Prop. 1993/94:230

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Regeringens proposition

% Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vitryssland Prop

1993/94:23O

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 1994

Bengt Westerberg ' Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland och anta en lag om avtalet. Avtalet har tagits in i lagen som en bilaga. Det avses bli tillämpligt på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft.

Avtalet avses - såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Vitryss- land - ersätta ett avtal från 1981 mellan Sverige och Sovjetunionen.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

]. godkänner avtalet mellan Sverige och Vitryssland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skattetlykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Härigenom föreskrivs följande.

l 5 Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Vitryssland undertecknade den 10 mars 1994 skall gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler' skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 5 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelse i avtalet beskattas endast i Vitryssland skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 5 Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Vitryssland, nämligen - lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjettmionen, - kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda, - kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN VITRYSSLAND FOR UNDVIKANDE AV DLJBBELBESKATTNING OCH FORHINDRANDE AV__ SKATTEFLYkT BETRAFFANDE SKATTER PA INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Republiken Vitrysslands rege- ring, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skattetlykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Pertsoner på vilka avtalet tillämpar

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

]. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är: , a) i Republiken Vitryssland:

]) skatten på inkomst och vinst som fört/ärvas avjuridiska perso- ner,

2) inkomstskatten för fysiska personer, och

3) skatten på fast egendom;

(i det följande benämnda "vitrysk skatt"); h) i Sverige: I) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskat- ten däri inbegripna,

Bilaga

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECl' TO TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Belarus, desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:

Article 1 Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 Taxes covered

(1) The taxes to which this Con- vention shall apply are: (a) In the Republic of Belarus: (i) the tax on income and pro— fits of legal persons;

(ii) the income tax of individu- als; and

(iii) the tax on immovable property; (hereinafter referred to as "Re-

public of Belarus tax");

(b) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga inkomstskatten), includ- ing the sailors' tax (sjömans-

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

4) den kommunala inkomstskat- (en".

(i det följande benämnda "svensk skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag. som efter underteck- nandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

3. Straffavgifter som påförs en skattskyldig på grund av skatte- bedrägeri eller annan skattetlykt eller ränta som påförs på grund av för sent erlagda skatter anses vid tillämpningen av detta avtal inte som skatter,

4. Vid tillämpningen av artiklar- na 7 och 14 skall den vitryska skatten på fast egendom som anges i punkt i a) i denna artikel anses som en skatt på inkomst eller skatt på vinst beroende på sammanhang- et. Artikel 3

Allmänna ddinitioner

[. Om inte sammanhanget föran- leder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck

skatten) and the coupon tax (kupongskatten);

(ii) the special income tax for non-residents (den särskilda in— komstskatten för utomlands bosatta);

(iii) the special income tax for non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

(iv) the communal income tax (den kommunala inkomstskat— ten); (hereinafter referred to as "Swe— dish tax").

(2) The Convention shall apply also to any identical or substantial— ly similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1). The competent authorities of. the Contracting Sta- tes shall notify each other of any substantial Changes which have been made in their respective taxa— tion laws.

(3) Penalty charges levied on a taxpayer because of tax fraud or other evasion of taxes or interest charged because of late payment of taxes shall not be considered as taxes for the purposes of this Con- vention.

(4) For the purposes of Articles 7 and 14 the Republic of Belarus tax on immövable property mentio- ned in paragraph (l)(a) of this Article shall" be considered as an income tax or a profits tax, as the context requires.

Article3 General definitions (1) For" the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

nedan angiven betydelse:

a) "Republiken Vitryssland" åsyftar det område som utgör Republiken Vitrysslands territorium i enlighet med folkrätten och där Republiken Vitrysslands skattelag— stiftning tillämpas;

b) "Sverige" åsyftar Konungari- ket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

e) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Republiken Vitryssland och Sverige beroende på sammanhang— et;

(1) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan person— sammanslutning;

e) "bolag" åsyftar aktiebolag eller annan juridisk person med obegränsat eller begränsat ansvar för delägama, eller annan samman- slutning som vid inkomstbeskalt- ningen behandlas som juridisk person;

f) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar före- tag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

g "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en av- talsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutan- de mellan platser i den andra av- talsslutande staten;

h) "medborgare" åsyftar:

l) fysisk person som har med- borgarskap i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handels- bolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstift- ning som gäller i en avtalsslutan-

(a) the term "the Republic of Belarus" means the territory form- ing the State territory of the Re- public of Belarus in accordance with international law and to which the tax laws of the Republic of Belarus apply;

(b) the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and, when used in & geographical sense, in- cludes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with interna- tional law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(0) the terms "& Contracting State" and "the other Contracting. State" mean the Republic of Be- larus or Sweden, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any corporation or other legal entity with unlimited or limited liability, or any other body corpo- rate which is treated as a' separate entity for income tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Con- tracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traf- fic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterpri- se of a Contracting State, except when the ship or aircraft is opera- ted solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of & Contracting State;

(ii) any legal person, partner- ship and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

de stat; i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Republiken Vitryssland, finansministeriet i Republiken Vitryssland eller dess befullmäk- tigade ombud,

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndig- het vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som ut- trycket har enligt den statens lag- stiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4 Hemvisr

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "personmed hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, plats för bolags bildande, bosättning, plats för företagsledning eller annan lik- nande omständighet, dock att

a) uttrycket inte inbegriper per- son som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat, samt

b) beträffande handelsbolag och dödsbo, inbegriper uttrycket sådan person endast i den mån dess in- komst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet, eller hos dess del— ägare.

2. Då på grund av bestämmelser- na i punkt 1 fysisk person har

(i) the term "competent authori— ty" means:

(i) in the Republic of Belarus, the Ministry of Finance of the Republic of Belarus or its autho- rized representative; and

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized represen- tative or the authority which is designated as a competent autho- rity for the purposes of this Convention.

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, place of incorporation, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, provided, however, that

(a) this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State; and

(b) this term applies, for a part- nership or estate, only to the extent that the income derived by such partnership or estate is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners.

(2) Where by reason of the pro- visions of paragraph (1) an indivi-

hemvist i båda avtalsslutande sta— terna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans för- fogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadig— varande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda statema eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

(1) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är med- borgare i någon av dom, skall de behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommel- se.

3. Då på grund av bestämmelser- na i punkt 1 annan person än fy- sisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna söka av- göra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5 Fas-r driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast drift- ställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. driftställe"

2. Uttrycket " fast

dual is a resident of both Contract- ing States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home" available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a natio- nal;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Con- tracting States shall settle the ques- tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the pro- visions of paragraph (l) a person other than an individual is a resi- dent of both Contracting States, the competent authorities of the Con- tracting States shall settle the ques- tion by mutual agreement.

