Prop. 1992/93:16

om godkännande av avtal om frihandel mellan Sverige och Färöarna, m.m.

1992/93: 16

om godkännande av avtal om frihandel mellan Prop Sverige och Färöarna, m.m. 1992/93:16

Regeringens proposition & - www

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo- gade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 oktober 1992.

På regeringens vägnar

Bengt Westerberg

Ulf Dinkelspiel

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett frihandelsavtal och en överenskommelse om handeln med jordbruksvaror mellan Sverige och Fär- öarna. Frihandelsavtalets syfte är att avskaffa tullar och kvantitativa restrik- tioner för handeln med industrivaror mellan Sverige och Färöarna. Samma syfte gäller för viss fisk och andra marina produkter. Överenskommelsen om handeln med jordbruksvaror innebär att vissa tullar och kvantitativa restrik- tioner avskaffas för handeln med jordbruksprodukter och bearbetade jord- ' bruksprodukter.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 oktober 1992

Närvarande: statsrådet B. Westerberg, ordförande, och statsråden Frig- gebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkel- spiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Odell, Lundgren, Unc- kel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Dinkelspiel

Proposition om godkännande av avtal om frihandel mellan Sverige och Färöarna, m.m.

Innehållsförteckning AVDELNING r » ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Art. 1 Definitioner ........................................

AVDELNING II — DEFINITION AV BEGREPPET ”UR- SPRUNGSVAROR”

Art. 2 Ursprungskriterier .................................. Art. 3 Helt framställda produkter ........................... Art. 4 Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter ...... Art. 5 Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder ..... Art. 6 Bedömningsenhet ................................... Art. 7 Tillbehör, reservdelar och verktyg ..................... Art. 8 Satser ............................................. Art. 9 Neutrala element ....................................

AVDELNING III -— TERRITORIELLA KRAV

Art. 10 Territorialprincip .................................... Art. 11 Art. 12 Återinförsel av varor ................................ Art. 13 Direkttransport ..................................... Art. 14 Utställningar .......................................

AVDELNING IV — TULLRESTITUTION ELLER TULLBE- FRIELSE

Art. 15 Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar ...... AVDELNING V URSPRUNGSINTYG

Art. 16 Allmänna krav ...................................... Art. 17 Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 ...... Art. 18 Varucertifikat EUR.1 utfärdade i efterhand ............ Art. 19 Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 ........ Art. 20 Utfärdande av varucertifikat EUR.1 med stöd av tidigare

utfärdade eller upprättade ursprungsintyg .............. Art. 21 Villkor för upprättande av fakturadeklaration ........... Art. 22 Godkänd exportör .................................. Art. 23 Ursprungsintygens giltighet ........................... Art. 24 Företeende av ursprungsintyg ......................... Art. 25 Införsel i delposter .................................. Art. 26 Undantag från formellt ursprungsintyg ................. Art. 27 Styrkande dokument ................................ Art. 28 Bevarande av ursprungsintyg och styrkande dokument. . . Art. 29 Avvikelser och formella fel ...........................

Art. 30 Belopp i avräkningsenheter ........................... Prop. 1992/93:16 Art. 31 Import från och reexport till Finland, Island och Norge. . Bilaga 3

AVDELNING VI ARRANGEMANG FÖR ADMINISTRA- TIVT SAMARBETE

Art. 32 Ömsesidigt bistånd .................................. Art. 33 Kontroll av ursprungsintyg ........................... Art. 34 TVistlösning ........................................ Art. 35 Påföljder ........................................... Art. 36 Underkommitté ..................................... Art. 37 Behandling av icke-ursprungsvaror .................... Art. 38 Tillägg .............................................

FÖRTECKNING ÖVER TILLÄGG

TilläggI Samförståndsprotokoll Gemensamma uttalanden. . . . Tillägg II Inledande anmärkningar till listan i tillägg III ........ Tillägg III Lista över bearbetning eller behandling som måste ut- föras på icke-ursprungsmaterial för att den framställda produkten skall erhålla ursprungsstatus .............. Tillägg IV Varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1 .......................................... TilläggV Fakturadeklaration ............................... Tillägg VI Värden motsvarande en avräkningsenhet angivet i natio- nell valuta ....................................... Tillägg VII Speciell stämpel ..................................

Bilaga 3

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1

Definitioner

I denna bilaga används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) ”Tillverkning”: vilken sorts bearbetning eller behandling som helst, in- begripet sammansättning eller speciella åtgärder.

b) ”Material”: alla ingredienser, råmaterial, komponenter eller delar etc. som används vid tillverkning av produkten.

c)”Produkt”: den vara som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

d) ”Vara”: både material och produkter.

e) ”Tullvärde”: värde enligt överenskommelsen i Geneve den 12 april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet.

1) ”Pris fritt fabrik”: det pris fritt fabrik som betalas till den tillverkare i Färöarna eller Sverige ivars företag den sista bearbetningen eller behand- lingen ägt rum, förutsatt att priset innefattar värdet av allt använt material, med avdrag för eventuella Skatter som återbetalas, eller kan återbetalas, när produkten exporteras.

g) ”Värdet av material”: de använda icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället, eller om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara pris som betalats för materialen i Färöarna eller Sve- rige.

h) ”Värdet av ursprungsmaterial”: värdet av sådant material motsva- rande definitionen i punkt g) tillämpad med nödvändiga ändringar.

i) ”Kapitel” och ”tulltaxenummer”: de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används i den nomenklatur som ”Systemet för har- moniserad varubeskrivning och kodifiering” utgör, (i denna bilaga benämnt ”det harmoniserade systemet” eller ”HS”).

j) ”Klassificeras”: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer.

k) ”Försändelse”: produkter som antingen sänts samtidigt från en expor- tör till en mottagare eller som täcks av ett enda transportdokument, vilket Omfattar transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av så— dant dokument, täcks av en enda faktura.

Bilaga 3

Avdelning II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSVAROR”

Artikel 2

Ursprungskriterier

1. För tillämpning av detta avtal skall, med förbehåll för bestämmelserna i punkterna 3 och 4, följande produkter anses ha ursprung i Färöarna eller Sverige:

a) produkter som är helt framställda i Färöarna eller Sverige i den mening som avses i artikel 3;

b) produkter som är framställda i Färöarna eller Sverige med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:

i) sådana material har undergått tillräcklig bearbetning eller be- handling i Färöarna eller Sverige i den mening som avses i arti- kel 4, eller att ' ii) sådana material har ursprung hos den andra avtalsslutande par- ten i den mening som avses i denna bilaga, eller att iii) sådana material har ursprung i Finland, Island eller Norge vid tillämpning av ursprungsreglema i frihandelsavtalen mellan Färöarna å ena sidan och Finland, Island och Norge å andra sidan, i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i denna bilaga.

2. För produkter framställda i Sverige får bestämmelserna i punkt 1 b) iii) tillämpas endast på villkor att det administrativa samarbetet mellan Sverige, Finland, Island och Norge som är nödvändigt för att tillämpa dessa bestäm- melser har upprättats enligt bestämmelserna i denna bilaga.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 b) ii) och iii) skall, produk- ter, som har ursprung i Färöarna eller i Sverige, Finland, Island eller Norge i den mening som avses i denna bilaga, vid tillämpning av de ursprungsregler som åsyftas i punkt 1 b) iii), och som exporteras från en avtalsslutande part till den andra i oförändrat skick eller efter att i exportlandet eller -territoriet ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5 punkt 1, behålla sitt ursprung.

4. I de fall då vid tillämpning av punkt 3 har använts produkter med ur- sprung hos båda de avtalsslutande parterna eller i endera eller båda av de avtalsslutande parterna och Finland och/eller Island och/eller Norge och dessa produkter endast har undergått sådan bearbetning eller behandling i exportlandet eller -territoriet som avses i artikel 5 punkt 1, bestäms ur- sprunget av den produkt som har det högsta tullvärdet eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den produkt som har det högsta, tidigast fastställbara pris som betalats för produkterna i det landet eller området.

Bilaga 3

Artikel 3 Helt framställda produkter

1. Följande produkter skall anses som helt framställda i Färöarna eller Sve- rige:

a) mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten;

b) vegetabiliska produkter som skördats där;

c) levande djur, som fötts och uppfötts där; (1) produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där;

e) produkter från jakt och fiske som utövats där;

f) produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet utanför Färöarnas eller Sveriges tcrritorialvatten av deras fartyg;

g) produkter som framställts ombord på Färöarnas eller Sveriges ”fly- tande fabriker” uteslutande av produkter som avses under f);

h) begagnade föremål som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, inbegripet begagnade däck som endast kan an- vändas för regummering eller som skrot;

i) avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där;

j) varor som framställts där uteslutande av de produkter som avses under

a)—i).

2. Uttrycken ”deras fartyg" och ”Färöarnas eller Sveriges flytande fabriker” i punkterna 1 f) och g) skall endast avse fartyg och flytande fabriker:

a) som är registrerade i Färöarna eller Sverige;

b) som för Färöarnas eller Sveriges flagg;

c) som till minst hälften tillhör medborgare i Sverige, personer med hem- vist i Färöarna eller ett bolag vars huvudsäte är beläget i Färöarna eller Sve- rige och i vilket verkställande direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av medlemmarna i dessa or- gan är medborgare i Sverige eller har sitt hemvist i Färöarna och vidare, i fråga om handelsbolag eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till minst hälften tillhör Sverige, Färöarna, offentliga sammanslutningar i Sverige eller Färöarna eller medborgare i Sverige eller personer med hem- vist i Färöarna;

d) vars befäl helt består av medborgare i Sverige eller personer som har sitt hemvist i Färöarna; och

e) vars. besättning till minst 75 % består av medborgare i Sverige eller per- soner som har sitt hemvist i Färöarna.

Artikel 4 Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1. Vid tillämpning av artikel 2 skall, med iakttagande av föreskrifterna i punkt 2 nedan och artikel 5, produkter som inte helt är framställda i Fär- öarna eller Sverige, anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade där, om den framställda produkten klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än de icke-ursprungsmaterial som använts vid framställningen.

2. För en produkt som upptagits i kolumnerna 1 och 2 i listan i tillägg III till

Bilaga 3

detta protokoll skall, istället för regeln i punkt 1, de villkor uppfyllas som anges i kolumn 3 för den berörda produkten.

3. För produkterna enligt kapitlen 84—91 får exportören, som alternativ till att de villkor som anges i kolumn 3 uppfylls, välja att i stället tillämpa de villkor som anges i kolumn 4.

4. Villkoren i punkterna 1, 2 och 3 anger, för alla produkter som täcks av avtalet, den bearbetning eller behandling som måste utföras på icke-ur- sprungsmaterial som används vid tillverkningen av dessa produkter, och gäl- ler endast för sådant material. Om en produkt som har erhållit ursprungssta- tus genom att de villkor som anges i listan för den produkten har uppfyllts, används vid tillverkning av en annan produkt, är följaktligen de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på densamma, och hänsyn skall inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

5. Denna artikel skall tillämpas med undantag av vad som föreskrivs i artikel 5 punkt 1.

Artikel 5 Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder

1. Följande åtgärder skall anses som otillräcklig bearbetning eller behand- ling för att ge ursprungsstatus, oavsett om kraven i artikel 4 är uppfyllda eller ej:

a) behandling med syfte att säkerställa att produkterna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder);

b) enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller såll- ning, sortering, klassificering, hoppassning (inklusive sammanföring av ar- tiklar till satser), tvättning, målning eller delning;

c)

i) ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin; ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder;

d) anbringande av märken, etiketter eller liknande utmärkande beteck- ningar på produkter eller förpackningar därtill;

e) enkel blandning av produkter, även av skilda slag, om en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt denna bi- laga för att kunna anses som ursprungsvaror;

f) enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel;

g) en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a) - 0; h) slakt av djur.

2. Alla åtgärder som vidtas i Färöarna eller Sverige beträffande en viss pro-

Bilaga 3

dukt skall beaktas tillsammans vid bedömningen huruvida den bearbetning eller behandling som denna produkt underkastats skall bedömas som otill- räcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 6

Bedömningsenhet

1. Den bedömningsenhet som gäller vid tillämpning av föreskrifterna i denna bilaga är den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassifi- ceringen enligt nomenklaturen i det harmoniserade systemet. Av detta följer att

a) när en produkt som består av en grupp eller samling av artiklar klassifi- ceras under ett enda tulltaxenummer enligt reglerna i det harmoniserade sy- stemet, utgör det hela bedömningsenheten,

b) när en sändning består av flera identiskt lika produkter som klassifice- ras under samma tulltaxenummer i det harmoniserade systemet, skall varje produkt behandlas för sig vid tillämpning av föreskrifterna i denna bilaga.

2. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med produkten i enlighet med tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även vid ursprungsbestämningen.

Artikel 7

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrust- ning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa an— ses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifråga- varande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller inte har fakturerats särskilt.

Artikel 8

Satser

Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det har- moniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som be- står av såväl ursprungsvaror som icke-ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att värdet av icke-ursprungsvarorna uppgår till högst 15 procent av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 9

Neutrala element

Vid bestämmande av om en produkt har ursprung i Färöarna eller Sverige skall bortses från om energi, anläggningar och utrustningar liksom maskiner och verktyg som använts för framställning av denna produkt, eller om någon

Bilaga 3

vara som använts under produktionen och som inte ingått och som inte var avsedd att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten, är ursprungs- varor eller ej.

AVDELNING III TERRITORIELLA KRAV Artikel 10

Territorialprincip

De villkor som anges i avdelning 11 i fråga om erhållande av ursprungsstatus måste uppfyllas utan avbrott inom Färöarnas eller Sveriges territorium. För detta ändamål skall erhållandet av ursprungsstatus anses ha avbrutits när Va- ror som undergått bearbetning eller behandling i Färöarna eller Sverige har lämnat de avtalsslutande parternas, Finlands, Islands eller Norges territo- rium, om inte annat föreskrivs i artikel 12.

Artikel 11

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 11)

Artikel 12

Återinförsel av varor

Varor, som utförts från Färöarna eller Sverige till ett tredje land och senare återinförs, skall anses aldrig ha lämnat Färöarnas eller Sveriges territorium, om det kan tillfredsställande visas för tullmyndigheterna att: a) de återinförda varorna är desamma som de utförda, och b) de inte har underkastats någon åtgärd utöver sådan som behövts för att bevara dem i gott skick under tiden de befunnit sig i det landet eller under utförsel.

Artikel 13

Direkttransport

1. Den förmånsbehandling som avses i avtalet gäller endast för produkter under transport inom Färöarnas, Sveriges, Finlands, Islands och Norges ter- ritorier som uppfyller kraven i denna bilaga. Dock får produkter som bildar en enda försändelse transporteras genom andra områden än Färöarna, Sve- rige, Finland, Island och Norge, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, förutsatt att varorna stått un- der uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte un- dergått annan behandling än lossning och lastning eller någon åtgärd för att bevara dem i gott skick.

2. För att styrka att villkoren i punkt 1 uppfyllts skall för tullmyndigheten i importlandet eller -territoriet företes:

Bilaga 3

a) en genomgående transporthandling som utfärdats i exportlandet eller -territoriet och som täcker transporten genom transitlandet, eller b) ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet innehållande i) en noggrann produktbeskrivning, ii) datum för produkternas lossning och lastning samt, i förekom- mande fall, de använda fartygens namn, och iii) uppgift om de villkor under vilka produkterna befunnit sig i transitlandet, eller e) i avsaknad härav, andra styrkande handlingar.

Artikel 14

Utställningar

1. Produkter som sänts från Färöarna eller Sverige till en utställning i ett annat land eller territorium än Färöarna, Sverige, Finland, Island eller Norge och som efter utställningen sålts för att införas till Färöarna eller Sve- rige, skall vid införseln åtnjuta förmånerna i avtalet, om varorna uppfyller villkoren i denna bilaga för att anses ha ursprung i Färöarna eller Sverige och om det styrks för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt

a) att en exportör har sänt produkterna från Färöarna eller Sverige till utställningslandet och ställt ut dem där,

b) att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en person i Färöarna eller Sverige,

0) att produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till Färöarna eller Sverige i samma skick som de sänts till utställningen, och

(1) att produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för annat ändamål än demonstration på utställningen.

2. Ursprungsintyg skali utfärdas eller upprättas enligt föreskrifterna i avdel- ning V och i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna i importlandet eller -territoriet. Utställningens namn och adress skall anges i intyget. Vid behov kan ytterligare handlingar begäras för att styrka produkternas egenskaper och de omständigheter under vilka de ställts ut.

3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jord- bruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller af- färslokaler för försäljning av utländska varor.

AVDELNING IV TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1. Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter som har ursprung i Färöarna eller Sverige i den mening som avses i denna bilaga

Bilaga 3

och för vilka ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tull av något slag.

2. Förbudet i punkt 1 skall gälla i fråga om varje föranstaltande om återbe- talning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas av någon av avtalsparterna för material som används vid tillverkningen, såvida sådan återbetalning eller sådant ef- terskänkande uttryckligen eller faktiskt tillämpas, i de fall de av detta mate- rial framställda produkterna exporteras men inte om de behålls för inhemsk förbrukning i detta landet eller territoriet.

3. Exportören av produkter som täcks av ursprungsintyg skall vara beredd att vid varje tillfälle, på begäran av tullmyndigheterna, förete alla dokument som visar att ingen tullrestitution har erhållits i fråga om de icke-ursprungs- material som använts vid tillverkningen av ifrågavarande produkter och att tullar och avgifter med motsvarande verkan vilka är tillämpliga i fråga om sådant material faktiskt har erlagts.

4. Föreskrifterna i punkterna 1-3 skall också tillämpas i fråga om emballage i den mening som avses i artikel 6 punkt 2, tillbehör, reservdelar och verktyg i den mening som avses i artikel 7 och produkter i en sats i den mening som avses i artikel 8, när sådana artiklar inte är ursprungsvaror.

5 . Föreskrifterna i punkterna 1-4 skall endast tillämpas i fråga om material som är av sådant slag som omfattas av avtalet. De skall dessutom inte ute- sluta att prisutjämningsåtgärder vidtas av Färöarna eller Sverige i fråga om jordbruksprodukter och tillämpas vid export enligt bestämmelserna i avta- let.

AVDELNING V URSPRUNGSINTYG Artikel 16

Allmänna krav

1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till Färöarna eller Sverige anses berättigade till förmånsbehandling enligt avtalet mot avläm- nande av ettdera av följande dokument:

a) ett varucertifikat EUR.1, vars formulär framgår av tillägg IV, eller

b) i de fall som anges i artikel 21 punkt 1, en deklaration, vars text framgår av tillägg V, avgiven av exportören på en faktura, packsedel eller någon an- nan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av produk- terna för att göra det möjligt att identifiera dem (i det följande benämnd

”fakturadeklaration”).

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsvaror i den mening som avses i denna bilaga i de fall som anges i artikel 26 åtnjuta förmånerna enligt avta- let utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver företes.

Bilaga 3

Artikel 17 Förfarande for utfärdande av varucertifikat EUR.1

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet eller -territoriet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens an- svar, av dennes befullmäktigade ombud.

2. För detta ändamål skall exportören eller hans befullmäktigade ombud fylla i både Varucertifikat EUR.1 och ansökningsblanketten vars formulär framgår av tillägg IV. Dessa blanketter skall upprättas antingen på ett av de officiella språken i Färöarna och Sverige eller på engelska och i överensstämmelse med bestäm- melserna i exportlandets eller -territoriets inhemska lag. Om de skrivs ut för hand, skall de fyllas i med bläck och med tryckbokstäver. Produktbeskriv- ningen skall fyllas i i den ruta som är avsedd för denna utan att någon blank rad lämnas. I de fall då rutan inte är helt ifylld skall ett vågrätt streck dras under sista raden i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet överkor- sas.

3. Den exportör som ansöker om utfärdande av ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheten i det ex- portland eller -territorium där varucertifikat EUR.1 utfärdas, förete all nöd- vändig bevisning som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus lik- som att de öVriga kraven i denna bilaga är uppfyllda.

4. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten hos den avtals— slutande parten om de berörda produkterna kan anses utgöra produkter med ursprung i det landet eller territoriet i den mening som avses i artikel 2 punkt 1 och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga.

5. Varucertifikat EUR.1 får under de villkor som fastställs i denna bilaga utfärdas av tullmyndigheterna hos en avtalsslutande part om de berörda pro- dukterna befinner sig i dess territorium och de produkter som skall exporte- ras kan anses ha ursprung i en avtalsslutande part eller i Finland, Island eller Norge enligt artikel 2 punkt 3.

6. I sådana fall som anges i punkt 5 utfärdas varucertifikat EUR.1 mot upp- visande av de ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats. Tullmyndigheterna i destinationslandet eller -territoriet måste genom ad- ministrativt samarbete kunna erhålla verifierade kopior av de ursprungsbe- vis som tidigare utfärdats eller upprättats.

7. De utfärdande tullmyndigheterna skall vidta varje nödvändig åtgärd för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga krav i denna bilaga är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära all bevisning och utföra all granskning av exportörens bokföring eller all annan kontroll som de anser lämplig. De utfärdande tullmyndigheterna skall också se till att de blanketter som avses i punkt 2 är vederbörligen ifyllda. De skall särskilt kontrollera om ut- rymmet för produktbeskrivningen har fyllts i på sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

Bilaga 3

8. Datum för utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall anges i den del av certifikatet som är reserverat för tullmyndigheten.

9. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet eller -territoriet när de produkter som det avser exporteras. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

Artikel 18 Varucertifikat EUR.1 utfärdade i efterhand

1. Utan hinder av artikel 17 punkt 9 kan varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de produkter som certifikatet avser, om:

a) det inte utfärdats vid utförseltillfället på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller

b) det nöjaktigt visas för tullmyndigheten att varucertifikat EUR.1 utfär- dats men inte godtagits vid införseln av tekniska skäl.

2. För tillämpning av punkt 1 måste exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser och ange skälen för ansökan.

3. Tullmyndigheten får utfärda certifikat EUR.1 i efterhand endast efter att ha kontrollerat att uppgifterna somlämnats i exportörens ansökan överens- stämmer med dem i motsvarande akt.

4. Varucertifikat EUR.1 utfärdat i efterhand skall förses med en av följande påteckningar: ”GIVIN EFTIRFYLGJANDI”, ”UDSTEDT EFTERFQLGENDE”, ”UDSTEDT SENERE”, ”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, ”UTGEFID EF- TIR Å”, ”UTFÄRDAT I EFTERHAND”, ”ISSUED RETROSPECI'I- VELY”.

5. Den påteckning som avses i punkt 4 skall införas i rutan för ”Anmärk- ningar” på varucertifikat EUR.1.

Artikel 19 Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över.

2. Duplikat som utfärdats på detta sätt skall förses med en av följande på-

teckningar: ”TVITAK”, ”DUPLIKAT”, ”KAKSOISKAPPALE”, ”EFTIRRIT”, ”DUPLICATE”.

3. Den påteckning som avses i punkt 2 skall införas i rutan för ”Anmärk- ningar” i duplikatet av varucertifikat EUR.1.

4. Duplikatet skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1 och gälla från denna dag.

Bilaga 3

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 med stöd av tidigare utfärdade eller upprättade ursprungsintyg

Om produkter som bildar en enda försändelse vilken täcks av ett varucertifi— kat EUR.1 eller en fakturadeklaration befinner sig under kontroll av en tull- myndighet i Färöarna eller Sverige skall det vara möjligt att ersätta det ur- sprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1 utfär- dade av denna tullmyndighet i avsikt att sända alla eller några av produk- terna till andra tullmyndigheter vare sig de är belägna i samma land eller territorium eller ej.

Artikel 21

Villkor för utfärdande av fakturadeklaration

1. Fakturadeklaration som avses i artikel 16 punkt 1 b) får utfärdas:

a) av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 22,

b) av vilken exportör som helst för vilken försändelse som helst som består av ett eller flera kollin innehållande ursprungsvaror vars totala värde inte överstiger 5 110 avräkningsenheter.

2. Fakturadeklaration får utfärdas om ifrågavarande produkter kan anses som produkter med ursprungi Färöarna eller Sverige i den mening som avses i artikel 2 punkt 1 och uppfyller övriga krav i denna bilaga.

3. Fakturadeklaration får enligt de villkor som ställs i denna bilaga utfärdas om berörd produkt befinner sig inom exportlandets eller -områdets territo- rium och de produkter som skall exporteras kan anses ha urSprung i en av- talsslutande part eller i Finland, Island eller Norge i den mening som avses i artikel 2 punkt 3. Bestämmelserna i artikel 17 punkt 6 skall även tillämpas.

4. Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheten i exportörens land eller territo- rium, förete all tillämplig dokumentation som visar de berörda produkternas ursprungsstatus liksom att de uppfyller övriga krav i denna bilaga.

5. Fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom maskinskriv- ning, stämpling eller tryckning på fakturan, packsedeln eller annan kommer— siell handling, enligt formuläret i tillägg V med användning av en av de språkliga versioner som anges i detta tillägg enligt bestämmelserna i export- landets eller -territoriets interna lag. Deklarationen får också skrivas för hand; i sådant fall skall den skrivas med bläck med tryckbokstäver.

6. Exportördeklarationen skall utom i de fall som anges i artikel 22 punkt 8 undertecknas för hand av exportören.

7. En fakturadeklaration får utfärdas av exportören när de produkter som den avser exporteras eller i efterhand. Om fakturadeklarationen utfärdas ef- ter det att de produkter till vilka den hänför sig har anmälts hos tullmyndig- heten i importlandet eller -territoriet, måste den innehålla en hänvisning till ' de dokument som redan avlämnats till denna myndighet.

Bilaga 3

Artikel 22 Godkänd exportör

1. Utan hinder av artiklarna 17, 18, 19, 21 och 31 kan en förenklad procedur för utfärdande av ursprungsbevis tillämpas på de villkor som anges i följande bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i exportlandet eller -territoriet kan ge tillstånd till en exportör, i det följande kallad ”godkänd exportör”, som ofta exporterar pro- dukter för vilka certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka produkternas ur- sprungsstatus liksom att övriga krav i denna bilaga är uppfyllda, att vid ex- porttillfället för tullanstalten i exportlandet eller -territoriet ej behöva upp- visa vare sig produkterna eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa pro- dukter för att erhålla certifikat EUR. 1 enligt villkoren i artikel 17 punkterna 1-5.

3. När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i ex- portlandet eller -territoriet föreskriva användning av varucertifikat EUR.1 försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras.

4. Tullmyndigheterna skall i det tillstånd som avses i punkt 2 föreskriva att ruta 11 ”Tullmyndighetens intyg” på varucertifikat EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig tullanstalt i exportlandet eller —territoriet och med underskrift, handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt, eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel som är godkänd av tullmyndigheterna i exportlandet eller -territoriet och av utseende som framgår av tillägg VII till denna bilaga. Denna stämpel kan tryckas på blanketten.

Ruta 11 ”'Ibllmyndighetens intyg” på certifikat EUR. 1 skall, om så erford- ras, fyllas i av den godkände exportören.

5. I de fall som avses i punkt 4 a) skall ruta 7 ”Anmärkningar” på varucertifi- katet EUR.1 förses med en av följande anteckningar: ”EINFDLD MANNAGONGD”, ”FORENKLET PROSEDYRE”, ”YKSINKERTAISTETTU MENETFELY”, ”EINFQILDUD AFG- REIDSLA”, ”FÖRENKLAD PROCEDUR”, ”SIMPLIFIED PROCE- DURE”. Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 ”Begäran om kon- troll” på varucertifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet som är behörig att kontrollera certifikatet.

6. Om tullmyndigheten i exportlandet eller -territoriet finner att något certi- fikat som utfärdats enligt bestämmelserna i denna artikel inte gäller med av- seende på någon produkt som levererats, skall den omedelbart underrätta tullmyndigheten i importlandet eller -territoriet om detta.

7. Tullmyndigheterna kan ge en godkänd exportör tillstånd att, i stället för varucertifikat EUR.1, utfärda fakturor innehållande den deklaration som finns intagen i tillägg V till denna bilaga.

Bilaga 3

Av godkänd exportör upprättad deklaration på faktura skall avges på nå- got av de språk som anges i tillägg V. Den skall undertecknas för hand och skall vara försedd med:

a) antingen en anteckning om det tillståndsnummer som tilldelats den godkände exportören, eller

b) ett av den godkände exportören anbringat avtryck av den speciella stämpel som avses i punkt 4 b) och som godkänts av tullmyndigheterna i det exporterande landet eller -territoriet. Denna stämpel kan tryckas i förväg på fakturan.

8. Tullmyndigheterna i exportlandet eller -territoriet får dock ge en god- känd exportör tillstånd att inte underteckna den deklaration som avses i punkt 7 och som upprättats på fakturan, om sådana fakturor utfärdas och/el- ler överförs med användning av telekommunikation eller elektronisk data- behandlingsmetod. Nämnda tullmyndigheter skall fastställa de villkor som skall gälla för till- lämpningen av denna punkt och kan, om de behöver det, begära en skriftlig förbindelse av den godkände exportören att denne ikläder sig fullt ansvar för sådan uppgift och deklaration som om de hade undertecknats för hand av honom.

9. Tullmyndigheterna'skall i de tillstånd som avses i punkterna 2 och 7 sär- skilt ange:

a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om varucertifikat EUR.1 eller för upprättande av ursprungsdeklaration på faktura;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom fakturor in- nehållande exportörsdeklaration skall bevaras under minst två år. Dessa be- stämmelser gäller även varucertifikat EUR.1 och fakturor innehållande ex- portörsdeklaration, vilka använts som underlag vid utfärdande av andra ur- sprungsbevis enligt villkoren i artikel 17 punkt 5.

10. Tullmyndigheten i exportlandet eller -territoriet kan utesluta vissa pro- duktkategorier från de lättnader som anges i punkterna Z, 7 och 8.

11. Tullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i punkterna 2, 7 och 8 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier. Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar nämnda garantier.

12. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i över- ensstämmelse med de föreskrifter som dessa utfärdar, beträffande produkt som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före produktens avsändande.

13. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i tillämp- ningen av de avtalsslutande ländernas regler i fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument.

Bilaga 3

Artikel 23 Ursprungintygens giltighet

]. Varucertifikat EUR.1 gäller i fyra månader från dagen för utfärdandet i exportlandet eller -territoriet och måste företes inom denna tid för tullmyn- digheten i importlandet eller -territoriet.

Fakturadeklaration gäller i fyra månader från den dag då den upprättas av exportören och måste företes inom denna tid för tullmyndigheten i import- landet eller -territoriet.

2. Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som företes för tullmyn- dighet i importlandet eller -territoriet efter sista dagen för dessas företeende enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling, om underlåtenheten att förete dessa handlingar beror på force majeure eller exceptionella omstän- digheter.

3. I andra fall av för sent företeende kan tullmyndighet i importlandet eller -territoriet godta varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer om pro- dukterna har anmälts för den före ovannämnda sista dag.

Artikel 24

Företeende av ursprungsintyg

1. Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer skall företes för tullmyn- digheten i importlandet eller -territoriet enligt de bestämmelser som gäller i detta land eller territorium. Denna tullmyndighet kan begära en översätt- ning av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration. Den kan också kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet.

2. I de fall då importdeklarationer överförs elektroniskt till tullmyndighe- terna i importlandet eller -territoriet tillkommer det dessa myndigheter att besluta inom och i överensstämmelse med bestämmelserna i det landets eller territoriets interna lag när och ivilken utsträckning de dokument som utgör ursprungsbevisning faktiskt skall företes.

Artikel 25

Införsel i delposter

Om införsel sker i delposter, på importörens begäran och enligt de villkor som föreskrivits av tullmyndigheten i importlandet eller -territoriet, av isär- tagna eller icke hopsatta produkter, i den mening som avses i det harmonise- rade systemets allmänna regel 2 a, hänförliga till HS kapitlen 84 och 85 skall ett enda ursprungsintyg för sådana produkter företes för tullmyndigheten vid importen av den första delposten.

Bilaga 3

Artikel 26 Undantag från formellt ursprungsintyg

1. Produkter som sänds som småförsändelser från privatperson till privat- person eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ur- sprungsvaror utan att formellt ursprungsintyg krävs, förutsatt att importen av sådana produkter inte har kommersiell karaktär, och produkterna dekla- reras uppfylla kraven i denna bilaga samt att det inte råder något tvivel om riktigheten av sådan deklaration. I fråga om produkter som sänts med post kan denna deklaration avges på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på ett papper som biläggs detta dokument.

2. Införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser produkter för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk skall anses som införsel utan kommersiell karaktär, förutsatt att det av produkter- nas beskaffenhet och mängd framgår att något kommersiellt syfte inte före- ligger.

3. Dessutom skall det sammanlagda värdet av dessa produkter inte över- stiga 365 avräkningsenheter i fråga om småförsändelser eller 1.025 avräk- ningsenheter i fråga om produkter i resandes personliga bagage.

Artikel 27 Styrkande dokument

De dokument som avses i artiklarna 17 punkt 3 och 21 punkt 3 och som an- vänds för att styrka att produkter som täcks av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses som produkter med ursprung i Färöarna el- ler Sverige och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga, kan bestå bland annat av följande:

a) Direkt bevis på de bearbetningar som utförts av exportören vid fram- ställningen av de berörda varorna, ingående t ex i hans räkenskaper eller interna bokföring.

b) Dokument som bevisar ursprungsstatusen på de material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, vilka utfärdats eller upprättats i Färöarna eller Sverige, där dessa dokument används i enlighet med den in- hemska lagstiftningen i detta land eller territorium.

c) Dokument utvisande den bearbetning eller behandling som skett i Fär- öarna eller Sverige av material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, vilka utfärdats eller upprättats hos den avtalsslutande part, där dessa dokument används, i enlighet med den inhemska lagstiftningen i detta land eller territorium.

d) Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som utvisar ur- sprungsstatusen på det material som använts vid tillverkningen av de be- rörda varorna, och som utfärdats eller upprättats hos en avtalsslutande part eller i Finland, Island och Norge i enlighet med denna bilaga.

Bilaga 3

Artikel 28

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande dokument

1. Den exportör som ansöker om utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall under minst två år bevara de dokument som avses i artikel 17 punkt 3.

2. Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall under minst två år bevara en kopia av sin fakturadeklaration liksom de dokument som avses i artikel 21 punkt 4.

3. Den tullmyndighet i exportlandet eller -territoriet som utfärdar varucerti- fikat EUR.1 skall under minst två år behålla den ansökningsblankett som avses i artikel 17 punkt 2.

4. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 24 punkt 2 skall tullmyn- digheten i importlandet eller -territoriet under minst två år behålla varucerti- fikat EUR.1 och fakturadeklarationer som avlämnats till den.

5. I de fall som avses i artikel 24 punkt 2'tillkommer det tullmyndigheterna i importlandet eller -territoriet att besluta i överensstämmelse med det landets eller territoriets interna lag hur varucertifikaten EUR.1 eller fakturadekla— rationerna skall bevaras under minst två år.

Artikel 29

Avvikelser och formella fel

1. Mindre avvikelser mellan uppgifterna ivarucertifikat EUR.1 eller en fak- turadeklaration och uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formaliteterna för import av produkterna medför inte i och för sig att varucertifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen blir ogiltig, förutsatt att det vederbörligen fastställs att detta dokument svarar mot de företedda produkterna.

2. Uppenbara formella fel såsom skrivfel i ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration skall inte medföra att detta dokument awisas, såvida dessa fel inte är sådana att det skapar tvivel om riktigheten av uppgifterna i dokumentet.

Artikel 30 Belopp i avräkningsenheter

1. Belopp angivna i det exporterande landets eller territoriets valuta, mot- svarande de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av ex- portlandet eller -territoriet och meddelas den andra avtalsslutande parten. Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av import- landet eller -territoriet, skall detta godta dem om produkterna är fakture- rade i exportlandets eller -territoriets valuta.

2. Om produkterna är fakturerade i valuta tillhörig Finland, Island eller Norge skall importlandet eller -territoriet godta det belopp som meddelats av det berörda landet eller territoriet.

Bilaga 3

3. De belopp som skall användas ivaije angiven nationell valuta skall utgöra motsvarigheten i denna nationella valuta till beloppen uttryckta i avräk- ningsenheter den 1 oktober 1990. Som värde för avräkningsenheten angivet i nationell valuta för de avtals- slutande parterna, Finland, Island eller Norge skall användas de värden som angivits i tillägg VI till denna bilaga.

4. De belopp som uttryckts i avräkningsenheter skall revideras närhelst så behövs men minst vartannat år.

Vid denna revidering skall Gemensamma kommittén se till att det inte blir någon sänkning i de belopp som skall användas i någon nationell valuta och skall dessutom beakta önskvärdheten att bevara effekten av berörda gränser i reella termer. För detta ändamål får den besluta om att jämka beloppen uttryckta i avräkningsenheter. Alternativt skall revideringen utföras enligt avtalets artikel 23 punkt 1.

Artikel 31 Import från och reexport till Finland, Island och Norge

1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till Sverige anses be- rättigade till förmånsbehandling enligt avtalet även mot avlämnande av ur- sprungsintyg utfärdat eller upprättat i Finland, Island eller Norge ivilket in- förts uttrycket ”Faroe Islands Trade”. Då varucertifikat EUR.1 används skall detta uttryck införas i rutan för ”Anmärkningar” och bestyrkas med stämpel av en tullanstalt i ett av dessa länder.

2. När produkter som tidigare importerats till Sverige åtföljda av ursprungs- bevis som anges i artikel 16 punkt 1 utfärdat eller utställt i Färöarna reexpor- teras till Finland, Island eller Norge, skall Sverige i enlighet med punkt 1 förbinda sig att utfärda eller utställa ursprungsintyg med uttrycket ”Faroe Islands Trade” under förutsättning att varorna reexporterats i oförändrat skick eller endast undergått sådan bearbetning eller behandling i Sverige som avses i artikel 5 punkt 1.

AVDELNING VI

ARRANGEMANG FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32 Ömsesidigt bistånd

1. För att säkra en riktig tillämpning av denna bilaga skall Färöarna och Sve- rige lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina behöriga tullmyndighe- ter för kontroll av äktheten av varucertifikaten EUR.1 och fakturadeklara- tionerna och riktigheten av de uppgifter som lämnats i dessa dokument.

2. De avtalsslutande parternas tullmyndigheter skall förse varandra med av-

Bilaga 3

tryck av de stämplar som används vid deras tullanstalter vid utfärdandet av varucertifikat EUR.1.

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 och av fakturadeklarationer skall utföras stickprovsvis eller närhelst tullmyndigheten i importlandet el- ler -territoriet har grundad anledning att betvivla äktheten av sådana doku- ment, berörda produkters ursprungsstatus eller att övriga krav i denna bilaga är uppfyllda.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i im- portlandet eller -territoriet återsända varucertifikatet EUR.1 och fakturan, om sådan avlämnats, eller fakturadeklarationen eller kopia av dessa doku- ment, till tullmyndigheten i exportlandet eller -territoriet och, i förekom- mande fall, ange de sakliga eller formella skälen för en undersökning. Den skall, till stöd för sin begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna på varucertifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen är orik- tiga.

3. Kontrollen skall utföras av tullmyndigheten i exportlandet eller -territo- riet. För detta ändamål skall den ha rätt att begära den bevisning och utföra den kontroll av exportörens räkenskaper eller den ytterligare kontroll som den anser lämplig.

4. Om tullmyndigheten i importlandet eller -territoriet beslutar att upp- skjuta medgivandet av förmånsbehandling för ifrågavarande produkter i av- vaktan på resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

5. Den tullmyndighet som begår kontrollen skall underrättas om resultatet av denna kontroll så snart som möjligt. Detta resultat måste klart utvisa om dokumenten är äkta och om de berörda produkterna kan anses som produk- ter med ursprung i Färöarna eller Sverige och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga.

Artikel 34 TVistlösning

Om tvister uppstår rörande kontrollförfaranden enligt artikel 33 som inte kan lösas mellan den tullmyndighet som begärt kontrollen och den tullmyn- dighet som är ansvarig för att denna kontroll utförs, eller om därvid fråga uppkommer om tolkningen av denna bilaga, får tvisterna hänskjutas till den underkommitté för tull- och ursprungsfrågor som avses i artikel 36 i vilket fall beslut skall tas av Gemensamma kommittén. Alternativt skall de be- handlas i enlighet med bestämmelserna i avtalets artikel 23 punkt 1.

Bilaga 3

Artikel 35 Påföljder

Det skall vara straffbelagt att, i syfte att erhålla förmånsbehandling för pro- dukter, upprätta eller låta upprätta dokument som innehåller oriktiga upp- gifter.

Artikel 36

Underkommitté

En underkommitté för tull- och ursprungsfrågor kan inrättas under Gemen- samma kommittén i enlighet med artikel 23 i avtalet för att biträda denna i dess uppgifter och för att trygga fortlöpande information och samråd mellan experter.

Den skall bestå av experter från Färöarna och Sverige som har ansvar för tull- och ursprungsfrågor.

Artikel 37

Behandling av icke-ursprungsvaror

Vid tillämpning av artikel 2 punkt 1 b) ii) eller iii) skall produkt, som har ursprung i Färöarnas eller Sveriges territorium, vid export till den andra av- talsslutande parten behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de pe- rioder då den sistnämnda avtalsslutande parten för sådan produkt tillämpar tullsats som gäller för tredje land eller någon annan motsvarande skyddsåt- gärd i enlighet med detta avtal.

Artikel 38 Tillägg

Tilläggen till denna bilaga utgör en integrerad del därav.

TILLÄGG 1

Samförståndsprotokoll -— Gemensamma uttalanden

Samförståndsprotokoll

Beträffande det administrativa samarbete som avses i artikel 2 punkt 2 gäller att det administrativa samarbete som regleras i protokoll B till EFTA—kon- ventionen får tillämpas.

Gemensamt uttalande

Med hänvisning till artikel 20 överenskommer de avtalsslutande parterna och Danmarks regering, att varucertifikat EUR.1 får utfärdas av tullmyndig- heterna i Danmark, när produkter som sänts från Färöarna befinner sig un- der kontroll av en tullmyndighet i Danmark och avsikten är att alla eller några av dessa produkter skall sändas till Sverige.

Gemensamt uttalande

Varor som uppfyller de i denna bilaga angivna villkoren och som vid tidpunk- ten för avtalets ikraftträdande antingen är under transport eller hos en av- talsslutande part är underkastade gällande regler om tillfälliga lager, tullager eller frizoner kan komma i åtnjutande av förmånerna enligt avtalet, förutsatt att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, samt handlingar som styrker transportförhållandena uppvisas för tullmyndigheterna i importterritoriet eller -landet inom fyra månader från nämnda dag.

Gemensamt uttalande angående översyn av denna bilaga

Avtalsparterna är överens om att de — i beaktande av utvecklingen i Europa och ikraftträdandet av ursprungsreglema i avtalet om europeiskt ekono- miskt samarbetsområde skall konsultera varandra och parterna till nämnda avtal, för att från fall till fall avgöra i vilken utsträckning och på vilka grunder reglerna i det avtalet kan utsträckas till att omfatta även föreliggande avtal mellan Sverige och Färöarna.

mp. 1992/93:16 Tillägg I

TILLÄGG 11

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL LISTAN I TILLAGG III

Allmänt

Anmärkning ]

1.1 De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som an- vänds i det harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den Varubeskrivning som används i detta system för detta tulltaxe- eller kapitel- nummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumnerna 3 och/eller 4. Då, i vissa fall, en post i den första kolumnen före- gås av ordet ”ur”, anger detta att regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av tulltaxe- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.

1.2 Om i kolumn I flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans eller ett kapitelnummer angivits och produktbeskrivningen i kolumn 2 därför angi- vits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 eller ko- lumn 4 för alla produkter som, enligt det harmoniserade systemet, klassifice- ras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt något av de tulltaxenum- mer som grupperats tillsammans i kolumn 1.

1.3 Om olika regler i listan gäller för olika produkter inom samma tulltaxe- nummer innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenum- ret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

1.4 För produkter enligt kapitlen 84-91 skall, om ingen regel finns angiven i kolumn 4, den regel som angivits i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 2

2.1 Uttrycket ”tillverkning” innefattar vilken sorts bearbetning eller be- handling som helst, inbegripet ”sammansättning” eller speciella åtgärder. Se dock anmärkning 3.5 nedan.

2.2 Uttrycket ”material” innefattar alla ”ingredienser”, ”råmaterial”, ”kom- ponenter” eller ”delar” etc som används vid tillverkningen av produkten.

2.3 Uttrycket ”produkt” avser den produkt som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

Anmärkning 3

3.1 I de fall då något tulltaxenummer eller någon del av ett tulltaxenummer inte finns i listan gäller regeln om ”växling av tulltaxenummer” enligt artikel 4.1. Om villkoret beträffande ”växling av tulltaxenummer” gäller för någon post i listan, är detta intaget i regeln i kolumn 3.

3.2 Den bearbetning eller behandling som erfordras enligt regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 behöver utföras endast i förhållande till det icke-ursprungs-

material som används. De begränsningar som innefattas i en regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller på samma sätt endast för det icke-ursprungsmaterial som används.

3.3 Om en regel anger att ”material enligt vilket tulltaxenummer som helst” får användas, får även material enligt samma tulltaxenummer som produk- ten användas, dock med de specifika begränsningar som också kan före- komma i regeln. Uttrycket ”tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet annat material enligt nr . . .” innebär dock att av material enligt samma tulltaxenummer som produkten, endast material med en annan produktbeskrivning än den som gäller den produkt som upptagits i kolumn 2 får användas.

3.4 Om en produkt, som tillverkats av icke-ursprungsmaterial vilket erhållit ursprungskaraktär under tillverkningen genom nummerväxlingsregeln eller sin egen regel i listan, används som material vid tillverkningen av en annan produkt, är den regel som gäller för den produkt ivilken den ingår inte till- lämplig på den förstnämnda produkten. Till exempel, en maskin enligt tulltaxenr 84.07, för vilken regeln före- skriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som får ingå inte får över- stiga 40% av priset fritt fabrik, tillverkas av ”annat legerat stål grovt tillfor- mat genom smidning” enligt 72.24. Om denna smidning har skett i ifrågavarande land eller territorium av göt av icke-ursprungskaraktär, har smidet redan fått ursprung genom regeln i listan för tulltaxenr 72.24. Det kan då räknas som ursprungsvara vid värde- beräkningen för maskinen oberoende av om det tillverkats i samma eller i en annan fabrik. Värdet av götet av icke-ursprungskaraktär räknas således inte in ivärdet av det icke-ursprungsmaterial som använts.

3.5 Även om nummerväxlingsregeln eller regeln i listan är uppfylld, har en produkt inte ursprung om den utförda bearbetningen som helhet är otillräck- lig i den mening som avses i artikel 5.1.

Anmärkning 4

4.1 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som er- fordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också ur- sprungskaraktär. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller be- handling inte ge ursprung. Om alltså en regel säger att icke-ursprungsmate— rial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas, är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten och användning av sådant material i ett senare tillverkningsstadium inte tillåten.

4.2 Om en regel i listan anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Till exempel, regeln för vävnader säger att naturliga fibrer får användas och att kemiska nraterial bland andra också får användas. Detta innebär inte att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det andra eller båda.

Om emellertid en begränsning gäller för ett material och andra begräns- ningar gäller för andra material i samma regel, gäller begränsningarna en- dast för de material som faktiskt använts.

Till exempel, regeln för symaskiner anger att mekanismen för trådspän- ning som används måste ha ursprung och att zig-zag mekanismen som an— vänds också måste ha ursprung. Dessa två begränsningar gäller endast om de ifrågavarande mekanismerna faktiskt ingår i symaskinen.

4.3 Om en regel i listan anger att en produkt måste tillverkas av ett speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av andra material sem, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla regeln. Till exempel, regeln för tulltaxenr 19.04, som uttryckligen utesluter an- vändningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är framställda av spannmål. Till exempel, i fråga om en vara som är tillverkad av bondad duk, för vilken enbart garn som inte har ursprung är tillåtet utgångs-material, är det inte möjligt att utgå från bondad duk även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall måste utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet. Se även anmärkning 7.3 i fråga om textilvaror.

4.4 Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för det högsta Värdet av icke-ursprungsmaférial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte överskridas i förhållande till det speciella ma- terial som de avser.

Textilvaror

Anmärkning 5

5.1 Uttrycket ”naturliga fibrer” används i listan till att avse andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer och är begränsat till stadiet innan Spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges, inbegriper uttrycket ”natur- liga fibrer” sådana fibrer som kammats, kardats eller på annat sätt bearbe- tats men inte spunnits. '

5.2 Uttrycket ”naturliga fibrer” inbegriper tagel enligt nr 05.03, silke enligt nr 50.02 och 50.03 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nr 51.01-51.05, bomullsfibrer enligt nr 52.01-52.03 och andra vegetabiliska fib- rer enligt nr 53.01-53.05.

5.3 Uttrycken ”dissolvingmassa”, "kemiskt material” och ”material för pap- perstillverkning” används i listan för att ange de material som inte klassifice- ras enligt kapitlen 50-63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrcr eller -garn.

5.4 Uttrycket ”konststapelfibrer” används i listan för att ange fiberkabel, stapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatmaterial enligt nr 55.01-55.07.

Prop. 1992/93:16 Tillägg II

Anmärkning 6

6.1 I fråga om produkter enligt de tulltaxenummer i listan vid vilka hänvis- ning gjorts till denna inledande anmärkning skall de villkor som angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några grundtextilmaterial som använts vid tillverkningen av produkten vilka tillsammans utgör högst 10% av den sammanlagda vikten av alla använda grundtextilmaterial. (Se dock även an- märkningarna 6.3 och 6.4 nedan.)

6.2 Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandprodukter som fram- ställts av två eller flera grundtextilmaterial, oavsett med vilken andel de in- går i produkten. Grundtextilmaterialen är följande:

— silke,

ull,

— grova djurhår, — fina djurhår,

— tagel,

bomull,

— material för papperstillverkning samt papper,

lin,

— mjukhampa,

-— jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, sisal och andra textilfibrer av släktet Agave, — kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer, — syntetiska konstfilament,

— regenatkonstfilament, syntetiska konststapelfibrer,

— regenatkonststapelfibrer. Till exempel, ett garn enligt nr 52.05 tillverkat av bomullsfibrer och syn- tetiska stapelfibrer är ett blandgarn. Därför får man använda icke-ur- sprungsmaterial med en vikt av högst 10% av garnets vikt.

Till exempel, en ylleväv enligt nr 51.12 tillverkad av yllegarn och synte- tiskt garn av stapelfibrer är en blandväv. Därför får man använda syntetiskt garn eller ullgarn eller en kombination av dessa, som inte uppfyller ur- sprungsregeln, med en vikt av högst 10% av vävens vikt.

— Till exempel, en tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 58.02 tillver- kad av bomullsgarn och bomullsväv är en blandprodukt endast om bomulls- väven själv är en blandväv tillverkad av två eller flera grundtextilmaterial eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandgarn.

Till exempel, om den berörda tuftade dukvaran av textilmaterial varit tillverkad av bomullsgarn och syntetväv, hade självklart två olika grundtex- tilmaterial använts.

— Till exempel, en matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och bo- mullsgarn och med baksida av jute är en blandprodukt eftersom tre olika grundtextilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förut- satt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10% av textilmaterialen i mat- tan. Alltså skulle jutebaksidan, regenatgarnct och/eller bomullsgarnet

kunna vara importerade i detta tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillko— ren är uppfyllda.

6.3 Ifråga om produkter innehållande ”garn av segmenterat polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20% för sådant garn.

6.4 I fråga om produkter innehållande garn som utgöres av en kärna, be- stående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan över- drag av aluminiumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfo- gad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30% för sådant garn.

Anmärkning 7

7.1 I fråga om de textilprodukter som är utmärkta i listan genom en fotnot med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med un- dantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan . för den ifrågavarande konfektionerade produkten användas, förutsatt att de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten och förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik.

7.2 Besättningsartiklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra mate- rial som innehåller textilmaterial behöver inte uppfylla villkoren i kolumn 3 även om de inte täcks av bestämmelsen i anmärkning 4.3.

7.3 Enligt anmärkning 4.3 får besättningsartiklar och tillbehör av icke-tex- tilmaterial utan ursprung eller andra produkter som inte innehåller några textilmaterial under alla förhållanden användas fritt, då de inte kan tillver- kas av material upptaget i kolumn 3. — Till exempel, om en regel i listan säger för en viss textilvara, såsom blu- sar, att garn måste användas, hindrar detta inte användningen av metallföre- mål, såsom krrappar, eftersom dessa inte kan tillverkas av textilmaterial.

7.4 Då en procentregel gäller måste hänsyn tas till värdet av besättningsartiklar och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående icke- ursprungsmaterial.

Anmärkning 8

De inledande anmärkningarna 1-7 skall i förekommande fall tillämpas för alla produkter som vid framställningen tillförts icke-ursprungsmaterial, även om för dessa inte gäller något särskilt villkor enligt listan i tillägg 111 utan de i stället är underkastade regeln om växling av tulltaxenummer i artikel 4 punkt ].

TILLÄGG 111

Lista över bearbetning eller behandling som måste utföras på icke-ursprungs- material för att den framställda produkten skall erhålla ursprungsstatus

Tulltaxe- nummer

03.02- - 03 .05

16.04

16.05

ur 25.04

ur 25.15

ur 25.16

ur 25.18 ur 25.19

ur 25.20

ur 25.24

ur 25.25

ur 25.30

Varubeskrivning

?. Fisk, annan än levande fisk

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

Naturlig kristallinisk grafit, anri- kad på kol, renad och malen

Marmor, enkelt sönderdelad ge- nom sågning eller på annat sätt till block eller plattor av kvadra- tisk eller rektangulär fonn, med en tjocklek som inte överstiger 25 cm

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller bygg- nadssten, enkelt sönderdelad ge- nom sågning eller på annat sätt till block eller plattor av kvadra- tisk eller rektangulär forrn, med en tjocklek som inte överstiger 5 cm

Bränd dolomit

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) krossat och förpackat i hermetiskt tillslutna behållare; magnesiumoxid, även ren, annan än smält magnesia och dödbränd (sintrad) magnesia

Gips speciellt beredd för dental- bruk

Naturliga asbestfibrer

Glimmerpulver

Brända eller pulveriserade jord- pigment

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning varvid allt använt material enligt 3 kap. skall utgöra ursprungsvara

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fab- rik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fab- rik

Förhöjning av kolinnehållet ge- nom anrikning samt rening och malning av kristallinisk, rå grafit

Sönderdelning genom sågning el- ler på annat sätt av marmor, inbe- gripet sågad marmor, vars tjock- lek överstiger 25 cm

Sönderdelning genom sågning el- ler på annat sätt av sten, inbegri- pet sågad sten, vars tjocklek överstiger 5 cm

Bränning av rådolomit

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fab- rik

Tillverkning utgående från as- bestkoncentrat

Malning av glimmer eller av av- fall av glimmer

Bränning eller malning av jord- pigment

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

ur 27.07

27.10

ur 27.12

ur 27.12

ur 27.12

ur 28 kap.

ur 28.11

ur 28.33

ur 28.40

ur 29 kap.

Varubeskrivning

2

Oljor i vilka vikten av de aroma- tiska beståndsdelarna överstiger vikten av de icke-aromatiska be- ståndsdelarna, utgörande oljor liknande mineraloljor erhållna genom destillation av högtempe- raturtjära från stenkol och som vid temperaturer upp till 250"C ger mer än 65 volymprocent des- tillat (inbegripet blandningar av bensin (petroleum spirit) och bensen) avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegri na någon annan- stans, inneh llande som karak- tärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur pe- troleum eller ur bituminösa minerall

Raffinerat vaselin Paraffin

Mikrovax, ”slack wax", renad ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna ge- nom syntes eller genom andra processer, även färgade

Oorganiska kemikalier; orga- niska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av ur 28.11, ur 28.33 och ur 28.40 för vilka reg- lerna anges nedan

Svavelsyraanhydrid

Aluminiumsulfat

Natriumperborat

Organiska kemikalier, med un- dantag av ur 29.05, 29.15, ur 29.32, 29.33 och 29.34 för vilka reglerna anges nedan

1 (Denna lista innehåller inte någon fotnot 1.)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning utgående från oraffi- nerat vaselin

Tillverkning utgående från ”slack wax" eller ”scale wax"

Tillverkning utgående från rå ozokerit

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik.

Tillverkning utgående från sva- veldioxid

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från dinat- riumtetraboratpentahydrat

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock

'Iblltaxe- nummer

1

ur 29.05

29.15

ur 29.32

ur 29.32

. 29.33

29.34

ur 30 kap.

30.02

Varubeskrivning

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta nummer samt av eta- nol eller glycerol

Mättade acykliska monokar- boxylsyror samt deras anhydri- der, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nit- ro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa

Cykliska acetaler och inre hemia- cetaler samt halogen-, sulfo-, nit- ro- och nitrosoderivat av dessa

Heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroato- m(er); nukleinsyror och salter av nukleinsyror

Andra heterocykliska föreningar

Farmaceutiska produkter med undantag av 30.02, 30.03 och 30.04 för vilka reglerna anges ne- dan

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt el- ler diagnostiskt bruk; irnmunsera och andra fraktioner av blod; vac- ciner, toxiner, kulturer av mikro- organismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik.

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra mate- rial enligt 29.05. Metallalkohola- ter enligt detta nummer får dock användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt ma- terial enligt 29.15 och 29.16 får dock inte överstiga 20% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt ma- terial enligt 29.09 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra mate- rial enligt 29.32

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt ma- terial enligt 29.32 och 29.33 får dock inte överstiga 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt ma- terial enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

30.03 och 30.04

Varubeskrivning

2

-— produkter bestående av två el- ler flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylak- tiskt bruk eller oblandade pro- dukter avsedda för sådant bruk vilka föreligger i avde- lade doser eller i former eller förpackningar för detaljhan- delsförsäljning

—— andra:

-— människoblod

—— djurblod berett för terapeu- tiskt eller profylaktiskt bruk

—-fraktioner av blod, andra än irnmunsera, hemoglobin och serumglobulin

—— hemoglobin, blodglobulin och serumglobulin

—— andra

Medikarnenter (med undantag av varor enligt nr 30.02, 30.05 eller 30.06)

Bearbetning eller behandling av ieke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt 30. 02. Även material som motsvarar varubeskrivning- en får användas, förutsatt att vår- det av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt 30. 02. Även material som motsvarar varubeskrivning- en får användas, förutsatt att vår- det av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt 30. 02. Även material som motsvarar varubeskrivning- en får användas, förutsatt att vår- det av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt 30. 02. Aven material som motsvarar varubeskrivning- en får användas, förutsatt att vår- det av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt 30. 02. Även material som motsvarar varubeskrivning- en får användas, förutsatt att vår- det av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt 30. 02. Även material som motsvarar varubeskrivning- en får användas, förutsatt att vär- det av detta inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten. Material enligt 30.03 och 30.04 få dock an- vändas, förutsatt att samman-

Tillägg 111

Tulltaxe- nummer

ur 31 kap.

ur 31.05

ur 32 kap.

ur 32.01

32.05

ur 33 kap.

2 Enligt

Varubeskrivning

Gödselmedel, med undantag av ur 31.05 för vilka regeln anges ne- dan

Mineraliska eller kemiska gödsel- medel som innehåller två eller tre av grundämnena nitrogen (kvä- ve), fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller lik- nande former eller i förpack- ningar med en bruttovikt av högst 10 kg, med undantag av:

— natriumnitrat kalciumcyanamid — kaliumsulfat — kaliummagnesiumsulfat

Garvämnes- och färgämnesex- trakter; garvsyror och garvsyra- derivat; pigment och andra färg- ämnen; lacker och andra mål- ningsfärger; kitt och andra tät- nings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och rusch; med undantag av ur 32.01 och 32.05 för vilka reglerna anges nedan

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment2

Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettmedel; med undantag av 33.01 för vilket re- geln anges nedan

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

lagda värdet av detta inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik och

——värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik.

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten. Material som klas- sificeras enligt samma num- mer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik och

——värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från garv— ämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom 32.03 och 32.04 förutsatt att värdet av något ma— terial härförligt till nr 32.05 inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock

lydelsen av anm. 3 till 32 kap. är dessa preparat av sådana slag som används

för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, förutsatt att de inte klassificeras enligt något annat nummer i 32 kap.

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

33.01

ur 34 kap.

34.04

ur 35 kap.

35 .05

Varubeskrivning

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”eoncretes” och ”ab- solutes"; resinoider; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfieurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter er- hållna vid avterpenisering av ete- riska oljor; vatten från destilla- tion av eteriska oljor och vatten- lösningar av sådana oljor

TVål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vax- er, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modellerings- pastor, s.k. dentalvax samt den- talpreparat på basis av gips; med undantag av 34.04 för vilket reg- lerna anges nedan

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

——vaxer baserade på paraffin, petroleumvaxer, vaxer er- hållna ur bituminösa mineral, ”slack wax” eller "scale wax"

—— andra

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av 35.05 och ur 35.07 för vilka reglerna anges nedan

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik.

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet material ur en annan ”grupp"3 inom detta nummer. Dock får material ur samma grupp användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fa- brik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial som inte klassificeras enligt 34.04 eller 29 kap.

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst med undantag av: —— hydrerade oljor enligt 15.16 som har karaktär av vaxer -— fettsyror, inte kemiskt defmie-

rade, eller tekniska fettalko- holer enligt 15.19, som har ka- raktär av vaxer —— material enligt 34.04 Nämnda material får dock använ- das förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20% av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer

3 Med "grupp” avses vilken del av numret som helst som är åtskild från den övriga texten med semikolon.

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

ur 35.07

36 kap.

ur 37 kap.

37.01

37.02

Varubeskrivning

2

förestrad stärkelse); lim och klis- ter på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse: —-företrad eller förestrad stär- kelse

—— andra

Enzympreparat, inte nämnda el- ler inbegripna någon annanstans

Krut och sprängämnen; pyrotek- niska produkter; tändstickor; py- rofora legeringarwissa brännbara produkter

Varor för foto- eller kinobruk med undantag av 37.01, 37.02 och 37.04 för vilka reglerna anges ne- dan

Fotografiska plåtar och fotogra- fisk bladfllm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oex- ponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

—— färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filrnpaket

—— andra

Fotografisk film i rullar, strål- ningskänslig, oexponerad, av an- nat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålnings-

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 3

som helst, inbegripet annat mate- rial enligt 35.05

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från material en- ligt 11.08

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik '

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverlming varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02. Ma- terial enligt 37.02 får dock använ- das, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 30 % av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02. Ma- terial enligt 37.01 och 37.02 får dock användas, förutsatt att sam- manlagda värdet av dessa inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01 eller 37.02

Tulltaxe- nummer

37.04

ur 38 kap.

ur 38.01

ur 38.01

ur 38.03 ur 38.05

ur 38.06

ur 38.07

38.08— 38.14, 38.18— — 38.20, 38.22 och 38.23

Varubeskrivning

2

känslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, foto- grafisk papp och fotografisk tex- tilvara, exponerade men inte framkallade

Diverse kemiska produkter med undantag av ur 38.01, ur 38.03, ur 38.05, ur 38.06, ur 38.07, 38.08- 38.14, 38.18—38.20, 38.22 och 38.23 för vilka reglerna anges ne- dan

Kolloidal grafit, suspenderad i olja samt halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Grafit i pastaforrn, utgörande blandning av grafit och mineral- oljor vari grafit ingår med mer än 30 viktprocent

Raffinerad tallolja

Sulfatterpentin, renad

Hartsestrar

Trätjärbeek

Diverse kemiska produkter

-— beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petro- leum eller ur bituminösa mineral, enligt 38.11

——följande produkter enligt 38.23:

——beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkär- nor på basis av naturliga hartsartade produkter —— naftensyror, vattenolös- liga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror —— sorbitol, annan än sorbitol enligt 29.05

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 37.01—37.04

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras erlligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av in- gående material enligt 34.03 inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik

Raffinering av rå tallolja

Rening bestående av destillering eller raffinering av rå sulfatter- pentin

Tillverkning utgående från hans— syror

Destillation av trätjära

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt nr 38.11 inte överstiger 50% av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

ur 39.01—— 39.15

ur 39.07

Varubeskrivning

—— petroleumsulfonater, med undantag av petroleum- sulfonater av alkalimetal- ler, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhal- tiga sulfonerade destillat av bituminösa skiffrar samt salter därav

——jonbytare

—— getter för vakuumrör —- alkalisk järnoxid för re-

ning av gas —— gasvatten och använd gas— reningsmassa ——sulfonaftensyr0r, deras

icke vattenlösliga salter och deras estrar —- fmkelolja och dippelsolja

—— blandningar av salter vilka har olika anjoner

—— pastor eller massor på ba- sis av gelatin för kopie- ringsändamål, även på un- derlag av papper eller tex- til

-— andra

Plaster i obearbetad form; av- klipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av ur 39.07 för vilket regeln anges nedan:

—- additionshomopolymerer

— — andra

Sampolymer tillverkad av poly- karbonat och sampolymer av ak- rylnitril-butadien-styren (ABS)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik och värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik4

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material enligt 39 kap. inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik4

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Material som klassificeras enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 50 % av pro- duktens pris fritt fabrik

* Då fråga är om produkter tillverkade av material enligt såväl 39.01——39.06 å ena sidan som enligt 39.07——39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas en- dast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt i produkten.

'Iblltaxe- nummer

ur 39.16—— 39.21

ur 39.16 och ur 39.17

ur 39.20

39.22-— 39.26

ur 40.01

40.05

Varubeskrivning

2

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av ur 39.16, ur 39.17 och ur 39.20, för vilka reglerna anges nedan:

—-— platta produkter, bearbetade utöver endast ytbearbetning eller nedskuma till annan form än rektangulär (inklu- sive kvadratisk); andra pro- dukter, bearbetade utöver en- dast ytbearbetning

—— andra:

-—— av additionshomopolyme- rer

—- andra

Profilerade stänger och strängar samt rör och slangar

Ark, folier eller film av jonomer

Artiklar av plast

Laminerade plattor av sulkräpp

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 3

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material enligt 39 kap. inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—- värdet av använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik och ——värdet av använt material en- ligt 39 kap. inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik4

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material enligt 39 kap. inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik4

Tillverkning varvid:

——värdet av använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik och —-värdet av använt material en- ligt samma nummer som pro- dukten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från ett terrnoplastiskt partiellt salt utgö- rande en sampolymer av eten och metakrylsyra, delvis neutralise- rad med metalljoner (främst zink- och natriumjoner)

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Hopvalsning av kräpplattor av naturligt gummi

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material, bortsett från natur- ligt gummi, inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

* Då fråga är om produkter tillverkade av material enligt såväl 39.01—-39.06 å ena sidan som enligt 39.07——39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas en- dast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt i produkten.

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Iblltaxe- nummer

40.12

ur 40.17

ur 41.02

41.04—— 41.07

41.09

ur 43.02

43.03

ur 44.03

ur 44.07

ur 44.08

ur 44.09

Varubeskrivning

2

Regummerade eller begagnade

däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av

gummi: ——regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

—— andra

Varor av hårdgummi

Oberedda skinn av får eller lamm, utan ullbeklädnad

Läder, annat än läder enligt nr 41.08 eller 41.09

Lackläder och laminerat laeklä- der; metalliserat läder

Garvade eller på annat sätt be- redda pälsskinn, hopfogade: —— tavlor, kors och liknande

—— andra

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Virke, sågat eller kluvet i längd- riktningen eller skuret eller svar- vat till skivor med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Skarvat faner med en tjocklek ej överstigande 6 mm samt annat virke, sågat i längdriktningen. skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek ej överstigande 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Virke (inbegripet icke samman- satt parkettstav), likformigt bear-

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 3

Regummering däck

av begagnade

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst med undantag av 40.11 eller 40.12

Tillverkning utgående från hård- gumnli

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

Garvning av förgarvat läder ELLER Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten

Tillverkning utgående från läder enligt 41.04-41.07, förutsatt att dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Blekning eller färgning former förutom tillskäming och hopfog- ning av inte hopfogade, garvade eller beredda pälsskinn

Tillverkning utgående från inte hopfogade, garvade eller beredda pälsskinn

Tillverkning utgående från inte hopfogade, garvade eller beredda pälsskinn, enligt 43.02

Tillverkning utgående från obe- arbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

Hyvling, slipning eller finger- skarvning

Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning

Slipning eller fingerskarvning

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

ur 44.09

ur 44.10—— 44.13

ur 44.15

ur 44.16

ur 44.18

ur 44.18 ur 44.21

45 .03

ur 48.11

48.16

48.17

ur 48.18

ur 48.19

Varubeskrivning

2

betat utefter hela längden (spon- tat, falsat, fasat, försett med pärl- stav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter eller si- dor, slipat eller tingerskarvat

Profilerade lister

Profilerade lister, inbegripet pro- filerade socklar och andra profi- lerade skivor eller bräder

Packlådor, förpackningsaskar, häck-ar, tunnor, andra än tunnor enligt nr 44.16, och liknande för- packningar av trä

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Byggnadssnickerier och timmer- mansarbeten, av trä

Profilerade lister

Tändstickssplint; skopligg av trä enligt vilket nummer som helst

Varor av naturkork

Papper och papp, endast linje- rade eller rutade

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- el- ler övertryckspapper (med un- dantag av papper enligt nr 48.09), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i as- kar

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt kone- spondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av pap- per eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, pap- perskuvert e.d.

Toalettpapper

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Profilering

Profilering

Tillverkning utgående från brä- der eller skivor med icke avpas- sade dimensioner

Tillverkning utgående från klu- ven tunnstav, ej bearbetad vidare än genom sågning på de båda hu- vudsidoma

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Dock får cellplattor och vissa takspån ("shingles” och ”shakes”) använ- das

Profilering

Tillverkning utgående från trä utom från trätråd enligt 44.09

Tillverkning utgående från kork enligt 45.01

Tillverkning utgående från mate- rial för papperstillverkning enligt 47 kap.

Tillverkning utgående från mate- rial för papperstillverkning enligt 47 kap.

Tillverkning varvid:

allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten, och ——värdet av det använda mate- rialet inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial för papperstillverkning enligt 47 kap.

Tillverkning varvid: —— allt använt material klassifice-

Tulltaxe- nummer

ur 48.20

ur 48.23

49.09

49.10

ur 50.03

55.01—— 55.07

ur 50——55 kap.

Varubeskrivning

2

papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Brevpapper i block

Andra slag av papper, papp, cel- lulosavadd eller duk av cellulosa- fibrer, tillskuma till bestämd stor- lek eller form

Brevkort och vykort, med bild- tryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagi- vanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock:

——s.k. evighetskalendrar samt almanackor med utbytbara block som är monterade på underlag av annat material än papper eller papp

—— andra

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) kardat el- ler kammat

Konststapelfibrer

Gam, tråd

monofilamentgam och

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

ras enligt annat nummer än produkten, och

——värdet av det använda mate- rialet inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial för papperstillverkning enligt 47 kap.

Tillverkning utgående från mate- rial som inte klassificeras enligt 49.09 eller 49.11

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten, och ——värdet av det använda mate- rialet inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial som inte klassificeras enligt 49.09 eller 49.11

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från ke- miskt material eller dissolving- massa

Tillverkning utgående från5:

——råsilke, avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning, ——andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spin- ning, ——kemiskt material eller dissol- vingmassa eller ——material för papperstillverk- ning

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en bland- ning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Prop. 1992/93:16 Tillägg lll

'Iblltaxe- nummer

ur 50— —55 kap.

ur 56 kap.

56.02

56.04

Varubeskrivning

2

Vävnader: —— i förening med gummitråd

andra

Vadd, filt och bondad duk; spe- cialgarner; surmingsgam och tåg- virke samt Varor av sådana produkter; med undantag av 56.02, 56.04, 56.05 och 56.06 för vilka reglerna anges nedan

Filt, även impregnerad, överdra- gen, belagd eller laminerad: —— nåltilt

—— andra

Tråd och rep av gummi, textil-

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning utgående från enkelt gam5

Tillverkning utgående från5:

—— garn av kokosfibrer, —— naturliga fibrer, —— konststapelfibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, —— kemiskt material eller dissol- vingmassa eller

' ' papper

ELLER

Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värme- flxering, ruggning, kalandrering, krympflibehandling, varaktig ap- pretering, dekatering, impregne— ring, stoppning och noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fa- brik

Tillverkning utgående från5:

—— garn av kokosfibrer, —— naturliga fibrer,

——kemiskt material eller dissol- vingmassa eller

—— material för papperstillverk- ning

Tillverkning utgående frånsz

—— naturliga fibrer, —-kemiskt material eller dissol- vingmassa

Dock får ——tilament av polypropen enligt 54.02, ——fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller ——fiberkabel av polypropen en- ligt 55.01 i vilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 de- citex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från5:

— — naturliga fibrer, —— konststapelfibrer av kasein eller

——kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående från tråd

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en bland- ning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Iblltaxe- nummer

56.05

56.06

57 kap.

Varubeskrivning

2

Överdragna; textilgarn samt rem- sor o.d. enligt nr 54.04 eller 54.05, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

—-— tråd och rep av gummi, textil- överdragna

—-— andra

Metalliserat garn (även över- spunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 54.04 eller 54.05, i förening med metall i form av tråd eller pulver eller överdragna med metall

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 54.04 eller 54.05, överspunna (dock inte garn enligt nr 56.05 och överspunnet tagel- gam); sniljgam (inbegripet snilj- gam framställt av textilflock); chainettegam

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial: —-— av nålfilt

—— av annan filt

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 3

eller rep av gummi, inte textil- överdragna

Tillverkning utgående fråns:

—— naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, ——kemiskt material eller dissol- vingmassa eller —— material för papperstillverk- ning

Tillverkning utgående från5:

—— naturliga fibrer, -— konstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, ——kemiskt material eller dissol- vingmassa eller —— material för papperstillverk- ning

Tillverkning utgående från5:

—— naturliga fibrer, —— konstapeltibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, ——kemiskt material eller dissol- vingmassa eller —— material för papperstillverk- ning

Tillverkning utgående från5:

—— naturliga fibrer eller —— kemiskt material eller dissolvingmassa Dock får —— filament av polypropen enligt nr 54.02, -— fibrer av polypropen enligt nr 55.03 eller nr 55.06 eller ——fiberkabel av polypropen en- ligt nr 55.01 i vilka varje en- skilt fllament eller enskild fi- ber har en längdvikt under- stigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40% av pro- duktens pris fritt fabrik-

Tillverkning utgående från5: —— naturliga fibrer, inte kardade,

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en bland- ning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Tulltaxe- nummer

ur 58 kap.

58.10

59.01

59.02

Varubeskrivning

—— andra

Speciella vävnader; tuftade duk- varor av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av 58.05 och 58.10; regeln för 58.10 anges nedan: ——i förening med gummitråd

andra

Broderier som längdvara eller i form av motiv

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad må- larduk; kantas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Kordväv av högstyrkegarn av ny-

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller ——kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående frånS: —— garn av kokosfibrer, —— garn av syntetfilament eller av

regenatfilament, —— naturliga fibrer eller —— konststapelfibrer, inte kar-

dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

Tillverkning utgående från enkelt garn5

Tillverkning utgående från5:

—— naturliga fibrer, —— konststapelfibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller ——kemiskt material eller dissol- vingmassa ELLER

Tryckning jämte åtminstone två

förberedande eller avslutande

behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värme- fixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig ap- pretering, dekatering, impregne- ring, stoppning och noppning) av vävnad vars värde inte överstiger

47,5 % av produktens pris fritt fa- brik

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och —-värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från garn

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en bland- ning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

'Iblltaxe- nummer

59.03

59.04

59.05

59.06 .

Varubeskrivning

2

lon eller andra polyamider, po- lyestrar eller viskos: —— innehållande högst 90 viktpro- cent textilmaterial

—- andra

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller lami- nerade med plast, andra än väv- nader enligt nr 59.02

Linoleummattor o.d., även i till- skuma stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskuma stycken

Textiltapeter: —— impregnerade, överdragna,

—- andra

Gummibehandlade textilvävna- der, andra än vävnader enligt nr59.02:

—— dukvaror av trikå

——andra vävnader, av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textil- material

—— andra

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning utgående från ke- miskt material eller dissolving- massa

Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från garn5

Tillverkning utgående från be- lagda eller laminerade med garn, gummi, plast eller andra material

Tillverkning utgående fråns:

—- garn av kokosfibrer,

—— naturliga fibrer, —— konststapelfibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller ——kemiskt material eller dissol- vingmassa ELLER

Tryckning jämte åtminstone två

förberedande eller avslutande

behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värme- f'lxering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig ap- pretering, dekatering, impregne- ring, stoppning och noppning) av vävnad vars värde inte överstiger

47,5 % av produktens pris fritt fa- brik

Tillverkning utgående från5:

—— naturliga fibrer, —— konststapelfibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller

——kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående från ke- miskt material

Tillverkning utgående från gam

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en bland- ning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

59.07

ur 59.08

59.09—— 59.11

60 kap.

61 kap.

ur 62 kap.

Varubeskrivning

2

Textilvävnader med annan im- pregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teater- kulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Glödstrumpor, impregnerade

Produkter och artiklar av textil- material av sådana slag som läm- par sig för industriellt bruk:

—— polerskivor eller polerringar enligt 59.11, av annat material än filt

—— andra

Dukvaror av trikå

Kläder OCh tillbehör till kläder. av trikå:

—— tillverkade genom sömnad el- ler annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå som antingen tillskurits eller for- mats direkt vid framställ- ningen

— — andra

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå, med undantag av ur 62.02, ur 62.04, ur 62.06, ur 62.09, ur 62.10, 62.13, 62.14, ur 62.16 och ur 62.17 för vilka reglerna anges nedan

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3 Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från rund- stickad glödstrumpsväv

Tillverkning utgående från garn, eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt 63.10

Tillverkning utgående från5:

-— garn av kokosfibrer. —— naturliga fibrer, —— konststapelfibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller —— kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående fråns:

—— naturliga fibrer, —— konststapelfibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller —— kemiskt material eller dissol— vingmassa

Tillverkning utgående från garn6

Tillverkning utgående frånS:

—— naturliga fibrer, —— konststapelfibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller ——kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående från garn6

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en bland- ning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 6 Se inledande anmärkning 7.

