Prop. 1996/97:39

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochCanada

Regeringens proposition

1996/97:39 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 oktober 1996

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt dubbel­ beskatt ningsavtal mellan Sverige och Canada och antar en lag om detta avtal. Det avses bli tillämpligt på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1983.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut3

2 Lagtext 3 Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada3

3 Ärendet och dess beredning43

4 Lagförslaget43

5 Översiktligt om inkomstskattesystemet i Canada44 5.1 Bolagsbeskattningen44 5.1.1 Allmänt44 5.1.2 Utdelning, ränta och royalty45 5.1.3 Förluster45 5.1.4 Investeringsfrämjande åtgärder45 5.2 Fysiska personer45

6 Dubbelbeskattningsavtalets innehåll45 6.1 Avtalets tillämpningsområde46 6.2 Definitioner m.m.46 6.3 Avtalets beskattningsregler48 6.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning54 6.4.1 Allmänt54 6.4.2 Skattefrihet för utdelning från bolag i Canada till svenskt bolag54 6.5 Särskilda bestämmelser54 6.6 Slutbestämmelser56

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 oktober 199657

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Canada undertecknade den 27 augusti 1996, skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, engelska och franska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Canada, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Ärende, som enligt artikel 27 punkt 3 i avtalet skall avgöras av behörig myndighet i en avtalsslutande stat skall på svensk sida avgöras av Riks skatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till

Finansdepartementet.

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas beträffande skatt på inkomst som förvärvas den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1984:175) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada samt förordningen (1984:931) om dubbel beskattningsavtal mellan Sverige och Canada. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, och

b) beträffande skatt på förmögenhet som taxeras första kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller tidigare.

Bilaga

AVTAL MELLAN SVERIGE OCH CANADA FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Sveriges regering och Canadas regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skat teflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

CONVENTION BETWEEN SWEDEN AND CANADA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Sweden and the

Go vernment of Canada, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Article 1

Persons Covered

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Contracting States.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

a) i Canada: de inkomstskatter som tas ut av Canadas regering i enlighet med "the Income Tax Act" (i det följande benämnda "kanadensisk skatt");

b) i Sverige: 1) den statliga inkomstskatten, sjömans skatten och kupongskatten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för utom lands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utom lands bosatta artister m.fl., och

4) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda "svensk skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av sam ma eller likartat slag, som efter underteck nandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skatte lagstiftning. Article 2

Taxes Covered

1. The existing taxes to which the Con

vention shall apply are:

(a) in the case of Canada: the income taxes imposed by the Govern

ment of Canada under the Income Tax Act,

(hereinafter referred to as "Canadian

tax");

(b) in the case of Sweden: (i) the National income tax, including the sailors' tax and the withholding tax on dividends; (ii) the income tax on non­residents;

(iii) the income tax on non­resident artis

tes and athletes; and

(iv) the municipal income tax; (hereinafter referred to as "Swedish

tax").

2. The Convention shall apply also to any identical or similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes refer red to in paragraph 1. The competent autho rities of the Contracting States shall notify each other of substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) 1) "Canada" åsyftar, när uttrycket an vänds i geografisk betydelse, Canadas terri torium, däri inbegripet:

A) varje utanför Canadas territorial

vatten beläget område som i överens stämmelse med folkrättens regler och kanadensisk lag utgör ett område inom vilket Canada äger utöva rättigheter med avseende på havsbottnen, dennas underlag och där befintliga naturtill gångar;

B) havet och luftrummet över varje område som avses i A) med avseende på verksamhet i samband med utforsk

andet eller utnyttjandet av de natur tillgångar som avses i A);

2) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geo grafisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havs områden över vilka Sverige, i överens stämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

b) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Canada eller Sverige, beroende på sammanhanget;

c) "person" inbegriper fysisk person, döds bo, "trust", bolag, handelsbolag och annan sammanslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

f) "behörig myndighet" åsyftar: 1) i Canada, "the Minister of National Revenue" eller dennes befullmäktigade ombud; 2) i Sverige, finansministern, dennes be fullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndig het vid tillämpningen av detta avtal;

g) "skatt" åsyftar kanadensisk eller svensk skatt, beroende på sammanhanget;

h) "medborgare" åsyftar: 1) fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat, 2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslu

tande stat;

i) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar av talet anses vid varje given tidpunkt, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje ut tryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid tidpunkten för tillämpningen enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka av talet tillämpas.

Article 3

General Definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

(a)(i) the term "Canada" used in a geo

graphical sense, means the territory of Cana da, including:

(A) any area beyond the territorial seas of Canada which, in accordance with international law and the laws of Canada, is an area within which Cana

da may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natu ral resources;

(B) the seas and airspace above every area referred to in clause (A) in respect of any activity carried on in connection with the exploration for or the exploitation of the natural resour

ces referred to therein;

(ii) the term "Sweden" means the King

dom of Sweden and, when used in a geog raphical sense, includes the national terri tory, the territorial sea as well as other maritime areas over which Sweden, in accordance with international law, exer cises sovereign rights or jurisdiction;

(b) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean, as the context requires, Canada or Sweden;

(c) the term "person" includes an

individu al, an estate, a trust, a company, a partnership and any other body of persons;

(d) the term "company" means any

body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(e) the terms "enterprise of a

Contracting State" and "enterprise of the other Contrac ting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term "competent authority"

means:

(i) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or his authorized repre

sentative;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of the Convention; (g) the term "tax" means Canadian tax

or Swedish tax, as the context requires;

(h) the term "national" means: (i) any individual possessing the na­ tiona

lity of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "international traffic"

means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the

Con vention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu tande stat":

a) person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat;

b) denna stat eller en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter eller varje instans eller offentligrättsligt organ tillhörande sådan stat, underavdelning eller myndighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu tande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de be höriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka fastställa hans hemvist genom ömsesidig överenskommelse. I avsaknad av sådan överenskommelse skall sådan person inte anses ha hemvist i någon av de avtals slutande staterna vid tillämpningen av artik larna 6–21 samt artikel 23.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means:

(a) any person who, under the laws of

that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature; howe ver, the term "resident of a Contracting State" does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State;

(b) that State or a political subdivision

or local authority thereof or any agency or governmental body of any such State, sub division or authority.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident

only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his

centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or

of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to

settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, such person shall be deemed not to be a resident of either Contracting State for the purposes of Articles 6 to 21 inclusive and Article 23.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje­ eller gaskälla, stenbrott eller annan stadigvarande plats för affärsverksam het som hänför sig till utforskning eller exploatering av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads­, anläggnings­ eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftstäl le" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan de för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu lager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu lager uteslutande för bearbetning eller för ädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp

av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för före taget bedriva annan verksamhet av förbe redande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kom binera verksamheter som anges i punkterna a–e, under förutsättning att hela verksam heten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person – som inte är sådan obero ende representant på vilken punkt 6 tillämpas – är verksam för ett företag samt i en avtals slutande stat har, och där regelmässigt an vänder, fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna stat beträffande varje verk samhet som denna person bedriver för före taget. Detta gäller dock inte om den verksam het som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna sta digvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom

förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förut sättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen

från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Article 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; and (f) a mine, an oil or gas well, a quarry

or any other fixed place of business relating to the exploration for or the exploitation of natural resources.

3. A building site or construction or in stallation project constitutes a permanent establishment only if it lasts for more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding

provi sions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to in clude:

(a) the use of facilities solely for the

pur pose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods

or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods

or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by anot

her enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting in formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of ac tivities mentioned in subparagraphs (a) to (e) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this com bination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of

para graphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exer cises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enter prise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless the ac tivities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that

other State through a broker, general com mission agent or any other agent of an in dependent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whet her through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig heter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nytt janderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nytt jandet av eller rätten att nyttja mineralföre komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan

användning av fast egendom samt på vinst genom överlåtelse av sådan egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkes utövning. Article 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a

Con tracting State from immovable property (including income from agriculture or fore stry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respec ting landed property apply, buildings, usu fruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immo­ vable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immo vable property

and to income from the alienation of such property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immo vable property of an enterprise and to income from immovable property used for the per formance of independent personal services.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtals­ slutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver eller har

bedrivit rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för de avdragsgilla utgifter som uppkommit för det fasta drift stället, härunder inbegripna utgifter för före tagets ledning och allmänna förvaltning,

oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller an norstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel. Article 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a

Con

tracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enter prise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of para­ graph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contrac ting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed those deductible expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general

administrative expenses, whether incurred in the State in which the permanent establish ment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a

per manent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding

pa ragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of

income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the pro visions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som ett företag i en avtalsslu tande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 och i artikel 7 får, då ett företag i en avtals slutande stat under ett beskattningsår i vä sentlig omfattning använder ett skepp eller luftfartyg för trafik mellan platser i den andra avtalsslutande staten, denna andra stat be skatta inkomsten från denna verksamhet.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas be träffande inkomst som förvärvas av luftfarts konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av in komsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (A BA), den

svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas även på däri angiven inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom deltagande i en pool, ett gemen samt företag eller en internationell driftsorga nisation.

