Prop. 2008/09:81

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Bosnien och Herce

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 januari 2009

Maud Olofsson

Sten Tolgfors

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan. Syftet med avtalet är, att inom ramen för Stabiliserings- och associeringsprocessen, bidra till stabilitet samt positiv ekonomisk och social utveckling i regionen. Avtalet innehåller bestämmelser om frihandel, politisk dialog och samarbete på en rad olika områden

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan (avsnitt 7).

Hänvisningar till S1

2. Ärendet och dess beredning

Europeiska unionens råd beslöt den 7 november 2005 att bemyndiga Europeiska gemenskapernas kommission att inleda förhandlingar med Bosnien och Hercegovina om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan å ena sidan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och å andra sidan Bosnien och Hercegovina. Förhandlingarna inleddes den 25 november 2005 och avslutades i december 2007 . Synpunkter har inhämtats från berörda myndigheter och Sverige har deltagit i samtal med företrädare för kommissionen och medlemsstaterna under förhandlingsprocessen med Bosnien och Hercegovina. Avtalet undertecknades av parterna vid rådets möte i Luxemburg den 16 juni 2008. Innan avtalet kan träda i kraft ska det godkännas av parterna. Ett interimsavtal (ISAA) trädde i kraft den 1 juli 2008.

Avtalet i svensk lydelse fogas som bilaga till propositionen.

3. Bakgrund

Europeiska unionen har åtagit sig en central roll i uppgiften att säkerställa varaktig fred och stabilitet på västra Balkan. Fredsfrämjande och konfliktförebyggande är prioriterade mål för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP. Åtagandet i regionen motiveras inte enbart av humanitära skäl utan även av att de tidigare konflikterna i regionen strider mot det vidare målet att säkerställa fred och uppnå välstånd i hela Europa. Att främja en stabil och säker utveckling i länderna på västra Balkan är avgörande för att uppnå detta mål och det mest verkningsfulla redskapet för detta är integration i EU.

I april 1997 antog rådet en regional strategi som fastslog politiska och ekonomiska villkor för utvecklandet av bilaterala relationer med; Bosnien-Hercegovina, Förbundsrepubliken Jugoslavien (nuvarande Serbien), Kroatien, Makedonien och Montenegro. Villkoren hade anknytning till bl.a. demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och övergången till marknadsekonomi. En del av dessa villkor av allmän karaktär var giltiga för regionens samtliga länder – t.ex. de skyldigheter som följer av fredsavtalen för f.d. Jugoslavien, inbegripet förpliktelsen att samarbeta med den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag – medan andra villkor specifikt avsåg enskilda länder.

Kommissionen lade i maj 1999 fram det förslag om att förstärka EU:s regionala strategi för länderna på västra Balkan genom en stabiliserings- och associeringsprocess som nu är vägledande för utvidgningen i regionen. Processen utgör ett övergripande ramverk för ländernas integration i EU och vilar på ett löfte om ett framtida fullvärdigt unionsmedlemskap. Den huvudsakliga beståndsdelen i stabiliserings- och associeringsprocessen består av ingåendet av s.k. stabiliserings- och associeringsavtal (SA-avtal) under förutsättning att de relevanta politiska och ekonomiska villkoren har uppfyllts. Vid ingåendet av ett SA-avtal

förbinder sig landet att inleda en anpassning av nationell lagstiftning till EU:s regelverk. Avtalen bygger i hög grad på de Europaavtal som sluts med kandidatländer till unionen och innehåller bestämmelser om bl.a. politisk dialog, gradvis upprättande av ett frihandelsområde, samarbete på ett stort antal områden, inklusive rättsliga och inrikes frågor, samt krav på länderna att utveckla regionalt samarbete i regionen. Våren 2002 togs ytterligare ett steg i stabiliserings- och associeringsprocessen genom inrättandet av ett nytt politiskt forum, Zagreb-processen, som fastställde att politiska högnivåmöten mellan länderna i regionen ska hållas i syfte att ytterligare stärka det regionala samarbetet.

Stabiliserings- och associeringsavtalen kompletterades av det omfattande biståndsprogrammet Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (CARDS) för västra Balkan. EU:s anslag till CARDS för de fem länderna uppgick till 4,65 miljarder euro för perioden 2000–2006. CARDS har ersatts av Instrumentet för förmedlemsskapsstöd (IPA) som trädde i kraft i januari 2007. EU:s anslag till IPA väntas uppgå till 4,47 miljarder euro för perioden 2008–2010. I november 2000 beviljades länderna förmånliga handelspreferenser som ger ca 95 procent av industri- och jordbruksvarorna från regionen tullfritt tillträde till gemenskapsmarknaden.

Stabiliserings- och associeringsprocessen möjliggör en progressiv anpassning till EU på basis av ländernas individuella förutsättningar och möjligheter. Mot denna bakgrund presenterade kommissionen i oktober 2005 en rapport i vilken det konstaterades att Bosnien och Hercegovina var redo för förhandlingar om ett SA-avtal. Den 7 november 2005 fick kommissionen mandat att inleda förhandlingar om ett SA-avtal med Bosnien och Hercegovina. Förhandlingarna inleddes den 25 november 2005.

SA-avtalets undertecknande den 16 juni 2008 föregicks av utdragna förhandlingar om reform av polisväsendet. Polisreformen var ett krav från EU:s sida för att underteckna SA-avtalet. Ett interimsavtal (ISAA) trädde i kraft den 1 juli 2008. Detta avtal gör det möjligt för parterna att kunna tillämpa gemenskapskompetens i SA-avtalet, liksom de områden som rör handeln redan innan SA-avtalet ratificerats av alla deltagande länder.

Tidigare har ett stabiliserings- och associeringsavtal undertecknats med Makedonien, Kroatien, Albanien och Montenegro (se prop. 2001/02:156, bet. 2001/02:UU14, rskr. 2001/02:226, prop. 2002/03:11, bet. 2002/03:UU3, rskr. 2002/03:100 respektive 2006/07:30, prop. 2007/08:164, be t. 2008/09:UU5, rskr 2008/09:20). Ett SA-avtal med Serbien undertecknades den 29 april 2008 och kommer att träda i kraft då kravet på fullgott samarbete med den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag uppfyllts.

4. Utvecklingen i Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina tillhörde tidigare det forna Jugoslavien. 1992 utropade Bosnien och Hercegovina självständighet från Jugoslavien. Internationellt erkännande av ett självständigt Bosnien och Hercegovina utlöste starka serbiska protester vilka snart eskalerade till det grymma krig som kom att prägla Bosnien och Hercegovina under den första halvan av 1990-talet. Kriget fick sitt slut i och med det fredsavtal som slöts i Dayton 1995. Bosnien och Hercegovina är en starkt decentraliserad statsbildning. Landet består av två så kallade entiteter med vidsträckta maktbefogenheter på bekostnad av de gemensamma statliga institutionerna: entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina som domineras av bosniaker och bosnienkroater samt entiteten Republika Srpska som domineras av bosnienserber. Landets högsta organ är det kollektiva presidentrådet som består av tre medlemmar, en bosniak, en bosnienkroat och en bosnienserb. Rådet kan endast fatta beslut med konsensus. För att säkra freden sändes en Nato-ledd internationell fredsstyrka, IFOR, om 60 000 soldater från mer än 20 länder. Den civila delen av fredsöverenskommelsen skulle övervakas av en hög representant som har kommit att spela en central roll för utvecklingen i Bosnien och Hercegovina. Sedan 2006 är HR även EU:s särskilde representant och företräder i denna kapacitet unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Ansvaret för den internationella närvaron övergick 2004 till EU när EUFOR, operation Althea, tog över. För närvarande finns ca 2500 soldater i landet som genom sin närvaro ska bidra till säkerhet och stabilitet. Sverige avvecklade Försvarsmaktens 15 år långa närvaro i april 2008.

Landets konstitution, som tillkom som ett resultat av fredsförhandlingarna i Dayton 1995, skapades för att möjliggöra och upprätthålla fred. I det avseendet har konstitutionen fyllt sitt syfte, men nu tolv år senare när ekonomisk utveckling och EU-närmande står på dagordningen måste den förändras för att landet ska fungera bättre. En av de viktigaste frågorna för Bosnien och Hercegovina är landets EUnärmande. EU-närmandet har ett övertygande folkligt stöd och är det högst prioriterade utrikespolitiska målet för den sittande regeringen. Sverige erkände Bosnien och Hercegovinas suveränitet den 22 maj 1992 i samband med landets inträde i FN. Bosnien och Hercegovina är medlem i en rad internationella organisationer vid sidan av FN, bl.a. Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5. Sveriges och EG:s bilaterala relationer med Bosnien och Hercegovina

5.1. Sverige och Bosnien och Hercegovina

Sverige erkände Bosnien och Hercegovinas suveränitet den 22 maj 1992 och har haft en ambassad på plats i Sarajevo sedan 1995.

Sverige bedriver ett aktivt samarbete med Bosnien och Hercegovina på flera samhällsområden. Besök och kontakter på politisk nivå, biståndsinsatser i Bosnien och Hercegovina , näringslivskontakter samt turism präglar de bilaterala relationerna. Det svenska utvecklingssamarbetet med Bosnien och Hercegovina är omfattande och landet är ett av Sveriges största biståndsmottagarländer. Det totala stödet till Bosnien och Hercegovina under de gångna tio åren överstiger tre miljarder SEK. Det svenska biståndet har i dag huvudsakligen inriktats på byggandet av en hållbar stat samt ekonomisk utveckling och uppgår årligen till ca 200 miljoner SEK.

Sverige har också en betydande grupp invandrare från före detta Jugoslavien, däribland från Bosnien och Hercegovina. Detta är ett resultat av både arbetskraftsinvandring på 1960-talet och flyktingmottagande i samband med Balkankrigen på 1990-talet. I samband med kriget 1992–1995 tog Sverige emot över 60 000 bosniska flyktingar. I dag finns cirka 80 000 personer med bosniskt ursprung i Sverige, varav drygt 50 000 fått svenskt medborgarskap. Sverige har ingått ett bilateralt avtal med Bosnien och Hercegovina om dubbelt medborgarskap (SÖ 2006:5).

5.2. EG och Bosnien och Hercegovina

Stabiliserings- och associeringsavtalet kommer att bli den första mer omfattande avtalsförbindelsen mellan EG och Bosnien och Hercegovina. I avvaktan på avtalets ratificering har ett interimsavtal (ISAA) ingåtts för att handels- och handelsrelaterade frågor i stabiliserings- och associeringsavtalet ska kunna träda i kraft tidigare.

EU är inom ramen för de Europeiska gemenskaperna den största bilaterala biståndsgivaren i Bosnien och Hercegovina. Sedan 1991 uppgår EU:s sammanlagda bistånd till Bosnien och Hercegovina till ca 25 miljarder kronor. Sedan den 1 januari 2007 åtnjuter Bosnien och Hercegovina omfattande stöd inom ramen för den Europeiska kommissionens förmedlemsskapsstöd (IPA). Inom ramen för IPA har för 2008 ca 780 miljoner kronor öronmärkts för Bosnien och Hercegovina. Det mest prioriterade området för detta bistånd är administrativ kapacitetsuppbyggnad, rättsliga och inrikes frågor, den privata sektorns uppbyggnad, anpassning till EU standard inom miljö och jordbruk, samt det regionala samarbetet. Bosnien och Hercegovina har även möjlighet att delta i EU:s olika gemenskapsprogram.

6. Avtalets innehåll

Genom stabiliserings- och associeringsavtalet upprättas en associering mellan å ena sidan gemenskaperna och dess medlemsstater och å andra sidan Bosnien och Hercegovina. Avtalet innehåller bestämmelser om samarbete på en rad områden, bl.a. politik, ekonomi och handel. Avtalet ger även en ram för ett rättsligt samarbete och identifierar den gemenskapsrättsliga lagstiftning med vilken Bosnien och Hercegovina måste harmonisera sin egen lagstiftning för att på ett effektivt sätt kunna delta i den europeiska integrationsprocessen.

Europeiska gemenskapen, Europeiska atomenergigemenskapen samt medlemsstaterna är avtalsparter å den ena sidan.

Avtalet omfattar 135 artiklar, samt sju bilagor varav den tredje är uppdelad i a–e, och sju protokoll med ytterligare tillägg. Bilagorna och protokollen utgör en integrerad del av avtalet.

Avtalet reglerar bl.a. frågor inom den gemensamma handelspolitikens områden. På detta område har EG exklusiv kompetens att sluta avtal. De delar av avtalet som rör handel och handelsrelaterade frågor trädde i kraft den 1 juli 2008 med anledning av interimsavtalets ikraftträdande.

Artiklarna 14–17

Enligt avtalet ska Bosnien och Hercegovina aktivt främja regionalt samarbete och gemenskapen kan stödja projekt av regional eller gränsöverskridande karaktär genom sina tekniska biståndsprogram. Bosnien och Hercegovina ska till fullo genomföra de befintliga bilaterala frihandelsavtal som förhandlats fram enligt det samförståndsavtal om underlättande och liberalisering av handeln som Bosnien och Hercegovina undertecknade i Bryssel den 27 juni 2001, samt det centraleuropeiska frihandelsavtal som undertecknades i Bukarest den 19 december 2006.

Bosnien och Hercegovina ska inleda förhandlingar med de länder som har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal med sikte på att ingå bilaterala överenskommelser om regionalt samarbete. De viktigaste inslagen i dessa överenskommelser ska vara politisk dialog, upprättandet

av ett frihandelsområde, ömsesidigt medgivande beträffande rörlighet för arbetstagare, etablering, tillhandahållande av tjänster, löpande betalningar och kapitalrörelser och andra politikområden med anknytning till personers fria rörlighet. Bestämmelser om samarbete ska också ingås på andra områden, i synnerhet områdena rättvisa, frihet och säkerhet. De bilaterala överenskommelserna ska ingås inom två år från den dag avtalet träder i kraft. Bosnien och Hercegovinas beredvillighet att ingå sådana överenskommelser kommer att vara ett villkor för vidareutveckling av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina.

Bosnien och Hercegovina ska bedriva regionalt samarbete med övriga länder i stabiliserings- och associeringsprocessen och ska verka för ökat samarbete och ingående av överenskommelser om regionalt samarbete med kandidatländerna för EU-anslutning.

6.1. Ingress

I avtalets ingress hänvisas bl.a. till de starka banden och värdegemenskapen mellan parterna. Den erinrar om betydelsen av avtalet för att ytterligare stärka dessa band samt, inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen och stabilitetspakten, upprätta och befästa en stabil europeisk ordning grundad på samarbete och med Europeiska unionen som stöttepelare. Den erinrar vidare om Europeiska unionens beredvillighet att integrera Bosnien och Hercegovina, Bosnien och Hercegovinas ställning som potentiell kandidat för EU-medlemskap, om det europeiska partnerskapet och om parternas åtagande att bidra till stabilisering i Bosnien och Hercegovina och regionen. Den erinrar också om att parterna åtar sig att tillämpa alla principer och bestämmelser i FNstadgan och alla principer och bestämmelser som antagits inom ramen för OSSE. Vidare beaktas parternas uppslutning kring marknadsekonomiska principer och åtagande att främja frihandel som följer av medlemskapet i Världshandelsorganisationen (WTO). Parterna önskar upprätta en regelbunden politisk dialog om bilaterala och internationella frågor av gemensamt intresse. Parterna har åtagits sig att bekämpa organiserad brottlighet och terrorism.

6.2. Syfte

Artikel 1

Genom avtalet upprättas en associering mellan gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Bosnien och Hercegovina å den andra.

Målet är att stödja Bosnien och Hercegovinas bemödanden att befästa demokrati och rättsstat, att bidra till politisk, ekonomisk och institutionell

stabilitet i Bosnien och Hercegovina och stabilisering i regionen, att skapa en lämplig ram för politisk dialog som gör det möjligt att utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna, att stödja utvecklingen av Bosnien och Hercegovinas ekonomiska och internationella samarbete bland annat genom tillnärmning av landets lagstiftning till gemenskapens, att stödja Bosnien och Hercegovinas strävan att slutföra övergången till fungerande marknadsekonomi, att främja harmoniska ekonomiska förbindelser och gradvis upprätta ett frihandelsområde samt att främja regionalt samarbete på områden som omfattas av avtalet.

6.3. Allmänna principer

Artiklarna 2–9

Respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter, folkrättsliga principer och rättsstatsprinciper liksom för marknadsekonomiska principer ska utgöra avtalets grundläggande delar. Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen utgör en grundläggande del av avtalet. Betydelsen av att fullgöra internationella skyldigheter, särskilt samarbetet med den Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, bekräftas.

Internationell och regional fred och stabilitet, goda grannförbindelser, mänskliga rättigheter och respekt och skydd för minoriteter är centrala faktorer för stabiliserings- och associeringsprocessen.

Bosnien och Hercegovina åtar sig att fortsätta främja samarbete och goda grannförbindelser med övriga länder i regionen bl.a. avseende rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster samt projekt av gemensamt intresse. Det sistnämnda avser särskilt gränskontroll och bekämpande av brottslighet av olika slag. Betydelsen av kampen mot terrorismen bekräftas.

Associeringen ska genomföras stegvis under en övergångsperiod på högst sex år. Ett stabiliserings- och associeringsråd ska årligen regelbundet granska genomförandet av avtalet samt antagandet och genomförandet av rättsliga, administrativa, institutionella och ekonomiska reformer. De prioriteringar i det europeiska partnerskapet som är av betydelse för avtalet ska beaktas och hänsyn ska tas till de mekanismer som införts i samband med stabiliserings- och associeringsprocessen, särskilt rapporten om framstegen i den processen. Stabiliserings- och associeringsrådet kommer att avge rekommendationer och får fatta beslut på grundval av granskningen. Särskilda svårigheter får hänskjutas till de tvistlösningsmekanismer som upprättas enligt avtalet. Senast under det tredje året efter den dag då avtalet träder i kraft ska stabiliserings- och associeringsråd göra en ingående granskning och bedöma tillämpningen av avtalets tillämpning samt får fatta beslut om de påföljande etapperna av associeringen på grundval av granskningen. Granskningen gäller inte den fria rörligheten för varor, för det området fastställs en särskild tidsplan i avdelning IV.

Avtalet ska vara fullt förenligt med relevanta WTO-bestämmelser, särskilt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 (Gatt) och artikel V i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

6.4. Politisk dialog

Artiklarna 10-13

Genom avtalet vidareutvecklas den politisk dialogen mellan parterna. Den politiska dialogen ska särskilt främja Bosnien och Hercegovinas fullständiga integrering i samfundet av demokratiska nationer och fortgående närmande till Europeiska unionen, tilltagande samstämmighet i parternas ståndpunkter i internationella frågor, särskilt sådana som rör frågor som omfattas av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, regionalt samarbete och utvecklingen av goda grannförbindelser, samt en gemensam syn på säkerheten och stabiliteten i Europa. Parterna förbinder sig även att samarbeta för att förhindra spridningen av massförstörelsevapen Den politiska dialogen ska föras i stabiliserings- och associeringsrådet. På parternas begäran kan också den politiska dialogen vid behov föras mellan höga tjänstemän som företräder Bosnien och Hercegovina, å ena sidan, och ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, generalsekreteraren för Europeiska unionens råd, tillika höga representanter för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och Europeiska kommissionen, å andra sidan. Vidare kan alla diplomatiska kontakter mellan parterna utnyttjas och varje annan form som kan bidra konstruktivt till dialogen. På parlamentarisk nivå ska den politiska dialogen föras i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén, och den får också föras i multilaterala sammanhang och som regional dialog.

6.5. Fri rörlighet för varor

Artikel 18

Ett frihandelsområde mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska upprättas inom fem år från den dag avtalet träder i kraft. Vissa krav som härvid särskilt ska beaktas anges.

Industriprodukter

Artiklarna 19–23

När avtalet träder i kraft ska gemenskapen avskaffa importtullar samt kvantitativa begränsningar och åtgärder med motsvarande verkan för produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska i handeln sig emellan avskaffa alla exporttullar samt kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan.

Bosnien och Hercegovina ska avskaffa importtullar för varor med ursprung i gemenskapen med undantag för dem som anges i bilaga I. Tullarna på import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter med ursprung i gemenskapen som räknas upp i bilaga I a, I b och I c ska gradvis sänkas och avskaffas i enlighet med de tidtabeller som anges i den bilagan. Bosnien och Hercegovina förklarar sig beredd att sänka sina tullar i snabbare takt om den ekonomiska situationen så tillåter. Kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas när avtalet träder i kraft.

Jordbruk och fiske

Artiklarna 24–31

När avtalet träder i kraft ska parterna sig emellan avskaffa alla kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan som rör import av jordbruks- och fiskeriprodukter. Gemenskapen ska, med vissa undantag, avskaffa importtullar och avgifter med motsvarande verkan för jordbruksprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina. Enligt avtalet ges parterna möjlighet att inleda samråd och i avvaktan på resultat därav vidta lämpliga åtgärder som de bedömer nödvändiga om handeln orsakar allvarliga störningar på den egna marknaden. Skydd av vissa geografiska beteckningar för jordbruks och fiskeriprodukter regleras. Senast tre år efter den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina i stabiliserings- och associeringsrådet, produkt för produkt, systematiskt och på lämplig ömsesidig grundval, undersöka möjligheterna att lämna varandra ytterligare medgivanden i syfte att ytterligare liberalisera handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter.

Gemensamma bestämmelser

Artiklarna 32-46

När avtalet träder i kraft får det i handeln mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina inte införas några nya import- eller exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan och befintliga tullar och avgifter får inte höjas. Vidare får det inte införas några nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan och de begränsningar och åtgärder som redan finns får inte göras mer restriktiva. Parterna förbinder sig att inte vidta åtgärder av intern fiskal karaktär som innebär diskriminering av den ena partens produkter i förhållande till liknande produkter med ursprung i den andra partens territorium.

Stabiliserings- och associeringsavtalet hindrar inte parterna från att upprätta tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel, utom när de ändrar den handelsregim som fastställs i avtalet. Samråd om sådana avtal ska äga rum i stabiliserings- och associeringsrådet, i synnerhet om ett annat land ansluter sig som ny part till gemenskapen.

Skyddsåtgärder m.m

Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina får vidta skyddsåtgärder mot varandra i enlighet med avtalet. Skyddsåtgärder får vidtas dels om dumpning eller utjämningsbar subventionering förekommer i handeln, dels om en produkt importeras i sådana ökade mängder att den orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för den inhemska industrin för liknande eller direkt konkurrerande produkter, eller allvarliga störningar

inom en ekonomisk sektor eller svårigheter som kan leda till en allvarlig försämring av den ekonomiska situationen i regionen.

Innan någondera part vidtar skyddsåtgärder ska denne förse stabiliserings- och associeringskommittén med alla relevanta upplysningar i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning. De svårigheter som uppstår genom den så pass ökade importen ska hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet för prövning. Om det inom 30 dagar inte har fattats något beslut som undanröjer svårigheterna, eller om ingen annan tillfredsställande lösning nåtts, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder. Vid valet av skyddsåtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning.

Vidare får en part vidta skyddsåtgärder om en vara riskerar att återexporteras till ett tredje land mot vilket den exporterande parten har exportbegränsningar eller exporttullar, eller om exporten medför en allvarlig brist på en vara som är väsentlig för denna part.

Bosnien och Hercegovina ska se till så att det senast den dag då avtalet träder i kraft inte förekommer någon diskriminering av medborgare i Europeiska unionens medlemsstater i förhållande till medborgare i Bosnien och Hercegovina vad gäller villkoren för eventuella statliga handelsmonopols köp och försäljning av varor.

Avtalet hindrar inte parterna från att tillämpa förbud eller restriktioner i handeln dem emellan som grundas på bl.a. hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller säkerhet, skydd för människors och djurs liv och hälsa, eller för att bevara växter eller skydda det nationella kulturarvet.

Parterna ska även samarbeta administrativt för att minska risken för oegentligheter och bedrägeri vad gäller bestämmelserna om fri rörlighet för varor. Om en part finner att det föreligger tillräckliga bevis för oegentligheter och bedrägeri ska samråd i stabiliserings- och associeringsrådet inledas och om nödvändigt får åtgärder vidtas. Vid särskilda fall kan parterna vidta tillfälliga åtgärder innan eller parallellt med samrådsförfarandet.

6.6. Arbetstagares rörlighet, etablering, tillhandahållande av tjänster, kapital

Arbetstagares rörlighet

Artiklarna 47–49

En arbetstagare som är medborgare i Bosnien och Hercegovina och lagligen anställd i en medlemsstat ska, om inte annat följer av de villkor som gäller i de enskilda medlemsstaterna, behandlas på samma sätt som medlemsstatens egna medborgare när det gäller arbetsvillkor, lön och avskedande. Arbetstagarens lagligen bosatta make/maka och barn ska ha tillträde till värdlandets arbetsmarknad. Motsvarande ska gälla för de

medborgare i en medlemsstat som är lagligen anställda i Bosnien och Hercegovina.

Om arbetsmarknadssituationen i medlemsstaterna tillåter, bör de anställningsmöjligheter för Bosnien och Hercegovinas medborgare som medlemsstaterna erbjuder enligt bilaterala avtal bevaras och om möjligt förbättras. Övriga medlemsstater ska undersöka möjligheten att ingå liknande avtal. Efter tre år ska Stabiliserings- och associeringsrådet undersöka möjligheter till andra förbättringar.

Stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa bestämmelser för att samordna delar av de sociala trygghetssystemen för arbetstagare som är medborgare i Bosnien och Hercegovina och lagligen anställda på en medlemsstats territorium, liksom för deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta där. Bestämmelserna ska grunda sig på gemenskapsrättsliga principer om sammanläggning av försäkringsperioder och export av bl.a. avgiftsfinansierade pensioner. Bilaterala avtal kan dock innehålla bestämmelser om rätt till mer gynnsam behandling. Motsvarande behandling ska garanteras för de arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och lagligen anställda i Bosnien och Hercegovina samt för deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta i landet.

Etablering

Artiklarna 50–56

Ett gemenskapsbolag eller ett bolag från Bosnien och Hercegovina samt dotterbolag och filialer som vill etablera sig på Bosnien och Hercegovinas respektive gemenskapens territorium ska beviljas en behandling som inte är mindre gynnsam än den som ges till inhemska bolag eller bolag från tredje land, beroende på vilken som är mest gynnsam. Parterna får inte införa nya diskriminerande regler. Var och en av parterna får reglera etableringen och verksamheten för bolag och medborgare på sitt territorium i den mån som detta inte medför diskriminering av den andra partens bolag och medborgare i förhållande till partens egna bolag och medborgare. För de finansiella tjänster som beskrivs i bilaga VI till avtalet gäller andra bestämmelser. Bestämmelserna ska inte tillämpas på lufttransporttjänster, transporttjänster på inre vattenvägar och sjötransporttjänster genom cabotage. Avtalet innehåller regler om rätten att anställa nyckelpersoner. För att underlätta för medborgare i gemenskapen och medborgare i Bosnien och Hercegovina att starta och utöva reglerad yrkesverksamhet i Bosnien och Hercegovina respektive gemenskapen ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga för ett ömsesidigt erkännande av kvalifikationer.

Tillhandahållande av tjänster

Artiklarna 57–59

Parterna åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis göra det möjligt för motpartens bolag och medborgare att tillhandahålla tjänster hos parten, och i takt med denna process tillåta tillfällig rörlighet för de fysiska personer som tillhandahåller tjänsten. Stabiliserings- och associeringsrådet ska efter fyra år vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis genomföra detta. Parternas framsteg i tillnärmningen av lagstiftningen ska då beaktas. Parterna får inte vidta åtgärder som betydligt begränsar villkoren för parternas företag eller medborgare att tillhandahålla tjänster i jämförelse med den situation som rådde innan avtalet trädde i kraft. För transporttjänster gäller särskilda bestämmelser.

Löpande betalningar och kapitalrörelser

Artiklarna 60–62

Parterna åtar sig att i fritt konvertibel valuta tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsbalansens bytesbalans mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina. Fri rörlighet för kapital garanteras i samband med direktinvesteringar i företag och vid omvandling till likvida medel eller återförande till hemlandet av avkastning på dessa investeringar samt eventuella vinster därav.

Bosnien och Hercegovina ska från avtalets ikraftträdande bevilja medborgare i unionen som förvärvar fast egendom på dess territorium nationell behandling.

Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska se till att det från och med den dag då avtalet träder i kraft råder fri rörlighet för kapital i samband med portföljinvesteringar samt finansiella lån och krediter med en löptid på mindre än ett år.

Parterna får inte införa några nya restriktioner för kapitalrörelser och löpande betalningar mellan personer som är bosatta i gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina, och de får inte göra gällande regler mer restriktiva.

Gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina får vidta tillfälliga säkerhetsåtgärder om kapitalrörelser dem emellan orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för parternas valuta- eller penningpolitik. Åtgärderna får vidtas under högst sex månader och ska vara absolut nödvändiga.

Under det fem första åren efter att avtalet har trätt i kraft ska parterna vidta åtgärder för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en gradvis utvidgad tillämpning av gemenskapens regler om fri rörlighet för kapital. Stabiliserings- och associeringsrådet ska vid utgången av det femte året fastställa villkoren för en fullständig tillämpning i Bosnien och Hercegovina av gemenskapens regler om fri rörlighet för kapital.

Allmänna bestämmelser

Artiklarna 63–69

Avsnittet innehåller regler om rätten att använda restriktiva åtgärder för betalningsbalanssyften och vid betalningsbalanssvårigheter. Restriktiva åtgärder får inte tillämpas på överföringar i samband med investeringar, särskilt inte på repatriering av investeringar eller återinvesterade belopp eller någon form av avkastning på dessa. Avsnittet ska tillämpas med förbehåll för de begränsningar som är motiverade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa och ska inte gälla verksamhet på någondera parts territorium som har anknytning till myndighetsutövning. Avsnittet ska inte tillämpas så att parterna hindras från åtgärder som syftar till att motverka olika former av skatteundandragande eller skatteflykt enligt skattebestämmelser i avtal för att undvika dubbelbeskattning, andra skattearrangemang eller nationell skattelagstiftning.

6.7. Tillnärmning av lagstiftningen, kontroll av dess efterlevnad samt konkurrensbestämmelser

Artiklarna 70–77

I detta avsnitt betonas betydelsen av att Bosnien och Hercegovinas lagstiftning närmas till gemenskapens och genomförs effektivt. Bosnien och Hercegovina åtar sig att bemöda sig om att dess lagstiftning gradvis blir förenlig med gemenskapens regelverk. Tillnärmningen ska gradvis byggas ut så att den efter en övergångsperiod om högst sex år omfattar alla delar av gemenskapens regelverk som omfattas av avtalet. Bosnien och Hercegovina ska i samarbete med Europeiska kommissionen fastställa regler för övervakning av tillnärmningen och av de åtgärder för kontroll av lagstiftningens efterlevnad som ska vidtas..

Avsnittet anger att följande bestämmelser är oförenligt med avtalets syfte att främja handeln mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina. Avtal mellan företag som har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen, ett eller flera företags missbruk av dominerande ställning samt statsstöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion. Sådana förfaranden ska bedömas utifrån gemenskapens konkurrensbestämmelser, i synnerhet artiklarna 81, 82, 86 och 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget). Ett flertal åtgärder vidtas för att komma till rätta med problem med konkurrensbegränsningar.

Senast vid utgången av det tredje året efter avtalets ikraftträdande ska Bosnien och Hercegovina tillämpa principerna i EG-fördraget om offentliga företag och företag som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter. Under övergångsperioden får de särskilda rättigheterna för offentliga företag inte innefatta möjligheten att införa kvantitativa

begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import från gemenskapen till Bosnien och Hercegovina.

Parterna bekräftar den vikt de fäster vid immateriella, industriella och kommersiella rättigheter. När det gäller erkännande och skydd av sådana rättigheter ska parterna från avtalets ikraftträdande bevilja företag och medborgare från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som de beviljar tredjeländer enligt bilaterala avtal. Senast fem år efter att avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina garantera en skyddsnivå motsvarande den i gemenskapen och ansluta sig till angivna konventioner. Problem ska på begäran hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet.

Parterna anser att det är eftersträvansvärt att offentliga upphandlingskontrakt tilldelas öppet och icke-diskriminerande och särskilt i enlighet med WTO:s regler. Från och med avtalets ikraftträdande ska montenegrinska bolag ges tillträde till upphandlingsförfaranden i gemenskapen på villkor som inte är mindre gynnsamma än för gemenskapsbolag och vice versa.

Bosnien och Hercegovina ska vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis uppnå överensstämmelse med de tekniska föreskrifterna i gemenskapen och med europeiska förfaranden för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse.

Parterna ska samarbeta för att anpassa nivån på konsumentskyddet i Bosnien och Hercegovina till nivån i gemenskapen och lagstiftningen på områdena arbetsvillkor och lika möjligheter.

Bosnien och Hercegovina ska gradvis harmonisera sin lagstiftning om arbetsvillkor och lika möjligheter.

6.8. Rättvisa, frihet och säkerhet

Artiklarna 78–85

Parterna ska i sitt samarbete om rättvisa, frihet och säkerhet fästa särskild vikt vid att befästa rättsstaten och stärka institutioner på alla nivåer inom förvaltningen i allmänhet och brottsbekämpning och rättsskipning i synnerhet. Samarbetet ska särskilt syfta till att stärka domstolsväsendets oberoende och öka dess effektivitet, förbättra polisens och andra brottsbekämpande organs verksamhet, tillhandahålla lämplig utbildning och bekämpa korruption och brottslighet.

Bosnien och Hercegovina ska vid avtalets ikraftträdande harmonisera sin lagstiftning om skydd av personuppgifter med gemenskapsrättsliga och andra internationella bestämmelser om personlig integritet. För att garantera lagstiftningens efterlevnad ska erforderliga tillsynsorgan inrättas. Parterna förbinder sig att samarbeta härvidlag.

Parterna ska samarbeta om visering, gränskontroll, asyl och migration och kommer att upprätta en ram kring detta. Samarbetet ska särskilt inriktas på att asylreglerna tillämpas i enlighet med konventionerna om flyktingars rättsliga ställning och i fråga om laglig migration rätt till inresa samt rättigheter och rättslig ställning för dem som rest in. Medborgare i andra länder som är bosatta på någon av parternas

territorium ska behandlas rättvist och de ska beviljas rättigheter och skyldigheter jämförbara med de egna medborgarnas.

Parterna ska samarbeta i syfte att förebygga och stävja illegal invandring. Återtagande av medborgare som vistas illegalt på andra staters territorium ingår i detta.

Enligt avtalet ska parterna samarbeta för att bekämpa bl.a. penningtvätt, finansiering av terrorism, narkotikahandel och samarbete i andra straffrättsliga frågor, såsom människosmuggling och människohandel, korruption och olaglig handel med vapen.

6.9. Samarbete på olika områden

Artiklarna 86–111

I avtalet förbinder sig parterna att samarbeta med varandra på en rad områden för att sålunda bidra till Bosnien och Hercegovinas utvecklings- och tillväxtmöjligheter samt stärka de befintliga ekonomiska förbindelserna. Strategier och åtgärder ska syfta till att få till stånd en hållbar ekonomisk och social utveckling i Bosnien och Hercegovina. Miljöaspekten ska redan från början till fullo integreras i strategierna och kraven på en harmonisk social utveckling ska beaktas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt åtgärder som främjar samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och dess grannländer för att på så sätt bidra till regional stabilitet.

I avtalet räknas följande samarbetsområden upp. Ekonomisk politik och handelspolitik, statistiksamarbete, bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster, revision och finansiell kontroll, främjande och skydd av investeringar, industriellt samarbete, små och medelstora företag, turism, jordbruk och den agroindustriella sektorn, fiske, tull, skatt, samarbete i sociala frågor, utbildning, kulturellt samarbete, samarbete på det audiovisuella området, informationssamhället, nät och tjänster för elektronisk kommunikation, informations- och kommunikationsverksamhet, transport, energi, miljö, samarbete om forskning och teknisk utveckling, regional och lokal utveckling samt reform av (den) offentlig förvaltning.

6.10. Finansiellt samarbete

Artiklarna 112–114

För att uppnå målen i detta avtal kan Bosnien och Hercegovina erhålla ekonomiskt bistånd från gemenskapen i form av gåvor, bistånd och lån, även lån från Europeiska investeringsbanken. Stödet förutsätter att Bosnien och Hercegovina gör framsteg i sina strävanden att uppfylla de politiska Köpenhamnskriterierna och i synnerhet att det gör framsteg när det gäller att uppfylla de specifika prioriteringarna i det europeiska

partnerskapet. För att på bästa sätt utnyttja alla tillgängliga resurser ska gemenskapens bidrag ges i nära samordning med bidrag från andra källor, exempelvis medlemsstaternas, andra länder och internationella finansiella institut.

6.11. Institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser

Artiklarna 115–121

Ett stabiliserings- och associeringsråd inrättas med uppgift att övervaka tillämpningen av avtalet. Rådet består av medlemmarna av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska kommissionen, å ena sidan, och medlemmar av Bosnien och Hercegovinas regering, å andra sidan. Europeiska investeringsbanken ska delta i rådets arbete som observatör i ärenden som rör banken. Stabiliserings- och associeringsrådet ska ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets ram i de fall som föreskrivs i avtalet. Beslut ska vara bindande för parterna. I sitt arbete kommer rådet att biträdas av en stabiliserings- och associeringskommitté. Rådet får delegera befogenheter till kommittén och stabiliserings- och associeringskommittén får inrätta underkommittéer och ska inrätta en underkommitté för migrationsfrågor.

