Prop. 2005/06:32

Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 oktober 2005

Göran Persson

Mona Sahlin

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att stöd ges för konvertering i bostadshus från oljeuppvärmningssystem till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller solvärme. Stödet skall avse konverteringsåtgärder som vidtas under perioden 1 januari 2006

  • december 2010 och beviljas i mån av tillgång på medel. För stödet avsätts sammanlagt 500 miljoner kronor under femårsperioden. Vidare föreslås en lag som innebär att stödet får tillgodoföras byggnadens ägare genom kreditering på skattekonto. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner den föreslagna utformningen av ett stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus (avsnitt 4.1),

2. antar regeringens förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Härigenom föreskrivs följande.

Stöd för investeringar i konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus som har beslutats av Boverket eller en länsstyrelse och som avser åtgärder som har påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006–31 december 2010 får tillgodoföras byggnadsägaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Hänvisningar till S2

  • Prop. 2005/06:32: Avsnitt 3

3. Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2006 har regeringen föreslagit en lag om investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus. Lagförslaget innebär att stöd skall få tillgodoföras byggnadens ägare genom kreditering på dennes skattekonto. Till grund för det förslaget ligger en i Regeringskansliet upprättad promemoria om investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus. Under remissbehandlingen av promemorian anförde flera remissinstanser, bl.a. Boverket och Villaägarnas riksförbund, att stöd även borde ges för konvertering från oljeuppvärmningssystem.

Mot bl.a. den bakgrunden aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2006 sin avsikt att på motsvarande sätt också införa ett stöd för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus (avsnitt 7.1.10, utgiftsområde 21 Energi). I samma budgetproposition har regeringen vid beräkningen av statens inkomster uttryckligen och specificerat tagit hänsyn till effekterna av ett sådant stöd (förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 5.10.2 och 6.4.6 samt bilaga 1 avsnitt 2).

Statens energimyndighet och Svenska Petroleuminstitutet (SPI) har beretts tillfälle att ta del av promemorian Investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus och att yttra sig över förslaget att stödet även skall omfatta konvertering av oljeuppvärmningssystem. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (dnr M2005/4020/E).

Hänvisningar till S3

4. Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

4.1. Stödets utformning

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att ett stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus ges i enlighet med följande riktlinjer. Stödet skall avse konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller solvärme. Stödet ges till konverteringsåtgärder som påbörjas och slutförs under perioden 1 januari 2006

  • december 2010. Stödet får

under femårsperioden 2006

  • uppgå till sammanlagt 500 miljoner kronor. Stöd beviljas endast i mån av tillgång på medel.

Det remitterade förslaget överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Boverket och Villaägarnas riksförbund har anfört att stöd bör ges för konvertering från oljeuppvärmningssystem. Statens energimyndighet har förespråkat generella ekonomiska styrmedel i stället för det aviserade stödet. Svenska Petroleuminstitutet (SPI) har förklarat sig inte ha någon erinran mot ett stöd som främjar en övergång till mer

energisnåla och miljövänliga uppvärmningssystem. SPI har dock avstyrkt förslaget i den delen det avser stöd för övergång till uppvärmningssystem som kräver eluppvärmning som komplement vid kall väderlek och anfört att sådana åtgärder inte minskar utsläppen av koldioxid.

Skälen för regeringens förslag: Användningen av fossila bränslen skall enligt de energipolitiska riktlinjerna hållas på en låg nivå. Energiförsörjningen skall i ökande utsträckning baseras på förnybar energi. Ett särskilt stöd för konvertering av uppvärmningssystem i sådana bostadshus som i dag endast använder olja för uppvärmningsändamål kan verksamt bidra till att minska fossilbränsleanvändningen och öka andelen förnybar energi.

Målet för ett stöd till konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus är att minska oljeanvändningen för uppvärmning av bostadshus. Stöd bör därför ges för sådana uppvärmningsanordningar som krävs för en konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg-, sjö-, eller jordvärmepump eller solvärme. Stödet bör gälla konverteringar som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010.

I budgetproposition för 2006 har regeringen vid beräkningen av statens inkomster uttryckligen och specificerat tagit hänsyn till effekterna av ett sådant stöd. Beräkningarna innebär att ett sammanlagt belopp om 500 miljoner kronor kan avsättas under femårsperioden 2006

Regeringen avser att meddela föreskrifter om de närmare villkoren för att en konverteringsåtgärd skall få stöd. Beträffande stödets storlek avser regeringen föreskriva att stöd skall ges med högst 30 procent av konverteringskostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Regeringen avser att utforma villkoren för stödberättigande konverteringar så att behovet av kompletterande eluppvärmning under vissa perioder minimeras. Det administrativa förfarandet kring stödet bör motsvara det som skall gälla för det stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2006. Regeringen avser att bemyndiga länsstyrelserna och Boverket att besluta om stöd.

Stöd bör snarast möjligt kunna ges till konvertering i småhus. Regeringens ambition är att stöd också skall kunna ges till konverteringsåtgärder i flerbostadshus. Regeringen avser därför att anmäla stödet och de närmare villkoren för det till Europeiska kommissionen enligt EGfördragets regler om statligt stöd. Om kommissionen godkänner stöd till flerbostadshus kan regeringen använda det avsatta budgetutrymmet för att ge bidrag inte bara till småhus utan också till flerbostadshus.