5. Vid tillämpningen av denna artikel inbe griper uttrycken:

a) "inkomst": 1) bruttointäkter som direkt härrör från användningen av skepp eller luftfartyg i

internationell trafik, och 2) ränta på belopp som direkt förvärvats genom användningen av skepp eller luft fartyg i internationell trafik, förutsatt att ränteinkomsten i förhållande till verksam heten i övrigt är av underordnad betydelse;

b) "användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik" av ett företag: 1) charter eller uthyrning av skepp eller luftfartyg,

2) uthyrning av containers och därtill hö rande utrustning, och

3) överlåtelse av skepp, luftfartyg, con tainers och därtill hörande utrustning,

under förutsättning att sådan charter, uthyr ning eller överlåtelse, i förhållande till före tagets användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, är av under­ ordnad betydelse.

Article 8

Shipping and Air Transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of

para graph 1 and of Article 7, where there is a substantial operation of a ship or aircraft during a taxation year by an enterprise of a Contracting State between places within the other Contracting State, that other State may tax the profits from such operation.

3. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the

Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to profits referred to in those paragraphs derived by an enterprise of a Contracting State from its participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

5. For the purposes of this Article,

(a) the term "profits" includes: (i) gross receipts and revenues derived di

rectly from the operation of ships or aircraft in international traffic, and

(ii) interest on sums generated directly from the operation of ships or aircraft in international traffic provided that such interest is incidental to the operation;

(b) the term "operation of ships or

aircraft in international traffic" by an enterprise, includes:

(i) the charter or rental of ships or air

craft,

(ii) the rental of containers and related equipment, and (iii) the alienation of ships, aircraft, con

tainers and related equipment,

by that enterprise provided that such char

ter, rental or alienation is incidental to the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol len av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handels förbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och be skattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i inkomsten för ett företag i denna stat, och i överensstämmelse därmed beskattar, inkomst som ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats för i denna andra stat samt den sålunda inräknade

inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den först nämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra obero ende företag, skall denna andra stat genom föra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra. Bestämmelserna i denna punkt skall inte tillämpas efter utgången av de tidsfrister som finns angivna i den interna lagstiftningen i den stat som ombeds göra justeringen. Article 9

Associated Enterprises

1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enter prise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any income which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accru ed, may be included in the income of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the income of an enterprise of that State – and taxes accordingly – income on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the income so included is income which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between in

dependent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on that in come. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other. The provisions of this paragraph shall not apply after the expiry of the time limits provided in the national laws of the State requested to make the adjustment.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lag stiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte över stiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som direkt kontrollerar minst 10 pro cent av det sammanlagda röstvärdet, eller direkt innehar minst 25 procent av kapitalet, i det utdelande bolaget;

b) utan hinder av bestämmelserna i a), 10 procent av utdelningens bruttobelopp om utdelningen betalas av ett utlandsägt invest mentbolag med hemvist i Canada till person med hemvist i Sverige som har rätt till ut delningen och som direkt kontrollerar minst 10 procent av det sammanlagda röstvärdet, eller direkt innehar minst 25 procent av kapi talet, i det utdelande bolaget; och

c) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall. Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier,

gruvaktier, stiftar andelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist,

från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anord ning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigva rande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu tande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

6. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte en avtalsslutande stat att beskatta in­ komst hos bolag hänförlig till fasta driftställen i denna stat utöver den skatt som skulle utgå på inkomst som förvärvas av ett bolag med hemvist i denna stat under förutsättning att sådan inkomst under tidigare beskattningsår inte underkastats sådan ytterligare skatt. Denna ytterligare skatt får dock inte överstiga 5 procent av sådan inkomst. Vid tillämp ningen av denna bestämmelse åsyftar uttryck et "inkomst" inkomst som enligt artikel 7 är hänförlig till sådana fasta driftställen i staten i fråga (inklusive vinst på grund av överlåtelse av egendom som avses i artikel 13 punkt 2 och som utgör del av de fasta driftställenas rörelsetillgångar) under ett år och tidigare år efter avdrag för:

a) rörelseförluster som är hänförliga till sådana fasta driftställen (inklusive förluster på grund av överlåtelse av egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i sådana fasta driftställen) under detta år och föregående år;

b) alla skatter, med undantag av den ytterli gare skatt som avses här, som i denna stat utgår på sådana inkomster;

c) vinster som återinvesteras i denna stat, under förutsättning i de fall denna stat är Canada, att storleken på dessa avdrag skall, såvitt avser beräkningen av avdragen för investeringar i kanadensisk egendom, be stämmas enligt nu gällande kanadensisk lag stiftning med senare ändringar i bestäm melserna vilka inte skall påverka den allmän na princip som anges här; och

d) femhundratusen kanadensiska dollar eller motsvarande belopp i svensk valuta, minskat med ett belopp motsvarande avdrag som erhållits enligt bestämmelserna i denna punkt d) av

1) bolaget, eller 2) annat bolag närstående detta från sam ma eller liknande verksamhet som den som bedrivs av bolaget.

Vid tillämpningen av d) anses bolag närstå ende om ett bolag direkt eller indirekt kon trollerar det andra bolaget, eller båda bolagen direkt eller indirekt kontrolleras av samma person eller personer, eller om bolagen handlar med varandra på villkor som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende bolag.

7. Bestämmelserna i punkt 6 skall även tillämpas på inkomster som härrör från ett fastighetsbolags försäljning av fast egendom i en avtalsslutande stat, oavsett om bolaget har ett fast driftställe i denna stat eller inte, men endast i den mån dessa inkomster får beskattas i denna stat i enlighet med bestäm melserna i artikel 6 eller artikel 13 punkt 1.

8. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall utdelning som härrör från en avtalsslu

tande stat och som betalas till en organisation som bildats och verkar i den andra avtalsslu tande staten uteslutande för att administrera eller tillhandahålla förmåner genom en eller flera pensionsplaner, planer för tryggande av ålderdomen eller andra för­ måner för anställda vara undantagen från beskattning i den förstnämnda staten under förutsättning att: a) organisationen är den rättmätige ägaren av de aktier för vilka utdelningen betalas, att dessa aktier innehas som en investering och att den är generellt undantagen från beskatt ning i den andra staten;

b) organisationen inte äger, direkt eller indirekt, mer än 5 procent av kapitalet eller 5 procent av det utdelande bolagets samman lagda röstvärde; och

c) det utdelande bolagets aktier är av sådant slag som regelmässigt omsätts på en erkänd fondbörs.

9. Med uttrycket "erkänd fondbörs" förstås i punkt 8:

a) beträffande utdelning som härrör från Canada, en kanadensisk fondbörs som vid tillämpningen av "Income Tax Act" erkänns såsom sådan;

b) beträffande utdelning som härrör från Sverige, en svensk fondbörs eller annan marknadsplats auktoriserad enligt svensk lag; och

c) annan fondbörs som godkänts genom brevväxling mellan de behöriga myndigheter na i de avtalsslutande staterna.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of

the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of

the dividends if the beneficial owner is a compa ny that controls directly at least 10 per cent of the voting power, or that holds directly at least 25 per cent of the capital, in the compa ny paying the dividends;

(b) notwithstanding the provisions of

sub paragraph (a), 10 per cent of the gross amount of the dividends if the dividends are paid by a non­resident owned investment corporation that is a resident of Canada to a beneficial owner that is a resident of Sweden and that controls directly at least 10 per cent of the voting power, or that holds directly at least 25 per cent of the capital, of the corpo ration paying the dividends; and

(c) 15 per cent of the gross amount of

the dividends in all other cases.

The provisions of this paragraph shall

not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt­claims, participating in profits, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraph 2 shall

not apply if the beneficial owner of the divi dends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a

resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the divi dends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing on the earnings of a company attributable to permanent establishments in that State, a tax in addition to the tax which would be chargeable on the earnings of a company which is a resident of that State, provided that the rate of such additional tax so imposed shall not exceed 5 per cent of the amount of such earnings which have not been subjected to such additional tax in previous taxation years. For the purpose of this pro vision, the term "earnings" means the profits attributable to such permanent es­ tablishments in that State (including gains from the aliena tion of property forming part of the business property, referred to in paragraph 2 of Article 13, of such permanent establishments) in accordance with Article 7 in a year and previous years after deducting therefrom:

(a) business losses attributable to such

permanent establishments (including losses from the alienation of property forming part of the business property of such permanent establishments) in such year and previous years;

(b) all taxes chargeable in that State on

such profits, other than the additional tax referred to herein;

(c) the profits reinvested in that State,

provided that where that State is Canada, the amount of such deduction shall be determi ned in accordance with the existing provi sions of the law of Canada regarding the computation of the allowance in respect of investment in property in Canada, and any subsequent modification of those provisions which shall not affect the general principle hereof; and

(d) five hundred thousand Canadian

dollars ($500,000) or its equivalent in Swedish currency, less any amount deducted:

(i) by the company, or (ii) by another company related there­ to from the same or a similar business as that carried on by the company

under this subparagraph (d); for the purposes of this subparagraph (d) a company is related to another company if one company directly or indirectly controls the other, or both companies are directly or indirectly control led by the same person or persons, or if the two companies deal with each other not at arm's length.

