Prop. 1998/99:14

Nya överenskommelser om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 oktober 1998

'¶RAN 0ERSSON

%RIK SBRINK

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de nya överenskommelserna om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget. Syftet med de nya överenskommelserna är att stärka institutionernas ställning som internationella finansieringsinstitutioner, bl. a. vad avser immunitet och privilegier. Detta skall ge institutionerna bättre förutsättningar att verka i länder utanför Norden. Vidare föreslås att överenskommelsernas bestämmelser om immunitet och privilegier införlivas med svensk rätt.

1 Förslag till riksdagsbeslut ..................................................................3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall .........................................................................4

3 Ärendet och dess beredning...............................................................6

4 Bakgrund............................................................................................6 5 Innehållet i de nya överenskommelserna...........................................7 5.1 Nordiska investeringsbanken ..............................................7 5.2 Nordiska utvecklingsfonden..............................................11 5.3 Nordiska miljöfinansieringsbolaget ..................................11

6 Godkännande av överenskommelserna ...........................................12

7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall....................................................................................................13

8 Kostnader.........................................................................................13

Bilaga 1 Ny överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge

och Sverige om Nordiska investeringsbanken ...............................14

Bilaga 2 Ny överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska utvecklingsfonden ................................18

Bilaga 3 Ny överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska miljöfinansieringsbolaget .....................22

Utdrag ur protokoll från regeringssammanträde den 8 oktober 1998..............................................................................................................26

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner de nya överenskommelserna om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (avsnitt 6),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

.UVARANDE LYDELSE

"ILAGAImmunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

25. Nordiska investeringsbanken

---Överenskommelse den 4 december 1975 om upprättande av Nordiska investeringsbanken

&¶RESLAGEN LYDELSE

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer– –

 .ORDISKA INVESTE RINGSBANKEN

!LLA STYRELSEMEDLEM MAR DERAS SUPPLEAN TER BANKENS ANST¤LLDA SAMT AV BANKEN UTSED DA EXPERTER SOM UTF¶R OFFICIELLA UPPGIFTER P¥ UPPDRAG AV BANKEN

VERENSKOMMELSE DEN XX X OM .ORDISKA INVESTERINGSBANKEN

 .ORDISKA UTVECK LINGSFONDEN

!LLA STYRELSEMEDLEM MAR DERAS SUPPLEAN TER FONDENS ANST¤LLDA SAMT AV FONDEN UTSEDDA EXPERTER SOM UTF¶R OFFI CIELLA UPPGIFTER P¥ UPPDRAG AV FONDEN

VERENSKOMMELSE DEN XX X OM .ORDISKA UTVECKLINGSFONDEN

1 Lagen omtryckt 1994:717.2 Senaste lydelse 1998:937.

 .ORDISKA MILJ¶ FINANSIERINGSBOLAGET

!LLA STYRELSEMEDLEM MAR DERAS SUPPLEAN TER BOLAGETS ANST¤LLDA SAMT AV BOLAGET UTSED DA EXPERTER SOM UTF¶R OFFICIELLA UPPGIFTER P¥ UPPDRAG AV BOLAGET

VERENSKOMMELSE DEN XX X OM .ORDISKA MILJ¶FINANSI ERINGSBOLAGET

________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna i artikel 9 i respektive överenskommelse skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1998.

3. Ärendet och dess beredning

Vid ett möte i Helsingfors den 10 november 1997 fattade de nordiska ekonomi- och finansministrarna beslut om en förstärkning av Nordiska investeringsbankens (NIB) multilaterala status. Den nordiska ämbetsmannakommittén för ekonomiska och finansiella frågor (ÄK-Finans) gavs därefter i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny överenskommelse om NIB. Vidare ålades ÄK-Finans att informera nordiska samarbetskommittén och nordiska ämbetsmannakommittén för miljöfrågor om förslaget, så att motsvarande ändringar kunde göras i överenskommelserna om Nordiska utvecklingsfonden (NDF) och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO).

Nordiska ministerrådet godkände den 23 juni 1998 ett ministerrådsförslag om ny överenskommelse om NIB, den 4 september 1998 ett ministerrådsförslag om ny överenskommelse om NDF och den 24 augusti 1998 respektive den 1 september 1998 ett ministerrådsförslag om ny överenskommelse om NEFCO.

Nordiska rådets presidium har på Nordiska rådets vägnar behandlat och ställt sig bakom de tre ministerrådsförslagen. De skall också inom kort slutligt godkännas av Nordiska ministerrådet.

Besluten om ändringar i överenskommelserna om NIB, NDF och NEFCO är i allt väsentligt identiska och fattade med förbehåll för godkännande i varje enskilt land. Överenskommelserna återfinns som bilagor till denna proposition.

Någon ytterligare beredning har inte ansetts behövlig.

,AGR¥DET

Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4. Bakgrund

Nordiska investeringsbanken (NIB) tillkom i och med överenskommelsen om upprättande av Nordiska investeringsbanken den 4 december 1975. Banken skall fungera som Nordens gemensamma internationella finansieringsinstitution och har som syfte att stärka nordiskt samarbete och Nordens ekonomi genom att ge lån och garantier på bankmässiga villkor till investeringsprojekt i Norden och till export av nordiskt intresse. I takt med det nordiska näringslivets internationalisering har NIB:s verksamhet utanför Norden expanderat. Lån och garantier utfärdas idag även till sådana projekt i länder utanför Norden som är av ömsesidigt intresse för mottagarlandet och Norden. Bankens växande internationella verksamhet och det ökade risktagande som följt med denna utveckling har skapat ett behov av att formalisera och stärka NIB:s multilaterala status.

Nordiska utvecklingsfonden (NDF) är en multilateral nordisk utvecklingsinstitution. Fonden upprättades 1989 som ett led i det nordiska biståndssamarbetet. Den skall främja ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländer genom att lämna långfristiga krediter på fördelaktiga villkor till projekt av nordiskt intresse, främst i form av upphandling av varor och tjänster i Norden under de projektkomponenter som NDF finansierar. Målen för de nordiska ländernas utvecklingssamarbete är styrande för NDF:s långivning. Särskild tonvikt läggs vid fattigdomsbekämpning och hänsyn till miljöeffekter. Krediter lämnas endast tillsammans med andra finansiärer, främst multilaterala institutioner, såsom Världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och NIB.

Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) har som ändamål att främja investeringar av nordiskt miljöintresse i Östeuropa genom att finansiera företag i dessa länder. Bolaget etablerades 1990.

NDF och NEFCO har liknande behov som NIB av en förstärkning av deras multilaterala status.

5. Innehållet i de nya överenskommelserna

5.1. Nordiska investeringsbanken

Syftet med den nya överenskommelsen, som avses träda i kraft den 1 januari 1999, är att stärka bankens rättsställning som internationell finansieringsinstitution, bl.a. vad avser immunitet samt befrielse från betalning av tull och indirekta skatter. Bankens rättsliga ställning såväl utåt i förhållande till långivare och låntagare som i förhållande till de nordiska ländernas myndigheter regleras vidare i den nya överenskommelsen.

Förslaget till ny överenskommelse om NIB innebär väsentliga förändringar i gällande överenskommelse. Mot denna bakgrund kommenteras nedan de artiklar i förslaget som innebär förändringar i förhållande till den nuvarande överenskommelsen.

+OMMENTARER TILL DEN NYA ¶VERENSKOMMELSEN

.YA ¶VERENSKOMMELSEN PREAMBEL	

Den nya överenskommelsen syftar framför allt till att stärka och formalisera bankens status som multilateral finansieringsinstitution. Den nya överenskommelsen ger således NIB en likvärdig ställning med andra institutioner som bedriver verksamhet som kan jämföras med den som NIB bedriver i och utanför de nordiska länderna samt betonar NIB:s roll i utvecklingen av det nordiska samarbetet.

NDAM¥L OCH ST¤LLNING !RTIKEL 	

Bankens tilltagande internationella verksamhet motiverar en förstärkning av bankens multilaterala status och rättsställning. Banken skall ha ställning som internationell juridisk person med full rättshandlingsförmåga och med rätt att ingå överenskommelser, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter

4ALAN MOT BANKEN !RTIKEL 	

Enligt den nya överenskommelsen kan talan mot banken endast väckas vid behörig domstol i ett land där banken har etablerat kontor, där banken har utsett ombud för mottagande av stämning eller som banken eljest uttryckligen godkänt. Talan kan emellertid väckas av avtalsslutande stat eller personer som företräder avtalsslutande stat eller vilkas krav härrör från avtalsslutande stat endast under förutsättning av att banken uttryckligen samtyckt till detta. Beslut av judiciell eller administrativ myndighet får inte verkställas beträffande bankens egendom eller tillgångar förrän beslutet vunnit laga kraft.

"ANKENS EGENDOM TILLG¥NGAR OCH OFFENTLIG KOMMUNIKATION !RTIKLARNA  	

För att i överenskommelsen reglera rättsställningen vad gäller bankens egendom och tillgångar samt anpassa den till praxis i andra internationella finansieringsinstitutioner, slås det fast att bankens egendom och tillgångar skall vara undantagna från husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expropriation, att banken, dess egendom och tillgångar inte kan bli föremål för processuella säkerhetsåtgärder såsom kvarstad samt att bankens lokaler och arkiv och de handlingar som tillhör eller innehas av banken skall vara okränkbara. Bankens officiella kommunikation skall ges samma behandling av varje avtalsslutande stat som denna stat ger annan avtalsslutande stats officiella kommunikation. Reglerna motsvarar de regler som gäller för andra internationella finansieringsinstitutioner. Undantag från lokaliteternas okränkbarhet, som påkallas av upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, kommer att preciseras i ett värdlandsavtal.

3KATTER OCH AVGIFTER !RTIKEL 	

Utgångspunkten för dessa regler är att det land där banken har sitt huvudsäte inte bör få särskilda fördelar genom att uppbära skatt från banken. Av denna anledning samt av skäl som kan hänföras till bankens förstärkta rättsställning som fullvärdig internationell finansieringsinstitution, skall banken, dess inkomster, tillgångar och egendom vara befriade från all beskattning med de preciseringar som anges i artikel 9. I artikeln betonas särskilt att banken skall vara befriad från skatt på förvärv och överlåtelse av fastigheter och värdepapper när det är fråga om bankens officiella bruk. Likaså skall bankens upplåning och utlåning samt upplåning från banken och förhöjning av bankens kapital vara befriade från alla skatter och avgifter av skattenatur.

När banken eller fonder som har direkt anknytning till bankens verksamhet och som direkt förvaltas av banken gör upphandlingar eller utnyttjar tjänster som har ett betydande värde och som är nödvändiga för bankens officiella verksamhet, och när priset för sådana upphandlingar eller tjänster inkluderar skatter eller tullar, skall den avtalsslutande stat som påfört skatterna eller tullarna vidta lämpliga åtgärder för att bevilja undantag från dessa eller sörja för att de återbetalas, om de är möjliga att fastställa. Förfarandet beskrivs närmare i värdlandsavtalet. Även NIB:s pensionssystem behandlas i värdlandsavtalet i enlighet med beslut i Nordiska ministerrådet, ekonomi- och finansministrarna, den 10 november 1997. Bestämmelserna i artikel 9 gäller dock inte skatter och avgifter som endast utgör betalning för tjänster som samhället tillhandahåller. Detta överensstämmer med internationell praxis. Reglerna om skatter och avgifter gäller givetvis inte enbart i förhållande till värdlandet utan även till varje avtalsslutande stat på motsvarande sätt.

Den stat där banken har sitt huvudsäte skall inte i förhållande till andra avtalsslutande stater ha någon ekonomisk fördel av att bankens fast anställda personal betalar skatt till denna stat på sin lön från banken. I den utsträckning den stat där banken har sitt huvudsäte har en sådan ekonomisk fördel skall denna stat som kompensation ersätta banken ekonomiskt genom återbetalning av skatteintäkter enligt de regler som fastslås i värdlandsavtalet. Det återgäldade beloppet skall i NIB:s räkenskaper framgå som eget bokfört belopp och bidra till det eventuella överskott som av NIB kan delas ut till de avtalsslutande staterna efter beslut av Nordiska ministerrådet.

)MMUNITET F¶R PERSONAL !RTIKEL 	

En förstärkning av NIB:s multilaterala status motiverar att frågan om immunitet för personalen också regleras i överenskommelsen. Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken utsedda experter beviljas, oberoende av nationalitet, immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som utförts i tjänsten på bankens vägnar. Immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om civilrättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av trafikolycka orsakad av nämnda personer. Immunitet införs således i enlighet med internationell praxis. Frågor som rör personalens immunitet behandlas även i artikel 14.

)NVANDRINGSRESTRIKTIONER OCH RESEL¤TTNADER !RTIKEL 	

En förstärkning av NIB:s multilaterala status och anpassning till gällande praxis i andra internationella organisationer motiverar att befrielse från invandringsrestriktioner och beviljande av reselättnader regleras i överenskommelsen. Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av banken skall vara befriade från invandringsrestriktioner (vilket också skall gälla makar och beroende släktingar till nämnda personer) och kan beviljas reselättnader i enlighet med internationell praxis inom institutioner med jämförbar verksamhet då särskilt behov för detta

föreligger. Envar avtalsslutande stat avgör i varje enskilt fall efter ansökan från NIB om behov föreligger för beviljande av reselättnader.

Befrielsen från invandringsrestriktioner innebär att berörda personer beviljas uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd utan tillämpning av invandrings- eller flyktingkvoter eller arbetskraftspolitisk prövning. Befrielsen gäller dock inte visumkrav.

0ENNINGMEDEL VALUTA OCH BETALNINGSRESTRIKTIONER !RTIKLARNA  	

Det finns behov av tydlig reglering i överenskommelsen av bankens rättigheter vad gäller frågor relaterade till innehav, överföring och växling av penningmedel och valuta. I enlighet med den nya överenskommelsen skall banken ha rätt att ta emot och inneha penningmedel och all slags valuta, förfoga över konton i all slags valuta, fritt överföra sina penningmedel och sin utländska valuta till och från en avtalsslutande stat samt inom en sådan stat och växla varje valuta i sin besittning till varje annan valuta.

Banken skall vidare undantas från betalningsrestriktioner och kreditpolitiska åtgärder som hindrar eller försvårar infriandet av bankens förpliktelser, upplåning eller utlåning, i något avseende. Eventuella valutaeller kreditrestriktioner i något av de avtalsslutande länderna skall således inte tillåtas hindra banken att fullfölja ingångna avtal.

3TYRELSENS R¤TT ATT H¤VA DEN IMMUNITET OCH DE PRIVILEGIER SOM BEVILJATS ENLIGT ¶VERENSKOMMELSEN !RTIKEL 	

Bankens styrelse skall enligt den nya överenskommelsen ges möjlighet att, i den utsträckning och på sådana villkor som den fastställer, häva den immunitet och de privilegier som beviljats enligt överenskommelsen i de fall då en sådan åtgärd enligt styrelsens åsikt skulle vara till bankens bästa.

)KRAFTTR¤DANDET AV DEN NYA ¶VERENSKOMMELSEN MM !RTIKEL 	

Den nya överenskommelsen skall ratificeras. Överenskommelsen skall träda i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har deponerat sina ratifikationsinstrument hos det norska utrikesdepartementet. Bestämmelserna i artikel 9 skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1998 enligt beslut av Nordiska ministerrådet, ekonomi- och finansministrarna, den 10 november 1997. Det norska utrikesdepartementet meddelar de övriga avtalsslutande staterna om deponeringen av ratifikationsinstrumenten och om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande. Överenskommelsen skall vara deponerad hos det norska utrikesdepartementet och bestyrkta avskrifter skall av det norska utrikesdepartementet tillställas var och en av de avtalsslutande staterna. Överenskommelsen den 4 december 1975 om upprättandet av Nordiska investeringsbanken upphör att gälla från den tidpunkt den nya överenskommelsen träder i kraft.

6¤RDLANDSAVTALET

Parallellt med den nya överenskommelsen ingår NIB och den finska staten ett värdlandsavtal, som reglerar förhållandet mellan parterna. Avtalet omfattar bl.a. reglering av den återbetalning av skatteintäkter som behandlas i kommentaren till artikel 9 samt val av alternativ avseende pensionssystem, arbetslöshetsförsäkring och socialt trygghetssystem. Värdlandsavtalet utgör en integrerad del av den samlade uppgörelsen om NIB och dess status. Övriga nordiska länder har därför haft möjlighet att lämna synpunkter på avtalets innehåll.

5.2. Nordiska utvecklingsfonden

Den nya överenskommelsen om NDF innehåller motsvarande ändringar som i överenskommelsen om NIB med viss anpassning till verksamhetens karaktär. Överenskommelsen om NDF behöver inte ratificeras utan skall enligt artikel 16 godkännas av samtliga avtalsslutande stater i enlighet med den procedur respektive stat väljer. Överenskommelsen träder i kraft trettio dagar efter den dag samtliga avtalsslutande stater meddelat det svenska utrikesdepartementet att överenskommelsen godkänts med undantag för bestämmelserna i artikel 9 som, i likhet med överenskommelsen om NIB, skall tillämpas från och med den 1 januari 1998. Överenskommelsen den 3 november 1988 om upprättande av NDF upphör att gälla från den tidpunkt den nya överenskommelsen träder i kraft.

Ett separat värdlandsavtal skall ingås mellan NDF och den finska staten, i vilket samma frågor skall regleras som i värdlandsavtalet med NIB.

5.3. Nordiska miljöfinansieringsbolaget

Den nya överenskommelsen om NEFCO innehåller motsvarande ändringar som i överenskommelserna om NIB och NDF med viss anpassning till verksamhetens karaktär. Överenskommelsen om NEFCO skall, i likhet med överenskommelsen om NIB, ratificeras. Överenskommelsen träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater deponerat sina ratifikationsinstrument hos det finska utrikesministeriet. Bestämmelserna i artikel 9 skall dock, i likhet med överenskommelserna om NIB och NDF, tillämpas från och med den 1 januari 1998. Överenskommelsen den 2 mars 1990 om upprättandet av NEFCO upphör att gälla från den tidpunkt den nya överenskommelsen träder i kraft.

Ett separat värdlandsavtal skall ingås mellan NEFCO och den finska staten, i vilket samma frågor skall regleras som i värdlandsavtalet med NIB och NDF.

6. Godkännande av överenskommelserna

2EGERINGENS F¶RSLAG Riksdagen godkänner de nya överenskommel-

serna om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG NIB:s växande internationella verksam-

het motiverar en förstärkning av dess multilaterala status och rättsställning. Detta ger banken bättre förutsättningar att verka som en internationell finansieringsinstitution även utanför Norden och befäster dess ställning som prioriterad långivare. Dess fordringar skall således inte bli föremål för omförhandling utan har en prioriterad ställning i händelse av betalningssvårigheter i ett låntagarland. Det är också rimligt att NIB får samma multilaterala status som andra jämförbara internationella aktörer med vilka banken samarbetar, såsom Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken.

Följaktligen bör NIB få ställning som internationell juridisk person med full rättshandlingsförmåga och med rätt att ingå överenskommelser, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Bankens egendom och tillgångar samt dess lokaler, arkiv och handlingar bör vara okränkbara.

I huvudsak kan samma skäl anföras vad gäller NDF. Verksamheten är inriktad mot utvecklingsländer och bedrivs således uteslutande i länder utanför Norden samt har under senare år expanderat relativt snabbt. Det ökande risktagande som följer av detta utgör ett motiv för att formalisera och stärka NDF:s multilaterala status och ställning som prioriterad långivare. NDF:s roll som samfinansiär understryker vidare vikten av att NDF har samma status som de internationella finansieringsinstitutioner fonden samarbetar med.

Skälen för en förstärkning av NEFCO:s multilaterala status överensstämmer med dem som angivits för NIB.

Det är rimligt att värdlandet inte kan få särskilda skattemässiga fördelar av de tre nordiska institutionernas lokalisering. Därför bör inkomster, tillgångar och egendom vara befriade från all beskattning och avgifter av skattenatur. Värdlandet bör också kompensera institutionerna genom återföring av de skatteintäkter som uppbärs på personalens löner. Reglerna om skatter och avgifter skall självfallet gälla även i relation till andra avtalsslutande stater.

En förstärkning av institutionernas multilaterala status motiverar också att frågan om immunitet för personalen regleras i överenskommelserna.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1998/99:14: Avsnitt 1

7. Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

2EGERINGENS F¶RSLAG Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall skall även omfatta Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG För att överenskommelsernas bestäm-

melser om immunitet och privilegier skall bli gällande inför svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras så att den förutom NIB också omfattar NDF och NEFCO. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av överenskommelserna.

Överenskommelserna om NIB, NDF och NEFCO träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har deponerat sina ratifikationsinstrument eller meddelat att de godkänts till respektive depositarie med undantag för bestämmelserna i artikel 9, som skall tillämpas från och med den 1 januari 1998 enligt beslut av Nordiska ministerrådet, ekonomi- och finansministrarna, den 10 november 1997.

Med hänsyn till att det inte säkert kan anges när överenskommelserna blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

8. Kostnader

Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några kostnader till följd av förslagen i denna proposition.

