Prop. 1995/96:49

Sveriges tillträde till Europarådets förverkandekonvention

2. The requesting Party shall, if not contrary to basic principles of its national law and if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the requested Party, except to the extent that its disclosure is necessary for the investigations or proceedings described in request.

2. Den ansökande parten skall, om så begärs och det inte står i strid med de grundläggande principerna i dess nationella lag, iaktta sekretess i fråga om bevismaterial och information som lämnats av den anmodade parten utom i den omfattning som de i fram­ ställningen angivna brottsutredningarna och rättsliga förfarandena kräver att uppgifterna röjs.

3. Subject to the provisions of its domestic law, as Party which has received spontaneous information under Article 10 shall comply with any requirement of confidentiality as required by the Party which supplies the information. If the other Party cannot comply with such requirement, it shall promptly inform the transmitting Party.

3. Med förbehåll för bestämmelserna i sin nationella lag skall den part som har mottagit frivillig information enligt artikel 10 följer de krav på sekretess som begärs av den part som lämnar informationen. Om den andra parten inte kan följa ett sådant krav, skall den genast underrätta den part som lämnar informationen.

Article 34

Artikel 34

Costs

Kostnader

The ordinary costs of complying with a request shall be borne by the requested Party. Where costs of a substantial or extraordinary nature are necessary to comply with a request, the Parties shall consult in order to agree the conditions on which the request is to be executed and how the costs shall be borne.

Den anmodade parten skall stå för sedvanliga kostnader som är förenade med verkställighet av de begärda åtgärderna. Om verkställigheten medför stora eller extraordinära kostnader, skall parterna samråda för att fastställa vilka villkor som skall gälla för verkställigheten och på vilket sätt kostnaderna skall bäras.

Article 35

Artikel 35

Damages

Skadestånd

1. When legal action on liability for damages resulting from an act or omission in relation to co­operation under this chapter has been initiated

1. Om någon väcker talan om skadestånd till följd av en handling eller underlåtenhet i samband med samarbete enligt detta by a person, the Parties concerned shall consider consulting each other, where appropriate, to determinate how to apportion any sum of damages due.

kapitel, skall, där så är lämpligt, de berörda parterna överväga att samråda med varandra för att fastställa på vilket sätt skadeståndsansvaret skall fördelas.

2. A Party which has become subject of a litigation for damages shall endeavour to inform the other Party of such litigation if that Party might have an interest in the case.

2. En part som är indragen i en rättslig tvist om skadestånd skall söka underrätta den andra parten om tvisten, om den parten kan ha intresse i saken.

CHAPTER IV

KAPITEL IV

FINAL PROVISIONS

SLUTBESTÄMMELSER

Article 36

Artikel 36

Signature and entry into force

Undertecknande och ikraftträdande

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and non­member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by:

1. Denna konvention är öppen för undertecknande av Europarådets medlemsstater samt för icke­ medlemsstater som har deltagit i utarbe­ tande av konventionen. Sådana stater kan uttrycka sitt samtycke till att vara bundna av:

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande; eller

b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

b) undertecknande med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, följt av ratifikation, godtagande eller godkännande.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be depo­ sited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. Ratifikations­, godtagande­ eller godkännadeinstrumenten skall deponeras hos Europarådets general­ sekreterare.

3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which three States, of which at least two are member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.

3. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader efter den dag då tre stater, av vilka minst två är medlemsstater i Europarådet, har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av konventionen i enlighet med bestämmelserna i punkt 1.

4. In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.

4. I förhållande till varje signatärstat som därefter uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av konventionen träder denna i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en

period om tre månader efter dagen för dess samtycke att vara bunden av konventionen i enlighet med bestämmelserna i punkt 1.

Article 37

Artikel 37

Accession to the Convention

Anslutning till konventionen

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20. d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee.

1. Efter denna konventions ikraftträdande kan Europarådets ministerkommitté efter samråd med de fördragsslutande staterna inbjuda en stat som inte är medlem av Europarådet och som inte har deltagit i utarbetandet av konventionen att ansluta sig till denna konvention genom ett beslut som fattats med den majoritet som anges i artikel 20. d i stadgan för Europarådet och genom enhälligt beslut av ombuden för de fördragsslutande stater som är berät­ tigade att delta i kommittén.

2. In respect of any acceding State the Convention shall enter into force on the

first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

2. I förhållande till en stat som ansluter sig till konventionen träder denna i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då dess anslutningsinstrument deponerades hos Europarådets generalsekreterare.

Article 38

Artikel 38

Territorial application

Territoriell tillämpning

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

1. En stat kan vid tidpunkten för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations­, godtagande­, godkännande­ eller anslutningsinstrument ange för vilket territorium eller vilka territorier denna konvention skall gälla.

2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

2. En stat kan vid en senare tidpunkt, genom en förklaring ställd till Europarådets generalseskreterare, utsträcka tillämpningen av denna konvention till varje annat territorium som anges i förklaringen. I förhållande till ett sådant territorium träder konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av

en period om tre månader från den dag då generalsekreteraren mottog förklaringen.

3. Any declaration made under two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

3. En förklaring som avgetts i enlighet med de båda föregående punkterna kan i förhållande till ett territorium som angetts i förklaringen återtas genom en underrättelse ställd till generalsekreteraren. Återtagande träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då generalsekreteraren mottog underrättelsen.

Article 39

Artikel 39

Relationship to other conventions and agreements

Förhållandet till andra konventioner och avtal

1. This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral conventions concerning special matters.

1. Denna konvention inverkar inte på de rättigheter och åtaganden som följer av internationella multilaterala konventioner som gäller särskilda ämnen.

2. The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

2. Konventionens parter kan ingå bilaterala och multilaterala överenskommelser med varandra i ämnen som behandlas i denna konvention i syfte att göra tillägg till eller stärka dess bestämmelser eller underlätta tillämpningen av dess principer.

3. If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of

that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention, if it facilitates international co­operation.

3. Om två eller flera parter redan har ingått en överenskommelse eller ett avtal beträffande en fråga som behandlas i denna konvention eller på annat sätt har fastlagt sina inbördes förhållanden beträffande denna fråga, har de rätt att tillämpa över­ enskommelsen eller avtalet eller att reglera sina förhållanden i enlighet därmed i stället för att tillämpa denna konvention, om det underlättar inter­ nationellt samarbete.

Article 40

Artikel 40

Reservations

Förbehåll

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Article 2, paragraph 2, Article 6, paragraph 4, Article 14, paragraph 3, Article 21, paragraph 2, Article 25, paragraph 3 and Article 32, paragraph 2. No other reservation may be made.

1. En stat kan vid tidpunkten för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations­, godtagande­, godkännande­ eller anslutningsinstrument förklara att den begagnar sig av en eller flera av de möjligheter till förbehåll som anges i artikel 2 punkt 2, artikel 6 punkt 4, artikel 14 punkt 3, artikel 21 punkt 2, artikel 25 punkt 3 och artikel 32 punkt

2. Något annat förbehåll får inte göras.

2. Any State which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly with­ draw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.

2. En stat som har gjort förbehåll enligt föregående punkt kan helt eller delvis återta detta genom en underrättelse

ställd till Europarådets ge­ neralsekreterare. Återtagandet skall gälla från den dag då generalsek­ reteraren mottog underrättelsen.

3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

3. En part som har gjort förbehåll för någon bestämmelse i denna konvention kan inte kräva att någon annan part skall tillämpa denna bestämmelse; om reservationen är partiell eller villkorlig kan parten dock kräva att bestämmelsen tillämpas i den utsträckning som parten själv har godtagit den.

Article 41

Artikel 41

Amendments

Ändringar

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non­member State which has acceded to or has been invited to asccede to this Convention in accordance with the provisions of Article 37.

1. Ändringar i denna konvention kan föreslås av varje part och skall översändas av Europarådets ge­ neralsekreterare till Europarådets med­ lemsstater och till varje icke­med­ lemsstat som har anslutit sig eller inbjudits att ansluta sig till denna konvention i enlighet med bestäm­ melserna i artikel 37.

2. Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.

2. Varje ändring som föreslås av en part skall översändas till Europarådets kom­ mitté för brottsfrågor som skall tillställa ministerkommittén sitt yttrande över den föreslagna ändringen.

3. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the European

Committee on Crime Problems and may adopt the amendment.

3. Ministerkomittén skall överväga den föreslagna ändringen och det yttrande som avgetts av Europarådets kommitté för brottsfrågor och kan anta ändringen.

4. The text of any amendment adopted by the Committee of ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the parties for acceptance.

4. Texten till varje ändring som antas av ministerkommittén i enlighet med punkt 3 i denna artikel skall översändas till parterna för godtagande.

5. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have in­ formed the Secretary General of their acceptance thereof.

5. Varje ändring som antas i enlighet med punkt 3 i denna artikel träder i kraft den trettionde dagen efter det att samtliga parter har underrättat generalsekreteraren om sitt godtagande av ändringen.

Article 42

Artikel 42

Settlement of disputes

Lösning av tvister

1. The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.

1. Europarådets kommitté för brottsfrågor skall hållas underrättad om tolkningen och tillämpningen av denna konvention.

2. In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the parties concerned

2. Vid tvist mellan parter om tolkningen eller tillämpningen av denna konvention skall de söka uppnå en lösning genom förhandling eller andra fredliga medel efter deras eget val, inbegripet hänskjutande av tvisten till Europarådets kommitté för brottsfrågor, till skiljedomstol, vars avgöranden skall vara bindande för parterna, eller till Internationella domstolen efter överenskommelse mellan de berörda parterna.

Article 43

Artikel 43

Denunciation

Uppsägning

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

1. En part kan när som helst säga upp denna konvention genom en underrättelse ställd till Europarådets generalsekreterare.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

2. Uppsägningen träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då general­ sekreteraren mottog underrättelsen.

3. The present Convention shall, however, continue to apply to the enforcement under Article 14 of confiscation for which a request has been made in conformity with the provisions of this Convention before the date on which such a denunciation takes effect.

3. Konventionen i dess nuvarande lydelse skulle dock fortsätta att vara tillämplig på verkställighet av förverkande enligt artikel 14, om framställning därom har gjorts i en­ lighet med denna konvention innan den

tidpunkt då en sådan uppsägning träder i kraft.

Article 44

Artikel 44

Notification

Underrättelse

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Convention of:

Europarådets generalsekreterare skall underrätta Europarådets medlemsstater och varje stat som har anslutit sig till denna konvention om

a. any signature;

a. undertecknande,

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

b. deponering av ratifikations­, godtagande­, godkännande­ eller anslutningsinstrument,

c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 36 and 37;

c. dag för konventionens ikraftträdande enligt artiklarna 36 och 37,

d. any reservation made under Article 40, paragraph 1;

d. varje reservation gjord enligt artikel 40, punkt 1,

e. any other act, notification or communication relating to this Convention.

e. andra åtgärder, underrättelser eller meddelanden som rör denna konvention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention.

Done at Strasbourg, this 8th day of November 1990, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non­member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

Upprättad i Strasbourg den 8 november 1990 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar, som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall översända en bestyrkt kopia till varje medlemsstat i Europarådet, till alla icke­ medlemsstater som har deltagit i utarbetandet av konventionen och till varje stat som har inbjudits att ansluta sig till den.