En parlamentarisk stabiliserings- och associeringskommitté inrättas. Den ska fungera som ett diskussionsforum för ledamöterna av Bosnien och Hercegovinas parlament och Europaparlamentet.

Artiklarna 122–135

I avtalet behandlas frågor om icke-diskriminering av fysiska och juridiska personer, samt åtgärder som bl.a. rör parternas säkerhetsintressen och handel med och produktion av krigsmateriel. Vidare regleras former för tvistlösning och åtgärder vid endera partens underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt avtalet.

Stabiliserings- och associeringsavtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra anmäler att de har godkänt det. Avtalet ingås på obestämd tid. Det kan sägas upp av endera parten. Uppsägningstiden är sex månader.

Slutligen regleras verkan av att ett interimsavtal träffas mellan parterna.

7. Godkännande av avtalet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan.

Hänvisningar till S7

  • Prop. 2008/09:81: Avsnitt 1

7.1. Skälen för regeringens förslag

Ett avtal som skapar förutsättningar i regionen

Efter flera år av oroligheter råder nu avsevärt lugnare förhållanden på västra Balkan. En genomgripande stabilisering präglar i dag hela regionen och samtliga länder gör framsteg vad gäller demokratisering och upplever i högre grad ekonomisk tillväxt. Mycket arbete återstår dock i form av politiska, ekonomiska och administrativa reformer. EU:s politik för regionen syftar till att understödja utvecklingen mot fungerande demokratier som på sikt kan upptas i EU. Engagemanget från EU:s sida vilar på grundsatsen att en sådan utveckling är det mest verkningsfulla sättet att bevara freden och förebygga framtida konflikter. Stabiliserings- och associeringsavtalen utgör en central del av EU:s politik gentemot länderna på västra Balkan. De utgör grundvalen för ländernas politiska, ekonomiska och rättsliga närmande till EU och andra europeiska samarbetsstrukturer. I ett längre perspektiv är samtliga länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen potentiella kandidater för anslutning till EU. Undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet i Luxemburg den 16 juni 2008 innebar en milstolpe i Bosnien och Hercegovinas strävan att integreras i EU.

Avtalet skapar förutsättningar och ramar för arbetet med att åstadkomma stabilitet, fred och en positiv ekonomisk, social och kulturell utveckling i regionen. Det stödjer likaså de allmänna strävandena mot en hållbar utveckling. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. politisk dialog, definierar ett brett spektrum av samarbetsområden samt skapar förutsättningar för ökad frihandel mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, vilket i sin tur bidrar till ökad ekonomisk integration och tillväxt för parterna. Därtill bidrar avtalet till en fortsatt utveckling för demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter. Ur svensk synvinkel är det därför av stor vikt att stabiliserings- och associeringsavtalet med Bosnien och Hercegovina ingås.

Regeringen finner att ingåendet av stabiliserings- och associeringsavtalet med Bosnien och Hercegovina sänder en viktig signal till länderna på västra Balkan om medlemsstaternas fortsatta engagemang i regionen inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen.

Europeiska gemenskapen, Europeiska atomenergigemenskapen samt medlemsstaterna är avtalsparter å den ena sidan. Avtalet är därmed ett s.k. blandat avtal och det reglerar bl.a. frågor som rör den gemensamma handelspolitiken. Enligt artikel 133 i EG-fördraget samt EG-domstolens

praxis har gemenskapen exklusiv kompetens att sluta avtal på detta område. Avtalet innebär också öppnare regler för arbetstagares rörlighet och för etablering av företag och betalningar och kapitalrörelser mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina. Kompetensen på dessa områden är delad mellan gemenskapen och medlemsstaterna. Avtalet reglerar emellertid också förhållanden som ligger utanför gemenskapens kompetens och sålunda inom ramen för medlemsstaternas kompetens. Detta gäller bl.a. inom områdena politisk dialog, socialt och finansiellt samarbete och brottsförebyggande verksamhet. Avtalet är enligt regeringens bedömning av större vikt och ska därför enligt 10 kap. 2 § regeringsformen godkännas av riksdagen.

Vissa frågor om sekretess

Protokoll V i avtalet innehåller bestämmelser om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor. Information som lämnas eller erhålls med stöd av detta tullsamarbetsprotokoll ska enligt artikel 10 i protokollet behandlas som konfidentiell eller begränsad enligt tillämplig lagstiftning hos mottagande part. Detta innebär att nationella regler om sekretess ska tillämpas på den information som svenska myndigheter får del av inom ramen för samarbetet. På uppgifter överlämnade enligt protokollet kan bland annat 9 kap. 1 § och 9 kap 2 §sekretesslagen (1980:100) bli tillämpliga. Parterna åtar sig vidare att behandla personuppgifter på en nivå som minst motsvarar den utlämnande partens skyddsnivå.

Av artikel 3 och 5 i protokoll V framgår att det kan bli aktuellt att utlämna sekretessbelagd information till utländska myndigheter. Enligt 1 kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen får uppgift som omfattas av sekretess röjas för utländsk myndighet bara om utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet eller mellanfolklig organisation och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller mellanfolkliga organisationen. Bestämmelsen innebär att det även utan en särskild reglering i lag eller förordning finns relativt goda möjligheter att lämna ut uppgifter till utländska myndigheter enligt nämnda bestämmelse. Något hinder ur sekretessynpunkt att uppfylla avtalets regler om överlämnande av information finns därmed inte.

En anslutning till stabiliserings- och associeringsavtalet föranleder därför ingen lagändring för svensk del.

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL

MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

OCH

DERAS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA, Å ANDRA

SIDAN

23

KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, IRLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, REPUBLIKEN FRANKRIKE, REPUBLIKEN ITALIEN, REPUBLIKEN CYPERN, REPUBLIKEN LETTLAND, REPUBLIKEN LITAUEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, REPUBLIKEN UNGERN, MALTA, KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, REPUBLIKEN POLEN, REPUBLIKEN PORTUGAL, RUMÄNIEN, REPUBLIKEN SLOVENIEN, REPUBLIKEN SLOVAKIEN, REPUBLIKEN FINLAND, KONUNGARIKET SVERIGE, FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och fördraget om Europeiska unionen, nedan kallade "medlemsstaterna", och EUROPEISKA GEMENSKAPEN och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, nedan kallade "gemenskapen", å ena sidan, och BOSNIEN OCH HERCEGOVINA, å andra sidan, nedan tillsammans kallade "parterna",

SOM BEAKTAR de starka banden och värdegemenskapen mellan parterna och deras önskan att stärka dessa band och att upprätta nära och varaktiga förbindelser grundade på ömsesidighet och gemensamma intressen, vilket bör göra det möjligt för Bosnien och Hercegovina att ytterligare stärka och utvidga förbindelserna med gemenskapen,

SOM BEAKTAR betydelsen av detta avtal för upprättandet och befästandet av en stabil europeisk ordning grundad på samarbete och med Europeiska unionen som stöttepelare, såväl inom ramen för både stabiliserings- och associeringsprocessen med länderna i sydöstra Europa som i samband med stabilitetspakten,

SOM ERINRAR OM Europeiska unionens beredvillighet att integrera Bosnien och Hercegovina i största möjliga utsträckning i Europas politiska och ekonomiska huvudfåra och om Bosnien och Hercegovinas ställning som potentiell kandidat för EU-medlemskap på grundval av fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat "EU-fördraget") och uppfyllandet av de villkor som Europeiska rådet fastställde i juni 1993 och de villkor som gäller i stabiliserings- och associeringsprocessen, med förbehåll för att detta avtal genomförs framgångsrikt, särskilt i fråga om regionalt samarbete,

SOM BEAKTAR det europeiska partnerskapet med Bosnien och Hercegovina, där det fastställs prioriterade åtgärder till stöd för landets ansträngningar att närma sig Europeiska unionen,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att med alla till buds stående medel bidra till politisk, ekonomisk och institutionell stabilisering såväl i Bosnien och Hercegovina som i regionen genom utveckling av det civila samhället, demokratisering, institutionell uppbyggnad, reform av offentlig förvaltning, regional handelsintegration, stärkt ekonomiskt samarbete, samarbete på en lång rad olika områden, däribland i rättsliga och inrikes frågor, samt stärkt nationell och regional säkerhet,

SOM BEAKTAR parternas beslutsamhet att utvidga de politiska och ekonomiska friheter som ligger till grund för detta avtal samt deras åtagande att respektera mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, härunder rättigheter för nationella minoriteter, och att iaktta demokratins principer genom fria och rättvisa val i ett flerpartisystem,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att till fullo tillämpa FN-stadgans alla principer och bestämmelser och alla principer och bestämmelser som antagits inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt dem i slutakten från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (Helsingforsavtalets slutakt), slutdokumenten från konferenserna i Madrid och Wien och Parisstadgan för ett nytt Europa, och att uppfylla sina skyldigheter enligt fredsavtalet från Dayton och Paris och stabilitetspakten för sydöstra Europa, i syfte att bidra till regional stabilitet och samarbete mellan länderna i regionen,

SOM BEAKTAR parternas uppslutning kring principerna om fri marknadsekonomi och gemenskapens beredvillighet att bidra till de ekonomiska reformerna i Bosnien och Hercegovina samt parternas åtagande att iaktta principerna om hållbar utveckling,

SOM BEAKTAR parternas beslutsamhet att främja frihandel i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som följer av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal genom en öppen och icke-diskriminerande tillämpning av dessa bestämmelser,

SOM BEAKTAR parternas önskan att ytterligare bygga ut den regelbundna politiska dialogen i bilaterala och internationella frågor av

25

gemensamt intresse, även de regionala aspekterna, med beaktande av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att bekämpa organiserad brottslighet och att öka sitt samarbete om bekämpning av terrorism på grundval av förklaringen från den europeiska konferensen den 20 oktober 2001,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att stabiliserings- och associeringsavtalet (nedan kallat "detta avtal" eller "avtalet") kommer att skapa ett nytt klimat för de ekonomiska förbindelserna mellan parterna och framför allt för ökad handel och ökade investeringar, faktorer som är av avgörande betydelse för ekonomisk omstrukturering och modernisering i Bosnien och Hercegovina,

SOM BEAKTAR Bosnien och Hercegovinas åtagande att på relevanta områden närma sin lagstiftning till gemenskapens och att tillämpa den på ett effektivt sätt,

SOM BEAKTAR gemenskapens beredvillighet att kraftfullt understödja genomförandet av reformer och att i detta syfte utnyttja alla till buds stående samarbetsformer samt tekniskt, finansiellt och ekonomiskt stöd inom ramen för ett omfattande, vägledande flerårigt program,

SOM BEKRÄFTAR att Förenade kungariket och Irland är bundna av de bestämmelser i detta avtal som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat "EG-fördraget") som separata avtalsslutande parter och inte som medlemsstater i gemenskapen, till dess att Förenade kungariket eller Irland (beroende på vem som berörs) meddelar Bosnien och Hercegovina att det har blivit bundet av bestämmelserna som en del av gemenskapen i enlighet med det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är bifogat EU-fördraget och EG-fördraget; samma sak gäller för Danmark i enlighet med det protokoll om Danmarks ställning som är bifogat dessa fördrag,

SOM ERINRAR OM toppmötet i Zagreb, som efterlyste en fortsatt konsolidering av förbindelserna mellan de länder som ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen och Europeiska unionen samt ett utökat regionalt samarbete,

SOM ERINRAR OM att toppmötet i Thessaloniki befäste stabiliserings- och associeringsprocessen som politisk ram för Europeiska unionens förbindelser med länderna på västra Balkan och framhävde deras utsikter till integration med Europeiska unionen på grundval av varje lands reformframsteg och egna meriter,

SOM ERINRAR OM undertecknandet av det centraleuropeiska frihandelsavtalet i Bukarest den 19 december 2006 som medel att öka

regionens förmåga att dra till sig investeringar och förbättra dess möjligheter att integreras i den globala ekonomin,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

ARTIKEL 1 1. Härmed upprättas en associering mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan. 2. Målen för associeringen är att

a) stödja Bosnien och Hercegovinas bemödanden att befästa demokrati och rättsstat,

b) bidra till politisk, ekonomisk och institutionell stabilitet i Bosnien och Hercegovina och till regionens stabilisering,

c) skapa en lämplig ram för politisk dialog som gör det möjligt att utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna,

d) stödja Bosnien och Hercegovinas ansträngningar att bygga ut sitt ekonomiska och internationella samarbete, bland annat genom tillnärmning av landets lagstiftning till gemenskapens,

e) stödja Bosnien och Hercegovinas strävan att slutföra övergången till fungerande marknadsekonomi,

f) främja harmoniska ekonomiska förbindelser och gradvis upprätta ett frihandelsområde mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina,

g) främja regionalt samarbete på alla områden som omfattas av detta avtal.

AVDELNING IALLMÄNNA PRINCIPER ARTIKEL 2 Respekt för demokratins principer och de mänskliga rättigheterna, såsom de proklameras i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och definieras i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i slutakten från Helsingforsmötet (Helsingforsavtalet) och i Parisstadgan för ett nytt Europa, respekt för folkrättsliga principer, inbegripet ett fullständigt samarbete med den internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, och rättsstatsprincipen samt respekt för de marknadsekonomiska principer som anges i dokumentet från Europeiska säkerhetskonferensens (ESK) konferens i Bonn om ekonomiskt samarbete ska ligga till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgöra grundläggande delar av detta avtal.

ARTIKEL 3 Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen ska utgöra en grundläggande del av detta avtal.

ARTIKEL 4 Parterna bekräftar den betydelse de tillmäter fullgörandet av internationella skyldigheter, särskilt ett fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien.

ARTIKEL 5

27

Internationell och regional fred och stabilitet, utveckling av goda grannförbindelser, mänskliga rättigheter samt respekt och skydd för minoriteter är centrala faktorer för stabiliserings- och associeringsprocessen. Ingåendet och genomförandet av detta avtal kommer även i fortsättningen att vara beroende av om villkoren i stabiliserings- och associeringsprocessen uppfylls och grundas på Bosnien och Hercegovinas egna meriter.

ARTIKEL 6 Bosnien och Hercegovina åtar sig att fortsätta att främja samarbete och goda grannförbindelser med övriga länder i regionen; hit hör att främja ömsesidiga medgivanden i lämplig omfattning beträffande rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster samt projekt av gemensamt intresse, i synnerhet projekt som rör bekämpning av organiserad brottslighet, korruption, penningtvätt, illegal migration och olaglig handel, särskilt med människor, handeldvapen och lätta vapen samt narkotika. Detta åtagande är en central faktor i utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina och bidrar därmed till regional stabilitet.

ARTIKEL 7 Parterna bekräftar den betydelse de tillmäter kampen mot terrorism och fullgörandet av internationella skyldigheter på detta område.

ARTIKEL 8 Associeringen ska genomföras stegvis och fullbordas under en övergångsperiod på högst sex år. Det stabiliserings- och associeringsråd som inrättas genom artikel 115 ska regelbundet, som regel årligen, granska genomförandet av detta avtal samt antagandet och genomförandet av rättsliga, administrativa, institutionella och ekonomiska reformer i Bosnien och Hercegovina. Granskningen ska göras mot bakgrund av avtalets ingress och i överensstämmelse med avtalets allmänna principer. De prioriteringar i det europeiska partnerskapet som är av betydelse för avtalet ska beaktas och hänsyn ska tas till de mekanismer som införts i samband med stabiliserings- och associeringsprocessen, särskilt rapporten om framstegen i den processen. Stabiliserings- och associeringsrådet ska avge rekommendationer och får fatta beslut på basis av sin granskning. Om särskilda svårigheter uppdagas vid granskningen får de hänskjutas till de tvistlösningsmekanismer som upprättats enligt avtalet.

Associeringen ska genomföras stegvis. Senast under det tredje året efter den dag då avtalet träder i kraft ska stabiliserings- och associeringsrådet göra en ingående granskning av dess tillämpning. Stabiliserings- och associeringsrådet ska bedöma Bosnien och Hercegovinas framsteg på basis av sin granskning och får fatta beslut om de påföljande etapperna av associeringen på basis av den. Denna granskning ska inte gälla fri rörlighet för varor; för det området fastställs en särskild tidsplan i avdelning IV.

ARTIKEL 9 Detta avtal ska vara fullt förenligt med och genomföras i överensstämmelse med relevanta WTO-bestämmelser, särskilt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 (Gatt 1994) och artikel V i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

AVDELNING IIPOLITISK DIALOG

ARTIKEL 10 1. Den politiska dialogen mellan parterna ska vidareutvecklas inom ramen för detta avtal. Den ska ledsaga och befästa närmandet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina och bidra till att det upprättas en nära solidaritet och nya samarbetsformer mellan parterna. 2. Den politiska dialogen ska särskilt syfta till att främja

a) Bosnien och Hercegovinas fullständiga integrering i samfundet av demokratiska nationer och fortgående närmande till Europeiska unionen,

b) tilltagande samstämmighet i parternas ståndpunkter i internationella frågor, däribland frågor som omfattas av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, där så är lämpligt också genom informationsutbyte, och då särskilt i frågor som kan få betydande följder för parterna,

c) regionalt samarbete och utveckling av goda grannförbindelser, d) samsyn om säkerhet och stabilitet i Europa och samarbete på de områden som omfattas av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

3. Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, till statliga likaväl som till icke-statliga aktörer, är ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet. De är därför överens om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att till fullo iaktta och på nationell nivå fullgöra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och avtal om nedrustning och ickespridning och andra internationella skyldigheter på området. Parterna är överens om att denna bestämmelse ska utgöra en av avtalets grundläggande delar och att den ska omfattas av den politiska dialog som ska ledsaga och befästa dessa delar. Parterna är vidare överens om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att (a) a) vidta åtgärder i syfte att, beroende på vilket instrument det gäller, underteckna, ratificera eller ansluta sig till alla andra relevanta internationella instrument och till fullo genomföra dem, (b) b) upprätta ett effektivt system för nationell exportkontroll som omfattar kontroll av export och transitering av varor som kan användas till massförstörelsevapen och kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden i samband med massförstörelsevapen och som innefattar effektiva påföljder om reglerna om exportkontroll inte följs.

29

(c) Den politiska dialogen i denna fråga kan också föras regionalt.

ARTIKEL 11 1. Den politiska dialogen ska i första hand föras i stabiliserings- och associeringsrådet, som ska ha det övergripande ansvaret för varje fråga som parterna kan vilja förelägga det. 2. På parternas begäran kan den politiska dialogen också föras i följande former: (d) a) Möten, vid behov, mellan högre tjänstemän som företräder

Bosnien och Hercegovina, å ena sidan, och ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, generalsekreteraren, tillika hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad "Europeiska kommissionen"), å andra sidan.

(e) b) Fullständigt utnyttjande av alla diplomatiska kanaler mellan

parterna; hit hör lämpliga kontakter i tredjeländer och inom Förenta nationerna, OSSE, Europarådet och andra internationella forum.

(f) c) Varje annan form som kan bidra konstruktivt till att befästa,

utveckla och intensifiera denna dialog, t.ex. de som nämns i Thessalonikiagendan som antogs i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003.

ARTIKEL 12 På parlamentarisk nivå ska den politiska dialogen föras i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommitté som inrättas genom artikel 121.

ARTIKEL 13 En politisk dialog kan föras i multilaterala sammanhang och som regional dialog som innefattar andra länder i regionen, t.ex. i forumet mellan Europeiska unionen och länderna på västra Balkan.

AVDELNING III

REGIONALT SAMARBETE

ARTIKEL 14 Bosnien och Hercegovina ska aktivt främja regionalt samarbete, i överensstämmelse med sitt engagemang för internationell och regional fred och stabilitet och för utveckling av goda grannförbindelser. Gemenskapen kan genom sina biståndsprogram stödja projekt med en regional eller gränsöverskridande dimension. Om Bosnien och Hercegovina avser att stärka sitt samarbete med något av de länder som avses i artiklarna 15, 16 och 17 ska det underrätta och samråda med gemenskapen och dess medlemsstater i enlighet med avdelning X.

Bosnien och Hercegovina ska till fullo genomföra de befintliga bilaterala frihandelsavtal som förhandlats fram enligt det samförståndsavtal om underlättande och liberalisering av handeln som Bosnien och

Hercegovina undertecknade i Bryssel den 27 juni 2001, samt det centraleuropeiska frihandelsavtal som undertecknades i Bukarest den 19 december 2006.

ARTIKEL 15

Samarbete med andra länder som har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal Efter undertecknandet av detta avtal ska Bosnien och Hercegovina inleda förhandlingar med de länder som redan har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal, med sikte på att ingå bilaterala överenskommelser om regionalt samarbete vars syfte ska vara att ge samarbetet mellan de berörda länderna ökad räckvidd. De viktigaste inslagen i dessa överenskommelser ska vara (g) a) politisk dialog, (h) b) upprättande av ett frihandelsområde som är förenligt med

relevanta WTO-bestämmelser,

(i) (j) c) ömsesidiga medgivanden beträffande rörlighet för arbetstagare,

etablering, tillhandahållande av tjänster, löpande betalningar och kapitalrörelser och på andra politikområden med anknytning till personers rörlighet, på en nivå som motsvarar nivån i detta avtal,

(k) d) bestämmelser om samarbete på andra områden, oavsett om de

omfattas av detta avtal eller inte, särskilt på området rättsliga och inrikes frågor.

Överenskommelserna ska där så är lämpligt innehålla bestämmelser om inrättande av nödvändiga institutionella mekanismer. Överenskommelserna ska ingås inom två år från den dag då detta avtal träder i kraft. Bosnien och Hercegovinas beredvillighet att ingå sådana överenskommelser kommer att vara ett villkor för vidareutveckling av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina. Bosnien och Hercegovina ska inleda motsvarande förhandlingar med övriga länder i regionen så snart dessa länder har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal.

ARTIKEL 16 Samarbete med andra länder som berörs avstabiliserings- och associeringsprocessen Bosnien och Hercegovina ska bedriva ett regionalt samarbete med övriga länder i stabiliserings- och associeringsprocessen på några eller samtliga av de samarbetsområden som omfattas av detta avtal, särskilt på områden av gemensamt intresse. Samarbetet ska vara förenligt med detta avtals principer och mål.

ARTIKEL 17

Samarbete med andra länder som har ansökt om EU-medlemskap men som inte berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen 1. Bosnien och Hercegovina ska verka för samarbete med och ingå överenskommelser om regionalt samarbete med varje kandidatland för EU-anslutning som inte berörs av stabiliserings- och

31

associeringsprocessen på varje samarbetsområde som omfattas av detta avtal. Överenskommelserna ska syfta till att gradvis anpassa de bilaterala förbindelserna mellan Bosnien och Hercegovina och det berörda landet till motsvarande del av förbindelserna mellan gemenskapen och dess medlemsstater och det landet.

2. Senast vid utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 18.1 ska Bosnien och Hercegovina ingå ett för båda parter fördelaktigt avtal med Turkiet, som har upprättat en tullunion med gemenskapen, om upprättande av ett frihandelsområde enligt artikel XXIV i Gatt 1994 och om liberalisering av etablering och tillhandahållande av tjänster mellan parterna enligt artikel V i Gats, på en nivå som är likvärdig med nivån i det här avtalet.

AVDELNING IV FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

ARTIKEL 18 1. Inom fem år från den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina gradvis upprätta ett frihandelsområde i enlighet med avtalets bestämmelser och i överensstämmelse med reglerna i Gatt 1994 och WTO. De ska därvid beakta följande särskilda krav: 2. Kombinerade nomenklaturen ska tillämpas vid klassificering av varor som är föremål för handel mellan parterna.

3. Vid tillämpning av detta avtal ska med tullar och avgifter med motsvarande verkan avses varje form av tull eller annan pålaga som påförs i samband med import eller export av en vara, även varje form av extraskatt eller annan extrapålaga i samband med sådan import eller export, med undantag av (l) a) avgifter som motsvarar en intern skatt och som införts i enlighet med artikel III.2 i Gatt 1994, (m) b) antidumpings- eller utjämningsåtgärder, (n) c) avgifter som står i rimlig proportion till kostnaden för tjänster som tillhandhållits. 4. Den bastullsats på vilken de successiva tullsänkningarna enligt detta avtal ska tillämpas ska för varje produkt vara (o) a) den tullsats i gemenskapens gemensamma tulltaxa som fastställts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2658/87

1

och

som faktiskt tillämpades generellt den dag då detta avtal undertecknades,

(p) b) den tulltaxa som tillämpades av Bosnien och Hercegovina år

2005

2

.

1Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1), med ändringar. 2Bosnien och Hercegovinas officiella tidning nr 58/04 av den 22 december 2004.

5. De nedsatta tullar som ska tillämpas av Bosnien och Hercegovina, beräknade på det sätt som anges i detta avtal, ska avrundas till en decimal enligt normala aritmetiska principer. Således ska alla tal där den andra decimalen är mindre än 5 avrundas nedåt och alla tal där den andra decimalen är 5 eller större avrundas uppåt. 6. Om någon av parterna efter avtalets undertecknande inför tullnedsättningar som tillämpas generellt, särskilt nedsättningar som följer av (q) a) tullförhandlingar i WTO, eller (r) b) Bosnien och Hercegovinas eventuella anslutning till WTO, eller (s) c) nedsättningar efter Bosnien och Hercegovinas anslutning till WTO, ska den nedsatta tullsatsen ersätta den grundtullsats som avses i punkt 4 från och med den dag då nedsättningen börjar tillämpas. 7. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska meddela varandra sina respektive bastullsatser och eventuella ändringar.

KAPITEL I

INDUSTRIPRODUKTER

ARTIKEL 19

Definitioner 1. Detta kapitel ska tillämpas på produkter enligt kapitlen 25–97 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, med undantag av de produkter som räknas upp i punkt 1 ii i bilaga 1 till WTO-avtalet om jordbruk. 2. För handel mellan parterna med produkter som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska bestämmelserna i det fördraget gälla.

ARTIKEL 20

Gemenskapens medgivanden för industriprodukter 1. Alla tullar på import till gemenskapen av industriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina och alla avgifter med motsvarande verkan ska avskaffas från och med den dag då avtalet träder i kraft.

2. Alla kvantitativa restriktioner för import till gemenskapen av industriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina och alla åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas från och med den dag då avtalet träder i kraft.

ARTIKEL 21

Bosnien och Hercegovinas medgivanden för industriprodukter 1. Tullar på import till Bosnien och Hercegovina av andra industriprodukter med ursprung i gemenskapen än de som räknas upp i bilaga I ska avskaffas från och med den dag då avtalet träder i kraft.

33

2. Alla avgifter med motsvarande verkan som tullar på import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter med ursprung i gemenskapen ska avskaffas från och med den dag då avtalet träder i kraft. 3. Tullarna på import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter med ursprung i gemenskapen som räknas upp i bilaga I a, I b och I c ska gradvis sänkas och avskaffas i enlighet med de tidtabeller som anges i den bilagan: 4. Alla kvantitativa restriktioner för import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter med ursprung i gemenskapen och alla åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas den dag då avtalet träder i kraft.

ARTIKEL 22

Exporttullar och exportrestriktioner 1. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska sinsemellan avskaffa alla exporttullar och avgifter med motsvarande verkan för handeln dem emellan från och med den dag då avtalet träder i kraft. 2. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska sinsemellan avskaffa alla kvantitativa exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft.

ARTIKEL 23

Snabbare tullsänkningar Bosnien och Hercegovina förklarar sig berett att sänka sina tullar i handeln med gemenskapen i snabbare takt än enligt artikel 21 om dess allmänna ekonomiska situation och situationen i den berörda branschen medger det. Stabiliserings- och associeringsrådet ska granska situationen i detta hänseende och utfärda nödvändiga rekommendationer.

KAPITEL II

JORDBRUK OCH FISKE

ARTIKEL 24

Definition 1. Detta kapitel ska tillämpas på handel med jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina.

2. Med jordbruks- och fiskeriprodukter avses produkter enligt kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen och de produkter som räknas upp i punkt 1 ii i bilaga 1 till WTO-avtalet om jordbruk. 3. Denna definition omfattar också fisk och fiskeriprodukter enligt kapitel 3, nummer 1604 och 1605 samt undernummer 0511 91, 1902 20 10 och 2301 20 00 i Kombinerade nomenklaturen.

ARTIKEL 25

Bearbetade jordbruksprodukter I protokoll 1 fastställs den handelsordning som ska tillämpas för de bearbetade jordbruksprodukter som räknas upp i protokollet.

ARTIKEL 26

Avskaffande av kvantitativa restriktioner för jordbruks- och fiskeriprodukter 1. Gemenskapen ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft. 2. Bosnien och Hercegovina ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft.

ARTIKEL 27

Jordbruksprodukter 1. Gemenskapen ska avskaffa alla tullar på import av jordbruksprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, med undantag av produkter enligt nummer 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 och 2204 i Kombinerade nomenklaturen, och alla avgifter med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft. För produkter som omfattas av kapitlen 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen och för vilka Gemensamma tulltaxan föreskriver både en värdetull och en specifik tull ska avskaffandet endast gälla värdetullen. 2. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen fastställa tullarna på import till gemenskapen inom en årlig tullkvot på 1 500 ton uttryckt i slaktvikt av "baby beef"-produkter enligt definitionen i bilaga II med ursprung i Bosnien och Hercegovina till 20 % av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt Gemensamma tulltaxan. 3. Från och med den dag då detta avtal träder i kraft ska gemenskapen tillämpa tullfritt tillträde för import till gemenskapen av produkter enligt nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i Bosnien och Hercegovina, inom ramen för en årlig tullkvot på 12 000 ton (nettovikt).

4. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina (t) a) avskaffa alla tullar på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen enligt förteckningen i bilaga III a, (u) b) gradvis sänka tullarna på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen enligt förteckningen i bilaga III b, III c och III d i enlighet med den tidsplan som för varje produkt anges i den bilagan.

35

(v) c) avskaffa alla tullar som är tillämpliga på import av vissa

jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen enligt förteckningen i bilaga III e, inom ramen för den tullkvot som anges för de berörda produkterna.

5. I protokoll 7 fastställs ordningen för de vin- och spritdrycker som anges i det protokollet.

ARTIKEL 28

Fisk och fiskeriprodukter 1. Gemenskapen ska avskaffa alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, med undantag av produkterna i bilaga IV, och alla avgifter med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft. För produkterna i bilaga IV ska bestämmelserna i den bilagan gälla.

2. Bosnien och Hercegovina ska avskaffa alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen och alla avgifter med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft, i enlighet med vad som anges i bilaga V. ARTIKEL 29

Översynsklausul Senast tre år efter den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina i stabiliserings- och associeringsrådet, produkt för produkt, systematiskt och på lämplig ömsesidig grundval, undersöka möjligheterna att lämna varandra ytterligare medgivanden i syfte att ytterligare liberalisera handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter; de ska därvid beakta omfattningen av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter mellan parterna, dessa produkters särskilda känslighet, gemenskapens gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik och Bosnien och Hercegovinas jordbruks- och fiskeripolitik, jordbrukets och fiskets betydelse för Bosnien och Hercegovinas ekonomi, följderna av de multilaterala handelsförhandlingarna i Världshandelsorganisationen (WTO) samt Bosnien och Hercegovinas eventuella anslutning till WTO.

ARTIKEL 30 Om import av produkter med ursprung i endera partens territorium som omfattas av medgivanden enligt artiklarna 25, 26, 27 och 28 allvarligt stör den andra partens marknader eller inhemska regleringsmekanismer ska parterna, med hänsyn till jordbruks- och fiskemarknadernas särskilda känslighet, omedelbart och utan hinder av andra bestämmelser i avtalet, särskilt artikel 39, inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning får den berörda parten vidta de åtgärder som den anser vara nödvändiga.

ARTIKEL 31

Skydd av geografiska beteckningar för jordbruks- och fiskeriprodukter och andra livsmedel än vin och spritdrycker

1. Bosnien och Hercegovina ska skydda geografiska beteckningar i gemenskapen som registrerats i gemenskapen enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

3

, i enlighet med villkoren i denna artikel. Geografiska

beteckningar för jordbruks- och fiskeriprodukter i Bosnien och Hercegovina ska få registreras i gemenskapen på de villkor som fastställs i samma förordning.

2. Bosnien och Hercegovina ska förbjuda att beteckningar som är skyddade i gemenskapen används på Bosnien och Hercegovinas territorium för liknande produkter som inte uppfyller specifikationerna för den geografiska beteckningen. Detta ska gälla även om varans rätta geografiska ursprung anges, den geografiska beteckningen används i översättning eller beteckningen åtföljs av ord som "art", "typ", stil", "imitation", "metod" eller andra liknande uttryck. 3. Bosnien och Hercegovina ska vägra att registrera varumärken som används på något av de sätt som avses i punkt 2. 4. Varumärken som har registrerats i Bosnien och Hercegovina eller varumärken som är inarbetade där, och vars användning motsvarar de situationer som avses i punkt 2, får inte längre användas sex år efter det att avtalet har trätt i kraft. Detta ska dock inte gälla för varumärken som registrerats i Bosnien och Hercegovina och inarbetade varumärken som ägs av medborgare i tredjeländer, såvida de inte är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans art, kvalitet eller geografiska ursprung. 5. All användning av enligt punkt 1 skyddade geografiska beteckningar såsom det begrepp som i det dagliga språkbruket blivit den sedvanliga benämningen av varan i Bosnien och Hercegovina ska upphöra senast den 31 december 2013. 6. Bosnien och Hercegovina ska sörja för det skydd som avses i punkterna 1–5 såväl på eget initiativ som på begäran av en berörd part.

KAPITEL III

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 32

Räckvidd Detta kapitel ska tillämpas på all varuhandel mellan parterna, om inget annat föreskrivs i detta kapitel eller i protokoll 1.

ARTIKEL 33

Mera långtgående medgivanden

3EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

37

Bestämmelserna i denna avdelning ska inte på något sätt hindra någondera parten från att ensidigt tillämpa mer gynnsamma åtgärder.

ARTIKEL 34

Frysningsklausul 1. Från och med den dag då avtalet träder i kraft får det inte införas några nya import- eller exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan i handeln mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, och de tullar och avgifter som redan tillämpas får inte höjas. 2. Från och med den dag då avtalet träder i kraft får det inte införas några nya kvantitativa import- eller exportrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan i handeln mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, och de restriktioner och åtgärder som redan finns får inte göras mer restriktiva. 3. Utan att det påverkar medgivandena enligt artiklarna 25, 26, 27 och 28 ska punkterna 1 och 2 i den här artikeln inte på något sätt hindra Bosnien och Hercegovina respektive gemenskapen från att bedriva sin egen jordbruks- och fiskeripolitik eller vidta åtgärder inom dess ram, förutsatt att importordningen i bilagorna III–V och protokoll 1 inte påverkas.

ARTIKEL 35

Förbud mot skattediskriminering 1. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska avhålla sig från att införa åtgärder eller förfaranden av internt skattemässig karaktär samt avskaffa de som redan finns, om åtgärderna eller förfarandena direkt eller indirekt innebär diskriminering av den ena partens produkter i förhållande till liknande produkter med ursprung i den andra partens territorium. 2. Återbetalning av interna indirekta skatter för produkter som exporteras till den ena partens territorium får inte överstiga beloppet av den indirekta skatt som lagts på produkterna.

ARTIKEL 36

Tullar av fiskal karaktär Bestämmelserna om att avskaffa tullar på import ska också gälla för tullar av skattekaraktär.

ARTIKEL 37

Tullunioner, frihandelsområden och ordningar för gränshandel 1. Detta avtal ska inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel, förutsatt att dessa inte påverkar de handelsordningar som fastställs i avtalet. 2. Under de i artikel 18 nämnda övergångsperioderna ska avtalet inte påverka tillämpningen av särskilda förmånsordningar vad gäller

varors rörlighet som fastställs i gränsavtal som tidigare ingåtts mellan en eller flera medlemsstater och Bosnien och Hercegovina eller följer av sådana bilaterala avtal som avses i avdelning III och som ingås av Bosnien och Hercegovina i syfte att främja regional handel. 3. Parterna ska samråda i stabiliserings- och associeringsrådet om de avtal som avses i punkterna 1 och 2 och, på begäran, om andra viktiga frågor som rör deras respektive handelspolitik gentemot tredjeländer. Samråd ska i synnerhet hållas om ett tredjeland ansluter sig till unionen så att gemenskapens och Bosnien och Hercegovinas gemensamma intressen enligt detta avtal kan beaktas.

ARTIKEL 38

Dumpning och subventioner 1. Bestämmelserna i detta avtal ska inte hindra någondera parten från att vidta handelspolitiska skyddsåtgärder enligt punkt 2 eller enligt artikel 39. 2. Om någon av parterna finner att dumpning eller utjämningsbar subventionering förekommer i handeln med den andra parten får den vidta lämpliga åtgärder mot detta bruk i enlighet med WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt 1994), WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och sin egen därmed sammanhängande lagstiftning.

ARTIKEL 39

Allmän skyddsklausul 1. Artikel XIX i Gatt 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder ska tillämpas mellan parterna.

2. Om importen av en produkt från den ena parten till den andra partens territorium ökar så mycket och sker under sådana förhållanden att den förorsakar eller riskerar att förorsaka (w) a) allvarlig skada för inhemska producenter av liknande eller direkt konkurrerande produkter på den importerande partens territorium, eller (x) b) allvarliga störningar inom en ekonomisk sektor eller svårigheter som kan leda till att den ekonomiska situationen i en region hos den importerande parten allvarligt försämras, får den importerande parten, trots vad som sägs i punkt 1, vidta lämpliga bilaterala skyddsåtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i denna artikel. 3. Bilaterala skyddsåtgärder som riktas mot import från den andra parten får inte gå utöver vad som krävs för att avhjälpa sådana problem som avses i punkt 2 och som har uppstått som en följd av avtalets tillämpning. Skyddsåtgärderna ska normalt bestå i att man för den berörda produkten tills vidare inställer den höjning eller sänkning av förmånsmarginalerna som föreskrivs i avtalet, upp till en högsta gräns som motsvarar den bastullsats för produkten som avses i artikel 18.4 a och b och artikel 18.6. Det ska finnas tydliga bestämmelser om en stegvis

39

avveckling av skyddsåtgärderna, som ska vara slutförd senast när deras giltighetstid, som inte får överstiga två år, löper ut. I särskilda undantagsfall får skyddsåtgärdernas giltighetstid förlängas med ytterligare högst två år. Om en produkt tidigare varit föremål för en skyddsåtgärd får någon ny bilateral skyddsåtgärd inte tillämpas på import av den produkten under en period av minst fyra år räknat från den dag då den första åtgärden upphörde att gälla.

4. I de fall som avses i denna artikel ska gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, innan de vidtar åtgärder enligt artikeln eller snarast möjligt i de fall som omfattas av punkt 5 b, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning. 5. För tillämpning av punkterna 1, 2, 3 och 4 gäller följande: (y) a) De svårigheter som en sådan situation som avses i denna artikel ger upphov till ska omedelbart hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet för prövning, och detta får fatta nödvändiga beslut för att undanröja dem. Om stabiliserings- och associeringsrådet eller den exporterande parten inte har fattat något beslut som undanröjer svårigheterna eller ingen annan tillfredsställande lösning har nåtts inom 30 dagar efter det att saken hänsköts till stabiliserings- och associeringsrådet, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet i enlighet med denna artikel. Vid valet av skyddsåtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Skyddsåtgärder som tillämpas enligt artikel XIX i Gatt 1994 och enligt WTO-avtalet om skyddsåtgärder ska bevara nivån eller marginalen för de förmåner som beviljas enligt detta avtal. (z) (å) b) När särskilda och kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att underrättelse eller analys i förväg inte är möjlig, får den berörda parten i de situationer som avses i denna artikel genast tillämpa provisoriska åtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, och den ska då omedelbart underrätta den andra parten om detta. Skyddsåtgärderna ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och bli föremål för regelbundet samråd där, särskilt i syfte att fastställa en tidsplan för deras avskaffande så snart som omständigheterna tillåter det. 6. Om gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina gör import av produkter som kan ge upphov till sådana problem som avses i denna artikel till föremål för ett administrativt förfarande som syftar till att snabbt skaffa fram information om hur handelsflödet utvecklas, ska den underrätta den andra parten.

ARTIKEL 40

Bristklausul 1. Om iakttagandet av bestämmelserna i denna avdelning leder till

(ä) a) allvarlig brist eller risk för brist på livsmedel eller andra

produkter som är väsentliga för den exporterande parten, eller

(ö) (aa) b) återexport till ett tredjeland av en produkt för vilken den

exporterande parten tillämpar kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder eller avgifter med motsvarande verkan, och om de situationer som avses ovan medför eller sannolikt kommer att medföra allvarliga svårigheter för den exporterande parten,

får den parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i denna artikel. 2. Vid valet av åtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Åtgärderna får inte tillämpas på ett sätt som under samma omständigheter skulle utgöra ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering eller skulle utgöra en förtäckt begränsning av handeln, och de ska avskaffas när omständigheterna inte längre motiverar att de bibehålls. 3. Innan åtgärder vidtas enligt punkt 1, eller så snart som möjligt i de fall som omfattas av punkt 4, ska gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, beroende på vem som berörs, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar, i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning. Parterna får i stabiliserings- och associeringsrådet komma överens om nödvändiga åtgärder för att undanröja svårigheterna. Om ingen överenskommelse har nåtts inom 30 dagar efter det att frågan hänsköts till stabiliserings- och associeringsrådet får den exporterande parten vidta åtgärder enligt denna artikel beträffande exporten av den berörda produkten.

4. När särskilda eller kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att underrättelse eller prövning i förväg inte är möjlig, får gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, beroende på vem som berörs, genast tillämpa försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, och ska då omedelbart underrätta den andra parten om detta. 5. Åtgärder som vidtas enligt denna artikel ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och bli föremål för regelbundet samråd där, särskilt i syfte att fastställa en tidsplan för deras avskaffande så snart som omständigheterna tillåter det.

ARTIKEL 41

Statliga monopol Bosnien och Hercegovina ska se till att det från och med den dag då avtalet träder i kraft inte förekommer någon diskriminering av medborgare i medlemsstaterna i förhållande till medborgare i Bosnien och Hercegovina vad gäller villkoren för eventuella statliga handelsmonopols köp och försäljning av varor.

ARTIKEL 42

Ursprungsregler

41

De ursprungsregler som ska gälla vid tillämpningen av detta avtal, om något annat inte föreskrivs i avtalet, fastställs i protokoll 2.

ARTIKEL 43

Tillåtna restriktioner Detta avtal ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering av varor som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors, djurs eller växters hälsa och liv, nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller immateriella, industriella och kommersiella rättigheter; det ska inte heller hindra regleringar för guld och silver. Förbuden eller restriktionerna får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

ARTIKEL 44

Underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete 1. Parterna är överens om att administrativt samarbete är av största vikt för tillämpning och kontroll av den förmånsbehandling som beviljas enligt denna avdelning och understryker sin beslutsamhet att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i samband med tull och tullfrågor. 2. Om en part på grundval av objektiva uppgifter har fastställt en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller en oegentlighet eller ett bedrägeri som omfattas av denna avdelning, får den tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna i enlighet med denna artikel. 3. För tillämpning av denna artikel ska med underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete avses bl.a. (bb) a) att skyldigheten att kontrollera den eller de berörda

produkternas ursprungsstatus upprepade gånger åsidosätts,

(cc) b) att utförande av kontroll i efterhand av ursprungsintyg eller

meddelande av kontrollresultaten upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs,

(dd) c) att tillstånd att, inom ramen för det administrativa samarbetet,

på plats kontrollera äktheten av handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för att kunna bevilja den berörda förmånsbehandlingen upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs.

Vid tillämpning av denna artikel får det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bl.a. om varuimporten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så, att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet och det finns objektiva upplysningar om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang. 4. För tillfälligt avbrytande av förmånsbehandlingen ska följande villkor gälla: (ee) a) Den part som på grundval av objektiva uppgifter fastställt en

underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller en

oegentlighet eller ett bedrägeri ska utan otillbörligt dröjsmål anmäla detta till stabiliserings- och associeringskommittén tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta upplysningar och objektiva fastställanden, inleda samråd i stabiliserings- och associeringskommittén i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

(ff) b) Om parterna har inlett sådant samråd i stabiliserings- och

associeringskommittén men inte kunnat enas om en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda parten tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna. Åtgärden ska anmälas till stabiliserings- och associeringskommittén utan otillbörligt dröjsmål.

(gg) c) Ett tillfälligt avbrytande enligt denna artikel får inte gå utöver

vad som krävs för att skydda den berörda partens ekonomiska intressen. Det får gälla under en period av högst sex månader, som dock får förlängas. Det tillfälliga avbrytandet ska omedelbart efter antagandet anmälas till stabiliserings- och associeringskommittén. Det ska bli föremål för regelbundet samråd i den kommittén, särskilt i syfte att få det upphävt så snart som förutsättningarna för dess tillämpning inte längre föreligger.

5. Samtidigt med anmälan till stabiliserings- och associeringskommittén enligt punkt 4 a ska den berörda parten offentliggöra ett meddelande till importörer i sin officiella tidning. Där ska det anges att en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller en oegentlighet eller ett bedrägeri har fastställts för den berörda produkten på grundval av objektiva uppgifter.

ARTIKEL 45

Finansiellt ansvar Om de behöriga myndigheterna gör ett misstag vid sin hantering av exportförmånsordningen, särskilt vid tillämpningen av protokoll 2, och misstaget får konsekvenser när det gäller importtullar, får den part som drabbas av dessa konsekvenser begära att stabiliserings- och associeringsrådet undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på situationen.

ARTIKEL 46 Tillämpningen av detta avtal ska inte påverka gemenskapsrättens tillämpning på Kanarieöarna.

AVDELNING V

ARBETSTAGARES RÖRLIGHET, ETABLERING, TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER, KAPITAL

KAPITEL I

ARBETSTAGARES RÖRLIGHET

43

ARTIKEL 47 1. Om inte annat följer av de villkor och förfaringssätt som gäller i de enskilda medlemsstaterna ska (hh) a) den behandling när det gäller arbetsvillkor, lön och avskedande

som ges arbetstagare som är medborgare i Bosnien och Hercegovina och lagligen anställda på en medlemsstats territorium vara fri från all diskriminering på grund av nationalitet i jämförelse med den medlemsstatens egna medborgare,

(ii) b) lagligen bosatta makar och barn till arbetstagare som är lagligen

anställda på en medlemsstats territorium ha tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad under den tid arbetstagaren har arbetstillstånd; detta gäller dock inte makar och barn till säsongsarbetare och arbetstagare som omfattas av bilaterala avtal enligt artikel 48, såvida något annat inte fastställs i dessa avtal.

2. Om inte annat följer av de villkor och förfaringssätt som gäller i Bosnien och Hercegovina, ska Bosnien och Hercegovina ge arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och lagligen anställda på landets territorium samt deras makar och barn som är lagligen bosatta i Bosnien och Hercegovina den behandling som anges i punkt 1.

ARTIKEL 48 1. Med beaktande av medlemsstaternas arbetsmarknadssituation och om inte annat följer av deras lagstiftning och gällande regler om arbetstagares rörlighet (jj) a) bör de möjligheter till anställning för arbetstagare från Bosnien

och Hercegovina som medlemsstater erbjuder enligt bilaterala avtal bevaras och om möjligt förbättras,

(kk) b) ska övriga medlemsstater undersöka möjligheten att ingå

liknande avtal.

2. Efter tre år ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka möjligheterna att bevilja andra förbättringar, bland annat när det gäller tillgång till yrkesutbildning, i enlighet med gällande regler och förfaringssätt i medlemsstaterna och med beaktande av arbetsmarknadssituationen i medlemsstaterna och i gemenskapen.

ARTIKEL 49 1. Det ska fastställas bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen för arbetstagare som är medborgare i Bosnien och Hercegovina och lagligen anställda på en medlemsstats territorium, liksom för deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta där. Genom ett beslut av stabiliserings- och associeringsrådet, som inte ska påverka eventuella rättigheter eller förpliktelser enligt bilaterala avtal som föreskriver en mer gynnsam behandling, ska därför följande bestämmelser införas: (ll) a) Alla perioder under vilka sådana arbetstagare har varit

försäkrade, anställda eller bosatta i olika medlemsstater ska läggas samman med avseende på pensioner och livräntor som utbetalas på grund av ålderdom, invaliditet och dödsfall samt med avseende på sjukvård för sådana arbetstagare och familjemedlemmar.

(mm) b) Alla pensioner och livräntor som utbetalas

på grund av ålderdom, dödsfall, arbetsolycka eller yrkessjukdom eller invaliditet till följd av dessa, med undantag för icke avgiftsfinansierade förmåner, ska kunna överföras fritt till den ersättningsnivå som tillämpas enligt lagstiftningen i gäldenärsmedlemsstaten eller gäldenärsmedlemsstaterna.

(nn) c) De berörda arbetstagarna ska få familjebidrag för sina

familjemedlemmar enligt definitionen ovan.

2. Bosnien och Hercegovina ska ge arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och lagligen anställda på dess territorium samt deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta där en liknande behandling som den som anges i punkt 1 b och 1 c.

KAPITEL II

ETABLERING

ARTIKEL 50

Definitioner I detta avtal gäller följande definitioner: a) gemenskapsbolag respektive bosnisk-hercegovinskt bolag: ett bolag som har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats och Bosnien och Hercegovinas lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på gemenskapens eller Bosnien och Hercegovinas territorium. Om emellertid ett bolag som har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats och Bosnien och Hercegovinas lagstiftning endast har sitt säte på gemenskapens respektive Bosnien och Hercegovinas territorium, ska bolaget anses vara ett gemenskapsbolag respektive ett bosnisk-hercegovinskt bolag om dess verksamhet har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i någon av medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina. b) dotterbolag till ett bolag: ett bolag som faktiskt kontrolleras av ett annat bolag.

c) filial till ett bolag: en etablering som inte är en juridisk person och som ger intryck av att vara permanent, t.ex. i form av ett moderbolags utvidgning av verksamheten, har en administration och är så utrustad att den kan föra affärsförhandlingar med tredje part så att denna, trots att den vet att det vid behov kommer att finnas ett rättsligt band med moderbolaget, vars huvudkontor ligger utomlands, inte behöver ha direkta kontakter med moderbolaget utan kan göra affärer med den etablering som utgör en utvidgning av verksamheten. d) etablering: i) För medborgare, rätten att starta förvärvsverksamhet som egenföretagare och att etablera företag, särskilt bolag, som de faktiskt kontrollerar. Medborgares verksamhet som egenföretagare eller affärsverksamhet ska inte omfatta sökande eller tagande av anställning på en annan parts arbetsmarknad eller ge rätt till tillträde till en annan parts arbetsmarknad. Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för personer som inte uteslutande är egenföretagare.

45

ii) För gemenskapsbolag och bosnisk-hercegovinska bolag, rätten att starta förvärvsverksamhet genom att etablera dotterbolag och filialer i Bosnien och Hercegovina respektive gemenskapen.

e) verksamhet: utövandet av förvärvsverksamhet. f) förvärvsverksamhet: inkluderar i princip verksamhet inom industri, handel och hantverk och inom de fria yrkena. g) medborgare i gemenskapen respektive medborgare i Bosnien och Hercegovina: en fysisk person som är medborgare i en medlemsstat eller i Bosnien och Hercegovina; när det gäller internationell sjötransport, inbegripet kombinerad transport med en sjöetapp, ska bestämmelserna i detta kapitel och kapitel III även tillämpas på medborgare i gemenskapen och medborgare i Bosnien och Hercegovina som är etablerade utanför gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina samt på rederier som är etablerade utanför gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina men som kontrolleras av medborgare i gemenskapen respektive medborgare i Bosnien och Hercegovina, om deras fartyg är registrerade i den medlemsstaten respektive i Bosnien och Hercegovina i överensstämmelse med deras respektive lagstiftning. h) finansiella tjänster: sådan verksamhet som beskrivs i bilaga VI. Stabiliserings- och associeringsrådet får utvidga och ändra tillämpningsområdet för den bilagan.

ARTIKEL 51 1. Bosnien och Hercegovina ska underlätta för gemenskapsbolag och medborgare i gemenskapen att upprätta verksamhet på dess territorium. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina i det syftet (oo) a) när det gäller etablering av gemenskapsbolag, bevilja en

behandling som inte är mindre gynnsam än den som Bosnien och Hercegovina ger sina egna bolag eller bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam, och

(pp) b) när det gäller verksamheten i dotterbolag och filialer till

gemenskapsbolag etablerade i Bosnien och Hercegovina, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som Bosnien och Hercegovina ger sina egna bolag och filialer eller dotterbolag och filialer till bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam.

2. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och dess medlemsstater (qq) a) när det gäller etablering av bosnisk-hercegovinska bolag, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som medlemsstaterna ger sina egna bolag eller bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam, (rr) (ss) b) när det gäller verksamheten i dotterbolag och filialer till bosnisk-hercegovinska bolag etablerade på deras territorium, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som medlemsstaterna ger sina egna bolag och filialer eller dotterbolag

och filialer till bolag från tredjeländer som är etablerade på deras territorium, beroende på vilken som är mest gynnsam.

3. Parterna får inte införa några nya regler eller åtgärder som innebär att bolag från den andra parten diskrimineras i förhållande till deras egna bolag vid etablering på dess territorium och, efter etableringen, med avseende på verksamheten. 4. Fyra år efter den dag då avtalet träder i kraft ska stabiliserings- och associeringsrådet fastställa förutsättningarna för att utvidga bestämmelserna ovan till att också gälla etablering av medborgare från gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina i syfte att starta förvärvsverksamhet som egenföretagare. 5. Trots vad som sägs i denna artikel ska följande gälla: (tt) a) Dotterbolag och filialer till gemenskapsbolag ska från och med den dag då avtalet träder i kraft ha rätt att bruka och hyra fast egendom i Bosnien och Hercegovina. (uu) b) Dotterbolag och filialer till gemenskapsbolag ska från och med den dag då avtalet träder i kraft ha samma rätt som bosniskhercegovinska bolag att förvärva och att utnyttja äganderätt till fast egendom och samma rättigheter som bosnisk-hercegovinska bolag i fråga om kollektiva nyttigheter eller nyttigheter av gemensamt intresse, om dessa rättigheter är nödvändiga för att utöva den förvärvsverksamhet för vilka de har etablerats. Denna punkt ska inte påverka bestämmelserna i artikel 63. (vv) (ww) c) Fyra år efter avtalets ikraftträdande ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka möjligheterna att utvidga rättigheterna enligt b så att de även omfattar filialer till gemenskapsbolag.

ARTIKEL 52 1. Om inte annat följer av artikel 51 får parterna reglera etablering och verksamhet för bolag och medborgare på sitt territorium i den mån som regleringen inte diskriminerar den andra partens bolag och medborgare i förhållande till partens egna bolag och medborgare; detta ska dock inte gälla för finansiella tjänster enligt bilaga VI. 2. För finansiella tjänster ska en part, utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal, inte vara förhindrad att vidta åtgärder av försiktighetsskäl, t.ex. åtgärder för att skydda investerare, insättare, försäkringstagare eller personer åt vilka en tillhandahållare av finansiella tjänster ska utföra en förvaltningstjänst eller för att säkra det finansiella systemets integritet och stabilitet. Åtgärderna får inte användas som ett sätt att undgå partens skyldigheter enligt avtalet. 3. Inget i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för en part att lämna ut information om enskilda kunders affärer och konton eller sådan förtrolig information eller information rörande egendomsförhållanden som innehas av offentliga organ.

ARTIKEL 53 1. Detta kapitel ska inte tillämpas på lufttransporttjänster, transporttjänster på inre vattenvägar och sjötransporttjänster genom cabotage; detta ska dock inte påverka tillämpningen av bestämmelser om

47

det motsatta i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum

4

(nedan kallat "ECAA").

2. Stabiliserings- och associeringsrådet får lämna rekommendationer i syfte att förbättra möjligheterna till etablering och verksamhet på de områden som avses i punkt 1.

ARTIKEL 54 1. Artiklarna 51 och 52 utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering och verksamhet på sitt territorium för filialer till bolag från den andra parten som inte inrättats på den första partens territorium, om reglerna är berättigade med hänsyn till rättsliga eller tekniska skillnader mellan sådana filialer och filialer till bolag som inrättats på partens territorium eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

2. Skillnaden i behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

ARTIKEL 55 För att underlätta för medborgare i gemenskapen och medborgare i Bosnien och Hercegovina att starta och utöva reglerad yrkesverksamhet i Bosnien och Hercegovina respektive gemenskapen ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga för ett ömsesidigt erkännande av kvalifikationer. Stabiliserings- och associeringsrådet får vidta alla nödvändiga åtgärder i detta syfte.

ARTIKEL 56 1. Gemenskapsbolag som är etablerade på Bosnien och Hercegovinas territorium och bosnisk-hercegovinska bolag som är etablerade på gemenskapens territorium ska ha rätt att, i enlighet med etableringslandets lagstiftning, på Bosnien och Hercegovinas respektive gemenskapens territorium anställa eller låta sina dotterbolag eller filialer anställa medborgare i gemenskapens medlemsstater respektive i Bosnien och Hercegovina, förutsatt att dessa personer utgör nyckelpersonal enligt punkt 2 och är anställda endast av bolagen, dotterbolagen eller filialerna. Uppehålls- och arbetstillståndet för dessa anställda får endast omfatta tiden för anställningen.

2. Som anställda i nyckelställning hos ovan avsedda bolag, nedan kallade "organisationer", betraktas anställda som förflyttas internt enligt definitionen i led c inom nedan angivna kategorier, under förutsättning att organisationen är en juridisk person och att de berörda personerna har

4Multilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (EUT L 285, 16.10.2006, s. 3).

varit anställda av organisationen eller delägare i den (på annat sätt än som majoritetsaktieägare) i minst ett år omedelbart innan de förflyttades: (xx) a) Personer i ledande ställning i en organisation, som i första hand

leder etableringens administration och som står under allmänt överinseende av och får instruktioner från i främsta rummet styrelsen eller bolagets aktieägare eller motsvarande; hit hör personer som

i) leder etableringen eller en avdelning eller underavdelning av den, ii) övervakar och kontrollerar det arbete som utförs av annan tillsyns- eller ledningspersonal eller personal med särskilda fackkunskaper, iii) har behörighet att personligen anställa och avskeda eller tillstyrka anställning, avskedande och andra personalåtgärder. (yy) b) Personer som är anställda i en organisation och som har

ovanliga kunskaper som är väsentliga för etableringens funktion, forskningsutrustning, teknik eller administration. Vid sidan av kunskaper som är specifika för etableringen får man vid bedömningen av dessa kunskaper också beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller bransch som kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt godkänd yrkestillhörighet.

(zz) (åå) c) Med anställda som förflyttas internt avses fysiska personer som

arbetar i en organisation på en parts territorium och som tillfälligt förflyttas i samband med förvärvsverksamhet på den andra partens territorium; organisationen måste ha sin huvudsakliga verksamhetsort på en av parternas territorium och förflyttningen måste ske till en etablering (filial, dotterbolag) som hör till organisationen och som aktivt bedriver liknande förvärvsverksamhet på den andra partens territorium.

3. Medborgare i Bosnien och Hercegovina respektive i gemenskapen ska tillåtas resa in i och tillfälligt uppehålla sig på gemenskapens respektive Bosnien och Hercegovinas territorium när dessa bolagsföreträdare är personer i överordnad ställning enligt punkt 2 a i ett bolag och ansvarar för att i en medlemsstat etablera ett dotterbolag eller en filial till ett bosnisk-hercegovinskt bolag eller för att i Bosnien och Hercegovina etablera ett dotterbolag eller en filial till ett gemenskapsbolag, såvida (ää) a) dessa företrädare inte arbetar med direktförsäljning eller tillhandahållande av tjänster och inte får någon ersättning från en källa i etableringsvärdlandet, och (öö) b) bolaget har sin huvudsakliga verksamhetsort utanför gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina och inte har några andra företrädare, kontor, filialer eller dotterbolag i den medlemsstaten respektive i Bosnien och Hercegovina.

KAPITEL III

TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

ARTIKEL 57

49

1. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina förbinder sig att i enlighet med bestämmelserna nedan vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis tillåta tillhandahållande av tjänster av bolag eller medborgare i gemenskapen eller i Bosnien och Hercegovina som är etablerade i en annan part än den där den person för vilken tjänsterna är avsedda är etablerad. 2. I takt med den liberaliseringsprocess som avses i punkt 1 ska parterna tillåta tillfällig rörlighet för de fysiska personer som tillhandahåller tjänsten i fråga eller är anställda av tillhandahållaren av tjänsten såsom anställda i nyckelställning enligt definitionen i artikel 56.2; hit hör fysiska personer som är företrädare för ett bolag eller en medborgare i gemenskapen eller i Bosnien och Hercegovina och som ansöker om tillfälligt inresetillstånd för att förhandla om försäljning av tjänster eller ingå avtal om försäljning av tjänster för tjänstetillhandahållarens räkning, förutsatt att dessa företrädare inte kommer att arbeta med direktförsäljning till allmänheten eller med att själva tillhandahålla tjänsterna. 3. Fyra år efter avtalets ikraftträdande ska stabiliserings- och associeringsrådet vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis genomföra bestämmelserna i punkt 1. Parternas framsteg i tillnärmningen av lagstiftningen ska då beaktas.

ARTIKEL 58 1. Parterna får inte vidta några åtgärder som betydligt begränsar villkoren för tillhandahållande av tjänster av bolag eller medborgare i gemenskapen eller i Bosnien och Hercegovina som är etablerade i en annan part än den där den person för vilken tjänsterna är avsedda är etablerad, i jämförelse med den situation som rådde dagen före den dag då detta avtal trädde i kraft. 2. Om någon av parterna anser att åtgärder som införts av den andra parten efter avtalets ikraftträdande leder till en situation som betydligt begränsar tillhandahållandet av tjänster i jämförelse med den situation som rådde den dag då detta avtal trädde i kraft, får den begära samråd med den andra parten.

ARTIKEL 59 För tillhandahållande av transporttjänster mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska följande gälla: 1. När det gäller landtransport ska förhållandet mellan parterna regleras av protokoll 3, vars syfte särskilt är att sörja för en oinskränkt transittrafik på väg genom Bosnien och Hercegovina och hela gemenskapen, en effektiv tillämpning av principen om icke-diskriminering och en gradvis harmonisering av Bosnien och Hercegovinas lagstiftning på transportområdet med gemenskapens lagstiftning.

2. För internationell sjötransport åtar sig parterna att effektivt tillämpa principen om obegränsat tillträde, på kommersiella grunder, till den internationella marknaden för sjötransport och till internationell

sjöfart och att respektera internationella och europeiska skyldigheter i fråga om sjösäkerhet, sjöfartsskydd och miljönormer. Parterna bekräftar sin uppslutning kring principen om fri konkurrens som en väsentlig faktor i internationell sjötransport. 3. Vid tillämpning av principerna i punkt 2 a) får parterna inte införa lastfördelningsbestämmelser i framtida bilaterala avtal med tredjeländer, b) ska parterna den dag då detta avtal träder i kraft avskaffa alla ensidiga åtgärder och administrativa, tekniska och andra hinder som skulle kunna få en restriktiv eller diskriminerande verkan på det fria tillhandahållandet av tjänster inom internationell sjötransport, c) ska varje part, bland annat när det gäller tillträde till hamnar som är öppna för internationell handel och utnyttjande av infrastruktur och andra sjöfartstjänster i hamnarna samt därtill knutna avgifter och i fråga om tullfaciliteter och tilldelning av hamnplatser och faciliteter för lastning och lossning, bevilja fartyg som drivs av medborgare eller bolag hos den andra parten en behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas partens egna fartyg.

4. I syfte att sörja för en samordnad utveckling och en gradvis liberalisering av transport mellan parterna, anpassad till deras ömsesidiga handelsbehov, ska parterna reglera villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport genom det multilaterala avtalet om upprättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA). 5. Innan det multilaterala avtalet om upprättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum ingås får parterna inte vidta några åtgärder som är mer restriktiva eller diskriminerande än de som gäller före den dag då det här avtalet träder i kraft. 6. Bosnien och Hercegovina ska anpassa sin lagstiftning, inklusive administrativa, tekniska och andra föreskrifter, till den som gäller i gemenskapen för luft-, sjö-, och landtransport och transport på inre vattenväg, i den mån detta gagnar liberaliseringen och ett ömsesidigt tillträde till parternas marknader samt underlättar passagerar- och godstrafiken. 7. I takt med de gemensamma framstegen mot målen i detta kapitel ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka möjligheterna att skapa de nödvändiga förutsättningarna för ökad frihet att tillhandahålla luft- och landtransporttjänster.

KAPITEL IV

LÖPANDE BETALNINGAR OCH KAPITALRÖRELSER

ARTIKEL 60 Parterna åtar sig att i fritt konvertibel valuta tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsbalansens bytesbalans mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, i enlighet med artikel VIII i stadgan för Internationella valutafonden.

ARTIKEL 61

51

1. När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med den dag då avtalet träder i kraft garantera fri rörlighet för kapital i samband med direktinvesteringar i bolag som bildats enligt värdlandets lagstiftning och investeringar som görs i enlighet med kapitel II i avdelning V samt i samband med omvandling till likvida medel eller repatriering av sådana investeringar och eventuell vinst därav. 2. När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med den dag då avtalet träder i kraft garantera fri rörlighet för kapital i samband med krediter vid affärstransaktioner eller tillhandahållande av tjänster där någon som är bosatt på en parts territorium deltar samt i samband med finansiella lån och krediter med en löptid på mer än ett år.

3. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina genom en fullständig och ändamålsenlig tillämpning av sina gällande regler och förfaranden tillåta medborgare i medlemsstaterna att förvärva fast egendom i Bosnien och Hercegovina. Senast sex år efter den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina gradvis anpassa sin lagstiftning om rätten för medborgare i medlemsstaterna att förvärva fast egendom i Bosnien och Hercegovina i syfte att sörja för att de får samma behandling som dess egna medborgare. Parterna ska också sörja för att det från och med det femte året efter avtalets ikraftträdande råder fri rörlighet för kapital i samband med portföljinvesteringar och finansiella lån och krediter med en löptid på mindre än ett år. 4. Parterna får inte införa några nya restriktioner för kapitalrörelser och löpande betalningar mellan personer som är bosatta i gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina, och de får inte göra gällande regler mer restriktiva; denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av punkt 1. 5. Om kapitalrörelser mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina under exceptionella omständigheter orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för bedrivandet av valuta- eller penningpolitiken i gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, får gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina vidta skyddsåtgärder under högst sex månader med avseende på kapitalrörelser mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, förutsatt att åtgärderna är absolut nödvändiga; denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artikel 60 eller den här artikeln.

6. Inget i bestämmelserna ovan ska tolkas så, att de hindrar parternas ekonomiska aktörer från att omfattas av en mer gynnsam behandling som eventuellt föreskrivs i gällande bilaterala eller multilaterala avtal som inbegriper parterna i det här avtalet. 7. Parterna ska samråda i syfte att underlätta kapitalrörelser mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina och på sätt främja avtalets mål.

ARTIKEL 62 1. Under de första fem åren efter den dag då avtalet träder i kraft ska parterna vidta åtgärder för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en gradvis utvidgad tillämpning av gemenskapens regler om fri rörlighet för kapital. 2. Vid utgången av det femte året efter den dag då avtalet träder i kraft ska stabiliserings- och associeringsrådet fastställa villkoren för en fullständig tillämpning av gemenskapens regler om fri rörlighet för kapital.

KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 63 1. Bestämmelserna i denna avdelning ska tillämpas med förbehåll för begränsningar som är motiverade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. 2. De ska inte gälla för verksamhet på någondera partens territorium som, ens tillfälligt, har anknytning till myndighetsutövning.

ARTIKEL 64 Vid tillämpning av denna avdelning ska inget i detta avtal hindra parterna från att tillämpa sina egna lagar och andra författningar om inresa och vistelse, anställning, arbetsvillkor, fysiska personers etablering samt tillhandahållande av tjänster, särskilt när det gäller beviljande, förlängning eller avslag på ansökan om uppehållstillstånd, förutsatt att de inte tillämpar dem på ett sådant sätt att fördelarna för någon av parterna enligt någon av avtalets bestämmelser upphävs eller begränsas. Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artikel 63.

ARTIKEL 65 Bestämmelserna i denna avdelning ska också gälla för bolag som kontrolleras och uteslutande ägs gemensamt av bosnisk-hercegovinska bolag eller medborgare i Bosnien och Hercegovina och gemenskapsbolag eller medborgare i gemenskapen.

ARTIKEL 66 1. Den behandling som mest gynnad nation som ges i enlighet med denna avdelning ska inte gälla i fråga om skatteförmåner som parterna beviljar eller i framtiden kommer att bevilja på grundval av avtal för att undvika dubbelbeskattning eller andra skattearrangemang. 2. Ingen bestämmelse i denna avdelning ska tolkas så, att den hindrar parterna från att anta eller genomföra en åtgärd som syftar till att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt enligt skattebestämmelser i avtal för att undvika dubbelbeskattning, andra skattearrangemang eller nationell skattelagstiftning. 3. Ingen bestämmelse i denna avdelning ska tolkas så, att den hindrar medlemsstaterna eller Bosnien och Hercegovina från att vid tillämpning av de relevanta bestämmelserna i sin skattelagstiftning skilja

53

mellan skattebetalare som inte befinner sig i identiska situationer, särskilt i fråga om bosättningsort.

ARTIKEL 67 1. Parterna ska där så är möjligt bemöda sig om att undvika att införa restriktiva åtgärder, härunder åtgärder som rör import, för betalningsbalanssyften. En part som inför sådana åtgärder ska snarast möjligt lägga fram en tidsplan för deras upphävande för den andra parten. 2. Om en eller flera medlemsstater eller Bosnien och Hercegovina har eller står inför en överhängande risk för allvarliga betalningsbalanssvårigheter får gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, beroende på vem som berörs, vidta restriktiva åtgärder i enlighet med villkoren i WTO-avtalet, även åtgärder som rör import; åtgärderna ska vara tidsbegränsade och får inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att komma till rätta med betalningsbalanssituationen. Gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, beroende på vem som berörs, ska omedelbart underrätta den andra parten om åtgärderna. 3. Restriktiva åtgärder får inte tillämpas på överföringar i samband med investeringar, särskilt inte på repatriering av investerade eller återinvesterade belopp eller någon form av avkastning på dessa.

ARTIKEL 68 Bestämmelserna i denna avdelning ska gradvis anpassas, särskilt mot bakgrund av krav som uppkommer genom artikel V i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

ARTIKEL 69 Detta avtal ska inte hindra någon av parterna från att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att dess åtgärder beträffande tredjeländers tillträde till dess marknad kringgås med hjälp av avtalets bestämmelser.

AVDELNING VI

TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING, KONTROLL AV LAGSTIFTNINGENS EFTERLEVNAD SAMT KONKURRENSBESTÄMMELSER

ARTIKEL 70 1. Parterna erkänner betydelsen av att Bosnien och Hercegovinas lagstiftning närmas till gemenskapens och genomförs effektivt. Bosnien och Hercegovina ska bemöda sig om att se till att dess nuvarande och framtida lagstiftning gradvis blir förenlig med gemenskapens regelverk. Bosnien och Hercegovina ska se till att dess nuvarande och framtida lagstiftning tillämpas korrekt och att efterlevnaden övervakas. 2. Tillnärmningen ska inledas den dag då detta avtal undertecknas och gradvis byggas ut så att den senast vid utgången av övergångsperioden enligt artikel 8 omfattar alla de delar av gemenskapens regelverk som avses i avtalet.

3. Tillnärmningen ska i det första skedet framför allt inriktas på centrala delar av gemenskapens regelverk för den inre marknaden och på andra handelsrelaterade områden. I ett senare skede ska tillnärmningen inriktas på återstående delar av regelverket.

Tillnärmningen ska genomföras på grundval av ett program som ska överenskommas mellan Europeiska kommissionen och Bosnien och Hercegovina. 4. Bosnien och Hercegovina ska också, i samförstånd med Europeiska kommissionen, fastställa regler för övervakning av tillnärmningen och av de åtgärder för kontroll av lagstiftningens efterlevnad som ska vidtas.

ARTIKEL 71

Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska bestämmelser 1. Följande är oförenligt med avtalets korrekta tillämpning, i den mån det kan påverka handeln mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina: (aaa) a) Alla avtal mellan företag, beslut av

företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

(bbb) b) Ett eller flera företags missbruk av en

dominerande ställning på gemenskapens eller Bosnien och Hercegovinas territorium som helhet eller inom en väsentlig del av detta.

(ccc) (ddd) c) Allt statligt stöd som snedvrider eller hotar

att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller vissa produkter.

2. Förfaranden som strider mot denna artikel ska bedömas enligt de kriterier som följer av tillämpningen av gemenskapens konkurrensbestämmelser, i synnerhet artiklarna 81, 82, 86 och 87 i EGfördraget och de rättsakter för tolkning av dessa bestämmelser som antagits av gemenskapsinstitutionerna. 3. Parterna ska sörja för att ett operativt oberoende offentligt organ får befogenhet att till fullo tillämpa punkt 1 a och 1 b i fråga om privata och offentliga företag och företag som beviljats särskilda rättigheter. 4. Inom två år från den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina inrätta en operativt oberoende myndighet med befogenhet att till fullo tillämpa punkt 1 c. Myndigheten ska bland annat ha befogenhet att tillåta statliga stödsystem och enskilda fall av stöd i överensstämmelse med punkt 2 och att beordra att statligt stöd som beviljats olagligen återkrävs. 5. Båda parterna ska sörja för öppenhet om statligt stöd, bland annat genom att årligen lämna den andra parten en rapport eller liknande som följer den metod och uppläggning som används i gemenskapens översikt avseende statligt stöd. Om den ena parten begär det ska den andra parten lämna upplysningar om bestämda enskilda fall av offentligt stöd.

55

6. Bosnien och Hercegovina ska upprätta en heltäckande förteckning över stödordningar som införts före inrättandet av den myndighet som avses i punkt 4 och ska anpassa dessa stödordningar till de kriterier som avses i punkt 2 inom fyra år från den dag då avtalet träder i kraft. 7. a) För tillämpning av punkt 1 c är parterna överens om att offentligt stöd som beviljas av Bosnien och Hercegovina under de första sex åren efter den dag då avtalet träder i kraft ska bedömas med beaktande av att Bosnien och Hercegovina ska betraktas som ett område som är jämställbart med de områden i gemenskapen som nämns i artikel 87.3 a i EG-fördraget. b) Inom fem år från den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovinas uppgifter till Europeiska kommissionen om landets BNP per capita vara harmoniserade på NUTS II-nivå. Den myndighet som avses i punkt 4 och Europeiska kommissionen ska därefter tillsammans bedöma om regionerna i Bosnien och Hercegovina är stödberättigade och vilken maximal stödnivå som får tillämpas i dem för att sedan upprätta en regionalstödskarta på grundval av gemenskapens riktlinjer. 8. I protokoll 4 anges de särskilda regler för statligt stöd som ska tillämpas för omstruktureringen av stålindustrin.

9. För de produkter som avses i avdelning II kapitel IV (eee) a) ska punkt 1 c inte gälla, (fff) b) ska förfaranden som strider mot punkt 1 a prövas enligt de kriterier som gemenskapen fastställt på grundval av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget och särskilda gemenskapsrättsakter som antagits på grundval av de artiklarna. 10. Om någon av parterna finner att ett bestämt förfarande är oförenligt med punkt 1, får den vidta lämpliga åtgärder efter samråd inom stabiliserings- och associeringsrådet eller efter 30 arbetsdagar räknat från den dag då frågan hänsköts för samråd. Denna artikel ska på inget sätt förhindra eller påverka att endera parten antar antidumpnings- eller utjämningsåtgärder i enlighet med relevanta artiklar i Gatt 1994 eller WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och parternas egen motsvarande lagstiftning.

ARTIKEL 72

Offentliga företag Inom tre år från den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina tillämpa principerna i EG-fördraget, särskilt artikel 86, på offentliga företag och företag som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter. De särskilda rättigheterna för offentliga företag får under övergångsperioden inte innefatta möjligheten att införa kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import från gemenskapen till Bosnien och Hercegovina.

ARTIKEL 73

Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter 1. I enlighet med denna artikel och bilaga VII bekräftar parterna den vikt de fäster vid att sörja för ett tillräckligt och effektivt skydd för och tillräckliga och effektiva medel för att hävda immateriella, industriella och kommersiella rättigheter.

2. När det gäller erkännande och skydd av immateriella, industriella och kommersiella rättigheter ska parterna från och med den dag då avtalet träder i kraft bevilja företag och medborgare från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som de beviljar tredjeländer enligt bilaterala avtal. 3. Bosnien och Hercegovina ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast fem år efter den dag då avtalet träder i kraft garantera en skyddsnivå för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som motsvarar den som gäller i gemenskapen; detta ska också innefatta effektiva medel för att hävda sådana rättigheter. 4. Bosnien och Hercegovina förbinder sig att inom den tid som anges ovan ansluta sig till de multilaterala konventioner om immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som nämns i bilaga VII. Parterna bekräftar den vikt de lägger vid principerna i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. Stabiliserings- och associeringsrådet får besluta att ålägga Bosnien och Hercegovina att ansluta sig till specifika multilaterala konventioner på detta område. 5. Om det uppstår problem på området immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som påverkar handelsvillkoren ska dessa problem, på begäran av endera parten, skyndsamt hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet i syfte att nå en för båda parter tillfredsställande lösning.

ARTIKEL 74

Offentlig upphandling 1. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina anser det vara ett eftersträvansvärt mål att öppna tilldelningen av offentliga upphandlingskontrakt på icke-diskriminerande och ömsesidig grundval och särskilt i enlighet med WTO:s regler. 2. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska bosniskhercegovinska bolag, oavsett om de är etablerade i gemenskapen eller inte, ges tillträde till upphandlingsförfaranden i gemenskapen enligt gemenskapens upphandlingsregler på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för gemenskapsbolag. Bestämmelserna ovan ska också gälla för kontrakt inom sektorn för allmännyttiga tjänster när Bosnien och Hercegovinas regering har antagit lagstiftning för att införa gemenskapens regler på det området. Gemenskapen ska regelbundet undersöka om Bosnien och Hercegovina faktiskt har infört sådan lagstiftning. 3. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapsbolag som är etablerade i Bosnien och Hercegovina enligt bestämmelserna i avdelning V kapitel II ges tillträde till

57

upphandlingsförfaranden i Bosnien och Hercegovina på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för bosniskhercegovinska bolag.

4. Senast fem år efter den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapsbolag som inte är etablerade i Bosnien och Hercegovina ges tillträde till upphandlingsförfaranden i Bosnien och Hercegovina på villkor som inte är mindre gynnsamma än de som gäller för bosniskhercegovinska bolag. Under den femåriga övergångsperioden ska Bosnien och Hercegovina sörja för en gradvis sänkning av befintliga förmåner, så att förmånssatsen vid ikraftträdandet av detta avtal uppgår till högst 15 % under det första och andra året, högst 10 % under det tredje och fjärde året och högst 5 % under det femte året. 5. Stabiliserings- och associeringsrådet ska med jämna mellanrum undersöka om Bosnien och Hercegovina skulle kunna ge alla gemenskapsbolag tillträde till upphandlingsförfaranden i Bosnien och Hercegovina. Bosnien och Hercegovina ska årligen rapportera till stabiliserings- och associeringsrådet om vilka åtgärder man vidtagit för att öka insynen i offentlig upphandling och ge möjlighet till en effektiv rättslig överprövning av beslut som rör offentlig upphandling. 6. För etablering, verksamhet och tillhandahållande av tjänster mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina samt anställning av och rörlighet för arbetskraft i samband med fullgörande av offentliga upphandlingskontrakt gäller artiklarna 47

ARTIKEL 75

Standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse 1. Bosnien och Hercegovina ska vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis uppnå överensstämmelse med gemenskapens tekniska föreskrifter och med europeiska förfaranden för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse. 2. I detta syfte ska parterna sträva efter att (ggg) a) främja användningen av gemenskapens

tekniska föreskrifter, europeiska standarder samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

(hhh) b) lämna stöd för att främja uppbyggnad av

högkvalitativ infrastruktur för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse,

(iii) c) främja Bosnien och Hercegovinas deltagande i verksamheten

inom organisationer som arbetar med standardisering, bedömning av överensstämmelse, metrologi och liknande uppgifter (t.ex. CEN, Cenelec, ETSI, EA, Welmec och Euromet

5

),

5Den europeiska standardiseringsorganisationen, Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder, det europeiska samarbetet för ackreditering, det europeiska samarbetet i fråga om legal metrologi samt den europeiska metrologiorganisationen.

(jjj) d) om så är lämpligt ingå ett avtal om bedömning av

överensstämmelse och godtagande av industriprodukter, när Bosnien och Hercegovinas lagstiftning och förfaranden har anpassats tillräckligt till gemenskapens och tillräcklig sakkunskap finns att tillgå.

ARTIKEL 76

Konsumentskydd Parterna ska samarbeta i syfte att anpassa Bosnien och Hercegovinas normer på konsumentskyddsområdet till gemenskapens. Ett effektivt konsumentskydd är nödvändigt för en väl fungerande marknadsekonomi och förutsätter att det byggs upp administrativa strukturer som kan svara för marknadsövervakning och kontroll av lagstiftningens efterlevnad på detta område. Parterna ska i det syftet och med hänsyn till sina gemensamma intressen främja och sörja för (kkk) a) en strategi för aktivt konsumentskydd i

enlighet med gemenskapsrätten; hit hör ökad konsumentupplysning samt uppbyggnad av oberoende organisationer,

(lll) b) harmonisering av Bosnien och Hercegovinas

konsumentskyddslagstiftning med gemenskapens,

(mmm) c) ett effektivt rättsskydd för konsumenten i

syfte att förbättra kvaliteten på konsumtionsvaror och upprätthålla godtagbara säkerhetsnormer,

(nnn) d) övervakning genom behöriga myndigheter

av att reglerna efterlevs samt möjlighet till rättslig prövning vid tvister.

ARTIKEL 77

Arbetsvillkor och lika möjligheter Bosnien och Hercegovina ska gradvis harmonisera sin lagstiftning om arbetsvillkor (särskilt hälsa och säkerhet i arbetet) och lika möjligheter till gemenskapens.

AVDELNING VII

RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET

ARTIKEL 78

Förstärkning av institutioner och rättsstat I sitt samarbete i rättsliga och inrikes frågor ska parterna fästa särskild vikt vid att befästa rättsstaten och stärka institutioner på alla nivåer inom förvaltning i allmänhet och inom brottsbekämpning och rättskipning i synnerhet. Samarbetet ska särskilt syfta till att stärka domstolsväsendets oberoende och öka dess effektivitet och institutionella förmåga, förbättra möjligheterna till rättslig prövning, utveckla lämpliga strukturer för polisens, tullens och andra brottsbekämpande organs verksamhet,

59

tillhandahålla lämplig utbildning och bekämpa korruption och organiserad brottslighet.

ARTIKEL 79

Skydd av personuppgifter Bosnien och Hercegovina ska vid avtalets ikraftträdande harmonisera sin lagstiftning om skydd av personuppgifter med gemenskapslagstiftningen och med annan lagstiftning på europeisk eller internationell nivå om personlig integritet. Bosnien och Hercegovina ska inrätta oberoende tillsynsorgan med tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att effektivt kunna övervaka och garantera att dess lagstiftning om skydd av personuppgifter efterlevs. Parterna ska samarbeta för att uppnå detta mål.

ARTIKEL 80

Visering, gränsförvaltning, asyl och migration Parterna ska samarbeta om visering, gränskontroll, asyl och migration och fastställa en ram för detta samarbete, även på regional nivå; de ska därvid beakta och, där så är lämpligt, till fullo utnyttja andra befintliga initiativ på detta område. Samarbetet i dessa frågor ska baseras på samråd och nära samordning mellan parterna och omfatta tekniskt och administrativt bistånd för (ooo) a) informationsutbyte om lagstiftning och

praxis,

(ppp) (qqq)

b) utarbetande av lagstiftning,

(rrr) c) effektivisering av institutioner, (sss)

d) personalutbildning,

(ttt) e) säkerhet när det gäller resehandlingar samt avslöjande av falska

handlingar,

(uuu)

f) gränsförvaltning.

Samarbetet ska särskilt inriktas på följande: (vvv) a) När det gäller asyl: tillämpning av nationell

lagstiftning på ett sådant sätt att normerna i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning som ingicks i Genève den 28 juli 1951 och protokollet om flyktingars rättsliga ställning som ingicks i New York den 31 januari 1967 uppfylls, för att därigenom sörja för att principen om att ingen som riskerar att utsättas för förföljelse ska avvisas (non-refoulement) och att andra rättigheter för asylsökande och flyktingar respekteras.

(www) b) När det gäller laglig migration:

bestämmelser om rätt till inresa samt rättigheter och rättslig ställning för dem som tillåtits resa in i landet. I fråga om migration är parterna överens om att medborgare från andra länder som är lagligen bosatta på deras territorier ska behandlas rättvist; de är också överens om att främja en integrationspolitik som syftar till att bevilja dessa personer rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med dem som deras egna medborgare har.

ARTIKEL 81

Förebyggande och stävjande av illegal invandring; återtagande 1. Parterna ska samarbeta i syfte att förebygga och stävja illegal invandring. För det ändamålet ska Bosnien och Hercegovina och medlemsstaterna återta alla sina medborgare som olagligen befinner sig på den andra partens territorium; de är också överens om att ingå och till alla delar genomföra ett avtal om återtagande som även omfattar en skyldighet att återta andra länders medborgare samt statslösa personer. Medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina ska förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar och låta dem få tillgång till de administrativa resurser som behövs för detta. Särskilda förfaranden för återtagande av egna medborgare, tredjeländers medborgare samt statslösa personer ska fastställas i avtalet om återtagande. 2. Bosnien och Hercegovina samtycker till att ingå avtal om återtagande med övriga länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen och åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att de avtal om återtagande som avses i denna artikel ska genomföras snabbt och smidigt.

3. Stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa andra gemensamma insatser som kan göras för att förebygga och stävja illegal invandring, härunder även människohandel och nätverk för illegal invandring.

ARTIKEL 82

Penningtvätt och finansiering av terrorism 1. Parterna ska samarbeta i syfte att förhindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrott i synnerhet eller för att finansiera terrorism. 2. Samarbetet på detta område kan omfatta administrativt och tekniskt bistånd i syfte att främja tillämpningen av gällande regler och effektivt fungerande normer och metoder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism som är likvärdiga med dem som antagits av gemenskapen och internationella forum på detta område, särskilt arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF).

ARTIKEL 83

Samarbete om narkotikabekämpning 1. Parterna ska, inom ramen för sina befogenheter och sin behörighet, samarbeta för att sörja för en balanserad och integrerad hållning i narkotikafrågor. Målet för narkotikapolitiken och åtgärder som vidtas inom dess ram ska vara att stärka strukturerna för narkotikabekämpning, minska tillgången till, handeln med och efterfrågan på olaglig narkotika, hantera de hälsomässiga och sociala

61

följderna av narkotikamissbruk samt införa en effektivare kontroll av prekursorer. 2. Parterna ska komma överens om de samarbetsmetoder som är nödvändiga för att uppnå dessa mål. Åtgärder ska grundas på gemensamt överenskomna principer som är förenliga med EU:s narkotikakontrollstrategi.

ARTIKEL 84

Förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet och annan olaglig verksamhet Parterna ska samarbeta för att bekämpa och förebygga brottslighet och annan olaglig verksamhet, organiserad eller inte, t.ex. (xxx) a) människosmuggling och människohandel, (yyy) (zzz) b) olaglig ekonomisk verksamhet, särskilt

valutaförfalskning, olagliga transaktioner med t.ex. industriavfall och radioaktivt material samt transaktioner med olagliga, varumärkesförfalskade eller piratkopierade varor,

(ååå) c) korruption, inom både offentlig och privat

sektor, särskilt i samband med bristande insyn i administrativ praxis,

(äää)

d) skattebedrägeri,

(ööö) e) framställning av och olaglig handel med

narkotika och psykotropa ämnen,

(aaaa) f) smuggling, (bbbb) g) olaglig handel med vapen, (cccc) h) förfalskning av dokument, (dddd) i) olaglig handel med bilar, (eeee) j) Internetrelaterad brottslighet. Regionalt samarbete och iakttagande av erkända internationella normer vid bekämpning av organiserad brottslighet ska främjas.

ARTIKEL 85

Bekämpning av terrorism Parterna är överens om att, i överensstämmelse med internationella konventioner i vilka de är parter och med sina respektive lagar och andra författningar, samarbeta i syfte att förebygga och bekämpa terroristhandlingar och deras finansiering; de ska göra detta särskilt (ffff) a) inom ramen för ett fullständigt

genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1373 (2001) och andra relevanta FN-resolutioner, internationella konventioner och instrument,

(gggg) b) genom informationsutbyte om

terroristgrupper och deras stödnätverk i enlighet med internationell och nationell rätt,

(hhhh) c) genom erfarenhetsutbyte om medel och

metoder för att bekämpa terrorism, även vad beträffar teknik och utbildning, och om förebyggande av terrorism.

AVDELNING VIII

SAMARBETE PÅ OLIKA OMRÅDEN

ARTIKEL 86 1. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska upprätta ett nära samarbete med syfte att bidra till Bosnien och Hercegovinas utveckling och tillväxtpotential. Samarbetet ska stärka nuvarande ekonomiska förbindelser på bredast möjliga grundval, till nytta för båda parter. 2. Strategier och åtgärder ska syfta till att få till stånd en hållbar ekonomisk och social utveckling i Bosnien och Hercegovina. Miljöaspekter ska redan från början till fullo integreras i strategierna och kraven på en harmonisk social utveckling ska beaktas. 3. Samarbetsstrategierna ska integreras i en regional samarbetsram. Åtgärder som kan främja samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och dess grannländer, härunder medlemsstaterna, och därmed bidra till regional stabilitet måste ägnas särskild uppmärksamhet. Stabiliserings- och associeringsrådet får fastställa prioriteringar mellan och inom de nedan angivna samarbetsområdena i överensstämmelse med det europeiska partnerskapet.

ARTIKEL 87

Ekonomisk politik och handelspolitik Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska underlätta den ekonomiska reformprocessen genom att samarbeta för att förbättra förståelsen för grunddragen i deras respektive ekonomier och för hur den ekonomiska politiken utformas och genomförs i en marknadsekonomi. På begäran av myndigheterna i Bosnien och Hercegovina får gemenskapen tillhandahålla bistånd som är utformat för att stödja Bosnien och Hercegovinas ansträngningar att inrätta en fungerande marknadsekonomi och gradvis närma sin politik till den stabilitetsinriktade politik som förs inom ramen för Europeiska ekonomiska och monetära unionen. Samarbetet ska också syfta till ökad rättslig förutsebarhet för företagen genom införande av en stabil och icke-diskriminerande rättslig ram på handelns område. Samarbetet på detta område ska omfatta ett informellt informationsutbyte om Ekonomiska och monetära unionens principer och funktionssätt.

ARTIKEL 88

Statistiksamarbete Samarbetet mellan parterna ska främst inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på statistikområdet. Det ska särskilt syfta till att utveckla ett effektivt och hållbart statistiksystem som kan leverera jämförbar, tillförlitlig, objektiv och korrekt statistik av det slag som behövs för att planera och övervaka Bosnien och Hercegovinas övergångs- och reformprocess. Samarbetet bör också göra det möjligt för statliga statistikorgan och statistikkontor att bättre tillgodose behoven hos

63

sina nationella och internationella avnämare (både den offentliga förvaltningens och den privata sektorns). Statistiksystemet ska vara förenligt med FN:s grundläggande principer för officiell statistik, uppförandekoden för europeisk statistik och europeisk statistiklagstiftning samt utvecklas i riktning mot förenlighet med gemenskapens regelverk.

ARTIKEL 89

Bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster Samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och gemenskapen ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk om bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster. Parterna ska samarbeta i syfte att upprätta och utveckla en lämplig ram för främjande av sektorerna för bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster i Bosnien och Hercegovina.

ARTIKEL 90

Samarbete i fråga om revision och finansiell kontroll Samarbetet mellan parterna ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk om intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn och om extern revision. Samarbetet mellan parterna ska särskilt syfta till att det, genom att man utarbetar och antar relevant lagstiftning, införs system för intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn, härunder finansiell förvaltning och kontroll samt funktionellt oberoende intern revision, liksom oavhängiga system för extern revision i Bosnien och Hercegovina, vilka följer internationellt godtagna normer och metoder samt bästa praxis i EU. Samarbetet ska också inriktas på kapacitetsuppbyggnad och utbildning för institutionerna med målet att utveckla systemen för intern finansiell kontroll och extern revision i Bosnien och Hercegovina vilket även omfattar inrättande och förstärkning av centrala harmoniseringsenheter för finansiell förvaltning och kontroll och för intern revision.

ARTIKEL 91

Främjande och skydd av investeringar Samarbetet mellan parterna på detta område, inom ramen för deras respektive behörighet, ska syfta till att skapa ett gynnsamt klimat för privata investeringar, både inhemska och utländska; sådana investeringar är nödvändiga för Bosnien och Hercegovinas ekonomiska och industriella återhämtning.

ARTIKEL 92

Industriellt samarbete Samarbetet ska syfta till att främja en modernisering och omstrukturering av den bosnisk-hercegovinska industrin och enskilda sektorer av denna. Det ska också omfatta industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer,

med målet att stärka den privata sektorn under betingelser som garanterar skyddet av miljön. Initiativen för industriellt samarbete ska avspegla bägge parters prioriteringar. Regionala aspekter av industriell utveckling ska beaktas och i relevanta fall ska transnationella partnerskap främjas. Strävan ska särskilt vara att genom dessa initiativ upprätta en lämplig ram för företag, förbättra kunskaperna om företagsledning och företagens know-how, samt främja marknader, öppenhet på marknaden och företagsklimat. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till gemenskapens regelverk på det industripolitiska området.

ARTIKEL 93

Små och medelstora företag Parternas samarbete på detta område ska syfta till att utveckla och stärka små och medelstora företag inom den privata sektorn; i detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk om små och medelstora företag och till riktlinjerna i Europeiska stadgan för småföretag.

ARTIKEL 94

Turism Parternas samarbete om turism ska främst syfta till att förbättra informationsflödet på detta område (genom internationella nät, databaser, osv.), till att stärka samarbetet mellan turistföretag, experter på området, regeringar och deras behöriga organ samt till att överföra know-how (genom utbildning, utbyten och seminarier). I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till gemenskapens regelverk på detta område. Samarbetet får integreras i en regional samarbetsram.

ARTIKEL 95

Jordbruk och den agroindustriella sektorn Samarbetet mellan parterna ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på jordbruksområdet och det veterinära och fytosanitära området. Samarbetet ska i synnerhet syfta till en modernisering och omstrukturering av Bosnien och Hercegovinas jordbruk och agroindustriella sektor, särskilt för att uppnå förenlighet med gemenskapens veterinära och fytosanitära krav och stödja en gradvis tillnärmning av landets lagstiftning och praxis till gemenskapens regler och normer.

ARTIKEL 96

Fiske Parterna ska undersöka möjligheterna att fastställa områden av gemensamt intresse inom fiskesektorn. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på fiskeområdet; hit hör att fullgöra internationella skyldigheter

65

som härrör ur internationella och regionala fiskeorganisationers bestämmelser om förvaltning och bevarande av fiskeresurser.

ARTIKEL 97

Tull Parterna ska upprätta ett samarbete på tullområdet för att sörja för att de bestämmelser som kommer att antas på handelsområdet efterlevs och få till stånd en tillnärmning av Bosnien och Hercegovinas tullsystem till gemenskapens; detta kommer att bana väg för de liberaliseringsåtgärder som planeras inom ramen för detta avtal och för en gradvis tillnärmning av Bosnien och Hercegovinas tullagstiftning till gemenskapens regelverk. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på tullområdet. Regler för ömsesidigt administrativt bistånd mellan parterna i tullfrågor fastställs i protokoll 5.

ARTIKEL 98

Skatt Parterna ska upprätta ett samarbete på skatteområdet som bland annat omfattar åtgärder för ytterligare reform av Bosnien och Hercegovinas skattesystem och omstrukturering av dess skatteförvaltning i syfte att sörja för effektiv skatteuppbörd och bekämpning av skattebedrägeri.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på skatteområdet och om bekämpning av skadlig skattekonkurrens. Skadlig skattekonkurrens ska undanröjas i enlighet med principerna i den uppförandekod för företagsbeskattning som antogs av Europeiska unionens råd den 1 december 1997. Samarbetet ska också inriktas på att öka öppenheten och bekämpa korruption, och det ska omfatta ett informationsutbyte med medlemsstaterna för att försöka underlätta att åtgärder med syfte att förhindra skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt verkställs. Bosnien och Hercegovina ska också fullborda nätverket av bilaterala avtal med medlemsstaterna och då följa den senaste uppdateringen av OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet och OECD:s modellavtal om utbyte av information i skattefrågor, i den mån som den sökande medlemsstaten tillträtt avtalen.

ARTIKEL 99

Samarbete i sociala frågor Parterna ska samarbeta för att underlätta en reform av Bosnien och Hercegovinas arbetsmarknadspolitik inom ramen för stärkt ekonomisk reform och integration. Samarbetet ska också syfta till att understödja en anpassning av Bosnien och Hercegovinas sociala trygghetssystem till nya ekonomiska och sociala krav; målet ska vara att sörja för lika tillgång för

och effektivt stöd till alla sårbara befolkningsgrupper och kan omfatta anpassning av den bosnisk-hercegovinska lagstiftningen om arbetsvillkor och lika möjligheter för kvinnor och män, för funktionshindrade och för alla sårbara personer, även de som tillhör minoritetsgrupper, samt förbättrat skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet med gemenskapens skyddsnivå som riktmärke. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på detta område.

ARTIKEL 100

Utbildning Parterna ska samarbeta i syfte att höja nivån på allmän utbildning och yrkesutbildning i Bosnien och Hercegovina och stärka ungdomspolitik och strategier för ungdomars arbetsmöjligheter, även icke-formell utbildning. En prioritet ska vara att i systemen för högre utbildning förverkliga Bolognadeklarationens mål inom ramen för den mellanstatliga Bolognaprocessen.

Parterna ska också samarbeta i syfte att sörja för att tillträde till utbildning och yrkesutbildning i Bosnien och Hercegovina, på alla nivåer, ges utan diskriminering på grund av kön, hudfärg, etniskt ursprung eller religion. En prioritet bör vara att Bosnien och Hercegovina uppfyller de åtaganden som landet gjort inom ramen för relevanta internationella konventioner på dessa områden. De relevanta gemenskapsprogrammen och gemenskapsinstrumenten ska bidra till en modernisering av utbildningsstrukturerna och utbildningsverksamheten i Bosnien och Hercegovina. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på detta område.

ARTIKEL 101

Kulturellt samarbete Parterna förbinder sig att främja kulturellt samarbete. Syftet med detta samarbete ska bland annat vara att öka ömsesidig förståelse och respekt mellan individer, samhällen och folk. Parterna förbinder sig också att samarbeta för att främja kulturell mångfald, särskilt inom ramen för Unescos konvention om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck.

ARTIKEL 102

Samarbete på det audiovisuella området Parterna ska samarbeta för att främja den audiovisuella industrin i Europa och uppmuntra till samproduktion på film- och televisionsområdet. Samarbetet kan bland annat omfatta program och resurser för utbildning av journalister och personer inom andra medieyrken samt tekniskt bistånd till medier, både offentliga och privata, för att stärka deras oberoende och professionalism och deras kontakter med medier i EU.

67

Bosnien och Hercegovina ska anpassa sina riktlinjer för reglering av innehåll i gränsöverskridande radio- och televisionssändningar till gemenskapens och harmonisera sin lagstiftning med gemenskapens regelverk på detta område. Bosnien och Hercegovina ska ägna särskild uppmärksamhet åt frågor med anknytning till förvärv av immateriella rättigheter till program som sänds via satellit, kabel och marksändare.

ARTIKEL 103

Informationssamhället Samarbetet ska främst inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk om informationssamhället. Det ska framför allt inriktas på att understödja en gradvis anpassning av Bosnien och Hercegovinas politik och lagstiftning på detta område till gemenskapens.

Parterna ska också samarbeta i syfte att vidareutveckla informationssamhället i Bosnien och Hercegovina. De övergripande målen ska vara att förbereda hela samhället för den digitala tidsåldern, uppmuntra till investeringar och skapa driftskompatibilitet mellan nät och tjänster.

ARTIKEL 104

Nät och tjänster för elektronisk kommunikation Samarbetet ska främst inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på detta område. Parterna ska särskilt stärka sitt samarbete när det gäller nät och tjänster för elektronisk kommunikation så att Bosnien och Hercegovina kan anta gemenskapens regelverk på detta område ett år efter den dag då avtalet träder i kraft.

ARTIKEL 105

Information och kommunikation Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska vidta nödvändiga åtgärder för att stimulera ett ömsesidigt informationsutbyte. Program som syftar till att ge allmänheten grundläggande information om gemenskapen eller fackkretsar i Bosnien och Hercegovina mer specialiserad information ska prioriteras.

ARTIKEL 106

Transport Samarbetet mellan parterna ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på transportområdet. Samarbetet kan i synnerhet syfta till omstrukturering och modernisering av transportsätten i Bosnien och Hercegovina och till att främja fri rörlighet för passagerare och varor samt förbättrat tillträde till transportmarknaden och transportanläggningar, däribland hamnar och flygplatser; stöd till utbyggnad av multimodal infrastruktur med

anknytning till de stora transeuropeiska näten kan också stödjas, särskilt i syfte att stärka regionala länkar i sydöstra Europa i linje med samförståndsavtalet om utveckling av sydöstra Europas huvudnätverk för regionala transporter; samarbetet kan vidare syfta till att införa driftsstandarder som är jämförbara med gemenskapens, utveckla ett transportsystem i Bosnien och Hercegovina som är förenligt med och anpassat till gemenskapens transportsystem och förbättra miljöskyddet på transportområdet.

ARTIKEL 107

Energi Samarbetet ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på energiområdet, och kan vid behov även omfatta kärnsäkerhetsaspekter. Det ska grundas på fördraget om energigemenskapen och byggas ut med sikte på en gradvis integrering av Bosnien och Hercegovina i Europas energimarknader.

ARTIKEL 108

Miljö Parterna ska bygga ut och fördjupa sitt samarbete på miljöområdet i den trängande uppgiften att hejda miljöförstöringen och börja förbättra miljösituationen med hållbar utveckling som mål. Parterna ska särskilt upprätta ett samarbete för att stärka administrativa strukturer och förfaranden så att miljöfrågorna blir föremål för strategisk planering och samordning mellan de berörda aktörerna, och de ska i synnerhet koncentrera sig på att anpassa Bosnien och Hercegovinas lagstiftning till gemenskapens regelverk. Samarbetet kan också inriktas på att utarbeta strategier för en väsentlig minskning av lokal, regional och gränsöverskridande luft- och vattenförorening, även avfall och kemikalier, upprättande av en ram för effektiv, miljövänlig, hållbar och förnybar produktion och konsumtion av energi och genomförande av miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar. Ratificering och genomförande av Kyotoprotokollet ska ägnas särskild uppmärksamhet.

ARTIKEL 109

Samarbete om forskning och teknisk utveckling Parterna ska främja samarbete inom civil vetenskaplig forskning och teknisk utveckling på grundval av principen om ömsesidig nytta samt, med beaktande av tillgängliga resurser, adekvat tillträde till parternas respektive program, med förbehåll för att en tillräckligt hög grad av effektivt skydd för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter garanteras. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på området forskning och teknisk utveckling.

ARTIKEL 110

69

Regional och lokal utveckling Parterna ska sträva efter att stärka sitt samarbete om regional och lokal utveckling, i syfte att bidra till ekonomisk utveckling och minska regionala obalanser. Gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ska ägnas särskild uppmärksamhet. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på området regional utveckling.

ARTIKEL 111

Reform av den offentliga förvaltningen Samarbetet på detta område ska syfta till att främja utvecklingen av en effektiv och ansvarig offentlig förvaltning i Bosnien och Hercegovina med utgångspunkt i det reformarbete som hittills utförts på detta område. Samarbetet på detta område ska främst inriktas på institutionell uppbyggnad i enlighet med de krav som fastställs i det europeiska partnerskapet och ska bl.a. omfatta sådana aspekter som utveckling och tillämpning av öppna och opartiska rekryteringsförfaranden, personalförvaltning och karriärutveckling inom offentlig förvaltning, fortbildning samt främjande av etiska principer inom offentlig förvaltning och förstärkning av den politiska beslutsprocessen. I reformarbetet kommer vederbörlig hänsyn att tas till finanspolitiska hållbarhetsmål, däribland till aspekter rörande budgetstrukturen. Samarbetet ska omfatta offentlig förvaltning på alla nivåer i Bosnien och Hercegovina.

AVDELNING IX

FINANSIELLT SAMARBETE

ARTIKEL 112 För att uppnå målen i detta avtal kan Bosnien och Hercegovina få ekonomiskt stöd från gemenskapen i enlighet med artiklarna 5, 113 och 115 i form av gåvobistånd och lån, även lån från Europeiska investeringsbanken. Gemenskapsstödet förutsätter att Bosnien och Hercegovina gör fortsatta framsteg i sina strävanden att uppfylla de politiska Köpenhamnskriterierna och i synnerhet att det gör framsteg när det gäller att uppfylla de specifika prioriteringarna i det europeiska partnerskapet. Hänsyn ska också tas till bedömningen i de årliga rapporterna om Bosnien och Hercegovinas framsteg. Gemenskapsstödet förutsätter också att villkoren i stabiliserings- och associeringsprocessen uppfylls, särskilt stödmottagarnas åtagande att genomföra demokratiska, ekonomiska och institutionella reformer. Stödet till Bosnien och Hercegovina ska inriktas på konstaterade behov och överenskomna prioriteringar och anpassas efter landets förmåga att absorbera och återbetala stödet och efter de åtgärder som vidtas för att reformera och omstrukturera ekonomin.

ARTIKEL 113 Finansiellt stöd i form av gåvobistånd får ges i enlighet med den berörda rådsförordningen inom ramen för ett vägledande flerårigt program som baseras på årliga handlingsprogram som gemenskapen upprättar efter samråd med Bosnien och Hercegovina. Det finansiella stödet får omfatta alla samarbetsområden, i synnerhet rättsliga och inrikes frågor, tillnärmning av lagstiftning samt ekonomisk utveckling.

ARTIKEL 114 För att tillgängliga resurser ska kunna utnyttjas optimalt ska parterna se till att gemenskapens bidrag nära samordnas med bidrag från andra finansieringskällor, till exempel medlemsstaterna, andra länder och internationella finansiella institut. Parterna ska för det ändamålet regelbundet utbyta information om alla biståndskällor.

AVDELNING X

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBSTÄMMELSER

ARTIKEL 115 Härmed inrättas ett stabiliserings- och associeringsråd som ska ha till uppgift att övervaka tillämpningen och genomförandet av detta avtal. Det ska sammanträda på lämplig nivå med jämna mellanrum och när omständigheterna så kräver. Det ska behandla varje fråga av betydelse som aktualiseras inom ramen för avtalet samt varje annan bilateral eller internationell fråga av gemensamt intresse.

ARTIKEL 116 1. Stabiliserings- och associeringsrådet ska bestå av medlemmarna av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska kommissionen, å ena sidan, och medlemmar av Bosnien och Hercegovinas presidentråd, å andra sidan. 2. Stabiliserings- och associeringsrådet ska själv anta sin arbetsordning. 3. Medlemmarna i stabiliserings- och associeringsrådet får låta sig företrädas i enlighet med villkor som ska fastställas i arbetsordningen.

4. Ordförandeskapet i stabiliserings- och associeringsrådet ska växelvis innehas av en företrädare för gemenskapen och en företrädare för Bosnien och Hercegovina, i enlighet med bestämmelser som ska fastställas i arbetsordningen. 5. I ärenden som rör Europeiska investeringsbanken ska banken delta i stabiliserings- och associeringsrådets arbete som observatör.

ARTIKEL 117 För att målen i detta avtal ska nås ska stabiliserings- och associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets ram i de fall som föreskrivs i avtalet. Besluten ska vara bindande för parterna, som

71

ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa dem. Stabiliserings- och associeringsrådet får vid behov också utfärda rekommendationer. Det ska utforma sina beslut och rekommendationer i samförstånd mellan parterna.

ARTIKEL 118 1. Stabiliserings- och associeringsrådet ska i sitt arbete biträdas av en stabiliserings- och associeringskommitté, som ska bestå av företrädare för Europeiska unionens råd och företrädare för Europeiska kommissionen, å ena sidan, och företrädare för Bosnien och Hercegovinas presidentråd, å andra sidan.

2. Stabiliserings- och associeringsrådet ska i sin arbetsordning fastställa stabiliserings- och associeringskommitténs uppgifter, som bland annat ska vara att förbereda stabiliserings- och associeringsrådets sammanträden, och det ska också besluta om kommitténs arbetssätt. 3. Stabiliserings- och associeringsrådet får delegera sina befogenheter till stabiliserings- och associeringskommittén. Stabiliserings- och associeringskommittén ska i så fall fatta beslut i enlighet med villkoren i artikel 117.

ARTIKEL 119 Stabiliserings- och associeringskommittén får inrätta underkommittéer. De underkommittéer som är nödvändiga för en korrekt tillämpning av avtalet ska inrättas före utgången av det första året efter den dag då avtalet träder i kraft. En underkommitté för migrationsfrågor ska inrättas.

ARTIKEL 120 Stabiliserings- och associeringsrådet får besluta att inrätta andra särskilda kommittéer eller organ som kan biträda det i dess arbete. Stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa dessa kommittéers eller organs sammansättning, uppgifter och arbetssätt i sin arbetsordning.

ARTIKEL 121 Härmed inrättas en parlamentarisk stabiliserings- och associeringskommitté. Den ska vara ett forum för ledamöterna av Bosnien och Hercegovinas parlament och Europaparlamentet där de kan träffas och utbyta åsikter. Kommittén ska själv fastställa hur ofta den ska sammanträda. Den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av Bosnien och Hercegovinas parlament. Den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén ska själv anta sin arbetsordning. Ordförandeskapet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén ska växelvis innehas av en ledamot av Europaparlamentet och en ledamot av Bosnien och Hercegovinas parlament, i enlighet med bestämmelser som ska fastställas i dess arbetsordning.

ARTIKEL 122 Inom ramen för detta avtal åtar sig vardera parten att se till att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan diskriminering i förhållande till de egna medborgarna, har tillgång till parternas behöriga domstolar och administrativa organ för att kunna försvara sina personliga rättigheter och sin äganderätt.

ARTIKEL 123 Inget i detta avtal ska hindra en part från att vidta åtgärder som a) den anser nödvändiga för att förhindra utlämnande av upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen, b) rör produktion av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller rör forskning, utveckling eller produktion som är oumbärlig för försvarsändamål, förutsatt att åtgärderna inte försämrar konkurrensvillkoren för produkter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål, c) parten anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållande av lag och ordning eller under krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot, eller för att uppfylla förpliktelser som den har godtagit i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.

ARTIKEL 124 1. Inom de områden som omfattas av detta avtal ska, utan att detta påverkar tillämpningen av några särskilda bestämmelser i avtalet, (iiii) a) de arrangemang som Bosnien och Hercegovina tillämpar med

avseende på gemenskapen inte ge upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare eller deras bolag eller andra företag,

(jjjj) b) de arrangemang som gemenskapen tillämpar med avseende på

Bosnien och Hercegovina inte ge upphov till någon diskriminering mellan medborgare i Bosnien och Hercegovina eller bosniskhercegovinska bolag eller andra företag.

2. Punkt 1 ska inte påverka parternas rätt att tillämpa bestämmelser i sin skattelagstiftning som skiljer mellan skattebetalare som har olika bostadsort.

ARTIKEL 125 1. Parterna ska vidta alla generella eller särskilda åtgärder som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. De ska se till att målen i avtalet nås.

2. Parterna är överens om att, på begäran av någondera parten, snarast via lämpliga kanaler diskutera varje fråga om avtalets tolkning eller tillämpning eller andra relevanta aspekter av förbindelserna mellan sig. 3. Var och en av parterna ska till stabiliserings- och associeringsrådet hänskjuta varje tvist om avtalets tillämpning eller tolkning. I så fall ska artikel 126 och, i förekommande fall, protokoll 6 tillämpas.

73

Stabiliserings- och associeringsrådet får bilägga tvisten genom ett bindande beslut. 4. Om en part anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt detta avtal får den vidta lämpliga åtgärder. Innan den gör det ska den, förutom i särskilt brådskande fall, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning. Vid valet av åtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Åtgärderna ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och på begäran av den andra parten bli föremål för samråd i stabiliserings- och associeringsrådet, stabiliserings- och associeringskommittén eller varje annat organ som inrättats med stöd av artiklarna 119 eller 120. 5. Punkterna 2, 3 och 4 ska inte på något sätt påverka eller hindra tillämpning av artiklarna 30, 38, 39, 40 och 44 eller protokoll 2.

ARTIKEL 126 1. Vid tvister mellan parterna om avtalets tolkning eller tillämpning ska endera parten inge en formell begäran till den andra parten och stabiliserings- och associeringsrådet om att den fråga tvisten gäller ska lösas. Om en part anser att en åtgärd av den andra parten eller underlåtenhet från den andra partens sida att vidta åtgärder utgör ett brott mot den partens skyldigheter enligt avtalet, ska skälen för detta redovisas i den första partens formella begäran, där det i relevanta fall också ska anges att parten får anta åtgärder i enlighet med artikel 125.4. 2. Parterna ska försöka lösa tvisten genom att inleda samråd i god tro i stabiliserings- och associeringsrådet eller andra forum enligt punkt 3 i syfte att så snart som möjligt nå en för båda parterna godtagbar lösning. 3. Parterna ska förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen. Så länge tvisten inte är löst ska den diskuteras vid varje möte i stabiliserings- och associeringsrådet, såvida det inte har inletts ett skiljeförfarande enligt protokoll 6. En tvist ska anses vara löst när stabiliserings- och associeringsrådet har fattat ett bindande beslut enligt artikel 125.3 för att avgöra frågan eller har konstaterat att tvisten inte längre föreligger.

Om parterna kommer överens om det eller någon av dem begär det kan samråd om en tvist också hållas vid möten i stabiliserings- och associeringskommittén eller i någon annan relevant kommitté eller något annat relevant organ som inrättats med stöd av artikel 119 eller 120. Samråd får också äga rum i skriftlig form. All information som lämnas ut under samrådet ska betraktas som konfidentiell. 4. Om parterna inte lyckas lösa tvisten inom två månader efter det att tvistlösningsförfarandet enligt punkt 1 inleddes och den fråga som tvisten gäller faller inom tillämpningsområdet för protokoll 6, får varje part hänskjuta tvisten till skiljeförfarande enligt det protokollet.

ARTIKEL 127 Detta avtal ska inte påverka de rättigheter som enskilda och marknadsaktörer garanteras genom befintliga avtal mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, förrän likvärdiga rättigheter för dessa har uppnåtts enligt detta avtal.

ARTIKEL 128 Bilagorna I–VII samt protokollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 ska utgöra en integrerad del av avtalet.

Ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram

6

, undertecknat den 22 november 2004,

och bilagan till detta ska utgöra en integrerad del av detta avtal. Den översyn som avses i artikel 8 i ramavtalet ska göras inom stabiliserings- och associeringsrådet, som ska ha befogenhet att vid behov ändra ramavtalet.

ARTIKEL 129 Detta avtal ingås på obestämd tid. Vardera parten får säga upp avtalet genom en anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för anmälan. Vardera parten får med omedelbar verkan avbryta tillämpningen av avtalet om den andra parten underlåter att respektera någon av avtalets grundläggande delar.

ARTIKEL 130 I detta avtal avses med parter gemenskapen eller dess medlemsstater eller gemenskapen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive befogenheter, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan.

ARTIKEL 131 Detta avtal ska tillämpas på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag, å ena sidan, och på Bosnien och Hercegovinas territorium, å andra sidan.

ARTIKEL 132 Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd ska vara depositarie för detta avtal.

ARTIKEL 133 Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska,

6EUT L 192, 22.7.2005, s. 9.

75

maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och på bosniska, kroatiska och serbiska, vilka alla texter är lika giltiga.

ARTIKEL 134 Parterna ska ratificera eller godkänna detta avtal i enlighet med sina egna förfaranden. Ratificerings- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det sista ratificerings- eller godkännandeinstrumentet har deponerats.

ARTIKEL 135

Interimsavtal Om bestämmelserna i vissa delar av detta avtal, särskilt bestämmelserna om fri rörlighet för varor och de relevanta transportbestämmelserna, sätts i kraft genom ett interimsavtal mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande avslutas, är parterna överens om följande: vid tillämpning av bestämmelserna i avdelning IV, artiklarna 71 och 73 och protokollen 1, 2, 4, 5, 6 och 7 samt relevanta bestämmelser i protokoll 3 ska med den dag då avtalet träder i kraft avses den dag då interimsavtalet träder i kraft beträffande de skyldigheter som fastställs i dessa bestämmelser.

Prop. 2008/09:81

Bilaga

76

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR OCH PROTOKOLL

BILAGOR

Bilaga I (artikel 21) – Bosnien och Hercegovinas tullmedgivanden för industriprodukter med ursprung i gemenskapen

Bilaga II (artikel 27.2) – Definition av "baby beef"-produkter

Bilaga III (artikel 27) – Bosnien och Hercegovinas tullmedgivanden för jordbruksråvaror med ursprung i gemenskapen

Bilaga IV (artikel 28) – Tullar som ska tillämpas på import till gemenskapen av produkter med ursprung i Bosnien och

Hercegovina

Bilaga V (artikel 28) – Tullar som ska tillämpas på import till Bosnien och Hercegovina av produkter med ursprung i

gemenskapen

Bilaga VI (artikel 50) – Etablering: Finansiella tjänster

Bilaga VII (artikel 73) – Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter

PROTOKOLL

Protokoll 1 (artikel 25) – Om handel mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina med bearbetade

jordbruksprodukter

Protokoll 2 (artikel 42) – Om definition av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt

samarbete vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina

Protokoll 3 (artikel 59) – Om landtransport

Protokoll 4 (artikel 71) – Om statligt stöd till stålindustrin

Protokoll 5 (artikel 97) – Om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Protokoll 6 (artikel 126) – Tvistlösning

Protokoll 7 (artikel 27) – Om ömsesidiga förmånsmedgivanden för vissa viner och om ömsesidigt erkännande och

skydd och ömsesidig kontroll av benämningar på viner, spritdrycker och aromatiserade viner

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

77

BILAGA I

Bosnien och Hercegovinas tullmedgivanden

för industriprodukter med ursprung i gemenskapen

BILAGA I a

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS MEDGIVANDEN

FÖR INDUSTRIPRODUKTER

(som avses i artikel 21)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

a)

Den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 50 % av bastullsatsen.

b)

Den 1 januari det första året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att avskaffas.

KN-nummer Varuslag

2501 00

Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även

med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten:

2501 00 10

− Havsvatten och saltmoderlut

− Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning

och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel;

− − Annat:

− − − Annat:

2501 00 99

− − − − Annat

2508

Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 6806), andalusit, cyanit och sillimanit,

även brända; mullit; chamotte och dinas:

2508 70 00

− Chamotte och dinas

2511

Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), även bränt, dock inte

bariumoxid enligt nr 2816:

2511 20 00

− Naturligt bariumkarbonat (witherit)

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxidenligt

nr 2825

2523 Portlandcement,

aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller

i form av klinker:

2523 10 00

− Cementklinker

− Portlandcement:

2523 21 00

− − Vit cement, även artificiellt färgad

2523 29 00

− − Annan:

ex 2523 29 00

− − − Annan än cement som används för cementering av olje- och gaskällor

2524 Asbest:

2524 10 00

− Krokidolit

2524 90 00

− Annan:

ex 2524 90 00

− − Asbest i form av fibrer, pulver eller i flockform

2702

Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet):

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten:

− Förtätade till vätska:

2711 11 00

− − Naturgas

2711 12

− − Propan

2711 13

− − Butan

Prop. 2008/09:81

Bilaga

78

KN-nummer Varuslag

2711 19 00

− − Andra

2801

Fluor, klor, brom och jod:

2801 10 00

− Klor

2801 20 00

− Jod

2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller:

2804 10 00

− Väte

− Ädelgaser:

2804 29

− − Andra

2804 30 00

− Kväve

2804 40 00

− Syre

− Kisel:

2804 69 00

− − Annan

2804 90 00

− Selen

2807 00

Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra):

2807 00 90

− Oleum (rykande svavelsyra)

2808 00 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

2809 Fosforpentaoxid;

fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt definierade:

2809 10 00

− Fosforpentaoxid

2809 20 00

− Fosforsyra och polyfosforsyror:

ex 2809 20 00

− − Metafosforsyra

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller:

− Andra oorganiska syror:

2811 19

− − Andra:

2811 19 10

− − − Vätebromid (bromvätesyra)

2811 19 20

− − − Vätecyanid (blåsyra)

2811 19 80

− − − Andra:

ex 2811 19 80

− − − − Annan än arseniksyra

− Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller:

2811 21 00

− − Koldioxid (kolsyra)

2811 29

− − Andra

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid:

2813 90

− Andra slag:

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

2815

Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och

kaliumperoxid:

2815 20

− Kaliumhydroxid (kaustikt kali)

2815 30 00

− Natriumperoxid och kalium

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller

barium:

2816 40 00

− Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

2819 Kromoxider

och

kromhydroxider

2820 Manganoxider

2821

Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

79

KN-nummer Varuslag

som Fe

2

O

3

:

2821 20 00

− Jordpigment

2822 00 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja

2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra

metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider:

2825 20 00

− Litiumoxid och litiumhydroxid

2825 30 00

− Vanadinoxider och vanadinhydroxider

2825 40 00

− Nickeloxider och nickelhydroxider

2825 50 00

− Kopparoxider och kopparhydroxider

2825 60 00

− Germaniumoxider och zirkoniumdioxid

2825 70 00

− Molybdenoxider och molybdenhydroxider

2825 80 00

− Antimonoxider

2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter:

− Fluorider:

2826 12 00

− − Av aluminium

2826 30 00

− Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)

2826 90

− Andra slag:

2826 90 80

− − Andra:

ex 2826 90 80

− − − Fluorosilikater, andra än av natrium eller kalium

2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider:

2827 10 00

− Ammoniumklorid (salmiak)

2827 20 00

− Kalciumklorid

− Andra klorider:

2827 31 00

− − Magnesiumklorid

2827 32 00

− − Aluminiumklorid

2827 39

− − Andra:

2827 39 10

− − − Av tenn

2827 39 85

− − − Andra

− Kloridoxider och hydroxidklorider:

2827 41 00

− − Av koppar

2827 49

− − Andra:

− Bromider och bromidoxider:

2827 51 00

− − Natriumbromid och kaliumbromid

2827 59 00

− − Andra

2827 60 00

− Jodider och jodidoxider:

ex 2827 60 00

− − Andra än kaliumjodid

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter:

2828 90 00

− Andra slag

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater

2830

Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade:

2830 90

− Andra slag

Prop. 2008/09:81

Bilaga

80

KN-nummer Varuslag

2831

Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater:

2831 90 00

− Andra slag

2832 Sulfiter;

tiosulfater

2833 Sulfater;

alunarter; peroxosulfater (persulfater):

− Natriumsulfater:

2833 19 00

− − Andra

− Andra sulfater:

2833 21 00

− − Magnesiumsulfater

2833 22 00

− − Aluminiumsulfat

2833 24 00

− − Nickelsulfater

2833 25 00

− − Kopparsulfater

2833 29

− − Andra:

2833 29 20

− − − Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat

2833 29 30

− − − Koboltsulfater; titansulfater

ex 2833 29 30

− − − − Titansulfater

2833 29 60

− − − Blysulfater

2833 29 90

− − − Andra:

ex 2833 29 90

− − − − Andra än av tenn eller mangan

2833 30 00

− Alunarter

2833 40 00

− Peroxosulfater (persulfater)

2834 Nitriter;

nitrater:

2834 10 00

− Nitriter

2835 Fosfinater

(hypofosfiter),

fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt

definierade:

2835 10 00

− Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter)

− Fosfater:

2835 22 00

− − Mononatrium- och dinatriumfosfat

2835 24 00

− − Kaliumfosfater

2835 26

− − Andra kalciumfosfater:

2835 29

− − Andra

− Polyfosfater:

2835 39 00

− − Andra

2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande

ammoniumkarbamat:

− Andra slag:

2836 92 00

− − Strontiumkarbonat

2837 Cyanider,

cyanidoxider och komplexa cyanider:

− Cyanider och cyanidoxider:

2837 19 00

− − Andra

2839 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller:

2839 90

− Andra slag:

2839 90 90

− − Andra:

ex 2839 90 90

− − − Blysulfater

2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

81

KN-nummer Varuslag

− Manganiter, manganater och permanganater:

2841 69 00

− − Andra

2841 80 00

− Volframater

2841 90

− Andra slag:

2841 90 85

− − Andra:

ex 2841 90 85

− − − Aluminater

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, även inte

kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller:

− Silverföreningar:

2843 21 00

− − Silvernitrat

2843 29 00

− − Andra

2843 30 00

− Guldföreningar

2843 90

− Andra föreningar; amalgamer:

2844

Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila

kemiska grundämnen och isotoper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper;

blandningar och återstoder innehållande dessa produkter

2845

Isotoper som inte omfattas av nr 2844; oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper,

även inte kemiskt definierade:

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av

blandningar av dessa metaller

2848 00 00

Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid (fosforjärn)

2849

Karbider, även inte kemiskt definierade:

2849 90

− Andra slag

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av

sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849

2852 00 00

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med undantag av amalgamer:

ex 2852 00 00

− Fulminater eller cyanider

2853 00

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten

av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft;

amalgamer, med undantag av amalgamer av ädla metaller

2903 Halogenderivat

av

kolväten:

− Mättade klorderivat av acykliska kolväten:

2903 11 00

− − Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid)

2903 13 00

− − Triklormetan (kloroform)

2903 19

− − Andra:

2903 19 10

− − − 1,1,1-Trikloretan (metylkloroform)

− Omättade klorderivat av acykliska kolväten:

2903 29 00

− − Andra

− Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten:

2903 31 00

− − Etylendibromid (ISO) (1,2dibrometan)

2903 39

− − Andra

− Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener:

2903 52 00

− − Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO)

2903 59

− − Andra

Prop. 2008/09:81

Bilaga

82

KN-nummer Varuslag

2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade:

2904 10 00

− Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar av sådana derivat

2904 20 00

− Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper:

ex 2904 20 00

− − Andra än propan-1,2,3-triyltrinitrat

2904 90

− Andra slag

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

− Mättade monoalkoholer:

2905 11 00

− − Metanol (metylalkohol)

− Omättade monoalkoholer:

2905 29

− − Andra

− Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alkoholer:

2905 51 00

− − Etklorvynol (INN)

2905 59

− − Andra

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

− Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer:

2906 13

− − Steroler och inositoler:

2906 13 10

− − − Steroler:

ex 2906 13 10

− − − − Kolesterol

− Aromatiska alkoholer:

2906 29 00

− − Andra:

ex 2906 29 00

− − − Cinnamylalkohol

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer:

− Andra slag:

2908 99

− − Andra:

2908 99 90

− − − Andra slag:

ex 2908 99 90

− − − − Andra än dinitroortokresoler eller andra etrar av andra nitroderivat

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider,

ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av

sådana föreningar:

− Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:

2909 19 00

− − Andra

2909 20 00

− Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana

etrar

2909 30

− Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:

− − Bromderivat:

2909 30 31

− − − Pentabromodifenyleter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoxi)bensen

2909 30 35

− − − 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etan avsedd att användas vid tillverkning av

akrylnitrilbutadien-styren (ABS)

2909 30 38

− − − Andra

2909 30 90

− − Andra

2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringensamt halogen-,

sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

2910 40 00

− Dieldrin (ISO, INN)

2910 90 00

− Andra slag

2911 00 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

83

KN-nummer Varuslag

nitrosoderivat av sådana föreningar

2912

Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd:

− Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion:

2912 11 00

− − Metanal (formaldehyd)

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och

peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

− Ättiksyra och salter av ättiksyra; ättiksyra; ättiksyraanhydrid:

2915 29 00

− − Andra

2915 60

− Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa syror

2915 70

− Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror:

2915 70 15

− − Palmitinsyra

2917

Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-,

sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

− Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;

derivat av sådana föreningar:

2917 12

− − Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra:

2917 12 10

− − − Adipinsyra och salter av adinpinsyra

2917 13

− − Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa syror

2917 19

− − Andra:

2917 19 10

− − − Malonsyra samt salter och estrar av malonsyra

2917 20 00

− Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider,

peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar

− Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;

derivat av sådana föreningar:

2917 34

− − Andra estrar av ortoftalsyra:

2917 34 10

− − − Dibutylortoftalater

2920

Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider)

och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

2920 90

− Andra slag:

2920 90 10

− − Estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter samt halogen-, sulfo-, nitro- och

nitrosoderivat av sådana föreningar:

ex 2920 90 10

− − − Estrar av kolsyra och derivat av sådana föreningar; derivat av svavelsyra

2920 90 85

− − Andra:

ex 2920 90 85

− − − Nitroglycerin; andra estrar av kolsyra och derivat av sådana föreningar;

pentaeritrityltetranitrat

2921

Föreningar med aminofunktion:

− Aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar:

2921 41 00

− − Anilin och salter av anilin:

ex 2921 41 00

− − − Anilin

2922

Aminoföreningar med syrefunktion:

− Aminoalkoholer, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion, samt deras etrar och

estrar; salter av sådana föreningar:

2922 11 00

− − Monoetanolamin och salter av monoetanolamin:

ex 2922 11 00

− − − Salter av monoetanolamin

Prop. 2008/09:81

Bilaga

84

KN-nummer Varuslag

2922 12 00

− − Dietanolamin och salter av dietanolamin:

ex 2922 12 00

− − − Salter av dietanolaminon

2922 13

− − Trietanolamin och salter av trietanolamin:

2922 13 90

− − − Salter av trietanolamin

− Aminonaftoler och andra aminofenoler, andra än sådana som har mer än ett slagssyrefunktion,

samt deras etrar och estrar; salter av sådana föreningar:

2922 21 00

− − Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror

2922 29 00

− − Andra

ex 2922 29 00

− − − Anisidiner, dianisidiner, fenetidiner samt salter av dessa föreningar

− Aminosyror, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion och deras estrar; salter av

sådana föreningar:

2922 41 00

− − Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar:

2922 42 00

− − Glutaminsyra och salter av glutaminsyra

ex 2922 42 00

− − − Andra än natriumglutamin

2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider,

även inte kemiskt definierade:

2923 10 00

− Kolin och salter av kolin:

ex 2923 10 00

− − Andra än kolinklorid eller succinylkolinjodid

2924

Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion:

− Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av

sådana föreningar:

2924 19 00

− − Andra:

ex 2924 19 00

− − − Acetamid eller asparagin och salter därav

− Cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sådana

föreningar:

2924 23 00

− − 2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-acetamidobensoesyra

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med

iminofunktion:

− Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar:

2925 12 00

− − Glutetimid (INN)

2925 19

− − Andra

2926 Föreningar

med

nitrilfunktion:

2926 90

− Andra slag:

2926 90 20

− − Isoftalonitril

2930 Svavelorganiska

föreningar:

2930 20 00

− Tiokarbamater och ditiokarbamater

2930 30 00

− Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram

2930 90

− Andra slag:

2930 90 85

− − Andra:

ex 2930 90 85

− − − Tioamider (utom tiourea) och tioetrar

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er):

− Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hydrogenerad) i sin struktur:

2933 61 00

− − Melamin

2933 69

− − Andra:

2933 69 10

− − − Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

85

KN-nummer Varuslag

(hexogen, trimetylentrinitramin)

− Laktamer:

2933 72 00

− − Klobazam (INN) och metyprylon (INN)

2933 79 00

− − Andra

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av

glykosider:

2938 90

− Andra slag:

2938 90 90

− − Andra:

ex 2938 90 90

− − − Andra saponiner

2939

Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat

av växtalkaloider:

2939 20 00

− Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen

− Andra:

2939 91

− − Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetaminracemate; salter,

estrar och andra derivat av sådana ämnen:

− − − Kokain och salter av kokain:

2939 91 11

− − − − Råkokain

2939 91 19

− − − − Andra

2939 91 90

− − − Andra

2939 99 00

− − Andra:

ex 2939 99 00

− − − Andra än butylskopolamin eller kapsaicin

2940 00 00

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos; sockeretrar,

sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra

än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939

2941 Antibiotika:

2941 10

− Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur; salter av dessa ämnen:

2941 10 10

− − Amoxicillin (INN) och salter därav

2941 10 20

− − Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN) och salter därav

3102

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska:

− Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat

dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat:

3102 29 00

− − Andra slag

3102 30

− Ammoniumnitrat, även löst i vatten:

3102 30 10

− − Löst i vatten

3102 30 90

− − Annan:

ex 3102 30 90

− − − Annat än ammoniumnitrat avsett för sprängmedel, poröst

3102 40

− Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan

gödselverkan

3102 50

− Natriumnitrat:

3102 50 10

− − Naturligt natriumnitrat

3102 50 90

− − Annat:

ex 3102 50 90

− − − Med ett kväveinnehåll av mer än 16,3 %

3103

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska:

3103 10

− Superfosfater

Prop. 2008/09:81

Bilaga

86

KN-nummer Varuslag

3103 90 00

− Andra slag:

ex 3103 90 00

− − Andra än fosfater, berikade med kalcium

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor

och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i

förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg:

3105 10 00

− Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en

bruttovikt av högst 10 kg

3105 20

− Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium

(NPK-gödselmedel):

3105 30 00

− Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

− Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor:

3105 51 00

− − Innehållande nitrater och fosfater

3105 59 00

− − Andra

3105 60

− Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

3202

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; även innehållande naturliga garvämnen;

enzymatiska garveripreparat:

3202 90 00

− Andra slag

3205 00 00

Substratpigment; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av substratpigment

3206

Andra färgämnen; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel, som inte omfattas av nr 3203,

3204 eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, även kemiskt

definierade:

3206 20 00

− Pigment och preparat på basis av kromföreningar

− Andra färgämnen och preparat:

3206 41 00

− − Ultramarin och preparat på basis av ultramarin

3206 42 00

− − Litopon och andra pigment och preparat på basis av zinksulfid

3206 49

− − Andra:

3206 49 30

− − − Pigment och preparat på basis av kadmiumföreningar

3206 49 80

− − − Andra:

ex 3206 49 80

− − − − På basis av kimrök; zinkgrått

3208

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt

modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar

enligt anmärkning 4 till detta kapitel

3209

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt

modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium:

3212

Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke vattenhaltigtmedium, i flytande

form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; brons- och

färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:

3212 90

− Andra slag

3213

Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande

färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller

förpackningar

3214

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; icke

eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d.:

3214 10

− Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger

3215

Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncentrerade eller i fast form:

3215 90

− Andra slag

3303 00

Parfymer och luktvatten

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

87

KN-nummer Varuslag

3304

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än medikamenter), inbegripet

solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr

3305 Hårvårdsmedel

3306

Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pulver för fästande av tandproteser; tråd

för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar:

3306 20 00

− Tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd)

3306 90 00

− Andra slag

3307

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk,

badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel,

inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även

oparfymerade och även med desinficerande egenskaper:

3307 10 00

− Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning

3307 30 00

− Parfymerat badsalt och andra badpreparat

− Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegripet luktgivande preparat som

används vid religiösa ceremonier:

3307 41 00

− − "Agarbatti" och andra luktgivande preparat som verkar genom bränning

3307 49 00

− − Andra

3307 90 00

− Andra slag

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av

stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva produkter och

preparat för rengöring av huden, i form av vätska eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även

innehållande tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med

tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

− Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken

samt papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa

eller annat rengöringsmedel:

3401 19 00

− − För annat ändamål

3401 20

− Tvål och såpa i annan form:

3402

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel(inbegripet

tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som

omfattas av nr 3401:

3402 20

− Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar:

3402 20 20

− − Ytaktiva preparat

3402 90

− Andra slag:

3402 90 10

− − Ytaktiva preparat

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

3404 90

− Andra slag:

3404 90 10

− − Beredda vaxer, inbegripet förseglingsvax

3404 90 80

− − Andra:

ex 3404 90 80

− − − Andra än kemiskt modifierad lignit

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver

och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst

gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer

enligt nr 3404:

3405 10 00

− Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller läder

3405 20 00

− Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöbler eller andra trävaror

3405 30 00

− Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än metallpolermedel

Prop. 2008/09:81

Bilaga

88

KN-nummer Varuslag

3405 90

− Andra slag:

3405 90 90

− − Andra

3406 00

Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d.:

3407 00 00

Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för barn; så kallad dentalvax samt

avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av

plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips

3601 00 00

Krut

3602 00 00

Beredda sprängämnen, andra än krut

3603 00

Stubin; tändhattar; ivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska):

3604

Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar:

3604 10 00

− Fyrverkeripjäser

3604 90 00

− Andra slag:

ex 3604 90 00

− − Andra än regnraketer

3605 00 00

Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604

3606

Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former; varor av brännbara ämnen

enligt anmärkning 2 till detta kapitel

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än

papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar

bildframställning, även i form av filmpaket:

3701 10

− Röntgenplåtar och röntgenfilm

3701 20 00

− Film avsedd för omedelbar bildframställning

− Andra slag:

3701 91 00

− − För färgfotografering (polykrom)

3701 99 00

− − Andra

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller

textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

3703

Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, strålningskänsliga, oexponerade

3704 00

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk

textilvara, exponerade men inte framkallade

3705

Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och framkallade, med undantag av kinofilm:

3705 10 00

− Film för offsetreproduktion

3705 90

− Andra slag:

3705 90 10

− − Mikrofilm:

ex 3705 90 10

− − − Innehållande text för vetenskapliga eller yrkesmässiga ändamål

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra

produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-,

pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon

annanstans:

− Andra slag:

3809 91 00

− − Av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom liknande industrier

3809 92 00

− − Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier:

ex 3809 92 00

− − − Andra än ofullständiga preparat

3809 93 00

− − Av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom liknande industrier:

ex 3809 93 00

− − − Andra än ofullständiga preparat

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vidlödning eller

svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen;

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

89

KN-nummer Varuslag

preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning,

viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor(inbegripet

bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

− Preparat för motverkande av knackning:

3811 11

− − På basis av blyföreningar

− Tillsatsmedel för smörjoljor:

3811 29 00

− − Andra

3811 90 00

− − Andra slag

3813 00 00

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

3814 00

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon

annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

3815 Reaktionsinitiatorer,

reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda eller

inbegripna någon annanstans:

− Katalysatorer utfällda på en bärsubstans:

3815 11 00

− − Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel

3815 12 00

− − Med ädel metall eller föreningar av ädel metall som aktiv beståndsdel

3817 00

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas

av nr 2707 eller 2902:

3819 00 00

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte

innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur

bituminösa mineral

3820 00 00

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

3821 00 00

Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade

organismer) eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från

kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av

naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 10 00

− Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

3824 30 00

− Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel

3824 40 00

− Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong

3824 50

− Murbruk och betong, inte eldfasta:

3824 90

− Andra:

3824 90 15

− − Jonbytare

3824 90 20

− − Getter för vakuumrör

3824 90 25

− − Salter av träsyra (t.ex. kalciumsalter); rått kalciumtartrat; rått kalciumcitrat

3824 90 35

− − Rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel

− − Andra:

3824 90 50

− − − Preparat för galvanoteknik

3824 90 55

− − − Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer för fetter)

− − − Produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk:

3824 90 61

− − − − Mellanprodukter från framställning av antibiotika, erhållna genom fermentering av

Streptomyces tenebrarius, även torkade, avsedda att användas för tillverkning av för människor

avsedda medikamenter enligt nr 3004

3824 90 62

− − − − Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter

Prop. 2008/09:81

Bilaga

90

KN-nummer Varuslag

3824 90 64

− − − − Andra

3824 90 65

− − − Hjälpmedel för gjuterier (andra än sådana som omfattas av nr 3824 10 00)

3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon

annanstans; kommunalt avfall; avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning 6 till detta

kapitel

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form:

3901 20

− Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD):

3901 20 90

− − Annat

3901 90

− Andra slag:

3901 90 10

− − Jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av eten, isobutylakrylat och metakrylsyra

3901 90 20

− − A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampolymer och polystyren, innehållande

högst 35 viktprocent styren, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till detta kapitel

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form:

3902 10 00

− Polypropen

3902 20 00

− Polyisobuten

3902 90

− Andra slag:

3902 90 10

− − A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampolymer och polystyren, innehållande

högst 35 viktprocent styren, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till detta kapitel

3902 90 20

− − Polybuten-(1), en sampolymer av buten-(1) och eten, innehållande högst 10 viktprocent eten,

eller en blandning av polybuten-(1) med polyeten och/eller polypropen, innehållande högst

10 viktprocent polyeten och/eller högst 25 viktprocent polypropen, i någon av de former som är

nämnda i anmärkning 6 b till detta kapitel

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form:

− Annan polyvinylklorid:

3904 21 00

− − Inte mjukgjord

3904 22 00

− − Mjukgjord

3904 50

− Polymerer av vinylidenklorid

3904 90 00

− − Andra slag

3906

Akrylpolymerer i obearbetad form:

3906 90

− Andra slag:

3906 90 10

− − Poly[N-(3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid]

3906 90 20

− − Sampolymer av 2-diisopropylaminoetylmetakrylat och dekylmetakrylat, lösta i N,

Ndimetylacetamid, med en sampolymerhalt av minst 55 viktprocent

3906 90 30

− − Sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, innehållande minst 10 men högst

11 viktprocent 2-etylhexylakrylat

3906 90 40

− − Sampolymer av akrylnitril och metylakrylat modifierad med polybutadienakrylnitril (NBR)

3906 90 50

− − Polymerisationsprodukter av akrylsyra, alkylmetakrylat och liten mängd andra monomerer,

avsedda att användas som förtjockningsmedel vid framställning av pastor för textiltryckning

3906 90 60

− − Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som innehåller en ändlös karboxigrupp

som ersättningsprodukt, med minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blandad med

kiseldioxid

3907

Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser,

polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form:

3907 30 00

− Epoxihartser

3907 50 00

− Alkydhartser

− Andra polyestrar:

3907 91

− − Omättade:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

91

KN-nummer Varuslag

3909

Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form:

3909 30 00

− Andra aminoplaster

3909 50

− Polyuretaner:

3909 50 10

− − Polyuretan av 2,2’-(tert-butylimino)dietanol och 4,4’-metylendicyklohexyldiisocyanat,i form

av en lösning i N, N-dimetylacetamid innehållande minst 50 viktprocentpolymer

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i

obearbetad form:

− Cellulosaacetater:

3912 12 00

− − Mjukgjorda

− Cellulosaetrar:

3912 39

− − Andra:

3912 39 20

− − − Hydroxipropylcellulosa

3912 90

− Andra slag:

3912 90 10

− − Cellulosaestrar

3913

Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner

och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad

form:

3913 10 00

− Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra

3913 90 00

− Andra slag:

ex 3913 90 00

− − Kasein eller gelatin

3915

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot:

3916

Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt stavar, stänger och strängar (inbegripet

profilerade stänger och strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av plast

3917

Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) och andra tillbehör till rör eller

slangar, av plast:

− Styva rör:

3917 21

− − Av polymerer av eten:

3917 21 10

− − − Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte

bearbetade på annat sätt

3917 22

− − Av polymerer av propen:

3917 22 10

− − − Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte

bearbetade på annat sätt

3917 22 90

− − − Andra:

ex 3917 22 90

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3917 23

− − Av polymerer av vinylklorid:

3917 23 10

− − − Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte

bearbetade på annat sätt

3917 23 90

− − − Andra:

ex 3917 23 90

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3917 29

− − Av annan plast:

− − − Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte

bearbetade på annat sätt:

3917 29 12

− − − − Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt

modifierade

3917 29 15

− − − − Av additionspolymerisationsprodukter

Prop. 2008/09:81

Bilaga

92

KN-nummer Varuslag

3917 29 19

− − − − Andra

3917 29 90

− − − Andra:

ex 3917 29 90

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

− Andra rör samt slangar:

3917 32

− − Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, inte försedda med

kopplingsanordningar e.d.:

− − − Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte

bearbetade på annat sätt:

3917 32 10

− − − − Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt

modifierade

− − − − Av additionspolymerisationsprodukter:

3917 32 31

− − − − − Av polymerer av eten

3917 32 35

− − − − − Av polymerer av vinylklorid

3917 32 39

− − − − − Andra

3917 32 51

− − − − Andra

− − − Andra:

3917 32 99

− − − − Andra

3917 33 00

− − Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, försedda med

kopplingsanordningar e.d.

ex 3917 33 00

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3917 39

− − Andra:

− − − Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte

bearbetade på annat sätt:

3917 39 12

− − − − Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt

modifierade

3917 39 15

− − − − Av additionspolymerisationsprodukter

3917 39 19

− − − − Andra

3917 39 90

− − − Andra:

ex 3917 39 90

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3917 40 00

− Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar:

ex 3917 40 00

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3918

Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller

takbeklädnad av plast enligt definition i anmärkning 9 till detta kapitel:

3919

Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i

rullar:

3919 10

− I rullar med en bredd av högst 20 cm:

− − Remsor, som överdragits med ovulkat naturgummi eller syntetgummi:

3919 10 11

− − − Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten

3919 10 13

− − − Av inte mjukgjord polyvinylklorid

3919 10 19

− − − Andra

− − Andra:

− − − − Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt

modifierade:

3919 10 31

− − − − Av polyestrar

3919 10 38

− − − − Andra

− − − Av additionspolymerisationsprodukter:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

93

KN-nummer Varuslag

3919 10 61

− − − − Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten

3919 10 69

− − − − Andra

3919 10 90

− − − Andra

3919 90

− Andra slag:

3919 90 10

− − Vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär

form

− − Andra:

3919 90 90

− − − Andra

3920

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta,

laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material:

3920 10

− Av polymerer av eten:

− − Med en tjocklek av högst 0,125 mm:

− − − Av polyeten med en specifik vikt av:

− − − − Mindre än 0,94:

3920 10 23

− − − − − Polyetylenfilm, med en tjocklek av minst 20 mikrometer men högst 40 mikrometer,

avsedd för framställning av fotoresistfilm som används vid tillverkning av halvledare eller tryckta

kretsar

− − − − − Andra:

− − − − − − Inte tryckta:

3920 10 24

− − − − − − − Sträckt film

3920 10 26

− − − − − − − Andra

3920 10 27

− − − − − − Tryckta

3920 10 28

− − − − Minst 0,94

3920 20

− Av polymerer av propen

− Av polymerer av vinylklorid:

3920 43

− − Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel

3920 49

− − Andra

− Av akrylpolymerer:

3920 51 00

− − Av polymetylmetakrylat

3920 59

− − Andra

− Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller andra polyestrar:

3920 61 00

− − Av polykarbonater

3920 62

− − Av polyetentereftalat

3920 63 00

− − Av omättade polyestrar

3920 69 00

− − Av andra polyestrar

− Av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat:

3920 71

− − Av cellulosaregenerat

3920 73

− − Av cellulosaacetat

3920 79

− − Av andra cellulosaderivat

− Av annan plast:

3920 91 00

− − Av polyvinylbutyral

3920 92 00

− − Av polyamider

3920 93 00

− − Av aminoplaster

Prop. 2008/09:81

Bilaga

94

KN-nummer Varuslag

3920 94 00

− − Av fenoplaster

3920 99

− − Av annan plast

3921

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast:

− Porösa produkter:

3921 11 00

− − Av polymerer av styren

3921 12 00

− − Av polymerer av vinylklorid

3921 14 00

− − Av cellulosaregenerat

3921 19 00

− − Av annan plast

3921 90

− Andra produkter

3922

Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar,

spolcisterner och liknande sanitetsartiklar, av plast

3923

Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra

förslutningsartiklar av plast: proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast:

3924

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast:

3925

Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3926

Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 3901–3914:

3926 10 00

− Kontors- och skolartiklar

3926 20 00

− Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar)

3926 30 00

− Beslag till möbler, karosserier o.d.

3926 40 00

− Statyetter och andra prydnadsartiklar

3926 90

− Andra slag:

3926 90 50

− − Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till avloppsledningar

− − Andra:

3926 90 92

− − − Tillverkade av duk

4002

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller

remsor; blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002, i obearbetad form

eller i form av plattor, duk eller remsor:

− Styren-butadiengummi (SBR); karboxylstyren-butadiengummi (XSBR):

4002 19

− − I annan form

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk

eller remsor:

4005 20 00

− Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt nr 4005 10

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi:

4011 10 00

− Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar

4011 30 00

− Av sådana slag som används på luftfartyg:

ex 4011 30 00

− − − − Andra än sådana som är avsedda att användas i civila luftfartyg

4014

Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar), av mjukgummi, även med delar av

hårdgummi:

4014 10 00

− Kondomer

4016

Andra varor av mjukgummi:

− Andra slag:

4016 92 00

− − Radergummin

4016 94 00

− − Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara

4016 99

− − Andra:

− − − Andra:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

95

KN-nummer Varuslag

− − − − För motorfordon enligt nr 8701–8705:

4016 99 52

− − − − − Delar av gummi förenat med metall

4016 99 58

− − − − − Andra

− − − − Andra:

4016 99 91

− − − − − Delar av gummi förenat med metall:

ex 4016 99 91

− − − − – Andra än för tekniskt bruk, avsedda att användas i civila luftfartyg

4016 99 99

− − − − − Andra:

ex 4016 99 99

− − − − – Andra än för tekniskt bruk, avsedda att användas i civila luftfartyg

4104

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller

av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda

4105

Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull, även spaltade men inte

vidare beredda

4106

Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även

spaltade men inte vidare beredda

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av

nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även

spaltat, annat än läder enligt nr 4114

4112 00 00

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till

pergament, av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till

pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

4114

Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder och laminerat lackläder; metalliserat

läder

4115

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar; avklipp

och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läderpulver:

4115 10 00

− Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar

4205 00

Andra varor av läder eller konstläder:

− Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller mekaniska redskap eller för annat

tekniskt ändamål:

4205 00 11

− − Transportband

4205 00 19

− − Andra

4402

Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat

4403

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor:

4403 10 00

− Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat

eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm:

− Andra slag:

4407 91

− − Av ek (Quercus spp.)

4407 92 00

− − Av bok (Fagus spp.)

4407 93

− − Av lönn (Acer spp.)

4407 94

− − Av körsbärsträ (Prunus spp.)

4407 95

− − Av ask (Fraxinus spp.)

4407 99

− − Annat:

4407 99 20

− − − Längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Prop. 2008/09:81

Bilaga

96

KN-nummer Varuslag

− − − Annat:

4407 99 25

− − − − Hyvlat

4407 99 40

− − − − Slipat

− − − − Andra:

4407 99 91

− − − − − Av poppel

4407 99 98

− − − − − Annat

4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för

plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret

eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av

högst 6 mm:

4408 90

− Andra slag

4409

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat,

falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller

sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av

trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä

4416 00 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä,

inbegripet tunnstav

4417 00 00

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt

borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor

samt vissa takspån ("shingles" och "shakes"):

4418 60 00

− Stolpar och bjälkar

4418 90

− Andra slag

4419 00

Bords- och köksartiklar av trä

4420

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar,

av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i

kapitel 94

4421

Andra varor av trä

4503

Varor av naturkork:

4503 90 00

− Andra slag

4601

Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band;

flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter

eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar(t.ex. mattor och gallerverk)

4602

Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av

varor enligt nr 4601; artiklar av luffa:

4602 90 00

− Andra slag

4707

Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor):

4707 20 00

− Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i

mälden

4802

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning

eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och hålremsor, i

rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av papper enligt

nr 4801 eller 4803; papper och papp, handgjorda:

4802 10 00

− Papper och papp, handgjorda

4802 20 00

− Papper och papp av sådana slag som används för tillverkning av papper och papp som är

ljuskänsliga, värmekänsliga eller elektrokänsliga

ex 4802 20 00

− − Grundpapp för foto

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

97

KN-nummer Varuslag

4802 40

− Tapetråpapper

− Annat papper och annan papp, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller

kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör 10 viktprocent av det totala

fiberinnehållet:

4802 56

− − Vägande minst 40 g/m2 men högst 150 g/m2, i ark hos vilka i ovikt skick den ena sidan inte är

längre än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm:

4802 56 20

− − − Hos vilka den ena sidan är 297 mm och den andra sidan är 210 mm (A4 format)

ex 4802 56 20

− − − − Annat än karbonråpapper

4802 56 80

− − − Annan:

ex 4802 56 80

− − − − Annat än träfritt tryckt eller mekaniskt skrivpapper eller taperåpapper, annat än

karbonråpapper

4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor

enligt nr 4802 eller 4803:

− Kraftliner:

4804 11

− − Oblekt

4804 19

− − Annan

− Kraftsäckspapper:

4804 29

− − Annat

− Annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m2:

4804 39

− − Annat

− Annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2:

4804 49

− − Annat

− Annan kraftpapp, vägande minst 225 g/m2:

4804 52

− − Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än95 viktprocent av

det totala fiberinnehållet

4804 59

− − Annan

4805

Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, inte vidare bearbetade eller

behandlade än vad som anges i anmärkning 3 till detta kapitel:

− Vågningspapper:

4805 11 00

− − Halvkemiskt vågningspapper

4805 12 00

− − Vågningspapper av halmmassa

4805 19

− − Annat

− Testliner:

4805 24 00

− − Vägande högst 150 g/m2

4805 25 00

− − Vägande mer än 150 g/m2

4805 30

− Omslagspapper av sulfitmassa

− Annat:

4805 91 00

− − Vägande högst 150 g/m2

4805 92 00

− − Vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2

4805 93

− − Vägande minst 225 g/m2

4808

Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana ytskikt), kräppade, plisserade,

präglade eller perforerade, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803

4809

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (inbegripet

belagt, bestruket eller impregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), även tryckta, i rullar eller

ark

Prop. 2008/09:81

Bilaga

98

KN-nummer Varuslag

4810

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra

oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade,

ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek:

− Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat

grafiskt ändamål:

4810 39 00

− − Andra

− Annat papper och annan papp:

4810 92

− − Flerskiktade

4810 99

− − Andra

4811

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, impregnerade,

överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark,

oavsett storlek, med undantag av varor enligt nr 4803, 4809 och 4810:

4811 10 00

− Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt

− Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning:

4811 41

− − Självhäftande

4811 49 00

− − Andra

− Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister):

4811 51 00

− − Blekta, vägande mer än 150 g/m2

4811 59 00

− − Andra:

ex 4811 59 00

− − − Andra än tryckta tapetpapper för framställning av laminat, försköning av träplankor,

impregnering, etc.

4813

Cigarettpapper, även tillskuret eller i häften; cigaretthylsor:

4813 10 00

− Cigarettpapper i häften; cigaretthylsor

4813 20 00

− Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm

4813 90

− Andra slag:

4813 90 90

− − Andra slag:

ex 4813 90 90

− − − Inte impregnerade, i rullar med en bredd av mer än 15 cm eller i kvadratiska eller

rektangulära ark, där ena sedan är mer än 36 cm

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med

undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i

askar:

4816 20 00

− Självkopierande papper

4822

Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp (även perforerade

eller härdade)

4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd

storlek eller form; andra varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av

cellulosafibrer:

4823 20 00

− Filtrerpapper och filtrerpapp

4823 40 00

− Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registrerande apparater

4823 90

− Andra slag:

4823 90 40

− − Papper och annan papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat

grafiskt ändamål

4823 90 85

− − Andra:

ex 4823 90 85

− − −Andra än packningar, tätningar o.d. för civila luftfartyg

4901

Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad:

− Andra slag:

4901 91 00

− − Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

99

KN-nummer Varuslag

ex 4901 91 00

− − − Andra lexikon

4908 Dekalkomanier:

4908 90 00

− Andra slag

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

5007 10 00

− Vävnader av bourettesilke

5106

Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar:

5106 10

− Innehållande minst 85 viktprocent ull

5106 20

− Innehållande mindre än 85 viktprocent ull:

5106 20 10

− − Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår

5108

Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

5109

Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

5112

Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår:

5112 30

− Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer:

5112 30 10

− − Vägande högst 200 g/m2

5112 90

− Andra kamgarnsvävnader:

5112 90 10

− − Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textilmaterial enligt kapitel 50

− − Andra:

5112 90 91

− − − Vägande högst 200 g/m2

5211

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning

huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande mer än 200 g/m2:

− Av olikfärgade garner:

5211 42 00

− − Denim

5306

Garn av lin

5307

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn:

5308 20

− Garn av mjukhampa:

5308 90

− Andra slag:

− − Ramigarn, med en längdvikt av:

5308 90 12

− − − Minst 277,8 decitex (högst nr 36)

5308 90 19

− − − Mindre än 277,8 decitex (över nr 36)

5308 90 90

− − Andra

5501

Fiberkabel av syntetfilament:

5501 30 00

− Av akryl eller modakryl

5502 00

Fiberkabel av regenatfilament:

5502 00 80

− Annan

5601

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock)

samt stoft och noppor av textilmaterial:

5601 10

− Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av vadd

− Vadd; andra varor av vadd:

5601 21

− − Av bomull

5601 22

− − Av konstfibrer:

− − − Andra:

5601 22 91

− − − − Av syntetiska fibrer

Prop. 2008/09:81

Bilaga

100

KN-nummer Varuslag

5601 22 99

− − − − Av regenatfibrer

5601 29 00

− − Andra

5601 30 00

− Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

5602 10

− Nålfilt och fibermaskbondad duk:

− Annan filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

5602 29 00

− − Av annat textilmaterial

5602 90 00

− Andra slag

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

− Av konstfilament:

5603 11

− − Med en vikt av högst 25 g/m2:

5603 11 10

− − − Överdragen eller belagd

5603 12

− − Med en vikt av mer än 25 g/m2, men högst 70 g/m2:

5603 12 10

− − − Överdragen eller belagd

5603 13

− − Med en vikt av mer än 70 g/m2, men högst 150 g/m2:

5603 13 10

− − − Överdragen eller belagd

5603 14

− − Med en vikt av mer än 150 g/m2:

5603 14 10

− − − Överdragen eller belagd

− Annat:

5603 91

− − Med en vikt av högst 25 g/m2

5603 93

− − Med en vikt av mer än 70 g/m2, men högst 150 g/m2

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405,

impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi

eller plast:

5604 90

− Andra slag

5605 00 00

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i

förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

5606 00

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt

nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock);

chainettegarn:

5608

Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller i avpassade stycken; avpassade

fisknät och andra fiskredskap av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av textilmaterial:

− Av syntet- eller regenatmaterial:

5608 11

− − Konfektionerade fisknät

5608 19

− − Andra

5609 00 00

Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 eller av surrningsgarn eller tågvirke, inte

nämnda eller inbegripna någon annanstans

5809 00 00

Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn enligt nr 5605, av sådana slag som

används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål, inte nämnda eller inbegripna

någon annanstans

5905 00

Textiltapeter

5909 00

Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med invändig beläggning, armering eller

tillbehör av annat material

5910 00 00

Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även impregnerade, överdragna, belagda eller

laminerade med plast, eller förstärkta med metall eller annat material

5911

Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, specificerade i anmärkning 7 till detta

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

101

KN-nummer Varuslag

kapitel:

5911 10 00

− Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, belagda eller laminerade med gummi,

läder eller annat material, av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande varor av

sådana slag som används för annat tekniskt bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med

gummi för överdragning av vävspolar (vävbommar)

− Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som

används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. för massa eller asbestcement):

5911 31

− − Vägande mindre än 650 g/m2

5911 32

− − Vägande minst 650 g/m2

5911 40 00

− Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d., inbegripet filterdukar av människohår

6801 00 00

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer)

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor

enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer),även på underlag; konstfärgade

korn, skärvor och pulver av naturlig sten(inbegripet skiffer):

− Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan sten, enkelt huggna eller sågade, med

plan eller jämn yta:

6802 23 00

− − Granit

6802 29 00

− − Annan sten

ex 6802 29 00

− − − Annan sten än kalksten (med undantag av marmor, travertin och alabaster)

− Andra slag:

6802 91

− − Marmor, travertin och alabaster

6802 92

− − Annan kalksten

6802 93

− − Granit

6802 99

− − Annan sten

6806

Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg

och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av värmeisolerande,

ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska material, andra än sådana som omfattas av

nr 6811 eller 6812 eller kapitel 69

6807

Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck)

6808 00 00

Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, flis eller

annat avfall av trä, agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel

6809

Varor av gips eller av blandningar på basis av gips

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade:

− Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murstenar och liknande varor:

6810 11

− − Block och murstenar för byggnader

− Andra varor:

6810 99 00

− − Andra

6813

Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondeller,

brickor och klossar), omonterade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra

mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textilmaterial eller annat material

6813 20 00

− Innehållande asbest:

ex 6813 20 00

− − Andra än på basis av asbest eller andra mineraliska ämnen, för civila luftfartyg

− Inte innehållande asbest:

6813 81 00

− − Bromsbelägg och bromsklossar:

ex 6813 81 00

− − − Andra än på basis av asbest eller andra mineraliska ämnen, för civila luftfartyg

Prop. 2008/09:81

Bilaga

102

KN-nummer Varuslag

6813 89 00

− − Andra slag:

ex 6813 89 00

− − − Andra än på basis av asbest eller andra mineraliska ämnen, för civila luftfartyg

6814

Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer,

även på underlag av papper, papp eller annat material

6815

Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kolfibrer, varor av kolfibrer och varor av

torv), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

6815 10

− Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol

6815 20 00

− Varor av torv

− Andra varor:

6815 91 00

− Innehållande magnesit, dolomit eller kromit:

ex 6815 91 00

− − − Andra varor än sådana som framställts av simultansinter eller genom elektrisk amalgamering

6815 99

− − Andra

6902

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än sådana som

består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter:

6902 10 00

− Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 viktprocent av grundämnena Mg, Ca eller

Cr, uttryckt som MgO, CaO respektive Cr

2

O

3

6905

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av

keramiskt material

6906 00 00

Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material

6908 Glaserade

"gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av

keramiskt material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag:

6908 90

− Andra slag:

− − Andra:

− − − Andra:

− − − − Andra:

6908 90 99

− − − − − Andra

6909

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material; hoar,

kar och liknande behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket;

krukor, burkar och liknande artiklar av keramisktmaterial, av sådana slag som används för

transport eller förpackning av varor:

− Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material:

6909 11 00

− − Av porslin

6909 19 00

− − Andra

6909 90 00

− Andra slag

7002

Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt nr 7018), stänger, stavar eller rör,

obearbetat:

7002 10 00

− Kulor

7002 20

− Stänger och stavar:

7002 20 10

− − Av optiskt glas

7002 20 90

− − Andra:

ex 7002 20 90

− − − Andra än av glasyr- och emaljmassa

− Rör:

7002 31 00

− − Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid

7002 32 00

− − Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom

temperaturområdet 0 °C–300 °C

7002 39 00

− − Andra:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

103

KN-nummer Varuslag

ex 7002 39 00

− − − Andra än av neutralglas

7004

Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-

reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt:

7004 20

− Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande,

reflekterande eller icke-reflekterande skikt:

7004 20 10

− − Optiskt glas

− − Annat:

7004 20 91

− − − Med ett icke-reflekterande skikt

7004 20 99

− − − Annat

7004 90

− Annat planglas:

− − Andra, med en tjocklek av:

7004 90 92

− − − Högst 2,5 mm

7004 90 98

− − − Mer än 2,5 mm

7005

Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller

icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7006 00

Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på

annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material:

7006 00 10

− Optiskt glas

7011

Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska lampor, katodstrålerör e.d. samt delar

av glas till sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer:

7011 10 00

− Till elektriska lampor

7011 90 00

− Andra slag

7015

Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda,

kupiga eller formade på liknande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och segment av

glasglober för tillverkning av sådana glas:

7015 10 00

− Glas för synkorrigerande glasögon

7016

Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, även med trådinlägg,

av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar och andra små

glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål; så kallade

blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d.:

7016 10 00

− Glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande

dekorativa ändamål

7016 90

− Andra slag:

7016 90 80

− − Andra:

ex 7016 90 80

− − − Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; skumglas

7017

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller

kalibrerade:

7017 90 00

− Andra slag

7018

Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande

smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta smycken; ögon av

glas, andra än proteser; statyetter och andraprydnadsartiklar av glas, framställda genom så kallade

lamparbete, andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm:

7018 10

− Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande

smärre artiklar av glas:

− − Glaspärlor:

7018 10 11

− − − Slipade och mekaniskt polerade:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

104

KN-nummer Varuslag

ex 7018 10 11

− − − − Sintrade glaspärlor avsedda för elindustrin

7018 90

− Andra slag:

7018 90 10

− − Ögon av glas; smärre artiklar av glas

7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader):

− Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna; garn:

7019 11 00

− − Huggna fibrer i längder om högst 50 mm

7019 12 00

− − Roving

7019 19

− − Andra

7104

Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men

inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och

halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten:

7104 20 00

− Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade:

ex 7104 20 00

− − För industriella ändamål

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller

pulver:

7107 00 00

Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7109 00 00

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7111 00 00

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall:

7115 10 00

− Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina

7115 90

− Andra slag:

7115 90 10

− − Av ädel metall:

ex 7115 90 10

− − − För laboratorier

7115 90 90

− − Av metall med plätering av ädel metall:

ex 7115 90 90

− − − För laboratorier

7201 Tackjärn

och

spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former:

7201 20 00

− Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor

7201 50

− Legerat tackjärn; spegeljärn:

7201 50 10

− − Legerat tackjärn innehållande minst 0,3 men högst 1 viktprocent titan och minst 0,5 men

högst 1 viktprocent vanadin

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål:

− Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7207 11

− − Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger

tjockleken:

− − − Varmvalsade eller stränggjutna:

7207 11 11

− − − − Av automatstål

7207 11 90

− − − Smidda

7207 12

− − Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7207 12 10

− − − Varmvalsade eller stränggjutna:

ex 7207 12 10

− − − − Med en tjocklek av mindre än 50 mm

7207 12 90

− − − Smidda

7207 19

− − Andra:

7207 20

− Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:

− − Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger

tjockleken:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

105

KN-nummer Varuslag

− − − Varmvalsade eller stränggjutna:

7207 20 11

− − − − Av automatstål

− − − − Andra:

7207 20 15

− − − − − Innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol

7207 20 17

− − − − − Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

7207 20 19

− − − Smidda

− − Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7207 20 39

− − − Smidda

− − Med runt eller månghörnigt tvärsnitt:

7207 20 52

− − − Valsade eller stränggjutna

7207 20 59

− − − Smidda

7207 20 80

− − Andra

7212

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade,

på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:

7212 10

− Överdragna med tenn, dock inte pläterade

7212 30 00

− Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade

7212 40

− Målade, lackerade eller plastöverdragna

7212 60 00

− Pläterade

7213

Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

7214

Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad,

även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad:

− Annan:

7214 91

− − Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7214 91 10

− − − Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

7214 99

− − Annan:

− − − Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

− − − − Med runt tvärsnitt med en diameter av:

7214 99 31

− − − − − Minst 80 mm

7214 99 39

− − − − − Mindre än 80 mm

7214 99 50

− − − − Annan

7217

Tråd av järn eller olegerat stål:

7217 10

− Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad:

7217 10 90

− − Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

7221 00

Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

7222

Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål

7223 00

Tråd av rostfritt stål:

7224

Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av annat

legerat stål:

7224 10

− I form av göt eller i andra obearbetade former

7224 90

− Andra slag:

7224 90 02

− − Av verktygsstål

− − Annat:

− − − Med rektangulärt (inbegripet kvadratiskt) tvärsnitt:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

106

KN-nummer Varuslag

− − − − Varmvalsade eller stränggjutna:

− − − − − Med en bredd av mindre än två gånger tjockleken:

7224 90 03

− − − − − − Av snabbstål

7224 90 05

− − − − − − Innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocentmangan

och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel; innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och

något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till detta kapitel

7224 90 07

− − − − − − Annat

7224 90 14

− − − − − Annat

− − − Andra slag:

− − − − Varmvalsade eller stränggjutna:

7224 90 31

− − − − − Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst

2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden

7224 90 38

− − − − − Andra

7224 90 90

− − − − Smidda

7225

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600 mm

7226

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm:

− Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål:

7226 11 00

− − Kornorienterade

7226 19

− − Andra

7226 20 00

− Av snabbstål

− Andra slag:

7226 91

− − Varmvalsade men inte vidare bearbetade

7226 92 00

− − Kallvalsade men inte vidare bearbetade

7226 99

− − Andra:

7226 99 10

− − − Överdragna med zink på elektrolytisk väg

7226 99 30

− − − På annat sätt överdragna med zink

7226 99 70

− − − Annan:

ex 7226 99 70

− − − − Med en bredd av högst 500 mm, varmvalsade eller pläterade, men inte vidare bearbetade;

med en bredd av högst 500 mm, inte vidare bearbetad än ytbehandlad, inbegripet pläterad

7227

Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:

7227 10 00

− Av snabbstål

7227 20 00

− Av kiselmanganstål

7227 90

− Andra:

7227 90 10

− − Innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som

anges i anmärkning 1 f till detta kapitel

7227 90 95

− − Annan

7228

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller

olegerat stål:

7228 10

− Stång av snabbstål

7228 80 00

− Ihåligt borrstål

7229

Tråd av annat legerat stål:

7229 90

− Annan:

7229 90 20

− − Av snabbstål

7229 90 90

− − Annan

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

107

KN-nummer Varuslag

kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar,

rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och

annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler:

7302 40 00

− Rälskarvjärn och underläggsplattor

7304

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, sömlösa:

− Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas:

7304 24 00

− − Andra, av rostfritt stål

7304 29

− − Andra

7305

Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna) med ett runt

tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm:

7305 20 00

− Foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas

− Andra slag, svetsade:

7305 31 00

− − Längssvetsade

7305 39 00

− − Andra

7305 90 00

− Andra slag

7306

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller

nitade):

− Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas:

7306 21 00

− − Svetsade, av rostfritt stål

7306 29 00

− − Andra

7306 30

− Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål:

− − Precisionsrör:

7306 30 11

− − − Med en väggtjocklek av högst 2 mm:

ex 7306 30 11

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 30 19

− − − Med en väggtjocklek av mer än 2 mm:

ex 7306 30 19

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 40

− Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål:

7306 40 80

− − Andra:

ex 7306 40 80

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 50

− Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål:

7306 50 20

− − Precisionsrör:

ex 7306 50 20

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 50 80

− − Andra:

ex 7306 50 80

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 90 00

− Andra slag

7307

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål:

− Andra slag:

7307 91 00

− − Flänsar

7307 92

− − Gängade knärör, böjar och muffar

7307 93

− − Stumsvetsrördelar

Prop. 2008/09:81

Bilaga

108

KN-nummer Varuslag

7307 99

− − Andra

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)

och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak,

fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och

pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i

konstruktioner:

7308 10 00

− Broar och brosektioner

7308 20 00

− Torn och fackverksmaster

7308 30 00

− Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar

7310

Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen

(andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre

beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för

uppvärmning eller avkylning:

7310 10 00

− Med en rymd av minst 50 l

7311 00

Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas

7312

Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn eller stål, utan elektrisk isolering:

7312 10

− Tvinnad tråd, linor och kablar:

7312 10 20

− − Av rostfritt stål:

ex 7312 10 20

− − − Andra än försedda med anslutningar eller som färdiga artiklar, avsedda att användas i civila

luftfartyg

− − Andra:

− − − Med största tvärmått av högst 3 mm:

7312 10 41

− − − − Pläterad eller överdragen med kopparzinklegeringar (mässing)

ex 7312 10 41

− − − Andra än försedda med anslutningar eller som färdiga artiklar, avsedda att användas i civila

luftfartyg

7312 10 49

− − − − Andra:

ex 7312 10 49

− − − Andra än försedda med anslutningar eller som färdiga artiklar, avsedda att användas i civila

luftfartyg

− − − Med största tvärmått av mer än 3 mm:

− − − − Tvinnad tråd:

7312 10 61

− − − − − Icke överdragen:

ex 7312 10 61

− − − Andra än försedda med anslutningar eller som färdiga artiklar, avsedda att användas i civila

luftfartyg

− − − − − Överdragen:

7312 10 65

− − − − − − Förzinkad:

ex 7312 10 65

− − − Andra än försedda med anslutningar eller som färdiga artiklar, avsedda att användas i civila

luftfartyg

7312 10 69

− − − − − − Annan:

ex 7312 10 69

− − − Andra än försedda med anslutningar eller som färdiga artiklar, avsedda att användas i civila

luftfartyg

7312 90 00

− Andra slag:

ex 7312 90 00

− − − Andra än försedda med anslutningar eller som färdiga artiklar, avsedda att användas i civila

luftfartyg

7313 00 00

Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat tråd, med eller utan taggar, samt löst

tvinnad dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål

7314

Duk (även ändlösa band), galler och nät (inbegripet stängselnät), av järn- eller ståltråd; klippnät av

järn eller stål:

− Vävd duk:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

109

KN-nummer Varuslag

7314 12 00

− − Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål

7314 19 00

− − Andra

7314 20

− Galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsningspunkterna, av tråd med ett största

tvärmått av minst 3 mm och med en maskstorlek av minst 100 cm2

− Andra galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsningspunkterna:

7314 31 00

− − Pläterade eller överdragna med zink

7314 39 00

− − Andra

− Annan duk, galler och nät (inbegripet stängselnät):

7314 41

− − Överdragna med zink:

7314 42

− − Överdragna med plast

7314 49 00

− − Andra

7314 50 00

− Klippnät

7315

Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller stål:

− Ledbultkedjor och delar till sådana kedjor:

7315 11

− − Rullkedjor

7315 12 00

− − Andra kedjor

7315 19 00

− − Delar

7315 20 00

− Snökedjor o.d.

− Andra kedjor samt kättingar:

7315 81 00

− − Stolpkätting

7315 89 00

− − Andra

7318

Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor

(inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål:

− Gängade artiklar:

7318 11 00

− − Franska träskruvar

7318 12

− − Andra träskruvar

7318 13 00

− − Skruvkrokar och skruvöglor

7318 14

− − Självgängande skruvar

7318 15

− − Andra skruvar, samt bultar, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor

7318 16

− − Muttrar

7318 19 00

− − Andra

− Ogängade artiklar:

7318 21 00

− − Fjäderbrickor och andra låsbrickor

7318 23 00

− − Nitar

7318 24 00

− − Kilar, sprintar och saxsprintar

7318 29 00

− − Andra

7319

Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och liknande artiklar, för handarbete, av järn

eller stål; knappnålar, säkerhetsnålar, och liknande artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller

inbegripna någon annanstans:

7319 20 00

− Säkerhetsnålar

7319 30 00

− Knappnålar och liknande artiklar

7319 90

− Andra slag:

7319 90 10

− − Synålar, stoppnålar och brodernålar

Prop. 2008/09:81

Bilaga

110

KN-nummer Varuslag

7320

Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål:

7320 10

− Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar

7320 20

− Skruvfjädrar:

7320 20 20

− − Varmbearbetade

− − Andra:

7320 20 81

− − − Tryckfjädrar

7320 20 85

− − − Sträckfjädrar

7320 20 89

− − − Andra:

ex 7320 20 89

− − − −Andra än för järnvägsfordon

7320 90

− Andra slag

7321

Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar, glödpannor, gaskök, tallriksvärmare och

liknande icke elektriska artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål

7322

Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar

till sådana radiatorer, av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare(inbegripet apparater

som även kan fördela sval eller konditionerad luft), inte försedda med elektrisk

uppvärmningsanordning men utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar till

sådana apparater, av järn eller stål:

− Radiatorer och delar till radiatorer:

7322 11 00

− − Av gjutjärn

7322 19 00

− − Andra

7322 90 00

− Andra slag:

ex 7322 90 00

− − Andra än luftvärmare och varmluftsfördelare (med undantag av delar till sådana artiklar), för

användning i civila luftfartyg

7323

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål; stålull;

diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål

7324

Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål:

7324 10 00

− Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål:

ex 7324 10 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Badkar:

7324 21 00

− − Av gjutjärn, även emaljerade

7324 29 00

− − Andra

7324 90 00

− Andra slag, inbegripet delar:

ex 7324 90 00

− − Andra än sanitetsgods (med undantag av delar därtill), avsedda att användas i civila luftfartyg

7325

Andra gjutna varor av järn eller stål:

7325 10

− Av icke aducerat gjutjärn:

7325 10 50

− − Brunnsluckor

− − Andra:

7325 10 92

− − − För avlopps- och vattenledningar etc.

7325 99

− − Andra:

7326

Andra varor av järn eller stål:

− Smidda varor, inte vidare bearbetade:

7326 19

− − Andra:

7326 19 10

− − − Friformsmidda

7326 20

− Varor av järn- eller ståltråd:

7326 20 30

− − Fågelburar och liknande burar

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

111

KN-nummer Varuslag

7326 20 50

− − Trådkorgar

7326 20 80

− − Andra:

ex 7326 20 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

7326 90

− Andra slag

7415

Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller stål med

huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar,

underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknandeartiklar, av koppar:

7415 10 00

− Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar

− Andra artiklar, gängade:

7415 33 00

− − Skruvar; bultar och muttrar:

ex 7415 33 00

− − − Träskruvar

7418

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar,

putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar:

− Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar; diskbollar, putsvantar

o.d.:

7418 11 00

− − Diskbollar, putsvantar o.d.

7418 19

− − Andra slag:

7418 19 10

− − − Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag som används i hushåll, icke

elektriska, samt delar till sådana apparater, av koppar

7419

Andra varor av koppar:

7419 10 00

− Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor

− Andra slag:

7419 91 00

− − Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade

7419 99

− − Andra:

7419 99 90

− − − Andra

7508

Andra varor av nickel

7601

Aluminium i obearbetad form:

7601 10 00

− Olegerat aluminium

7601 20

− Aluminiumlegeringar:

7601 20 10

− − Primära

7604

Stång och profiler av aluminium

7608

Rör av aluminium:

7608 10 00

− Av olegerat aluminium:

ex 7608 10 00

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7608 20

− Av aluminiumlegering:

7608 20 20

− − Svetsade:

ex 7608 20 20

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

− − Andra:

7608 20 81

− − − Endast strängpressade:

ex 7608 20 81

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7608 20 89

− − − Andra:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

112

KN-nummer Varuslag

ex 7608 20 89

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7609 00 00

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium

7610

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)

och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak,

dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt,

stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner:

7611 00 00

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än

komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad

eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning

eller avkylning

7612

Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och

förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska

förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte

försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning

7615

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium; diskbollar,

putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium

7616

Andra varor av aluminium:

7616 10 00

− Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar,

underläggsbrickor och liknande artiklar

− Andra slag:

7616 91 00

− − Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd

7907 00

Andra varor:

7907 00 90

− Andra slag

8105

Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt och varor av kobolt,

inbegripet avfall och skrot

8107

Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot:

8107 20 00

− Kadmium i obearbetad form; pulver

8107 30 00

− Avfall och skrot

8110

Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot:

8110 20 00

− Avfall och skrot

8112

Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium), rhenium och

tallium samt varor av dessa metaller, inbegripet avfall och skrot:

− Beryllium:

8112 19 00

− − Annat

− Krom:

8112 29 00

− − Annat

8202

Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet slitsfräsar, spårfräsar och otandade sågblad):

− Andra sågblad:

8202 99

− − Andra slag

8203

Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), pincetter, plåtsaxar, röravskärare, bultsaxar,

huggpipor och liknande handverktyg:

8203 20

− Tänger (inbegripet avbitartänger men inte håltänger), pincetter och liknande verktyg

8203 30 00

− Plåtsaxar och liknande verktyg

8203 40 00

− Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg

8205

Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;

blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delar till verktygsmaskiner;

städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

113

KN-nummer Varuslag

8207

Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för

pressning, stansning, gängning, borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller

skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall,

samt verktyg för berg- eller jordborrning:

− Verktyg för berg- eller jordborrning:

8207 13 00

− − Med verksam del av kermet

8207 30

− Verktyg för pressning eller stansning:

8207 30 90

− − Andra slag

8207 40

− Verktyg för gängning:

− − För metallbearbetning:

8207 40 30

− − − Andra gängverktyg

8207 40 90

− − Andra slag

8207 50

− Verktyg för borrning, andra än för berg- eller jordborrning:

8207 50 10

− − Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant

− − Med verksam del av annat material:

− − − Andra slag:

− − − − För metallbearbetning:

8207 50 50

− − − − − Med verksam del av kermet

8207 50 60

− − − − − Med verksam del av snabbstål

8207 50 70

− − − − − Med verksam del av annat material

8207 50 90

− − − − Andra slag

8207 60

− Verktyg för arborrning o.d. eller driftning

8207 70

− Verktyg för fräsning

8207 80

− Verktyg för svarvning

8207 90

− Andra utbytbara verktyg:

− − Med verksam del av annat material:

8207 90 30

− − − Klingor till skruvmejslar

8207 90 50

− − − Verktyg för kuggskärning

− − − Andra:

− − − − − Med verksam del av kermet:

8207 90 71

− − − − − För metallbearbetning

8207 90 78

− − − − − Andra slag

− − − − Med verksam del av annat material:

8207 90 91

− − − − − För metallbearbetning

8208

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

8209 00

Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av kermet

8210 00 00

Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger högst 10 kg och som används för

beredning eller servering av matvaror eller drycker

8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt

nr 8208, samt blad till sådana knivar

8212

Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt blad till dessa (inbegripet ämnen till

rakblad i bandform)

8213 00 00

Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, samt skär till saxar enligt detta nummer

Prop. 2008/09:81

Bilaga

114

KN-nummer Varuslag

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för

slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för

manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar):

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och

bordsartiklar

8301

Hänglås och andra lås (nickellås, kombinationslås och elektriska lås) av oädel metall; knäppen och

byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i detta nummer

nämnda artiklar

8302

Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, fönster,

markiser, persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, skrin e.d.;

klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., av oädel metall; länkrullar med hjulhållare av oädel

metall; automatiska dörrstängare av oädel metall:

8302 10 00

− Gångjärn:

ex 8302 10 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8302 20 00

− Länkrullar:

ex 8302 20 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8302 30 00

− Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfordon

− Andra beslag och liknande artiklar:

8302 41 00

− − Lämpliga för byggnader

8302 49 00

− − Andra:

ex 8302 49 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8302 50 00

− Klädhängare, hatthängare, konsoler o.d.

8302 60 00

− Automatiska dörrstängare:

ex 8302 60 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8303 00

Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat sätt förstärkta,

förvaringsfack för kassavalv samt kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall

8304

00

00

Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthållare, pennfat, stämpelställ och

liknande kontors- och skrivbordsartiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler enligt nr 9403

8305

Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, pappersklämmor, gem, ryttare till

kortregister och liknande kontorsartiklar, av oädel metall; häftklammer i staplar (för

t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering), av oädel metall:

8306

Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oädel metall; statyetter och andra

prydnadsföremål, av oädel metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oädel metall;

speglar av oädel metall

8308

Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller utan knäppe, hakar, hyskor, snörhålsringar o.d.,

av oädel metall, av sådana slag som används till kläder, skodon, markiser, handväskor, reseffekter

e.d.; rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall; pärlor och paljetter, av oädel metall

8309

Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruvkapsyler och proppar med pip),

sprundtappar med gängning, sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar, av oädel

metall

8310 00 00

Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, bokstäver och andra symboler, av

oädel metall, med undantag av sådana som omfattas av nr 9405

8402

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning

som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor

8403

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 8402

8404

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannorenligt nr 8402

eller 8403 (t.ex. economisers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för stoftåterföring);

kondensorer för ångmaskiner

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

115

KN-nummer Varuslag

− Motorer för fartygsdrift:

8407 29

− − Andra:

8407 29 20

− − − Med en effekt av högst 200 kW:

ex 8407 29 20

− − − − Begagnade

8407 29 80

− − − Med en effekt av mer än 200 kW:

ex 8407 29 80

− − − − Begagnade

− Motorer med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av

fordon enligt kapitel 87 och med en cylindervolym av:

8407 32

− − Mer än 50 cm3 men högst 250 cm3

8407 33

− − Mer än 250 cm3 men högst 1 000 cm3

8407 34

− − Mer än 1 000 cm3

8407 90

− Andra motorer

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer):

8408 10

− Motorer för fartygsdrift

8408 20

− Motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kapitel 87:

8408 20 10

− − För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 8701 10 som framförs av gående,

motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en

cylindervolymunderstigande 2 500 cm3, motorfordon enligt nr 8705

8409

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407

eller 8408:

− Andra slag:

8409 99 00

− − Andra

8410

Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana maskiner:

− Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av:

8410 11 00

− − Högst 1 000 kW

8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer:

− Andra gasturbinmotorer:

8411 81 00

− − Med en effekt av högst 5 000 kW:

ex 8411 81 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8411 82

− − Med en effekt av mer än 5 000 kW:

8411 82 20

− − − Med en effekt av mer än 5 000 kW men högst 20 000 kW:

ex 8411 82 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8411 82 60

− − − Med en effekt av mer än 20 000 kW men högst 50 000 kW:

ex 8411 82 60

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8411 82 80

− − − Med en effekt av mer än 50 000 kW:

ex 8411 82 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8412 Andra

motorer:

− Hydrauliska motorer:

8412 21

− − Linjärt arbetande (cylindrar):

8412 21 20

− − − Hydrauliska system:

ex 8412 21 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8412 21 80

− − − Andra:

ex 8412 21 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

Prop. 2008/09:81

Bilaga

116

KN-nummer Varuslag

8412 29

− − Andra:

8412 29 20

− − − Hydrauliska system:

ex 8412 29 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Andra:

8412 29 81

− − − − Hydrauliska motorer (s.k. hydraulic fluid power motors):

ex 8412 29 81

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8412 29 89

− − − − Andra:

ex 8412 29 89

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Tryckluftsmotorer:

8412 31 00

− − Linjärt arbetande (cylindrar):

ex 8412 31 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8412 39 00

− − Andra:

ex 8412 39 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8412 80

− Andra slag:

8412 80 10

− − Ångmaskiner

8412 80 80

− − Andra:

ex 8412 80 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8412 90

− Delar:

8412 90 20

− − För andra reaktionsmotorer än turbojetmotorer:

ex 8412 90 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8412 90 40

− − För hydrauliska motorer:

ex 8412 90 40

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8412 90 80

− − Andra:

ex 8412 90 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413

Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeelevatorer:

− Pumpar, försedda med eller avsedda att förses med mätanordning:

8413 11 00

− − Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används på bensinstationer eller i

garage

8413 19 00

− − Andra:

ex 8413 19 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 20 00

− Handpumpar, andra än sådana enligt nr 8413 11 eller 8413 19:

ex 8413 20 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 30

− Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer:

8413 30 20

− − Insprutningspumpar:

ex 8413 30 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 40 00

− Betongpumpar

8413 50

− Andra kolv- eller membranpumpar:

8413 50 20

− − Hydrauliska enheter:

ex 8413 50 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 50 40

− − Doseringspumpar:

ex 8413 50 40

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − Andra:

− − − Kolvpumpar:

8413 50 61

− − − − Hydrauliska pumpar:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

117

KN-nummer Varuslag

ex 8413 50 61

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 50 69

− − − − Andra:

ex 8413 50 69

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 50 80

− − − Andra:

ex 8413 50 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 60

− Andra roterande förträngningspumpar:

8413 60 20

− − Hydrauliska enheter:

ex 8413 60 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − Andra:

− − − Kugghjulspumpar:

8413 60 31

− − − − Hydrauliska pumpar:

ex 8413 60 31

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 60 39

− − − − Andra:

ex 8413 60 39

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Vätskeringspumpar:

8413 60 61

− − − − Hydrauliska pumpar:

ex 8413 60 61

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 60 69

− − − − Andra:

ex 8413 60 69

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 60 70

− − − Skruvpumpar:

ex 8413 60 70

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 60 80

− − − Andra:

ex 8413 60 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 70

− Andra centrifugalpumpar:

− − Dränkbara pumpar:

8413 70 21

− − − Enstegs

8413 70 29

− − − Flerstegs

8413 70 30

− − Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och varmvattensanläggningar

− − Andra, med utloppsdiameter av:

8413 70 35

− − − Högst 15 mm:

ex 8413 70 35

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Mer än 15 mm:

8413 70 45

− − − − Pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul:

ex 8413 70 45

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − − Pumpar med radialhjul:

− − − − − Enstegs:

− − − − − − Enkelsugande pumpar:

8413 70 51

− − − − − − − I hopbyggt skick (monobloc):

ex 8413 70 51

− − − − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 70 59

− − − − − − − Andra:

ex 8413 70 59

− − − − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 70 65

− − − − − − Dubbelsugande pumpar:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

118

KN-nummer Varuslag

ex 8413 70 65

− − − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 70 75

− − − − − Flerstegs:

ex 8413 70 75

− − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − − Andra centrifugalpumpar:

8413 70 81

− − − − − Enstegs:

ex 8413 70 81

− − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 70 89

− − − − − Flerstegs:

ex 8413 70 89

− − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Andra pumpar; vätskeelevatorer:

8413 81 00

− − Pumpar:

ex 8413 81 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8413 82 00

− − Vätskeelevatorer

8414

Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner;

ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter:

8414 10

− Vakuumpumpar:

8414 10 20

− − För användning vid tillverkning av halvledare

− − Andra slag:

8414 10 25

− − − Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar:

ex 8414 10 25

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Andra:

8414 10 81

− − − − Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar:

ex 8414 10 81

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 10 89

− − − − Andra:

ex 8414 10 89

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 20

− Hand- eller fotdrivna luftpumpar:

8414 20 20

− − Cykelpumpar

8414 20 80

− − Andra:

ex 8414 20 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 30

− Kompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning:

8414 30 20

− − Högst 0,4 kW:

ex 8414 30 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 40

− Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas

− Fläktar:

8414 51 00

− − Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av

högst 125 W:

ex 8414 51 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 59

− − Andra:

8414 59 20

− − − Propellerfläktar:

ex 8414 59 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 59 40

− − − Centrifugalfläktar:

ex 8414 59 40

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 59 80

− − − Andra:

ex 8414 59 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 60 00

− Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sidlängd av högst 120 cm

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

119

KN-nummer Varuslag

8414 80

− Andra:

− − Turbokompressorer:

8414 80 11

− − − Enstegs:

ex 8414 80 11

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 80 19

− − − Flerstegs:

ex 8414 80 19

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − Kolvkompressorer med övertryck av:

− − − Högst 15 bar med en kapacitet per timme av:

8414 80 22

− − − − Högst 60 m3

ex 8414 80 22

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 80 28

− − − − Mer än 60 m3

ex 8414 80 28

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Mer än 15 bar med en kapacitet per timme av:

8414 80 51

− − − − Högst 120 m3

ex 8414 80 51

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 80 59

− − − − Mer än 120 m3

ex 8414 80 59

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − Rotationskompressorer:

8414 80 73

− − − Med en axel:

ex 8414 80 73

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Med flera axlar:

8414 80 75

− − − − Skruvkompressorer:

ex 8414 80 75

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 80 78

− − − − Andra:

ex 8414 80 78

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8414 80 80

− − Andra:

ex 8414 80 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8415

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av

temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat:

− Andra slag:

8415 82 00

− − Andra, innehållande en kylenhet:

ex 8415 82 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8415 90 00

− Delar:

ex 8415 90 00

− − Andra än för luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 81, 8415 82 eller 8415 83, för

användning i civila luftfartyg

8416

Brännare för flytande bränsle, pulverisat fast bränsle eller gas, till eldstäder; mekaniska

eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande

av aska och liknande anordningar för sådana apparater

8417

Industri- och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsugnar, icke elektriska:

8417 10 00

− Ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall

8417 20

− Ugnar för bagerier och konditorier

8417 20 10

− − Tunnelugnar

8417 20 90

− − Andra

Prop. 2008/09:81

Bilaga

120

KN-nummer Varuslag

8417 80

− Andra slag:

8417 80 20

− − Tunnel- och muffelugnar för bränning av keramiska produkter

8417 80 80

− − Andra

8417 90 00

− Delar

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än

luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415:

8418 10

− Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar:

8418 10 20

− − Med en rymd av mer än 340 l:

ex 8418 10 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8418 10 80

− − Andra:

ex 8418 10 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Kylskåp av hushållstyp:

8418 21

− − Kompressionskylskåp

8418 29 00

− − Andra

8418 30

− Frysboxar med en rymd av högst 800 l:

8418 30 20

− − Med en rymd av högst 400 l:

ex 8418 30 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8418 30 80

− − Med en rymd av mer än 400 l men högst 800 l:

ex 8418 30 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8418 40

− Frysskåp med en rymd av högst 900 l:

8418 40 20

− − Med en rymd av högst 250 l:

ex 8418 40 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8418 40 80

− − Med en rymd av mer än 250 l men högst 900 l:

ex 8418 40 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8418 50

− Andra möbler (boxar, skåp, diskar, skyltskåp, montrar o.d.) för lagring och visning av varor,

med kyl- eller frysutrustning

− Annan kyl- eller frysutrustning; värmepumpar:

8418 61 00

− − Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415:

ex 8418 61 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Delar:

8418 91 00

− − Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning

8419

Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan

utrustning enligt nr 8514), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper

temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering,

pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning,

dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings-

eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska:

− Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska:

8419 11 00

− − Gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare

8419 19 00

− − Andra

8419 20 00

− Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk

− Maskiner och apparater för torkning:

8419 39

− − Andra

8419 40 00

− Maskiner och apparater för destillering eller rektifiering

8419 50 00

− Värmeväxlare:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

121

KN-nummer Varuslag

ex 8419 50 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8419 60 00

− Maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan gas till vätska

− Andra maskiner och apparater:

8419 81

− − För beredning av varma drycker, för matlagning eller för uppvärmning av mat:

8419 81 20

− − − Maskiner för framställning av kaffe och andra varma drycker:

ex 8419 81 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8419 81 80

− − − Andra:

ex 8419 81 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8420

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt

valsar till sådana maskiner:

8420 10

− Kalandrar och andra valsmaskiner

8421

Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och apparater för filtrering eller rening av

vätskor eller gaser:

− Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger:

8421 12 00

− − Torkcentrifuger för tvätt

− Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor:

8421 21 00

− − För filtrering eller rening av vatten:

ex 8421 21 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8421 22 00

− − För filtrering eller rening av drycker, andra än vatten

− Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser:

8421 31 00

− − Luftrenare till förbränningsmotorer:

ex 8421 31 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8421 39

− − Andra:

8421 39 20

− − − Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft:

ex 8421 39 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra gaser:

8421 39 40

− − − − Med hjälp av vätskor:

ex 8421 39 40

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8421 39 60

− − − − Med katalytisk metod:

ex 8421 39 60

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8421 39 90

− − − − Andra:

ex 8421 39 90

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8422

Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl;

maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar,

askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar; andra maskiner och apparater för förpackning

eller inslagning av varor (inbegripet maskiner och apparater för inslagning av varor genom

värmekrympning [heat-shrink]); apparater för inpressning av kolsyra i drycker:

− Diskmaskiner:

8422 11 00

− − Av hushållstyp

8422 19 00

− − Andra

8422 20 00

− Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl

8423

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och

kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar:

8423 10

− Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

122

KN-nummer Varuslag

8423 10 10

− − Hushållsvågar

8424

Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor

eller pulver; brandsläckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande apparater;

ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater:

8424 10

− Brandsläckningsapparater, även laddade:

8424 10 20

− − Med en vikt av högst 21 kg:

ex 8424 10 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8424 10 80

− − Andra:

ex 8424 10 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8424 20 00

− Sprutpistoler och liknande apparater

− Andra apparater:

8424 81

− − För jordbruk eller trädgårdsskötsel:

8424 81 10

− − − Bevattningsapparater

− − − Andra slag:

8424 81 30

− − − − Bärbara apparater

− − − − Andra:

8424 81 91

− − − − − Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för montering på eller för att

dragas av traktorer

8428

Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport

(t.ex. hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor):

8428 10

− Hissar, inbegripet skiphissar:

8428 10 20

− − Eldrivna:

ex 8428 10 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

ex 8428 10 20

− − − Andra än med en hastighet av över 2 m/s

8429

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och

vägvältar:

− Bladschaktmaskiner:

8429 11 00

− − Bandburna

8429 19 00

− − Andra

8429 20 00

− Väghyvlar

8430

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning,

schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och

påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor:

− Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för tunneldrivning:

8430 39 00

− − Andra

− Andra maskiner för borrning, inbegripet djupborrningsmaskiner:

8430 49 00

− − Andra:

ex 8430 49 00

− − − Andra än maskiner använda för borrning efter olja och gas

− Andra maskiner och apparater, icke självgående:

8430 61 00

− − Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner

8430 69 00

− − Andra

8433

Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet halm- eller foderpressar;

gräsklippningsmaskiner och slåttermaskiner; maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt

eller andra jordbruksprodukter, andra än maskiner enligt nr 8437:

− Gräsklippningsmaskiner:

8433 11

− − Motordrivna rotorgräsklippare:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

123

KN-nummer Varuslag

8433 19

− − Andra

8433 20

− Slåttermaskiner, inbegripet knivbalkar avsedda att monteras på traktorer

8433 30

− Andra maskiner och redskap för höskörd

8438

Maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel, för

industriell beredning eller tillverkning av matvaror eller drycker, andra än maskiner och apparater

som används för utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor:

8438 30 00

− Maskiner och apparater för sockerframställning

8445

Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, tvinning eller snodd av textilgarn

samt andra maskiner för framställning av textilgarn; maskiner förspolning (inbegripet

väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt maskiner för beredning av textilgarn

för användning i maskiner enligt nr 8446 eller 8447:

8445 20 00

− Maskiner för spinning

8445 40 00

− Maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller haspling

8446 Vävstolar:

8446 10 00

− För vävning av band (bredd högst 30 cm)

− För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm, arbetande med skyttel:

8446 21 00

− − Maskinvävstolar

8446 29 00

− − Andra

8450

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inbegripet maskiner som både tvättar och torkar

tvätten:

− Maskiner för högst 10 kg torr tvätt:

8450 11

− − Helautomatiska:

8450 12 00

− − Andra slag, med inbyggd centrifug

8450 19 00

− − Andra

8450 20 00

− Maskiner för mer än 10 kg torr tvätt

8453

Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder

eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder, andra

än symaskiner

8456

Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser eller annan ljus-

eller fotonstråle, ultraljud, elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle eller

plasmaljusbåge:

8456 90 00

− Andra slag

8457 Fleroperationsmaskiner,

enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt

transfermaskiner, för metallbearbetning

8458

Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av metall

8459

Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) för borrning, arborrning, fräsning eller

gängskärning i metall, andra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt nr 8458

8460

Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, läppning, polering eller annan

ytbehandling av metall eller kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, andra än

kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr 8461

8461

Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskärning, kuggslipning, sågning eller

kapning samt andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan kermet,

inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

8462

Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom smidning;

verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom bockning, falsning,

riktning, klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall eller metallkarbider, inte

nämnda ovan:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

124

KN-nummer Varuslag

8462 10

− Smidesmaskiner (inbegripet pressar)

− Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inbegripet pressar):

8462 21

− − Numeriskt styrda

8462 29

− − Andra

− Klippmaskiner (inbegripet pressar), andra än kombinerade stans- och klippmaskiner:

8462 31 00

− − Numeriskt styrda

8462 39

− − Andra:

8462 39 10

− − − För bearbetning av platta produkter

− Andra slag:

8462 91

− − Hydrauliska pressar

8462 99

− − Andra

8463

Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall eller annan kermet:

8463 90 00

− Andra slag

8465

Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, limning eller annan

sammansättning) för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda

material:

8465 10

− Maskiner som kan utföra olika slags bearbetningar utan verktygsbyte mellan bearbetningarna:

8465 10 90

− − Med automatisk överföring av arbetsstycket mellan varje bearbetning

− Andra slag:

8465 91

− − Sågmaskiner

8465 92 00

− − Maskiner för hyvling, fräsning eller gradning (genom utskärning)

8465 95 00

− − Borrmaskiner och tapphålsmaskiner

8465 96 00

− − Maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning

8466

Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner

enligt nr 8456–8465, inbegripet hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande

gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner; verktygshållare

till alla slags handverktyg:

8466 10

− Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden

8466 20

− Hållare för arbetsstycken

8466 30 00

− Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner

− Andra:

8466 94 00

− − Till maskiner enligt nr 8462 eller 8463

8467

Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd elektrisk eller icke elektrisk motor:

− Pneumatiska:

8467 11

− − För roterande verktyg (inbegripet sådana för både roterande och slående verktyg)

8467 19 00

− − Andra

− Med inbyggd elektrisk motor:

8467 21

− − Borrmaskiner av alla slag

8467 22

− − Sågar

8467 29

− − Andra

− Andra verktyg:

8467 81 00

− − Kedjesågar

8467 89 00

− − Andra

8468

Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även användbara för skärning, dock inte

sådana som omfattas av nr 8515; maskiner och apparater för ythärdning med gas

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

125

KN-nummer Varuslag

8481

Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet

reducerventiler och termostatreglerade:

8481 80

− Andra anordningar

8481 90 00

− Delar

8486

Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för

framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller

halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar; maskiner och apparater

enligt anmärkning 9 C till detta kapitel; delar och tillbehör:

8486 30

− Maskiner och apparater för framställning av flata bildskärmar:

8486 30 30

− − Apparater för torretsning av mönster på substrat för flytande kristaller (LCD)

8486 90

− Delar och tillbehör:

8486 90 10

− − Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden; hållare för arbetsstycken

8501

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat):

8501 10

− Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W

8501 20 00

− Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W:

ex 8501 20 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg med en uteffekt av högst 150 kW

− Andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer:

8501 32

− − Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW:

8501 32 20

− − − Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 7,5 kW:

ex 8501 32 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8501 32 80

− − − Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 75 kW:

ex 8501 32 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8501 33 00

− − Med en uteffekt av mer än 75 kW men högst 375 kW:

ex 8501 33 00

− − − Andra än motorer för användning i civila luftfartyg med en uteffekt av högst 150 kW samt

generatorer

8501 34

− − Med en uteffekt av mer än 375 kW:

8501 34 50

− − − Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer)

− − − Andra, med en uteffekt av:

8501 34 92

− − − − Mer än 375 kW men högst 750 kW:

ex 8501 34 92

− − − − − Andra än generatorer avsedda dör användning i civila luftfartyg

8501 34 98

− − − − Mer än 750 kW:

ex 8501 34 98

− − − − − Andra än generatorer avsedda dör användning i civila luftfartyg

8501 40

− Andra växelströmsmotorer, 1–fas:

8501 40 20

− − Motorer med en uteffekt av högst 750 W:

ex 8501 40 20

− − Andra än för användning i civila luftfartyg med en uteffekt av mer än 735 kW

8501 40 80

− − Med en uteffekt av mer än 750 W:

ex 8501 40 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg med en uteffekt av högst 150 kW

− Andra växelströmsmotorer, flerfas:

8501 51 00

− − Med en uteffekt av högst 750 W:

ex 8501 51 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg med en uteffekt av mer än 735 kW

8501 52

− − Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW:

8501 52 20

− − − Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 7,5 kW:

ex 8501 52 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

Prop. 2008/09:81

Bilaga

126

KN-nummer Varuslag

8501 52 30

− − − Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 37 kW:

ex 8501 52 30

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8501 52 90

− − − Med en uteffekt av mer än 37 kW men högst 75 kW:

ex 8501 52 90

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8501 53

− − Med en uteffekt av mer än 75 kW:

8501 53 50

− − − Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer)

− − − Andra, med en uteffekt av:

8501 53 81

− − − − Mer än 75 kW men högst 375 kW:

ex 8501 53 81

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg med en uteffekt av högst 150 kW

8501 53 94

− − − − Mer än 375 kW men högst 750 kW

8501 53 99

− − − − Mer än 750 kW

− Växelströmsgeneratorer:

8501 61

− − Med en uteffekt av högst 75 kVA:

8501 61 20

− − − Med en uteffekt av högst 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8501 61 80

− − − Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA:

ex 8501 61 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8501 62 00

− − Mer än 75 kVA men högst 375 kVA:

ex 8501 62 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8501 63 00

− − Mer än 375 kW men högst 750 kVA:

ex 8501 63 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8501 64 00

− − Mer än 750 kVA

8502

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare:

− Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel eller

semidieselmotor):

8502 11

− − Med en uteffekt av högst 75 kVA:

8502 11 20

− − − Med en uteffekt av högst 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 11 80

− − − Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA:

ex 8502 11 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 12 00

− − Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA:

ex 8502 12 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 13

− − Med en uteffekt av mer än 375 kVA:

8502 13 20

− − − Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA:

ex 8502 13 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 13 40

− − − Med en uteffekt av mer än 750 kVA men högst 2 000 kVA:

ex 8502 13 40

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 13 80

− − − Med en uteffekt av mer än 2 000 kVA:

ex 8502 13 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 20

− Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning:

8502 20 20

− − Med en uteffekt av högst 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 20 40

− − Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 375 kVA:

ex 8502 20 40

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

127

KN-nummer Varuslag

8502 20 60

− − Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA:

ex 8502 20 60

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 20 80

− − Med en uteffekt av mer än 750 kVA:

ex 8502 20 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Andra generatoraggregat:

8502 31 00

− − Avsedda för vindkraft:

ex 8502 31 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 39

− − Andra:

8502 39 20

− − − Turbogeneratorer:

ex 8502 39 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 39 80

− − − Andra slag:

ex 8502 39 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8502 40 00

− Roterande omformare:

ex 8502 40 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504

Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) och induktansspolar:

8504 10

− Förkopplingsdon för gasurladdningslampor:

8504 10 20

− − Induktansspolar, även kopplade med en kondensator:

ex 8504 10 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 10 80

− − Andra:

ex 8504 10 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Dielektriska transformatorer med vätskeisolation:

8504 21 00

− − Med en normaleffekt av högst 650 kVA

8504 22

− − Med en normaleffekt av mer än 650 kVA men högst 10 000 kVA:

8504 23 00

− − Med en normaleffekt av mer än 10 000 kVA

− Andra transformatorer:

8504 31

− − Med en normaleffekt av högst 1 kVA:

− − − Transformatorer till mätinstrument:

8504 31 21

− − − − Spänningstransformatorer:

ex 8504 31 21

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 31 29

− − − − Andra slag:

ex 8504 31 29

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 31 80

− − − Andra:

ex 8504 31 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 32

− − Med en normaleffekt av mer än 1 kVA men högst 16 kVA:

8504 32 20

− − − Transformatorer till mätinstrument:

ex 8504 32 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 32 80

− − − Andra:

ex 8504 32 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 33 00

− − Med en normaleffekt av mer än 16 kVA men högst 500 kVA:

ex 8504 33 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 34 00

− − Med en normaleffekt av mer än 500 kVA

8504 40

− Statiska omformare:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

128

KN-nummer Varuslag

8504 40 30

− − Av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk

databehandling samt enheter därav:

ex 8504 40 30

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − Andra:

8504 40 40

− − − Polykristallina halvledarlikriktare:

ex 8504 40 40

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Andra:

8504 40 55

− − − − Ackumulatorladdare:

ex 8504 40 55

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − − Andra:

8504 40 81

− − − − − Likriktare:

ex 8504 40 81

− − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − − − Växelriktare:

8504 40 84

− − − − − − Med en normaleffekt av högst 7,5 kVA:

ex 8504 40 84

− − − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 40 88

− − − − − − Med en normaleffekt av mer än 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

− − − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 40 90

− − − − − Andra:

ex 8504 40 90

− − − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 50

− Andra induktansspolar:

8504 50 20

− − Av det slag som används med telekommunikationsutrustning och för kraftförsörjningsaggregat

till maskiner för automatisk databehandling, samt enheter därav:

ex 8504 50 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8504 50 95

− − Andra:

ex 8504 50 95

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8505 Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter

efter magnetisering; magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska

uppspänningsanordningar; elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon:

− Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter efter

magnetisering:

8505 11 00

− − Av metall

8506

Galvaniska element och batterier:

8506 10

− Av mangandioxid:

8506 30

− Av kvicksilveroxid

8506 40

− Av silveroxid

8506 60

− Av zink-luft

8506 80

− Andra galvaniska element och batterier

8507

Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller

rektangulära:

8507 30

− Nickel-kadmiumackumulatorer:

8507 30 20

− − Hermetiskt tillslutna:

ex 8507 30 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − Andra:

8507 30 81

− − − Ackumulatorer för fordonsdrift:

ex 8507 30 81

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

129

KN-nummer Varuslag

8507 30 89

− − − Andra:

ex 8507 30 89

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 40 00

− Nickel-järnackumulatorer:

ex 8507 40 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 80

− Andra ackumulatorer:

8507 80 20

− − Nickel-hydridackumulatorer:

ex 8507 80 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 80 30

− − Litiumjonackumulatorer:

ex 8507 80 30

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 80 80

− − Andra:

ex 8507 80 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 90

− Delar:

8507 90 20

− − Ackumulatorplattor:

ex 8507 90 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 90 30

− − Separatorer:

ex 8507 90 30

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 90 90

− − Andra:

ex 8507 90 90

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8508 Dammsugare:

− Med inbyggd elektrisk motor:

8508 11 00

− − Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare) av

högst 20 l

8508 19 00

− − Andra

8508 60 00

− Andra dammsugare

8508 70 00

− Delar:

ex 8508 70 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8509

Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor, andra än dammsugare enligt

nr 8508

8510

Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagningsapparater, med inbyggd elektrisk motor

8511

Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som används till förbränningsmotorer med

gnist- eller kompressionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och

glödtändstift samt startmotorer); generatorer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av

sådana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer:

8511 40 00

− Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer:

ex 8511 40 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8512

Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av varor enligt nr 8539), elektriska

vindrutetorkare samt elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag som

används till cyklar eller motorfordon:

8512 20 00

− Annan belysningsutrustning och annan visuell signalutrustning

8512 40 00

− Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordningar

8513

Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer),

andra än sådana som omfattas av nr 8512:

8513 10 00

− Lampor

8516

Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska

Prop. 2008/09:81

Bilaga

130

KN-nummer Varuslag

apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för

hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger) eller för torkning av händerna; elektriska

stryk- och pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för

hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana enligt nr 8545:

− Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken:

8516 29

− − Andra:

8516 29 99

− − − − Andra slag

− Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för torkning av händerna:

8516 31

− − Hårtorkar

8516 32 00

− − Andra apparater för hårbehandling

8516 33 00

− − Apparater för torkning av händerna

8516 40

− Elektriska stryk- och pressjärn:

8516 40 10

− − Ångstrykjärn

8516 80

− Elektriska värmemotstånd:

8516 80 20

− − Sammanbyggda med en isolerstomme:

ex 8516 80 20

− − − Andra än sådana som är sammanbyggda endast med en enkel isolerstomme och elektriska

anslutningskontakter, för förhindrande av isbildning eller för avisning, avsedda att användas i

civila luftfartyg

8516 80 80

− − Andra:

ex 8516 80 80

− − − Andra än sådana som är sammanbyggda endast med en enkel isolerstomme och elektriska

anslutningskontakter, för förhindrande av isbildning eller för avisning, avsedda att användas i

civila luftfartyg

8517

Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät; andra apparater

för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för

kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN), andra än apparater för

sändning eller mottagning enligt nr 8443, 8525, 8527 och 8528:

8517 70

− Delar:

− − Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga att användas till dessa:

8517 70 19

− − − Andra:

ex 8517 70 19

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8517 70 90

− − Andra:

ex 8517 70 90

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8518

Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; hörlurar och hörtelefoner, även

kombinerade med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare;

tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar:

8518 40

− Tonfrekvensförstärkare:

8518 40 30

− − För telefoni eller mätning

− − Andra:

8518 40 81

− − − Med en ljudkanal:

ex 8518 40 81

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8518 40 89

− − − Andra:

ex 8518 40 89

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8518 50 00

− Ljudförstärkningsanläggningar:

ex 8518 50 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning:

8519 20

− Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel

8519 30 00

− Skivspelare (andra än laserskivspelare)

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

131

KN-nummer Varuslag

− Andra apparater:

8519 81

− − För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier:

− − − Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), inte försedda med anordning för

ljudinspelning:

8519 81 11

− − − − Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning)

− − − − Andra apparater för ljudåtergivning:

8519 81 15

− − − − − Kassettbandspelare i fickformat

− − − − − Andra kassettbandspelare:

8519 81 21

− − − − − − Med ett analogt och digitalt avläsningssystem

8519 81 25

− − − − − − Andra

− − − − − Andra slag:

− − − − − − Med laseravläsningssystem:

8519 81 31

− − − − − − − Av det slag som används i motorfordon, för skivor som inte har större diameter

än 6,5 cm

8519 81 35

− − − − − − − Andra

8519 81 45

− − − − − − Andra

− − − Andra apparater:

8519 81 51

− − − − Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla

− − − − Andra bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning:

− − − − − Kassettbandspelare:

− − − − − − Med inbyggd förstärkare och en eller flera inbyggda högtalare:

8519 81 55

− − − − − − − Som kan arbeta utan yttre kraftkälla

8519 81 61

− − − − − − − Andra

8519 81 65

− − − − − − I fickformat

8519 81 75

− − − − − − Andra

− − − − − Andra:

8519 81 81

− − − − − − För magnetband på spolar, som möjliggör upptagning eller återgivning av ljud vid

antingen en enda bandhastighet av 19 cm per sekund eller denna och andra lägre hastigheter

8519 81 85

− − − − − − Andra

8519 89

− − Andra:

− − − Apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning:

8519 89 11

− − − − Grammofoner, andra än sådana enligt nr 8519 20

8519 89 15

− − − − Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning)

8519 89 19

− − − − Andra

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner:

8521 10

− Arbetande med magnetband:

8521 10 20

− − Med en bredd av högst 1,3 cm och som möjliggör upptagning eller återgivning vid en

bandhastighet av högst 50 mm per sekund:

ex 8521 10 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8521 10 95

− − Andra:

ex 8521 10 95

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8521 90 00

− Andra slag

8523

Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud

Prop. 2008/09:81

Bilaga

132

KN-nummer Varuslag

eller av andra fenomen, även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för

framställning av skivor med undantag av produkter enligt kapitel 37:

− Magnetiska medier:

8523 29

− − Andra:

− − − Magnetband; magnetskivor:

− − − − Andra:

8523 29 33

− − − − − För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt

format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en

maskin för automatisk databehandling

8523 29 39

− − − − − Andra

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller

återgivning av ljud eller med inbyggt ur:

− Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla:

8527 12

− − Radiokassettbandspelare av fickformat

8527 13

− − Andra apparater kombinerade med ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning

− Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i

motorfordon:

8527 29 00

− − Andra

− Andra:

8527 91

− − Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med

inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller

videosignaler:

− Katodstrålerörsmonitorer:

8528 49

− − Andra

− Andra monitorer:

8528 59

− − Andra

− Projektorer:

8528 69

− − Andra:

8528 69 10

− − − Som arbetar med hjälp av en flat panelskärm (t.ex. en anordning med flytande kristaller) i

stånd att visa digital information från en maskin för automatisk databehandling

− − − Andra:

8528 69 91

− − − − För svartvit eller annan enfärgad mottagning

− Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för

inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler:

8528 73 00

− − Andra, för svartvit eller annan enfärgad mottagning

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt

nr 8525

−8528:

8529 10

− Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga att användas till dessa:

− − Antenner:

− − − Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare:

8529 10 39

− − − − Andra

8529 10 65

− − − Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, inbegripet inbyggda:

ex 8529 10 65

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8529 10 69

− − − Andra:

ex 8529 10 69

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

133

KN-nummer Varuslag

8529 10 80

− − Antennfilter och antennseparatorer:

ex 8529 10 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8529 90

− Andra slag:

8529 90 20

− − Delar till utrustning enligt nr 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 och 8528 61 00:

ex 8529 90 20

− − − Andra än komponenter till apparater bestående av två eller flera inbördes förbundna delar

eller komponenter, för civila luftfartyg

− − Andra:

− − − Skåp och lådor:

8529 90 41

− − − − Av trä

8529 90 49

− − − − Av annat material

8529 90 65

− − − Sammansatta elektroniska komponenter:

ex 8529 90 65

− − − Andra än komponenter till apparater bestående av två eller flera inbördes förbundna delar

eller komponenter, för civila luftfartyg

− − − Andra:

8529 90 92

− − − − För televisionskameror enligt nr 8525 80 11 och 8525 80 19 och apparater enligt nr 8527

och 8528

8529 90 97

− − − − Andra:

ex 8529 90 97

− − − Andra än komponenter till apparater bestående av två eller flera inbördes förbundna delar

eller komponenter, för civila luftfartyg

8530

Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar,

landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält (andra än

sådana enligt nr 8608)

8535

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska

kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar

(t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfilter,

stickproppar och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspänning av mer

än 1 000 V:

8535 10 00

− Smältsäkringar

− Automatiska brytare:

8535 21 00

− − För en driftspänning av mindre än 72,5 kV

8535 29 00

− − Andra

8535 30

− Effektfrånskiljare och strömbrytare:

8535 30 10

− − För en driftspänning av mindre än 72,5 kV:

ex 8535 30 10

− − − Andra än cylindriska ljusbågskammare med separerbara kontakter för frånskiljare eller

vakuumkammare med kontakter för brytare

8535 30 90

− − Andra

8535 40 00

− Överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfilter

8535 90 00

− Andra slag

8536

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska

kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar

(t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stickproppar, uttag, lamphållare och

andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V;

kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer:

8536 10

− Smältsäkringar

8536 20

− Automatiska brytare

8536 30

− Andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar

Prop. 2008/09:81

Bilaga

134

KN-nummer Varuslag

− Glödlampshållare, stickproppar och uttag:

8536 61

− − Glödlampshållare:

8536 61 10

− − − Edisonlamphållare

8536 70 00

− Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer:

ex 8536 70 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8537

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535

eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet

sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt kapitel 90 och numeriska

styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr 8517

8538

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra

artiklar enligt nr 8535, 8536 eller 8537

8539

Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed beam lamp units, samt

lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor:

− Andra glödlampor, med undantag av lampor för ultraviolett eller infrarött ljus:

8539 21

− − Volframhalogenlampor

8539 22

− − Andra lampor, med en effekt av högst 200 W och för en spänning av mer än 100 V

8539 29

− − Andra

− Gasurladdningslampor, andra än sådana för utraviolett ljus:

8539 31

− − Fluorescenslampor (lysrör o.d.)