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tillltaxe- nummer

1

ur 62.02, ur 62.04, ur 62.06, ur 62.09 och ur 62.17

ur 62.10, ur 62.16 och 62.17

62.13 och 62.14

ur 62.17

63.01—— 63.04

Varubeskrivning

2

Kläder och andra konfektione- rade tillbehör till kläder, för kvin- nor och fiickor samt motsvarande artiklar för små barn, broderade

Brandutrustning av väv överdra- gen med aluminiumbehandlad polyesterfolie

Näsdukar; sjalar, scarfar, halsdu- kar, mantiljer, slöjor o.d.:

broderade

andra

Mellanlägg till kragar och man- schetter, tillskuma

Res- och sängfiltar; sänglinne m.m.; gardiner m.m., andra in- redningsartiklar:

—— av filt eller av bondad duk

—— andra: —— broderade

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning utgående från garn6 ELLER Tillverkning utgående från obro- derad vävnad, förutsatt att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrikö

Tillverkning utgående från garnls ELLER Tillverkning utgående från väv, inte belagd, förutsatt att värdet av använd sådan väv inte översti- ger 40% av produktens pris fritt fabrik6

Tillverkning utgående från oblekt enkelt gam ' &

ELLER Tillverkning utgående från obro- derad vävnad, förutsatt att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik'5

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn ' 6

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten, och ——värdet av allt använt material inte överstiger 40% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från5:

-— naturliga fibrer eller

-— kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn ' 7

ELLER

Tillverkning utgående från obro- derad vävnad (annan än trikå), förutsatt att värdet av använd så- dan vävnad inte överstiger 40%

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en bland- ning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. " Se inledande anmärkning 7. 7 Beträffande trikåprodukter, inte elastiska eller gummibehandlade, som framställts genom sömnad eller annan hopfogning av stycken av trikå (utskuma till eller direkt stickade i avsedd form), se inledande anmärkning 7.

Tulltaxe- nummer

63.05

63 .06

63 .07

63.08

64.01—— 64.05

65.03

65.05

Varubeskrivning

—- andra

Säekar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; kampingartiklar:

—— av bondad duk

—— andra

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskämingsmönster

Satser bestående av Vävnads- stycken och garn, med eller utan tillbehör och avsedda för tillverk- ning av mattor, tapisserier, bro- derade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textil- material samt föreliggande i de- taljhandelsförpackningar

Skodon

Filthattar och andra huvudbona- der av filt, tillverkade av hatt- stumpar eller plana hattämnen enligt nr 65.01, även ofodrade och ogamerade

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spet- sar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogar-

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3 av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn ' 7

Tillverkning utgående från5:

—— naturliga fibrer, —— konststapelfibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller —— kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående från5:

—— naturliga fibrer eller

——kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Icke-ur- sprungsvaror får dock ingå, förut- satt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15 % av sat- sens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst utom från sammansatta skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt 64.06

Tillverkning utgående från garn eller textilfibre

Tillverkning utgående från garn eller textilfibre

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en bland- ning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 6 Se inledande anmärkning 7. 7 Beträffande trikåprodukter, inte elastiska eller gummibehandlade, som framställts genom sömnad eller annan hopfogning av stycken av trikå (utskuma till eller direkt stickade i avsedd form), se inledande anmärkning 7.

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

66.01

ur 68.03

ur 68.12

ur 68.14

70.06

70.07

70.08

70.09

70.10

70.13

Varubeskrivning

2

nerade; håmät av alla slags mate- rial, även fodrade och gamerade

Paraplyer och parasoller (inbegri- pet käpparaplyer, trädgårdspara- soller och liknande parasoller)

Varor av skiffer eller agglomere- rad skiffer

Varor av asbest; varor av bland— ningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesium- karbonat

Varor av glimmer; agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av papper, papp eller andra material

Glas enligt nr 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, bearbetat på kan- terna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material

Säkerhetsglas bestående av här- dat eller laminerat glas

Flerväggiga isolerrutor av glas

Speglar av glas, inbegripet back- speglar, även inramade

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra be- hållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserve- ringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanord- ningar av glas

Glasprodukter av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 70.10 eller 70.18)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 3

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik8

Tillverkning utgående från bear- betad skiffer

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning utgående från bear- betad glimmer, inbegripet agglo- mererad eller rekonstruerad glimmer

Tillverkning utgående från mate- rial enligt 70.01

Tillverkning utgående från mate- rial enligt 70.01

Tillverkning utgående från mate- rial enligt 70.01

Tillverkning utgående från mate- rial enligt 70.01

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten ELLER Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50% av va- rans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten ELLER Slipning av glasprodukter, förut- satt att värdet av sådan vara i osli— pat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik ELLER Dekorering för hand (med un— dantag av serigrafiskt tryck) av munblåsta glasprodukter, förut- satt att värdet av den munblåsta glasprodukten inte överstiger

3 För bränsleelement för kärnreaktorer enligt nummer 84.01 skall regeln i kolumn 3 inte tillämpas förrän den 31 december 1993. Dock får material enligt 84.01 användas till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik.

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Iblltaxe- nummer

ur 70.19

ur 71.02, ur 71.03 och 71.04

71.06, 71.08 och 71.10

ur 71.07, ur 71.09 och ur 71.11

71.16

71.17

72.07

72.08-— 72.16

72.17

ur 72.18, 72.19—— 72.22

. Varubeskrivning

Varor (andra än garn) av glasfi- ber

Ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekon- struerade), bearbetade

Ädla metaller —— obearbetade

——i form av halvfabrikat eller pul- ver

Metall med plätering av ädel me- tall i forrn av halvfabrikat

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädel- stenar eller halvädelstenar (na- turliga, syntetiska eller rekon- struerade)

Bijouterivaror som inte omfattas av nr 71.13 eller 71.16

Halvfärdiga produkter giv järn el- ler olegerat stål

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål *

Tråd av järn eller olegerat stål

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och proti- ler, av rostfritt stål

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 3

50 % av produktens pris fritt fab- rik

Tillverkning utgående från:

—— ofärgade fiberband, roving, garn eller huggna fiberknip- pen eller glasull

Tillverkning utgående från obe- arbetade ädelstenar eller obear- betade halvädelstenar

Tillverkning utgående från mate- rial enligt annat nunlrner än 71.06, 71.08 eller 71.10 ELLER Elektrolytisk, termisk eller ke- misk separation av ädla metaller enligt 71.06, 71.08 eller 71.10 ELLER Legering av ädla metaller enligt 71.06, 71.08 eller 71.10, med var- andra eller med oädla metaller

Tillverlming utgående från obe- arbetade ädla metaller

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten ELLER

Tillverkning utgående från delar av oädel metall, inte förgyllda, försilvrade eller platinerade, för- utsatt att värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 eller 72.05

Tillverkning utgående från göt el- ler andra obearbetade former en- ligt 72.06

Tillverkning utgående från halv- färdigt material enligt 72.07

Tillverkning utgående från göt el- ler andra obearbetade former en- ligt 72.18

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Iblltaxe- nummer

1 72.23

ur 72.24, 72.25— - 72.27

72.28

72.29 ur 73.01

73.02

73.04, 73.05 och 73.06

ur 73.07

73.08

ur 73.15

ur 73.22

Varubeskrivning

2 'Ifåd av rostfritt stål

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter samt stång i ore— gelbundet upprullade ringar, av annat legerat stål

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tråd av annat legerat stål Spont

Banbyggnadsmateriel av järn el- ler stål för järnvägar eller spårvä— gar, nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spår— korsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, räls— karvjäm, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och an— nan speciell materie'l för samman- bindning eller fästande av räler

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Rördelar av rostfritt stål (ISO Nr X5CrNiMo 1712), som består av flera delar

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monterings- färdiga byggnader enligt nr 94.06) och delar till konstruktio- ner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmas- ter, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarrnar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räck- en och elare), av järn eller stål; plåt, st g, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för an- vändning i konstruktioner

Snökedjor

Radiatorer för centraluppvärm- ning, inte försedda med elektrisk

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

3

Tillverkning utgående från halv- färdigt material enligt 72.18

Tillverkning utgående från göt el— ler andra obearbetade former en- ligt 72.24

Tillverkning utgående från göt el- ler andra obearbetade former en- ligt 72.06, 72.18 eller 72.24

Tillverkning utgående från halv- färdigt material enligt 72.24

Tillverkning utgående från mate- rial enligt 72.06

Tillverkning utgående från mate- rial enligt 72.06

Tillverkning utgående från mate- rial enligt 72.06,72.07, 72.18 eller 72.24

Svarvning, borrning, brotsch- ning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen vars värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Dock får profiler enligt 73.01 framställda genom svetsning inte användas

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material enligt 73.15 inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material enligt 73.22 inte

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe-

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av

nummer

icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

2 uppvärrnningsanordning

3

överstiger 5 % av produktens pris

ur 74 kap.

ur 74.03

ur 75 kap.

ur 76 kap.

76.01

ur 76.16

ur 78 kap.

78.01

Koppar och varor av koppar med undantag av 74.01 —74.05. Re- geln för ur 74.03 anges nedan

Kopparlegeringar, i obearbetad form

Nickel och varor av nickel med undantag av 75.01 —75.03.

Aluminium och varor av alumi- nium med undantag av 76.01, 76.02 och ur 76.16. (Reglerna för 76.01 och ur 76.16 anges nedan.)

Aluminium i obearbetad form

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, ar- meringsnät och liknande produk- ter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd och klippnät av aluminium

Bly och varor av bly med undan- tag av 78.01 och 78.02. (Regeln för 78.01 anges nedan.)

Bly i obearbetad form: —— raffinerat bly

—— annat

fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och ——värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från raffi- nerad koppar i obearbetad form eller från avfall och skrot

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och

-—värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

-— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och -—värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning genom termisk eller

elektrolytisk behandling utgåen- de från olegerat aluminium eller

från avfall och skrot

Tillverkning varvid:

-— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten. Duk, galler, nät, stängselnät, anneringsnät och liknande produkter, inbegri- pet ändlösa band, av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får dock använ- das och

——värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och —-värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från verk- bly

Tillverkning varvid allt använt

Prop. 1992/93:16 Tillägg nr

"Illlltaxe- nummer

ur 79 kap.

79.01

ur 80 kap.

80.01

ur 81 kap.

82.06

82.07

82.08

Varubeskrivning

Zink och varor av zink med un- dantag av 79.01 och 79.02. (Re- geln för 79.01 anges nedan.)

Zink i obearbetad form

Tenn och varor av tenn med un- dantag av 80.01, 80.02 och 80.07. (Regeln för 80.01 anges nedan.)

Tenn i obearbetad form

Andra oädla metaller, bearbe- tade; varor av dessa material

Satser av handverktyg enligt två eller flera av numren 82.02—— 82.05, föreliggande i detaljhan- delsförpackningar

Utbytbara verktyg för handverk- tyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, arborming, driftning, fräsning, svarvning eller skruv- dragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborr- ning

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 3

material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Avfall och skrot enligt 78.02 får dock inte användas

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och -—värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Avfall och skrot enligt 79.02 får dock inte användas

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och ——värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Avfall och skrot enligt 80.02 får dock inte användas.

Tillverkning varvid värdet av allt använt material som klassificeras enligt samma nummer som pro- dukten inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än 82.02——82.05. Hand- verktyg enligt 82.02——82.05 får dock ingå i satsen, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och ——värdet av allt använt material inte överstiger 40% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten och

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Iblltaxe- nummer

ur 82.11

82.14

82.15

ur 83.06

Tulltaxe- nummer

1

ur 84 kap.

84.02

Varubeskrivning

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdskni- var), inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, papperskni- var); artiklar och satser av artik- lar för manikyr eller pedikyr (in- begripet nagelfilar)

Skedar, gafflar, slevar, tårtspa- dar, fiskknivar, smörknivar, sock- ertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Statyetter och andra prydnads- föremål, av oädel metall

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 3

——värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Dock får knivblad och knivskaft av oädel metall användas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Dock får andra material enligt 83.06 an- vändas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 30 % av pro- duktens pris fritt fabrik

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

2 3 eller

Kämreaktorer,ångpannor, Tillverkning varvid:

4 Tillverkning var- maskiner och apparater -—värdet av använt ma- vid värdet av an- samt mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av de varor

terial inte överstiger vänt material inte 40 % av produktens överstiger 30 % av pris fritt fabrik och ' produktens prls

enligt följande nummer ——material enligt sam- fritt fabrik eller delar av nurrlrner för ma nummer som vilka reglerna anges ne- produkten används dan: inom ovanstående 84.02, 84.03, ur 84.04, procentsats endast 84.06—84.09, 84.11, till ett värde av högst 84.12, ur 84.13, ur 84.14, S% av produktens 84.15, 84.18, ur 84.19, pris fritt fabrik

84.20, 84.23, 8425—— 8430, ur 84.31, 84.39, 84.41, 84.44—-84.47, ur 84.48, 84.52, 84.56— 84.66, 84.69—-84.72, 84.80, 84.82, 84.84 och 84.85

Ångpannor och andra Tillverkning varvid:

Tillverkning var-

ånggeneratorer (andra än ——värdet av använt ma- vid värdet av an- sådana varrnvattenpan- nor för centraluppvärm- ning som också kan pro- ducera

terial inte överstiger vänt material inte 40 % av produktens överstiger 25 % av pris fritt fabrik och lågtrycksånga); ——material enligt sam- fritt fabrik

produktens pris

Tulltaxe- '

nummer 1

84.03, ur 84.04

84.06

84.07

84.08

84.09

84.11

84.12

Varubeskrivning

2 hetvattenpannor

Värmepannor för central- uppvärmning, andra än sådana enligt nr 84.02 samt hjälpapparater för användning tillsammans med värmepannor för centraluppvärmning

Ångturbiner

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Förbränningskolvmotorer med kompressionständ- ning (diesel- eller semi- dieselmotorer)

Delar som är lämpliga att användas uteslutande el- ler huvudsakligen för mo- torer enligt nr 84.07 eller 84.08

Turbojetmotorer, turbo- propmotorer och andra gasturbinmotorer

Andra motorer

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

ma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst S% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassifi- ceras enligt annat num- mer än 84.03 eller 84.04. Material enligt 84.03 eller 84.04 får dock användas förutsatt att sammanlagda värdet av detta inte överstiger 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens plis fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— — värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

——material enligt sam- ma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Iblltaxe- nummer

1

Varubeskrivning

2

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

4

ur 84.13

ur 84.14

84.15

84.18

ur 84.19

Roterande förträngnings— pumpar

Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för in- dustriellt bruk

Luftkonditioneringsappa- rater bestående av en mo- tordriven fläkt samt an- ordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana appara- ter ivilka fuktigheten inte kan regleras separat

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; vär- mepumpar, andra än luft- konditioneringsapparater enligt nr 84.15

Maskiner och apparater för trä-, pappersmassa- och pappindustrierna

Tillverkning varvid:

—— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

——material enligt sam- ma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

——material enligt sam- ma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst S% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

-— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

——material enligt sam- ma nummer som produkten används ovanstående procent- sats endast till ett av högst 5 % av pro— duktens pris fritt fab- rik och ——värdet av använt

ickeursprungsmaterial

inte överstiger vär- det av använt ur- sprungsmaterial

Tillverkning varvid:

-— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

-—material enligt sam- ma nummer som produkten används

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- nummer

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

1

2

3 eller

4

84 .20

84 .23

84.29

Kalandrar och andra vals- maskirler, andra än ma- skiner för bearbetning av metall eller glas, samt val- sar till sådana maskiner

Vågar (med undantag av vågar känSIiga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vå- gar

Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, loss- ning eller transport

Självgående bladscllaktmaskiller, väg- hyvlar, skrapor, grävma- skiner. lastare, stampma- skiner och vägvältar:

» vägvältar

andra

inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

——material enligt sam- ma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

-—material enligt sam- ma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

- värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

——material enligt 84.31 används inom ovan- stående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av pro- duktens pris fritt fab- rik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

—material enligt 84.31

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg lll

Tillltaxe- nummer

1

84.30

ur 84.31

84.39

84.41

ur 84.48

Varubeskrivning

2

Andra maskiner och ap- parater för grävning, hyv- ling, planering, stamp- ning, tillpackning, schakt- ning, borming eller bryt- ning av jord, sten, mine- ral eller malm; pålnings- maskiner och påluppdrag- ningsmaskiner; snöplogar och snöslungor

Delar för vägvältar

Maskiner och apparater, för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverk- ning eller efterbehandling av papper eller papp

Andra maskiner och ap- parater för bearbetning av pappersmassa, papper el- ler papp, inbegripet skär- maskiner av alla slag

Maskiner enligt dessa nummer för användning inom textilindustrin

Hjälpmaskiner och hjälp- apparater för användning tillsammans med maski- ner enligt nr84.44 och 84.45

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

används inom ovan- stående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

—material enligt 84.31 används inom ovan- stående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

—-material enligt sam- ma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25% av produktens . pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—- värdet av använt ma- terial inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik och —— material enligt sam- ma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning van/id vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Iblltaxe- nummer

1 84.52

84.80

84.82

Varubeskrivning

2

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 84.40; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaski- ner; syrnaskinsnålar:

-—symaskiner (endast för skyttelsöm) med över- del, vars vikt inte över- stiger 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

-— andra

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt de- lar och tillbehör till så- dana maskiner enligt 84.56—84.66

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. skrivmaskiner, räknema- skiner, datorer, duplice- ringsmaskiner, häftapparater)

Formflaskor för metall- gjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmo- deller; .utformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), hårdmetall, glas, minera- liska ämnen, gummi eller plast

Kullager och rullager

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 3 eller

Tillverkning varvid: —värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, —värdet av icke-ur- sprungsmaterial som använts vid monte- ringen av överdelen (exklusive motor) inte överstiger värdet av använtursprungsmate- rial och _mekanismen för tråd- spänning, gripmeka- nismen och mekanis- men för zigzagsöm ut- gör ursprungsvaror

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fa- brik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

——material enligt sam- ma nummer som produkten används inom ovanstående

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av

produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Ilrlltaxe- nummer

1

84.84

84.85

ur 85 kap.

85.01

85 .02

Varubeskrivning

2

Packningar av metallplåt i förening med annat mate- rial eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda ma- terial, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplings- anordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska an- ordningar, inte nämnda eller inbegripna någon an- nanstans i detta kapitel

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk mate- liel samt delar till sådana produkter; apparater för inspelning eller återgiv- ning av ljud, apparater för inspelning eller återgiv- ning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana appa- rater; med undantag av de varor enligt följande num- mer eller delar av num- mer för vilka reglerna an- ges nedan: 85.01, 85.02, ur 85.18, 85.19—85.29, 85.35-85.37, ur 85.41, 85.42, 85.44—85.48

Elektriska motorer och generatorer (med undan- tag av generatoraggregat)

Elektriska generatorag- gregat och roterande om- formare

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

procentsats endast till ett värde av högst S% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— värdet av använt ma- terial inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik och — material enligt samma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

-värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

—material enligt 85.03 används inom ovan- stående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

-värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

—material enligt 85.01 eller 85.03 används inom ovanstående procentsats endast till

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Iblltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ur- nummer sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 1 2 3 eller 4 ett värde av samman- lagt högst 5 % av pro- duktens pris fritt fa- brik ur 85.18 Mikrofoner och mikro- Tillverkning varvid: Tillverkning var- fonstativ; högtalare, med —värdet av använt ma- Vid: eller utan hölje; tonfrek- terial inte överstiger —värdet av använt vensförstärkare; elekt- 40% av produktens material inte riska ljudförstärknings- pris fritt fabrik, överstiger 25 % anläggningar —värdet av använt icke- av produktens ursprungsmaterial pris fritt fabrik inte överstiger värdet och av använt ursprungs- —värdet av irlgå- material och ende transisto- —värdet av ingående rer enligt 85.41 transistorer enligt inte överstiger 85.41 inte överstiger 3% av produk- 3% av produktens tens pris fritt pris fritt fabrik fabrik 85.19 Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt nr 85.20) och andra appara- ter för ljudåtergivning, inte försedda med anord- ning för ljudinspelning: —elektriska grammofoner Tillverkning varvid: Tillverkning var- —värdet av använt ma- vid värdet av an- terial inte överstiger vänt material inte 40% av produktens överstiger 25% av pris fritt fabrik, produktens pris värdet av använt icke- fritt fabrik ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material och —värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3% av produktens pris fritt fabrik _andra Tillverkning varvid: Tillverkning var- —värdet av använt ma- vid värdet av an- terial inte överstiger vänt material inte 40% av produktens överstiger 30% av pris fritt fabrik, produktens pris värdet av använt icke- fritt fabrik ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material och —värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av produktens pris fritt fabrik 85.20 Bandspelare och andra Tillverkning varvid: Tillverkning var-

apparater för ljudinspel-

—värdet av använt ma- vid värdet av an-

Tulltaxe- nummer

1

85.21

85 .22

85 .23

85 .24

Varubeskrivning

2

ning, även innehållande anordning för ljudåtergiv- ning

Apparater för inspelning eller återgivning av video- signaler

Delar och tillbehör till ap- parater enligt nr 85.19 — 85.21

Beredda oinspelade me- dia för inspelning av ljud eller för liknande inspel- ning av andra fenomen, andra än produkter enligt 37 kap.

Grammofonskivor, inspe- lade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fe- nomen, inbegripet matri- ser för tillverkning av grammofonskivor men irl- te produkter enligt" 37 kap.:

matriser för tillverkning av grammofonskivor

— andra

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik,

— värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material och

—värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, —värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material och —värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid

värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

—material enligt 85.23

4

vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ur- nummer sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 1 2 3 eller 4 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av högst 5 % av produk- tens pris fritt fabrik 85.25 Apparater för sändning Tillverkning varvid: Tillverkning var- av radiotelefoni, radiote- —värdet av använt ma- vid: legrafl, rundradio eller te- terial inte överstiger —värdet av använt levision, även med in- 40% av produktens material inte byggd utrustning för mot- pris fritt fabrik, överstiger 25 % tagning, ljudinspelning el- -värdet av använt icke av produktens ler ljudåtergivning-, televi- ursprungsmaterial pris fritt fabrik sionskameror inte överstiger värdet och av använt ursprungs- —värdet av ingå- material och ende transisto- —värdet av ingående rer enligt 85.41 transistorer enligt inte överstiger 85.41 inte överstiger 3% av produk- 3% av produktens tens pris fritt pris fritt fabrik fabrik 85.26 Radarapparater, appara- Tillverkning varvid: Tillverkning var- ter för radionavigering —värdet av använt ma- vid: samt apparater för radio- terial inte överstiger -värdet av använt manövrering eller radio- 40% av produktens material inte styrning pris fritt fabrik, överstiger 25% —värdet av använt icke- av produktens ursprungsmaterial pris fritt fabrik inte överstiger värdet och av använt ursprungs- —värdet av irrgå- material och ende transisto- -värdet av ingående rer enligt 85.41 transistorer enligt inte överstiger 85.41 inte överstiger 3% av produk- 3% av produktens tens pris fritt pris fritt fabrik fabrik 85.27 Apparater för mottagning Tillverkning varvid: Tillverkning var- av radiotelefoni, radiote- —värdet av använt ma- vid: legrafi eller rundradio, terial inte överstiger —värdet av använt även med inbyggd utrust- 40% av produktens material inte ning för inspelning eller pris fritt fabrik, överstiger 25% återgivning av ljud eller —värdet av använt icke- av produktens med inbyggt ur ursprungsmaterial pris fritt fabrik inte överstiger värdet och av använt ursprungs- -värdet av ingå- material och ende transisto- —värdet av ingående rer enligt 85.41 transistorer enligt inte överstiger 85.41 inte överstiger 3% av produk- 3% av produktens tens pris fritt pris fritt fabrik fabrik 85.28 Televisionsmottagare (in-

begripet videomonitorer och videoprojektorer), även med inbyggd rundra- diomottagare, inbyggd ut- rustning för inspelning el- ler återgivning av ljud el- ler inbyggd utrustning för inspelning eller återgiv- ning av videosignaler:

Tblltaxe- nummer

1

85.29

85.35 och 85.36

Varubeskrivning

2

- apparater för inspelning eller återgivning av vi- deosignaler med in- byggd mottagardel för television

andra

Delar som är lämpliga att användas uteslutande el- ler huvudsakligen till ap- parater enligt nr 85.25- 85.28:

lämpliga att användas uteslutande eller huvud- sakligen till apparater för inspelning eller åter- givning av videosigrlaler

— andra

Elektriska apparater och andra artiklar för bryt- ning, omkoppling eller

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 3 eller Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, —värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material och —värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, —värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material och

—värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, —värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs— material och —värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: -värdet av använt tria- terial inte överstiger

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid:

— värdet av använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik och

—värdet av ingå- ende transisto- rer enligt 85.41 inte överstiger 3% av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid: —värdet av använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik och —värdet av ingå- ende transisto- rer enligt 85.41 inte överstiger 3% av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

”lirlltaxe- nummer

85.37

ur 85.41

85.42

85.44

Varubeskrivning

2

skyddande av elektriska kretsar eller för åstad- kommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. (inbe- gripet styrskåp för nume- riska styrsystem), utrus- tade med två eller flera apparater eller andra ar- tiklar enligt nr 85.35 eller 85.36 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplings- organ, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller appara- ter enligt 90 kap., dock inte kopplingsanord- ningar enligt nr 85.17

Dioder, transistorer och liknande halvledarkompo- nenter eller halvledarele- ment, med undantag av wafers som inte nedsku- rits till chips

Elektroniska integrerade kretsar och andra elektro- niska mikrokretsar

Isolerad (inbegripet lack- erad eller anodoxiderad) tråd och kabel (även koaxialkabel) och andra isolerade elektriska le- dare, även försedda med kopplingsanordnin gar; op- tiska fiberkablar, i vilka varje enstaka fiber är för- sedd med eget hölje, även

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

40% av produktens pris fritt fabrik och material enligt 85.38 används inom ovan- stående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

_material enligt 85.38 används inom ovan- stående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik och material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och

—material enligt 85.41 eller 85.42 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av samman- lagt högst 5 % av pro- duktens pris fritt fab- rik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

4

överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tillltaxe- Bearbetning eller behandling av icke-ur- _ __ Tillagg III

nummer sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 1 2 3 eller 4

VarubeskriVHing

i förening med elektriska ledare eller försedda med

kopplingsanordningar 85.45 Kolelektroder, kolbors- Tillverkning varvid vär- tar, lampkol, kol för gal- det av använt material vaniska element och inte överstiger 40% av andra artiklar av grafit el- produktens pris fritt ler annat kol, även i för- fabrik ening med metall, av så- dana slag som används för elektriskt ändamål 85.46 Elektriska isolatorer, oav- Tillverkning varvid vär- sett materialet det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik 85.47 Isolerdetaljer (med un- Tillverkning varvid vär- dantag av isolatorer enligt det av använt material nr 85.46) för elektriska inte överstiger 40% av maskiner eller apparater produktens pris fritt eller för annat elektriskt fabrik ändamål, utgörande de- taljer helt av isolermate- rial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gäng- ade hylsor) som ingiutits eller inpressats i massan i samband med tillverk- ningen och som är av- sedda uteslutande för sammanfogning; elektris- ka isolerrör samt förbind- ningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermate- rial 85.48 Elektriska delar till ma- Tillverkning varvid vär- skiner och apparater, inte det av använt material nämnda eller inbegripna inte överstiger 40% av någon annanstans i detta produktens pris fritt kapitel fabrik 86.01— Lok och annan rullande Tillverkning varvid vär- 86.07 järnvägs- och spårvägs- det av använt material materiel samt delar till så- inte överstiger 40% av dan materiel produktens pris fritt fabrik 86.08 Stationär järnvägs- och Tillverkning varvid: Tillverkning var-

spårvägsmateriel; meka- nisk (inbegripet elektro- mekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafiköver- vakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplat- ser, hamnanläggningar el- ler flygfält; delar till sådan

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av

vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

'Ilrlltaxe- nummer

1

86.09

ur 87 kap.

87.09

87.10

87.11

Varubeskrivning

2 materiel och utrustning

Godsbehållare (contain- rar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för beford- ran med ett eller flera slag av transportmedel

Fordon, andra än rul- lande järnvägs- eller spår- vägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon, med undantag av de pro- dukter enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan: 87.09—87.11, ur 87.12, 87.15 och 87.16

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanterings- utrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järn- vägsperronger; delar till i detta nummer nämnda fordon

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrus— tade med vapen, samt de- lar till sådana fordon

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar för- sedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar: -med förbränningskolv- motor med fram- och återgående kolv eller kolvar:

med en cylindervolym av högst 50 cm3

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —värdet av använt ma- terial inte överstiger

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av

produktens prls fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte

'Ilrlltaxe- nummer

ur 87.12

87.15

87.16

Varubeskrivning

2

med en cylindervolym överstigande 50 cm3

andra

cyklar, inte försedda med kullager

Barnvagnar och delar till barnvagnar

Släpfordon och påhängs- vagrrar; andra fordon, utan mekanisk framdriv- ningsanordning; delar till fordon enligt detta num- mer

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

40% av produktens pris fritt fabrik och

värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och —värdet av använt icke- ursprungsmaterial "inte överstiger värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och - värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 87.14

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och — material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

4

överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Ilrlltaxe- nummer

1

88.01 och 88.02

88.03

88.04

88.05

89 kap.

ur 90 kap.

Varubeskrivning

2

Ballonger och luftskepp; andra luftfartyg; rymdfar- koster och bärraketer för rymdfarkoster

Delar till varor enligt nr 88.01 eller 88.02

Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör till dessa varor:

- s.k. rotochutes

andra

Startanordningar för luft- fartyg; inbromsningsan- ordningar av sådana slag som används på hangar- fartyg samt liknande ut- rustning; marktränings- apparater för flyg- utbildning; delar till i detta nummer nämnda varor

Fartyg samt annan fly- tande materiel

Optiska instrument och apparater, foto- och ki- noapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artik- lar; med undantag av de produkter enligt följande nummer eller delar av

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 3 eller

Tillverkning varvid in- gående material klassi- ficeras enligt annat nummer än produkten

Tillverkning varvid vär- det av använt material enligt 88.03 inte översti- ger 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från material enligt vil- ket tulltaxenummer som helst, inbegripet andra material enligt 88.04

Tillverkning varvid vär- det av använt material enligt 88.04 inte översti- ger 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material enligt 88.05 inte översti- ger 5% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid in- gående material klassi- ficeras enligt annat nummer än produkten. Fartygsskrov enligt 89.06 får dock ej använ- das

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst S% av

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tirlltaxe- nummer

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

1

90.01

90.02

90.04

ur 90.05

ur 90.06

2

nummer för vilka reglerna anges nedan: 90.01, 90.02, 90.04, ur 90.05, ur 90.06, 90.07, 90.11, ur 90.14, 90.15 —90.20 och

90.24 — 90.33

Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fi- berkablar, andra än så- dana enligt nr 85.44; ski- vor och plattor av polari- serande material; linser (inbegripet kontaktlin- ser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, omon- terade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Linser, prismor, speglar och andra optiska ele- ment, oavsett materialet, monterade, utgörande delar eller tillbehör till in- strument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål

Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana, med undantag av astronomiska tuber (refraktorer) och stativ till sådana

Stillbildskameror; blixt- ljusapparater och blixt- lampor, för fotografiskt bruk, andra än blixtlam- por med elektrisk tänd- ning

3 eller

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, - material enligt samma nummer'som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik och värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger. värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, — material enligt samma nummer som produk-

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Ilrlltaxe- nummer

1

90.07

90.11

ur 90.14

90.15

Varubeskrivning

2

Kinokameror och kino- projektorer, även med in- byggd utrustning för in- spelning eller återgivning av ljud

Optiska mikroskop, inbe- gripet sådana för fotomik- rografi,kinefotomikrografi eller mikroprojektion

Instrument och apparater för navigering, andra än kompasser

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fo- togrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofy- sik, med undantag av kompasser;

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 3 eller

ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik och

värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik och värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, — material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik och — värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tulltaxe- nummer

1

90.16

90.17

90.18

90.19

Varubeskrivning

2 avståndsmätare

Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter

Ritinstrument, ritsinstru- ment och räkneirrstru- ment (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instru- ment som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjut- mått), inte nämnda eller inbegripna någon annan- stans i detta kapitel

Instrument och apparater som används för medi- cinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, in- begripet scintigrafer, and- ra elektromedicirrska ap- parater samt instrument för synprovning:

— tandläkarstolar med in- byggd tandläkarutrust- ning eller spottkopp

andra

Apparater för mekanote- rapi; massageapparater; apparater för psykotek- niska undersökningar; ap- parater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsap- parater för terapeutiskt bruk

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från material enligt vil- ket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat material enligt 90.18

Tillverkning varvid:

värdet av använt ma- terial inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik och material enligt sam- ma nummer som pro- dukten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma— terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent— sats endast till ett värde av högst 5 % av

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tulltaxe- nummer

1

90.20

90.24

90.25

90.26

90.27

Varubeskrivning 2 Andra andningsappara- ter, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som var- ken har mekaniska delar eller utbytbart filter

Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, samman-. pressbarhet, elasticitet el- ler andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textil- produkter, papper eller plast)

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykro- metrar, även registre- rande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument

Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomström- ningsmätare, nivåmätare, manometrar och värme- förbrukningsmätare), med undantag av instru- ment och apparater enligt nr 90.14, 90.15, 90.28 och 90.32

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimet- rar, refraktometrar, spek- trometrar samt gas- eller rökanalysapparater); in- strument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d.; instrument och ap- parater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensi- tet (inbegripet

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

3 eller 4

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: Tillverkning var- —värdet av använt ma- vid värdet av an- terial inte överstiger vänt material inte 40% av produktens överstiger 25% av pris fritt fabrik och . produktens pris — material enligt samma fritt fabrik nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

Tulltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ur- nummer sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 1 2 3 eller 4 exponeringsmätare); mikrotomer 90.28 Förbruknings- och pro— duktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmä- tare för sådana instru- ment: delar och tillbehör Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik andra Tillverkning varvid: Tillverkning var- —värdet av använt ma- vid värdet av an- terial inte överstiger vänt material inte 40% av produktens överstiger 30% av pris fritt fabrik och produktens pris —värdet av använt icke- fritt fabrik ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material 90.29 Varvräknare, Tillverkning varvid vär- produktionsräknare, det av använt material taxametrar, vägmätare, inte överstiger 40% av stegräknare o.d.; hastig- produktens pris fritt hetsmätare och takomet- fabrik rar, andra än artiklar en- ligt nr 90.15; stroboskop 90.30 Oscilloskop, spektrum- Tillverkning varvid vär- analysapparater samt det av använt material andra instrument och ap- inte överstiger 40% av parater för mätning eller produktens pris fritt kontroll av elektriska fabrik storheter, med undantag av mätare enligt nr 90.28; instrument och apparater för mätning eller påvi- sande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgen- strålning, kosmisk strål- ning eller annan jonise- rande strålning 90.31 Instrument, apparater och Tillverkning varvid vär- maskinerförmätningeller det av använt material kontroll, inte nämnda el- inte överstiger 40% av ler inbegripna någon an- produktens pris fritt nanstans i detta kapitel; fabrik profilprojektorer 90.32 Instrument och apparater Tillverkning varvid vär- för automatisk reglering det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik 90.33 Delar och tillbehör (inte Tillverkning varvid vär-

Prop. 1992/93:16 Tillägg III

'Itrlltaxe- nummer

1

ur 91 kap.

91.05

91.09

91.10

91.11

91.12

Varubeskrivning

2

nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, in- strument och apparater enligt 90 kap.

Ur och delar till ur, med undantag av de produkter enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges ne- dan: 91.05, 91 .09-91.13

Andra ur

Andra urverk, kompletta och sammansatta

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssat- ser); ofullständi a urverk, sammansatta; [ urverk

Boetter till ur enligt nr 91.01 eller 91.02 samt de- lar till sådana

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapi- tel samt delar till sådana

Bearbetning eller behandling av icke-ur- sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 3 eller

det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och — värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och — värdet av använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungs- material

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och —material enligt 91.14 används inom ovan- stående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produk- tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av använt ma- terial inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik och - material enligt samma nummer som produk- ten används inom ovanstående procent- sats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: -— värdet av använt ma- terial inte överstiger

4

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av an- vänt material inte

'Ilrlltaxe-

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ur-

nummer

sprungsmaterial som ger ursprungskaraktär

1

2

3 eller 4

40 % av produktens överstiger 30% av

91.13

92 kap.

'lirlltaxe- nummer

Urarmband och delar till urarmband:

—— av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade eller pläterade med ädel metall

—— andra

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikin- strument

pris fritt fabrik och produktens enligt fritt fabrik material samma nummer som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vär- det av använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt

pris

fabrik

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger

ursprungskaraktär

1 93 kap.

2

3

Vapen och ammunition; delar

ur 94.01 och ur 94.03

94.05

och tillbehör till vapen och am- munition

Möbler av oädel metall vari ingår bomullwäv utan stoppning, var- vid vävens vikt inte överstiger 300

g/m2

Belysningsarmatur och andra be- lysningsartiklar (inbegripet strål- kastare) samt delar till s dana ar- tiklar, inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans; ljus- skyltar, namnplåtar med belys- ning, o.d. med fast, varaktigt

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten ELLER Tillverkning utgående från bo— mullsväv i tillfonnade stycken för direkt användning, enligt 94.01 eller 94.03, förutsatt att:

——värdet av sådant material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik och —— allt övrigt ingående material utgör ursprungsvaror och klassificeras enligt annat num- mer än 94.01 eller 94.03

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

'Iblltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av nummer icke-ursprungsmaterial som ger

ursprungskaraktär

1 2 3 monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

94.06 Monterade eller monteringsfär- Tillverkning varvid värdet av an- diga byggnader vänt material inte överstiger 50 %

av produktens pris fritt fabrik

95.03 Andra leksaker; skalenliga mo— Tillverkning varvid: deller och liknande modeller för —— allt använt material klassifice- förströelse, mekaniska eller icke ras enligt annat nummer än mekaniska; pussel av alla slag produkten, och

—-värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

ur 95.06 Redskap och annan utrustning Tillverkning utgående från mate- för gymnastik, idrott, annan rial enligt annat nummer än pro- sport (utom bordtennis), utom- dukten. Dock får grovt tillfor- husspel eller utomhuslek, inte made ämnen till golfklubbshuvu- nämnda eller inbegripna någon den användas. Aven annat mate- annanstans i detta kapitel; sim- rial enligt samma nummer som bassänger och plaskdammar produkten får användas, förutsatt

att värdet av detta inte överstiger 5 % av produktens pris fritt fab- rik.

95.07 Spön, fiskkrokar och andra red- Tillverkning varvid allt använt skap för fiske med rev; landnings- material klassificeras enligt annat håvar, fjärilshåvar och liknande nummer än produkten. Material håvar; lockfåglar (andra än så- enligt samma nummer som pro- dana som omfattas av nr 92.08 el- dukten får dock användas, förut- ler 97.05) och liknande artiklar satt att värdet av detta inte över- för jakt stiger 5 % av produktens pris fritt

fabrik

ur 96.01 Varor av animaliska, vegetabi- Tillverkning utgående från bear- och liska eller mineraliska snidnings- betade snidningsmaterial enligt ur 96.02 material samma nummer som produkten ur 96.03 Kvastar, borstar och penslar Tillverkning varvid värdet av an- (med undantag av viskor och lik- vänt material inte överstiger 50 % nande endast hopbundna artiklar av produktens pris fritt fabrik samt borstar och penslar av mård- eller ekorrhår), mekaniska matt- sopare utan motor, målardynor och målningsrullar, avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar

96.05 Reseetuier med artiklar för toa- Varje enskild vara i satsen måste lettändamål, för sömnad eller för uppfylla de ursprungsvillkor som rengöring av skor eller kläder skulle gälla för sådan vara om den

inte ingick i satsen. Icke-ur- sprungsvaror får dock ingå, förut- satt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15 % av sat- sens pris fritt fabrik

96.06 Knappar samt knappformar och Tillverkning varvid:

andra delar till knappar; knapp- ämnen

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten, och

Prop. 1992/93:16 Tillägg 111

'Iblltaxe- nummer

96.08

96.12

96.13

ur 96.14

Varubeskrivning

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reser- voarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpen- nor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 96.09

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt pre- parerade för att kunna ge ett av- tryck, även på spolar eller i patro- ner; färgdynor (även sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask

Cigarettändare och andra tän- dare, även mekaniska eller elekt- riska, samt delar till sådana tän- dare, andra än tändstenar och ve- kar:

—— piezoelektriska tändare

—— andra

Rökpipor eller piphuvuden

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungskaraktär 3

——värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än produkten. Dock får skrivpennor och __spetsar till så- dana användas. Aven annat ma- terial enligt samma nummer som produkten får användas, förut- satt att värdet av detta inte över- stiger 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— allt använt material klassifice- ras enligt annat nummer än produkten, och ——värdet av allt använt material inte överstiger 50% av pro- duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte överstiger 5 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från grovt tillformade ämnen

Prop. 1992/93:16. Tillägg 111

TILLÄGG IV

VARUCERTIFIKAT EUR. 1 OCH ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT EUR. 1

Tryckningsföreskrifter:

1. Varje blankett skall ha formatet 210x297 mm. En tolerans på längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som användes skall vara vitt och inte innehålla slipmassa och väga minst 25 g/m2. Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg utförd förfalskning skall bli synlig.

2. De avtalsslutande parternas myndigheter kan förbehålla sig rätten till tryckning av blanketterna eller anförtro denna åt godkända tryckerier. I sist- nämnda fall skall på varje blankett finnas uppgift om godkännande. Varje blankett skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifi- katen skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer.

Prop. 1992/93:16 Tillägg IV VARUCERTIFIKAT

2. Certifikat för Invindninq i den förminsbera'uignd- handeln 1. uni...— [noll-!. hun-u....— luv-i (moon—um) mellan

och (ange berörda lind-r. grupper IV lindor eller områden)

4. ma.guununquuc arv-mu 5. Munnen-lone. won-vinnan- Im. ”_ ". m ”"I

5. Jnuvv-oq- an nunna.-un "| aqua—un

||| 39- om- !. *me- loa-u nun- .u-nunn— uull uar nu (I): i..-... 9. Imrloviu !Iqr |10. Furu- uuuu- ..o- 'I- n-u- um. [u.—"'n .. nu. nu". nu (L att mer al:-quam. MMM- muo-u nu!-1 "II. 0.- .l bru-'

". TULLMYNDIGHETENS INTYG 12. EXPORTORENS DEKLARATION Deklarationen wanna-'I utan mm um förran-' hum-d' ln ovan mm ' | m (:i |||—— bom—ding (2): "- llel- vllllurnn år nu. .- I" lla en '_'.- WD _ ::..:-..... Tulum __ m". Llnd eller wide:

13. !EGÅRÅN O_M KONTROLL till 14. RESULTAT AV KONTROLLEN Vid dm unumknmq som vonuullu har. balunmu ut detta eertllilur (i) D utfärdat: " angiven tullanstalt och ut de uppgifter som det innehåller är riktiga.

[] q uppfyller de lasrsullda fordringarna (s- bl'oqld. |". märkningar).

Anhållna om kontroll av riktigheten lv den) can.-filur.

___—___— (Queens-uni

lll SIN Inu . null—ul

ANVISNINGAR

1. Commuter får .nu innehålla rldennqu eller övmknvnmqu. 2. Mellanrum ur mu limnu mellan vuruoosterna på certifikat-l Ändringar som viduqn skall ger-s genom ävemryknmq lv och var]. unions! str-tl löregår av en Dourronsnummn. u. :.ulmrp |]leth i lör-kommando fall med angivande Omedelbart under um textraden mn en horisontell ""|. av en ruling- uppgift-ma. Vario sådan inonng mhn ugn-ru draqas. Quinn-rm utrymme skall man" ut sådant u'rr nr av den som unnränar curr-tillater och bestyrka rv tullmyndig. ytterligar. ("|qu || han ger:; hemman utfärdande under ell-r området 3. Varorn. ang-s unliql hand-tsuruk och (lilllckligl noggrant får

in mmlquou identifiering.

Prop. 1992/93:16 Tillägg IV

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT

I. banner (hamn. lur-rund.. nu... llnll Se urnan-nur nl mulen-ue nu. innen hlenlellen .nu.-

2. Ansökan om anlllket eom elull envindee i den lör-

:. Ahn-qu- lumn. hull-nome nu... ler-el tunneln- n eau-cm""! måneberinlgede hendeln moll-n

och (enqe berörde under. grupper av linder eller omrlden) =

4. une. unna: " |w— eller arr—rue I. Norran-nde Illll. grunn rv muner ur revenue nu. ». |."an eller anande

I. Uunlranmqu am (ren-Don't! _ ouquelunuer 1. Aamu-urugu-

|. Puulmnulumrnu: url-| mer" ann nun-mu. enl-| cal nu :ll; ver-une |. Blulla'lll ngr ro. Fellumr eller annen [waern-rr er nanm-( aer-quwuul ||. "Herr.)

||) Nr cern- Nllerade rernr enqel runner enn-huru- her-rn. anram emaler mer 'i lull'

EXPORTÖRENS DEKLARATION Prop. 1992/93:16 ' Tillägg IV Undertecknad, exportör av på omstående sida upptagna varor,

FÖRKLARAR att varorna uppfyller villkoren för erhållande av bifogade certifikat

ANGER påföljande sätt de omständigheter, som medfört att varorna uppfyller ovannämnda villkor

ÄR BEREDD att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete bevisning som denna finner nödvändig för att utfärda bifogade certinkat, och godtar, om så erfordras, varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheter- na kring tillverkning ev varorna.

ANSÖKER HÄRMED om utfärdande av bifogade certifikat för varorna.

(Namnteckning)

' T.ex. importhandlingar, varucertifikat, fakturor, producentdeklarationer etc., som hänför sig till varor som använts vid bearbetningen eller behandlingen eller till varor som återutföres i oförändrat skick. 105

TILLÄGG V _ FAKTURADEKLARATION

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att varorna om inte annat markerats” uppfyller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln med ........................... 2) och att varornas ursprungsland är ............................. 23)

(Namnteckning) (Namnet förtydligat genom textning eller med maskinskrift)

Om fakturan också omfattar varor som inte har ursprung i Färöarna, Sverige, Fin- land, Island eller Norge skall exportören tydligt utmärka dem.

2) Färöarna, Sverige, Finland, Island eller Norge.

” Hänvisning kan göras till en särskild kolumn på fakturan ivilken ursprungslandet för varje vara anges.

Tillägg V

Deklarationen enligt artikel 16. 1 (b) i svensk, I&op.l992©3å6' färöisk, dansk, engelsk, isländsk, norsk och finsk THHgghf version: - -

Svenska

Undertecknad eXpertör av de varor som omfattas av detta . dokument försäkrar att varorna, om inte annat markerats (1), uppfyller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förmänsberåttigade handeln med ......... (2) och att varornas ursprungsland är ........ ..... (2,3).

Färöiska

Undirritaöi thlytari av teimum verum, sum eru umfataöar av hesum skjali, vättar, nt varurnar, um einki annaö er tilskilaö (1), läka treytirnar fyri at fåa upprunastoöu I forrattinda samhandlinum vid ....... (2), og at varurnar

hava ... ....... . (2,3) sum upprunaland.

Danska Undertegnede eksporter af de af närvarande dokument omfattede vare: erklarer, at varene, medmindre andet er angivet (1), opfylder betingelserne for opnåelse af oprindelsesstatus i den praferentielle samhandel med

. ...... (2) og har oprindelse i ..... .... (2,3).

Engelska .

1, the undersigned, experter of the_goods covered by this documentp declare that, except where otherwise indicated (1), the goods meet the conditions required to obtain originating status in preferential trade with .......... (2) and that the country of origin of the goods is ............... (2,3)

Isländska Undirritaöur, itflytjandi vara sem skjal detta tekur til, l?sir dvi yfir aa vörurnar, nema annars så getiö (1), uppfylla skilyröi til ad hljöta upprunaréttindi i friöindaviöskiptum vid ....... (2) og upprunland varanna er ........ (2,3). Norska Undertegnede eksportor av de i dette dokument omfattade varer erklarer at varene, med mindre annet er angitt (1). oppfyller betingelsene for & oppnå opprinnelsesstatus i preferansesamhandelen med ........ (2) og har opprinnelse i .. ...... (2,3 . Finska

Allekirjoittanut tässä asiakirjassa mainittujen tavaroiden viejä ilmoittaa, että tavarat, ellei toisin ole merkitty (1), täyttävät alkuperäaseman saavuttamiseksi vaadittavat ehdot ........ (2) kanssa käytäväsSä etuuskohteluun

oikeutetussa kaupassa ja että tavaroiden alkuperämaa on ....... (2,3).

TILLÄGG VI

De värden som hänvisas till i artikel 30, punkt 3 i bilaga 31 motsvarande en avräkningsenhet angivna i nationell valuta för Färöarna, Sverige, Finland, Island och Norge är följande:

Svenska kronor 7,59059 Danska kronor 7,86455 Isländska kronor 74,8336 Norska kronor 7,98528 Finska mark 4,88483

' De värdebegänsningar som avses i artikel 21 punkt 1 b) och 26 punkt 3 i

bilaga 3 uttryckta i nationell valuta för Färöarna, Sverige, Finland, Island och Norge är följande: '

små- resandes värdegräns försänd- personliga för faktura- delser bagage deklaration (365 ae) (1.025 ae) (5.110 ae) Svenska kronor 3.000 8.000 39.000 Danska kronor 2.900 8.100 40.200 Isländska kronor 27.300 76.700 382.400 Norska kronor . 2.900 8.200 40.800 Finska mark 1.800 5.000 25.000

Prop. 1992/93:16 Tillägg VI

TILLÄGG VII PrOP. 1992/93:16 Tillägg VII .

Den särskilda stämpel som avses i artikel 22.4 (b)

30 =.: 'N E R 2)

1) Exportlandetsl-territoriets beteckning eller vapen. 2) Uppgift för identifiering av godkänd exportör.

BILAGA 4 Prop. 1992/93:16 Administrativt samarbete i tullfrågor Bllaga 4

De avtalsslutande parterna har överenskommit att reglerna och formerna för administrativt samarbete i tullfrågor skall baseras på överenskommelsen mellan de nordiska länderna om ömsesidigt bistånd i tullfrågor.

Bilaga 5

BILAGA 5

Varor för vilka den avveckling av exportrestriktioner som avses i artikel 5.2 inte skall tillämpas

Tulltaxenr/ HS nr

Varor som exporteras från Sverige

72.04

ur 72-73 kap.

Varuslag

Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål Varor som omfattas av Sveriges frihandelsavtal med EKSG och som uppenbarligen är brukade eller som skäligen kan antas komma att användas för framställ- ning av ny metall

Bilaga 6

BILAGA 6

Om tillämpning av artikel 15

De avtalsslutande parterna är överens om att man vid tillämpningen av arti- kel 15 skall vägledas av följande kriterier:

a)

b)

Som offentligt stöd kan endast klassas åtgärder som resulterar i en nettoöverföring av offentliga medel till mottagaren genom direkta subventioner eller genom att det offentliga avstår från skatteintäkter genom skatteförmåner; stöd som ges inom program som helt betalas av mottagarna är inte offentligt stöd enligt artikel 15; när verkning- arna av offentligt stöd bedöms skall hänsyn tas till de kumulativa ef- fekterna av alla slags stödåtgärder till mottagarna. ' _ _ Följande åtgärder faller i allmänhet utanför det område som täcks i

artikel 15: .

i) krediter och lån från offentliga källor eller organ, om ränta och amorteringar överensstämmer med' rådande villkor på markna- den, ii) garantier som ges av staten eller offentliga organ om premierna täcker de långsiktiga kostnaderna för programmet, iii) kapitaltillskott från stater eller offentliga organ om avkast- ningen på sådana investeringar rimligen kan väntas motsvara minst statens eller de offentliga organens lånekostnader, iv) skatteåtgärder inklusive socialförsäkringsavgifter som är en del av den allmänna nationella inkomstnormen för skatteändamål, tillgängliga för alla företag, och tillämpade på ett enhetligt sätt i ett land. Följande åtgärder är exempel på stödformer som normalt är förenliga med bestämmelserna i artikel 15:

i) stöd till forskning, utveckling och förnyelse, under förutsätt- ning att det är klart avsett att stimulera sådana verksamheter och att dessa befinner sig på utvecklingsstadiet; med utveck- lingsstadiet avses tillämpad forskning och utveckling upp till och med framställningen av en första prototyp; sådant stöd får ges till ett belopp av högst 50 procent av projektkostnaderna eller genom differentierade skattesatser med motsvarande ver- kan; grundforskning får ges stöd i större utsträckning; ju när- mare marknaden ett projekt befinner sig desto lägre måste stödnivån vara, ii) stöd till sektorer med överkapacitetsproblem för strukturratio- nalisering genom att säkra en nedskärning av produktion och sysselsättning i rimlig takt; sådana åtgärder skall begränsas strikt i tiden och åtföljas av ett anpassningsprogram; när över- kapacitetsproblem bedöms skall hänsyn tas till det internatio- nella läget i dess helhet och inte bara till läget i landet i fråga, iii) generellt stöd till exportfrämjande, som t ex nationella veckor, marknadsföring, industrimässor, under förutsättning att sådant stöd inte är företagsspecifikt,

Bilaga 6

d)

iv)

vi)

vii)

viii)

regionalt utvecklingsstöd i den utsträckning det inte stör sunda konkurrensvillkor; dess syfte måste vara att ge industrier inom regionala utvecklingsområden likartade villkor som industrier i andra delar av landet och inte att öka kapaciteten inom sekto-h rer som redan har problem med överkapacitet; endast de av- talsslutande parterna har befogenhet att ange gränserna för re- gionala utvecklingsområden inklusive industriellt tillbaka- gående områden; de kan anmodas att lämna statistik som speci- ficerar enligt vilka kriterier sådana utvecklingsområden har av- gränsats, stöd i form av allmän offentlig service till handel och industri på villkor som inte gynnar vissa branscher och företag, allmänt stöd för att skapa nya arbetstillfällen under förutsätt- ning att dessa inte tillhör branscher inom vilka det råder över- kapacitet, miljöstöd som utgår från den allmänna principen att den som är ansvarig för miljöförstöring skall betala; investeringar som är specifikt avsedda att reducera miljöförorening kan ges stöd till ett belopp av högst 25 procent eller genom differentierade skattesatser med motsvarande verkan; med tanke på att lag— stiftning och standarder har skiftande kvalitet i andra länder och att de har en potentiell inverkan på handel och konkurrens skall graden av stöd till enskilda industrier löpande ses över, stöd till små och medelstora företag som syftar till att motverka nackdelar som är en direkt följd av storleken på företaget i fråga; här avses företag som sysselsätter högst 100 personer och med en årlig omsättning på mindre än 10 miljoner ecu.