7. The provisions of paragraph 6 shall also apply with respect to earnings derived from the alienation of immovable property in a Contracting State by a company carrying on a trade in immovable property, whether or not it has a permanent establishment in that State, but only insofar as these earnings may be taxed in that State under the provisions of Article 6 or paragraph 1 of Article 13.

8. Notwithstanding the provisions of

para graph 2, dividends arising in a Contracting State and paid to an organisation that was constituted and is operated in the other Con tracting State exclusively to administer or provide benefits under one or more pension, retirement or other employee benefits plans shall be exempt from tax in the first­mentio

ned State provided that:

(a) the organisation is the beneficial

owner of the shares on which the dividends are paid, holds those shares as an investment and is generally exempt from tax in the other State;

(b) the organisation does not own

directly or indirectly more than 5 per cent of the capital or 5 per cent of the voting stock of the company paying the dividends; and

(c) the class of shares of the company

on which the dividends are paid is regularly traded on an approved stock exchange.

9. For the purposes of paragraph 8, the

term "approved stock exchange" means:

(a) in the case of dividends arising in

Canada, a Canadian stock exchange prescri bed for the purposes of the Income Tax Act;

(b) in the case of dividends arising in

Sweden, a Swedish stock exchange or other market place authorized under Swedish law; and

(c) any other stock exchange agreed in

letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 beskattas ränta som härrör från en avtalsslu

tande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten som har rätt till räntan, endast i denna andra stat om räntan utgör:

a) straffavgift på grund av sen betalning;

b) betalning från centralbanken i en avtals slutande stat; eller

c) betalning med anledning av skuld som uppkommit på grund av försäljning eller till handahållandet på kredit av utrustning, varor eller tjänster av en person med hemvist i denna andra stat, utom i de fall då försälj ningen eller tillhandahållandet skett, eller räntan betalats, mellan sådana företag med intressegemenskap som avses i artikel 9 punkt 1 a) eller b).

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

a) beskattas ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas på grund av skuld som denna avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter har, endast i den andra avtals slutande staten, om den som har rätt till räntan har hemvist i denna andra stat;

b) beskattas ränta, som härrör från Sverige och betalas till person med hemvist i Canada, endast i Canada, om räntan betalas på grund av lån givet, garanterat eller försäkrat eller kredit given, garanterad eller försäkrad av "the Export Development Corporation";

c) beskattas ränta, som härrör från Canada och betalas till person med hemvist i Sverige, endast i Sverige, om räntan betalas på grund av lån givet, garanterat eller försäkrat eller kredit given, garanterad eller försäkrad av Exportkreditnämnden; och d) skall ränta, som härrör från en avtalsslu tande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten som bildats och verkar uteslutande för att administrera och tillhandahålla förmåner genom en eller flera pensionsplaner, planer för tryggande av ålderdomen eller andra förmåner för an ställda, vara undantagen från beskattning i den förstnämnda staten under förutsättning att:

1) personen har rätt till räntan och är generellt undantagen från beskattning i den andra staten; och

2) räntan inte uppbärs på grund av affärs verksamhet eller från en närstående person.

5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, an tingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfär dats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värde papper, obligationer eller debentures. Ut trycket inbegriper även inkomst som enligt den statens lagstiftning från vilken inkomsten härrör behandlas på samma sätt vid beskatt ningen som inkomst från utlåning. Uttrycket "ränta" innefattar dock inte inkomst som avses i artikel 8 respektive artikel 10.

6. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigva rande anordning, samt den fordran för vilken räntan

betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutan de stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anord ningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadig­ varande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats

mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tilläm pas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal. Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of

para graph 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other State to the extent that such interest:

(a) is a penalty charge for late

payment;

(b) is paid by the central bank of a

Con tracting State; or

(c) is paid with respect to indebtedness

resulting from the sale or furnishing on credit by a resident of that other State of any equip ment, merchandise or services, except where the sale or furnishing is made, or the interest is paid, between associated enterprises within the meaning of subparagraphs (a) or (b) of paragraph 1 of Article 9.

4. Notwithstanding the provisions of

para graph 2:

(a) interest arising in a Contracting

State and paid in respect of indebtedness of the government of that State or of a political subdivision or local authority thereof shall, provided that the interest is beneficially owned by a resident of the other Contracting State, be taxable only in that other State;

(b) interest arising in Sweden and paid

to a resident of Canada shall be taxable only in Canada if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by the Export Development Corporation;

(c) interest arising in Canada and paid

to a resident of Sweden shall be taxable only in Sweden if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by the Exportkredit nämnden; and

(d) interest arising in a Contracting

State and paid to a resident of the other Contracting State which was constituted and is operated exclusively to administer or provide benefits under one or more pension, retirement or other employee benefits plans shall not be taxable in the first­mentioned State provided that:

(i) the resident is the beneficial owner of the interest and is generally exempt from tax in the other State; and (ii) the interest is not derived from car

rying on a trade or a business or from a related person.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt­claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or deben tures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises.

However, the term "inte rest" does not include income dealt with in Article 8 or Article 10.

6. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt­

claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special

relations hip between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt­claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last­mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten, får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns brutto belopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall

a) royalty för nyttjandet av upphovsrätt och andra liknande ersättningar för framställandet eller återgivandet av litterärt, dramatiskt, musikaliskt eller annat konstnärligt verk (med undantag för biograffilm och verk upptagna på film eller videoband eller andra medel för återgivande i samband med televisionsutsänd ning); och

b) royalty för nyttjandet av eller för rätten att nyttja programvara eller patent eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur (med undantag för sådana upplysningar som er hållits på grund av ett hyres­ eller franchise avtal), som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten som har rätt till royaltyn, beskattas endast i denna andra stat.

4. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt, patent, varumär ke mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller andra immateriella tillgångar samt för nytt jandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket inbegriper även betalningar av varje slag för biograffilm och verk upp tagna på film, videoband eller andra medel för återgivande i samband med televisionsut sändningar.

5. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till royal tyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självstän dig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Royalty anses härröra från en avtalsslu tande stat om utbetalaren är person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn be­ lastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royal tyn härröra från den stat där det fasta drift stället eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta laren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. Notwithstanding the provisions of

para graph 2,

(a) copyright royalties and other like

pay ments in respect of the production or repro duction of any literary, dramatic, musical or other artistic work (but not including royalties in respect of motion picture films nor royalties in respect of works on film or videotape or other means of reproduction for use in connection with television broadcas ting); and

(b) royalties for the use of, or the right

to use, computer software or any patent or for information concerning industrial, commer cial or scientific experience (but not including any such information provided under a rental or franchise agreement), arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other State.

4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning

industrial, commer cial or scientific experience, and includes payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, videotape or other means of reproduction for use in con nection with television.

5. The provisions of paragraphs 2 and

3 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con tracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State in dependent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establish­ ment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special

relations hip between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last­mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångar na i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu tande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat eller lös egendom som är hänförlig till an vändningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av

a) aktier (andra än sådana som är noterade på en erkänd fondbörs i den andra avtalsslu tande staten) som utgör del av en väsentlig andel av aktiekapitalet i ett bolag med hem vist i den andra staten, vars värde i huvudsak härrör från fast egendom belägen i denna andra stat; eller

b) en väsentlig andel i ett handelsbolag, "trust" eller dödsbo, som är bildat enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten

och vars värde i huvudsak härrör från fast egendom belägen i denna andra stat, får beskattas i denna andra stat. Vid tillämp ningen av denna punkt innefattar uttrycket "fast egendom" sådana aktier som avses i a) eller sådan andel i ett handelsbolag, "trust" eller dödsbo som avses i b). Däremot in nefattar uttrycket "fast egendom" inte egen dom (med undantag för uthyrd egendom) på vilken bolagets, handelsbolagets, "trustens" eller dödsboets verksamhet bedrivs.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 beskattas endast i den avtalsslu tande stat där överlåtaren har hemvist.

6. Bestämmelserna i punkt 5 påverkar inte en avtalsslutande stats rätt att enligt lagstift ningen i denna stat beskatta vinst, på grund av överlåtelse av egendom, som förvärvas av fysisk person som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som har haft hem vist i den förstnämnda staten vid något till fälle under de senaste sex åren närmast före överlåtelsen av egendomen. Article 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a

Con tracting State from the alienation of immo vable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business pro perty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable pro perty pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perfor ming independent personal services, inclu ding such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a

Con tracting State from the alienation of:

(a) shares (other than shares listed on

an approved stock exchange in the other Con tracting State) forming part of a substantial interest in the capital stock of a company which is a resident of that other State the value of which shares is derived principally from immovable property situated in that other State; or

(b) a substantial interest in a

partnership, trust or estate, established under the law in the other Contracting State, the value of which is

derived principally from immovable property situated in that other State, may be taxed in that other State. For the purposes of this paragraph, the term "immov able property" includes the shares of a company referred to in subparagraph (a) or an interest in a partnership, trust or estate referred to in subparagraph (b) but does not include any property, other than rental pro perty, in which the business of the company, partnership, trust or estate is carried on.

