Prop. 2005/06:14

Nya anslutningar till Romkonventionen

Stockholm den 29 september 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om anslutning av de nya medlemsstaterna i EU – Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien – till konventionen den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) och de två tilläggsprotokoll om EG-domstolens tolkningsrätt som hör till denna.

Med anledning av den nya konventionen innehåller propositionen förslag till lag om ändring i lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Prop. 2005/06:14

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut..................................................................3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser...................................................................4 3 Ärendet och dess beredning.............................................................22 4 Godkännande av tillträdeskonventionen .........................................23 5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser...................................25 6 Kostnader.........................................................................................25 7 Författningskommentar ...................................................................25 Bilaga Tillträdeskonventionen ..........................................................27 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 september 2005.33

2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2005/06:14

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner konventionen den 14 april 2005 om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av den konventionen,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

Prop. 2005/06:14

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

dels att lagen skall ha följande lydelse,

dels att bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Artiklarna 1–16 och 18–21 i konventionen den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) samt artiklarna 1–4 i det första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen skall gälla som lag här i landet med de anpassningar och ändringar som har gjorts genom tillträdeskonventionerna den 10 april 1984, den 18 maj 1992 och den 29 november 1996.

De danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna av Romkonventionen och protokollet skall ha lika giltighet.

Artiklarna 1–16 och 18–21 i konventionen den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) samt artiklarna 1–4 i det första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen skall gälla som lag här i landet med de anpassningar och ändringar som har gjorts genom tillträdeskonventionerna den 10 april 1984, den 18 maj 1992, den 29 november 1996 och den 14 april 2005.

De danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna av Romkonventionen och protokollet skall ha lika giltighet.

Romkonventionens och protokollets svenska, engelska och franska texter finns intagna som en bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4

Nuvarande lydelse

Prop. 2005/06:14

5

CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

KONVENTION OM TILLÄMPLIG LAG FÖR AVTALS– FÖRPLIKTELSER

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FIRST PROTOCOL ON THE INTERPRE-TATION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS

PREMIER PROTO-COLE CONCER-NANT L'INTERPRÉ-TATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUN-AUTÉS EUROPÉEN-NES DE LA CON-VENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES,

FÖRSTA PROTO-KOLLET OM EURO-PEISKA GEMEN-SKAPERNAS DOM-STOLS TOLKNING AV KONVENTIONEN OM TILLÄMPLIG LAG FÖR AVTALS-FÖRPLIKTELSER

opened for signature in Rome on 19 June 1980 (89/128/EEC)

ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980

öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980

THE HIGH CONTRAC-TING PARTIES TO THE TREATY ESTA-BLISHING THE EUROPEAN ECONO-MIC COMMUNITY,

LES HAUTES PAR-TIES CONTRACTAN-TES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EURO-PÉENNE,

DE HÖGA FÖR-DRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖR-DRAGET OM UPP-RÄTTANDET AV EUROPEISKA EKO-NOMISKA GEMEN-SKAPEN,

HAVING REGARD to the joint declaration annexed to the convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in rome on 19 June 1980,

SE RÉFÉRANT à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à rome le 19 juin 1980,

SOM HÄNVISAR till den gemensamma förklaring som har bilagts konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980,

HAVE DECIDED to conclude a Protocol conferring jurisdiction on the Court of Justice of the European Communities to interpret that Convention, and to this end have designated as their

Plenipotentaries:

ONT DÉCIDÉ de conclure un protocole attribuant compétence à la cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

HAR BESLUTAT att anta ett protokoll som tilldelar Europeiska gemenskapernas domstol behörighet att tolka den konventionen och har för detta ändamål som befullmäktigade ombud utsett.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prop. 2005/06:14

6

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

HAR ENATS OM FÖL-JANDE BESTÄMMEL-SER.

Article 1

The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction to give rulings on the interpretation of:

Article premier

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation:

Artikel 1

Europeiska gemenskapernas domstol är behörig att tolka

(a) the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980, hereinafter referred to as the “Rome Convention”;

a) de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ciaprès dénommée « convention de Rome »;

a) konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, nedan kallad ”Romkonventionen”,

(b) the Convention on accession to the Rome Convention by the states which have become members of the European Communities since the date on which it was opened for signature;

b) des conventions relatives à l'adhésion à la convention de Rome des États qui sont devenus membres des Communautés européennes après la date de son ouverture à la signature;

b) konventioner om anslutning till Romkonventionen av stater som blir medlemmar av Europeiska gemenskapen efter det att konventionen öppnades för undertecknande,

(c) this Protocol. c) du présent protocole. c) detta protokoll.

Article 2

Any of the courts referred to below may request the Court of Justice to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning interpretation of the provisions contained in the instruments referred to in Article 1 if that court considers that a decision on the question is necessary to enable it to

give judgment:

Article 2

Toute juridiction visée ciaprès a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement:

Artikel 2

Följande domstolar har rätt att begära att domstolen skall meddela förhandsavgörande i en fråga som uppkommer i ett mål som är anhängigt vid dem och rör tolkningen av bestämmelserna i de instrument som nämns i artikel 1, när de anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att de skall kunna döma i saken:

(a) – in Belgium: la Cour de cassation (Het Hof van Cassatie) and le Conseil d'etat (de Raad van State),

a) – en Belgique: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'Etat (de Raad van State),

a) – i Belgien: la Cour de cassation – het Hof van Cassatie och le Conseil d´Etat – de Raad van State,

Prop. 2005/06:14

7

– in Denmark: Højesteret,

– au Danemark: Højesteret,

– i Danmark: Højesteret,

– in the Federal Republic of Germany: die Obersten Gerichtshöfe des Bundes,

– en république fédérale d'Allemagne: die Obersten Gerichtshöfe des Bundes,

– i Förbundsrepubliken Tyskland: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

– in Greece: ta Anotata Aikastiria,

– en Grèce: ta Anotata Aikastiria,

– i Grekland: ta anwtata dicasthria

– in Spain el Tribunal Supremo,

– en Espagne: el Tribunal Supremo,

– i Spanien: el Tribunal supremo,

– in France: la Cour de Cassation and le Conseil d´Etat,

– en France: la Cour de cassation et le Conseil d'État,

– i Frankrike: la Cour de Cassation och le Conseil d´Etat,

– in Ireland: the Supreme Court,

– en Irlande: the Supreme Court,

– i Irland: The Supreme Court,

– in Italy: la Corte Suprema di

Cassazione and il

Consiglio di Stato,

– en Italie: la Corte suprema di cassazione et il Consiglio di Stato,

– i Italien: la Corte suprema di

Cassazione och il Consiglio di stato,

– in Luxembourg: la Cour Supérieure de Justice, when sitting as Cour de Cassation,