Article 5 Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent esta-

innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,

g) byggnad som används för försäljning av varor, och

h) plats för byggnads—, anlägg— nings-, monterings- eller installa- tionsverksamhet men endast om verksamheten pågår under en tid- rymd som överstiger tolv månader.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget till- höriga varor,

h) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utläm- nande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslu- tande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslu- tande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslu- tande för att kombinera verksam- heter som anges i punkterna a-e, under förutsättning att hela verk- samheten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affars- verksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

blishment" includes especially:

(a) a place of management; (b) 3 branch; (c) an office; ((1) a factory; (e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, & quarry or any other place of ex- traction of natural resources;

(g) a building used for selling goods; and

(h) a building site, a construc- tion, assembly or installation pro- ject but only where such site or project continues for a period of more than twelve months.

(3) Notwithstanding the prece— ding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include: _

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery .of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpo- se of storage, display or delivery;

(0) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpo- se of processing by another enter- prise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting in- formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub—paragraphs (a) to (e), pro- vided that the overall activity of the fixed place of business result- ing from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4. Om en person - som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 5 tillämpas - är verk- sam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten samt i den förstnämnda avtalsslutande staten har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag - utan hinder av be— stämmelserna i punkterna ] och 2 - ha fast driftställe i denna stat be- träffande varje verksamhet som denna person bedriver för före- taget. Detta gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 3 och som - om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoen- de representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslu— tande stat kontrollerar eller kon— trolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärs- verksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att nagotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

(4) Notwithstanding the provi- sions of paragraphs (1) and (2), where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph (5) applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a perma- nent establishment in the first-men- tioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a. person has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the ac- tivities of such person are limited to those mentioned in paragraph (3) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

(5) An enterprise of a Contract- ing State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

(6) The fact that a company which is a resident of a Contract— ing State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other- wise) shall not of itself constitute either company a permanent esta- blishment of the other.

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" åsyftar mark och byggnader. Ut- trycket inbegriper också tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogs- bruk, rättigheter på vilka bestäm- melserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, ge-

nom uthyrning eller annan använd- ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yr- kesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

[. lnkomst av rörelse, som före- tag i en avtalsslutande stat förvär- var, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörel— se i den andra avtalsslutande staten

Article 6

Income fiom "immovable property

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immo- vable property (including income from agriculture or forestry) situa- ted in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable pro- perty" means land and buildings. The term shall also include pro- p'erty accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immo- vable property and rights to vari- able or fixed payments as conside- ration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resour- ces. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable

property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use

in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through

från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där be— läget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtals- slutande staten till det fasta drift- stället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha för- värvat om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegrip- na utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en av- talsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av före- tagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar be- stämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skat— tepliktiga inkomsten bestäms ge— nom sådant förfarande. Den för- delningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet över- ensstämmer med principerna i denna artikel.

a permanent establishment situated Prop. 1993/94z230 therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that per- manent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent esta- blishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent esta- blishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enter- prise engaged in the same or simi- lar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a perma- nent establishment.

(3) In the determination of the profits of a permanent establish- ment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent esta— blishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

(4) Insofar as it has been custo— mary in a Contracting State to determine the profits to be attribu— ted to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in para— graph (2) shall preclude that Con— tracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customa— ry; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordan— ce with the principles contained in this Article.

5. Inkomst hänförs inte till fast" driftställe endast av den anledning- en att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av före- gående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta drift- stället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och till— räckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

[. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt l tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i ett gemensamt företag eller en interna- tionell driftsorganisation.

(5) No profits shall be attributed Prop. 1993/94z230 to a permanent establishment by reason of the mere purchase by

' that permanent establishment of

goods or merchandise for the en- terprise.

(6) For the purposes of the pre- ceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent esta- blishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary. '

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by 'the provisions of this Article.

Article 8 Shipping and air transport

' (1) Profits' of an enterprise of & Contracting State from the opera- tion of ships or aircraft in interna- tional traffic shall be taxable only in that State.

(2) With respect to profits deri- ved by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (l) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consor- tium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavi- an Airlines System (SAS).

(3) The provisions of paragraph '(l) shall also apply to profits from

the participation in a joint business or an international operating agen- cy.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

I. 1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av var— andra oberoende företag, får all in- komst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena före- taget men som på grund av villko- ren i fråga inte tillkommit detta företag. inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överens- stämmelse därmed.

2. 1 fall då en avtalsslutande stat inräknar i inkomsten för ett företag i denna stat och i överensstämmel- sc därmed beskattar inkomst som ett företag i den andra avtalsslutan- de statcn beskattats för i denna andra stat samt den sålunda in— räknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmel- ser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where: (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or in- directly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the mana- gement, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enter- prise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropri- ate adjustment to the amount of the tax charged therein on those pro- fits. In determining such adjust- ment, due regard shall be. had to the other provisions of this Con- vention and the competent authori- ties of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Artikel 10 Utdelning

l. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar ut- delningen har hemvist, enligt lag- stiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag), som direkt innehar minst 30 procent av det utbetalande bolagets kapital,

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Utan hinder av bestämmelsema i a) och b) skall sådan utdelning beskattas endast i den avtalsslutan- de stat där den som har rätt till utdelningen har hemvist om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag av handels- bolag) som direkt innehar 100 procent av det utbetalande bolagets kapital men endast till den del vinsten av vilken utdelningen be- talas härrör från industriella aktivi- teter eller tillverkning eller från jordbruk, skogsbruk, fiske eller turism (inbegripet restaurang- och hotellverksamhet). Bestämmelsen i detta stycke skall emellertid inte tillämpas om vinsten av vilken utdelningen betalas har undantagits från beskattning i den andra av— talsslutande staten.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

Article 10 Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contract- ing State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contract- ing State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not ex— ceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 30 per cent of the capital of the company pay- ing the dividends;

(b) 10 per cent of 'the gross amount of the dividends in all other cases.