Hänvisningar till S4-1

  • Prop. 2005/06:32: Avsnitt 1

4.2. Kreditering på skattekonto

Regeringens förslag: Stöd för investeringar i konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus som har beslutats av länsstyrelsen eller Boverket och som avser åtgärder som har påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006–31 december 2010 får tillgodoföras byggnadsägaren genom kreditering på dennes skattekonto.

Det remitterade förslaget överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna har inte uttalat sig i frågan om att ett beslutat stöd skall kunna tillgodoföras genom kreditering på skattekonto.

Skälen för regeringens förslag: Det har visat sig vara svårt att genom skatterättsliga villkor främja en övergång till andra uppvärmningssystem. I 2005 års ekonomiska vårproposition aviserade regeringen sin avsikt att undersöka möjligheterna till förbättrade skattemässiga villkor för övergång från direktverkande el i bostadshus till mer effektiva, energisnåla och miljövänliga uppvärmningssystem. Den fortsatta beredningen visade emellertid att det var mindre lämpligt att införa sådana särskilda skatteregler. Därför har regeringen i budgetpropositionen för 2006 föreslagit att stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus skall få ges genom kreditering på skattekonto. Mot den bakgrunden föreslår regeringen även här att stöd för konvertering av oljeuppvärmning skall få tillgodoföras byggnadens ägare genom kreditering på skattekonto.

Kreditering på skattekonto är en sådan form för tillgodoförandet av stödet som behöver framgå av lag. Lagen bör utformas så att den kan användas för tillgodoförande av stöd såväl till småhus som till flerbostadshus. Därför föreslås en lag som uttryckligen anger att om Boverket eller en länsstyrelse har beslutat om stöd till åtgärder för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus får stödet tillgodoföras byggnadens ägare genom kreditering på dennes skattekonto. För att kunna använda den här formen för tillgodoförande redan från budgetårets början bör lagen träda i kraft den 1 januari 2006.

5. Konsekvensanalys

Finansiella konsekvenser I budgetpropositionen för 2006 har regeringen vid beräkningen av statens inkomster uttryckligen och specificerat tagit hänsyn till effekterna av ett stöd till konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus. Där avsattes en ram om 500 miljoner kronor under en femårsperiod (2006 – 2010). Inom denna ram skall rymmas ett stöd för solvärme om 10 miljoner kronor per år.

Stöd kommer endast att beviljas i mån av tillgång på medel.

Konsekvenser för näringslivet

Stödet bedöms ha generellt positiva effekter på näringslivet genom att bidra till ökad sysselsättning i främst installationsbranschen men även i tillverkande företag i värmeutrustningsbranschen. Den tillfälliga skattereduktionen för utgifter för byggnadsarbeten som gällde t.o.m. den 30 juni 2005 innebar en ökad efterfrågan på bl.a. arbete med installation av berg-, sjö-, och jordvärmepumpar. Stödet bidrar i viss mån även till att upprätthålla denna efterfrågan.

Konsekvenser för länsstyrelser och myndigheter

Ett stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem har direkta konsekvenser för länsstyrelserna, Boverket, Statens energimyndighet och

Skatteverket. Länsstyrelserna skall administrera de inkomna ansökningarna om det nya investeringsstödet. Boverket ansvarar för att ta fram närmare föreskrifter och ansökningsblanketter samt utbildningsmaterial. Boverket skall även ta fram informationsmaterial till sökande och marknadens aktörer samt ansvara för uppföljning och analys. Boverket skall också hantera överklaganden. En kostnad per hanterat ärende uppstår också, bl.a. för att täcka kostnader för dataadministration och utbetalningar. Vidare behövs viss utbildning av handläggarna vid länsstyrelserna, även om stödet huvudsakligen avses utformas som de tidigare bidragen för minskad elanvändning. Energimyndigheten bör också svara för utbildning om stödet för de kommunala energirådgivarna så att dessa kan tillhandahålla information om stödet till allmänheten. Skatteverket skall administrera krediteringen av berörda byggnadsägares skattekonton. Sammantaget bedömer regeringen att de tillkommande uppgifterna för de berörda myndigheterna är av begränsad omfattning. Regeringen avser att i 2006 års ekonomiska vårproposition återkomma till frågan om de tillkommande administrativa kostnaderna för länsstyrelserna, Boverket, Statens energimyndighet och Skatteverket och hur dessa skall finansieras inom befintliga ramar.

Miljökonsekvenser

Det totala antalet fastigheter som endast använder olja för uppvärmningsändamål beräknas enligt senast tillgängliga officiella energistatistik till omkring 141 000 småhus och 82 000 flerbostadshus. Investeringsstödet bedöms generellt ha positiva effekter på hälsa, miljö och klimat genom att det bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. Stöd ges även för konvertering till biobränslebaserad uppvärmning. Uppvärmning genom biobränslen innebär förbränning som ger upphov till utsläpp av föroreningar. För att installation av biobaserade pannor skall berättiga till stöd avser dock regeringen att kräva att de uppfyller miljökraven enligt Boverkets föreskrifter. Till skillnad från fossilbaserad uppvärmning ger biobränslebaserad uppvärmning inte upphov till klimatpåverkande utsläpp. Det skall understrykas att stöd även skall ges för konvertering till fjärrvärme samt till berg-, sjö- eller jordvärmepump. Sammantaget bedöms stödet därför kunna bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen Begränsad Klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö och Bara naturlig försurning.

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 oktober 2005

Närvarande: Statsministern Persson, statsråden Ringholm, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Y. Johansson, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, Hallengren, Jämtin, Österberg, Orback, Baylan.

Föredragande: Sahlin

Regeringen beslutar proposition Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler