Prop. 2004/05:167

Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2005

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokoll nr 14 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Protokollet innebär en effektivisering av förfarandet hos den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen), bl.a. när det gäller domstolens domförhetsregler. Kommittéer med tre domare kommer att kunna döma i sak i mer rutinartade mål (hittills har det krävts sju domare). En ensam domare kommer att kunna besluta att mål inte skall tas upp till prövning i sak eller avskriva mål (i dag beslutar tre domare om detta). Ett nytt krav som måste uppfyllas för att mål skall tas upp till prövning i sak införs också. Vidare ges Europarådets ministerkommitté möjlighet att väcka talan inför Europadomstolen mot en stat för bristande efterlevnad av en tidigare dom från domstolen.

Som en följd av ett svenskt godkännande av protokoll nr 14 föreslås vidare en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner protokoll nr 14 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (avsnitt 6),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Hänvisningar till S1

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

1

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Som lag här i landet skall gälla den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

– med de ändringar som gjorts genom tilläggsprotokoll nr 11 till konventionen, och

– med de ändringar som gjorts genom ändringsprotokoll nr 11 och 14 till konventionen, och

– med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6, 7 och 13 till konventionen.

Konventionens och tilläggsprotokollens engelska och franska originaltexter, efter de ändringar och tillägg som nämns i första stycket, finns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

Konventionens och protokollens engelska och franska originaltexter, efter de ändringar och tillägg som nämns i första stycket, finns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Lagen omtryckt 1998:712.

Senaste lydelse 2003:74 (2003:474).

Bilaga

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,

Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet,

Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 10

th

December 1948;

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;

som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antagits av Förenta nationernas generalförsamling den 10 december 1948,

Considering that this Declaration aims at securing the universal and effective recognition and observance of the Rights therein declared;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;

som beaktar att denna förklaring syftar till att trygga ett universellt och verksamt erkännande och iakttagande av de rättigheter som där angetts,

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

som beaktar att Europarådets syfte är att uppnå en fastare enhet mellan dess medlemmar och att ett av medlen att fullfölja detta syfte är att bevara och utveckla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le

som bekräftar sin djupa tro på de grundläggande friheterna som utgör själva grundvalen för rättvisa och fred i världen och som bäst bevaras, å ena

the one hand by an effective political democracy and on the other by a common understanding and observance of the human rights upon which they depend;

maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament ;

sidan, genom verklig politisk demokrati samt, å den andra, genom en gemensam grundsyn på och respekt för de mänskliga rättigheterna, på vilka de förlitar sig,

Being resolved, as the governments of European countries which are like-minded and have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to take the first steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration,

Résolus, en tant que gouvernements d’Etats européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,

samt såsom regeringar i europeiska stater vilka besjälas av samma anda och äger ett gemensamt arv i sina politiska traditioner, sina ideal, sin frihet och sin grundläggande rättsuppfattning och är beslutna att vidta de första åtgärderna ägnade att åstadkomma en kollektiv garanti för vissa av de rättigheter som angetts i den allmänna förklaringen,

Have agreed as follows:

Sont convenus de ce qui suit :

har kommit överens om följande.

Article 1 – Obligation to respect human rights

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l’homme

Artikel 1 – Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna

The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :

De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.

SECTION I – RIGHTS AND FREE-DOMS

TITRE I – DROITS ET LIBERTES

AVDELNING I – RÄTTIGHETER OCH FRIHETER

Article 2 – Right to life Article 2 – Droit à la

vie

Artikel 2 – Rätt till livet

1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

1. Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant straff.

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld som var absolut nödvändigt

a) in defence of any person from unlawful violence;

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning,

b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är berövad friheten att undkomma,

c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror.

Article 3 – Prohibition of torture

Article 3 – Interdiction de la torture

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Article 4 – Prohibition of slavery and forced labour

Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

Artikel 4 – Förbud mot slaveri och tvångsarbete

1. No one shall be held in slavery or servitude.

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.

2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.

3. For the purpose of this article the term “forced or compulsory labour” shall not include:

3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :

3. Med ”tvångsarbete eller annat påtvingat arbete” enligt denna artikel förstås inte

a) any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Article 5 of this Convention or during conditional release from such detention;

a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

a) arbete som vanligtvis utkrävs av den som är frihetsberövad i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i denna konvention eller som är villkorligt frigiven från sådant frihetsberövande,

b) any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;

b) tjänstgöring av militär art eller, i länder där samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring beaktas, tjänstgöring som i dessa fall utkrävs i stället för militär värnpliktstjänstgöring,

c) any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

c) tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,

d) any work or service which forms part of normal civic obligations.

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

d) arbete eller tjänstgöring som ingår i de normala medborgerliga skyldigheterna.

Article 5 – Right to liberty and security

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen föreskriver

a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court;

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av behörig domstol,

b) the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

b) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten, antingen därför att han underlåtit att uppfylla en domstols lagligen meddelade föreläggande eller i syfte att säkerställa ett fullgörande av någon i lag föreskriven skyldighet,

c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction

c) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att ställas inför behörig rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha begått ett brott, el-

offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so;

ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

ler när det skäligen anses nödvändigt att hindra honom från att begå ett brott eller att undkomma efter att ha gjort detta,

d) the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

d) när en underårig genom ett lagligen meddelat beslut är berövad friheten för att undergå skyddsuppfostran eller för att inställas inför behörig rättslig myndighet,

e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

e) när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare,

f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised entry into the country or of a person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition.

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

f) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att förhindra att han obehörigen reser in i landet eller som ett led i ett förfarande som rör hans utvisning eller utlämning.

2. Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

2. Var och en som arresteras skall utan dröjsmål och på ett språk som han förstår underrättas om skälen för åtgärden och om varje anklagelse mot honom.

3. Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1.c of this article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

3. Var och en som är arresterad eller på annat sätt berövad friheten i enlighet med vad som sagts under punkt 1 c skall utan dröjsmål ställas inför domare eller annan ämbetsman, som enligt lag får fullgöra dömande uppgifter, och skall vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller till frigivning i avvaktan på rättegång. För frigivning får krävas att garantier ställs för att den som friges inställer sig till rättegången.

4. Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

4. Var och en som berövas friheten genom arrestering eller på annat sätt skall ha rätt att påfordra att domstol snabbt prövar lagligheten av frihetsberövandet och beslutar att frige honom, om frihetsberövandet inte är lagligt.

5. Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this article shall have an enforceable right to compensation.

5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

5. Var och en som arresterats eller på annat vis berövats friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha rätt till skadestånd.

Article 6 – Right to a fair trial

Article 6 – Droit à un procès équitable

Artikel 6 – Rätt till en rättvis rättegång

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribu-

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara

public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

nal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse.

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

3. Tout accusé a droit notamment à :

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter

a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,

b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,

c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

c) se défendre luimême ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,

d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,

e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som begagnas i domstolen.

Article 7 – No punishment without law

Article 7 – Pas de peine sans loi

Artikel 7 – Inget straff utan lag

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

1. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks.

2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

2. Denna artikel skall inte hindra lagföring och bestraffning av den som gjort sig skyldig till en handling eller underlåtenhet som då den begicks var brottslig enligt de allmänna rättsprinciper som erkänns av civiliserade stater.

Article 8 – Right to respect for private and family life

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvän-

a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

digt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

Article 9 – Freedom of thought, conscience and religion

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för and-

and freedoms of others.

morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

ra personers fri- och rättigheter.

Article 10 – Freedom of expression

Article 10 – Liberté d’expression

Artikel 10 – Yttrandefrihet

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la di-

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att

received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

vulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet.

Article 11 – Freedom of assembly and association

Article 11 – Liberté de réunion et d’association

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.

2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Denna artikel hindrar inte att det för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna.

Article 12 – Right to marry

Article 12 – Droit au mariage

Artikel 12 – Rätt att ingå äktenskap

Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right.

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.

Giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet.

Article 13 – Right to an effective remedy

Article 13 – Droit à un recours effectif

Artikel 13 – Rätt till ett effektivt rättsmedel

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

Article 14 – Prohibition of discrimination

Article 14 – Interdiction de discrimination

Artikel 14 – Förbud mot diskriminering

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Article 15 – Derogation in time of emergency

Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence

Artikel 15 – Avvikelse från konventionsförpliktelse vid nödläge

1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law.

1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

1. Under krig eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens får en hög fördragsslutande part vidta åtgärder som innebär avvikelser från dess skyldigheter enligt denna konvention i den utsträckning som det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till situationens krav, under förutsättning att dessa åtgärder inte strider mot landets övriga förpliktelser enligt den internationella rätten.

2. No derogation from Article 2, except in respect of deaths resulting from lawful acts of war, or from Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under this provision.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

2. Inga inskränkningar får med stöd av denna bestämmelse göras i artikel 2, utom i fråga om dödsfall till följd av lagliga krigshandlingar, eller i artiklarna 3, 4 (punkt 1) och 7.

3. Any High Contracting Party availing itself of this right of derogation shall keep the Secretary General of the Council of Europe fully informed of the measures which it has taken and the reasons therefor. It shall also inform the Secretary General of the Council of Europe when such measures have ceased to operate and the provisions of

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les

3. En hög fördragsslutande part som begagnar sig av rätten att göra avvikelse från denna konvention skall hålla Europarådets generalsekreterare fullt underrättad om de åtgärder som vidtagits i sådant hänseende och om skälen för dessa. Den höga fördragsslutande parten skall också underrätta Europarådets generalsekreterare om när dessa

the Convention are again being fully executed.

dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

åtgärder har upphört att gälla och konventionens bestämmelser åter blivit fullt tillämpliga.

Article 16 – Restrictions on political activity of aliens

Article 16 – Restrictions à l’activité politique des étrangers

Artikel 16 – Inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet

Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall be regarded as preventing the High Contracting Parties from imposing restrictions on the political activity of aliens.

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.

Ingenting i artiklarna 10, 11 och 14 får anses hindra de höga fördragsslutande parterna från att införa inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet.

Article 17 – Prohibition of abuse of rights

Article 17 – Interdiction de l’abus de droit

Artikel 17 – Förbud mot missbruk av rättigheter

Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

Article 18 – Limitation on use of restrictions on rights

Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits

Artikel 18 – Begränsning av användningen av inskränkningar i rättigheter

The restrictions permitted under this Convention to the said rights and freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which they have been prescribed.

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

De inskränkningar som medgetts enligt denna konvention beträffande de där upptagna fri- och rättigheterna får inte tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts.

SECTION II – EURO-PEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

TITRE II – COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

AVDELNING II – EUROPEISKA DOM-STOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄT-TIGHETERNA

Article 19 – Establishment of the Court

Article 19 – Institution de la Cour

Artikel 19 – Upprättande av domstolen

To ensure the observance of the engagements undertaken by the High Contracting Parties in the Convention and the Protocols thereto, there shall be set up a European Court of Human Rights, hereinafter referred to as “the Court”. It shall function on a permanent basis.

Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l’Homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente.

För att säkerställa att de förpliktelser fullgörs som de höga fördragsslutande parterna åtagit sig genom konventionen och protokollen till denna skall en europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna upprättas, nedan kallad ”domstolen”. Den skall verka på permanent grundval.

Article 20 – Number of judges

Article 20 – Nombre de juges

Artikel 20 – Antal ledamöter

The Court shall consist of a number of judges equal to that of the High Contracting Parties.

La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Domstolen skall bestå av lika många ledamöter som höga fördragsslutande parter.

Article 21 – Criteria for office

Article 21 – Conditions d’exercice des fonctions

Artikel 21 – Villkor för ämbetet

1. The judges shall be of high moral character and must either possess the qualifications required for appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised competence.

1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

1. Domstolens ledamöter skall vara moraliskt oförvitliga och skall antingen uppfylla de villkor som erfordras för utnämning till högre domarebefattningar eller vara rättslärda med erkänd kompetens.

2. The judges shall sit on the Court in their individual capacity.

2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

2. Ledamöterna skall tjänstgöra i sin personliga egenskap.

3. During their term of office the judges shall not engage in any activity which is incompatible with their independence, impartiality or with the demands of a full-time office; all questions arising from the application of this paragraph shall be decided by the Court.

3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

3. Under sin mandattid får ledamöterna inte åta sig uppdrag som är oförenliga med deras oavhängighet och opartiskhet eller med de krav som ett heltidsämbete ställer; alla frågor som rör tilllämpningen av denna punkt skall avgöras av domstolen.

Article 22 – Election of judges

Article 22 – Election des juges

Artikel 22 – Val av ledamöter

The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with respect to each High Contracting Party by a majority of votes cast from a list of three candidates nominated by the High Contracting Party.

Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

Domstolens ledamöter väljs, en för varje hög fördragsslutande part, av den parlamentariska församlingen med en majoritet av antalet avgivna röster och från en lista över tre kandidater som nominerats av den höga fördragsslutande parten.

Article 23 – Terms of office and dismissal

Article 23 – Durée du mandat et révocation

Artikel 23 – Mandattid och entledigande

1. The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected.

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.

1. Domstolens ledamöter väljs för en tid av nio år. De får inte omväljas.

2. The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70.

2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.

2. Ledamöternas mandattid skall upphöra när de uppnår 70 års ålder.

3. The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as they already have under consideration.

3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

3. Ledamöterna skall inneha sitt uppdrag till dess att de blir ersatta. De skall dock fullfölja handläggningen av mål som redan påbörjats.

4. No judge may be dismissed from office unless the other judges decide by a majority of two-thirds that that judge has ceased to fulfil the required conditions.

4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.

4. En domstolsledamot får inte entledigas från sitt ämbete om inte de övriga ledamöterna med två tredjedels majoritet beslutar att domstolsledamoten inte längre uppfyller de uppställda villkoren.

Article 24 – Registry and rapporteurs

Article 24 – Greffe et rapporteurs

Artikel 24 – Kansli och rapportörer

1. The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid down in the rules of the Court.

1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour.

1. Domstolen skall ha ett kansli vars uppgifter och organisation skall fastställas i domstolens arbetsordning.

2. When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who shall function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court’s

2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.

2. När domstolen består av en enskild domare, skall den biträdas av rapportörer, som skall fungera under domstolens ordförande. De skall ingå i domstolens kansli.

registry.

Article 25 – Plenary Court

Article 25 – Assemblée plénière

Artikel 25 – Domstolen i plenum

The plenary Court shall

La Cour réunie en Assemblée plénière

Domstolen i plenum skall

a) elect its President and one or two Vice-Presidents for a period of three years; they may be re-elected;

a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ;

a) välja ordförande och en eller två vice ordförande för en treårsperiod; de får omväljas,

b) set up Chambers, constituted for a fixed period of time;

b) constitue des Chambres pour une période déterminée ;

b) inrätta kamrar för en bestämd tid,

c) elect the Presidents of the Chambers of the Court; they may be reelected;

c) élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles ;

c) välja ordförande till domstolens kamrar; de får omväljas,

d) adopt the rules of the Court;

d) adopte le règlement de la Cour ;

d) utfärda arbetsordning för domstolen,

e) elect the Registrar and one or more Deputy Registrars;

e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints ;

e) välja kanslichef samt en eller flera ställföreträdare,

f) make any request under Article 26, paragraph 2.

f) fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.

f) göra en framställning enligt artikel 26.2.

Article 26 – Singlejudge formation, committees, Chambers and Grand Chamber

Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre

Artikel 26 – Enskilda domare, kommittéer, kamrar och stor sammansättning (”Grand Chamber”)

1. To consider cases brought before it, the Court shall sit in a single-judge formation, in committees of three judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court's Chambers shall set up

1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les

1. Domstolen skall vid handläggningen av mål som förelagts den bestå av en enskild domare, kommittéer sammansatta av tre ledamöter, kamrar sammansatta av sju ledamöter och stor sammansättning med sjutton ledamöter.

committees for a fixed period of time.

comités pour une période déterminée.

Domstolens kamrar skall tillsätta kommittéer för en bestämd tid.

2. At the request of the plenary Court, the Committee of Ministers may, by a unanimous decision and for a fixed period, reduce to five the number of judges of the Chambers.

2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.

2. Efter framställning av domstolen i plenum kan ministerkommittén genom enhälligt beslut och för en bestämd tid minska antalet ledamöter i kamrarna till fem.

3. When sitting as a single judge, a judge shall not examine any application against the High Contracting Party in respect of which that judge has been elected.

3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.

3. Den som tjänstgör som enskild domare får inte handlägga ett klagomål mot den höga fördragsslutande part för vilken han eller hon har valts.

4. There shall sit as an ex officio member of the Chamber and the Grand Chamber the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned. If there is none or if that judge is unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in advance by that Party shall sit in the capacity of judge.

4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.

4. Den ledamot som valts för den höga fördragsslutande part som är part i ett mål skall sitta med som självskriven ledamot i kammaren och vid prövning av mål i stor sammansättning. Om det inte finns någon sådan ledamot eller om han eller hon inte kan delta, skall en person utsedd av domstolens ordförande från en lista som på förhand har överlämnats av den höga fördragsslutande parten delta som ledamot.

5. The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the Chambers and other judges chosen in ac-

5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d’autres juges désignés conformé-

5. Domstolen i stor sammansättning skall även innefatta domstolens ordförande, vice ordförande, ordförande i kamrarna och andra ledamöter som utsetts

cordance with the rules of the Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the High Contracting Party concerned.

ment au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.

enligt domstolens arbetsordning. När ett mål hänskjutits till domstolen i stor sammansättning enligt artikel 43, får ingen ledamot i den kammare som meddelat domen delta med undantag för kammarens ordförande och den ledamot som deltog för den höga fördragsslutande part som var part i målet.

Article 27 – Competence of single judges

Article 27 – Compétence des juges uniques

Artikel 27 – Enskilda domares behörighet

1. A single judge may declare inadmissible or strike out of the Court's list of cases an application submitted under Article 34, where such a decision can be taken without further examination.

1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.

1. En enskild domare får avvisa eller avskriva ett enskilt klagomål enligt artikel 34, om ett sådant beslut kan fattas utan ytterligare prövning.

2. The decision shall be final.

2. La décision est définitive.

2. Beslutet är slutgiltigt.

3. If the single judge does not declare an application inadmissible or strike it out, that judge shall forward it to a committee or to a Chamber for further examination.

3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.

3. Om den enskilde domaren inte avvisar eller avskriver ett enskilt klagomål, skall han eller hon hänskjuta det till en kommitté eller till en kammare för vidare prövning.

Article 28 – Competence of committees

Article 28 – Compétence des comités

Artikel 28 – Kommittéernas behörighet

1. In respect of an application submitted under Article 34, a committee may, by a unanimous vote,

1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,

1. Vad gäller ett enskilt klagomål enligt artikel 34 får en kommitté enhälligt

a) declare it inadmissible or strike it out of its list of cases, where such decision can be taken without further examination; or

a) la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ; ou

a) avvisa eller avskriva klagomålet, när beslut kan fattas utan ytterligare prövning, eller

b) declare it admissible and render at the same time a judgment on the merits, if the underlying question in the case, concerning the interpretation or the application of the Convention or the protocols thereto, is already the subject of well-established caselaw of the Court.

b) la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.

b) ta upp klagomålet till prövning och samtidigt besluta dom, om den underliggande frågan i målet avseende tolkningen eller tillämpningen av konventionen eller protokollen till denna redan är föremål för domstolens väl befästa praxis.

2. Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final.

2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.

2. Beslut och domar enligt punkt 1 är slutgiltiga.

3. If the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned is not a member of the committee, the committee may at any stage of the proceedings invite that judge to take the place of one of the members of the committee, having regard to all relevant factors, including whether that Party has

3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de

3. Om den ledamot som valts för den höga fördragsslutande part som är part i ett mål inte är ledamot i kommittén, kan kommittén när som helst under förfarandet ge honom eller henne tillfälle att inta en av kommittéledamöternas platser med beaktande av alla relevanta omständigheter, däribland

contested the application of the procedure under paragraph 1.b.

savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b.

om den parten har bestridit tillämpningen av det förfarande som avses i punkt 1 b.

Article 29 – Decisions by Chambers on admissibility and merits

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

Artikel 29 – Beslut av kamrar om upptagande av klagomål till prövning samt avgöranden i sak

1. If no decision is taken under Article 27 or 28, or no judgment rendered under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under Article 34. The decision on admissibility may be taken separately.

1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.

1. Om inget beslut har fattats enligt artikel 27 eller 28 eller ingen dom beslutats enligt artikel 28, skall en kammare bestämma om ett enskilt klagomål enligt artikel 34 skall tas upp till prövning, och om så är fallet avgöra målet i sak. Beslut om att ta upp ett enskilt klagomål till prövning får fattas särskilt.

2. A Chamber shall decide on the admissibility and merits of inter-State applications submitted under Article 33. The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, decides otherwise.

2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

2. En kammare skall besluta om att ta upp mellanstatliga klagomål enligt artikel 33 till prövning och i sådant fall avgöra målet i sak. Beslut om att ta upp ett klagomål till prövning skall fattas särskilt om inte domstolen i undantagsfall beslutar annat.