5. Gains from the alienation of any

pro perty, other than that referred to in parag raphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

6. The provisions of paragraph 5 shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its law, a tax on gains from the alienation of any property derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first­ mentioned State at any time during the six years immediately preceding the alienation of the property.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hem vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan själv­ ständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verk samheten. Om han har eller haft sådan sta digvarande anordning, får inkomsten be skattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadig varande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konst närlig verksamhet, uppfostrings­ och under visningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar. Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has or had such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" in­

clu des especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physici ans, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som samman lagt inte överstiger 183 dagar under en tolv månadersperiod som börjar eller slutar under kalenderåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst

av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten

endast i Sverige. Article 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other remune ration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employ ment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of

para graph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first­mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the calendar year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on

behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding

provi sions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives

remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt ning, som person med hemvist i en avtalsslu tande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Article 16

Directors' Fees

Directors' fees and other similar

payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i arti klarna 7, 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater­ eller filmskådespelare, radio­ eller television­ sartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk samhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelser na i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrotts mannen utövar verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte om det kan fastställas att varken artisten, idrottsmannen eller honom närstående person

direkt eller indirekt deltar i kontrollen av eller har del i den vinst som förvärvas av person som åsyftas i nämnda punkt. Article 17

Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of

Ar ticles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an

enter tainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwith standing the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply if it is established that neither the entertainer or the sportsman nor persons

related thereto, participate directly or indi rectly in the control or in the profits of the person referred to in that paragraph.

Artikel 18

Pension och livränta

1. Pension, utbetalning enligt socialförsäk ringslagstiftningen häri inbegripen, och liv ränta som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den stat från vilken de härrör.

2. Pension, utbetalning enligt socialförsäk ringslagstiftningen häri inbegripen, och liv ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är person med hemvist i denna stat.

3. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal skall

a) krigspensioner och ersättningar (inbe gripet pensioner och ersättningar som utgått till krigsveteraner eller som betalats till följd av krigsskador) som härrör från en avtalsslu tande stat och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vara undantagna från skatt i denna andra stat i den utsträckning de skulle varit undantagna från beskattning om de mottogs av person med hemvist i den

förstnämnda staten;

b) underhållsbidrag och andra liknande belopp (underhållsbidrag till barn häri inbe gripna), som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat men beloppet som beskattas i denna andra stat skall inte överstiga det belopp som skulle ha varit skattepliktigt i den förstnämnda staten om mottagaren haft hemvist där. Article 18

Pensions and Annuities

1. Pensions, including disbursements under the social security legislation, and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the State in which they arise.

2. Pensions, including disbursements under the social security legislation, and annuities shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.

3. Notwithstanding anything in this

Con vention:

(a) war pensions and allowances

(including pensions and allowances paid to war veterans or paid as a consequence of damages or injuries suffered as a consequence of a war) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State to the extent that they would be exempt from tax if received by a resident of the first­mentioned State; and

(b) alimony and other similar amounts

(including child support payments) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State, but the amount taxable in that other State shall not exceed the amount that would be taxable in the first­ mentioned State if the recipient were a resi dent thereof.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och liknande ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underav delningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och liknande ersättning be skattas emellertid endast i den andra avtals slutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller 2) inte fick hemvist i denna stat uteslu tande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på lön och liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Article 19

Government Service

1. (a) Salaries, wages and similar

remune ration, other than a pension, paid by a Con tracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and

similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to salaries, wages and similar remune ration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Artikel 20

Studerande

Studerande, hantverks­ eller affärsprakti kant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Article 20

Students

Payments which a student, apprentice

or business trainee who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first­mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Om inte bestämmelserna i punkt 2 föran leder annat, beskattas inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlats i föregående artiklar i detta avtal endast i denna stat oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Sådan inkomst får emellertid, om den förvärvas av person med hemvist i en avtals slutande stat från källa i den andra avtalsslu tande staten, beskattas även i den stat från vilken den härrör enligt lagstiftningen i denna stat. I fråga om inkomst från dödsbo eller "trust" med hemvist i Canada, med undantag för "truster" i fall då avdrag medgivits för bidragen, får emellertid skatten i Canada, under förutsättning att inkomsten är skatte pliktig i Sverige, inte överstiga 15 procent av inkomstens bruttobelopp.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Article 21

Other Income

1. Subject to the provisions of para­ graph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises, and according to the law of that State. Where such income is income from an estate or a trust which is a resident of Canada, other than a trust to which contributions were deductible, the tax so charged in Canada shall, provided that the income is taxable in Sweden, not exceed 15 per cent of the gross amount of the income.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such per manent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Canada skall dubbelbeskatt ning undvikas på följande sätt:

a) I enlighet med gällande bestämmelser i kanadensisk lagstiftning om avräkning från kanadensisk skatt av skatt som betalas i annat land än Canada och med hänsynstagande till framtida ändringar av dessa bestämmelser (vilka inte skall påverka den allmänna princip som anges här), skall – om inte större av räkning eller lättnad medges enligt kanaden sisk lag – svensk skatt på inkomst eller vinst som härrör från Sverige avräknas från varje kanadensisk skatt på sådan inkomst eller vinst.

b) I enlighet med gällande bestämmelser i kanadensisk lagstiftning om beskattning av inkomst från utländskt dotterbolag och med hänsynstagande till framtida ändringar av dessa bestämmelser (vilka inte skall påverka den allmänna princip som anges här), skall bolag med hemvist i Canada vid fastställandet av kanadensisk skatt – vid beräkningen av bolagets beskattningsbara inkomst – få avdrag för utdelning som bolaget erhållit ur det skattefria överskottet från utländskt dot terbolag med hemvist i Sverige.

c) I fall då inkomst som förvärvas av en person med hemvist i Canada är undantagen från beskattning i Canada enligt bestämmelse i detta avtal, får Canada ändå vid beräkningen av skatt på annan inkomst beakta sådan undantagen inkomst.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige för värvar inkomst som enligt kanadensisk lag stiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Canada, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de fram deles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip

som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Canada för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelser na i detta avtal beskattas endast i Canada, får Sverige – vid bestämmandet av svensk pro gressiv skatt – beakta inkomsten som skall beskattas endast i Canada.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i Canada till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

3. Vid tillämpningen av denna artikel anses inkomst eller vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som enligt detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten, härröra från källa i denna andra stat.

Article 22

Elimination of Double Taxation

1. In the case of Canada, double

taxation shall be avoided as follows:

(a) Subject to the existing provisions of

the law of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a terri tory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions – which shall not affect the general principle hereof – and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada, tax payable in Sweden on profits, income or gains arising in Sweden shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains.

(b) Subject to the existing provisions

of the law of Canada regarding the taxation of income from a foreign affiliate and to any subsequent modification of those provisions – which shall not affect the general principle hereof – for the purpose of computing Cana dian tax, a company which is a resident of Canada shall be allowed to deduct in compu ting its taxable income any dividend received by it out of the exempt surplus of a foreign affiliate which is a resident of Sweden.

(c) Where in accordance with any pro­

vision of the Convention income derived by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in cal

culating the amount of tax on other income, take into account the exempted income.

2. In the case of Sweden, double

taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Canada and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Canada, Sweden shall allow – subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a

deduction from the tax on such income, an amount equal to the Canadian tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which shall be taxable only in Canada according to this Convention, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Canada.

(c) Notwithstanding the provisions of

subparagraph (a), dividends paid by a com pany which is a resident of Canada to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swe dish companies by subsidiaries abroad.

3. For the purposes of this Article, profits, income or gains of a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in that other State.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sam manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 skall denna be

stämmelse även tillämpas på fysiska personer som inte har hemvist i en eller i båda avtals slutande stater.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefriel se eller skattenedsättning på grund av civil stånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges person med hemvist i den egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 8 eller artikel 12 punkt 7 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtals slutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara in komsten för företaget på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Bestämmelserna i punkt 4 skall inte in verka på tillämpningen av bestämmelser i en avtalsslutande stats interna skattelagstiftning; som

a) behandlar avdrag för räntekostnader (inbegripet framtida ändringar i bestämmel serna som inte förändrar grundprincipen däri) och som är i kraft dagen för undertecknandet av detta avtal; eller

b) efter undertecknandet införs i en avtals slutande stat och som utformats för att en per son som inte har hemvist i denna stat, enligt lagstiftningen där, inte skall få en skattebe handling som är förmånligare än den som person med hemvist i denna stat erhåller i motsvarande situation.

6. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål

för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag (vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i en tredje stat) i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

7. I denna artikel avser uttrycket "beskatt ning" skatter på vilka avtalet tillämpas.

Article 23

Non­Discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwith­ standing the pro visions of Article 1, also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent

establish ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less

favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of

parag raph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first­mentioned State.

5. The provisions of paragraph 4 shall not affect the operation of any provision of the taxation laws of a Contracting State:

(a) relating to the deductibility of

interest and which is in force on the date of signature of this Convention (including any subsequent modification of such provisions that does not change the general nature thereof); or

(b) adopted after such date by a

Contracting State and which is designed to ensure that a person who is not a resident of that State does not enjoy, under the laws of that State, a tax treatment that is more favourable than that enjoyed by residents of that State.

6. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first­ mentioned

State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterpri ses of the first­mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or control led, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.

7. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Con vention.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters in­ terna rättsordning, skriftligen framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutan de stat där han har hemvist och ange skälen för sin begäran om ändring av beskattningen.

2. Om den behöriga myndigheten som anges i punkt 1 finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfreds ställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överen­ skom melse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals slutande staterna kan överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet och kan träda i direkt förbindelse med varandra vid tillämpningen av avtalet. Article 24

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Con vention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, address to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident an application in writing stating the grounds for claiming the revision of such taxation.

2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contrac ting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Con vention.

3. The competent authorities of the

Con tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the

Con tracting States may consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention and may communicate with each other directly for the purpose of applying the Convention.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals slutande staterna skall utbyta sådana upplys ningar som är relevanta för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtals slutande staternas interna lagstiftning be träffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstift ning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myn digheter (däri inbegripet domstolar och ad ministrativa myndigheter) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsav göranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri­, handels­ eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot all männa hänsyn (ordre public).

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys ningar enligt denna artikel, skall den andra avtalsslutande staten sträva efter att skaffa fram de upplysningar som framställningen avser på samma sätt som om dess egen be skattning var involverad, utan hinder av att den andra staten vid denna tidpunkt inte behöver sådana upplysningar. Om behörig myndighet i en avtalsslutande stat särskilt begär det skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta­ ten sträva efter att tillhandahålla upplysningarna enligt denna artikel i önskad form, såsom skriftliga vitt nesintyg och kopior av ej redigerade origi nalhandlingar (däri inbegripet böcker, doku ment, rapporter, protokoll, räkenskaper eller skriftväxling) i samma omfattning som såda na intyg och handlingar kan erhållas enligt lagstiftning och administrativ praxis i denna andra stat beträffande dess egna skatter.

4. Vid tillämpningen av denna artikel skall avtalet, utan hinder av bestämmelserna i artikel 2, tillämpas på:

a) alla skatter som tas ut av Canadas rege ring; och

b) alla skatter som tas ut av Sveriges rege ring, kommuner och landsting.

Article 25

Exchange of Information

1. The competent authorities of the

Con tracting States shall exchange such informa tion as is relevant for carrying out the pro visions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assess ment or collection of, the enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Con vention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of

para graph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, industrial, com mercial or professional secret or trade pro cess, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

3. If information is requested by a

Con

tracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall endeavour to obtain the information to which the request relates in the same way as if its own taxation was involved notwithstanding the fact that the other State does not, at that time, need such information. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall endeavour to provide information under this Article in the form requested, such as depositions of witnesses and copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts or writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

4. For the purposes of this Article, the

Convention shall, notwithstanding the pro visions of Article 2, apply to:

(a) all taxes imposed by the

Government of Canada; and

(b) all taxes imposed by the

Government of Sweden or its municipalities and county councils. Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

2. Utan hinder av artikel 4 skall fysisk per son, som är medlem av en avtalsslutande stats diplomatiska beskickning, konsulat eller ständiga representation, vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten eller i en tredje stat, vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i den sändande staten, om han där är underkastad samma skyldigheter i fråga om skatt för hela sin inkomst som person med hemvist i denna sändande stat.

3. Avtalet tillämpas inte på internationell organisation, dess organ eller tjänstemän och inte heller på person, som är medlem av en tredje stats eller grupp av staters diplomatiska beskickning, konsulat eller ständiga repre

sentation och som befinner sig i en avtalsslu tande stat samt inte i någondera avtalsslutan de staten är underkastad samma skyldigheter i fråga om skatt för hela sin inkomst som person med hemvist där. Article 26

Diplomatic Agents and Consular Officers

1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of

international law or under the provisions of special agreements.

2. Notwithstanding Article 4, an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall be deemed for the purposes of the Convention to be a resident of the sending State if he is liable in the sending State to the same obligations in relation to tax on his total income as are residents of that sending State.

3. The Convention shall not apply to

in ternational organizations, to organs or offici als thereof and to persons who are members of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third State or group of States, being present in a Contracting State and who are not liable in either Contracting State to the same obligations in relation to tax on their total income as are residents thereof.

Artikel 27

Övriga bestämmelser

1. Bestämmelserna i detta avtal anses inte i något avseende begränsa sådan skattenedsätt ning, skattelättnad, avräkning eller avdrag vid beskattning som medges

a) enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat vid bestämmandet av skatt som tas ut i denna stat, eller

b) enligt annat avtal som en avtalsslutande stat ingår.

2. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte en avtalsslutande stat att beskatta belopp som inräknas i inkomsten hos en person med hem vist i denna stat på grund av innehav av andel i handelsbolag, "trust" eller kontrollerad utländsk juridisk person.

3. Avgifter som betalats under ett år, med anledning av förvärvsverksamhet som utövats under året, av eller för en fysisk person som har hemvist i en avtalsslutande stat till en pensionsplan som erkänts för beskattnings ändamål i den andra avtalsslutande staten skall, under en period ej överstigande sam manlagt 60 månader, vid beskattningen i den förstnämnda staten behandlas på samma sätt som avgifter vilka betalats till en pensions plan som erkänts för beskattningsändamål i den förstnämnda staten, under förutsättning att

a) sådan fysisk person regelbundet bidragit till en sådan pensionsplan under en period omedelbart innan han fick hemvist i den förstnämnda staten; och

b) den behöriga myndigheten i den först nämnda staten finner att pensionsplanen motsvarar en pensionsplan som erkänts för beskattningsändamål i denna stat.

Vid tillämpningen av denna punkt anses uttrycket "pensionsplan" innefatta pensionsplan som inrättats inom ramen för socialför säkringssystemet i en avtalsslutande stat.

4. Vid tillämpningen av artikel XXII (Kon sultation) punkt 3 i Allmänna Tjänstehan delsavtalet, är de avtalsslutande staterna överens om att utan hinder av nämnda punkt, skall en tvist mellan staterna angående frågan huruvida en åtgärd faller under tillämpnings

området för detta avtal eller inte och som kan hänskjutas till Tjänstehandelsrådet i enlighet med nämnda punkt, tvisten så hänskjutas endast om båda avtalsslutande staterna sam tycker därtill. Frågor om tolkningen av denna punkt skall avgöras med tillämp­ ning av artikel 24 punkt 3 eller, om sådant avgörande inte kan träffas, enligt annat förfarande som båda avtalsslutande staterna kommer överens om. Article 27

Miscellaneous Rules

1. The provisions of this Convention shall not be construed to restrict in any manner any exemption, allowance, credit or other deduction accorded:

(a) by the laws of a Contracting State

in the determination of the tax imposed by that State; or

(b) by any other agreement entered

into by a Contracting State.

2. Nothing in the Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of that State with respect to a partnership, trust, or controlled foreign affiliate, in which he has an interest.

3. Contributions in a year in respect of services rendered in that year paid by, or on behalf of, an individual who is a resident of a Contracting State to a pension plan that is recognized for tax purposes in the other Contracting State shall, during a period not exceeding in the aggregate 60 months, be treated in the same way for tax purposes in the first­­ mentioned State as a contribution paid to a pension plan that is recognized for tax purposes in that first­mentioned State, provided that:

(a) such individual was contributing on

a regular basis to the pension plan for a period ending immediately before he became a resident of the first­mentioned State; and

(b) the competent authority of the first

mentioned State agrees that the pension plan corresponds to a pension plan recognized for tax purposes by that State.

For the purposes of this paragraph,

"pen sion plan" includes a pension plan created under the social security system in a Con

tracting State.

4. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Con tracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of Article 24 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika tionshandlingarna skall utväxlas i Ottawa så snart som möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestäm melser tillämpas:

a) i Canada: 1) beträffande skatt, som innehålls vid källan, på belopp som den 1 januari kalen deråret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare betalas till eller tillgodoförs person med hemvist utanför Canada; och

2) beträffande annan kanadensisk skatt, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare; och

b) i Sverige, beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshand lingarna äger rum eller senare.

3. Bestämmelserna i avtalet från den 14 oktober 1983 mellan Canada och Sverige för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skall upphöra att gälla:

a) i Canada: 1) beträffande skatt, som innehålls vid källan, på belopp som den 1 januari kalen deråret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller se nare betalas till eller tillgodoförs person med hemvist utanför Canada; och

2) beträffande annan kanadensisk skatt, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då

utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare;

b) i Sverige: 1) beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare; och 2) beträffande förmögenhetsskatt för vilken taxering sker andra kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifika tionshandlingarna äger rum eller senare.

4. Avtalet daterat den 21 november 1929 mellan Canada och Sverige angående ömsesi digt fritagande från inkomstskatt i vissa fall av inkomster härrörande från rederirörelse skall upphöra att gälla den dag då förevar ande avtal träder i kraft.

Article 28

Entry into Force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Ottawa as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratifica tion and its provisions shall have effect:

(a) in Canada: (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non­

residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and

(ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; (b) in Sweden, in respect of income

derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place.

3. The provisions of the Convention of 14th October, 1983 between Canada and Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital shall cease to have effect:

(a) in Canada: (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non­

residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and

(ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next

following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; (b) in Sweden: (i) in respect of income derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and (ii) in respect of capital tax which is assessed in or after the second calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place.

4. The Agreement dated 21st November, 1929, between Canada and Sweden providing for the reciprocal exemption from income tax on earnings derived from the operation of ships is terminated on the date on which this Convention enters into force.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegräns ning men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalen derår som börjar efter det år då utväxlingen av ratifikationshandlingarna ägde rum – skriftligen säga upp avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) i Canada:

1) beträffande skatt, som innehålls vid källan, på belopp som den 1 januari kalen deråret närmast efter det då uppsägning sker eller senare betalas till eller tillgodo förs person med hemvist utanför Canada; och

2) beträffande annan kanadensisk skatt, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare;

b) i Sverige, beträffande inkomst som för värvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller

senare.

Article 29

Termination

This Convention shall continue in

effect indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 of any calendar year after the year of the exchange of instruments of ratification, give written notice of termina tion to the other Contracting State and in such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in Canada: (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non­

residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given; and

(ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given; (b) in Sweden, in respect of income

derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under tecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 27 augusti 1996 i två exemplar på engelska, franska och svenska språken, varvid varje text äger lika vitsord.

För Sveriges För Canadas regering regering

Lena Hjelm­Wallén Lloyd Axworthy

IN WITNESS WHEREOF the

undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Convention.

DONE in duplicate at Stockholm, this

27th day of August 1996 in the English, French and Swedish languages, each version being equally authentic.

For the Government For the Government of Sweden of Canada

Lena Hjelm­Wallén Lloyd Axworthy

3 Ärendet och dess beredning

Nu gällande avtal med Canada för att undvika dubbelbeskattning och för hindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknades den 14 oktober 1983. Canada har på senare år ändrat policy i skatteavtalsfrågor. Detta har bl.a. inneburit att Canada i nyare skatteavtal har accepterat allt lägre källskatter i förhållande till ett flertal länder.

För att bibehålla konkurrenskraften för svenska företag inleddes därför på begäran av Sverige förhandlingar om ett nytt avtal i Ottawa i början av år 1994. Ett utkast till avtal paraferades den 3 februari 1994. Det paraferade utkastet var upprättat på engelska. En svensk och en fransk text har därefter färdigställts. Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Jönköping och Riksskatteverket. Remissinstanserna har uttryckt önskemål om att vissa av­ talsbestämmelser förklaras närmare i propositionen.

Det nya avtalet undertecknades den 27 augusti 1996. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Såsom framgår av 2 § i den föreslagna lagen skall avtalets beskattningsregler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagets beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna bety­ delse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4 Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1–4, dels av en bilaga som innehåller den överenskomna avtalstexten på svenska och engelska språken. Avtalet består förutom av dessa två texter också av en fransk text. Erfarenheten visar att ett avtal som publiceras i Svensk författningssamling i flera texter kan bli svåröverskådligt. Endast den svenska och engelska texten har därför i detta fall bilagts lagförslaget. Den franska texten

kommer att publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (1 §). Vidare regleras där frågan om hur avtalets beskattningsregler skall tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattelagen (1928:370), KL, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivs en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga.

I fråga om inkomst som skall undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet (art. 22 punkt 2 b) rätt att höja skatteuttaget på den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a. förenkling av regelsystemet och minskad arbetsbörda för skattemyndig heterna, avstår emellertid Sverige regelmässigt från att utnyttja denna möjlighet. Ytterligare ett skäl är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning är försumbar ur statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående av pro gressionsuppräkningen även i förhållande till Canada. I 3 § föreskrivs därför att inkomst som enligt avtalet är undantagen från beskattning i Sverige inte skall tas med vid taxeringen i Sverige, dvs. någon pro gressionsuppräkning skall inte ske.

Slutligen föreskrivs i 4 § i förslaget att Riksskatteverket skall vara behörig myndighet på svensk sida när det gäller att avgöra om avgift som betalas till pensionsplan i Canada i vissa fall skall behandlas på samma sätt som avgift till en svensk motsvarighet.

Enligt art. 28 i avtalet skall detta ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Ottawa så snart som möjligt. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det är således inte nu möjligt att avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5 Översiktligt om inkomstskattesystemet i Canada

5.1 Bolagsbeskattningen

5.1.1 Allmänt

Bolag som är hemmahörande ("resident") i Canada beskattas där för i princip all inkomst oavsett varifrån den härrör. Den federala bolagsskatten är 38 % (skattesatsen reduceras i vissa fall beroende på bolagets verksamhet). Från den federala bolagsskatten medges skattereduktion med 10 % för erlagd delstatsskatt. På detta netto (28 %) utgår en federal tilläggsskatt på 4 %, dvs. 1,12 %. Den högsta federala bolagsskattesatsen är således 29,12 %. Då de delstatliga bolagsskatterna ligger i intervallet 14–17 % innebär det att den sammanlagda bolags­ skatten uppgår till ca 45 %. För mindre företag gäller särskilda regler.

Bolag som inte är hemmahörande ("non­resident") i Canada beskattas i allmänhet på samma sätt som där hemmahörande bolag, men skatteuttaget sker endast på inkomst som härrör från Canada. På inkomst från filial till utländskt bolag som bedriver rörelse i Canada utgår dock, förutom den vanliga bolagsskatten, även en extra skatt på 25 % (s.k. branch profits tax). Denna skatt, vilken syftar till att likställa etablering i Canada genom filial med etablering genom dotterbolag, utgår oberoende av om vinstöverföring sker till huvudkontoret eller ej.

I Canada finns underkapitaliseringsregler som begränsar ett bolags möjligheter att göra avdrag för räntebetalningar till närstående bolag i utlandet då bolagets utomlands upplånade kapital är mer än tre gånger så stort som bolagets eget kapital. I övrigt är betalningar till närstående bolag i utlandet avdragsgilla om betalningarna är utgifter för det kanadensiska bolagets rörelse och inte överstiger vad som skulle ha betalats mellan av varandra oberoende bolag.

5.1.2 Utdelning, ränta och royalty

Utdelning mellan bolag i Canada är i allmänhet skattefri för det mottagande bolaget. På utdelning, ränta och royalty som betalas till bolag som inte är hemmahörande i Canada utgår källskatt med 25 %.

5.1.3 Förluster

Avdrag för förlust under ett år medges i allmänhet mot vinster under de sju år som följer närmast efter förluståret ("carry­ forward") och mot vinster under de tre åren närmast före detta år ("carry­back").

5.1.4 Investeringsfrämjande åtgärder

I likhet med många andra länder har Canada lagstiftning som syftar till att främja investeringar. Genom denna lagstiftning ges viss typ av verksamhet särskilt förmånlig behandling i skattehänseende. Bestämmelserna gäller bl.a. investeringar i byggnader, maskiner och utrustning för användning inom tillverknings­, gruv­, jordbruks­ och fiskeindustrin m.m. Förmånerna ges i form av skattereduktion och investeringsbidrag etc.

5.2 Fysiska personer

Fysiska personer som är bosatta i Canada ("resident") är liksom bolag skattskyldiga där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Fysiska personer som inte är bosatta i Canada ("non­ resident"), beskattas endast för inkomst som härrör från Canada. Den federala inkomstskatten på fysiska personers inkomst utgår på summan av den skattskyldiges nettoinkomster från samtliga förvärvskällor. Skatten är progressiv och ligger i intervallet 17– 29 %. Varje provins tar också ut skatt på fysiska personers inkomst. I samtliga provinser utom Quebec bestäms dessa skatter till en viss procent (50–69 %) av den federala skatten.

Någon federal förmögenhetsskatt utgår inte i Canada.

6 Dubbelbeskattningsavtalets innehåll

Avtalet är utformat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal ("Model Tax Con vention on Income and on Capital", 1992). De viktigaste förändringarna i förhållande till det nuvarande avtalet rör

källskattesatserna på utdelning, ränta och royalty. Dessa skattesatser har sänkts kraftigt i det nya avtalet.

6.1 Avtalets tillämpningsområde

Art. 1 anger de personer som omfattas av avtalet. I enlighet med

denna bestämmelse, som överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1c eller d, dels att denna person i enlighet med bestämmel serna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Som följd härav är avtalet i förhållande till Sverige tillämpligt endast i fråga om personer som enligt svensk intern lagstiftning är skattskyldiga här på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper endast person som är oinskränkt skattskyldig, dvs. inte person som är skattskyldig i Sverige endast för inkomst härifrån. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Personen skall i princip vara skyldig att erlägga skatt enligt de reguljära in­ komstskattetabeller som normalt tillämpas för personer hemmahörande i staten i fråga för de olika inkomster denne uppbär. I detta avtal har överenskommits att även staten och vissa offentligrättsliga organ skall omfattas av avtalet.

Art. 2 anger de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Det kan

noteras att den svenska statliga förmögenhetsskatten inte omfattas av avtalet. Avtalet utgör således inte något hinder för att enligt svenska interna regler beskatta förmögenhet även om denna innehas av person som enligt avtalets regler har hemvist i Canada. Inte heller den statliga fastighetsskatten omfattas av avtalet. Dubbelbeskattning av t.ex. privat bostad som en i Sverige bosatt person innehar i Canada kan dock undan röjas med tillämpning av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

6.2 Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i

avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i stort sett med innehållet i OECD:s modellavtal, dock att definitionen av "internationell trafik" (punkt 1 i) har fått en i förhållande till modellavtalet något avvikande utformning. Anledningen härtill är att hemvistet valts som kriterium vid bestämmandet av vilken stat som skall ha beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik, se art. 8 punkt 1. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i resp. artikel definieras. När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts därom i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 f.). Här skall endast framhållas att Wienkonventionen om traktaträtten tar sikte på att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal och inte att reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten. Dubbelbeskattningsavtal skall tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person

skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Det bör observeras att hem vistreglerna i art. 4 inte har betydelse för var en person skall anses bosatt enligt interna skatteförfattningar utan såsom framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Avtalets hemvistregler saknar således betydelse exempelvis då det gäller att avgöra om utdelning skall beläggas med kupongskatt eller beskattas i enlighet med bestämmelserna i SIL. När det gäller reglerna i de avtalsslutande staternas interna rätt inverkar de däremot på avtalets hemvistbegrepp eftersom frågan var en fysisk eller juridisk person vid tillämpningen av avtalet skall anses ha hemvist i första hand avgörs med ledning av den interna lagstiftningen i resp. stat.

Punkterna 2 och 3 reglerar s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Canada anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

En person som anses bosatt i såväl Sverige som Canada enligt resp. stats interna regler men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Canada skall i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag. Fall av dubbel bosättning för juridisk person regleras i punkt 3. Bestämmelsen avviker från motsvarande bestämmelse i OECD:s modell avtal. Vid fall av dubbel bosättning skall hemvistfrågan för juridisk person lösas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna. I avsaknad av sådan överenskommelse skall den juridiska personen inte anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna vid tillämpningen av avtalet. Bestämmelsen, vilken tillkom på initiativ av Canada, innebär således bl.a. att interna källskattesatser på utdelning, ränta och royalty kan tillämpas på sådan person om de behöriga myndigheterna inte lyckas lösa frågan om hemvistet.

Art. 5 definierar uttrycket "fast driftställe". Artikeln

överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Det bör framhål las att punkt 2 endast innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel som vart och ett kan anses utgöra fast driftställe. Dessa exempel skall dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. De uttryck som räknas upp i punkt 2, "plats för företagsledning", "filial", "kontor" osv. skall därför tolkas så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i punkt 1. Bestäm­ melserna om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 § KL. För att ett företag i Canada skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger såväl enligt be stämmelserna i KL som enligt avtalet.

6.3 Avtalets beskattningsregler

Art. 6–21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika typer av inkomster har endast betydelse för tillämpningen

av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk skatterätt. Vidare gäller att beskattningen i Sverige av en viss inkomst sker med utgångspunkt i svensk rätt. Har rätten att beskatta viss inkomst här inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas. Vidare bör observeras att i de fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6–21 innebär detta naturligtvis inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna beskattningsregler, men denna stat måste i så fall – om den är den skattskyldiges hemviststat – undanröja den dubbelbeskattning som därvid uppkommer. Hur detta genomförs regleras i art. 22.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Detta gäller enligt punkt 3 även vinst av sådan egendom. Förutom tillägget i punkt 3 överensstämmer artikeln med mot svarande bestämmelse i OECD:s modellavtal, bortsett från att definitionen av uttrycket fast egendom uttryckligen omfattar även "byggnader". Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad får beskattas här om byggnaden finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Canada. Enligt KL beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångspunkt i art. 6, dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av näringsverksam het vid taxeringen här. Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

Art. 7 innehåller regler om

beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat.

Om ett företag hemmahörande i Canada bedriver rörelse i

Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas

svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i dubbelbeskattningsavtalet.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det, i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret, hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (punkt 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvalt ningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 6).

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjöfart och luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster

beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver verksamheten har hemvist, såvida inte skeppet eller luftfartyget under ett beskattningsår används i väsentlig omfattning för trafik i den andra staten (punkt 2). I sådant fall får inkomsten även beskattas i sistnämnda stat.

Enligt OECD:s modellavtal skall beskattning ske endast i den stat där sjö­ eller luftfartsföretaget har sin verkliga ledning. Detta gäller även i fall då användningen av skepp eller luftfartyg mellan platser i den andra avtalsslutande staten är ganska omfattande under förutsättning naturligtvis att användningen inte uteslutande äger rum i den andra staten. En sådan ordning är emellertid oacceptabel för Canada. Som källstat vill Canada förbehålla sig rätten att beskatta transporter mellan kanadensiska orter i vart fall då sådana transporter sker i mer betydande omfattning. De avtalsslutande staterna har därför kommit överens om att beskattning i källstaten får ske om användningen av ett skepp eller luftfartyg i väsentlig omfattning äger rum i den staten. Frågan om användningen varit i "väsentlig omfattning"

eller inte måste i första hand prövas i källstaten. Om oenighet mellan skattemyndighet och skattskyldig föreligger i denna fråga kan avgörande endast ske genom de behöriga myndigheterna enligt bestämmelserna i art. 24.

De särskilda reglerna för SAS i punkt 3 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Inkomst av uthyrning av bemannade skepp och luftfartyg som används i internationell trafik omfattas också av denna artikel (jfr punkt 5 av anvis ningarna till art. 8 i OECD:s modellavtal). Bestämmelserna i denna artikel omfattar enligt punkt 5 även inkomst av uthyrning av obemannade skepp och luftfartyg, inkomst som förvärvas genom uthyrning av containrar och därtill hörande utrustning samt överlåtelse av skepp, luftfartyg, containrar och därtill hörande utrustning.

Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst

vid obehörig vinstöverföring mellan företag med in­ tressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär givetvis inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras. På initiativ av Canada har en ytterligare mening lagts till i punkt 2 som begränsar tidpunkten för ett företags rätt att påkalla justering av inkomsten till de tidsfrister som finns angivna i den interna lagstiftningen i den stat som ombeds göra justeringen (jfr punkt 10 i kommentaren till art. 9 i OECD:s modellavtal).

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster.

Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som brukligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse. För att utdelning från bolag i Canada skall vara skattefri för ett svenskt bolag enligt artikel 22 punkt 2 c, krävs att fråga är om utdelning enligt svensk skattelagstiftning. Art. 10 eller motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket i andra sammanhang. Anledningen till att uttrycket definierats i art. 10 är att de betalningar beträffande vilka rätt föreligger att ta ut en källskatt enligt de i artikeln angivna skattesatserna måste kunna avgränsas från andra betalningar. Samma princip gäller

även för ränta och royalty (se art. 11 och 12).

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en av­ talsslutande stat beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skatten får dock inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobelopp om utdelningens mottagare är ett bolag som direkt kontrollerar minst 10 % av det utbetalande bolagets röstvärde eller direkt innehar minst 25 % av dess kapital. Om ägarförhållandena är de samma men utdelningen betalas av ett utlandsägt investmentbolag med hemvist i Canada till person med hemvist i Sverige är motsvarande skattesats högst 10 %. I övriga fall får skatten inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. För svenska bolag med dotterbolag utomlands är bestäm melserna om begränsning av källstatens rätt att ta ut källskatt på utdelning en av de mest centrala bestämmelserna i svenska dubbelbeskattningsavtal. Eftersom Sverige normalt undantar ut­ delning från utländska dotterbolag som betalas till svenska moderbolag från skatt minskar varje procent i källskatt direkt nettoavkastningen på investeringen utomlands.

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller endast då "mottagaren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 punkt 2) och royalty (art. 12 punkt 2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret avser att förhindra att skattelättnad ges när den som har rätt till utdel­ ningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse (art. 7) eller av självständig yrkesutövning (art. 14). Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra­territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se punkterna 33–39 av kommentaren till art. 10 i OECD:s modellavtal).

Bestämmelserna i punkt 6 innebär att källstaten har rätt att, när det gäller fasta driftställen med inkomster över ett visst fribelopp samt efter vissa avdrag, utöver bolagsskatten ta ut en extra skatt på högst 5 % av den inkomst som hänförs till det fasta driftstället.

Den i punkt 6 angivna skatten får, enligt punkt 7, i vissa fall även tas ut på inkomster från ett fastighetsbolags försäljning av fast egendom i en avtalsslutande stat oavsett om bolaget har ett fast driftställe i denna stat eller inte.

Enligt punkt 8 undantas utdelning som betalas till vissa organisationer från bestämmelserna i punkt 2.

Art. 11 behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i

den stat där mottagaren har hemvist. Vad som i denna artikel menas med ränta framgår av punkt 5 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10). Även källstaten får enligt punkt 2 beskatta räntan, men skatten får i sådant fall inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. I de fall som avses i punkterna 3 och 4 beskattas emellertid ränta endast i den stat där mottagaren har hemvist.

Bestämmelsen i punkt 2 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 6, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige – i de fall bosättning i Sverige enligt interna beskattningsregler inte föreligger – endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe före ligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (53 § 1 mom. a KL och 6 § 1 mom. SIL).