Notwithstanding the provisions of sub-paragraphs (a) and (b) such dividends shall be taxable only in the Contracting State of which the beneficial owner is a resident if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly 100 per cent of the capital of the company paying the dividends but only to the extent that the profits out of which the dividends are paid have been deri- ved from industrial or manufac- turing activities or from agricultu- re, forestry, fishing or tourism (including restaurants and hotels). However, this exemption shall not apply if the profits out ,of which the dividends are paid have been exempt from tax in the other Con- tracting State.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the" dividends are paid.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri- ver rörelse i den andra avtalsslu- tande staten, där bolaget som be- talar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksam- het i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning— en. I sådant fall tillämpas bestäm- melsema i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar in- komst från den andra avtalsslutan- de staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den man utdelning— en betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den man den andel på grund av vilken ut- delningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och inte heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in pro- fits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resi- dent.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State in- dependent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent-

establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistri- buted profits to a tax on the com- pany's undistributed profits, even if the dividends paid or the undi- stributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Artikel ].1 Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstift- ningen i denna stat, men om mot- tagaren har rätt till räntan får skat- ten inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelser— na i punkt 2 skall ränta beskattas endast i den avtalsslutande stat där mottagaren av räntan har hemvist om någon av följande förutsätt- ningar är uppfylld:

a) utbetalaren eller mottagaren av räntan är den avtalsslutande staten själv, någon av dess offentligrättsli— ga organ, politiska underavdel- ningar eller lokala myndigheter eller centralbanken i en avtalsslu- tande stat;

b) räntan betalas på grund av lån som godkänts av regeringen i den avtalsslutande stat där utbetalaren av räntan har hemvist;

c) räntan betalas på grund av lån som beviljats eller garanterats av en finansiell institution av offent- ligrättslig natur med syfte att främ— ja export eller utveckling under förutsättning att krediten är be— viljad på särskilt förmånliga vill- kor;

d) räntan betalas på grund av lån som beviljats av en bank om syftet med länet är att främja export eller utveckling i den andra avtalsslutan- de staten;

e) räntan betalas av ett företag i den andra avtalsslutande staten med anledning av räntemottagarens kreditförsäljning av varor eller industriell, kommersiell eller vete-n-

Article 11 Interest

(l) Interest arising in a Contract- ing State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and accord- ing to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial ow- ner of the interest the tax so char- ged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provi- sions of paragraph (2) interest shall be taxable only in the Contracting State where the recipient of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled:

(a) The payer or the recipient of the interest is the Contracting State itself, a statutory body, & political subdivision or a local authority thereof or the Central Bank of a Contracting State;

(b) the interest is paid in respect of a loan which has been approved by the Government in the Contract- ing State where the payer of the interest is a resident;

(c) the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed by a financial institution of a public character with the objective to promote exports or development, if the credit is granted or guaranteed on preferential conditions;

(d) the interest is paid in respect of a loan granted by a bank if the objective of the loan is to promote exports or development in the other Contracting State;

(e) the interest is paid in respect of an indebtedness arising on the sale on credit, by the recipient, of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment

skaplig utrustning.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säker- ställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenä- rens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde- papper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobe- lopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksam- het i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelsema i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk under- avdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvaran- de anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen, anses rän-

to an enterprise of the other Con- tracting State.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, includ- ing premiums and prizes attaching to such securities, bonds or deben- tures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a per- manent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effec- tively connected with such perma- nent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local autho- rity or a resident of that State. Where, however, the person pay- ing the interest, whether he is a. resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is home by such permanent establishment or fixed base, then

tan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadig- varande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tilläm— pas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i var- dera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12 Royalty

[. Royalty, som härrör'frän en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, fär beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid be- skattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga:

a) 3 procent av royaltyns brutto- belopp om royaltyn avser ersätt- ning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, patent, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfaren- hetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur; '

b) 5 procent av royaltyns brutto- belopp om royaltyn avser ersätt- ning för nyttjandet av, eller rätten

such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other per- son, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last—mentioned amount. In such case, the excess part of the pay- ments shall remain taxable accord- ing to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Conven- tion.

Article 12 Rayalties

(l) Royalties arising in a Con- tracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and ac— cording to the laws of that State, but if the "recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed:

' (a) 3 "per cent of the gross

amount of the royalties if the roy-' alties have been received as a "consideration for the use, or the

right to use, any patent, secret formula or process, or for informa- tion concerning industrial, com- mercial or scientific experience; (b) 5 'per cent of the gross amount of the royalties if the roy- alties have been received as a

Prop. 1993/94z230

att nyttja, industriell, "kommersiell eller vetenskaplig utrustning; och

c) 10 procent av royaltyns brut- tobelopp i övriga fall.

3. Med uttrycket "royalty" för- stås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av, eller för rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller veten- skapligt verk, häri inbegripet bio- graffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell. ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av, eller för rätten att nyttja, industriell, kom- mersiell eller vetenskaplig utrust- ning eller för upplysning om erfa— renhetsrön av industriell, kommer- siell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksam- het i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadig- varande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelsema i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk under- avdelning, lokal myndighet eller en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvaran-

consideration for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment; and

(0) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a considera- tion for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broad- casting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret for- mula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equip- ment, or for information concem- ing industrial, commercial or sci- entific experience.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a per- manent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or-Article 14, as the case'may be, shall apply.

- (5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local autho- rity or a resident of that State. Where, however, the person pay- ing the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed

de anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen", anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den sta— digvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybel0ppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetala- ren och den som har rätt till royal- tyn om sådana. förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämn- da belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstift- ningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Om Republiken Vitryssland i ett avtal för undvikande av dubbel- beskattning med tredje stat, som den l juli 1993 var medlem i Or- ganisationen för ekonomiskt sam- arbete och utveckling '(OECD), överenskommet att undanta sadan royalty som avses i punkt 2 a) och som härrör från Republiken Vit- ryssland från vitrysk skatt eller att begränsa den skattesats som anges i nämnda punkt skall denna skatte- befrielse eller lägre skattesats tillämpas automatiskt som om detta hade föreskrivits i punkt 2 a) i denna artikel.

base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establish- ment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other per- son, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

(7) lf in any convention for the avoidance of double taxation con- cluded by the Republic of Belarus with a third State, being a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on July 1, 1993, the Republic of Belarus would agree to exempt royalties mentioned in sub- paragraph (a) of paragraph (2) arising in the Republic of Belarus from the Republic of Belarus tax on royalties or to limit the rate of tax provided in that sub-paragraph such exemption or lower rate shall -automatically apply as if it had

been specified in sub-paragraph (a) of paragraph (2) of this Article.

Artikel 13

Real isari ons vinst

]. Vinst, som person med hem— vist i en avtalsslutande stat för— värvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångama i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hän- förlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkes- verksamhet. som person med hem- vist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Det- samma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadig- varande anordning.

3. Vinst som person med hem- vist i en avtalsslutande stat för- värvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat. Bestämmelsema i denna punkt tillämpas beträffande Vinst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsOrtiet Scan— dinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1-3 beskattas

Article 13

Gainsfrom the alienation of property

(l) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Gains from alienation of movable property forming part of the business property of a perma- nent establishment which an enter- prise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise).or of such fixed base, may be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft ope- rated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

With respect to gains derived by the Swedish, Danish and Norwegi- an air transport consortium Scandi- navian Airlines Systern (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the gains as corresponds to the partici- pation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), Swedish partner of Scandinavian Airlines Systern (SAS).

(4) Gains from the alienation of any property other than that refer- red to in paragraphs (l), (2) and

the .

endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna som för- värvas av en fysisk person som har haft hemvist i denna stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får - utan hinder av bestäm— melserna i punkt 4 - beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna inträffar vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att perso- nen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

l. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verk- samhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra av- talsslutande staten har en stadig— varande anordning som regelmäs- sigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har ' en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbe- griper särskilt självständig veten— skaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings— och un- dervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läka- re, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

(3), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(5) Notwithstanding the provi- sions of paragraph (4), gains from the alienation of shares or other corporate rights of a company which is a resident of one of the Contracting States derived by an individual who has been a resident of that State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first- mentioned State if the alienation of such property occur at any time during the ten years following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first- mentioned State.

Article 14 Independent personal services

(1) Income derived by an indivi- dual who is a resident of a Con- tracting State in respect of pro- fessional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly avail- able to him in the other Contract— ing State for the purpose of per- forming his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much thereof as is attributable to that fixed base.

(2) The term "professional servi- ces" includes especially indepen- dent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelsema'i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu— tande staten. Om arbetet utförs i .denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelser- na i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbe- te som utförs i den andra avtalsslu- tande staten, endast i den först- nämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrym- der som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånaders- period, och

b) ersättningen betalas av arbets- givare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes väg- nar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande an— ordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i intemationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Article 15 Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remunera- tion derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contract— ing State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (l), remunera— _ tion derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not bome by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the prece- ding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in interna- tional traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exer- cised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remu- neration shall be taxable only in Sweden.

Artikel 16 Sot/elsearvode

Styrelsearvode och annan lik— nande ersättning, som person med hemvist.i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17 Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelser— na i artiklarna 14 och 15 får in— komst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater— eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. 1 fall då inkomst genom per- sonlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egen- skap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamhe-

ten.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättningar

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat får pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt social- försäkringslagstiftningen och liv- ränta, vilka härrör från en avtals- slutande stat och betalas till person

Article 16 Directors ' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of direc- tors of a company which is a resi- dent of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17 Artistes and sportsmen

(1) Notwithstanding the provi- sions of Articles 14 and 15, in- come derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as & Sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a Sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or Sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provi- sions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertai- ner or Sportsman are exercised.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 19, pen- sions and other similar remunera- tion, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the

med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, beskattas i den först- nämnda avtalsslutande staten.

2. Med "uttrycket "livränta" förstås i denna artikel ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svaran— de vederlag i penningar eller pen- ningars värde.

Artikel 19 OijerIIIIg tjänst

l. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk per— son på grund av arbete som utförs i denna stats, politiska underav- delningars eller lokala myndig- heters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den avtalsslutan- de stat i vilken den fysiska perso- nen har hemvist, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga:

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en zwtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myn— digheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension (med undantag för pension som utbetalas enligt

other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Con- tracting State.

(2) The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during & specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19 Government service

(l)(a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an in— dividual in respect of services rendered to that State or subdivi- sion or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpo— se of rendering the services.

(2)(a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Con— tracting State or a political sub— division or a local authority thereof to an individual in respect of servi— ces rendered to that State or sub— division or authority shall be tax— able only in that State.

(b) However, such pension (ex— cept for pension paid under the

socialförsäkringslagstiftningen) be- skattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

3. Bestämmelsema i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersätt- ning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i sam- band med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20 Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslu- tande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för be- lopp som han erhåller för sitt uppe— hälle, sin undervisning eller ut- bildning. under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21 Annan inkomst

!. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal, beskattas endast i denna stat oav- sett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egen— dom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra av— talsslutande staten från där beläget

social security legislation) shall be taxable only in the other Contract- ing State if the individual is a resident of, and & national of, that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remu- neration and pensions in respect of services rendered in connection "with a business carried en by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20 Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Con- tracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his educa- tion or training receives for the purpose of his maintenance, educa- tion or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources out- side that State.

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, Wherever arising, not dealt with in the fore- going Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on busi- ness in the other Contracting State

fast driftställe eller utövar själv- ständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadig- varande anordning, samt den rät- tighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respekti- ve artikel 14.

Artikel 22

Undnnröjande av dubbelbeskatming

l. Beträffande Republiken Vit- ryssland skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

Om person med hemvist i Re- publiken Vitryssland förvärvar in— komst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Republiken Vitryssland från vitrysk skatt på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den in- komstskatt som erlagts i Sverige på inkomsten.

Sådan avräkning skall emellertid inte överstiga den del av den vit- ryska skatten, beräknad före av- räkning, som är hänförlig till den inkomst som får beskattas i Sveri- ge.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på föl- jande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt vitrysk lagstiftning och i enlighet med bestämmelsema i detta avtal får beskattas i Republi- ken Vitryssland, skall Sverige. - med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) - från den svenska skatten

through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the pro- visions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

(l) ln the case of the Republic of Belarus, double taxation shall be avoided as follows:

Where a resident of the Republic of Belarus derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, the Republic of Belarus shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Sweden.

Such deduction shall not, how— ever, exceed that part of the in- come tax in the Republic of Be- larus as computed before the de- duction is given, which is attribu— table to the income which may be taxed in Sweden.

(2) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of the Republic of Belarus and in accordance with the pro— visions of this Convention may be taxed in the Republic of Belarus, Sweden shall allow - subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the gene— ral principle hereot) - as a deduc— tion from the tax on such income,

på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den vitryska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist.i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 19 beskattas endast i Republiken Vit- ryssland, får Sverige - vid bestäm- mandet av svensk progressiv skatt - beakta sådan inkomst.

0) Vid tillämpningen av a) ovan skall den vitryska skatten på fast egendom som anges i artikel 2 punkt 1 a) anses som en inkomst- skatt.

d) Utan hinder av bestämmelser- na i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Republi- ken Vitryssland till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålles av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

e) Vid tillämpningen av a) i denna punkt anses "den vitryska skatt som erlagts" innefatta vitrysk skatt som skulle ha erlagts om inte tidsbegränsad befrielse från eller nedsättning av skatt medgivits enligt bestämmelser om skattelätt— nader i vitrysk lagstiftning avsedd att främja ekonomisk utveckling till den del sådan befrielse eller ned— sättning medgivits för vinster från industriella aktiviteter eller till- verkningsverksamhet eller från jordbruk, skogsbruk, fiske eller turism (restaurang- och hotellverk- samhet däri inbegripna) under förutsättning att verksamheten har bedrivits i Republiken Vitryssland. Vid tillämpningen av (1) i denna punkt skall en skatt om 15 procent beräknad på ett svenskt beskatt- ningsunderlag anses ha erlagts avseende nämnda aktiviteter — under förutsättning att de villkor som anges i föregående mening är

an amount equal to the Republic of Prop. 1993/94z230 Belarus tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordan- ce with the provisions of Article 19, shall be taxable only in the Republic of Belarus, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in the Republic of Belarus.

(0) For the purpose of sub-para- graph (8) of this paragraph the Republic of Belarus tax on immo- vable property mentioned in para- graph (1) (a) of Article 2 shall be considered as an income tax.

(d) Notwithstanding the provi- sions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of the Republic of Belarus to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax accor- ding to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish com— panies by subsidian'es abroad.

(e) For the purposes of sub—pa- ragraph (a) of this paragraph the term "Republic of Belarus tax paid" shall be deemed to include the tax of the Republic of Belarus which would have been paid but for any time-limited exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in the laws of the Republic of Belarus designed to promote economic development to the extent that such "exemption or reduction is granted

for profits from industrial or manu- facturing activities or from agricul- ture, forestry, frshing or tourism (including restaurants and hotels) provided that the activities have been carried out in the Republic of Belarus. For the purposes of sub— paragraph ((1) of this paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base shall be conside- red to have been paid for such activities - under those conditions

uppfyllda.

t) Bestämmelserna i punkt e) gäller endast i fråga om de fem första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan för- längas genom en ömsesidig över- enskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

3. Utan hinder av övriga bestäm- melser i detta avtal, om

&) bolag med hemvist i en av— talsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster frånandra stater

]) från aktiviteter sådana som bank—, Sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller admini- strativa eller andra tjänster till en ' grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

b) sådan inkomst, i andra fall än då tillämpning sker av den metod för undvikande av dubbelbeskatt- ning som normalt tillämpas av denna stat, beskattas påtagligt lägre enligt den statens lagstiftning än inkomst av liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller inkomst från verksamhet som huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhanda- håller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat; skall punkt 2 e) i denna artikel och öwiga bestämmelser i detta avtal som medger undantag från beskatt- ning eller reduktion av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

mentioned in the previous senten- ce. (f) The provisions of sub-para- graph (e) shall apply only for the first five years during which this Convention is effective. This pe- riod may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.

(3) Notwithstanding any other provision of this Convention, whe- re

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States and

(i) from activities such as bank- ing, shipping, financing or in— surance or (ii) from being the headquar- ters, co-ordination centre or

similar entity providing admini-

strative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

(b) except for the application of the method of elimination of double taxation normally applied by that State, such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co—ordination centre or similar entity providing admini- strative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be, sub-paragraph 2 (e) of this Article and any other provisions of this Convention conferring an exemp- tion or a reduction of tax shall not apply to the income of such com-

pany and to the dividends paid by ' such company.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en" avtalsslutan- de stat skall inte i den andra av- talsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed samman- hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman- hängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli under- kastad. Utan hinder av bestämmel- serna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftstäl- le, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt- ningen av företag i denna andra stat, som bedriver Verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant person- ligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skatte- nedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges person med hemvist i. den egna staten.

3. Utom-i de fall då bestämmel- serna i artikel 9 punkt 1, artikel 1] punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämman— det av den beskattningsbara in- komsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den först- nämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutan- de stat har till person med hemvist

Article 23

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement con- nected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provi- sions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be constru-

ed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibiliti- es which it grants to its own resi- dents.

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article 11, or' paragraph (6) of Article 12, apply,

interest, royalties and other dis- bursements paid by an enterprise of a'Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determi- ning the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-men- tioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting

i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, skall inte i den först- nämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed samman— hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman- hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelser- na i artikel 2 tillämpas bestämmel- serna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig

oi'erenslt'onnnelse

]. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda av- talsslutande staterna vidtagit at— gärder sorn för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters inte-ma rättsordning, fram- lägga saken för den behöriga myn- digheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit

State to a resident of the other Prop. 1993/94z230 Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be de- ductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is whol- ly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Con- tracting State, shall not be subjec- ted in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected require- ments to which other similar enter- prises of the first-mentioned State are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provi- sions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespec- tive 'of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 23, to that of the Contract- ing State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notifica- tion of the action resulting in taxa- tion not in accordance with the provisions of the Convention.

upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en till- fredsställande lösning, skall myn- digheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Overenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslu- tande statemas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvi— velsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskatt- ning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 25 U/hyre av upplysningar

]. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestäm— melserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstift- ning inte strider mot avtalet.-Ut- bytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at & satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the compe- tent authority of the other Con- tracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endea- vour to resolve by mutual agree- ment any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

(4) The competent authorities of the Contracting States may commu- nicate with each other directly for the purpose of reaching an agree- ment in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25 Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall ex- change such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contract- ing States conceming taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information recei- ved by a Contracting State shall be

behandlas såsom hemliga pä sam- ma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstift- ningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndig- heter (däri inbegripet domstolar och administrativa myndigheter) som fastställer, uppbär eller in- driver eller handlägger äta] eller besvär i fråga om skatter som omfattas av avtalet. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysning- arna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden. Utbyte av upplysningar skall verkställas efter begäran om detta i enskilda fall.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och ad- ministrativ praxis i denna avtalsslu— tande stat eller i den andra avtals- slutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat för- faringssätt eller upplysningar, vil- kas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid be- skattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser till— kommer diplomatiska löreträdarc

treated as secret in the same man- Prop. 1993/942230

ner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purpo- ses. They may disclose the infor- mation in public court proceedings or in judicial decisions. The ex- change of information shall be carried out at request with respect to particular cases.

(2) In no case shall the provi- sions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the admini- stration of that or of the other Contracting State;

(G) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or profes- sional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 26

Diplomatic agents and consular oficers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplo— matic agents or consular officers under the general rules of intema— tional law or under the provisions of Special agreements.

och konsulära tjänstemän.

Artikel 27 Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingama skall utväxlas snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter utväxlingen av ratifika- tionshandlingarna och dess bestäm— melser tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år då av- talet träder i kraft eller senare.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutan- de stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av varje kalenderår. ] händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen lämnas eller senare.

T ill bekräftelse härav har under- tecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Minsk den 10 mars 1994 på vitryska, svenska och engelska språken. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga före— träde.

Prop

Article 27

Entry into force

(1) This Convention is subject to ' ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

(2) The Convention shall enter into force 30 days after the ex- change of instruments-of ratifica- tion and its provisions shall have effect on income derived on or after the first day of January of the year next following that of the entry into force of the Convention.

Article 28 Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Con- tracting State. Either Contracting State may terrninate the Conven- tion, through diplomatic channels, by giving written notice of termi- nation at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Convention shall cease to have effect in respect of income derived on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

ln Witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Convention.

Done at Minsk, this tenth day of March 1994, in the Byelorussian, Swedish and English languages. In case of any divergency of interpre- tation the English text shall pre- vail.

För Konungariket Sveriges regering

Örjan Berner

För Republiken Vitrysslands regering

lassili E Nekrashevich

For the Government of the Kingdom of Sweden

Örjan Berner

For the Government of the Republic of Belarus

lässili E Nekrashevich

3. Ärendet och dess beredning

På svenskt initiativ ägde förhandlingar om ett dubbelbeskattningsavtal rum i Stockholm den 25-29 januari och i Minsk den 23-27 augusti 1993. Ett utkast till dubbelbeskattningsavtal paraferades den 27 augusti 1993. Det paraferade utkastet var upprättat på engelska. En svensk text har därefter upprättats och tillsammans med den engelska texten remitterats till Kammarrätten i Jönköping och till Riksskatteverket. Förutom önske- mål om vissa klarlägganden i propositionen har remissinstansema inte haft något att erinra. Avtalet undertecknades den 10 mars 1994. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Såsom framgår av 2 5 i den föreslagna lagen skall avtalets beskattnings- regler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skatt- skyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagets beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1-4 dels av en bilaga som innehåller avtalstextema på svenska och engelska. Avtalet består förutom av dessa två texter också av en vitrysk text. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag häri landet (1 5). Vidare regleras där frågan om förhållandet mellan de regler i avtalet som föreskriver att beskattning skall ske och annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag som kommunalskatte- lagen (1928z370), KL, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga. I 3 5 i förslaget föreskrivs att då en här bosatt person uppbär inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Vitryssland skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte ske. Sverige avstår numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till progressionsuppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Avsikten är således att ett sådant avstående skall ske även i detta fall. Lagförslaget innehåller också en bestämmelse (4 5) om att vissa författningar, bl.a. lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, inte längre skall tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Vitryssland.

Enligt art. 27 träder avtalet i kraft trettio dagar efter utväxlingcn av

Prop. 1993/94:2_30

ratifikationshandlingama. Det är. således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland har därför före- skrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5. Översiktligt om skattesystemet i Vitryssland Fysiska personer

Fysiska personer bosatta i Vitryssland är skattskyldiga för sina världsvida inkomster enligt en progressiv skatteskala där högsta skattesatsen är 50 % och gäller för inkomster överstigande 120 000 rubler per år (augusti 1993). 1 000 rubler motsvarar mindre än 10 kronor.

Juridiska personer

Bolag och andra juridiska personer beskattas med 30 %. För det fall att endast små vinster redovisas (under 1 miljon rubler) tas skatt ut med 15 %. För vissa verksamheter, t.ex. bank- och spelverksamhet, försälj- ning av antikviteter m.m., gäller högre skattesatser.

I vissa fall medges skattefrihet eller skattelättnad för att stimulera investeringar. Detta medges endast om den utländska andelen i.ett projekt (t.ex. ett joint venture) uppgår till mer än 30 %. Skattefrihet kan då medges under de första tre åren då investeringen visar överskott. Där- efter kan halverad bolagsskatt tas ut under ytterligare tre år om det är fråga om en verksamhet som anses prioriterad i Vitryssland.

Förmögenhetsskatt

En särskild förmögenhetsskatt på 1 % för juridiska personer och 0,1 % för fysiska personer tas ut på förmögenhetsvärdet av vad som enligt vitrysk lagstiftning definieras som "fast egendom". I princip anses en förmögenhetstillgång som "fast egendom" om tillgångens värde överstiger 10 000 rubler (under 100 kronor). Det är denna speciella definition av "fast egendom" som föranlett den särskilda utformningen av art. 6 punkt 2 i avtalet.

6. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll 6.1 Bakgrund

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala dubbel- beskattningsavtal, men det är också präglat av att Vitryssland är mindre

utvecklat än Sverige i industriellt hänseende. Således har Sverige godtagit regler i avtalet om s.k. matching exempt (art. 22 punkt 2 d och e). Detta betyder att Sverige i vissa fall medger skattefrihet för mottagen utdelning hos mottagande bolag trots att det normala kravet för skattefrihet i sådant fall - en beskattning på minst 15 % beräknat på ett svenskt underlag - inte har uppfyllts.

6.2. Avtalets tillämpningsområde

Art. ) anger de personer som omfattas av avtalet. I enlighet med denna artikel, som överensstämmer med OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1 d eller e, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat, dvs. enligt den interna lagstiftningen i en avtals- slutande stat år skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

Avtalet är inte tillämpligt på person som är skattskyldig endast för inkomst från källa i en avtalsslutande stat, se art. 4 punkt 1. Uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" inbegriper sålunda i princip endast person som är oinskränkt skattskyldig i staten i fråga. Den skatt- skyldighet som avses här är inte någon formell skattskyldighet. Personen skall vara skyldig att normalt erlägga skatt enligt de reguljära inkomst- skattetabellerna för de olika inkomster denne kan uppbära såväl från bosättningsstaten som från andra stater.

Art. 2 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Av punkt 2 framgår att avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som i framtiden påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. Utan hinder av art. 2 tillämpas bestämmel— serna om förbud mot diskriminering (art. 23) även på andra skatter än de som anges i att. 2, exempelvis på mervärdesskatt.

6.3. Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med OECD:s modellav- tal. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i respektive artikel definieras.

När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen får jag hänvisa till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 ff.).

Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Dessa brukar ibland benämnas tiebreaker-regler och är avsedda att lösa fall av s.k. dubbel

bosättning, dvs. fastställa var en person skall anses ha hemvist när reg- lerna i avtalet skall tillämpas.

Hemvistreglema i avtalet har således inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan regle- rar endast frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär t.ex. att avtalets hemvistregler saknar relevans bl.a. då det gäller att avgöra huruvida utdelning från svenska bolag skall beläggas med kupongskatt. Utdelning från svenskt bolag till en fysisk person som i skattehänseende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstift- ning, men som har hemvist i ett annat land enligt ett dubbelbeskattnings- avtal, skall således inte beläggas med kupongskatt.

Punkterna 2 och 3 reglerar fall av dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Vitryssland anses bosatt i Vitryssland. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt avtalet. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Vitryssland enligt respektive stats interna lagstiftning, men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Vitryssland skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt till t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag.

Art. 5 definierar "fast dnftställe". Uttrycket hari förevarande avtal fått ett innehåll som i huvudsak överensstämmer med det i OECD:s modell- avtal. Punkt 2 innehåller endast en uppräkning - på intet sätt uttömmande - av exempel, som vart och ett kan utgöra fast driftställe. Dessa exempel bör läsas mot bakgnmd av den allmänna defrnitionen i punkt 1. De uttryck som räknas upp i punkt 2, "plats för företagsledning", "filial", "kontor", "fabrik" osv. bör därför tolkas på sådant sätt att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i punkt 1. I punkt 3 anges vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte skall anses bedrivna från fast driftställe. I punkt 3 d anges bl.a. att innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor för företaget inte skall innefattas i uttrycket fast driftställe.

Bestämmelserna om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & KL. För att ett företag i Vitryssland skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige i enlighet med art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestämmelserna i avtalet. Givetvis förutsätter detta att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 2 5 i den föreslagna lagen). I de flesta fall torde fast driftställe i den angivna situationen föreligga även enligt bestämmelserna i KL.

6.4. Avtalets beskattningsregler

Art. 6-21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten

till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse vid tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hän- föras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten väl fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstift- ning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige enligt svensk skatte- lagstiftning inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6-21, innebär detta inte att den andra staten från- tagits rätten att beskatta inkomsten. Beskattning får i sådana fall ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna lagstiftning, men denna stat måste i så fall - om den är den skattskyldiges hemviststat - undanröja den dubbelbeskattning som då uppkommer. Hur detta genomförs regleras i art. 22.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fastig- het med utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av näringsverksamhet vid taxeringen här. Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12. Definitionen i punkt 2 avviker från OECD:s modellavtal. Avvikelsen är föranledd av den särskilda defmitionen av "fast egendom" som finns i vitrysk lagstiftning (se ovan under 5). I sak innebär den förevarande definitionen ingen ändring i förhållande till vad som normalt gäller när OECD:s definition används.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan in- komst beskattas enligt huvudregeln i punkt ] endast i den stat där före- taget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. "Fast driftställe" är med andra ord beteckningen för en sådan närvaro som ger källstaten rätt enligt avtalet att beskatta ett företag hemmahörande i den andra staten (jfr art. 5).

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha för- värvat om det - i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret - hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verk- samhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (punkt 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvalt- ningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra

artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 7).

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av näringsverksamhet i form av sjö- och luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver angiven verksamhet har hemvist. Detta gäller med andra ord oavsett om företaget har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten. De särskilda reglerna för SAS i punkt 2 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Arr. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverfön'ng mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär givetvis varken någon begränsning eller utvidgning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Arr. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som bruk- ligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse. För att utdelning från bolag i Vitryssland skall vara skattefri för ett svenskt bolag krävs exempelvis att fråga är om utdelning enligt svensk skattelagstiftning (jfr art. 22 punkt 2 d). Art. 10 eller motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket i andra sammanhang. Anledningen till att uttrycket definierats i art. 10 är att de betalningar beträffande vilka rätt föreligger att ta ut en skatt enligt de i artikeln angivna skattesatserna måste kunna avgränsas från andra betal- ningar. Samma princip gäller även för ränta och royalty (se art. 11 och .

12).

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (käll- staten). Skatten får dock inte överstiga 10 % av utdelningens brutto- belopp, om mottagaren har rätt till utdelningen. Om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar minst 30 % av det utbetalande bolagets kapital är källskatten begränsad till högst 5 % av utdelningens bruttobelopp.

I andra stycket av punkt 2 anges vissa särskilt kvalificerade fall där någon källskatt på utdelning inte alls skall tas ut. De villkor som före- skrivs är dels att det är fråga om ett 100 % ägt dotterbolag, dels att de vinstmedel av vilka utdelningen betalas har beskattats och härrör från någon av vissa särskilt angivna verksamheter (industriella aktiviteter, jord- eller skogsbruk, turism m.m.). De uppräknade verksamheterna överensstämmer med de i art. 22 punkt 2 e angivna som behandlar matching credit och matching exempt (se nedan).

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt beträf- fande utdelning gäller endast då "mottagaren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 punkt 2)

och royalty (art. 12 punkt 2), följer att den angivna begränsningen av ' Prop. 1993/942230 skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en repre- sentant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret tar sikte på fall där den som har rätt till utdel- ningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av själv— ständig yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se punkterna 33-39 i kommentaren till art. 10 punkt 5 i OECD:s modellavtal). '

Art. ]] behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som här menas med ränta framgår av punkt 4 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10). Även källstaten får enligt punkt 2 beskatta räntan, men skatten får, om mot- tagaren har rätt till räntan, i sådant fall inte överstiga 5 % av räntans bruttobelopp. I vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt. Dessa fall anges i punkt 3 och avser bl.a. när räntan betalas av regering eller centralbank i en avtalsslutande stat. I punkt 3 e återfmns en bestämmelse som undantar ränta som utgår vid kreditförsäljning från källskatt.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 respektive art. 14 som behandlar inkomst av rörelse respektive själv- ständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige - i de fall bosättning i Sverige enligt interna beskattningsregler inte föreligger - endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför- sig till här belägen fastighet (53 5 1 mom. a KL och 6 5 1 mom. SIL).

Royalty som avses i an. 12 punkt 3 och som härrör från en avtals- slutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Definitionen av uttrycket "royalty" (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10) omfattar till skillnad mot OECD:s modellavtal från 1992 leasingavgifter. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar men denna skatt får inte överstiga 10 % av ' royaltyns bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn. För vissa royaltybetalningar gäller en lägre högsta skattesats. För royalty som avser ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, patent, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller ventenskaplig natur (industriell royalty) är källskatten begränsad till högst 3 % av royaltyns bruttobelopp. För denna typ av royalty finns också en mest gynnad nationsklausul i punkt 7. För

royalty som avser ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning (leasing) är käll- skatten begränsad till högst 5 % av royaltyns bruttobelopp. Royalty som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Vitryssland får således beskattas här, men skatten får inte överstiga 3, 5 respektive 10 % av royaltyns bruttobelopp. '

Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadig- varande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 respektive art. 14 som behandlar inkomst av rörelse respektive självständig yrkes— utövning.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna skiljer sig något från motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Bestämmelsen i punkt 5 möjliggör för en avtalsslutande stat att beskatta fysisk person för realisationsvinster som härrör från överlåtelse av an- delar m.m. i bolag i staten i fråga om överlåtelsen sker under de tio år som följer närmast efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i denna stat.

Enligt art. 14 beskattas inkomst av självständig yrkesutövning i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande får dock inkomsten även beskattas i verksamhetsstaten. Den del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i verksamhetsstaten är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anord- ningen. '

Innebörden av uttrycket "fritt yrke" belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast förklarande och inte ut- tömmande. Det bör observeras att denna artikel behandlar "fritt yrke eller annan självständig verksamhet". Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän utövar. Sådan verksamhet omfattas av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av enskild tjänst. Huvudregeln är att sådan inkomst beskattas endast i hemviststaten. Detta gäller t.ex. om arbetet utförts där eller i en tredje stat. Punkt 1 innebär att sådan inkomst i princip också får beskattas i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs där. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskatt- ning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i inter- nationell trafik.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 beskat— tas i den stat där bolaget i fråga har hemvist.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin

verksamhet regleras i art. 17. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten utövas (punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten för- värvats under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv.

Art. 18 behandlar beskattning av pension, livränta och liknande ersätt- ningar. Sådan pension som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslutande stat eller dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i statens eller myndighetens tjänst omfattas dock inte av denna artikel, utan av art. 19 punkt 2. I fråga om sådan i art. 18 behandlad ersättning får den beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör.

Inkomst av ojfentlig tjänst - med undantag för pension - beskattas enligt arr. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (p. 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas emellertid sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 2 fmns bestämmelser rörande beskattning av pension på grund av tidigare offentlig tjänst. Sådan pension beskattas endast i källstaten (p. 2 a), om inte personen i fråga har hemvist och är medborgare i den andra staten (p. 2 b). I sådana fall sker beskattning endast i hemviststaten. Detta gäller emellertid inte utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen. Enligt punkt 3 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst), art. 16 (Styrelsearvoden) respektive art. 18 (Pension m.m.).

Art. 20 innehåller regler för studemnde och ajfärspmktikanter.

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6-20 får enligt art. 2] (Annan inkomst) beskattas endast i inkomsttagarens hemviststat utom i de fall som anges i punkt 2.

6.5. Metoder för att undanröja dubbelbeskattning

Bestämmelserna som anger metoderna för att undanröja dubbelbeskatt- ning fmns i att. 22. Såväl Vitryssland som Sverige tillämpar avräknings- metoden ("credit of tax") som huvudmetod för att undvika dubbelbeskatt- mng.

Innebörden av avräkningsmetoden är för svensk del att en person med hemvist i Sverige taxeras här även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i Vitryssland. Den uträknade svenska skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i Vit- ryssland. Avräkniug medges för vitryska skatter som omfattas av avtalet även om de uttagits på grundval av ett förrnögenhetsvärde (punkt 2 c). Vid avräkningen tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om av- räkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på in- komsten på vanligt sätt.

I likhet med de flesta andra avtal med utvecklingsländer innehåller

detta avtal regler om att mottagen utdelning i vissa fall är skattefri i mottagande bolags hand trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts. Bestämmelserna återfinns i punkt 2 d respektive e. Reglerna gäller under de fem första åren under vilka avtalet tillämpas. Denna period kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna (punkt 0. Förslag om förlängning kommer, om sådan överenskommelse träffas, att i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion 1988/89:Sk35 givit regeringen till känna (SkU25), föreläggas riksdagen för godkännande. '

Regler mot offshoreverlsamhet m.m.

Bestämmelsen i art. 22 punkt 3 (om undantag från avtalets tillämpning - i vissa fall) är avsedd att utgöra avtalets mekanism för att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvud- kontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl.

Offshoreverksarnhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt upprättade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den interna marknaden i den stat där de är upprättade. Avsikten är att bolagen endast skall bedriva sin verk- samhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats ofta på en helt schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhanda- hållandet av dessa speciella register och lagstiftning är att attrahera ut- ländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten i utlandet att upprätta formella bolagsetableringar i den egna staten. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av "verksamhet" som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, försäkrings- och fmansverksamhet och annan liknande verksamhet som

inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande."

Statemas intresse av att få dessa utländska verksamheter knutna till den egna staten är dels skatteintäkterna dels också att bolagen för att erhålla registrering ofta tvingas anställa ett visst antal personer bosatta i staten. Ett exempel på sådan offshorelagstiftning är den som gäller på Labuan Island i Malaysia. Enligt denna lagstiftning beskattas banker och försäk- ringsföretag med en skattesats på endast 3 % om verksamheten sker i utländsk valuta eller avser att täcka utländska försäkringsfall. Den norma- la bolagsskatten i Malaysia uppgår annars till 35 %. Offshorelagstift- ning har införts eller håller på att införas i flera andra länder i Asien. Detsamma gäller beträffande vissa länder i Europa och Afrika.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av "operational headquarters" (finns i Singapore) och "coordination centres" (finns i Belgien) och liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster mot ersättning till en grupp av närstående bolag som bedriver verksamhet- utanför staten i fråga. Ersättningen är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som ett väsentligt syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller ickebeskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Dubbelbeskattningsavtal syftar till att eliminera eller minska de skatte- hinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög beskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande länderna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkommatotal skatte- frihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren är hemmahörande. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verk- samhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsländerna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom dubbelbeskattningsavtal. Någon särskild offshorelagstiftning finns inte i Vitryssland. Det finns inte heller något som tyder på att Vitryssland avser att införa en sådan lagstiftning. Vid ingående av nya dubbelbeskattningsavtal är det emellertid svensk policy att införa särskilda spärregler på detta område som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i den andra avtals- slutande staten. Detta är särskilt angeläget eftersomlett dubbelbeskatt- ningsavtal ofta är tillämpligt under mycket lång tid-.

6.6. Särskilda bestämmelser

I art. 23 återfinns bestämmelser om förbud i- vissa fall mot diskriminering vid beskattningen. Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 24 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 25. I art. 26 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän. Bestämmelserna i att. 23-26 överensstämmer i allt väsentligt med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal.

6.7. Slutbestämmelser

Art. 27 och 28 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och '

Prop. 1993/94z230

upphörande. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter utväxlingen av Prop. 1993,/942230 ratifrkationshandlingarna. Avtalet är avsett att tillämpas på inkomster som förvärvas den 1 januari året närmast efter ikraftträdandet eller senare. Avtalet kan sägas upp minst sex månader före varje årsskifte.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 mars 1994 Närvarande: statsrådet B. Westerberg, ordförande, och statsråden Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Thurdin, Hellsvik, Wrbble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition 1993/94:230 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland.