Prop. 2005/06:198

Justering i lagen om trängselskatt

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 2006

Göran Persson

Sven-Erik Österberg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att betalningstiden för när trängselskatt senast skall vara betald ändras från senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt till senast den fjortonde dagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2006.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den fjortonde dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006. Äldre bestämmelse gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Ärendet och dess beredning

Propositionen innehåller förslag till ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt. Förslaget har beretts under hand med Skatteverket och Vägverket. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Lagrådet

Lagförslaget är till sitt innehåll och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4. Justering i lagen om trängselskatt

Regeringens förslag: Tidpunkten för när trängselskatt senast skall vara betald enligt lagen (2004:629) om trängselskatt ändras från senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt till senast den fjortonde dagen.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 12 § lagen (2004:629) om trängselskatt skall trängselskatt utan uppmaning betalas senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt. Med en transponder i bilen kan betalning av skatten ske automatiskt och i tid. Regeringen bedömde i propositionen Trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 54 f.) att eftersom det är frivilligt för bilisterna att använda en sådan transponder måste betalningstiden vara sådan att även de som inte väljer att använda transponder ges rimlig tid att betala trängselskatt. Regeringen föreslog då att trängselskatt skall betalas senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Fråga har uppkommit om betalningstiden för trängselskatten, den så kallade femdagarsregeln, skulle kunna förlängas. För att underlätta ytterligare vad gäller betalningen av trängselskatt, bedömer regeringen att det innebär en viss förenkling för trafikanter utan transponder vid inbetalningen av trängselskatt om betalningstiden förlängs. Regeringen föreslår mot bakgrund av detta att betalningstiden för trängselskatt förlängs från fem till fjorton dagar. Tidpunkten för när trängselskatt senast skall vara betald ändras således till senast den fjortonde dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt

Förslaget föranleder en ändring i 12 § lagen om trängselskatt. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2006.

5. Offentligfinansiella effekter

Den föreslagna ändringen i lagen (2004:629) om trängselskatt bedöms inte få några offentligfinansiella effekter.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 mars 2006

Närvarande: Statsministern Persson, statsråden Ringholm, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Y. Johansson, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Hallengren, Björklund, Holmberg, Österberg, Baylan

Föredragande: Österberg

Regeringen beslutar proposition 2005/06:198 Justering i lagen om trängselskatt