– au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,

– i Luxemburg: la Cour supérieure de justice, i dess sammansättning som Cour de cassation,

– in The Netherlands: de Hoge Raad,

– aux Pays–Bas: de Hoge Raad,

– i Nederländerna: de Hoge Raad,

– in Austria: the Oberste Gerichtshof, the Verwaltungsgerichtshof and the Verfassungsgerichtshof,

– en Autriche: le Oberste Gerichtshof, le Verwaltungsgerichtshof et le Verfassungsgerichtshof,

– i Österrike: Oberste Gerichtshof, Verwaltungsgerichtshof och Verfassungsgerichtshof,

– in Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça and o Supremo Tribunal Administrativo,

– au Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça et o Supremo Tribunal Administrativo,

– i Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça och o Supremo Tribunal Administrativo,

– in Finland: korkein oikeus/Högsta domstolen, korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen, markkina-tuomioistuin/ Marknadsdomstolen and työtuomioistuin/Arbetsdomstolen,

– en Finlande: korkein oikeus/Högsta domstolen, korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen, markkinatuomioistuin/

Marknadsdomstolen et työtuomioistuin/Arbetsdomstolen,

– i Finland: Högsta domstolen/korkein oikeus, Högsta förvaltningsdomstolen/korkein hallinto–oikeus, Marknadsdomstolen/ markkinatuomioistuin och Arbetsdomstolen/ työtuomiistuin,

Prop. 2005/06:14

– in Sweden: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen and Marknadsdomstolen,

– en Suède: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen,

– i Sverige: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen,

– in the United Kingdom: the House of Lords and other courts from which no further appeal is possible;

– au Royaume–Uni:

the House of Lords et les autres juridictions dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours;

– Förenade kungariket:

the House of Lords och andra domstolar vilkas beslut inte går att överklaga;

b) the courts of the

Contracting States when acting as appeal courts.

b) les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel.

b) domstolarna i konventionsstaterna när de dömer som överinstans.

Article 3 Article 3 Artikel 3

1. The competent authority of a Contracting State may request the Court of Justice to give a ruling on a question of interpretation of the provisions contained in the instruments referred to in Article 1 if judgments given by the courts of that State conflict with the interpretation given either by the Court of Justice or in a judgment of one of the courts of another Contracting State referred to in Article 2. The provisions of this paragraph shall apply only to judgments which have become res judicata.

1. L'autorité compétente d'un État contractant a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet État sont en contradiction avec l'interprétation donnée soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre État contractant mentionnée à l'article 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.

1. En behörig myndighet i en konventionsstat har rätt att begära att domstolen uttalar sig i en fråga om tolkningen av bestämmelserna i de instrument som nämns i artikel 1, om avgöranden som meddelas av domstolar i den staten strider antingen mot den tolkning som gjorts av domstolen eller mot ett avgörande av en domstol i en annan konventionsstat, vilken domstol nämns i artikel 2. Bestämmelserna i denna punkt gäller endast avgöranden som har vunnit laga kraft.

2. The interpretation given by the Court of Justice in response to such a request shall not affect the judgments which gave rise to the request for interpretation.

2. L'interprétation donnée par le Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.

2. Den tolkning som görs av domstolen i anledning av en sådan begäran påverkar inte de avgöranden som gav upphov till begäran om tolkning.

8

Prop. 2005/06:14

9

3. The Procurators– General of the Supreme Courts of Appeal of the Contracting States, or any other authority designated by a Contracting State, shall be entitled to request the Court of Justice for a ruling on interpretation in accordance with paragraph 1.

3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1 les procureurs généraux près les cours de cassation des États contractants ou toute autre autorité désignée par un État contractant.

3. Det offentligas högsta representant vid kassationsdomstolarna i konventionsstaterna eller varje annan myndighet som utses av en konventionsstat är behöriga att vända sig till domstolen med en begäran om tolkning enligt punkt 1.

4. The registrar of the Court of Justice shall give notice of the request to the Contracting States, to the Commission and to the Council of the European Communities; they shall then be entitled within two months of the notifiation to submit statements of case or written observations to the court.

4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux États contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes, qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.

4. När en begäran inkommer skall domstolens justitiesekreterare underrätta konventionsstaterna samt Europeiska gemenskapernas kommission och råd, vilka inom en frist om två månader efter sådan underrättelse har rätt att inkomma till domstolen med inlagor eller skriftliga synpunkter.

5. No fees shall be levied or any costs or expenses awarded in respect of the proceedings provided for in this article.

5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

5. Det förfarande som anges i denna artikel skall inte föranleda att avgifter tas ut eller att ersättning för kostnader eller utlägg tillerkänns.

Article 4 Article 4 Artikel 4

1. Except where this Protocol otherwise provides, the provisions of the Treaty establishing the European Community and those of the Protocol on the Statute of the Court of Justice annexed thereto, which are applicable when the Court is requested to give a preliminary ruling, shall also apply to any proceedings for the interpretation of the instruments referred to in Article 1.

1. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel s'appliquent également à la procédure d'interprétation des instruments mentionnés à l'article 1er.

1. Såvida inte annat föreskrivs i detta protokoll skall de bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och i det därtill bilagda protokollet om domstolens stadga, vilka gäller när domstolen skall meddela förhandsavgörande, tillämpas även på förfarandet vid tolkning av de instrument som nämns i artikel 1.

2. The Rules of procedure of the Court of

2. Le règlement de procédure de la Cour de

2. Domstolens rättegångsregler skall vid be-

Prop. 2005/06:14

10

Justice shall, if necessary, be adjusted and supplemented in accordance with article 188 of the Treaty establishhing the European Economic Community.

justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

hov anpassas och kompletteras enligt artikel 188 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Article 5 Article 5 Artikel 5

This Protocol shall be subject to ratification by the Signatory States. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary– General of the Council of the European Communities.

Le présent protocole est soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Detta protokoll skall ratificeras av signatärstaterna. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd.

Article 6 Article 6 Artikel 6

1. To enter into force, this Protocol must be ratified by seven states in respect of which the Rome Convention is in force. This Protocol shall enter into force on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification by the last such State to take this step. If, however, the Second Protocol conferring on the Court of Justice of the European Communities certain powers to interpret the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980, concluded in Brussels on 19 December 1988 enters into force on a later date, this protocol shall enter into force on the date of entry into force of the Second Protocol.

1. Pour entrer en vigueur, le présent protocole doit être ratifié par sept États à l'égard desquels la convention de Rome est en vigueur. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui de ces États qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si le deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988, entre en vigueur à une date ultérieure, le présent protocole entre également en vigueur à la date d'entrée en vigueur du deuxième protocole.