Article 30 – Relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

Artikel 30 – Hänskjutande till domstolen i stor sammansättning

Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation of the Convention or the pro-

Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses pro-

Om ett pågående mål i en kammare ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen av konventionen eller protokollen

tocols thereto, or where the resolution of a question before the Chamber might have a result inconsistent with a judgment previously delivered by the Court, the Chamber may, at any time before it has rendered its judgment, relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case objects.

tocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.

till denna eller om avgörandet av en fråga i en kammare kan leda till ett resultat som strider mot en tidigare dom av domstolen, får kammaren när som helst, innan den meddelar sin dom, hän- skjuta målet till domstolen i stor sammansättning, om inte någon av parterna i målet motsätter sig detta.

Article 31 – Powers of the Grand Chamber

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre

Artikel 31 – Behörighet för domstolen i stor sammansättning

The Grand Chamber shall

La Grande Chambre I stor sammansättning skall domstolen

a) determine applications submitted either under Article 33 or Article 34 when a Chamber has relinquished jurisdiction under Article 30 or when the case has been referred to it under Article 43;

a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43 ;

a) avgöra klagomål som anförts enligt artikel 33 eller artikel 34 när en kammare har hänskjutit målet enligt artikel 30 eller när målet har hänskjutits till den enligt artikel 43,

b) decide on issues referred to the Court by the Committee of Ministers in accordance with Article 46, paragraph 4; and

b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4 ; et

b) besluta om frågor som hänskjutits till domstolen av ministerkommittén enligt artikel 46.4, och

c) consider requests for advisory opinions submitted under Article 47.

c) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.

c) behandla framställningar om rådgivande yttranden enligt artikel 47.

Article 32 – Jurisdiction of the Court

Article 32 – Compétence de la Cour

Artikel 32 – Domstolens behörighet

1. The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the Convention and the protocols thereto which are referred to it as provided in Articles 33, 34, 46 and 47.

1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.

1. Domstolen är behörig i alla frågor som rör tolkningen och tillämpningen av konventionen och protokollen till denna vilka hänskjuts till den enligt artiklarna 33, 34, 46 och 47.

2. In the event of dispute as to whether the Court has jurisdiction, the Court shall decide.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

2. Om en tvist uppkommer rörande domstolens behörighet, skall domstolen avgöra frågan.

Article 33 – Inter-State cases

Article 33 – Affaires interétatiques

Artikel 33 – Mellanstatliga mål

Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and the protocols thereto by another High Contracting Party.

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

En hög fördragsslutande part får till domstolen hänskjuta ett påstående om brott mot bestämmelserna i konventionen och i protokollen till denna begånget av en annan hög fördragsslutande part.

Article 34 – Individual applications

Article 34 – Requêtes individuelles

Artikel 34 – Enskilda klagomål

The Court may receive applications from any person, nongovernmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Conven-

La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus

Domstolen får ta emot klagomål från enskilda personer, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda personer, som påstår sig av någon av de höga fördragsslutande parterna ha utsatts för en kränkning av någon av de i konventionen

tion or the protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.

dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

eller i protokollen till denna angivna rättigheterna. De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att inte på något sätt förhindra ett effektivt utövande av denna klagorätt.

Article 35 – Admissibility criteria

Article 35 – Conditions de recevabilité

Artikel 35 – Villkor för upptagande av mål till prövning

1. The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken.

1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

1. Ett mål får anhängiggöras hos domstolen först när alla nationella rättsmedel har uttömts i enlighet med den internationella rättens allmänt erkända regler, och senast sex månader från dagen för beslutet.

2. The Court shall not deal with any application submitted under Article 34 that

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque

2. Domstolen får inte ta upp ett enskilt klagomål enligt artikel 34 till behandling som

a) is anonymous; or a) elle est anonyme ;

ou

a) är anonymt, eller

b) is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or has already been submitted to another procedure of international investigation or settlement and contains no relevant new information.

b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

b) väsentligen innefattar samma omständigheter som redan prövats av domstolen eller redan hänskjutits till internationell undersökning eller reglering i annan form och som inte innehåller nya relevanta upplysningar.

3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it considers that:

3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :

3. Domstolen skall avvisa varje enskilt klagomål enligt artikel 34, om den anser att

a) the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of individual application; or

a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou

a) klagomålet är oförenligt med bestämmelserna i denna konvention eller protokollen till denna, är uppenbart ogrundat eller utgör ett missbruk av rätten att klaga, eller

b) the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal.

b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

b) den klagande inte har lidit avsevärt men, såvida inte respekten för de mänskliga rättigheterna som de definieras i denna konvention eller protokollen till denna kräver sakprövning; inget mål får avvisas av denna anledning som inte vederbörligen har prövats av nationell domstol.

4. The Court shall reject any application which it considers inadmissible under this Article. It may do so at any stage of the proceedings.

4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

4. Domstolen skall avvisa varje klagomål som den inte anser sig behörig att pröva enligt denna artikel. Den får göra detta på vilket stadium som helst av förfarandet.

Article 36 – Third party intervention

Article 36 – Tierce intervention

Artikel 36 – Intervention av tredje part

1. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, a High Contracting Party one of whose nationals is an applicant shall have the right to submit written comments and to take part in hearings.

1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

1. I alla mål inför en kammare eller inför domstolen i stor sammansättning skall en hög fördragsslutande part, vars medborgare är klagande, ha rätt att avge skriftliga yttranden och att delta i muntliga förhandlingar.

2. The President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, invite any High Contracting Party which is not a party to the proceedings or any person concerned who is not the applicant to submit written comments or take part in hearings.

2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

2. Domstolens ordförande får för att tillgodose intresset av en god rättskipning inbjuda varje hög fördragsslutande part, som inte är part i förfarandet, eller varje annan person som berörs än klaganden, att avge skriftliga yttranden eller delta i muntliga förhandlingar.

3. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe Commissioner for Human Rights may submit written comments and take part in hearings.

3. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.

3. I alla mål inför en kammare eller inför domstolen i stor sammansättning får Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter avge skriftliga yttranden och delta i muntliga förhandlingar.

Article 37 – Striking out applications

Article 37 – Radiation Artikel 37 – Avskrivning av klagomål

1. The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an application out of its list of cases where the circumstances lead to the conclusion that

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure

1. Domstolen får på varje stadium av förfarandet besluta att avskriva ett mål om omständigheterna leder till slutsatsen att

a) the applicant does not intend to pursue his application; or

a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou

a) klaganden inte har för avsikt att fullfölja sitt klagomål, eller

b) the matter has been resolved; or

b) que le litige a été résolu ; ou

b) frågan har lösts, eller

c) for any other reason established by the Court, it is no longer justified to continue the examination of the application.

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.

c) det av någon annan av domstolen konstaterad anledning inte längre är befogat att fortsätta prövningen av klagomålet.

However, the Court shall continue the examination of the application if respect for human rights as defined in the Convention and the protocols thereto so requires.

Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige.

Domstolen skall dock fortsätta prövningen av klagomålet om respekten för de mänskliga rättigheterna, sådana de definierats i denna konvention och i protokollen till denna, så kräver.

2. The Court may decide to restore an application to its list of cases if it considers that the circumstances justify such a course.

2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

2. Domstolen får besluta att återuppta ett klagomål till behandling om den anser att omständigheterna föranleder en sådan åtgärd.

Article 38 – Examination of the case

Article 38 – Examen contradictoire de l’affaire

Artikel 38 – Prövning av målet

The Court shall examine the case together with the representatives of the parties and, if need be, undertake an investigation, for the effective conduct of which the High Contracting Parties concerned shall furnish all necessary facilities.

La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires

Domstolen skall pröva målet tillsammans med parternas ombud och vid behov göra en utredning. De höga fördragsslutande parter som är parter i målet skall på alla sätt underlätta att utredningen kan ske effektivt.

Article 39 – Friendly settlements

Article 39 – Règlements amiables

Artikel 39 – Förlikning

1. At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the protocols thereto.

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

1. Domstolen får på varje stadium av förfarandet ställa sig till parternas förfogande i syfte att nå en förlikning grundad på respekten för de mänskliga rättigheterna som de definieras i denna konvention och protokollen till denna.

2. Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential.

2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

2. Handläggningen enligt punkt 1 skall vara konfidentiell.

3. If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.

3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

3. Om förlikning uppnås, skall domstolen avskriva målet genom ett beslut som endast skall uppta en kortfattad redogörelse för omständigheterna och för den lösning som nåtts.

4. This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision.

4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.

4. Beslutet skall överlämnas till ministerkommittén, som skall övervaka att villkoren verkställs i den förlikning som anges i beslutet.

Article 40 – Public hearings and access to documents

Article 40 – Audience publique et accès aux documents

Artikel 40 – Offentliga förhandlingar och tillgång till handlingar

1. Hearings shall be in public unless the Court in exceptional circumstances decides otherwise.

1. L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

1. Förhandlingar skall vara offentliga om inte domstolen i undantagsfall beslutar annat.

2. Documents deposited with the Registrar shall be accessible to the public unless the President of the Court decides otherwise.

2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n’en décide autrement.

2. Handlingar som givits in till kanslichefen skall vara tillgängliga för allmänheten om inte domstolens ordförande beslutar annat.

Article 41 – Just satisfaction

Article 41 – Satisfaction équitable

Artikel 41 – Skälig gottgörelse

If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.

Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Om domstolen finner att ett brott mot konventionen eller protokollen till denna ägt rum och om den berörda höga fördragsslutande partens nationella rätt endast till en del medger att gottgörelse lämnas, skall domstolen, om så anses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse.

Article 42 – Judgments of Chambers

Article 42 – Arrêts des Chambres

Artikel 42 – Kamrarnas domar

Judgments of Chambers shall become final in accordance with the provisions of Article 44, paragraph 2.

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

Kamrarnas domar skall bli slutgiltiga i enlighet med bestämmelserna i artikel 44.2.

Article 43 – Referral to the Grand Chamber

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

Artikel 43 – Hänskjutande till domstolen i stor sammansättning

1. Within a period of three months from the date of the judgment of the Chamber, any party to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the Grand Chamber.

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une Chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

1. Var och en av parterna i målet får inom en period av tre månader från den dag då kammaren meddelat dom i undantagsfall begära att målet skall hänskjutas till domstolen i stor sammansättning.

2. A panel of five judges of the Grand Chamber shall accept the request if the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the protocols thereto, or a serious issue of general importance.

2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

2. En panel med fem ledamöter av domstolen i stor sammansättning skall bevilja en sådan begäran om målet ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen eller tilllämpningen av konventionen eller protokollen till denna eller rör en allvarlig fråga av stor allmän betydelse.

3. If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of a judgment.

3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt.

3. Om panelen beviljar begäran, skall domstolen i stor sammansättning avgöra målet genom dom.

Article 44 – Final judgments

Article 44 – Arrêts définitifs

Artikel 44 – Slutliga domar

1. The judgment of the Grand Chamber shall be final.

1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.