Royalty som avses i art. 12 punkt 4 och som härrör från en av

talsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Punkt 2 ger källstaten rätt att ta ut skatt på

vissa royaltybetalningar men denna skatt får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Royaltybetalningar som avses i punkt 3, bl.a. ersättning för nyttjandet av patent och annan industriell royalty, beskattas endast i mottagarens hemviststat. Definitionen av uttrycket "royalty" (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma princip gäller också för royalty) omfattar till skillnad från OECD:s modellavtal ersättning för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning.

Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 2 och 3 görs i punkt 5 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst.

Bestämmelserna i punkt 1 om vinst vid överlåtelse av fast egendom samt punkt 3 om vinst vid överlåtelse av skepp eller luftfartyg har samma sakliga innebörd som motsvarande bestämmelser i art. 6 punkt 3 resp. art. 8 punkt 5 b) 3). Bestämmelserna innebär att ifrågavarande inkomst får beskattas i källstaten. Genom en särskild bestämmelse i punkt 4 likställs vinst genom försäljning av aktier eller andelar i bolag, vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom, med vinst genom överlåtelse av fast egendom.

I punkt 6 återfinns en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta fysisk person med hemvist i Canada för realisations­ vinster under sex år efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige.

Enligt art. 14 beskattas inkomst som fysisk person förvärvar av fritt yrke eller annan självständig verksamhet i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande får dock inkomsten beskattas även i verksamhetsstaten. Den del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i verksamhetsstaten är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anordningen där.

Innebörden av uttrycket "fritt yrke" belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande och inte uttömmande. Det bör observeras att denna artikel behandlar "fritt yrke eller annan självständig

verksamhet". Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän bedriver. Sådan verksamhet omfattas av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av enskild tjänst. Punkt 1

innehåller en huvudregel att sådan inkomst endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet utförts i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i verksamhetsstaten om arbetet utförts där. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hem­ viststat. Dessa bestämmelser överensstämmer helt med OECD:s modellavtal. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Denna punkt innehåller också regler för anställda hos SAS. Beskattning av SAS­anställda med hemvist i Sverige som arbetar ombord på luftfartyg som används av SAS i internationell trafik sker enligt avtalet endast i Sverige.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 beskat

tas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin personliga verksamhet regleras i art. 17. Artikeln överensstämmer i sak med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verk­ samheten utövas (punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsutövaren bedriver verksamheten, även om ersättningen betalas till en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsutövaren är anställd) än artisten eller idrottsutövaren själv, såvida det inte, enligt punkt 3, kan fastställas att varken artisten, idrottsmannen eller honom närstående person direkt eller indirekt deltar i kontrollen av eller har del i den vinst som förvärvas av personen i fråga.

Art. 18 behandlar beskattning av pension, livränta samt utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen. Sådana

ersättningar får beskattas i källstaten. Med pension avses här såväl pension på grund av privat tjänst som på grund av offentlig tjänst. I punkt 3, som tillkom på initiativ av Canada, regleras särskilt vissa speciella typer av betalningar. Enligt 3 a) skall krigspensioner och vissa andra ersättningar till krigsveteraner som utbetalas till person med hemvist i den andra staten vara undantagna från beskattning i hemviststaten om de hade varit undantagna från beskattning om de hade mottagits av person med hemvist i utbetalarstaten. Av punkt 3 b) framgår att underhållsbidrag och andra liknande belopp beskattas endast i mottagarens hemviststat. Beloppet som beskattas skall dock inte överstiga det belopp som skulle ha varit skattepliktigt i utbetalarstaten om mottagaren haft hemvist där. Eftersom avdragsrätt för utbetalaren såväl i Canada som i Sverige i princip är förenad med skatteplikt för mottagaren, har denna metod valts för att förhindra att mottagare av sådan betalning blir beskattad för denna i det fall utbetalaren inte har rätt till avdrag.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt art. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (punkt 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas emellertid sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Utgår ersättning på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en stat, kommun e.d. gäller de ovan redovisade bestämmelserna i art. 15 och 16. Motsvarande bestämmelser finns i OECD:s modellavtal.

Art. 20 innehåller regler för studerande, hantverks­ eller affärsprakti kanter och överensstämmer i sak med OECD:s modellavtal.

Studerande från en av de avtalsslutande staterna som vistas i den andra avtalsslutande staten för studier beskattas inte i denna stat för uppburen studierelaterad ersättning om denna härrör från källa utanför denna stat.

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6–20 beskattas enligt

art. 21 (annan inkomst) som huvudregel endast i

inkomsttagarens hemviststat. Om emellertid inkomsten härrör

från den andra staten, får inkomsten beskattas även där (punkt 2). I fråga om i Sverige skattepliktig inkomst från dödsbo eller "trust" med hemvist i Canada, med undantag för "truster" i fall då avdrag medgivits för bidragen, får skatten i Canada inte överstiga 15 % av inkomstens bruttobelopp. I denna del avviker artikeln från OECD:s modellavtal, som föreskriver att beskattning får ske endast i mottagarens hemviststat. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte då inkomsten är hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra staten (punkt 3). I detta fall får jämväl denna andra stat beskatta inkomsten. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare kommentaren till art. 21 i OECD:s modellavtal. Observera att artikeln omfattar även inkomster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar t.ex. ränta (art. 11) och royalty (art. 12) i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist.

6.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

6.4.1 Allmänt

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i

art. 22. Sverige tillämpar enligt punkt 2 a avräkning av skatt

("credit of tax") som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Canada (punkt 1).

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk in­ komstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

6.4.2 Skattefrihet för utdelning från bolag i Canada till svenskt bolag

Punkt 2 c innehåller en bestämmelse om skattefrihet för utdelning från bolag i Canada till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattefrihet för utdelning från utländska dotter­ och intressebolag i 7 § 8 mom. SIL.

6.5 Särskilda bestämmelser

I art. 23 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot

diskriminering vid beskattningen. I punkt 1 slås fast att

medborgare i en avtalsslutande stat inte i den andra avtalsslutande staten skall bli mindre fördelaktigt behandlad än vad en medborgare i denna andra stat blir behandlad under samma förhållanden. När det gäller uttrycket "under samma förhållanden" har detta en central betydelse och avser skattskyldig som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en i huvudsak likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten. Om således en utländsk medborgare hävdar att han i enlighet med bestämmelserna i denna punkt diskrimineras skall bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha getts en fördelaktigare skattemässig behandling än den utländske medborgaren kan diskriminering föreligga enligt punkt 1 (se t.ex. RÅ 1988 ref. 154). Av detta följer t.ex. att om en avtalsslutande stat gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de i skattehänseende är att betrakta som bosatta i landet eller inte, är denna stat inte skyldig att behandla medborgare i den andra staten, vilka skattemässigt inte är att

betrakta som bosatta i landet, på samma sätt som sina egna medborgare som är skattemässigt bosatta i landet, utan endast förpliktad att ge dem samma behandling som i landet icke bosatta egna medborgare.

Bestämmelserna i punkt 2 tar inte sikte på diskriminering på grund av medborgarskap utan diskriminerande behandling av fast driftställe som innehas av ett företag i den andra avtalsslutande staten. En situation där detta diskrimine­ ringsförbud vanligtvis är tillämpligt är när en stat beskattar överföring av vinstmedel från en filial till bolagets hemviststat men inte beskattar motsvarande överföring från filial till huvudkontor som sker inom den egna staten ( s.k. branch profits tax). Då Canada alltid vill förbehålla sig rätten att ta ut en sådan "branch profits tax" med samma procentsats som föreskrivs i art. 10 punkt 2 för utdelning som betalas från dotterbolag till moderbolag, har i avtalet intagits en särskild bestämmelse om detta i art. 10 punkt 6. Övrig diskriminering av fasta driftställen är förbjuden enligt sedvanliga regler.

Punkt 6 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras – direkt eller indirekt – av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 24 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 25. Genom bestämmelsen i art. 25 punkt 4 har, i förhållande till OECD:s modellavtal, artikelns tillämpningsområde utvidgats till att omfatta alla skatter som tas ut av stat, kommuner eller landsting. Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel kan åberopas beträffande arvs­ och gåvoskatt, mervärdesskatt etc.

I art. 26 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska

företrädare och konsulära tjänstemän.

Enligt art. 27 punkt 1 begränsar inte avtalet de lättnader vid beskattningen som medges enligt lagstiftningen i en

avtalsslutande stat eller enligt annat avtal som en stat har ingått. Bestämmelserna i punkt 2, som tar sikte på s.k. CFC­lagstiftning (se punkt 10 av anvisningarna till 53 § KL), har ingen själv­ ständig betydelse utan innebär endast ett förtydligande. Av punkt 3 framgår att betalningar till en pensionsplan som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat erlägger i den andra staten, under vissa förutsättningar och under viss tid skall behandlas på samma sätt i skattehänseende i hemviststaten som betalningar till en pensionsplan i denna stat. Bestämmelsen till­ kom för att underlätta pensionssparande för personer som till­ fälligt tar anställning i den andra avtalsslutande staten.

6.6 Slutbestämmelser

Art. 28 och 29 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande.

Avtalet skall enligt art. 28 ratificeras och träda i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det skall i Sverige tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari året närmast efter det år då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 oktober 1996

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm­ Wallén, Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Winberg, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Messing

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Regeringen beslutar proposition 1996/97:39 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada.