lagen.nu

Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1086
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21
1 § Har upphävts genom lag (1992:317).
2 § Har upphävts genom lag (2017:278).
2 a § Har upphävts genom lag (1992:317).

3 § Musikaliska akademien prövar

  • 1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet inom privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag,
  • 2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta bidrag.

Musikaliska akademien handhar

  • 1. orgelspelarkurs och
  • 2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläggande av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrkomusiker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse. Lag (1992:317).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:268, 1992:317
4 § Har upphävts genom lag (1991:932).
5 § Har upphävts genom lag (1992:317).
6 § Har upphävts genom lag (1992:317).
7 § Har upphävts genom lag (1990:232).
7 a § Har upphävts genom lag (1992:317).

7 b § Folkbildningsrådet prövar frågor om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Lag (2000:1369).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1369, 1991:1125

8 § Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Lag (2014:295).

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Svenska föreningen Norden prövar

  • 1. frågor om lärarutbyte mellan de nordiska länderna och
  • 2. frågor om statsbidrag till resor och statliga stipendier inom föreningens verksamhetsområde.

9 a § Stiftelsen Svenska institutet prövar frågor om statliga stipendier för att främja utbyte av forskarstuderande och forskare mellan Sverige och andra länder och frågor om fördelning av statliga medel för andra åtgärder som syftar till att stärka forsknings- och forskarutbildningssamarbete mellan Sverige och andra länder.

Stiftelsen Svenska institutet prövar också frågor om statliga resestipendier åt lärare i ungdomsskolan för studiebesök i utländska skolor. Lag (1990:232).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1985:481
10 § Har upphävts genom lag (1992:317).
10 a § Har upphävts genom lag (1992:317).
10 b § Har upphävts genom lag (1992:317).
10 c § Har upphävts genom lag (1992:317).
11 § Har upphävts genom lag (1990:232).

11 a § Folkbildningsförbundet prövar frågor om fördelning mellan länsbildningsförbunden av statsbidrag till länsbildningsförbundens verksamhet. Lag (1979:268).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1979:268
11 b § Har upphävts genom lag (1992:317).

11 c § Enligt föreskrifter om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. kan ideell förening få statsbidrag. Länsbildningsförbunden prövar frågor om statsbidrag enligt dessa föreskrifter i den mån prövningen inte ankommer på statens kulturråd.

Folkbildningsförbundet bestämmer hur stor del av tillgängliga medel för sådana statsbidrag, som avses i första stycket, som står till varje länsbildningsförbunds förfogande. Lag (1981:520).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:520

12 § Den som är verksam inom forskningsråds verksamhetsområde får deltaga i val av de elektorer som har att välja ledamöter i forskningsrådet.

12 a § Har upphävts genom lag (1992:317).
12 b § Har upphävts genom lag (1992:317).
12 c § Har upphävts genom lag (1992:317).

13 § För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.

14 § /Upphör att gälla U:2018-07-01 genom lag (2018:1086)./ Om ett beslut som avses i 2 § får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 23--25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223). Lag (1992:317).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:317, 1989:117, 2018:1086

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:1046

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1976/77:23, KrU 1976/77:26, rskr 1976/77:71
SFS-nummer
1976:1046

Lag (1979:268) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1978/79:100 (bil. 12 p. B 3, 18), KrU 1978/79:24, rskr 1978/79:234
Omfattning
ändr. 3 §;ny 11 a §
SFS-nummer
1979:268
Rubrik
Lag (1979:268) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1980:288) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1979/80:100 (bil. 12 p. B 10), KrU 1979/80:26, rskr 1979/80:249
Omfattning
ny 11 b §
SFS-nummer
1980:288
Rubrik
Lag (1980:288) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1981:520) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1980/81:127, UbU 1980/81:36, rskr 1980/81:386
Omfattning
ny 11 c §
SFS-nummer
1981:520
Rubrik
Lag (1981:520) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1981:1330) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1981/82:25, KrU 1981/82:14, rskr 1981/82:73
Omfattning
ny 12 a §
SFS-nummer
1981:1330
Rubrik
Lag (1981:1330) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1982:599) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. B 5), KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Omfattning
ändr. 1, 8 §§;nya 10 a, 10 b §§
SFS-nummer
1982:599
Rubrik
Lag (1982:599) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1983:512) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. C 15), KrU 1982/83:30, rskr 1982/83:358
Omfattning
nya 12 b, 12 c §§
Ikraft
1983-07-04
SFS-nummer
1983:512
Rubrik
Lag (1983:512) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1984:576) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter ino utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. F 38), KrU 1983/84:18, rskr 1983/84:268
Omfattning
ny 10 c §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:576
Rubrik
Lag (1984:576) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter ino utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1985:481) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1984/85:100 (bil. 10 p. F 46), KrU 1984/85:16, rskr 1984/85:253
Omfattning
ändr. 12 b §;ny 9 a §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:481
Rubrik
Lag (1985:481) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1985:524) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1984/85:141, KrU 1984/85:21, rskr 1984/85:392
Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:524
Rubrik
Lag (1985:524) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1987:1302) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1987/88:25, KrU 1987/88:9, rskr 1987/88:88
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1302
Rubrik
Lag (1987:1302) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1989:117) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1988/89:66, 1988/89:KU26, rskr 1988/89:134
Omfattning
ny 14 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:117
Rubrik
Lag (1989:117) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1989:261) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1988/89:100 (bil.10 p.G 2), 1988/89:KrU22, rskr 1988/89:186
Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:261
Rubrik
Lag (1989:261) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1990:232)om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1989/90:100 (bil.10 p.G 30), 1989/90:KrU21, rskr 1989/90:224
Omfattning
upph. 7, 11 §§;ändr. 9 a, 12 b;omtryck
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:232
Rubrik
Lag (1990:232)om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1991:932) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1990/91:100 (bil.10 p.E), 1990/91:UbU13, rskr 1990/91:291
Omfattning
upph. 4 §;ändr. 2 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:932
Rubrik
Lag (1991:932) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1991:1125) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1990/91:178, 1990/91:UbU18, rskr 1990/91:358
Omfattning
ny 7 b §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:1125
Rubrik
Lag (1991:1125) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (1992:317) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Omfattning
upph. 1, 2 a, 5, 6, 7 a, 8, 10-10 c, 11 b, 12 a-12 c §§;ändr. 3, 14 §§
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:317
Rubrik
Lag (1992:317) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (2000:1369) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/02:60
Omfattning
ändr. 7 b §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1369
Rubrik
Lag (2000:1369) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (2001:303) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:107, bet. 2000/01:UbU18, rskr. 2000/01:228
Omfattning
ny 8 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:303
Rubrik
Lag (2001:303) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (2007:1338) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
upph. 8 §
SFS-nummer
2007:1338
Övergångsbestämmelse

Den upphävda bestämmelsen gäller fortfarande för ärenden om bidrag vid korttidsstudier som har beslutats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2007:1338) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (2014:295) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227
Omfattning
ny 8 §
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:295
Rubrik
Lag (2014:295) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (2017:278) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ikraft
2017-07-01
Omfattning
upph. 2 §
SFS-nummer
2017:278
Övergångsbestämmelse

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.

Rubrik
Lag (2017:278) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (2018:1086) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1086
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
  • 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
Rubrik
Lag (2018:1086) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation