Prop. 1993/94:42

Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå

Regeringens proposition

ww 1993/94z42

Kop av interreglonal persontrafik på jarnvag lägg/94:42

samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Mats Odell O(ommunilcationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att anslaget Köp av inter-regional persontrafik på järnväg tilldelas ytterligare 9,3 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 för att täcka kostnaden för statens upphandling av flygtrafik mellan Östersund och Umeå. Flygtrafik på denna sträcka föreslås vidare upphandlas även för budgetåret 1994/95. Vidare föreslås köp av inter- regional persona-ank på järnväg inom en kostnadsram på 437 miljoner kronor för budgetåret 1994/95.

1 Riksdagen ]993/94. I saml. Nr 42

Innehållsförteckning Prop. 1993/94:42

Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund Köp av interregional persontralik på järnväg Upphandling av flygtrafik mellan Östersund och Umeå

Jäla-IN»—

Utdrag ur protokoll vid regeringssamrnanträde 1993-10-07

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner vad regeringen anför om upphandlingen av interregional persontrafik på järnväg för tralikåret 1994 och inför tralikåret 1995 (avsnitt 3),

2. godkänner vad regeringen. anför om statens ansvar för flygtrafik mellan Ostersund och Umeå för budgetåret 1994/95 (avsnitt 4),

3. till Köp av interregional persontrcy'ik på järnväg på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 under sjätte huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 9 300 000 b (avsnitt 4).

Hänvisningar till S1

2. Bakgrund

Från sjätte huvudtitelns reservationsanslag Köp av interregional person- trafik på järnväg finansieras sådan persontrafiksom är regionalpolitiskt angelägen men som inte kan drivas på företagsekonomiska villkor. Anslaget disponeras även för ersättning till Statens järnvägar (SJ) för vissa gemensamma funktioner på länsjämvägarna. Av budget- proposilionen (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet. 1992/93:TU39, rskr. 1992/93z445) framgår att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag till avtal för tralikåret 1994 under hösten 1993. Detta innebär att ett slutligt avtal med trafikoperatörerna kan upprättas i god tid innan tralikåret startar.

Vidare disponeras anslaget för drift- och investeringsbidrag till Inlands— banans intressenter. Riksdagen har beslutat (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet. 1992/93:TU39, rskr. 19921'93z445) att drift— och investeringsbidraget till Inlandsbanans intressenter skall uppgå till 27 miljoner kronor per år under en femårsperiod fr.o.m. budgetåret 1993/94.

I enlighet med regeringens kompletteringsproposition (prop. 1992/93:150 bil. 5, bet. 1992/93zTU39, rskr. 1992/93z445) skall från anslaget vidare bestridas kostnaden för regionalpolitiskt betingad dyg— tralik mellan Östersund och Umeå. Enligt propositionen skall regeringen återkomma till riksdagen under budgetåret 1993/94 om kostnaden för Hygtralikupphandlingen inte kan rymmas inom anslaget.

3. Köp av interregional persontrafik på järnväg

Regeringens förslag:

— Regeringen bemyndigas att köpa interregional persoan på järnväg inom en kostnadsram på 437 miljoner kronor för bud- getåret 1994/95 .

Femåriga avtal om trafik under trafikåren 1994-1998 ingås för

följande sträckor: Västerås—Katrineholm, Mjölby—Örebro, Nässjö—Falköping-Skövde samt Kalmar/Karlsluona—Alvesta- Göteborg.

Utgångspunkten för förhandlingarna inför trafikåret 1995 är det trafikutbud och de medel som riksdagen beslutar om för trafikåret 1994.

Bakgrund: Ansvaret för förhandlingar om och administrationen av statens köp av interregional persontrafik på järnväg överfördes den 1 juli 1991 i enlighet med direktiv (dir. 199123) till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m. Enligt tilläggsdirektiv till kommittén (dir. 1992:79) skall upphandlingen ske i konkurrens mellan olika järnvägsföretag. Trafiken kan vidare upphandlas på perioder upp till fem år. Vid förhandlingar om mer långsiktiga avtal kan förhandlaren välja att föreslå upphandling av rullande materiel i stället för upphandling av trafik.

Statens kostnad för köp av persontrafik minskade med närmare 20 % (från 548 miljoner kronor budgetåret 1992/93 till 446 miljoner kronor budgetåret 1993/94) det första året trafiken upphandlades i konkurrens. långsiktiga avtal avseende trafiken i Bergslagen (Borlänge-Mora, Gävle— Borlänge—I-Iallsberg och Gävle—Avesta Krylbo—Hallsberg) samt på Herrljungabanan (Uddevalla—Herrljunga—Borås) tecknades med SJ, som för övrigt erhöll all trafik i upphandlingen för trafikåret 1993.

Kommittén redovisade den 3 september i år (K93/2277/ 1) förslag till upphandling av persontrafik för trafikåret 1994. Förslaget innebär att statens köp av trafik uppgår till 437 miljoner kronor under budgetåret 1994/95 . I beloppet ingår ersättning till SJ för vissa gemensamma kostnader för länsjärnvägama med 58 miljoner lcronor.

Kommitténs förslag till upphandling innebär att all trafik upphandlas av SJ för trafikåret 1994. Långsiktiga avtal (trafikåren 1994-1998) föreslås på följande sträckor:

— Västerås—Katrineholm och Mjölby—Örebro, — Nässjö—Falköping—Skövde och Kalmar/Karlskrona—Alvesta—Göteborg.

Överenskommelsema bygger på att ny fordonsmateriel successivt infasas från trafikåret 1994. Västerås-Katrineholm och Mjölby— —Örebro

1' Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 42

baseras på att samordning sker via ett regionalt trafiksystem i Östergöt— Prop. 1993/94:42 land.

Kommitténs förslag innebär följande trafikutbud för trafikåret 1994 (1993 års trafikutbud anges inom parentes):

Sträcka Antal tågpar per dag Övre Norrland inkl. malmbanan 2— (2—) Östersund—Storlien 3 (3) Borlänge—Mora 7 (4) Gävle—Borlänge-Hallsberg 4 (3) Gävle—Avesta Krylbo—Hallsberg 4 (2) Västerås—Katrineholm 7 (5) Eskilstuna—Stockholm 2 (2) Mjölby—Örebro 7 (4) Karlstad—Charlottenberg 2 (2) Uddevalla-Herrljunga—Borås 6 (6) Nässjö—Falköping—Skövde 8 (8) Kalmar/Karlskrona—Alvesta—Göueborg S (4)

* Ett tågpar tillkommer söder om Vännäs

Med tågpar avses en tur- och returkörning med ett tågsätt. Det angivna trafikutbudet avser iprincip trafik måndag—fredag. Vissa veckoslutsvaria— tioner förekommer.

Den upphandlade trafik som föreslås motsvarar i princip föregående års trafik. Antalet tågpar har dock ökat på ett flertal sträckor.

Eskilstuna—Stockholm är ett kombinerat trafiksystem med tåg och buss. Förutom två tågpar via Flen ingår 15 dubbelturer med buss.

Konkurrerande anbud har lämnats på följande sträckor:

- Östersund—Storlien, — Västerås—Katrineholm, - Nässjö-Falköping—Skövde och Kahnar/Karlskrona—Alvesta—Göteborg.

Offerter har lämnats av BK Tåg AB, Dalatåg AB, Västmanlands Lokal- trafik AB och SJ. Med utgångspunkt från förutsättningen att frågan om tillgång till rullande materiel och SJ:s biljetthanteringssystem m.m. kan lösas har kommittén beräknat statens kostnader för upphandling av privata operatörer på olika linjer. En jämförande analys av de olika anbuden visar att de privata alternativen inte är konkurrenskraftiga på sträckorna Östersund—Storlien och Kalmar/Karlskrona—Alvesta—Göteborg. På sträckan Västerås—Katrineholm har ett anbud lämnats med egen fordonsmateriel och där samtliga kostnader för att bedriva trafiken finns 4 redovisade. Den offererade trafiken har dock av kvalitetsskäl och bristen

på långsiktighet inte kunnat konkurrera med SJ:s bud.

På sträckan Nässjö-Falköping—Skövde änns ett konkurrerande anbud från BK Tåg AB som långsiktigt synes vara mest konkurrenskraftigt. BK Tåg AB har dock inte träffat avtal med berörda traäkhuvudmän om kompletterande traäk. Ett antal praktiska frågor rörande tillgång till fordon, ersättning till SJ för vissa gemensamma funktioner m.m. har inte varit möjliga att klara ut inom ramen för kommitténs arbete. Kommittén har dock beräknat statens merkostnad för en upphandling av BK Tåg AB på sträckan Nässjö—Falköping—Skövde, jämfört med upphandling av SJ, till 2—7 miljoner kronor per år under en femårsperiod.

Kommittén har vid en sammanvägning funnit att SJ:s bud på samtliga sträckor är förrnånligast. De långsiktiga avtalen innebär väsentligt ökad standard genom ny materiel och ett utökat traäkutbud. Upphandlingen kan dessutom ske till en lägre kostnad jämfört med trafikåret 1993. Besparingen uppgår till 9 miljoner kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kommitténs förslag till upphandling av persontrafik för traäkåret 1994 innebär en lägre kostnad (9 miljoner kronor) för staten jämfört med traäkåret 1993. Dessutom utökas antalet tågpar i förhållande till år 1993 och nya fordon införs på vissa sträckor.

Kommitténs förslag innebär samtidigt att all persontrafik som upphand- las av staten kommer att drivas av SJ. Femåriga avtal föreslås träffas avseende traäk på sträckorna Västerås— Katrineholm, Örebro-Mjölby, Nässjö—Falköping- -Skövde och Kalmar/Karlslcrona—Alvesta—Göteborg. Såsom redovisats änns redan äerårsavtal med SJ om traäken i Bergslagen och på Herrljungabanan. Sammantaget innebär detta att, givet det nuvarande innehållet i statens köp av traäk, fyra sträckor kommer att upphandlas inför traäkåret 1995 dvs. Övre Norrland inklusive malm- banan, Östersund—Storlien, Eskilstuna—Stockholm samt Karlstad— Charlottenberg.

Inom komrnunikationssektom pågår ett långsiktigt arbete för att öka effektiviteten genom att bl.a. avreglera marknaderna i syfte att öka konkurrensen. Under de senaste åren har åtgärder vidtagits för att öka inslaget av konkurrens på järnvägsmarlmaden i Sverige. Regeringen har vid olika tillfällen redovisat sin målsättning att avreglera jämvägstraäken den 1 januari 1995.

Förslag till hur en avreglering kan genomföras i enlighet med rege— ringens målsättning har nyligen redovisats i en rapport från Kommunika- tionsdepartementet (En öppen jämvägsmarknad i Sverige, Ds 1993:63). Rapporten remissbehandlas under hösten. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag i denna del under år 1994.

Regeringen har i anslutning till beredningen av korrunitténs förslag till upphandling av traäk traäkåret 1994 övervägt ett alternativ med en privat operatör på en av de upphandlade sträckorna (Nässjö—Falköping— Skövde). På denna sträcka änns enligt statens förhandlare ett konkurre- rande anbud från BK Tåg AB som långsiktigt synes vara mest konkur- renskraftigt. En ny operatör på stomnätet för emellertid med sig vissa engångskostnader för staten. Merkostnaden för staten att upphandla traäken av BK Tåg AB har beräknats till totalt 16 miljoner kronor under en femårsperiod jämfört med SJ-altemativet. Härav avser 6 miljoner

kronor engångskostnader under traäkåret 1994. Vidare skulle den årliga Prop. 1993/94:42 kostnaden i BK Tåg-altemativet bli något högre jämfört med SJ:s bud.

Ett konkurrensch i form av ytterligare en operatör inom den upphandlade traäken kan ha ett egenvärde i en process mot ökad konkurrens inom hela jämvägssektom. Ytterligare en operatör kan också skapa förutsättningar för lägre kostnader för den upphandlade traäken på sikt. BK Tåg—alternativet innebär emellertid att staten måste vara beredd att acceptera en något högre kostnad samtidigt som garantier krävs för att traäkutbudet i de berörda länen inte försämras med en sådan lösning.

Traäken i den berörda regionen är sammansatt av dels sådan inter- regional traäk som upphandlas av staten, dels traäkhuvumännens kompletterande köp av traäk på sträckan Nässjö—Falköping—Skövde. För att traäken i de båda länen skall fungera tillfredsställande krävs en samordnad lösning varvid en operatör ges traäkeringsuppdraget, bl.a. på grund av att samma materiel skall gå i omlopp i den interregionala, regionala och lokala traäken. 'I'raäkhuvudmännen i Jönköpings och i Skaraborgs län har för sin del, efter förhandlingar med BK Tåg AB och SJ, tecknat avtal med SJ om den kompletterande traäken.

