Prop. 1992/93:52

om höjd skatt på tobaksvaror

Regeringens proposition 1992/ 93 :52 &

om höjd skatt på tobaksvaror

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 oktober 1992.

På regeringens vägnar

C ar! Bild!

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att skatten på tobaksvaror höjs den 1 december 1992.

1. Förslag till Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 åå lagen (1961:394) om tobaksskatt1 skall ha följande lydelse. '

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

1 &?

Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild skatt (tobaksskatt) för cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus och tuggtobak, ur tulltaxenr 24.02 och 24.03 tulltaxelagen (198721068).

lntill myckenhet som regeringen bestämmer må skattefrihet åtnjutas för tobaksvaror, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person för dennes eget bruk

] de i andra stycket avsedda fallen skall, där tullfrihet ej åtmutes, i stället för skatt erläggas för dessa fall särskilt stadgad tull.

Vid bedömning av till vilket tulltaxenummer viss vara skall hänföras tas inte hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som görs med stöd av 5 5 3 b tulltaxelagen (1987:1068).

Som cigarretter enligt första stycket anses även maskinellt fram- ställda tobakssträngar vilka är avsedda att rökas efter omslutning av papper och som inte är cigarrer eller cigariller.

253. Nuvarande lydelse

För tobaksvaia utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Vnruslag Vikt för 1 st.gram Belopp för 1 st. öre 1 kg kr. Cignrrcr och cigarillcr grupp I .............. t.o.m. 1,7 13,5 " ll ............. över 1,7 t.o.m 3,0 18,0 111 ............ " 3.0 " 5,0 21,5 ' IV ............ 5,0 30,0 Cigarrcuer grupp 1 .............. t.o.m. 0,85 49 " ll ............. över 0,85 t.o.m. 1.20 56 111 ............ ' 1,20 " 1,55 61 lV ............ " 1,55 " 1,90 66 V ............. ' 1,90 70 Röktobak ............... 170.- Tuggtobak ..... 55.— Snus ..................... 32:-

Prop. 1992/93z52

[Q

Föreslagen lydelse

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag Vikt för 1 st.gram

Cignrrer och cigariller

t.o.m 1,7 över 1,7 t.o m 3,0 " 3,0 " 5,0 " 5,0 t.o.m 0,85 över 0,85 t.o.m 1,20 " 1,20 " 1,55 " 1,55 " 1,90 " 1,90

Röktobuk ............... Tuggtobak .............. Snus .....................

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

1Lagen omtryckt 1984: 155. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975zl41. :Senaste lydelse 1987: 1234. 3Senaste lydelse 1990:145.

Belopp för

1 st. örc

33 37 40 49

68 75 80 85 89

1 kg kr.

360:- 115:— 70:-

2 Förslag till ' Prop Lag om ändring i tulltaxelagen (1987:1068)

Härigenom föreskrivs att 24 kap. tulltaxelagen (1987:1068)1 skall ha följande lydelse.

24 kap. Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning2

Nuvarande lydelse

___—____-_-_______—__________________-_ .....

Anm. För tobaksvaror som införs i den ordning som avses i 1 & andra stycket lagen (1961:394) om tobaksskatt eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 5 andra punkten lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. utgår, om tullfrihet inte åtnjuts, tull med följande belopp:

Cigarrer och cigariller:

vikt högst 3 g per styck .......................... 22 öre per styck vikt högre än 3 g per styck ...................... 42 öre per styck Cigaretter:

vikt högst 0,85 g per styck ...................... 6] öre per styck vikt högre än 0,85 men högst 1,20 g per styck 69 öre per styck vikt högre än 1,20 g per styck .................. 76 öre per styck Andra slag av färdiga tobaksvaror ................ 210.'- per kg Tullsats som anges ovan tillämpas även när tullskyldighet föreligger enligt 81 eller 82 & tullagen (1987:1065).

Föreslagen lydelse

Anm. För tobaksvaror som införs i den ordning som avses i 1 5 andra stycket lagen (1961 :394) om tobaksskatt eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 å andra punkten lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. utgår, om tullfrihet inte åtnjuts, tull med följande belopp:

Cigarrer och cigariller:

vikt högst 3 g per styck .......................... 46 öre per styck vikt högre än 3 g per styck ....... . .............. 55 öre per styck Cigaretter:

vikt högst 0,85 g per styck ................... 85 öre per styck vikt högre än 0,85 men högst 1,20 g per styck 93 öre per styck vikt högre än 1,20 g per styck .................. 106 öre per styck Tullsats för cigaretter tillämpas även för sådana tobakssträngar som anges i lä femte stycket lagen (1961 .'394) om tobaksskatt.

Andra slag av färdiga tobaksvaror ............... 450.'— per kg

Tullsats som anges ovan tillämpas även när tullskyldighet föreligger PI'OP- 1992/93252 enligt 81 eller 82 & tullagen (1987:1065).

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

1Lagen omtryckt 1987:1186. :Senaste lydelse 1990:146.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdet den 15 oktober 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, David- son, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Proposition om höjd skatt på tobaksvaror

Jag avser att i det följande ta upp förutom den del av överenskommel- sen mellan regeringen och socialdemokratema som avser en höjd tobaksskatt även frågan om viss utvidgning av begreppet cigarrett.

Mitt förslag: Skatten på cigarretter, cigarrer och cigariller höjs med 19 öre per styck och på övriga tobaksprodukter i motsvaran— de mån.

Skälen för mitt förslag: Enligt lagen (1961:394) om tobaksskatt (omtryckt 1984:155, ändrad senast 1991:282) utgår skatt på cigarrer, cigariller, cigarretter, rök- och tuggtobak samt snus. Skatten utgår som en viktskatt i fråga om tobak och snus och som en styckeskatt i fråga om cigarrer, cigariller och cigarretter.

Överenskommelsen mellan regeringen och socialdemokratema om den ekonomiska politiken innebär bl.a. att skatten på tobaksvaror skall höjas. Skatten på cigarretter, cigarrer och cigariller höjs med 19 öre per styck och på övriga tobaksvaror i motsvarande mån. Skatten för de minsta cigarrettema, grupp 1, ökar då från 49 till 68 öre per styck. Cigarret- tema i grupp I svarar idag för nästan 80 % av försäljningen. Skattehöj- ningen på cigarrettema motsvarar ungefär en höjning med 190 kr per kg tobak. Skatten på röktobak bör därför höjas med samma belopp vilket motsvarar en höjning av skatten med drygt 110 %. Skatten på snus och tuggtobak bör höjas på samma sätt. Det innebär att skatten på röktobak höjs från 170 till 360 kr, skatten på tuggtobak från 55 till 115 kr och skatten på snus från 32 till 70 kr, allt beräknat per kg.

Under antagandet att skattehöjningen något reducerar tobakskonsumtio— nen leder nu föreslagen höjning till en budgetförstärkning på 1,9 miljarder kr.

För att undvika allför stora störningar i handeln bör de nya skattesat- serna för tobaksvaror träda i kraft redan den 1 december 1992.

2. Schablontullen på tobaksvaror

Mitt förslag: Schablontullen på tobaksvaror höjs i samma ut- sträckning som skatten på de enskilda produkterna.

Skälen för mitt förslag: I samband med tidigare höjningar av skatten på tobaksvaror har en motsvarande höjning också gjorts av den s.k. schablontullen som tas ut för dessa varor vid bl. a. resandes införsel. Efter samråd med statsrådet Dinkelspiel förordar jag att så sker även denna gång. Även denna ändring bör träda 1 kraft den 1 december 1992.

3. Skattepliktiga cigarretter

Mitt förslag: Maskinellt framställda tobaksstrångar som är avsed— da att rökas efter omslutning av papper och som inte är cigarrer eller cigariller skall i skattesammanhang klassificeras som cigar- retter.

Skälen för mitt förslag: Någon egentlig definition av vad som menas med cigarretter finns inte vare sig i lagen om tobaksskatt eller i förarbetena till denna eller i tulltaxelagen eller i tullverkets varuband- böcker. I tobaksskatteutredningens betänkande (Fi 1968212) som låg till grund för propositionen 1978:8 med förslag till förordning om ändring i förordningen (1961:394) om tobaksskatt, m.m., framhölls att vid tillämpning av tulltaxan har en praxis utbildats som innebär att som cigarrett betraktas vara med inlaga av skuren tobak och hölje av enbart papper samt att med cigarr och cigarill förstås rökverk vars hölje inte enbart består av papper.

Mot denna praxis, som fortfarande är oförändrad, gjordes ingen erinran vare sig i propositionen eller vid riksdagsbehandlingen.

På den europeiska marknaden säljs lösa maskinellt framställda tobaks— strängar som man själv för in i färdiga cigarrettpappershylsor med filter, vilka säljs i separata förpackningar. På så sätt tillverkar man själv en cigarrett. Tobaksstrångama kan inte rökas som de är utan endast då de förts in i cigarettpappershylsan. I Danmark och Norge har man beslutat att beskatta denna vara som cigarrett.

Denna typ av vara är ett alternativ till fabriksframställda cigarretter, och beskattningen av denna vara bör inte skilja sig från beskattningen av cigarretter. För att full klarhet skall råda om att sådana maskinellt

framställda tobakssträngar skall beskattas som cigarretter enligt lagen om PTOP tobaksskatt bör ett tillägg göras i lagens 1 å. Jag föreslår därför att som cigarrett enligt lagen även skall anses maskinellt framställda tobakssträng- ar vilka är avsedda att rökas efter omslutning av papper och som inte är cigarrer eller cigariller. Även reglerna för schablontullen på tobaksvaror bör ändras på motsvarande sätt.

Under ärendets beredning har diskussioner förts med företrädare för Generaltullstyrelsen och Riksskatteverket, som tillstyrkt det nu dis- kuterade förslaget.

4. Upprättade lagförslag

[ enlighet med det anförda har inom Finansdepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt.

2. lag om ändring i tulltaxelagen (1987: 1068). Lagförslaget 2 har upprättats i samråd med statsrådet Dinkelspiel.

5. Lagrådets hörande

De föreslagna ändringama är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet bör därför inte inhämtas.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslagen. Vidare hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att besluta att motionstiden skall förkortas till tolv dagar.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan— den har lagt fram.

gotab 42121 SlC'ÅPXiIC 111 '992