Följande åtgärder är exempel på stödformer som normalt inte är för- enliga med artikel 15:

i)

ii)

iii)

iv)

vi)

stöd för att täcka driftunderskott i företag, antingen direkt eller genom att de befrias från betalningar till offentliga myndighe- ter som åligger dem, kapitaltillskott till företag om det har samma effekt som stöd för att täcka driftunderskott, stöd till produktion inom problembranscher där strukturell överkapacitet råder eller till företag i svårigheter om stödet inte åtföljs av ett anpassningsprogram och har en strikt begränsad varaktighet, stöd för att undsätta enskilda företag om det inte ges enbart för att vinna tid för att utveckla långsiktiga lösningar och undvika akuta sociala problem, stödåtgärder, inklusive indirekta skatter, som tillämpas på så- dant sätt att de diskriminerar varor som producerats hos annan avtalsslutande part till förmån för inhemskt tillverkade varor, olika former av stöd till export av varor till andra avtalsslutande parter enligt vad som anges i bilaga 7.

Bilaga 7

BILAGA 7

Illustrativ lista över former av exportstöd angivna i bilaga 6 (d ) (vi) a)

b) c)

d)

g)

h)

System, varigenom exportör får förfoga över del av intjänad valuta, eller liknande förfarande innebärande premiering av export eller re- export. Direkta statliga subventioner till exportörer. Åtgärder, varigenom industri- eller handelsföretag befrias från di- rekta skatter eller sociala avgifter i förhållande till verkställd export. Undantag, vid export av varor, från avgifter eller skatter andra än av- gifter i samband med import eller indirekta skatter som erläggs i ett eller flera led för samma slags varor vid försäljning för inhemsk för- brukning eller utbetalning, vid export av varor, av belopp som översti— ger vad som faktiskt erlagts i ett eller flera led på dessa varor i form av indirekta skatter och/eller av avgifter i samband med import. Debitering av lägre priser än världsmarknadspriserna i fall då statliga myndigheter eller organ vid sina leveranser av importerade råvaror tillämpar olika villkor beroende på om leveranserna avser exportän- damål eller inhemsk förbrukning. Tillämpning av sådana premicsatser vid statlig exportkreditgaranti- givning, som är uppenbart otillräckliga för att täcka kreditförsäkring- institutens kostnader och förluster på längre sikt. Beviljande genom statliga myndigheter (eller särskilda institutioner under statlig kontroll) av exportkrediter till lägre ränta än myndighe- terna (eller institutionerna) själva får erlägga för att anskaffa motsva- rande kapital. Åtgärder innebärande att staten helt eller delvis svarar för kostnader, som exportörer ådrar sig i samband med anskaffande av krediter.

Bilaga 8

BILAGA 8 Stödåtgärder till fiskerinäringen

1. Om inte annat nämns i punkterna 2-4 skall efter den 31 december 1993 stödåtgärder till fiskerinäringen falla under artikel 15 i avtalet jämte tolk- ningsreglerna i anslutning härtill i bilagorna 6 och 7.

2. Följande stödåtgärder till fiskerinäringen anses normalt oförenliga med avtalet:

generella stödåtgärder beträffande fiskerinäringen som helhet och vilka inte fullt riktas mot strukturåtgärder enligt bestämmelserna i punkt c) ii) i bilaga 6. — skatteeftergifter andra än sådana som direkt utjämnar kostnadsnackdelar som klart är knutna till speciella villkor som gäller i fiskerinäringen; — sociala åtgärder om stödmomentet i sådana åtgärder överstiger det som vanligen tillämpas i andra branscher, med hänsyn till de speciella villkor som råder i fiskerinäringen.

3. Följande stödåtgärder skall normalt anses förenliga med avtalets bestäm- melser i artikel 15 i avtalet: stödåtgärder i form av lägst tillåtna inhemska försäljningspris i första le- det för fisk och inköp av överskott som tillämpas för att utjämna allvar- liga marknadsstörningar; - regionala stödåtgärder i den utsträckning de är nödvändiga för att behålla fiskeverksamheten i regioner som till en mer än genomsnittlig grad är be- roende av sådan verksamhet och där inkomsten av fisket ligger klart un- der det nationella genomsnittet i fiskerinäringen. Sådana regionala åtgär- der skall inte mer än utjämna kostnadsnackdelarna i förhållande till an- nan fiskerilokalisering. Avtalsslutande part som inför eller vidmakthåller sådana åtgärder skall, enligt bestämmelserna i bilaga 6, tillhandahålla till- räcklig information om den regionala situation som leder till införande eller vidmakthållande av sådana åtgärder.

4. Följande stödåtgärder anses oförenliga med avtalet: stöd enligt punkt c) vi) i bilaga 6 i vad avser fiskerinäringen; stöd enligt punkt c) viii) i bilaga 6 ivad avser fiskeriverksamhet.

5. Utan hinder av ovanstående bestämmelser, får Färöarna, t o m den 31 december 1994, behålla offentligt stöd till fiskerinäringen, som inte uppfyller kriterierna enligt punkterna 2 och 4 ovan.

6. Om reglerna för offentligt stöd i frihandelsavtalet mellan EFTA-staterna ändras, kommer motsvarande regler i detta avtal att ändras i enlighet där- med.

BILAGA 9 Prop. 1992/93:16

Insyn i fråga om offentligt stöd Bilaga 9

De åtgärder för insyn som föreskrivs i artikel 15.3 skall bl.a. omfatta: årliga rapporter om stödets totala omfattning och fördelning; - anmälan av nya stödprogram, om möjligt innan de införs, och senast 60 dagar efter den dag då de infördes; en skyldighet att på begäran lämna information om befintliga program och särskilda individuella fall.

De avtalsslutande parterna skall inom ett år efter det att avtalet trätt i kraft anta de nödvändiga bestämmelserna för genomförande av insyn i fråga om offentligt stöd.

Bilaga 2

UTRIKESDEPARTEMENTET Stockholm den 30 september 1992 Herr Kontorchef,

Jag har äran att hänvisa till de diskussioner som ägt rum angående arrange- mang för handel med jordbruksprodukter mellan Sverige och Färöarna. Dis- kussionerna har ägt rum inom ramen för förhandlingarna mellan den svenska regeringen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas lands- styre å andra sidan, i fortsättningen kallade parterna, om ett avtal om frihan- del mellan Sverige och Färöarna, i fortsättningen kallat frihandelsavtalet, och grundar sig på artikel 7 i det avtalet. Jag bekräftar härmed att resultaten av dessa förhandlingar var följande:

I. Tullkoncessioner medgivna av Färöarna till Sverige redovisas i bi- laga I till detta brev.

II. '[lillkoncessioner medgivna av Sverige till Färöarna redovisas i bi- laga II till detta brev.

III. Ursprungsreglerna för denna överenskommelse återfinns i bi- hanget till bilagorna.

IV. Överenskommelsen hindrar inte att Sverige eller Färöarna för sin import och export av bearbetade livsmedelsprodukter tillämpar variabla avgifter eller priskompensationsåtgärder, för att ta hänsyn till kostnadsskillnaderna för ingående jordbruksråvaror. Parterna skall informera varandra om sådana åtgärder som påverkar varor som handlas mellan Sverige och Färöarna.

V. Parterna förklarar sig beredda att främja en harmonisk utveckling av handeln med jordbruksvaror mellan Sverige och Färöarna. Om Färöarna anmäler intresse för tullförmåner för ytterligare jord- bruksprodukter med ursprung i Färöarna, kommer Sverige att väl- villigt överväga en sådan begäran. Parterna är överens att se över innehållet i överenskommelsen med jämna mellanrum.

VI. Färöarna och Sverige skall tillämpa sina bestämmelser rörande ve- terinära och fytosanitära frågor på ett icke-diskriminerande sätt.

Denna not med dess bilagor och bihang samt Ert svar därtill skall utgöra en överenskommelse mellan parterna vilken skall träda i kraft första dagen i månaden efter den dag då parterna har informerat varandra genom diploma- tiska kanaler att de uppfyllt de konstitutionella kraven för att överenskom- melsen skall kunna träda i kraft. Överenskommelsen skall fortsätta att gälla till och med 90 dagar efter mottagandet av en skriftlig notifikation om upp- hörande från den andra regeringens sida. En uppsägning från någondera parts sida av frihandelsavtalet skall avsluta denna överenskommelse, vilken då skall upphöra att gälla samma datum som uppsägningen träder i kraft.

Jag skulle uppskatta om Ni kan bekräfta att Danmarks regering och Fä- röarnas landsstyre samtycker till innehållet i detta brev.

Jag tar tillfället i akt att framföra till Er, Herr Kontorchef, försäkran om Prop. 1992/93:16 min utmärkta högaktning.

S. Patek

Kontorchef P. Seiersen Udenrigsministeriet Kabenhavn

UDENRIGSHINISTERIET

Kobenhavn, den 1. oktober 1992

Kr. Ambassader,

Jeg har den ere at bekrefte modtagelsen af Deres brev af

gårs dato med folgende ordlyd:

"Jag har äran att hänvisa till de diskussioner som ägt rum angående arrangemang för handel med jordbrukspro- dukter mellan Sverige och Färöarna. Diskussionerna har ägt rum inom ramen för förhandlingarna mellan den sven- ska regeringen ä ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas landstyre & andra sidan, i fortsättningen kallade parterna, om ett avtal om frihandel mellan Sve- rige och Färöarna, i fortsättningen kallat frihandels— avtalet, och grundat sig på artikel 7 i det avtalet.

Jag bekräftar härmed att resultaten av dessa förhand- lingar var följande:

I.

II.

III.

IV.

Tullkoncessioner medgivna av Färöarna till Sve- rige redovisas i bilaga I till detta brev.

Tullkoncessioner medgivna av Sverige till Färöar- na redovisas i bilaga II till detta brev.

Ursprungsreglerna för denna överenskommelse äter- finns i bihanget till bilagorna.

Överenskommelsen hindrar inte att Sverige eller Färöarna för sin import och export av bearbetade livsmedelsprodukter tillämpar variabla avgifter eller priskompensationsåtgärder, för att ta hän- syn till kostnadsskillnaderna för ingående jord- bruksråvaror.

Parterna skall informera varandra om sådana ät— gärder som påverkar varor som handlas mellan Sverige och Färöarna.

Parterna förklarar sig beredda att främja en har— monisk utveckling av handeln med jordbruksvaror

Ambassador Stanislaw Patek Utrikesdepartementet stockholm

mellan Sverige och Färöarna. Om Färöarna anmäler intresse för tullförmåner för ytterligare jord— bruksprodukter med ursprung i Färöarna, kommer Sverige at välvilligt överväga en sådan begäran. Parterna är överens att se över innehållet i 'överenskommelsen med jämna mellanrum.

VI. Färöarna och Sverige skall tillämpa sina bestäm— melser rörande veterinära och fytosanitära frågor på ett icke—diskriminerande sätt.

Denna not med dess bilagor och bihang samt Ert svar därtill skall utgöra en överenskommelse mellan parterna vilken skall träda i kraft första dagen i månaden efter den dag då parterna har informerat varandra genom dip- lomatiska kanaler att de uppfyllt de konstitutionella kraven för att överenskommelsen skall kunna träda i kraft. Överenskommelsen skall fortsätta att gälla till och med 90 dagar efter mottagandet av en skriftlig no- tifikation om upphörande från den andra regeringens si— da. En uppsägning från någondera parts sida av frihan— delsavtalet skall avsluta denna överenskommelse, vilken då skall upphöra att gälla samma datum som uppsägningen träder i kraft."

Jeg har den ere at bekrcfte, at Den Danske Regering og Far— Dernes Landsstyre er enige i de forslag som er fremsat i Deres brev. Derfor vil Deres brev med bilag og dette svar- brev udgore en aftale om et Pelles Arrangement vedrorende handel med landbrugsvarer mellem Faroerne og Sverige, der trader i kraft den furste dag i måneden efter den dag, da parterne har informeret hinanden gennem diplomatiske kana— ler om, at de har opfyldt de konstitutionelle krav, for at overenskomsten kan trade i kraft. överenskomsten skal fort— satte med at galde til og med 90 dage efter modtagelsen af en skriftlig notifikation om ophor fra den anden parts si- de. En opsigelse fra enhver af parterne af frihandelsafta- len skal afslutte denne overenskomst, som da skal ophore med at gelde samme dato som opsigelsen treder i kraft.

Hodtag, Hr. Ambassador, forsikringen om min udmerkede hoj— agtelse.

Preben Seiersen Kontorchef Den danske/feroske delegation

Bilag

BILAGA I

FÖLJANDE VAROR FÅR UTAN TULL ELLER ÅTGÄRDER MED MOTSVARANDE vERKAN INFORAS TILL SVERIGE FRÅN FAROARNA:

Produkt/

HS NR

22.02 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aro- mämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft enligt nr 20.09

22.03 Maltdrycker

Nuvarande

Svensk tull

fritt; 10 kr/hl

10 kr/hl; 12 kr/hl; 14 kr/hl

Svensk konces-

sion till Färöarna

Fritt

Fritt

Bilaga 11

BILAGA II FÖLJANDE VAROR KAN UTAN TULL ELLER ÅTGÄRDER MED MOTSVARANDE VERKAN INFÖRAS TILL FÄRÖARNA FRÅN SVERIGE:

CX .

ex.

ex.

01 0201 0203 0205 02.06

02.07

02.08

0209

02.10

04.04

04.05 04.06 04.07 04.08

04.09

04.10

05

06

07

08

09

Levande djur; animaliska produkter

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

Andra ätbara delar av nötkreatur, andra oxdjur, svin, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

Kött och andra ätbara delar av fjäderfä enligt 0105, färska, kylda eller frysta

Annat kött och andra ätbara djurdelar, färska, kylda eller frysta — Undantaget varor som omfattas av bilaga 1 till frihandelsavtalet

Svinfett, inte innehållande kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta), färska, kylda, frysta, saltade, torkade eller rökta

Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar

Undantaget följande varor: — Kött av får och getter, saltat, i saltlake, torkat eller rökt, ej urbenat

(02.10.9011) — Andra ätbara djurdelar av får och getter (02.10.90.60) — — Atbart mjöl och pulver av kött och av andra ätbara djurdelar från

får och getter (02.10.90.90.3l-40) Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötnings- medel produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även för- satta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk Ost och ostmassa Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

Naturlig honung

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblom- mor och snittgrönt

Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller melo- ner

Kaffe, te, matte och kryddor

CX.

CX.

CX.

CX.

ex.

10 11 12

13

14

15

16.01

16.02

16.03

17 18 19 20 21 22 23

24

Spannmål

Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och våxtextrakter

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vege-

tabiliska vaxer Undantaget varor som omfattas av bilaga 1 till frihandelsavtalet

Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; bered- ningar av dessa rodukter:

Undantaget s dana produkter av får eller get

Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

— Undantaget sådana varor av får eller get

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa vattendjur: — Undantaget varor som omfattas av bilaga 1 till frihandelsavtalet Socker och sockerkonfektyrer

Kakao och kakaoberedningar

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk Beredningar av köksväxter, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar Diverse ätbara beredningar

Drycker, sprit och ättika

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel — Undantaget varor som omfattas av bilaga 1 till frihandelsavtalet

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

Prop. 1992/93:16 Bilaga II

BIHANG

URSPRUNGSREGLER

1.1 Vid tillämpning av arrangemanget skall en produkt anses som ursprungsvara i Färöarna eller i Sverige om den är helt framställd där.

1.2 Följande produkter skall anses vara helt framställda:

a) vegetabiliska produkter som skördats där; b) levande djur som fötts och uppfötts där; c) produkter från levande djur som uppfötts där;

d) varor framställda där uteslutande från produkter som anges under punkterna a) till c)

1.3 Förpackningsmaterial och emballage i vilka en produkt förpackats skall inte innefattas i denna produkt vid fastställande av huruvida den är helt framställd, och det behöver inte fastställas huruvida sådana förpackningsmaterial eller förpackningar är ursprungsvaror eller ej.

2 Utan hänsyn till punkt 1 skall produkter som anges i kolumnerna 1 och 2 till listan i bilagan, vilka framställts antingen i Färöarna eller i Sverige och som inne- håller material som inte är helt framställt där, också anses som ursprungsvaror under förutsättning att de villkor som anges i kolumn 3 beträffande bearbetning eller behandling som utförts på sådant material är uppfyllda.

3.1 Den förmånsbehandling om vilken—föreskrivs i arrangemanget gäller endast produkter som försänds direkt från Färöarna till Sverige eller Sverige till Färöarna utan att passera genom ett annat lands område. Dock får produkter som bildar en enda försändelse vilken inte delats upp transporteras genom annat område än dem som tillhör Färöarna eller Sverige, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, förutsatt att transporten genom dessa områden är motiverad av geografiska skäl och produkterna stått under uppsikt av tullmyndig- heterna i transit- eller lagringslandet, att de inte saluförts i sådana länder eller utläm- nats till förbrukning där och att de inte undergått annan behandling än lossning och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i gott skick.

3.2 Bevis om att villkoren som avses i punkt 3.1 är uppfyllda skall företes för tullmyndigheten i importterritoriet eller -landet enligt artikel 13 punkt 2 i bilaga 3 till frihandelsavtalet.

4 Ursprungsvaror i den mening som avses i detta arrangemang skall vid import till Färöarna eller Sverige åtnjuta förmånerna enligt arrangemanget genom företeende av antingen ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration utfärdat eller upprät- tad enligt föreskrifterna i bilaga 3 till frihandelsavtalet.

lZ-l

Prop. 1992/93:16 BIHANG

5 Föreskrifterna i bilaga 3 till frihandelsavtalet om otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder, tullrestitution eller tullbefrielse, ursprungsintyg och arrange- mang för administrativt samarbete skall även tillämpas. Det underförstås att förbudet mot tullrestitution eller tullbefrielse som ingår i dessa bestämmelser skall tillämpas endast i fråga om material av det slag som omfattas av frihandelsavtalet.

Lista över produkter som avses i punkt 2 för vilka andra villkor än kriteriet ”helt framställt” gäller

02.09

02.10

04.04— 04.08

ur 05.01

ur 05.02

ur 05.03

ur 05.04

ur 05.05

ur 05.06 ur 05.07

07.10 -07.13

08.11

08.12

08.13

08.14

Svinfett, inte innehållande kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta), färska, kylda, frysta, saltade, tor- kade eller rökta

Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, torkade eller rökta; ät bart mjöl av kött eller andra djur- delar

Mejeriprodukter och fågelägg

Människohår, tvättat eller avfet- tat

Borst och andra hår av svin, tvät- tade

Tagel och tagelavfall, bearbetat

Tarrnar, blåsor och magar från får, grisar och nötkreatur, hela el- ler i bitar, ätbara

Fjädrar och dun, rengjorda

Mjöl och ben av kvicke

Mjöl av hom, hovar, klövar, nag- lar, klor och näbbar

Köksväxter, frysta eller torkade, tillfälligt konserverade eller tor- kade

Frukt, bär och nötter (även ång- kokta eller kokta ivatten), frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t ex med svavel- dioxidgas eller andra konserve- rande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta till- stånd

Frukt och bär, torkade, med un- dantag av frukt enligt nr 08.03 08.06; blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel

Skal av citrusfrukter eller melo- ner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvat- ten, svavelsyrlighetsvatten eller

Allt använt material enligt kapi- tel 2 måste vara helt framställt

Allt använt material enligt kapi- tel 2 måste vara helt framställt

Tillverkning varvid allt använt material enligt kapitel 4 måste vara helt framställt

TVättning eller avfettning

TVättning

Tillverkning utgående från obe- arbetat tagel

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Rengöring (vilken måste inklu- dera tvättning, dammning och torkning), sortering och bland- ning av obearbetade tjädrar eller dun

Malning Malning

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten.

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Prop. 1992/93:16 Bilaga

9 kap.

ur 11 kap.

ur 11.06

11.09

13.01

13.02

ur 14.04

ur 14.04

ur 15 kap.

15.04

andra konserverande lösningar

Kaffe, te, matte och kryddor

Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse; inulin; veteglu- ten; med undantag av ur 11.06 och 11.09 för vilka reglerna anges nedan

Mjöl av torkade, skalade balj- växtfrön enligt nr 07.13

Vetegluten, även torkat

Schellack o.d.; naturliga gummi- arter, hartser, gummihartser och balsamer

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjock- ningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produk- ter:

- växtslem och andra förtjock- ningsmedel erhållna ur vegeta- biliska produkter, modifierade

- andra

Bomullslinters

Tångmjöl

Animaliska och vegetabiliska fet- ter och oljor samt spaltningspro- dukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med un- dantag av 15.04, ur 15.05, 15.17, 15.18, ur 15.19, 15.20, 15.21 och 15.22 för vilka reglerna anges ne- dan

Fetter och oljor av fisk eller havs- däggdjur samt fraktioner av så- dana fetter eller oljor, även raffi- nerade men inte kemiskt modifie- rade

- fasta fraktioner av fiskoljor fet- ter och oljor av havsdäggdjur

- andra

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning varvid alla rötter och stam- eller rotknölar enligt tull- taxenr 07.14 eller använd frukt måste vara helt framställda

Torkning och malning av baljväx- ter enligt tulltaxenr 07.08

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varivd värdet av an- vänt material enligt tulltaxenr 13.01 inte får överstiga 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke mo- difierade förtjockningsmedel

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning utgående från tång

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra mate- rial enligt 15.04 Tillverkning varvid allt material ur kapitlen 2 och 3 måste vara helt framställt

Bilaga

ur 15.05

ur 15.17

15.18

ur 15.19

15.20

15.21

15.22

Fettartade ämnen erhållna ur ull- fett (inbegripet lanolin)

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska el- ler vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor enligt nr 15.16, vilka in- nehåller över 10 men inte mer än 15 viktprocent mjölkfetter

Animaliska och vegetabiliska fet- ter och oljor samt fraktiOner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, fak- tiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum el- ler i inertgas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med un- dantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor el- ler av fraktioner av olika fetter el- ler oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

- oätliga blandningar eller bered- ningar av animaliska eller vege- tabiliska fetter eller oljor eller fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel utom blandningar som innehåller hu- vudsakligen linolja, tungolja, oiticicaolja och ricinolja och fraktioner av sådana oljor

- annat

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tek- niska fettalkoholer; ej för djur- föda

-tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering

- tekniska fettalkoholcr

Glycerol (glycerin), även ren; glycerolvatten och glycerollut

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra in- sektsvaxer samt spermaceti (val- rav), även raffinerade eller fär- gade

Degras; återstoder från bearbet-

Tillverkning utgående från orafti- nerat ullfett

Tillverkning varvid:

- allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

- allt använt material enligt kapi- tel 4 måste vara helt framställt

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varanspris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt an- nat tulltaxenummer än produk- ten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning utgående från ma- terial enligt vilket tulltaxenum- mer som helst inbegripet annat material enligt 15.19

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt

Prop. 1992/93:16 Bilaga

16.01

ur 16.02

ur 16.03

17.01

17.02

17.03

17.04

18.03

18.04

18.05

18.06

ning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa produkter

Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt med undantag av så- dana av får och get

Extrakter och safter av kött

Socker från sockerrör eller sock- erbetor samt kemiskt ren sack- aros, ifast form

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form, sirap och andra sockerlösningar utan till- sats av aromämnen eller färgäm- nen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung, sockerkulör

- kemiskt ren laktos, maltos, glu- kos och fruktos

- annat Melass erhållen vid utvinning el- ler raffinering av socker

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Kakaomassa, även avfettad

Kakaosmör (fett eller olja)

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Choklad och andra livsmedelsbe- redningar innehållande kakao

material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt material ur kapitlen 1 och 2 måste vara helt framställt

Tillverkning varvid allt material ur kapitlen ] och 2 måste vara helt framställt

Tillverkning varvid allt material ur kapitlen 1 och 2 måste vara helt framställt

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten, dock måste använt material ur tulltaxenr 12.12 vara helt fram- ställt

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra mate- rial enligt 17.02 Tillverkning varvid allt använt material enligt tulltaxenr 12.12 och 17.01 skall utgöra ursprungs- vara

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material av an- nat slag enligt 17 kap. inte över- stiger 30 % av varans pris fritt fa- brik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat

Bilaga

19.01

19.02

19.03

19.04

Maltextrakt; livsmedelsbered- ningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakao- pulver, inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans; livsme- delsberedningar av varor enligt nr 04.01—04.04, som inte inne- håller kakaopulver eller innehål- ler mindre än 10 viktprocent ka- kaopulver, inte nämnda eller in- begripna någon annanstans

- maltextrakt

- andra

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnoechi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även be- redd

Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålspro- dukter (t.ex. majsflingor); spann- mål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd

- inte innehållande kakao:

- - spannmål, annan än majs, i form av kom, förkokt eller på annat sätt beredd

- - andra

nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material av an- nat slag enligt 17 kap. inte över- stiger 30 % av varans pris fritt fa- brik '

Tillverkning utgående från spannmål enligt 10 kap. Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, förut satt att värdet av an vänt material av an- nat slag enligt 17 kap. inte över- stiger 30 % av varans pris fritt fa- brik

Tillverkning varvid all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av durum- vete och produkter därav, måste vara helt framställda

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst utom från potatisstär- kelse enligt 11.08

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst. Beredda eller konse- verade kom och kolvar av socker- majs enligt 20.01, 20.04 och 20.05 samt sockermajs, okokt, ångkokt eller kokt i vatten, fryst, enligt 07.10 får dock inte användas

Tillverkning varvid: - all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av majs av typen Zea Indurata och durum- vete och produkter därav, måste vara helt framställda, och - värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Bilaga

19.05

20.01

20.02

20.03

20.04 -20.05

20.06

20.07

20.08

20.09

21.01

- innehållande kakao

Bakverk, även innehållande ka- kao; nattvardsbröd, tomma ob- latkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande pro- dukter

Köksväxter, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika el- ler ättiksyra

Tomater, beredda eller konserve- rade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

&ampar och tryffel, beredda el- ler konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, gla- serade eller på liknande sätt be- redda med socker

Sylter, frukt- och bärgeleer, mar- melader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebe- handling, med eller utan till sats av socker eller annat sötningsme- del

Frukt, bär, nötter och andra ät- bara växtdelar, på annat sätt be- redda eller konserverade, med el- ler utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt köksväxtsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Extrakter, essenser och koncent- rat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och kon- centrat av dessa produkter

Tillverkning utgående från mate- rial som inte klassificeras enligt 18.06, förutsatt att värdet av an- vänt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, utkom från material

enligt 11 kap.1

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid alla använda tomater skall utgöra ursprungs- vara

Tillverkning varvid alla använda svampar och tryfnar redan skall utgöra ursprungsvara

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeeras enligt an- nat nummer än varan, och värdet av allt använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av va- rans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid alla använda frukter, köksväxter eller andra material erhållna från frukter skall utgöra ursprungsvara

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

1Till och med den 30 november 1993 får dock majsmjöl (”masa”—mjöl), som fram- ställts genom den s.k. ”nixtamaliserings”-metoden (lutbehandling), användas.

21.02

21.03

21.04

21.05

21.06

22.01

22.02

22.03

22.04

22.05

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 30.02); beredda bakpulver

Såser samt beredningar för till redning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senaps- pulver och beredd senap -såser samt beredningar för till redning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

- senapspulver och beredd senap

Soppor och buljonger samt be- redningar för tillredning av sop- por eller buljonger; homogenise- rade sammansatta livsmedelsbe- redningar

- soppor och buljonger samt be- red ningar för tillredning av sop- por eller buljonger

-homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

Glassvaror, även innehållande kakao

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsme- del eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt— och bärsaft samt köksväxtsaft enligt nr 20.09

Maltdrycker

Vin av färska druvor, inbegripet vin som gjorts starkare genom tillsats av alkohol; druvmust, an- nan än sådan enligt nr 20.09

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten. Senapspulver eller beredd senap kan dock användas

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst med undan tag av be- redda eller konserverade köks- växter enligt tulltaxenr 20.02 — 20.05

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt vatten enligt 22 kap. skall utgöra ursprungsvara

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Prop. 1992/93:16 Bilaga

22.06

22.07

22.08

22.09

ur 23.01

23.03

23.04

23.05

23.06

23.08

ur 2.09

ur 24.01

Andra jästa drycker, t.ex. äppel- vin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annan- stans

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volym- procent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alko- holhalt

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar av så- dana slag som används för fram- ställning av drycker

Ättika

Mjöl och pelletar av kött eller köttavfall otjänliga som männi- skoföda; grevar

Återstoder från stärkelsefram- ställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryg- gerier eller brännerier, även i form av pelletar

Oljekakor och andra fasta åter- stoder från utvinning av soja bö- nolja, även malda eller i form av pelletar

Oljekakor och andra fasta åter- stoder från utvinning av jordnöt- solja, även malda eller i form av pelletar

Oljekakor och andra fasta åter- stoder från utvinning av vegetabi- liska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda eller i form av pelletar

Vegetabiliska ämnen och vegeta- biliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av så- dana slag som används vid utfod- ring av djur, inte nämnda eller in- begripna någon annanstans, även i form av pelletar

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, med undantag av sådana som in- nehåller tisk

Tobak, helt eller delvis stripad

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning utgående från mate- rial som inte klassificeras enligt 22.07 och 22.08

Tillverkning utgående från mate- rial som inte klassificeras enligt 22.07 och 22.08

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material enligt 2 kap. skall vara ursprungsvara

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning varvid allt använt material enligt 2 kap. måste vara helt framställt

Tillverkning från tobak som inte

Prop. 1992/93:16 Bilaga

24.02

24.03

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homoge- niserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt

- varor tillverkade av tobak

' annat

är stripad

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning utgående från ”ho- mogeniserad” eller ”rekonstitue- rad” tobak eller från tobaksext- rakt och essenser

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

Prop. 1992/93:16 Bilaga

Innehållsförteckning

Propositionen .............................................. Propositionens huvudsakliga innehåll ......................... Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 oktober 1992 Inledning ............................................. Sveriges handelsförbindelser med Färöarna ................ Förhandlingarnas bakgrund ............................. Frihandelsavtalet mellan Sverige och Färöarna ............. Jordbruksöverenskommelsen mellan Sverige och Färöarna . . Godkännande av överenskommelserna .................... Hemställan ............................................ Beslut ................................................

UDQOxkh-P—bä'loi—h

Bilagor till propositionen 1 Frihandelsavtal mellan Sverige och Färöarna

Ingress .................................................... Artikel 1 Syften ............................................ Artikel 2 Omfattning ....................................... Artikel 3 Ursprungsregler och administrativt samarbete ......... Artikel 4 Förbud mot och aweckling av tullar och avgifter med

motsvarande verkan ............................... Artikel 5 Förbud mot och aweckling av kvantitativa restriktioner

och åtgärder med motsvarande verkan ............... Artikel 6 Handel med oljeprodukter .......................... Artikel 7 Handel med jordbruksvaror ......................... Artikel 8 Tullunioner, frihandelsområden och gränshandel ...... Artikel 9 Intern beskattning ................................. Artikel 10 Betalningar ...................................... Artikel 11 Allmänna undantag ............................... Artikel 12 Undantag av säkerhetskäl ......................... Artikel 13 Konkurrensregler ................................. Artikel 14 Offentliga monopol ............................... Artikel 15 Offentligt stöd ................................... Artikel 16 Skydd för immateriell äganderätt ................... Artikel 17 Offentlig upphandling ............................. Artikel 18 Dumpning ....................................... Artikel 19 Nödåtgärder vid import av vissa varor. .............. Artikel 20 Reexport och allvarliga bristsituationer .............. Artikel 21 Svårigheter avseende betalningsbalansen ............ Artikel 22 Förfarande för tillämpning av skyddsåtgärder ........ Artikel 23 Konsultationsbestämmelser ........................ Artikel 24 Utvecklingsklausul ................................ Artikel 25 Fullgörande av förpliktelser ............. I ........... Artikel 26 Bilagor .......................................... Artikel 27 Territoriell tillämpning ............................ Artikel 28 Ikraftträdande ...................................

SONG-h-WNNNHH

r—ui—A 00

11 12 12 12

12

12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 19 19 19 19

Artikel 29 Uppsägning ...................................... Bilagor till avtalet

Bilaga 1 Lista över varor som avses i artikel 2a i avtalet ........ Bilaga 2 Protokoll rörande fisk och andra marina produkter som av-

ses i artikel 2b i avtalet ............................. Bilaga 3 Ursprungsregler ....................................

Avdelning 1 Allmänna bestämmelser ........................ Avdelning II Definition av begreppet ”ursprungsvaror” ......... Avdelning III Territoriella krav .............................. Avdelning IV Tullrestitution eller tullbefrielse ................. Avdelning V Ursprungsintyg ................................ Avdelning VI Arrangemang för administrativt samarbete ........

Tillägg I Samförståndsprotokoll — Gemensamma uttalanden ..... Tillägg II Inledande anmärkningar till listan i tillägg III ......... Tillägg III Lista över bearbetning eller behandling som måste ut- föras på icke-ursprungsmaterial för att den framställda produkten skall erhålla ursprungsstatus .............. Tillägg IV Varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1 .......................................... Tillägg V Fakturadeklaration ................................ Tillägg VI Värden motsvarande en avräkningsenhet angivet i natio- nell valuta ....................................... Tillägg VII Speciell stämpel .................................

Bilaga 4 Administrativt samarbete i tullfrågor .................. Bilaga 5 Varor för vilka den aweckling av exportrestriktioner som

avses i artikel 5.2 inte skall tillämpas ................. Bilaga 6 Om tillämpningen av artikel 15 ...................... Bilaga 7 Illustrativ lista över former av exportstöd angivna i bilaga

6 (d) (vi) .......................................... Bilaga 8 Stödåtgärder till fiskerinäringen ...................... Bilaga 9 Insyn i fråga om offentligt stöd ......................

2 Jordbruksöverenskommelse mellan Sverige och Färöarna. . . .

1. Inledning

Sverige inledde i april 1992 förhandlingar med Danmark och Färöarna om frihandel mellan Sverige och Färöarna. Förhandlingarna har förts bilateralt. Även Norge, Island och Finland inledde under våren 1992 motsvarande för- handlingar.

Frihandelsavtalet undertecknades i Stockholm den 30 september 1992. Avtalet träder i kraft efter det att de avtalsslutande parterna notifierat var- andra om att förfarandena för avtalets ikraftträdande uppfyllts. Avsikten är att avtalet skall träda i kraft den 1 januari 1993.

Avtalet gäller till dess att parterna säger upp det. Under förhandlingarna .ordes det emellertid klart från svensk sida att avtalet måste omprövas vid ett svenskt medlemskap i Europeiska gemenskaperna (EG).

Frihandelsavtalet föreligger på svenska, danska och färöiska språken. Av- talet på svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga ].

Parallella förhandlingar har förts om en särskild överenskommelse om handeln med jordbruksvaror. Överenskommelsen föreligger på svenska. Denna bör fogas till protokollet som bilaga 2.

2. Sveriges handelsförbindelser med Färöarna

Sveriges export till Färöarna uppgick år 1991 till drygt 46 miljoner kronor. De största varugruppema utgörs av trä och övriga skogsprodukter, bränslen samt verkstadsprodukter. Livsmedel, främst kött och spannmål, svarar för knappt 6% av exporten. Sveriges export av fisk och fiskprodukter till Fär- öarna är försumbar. Den svenska importen från Färöarna uppgick till 47 miljoner kronor år 1991. Importen består till nära 69 % av fisk, fiskkonserver samt kräftdjur och blöt- djur. Foderrnedel för djur svarar för nära 25 %.

3. Förhandlingarnas bakgrund

Färöarna är en självstyrande del av Danmark. Detta innebär att Färöarna själva kan fastställa regler på en rad ekonomiska områden såsom näringspo- litik, skatte- och avgiftspolitik samt import och export. De färöiska myndig- heterna är på dessa områden underkastade de internationella förpliktelser som Danmark ingått, såvida Danmark inte gjort territoriellt förbehåll av- seende Färöarna.

Färöarna omfattas av Danmarks medlemskap i FN och OECD. Sedan år 1954 omfattas Färöarna också av Danmarks GA'IT-förpliktelser, såvida inte konkreta förbehåll gjorts. När EFTA-konventionen skrevs under omfattade den inte Färöarna men detta ändrades år 1967. Då Danmark blev medlem i EG år 1973 utträdde även Färöarna ur EFI'A. Danmarks avtal med EG om- fattar inte Färöarna men möjlighet har funnits att senare ansluta Färöarna. Så har inte skett, men Färöarna har haft ett särskilt avtal med EG sedan sep- tember 1974. Detta innebär att EG successivt reducerade sina tullsatser för färöiska industrivaror och .orde en motsvarande nedtrappning av tullarna för vissa utvalda fiskprodukter av betydelse för färöisk export. Från år 1979 är EG:s tullsats för industrivaror noll. Avtalet omfattade inte Danmarks im- port av varor från Färöarna utan den var som tidigare tullfri. Sådana irnpor- terade varor kunde dock inte fritt omsättas inom övriga EG. Som ett led i det särskilda avtalet sänkte Färöarna sina fiskala importavgifter för vissa frukt- och grönsaksprodukter från EG med 40 %.

Med de nordiska länderna har ingåtts olika former av handelsarrange- mang. Inga överenskommelser har träffats med EFTA—länder utanför Nor- den. Finland har sedan år 1989 haft ett mindre omfattande frihandelsavtal med Färöarna. Sverige medger sedan år 1976 tullfrihet eller tullnedsättning vid import av färöiska produkter till Sverige på samma sätt som för import från EG- och EFTA-länder, dock inte för varor hänförliga till tulltaxenum- mer 16.04 och 16.05 (beredningar av fisk resp. av kräftdjur och blötdjur) enligt förordning (l975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.. Denna förordning gäller fortfarande. Danmark har framfört önskemål om att Sverige skulle utsträcka tullfriheten till att också omfatta dessa undantagna produkter. Detta skulle innebära att Färöarna be- handlades på samma sätt som Grönland enligt det avtal som i december 1984 slöts mellan Sverige och Danmark beträffande handeln mellan Sverige och Grönland (SFS 1985:312 och 315). Grönland erhöll i detta avtal sarmna för- måner som Danmark och övriga EG-länder.

År 1988 tog EG-kommissionen initiativ till omförhandlingar av Färöarnas avtal med EG. Man önskade få likabehandling av färöiska varor inom hela EG och slopa särbehandlingen av färöiska varor i Danmark. Förhandling- arna resulterade i ett frihandelsavtal vilket trädde i kraft den 1 januari 1992.

Färöarna har traditionellt inte omfattats av dansk tullagstiftning utan har haft status som frihamn gentemot det danska tullområdet. För att finansiera sin verksamhet har det färöiska landsstyret infört fiskala importavgifter.

Som en följd av frihandelsavtalet har Danmark beslutat att upphäva Fä- röarnas status som frihamn och införa en färöisk tullagstiftning inom ra- marna för Danmarks GA'IT—förpliktelser. Härigenom skall Färöarna lättare

kunna ingå bilaterala avtal med andra länder om ömsesidig tullfrihet. Ett viktigt led i anpassningsprocessen blir att ersätta de hittills tillämpade fiskala importavgiftcrna med icke-diskriminerande omsättningsskatter. Den nya tullagstiftningen trädde i kraft den 1 februari 1992. De fiskala importavgif- terna kommer att ersättas med en mervärdesskatt som träder i kraft den 1 januari 1993.

Under förhandlingarna med EG-kommissionen har det från dansk/färöisk sida understrukits att man ser avtalet med EG som ett led i en bredare lös- ning som omfattar Färöarnas handel med det samlade EES-området.

Mot bakgrund av Färöarnas önskemål om att skyndsamt reglera sina han- delsförbindelser med EFTA-länderna och särskilt med de nordiska länderna förhörde sig Danmark, som handhar Färöarnas utrikesförbindelser, vid års- skiftet 1991/92 om Sveriges intresse av att ingå ett frihandelsavtal med Fär- öarna. Samma förfrågan ställdes till de övriga EFTA-Iänderna. I perspekti- vet av ett utvidgat europeiskt samarbete har Sverige velat tillmötesgå Fä- röarnas önskemål om en sådan reglering. Förhandlingar mellan Sverige, å ena sidan, och Danmark och Färöarna, å andra sidan, om ett avtal om fri- handel mellan Sverige och Färöarna inleddes i april 1992. Liknande bilate- rala förhandlingar med Norge och Island var då redan i gång. Förhandlingar med Finland påbörjades en tid efter det att förhandlingarna med Sverige in- letts.

De färöiska tullkoncessionerna till EG förutsågs komma att utsträckas också till EFTA-länderna i den omfattning som kunde bedömas rimlig vid förhandlingar om avtal med dessa länder. För att undvika störningar i den existerande färöiska importen , suspenderades tullen på flertalet varor som exporterades till Färöarna från EFTA-länderna under den period då för- handlingar om frihandelsavtal med dessa länder pågick.

4. Frihandelsavtalet mellan Sverige och Färöarna

Genom avtalet skapas ett frihandelsområde mellan Sverige och Färöarna, inom vilket handelshinder avskaffas för industrivaror samt för viss fisk och andra marina produkter.

I avtalet eftersträvas att i möjligaste mån uppnå samma eller likartad re- glering av handeln med dessa produkter som i Sveriges frihandelsavtal med EG och i frihandelsavtalet mellan Färöarna och EG. Från dansk/färöisk sida har det varit ett starkt önskemål om att de avtal som förhandlas fram med Finland, Island, Norge och Sverige skall få en sådan likartad utformning som möjligt. Detta önskemål har i möjligaste mån tillgodosetts.

Utöver awecklingen av handelshinder innehåller avtalet bl.a. bestämmel- ser avseende konkurrensregler, offentligt stöd, offentlig upphandling och immateriell äganderätt. Skyddsklausulerna omfattar bl.a. rätten att vidta åt- gärder vid dumpning, reexport och allvarliga bristsituationer.

Som villkor för tullförmånema enligt avtalet gäller att varorna skall ha sitt ursprung i en av de avtalsslutande parterna. Finland, Island, Norge och Sve- rige har emellertid kommit överens om att medge kumulation även med va- ror som har ursprung i dessa nordiska länder.

Inom jordbrukets område har parterna enats om en bilateral jordbruks- överenskommelse. Jag skall strax återkomma till innehållet i denna. I frihan- delsavtalet ingår även fisk och beredda fiskprodukter. För dessa kommer det nu att bli frihandel mellan Sverige och Färöarna. Det svenska förbudet för import av val och valprodukter kvarstår dock. I avtalet ingår även gemen- samma statsstödsregler för fiskets område.

Frihandelsavtalet omfattar sammanlagt 29 artiklar och 9 bilagor. Frihandelsavtalets innehåll sammanfattas i det följande:

Avtalets inledning (ingress)

Parterna förklarar inledningsvis att de önskar befästa och utvidga de ekono- miska förbindelserna genom att avskaffa handelshindren mellan Sverige och Färöarna. Detta skall ske i överensstämmelse med Allmänna tull- och han- delsavtalets (GATT) bestämmelser för frihandelsområden. Parterna förkla- rar sig vidare beredda att undersöka möjligheten att utsträcka sina förbindel- ser till områden som inte täcks av avtalet. Vidare fastslås att ingen bestäm- melse i avtalet får tolkas så att någondera part befrias från sina förpliktelser enligt andra internationella överenskommelser. I ingressen finns även hän- visning bl.a. till Färöarnas status som en självstyrande del av Danmark, till att Färöarna tidigare var en del av EFTA genom Danmarks medlemskap och till fiskets avgörande betydelse för Färöarna.

Syften

Artikel ]. Avtalets syfte är att genom upprättande av fri handel enligt be- stämmelserna i avtalet främja en harmonisk utveckling av de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Färöarna, säkerställa rättvisa konkur- rensvillkor mellan parterna samt att medverka till en harmonisk utveckling och en utvidgning av världshandeln genom aweckling av handelshindren.

Omfattning

Artikel 2. Avtalet omfattar samtliga industrivaror, dvs. alla varor som faller under kapitlen 25 97 i systemet för harmoniserad varubeskrivning och ko- difiering, med undantag av ett mindre antal varor som anges i bilaga 1 till avtalet. I avtalet ingår även fisk och andra marina produkter enligt bestäm- melserna i bilaga 2 till avtalet.

Ursprungsreglel' och administrativt samarbete

Artikel 3. Som villkor för tullförrnånema gäller att varorna skall ha sitt ur- sprung i en av de avtalsslutande parterna. På ursprungsregelområdet har Sverige, Finland, Island och Norge beslutat att medge s.k. nordisk kumula- tion. För Sveriges del innebär det att Sverige medger kumulation även med ursprungsvaror från Finland, Island och Norge. Reglerna för ursprungsbe- stämning fastställs i bilaga 3 till avtalet. Dessa regler överensstämmer vad gäller substansen i princip med de ursprungsregler som finns i Sveriges fri-

handelsavtal med EG och i BETA-konventionen samt i EFI'A-ländernas av- tal med andra länder med vilka dessa har slutit frihandelsavtal. Vad gäller presentationen av reglerna har utformningen i EES-avtalet tillämpats. Vi- dare bekräftar parterna att ett administrativt samarbete i tullfrågor skall ba- seras på den nordiska överenskommelsen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor (bilaga 4 till avtalet).

Aweckling av handelshinder

Artikel 4. Inga nya importtullar och exporttullar eller avgifter med motsva- rande verkan skall införas i handeln mellan Sverige och Färöarna. Vid avta- lets ikraftträdande skall alla sådana tullar samt avgifter med motsvarande verkan avvecklas.

Artikel 5. Inga nya kvantitativa restriktioner på import eller export eller några nya åtgärder med motsvarande verkan får införas i handeln mellan parterna. Redan existerande kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan skall awecklas när avtalet träder i kraft. Vissa undan- tag anges i bilaga 5 till avtalet. Sverige bibehåller vissa restriktioner beträf- fande bl.a. järnskrot.

Artikel 9. Parterna förbinder sig att inte vidta någon åtgärd av intern fiskal natur som innebär diskriminering mellan varor med ursprung i Sverige eller motsvarande varor med ursprung på Färöarna.

Handel med jordbruksvaror m.m.

Artikel 7. Frihandelsavtalet omfattar industrivaror och fisk. De avtalsslu- tande parterna har dock förklarat sig beredda att under hänsynstagande till sin jordbrukspolitik främja en harmonisk utveckling av handeln med jord- bruksvaror. I syfte att åstadkomma detta har parterna träffat en särskild överenskommelse om lättnader i handeln med jordbruksvaror. Denna över- enskommelse redovisas i bilaga 2 till propositionen.

'Ibllunioner, m.m.

Artikel 8. Avtalet skall inte hindra att tullunioner, frihandelsområden eller särordningar för gränshandel bibehålls eller upprättas, i den mån dessa inte hindrar den ordning för handeln som avses i detta avtal.

Regler avseende betalningar

Artikel 10. I avtalet föreskrivs att transaktioner avseende betalningar inte skall vara underkastade några restriktioner. Vidare skall parterna avhålla sig från restriktioner i fråga om krediter för kommersiella transaktioner. Be- stämmelserna ansluter sig till vad som redan gäller i Sverige.

Undantag och skyddsåtgärder

Artikel 6. De avtalsslutande parterna förbehåller sig rätten att vidta särskilda åtgärder avseende handeln med oljeprodukter.

Artikel 11. Avtalets bestämmelser hindrar inte parterna att tillämpa sådana förbud eller restriktioner i handeln som motiveras av bl.a. hänsyn till allmän moral eller allmän säkerhet, intresset att skydda människors och djurs liv och hälsa, miljöskydd, skydd av nationella konstnärliga och historiska skat- ter, eller regler avseende guld och silver. Sådana åtgärder får dock inte ut- göra ett medel för godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning av handeln.

Artikel 12. Avtalet skall inte hindra en part från att vidta åtgärder som den anser vara nödvändiga med hänsyn till väsentliga säkerhetsintressen. Det- samma gäller även vid uppfyllande av internationella förpliktelser eller ge- nomförande av nationell politik, och som avser handel med krigsmateriel eller icke-spridning av biologiska eller kemiska vapen eller kärnvapen, eller som tillkommer i krig eller internationella krissituationer.

Artikel 18. Vid dumpning kan lämpliga motåtgärder med användande av proceduren i artikel 22 vidtas i enlighet med artikel VI i GA'IT.

Artikel 19. Om en ökning av importen av en viss vara med ursprung i Sverige eller på Färöarna orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för tillverkare av liknande varor hos den importerande parten kan denna vidta lämpliga åtgärder i enlighet med procedurbestämmelserna i artikel 22. Detsamma gäl- ler om en ökning av importen av en viss vara orsakar allvarliga störningar i en sektor av näringslivet eller en allvarlig försämring av det ekonomiska läget i en region.

Artikel 20. Om awecklingen av handelshinder enligt artiklarna 4 och 5 skulle leda till en allvarlig bristsituation och detta orsakar betydande svårigheter för den exporterande parten, får denna vidta lämpliga åtgärder i enlighet med procedurbestämmelserna i artikel 22. Samma gäller om snedvridning i handeln uppstår till följd av reexport.

Artikel 21. I händelse av allvarliga betalningsbalanssvårigheter eller inför hot om sådana svårigheter får lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med procedur- bestämmelserna i artikel 22.

Artikel 22. Innan skyddsåtgärder vidtas skall de avtalsslutande parterna söka lösa alla tvister mellan sig genom direkt samråd. Om de påtalade svårighe- terna inte lösts inom angiven tid, får den berörda avtalsslutande parten vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med det påtalade förhållandet. För artiklarna 18 — 20 gäller trettio dagar. Vad gäller artiklarna 15, 17 och 25 är tidsfristen tre månader. Vid exceptionella förhållanden i situationer som av- ses i artiklarna 18, 19 samt 20 får den berörda avtalsslutande parten genast vidta åtgärder. Samråd mellan de avtalsslutande parterna skall snarast däref- ter äga rum.

Artikel 25. Om en part anser att den andra parten har försummat. att fullgöra en förpliktelse enligt avtalet kan lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med pro- cedurbestämmelserna i artikel 22.

Konkurrensregler _

Artikel 13. Kartellsamarbete och missbruk av dominerande marknadsställ- ning från ett eller flera företags sida skall anses vara oförenligt med avtalet i den mån sådana förfaranden hindrar, begränsar eller snedvrider konkurren- sen i handeln mellan partema. Skyddsåtgärder mot dylika konkurrensbe- gränsande affärsmetoder får vidtas efter konsultationer.

Artikel 14. De avtalsslutande parterna skall säkerställa att offentliga han- delsmonopol anpassas på sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings- och avsättningsvillkor skall föreligga mellan invånare i Sve- rige och på Färöarna.

Artikel 15. Offentligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkur- rensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är i den mån det kan påverka handeln oförenligt med frihandelsavtalet. Bedömningen av om ett förfarande strider mot avtalets regler skall baseras på de kriterier som anges i bilagorna 6 8. Om en part anser ett visst förfarande vara oförenligt med artikeln får den vidta lämpliga åtgärder i enlighet med procedurbestäm- melserna i artikel 22.

Artikel 16. Genom denna artikel förpliktar sig parterna att gradvis förbättra det icke-diskrirninerande skyddet för immateriell äganderätt. Dessa regler skall säkerställa en skyddsnivå motsvarande den som råder i medlemssta- terna i EG och i EFTA.

Artikel 17. De avtalsslutande parterna betraktar en effektiv liberalisering av sina resp. marknader för offentlig upphandling som ett viktigt mål.

Vid avtalets ikraftträdande skall de avtalsslutande parterna ge företagen i resp. parts territorium tillträde till upphandlingsförfaranden på sina resp. marknader enligt gällande överenskommelse om offentlig upphandling inom ramen för GA'IT. De avtalsslutande parterna skall säkerställa fritt tillträde och öppenhet så att ingen diskriminering mellan möjliga leverantörer från de avtalsslutande parterna förekommer. '

Avtalets förvaltning

Artikel 23. För att trygga tillämpningen av detta avtal skall de avtalsslutande parterna, när så bedöms nödvändigt, utbyta information och, på begäran av endera avtalsslutande parten, överlägga med varandra. De avtalsslutande parterna kan besluta att tillämpningen av avtalet skall övervakas och admini- streras av en gemensam kommitté.

Utvecklingsklausul

Artikel 24. Om det föreligger ett gemensamt intresse från de avtalsslutande parternas sida kan samarbetet utvidgas till områden som inte täcks av avta- let.

Slutbestämmelser

Artikel 26. Bilagorna till avtalet utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 27. Avtalet är tillämpligt på Sveriges territorium och på Färöarnas territorium.

Artikel 28. Avtalet träder i kraft första dagen i månaden efter det att de av- talsslutande parterna underrättat varandra om att nödvändiga förfaranden för avtalets ikraftträdande fullgjorts.

Artikel 29. I artikeln anges förfarandet vid uppsägning av avtalet.

5. J ordbruksöverenskommelse mellan Sverige och Färöarna

Jordbruksförhandlingarna har resulterat i en skriftväxling om en bilateral överenskommelse om handel med jordbruksvaror.

I den bilaterala jordbruksöverenskommelsen ger Sverige Färöarna tullfri- het för vatten, inbegripet mineralvatten samt för maltdrycker. Färöarna er- bjuder Sverige, i sin tur, total frihandel för samtliga jordbruksprodukter utom köttprodukter av får och getter. I överenskommelsen ingår även en utvecklingsklausul.

Till jordbruksöverenskommelsen har fogats särskilda ursprungsregler. Beträffande giltighetstid och ikraftträdande är jordbruksöverenskommelsen kopplad till bestämmelserna i frihandelsavtalet. Jordbruksöverenskommel- sen kan dock sägas upp separat från frihandelsavtalet.

6. Godkännande av överenskommelserna

Mitt förslag: Avtalet om frihandel mellan Sverige och Färöarna och överenskommelsen om handel med jordbruksvaror mellan Sverige och Färöarna godkänns.

Skälen för mitt förslag: Förhandlingar har förts mellan EG och Färöarna om ett frihandelsavtal. Dessa resulterade i ett frihandelsavtal vilket trädde i kraft den 1 januari 1992. Som ett led i ett utvidgat europeiskt samarbete har Färöarna även velat reglera sina handelsförbindelser med EFTA-länderna och särskilt med de nordiska länderna.

Genom avtalet om frihandel mellan Sverige och Färöarna, liksom genom motsvarande avtal om frihandel mellan övriga nordiska länder och Fär- öarna, uppnås detta mål. Genom avtalet skapas ett frihandelsområde inom vilket handelshinder för industrivaror samt för viss fisk och andra marina produkter avskaffas. Jag förordar därför att avtalet godkänns.

Genom överenskommelsen om handel med jordbruksvaror mellan Sve- rige och Färöarna uppnås vissa lättnader i handeln parterna emellan med

jordbruksvaror och bearbetade jordbruksprodukter. Efter samråd med jord- bruksministern förordar jag att jordbruksöverenskommelsen godkänns.

Enligt 5 5 lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. får regeringen meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull med an- ledning av internationella handelsöverenskommelser som Sverige har ingått eller anslutit sig till. Det ankommer därför på regeringen att med stöd av detta bemyndigande meddela de föreskrifter som avtalen föranleder.

7. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna avtalet mellan Sverige, å ena sidan, och Danmark och Färöarna, å andra sidan, om frihandel mellan Sverige och Färöarna, 2. godkänna överenskommelsen mellan Sverige, å ena sidan, och Danmark och Färöarna, å andra sidan, om handel med jordbruksva- ror mellan Sverige och Färöarna.

8. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Bilaga 1

Avtal mellan Sveriges regering å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre å andra sidan om frihandel mellan Sverige och Färöarna

SVERIGES REGERING, å ena sidan, och DANMARKS REGERING OCH FÄRÖARNAS LANDSSTYRE, å andra sidan,

härefter kallade de AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

SOM ERINRAR OM Färöarnas status som en självstyrande del av Dan— mark,

SOM BEAKTAR förhållandet att Färöarna tidigare var en del av Euro- peiska frihandelssammanslutningen (EFTA), genom Danmarks medlem- skap i den organisationen, men inte omfattas av Danmarks medlemskap i Europeiska gemenskaperna,

SOM BEAKTAR att fisket har avgörande betydelse för Färöarna och ut- gör deras huvudsakliga ekonomiska verksamhet, varvid fisk och fiskepro- dukter är deras viktigaste exportvaror,

SOM ÖNSKAR befästa och utvidga de ekonomiska förbindelserna mel- lan Svcrige och Färöarna och, under upprätthållande av rättvisa konkurrens- villkor, säkerställa en harmonisk utveckling av sin handel inom ramen för europeiskt samarbete,

SOM HAR FÖRESATT SIG att i detta syfte, i överensstämmelse med föreskrifterna om upprättande av frihandelsområden i Allmänna tull- och handelsavtalet, stegvis avveckla hindren för huvuddelen av sin handel,

SOM FÖRKLARAR SIG beredda att, i ljuset av alla relevanta faktorer och i synnerhet utvecklingen av det europeiska samarbetet, undersöka möj- ligheten att utveckla och fördjupa sina förbindelser i avsikt att utsträcka dem till områden som inte omfattas av detta avtal,

HAR BESLUTAT, för att fullgöra dessa syften och med beaktande av att ingen bestämmelse i detta avtal skall kunna tolkas på sådant sätt att den be- friar de avtalsslutande parterna från deras skyldigheter enligt andra interna- tionella avtal,

ATT INGÅ DETTA AVTAL.

Artikel 1 Prop Syften .

Detta avtal syftar till att

a) genom upprättandet av fri handel enligt bestämmelserna i detta avtal främja en harmonisk utveckling av de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Färöarna och därigenom främja den ekonomiska utvecklingen, en förbättring av levnads- och anställningsvillkoren, en ökad produktivitet och finansiell stabilitet,

b) säkerställa rättvisa konkurrensvillkor i handeln mellan Sverige och Färöarna,

c) sålunda genom avveckling av handelshindren medverka till en harmo- nisk utveckling och en utvidgning av världshandeln.

Artikel 2 Omfattning

Detta avtal skall tillämpas på &) varor hänförliga till kapitel 25-97 i systemet för harmoniserad varu- beskrivning och kodifiering, med undantag för de varor som anges i bilaga 1, b) fisk och andra marina produkter enligt bilaga 2, med ursprung i Sverige eller på Färöarna.

Artikel 3

Ursprungsregler och administrativt samarbete

1. I bilaga 3 fastställs ursprungsreglerna. 2. I bilaga 4 anges reglerna och formerna för administrativt samarbete i tull- frågor.

Artikel 4

Förbud mot och avveckling av tullar och avgifter med motsvarande verkan

1. Ingen ny importtull eller exporttull eller avgift med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan Sverige och Färöarna.

2. Importtullar och exporttullar samt avgifter med motsvarande verkan skall awecklas när detta avtal träder i kraft.

Artikel 5

Förbud mot och avveckling av kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan

1. Inga nya kvantitativa restriktioner på import eller export eller åtgärder med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan Sverige och Fär- öarna.

2. Kvantitativa restriktioner på import och export och åtgärder med motsva-

rande verkan skall avvecklas när detta avtal träder i kraft, med undantag av det som föreskrivs i bilaga 5.

Artikel 6 Handel med oljeprodukter

De avtalsslutande parterna förbehåller sig rätten att vidta särskilda åtgärder avseende handeln med oljeprodukter.

Artikel 7

Handel med jordbruksvaror

1. De avtalsslutande parterna förklarar sig beredda att, under hänsynsta- gande till sin jordbrukspolitik, främja en harmonisk utveckling av handeln med jordbruksvaror.

2. För att förverkliga detta syfte träffar de avtalsslutande parterna samtidigt en överenskommelse om åtgärder för att underlätta handeln medjordbruks- varor mellan Sverige och Färöarna.

3. De avtalsslutande parterna skall tillämpa sina veterinära, sanitära och fy- tosanitära bestämmelser på ett icke-diskriminerande sätt och skall inte vidta nya åtgärder som leder till att handeln otillbörligt hindras.

Artikel 8

'Iullunioner, frihandelsområden och gränshandel

Detta avtal skall inte utgöra hinder mot att tullunioner, frihandelsområden eller särordningar för gränshandel bibehålls eller upprättas, i den mån dessa inte ändrar den ordning för handeln som avses i detta avtal, särskilt reglerna om ursprung.

Artikel 9

Intern beskattning

1. De avtalsslutande parterna skall inte vidta någon åtgärd eller tillämpa nå- got förfarande av intern fiskal natur, som direkt eller indirekt innebär diskri- minering mellan varor med ursprung i Sverige eller motsvarande varor med ursprung på Färöarna.

2. Varor med ursprung i Sverige och som exporteras till Färöarna samt varor med ursprung på Färöarna och som exporteras till Sverige får inte åtnjuta restitution av intern beskattning med högre belopp än som svarar mot den beskattning som direkt eller indirekt lagts på dem.

Artikel 10

Betalningar

1. Betalningar som hänför sig till handeln samt överföring av sådana betal- ningar till Sverige eller Färöarna, beroende på var borgenären har sin hem-

vist, skall inte vara underkastade restriktioner.

2. De avtalsslutande parterna skall inte tillämpa några valutarestriktioner eller restriktioner av administrativ art när det gäller att bevilja, återbetala eller acceptera kort- och medelfristiga krediter som hänför sig till kommer- siella transaktioner, vari en person med hemvist inom en avtalsslutande parts territorium deltar.

Artikel 11

Allmänna undantag

Detta avtal skall inte hindra sådana förbud eller restriktioner för import, ex- port eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ord- ning eller allmän säkerhet eller på intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter och miljö, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde samt immateriell äganderätt, på föreskrifter rörande guld och silver eller på bevarandet av naturresurser som kan uttömmas, om sådana åtgärder blir gällande i samband med restrik- tioner för inhemsk produktion eller konsumtion. Sådana förbud eller restrik- tioner skall dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller in- nefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan de avtalsslutande par- terna.

Artikel 12 Undantag av säkerhetsskäl

Ingenting i detta avtal skall hindra en avtalsslutande part från att vidta de åtgärder som den anser nödvändiga a) för att hindra att sådan information avslöjas som strider mot dess vä- sentliga säkerhetsintressen, b) för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen eller för att uppfylla internationella förpliktelser eller genomföra nationell politik i) som hänför sig till handel med vapen, ammunition och krigs- materiel, förutsatt att sådana åtgärder inte skadar konkurrens- villkoren för varor som inte är avsedda speciellt för militära än- damål, och till handel med andra varor, materiel och tjänster som bedrivs direkt eller indirekt i syfte att täcka behoven vid en militär anläggning, eller ii) som hänför sig till förbud mot spridning av biologiska och ke- miska vapen, kärnvapen eller andra nukleära explosiva anord- ningar, eller iii) som vidtas i krigstid eller vid annan allvarlig internationell spänning.

Artikel 13

Konkurrensregler

1. Följande förfaranden är oförenliga med en störningsfri tillämpning av detta avtal i den mån de kan påverka handeln mellan Sverige och Färöarna:

a) alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och sam- ordnade förfaranden mellan företag vilka har till syfte eller följd att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen i fråga om produktion av och handel med varor;

b)_ missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning i Sverige eller på Färöarna, inom deras hela territorium eller en väsentlig del därav;

2. Om en avtalsslutande part anser att ett visst förfarande är oförenligt med bestämmelserna i punkt 1 och om ett sådant förfarande orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för_den avtalsslutande parten, får denna vidta lämpliga åtgärder efter samråd med den andra avtalsslutande parten eller trettio dagar efter det att förfarandet anmälts för samråd.

Artikel 14 Offentliga monopol

De avtalsslutande parterna skall säkerställa att offentliga handelsmonopol anpassas i Sverige och på Färöarna på sådant sätt att att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings- och avsättningsvillkor skall föreligga mellan invånare i Sverige och på Färöarna.

Artikel 15 Offentligt stöd

1. Stöd som ges av en avtalsslutande part eller genom offentliga medel i nå- gon form och som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, skall vara oförenligt med detta avtal i den mån det kan påverka handeln mellan Sverige och Färöarna.

2. Bedömningar av huruvida ett förfarande strider mot punkt 1 skall baseras på de kriterier som anges i bilagorna 6—8.

3. De avtalsslutande parterna skall säkerställa insyn i fråga om offentliga stödåtgärder genom informationsutbyte på det sätt som framgår av bilaga 9. 4. Om en avtalsslutande part anser att ett visst förfarande är oförenligt med bestämmelserna i punkt 1, får den vidta lämpliga åtgärder mot detta förfa- rande, vilka inte får vara mer omfattande än den skada som orsakats av för- farandet, på de villkor och på det sätt som framgår av artikel 22.

Artikel 16 Skydd för immateriell äganderätt

1. De avtalsslutande parterna skall samarbeta i syfte att gradvis förbättra det icke-diskriminerande skyddet för immateriell äganderätt, härunder inbe- gripet åtgärder för beviljande och hävdande av sådan rätt. Regler mellan de avtalsslutande parterna beträffande skydd för immateriell äganderätt skall utarbetas. Dessa regler skall säkerställa en skyddsnivå liknande den som rå-

der i medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och i medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen.

2. Med avseende på punkt 1 i denna artikel skall immateriell äganderätt sär- skilt innefatta upphovsrätt inbegripet rätt till dataprogram, databaser och liknande, varumärken, geografiska beteckningar, mönster, patent, integre- rade kretsars topografier samt skydd för företagshemligheter.

Artikel 17 Offentlig upphandling

1. De avtalsslutande parterna betraktar en effektiv liberalisering av sina re- spektive marknader för offentlig upphandling som ett önskvärt och viktigt mål för detta avtal.

2. De avtalsslutande parterna skall, när detta avtal träder i kraft, ge företa- gen inom respektive avtalsslutande parts territorium tillträde till upphand— lingsförfaranden på sina respektive marknader för offentlig upphandling en- ligt överenskommelsen om statlig upphandling den 12 april 1979, i ändrad lydelse enligt ett ändringsprotokoll av den 2 februari 1987, som förhandlats fram inom ramen för Allmänna tull- och handelsavtalet.

3. De avtalsslutande parterna skall stegvis utveckla och anpassa reglerna, villkoren och förfarandena för deltagande i upphandlingar av myndigheter och offentliga företag och av privata företag som erhållit särskilda eller ex- klusiva rättigheter, så att fritt tillträde och öppenhet säkerställs och så att det inte förekommer någon diskriminering mellan möjliga leverantörer från de avtalsslutande parterna.

4. De avtalsslutande parterna skall, när så är lämpligt, rekommendera och besluta om de praktiska åtgärderna för denna utveckling, däri bl. a. inbegri— pet omfattning och tidsplan samt de regler som skall tillämpas.

Artikel 18 Dumpning

Om en avtalsslutande part anser att dumpning förekommer i handeln med den andra avtalsslutande parten, får den vidta lämpliga motåtgärder enligt avtalet angående tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavta- let på de villkor samt enligt det förfarande som fraingår av artikel 22.

Artikel 19

Nödåtgärder vid import av vissa varor

Om en ökning av importen av en viss vara med ursprung i Sverige eller på Färöarna sker till kvantiteter eller på villkor som orsakar eller kan orsaka a) allvarlig skada för inhemska producenter av liknande eller direkt jäm— förbara varor i Sverige eller på Färöarna, eller b) allvarliga störningar i en sektor av näringslivet eller svårigheter som kan yttra sig i en allvarlig försämring av det ekonomiska läget i en region,

får den berörda avtalsslutande parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 22.

Artikel 20

Reexport och allvarliga bristsituationer

När uppfyllandet av bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 leder till

a) reexport till ett tredje land mot vilket den exporterande avtalsslutande parten, för varan i fråga, upprätthåller kvantitativa exportrestriktioner, ex- porttullar eller åtgärder eller avgifter med motsvarande verkan, eller

b) en allvarlig bristsituation, eller hot därom, för en vara av väsentlig be- tydelse för den exporterande avtalsslutande parten, och när de ovan angivna förhållandena orsakar eller kan orsaka betydande svårigheter för den expor- terande avtalsslutande parten, får denna vidta lämpliga åtgärder på de vill- kor och enligt det förfarande som framgår av artikel 22.

Artikel 21

Svårigheter avseende betalningsbalansen

I händelse av allvarliga betalningsbalanssvårigheter eller ett överhängande hot därom för Sverige eller Färöarna, kan den berörda avtalsslutande parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 22.

Artikel 22 Förfarande för tillämpning av skyddsåtgärder

1. Innan förfarandet för tillämpning av skyddsåtgärder enligt denna artikel inleds, skall de avtalsslutande parterna bemöda sig om att lösa alla tvister mellan sig genom direkt samråd.

2. Utan att detta inverkar på punkt 6 i denna artikel skall en avtalsslutande part, som avser att tillgripa skyddsåtgärder, omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten om detta samt tillhandahålla erforderligt under- lag. Samråd mellan de avtalsslutande parterna skall utan dröjsmål äga rum för att finna en ömsesidigt godtagbar lösning.

3. För tillämpning av punkt 2 skall följande bestämmelser gälla:

a) I fråga om artiklarna 15 (Offentligt stöd) och 17 (Offentlig upphand- ling) skall den avtalsslutande part som tillgripit skyddsåtgärder lämna den andra avtalsslutande parten allt nödvändigt bistånd för en undersökning av fallet och, i förekommande fall, undanröja det påtalade förfarandet. Om den avtalsslutande part som tillgripit åtgärder inte undanröjt det påtalade förfarandet inom den tidsfrist som de avtalsslutande parterna kommit över- ens om, eller om en sådan överenskommelse saknas, inom tre månader från det att problemet anmälts, får den andra avtalsslutande parten vidta lämp- liga åtgärder för att komma till rätta med de svårigheter som uppstått till följd av det påtalade förfarandet.

b) I fråga om artiklarna 18 (Dumpning), 19 (Nödåtgärder vid import av

vissa varor) och 20 (Reexport och allvarliga bristsituationer) skall de avtals- slutande parterna undersöka situationen och får fatta de beslut som erford- ras för att undanröja de svårigheter som den berörda avtalsslutande parten underrättat om. Om ett beslut inte fattats inom trettio dagar från det att pro- blemet anmälts, får den berörda avtalsslutande parten vidta nödvändiga åt- gärder för att rätta till situationen.

c) I fråga om artikel 25 (Fullgörande av förpliktelser) får den berörda av- talsslutande parten vidta lämpliga åtgärder efter det att samrådet avslutats eller en period om tre månader förflutit från dagen för underrättelsen.

4. Den andra avtalsslutande parten skall omedelbart underrättas om de skyddsåtgärder som vidtagits. Åtgärdernas omfattning och varaktighet skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att rätta till det förhållande som motiverade deras tillämpning och skall inte gå utöver den skada som orsakats av förfarandet eller svårigheten ifråga. I första hand skall sådana åtgärder vidtas som medför den minsta störningcn i tillämpningen av avtalet. 5. Vidtagna skyddsåtgärder skall bli föremål för regelbundna samråd mellan de avtalsslutande parterna, i syfte att mildra, ersätta eller upphäva dem utan dröjsmål.

6. När exceptionella förhållanden, som kräver omedelbart ingripande, gör en föregående undersökning omöjlig, får den berörda avtalsslutande parten i de situationer som avses i artiklarna 18 (Dumpning), 19 (Nödåtgärder vid import av vissa varor) och 20 (Reexport och allvarliga bristsituationer) ge- nast vidta de provisoriska åtgärder som är absolut nödvändiga för att rätta till situationen. Underrättelse om åtgärderna skall utan dröjsmål lämnas, och samråd mellan de avtalsslutande parterna skall så snart som möjligt äga rum.

Artikel 23

Konsultationsbestämmelser

1. För att trygga detta avtals rätta tillämpning skall de avtalsslutande par- terna, när så bedöms nödvändigt, utbyta information och, på begäran av en- dera avtalsslutande parten, överlägga med varandra.

2. De avtalsslutande parterna kan besluta att tillämpningen av detta avtal skall övervakas och administreras av en gemensam kommitté som skall bestå av företrädare för de avtalsslutande parterna. Om så är fallet, skall följande gälla:

a) Det informationsutbyte och de överläggningar som anges i punkt 1 och särskilt de överläggningar och beslut som anges i artikel 22 skall vidtas inom ramen för den gemensamma kommittén.

b) Den gemensamma kommittén får fatta beslut i de fall som föreskrivs i detta avtal. I andra frågor får den gemensamma kommittén avge rekommen- dationer.

c) För att trygga detta avtals rätta tillämpning skall den gemensamma kommittén sammanträda när så bedöms nödvändigt. Vardera avtalsslutande parten kan begära att ett möte skall hållas.

d) Den gemensamma kommittén skall fatta beslut genom samförstånd.

e) Den gemensamma kommittén skall fastställa sin arbetsordning.

f) Den gemensamma kommittén får fatta beslut om att upprätta sådana underkommittéer och arbetsgrupper som den finner nödvändiga för att bistå den i fullgörandet av dess uppgifter.

g) Den gemensamma kommittén kan besluta om ändringar i bilagorna.

Artikel 24 Utvecklingsklausul

1. När en avtalsslutande part anser att det ligger i de avtalsslutande parter- nas intresse att utveckla de förbindelser som upprättats genom detta avtal genom att utsträcka dem till områden som inte omfattas av avtalet, skall den parten tillställa den andra avtalsslutande parten en begäran med angivande av skäl.

2. De avtal som kommer till stånd genom förfarandet enligt punkt 1 skall godkännas av de avtalsslutande parterna.

Artikel 25 Fullgörande av förpliktelser

1. De avtalsslutande parterna skall avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av detta avtals syften. 2. De skall vidta nödvändiga allmänna och särskilda åtgärder för att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Om endera avtalsslutande parten" anser att den andra avtalsslutande par- ten har underlåtit att fullgöra en förpliktelse enligt avtalet, får den vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av arti- kel 22.

Artikel 26 Bilagor

Bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad del därav.

Artikel 27

Territoriell tillämpning

Detta avtal skall vara tillämpligt på dels Konungariket Sveriges territorium, dels Färöarnas territorium.

Artikel 28 Ikraftträdande

Detta avtal är upprättat i tre exemplar på svenska, danska och färöiska språ- ken, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Detta avtal skall godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna förfaranden. Det träderi kraft den första dagen i den månad som

följer efter den dag då de avtalsslutande parterna underrättat varandra ge- nom diplomatiska kanalcr om att deras respektive bestämmelser för avtalets ikraftträdande har fullgjorts.

Artikel 29 Uppsägning

Vardera avtalsslutande parten kan säga upp detta avtal genom underrättelse till den andra avtalsslutande parten. Avtalet upphör att gälla tolv månader efter den dag då underrättelsen mottogs av den andra avtalsslutande parten.

Upprättat i Stockholm den 30 september 1992 i tre original, vardera på svenska, danska och färöiska språken.

För Sveriges regering För Danmarks regering 5- Patek O.Möller För Färöarnas landsstyre

T. Johansen

Bilaga 1

BILAGA 1

Lista över varor som avses i artikel 2 a i avtalet

Tulltaxenr/ HS nr

ur 3502.10 ur 3505.10

ur 3505.20

ur 3809.10

Varuslag

Äggalbumin tjänligt till människoföda

Dextrin och annan modifierad stärkelse innehållande mer än 20 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

Lim och klister innehållande mer än 20 viktprocent stär- kelse eller stärkelseprodukter

Appreturmedel m.m. på basis av stärkelse eller stärkel- seprodukter innehållande mer än 20 viktprocent stär- kelse eller stärkelseprodukter, ej i detaljhandelsför- packningar

Bilaga 2

BILAGA 2

Protokoll rörande fisk och andra marina produkter som avses i artikel 2 b i avtalet

Artikel 1

Då avtalet träder i kraft skall de avtalsslutande parterna avskaffa importtul- lar och avgifter med motsvarande verkan för fisk och andra marina produk- ter med ursprung i den andra avtalsslutande parten.

De avtalsslutande parterna skall inte tillämpa kvantitativa importrestrik- tioner eller vidta åtgärder med motsvarande verkan avseende fisk och andra marina produkter med ursprung i den andra avtalsslutande parten.

Med ”fisk och andra marina produkter” avses nedan nämnda produkter.

Tulltaxenr/ Varuslag

HS nr

02.08 Annat kött och andra ätbara djurdelar, färska, kylda eller frysta:

ur 020890 andra slag: —— av val'

Kapitel 3 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktio-

ner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt frak- tioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidinise- rats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

ur 1516.10 animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor: —— erhållna uteslutande från fisk eller havsdäggdjur'

16.03 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur: ur 1603.00 — extrakter och safter av valkött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur' 16.04 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar 16.05 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur,

beredda eller konserverade

'Importförbud för produkter av val tillämpas av Sverige på grundval av CITES kon- ventionen

Bilaga 2

Tulltaxenr/ Varuslag HS nr 23.01 Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar eller av

fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vatten- djur, otjänliga till människoföda; grevar:

ur 2301.10 — mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar; grevar: —— mjöl av valkött' 2301.20 mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 23.09 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur: ur 230990 andra slag:

—— ”fish solubles”

Artikel 2

De avtalsslutande parterna skall tillämpa sina regler om export av fisk och andra marina produkter, inbegripet reglerna om direktlandning utomlands, på sådant sätt att sådan export till den andra avtalsslutande parten inte kom- mer i ett ofördelaktigt läge jämfört med exporten till andra EFTA-länder ' eller till den Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Artikel 3

För följ ande produkter med ursprung i Färöarna får Sverige till och med den 31 december 1993 tillämpa kvantitativa importrestriktioner i den utsträck- ning detta är nödvändigt för att undvika allvarliga störningar på den svenska marknaden.

Tulltaxenr/ Varuslag HS nr ur 03.02 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och

annat fiskkött enligt nr 03.04: — sill och strömming torsk

'Importförbud för produkter av val tillämpas av Sverige på grundval av CITES kon- ventionen

Bilaga 3

BILAGA 3 OM URSPRUNGSREGLER

20. Prop. 1992/93:16

21

22 24

26 27 31 32 33 42

45 46

51

101 106

108 109 110

111 112

114 115 116

117