1. Dom som meddelas av domstolen i stor sammansättning är slutgiltig.

2. The judgment of a Chamber shall become final

2. L’arrêt d’une Chambre devient définitif

2. Dom som meddelas av en kammare blir slutgiltig

a) when the parties declare that they will not request that the case be referred to the Grand Chamber; or

a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou

a) när parterna förklarar att de inte kommer att begära att målet hänskjuts till domstolen i stor sammansättning, eller

b) three months after the date of the judgment, if reference of the case to the Grand Chamber has not been requested; or

b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou

b) tre månader efter den dag då domen meddelades, om hänskjutande till domstolen i stor sammansättning inte har begärts, eller

c) when the panel of the Grand Chamber rejects the request to refer under Article 43.

c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

c) när panelen i domstolen i stor sammansättning avslår en begäran om hänskjutande enligt artikel 43.

3. The final judgment shall be published.

3. L’arrêt définitif est publié.

3. Den slutgiltiga domen skall offentliggöras.

Article 45 – Reasons for judgments and decisions

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions

Artikel 45 – Skäl för domar och beslut

1. Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring applications admissible or inadmissible.

1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.

1. Skäl skall anges för domar samt för beslut om att uppta ett mål till prövning eller avvisa det.

2. If a judgment does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.

2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

2. Om en dom helt eller delvis inte ger uttryck för ledamöternas enhälliga uppfattning, har varje ledamot rätt att avge sin särskilda mening.

Article 46 – Binding force and execution of judgments

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts

Artikel 46 – Bindande kraft och verkställighet av domar

1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

1. De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att rätta sig efter domstolens slutgiltiga dom i varje mål där de är parter.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

2. Domstolens slutgiltiga dom skall överlämnas till ministerkommittén, som skall övervaka att domen verkställs.

3. If the Committee of Ministers considers that the supervision of the execution of a final judgment is hindered by a problem of interpretation of the judgment, it may refer the matter to the Court for a ruling on the question of interpretation. A referral decision shall require a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

3. Om ministerkommittén finner att övervakningen av verkställandet av en slutgiltig dom hindras av ett problem i fråga om tolkning av domen, får den hänskjuta ärendet till domstolen för avgörande av tolkningsfrågan. Ett beslut om hänskjutande fordrar en majoritet av två tredjedelar av de företrädare som är berättigade att sitta med i kommittén.

4. If the Committee of Ministers considers that a High Contracting Party refuses to abide by a final judg-

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un ar-

4. Om ministerkommittén finner att en hög fördragsslutande part vägrar att rätta sig efter en slutgiltig dom

ment in a case to which it is a party, it may, after serving formal notice on that Party and by decision adopted by a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee, refer to the Court the question whether that Party has failed to fulfil its obligation under paragraph 1.

rêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

i ett mål där den är part, får den, efter att ha formellt underrättat parten och genom ett beslut fattat med två tredjedels majoritet av de företrädare som är berättigade att sitta med i kommittén, till domstolen hänskjuta frågan om parten har brustit i att uppfylla sin skyldighet enligt punkt 1.

5. If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers for consideration of the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its examination of the case.

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.

5. Om domstolen finner att punkt 1 har kränkts, skall den hänskjuta målet till ministerkommittén för bedömande av vilka åtgärder som skall vidtas. Om domstolen finner att punkt 1 inte har kränkts, skall den hänskjuta målet till ministerkommittén, som skall avsluta sin behandling av det.

Article 47 – Advisory opinions

Article 47 – Avis consultatifs

Artikel 47 – Rådgivande yttranden

1. The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and the protocols thereto.

1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.

1. På begäran av ministerkommittén får domstolen avge rådgivande yttranden i rättsfrågor avseende tolkningen av konventionen och protokollen till denna.

2. Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the rights or freedoms defined in Section I of

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la

2. Dessa yttranden får inte avse frågor om innehållet i eller omfattningen av de rättigheter och friheter som upptagits i av-

the Convention and the protocols thereto, or with any other question which the Court or the Committee of Ministers might have to consider in consequence of any such proceedings as could be instituted in accordance with the Convention.

Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.

delning I i konventionen och i protokollen till denna och inte heller någon annan fråga till vilken domstolen eller ministerkommittén kan ha att ta ställning till följd av ett sådant förfarande som kan komma att inledas enligt konventionen.

3. Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory opinion of the Court shall require a majority vote of the representatives entitled to sit on the Committee.

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

3. Ministerkommitténs beslut att begära ett rådgivande yttrande av domstolen fattas med en majoritet av de ledamöter som är berättigade att sitta med i kommittén.

Article 48 – Advisory jurisdiction of the Court

Article 48 – Compétence consultative de la Cour

Artikel 48 – Domstolens behörighet att avge rådgivande yttranden

The Court shall decide whether a request for an advisory opinion submitted by the Committee of Ministers is within its competence as defined in Article 47.

La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47.

Domstolen avgör om en begäran från ministerkommittén om ett rådgivande yttrande faller inom domstolens behörighet enligt artikel 47.

Article 49 – Reasons for advisory opinions

Article 49 – Motivation des avis consultatifs

Artikel 49 – Skäl för rådgivande yttranden

1. Reasons shall be given for advisory opinions of the Court.

1. L’avis de la Cour est motivé.

1. Skäl skall anges för domstolens rådgivande yttranden.

2. If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to

2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opi-

2. Om ett yttrande helt eller delvis inte ger uttryck för ledamöternas enhälliga uppfattning, har varje ledamot rätt att avge sin sär-

deliver a separate opinion.

nion séparée. skilda mening.

3. Advisory opinions of the Court shall be communicated to the Committee of Ministers.

3. L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

3. Domstolens rådgivande yttranden skall överlämnas till ministerkommittén.

Article 50 – Expenditure on the Court

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour

Artikel 50 – Domstolens utgifter

The expenditure on the Court shall be borne by the Council of Europe.

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

Domstolens utgifter skall bekostas av Europarådet.

Article 51 – Privileges and immunities of judges

Article 51 – Privilèges et immunités des juges

Artikel 51 – Privilegier och immunitet för domstolens ledamöter

The judges shall be entitled, during the exercise of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements made thereunder.

Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Domstolens ledamöter har under utövandet av sitt ämbete rätt till de privilegier och den immunitet som anges i artikel 40 i Europarådets stadga och i de avtal som ingåtts i enlighet med den artikeln.

SECTION III – MIS-CELLANEOUS PRO-VISIONS

TITRE III – DISPO-SITIONS DIVERSES

AVDELNING III – DIVERSE BESTÄM-MELSER

Article 52 – Inquiries by the Secretary General

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général

Artikel 52 – Förfrågningar från generalsekreteraren

On receipt of a request from the Secretary General of the Council of Europe any High Contracting Party shall furnish an explanation of the manner in which its internal law ensures the effective implementation of any

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les

På anmodan av Europarådets generalsekreterare skall varje hög fördragsslutande part tillhandahålla upplysningar om sätt på vilket dess inhemska lagstiftning säkerställer en effektiv tillämpning av bestämmelserna i

of the provisions of the Convention.

dispositions de cette Convention.

denna konvention.

Article 53 – Safeguard for existing human rights

Article 53 – Sauvegarde des droits de l’homme reconnus

Artikel 53 – Skydd för befintliga mänskliga rättigheter

Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High Contracting Party or under any other agreement to which it is a Party.

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Ingenting i denna konvention får tolkas som en begränsning av eller en avvikelse från någon av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som kan vara skyddade i de höga fördragsslutande parternas lagar eller i någon annan konvention i vilken de är parter.

Article 54 – Powers of the Committee of Ministers

Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres

Artikel 54 – Ministerkommitténs befogenheter

Nothing in this Convention shall prejudice the powers conferred on the Committee of Ministers by the Statute of the Council of Europe.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe.

Ingenting i denna konvention skall inskränka de befogenheter som tillerkänts ministerkommittén genom Europarådets stadga.

Article 55 – Exclusion of other means of dispute settlement

Article 55 – Renonciation à d’autres modes de règlement des différends

Artikel 55 – Avstående från reglering av tvister i annan ordning

The High Contracting Parties agree that, except by special agreement, they will not avail themselves of treaties, conventions or declarations in force between them for the purpose of submitting, by way of petition, a dispute aris-

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation

Om det inte finns en särskild överenskommelse, avstår de höga fördragsslutande parterna från att begagna sig av de fördrag, konventioner eller förklaringar som gäller mellan dem för att hänskjuta en tvist rörande tolkningen eller till-

ing out of the interpretation or application of this Convention to a means of settlement other than those provided for in this Convention.

ou de l’application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

lämpningen av denna konvention till reglering i annan ordning än vad som föreskrivs i konventionen.

Article 56 – Territorial application

Article 56 – Application territoriale

Artikel 56 – Territoriell tillämpning

1. Any State may at the time of its ratification or at any time thereafter declare by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe that the present Convention shall, subject to paragraph 4 of this Article, extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible.

1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

1. En stat får när den ratificerar, eller när som helst senare, genom en notifikation ställd till Europarådets generalsekreterare, förklara att denna konvention skall, med förbehåll för punkt 4 i denna artikel, tillämpas på alla eller något av de territorier för vilkas internationella förbindelser staten i fråga svarar.

2. The Convention shall extend to the territory or territories named in the notification as from the thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of Europe.

2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.

2. Konventionen skall tillämpas på det eller de territorier som anges i notifikationen från den trettionde dagen efter det att Europarådets generalsekreterare mottagit notifikationen.

3. The provisions of this Convention shall be applied in such territories with due regard, however, to local requirements.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

3. Inom de nämnda territorierna skall dock konventionens bestämmelser tillämpas med hänsyn till vad de lokala förhållandena kräver.

4. Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 of this article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as provided by Article 34 of the Convention.

4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention.

4. En stat, som avgett förklaring enligt punkt 1, kan när som helst därefter förklara att staten beträffande ett eller flera av de med förklaringen avsedda territorierna erkänner domstolens behörighet att ta emot klagomål från enskilda personer, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda personer i enlighet med artikel 34 i konventionen.

Article 57 – Reservations

Article 57 – Réserves Artikel 57 – Förbehåll

1. Any State may, when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification, make a reservation in respect of any particular provision of the Convention to the extent that any law then in force in its territory is not in conformity with the provision. Reservations of a general character shall not be permitted under this article.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

1. Vid undertecknandet av denna konvention eller vid deponering av sitt ratifikationsinstrument kan en stat göra förbehåll med avseende på någon särskild bestämmelse i konventionen, i den mån en lag som då gäller inom statens territorium inte överensstämmer med bestämmelsen. Förbehåll av allmän karaktär tillåts inte enligt denna artikel.

2. Any reservation made under this article shall contain a brief statement of the law concerned.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

2. Varje förbehåll som görs enligt denna artikel skall innehålla en kort redogörelse för lagen i fråga.

Article 58 – Denunciation

Article 58 – Dénonciation

Artikel 58 – Uppsägning

1. A High Contracting Party may denounce the present Convention only after the expiry of five years from the date on which it became a party to it and after six months’ notice contained in a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, who shall inform the other High Contracting Parties.

