Prop. 1998/99:123

Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 juni 1999

Göran Persson

Björn Rosengren

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i körkortslagen (1998:488) som innebär att moped klass I även får köras av den som har ett särskilt förarbevis. För terrängskoter föreslås ett obligatoriskt förarbevis. Närmare bestämmelser om förarbeviset föreslås regleras i en lag om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Dessutom innehåller propositionen förslag till vissa följdändringar i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Propositionen innehåller också förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift.

I lagen om förarbevis för moped klass I och terrängskoter föreskrivs att Vägverket skall kunna utfärda förarbevis för moped klass I och för terrängskoter för den som fyllt 15 respektive 16 år och har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov. Lagen före­ skriver att fysiska eller juridiska personer kan få tillstånd av Vägverket att bedriva förarutbildning. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd, utbildning och kunskapsprov.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2000 utom såvitt av­ ser förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift som föreslås träda i kraft den 1 januari 2000.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ samt 9 kap. 4 § körkorts­ lagen (1998:488) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

3 §

Terrängskoter får köras endast av den som har körkort eller traktor­ kort.

Terrängskoter får köras endast av den som har förarbevis för terräng­

skoter.

Bestämmelser om förarbevis för terrängskoter finns i lagen ( 1999:000 ) om förarbevis för moped klass I och för terräng­ skoter.

4 §

Moped klass I får köras endast av den som har körkort. Moped klass II får köras av den som har fyllt 15 år.

Moped klass I får köras endast av den som har körkort, traktorkort

eller förarbevis för moped klass I.

Moped klass II får köras av den som har fyllt 15 år.

Bestämmelser om förarbevis för moped klass I finns i lagen ( 1999:000 ) om förarbevis för moped klass I och för terräng­ skoter.

9 kap.

4 §

Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som avses i 1–3 §§ kör fordon i strid mot denna lag finns i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som avses i 1–3 §§ kör fordon i strid mot denna lag finns i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och lagen

(1999:000) om förarbevis för moped klass I och för terräng­ skoter.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet ger fort­ satt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant körkort förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på grund av ändrad behörighet.

Förslag till lag om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Vägverket skall utfärda förarbevis för moped klass I för den som har fyllt 15 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov.

2 § Vägverket skall utfärda förarbevis för terrängskoter för den som har fyllt 16 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov.

3 § Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av Vägverket.

Vägverket får ge tillstånd till fysiska eller juridiska personer, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omstän­ digheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbild­ ning.

4 § Vägverket får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna för tillstånd enligt 3 § inte längre finns.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov, att utfärda bevis om avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.

Vägverket skall utöva tillsyn över utbildning och kunskapsprov.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

1. utfärdande av bevis enligt denna lag,

2. den registrering som behövs för tillämpningen av lagen. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

7 § Den som uppsåtligen kör moped klass I eller terrängskoter utan att vara behörig till det döms till penningböter.

8 § Vägverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för­ valtningsdomstol. Beslut i fråga om skriftligt kunskapsprov får inte över­ klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. ______________

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

Förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidi­ gare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vane­ mässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader.

För någon körkortspliktigt fordon med uppsåtligt eller oaktsamt åsido­ sättande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon, dömes till böter.

Om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet såsom förare av kör­ kortspliktigt fordon anställer och brukar den som inte äger rätt att föra fordonet, eller i annat fall tillåter någon annan att föra sådant fordon utan att denne är berättigad därtill, dömes likaledes till böter.

Första, andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på förare av traktor, moped klass I,

terrängskoter, motorredskap eller

spårvagn och på den som anställer eller brukar sådan förare eller eljest tillåter någon att föra traktor,

moped klass I, terrängskoter,

motorredskap eller spårvagn.

Första, andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på förare av traktor, motorredskap eller spårvagn och på den som anställer eller brukar sådan förare eller eljest tillåter någon att föra traktor, motorredskap eller spår­ vagn.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

1 Senaste lydelse 1998:494.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999­06­07

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Gertrud Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrådsremiss den 20 maj 1999 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

2. lag om förarbevis för moped klass I och terrängskoter,

3. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Mats Sandmark.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

7 §

De låga krav som föreslås gälla beträffande behörigheten att köra moped klass I och terrängskoter anses enligt lagrådsremissen böra föranleda att straffet för överträdelse av behörighetsreglerna sänks till penningböter. Ansvarsbestämmelserna i 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott skall således inte längre gälla såvitt avser sådana motordrivna fordon. Som en följd härav blir det inte längre straffbart att tillåta någon, som inte är berättigad till det, att köra moped klass I eller terrängskoter; med­ verkansansvar bör inte föreligga vid brott varpå endast penningböter kan följa. Straffriheten har emellertid på detta sätt kommit att omfatta även vårdnadshavare eller annan som tillåter ett barn under 15 år att köra moped klass I eller ett barn under 16 år att köra terrängskoter. Samtidigt kvarstår ansvarsbestämmelsen i 9 kap. 1 § körkortslagen, vilken stadgar straff för den som på där angivet sätt tillåter den som inte har fyllt 15 år att köra moped klass II. Eftersom den som tillåter ett barn att köra moped klass I eller terrängskoter utsätter både barnet och omgivningen för risker som är minst lika stora som då barnet kör moped klass II föreslår Lag­ rådet, att samma regel som gäller beträffande moped klass II skall gälla även moped klass I och terrängskoter. En bestämmelse med detta inne­ håll kan lämpligen tas in som 8 § i förevarande lag, varvid lagråds­ remissens 8 § får byta beteckning till 9 §. Bestämmelsen kan formuleras i överensstämmelse med 9 kap. 1 § körkortslagen, t.ex. enligt följande.

”Körs moped klass I av barn som inte har fyllt 15 år eller terrängskoter av barn som inte har fyllt 16 år, döms den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av barnet i ett anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren uppsåt­ ligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom eller henne för att förhindra förseelsen. Till samma straff döms

även den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter barn som inte har fyllt 15 år att köra moped klass I eller barn som inte har fyllt 16 år att köra terrängskoter.”

8 §

I första stycket andra meningen föreskrivs att beslut i fråga om kun­ skapsprov inte får överklagas. Det är enligt Lagrådets mening oklart vad som skall omfattas av bestämmelsen. Sålunda framgår inte om avsikten är att alla beslut som rör kunskapsprov – såsom beslut enligt 5 § av annan myndighet än Vägverket eller beslut att återkalla behörighet att anordna kunskapsprov – skall drabbas av överklagandeförbudet eller om det skall begränsas till beslut om överlämnande till angivna subjekt att anordna prov m.m. eller till t.ex. beslut om att inte godkänna någon i ett prov. Bestämmelsens räckvidd bör på grund av det sagda klargöras.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 juni 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och Freivalds, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm.

Föredragande: Statsrådet Rosengren

Regeringen beslutar proposition Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upp­ häver eller upprepar ett normgivnings­ bemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG­ regler

Lag om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

5–6 §§