1. För att det här protokollet skall träda i kraft skall det ratificeras av sju stater för vilka Romkonventionen är i kraft. Det träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att ratifikationsinstrument har deponerats av den av dessa stater som sist fullgör denna formalitet. Om emellertid det andra protokollet, som antogs i Bryssel den 19 december 1988, vilket ger Europeiska gemenskapernas domstol viss behörighet vid tolkning av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, träder i kraft senare, träder det här protokollet i kraft samma dag som det andra protokollet träder i kraft.

Prop. 2005/06:14

2. Any ratification subsequent to the entry into force of this Protocol shall take effect on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification, provided that the ratification, acceptance or approval of the Rome Convention by the State in question has become effective.

2. Toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur du présent protocole prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, pour autant que la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la convention de Rome par l'État en question soit devenue effective.

2. Varje ratifikation som äger rum efter detta protokolls ikraftträdande skall gälla från och med den första dagen i den tredje månaden efter depositionen av ratifikationsinstrumentet, förutsatt att ifrågavarande stats ratifikation, godtagande eller godkännande av Romkonventionen har blivit gällande.

Article 7 Article 7 Artikel 7

The Secretary–General of the Council of the European Communities shall notify the Signatory States of:

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires:

Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall underrätta signatärstaterna om

(a) the deposit of each instrument of ratification;

a) le dépôt de tout instrument de ratification;

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,

(b) the date of entry into force of this Protocol;

b) la date d'entrée en vigueur du présent protocole;

b) dagen för detta protokolls ikraftträdande,

(c) any designation communicated pursuant to article 3 (3);

c) les désignations communiquées en application de l'article 3, paragraphe 3;

c) förordnanden som meddelas enligt artikel 3.3,

(d) any communication made pur-suant to Article 8.

d) les communications effectuées en application de l'article 8.

d) meddelanden som lämnas enligt artikel 8.

Article 8 Article 8 Artikel 8

The Contracting States shall communicate to the Secretary–General of the Council of the European Communities the texts of any provisions of their laws which necessitate an amendment to the list of courts in Article 2 (a).

Les États contractants communiquent au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2, point a).

Konventionsstaterna skall till generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd överlämna texterna till sådana lagbestämmelser som innebär ändringar i den förteckning över domstolar som anges i artikel 2 a.

11

Prop. 2005/06:14

12

Article 9 Article 9 Artikel 9

This Protocol shall have effect for as long as the Rome Convention remains in force under the conditions laid down in Article 30 of that Convention.

Le présent protocole produit ses effets aussi longtemps que la convention de Rome reste en vigueur dans les conditions prévues à son article 30.

Detta protokoll skall gälla så länge Romkonventionen förblir i kraft enligt de villkor som anges i artikel 30 i den konventionen.

Article 10 Article 10 Artikel 10

Any Contracting State may request the revision of this Protocol. In this event, a revision conference shall be convened by the President of the Council of the European Communities.

Chaque État contractant peut demander la révision du présent protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Varje konventionsstat får begära att detta protokoll revideras. Om så sker, skall ordföranden för Europeiska gemenskapernas råd sammankalla en revisionskonferens.

Article 11 Article 11 Artikel 11

This Protocol, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, all 10 texts being equally authentic, shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Communities. The Secretary–General shall transmit a certified copy to the Government of each Signatory State.

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

Detta protokoll, som har upprättats i ett enda exemplar på danska, engelska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska språken, vilka tio texter äger lika giltighet, skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet vid Europeiska gemenskapernas råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till regeringen i varje signatärstat.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Till bevis på detta har undertecknande befullmäktigade ombud underskrivit detta protokoll.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eightyeight.

Fait à Bruxelles, le dix– neuf décembre mil neuf cent quatre–vingt–huit.

Som skedde i Bryssel den nittonde december nittonhundraåttioåtta.

Föreslagen lydelse

Prop. 2005/06:14

13

CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

KONVENTION OM TILLÄMPLIG LAG FÖR AVTALS– FÖRPLIKTELSER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FIRST PROTOCOL ON THE INTERPRE-TATION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS

PREMIER PROTO-COLE CONCER-NANT L'INTERPRÉ-TATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUN-AUTÉS EUROPÉEN-NES DE LA CON-VENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES,

FÖRSTA PROTO-KOLLET OM EURO-PEISKA GEMEN-SKAPERNAS DOM-STOLS TOLKNING AV KONVENTIONEN OM TILLÄMPLIG LAG FÖR AVTALS-FÖRPLIKTELSER

opened for signature in Rome on 19 June 1980

ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980

öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980

THE HIGH CONTRAC-TING PARTIES TO THE TREATY ESTA-BLISHING THE EUROPEAN ECONO-MIC COMMUNITY,

LES HAUTES PAR-TIES CONTRACTAN-TES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EURO-PÉENNE,

DE HÖGA FÖR-DRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖR-DRAGET OM UPP-RÄTTANDET AV EUROPEISKA EKO-NOMISKA GEMEN-SKAPEN,

HAVING REGARD to the Joint Declaration annexed to the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980,

SE RÉFÉRANT à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,

SOM HÄNVISAR till den gemensamma förklaring som har bilagts konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980,

HAVE DECIDED to conclude a Protocol conferring jurisdiction on the Court of Justice of the European Communities to interpret that Convention, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

ONT DÉCIDÉ de conclure un protocole attribuant compétence à la

Cour de justice des

Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

HAR BESLUTAT att anta ett protokoll som tilldelar Europeiska gemenskapernas domstol behörighet att tolka den konventionen och har för detta ändamål som befullmäktigade ombud utsett

Prop. 2005/06:14

14

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER.

Article 1

The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction to give rulings on the interpretation of:

Article premier

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation:

Artikel 1

Europeiska gemenskapernas domstol är behörig att tolka

(a) the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980, hereinafter referred to as ”the Rome Convention”;

a) de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ci–après dénommée « convention de Rome »;

a) konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, nedan kallad ”Romkonventionen”,

(b) the Convention on accession to the Rome Convention by the States which have become Members of the European Communities since the date on which it was opened for signature;

b) des conventions relatives à l'adhésion à la convention de Rome des États qui sont devenus membres des Communautés européennes après la date de son ouverture à la signature;

b) konventioner om anslutning till Romkonventionen av stater som blir medlemmar av Europeiska gemenskapen efter det att konventionen öppnades för undertecknande,

(c) this Protocol. c) du présent protocole. c) detta protokoll.

Article 2

Any of the courts referred to below may request the Court of Justice to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning interpretation of the provisions contained in the instruments referred to in Article 1 if that court considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment:

Article 2

Toute juridiction visée ci–après a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement:

Artikel 2

Följande domstolar har rätt att begära att domstolen skall meddela förhandsavgörande i en fråga som uppkommer i ett mål som är anhängigt vid dem och rör tolkningen av bestämmelserna i de instrument som nämns i artikel 1, när de anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att de skall kunna döma i saken:

(a) – in Belgium: la Cour de cassation (het

a) – en Belgique: la Cour de cassation (het

a) – i Belgien: la Cour de cassation –

Prop. 2005/06:14

15

Hof van Cassatie) and le Conseil d'État (de Raad van State),

Hof van Cassatie) et le Conseil d'État (de Raad van State),

het Hof van Cassatie och le Conseil d'État – de Raad van State,

– in the Czech Republic:

Nejvyšší soud České republiky and Nejvyšší správní soud České republiky,

– en République tchèque: Nejvyšší soud České republiky et Nejvyšší správní soud České republiky,

i Tjeckien:

Nejvyšší soud České republiky och Nejvyšší správní soud České republiky,

– in Denmark: Højesteret,

– au Danemark: Højesteret,

– i Danmark: Højesteret,

– in the Federal Republic of Germany: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

– en République fédérale d'Allemagne: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

– i Förbundsrepubliken Tyskland: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

– in Estonia: Riigikohus,

– en Estonie: Riigikohus,

i Estland: Riigikohus,

– in Greece:

Τα ανώτατα ∆ικαστήρια,

– en Grèce:

Τα ανώτατα ∆ικαστήρια,

– i Grekland:

Τα ανώτατα ∆ικαστήρια

–in Spain: el Tribunal Supremo,

– en Espagne: el Tribunal Supremo,

– i Spanien: el Tribunal supremo,

– in France: la Cour de cassation and le Conseil d'État,

– en France: la Cour de cassation et le Conseil d'État,

– i Frankrike: la Cour de cassation och le Conseil d'État,

– in Ireland: the Supreme Court,

– en Irlande: the Supreme Court,

– i Irland: The Supreme Court,

– in Italy: la Corte suprema di cassazione and il Consiglio di Stato,

– en Italie: la Corte suprema di cassazione et il Consiglio di Stato,

– i Italien: la Corte suprema di cassazione och il Consiglio di Stato,

– in Cyprus: Ανώτατο ∆ικαστήριο,

– à Chypre: Ανώτατο ∆ικαστήριο,

i Cypern: Ανώτατο ∆ικαστήριο,

– in Latvia: Augstākās Tiesas Senāts,

– en Lettonie: Augstākās Tiesas Senāts,

i Lettland: Augstākās Tiesas Senāts,

– in Lithuania: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas and Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,

– en Lituanie: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas et Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,

– i Litauen: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas och Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,

– in Luxembourg: la Cour Supérieure de Justice, when sitting as

– au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme

– i Luxemburg: la Cour supérieure de justice, i dess samman-

Prop. 2005/06:14

16

Cour de cassation, Cour de cassation, sättning som Cour de cassation,

– in Hungary: Legfelsõbb Bíróság,

– en Hongrie: Legfelsõbb Bíróság,

i Ungern: Legfelsõbb Bíróság,

– in Malta: Qorti ta' l–Appell,

– à Malte: Qorti ta' l–Appell,

i Malta: Qorti ta' l–Appell,

– in Austria: the Oberste Gerichtshof, the Verwaltungsgerichtshof and the Verfassungsgerichtshof,

– en Autriche: le Oberste Gerichtshof, le Verwaltungsgerichtshof et le Verfassungsgerichtshof,

– i Österrike: Oberste Gerichtshof, Verwaltungsgerichtshof och Verfassungsgerichtshof,

– in the Netherlands: de Hoge Raad,

– aux Pays–Bas: de Hoge Raad,

– i Nederländerna: de Hoge Raad,

– in Poland: Sąd Najwyższy and Naczelny Sąd Administracyjny,

– en Pologne: Sąd Najwyższy et Naczelny Sąd Administracyjny,

– i Polen: Sąd Najwyższy och Naczelny Sąd Administracyjny,

– in Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça and o Supremo Tribunal Administrativo,

– au Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça et o Supremo Tribunal Administrativo,

– i Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça och o Supremo Tribunal Administrativo,

– in Slovenia: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

– en Slovénie : Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije'

i Slovenien: Ustavno sodišče Republike Slovenije Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

– in Slovakia: Najvyšší súd Slovenskej republiky,

– en Slovaquie: Najvyšší súd Slovenskej republiky,

– i Slovakien: Najvyšší súd Slovenskej republiky,

– in Finland: korkein oikeus/ högsta domstolen, korkein hallinto–oikeus/högsta förvaltningsdomstolen, markkinatuomioistuin/ marknadsdomstolen and työtuomioistuin/ arbetsdomstolen,

– en Finlande: korkein oikeus/högsta domstolen, korkein hallinto–oikeus/ högsta förvaltningsdomstolen, markkinatuomioistuin/ marknadsdomstolen et työtuomioistuin/ arbetsdomstolen,

– i Finland: Högsta domstolen/korkein oikeus, Högsta förvaltningsdomstolen/ korkein hallinto–oikeus, Marknadsdomstolen/ markkinatuomioistuin och Arbetsdomstolen/ työtuomioistuin,

– in Sweden: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen and Marknadsdomstolen,

– en Suède: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen,

–i Sverige: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen,

Prop. 2005/06:14

17

– in the United Kingdom: the House of Lords and other courts from which no further appeal is possible;

– au Royaume–Uni:

the House of Lords et les autres juridictions dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours;

i Förenade kungariket:

the House of Lords och andra domstolar vilkas beslut inte går att överklaga;

(b) the courts of the

Contracting States when acting as appeal courts.

b) les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel.

b) domstolarna i konventionsstaterna när de dömer som överinstans.

Article 3 Article 3 Artikel 3

1. The competent authority of a Contracting State may request the Court of Justice to give a ruling on a question of interpretation of the provisions contained in the instruments referred to in Article 1 if judgments given by courts of that State conflict with the interpretation given either by the Court of Justice or in a judgment of one of the courts of another Contracting State referred to in Article 2. The provisions of this paragraph shall apply only to judgments which have become res judicata.

1. L'autorité compétente d'un État contractant a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet État sont en contradiction avec l'interprétation donnée soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre État contractant mentionnée à l'article 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.

1. En behörig myndighet i en konventionsstat har rätt att begära att domstolen uttalar sig i en fråga om tolkningen av bestämmelserna i de instrument som nämns i artikel 1, om avgöranden som meddelas av domstolar i den staten strider antingen mot den tolkning som gjorts av domstolen eller mot ett avgörande av en domstol i en annan konventionsstat, vilken domstol nämns i artikel 2. Bestämmelserna i denna punkt gäller endast avgöranden som har vunnit laga kraft.

2. The interpretation given by the Court of Justice in response to such a request shall not affect the judgments which gave rise to the request for interpretation.

2. L'interprétation donnée par le Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.

2. Den tolkning som görs av domstolen i anledning av en sådan begäran påverkar inte de avgöranden som gav upphov till begäran om tolkning.

3. The Procurators– General of the Supreme Courts of Appeal of the Contracting States, or any other authority designated by a Contracting State, shall be en-

3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1 les procureurs généraux près les cours de cassation

3. Det offentligas högsta representant vid kassationsdomstolarna i konventionsstaterna eller varje annan myndighet som utses av en konventionsstat är behöriga att

Prop. 2005/06:14

18

titled to request the Court of Justice for a ruling on interpretation in accordance with paragraph 1.

des États contractants ou toute autre autorité désignée par un État contractant.

vända sig till domstolen med en begäran om tolkning enligt punkt 1.

4. The Registrar of the Court of Justice shall give notice of the request to the Contracting States, to the Commission and to the Council of the European Communities; they shall then be entitled within two months of the notification to submit statements of case or written observations to the Court.

4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux États contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes, qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.

4. När en begäran inkommer skall domstolens justitiesekreterare underrätta konventionsstaterna samt Europeiska gemenskapernas kommission och råd, vilka inom en frist om två månader efter sådan underrättelse har rätt att inkomma till domstolen med inlagor eller skriftliga synpunkter.

5. No fees shall be levied or any costs or expenses awarded in respect of the proceedings provided for in this Article.

5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

5. Det förfarande som anges i denna artikel skall inte föranleda att avgifter tas ut eller att ersättning för kostnader eller utlägg tillerkänns.

Article 4 Article 4 Artikel 4

1. Except where this Protocol otherwise provides, the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community and those of the Protocol on the Statute of the Court of Justice annexed thereto, which are applicable when the Court is requested to give a preliminary ruling, shall also apply to any proceedings for the interpretation of the instruments referred to in Article 1.

1. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel s'appliquent également à la procédure d'interprétation des instruments mentionnés à l'article 1er.

1. Såvida inte annat föreskrivs i detta protokoll skall de bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och i det därtill bilagda protokollet om domstolens stadga, vilka gäller när domstolen skall meddela förhandsavgörande, tillämpas även på förfarandet vid tolkning av de instrument som nämns i artikel 1.

2. The Rules of Procedure of the Court of Justice shall, if necessary, be adjusted and supplemented in accordance with Article 188 of the Treaty establishhing the European Economic Community.

2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

2. Domstolens rättegångsregler skall vid behov anpassas och kompletteras enligt artikel 188 i Fördraget om upprättandet av Européiska ekonomiska gemenskapen.

Prop. 2005/06:14

19

Article 5 Article 5 Artikel 5

This Protocol shall be subject to ratification by the Signatory States. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary– General of the Council of the European Communities.

Le présent protocole est soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Detta protokoll skall ratificeras av signatärstaterna. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd.

Article 6 Article 6 Artikel 6

1. To enter into force, this Protocol must be ratified by seven States in respect of which the Rome Convention is in force. This Protocol shall enter into force on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification by the last such State to take this step. If, however, the Second Protocol conferring on the Court of Justice of the European Communities certain powers to interpret the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980, concluded in Brussels on 19 December 1988 enters into force on a later date, this

Protocol shall enter into force on the date of entry into force of the

Second Protocol.

1. Pour entrer en vigueur, le présent protocole doit être ratifié par sept États à l'égard desquels la convention de Rome est en vigueur. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui de ces États qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si le deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988, entre en vigueur à une date ultérieure, le présent protocole entre également en vigueur à la date d'entrée en vigueur du deuxième protocole.

1. För att det här protokollet skall träda i kraft skall det ratificeras av sju stater för vilka Romkonventionen är i kraft. Det träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att ratifikationsinstrument har deponerats av den av dessa stater som sist fullgör denna formalitet. Om emellertid det andra protokollet, som antogs i Bryssel den 19 december 1988, vilket ger Europeiska gemenskapernas domstol viss behörighet vid tolkning av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, träder i kraft senare, träder det här protokollet i kraft samma dag som det andra protokollet träder i kraft.

2. Any ratification subsequent to the entry into force of this Protocol shall take effect on the first day of the third month following the deposit of the instrument

2. Toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur du présent protocole prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratifica-

2. Varje ratifikation som äger rum efter detta protokolls ikraftträdande skall gälla från och med den första dagen i den tredje månaden efter depositionen av ratifika-

Prop. 2005/06:14

20

of ratification, provided that the ratification, acceptance or approval of the Rome Convention by the State in question has become effective.

tion, pour autant que la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la convention de Rome par l'État en question soit devenue effective.

tionsinstrumentet, förutsatt att ifrågavarande stats ratifikation, godtagande eller godkännande av Romkonventionen har blivit gällande.

Article 7 Article 7 Artikel 7

The Secretary–General of the Council of the European Communities shall notify the Signatory States of:

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires:

Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall underrätta signatärstaterna om

(a) the deposit of each instrument of ratification;

a) le dépôt de tout instrument de ratification;

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,

(b) the date of entry into force of this Protocol;

b) la date d'entrée en vigueur du présent protocole;

b) dagen för detta protokolls ikraftträdande,

(c) any designation communicated pursuant to Article 3 (3);

c) les désignations communiquées en application de l'article 3, paragraphe 3;

c) förordnanden som meddelas enligt artikel 3.3,

(d) any communication made pursuant to Article 8.

d) les communications effectuées en application de l'article 8.

d) meddelanden som lämnas enligt artikel 8.

Article 8 Article 8 Artikel 8

The Contracting States shall communicate to the Secretary–General of the Council of the European Communities the texts of any provisions of their laws which necessitate an amendment to the list of courts in Article 2 (a).

Les États contractants communiquent au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2, point a).

Konventionsstaterna skall till generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd överlämna texterna till sådana lagbestämmelser som innebär ändringar i den förteckning över domstolar som anges i artikel 2 a.

Article 9 Article 9 Artikel 9

This Protocol shall have effect for as long as the Rome Convention remains in force under the conditions laid down in Article 30 of that Convention.

Le présent protocole produit ses effets aussi longtemps que la convention de Rome reste en vigueur dans les conditions prévues à son article 30.

Detta protokoll skall gälla så länge Romkonventionen förblir i kraft enligt de villkor som anges i artikel 30 i den konventionen.

Prop. 2005/06:14

Article 10 Article 10 Artikel 10

Any Contracting State may request the revision of this Protocol. In this event, a revision conference shall be convened by the President of the Council of the European Communities.

Chaque État contractant peut demander la révision du présent protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Varje konventionsstat får begära att detta protokoll revideras. Om så sker, skall ordföranden för Europeiska gemenskapernas råd sammankalla en revisionskonferens.

Article 11 Article 11 Artikel 11

This Protocol, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, all 10 texts being equally authentic, shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Communities. The Secretary– General shall transmit a certified copy to the Government of each Signatory State.

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

Detta protokoll, som har upprättats i ett enda exemplar på danska, engelska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska språken, vilka tio texter äger lika giltighet, skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet vid Europeiska gemenskapernas råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till regeringen i varje signatärstat.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade ombud underskrivit detta protokoll.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty–eight.

Fait à Bruxelles, le dix– neuf décembre mil neuf cent quatre–vingt–huit.

Som skedde i Bryssel den nittonde december nittonhundraåttioåtta.

21

3 Ärendet och dess beredning

Prop. 2005/06:14

Romkonventionen innehåller regler om vilken lag som skall tillämpas på avtalsförpliktelser i de fall ett val skall göras mellan rättsordningarna i olika länder. Den antogs 1980 av de dåvarande medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna (EG) och öppnades för undertecknande samma år. I en till konventionen fogad gemensam förklaring gav de undertecknande staterna uttryck för ståndpunkten att varje stat som senare blev medlem av EG också borde ansluta sig till konventionen. Så har också blivit fallet. Efter varje utvidgning av EG – senare EU – har utarbetats tillträdeskonventioner som gjort det möjligt för de nya medlemsstaterna att ansluta sig till Romkonventionen och dess två tilläggsprotokoll om EG-domstolens behörighet att tolka konventionen.

Sverige anslöt sig till konventionen och dess protokoll genom ratifikation av 1996 års tillträdeskonvention. Romkonventionen har införlivats i svensk rätt genom lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139).

Efter den senaste utvidgningen av unionen genom anslutningsfördraget av den 16 april 2003 har medlemsstaterna utarbetat och den 14 april 2005 undertecknat en tillträdeskonvention som avser de nya medlemsstaterna. Tillträdeskonventionen med tillhörande gemensamma förklaringar av de fördragsslutande staterna finns i svensk version i bilagan.

Sverige har i och med tillträdet till Romkonventionen även godtagit ståndpunkten att varje stat som senare blir medlem av gemenskapen bör tillträda konventionen. Anslutningsfördraget innefattar också en förpliktelse för de tillträdande medlemsstaterna att ansluta sig till bl.a. Romkonventionen och dess protokoll. Anslutningsfördraget behandlades av regeringen i prop. 2003/04:25. Till grund för den propositionen låg bl.a. den remissbehandlade departementspromemorian Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen (Ds 2003:28).

Med hänsyn till den remissbehandling som tidigare har skett i frågan om de nya medlemsstaternas tillträde till konventionen har någon särskild remissbehandling i anledning av den nu undertecknade tillträdeskonventionen inte ansetts behövlig. Den lagändring den föranleder är av mycket enkel beskaffenhet. Synpunkter på förslagen har dock under hand inhämtats från Uppsala universitet och Lunds universitet.

Denna proposition bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet.

Lagrådet

Regeringen har inte inhämtat yttrande från Lagrådet över förslaget. Lagändringen i förslaget är av mycket enkel beskaffenhet. Det är endast en mindre ändring, som inte aktualiserar några nya frågor av det slag Lagrådets granskning skall avse. Regeringen gör därför bedömningen att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

22

4 Godkännande av tillträdeskonventionen

Prop. 2005/06:14

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner konventionen om

Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Romkonventionen och tilläggsprotokollen om EG-domstolens tolkningsrätt. Följdändringar skall göras i 1998 års lag om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

Skälen för regeringens förslag: De ursprungliga fördragsslutande staterna i Romkonventionen var Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike,

Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Förenade kungariket. Tillträdeskonventioner har i takt med EU:s utvidgning ingåtts med Grekland 1984, Spanien och Portugal 1992 samt Finland, Sverige och Österrike 1996. Tillträdeskonventionen för Finland, Sverige och Österrike har efter Belgiens ratifikation den 5 maj 2004 trätt i kraft i förhållande till samtliga signatärstater.

Enligt artikel 5.2 i den anslutningsakt som hör till det anslutningsfördrag som reglerar Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens medlemskap i EU har dessa förbundit sig att tillträda de konventioner som avses i artikel 293 i EG-fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG-fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om domstolens tolkning av konventionerna som medlemsstaterna har undertecknat.

Romkonventionen grundar sig inte direkt på artikel 293 i EG-fördraget men omfattas av artikel 5.2 i anslutningsakten. De nya medlemsstaterna har således förbundit sig att ansluta sig till den konventionen och till de två tilläggsprotokollen om EG-domstolens tolkningsrätt.

Efter Amsterdamfördragets ikraftträdande den 1 maj 1999 finns behörighet för EG att anta rättsakter i form av exempelvis förordningar och direktiv inom ramen för det s.k. civilrättsliga samarbetet. Ramarna för detta ges i artikel 65 i EG-fördraget. Det pågår därför ett arbete med att omvandla Romkonventionen till en förordning och samtidigt modernisera texten i vissa avseenden. Eftersom detta arbete kan tänkas ta flera år i anspråk, har det bedömts värdefullt att låta de nya medlemsstaterna tillträda Romkonventionen. Förhandlingar om en tillträdeskonvention inleddes därför och kunde avslutas med undertecknande den 14 april 2005.

Eftersom det är viktigt att tillträdeskonventionen inte leder till förseningar med omvandlingen av konventionen till en förordning, finns en enighet om att båda processerna skall fortsätta parallellt och så snabbt som möjligt. I anslutning till undertecknandet av tillträdeskonventionen antog medlemsstaterna därför en gemensam förklaring om att de avser att ratificera tillträdeskonventionen inom rimlig tid och om möjligt före december 2005. Samtidigt uppmanades kommissionen att snarast möjligt, dock senast före utgången av 2005, presentera ett förslag till förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

23

Av tillträdeskonventionen framgår att de nya medlemsstaterna ansluter sig till Romkonventionen, med alla de anpassningar och ändringar som

har gjorts i den och de två tolkningsprotokollen genom de tidigare tillträdeskonventionerna. Tillträdeskonventionen träder i kraft i förhållandet mellan de stater som har ratificerat den efter det att två stater har deponerat sina ratifikationsinstrument.

Prop. 2005/06:14

Konventionen och tillträdeskonventionerna åtföljs av sex olika gemensamma förklaringar av de stater som undertecknat dem. Den första avgavs 1980 och rör enhetligheten mellan de lagvalsregler som antas på gemenskapsnivå och de i konventionen. Den andra är också från 1980 och rör domstolens tolkning av konventionen. Den tredje är från 1996 och innebär en rätt för Danmark, Finland och Sverige att behålla och ändra sina regler om tillämplig lag för sjötransport av gods utan att iaktta ett visst anmälningsförfarande som föreskrivs i Romkonventionens artikel 23. Den fjärde och den femte är de redan nämnda förklaringarna från 2005 som rör tidsfristerna för ratificeringen av tillträdeskonventionen och tidpunkten för framläggandet av ett förslag till förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Även den sjätte är från 2005 och rör informationsutbyte.

Anledningen till konstruktionen med två protokoll om EG-domstolens tolkningsbehörighet är att medlemsstaterna ville göra det möjligt för en medlemsstat att medverka till att EG-domstolen över huvud taget fick behörighet att tolka Romkonventionen men ändå avstå från att ge denna behörighet för egen del. Eftersom Romkonventionen ingåtts utan direkt stöd i artikel 293 i EG-fördraget, och det var fråga om att överföra ny kompetens från medlemsstaterna till EG, ansågs det nödvändigt att en sådan kompetensöverföring godkändes av samtliga medlemsstater. Det första protokollet, som innehåller de operativa bestämmelserna, skulle träda i kraft när det ratificerats av sju stater för vilka Romkonventionen trätt i kraft och när också det andra tilläggsprotokollet trätt i kraft. Det andra protokollet, som i princip endast säger att EG-domstolen skall vara behörig i enlighet med det första protokollet, skulle träda i kraft först när alla signatärstater ratificerat det. På så vis kunde en stat ratificera det andra protokollet, och medverka till att EG-domstolen i sig görs behörig att tolka Romkonventionen, men underlåta att ratificera det första protokollet, varvid de egna domstolarna inte får behörighet att begära avgöranden från EG-domstolen. Sedan Belgien som sista signatärstat i maj 2004 ratificerat det andra protokollet, kunde protokollen träda i kraft den 1 augusti 2004 (se förordning [2004:650] om ikraftträdande av lagen [1998:167] om tillämplig lag för avtalsförpliktelser).

Regeringens bedömning är att det är angeläget att Sverige nu bidrar till att de nya medlemsstaterna snarast kan ansluta sig till Romkonventionen. Sverige bör därför så snart det är möjligt ratificera 2005 års tillträdeskonvention. En ratifikation föranleder inte andra följdändringar i lag än att den nya tillträdeskonventionen och de tillkommande språkversionerna som skall ha lika giltighet läggs till i lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

Eftersom ett tillträde förutsätter en ändring i lag ankommer det enligt 10 kap. 2 § regeringsformen på riksdagen att godkänna konventionen. Som framgår av det ovan anförda finns det enligt regeringens uppfattning goda skäl för Sverige att tillträda konventionen. Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner denna.

24

De konkreta förändringar som tillträdeskonventionen medför är dels en folkrättslig bundenhet att tillämpa Romkonventionens regler även för de nya medlemsstaterna, dels en möjlighet även för domstolar i dessa stater att begära förhandsavgöranden från EG-domstolen, dels en likvärdig ställning för de nya medlemsstaternas officiella språk.

Prop. 2005/06:14

5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringen skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Regeringens bedömning: Det behövs inga övergångsbestämmelser.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Av artikel 5 i tillträdeskonventionen följer att den kan träda i kraft för Sverige tidigast den första dagen i den tredje månaden efter det att Sveriges ratifikationsinstrument har deponerats. Det är alltså nu osäkert när den träder i kraft för Sveriges del. Lagändringen bör därför lämpligen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

I Romkonventionen finns inte något krav på ömsesidighet, och konventionens tillämpning är inte begränsad till förhållanden mellan EU:s medlemsstater. Konventionens lagvalsregler skall således tillämpas i en konventionsstat oavsett om det leder till tillämpning av lagen i en annan konventionsstat eller inte. Av detta följer att det inte behövs några övergångsbestämmelser för den nu aktuella lagändringen.

6 Kostnader

Nya anslutningar till Romkonventionen kan inte förutses ge några ökade kostnader för det allmänna och inte heller för enskilda.

7 Författningskommentar

Artiklarna 1–16 och 18–21 i konventionen den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) samt artiklarna 1–4 i det första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen skall gälla som lag här i landet med de anpassningar och ändringar som har gjorts genom tillträdeskonventionerna den 10 april 1984, den 18 maj 1992, den 29 november 1996 och den 14 april 2005.

De danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna av Romkonventionen och protokollet skall ha lika giltighet.

Romkonventionens och protokollets svenska, engelska och franska texter finns intagna som bilaga till denna lag.

25

Tillträdeskonventionen föranleder ett par ändringar i lagen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. I första stycket läggs 2005 års tillträdeskonvention till i uppräkningen av de konventioner som ändrar den ursprungliga Romkonventionen. I andra stycket läggs i enlighet med denna tillträdeskonvention till att även de estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska texterna av Romkonventionen har lika giltighet som de övriga språkversionerna. I tredje stycket anges att de svenska, engelska och franska texterna av konventionen och det första protokollet finns fogade som en bilaga till lagen. I bilagan har de ändringar av det första tilläggsprotokollet som föreskrivs i 2005 års tillträdeskonvention arbetats in.

Prop. 2005/06:14

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Tillträdeskonventionen förutsätter för sitt ikraftträdande att den ratificerats av minst två signatärstater. Därefter blir varje ratificerande stat bunden den första dagen i den tredje månaden efter det att ratifikationsinstrumentet deponerats. Tillträdeskonventionens ikraftträdande kräver alltså att minst en signatärstat förutom Sverige ratificerar den.

Föreskrift om lagändringens ikraftträdande ges av regeringen i förordning.

26

Prop. 2005/06:14 Bilaga

Tillträdeskonventionen

KONVENTIONEN

om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, samt till det första och det andra protokollet angående europeiska gemenskapernas domstols tolkning av den konventionen

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

SOM BEAKTAR akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, särskilt artikel 5.2,

SOM ERINRAR OM att de nya medlemsstaterna i och med anslutningen till Europeiska unionen åtog sig att ansluta sig till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, samt till det första och det andra protokollet angående domstolens tolkning av den konventionen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien ansluter sig härmed till

a) konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, nedan kallad 1980 års konvention, med alla de anpassningar och ändringar som har gjorts genom följande konventioner:

27

Prop. 2005/06:14 Bilaga

− Den konvention som undertecknades i Luxemburg den 10 april 1984, nedan kallad ”1984 års konvention”, om Republiken Greklands anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

− Den konvention som undertecknades i Funchal den 18 maj 1992, nedan kallad ”1992 års konvention”, om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

− Den konvention som undertecknades i Bryssel den 29 november

1996, nedan kallad ”1996 års konvention”, om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

b) det första protokollet som undertecknades den 19 december 1988, nedan kallat ”1988 års första protokoll”, om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser med de anpassningar och ändringar som gjorts i detta genom 1992 års konvention och 1996 års konvention.

c) det andra protokollet som undertecknades den 19 december 1988, nedan kallat ”1988 års andra protokoll”, om överförande av vissa befogenheter till Europeiska gemenskapernas domstol för tolkning av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

AVDELNING II

Anpassningar i 1988 års första protokoll

Artikel 2

Följande strecksatser skall införas i artikel 2 a:

a) Mellan första och andra strecksatserna:

”– i Tjeckien:

Nejvyšší soud České republiky, Nejvyšší správní

soud České republiky”

b) Mellan tredje och fjärde strecksatserna:

”– i Estland:

Riigikohus

c) Mellan åttonde och nionde strecksatserna:

”– i Cypern:

Аνώτατο ∆ικαστήριο

– i Lettland:

Augstākās Tiesas Senāts”

28

Prop. 2005/ ”– i Litauen:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos

vyriausiasis administracinis teismas”

06:14

Bilaga

29

d) Mellan nionde och tionde strecksatserna:

”– i Ungern:

Legfelsõbb Bíróság

– i Malta:

Qorti ta'l-Appell”

e) Mellan elfte och tolfte strecksatserna:

”– i Polen:

Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny”

f) Mellan tolfte och trettonde strecksatserna:

”– i Slovenien:

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno

sodišče Republike Slovenije

– i Slovakien:

Najvyšší súd Slovenskej republiky”

AVDELNING III

Slutbestämmelser

Artikel 3

1. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall till regeringarna i Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien översända en bestyrkt kopia av 1980 års konvention, 1984 års konvention, 1988 års första protokoll, 1988 års andra protokoll, 1992 års konvention och 1996 års konvention på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska.

2. Texterna till 1980 års konvention, 1984 års konvention, 1988 års första protokoll, 1988 års andra protokoll, 1992 års konvention och 1996 års konvention på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska skall vara giltiga enligt samma villkor som de andra texterna i 1980 års konvention, 1984 års konvention, 1988 års första protokoll, 1988 års andra protokoll, 1992 års konvention och 1996 års konvention.

Artikel 4

Denna konvention skall ratificeras av signatärstaterna. Ratificeringsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd.

Artikel 5

Prop. 2005/06:14 Bilaga

1. Denna konvention skall i förhållandet mellan de stater som har ratificerat den träda i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att det andra ratifikationsinstrumentet deponerats.

2. Denna konvention skall träda i kraft för varje signatärstat som därefter skall ratificera den första dagen i den tredje månaden efter det att ratifikationsinstrumentet deponerats.

Artikel 6

Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall underrätta signatärstaterna om

a) deponeringen av varje ratificeringsinstrument,

b) den dag konventionen träder i kraft i de avtalsslutande staterna.

Artikel 7

Denna konvention, som har upprättats i ett enda original på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla 21 texter är lika giltiga, skall deponeras i arkivet hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till varje signatärstats regering.

GEMENSAM FÖRKLARING

AV DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

OM TIDSFRISTERNA FÖR RATIFICERINGEN

AV ANSLUTNINGSKONVENTIONEN

De höga fördragsslutande parterna, församlade i rådet vid undertecknandet av konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, förklarar att de skall vidta nödvändiga åtgärder för att ratificera konventionen inom rimlig tid, om möjligt före december 2005.

30

FÖRKLARING AV MEDLEMSSTATERNA

Prop. 2005/06:14 Bilaga

OM TIDPUNKTEN FÖR FRAMLÄGGANDET AV ETT FÖRSLAG TILL FÖRORDNING OM TILLÄMPLIG LAG FÖR AVTALSFÖRPLIKTELSER

Medlemsstaterna anmodar kommissionen att så snart som möjligt, och senast i slutet av 2005, lägga fram ett förslag till förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

GEMENSAM FÖRKLARING AV MEDLEMSSTATERNA

OM INFORMATIONSUTBYTE

Konungariket Belgiens, Republiken Tjeckiens, Konungariket Danmarks, Förbundsrepubliken Tysklands, Republiken Estlands, Republiken Greklands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Irlands, Republiken Italiens, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Storhertigdömet Luxemburgs, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Konungariket Nederländernas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Portugals, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands, Konungariket Sveriges och Förenade Konungarikets Storbritannien och Nordirland regeringar,

som, vid undertecknandet av 2005 års konvention om anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av den konventionen, med senare ändringar,

önskar säkerställa en så effektiv och enhetlig tillämpning som möjligt av bestämmelserna i det ovannämnda första protokollet,

förklarar sig beredda att, tillsammans med Europeiska gemenskapernas domstol, anordna informationsutbyte om de avgöranden som vinner laga kraft och som i enlighet med konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser meddelas av de domstolar som nämns i artikel 2 i nämnda protokoll. Informationsutbytet skall omfatta

− översändande från de behöriga nationella myndigheterna till domstolen av avgöranden som meddelas av de domstolar som nämns i artikel 2 a i det första protokollet samt av vägledande avgöranden som meddelas av de domstolar som anges i artikel 2 b i det protokollet,

− klassificering och utnyttjande av dokumentationen om dessa domstolars avgöranden inklusive, om så är nödvändigt,

31

sammanfattningar och översättningar samt offentliggörande av särskilt viktiga avgöranden,

Prop. 2005/06:14 Bilaga

− tillgång till dokumentationen från domstolen för de behöriga nationella myndigheterna i de stater som är parter i protokollet samt för kommissionen och Europeiska gemenskapernas råd.

32

Prop. 2005/06:14

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 september 2005

Närvarande: Statsministern Persson, statsråden Ringholm, Freivalds, Sahlin, Y. Johansson, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Björklund, Holmberg, Jämtin, Österberg, Orback

Föredragande: statsrådet Bodström

Regeringen beslutar proposition 2005/06:14 Nya anslutningar till Romkonventionen.

33