1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

1. En hög fördragsslutande part får inte säga upp denna konvention förrän efter utgången av fem år från dagen för dess ikraftträdande för parten och med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader samt genom en notifikation, ställd till Europarådets generalsekreterare, som skall underrätta de övriga höga fördragsslutande parterna om detta.

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the High Contracting Party concerned from its obligations under this Convention in respect of any act which, being capable of constituting a violation of such obligations, may have been performed by it before the date at which the denunciation became effective.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

2. En uppsägning får inte till följd att den ifrågavarande höga fördragsslutande parten blir löst från sina förpliktelser enligt denna konvention såvitt avser åtgärder som skulle kunna utgöra en kränkning av dessa förpliktelser och som kan ha utförts av parten före den dag då uppsägningen blev gällande.

3. Any High Contracting Party which shall cease to be a member of the Council of Europe shall cease to be a Party to this Convention under the same conditions.

3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe.

3. En hög fördragsslutande part som upphör att vara medlem av Europarådet upphör på samma villkor att vara part i denna konvention.

4. The Convention may be denounced in accordance with the provisions of the pre-

4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes

4. Konventionen får sägas upp enligt bestämmelserna under punkterna 1–3 beträf-

ceding paragraphs in respect of any territory to which it has been declared to extend under the terms of Article 56.

précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l’article 56.

fande varje territorium för vilket den förklarats tillämplig enligt artikel 56.

Article 59 – Signature and ratification

Article 59 – Signature et ratification

Artikel 59 – Undertecknande och ratifikation

1. This Convention shall be open to the signature of the members of the Council of Europe. It shall be ratified. Ratifications shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

1. Denna konvention står öppen för undertecknande av medlemmarna i Europarådet. Den skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

2. The European Union may accede to this Convention.

2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.

2. Europeiska unionen får ansluta sig till denna konvention.

3. The present Convention shall come into force after the deposit of ten instruments of ratification.

3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

3. Konventionen träder i kraft när tio ratifikationsinstrument har deponerats.

4. As regards any signatory ratifying subsequently, the Convention shall come into force at the date of the deposit of its instrument of ratification.

4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.

4. För en stat som undertecknat och som senare ratificerar konventionen träder den i kraft den dag då ratifikationsinstrumentet deponeras.

5. The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the members of the Council of Europe of the entry into force of the Convention, the names of the High Contracting Parties who have ratified it,

5. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi

5. Europarådets generalsekreterare skall underrätta alla medlemmar i Europarådet om konventionens ikraftträdande och om namnen på de höga fördragsslutande parter som har ratificerat den samt om senare depo-

and the deposit of all instruments of ratification which may be effected subsequently.

que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

nering av ratifikationsinstrument.

Done at Rome this 4

th

day of November 1950, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatories.

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Upprättad i Rom den 4 november 1950 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar, som skall vara deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall sända bestyrkta kopior till var och en av de stater som undertecknat konventionen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. Ärendet och dess beredning

Det har inom Europarådet utarbetats ett ändringsprotokoll till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), protokoll nr 14.

De engelska och franska texterna till protokollet, vilka har samma giltighet, samt en översättning till svenska finns i bilaga 1. En konsoliderad version på svenska av konventionen finns i propositionens lagförslag. Allt material som rör protokollet och konventionen är tillgängligt på Europarådets webbplats på Internet (www.coe.int).

Regeringen beslutade den 2 september 2004 att Sverige skall underteckna protokollet med förbehåll för ratifikation (dnr UD2004/44025/ FMR). Protokollet undertecknades den 3 september 2004.

En promemoria som redovisar de ändringar av Europakonventionen som protokollet innebär har remitterats. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena är tillgängliga i Regeringskansliet (dnr Ju2004/8699/L6).

Lagrådet

Lagrådet yttrade sig över förslaget till lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (prop. 1993/94:117). I lagen föreskrivs att konventionen och protokollen till denna skall gälla som lag här i landet.

Ändringsprotokoll nr 14 innebär i huvudsak att det görs vissa förändringar av förfarandet inför den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen). Den lagändring som nödvändiggörs genom ett godkännande av protokollet är en författningsteknisk konsekvens av den metod som använts när Europakonventionen och vissa ändrings- och tilläggsprotokoll införlivats med svensk rätt. Lagrådets hörande skulle mot nu angiven bakgrund sakna betydelse i ärendet.

4. Bakgrund

Sedan Europakonventionen antogs år 1950 och trädde i kraft år 1953 har den justerats ett flertal gånger. Den största förändringen skedde med ändringsprotokoll nr 11, som trädde i kraft den 1 november 1998. Därigenom inrättades en heltidsarbetande domstol, som ersatte den tidigare kommissionen och domstolen. Ett av de främsta syftena med reformen var att förenkla systemet och reducera handläggningstiderna.

Det stod dock ganska tidigt klart att reformen inte lyckades få bukt med inflödet av nya mål. Under den nya domstolens första fyra år meddelades drygt 61 000 domar och beslut. Ändå ökade den inneliggande balansen av oavgjorda mål med oroväckande hastighet. Under år 2004 anhängiggjordes nästan 45 000 klagomål hos domstolen, medan antalet oavgjorda mål uppgick till 78 000 vid årets utgång. Som jämförelse kan nämnas att dåvarande kommissionen och domstolen under de 44 år som

föregick 1998 års reform sammanlagt meddelade ca 39 000 domar och beslut.

Ökningen beror på flera faktorer. Dels har antalet stater som tillträtt konventionen ökat med 13 bara sedan år 1994, vilket innebär att 800 miljoner människor numera omfattas av det skydd som konventionen syftar till att säkerställa. Dels har benägenheten att klaga ökat hos medborgare i de stater som tillträtt konventionen tidigare, däribland Sverige.

Det alldeles övervägande flertalet av de klagomål som till slut avgörs av domstolen avvisas eller avskrivs.

5. Protokoll nr 14

5.1. Utarbetandet av protokollet

Det står mot den nyss angivna bakgrunden klart att effektiva och ändamålsenliga åtgärder måste vidtas om Europakonventionen över huvud taget skall kunna överleva som ett verkningsfullt instrument till skydd för mänskliga fri- och rättigheter.

Med denna insikt har det bedrivits ett omfattande arbete med att modernisera Europakonventionen, att åstadkomma en ”reform av reformen”.

Utgångspunkten har varit att slå vakt om de grundläggande principer som bär upp Europakonventionen, nämligen dess karaktär av rättsligt övervakningssystem och den individuella klagorätten. En annan viktig princip som legat till grund för arbetet har varit att det i första hand är på nationell nivå som mänskliga fri- och rättigheter måste försvaras. Fokus skall därför förstärkas när det gäller de enskilda staternas åtgärder för att slå vakt om Europakonventionens skydd.

Det första steget mot reformen togs vid den ministerkonferens som hölls i Rom i november 2000, 50 år efter antagandet av Europakonventionen. Det konstaterades då att effektiviteten i konventionssystemet äventyrades av det ständigt ökande inflödet av nya klagomål till domstolen. Ministerkommittén uppmanades därför att snarast möjligt ta initiativ till en grundlig analys av på vilka sätt systemets effektivitet skulle kunna bevaras.

Som en uppföljning till konferensen tillsattes i februari 2001 en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka på vilka sätt effektiviteten i Europadomstolens arbete skulle kunna säkerställas. Arbetsgruppen publicerade sin rapport i september samma år.

1

Samtidigt hade Europarådets styr-

kommitté för mänskliga rättigheter (CDDH) tillsatt en egen arbetsgrupp med samma inriktning. Resultatet av det arbetet redovisades i juni 2001 för den förstnämnda arbetsgruppen.

2

Europadomstolen beaktade resultatet av den i februari 2001 tillsatta arbetsgruppens utvärdering jämte de bedömningar som domstolens egen

1

”Report of the Evaluation Group to the Committee of Ministers on the European Court of

Human Rights”, Strasbourg, Europarådet, 27 september 2001, publicerad i Human Rights Law Journal (HRLJ), 22, 2001, s. 308 ff.

2

”Report of the Reflection Group on the Reinforcement of the Human Rights Protection

Mechanism”, se bilaga III till den i föregående not nämnda rapporten.

arbetsgrupp gjort.

1

Som ett resultat härav genomförde domstolen i okto-

ber 2002 och i november 2003 ett antal förändringar av domstolens och dess kanslis arbetsformer.

Vid sin 109:e session den 8 november 2001 antog ministerkommittén deklarationen The protection of Human Rights in Europe – Guaranteeing the long-term effectiveness of the European Court of Human Rights.

2

I

deklarationen uppmanade ministerkommittén CDDH att pröva hur den preliminära granskningen av klagomål bäst borde utformas och att ta ställning till vilka ändringar av konventionen som kunde vara aktuella.

CDDH redovisade arbetsläget i en rapport i oktober 2002.

3

Rapporten

behandlade frågor om hur kränkningar av konventionen kan förhindras på nationell nivå och om en förstärkning av nationella rättsmedel, hur sållningen av klagomål till Europadomstolen och den efterföljande handläggningen kan effektiviseras samt hur efterlevnaden av domstolens domar kan förbättras och göras snabbare.

Vid sin 111:e session den 6 och 7 november 2002 beslutade ministerkommittén att det vid dess session i maj 2003 skulle föreligga konkreta och sammanhållna förslag till en reformering av konventionssystemet.

CDDH lämnade sina förslag i en slutrapport i april 2003.

4

Ministerkommittén ställde sig bakom rapporten vid sin 112:e session den 14 och 15 maj 2003. Samtidigt fick CDDH i uppdrag att ta fram bl.a. ett förslag till ändringsprotokoll till Europakonventionen. Detta arbete skulle bedrivas i brett samråd med berörda aktörer.

CDDH:s slutrapport förelåg i april 2004.

5

Ministerkommittén antog ändringsprotokollet – protokoll nr 14 – vid sin 114:e session den 12 och 13 maj 2004. Protokollet öppnades därefter för undertecknande.

Hittills har protokollet undertecknats av alla Europarådets 46 medlemsstater utom fyra (Bulgarien, Tjeckien, Ryssland och San Marino). Det har ratificerats av sju stater (Armenien, Danmark, Georgien, Irland, Malta, Norge och Förenade kungariket).

5.2. Närmare om protokollets innehåll

De ändringar av konventionen som protokoll nr 14 innebär avser tre huvudområden:

 • en förstärkning av domstolens möjlighet att sålla bland inkommande klagomål,
 • ett nytt villkor för upptagande av mål till prövning som innebär att klagomål där den enskilde inte har lidit avsevärt men kan avvisas,
 • åtgärder för att hantera återkommande klagomål avseende samma missförhållanden.