6%2%.3+/--%,3%

MELLAN $ANMARK &INLAND )SLAND .ORGE OCH 3VERIGE OM .ORDISKA )NVESTERINGSBANKEN

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, vilka önskar stärka och ytterligare utveckla det nordiska samarbetet genom Nordiska investeringsbanken som en gemensam internationell finansieringsinstitution jämställd med andra juridiska personer vilka bedriver jämförbar verksamhet i och utanför de nordiska länderna, har kommit överens om följande:

!24)+%, 

Nordiska investeringsbanken, nedan kallad ”banken”, har till ändamål att ge lån och ställa garantier på bankmässiga villkor och i överensstämmelse med samhällsekonomiska hänsyn för genomförandet av investeringsprojekt av intresse såväl för Norden som för de länder utanför Norden vilka erhåller lån och garantier.

Banken skall ha ställning som internationell juridisk person med full rättshandlingsförmåga och i synnerhet ha rätt att ingå överenskommelser, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

!24)+%, 

Bankens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med dess stadgar, som fastställs av Nordiska ministerrådet. Dessa stadgar kan ändras genom beslut av Nordiska ministerrådet på förslag av eller efter uttalande från bankens styrelse. Nordiska rådet skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag till stadgeändringar av principiell betydelse för bankens ändamål, verksamhet och drift.

!24)+%, 

Bankens grundkapital tillskjuts av de avtalsslutande staterna. Ökning av grundkapitalet sker genom beslut av Nordiska ministerrådet efter framställning från bankens styrelse.

Grundkapitalets storlek, möjligheten till ökning av kapitalet och fördelning mellan de avtalsslutande staterna behandlas i bankens stadgar.

!24)+%, 

Bankens huvudsäte skall vara i Helsingfors.

!24)+%, 

Talan mot banken kan endast väckas vid behörig domstol i ett lands territorium där banken har etablerat kontor, där banken har utsett ombud för mottagande av stämning eller som banken eljest uttryckligen godkänt. Talan kan emellertid väckas av avtalsslutande stat eller personer som företräder avtalsslutande stat eller vilkas krav härrör från avtalsslutande stat endast under förutsättning att banken uttryckligen samtyckt till detta.

Beslut av judiciell eller administrativ myndighet får inte verkställas beträffande bankens egendom eller tillgångar förrän beslutet vunnit laga kraft.

!24)+%, 

Bankens egendom och tillgångar skall vara undantagna från husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expropriation.

Banken, dess egendom och tillgångar kan inte bli föremål för processuella säkerhetsåtgärder såsom kvarstad.

!24)+%, 

Bankens lokaliteter och arkiv samt de handlingar som tillhör eller innehas av banken skall vara okränkbara.

!24)+%, 

Bankens officiella kommunikation skall ges samma behandling av varje avtalsslutande stat som denna stat ger annan avtalsslutande stats officiella kommunikation.

!24)+%, 

Banken, dess inkomster, tillgångar och egendom skall vara befriade från all beskattning med de preciseringar som nämns i denna artikel.

Banken skall vara befriad från skatt på förvärv och överlåtelse av fastigheter och värdepapper, när det är fråga om bankens officiella bruk.

Bankens upplåning och utlåning samt upplåning från banken och förhöjning av bankens kapital skall vara befriade från alla skatter och avgifter av skattenatur.

När banken eller fonder som har direkt anknytning till bankens verksamhet och som direkt förvaltas av banken gör upphandlingar eller utnyttjar tjänster som har ett betydande värde och som är nödvändiga för bankens officiella verksamhet, och när priset på sådana upphandlingar eller tjänster inkluderar skatter eller tullar, skall den avtalsslutande stat som påfört

skatterna eller tullarna vidta lämpliga åtgärder för att bevilja undantag från dessa eller sörja för att de återbetalas, om de är möjliga att fastställa.

Bestämmelserna i denna artikel gäller inte skatter och avgifter som endast utgör betalning för tjänster som samhället tillhandahåller.

!24)+%, 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken utsedda experter skall oberoende av nationalitet beviljas immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som utförts i tjänsten på bankens vägnar. Banken kan dock häva sådan immunitet i enlighet med Artikel 14. Immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om civilrättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av trafikolycka orsakad av nämnda personer.

!24)+%, 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av banken

1) skall vara befriade från invandringsrestriktioner. Förutnämnda skall också gälla makar och beroende släktingar till nämnda personer.

2) kan beviljas samma reselättnader i enlighet med internationell praxis inom institutioner med jämförbar verksamhet, då särskilt behov av detta föreligger.

!24)+%, 

Banken kan ta emot och inneha penningmedel och all slags valuta samt förfoga över konton i all slags valuta; den kan även fritt överföra sina penningmedel och sin utländska valuta till och från en avtalsslutande stat samt inom en avtalsslutande stat och växla varje valuta i sin besittning till varje annan valuta.

!24)+%, 

Banken skall undantas från betalningsrestriktioner och kreditpolitiska åtgärder som hindrar eller försvårar infriandet av bankens förpliktelser, upplåning eller utlåning i något avseende.

!24)+%, 

Privilegier och immunitet beviljas genom denna överenskommelse enbart för att banken skall kunna utföra sina uppgifter, och inte till annans nytta.

Bankens styrelse kan, i den utsträckning och på sådana villkor som den fastställer, häva den immunitet och de privilegier som beviljats enligt

denna överenskommelse i de fall då sådan åtgärd enligt styrelsens åsikt skulle vara till bankens bästa.

!24)+%, 

Nordiska ministerrådet kan besluta att banken skall träda i likvidation med tillämpning av den ordning som anges i bankens stadgar.

!24)+%, 

Denna överenskommelse skall ratificeras. Överenskommelsen träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har deponerat sina ratifikationsinstrument hos det norska utrikesdepartementet, dock så att bestämmelserna i Artikel 9 tillämpas från den 1 januari 1998. Det norska utrikesdepartementet meddelar de övriga avtalsslutande staterna om deponeringen av ratifikationsinstrumenten och om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande.

Överenskommelsen skall vara deponerad hos det norska utrikesdepartementet och bestyrkta avskrifter skall av det norska utrikesdepartementet tillställas var och en av de avtalsslutande staterna.

Överenskommelsen den 4 december 1975 om upprättandet av Nordiska investeringsbanken upphör att gälla från den tidpunkt denna överenskommelse träder i kraft.

!24)+%, 

Varje avtalsslutande stat kan säga upp överenskommelsen genom att avge en förklaring härom till den norska regeringen, vilken genast underrättar övriga avtalsslutande stater, Nordiska ministerrådet och bankens styrelse härom.

Uppsägningen träder i kraft tidigast vid utgången av det räkenskapsår som följer närmast på det år uppsägningen ägde rum.

Om Nordiska ministerrådet efter mottagandet av uppsägningen inte beslutar om bankens likvidation, skall det senast innan uppsägningen träder i kraft fastställa hur förhållandet mellan banken och den utträdande staten skall avvecklas. Härvid skall säkerställas att den utträdande staten alltjämt ansvarar i samma mån som övriga parter för de av bankens förpliktelser som förelåg vid ifrågavarande stats utträde.

Till bekräftelse av detta har de fem avtalsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i xx den xx 199x i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

6%2%.3+/--%,3%

MELLAN $ANMARK &INLAND )SLAND .ORGE OCH 3VERIGE OM .ORDISKA 5TVECKLINGSFONDEN

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, vilka önskar stärka och ytterligare utveckla det nordiska biståndssamarbetet genom Nordiska Utvecklingsfonden som en gemensam internationell utvecklingsinstitution jämställd med andra juridiska personer, vilka bedriver jämförbar verksamhet i och utanför de nordiska länderna, har kommit överens om följande:

!24)+%, 

Nordiska Utvecklingsfonden, vars engelska namn är Nordic Development Fund, nedan kallad ”Fonden”, har till ändamål att främja ekonomisk och social utveckling i u-länder genom att delta i finansiering på koncessionella villkor av projekt av nordiskt intresse.

Fonden skall ha ställning som internationell juridisk person med full rättshandlingsförmåga och i synnerhet ha rätt att ingå överenskommelser, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

!24)+%, 

Fondens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med dess stadgar, som fastställs av Nordiska ministerrådet. Dessa stadgar kan ändras genom beslut av Nordiska ministerrådet på förslag av eller efter uttalande från Fondens styrelse.

!24)+%, 

Fondens grundkapital tillskjuts av de avtalsslutande staterna. Ökning av grundkapitalet sker genom beslut av Nordiska ministerrådet efter framställning av Fondens styrelse.

Grundkapitalets storlek, möjligheten till ökning av kapitalet och fördelning mellan de avtalsslutande staterna behandlas i Fondens stadgar.

!24)+%, 

Fondens huvudsäte skall vara i Nordiska investeringsbankens huvudsäte.

!24)+%, 

Talan mot fonden kan endast väckas vid behörig domstol i ett lands territorium där fonden har etablerat kontor, där Fonden har utsett ombud för mottagande av stämning eller som Fonden eljest uttryckligen godkänt. Talan kan emellertid väckas av avtalsslutande stat eller personer som

företräder avtalsslutande stat eller vilkas krav härrör från avtalsslutande stat endast under förutsättning att Fonden uttryckligen samtyckt till detta.

Beslut av judiciell eller administrativ myndighet får inte verkställas beträffande Fondens egendom eller tillgångar förrän beslutet vunnit laga kraft.

!24)+%, 

Fondens egendom och tillgångar skall vara undantagna från husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expropriation.

Fonden, dess egendom och tillgångar kan inte bli föremål för processuella säkerhetsåtgärder såsom kvarstad.

!24)+%, 

Fondens lokaliteter och arkiv samt de handlingar som tillhör eller innehas av Fonden skall vara okränkbara.

!24)+%, 

Fondens officiella kommunikation ges samma behandling av varje avtalsslutande stat som denna stat ger annan avtalsslutande stats officiella kommunikation.

!24)+%, 

Fonden, dess inkomster, tillgångar och egendom skall vara befriade från all beskattning med de preciseringar som nämns i denna artikel.

Fonden skall vara befriad från skatt på förvärv och överlåtelse av fastighet och värdepapper, när det är fråga om Fondens officiella bruk.

Fonden skall i sin finansieringsverksamhet och vid förhöjning av Fondens kapital vara befriad från alla skatter och avgifter av skattenatur.

När Fonden eller andra fonder som har direkt anknytning till Fondens verksamhet och som direkt förvaltas av Fonden gör upphandlingar eller utnyttjar tjänster som har ett betydande värde och som är nödvändiga för Fondens officiella verksamhet och när priset för sådana upphandlingar eller tjänster inkluderar skatter eller tullar, skall den avtalsslutande stat som påfört skatterna eller tullarna vidta lämpliga åtgärder för att bevilja undantag från dessa eller sörja för att de återbetalas, om de är möjliga att fastställa.

Bestämmelserna i denna artikel gäller inte skatter och avgifter som endast utgör betalning för tjänster som samhället tillhandahåller.

!24)+%, 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, Fondens anställda samt av Fonden utsedda experter skall oberoende av nationalitet beviljas immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som utförts i tjänsten på fondens vägnar. Fonden kan dock häva sådan immunitet i enlighet med artikel 14. Immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om civilrättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av trafikolycka orsakad av nämnda personer.

!24)+%, 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, Fondens anställda samt av Fonden utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av Fonden

1) skall vara befriade från invandringsrestriktioner. Förutnämnda skall också gälla makar och beroende släktingar till nämnda personer.

2) kan beviljas reselättnader i enlighet med internationell praxis inom institutioner med jämförbar verksamhet, då särskilt behov för detta föreligger.

!24)+%, 

Fonden kan ta emot och inneha penningmedel och all slags valuta samt förfoga över konton i all slags valuta; den kan även fritt överföra sina penningmedel och sin utländska valuta till och från en avtalsslutande stat samt inom en avtalsslutande stat och växla varje valuta i sin besittning till varje annan valuta.

!24)+%, 

Fonden skall undantas från betalningsrestriktioner och kreditpolitiska åtgärder som hindrar eller försvårar genomförandet av Fondens verksamhet i något avseende.

!24)+%, 

Privilegier och immunitet beviljas genom denna överenskommelse enbart för att Fonden skall kunna utföra sina uppgifter och inte till annans nytta.

Fondens styrelse kan, i den utsträckning och på sådana villkor som den fastställer, häva den immunitet och de privilegier som beviljats enligt denna överenskommelse i de fall då sådan åtgärd enligt styrelsens åsikt skulle vara till Fondens bästa.

!24)+%, 

Nordiska ministerrådet kan besluta att Fonden skall avvecklas med tilllämpning av den ordning som anges i Fondens stadgar.

!24)+%, 

Överenskommelsen träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har meddelat det svenska utrikesdepartementet att överenskommelsen har godkänts, dock så att bestämmelserna i artikel 9 tillämpas från den 1 januari 1998. Det svenska utrikesdepartementet meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande.

Överenskommelsen skall vara deponerad hos det svenska utrikesdepartementet och bestyrkta avskrifter skall av det svenska utrikesdepartementet tillställas var och en av de avtalsslutande staterna.

Överenskommelsen den 3 november 1988 om upprättande av Nordiska Utvecklingsfonden upphör att gälla från den tidpunkt denna överenskommelse träder i kraft.

!24)+%, 

Varje avtalsslutande stat kan säga upp överenskommelsen genom att avge en förklaring härom till den svenska regeringen, vilken genast underrättar övriga avtalsslutande stater, Nordiska ministerrådet och Fondens styrelse härom.

Uppsägningen träder i kraft tidigast vid utgången av det räkenskapsår som följer närmast på det år uppsägningen ägde rum.

Om Nordiska ministerrådet efter mottagandet av uppsägningen inte beslutar om Fondens avveckling, skall det senast innan uppsägningen träder i kraft fastställa hur förhållandet mellan Fonden och den utträdande staten skall avvecklas. Härvid skall säkerställas att den utträdande staten alltjämt ansvarar i samma mån som övriga parter för de av Fondens förpliktelser som förelåg vid ifrågavarande stats utträde.

Till bekräftelse av detta har de fem avtalsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i xx den xx 199x i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

–6%2%.3+/--%,3%

MELLAN $ANMARK &INLAND )SLAND .ORGE OCH 3VERIGE OM .ORDISKA -ILJ¶FINANSIERINGSBOLAGET .%&#/	

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, vilka som ett led i det nordiska miljösamarbetet önskar främja investeringar av nordiskt miljöintresse i Östereuropa genom Nordiska Miljöfinansieringsbolaget som en gemensam internationell finansieringsinstitution jämställd med andra juridiska personer vilka bedriver jämförbar verksamhet i och utanför de nordiska länderna, har kommit överens om följande:

!24)+%, 

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO), nedan kallat ”bolaget”, har till ändamål att främja investeringar av nordiskt miljöintresse i Östeuropa genom att finansiera företag i dessa länder.

Bolaget skall ha ställning som internationell juridisk person med full rättshandlingsförmåga och i synnerhet ha rätt att ingå överenskommelser, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

!24)+%, 

Bolagets verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med dess stadgar som fastställs av Nordiska ministerrådet. Dessa stadgar kan ändras genom beslut av Nordiska ministerrådet på förslag av eller efter uttalande från bolagets styrelse. Nordiska rådet skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag till stadgeändringar av principiell betydelse för bolagets ändamål, verksamhet och drift.

!24)+%, 

Bolagets grundkapital tillskjuts av de avtalsslutande staterna. Ökning av grundkapitalet sker genom beslut av Nordiska ministerrådet efter framställning från bolagets styrelse.

Grundkapitalets storlek, möjligheten till ökning av kapitalet och fördelning mellan de avtalsslutande staterna behandlas i bolagets stadgar.

!24)+%, 

Bolagets huvudsäte skall vara i Nordiska investeringsbankens huvudsäte.

!24)+%, 

Talan mot bolaget kan endast väckas vid behörig domstol i ett lands territorium där bolaget har etablerat kontor, där bolaget har utsett ombud för mottagande av stämning eller som bolaget eljest uttryckligen godkänt. Talan kan emellertid väckas av avtalsslutande stat eller personer som företräder avtalsslutande stat eller vilkas krav härrör från avtalsslutande stat endast under förutsättning att bolaget uttryckligen samtyckt till detta.

Beslut av judiciell eller administrativ myndighet får inte verkställas beträffande bolagets egendom eller tillgångar förrän beslutet vunnit laga kraft.

!24)+%, 

Bolagets egendom och tillgångar skall vara undantagna från husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expropriation.

Bolaget, dess egendom och tillgångar kan inte bli föremål för processuella säkerhetsåtgärder såsom kvarstad.

!24)+%, 

Bolagets lokaliteter och arkiv samt de handlingar som tillhör eller innehas av bolaget skall vara okränkbara.

!24)+%, 

Bolagets officiella kommunikation skall ges samma behandling av varje avtalsslutande stat som denna stat ger annan avtalsslutande stats officiella kommunikation.

!24)+%, 

Bolaget, dess inkomster, tillgångar och egendom skall vara befriade från all beskattning med de preciseringar som nämns i denna artikel.

Bolaget skall vara befriat från skatt på förvärv och överlåtelse av fastighet och värdepapper, när det är fråga om bolagets officiella bruk.

Bolaget skall i sin finansieringsverksamhet och vid förhöjning av bolagets kapital vara befriat från alla skatter och avgifter av skattenatur.

När bolaget eller fonder som har direkt anknytning till bolagets verksamhet och som direkt förvaltas av bolaget gör upphandlingar eller utnyttjar tjänster som har ett betydande värde och som är nödvändiga för bolagets officiella verksamhet och när priset för sådana upphandlingar eller tjänster inkluderar skatter eller tullar, skall den avtalsslutande stat som påfört skatterna eller tullarna vidta lämpliga åtgärder för att bevilja undantag från dessa eller sörja för att de återbetalas, om de är möjliga att fastställa.

Bestämmelserna i denna artikel gäller inte skatter och avgifter som endast utgör betalning för tjänster som samhället tillhandahåller.

!24)+%, 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bolagets anställda samt av bolaget utsedda experter skall oberoende av nationalitet beviljas immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som utförts i tjänsten på bolaget vägnar. Bolaget kan dock häva sådan immunitet i enlighet med artikel 14. Immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om civilrättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av trafikolycka orsakad av nämnda personer.

!24)+%, 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bolagets anställda samt av bolaget utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av bolaget

1) skall vara befriade från invandringsrestriktioner. Förutnämnda skall gälla makar och beroende släktingar till nämnda personer.

2) kan beviljas reselättnader i enlighet med internationell praxis inom institutioner med jämförbar verksamhet, då särskilt behov för detta föreligger.

!24)+%, 

Bolaget kan ta emot och inneha penningmedel och all slags valuta samt förfoga över konton i all slags valuta; det kan även fritt överföra sina penningmedel och sin utländska valuta till och från en avtalsslutande stat samt inom en avtalsslutande stat och växla varje valuta i sin besittning till varje annan valuta.

!24)+%, 

Bolaget skall undantas från betalningsrestriktioner och kreditpolitiska åtgärder som hindrar eller försvårar infriandet av bolagets förpliktelser, upplåning eller utlåning i något avseende.

!24)+%, 

Privilegier och immunitet beviljas genom denna överenskommelse enbart för att bolaget skall kunna utföra sina uppgifter, och inte till annans nytta.

Bolagets styrelse kan, i den utsträckning och på sådana villkor som den fastställer, häva den immunitet och de privilegier som beviljats enligt denna överenskommelse i de fall då sådan åtgärd enligt styrelsens åsikt skulle vara till bolagets bästa.

!24)+%, 

Nordiska ministerrådet kan besluta att bolaget skall avvecklas med tilllämpning av den ordning som anges i bolagets stadgar.

!24)+%, 

Denna överenskommelse skall ratificeras. Överenskommelsen träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har deponerat sina ratifikationsinstrument hos det finska utrikesministeriet, dock så att bestämmelserna i artikel 9 tillämpas från den 1 januari 1998. Det finska utrikesministeriet meddelar de övriga avtalsslutande staterna om deponeringen av ratifikationsinstrumenten och om tidpunkten för överenskommelsens ikrafträdande.

Överenskommelsen skall vara deponerad hos det finska utrikesministeriet och bestyrkta avskrifter skall av det finska utrikesministeriet tillställas var och en av de avtalsslutande staterna.

Överenskommelsen den 3 mars 1990 om upprättandet av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget upphör att gälla från den tidpunkt denna överenskommelse träder i kraft.

!24)+%, 

Varje avtalsslutande stat kan säga upp överenskommelsen genom att avge en skriftlig förklaring härom till den finska regeringen, vilken genast underättar övriga avtalsslutande stater, Nordiska ministerrådet och bolagets styrelse härom.

Uppsägningen träder i kraft tidigast vid utgången av det räkenskapsår som följer närmast på det år uppsägningen ägde rum.

Om Nordiska ministerrådet efter mottagandet av uppsägningen inte beslutar om bolagets avveckling, skall det senast innan uppsägningen träder i kraft fastställa hur förhållandet mellan bolaget och den utträdande staten skall avvecklas. Härvid skall säkerställas att den utträdande staten alltjämt ansvarar i samma mån som övriga parter för de av bolagets förpliktelser som förelåg vid ifrågavarande stats utträde.

Till bekräftelse av detta har de fem avtalsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i xx den xx 199x i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Freivalds, Åsbrink, Schori, Winberg, Ulvskog, Sundström, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon

Föredragande: Statsrådet Åsbrink

Regeringen beslutar proposition 1998/99:14 Nya överenskommelser om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.