Prop. 1994/95:11

Differentierad skatt på blyfri bensin

Regeringens proposition 1994/ 95 : 1 1 $%]

Differentierad skatt på blyfri bensin

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 augusti 1994

Birgit Friggebo

Anne Wibble (Finansdepanememet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att skatten på blyfri bensin differentieras efter den indelning i miljöklasser för bensin som föreslås införd i en bilaga till lagen om kemiska produkter. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 december 1994.

Innehållsförteckning Prop. 1994/95:11

1 Förslag till riksdagsbeslut ............................................... 3 2 Lagtext ..................................................................... 3 3 Ärendet och dess beredning ............................................ 4 4 Differentiering av skatten på blyfri bensin .......................... 4

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantråde ......................... 6

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1961 :372) om bensinskatt

Härigenom föreskrivs att 2 5 lagen (1961:372) om bensinskatt1 skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

252

Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 3 kronor 14 öre per liter för blyfri bensin, varmed avses bensin med en blyhalt om högst 0,013 gram per liter vid 150 C och med 3 kronor 65 öre per liter för annan bensin.

Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 3 kronor 14 öre per liter för bensin som uppfyller krav för miljöklass 2, med 3 kronor 20 öre för bensin som upleler krav för miljöklass 3 och med 3 kronor 71 öre per liter för annan bensin. I bilagan till lagen (1985:426) om kemiska produkter anges kraven för miljöklass 2 och 3.

För metanol tas skatten för år 1994 ut med 80 öre per liter. Ingår

metanol eller etanol i en blandning som avses i 1 5 första stycket a) eller 0) tas skatten för år 1994 ut för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och för blandningen i övrigt på det sätt som framgår av första stycket.

För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med belopp som områknas enligt 2 a &. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Skatt tas inte ut för smörjolja som är inblandad i bensin.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

1 lagen omtryckt l984:993. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975z274. 2 Senaste lydelse 1993: 1509.

3. Ärendet och dess beredning

Regeringen har i prop. 1994/95:4 Miljöklasser för bensin m.m. behandlat utformningen av ett system för miljöklassning av blyfri bensin. Förslaget baseras på en av Statens naturvårdsverk utarbetad rapport Bättre miljö- egenskaper hos bensin som remissbehandlats. Bakgrunden till förslaget och de närmare skälen för miljöklassindelningen finns i nämnda propo- sition. Förslaget i propositionen innebär att det i en bilaga till lagen (1985 :426) om kemiska produkter införs en kravspecifikation för bensin som innebär att den blyfria bensinen indelas i två olika miljöklasser, miljöklass 2 och miljöklass 3. I det följande föreslås att en differentiering av bensinskatten på blyfri bensin införs baserad på denna indelning.

Utformningen av Erfatmingsförslaget har skett i samråd med Riks- skatteverket.

Lagrådet

lagförslaget är av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från lagrådet har därför inte inhämtats.

4. Differentiering av skatten på blyfri bensin

Regeringens förslag: För annan bensin än den som tillhör den bästa miljöklassen höjs skatten med 6 öre per liter.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har i propositionen om Miljöklasser för bensin m.m. närmare redogjort för de skäl som ligger bakom förslaget till att blyfri bensin delas in i två miljöklasser. Som framhållits i propositionen är syftet att med denna indelning som grund införa åtgärder som påskyndar övergången till miljövänligare bensin. Naturvårdsverkets förslag, som legat till grund för regeringens ställningstagande, innebär också att skatten på blyfri bensin differentieras med utgångspunkt från den nämnda miljöklassindelningen. Riksskatte- verket och Energiskatteutredningen framhöll vid remissbehandling av förslaget att en differentiering komplicerade skattelagstiftningen och kunde vara administrativt krånglig och svårkontrollerad. För att minska nämnda olägenheter bör ett nära samråd utvecklas mellan dem som har att övervaka efterlevnaden av miljöklassindelningen och skattemyn- dighetema.

Det är lämpligt att, såsom också Naturvårdsverket framhållit, skattedifferentieringen bestäms så att den i stort motsvarar skillnaderna i produktionskostnadema mellan bensin som kan hänföras till den bästa miljöklassen (miljöklass 2) och annan blyfri bensin (miljöklass 3). Skillnaden bör mot denna bakgrund vara 6 öre per liter. Detta kan

lämpligen åstadkommas genom att skatten på annan bensin än den som PI'OP- 1994, 95 311 tillhör miljöklass 2 höjs med 6 öre per liter. Bensinskatt bör således tas ut med 3 kr 14 öre per liter för bensin tillhörig miljöklass 2, med 3 kr 20 öre per liter för bensin tillhörig miljöklass 3 och med 3 kr 71 öre per liter för annan bensin. Till detta kommer koldioxidskatt med 77 öre per liter.

Vid en fullständig övergång till den miljövänligaste bensinen är de föreslagna reglerna neutrala i förhållande till de offentliga finanserna jämfört med dagsläget.

Förslaget föranleder ändringar i 2 5 lagen (1961:372) om bensinskatt. Definitionen i skattelagen på blyfri bensin är obehövlig och kan således utgå.

Den nu förordade differentieringen av bensinskatten bör träda i kraft den 1 december 1994. Härigenom får alla som opererar på den svenska bensinmarknaden likartade förutsättningar att anpassa sig till det nya systemet.

Bestämmelser om skatt på mineraloljor (inklusive bensin) finns i EG- direktiven 92/81/EEG och 92/82/EEG. Det förra behandlar skattebasen, det vill säga vilka produkter som skall beskattas, medan det senare sätter vissa minimiskattesatser som inte får underskridas. De lägsta tillåtna skattenivåema är 337 ECU och 287 ECU per 1 000 liter blyad respektive blyfri bensin. Detta motsvarar idag 3 kr 15 öre respektive 2 kr 68 öre per liter (1 ECU = 9 kr 34 öre den 8 augusti 1994). Såsom framgått tidigare kommer skatten på bensin, bestående av bensinskatt och koldioxidskatt, även efter de föreslagna förändringama att överstiga minimiskattenivåema. Enligt direktiv 92/81/EEG gäller att skattesatsen för varje bränslekategori skall vara enhetlig. I artikel 8 i direktivet nämns vissa fall då medlemsstaterna får göra undantag från denna regel. I artikel 8.4 ges dessutom en generell möjlighet för medlemsstaterna att få EU-Rådets godkännande för ytterligare avvikelser från regeln om en enhetlig skattesats. Det finns ett stort antal exempel på att länder begärt och fått godkännande för olika typer av undantag från mineraloljedirektivet. Dock har inget land ännu fått prövat möjligheterna att få undantag för skattedifferentiering på miljöklassad bensin. I förhandlingama om ett medlemskap har EU, med stöd av nämnda undan- tagsregel, medgett att Sverige kan behålla nuvarande miljöklassystem för oljor. En begränsning är att den angivna minimiskattesatsen inte får underskridas. Vid ett svenskt EU-medlemskap krävs ett motsvarande godkännande också för den nu föreslagna skattedifferentieringen på bensin.

Prop. 1994/95:11 Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssannnanträde den 9 augusti 1994

Närvarande: statsrådet Friggebo, ordförande, och statsråden Laurén, Hörnlund, Thurdin, Wibble, Björck, Könberg

Föredragande: statsrådet Wibble

Regeringen beslutar proposition 1994/95: 1 1 Differentierad skatt på blyfri bensin.

gotnb 47020. Stockholm 1994