Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-12-15
Ändring införd
SFS 1976:1046 i lydelse enligt SFS 2018:1086
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
1 § Har upphävts genom lag (1992:317).
2 § Har upphävts genom lag (2017:278).
2 a § Har upphävts genom lag (1992:317).

3 §  Musikaliska akademien prövar

  1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet inom privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag,
  2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta bidrag.

[S2]Musikaliska akademien handhar

  1. orgelspelarkurs och
  2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläggande av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrkomusiker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

[S3]Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse. Lag (1992:317).

4 § Har upphävts genom lag (1991:932).
5 § Har upphävts genom lag (1992:317).
6 § Har upphävts genom lag (1992:317).
7 § Har upphävts genom lag (1990:232).
7 a § Har upphävts genom lag (1992:317).

7 b §  Folkbildningsrådet prövar frågor om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Lag (2000:1369).

8 §  Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Lag (2014:295).

Prop. 2013/14:117: Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Genom paragrafen, som är ny, ges det lagstöd för den verksamhet hos Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som består i att fördela statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.2. ...

Prop. 2000/01:107: Införandet av paragrafen innebär att Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) anförtros förvaltningsuppgiften att pröva frågor om fördelning av statliga bidrag till enskilda studerande som deltar i korttidsstudier. Förslaget har behandlats i avsnitt 4.

9 §  Svenska föreningen Norden prövar

  1. frågor om lärarutbyte mellan de nordiska länderna och
  2. frågor om statsbidrag till resor och statliga stipendier inom föreningens verksamhetsområde.

9 a §  Stiftelsen Svenska institutet prövar frågor om statliga stipendier för att främja utbyte av forskarstuderande och forskare mellan Sverige och andra länder och frågor om fördelning av statliga medel för andra åtgärder som syftar till att stärka forsknings- och forskarutbildningssamarbete mellan Sverige och andra länder.

[S2]Stiftelsen Svenska institutet prövar också frågor om statliga resestipendier åt lärare i ungdomsskolan för studiebesök i utländska skolor. Lag (1990:232).

10 § Har upphävts genom lag (1992:317).
10 a § Har upphävts genom lag (1992:317).
10 b § Har upphävts genom lag (1992:317).
10 c § Har upphävts genom lag (1992:317).
11 § Har upphävts genom lag (1990:232).

11 a §  Folkbildningsförbundet prövar frågor om fördelning mellan länsbildningsförbunden av statsbidrag till länsbildningsförbundens verksamhet. Lag (1979:268).

11 b § Har upphävts genom lag (1992:317).

11 c §  Enligt föreskrifter om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. kan ideell förening få statsbidrag. Länsbildningsförbunden prövar frågor om statsbidrag enligt dessa föreskrifter i den mån prövningen inte ankommer på statens kulturråd.

[S2]Folkbildningsförbundet bestämmer hur stor del av tillgängliga medel för sådana statsbidrag, som avses i första stycket, som står till varje länsbildningsförbunds förfogande. Lag (1981:520).

12 §  Den som är verksam inom forskningsråds verksamhetsområde får deltaga i val av de elektorer som har att välja ledamöter i forskningsrådet.

12 a § Har upphävts genom lag (1992:317).
12 b § Har upphävts genom lag (1992:317).
12 c § Har upphävts genom lag (1992:317).

13 §  För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.

14 § Har upphävts genom lag (2018:1086).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1976/77:23

Lag (1979:268) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1978/79:100
Omfattning
ändr. 3 §; ny 11 a §

Lag (1980:288) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1979/80:100
Omfattning
ny 11 b §

Lag (1981:520) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1980/81:127
Omfattning
ny 11 c §

Lag (1981:1330) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1981/82:25
Omfattning
ny 12 a §

Lag (1982:599) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1981/82:100
Omfattning
ändr. 1, 8 §§; nya 10 a, 10 b §§

Lag (1983:512) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1982/83:100
Omfattning
nya 12 b, 12 c §§
Ikraftträder
1983-07-04

Lag (1984:576) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter ino utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Omfattning
ny 10 c §
Ikraftträder
1984-07-01

Lag (1985:481) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1984/85:100
Omfattning
ändr. 12 b §; ny 9 a §
Ikraftträder
1985-07-01

Lag (1985:524) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1984/85:141
Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
1985-07-01

Lag (1987:1302) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1987/88:25
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1988-01-01

Lag (1989:117) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1988/89:66
Omfattning
ny 14 §
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (1989:261) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1988/89:100
Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (1990:232)om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1989/90:100
Omfattning
upph. 7, 11 §§; ändr. 9 a, 12 b; omtryck
Ikraftträder
1990-07-01

Lag (1991:932) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1990/91:100
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1991:1125) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1990/91:178
Omfattning
ny 7 b §
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1992:317) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1991/92:100
Omfattning
upph. 1, 2 a, 5, 6, 7 a, 8, 10-10 c, 11 b, 12 a-12 c §§; ändr. 3, 14 §§
Ikraftträder
1992-07-01

Lag (2000:1369) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2000/02:60, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:KrU1
Omfattning
ändr. 7 b §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:303) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:228, Prop. 2000/01:107, Bet. 2000/01:UbU18
Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2007:1338) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Den upphävda bestämmelsen gäller fortfarande för ärenden om bidrag vid korttidsstudier som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:71, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:UbU2
Omfattning
upph. 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2014:295) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:227, Prop. 2013/14:117, Bet. 2013/14:KrU5
Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2017:278) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:208, Prop. 2016/17:50, Bet. 2016/17:UbU12
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:1086) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Officiell autentisk version

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
  2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
Omfattning
upph. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01