1

”Three years’ work for the future. Final report of the Working Party on Working Methods

of the European Court of Human Rights”, Strasbourg, Europarådet, 2002.

2

Publicerad, på franska, i Revue universelle des droits de l’homme (RUDH) 2002, s. 331.

3

Dokument CM(2002)146.

4

Dokument CM(2003)55.

5

Dokument CM(2004)65.

Sållningen av klagomål effektiviseras genom att enskilda domare får befogenhet att avvisa eller avskriva klagomål, om ett sådant beslut kan fattas utan ytterligare prövning. Domarna biträds i dessa fall av s.k. rapportörer, som ingår i domstolens kansli och fungerar under domstolens ordförande.

Möjligheterna att avvisa klagomål utökas. Detta åstadkoms genom att det i artikel 35.3 läggs till en ny punkt som innebär att domstolen skall avvisa varje enskilt klagomål enligt artikel 34, om den anser att den klagande inte har lidit avsevärt men. Bestämmelsen innehåller dock två säkerhetsventiler. För det första får inte respekten för de mänskliga rättigheterna, som de definieras i konventionen och protokollen till denna, kräva en prövning i sak. För det andra får avvisning inte ske om den enskilde inte har fått en vederbörlig prövning av nationell domstol.

Det skall framhållas att den nu beskrivna justeringen av artikel 35 inte innebär någon begränsning av den individuella klagorätten eller principen att alla klagomål skall granskas innan det tas ställning till om de skall tas upp till prövning i sak.

Kommittéernas behörighet utvidgas. En kommitté får, om alla tre ledamöter är eniga om det, ta upp ett klagomål till prövning och samtidigt avgöra det i sak genom dom, om den underliggande frågan i målet avseende tolkningen eller tillämpningen av konventionen eller protokollen till denna redan är föremål för domstolens väl befästa praxis.

Huvudregeln blir att alla klagomål som tas upp till prövning samtidigt skall avgöras i sak. Beslut om att ta upp ett enskilt klagomål till prövning får dock fattas särskilt.

Domstolens utrymme att agera för att uppnå förlikning utvidgas. Ett beslut i vilket domstolen avskriver ett mål efter förlikning skall överlämnas till ministerkommittén, som skall övervaka att villkoren i förlikningen verkställs.

Om ministerkommittén finner att en medlemsstat vägrar att rätta sig efter en slutgiltig dom i ett mål där staten är part får kommittén, efter att ha formellt underrättat staten och genom ett beslut fattat med två tredjedels majoritet av de företrädare som är berättigade att sitta med i kommittén, till domstolen hänskjuta frågan om bristande uppfyllelse av skyldigheten att rätta sig efter domstolens slutgiltiga dom.

Ministerkommittén får också möjlighet att, om den finner att övervakningen av verkställandet av en slutgiltig dom hindras av ett problem i fråga om tolkningen av avgörandet, hänskjuta ärendet till domstolen för avgörande av tolkningsfrågan.

Domarnas mandatperiod förlängs till nio år. Omval får inte ske. En möjlighet införs för Europeiska unionens anslutning till konventionen.

Ett antal förslag som av olika skäl inte har tagits med i protokoll nr 14 men som diskuterats under det förberedande arbetet bör avslutningsvis nämnas här.

Ett av förslagen har avsett inrättandet av regionala ”förstainstansrätter”. Detta har dock avvisats med hänvisning till bl.a. risken för olikheter i rättspraxis och de höga kostnader en sådan ordning skulle medföra.

Förslag om att ge Europadomstolen befogenhet att på begäran av nationella domstolar avge tolkningsbesked eller att utvidga systemet med

rådgivande yttranden (artiklarna 47–49 i konventionen) har heller inte godtagits. Dessa har nämligen ansetts kunna komma i konflikt med domstolens grundläggande uppgift att avgöra till domstolen förda klagomål i enskilda fall. Vidare skulle sådana ändringar leda till mer och inte mindre arbete för domstolen.

Dessutom har förslag om begränsningar av den individuella klagorätten avvisats. Detsamma gäller införandet av en mekanism genom vilken sållningen av mål anförtros andra än domstolens ledamöter.

5.3. Andra åtgärder för att effektivisera förfarandet

Parallellt med det arbete som syftat till en modernisering av Europakonventionen har det, inom Europarådets ram, antagits ett antal rekommendationer och resolutioner som syftar till att, vid sidan av konventionsändringar, stärka möjligheterna till ett effektivt genomslag av konventionen. Dessa är:

 • Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights,
 • Recommendation Rec(2002)13 of the Committee of Ministers on the publication and dissemination in the member states of the text of the European Convention on Human Rights and of the case-law of the European Court of Human Rights,
 • Resolution Res(2002)58 of the Committee of Ministers on the publication and dissemination of the case-law of the European Court of Human Rights,
 • Resolution Res(2002)59 of the Committee of Ministers concerning the practice in respect of friendly settlements,
 • Resolution Res(2004)3 of the Committee of Ministers on judgments revealing an underlying systemic problem,
 • Recommendation Rec(2004)4 of the Committee of Ministers on the

European Convention on Human Rights in university education and professional training,

 • Recommendation Rec(2004)5 of the Committee of Ministers on the verification of the compatibility of draft laws, existing laws and administrative practice with the standards laid down by the European Convention on Human Rights,
 • Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers on the improvement of domestic remedies.

Innehållet i dessa rekommendationer och resolutioner beaktas löpande i det arbete som bedrivs i Regeringskansliet. Det är i varje fall inte för närvarande aktuellt med några särskilda lagstiftningsåtgärder med anledning av vad som sägs där.

6. Överväganden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner ändringsprotokoll nr 14 till Europakonventionen.

De ändringar av Europakonventionen som protokollet innebär skall införlivas med svensk rätt genom en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lagändringen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans har motsatt sig promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Flera av de ändringar av Europakonventionen som ändringsprotokoll nr 14 innebär har utarbetats på svenskt initiativ. Genom ändringarna förbättras Europadomstolens möjligheter att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt hantera de klagomål som domstolen tar emot. I ljuset av den kraftigt ökande arbetsbörda som sedan ett antal år har präglat domstolens arbete, är det angeläget att den nu aktuella reformen kan genomföras så snabbt som möjligt. Som en följd av reformen förstärks möjligheterna att inom ramen för det kontrollsystem som Europakonventionen innebär slå vakt om skyddet för enskildas fri- och rättigheter.

Sverige bör därför ratificera ändringsprotokoll nr 14. Eftersom Sverige har inkorporerat Europakonventionen, med de ändringar som gjorts genom ändringsprotokoll nr 11 och med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokoll nr 1, 4, 6, 7 och 13, genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, bör ändringsprotokoll nr 14 inkorporeras på samma sätt genom att lagen ändras. Därutöver bör det göras ett par mindre redaktionella justeringar i den befintliga lagtexten samt i den svenska översättningen av konventionen.

Några andra lagstiftningsåtgärder är inte aktuella. Protokoll nr 14 träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en tid av tre månader räknat från den dag då alla konventionsparter har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet. När detta sker kan i dagsläget inte närmare överblickas. Lagändringen bör därför träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Hänvisningar till S6

 • Prop. 2004/05:167: Avsnitt 1

7. Kostnader

Regeringens förslag innebär att de ändringar av Europakonventionen som gjorts genom protokoll nr 14 till konventionen införlivas med svensk lag. Detta kan inte leda till några ökade kostnader för det allmänna.

Protokoll nr 14

Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention

Protocole N° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention

Protokoll nr 14 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna avseende förändring av det övervakningssystem som upprättats genom konventionen

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Having regard to Resolution No. 1 and the Declaration adopted at the European Ministerial Conference on Human Rights, held in Rome on 3 and 4 November 2000;

Having regard to the Declarations adopted by the Committee of Ministers on 8 November 2001, 7 November 2002 and 15 May 2003, at their 109

th

, 111

th

and 112

th

Sessions, respectively;

Having regard to Opinion No. 251 (2004) adopted by the Parliamentary Assem-

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),

Vu la Résolution n° 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l’homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 ;

Vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109

e

, 111

e

et 112

e

Ses-

sions respectivement ;

Vu l’Avis n° 251 (2004), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil

Europarådets medlemsstater, som har undertecknat detta protokoll till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950 (nedan kallad ”konventionen”),

som beaktar resolution nr 1 och den deklaration som antogs vid den europeiska ministerkonferensen om de mänskliga rättigheterna som hölls i Rom den 3 och 4 november 2000,

som beaktar de deklarationer som antogs av ministerkommittén den 8 november 2001, 7 november 2002 och 15 maj 2003 vid dess 109:e, 111:e och 112:e sessioner,

som beaktar utlåtande nr 251 (2004), som antogs av Europarådets parlamentariska

bly of the Council of Europe on 28 April 2004;

Considering the urgent need to amend certain provisions of the Convention in order to maintain and improve the efficiency of the control system for the long term, mainly in the light of the continuing increase in the workload of the European Court of Human Rights and the Committee of Ministers of the Council of Europe;

Considering, in particular, the need to ensure that the Court can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

de l’Europe le 28 avril 2004;

Considérant qu’il est nécessaire et urgent d’amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l’efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l’augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;

Considérant, en particulier, qu’il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l’homme en Europe,

Sont convenus de ce qui suit :

församling den 28 april 2004,

som beaktar det angelägna behovet att ändra vissa bestämmelser i konventionen i syfte att upprätthålla och förbättra kontrollsystemets långsiktiga effektivitet, huvudsakligen mot bakgrund av den ökande arbetsbördan för den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europarådets ministerkommitté,

som särskilt beaktar vikten av att säkerställa att domstolen kan bibehålla sin framträdande roll i skyddet för mänskliga rättigheter i Europa,

har kommit överens om följande.

Article 1

Paragraph 2 of Article 22 of the Convention shall be deleted.

Article 1

Le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention est supprimé.

Artikel 1

Punkt 2 i artikel 22 i konventionen skall utgå.

Article 2

Article 23 of the Convention shall be amended to read as follows:

Article 2

L’article 23 de la Convention est modifié comme suit :

Artikel 2

Artikel 23 i konventionen skall ha följande lydelse:

“Article 23 – Terms of office and dismissal

1. The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected.

2. The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70.

3. The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as they already have under consideration.

4. No judge may be dismissed from office unless the other judges decide by a majority of two-thirds that that judge has ceased to fulfil the required conditions.”

« Article 23 – Durée du mandat et révocation

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.

3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. »

”Artikel 23 – Mandattid och entledigande

1. Domstolens ledamöter väljs för en tid av nio år. De får inte omväljas.

2. Ledamöternas mandattid skall upphöra när de uppnår 70 års ålder.

3. Ledamöterna skall inneha sitt uppdrag till dess att de blir ersatta. De skall dock fullfölja handläggningen av mål som redan påbörjats.

4. En domstolsledamot får inte entledigas från sitt ämbete om inte de övriga ledamöterna med två tredjedels majoritet beslutar att domstolsledamoten inte längre uppfyller de uppställda villkoren.”

Article 3

Article 24 of the Convention shall be deleted.

Article 3

L’article 24 de la Convention est supprimé.

Artikel 3

Artikel 24 i konventionen skall utgå.

Article 4

Article 25 of the Convention shall become Article 24 and its text shall be amended to read as follows:

“Article 24 – Registry and rapporteurs

1. The Court shall

Article 4

L’article 25 de la Convention devient l’article 24 et son libellé est modifié comme suit :

« Article 24 – Greffe et rapporteurs

1. La Cour dispose

Artikel 4

Artikel 25 i konventionen skall vara artikel 24 och ha följande lydelse:

”Artikel 24 – Kansli och rapportörer

1. Domstolen skall ha

have a registry, the functions and organisation of which shall be laid down in the rules of the Court.

2. When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who shall function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court’s registry.”

d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour.

2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour. »

ett kansli vars uppgifter och organisation skall fastställas i domstolens arbetsordning.

2. När domstolen består av en enskild domare, skall den biträdas av rapportörer, som skall fungera under domstolens ordförande. De skall ingå i domstolens kansli.”

Article 5

Article 26 of the Convention shall become Article 25 (“Plenary Court”) and its text shall be amended as follows:

1. At the end of paragraph d, the comma shall be replaced by a semi-colon and the word “and” shall be deleted.

2. At the end of paragraph e, the full stop shall be replaced by a semi-colon.

3. A new paragraph f shall be added which shall read as follows:

“f) make any request under Article 26, paragraph 2.”

Article 5

L’article 26 de la Convention devient l’article 25 (« Assemblée plénière ») et son libellé est modifié comme suit :

1. A la fin du paragraphe d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot « et » est supprimé.

2. A la fin du paragraphe e, le point est remplacé par un pointvirgule.

3. Un nouveau paragraphe f est ajouté, dont le libellé est :

« f) fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2. »

Artikel 5

Artikel 26 i konventionen skall vara artikel 25 (”Domstolen i plenum”) och ha följande lydelse:

1. I slutet av punkt d skall kommatecknet ersättas med ett kommatecken och ordet ”och” skall utgå.

2. I slutet av punkt e skall punkten ersättas med ett kommatecken.

3. En ny punkt f skall läggas till och ha följande lydelse:

”f) göra en framställning enligt artikel 26.2.”

Article 6

Article 27 of the Convention shall become Article 26 and its text

Article 6

L’article 27 de la Convention devient l’article 26 et son li-

Artikel 6

Artikel 27 i konventionen skall vara artikel 26 och ha följande

shall be amended to read as follows:

“Article 26 – Singlejudge formation, committees, Chambers and Grand Chamber

1. To consider cases brought before it, the Court shall sit in a single-judge formation, in committees of three judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court's Chambers shall set up committees for a fixed period of time.

2. At the request of the plenary Court, the Committee of Ministers may, by a unanimous decision and for a fixed period, reduce to five the number of judges of the Chambers.

3. When sitting as a single judge, a judge shall not examine any application against the High Contracting Party in respect of which that judge has been elected.

4. There shall sit as an ex officio member of the Chamber and the Grand Chamber the judge elected in respect of the High Contracting Party con-

bellé est modifié comme suit :

« Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre

1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.

3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.

4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence

lydelse:

”Artikel 26 – Enskilda domare, kommittéer, kamrar och stor sammansättning (”Grand Chamber”)

1. Domstolen skall vid handläggningen av mål som förelagts den bestå av en enskild domare, kommittéer sammansatta av tre ledamöter, kamrar sammansatta av sju ledamöter och stor sammansättning med sjutton ledamöter. Domstolens kamrar skall tillsätta kommittéer för en bestämd tid.

2. Efter framställning av domstolen i plenum kan ministerkommittén genom enhälligt beslut och för en bestämd tid minska antalet ledamöter i kamrarna till fem.

3. Den som tjänstgör som enskild domare får inte handlägga ett klagomål mot den höga fördragsslutande part för vilken han eller hon har valts.

4. Den ledamot som valts för den höga fördragsslutande part som är part i ett mål skall sitta med som självskriven ledamot i kammaren och vid

cerned. If there is none or if that judge is unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in advance by that Party shall sit in the capacity of judge.

5. The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the Chambers and other judges chosen in accordance with the rules of the Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the High Contracting Party concerned.”

de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.

5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. »

prövning av mål i stor sammansättning. Om det inte finns någon sådan ledamot eller om han eller hon inte kan delta, skall en person utsedd av domstolens ordförande från en lista som på förhand har överlämnats av den höga fördragsslutande parten delta som ledamot.

5. Domstolen i stor sammansättning skall även innefatta domstolens ordförande, vice ordförande, ordförande i kamrarna och andra ledamöter som utsetts enligt domstolens arbetsordning. När ett mål hänskjutits till domstolen i stor sammansättning enligt artikel 43, får ingen ledamot i den kammare som meddelat domen delta med undantag för kammarens ordförande och den ledamot som deltog för den höga fördragsslutande part som var part i målet.”

Article 7

After the new Article 26, a new Article 27 shall be inserted into the Convention, which shall read as follows:

“Article 27 – Competence of single judges

1. A single judge may

Article 7

Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est :

« Article 27 – Compétence des juges uniques

1. Un juge unique peut

Artikel 7

Efter den nya artikel 26 skall det i konventionen infogas en ny artikel 27 med följande lydelse:

”Artikel 27 – Enskilda domares behörighet

1. En enskild domare

declare inadmissible or strike out of the Court's list of cases an application submitted under Article 34, where such a decision can be taken without further examination.

2. The decision shall be final.

3. If the single judge does not declare an application inadmissible or strike it out, that judge shall forward it to a committee or to a Chamber for further examination.”

déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.

2. La décision est définitive.

3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. »

får avvisa eller avskriva ett enskilt klagomål enligt artikel 34, om ett sådant beslut kan fattas utan ytterligare prövning.

2. Beslutet är slutgiltigt.

3. Om den enskilde domaren inte avvisar eller avskriver ett enskilt klagomål, skall han eller hon hänskjuta det till en kommitté eller till en kammare för vidare prövning.”

Article 8

Article 28 of the Convention shall be amended to read as follows:

“Article 28 – Competence of committees

1. In respect of an application submitted under Article 34, a committee may, by a unanimous vote,

a) declare it inadmissible or strike it out of its list of cases, where such decision can be taken without further examination; or

b) declare it admissible and render at the same time a judgment on the merits, if the underlying question in the case, concerning

Article 8

L’article 28 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 28 – Compétence des comités

1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,

a) la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou

b) la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à

Artikel 8

Artikel 28 i konventionen skall ha följande lydelse:

”Artikel 28 – Kommittéernas behörighet

1. Vad gäller ett enskilt klagomål enligt artikel 34 får en kommitté enhälligt

a) avvisa eller avskriva klagomålet, när beslut kan fattas utan ytterligare prövning, eller

b) ta upp klagomålet till prövning och samtidigt besluta dom, om den underliggande frågan i målet avseende tolkningen eller

the interpretation or the application of the Convention or the protocols thereto, is already the subject of well-established caselaw of the Court.

2. Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final.

3. If the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned is not a member of the committee, the committee may at any stage of the proceedings invite that judge to take the place of one of the members of the committee, having regard to all relevant factors, including whether that Party has contested the application of the procedure under paragraph 1.b.”

l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.

2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.

3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b. »

tillämpningen av konventionen eller protokollen till denna redan är föremål för domstolens väl befästa praxis.

2. Beslut och domar enligt punkt 1 är slutgiltiga.

3. Om den ledamot som valts för den höga fördragsslutande part som är part i ett mål inte är ledamot i kommittén, kan kommittén när som helst under förfarandet ge honom eller henne tillfälle att inta en av kommittéledamöternas platser med beaktande av alla relevanta omständigheter, däribland om den parten har bestridit tillämpningen av det förfarande som avses i punkt 1 b.”

Article 9

Article 29 of the Convention shall be amended as follows:

1. Paragraph 1 shall be amended to read as follows: “If no decision is taken under Article 27 or 28, or no judgment rendered under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under Article 34. The decision on

Article 9

L’article 29 de la Convention est amendé comme suit :

1. Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit : « Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article

Artikel 9

Artikel 29 i konventionen skall ändras enligt följande:

1. Punkt 1 skall ha följande lydelse: ”Om inget beslut har fattats enligt artikel 27 eller 28 eller ingen dom beslutats enligt artikel 28, skall en kammare bestämma om ett enskilt klagomål enligt artikel 34 skall tas upp till prövning, och om så är fallet avgöra målet i sak. Beslut om att

admissibility may be taken separately.”

2. At the end of paragraph 2, a new sentence shall be added which shall read as follows: “The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, decides otherwise.”

3. Paragraph 3 shall be deleted.

34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée. »

2. Est ajoutée à la fin du paragraphe 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est : « Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément. »

3. Le paragraphe 3 est supprimé.

ta upp ett enskilt klagomål till prövning får fattas särskilt.”

2. I slutet av punkt 2 skall det infogas en ny mening med följande lydelse: ”Beslut om att ta upp ett klagomål till prövning skall fattas särskilt om inte domstolen i undantagsfall beslutar annat.”

3. Punkt 3 skall utgå.

Article 10

Article 31 of the Convention shall be amended as follows:

1. At the end of paragraph a, the word “and” shall be deleted.

2. Paragraph b shall become paragraph c and a new paragraph b shall be inserted and shall read as follows:

“b) decide on issues referred to the Court by the Committee of Ministers in accordance with Article 46, paragraph 4; and”.

Article 10

L’article 31 de la Convention est amendé comme suit :

1. A la fin du paragraphe a, le mot « et » est supprimé.

2. Le paragraphe b devient le paragraphe c et un nouveau paragraphe b est inséré, dont le libellé est :

« b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4 ; et ».

Artikel 10

Artikel 31 i konventionen skall ändras enligt följande:

1. I slutet av punkt a skall ordet ”och” utgå.

2. Punkt b skall vara punkt c och en ny punkt b skall infogas med följande lydelse:

”b) besluta om frågor som hänskjutits till domstolen av ministerkommittén enligt artikel 46.4, och”.

Article 11

Article 32 of the Convention shall be amended as follows:

At the end of paragraph 1, a comma and the number 46 shall be

Article 11

L’article 32 de la Convention est amendé comme suit :

A la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insé-

Artikel 11

Artikel 32 i konventionen skall ändras enligt följande:

I slutet av punkt 1 skall ett kommatecken och talet 46 infogas

inserted after the number 34.

rés après le nombre 34.

efter talet 34.

Article 12

Paragraph 3 of Article 35 of the Convention shall be amended to read as follows:

“3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it considers that

a) the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of individual application; or

b) the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal.”

Article 12

Le paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention est modifié comme suit :

« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :

a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou

b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »

Artikel 12

Punkt 3 i artikel 35 i konventionen skall ha följande lydelse:

”3. Domstolen skall avvisa varje enskilt klagomål enligt artikel 34, om den anser att

a) klagomålet är oförenligt med bestämmelserna i denna konvention eller protokollen till denna, är uppenbart ogrundat eller utgör ett missbruk av rätten att klaga, eller

b) den klagande inte har lidit avsevärt men, såvida inte respekten för de mänskliga rättigheterna som de definieras i denna konvention eller protokollen till denna kräver sakprövning; inget mål får avvisas av denna anledning som inte vederbörligen har prövats av nationell domstol.”

Article 13

A new paragraph 3 shall be added at the end of Article 36 of the Convention, which shall read as follows:

Article 13

Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l’article 36 de la Convention, dont le libellé est :

Artikel 13

I slutet av artikel 36 i konventionen skall det infogas en ny punkt 3 med följande lydelse:

“3. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe Commissioner for Human Rights may submit written comments and take part in hearings.”

« 3. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences. »

”3. I alla mål inför en kammare eller inför domstolen i stor sammansättning får Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter avge skriftliga yttranden och delta i muntliga förhandlingar.”

Article 14

Article 38 of the Convention shall be amended to read as follows:

“Article 38 – Examination of the case

The Court shall examine the case together with the representatives of the parties and, if need be, undertake an investigation, for the effective conduct of which the High Contracting Parties concerned shall furnish all necessary facilities.”

Article 14

L’article 38 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 38 – Examen contradictoire de l’affaire

La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. »

Artikel 14

Artikel 38 i konventionen skall ha följande lydelse:

”Artikel 38 – Prövning av målet

Domstolen skall pröva målet tillsammans med parternas ombud och vid behov göra en utredning. De höga fördragsslutande parter som är parter i målet skall på alla sätt underlätta att utredningen kan ske effektivt.”

Article 15

Article 39 of the Convention shall be amended to read as follows:

“Article 39 – Friendly settlements

1. At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly

Article 15

L’article 39 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 39 – Règlements amiables

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable

Artikel 15

Artikel 39 i konventionen skall ha följande lydelse:

”Artikel 39 – Förlikning

1. Domstolen får på varje stadium av förfarandet ställa sig till parternas förfogande i syfte att nå en förlikning grundad på re-

settlement of the matter on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the protocols thereto.

2. Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential.

3. If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.

4. This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision.”

de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. »

spekten för de mänskliga rättigheterna som de definieras i denna konvention och protokollen till denna.

2. Handläggningen enligt punkt 1 skall vara konfidentiell.

3. Om förlikning uppnås, skall domstolen avskriva målet genom ett beslut som endast skall uppta en kortfattad redogörelse för omständigheterna och för den lösning som nåtts.

4. Beslutet skall överlämnas till ministerkommittén, som skall övervaka att villkoren verkställs i den förlikning som anges i beslutet.”

Article 16

Article 46 of the Convention shall be amended to read as follows:

“Article 46 – Binding force and execution of judgments

1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

Article 16

L’article 46 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

Artikel 16

Artikel 46 i konventionen skall ha följande lydelse:

”Artikel 46 – Bindande kraft och verkställighet av domar

1. De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att rätta sig efter domstolens slutgiltiga dom i varje mål där de är parter.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

3. If the Committee of Ministers considers that the supervision of the execution of a final judgment is hindered by a problem of interpretation of the judgment, it may refer the matter to the Court for a ruling on the question of interpretation. A referral decision shall require a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee.

4. If the Committee of Ministers considers that a High Contracting Party refuses to abide by a final judgment in a case to which it is a party, it may, after serving formal notice on that Party and by decision adopted by a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee, refer to the Court the question whether that Party has failed to fulfil its obligation under paragraph 1.

5. If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des

2. Domstolens slutgiltiga dom skall överlämnas till ministerkommittén, som skall övervaka att domen verkställs.

3. Om ministerkommittén finner att övervakningen av verkställandet av en slutgiltig dom hindras av ett problem i fråga om tolkning av domen, får den hänskjuta ärendet till domstolen för avgörande av tolkningsfrågan. Ett beslut om hänskjutande fordrar en majoritet av två tredjedelar av de företrädare som är berättigade att sitta med i kommittén.

4. Om ministerkommittén finner att en hög fördragsslutande part vägrar att rätta sig efter en slutgiltig dom i ett mål där den är part, får den, efter att ha formellt underrättat parten och genom ett beslut fattat med två tredjedels majoritet av de företrädare som är berättigade att sitta med i kommittén, till domstolen hänskjuta frågan om parten har brustit i att uppfylla sin skyldighet enligt punkt 1.

5. Om domstolen finner att punkt 1 har kränkts, skall den hänskjuta målet till minis-

of Ministers for consideration of the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its examination of the case.”

Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen. »

terkommittén för bedömande av vilka åtgärder som skall vidtas. Om domstolen finner att punkt 1 inte har kränkts, skall den hänskjuta målet till ministerkommittén, som skall avsluta sin behandling av det.”

Article 17

Article 59 of the Convention shall be amended as follows:

1. A new paragraph 2 shall be inserted which shall read as follows:

“2. The European Union may accede to this Convention.”

2. Paragraphs 2, 3 and 4 shall become paragraphs 3, 4 and 5 respectively.

Article 17

L’article 59 de la Convention est amendé comme suit :

1. Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est :

« 2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention. »

2. Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5.

Artikel 17

Artikel 59 i konventionen skall ändras enligt följande:

1. En ny punkt 2 skall infogas med följande lydelse:

”2. Europeiska unionen får ansluta sig till denna konvention.”

2. Punkterna 2, 3 och 4 skall vara punkterna 3, 4 och 5.

Final and transitional provisions

Article 18

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

Dispositions finales et transitoires

Article 18

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou

Avslutande bestämmelser

Artikel 18

1. Detta protokoll står öppet för undertecknande av de medlemsstater i Europarådet som har undertecknat konventionen, vilka kan uttrycka sitt samtycke till att vara bundna genom

a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, eller

b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

b) undertecknande med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, följt av ratifikation, godtagande eller godkännande.

2. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

Article 19

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 18.

Article 19

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 18.

Artikel 19

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period på tre månader efter den dag då alla parter i konventionen har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet i enlighet med bestämmelserna i artikel 18.

Article 20

1. From the date of the entry into force of this Protocol, its provisions shall apply to all applications pending before the Court as well as to all judgments whose execution is under supervision by the Committee of Ministers.

2. The new admissibility criterion inserted by Article 12 of this Protocol in Article 35, paragraph 3.b of the

Article 20

1. A la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s’appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu’à tous les arrêts dont l’exécution fait l’objet de la surveillance du Comité des Ministres.

2. Le nouveau critère de recevabilité inséré par l’article 12 du présent Protocole dans l’article 35, paragra-

Artikel 20

1. Från och med den dag då detta protokoll träder i kraft skall bestämmelserna i det tillämpas på alla ansökningar som då är anhängiga hos domstolen och på alla domar vilkas fullgörande då övervakas av ministerkommittén.

2. Det nya villkor för upptagande av mål till prövning som genom artikel 12 i detta protokoll har infogats i

Convention, shall not apply to applications declared admissible before the entry into force of the Protocol. In the two years following the entry into force of this Protocol, the new admissibility criterion may only be applied by Chambers and the Grand Chamber of the Court.

phe 3.b de la Convention, ne s’applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l’entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.

artikel 35.3 b i konventionen skall inte tillämpas på klagomål som har tagits upp till prövning innan detta protokoll trätt i kraft. Under de två år som följer efter det att protokollet har trätt i kraft, får det nya villkoret för upptagande av mål till prövning tillämpas endast av kamrar och domstolen i stor sammansättning.

Article 21

The term of office of judges serving their first term of office on the date of entry into force of this Protocol shall be extended ipso jure so as to amount to a total period of nine years. The other judges shall complete their term of office, which shall be extended ipso jure by two years.

Article 21

A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux ans.

Artikel 21

Mandattiden för domstolsledamöter som när detta protokoll träder i kraft tjänstgör för en första mandattid, skall förlängas så att den motsvarar en sammanlagd tid om nio år. Övriga domstolsledamöter skall tjänstgöra under återstoden av sin mandattid, som skall förlängas med två år.

Article 22

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c) the date of entry into force of this Protocol in accordance

Article 22

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe :

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

c) la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformé-

Artikel 22

Europarådets generalsekreterare skall underrätta Europarådets medlemsstater om

a) undertecknande,

b) deponering av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument,

c) dag för detta protokolls ikraftträdande enligt artikel 19, och

with Article 19; and

d) any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 13 May 2004, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

ment à l’article 19 ; et

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

d) andra åtgärder, notifikationer eller underrättelser som rör detta protokoll.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll.

Upprättat i Strasbourg den 13 maj 2004 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall överlämna bestyrkta kopior till varje medlemsstat i Europarådet.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Som lag här i landet skall gälla den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

– med de ändringar som gjorts genom tilläggsprotokoll nr 11 till konventionen, och

– med de ändringar som gjorts genom ändringsprotokoll nr 11 och 14 till konventionen, och

– med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6, 7 och 13 till konventionen.

Konventionens och tilläggsprotokollens engelska och franska originaltexter, efter de ändringar och tillägg som nämns i första stycket, finns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

Konventionens och protokollens engelska och franska originaltexter, efter de ändringar och tillägg som nämns i första stycket, finns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

1

_______________

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Till promemorian var fogad den engelskspråkiga versionen av protokoll nr 14. Bilagan har

inte tagits med här.

Förteckning över remissinstanserna

En promemoria som redovisar de ändringar protokoll nr 14 innebär har remitterats. Yttranden har avgetts av Riksdagens ombudsmän, Svea hovrätt, Kammarrätten i Stockholm, Justitiekanslern, Uppsala universitet, juridiska fakulteten, Sveriges advokatsamfund och Amnesty International, svenska sektionen.

Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen, har beretts tillfälle att avge yttrande men har avstått från att yttra sig.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2005

Närvarande: statsministern Persson, statsråden Ringholm, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Y. Johansson, Bodström, Sommestad, Karlsson, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Björklund, Holmberg, Jämtin, Österberg, Orback

Föredragande: statsrådet Ringholm

Regeringen beslutar proposition 2004/05:167 Ändringsprotokoll till Europakonventionen – en effektivare Europadomstol.