Regeringen godkänner mot denna bakgrund den preliminära över- enskommelse som ingåtts mellan kommittén och SJ om traäk på det olönsamma nätet. Till avtalet bör dock fogas en möjlighet för statens för- handlare att inför traäkåret 1995 upphandla traäken på sträckan Nässjö—Falköping—Skövde i konkurrens för traäkåren 1995—1999. Utgångspunkten för upphandlingen bör vara det traäkutbud som ligger i det femåriga avtal som ingås med SJ. SJ förbinder sig samtidigt att överlåta den kompletterande trafiken på sträckan Nässjö—Falköping— Skövde till den operatör som tecknar avtal med staten.

Statens köp av interregional pcrsontraäk på järnväg kommer i enlighet med regeringens förslag att uppgå till 437 miljoner lcronor för budgetåret 1994/95 vilket är 9 miljoner kronor mindre än för budgetåret 1993/94. I medelsberäkningen ingår ersättning till SJ för vissa gemensamma funk- tioner för länsjämvägama. 1 medelsberäkningen ingår inte kommitténs förhandlings— och administrationskostnader. Regeringen återkommer i nästa budgetproposition till frågan om anslag för budgetåret 1994/95 .

Utgångspunkten för förhandlingarna inför traäkåret 1995 är det traäkutbud och de medel som riksdagen beslutar om för traäkåret 1994. Mot bakgrund av regeringens avsikt att avreglera jämvägstraäken på det statliga bannätet fr.o.m. den 1 januari 1995 är det angeläget att upp- handlingen för traäkåret 1995 genomförs med tydliga riktlinjer be- träffande anbudsförfarandet. Upphandlingen inf'or traäkåret 1995 skall således bygga på konkurrensneutrala förutsättningar. Direktiven till förhandlaren, som med nuvarande planeringsinriktning skall beslutas av regeringen i början av år 1994, skall innehålla riktlinjer som möjliggör likställighet mellan olika anbudsgivare. Riktlinjer för hur tillgången till rullande materiel samt till gemensamma äinktioner skall garanteras en ny operatör bör härvid anges för an en upphandling i konkurrens skall bli reell. SJ:s roll som dominerande operatör i kombination med att man handhar funktioner som är av strategiskt värde för konkurrerande 6 anbudsgivare är härvid av central betydelse för att fler operatörer skall

kunna träda in på järnvägsmarknaden framöver. Regeringen avser att Prop. 1993/94:42 återkomma till riksdagen i dessa frågor under våren 1994.

Hänvisningar till S3

  • Prop. 1993/94:42: Avsnitt 1

4. Upphandling av flygtraäk mellan Östersund och Umeå

Regeringens förslag:

För att täcka kostnaden för den nu upphandlade flygtrafiken mellan Östersund och Umeå bör anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg anvisas ytterligare 9,3 miljoner kronor på tilläggsbudget för budgetåret 1993/94.

För att trygga ett grundläggande äygtrafikutbud mellan Ostersund och Umeå efter utgången av budgetåret 1993/94 bör ett nytt anbudsförfarande genomföras.

Om flygtrafikupphandlingen medför någon kostnad för staten skall denna belasta anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1994/95 .

Bakgrund: I proposition (prop. 1992/93:150 bil. 5, bet. 1992/93:TU39, rskr. 1992/93z445) med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. föreslog regeringen att ett grundläggande flygtraäkutbud bör tryggas mellan Östersund och Umeå.

Regeringen uppdrog den 27 maj 1993 åt generaldirektör Kaj Janérus att lämna förslag till upphandling på linjen Östersund—Umeå. Efter riksdagsbeslut i denna fråga gav regeringen förhandlingsmannen tillkänna genom beslut den 24 juni 1993 vad riksdagen anfört om traäkens standard m.m.

Regeringen godkände den 29 juli 1993 förhandlingsmannens förslag till äygtraäkupphandling. Avtalet innebär att linjen Östersund—Umeå traäkeras med två dubbelmrer per dag under helgfri måndag—fredag fr.o.m. den 16 augusti 1993 till och med den 30 juni 1994. Med dubbeltur avses en tur- och returäygning. Traäken skall utföras med flygplan av typ Shorts 360. Kostnaden för den upphandlade traäken mellan Östersund och Umeå uppgår till 9,3 miljoner kronor för den avtalade perioden.

Utredningsmannen har i sin redovisning till regeringen pekat på vissa förhållanden i den nu genomförda upphandlingen som begränsat statens möjligheter till en förmånlig upphandling. Genom att direktiven så hårt ' knutits till en viss säteskapacitet beträffande trafikens standard har också förhandlingsmannens utrymme vid slutförhandlingen begränsats till två flygbolag vilka lämnat de dyraste anbuden. Bland de anbud som lämnades fanns bolag som erbjöd en traäk som omfattade fyra dubbel- 7

turer utan kostnad för staten. Utbudet av stolar blev i det alternativet t.o.m. något större än i det nu upphandlade alternativet. Vidare fanns utbud med flygplan med en mindre säteskapacitet som erbjöds till väsentligt lägre pris än det som nu valdes.

Utredningsmannens redovisning visade således på alternativ i vilka flygplan med lägre säteskapacitet väl kunde tillgodose traäkbehovet men med en bättre spridning över dagen och till en lägre kostnad för staten. Han pekade vidare på att det kunde vara ekonomiskt fördelaktigt att kunna upphandla traäk för en längre tidsperiod än ett budgetår.

Skälen för regeringens förslag: Staten har uttalat ett ansvar för att ett grundläggande äygtraäkutbud tryggas mellan Östersund och Umeå. Traäken på denna sträcka har med hänsyn till sjukvårdens organisation en särställning som motiverar särskilda insatser för att trygga en direkt flygförbindelse. Även om den nyligen genomförda upphandlingen visar på stor spännvidd i statens kostnader för en traäk änns det inte skäl till att i nuläget göra någon annan bedömning än att den aknrella traäken bör tryggas genom en ny anbudsuppllandling fran statens sida.

Inför en ny upphandling bör erfarenheterna av den nyligen genomförda upphandlingen tas tillvara. Utredllingsmannens redovisning till regeringen visar som redan nämnts att kostnaderna för staten med andra förut- sättningar för upphandlingen hade kunnat reduceras väsentligt. Det är därför av stor vikt att utrednirlgsmannen med ett bibehållet mål om kvalitet i traäkutbudet får möjlighet att upphandla en traäk som baseras på en vidare bedömning av begreppet standard. Det kan gälla flygplanets standard i olika avseenden men också biljettpris, frekvens, tidsmässig förläggning av traäken m.m. För att åstadkomma en smidig besluts— process bör det vidare gälla som ett krav att de som lämnar anbud på trafiken skall ha nödvändiga operativa tillstånd från Luftfartsinspeklionen.

För att ge utrymme för en mer kostnadseffektiv upphandling anser regeringen i likhet med utredningsmannen att möjlighet bör ännas att teckna avtal under en längre tidsperiod än ett budgetår. Regeringen föreslår därför att flygtraäk mellan Östersund och Umeå upphandlas för budgetåret 1994/95 med möjlighet att teckna avtal för en period på högst tre år under förutsättning att statens årliga kostnad för äygtraäkupphand- lingen därmed blir betydligt lägre.

Upphandlingen skall liksom den nyligen genomförda ske genom ett anbudsförfarande i konkurrens mellan olika äygoperatörer. Traäkutbudet bör vara av minst samma omfattning som för innevarande budgetår, dvs minst 2 direkta dubbeltrirer per dag under helgfri måndag—fredag. För- handlarens förslag till trafiklösning skall underställas regeringen för god- kännande.

En eventuell kostnad för flygtraäkupphandlingen bör liksom tidigare belasta anslaget Köp av interregional persontraäk på järnväg. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i anslagsfrågan avseende budgetåret 1994/95 .

Kostnaden för den nu upphandlade flygtraäken mellan Östersund och Umeå uppgår till 9,3 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 och bör belasta reservationsanslaget Köp av interregional persontraäk på järnväg. Ersättningen till äygbolaget utbetalas kvartalsvis i förskott från och med

traäkstart. Kostnaden för flygtraäkupphandlingen ryms emellertid inte inom ramen för nämnda anslag.

För att täcka kostnaden för flygtraäkupphandlingen föreslår regeringen att på anslaget Köp av interregional persontraäk på järnväg anvisas ytterligare 9,3 miljoner kronor på tilläggsbudget för budgetåret 1993/94. Anslaget kommer därmed att uppgå till sammanlagt 520,3 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1993/94:42: Avsnitt 1

Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringsammanträde den 7 oktober 1993

Närvarande: statsministem Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thundin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 1993/94:42" Köp av interregional persontraäk på järnväg samt flygtraäk mellan Ostersund och Umeå.