

Stiftelsen Lantbrukarnas skörde- .

skatteskydd

Stiftelsen Nordiska museet, Riks- utställningar, Stockholms interna— tionella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Sveriges Tekniska muse- um och WIIO Collaborating Cen- ter on International Drug Monito— ring Svenska föreningen Norden

Svenska institutet i Rom Svenska språknämnden

Verksamhet

statligt stöd i marknadsreglerande syfte (SFS l974:22t)) obligatorisk kontroll 1985J105)

(SFS

all verksamhet statligt stöd i form av stipendier (Sl—"S 197():l(l-lo) prövning av ärenden om skörde- skadeskydd (Sl-S 1988289) prövning av anställnings- och ar- betsvillkor och andra frägor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS l976: ltt-"to)

statligt stöd i form av bidrag till re- sor och stipendier (SFS l97o:lt)4ö) statligt stöd i form av stipendier prövning av anställnings- och ar- betsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos nämnden (SFS mmm-'ta).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter om statligt stöd i marknadsreglerande syfte hos Regleringsförcningarna föreningen för mejeriprodukter, eko- nomisk förening, Svensk kötthandel, förening u.p.a., Sveriges oljeväxtin- tressenter, förening u.p.a., Sveriges potatisintressenter, ekonomisk före- ning, Svensk sockerhandel, ekonomisk förening, Svensk spannmålshan- del, ekonomisk förening och Svensk ägghandel, förening u.p.a.

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 april 1991.

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Göransson, Dahl, R.Carlsson, Hellström, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Freivalds, Lööw, Molin, Sahlin, Asbrink

Föredragande: statsrådet Göransson

Proposition om överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m.

"1 Inledning

Regeringen har i propositionen (NOG/91:82) om folkbildning (folkbild- ningspropositionen) föreslagit ett nytt statsbidragssystem för folkbild- ningen, dvs. den verksamhet som bedrivs av folkhögskolor och studie- förbund. Förslaget innebär bl.a. att den tidigare detaljregleringen upp- hör. ] stället skall riksdagen och regeringen uppställa vissa övergripande mål och riktlinjer som skall ligga till grund för beviljande av statsbidrag. Inom dessa gränser skall folkbildningen själv, genom ett av Folkbild- ningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och landstingsförbundet bildat folkbildningsräd handha fördelningen av statsbidraget. Detta överlämnande kräver emellertid lagstöd. Jag har i folkbiIdningspropositionen förutskiekat att jag skulle återkomma till re- geringen med förslag till ändring i lagen (l97t|:ltl-'to) om "överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksam- hetsomräde sedan folkbildningsrådet bildats. 'l'ill utbildningsdeparte- mentet har 22 april 1991 inkommit en skrivelse från Folkhildningsrådet som meddelat att så skett.

[ folkbildningspropositionen har jag också förutskickat att jag sam- tidigt skulle återkomma till regeringen med förslag till ändring i sekre- tesslagen (198():l()(), omtryckt 1989z713, ändrad senast l99lzl9) innebä- rande att principen om handlingsoffentlighet skall gälla för Folkbild- ningsrädets fördelning av statsbidrag.

2. Allmän motivering

2.1. Överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen

Mitt förslag: 1 lagen om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsomräde införs en bestämmelse som anger att FolkbiIdningsrådet prövar frågor om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieför- bund.

Skälen till mitt förslag: Som jag utförligt utvecklat i folkbildningspro- positionen (särskilt avsnitten 5 och 6) anser jag att uppgiften att fördela statsbidraget till folkbildningen liksom frågor om uppföljning och utvär- dering bör handhas av folkbildningen själv. Folkbildningsrådet har bil- dats främst i syfte att handha dessa uppgifter. Jag anser att rådet är väl skickat för uppgifterna.

2.2. Handlingars offentlighet hos folkbildningsrådet m.m.

Mitt Förslag: Sekretesslagens regler om handlingsoffentlighet skall gälla för Folkbildningsrädets fördelning av statsbidrag. Nuvarande bestämmelse om att sekretesslagens regler om rät-

ten att ta del av handlingar hos myndighet skall gälla också för vissa frågor om anställnings- och arbetsvillkor vid skolor med enskild huvudman och statligt reglerade anställningar upphävs.

Skälen till mitt förslag: Som jag anfört i folkbildningspropositionen anser jag att principen om handlingsoffentlighet bör gälla beträffande Folkbildningsrådcts fördelning av statsbidrag. Eftersom l'iolkbildningsrå- det inte är någon statlig myndighet utan ett privat subjekt kräver detta lagstiftning. I en bilaga till sekretesslagen anges att tryckfrihetsförord- ningens bestämmelser om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar skall gälla också handlingar hos de där uppräknade or- ganen i den mån handlingarna hör till den verksamhet som anges i bila- gan. Jag föreslår nu att Folkbildningrådets verksamhet såvitt gäller för- delning av statsbidrag intas i denna bilaga.

I bilagan anges för närvarande också att vid skolor med enskild hu- vudman och statligt reglerade anställningar skall tryckfrihetsförordning— ens bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar på motsva- rande sätt gälla för prövning av anställnings- och arbetsvillkor och and- ra frågor som rör statligt reglerad anställning. I folkbildningspropositio- ncn har regeringen föreslagit att den statliga regleringen av tjänsterna som lärare och rektor vid folkhögskolan skall upphöra med utgången av budgetåret 1990/91. Antar riksdagen det förslaget finns det inte längre några skolor med enskild huvudman och statligt reglerade anställningar. Bestämmelsen bör således kunna upphävas.

2.3. Övriga frågor

lifter samråd med chefen för justitiedepartementet vill jag passa på till- fället att föreslå ytterligare en ändring i bilagan till sekretesslagen. I bi- lagan anges att tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar skall gälla hos sju regle- ringsföreningitr på jordbrukets område i verksamhet som avser statligt stöd i marknadsreglerande syfte. Den verksamhet hos regleringsföre- ningarna som omfattas av bestämmelserna i bilagan kommer att upphö- ra den 1 juli 1991 (prop. 1989zl46 s. 1511, JoUZS, rskr. 327, SFS l99t):616). Bestämmelsen i bilagan till sekretesslagen bör därför upphä- vas såvitt avser dessa föreningar.

2.4 lkraftträdande m.m.

Det är angeläget att lagändringarna kan träda i kraft den 1 juli 1991. Förslagen bör naturligtvis helst behandlas samtidigt med folkbildnings— propositionen men det kan dessutom vara lämpligt att samordning sker med behandlingen av propositionen (1990/91185) Växa med kunskaper - Om gymnasieskolan och vuxenutbildningcn (Kunskapspropositionen).

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta de inom utbildningsdepartcmentet upprättade förslagen till 1. lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av för- valtningsuppgifter inom utbildningsdcpartcmentets verksamhets- område,

2. lag om ändring i sekretesslagen (1981):100). lagförslaget under 2 har upprättats efter samrått med chefen för justitiedepartementet.

Lagrådets hörande över förslaget under ] erfordras inte. Försla- get till ändring i sekretesslagen är av så enkel beskaffenhet att lag— rådets hörande skulle sakna betydelse Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte. Med hänsyn till att det är önskvärt att den föreslagna lagstiftningen kan träda i kraft den 1 juli 1991 och att det kan vara lämpligt att ären- det samordnas med riksdagens beslut över folkbildnings- och kunskaps- propositionerna bör regeringen vidare föreslå riksdagen att förkorta mo- tionstiden till sju dagar.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredra- gandcn har lagt fram.