8539 32

− − Kvicksilver- eller natriumlampor; halogenlampor

8539 39 00

− − Andra slag

− Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor:

8539 41 00

− − Båglampor

8540

Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med

ånga eller gas, rör för kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisionskameror:

− Andra rör:

8540 81 00

− − Mottagarrör och förstärkarrör

8540 89 00

− − Andra

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och

andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i

vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller

försedda med kopplingsanordningar:

− Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V:

8544 42

− − Med kopplingsanordningar

8544 49

− − Andra

8544 60

− Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1 000 V

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade

galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar

till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

8548 10

− Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade

galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer:

8548 90

− Andra:

8548 90 20

− − Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar och moduler

8548 90 90

− − Andra:

ex 8548 90 90

− − − Andra än elektroniska mikrokomponenter

8602 Andra

lok; tendrar:

8602 90 00

− Andra slag:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

135

KN-nummer Varuslag

ex 8602 90 00

− − Andra än dieselmekaniska i "S"-varianten eller dieselhydrauliska

8701

Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709):

8701 30

− Bandtraktorer:

8701 30 90

− − Andra slag

8701 90

− Andra slag:

− − Jordbrukstraktorer (med undantag av traktorer som framförs av gående) samt

skogsbrukstraktorer, med hjul:

− − − Nya:

8701 90 20

− − − − Med en effekt av mer än 18 kW men högst 37 kW

8701 90 25

− − − − Med en effekt av mer än 37 kW men högst 59 kW

8701 90 31

− − − − Med en effekt av mer än 59 kW men högst 75 kW

8701 90 35

− − − − Med en effekt av mer än 75 kW men högst 90 kW

8701 90 39

− − − − Med en effekt av mer än 90 kW

8701 90 90

− − Andra

8702

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet föraren:

8702 10

− Med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor):

− − Med en cylindervolym av mer än 2 500 cm3:

8702 10 11

− − − Nya

8702 90

− Andra:

8702 90 90

− − Med annan motor

8703

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana

enligt nr 8702), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar:

8703 10

− Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och liknande fordon

− Andra fordon, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar

samt med en cylindervolym av:

8703 21

− − Högst 1 000 cm3:

8703 21 10

− − − Nya:

ex 8703 21 10

− − − − Andra än helt eller delvis isärtagna fordon för personbefordran

8703 22

− − Mer än 1 000 cm3 men högst 1 500 cm3:

8703 22 10

− − − Nya:

ex 8703 22 10

− − − − Andra än helt eller delvis isärtagna fordon för personbefordran

8703 23

− − Mer än 1 500 cm3 men högst 3 000 cm3:

− − − Nya:

8703 23 11

− − − − Husbilar

8703 23 19

− − − − Andra:

ex 8703 23 19

− − − − − Andra än helt eller delvis isärtagna fordon för personbefordran

8703 24

− − Mer än 3 000 cm3:

8703 24 10

− − − Nya:

ex 8703 24 10

− − − − Andra än helt eller delvis isärtagna fordon för personbefordran

− Andra fordon, med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och

semidieselmotor) samt med en cylindervolym av:

8703 31

− − Högst 1 500 cm3:

8703 31 10

− − − Nya:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

136

KN-nummer Varuslag

ex 8703 31 10

− − − − Andra än helt eller delvis isärtagna fordon för personbefordran

8703 32

− − Mer än 1 500 cm3, men högst 2 500 cm3:

− − − Nya:

8703 32 11

− − − − Husbilar

8703 32 19

− − − − Andra:

ex 8703 32 19

− − − − − Andra än helt eller delvis isärtagna fordon för personbefordran

8703 33

− Mer än 2 500 cm3:

− − − Nya:

8703 33 11

− − − − Husbilar

8703 33 19

− − − − Andra:

ex 8703 33 19

− − − − − Andra än helt eller delvis isärtagna fordon för personbefordran

8703 90

− Andra slag:

8703 90 90

− − Andra

8704 Motorfordon

för

godsbefordran:

8704 10

− Dumprar, konstruerade för användning i terräng:

8704 10 10

− − Med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) eller

med gnisttändning:

ex 8704 10 10

− − − Med en högsta lastvikt av högst 30 ton

8704 10 90

− − Andra:

ex 8704 10 90

− − − Med en högsta lastvikt av högst 30 ton

− Andra fordon med förbränningsmotor med kompressionständning (diesel eller semidieselmotor):

8704 21

− − Med en totalvikt av högst 5 ton

8704 22

− − Med en totalvikt av mer än 5 ton men högst 20 ton:

8704 22 10

− − − Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

− − − Andra:

8704 22 99

− − − − Begagnade

8704 23

− − Med en totalvikt av mer än 20 ton:

8704 23 10

− − − Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

− − − Andra:

8704 23 99

− − − − Begagnade

− Andra fordon med förbränningsmotor med gnisttändning:

8704 31

− − Med en totalvikt av högst 5 ton

8704 32

− − Med en totalvikt av mer än 5 ton

8704 90 00

− Andra

8706 00

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701–8705:

− Underreden till fordon enligt nr 8701; underreden till motorfordon enligt nr 8702, 8703 eller

8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel eller

semidieselmotor) med en cylindervolym av mer än 2 500 cm3 eller med gnisttändning med en

cylindervolym av mer än 2 800 cm3:

8706 00 19

− − Andra

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn;

sidvagnar

8712 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor:

− Andra:

8712 00 30

− − Tvåhjuliga cyklar

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

137

KN-nummer Varuslag

8714

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713:

− Till motorcyklar (inbegripet mopeder):

8714 11 00

− − Sadlar och säten

8714 19 00

− − Andra

− Andra slag:

8714 91

− − Ramar och gafflar samt delar till sådana

8714 92

− − Hjulfälgar och ekrar

8714 93

− − Nav, andra än frihjulsnav med broms och navbromsar, samt kedjekransar för hjul med frigång

8714 94

− − Bromsar, inbegripet frihjulsnav med broms, samt navbromsar, även som delar till sådana

artiklar

8714 95 00

− − Sadlar

8714 96

− − Pedaler och vevpartier samt delar till sådana

8714 99

− − Andra

8716

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till

sådana fordon:

8716 10

− Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål

8716 20 00

− Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar avsedda för lantbruksändamål

8716 40 00

− Andra släpfordon och påhängsvagnar

8716 80 00

− Andra fordon

8716 90

− Delar

8903

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter:

8903 10

− Uppblåsbara:

8903 10 10

− − Med en vikt av högst 100 kg

9002

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar

eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt

bearbetade:

− Objektiv:

9002 11 00

− − För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater

9003

Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana artiklar:

− Bågar och infattningar:

9003 19

− − Av annat material:

9003 19 10

− − − Av ädel metall eller doublé av ädel metall

9004

Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål:

9004 10

− Solglasögon

9006 Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än

gasurladdningslampor enligt nr 8539:

9006 40 00

− Kameror för omedelbar bildframställning

− Andra stillbildskameror:

9006 51 00

− − Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av högst 35 mm

9006 52 00

− − Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 35 mm

9006 53

− − Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm

9006 59 00

− − Andra

− Delar och tillbehör:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

138

KN-nummer Varuslag

9006 91 00

− − Till stillbildskameror

9006 99 00

− − Andra

9018

Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk,

inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning:

− Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för undersökning eller kontroll av

fysiologiska parametrar):

9018 11 00

− − Elektrokardiografer

9018 12 00

− − Ultraljudscanners

9018 13 00

− − Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans

9018 14 00

− − Scintigrafer

9018 19

− − Andra

9018 20 00

− Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus

− Andra instrument och apparater, för dentalt bruk:

9018 41 00

− − Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan dentalutrustning på gemensamt stativ

9018 49

− − Andra

9018 90

− Andra instrument och apparater:

9018 90 10

− − Instrument och apparater för blodtrycksmätning

9022

Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än

medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater,

röntgenrör och andra röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och

manöverpulpeter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning eller röntgenbehandling:

− Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt,

dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater:

9022 12 00

− − Apparater för datortomografi

9022 13 00

− − Andra, för dentalt bruk

9022 14 00

− − Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk

9022 30 00

− Röntgenrör

9022 90

− Andra slag, inbegripet delar och tillbehör

9025

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och

psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument:

− Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument:

9025 11

− − Vätskefyllda, för direkt avläsning:

9025 11 80

− − − Andra:

ex 9025 11 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

9025 19

− − Andra:

9025 19 20

− − − Elektroniska:

ex 9025 19 20

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

9025 19 80

− − − Andra:

ex 9025 19 80

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

9029

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och

takometrar, andra än artiklar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop:

9029 10 00

− Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.:

ex 9029 10 00

− − Andra än elektriska eller elektroniska varvräknare för civila luftfartyg

9029 20

− Hastighetsmätare och takometrar; stroboskop:

− − Hastighetsmätare och takometrar:

9029 20 38

− − − Andra:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

139

KN-nummer Varuslag

ex 9029 20 38

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

9101

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med boett av ädel metall eller av metall

med plätering av ädel metall

9102

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra än sådana som omfattas av nr 9101

9103

Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur enligt nr 9104

9104 00 00

Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg:

ex 9104 20 00

− Andra än för användning i civila luftfartyg

9105 Andra

ur

9106

Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning, registrering eller annan

indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. tidkontrollur och

tidstämpelur)

9107 00 00

Tidströmställare med urverk eller synkronmotor

9110

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullständiga urverk,

sammansatta; råurverk

9111

Boetter till ur samt delar till sådana:

9111 10 00

− Boetter av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9112

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana

9113

Urarmband och delar till urarmband

9305

Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301–9304:

9305 10 00

− Till revolvrar och pistoler

9401

Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även bäddbara, samt delar till sittmöbler:

9401 10 00

− Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg:

ex 9401 10 00

− − Andra än utan läderöverdrag, för civila luftfartyg

9401 20 00

− Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon

9401 30

− Höj- och sänkbara snurrstolar

9401 40 00

− Bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler och campingmöbler

− Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material:

9401 51 00

− − Av bambu eller rotting

9401 59 00

− − Andra

− Andra sittmöbler, med trästomme:

9401 61 00

− − Med stoppning

9401 69 00

− − Andra

− Andra sittmöbler, med metallstomme:

9401 71 00

− − Med stoppning

9401 79 00

− − Andra

9401 80 00

− Andra sittmöbler

9401 90

− Delar

9402

Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (t.ex. operations- eller

undersökningsbord, sjukhussängar med mekaniska anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och

liknande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas; delar till i detta nummer nämnda

artiklar

9403

Andra möbler samt delar till sådana möbler:

9403 10

− Kontorsmöbler av metall

9403 20

− Andra möbler av metall:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

140

KN-nummer Varuslag

9403 20 20

− − Sängar:

ex 9403 20 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

9403 20 80

− − Andra:

ex 9403 20 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

9403 30

− Kontorsmöbler av trä

9403 40

− Köksmöbler av trä

9403 50 00

− Sovrumsmöbler av trä

9403 60

− Andra möbler av trä

9403 70 00

− Möbler av plast:

ex 9403 70 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu eller liknande material:

9403 81 00

− − Av bambu eller rotting

9403 89 00

− − Andra

9403 90

− Delar

9404

Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inredningsartiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken,

kuddar och puffar) försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller

tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana

artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning,

o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller

inbegripna någon annanstans:

9405 10

− Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, med undantag av sådana för belysning

utomhus av öppna platser eller trafikleder:

− − Av plast:

9405 10 21

− − − För glödlampor

9405 10 28

− − − Andra:

ex 9405 10 28

− − − − Andra än av oädel metall eller av plast, för civila luftfartyg

9405 10 30

− − Av keramiskt material

9405 10 50

− − Av glas

− − Av annat material:

9405 10 91

− − − För glödlampor

9405 10 98

− − − Andra:

ex 9405 10 98

− − − − Andra än av oädel metall eller av plast, för civila luftfartyg

9405 20

− Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor

9405 30 00

− Julgransbelysningar

9405 40

− Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar

9405 50 00

− Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska

9405 60

− Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.:

9405 60 20

− − Av plast:

ex 9405 60 20

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

9405 60 80

− − Av annat material:

ex 9405 60 80

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Delar:

9405 91

− − Av glas

9405 92 00

− − Av plast:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

141

KN-nummer Varuslag

ex 9405 92 00

− − − Andra än delar till artiklar enligt nr 9405 10 och 9405 60, avsedda att användas i civila

luftfartyg

9405 99 00

− − Av annat material:

ex 9405 99 00

− − − Andra än delar till artiklar enligt nr 9405 10 och 9405 60, av oädel metall, avsedda att

användas i civila luftfartyg

9406 00

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

9503

00

Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande leksaksfordon med hjul;

dockvagnar; dockor; andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse,

mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag

9503 00 10

− Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande leksaksfordon med hjul;

dockvagnar

− Dockor föreställande människor och delar och tillbehör:

9503 00 21

− − Dockor

9503 00 29

− − Delar och tillbehör

9503 00 30

− Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och andra tillbehör till sådana järnvägar;

skalenliga modeller, mekaniska eller icke mekaniska

− Andra byggsatser och byggleksaker:

9503 00 35

− − Av plast

9503 00 39

− − Av annat material

− Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser:

9503 00 41

− − Stoppade

9503 00 49

− − Andra

9503 00 55

− Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär

− Pussel:

9503 00 61

− − Av trä

9503 00 69

− − Av annat material

9503 00 70

− Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar

− Andra leksaker och modeller, försedda med motor:

9503 00 75

− − Av plast

9503 00 79

− − Av annat material

− Andra slag:

9503 00 81

− − Leksaksvapen

9503 00 85

− − Formgjutna miniatyrmodeller av metall

− − Andra:

9503 00 95

− − − Av plast

9503 00 99

− − − Andra:

ex 9503 00 99

− − − − Andra än av gummi eller av textilmaterial

9506

Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, idrott, annan sport (inbegripet

bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta

kapitel; simbassänger och plaskdammar:

− Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport:

9506 21 00

− − Segelbrädor

9506 29 00

− − Andra

− Golfklubbor och annan golfutrustning:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

142

KN-nummer Varuslag

9506 31 00

− − Kompletta klubbor

9506 32 00

− − Bollar

9506 39

− − Annan golfutrustning

9506 40

− Bordtennisutrustning

− Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, även osträngade:

9506 51 00

− − Tennisracketar, även osträngade

9506 59 00

− − Andra

− Bollar och klot, andra än golfbollar och bordtennisbollar:

9506 61 00

− − Tennisbollar

9506 62

− − Uppblåsbara bollar

9506 69

− − Andra

9506 70

− Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med fastsatta skridskor eller rullskridskor

− Andra slag:

9506 91

− − Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott

9506 99

− − Andra

9507

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande

håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705) och liknande artiklar för

jakt:

9507 20

− Fiskkrokar, även med tafs

9602 00 00

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor

gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller

naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat

sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin

(med undantag av gelatin enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin:

ex 9602 00 00

− Andra än gelatinkapslar avsedda för farmaceutiskt bruk; annat än bearbetat växtmaterial eller

mineraliskt material eller varor av sådant material

9603

Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon),

penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar för

borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt

material:

− Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för

personligt bruk, inbegripet borstar som utgör delar till apparater:

9603 29

− − Andra:

9603 29 30

− − − Hårborstar

9603 40

− Målarborstar och målarpenslar (andra än penslar enligt nr 9603 30); målningsdynor och

målningsrullar

9603 50 00

− Andra borstar, utgörande delar till maskiner, apparater eller fordon

9607

Blixtlås och delar till blixtlås:

9607 20

− Delar

9609

Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt nr 9608), blyerts-, anilin och färgstift,

grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita:

9609 10

− Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje:

9609 10 90

− − Andra

9611 00 00

Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och liknande handstämplar (inbegripet

handverktyg för tryckning eller prägling av etiketter); s.k. typtryckerier

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt

preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även sådana

som inte är indränkta med färg), med eller utan ask:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

143

KN-nummer Varuslag

9612 10

− Färgband

9618 00 00

Provdockor, skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ av sådana slag som används i skyltfönster

9701

Målningar och teckningar utförda helt för hand, andra än teckningar enligt nr 4906 och andra än

handdekorerade föremål; collage och liknande prydnadstavlor

9706 00 00

Antikviteter med en ålder av över 100 år

BILAGA I b

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN

FÖR INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 21)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

a)

Den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 75 % av bastullsatsen.

b)

Den 1 januari det första året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 50 % av

bastullsatsen.

c)

Den 1 januari det andra året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 25 % av

bastullsatsen.

d)

Den 1 januari det tredje året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer de resterande importtullarna att

avskaffas.

KN-nummer Varuslag

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda

eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst

70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller urbituminösa mineral; avfallsoljor:

− Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte

nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel

minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än

avfallsoljor:

2710 11

− − Lättoljor och produkter:

− − − För en särskild process:

− − − − Andra:

− − − − − Motorbensin:

− − − − − − Annan, med en blyhalt av:

− − − − − − − Högst 0,013 gram per liter:

2710 11 45

− − − − − − − − Med ett oktantal (RON) av lägst 95 men lägre än 98

2710 11 49

− − − − − − − − Med ett oktantal (RON) av lägst 98

2710 19

− − Andra slag:

− − − Mellanoljor:

− − − − För en särskild process:

− − − − − Fotogen:

2710 19 21

− − − − − − Flygfotogen

2710 19 25

− − − − − − Annan

2710 19 29

− − − − − Andra:

ex 2710 19 29

− − − − − − Annan än alfa eller vanlig olefin (blandning) eller vanlig paraffin (C10-C13)

− − − Tungoljor:

− − − − Gasoljor (dieselbrännoljor):

− − − − För en särskild process:

2710 19 41

− − − − − − Innehållande högst 0,05 viktprocent svavel

Prop. 2008/09:81

Bilaga

144

KN-nummer Varuslag

2710 19 45

− − − − − − Innehållande mer än 0,05 viktprocent men högst 0,2 viktprocent svavel

2710 19 49

− − − − − − Innehållande mer än 0,2 viktprocent svavel

− − − − Eldningsoljor:

− − − − För en särskild process:

2710 19 61

− − − − − − Innehållande högst 1 viktprocent svavel:

ex 2710 19 61

− − − − − − − Extralätt och lätt särskild brännolja

4003 00 00

Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4004 00 00

Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller

granulerat

4008

Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar), av

mjukgummi:

− Av poröst gummi:

4008 11 00

− − Plattor, duk och remsor

4008 19 00

− − Andra

− Av icke poröst gummi:

4008 21

− − Plattor, duk och remsor

4008 29 00

− − Andra:

ex 4008 29 00

− − − Andra än profilerade stänger som har tillskurits för att användas i civila luftfartyg

4009

Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopplingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör,

knärör och flänsar):

− Inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material:

4009 11 00

− − Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4009 12 00

− − Försedda med kopplingsanordningar e.d.:

ex 4009 12 00

− − − Andra än sådana som är lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor avsedda att

användas i civila luftfartyg

− Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart metall:

4009 21 00

− − Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4009 22 00

− − Försedda med kopplingsanordningar e.d.:

ex 4009 22 00

− − − Andra än sådana som är lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor avsedda att

användas i civila luftfartyg

− Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart textilmaterial:

4009 31 00

− − Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4009 32 00

− − Försedda med kopplingsanordningar e.d.:

ex 4009 32 00

− − − Andra än sådana som är lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor avsedda att

användas i civila luftfartyg

− Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material:

4009 41 00

− − Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4009 42 00

− − Försedda med kopplingsanordningar e.d.:

ex 4009 42 00

− − − Andra än sådana som är lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor avsedda att

användas i civila luftfartyg

4010

Drivremmar eller transportband av mjukgummi

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi:

4011 20

− Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar:

4011 20 10

− − Med ett belastningsindex av högst 121

4011 40

− Av sådana slag som används på motorcyklar

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

145

KN-nummer Varuslag

4011 50 00

− Av sådana slag som används på cyklar

− Andra slag, med slitbana med fiskbensmönster eller liknande mönster:

4011 69 00

− − Andra

− Andra slag:

4011 93 00

− − Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för byggändamål eller för industriell

hantering, för en fälgdiameter av högst 61 cm

4011 99 00

− − Andra

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor

samt fälgband, av gummi:

4012 90

− Andra

4013 Innerslangar

av

gummi:

4013 10

− Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar),

bussar eller lastbilar:

4013 10 10

− − Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar)

4013 10 90

− − Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar:

ex 4013 10 90

− − − Andra än för dumprar med en dimension på mer än 24 tum

4013 20 00

− Av sådana slag som används på cyklar

4013 90 00

− Andra slag:

ex 4013 90 00

− − Andra än för traktorer eller luftfartyg

4015

Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar), för alla ändamål,

av mjukgummi:

− Handskar, halvhandskar och vantar:

4015 19

− − Andra

4015 90 00

− Andra slag

4016

Andra varor av mjukgummi:

− Andra slag:

4016 91 00

− − Golvbeläggningsmaterial och mattor

4016 93 00

− − Packningar, tätningar o.d.:

ex 4016 93 00

− − − Andra än för tekniskt bruk, avsedda att användas i civila luftfartyg

4016 95 00

− − Andra uppblåsbara artiklar

4017 00

Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och skrot; varor av hårdgummi

4201 00 00

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar,

vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.), av alla slags material

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och

väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar;

ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor,

shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar,

verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande

artiklar, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber

eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådant material eller med papper:

− Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor och liknande artiklar:

4202 11

− − Med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 12

− − Med utsida av plast eller textilvara

4202 19

− − Andra

− Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan handtag:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

146

KN-nummer Varuslag

4202 21 00

− − Med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 22

− − Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara

4202 29 00

− − Andra

− Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller handväskan:

4202 31 00

− − Med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 32

− − Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara:

4202 32 10

− − − Av plast (i form av plattor, duk eller folier)

4202 39 00

− − Andra

− Andra slag:

4202 91

− − Med utsida av läder, konstläder eller lackläder

4202 92

− − Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara

4202 99 00

− − Andra

4205 00

Andra varor av läder eller konstläder:

4205 00 90

− Andra

4206 00 00

Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor:

ex 4206 00 00

− Andra än katgut

4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra

delar eller avklipp), lösa eller hopfogade (dock inte med andra material), med undantag av varor

enligt nr 4303:

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn:

4303 10

− Kläder och tillbehör till kläder

4304 00 00

Konstgjord päls och varor av konstgjord päls

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

4413 00 00

Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former

4414 00

Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta

golvskivor samt vissa takspån ("shingles" och "shakes"):

4418 40 00

− Formar, formluckor o.d., för betonggjutning

4418 50 00

− Vissa takspån ("shingles" och "shakes")

− Sammansatta golvskivor:

4418 71 00

− − För mosaikgolv

4418 72 00

− − Andra, flerskiktade

4418 79 00

− − Andra

4602

Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av

varor enligt nr 4601; artiklar av luffa:

− Av vegetabiliska material:

4602 11 00

− − Av bambu

4602 12 00

− − Av rotting

4602 19

− − Andra

4802

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning

eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och hålremsor, i

rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av papper enligt

nr 4801 eller 4803; papper och papp, handgjorda:

− Annat papper och annan papp, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller

kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör 10 viktprocent av det totala

fiberinnehållet:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

147

KN-nummer Varuslag

4802 54 00

− − Vägande mindre än 40 g/m2 :

ex 4802 54 00

− − − Annat än karbonråpapper

4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor

enligt nr 4802 eller 4803:

− Annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m2:

4804 31

− − Oblekt

− Annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2:

4804 41

− − Oblekt

4804 42

− − Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än95 viktprocent

av det totala fiberinnehållet

4810

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra

oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade,

ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek:

− Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt

ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller

vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet:

4810 13

− − I rullar

4810 14

− − I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre än 435 mm och den andra sidan

inte längre än 297 mm

4810 19

− − Andra

− Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller andra grafiska

ändamål, vars innehåll av fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process utgör

mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet:

4810 22

− − Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper)

4810 29

− − Andra:

4810 29 30

− − − I rullar

4810 29 80

− − − Andra:

ex 4810 29 80

− − − − Annat än papper och papp avsett som förpackningsmaterial för mjölkförpackningar

(tetra-pack och tetra-brik)

− Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat

grafiskt ändamål:

4810 31 00

− − Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent

av det totala fiberinnehållet samt vägande högst 150 g/m2

4810 32

− − Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent

av det totala fiberinnehållet samt vägande mer än 150 g/m2:

4814

Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper:

4814 10 00

− Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av ingrainpapper

4814 90

− Andra slag

4814 90 10

− − Papperstapeter och liknande väggbeklädnad, av kornat, präglat, färgat, mönstrat eller på

annat sätt dekorerat papper som är överdraget eller belagt med ett genomskinligt skyddslager av

plast

4814 90 80

− − Andra:

ex 4814 90 80

− − − Andra än papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som på utsidan är belagt

med flätningsmaterial, även hopbundet till parallella parter eller vävt

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med

undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även

förpackade i askar:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

148

KN-nummer Varuslag

4816 90 00

− Andra slag

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller

papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper,

papperskuvert e.d.

4818

Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag

som används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 36 cm,

eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller

händer, handdukar, bordsdukar, bordsservetter, blöjor, tamponger, lakan och liknande hushålls-,

sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper,

cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer:

4818 10

− Toalettpapper

4818 20

− Näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, handdukar och hushållspapper

4818 30 00

− Borddukar och bordsservetter

4818 40

− Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar

4818 50 00

− Kläder och tillbehör till kläder

4818 90

− Andra slag:

4818 90 10

− − Artiklar av sådana slag som används till kirurgiskt, medicinskt eller sanitärt bruk, inte i

detaljhandelsförpackningar

4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd

eller duk av cellulosafibrer; kortregisterlådor, brevkorgar och liknandeartiklar av sådana slag

som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp

4820

Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker, brevpapper

i block, anteckningsblock, dagböcker och liknande artiklar, även som skrivböcker,

skrivunderlägg, samlingspärmar (för lösblad eller andra), mappar, blankettsatser, även

interfolierade med karbonpapper, samt liknande artiklar, av papper eller papp; album för prover

eller samlingar samt bokpärmar och bokomslag, av papper eller papp

4821

Etiketter av alla slag, av papper eller papp, även tryckta

4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd

storlek eller form; andra varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av

cellulosafibrer:

− Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp:

4823 61 00

− − Av bambu

4823 69

− − Andra

4823 70

− Formpressade artiklar av pappersmassa

4901

Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad:

4901 10 00

− Enstaka blad, även vikta

− Andra slag:

4901 99 00

− − Andra

4907 00

Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara eller avsedda som nyutgåva i det

land i vilket de har eller kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper; sedlar;

checkblanketter; aktier, obligationer och liknande värdehandlingar

4908 Dekalkomanier:

4908 10 00

− Dekalkomanier, tryckta med preparat

4909 00

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar,

meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel:

4910 00 00

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

4911

Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier:

4911 10

− Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

149

KN-nummer Varuslag

− Andra slag:

4911 91 00

− − Bilder, planscher samt fotografier:

ex 4911 91 00

− − − Blad inte utgörande reklamtrycksaker, ovikta, utan text eller rubrik, avsedda för böcker

och tidskrifter som ges ut i olika länder på ett eller flera språk

4911 99 00

− − Andra

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

5007 20

− Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat

än bourettesilke

5007 90

− Andra vävnader

5106

Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar:

5106 20

− Innehållande mindre än 85 viktprocent ull:

− − Annat:

5106 20 91

− − − Oblekt

5106 20 99

− − − Annat

5107

Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar

5111

Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår:

5111 30

− Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer

5111 90

− Andra kardgarnsvävnader

5112

Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår:

− Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår:

5112 11 00

− − Vägande högst 200 g/m

2

5112 19

− − Andra

5112 20 00

− Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament

5112 30

− Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer:

5112 30 30

− − Vägande mer än 200 g/m2 men högst 375 g/m2

5112 30 90

− − Vägande mer än 375 g/m2

5112 90

− Andra kamgarnsvävnader:

− − Andra:

5112 90 93

− − − Vägande mer än 200 g/m2 men högst 375 g/m2

5112 90 99

− − − Vägande mer än 375 g/m2

5113 00 00

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

5212

Andra vävnader av bomull:

− Vägande högst 200 g/m2:

5212 13

− − Färgade

5212 14

− − Av olikfärgade garner

5212 15

− − Tryckta

− Vägande mer än 200 g/m2:

5212 21

− − Oblekta

5212 22

− − Blekta

5212 23

− − Färgade

5212 24

− − Av olikfärgade garner

5212 25

− − Tryckta

5401

Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

150

KN-nummer Varuslag

5401 20

− Av regenatfilament

5402

Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet

monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex

5403

Garn av regenatfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet

monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex

5406 00 00

Garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

5407

Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader framställda av material enligt nr 5404:

5407 10 00

− Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider eller av polyestrar

5407 20

− Vävnader framställda av remsor e.d.

5407 30 00

− Vävnader enligt anmärkning 9 till avdelning XI

− Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent filament av nylon eller andra polyamider:

5407 41 00

− − Oblekta eller blekta

5407 42 00

− − Färgade

5407 43 00

− − Av olikfärgade garner

5407 44 00

− − Tryckta

− Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent texturerade polyesterfilament:

5407 51 00

− − Oblekta eller blekta

5407 52 00

− − Färgade

5407 53 00

− − Av olikfärgade garner

5407 54 00

− − Tryckta

− Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent polyesterfilament:

5407 61

− − Innehållande minst 85 viktprocent otexturerade polyesterfilament

5407 69

− − Andra

− Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent syntetfilament:

5407 71 00

− − Oblekta eller blekta

5407 72 00

− − Färgade

5407 73 00

− − Av olikfärgade garner

5407 74 00

− − Tryckta

− Andra vävnader, innehållande mindre än 85 viktprocent syntetfilament, med inblandning

huvudsakligen eller uteslutande av bomull:

5407 81 00

− − Oblekta eller blekta

5407 82 00

− − Färgade

5407 83 00

− − Av olikfärgade garner

5407 84 00

− − Tryckta

− Andra vävnader:

5407 91 00

− − Oblekta eller blekta

5407 92 00

− − Färgade

5407 94 00

− − Tryckta

5501

Fiberkabel av syntetfilament:

5501 10 00

− Av nylon eller andra polyamider

5501 20 00

− Av polyestrar

5501 40 00

− Av polypropen

5501 90 00

− Av annat syntetmaterial

5515

Andra vävnader av syntetstapelfibrer:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

151

KN-nummer Varuslag

− Av akryl- eller modakrylstapelfibrer:

5515 21

− − Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament:

5515 21 10

− − − Oblekta eller blekta

5515 21 30

− − − Tryckta

5515 22

− − Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår

5515 29 00

− − Andra

− Andra vävnader:

5515 91

− − Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament

5515 99

− − Andra

5516

Vävnader av regenatstapelfibrer

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405,

impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av

gummi eller plast:

5604 10 00

− Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

5607

Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna eller belagda med

gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

− Av sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave:

5607 29

− − Annat

− Av polyeten eller polypropen:

5607 41 00

− − Skördegarn

5607 49

− − Annat

5607 50

− Av andra syntetfibrer:

5607 90

− Andra slag:

5702

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, även

konfektionerade, inbegripet kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda

produkter:

5703

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade

5704

Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även

konfektionerade

5705 00

Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektionerade:

5705 00 10

− Av ull eller fina djurhår

5705 00 90

− Av annat textilmaterial

5801

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt nr 5802 eller 5806

5802

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band enligt nr 5806; tuftade dukvaror av

textilmaterial, andra än varor enligt nr 5703

5803 00

Slingervävnader, andra än band enligt nr 5806

5804

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv,

andra än vävnader enligt nr 6002–6006

5805 00 00

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt

handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

5806

Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående av sammanklistrade parallella trådar

eller fibrer

5807

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som längdvara eller tillskurna, inte

broderade

Prop. 2008/09:81

Bilaga

152

KN-nummer Varuslag

5808

Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som längdvara, utan broderier och inte utgörande

trikåvaror; tofsar, pomponger och liknande artiklar

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

5811 00 00

Kviltade textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera lager av dukvara av

textilmaterial, sammanfogade med stoppningsmaterial genom sömnad eller på annat sätt, andra

än broderier enligt nr 5810

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana

slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande

styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar:

5901 90 00

− Andra slag

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än

vävnader enligt nr 5902:

5903 10

− Med polyvinylklorid

5903 20

− Med polyuretan

5903 90

− Andra slag:

5903 90 10

− − Impregnerade

− − Överdragna, belagda eller laminerade:

5903 90 91

− − − Med cellulosaderivat eller andra plaster med rätsida av textilmaterialet

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag

eller beläggning, även i tillskurna stycken

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902

5907 00

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade

teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

5908 00 00

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.;

glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade

6001

Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå

6002

Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn

eller gummitråd, andra än varor enligt nr 6001

6003

Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, andra än varor enligt nr 6001 eller 6002

6004

Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn

eller gummitråd, andra än varor enligt nr 6001

6005

Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), andra än varor enligt

nr 6001–6004

6006

Andra dukvaror av trikå

6101

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder,

av trikå, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6103:

6101 20

− Av bomull:

6101 20 90

− − Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6101 30

− Av konstfibrer:

6101 30 90

− − Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6101 90

− Av annat textilmaterial:

6101 90 80

− − Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6102

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande

ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104:

6102 10

− Av ull eller fina djurhår:

6102 10 90

− − Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

153

KN-nummer Varuslag

6102 20

− Av bomull:

6102 20 90

− − Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6102 30

− Av konstfibrer:

6102 30 90

− − Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6102 90

− Av annat textilmaterial:

6102 90 90

− − Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6108

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar,

morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor:

− Nattlinnen och pyjamas:

6108 31 00

− − Av bomull

6108 32 00

− − Av konstfibrer

6108 39 00

− − Av annat textilmaterial

− Andra slag:

6108 91 00

− − Av bomull

6108 92 00

− − Av konstfibrer

6108 99 00

− − Av annat textilmaterial

6109

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

6110

Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå

6111

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

6112

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå

6113 00

Kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907

6114

Andra kläder av trikå

6115

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strumpor o.d. för graderad kompression

(t.ex. åderbråcksstrumpor) samt skodon utan påsatt sula, av trikå:

6115 10

− Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor):

6115 10 90

− − Andra slag:

ex 6115 10 90

− − − Andra än knästrumpor (med undantag av åderbråcksstrumpor) eller damstrumpor

− Andra strumpbyxor och trikåer:

6115 21 00

− − Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex

6115 22 00

− − Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av minst 67 decitex

6115 29 00

− − Av annat textilmaterial

6115 30

− Andra långa strumpor eller knästrumpor för damer, av garn hos vilket enkelgarnet har en

längdvikt av mindre än 67 decitex

− Andra slag:

6115 94 00

− − Av ull eller fina djurhår

6115 95 00

− − Av bomull

6203

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), för män eller

pojkar:

− Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6203 41

− − Av ull eller fina djurhår

6203 42

− − Av bomull

6203 43

− − Av syntetfibrer

6203 49

− − Av annat textilmaterial

Prop. 2008/09:81

Bilaga

154

KN-nummer Varuslag

6204

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor

eller flickor:

− Dräkter:

6204 21 00

− − Av ull eller fina djurhår

6204 22

− − Av bomull

6204 23

− − Av syntetfibrer

6204 29

− − Av annat textilmaterial

− Kavajer, blazrar och jackor:

6204 31 00

− − Av ull eller fina djurhår

6204 32

− − Av bomull

6204 33

− − Av syntetfibrer

6204 39

− − Av annat textilmaterial

− Klänningar:

6204 41 00

− − Av ull eller fina djurhår

6204 42 00

− − Av bomull

6204 43 00

− − Av syntetfibrer

6204 44 00

− − Av regenatfibrer

6204 49 00

− − Av annat textilmaterial

− Kjolar och byxkjolar:

6204 59

− − Av annat textilmaterial:

6204 59 10

− − − Av regenatfibrer

− Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6204 62

− − Av bomull:

− − − Långbyxor och knäbyxor:

6204 62 11

− − − − Arbets- och skyddskläder

− − − − Andra:

6204 62 31

− − − − − Av denim

6204 62 33

− − − − − Av manchestersammet

− − − Byxor med bröstlapp:

6204 62 51

− − − − Arbets- och skyddskläder

6204 62 59

− − − − Andra

6204 62 90

− − − Andra

6204 63

− − Av syntetfibrer:

− − − Långbyxor och knäbyxor:

6204 63 11

− − − − Arbets- och skyddskläder

− − − Byxor med bröstlapp:

6204 63 31

− − − − Arbets- och skyddskläder

6204 63 39

− − − − Andra

6204 63 90

− − − Andra

6204 69

− − Av annat textilmaterial:

− − − Av regenatfibrer:

− − − − Långbyxor och knäbyxor:

6204 69 11

− − − − − Arbets- och skyddskläder

− − − − Byxor med bröstlapp:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

155

KN-nummer Varuslag

6204 69 31

− − − − − Arbets- och skyddskläder

6204 69 39

− − − − − Andra

6204 69 50

− − − − Andra

6204 69 90

− − − Andra

6205

Skjortor för män eller pojkar

6206

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor:

6206 30 00

− Av bomull

6207

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar,

för män eller pojkar:

− Kalsonger:

6207 11 00

− − Av bomull

6207 19 00

− − Av annat textilmaterial

− Nattskjortor och pyjamas:

6207 21 00

− − Av bomull

6207 22 00

− − Av konstfibrer

6207 29 00

− − Av annat textilmaterial

6209

Babykläder och tillbehör till sådana kläder:

6209 30 00

− Av syntetfibrer

6210

Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907:

6210 10

− Av textilvaror enligt nr 5602 eller 5603

6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt

delar till sådana varor, även av trikå:

6212 20 00

− Gördlar och byxgördlar

6212 30 00

− Korseletter

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster:

6307 20 00

− Flytvästar och livbälten

6307 90

− Andra slag

6308 00 00

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning

av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av

textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

6401

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna

varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning,

pluggning eller liknande förfarande

6402

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast

6403

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder:

− Skodon för sport eller idrott:

6403 12 00

− − Skidskor och snowboardskor

− Andra skodon, med yttersulor av läder:

6403 51

− − Med skaft som täcker ankeln:

6403 51 05

− − − Med botten av trä, utan innersula

− − − Andra:

− − − − Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta invändiga mått:

− − − − − 24 cm eller mer:

6403 51 15

− − − − − − För herrar

Prop. 2008/09:81

Bilaga

156

KN-nummer Varuslag

− − − − Andra slag, med längsta invändiga mått:

− − − − − 24 cm eller mer:

6403 51 95

− − − − − − För herrar

6403 59

− − Andra:

6403 59 05

− − − Med botten av trä, utan innersula

− − − Andra:

− − − − Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar:

− − − − − Andra, med längsta invändiga mått:

− − − − − − 24 cm eller mer:

6403 59 35

− − − − − − − För herrar

− − − − Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 59 91

− − − − − Under 24 cm

− Andra skodon:

6403 91

− − Med skaft som täcker ankeln:

6403 91 05

− − − Med botten av trä, utan innersula

− − − Andra:

− − − − Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta invändiga mått:

6403 91 11

− − − − − Under 24 cm

6403 99

− − Andra:

6403 99 05

− − − Med botten av trä, utan innersula

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa

inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana

artiklar:

− Andra slag:

6406 99

− − Av annat material

6501 00 00

Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte; plana eller cylindriska

hattämnen (inbegripet uppskurna hattämnen) av filt

6502 00 00

Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, varken

formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering

6504 00 00

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags

material, även ofodrade och ogarnerade

6505

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av längdvara av spetsar, filt eller annan

textilvara (dock inte av band eller remsor), även ofodrade eller ogarnerade; hårnät av alla slags

material, även fodrade och garnerade:

6505 90

− Andra slag:

6505 90 05

− − Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana

hattämnen enligt nr 6501

6506

Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade:

6506 10

− Skyddshjälmar:

6506 10 80

− − Av annat material

− Andra slag:

6506 91 00

− − Av gummi eller plast

6506 99

− − Av annat material

6507 00 00

Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar

för huvudbonader

6602 00 00

Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

157

KN-nummer Varuslag

6603

Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr 6601 och 6602

6701 00 00

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun

samt varor av dessa produkter (andra än varor enligt nr 0505 samt bearbetade spolar och skaft)

6702

Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor; artiklar tillverkade av

konstgjorda blommor, blad eller frukter

6703 00 00

Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbetat; ull, andra djurhår och andra

textilmaterial, bearbetade för användning vid tillverkning av peruker o.d.

6704

Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av människohår, djurhår eller

textilmaterial; varor av människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än

varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer),även på underlag;

konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten(inbegripet skiffer):

6802 10 00

− Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas

största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfärgade korn,

skärvor och pulver

− Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan sten, enkelt huggna eller sågade,

med plan eller jämn yta:

6802 21 00

− − Marmor, travertin och alabaster

6802 29 00

− − Annan sten:

ex 6802 29 00

− − − Kalksten (med undantag av marmor, travertin och alabaster)

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade:

− Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murstenar och liknande varor:

6810 19

− − Andra

− Andra varor:

6810 91

− − Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten

6811

Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.

6812

Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och

magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder,

huvudbonader, skodon och packningar), även med förstärkning, andra än varor enligt nr 6811

och 6813:

6812 80

− Av krokidolit:

6812 80 10

− − Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och

magnesiumkarbonat:

ex 6812 80 10

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

6812 80 90

− − Andra slag:

ex 6812 80 90

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− Andra:

6812 91 00

− − Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader

6812 92 00

− − Papper, papp och filt

6812 93 00

− − Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar

6812 99

− − Andra slag:

6812 99 10

− − − Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och

magnesiumkarbonat::

ex 6812 99 10

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

6812 99 90

− − − Andra:

ex 6812 99 90

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

Prop. 2008/09:81

Bilaga

158

KN-nummer Varuslag

6901 00 00

Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex.

kiselgur, trippel eller diatomit) eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

6903

Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd,

skålar, rör, hylsor och stänger), andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller

av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter:

6903 10 00

− Innehållande mer än 50 viktprocent grafit eller annat slag av kol eller någon blandning av

dessa produkter

6904 Murtegel,

bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material

6907

Oglaserade "gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av

keramiskt material; oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag

6908

Glaserade "gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av

keramiskt material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag:

6908 10

− Plattor, kuber och liknande varor, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas

största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm

6908 90

− Andra slag:

− − Av vanligt lergods:

6908 90 11

− − − Dubbla plattor avsedda att klyvas

− − − Andra, med en största tjocklek av:

6908 90 21

− − − − Högst 15 mm

6908 90 29

− − − − Över 15 mm

− − Andra:

6908 90 31

− − − Dubbla plattor avsedda att klyvas

− − − Andra:

6908 90 51

− − − − Med framsida inte överstigande 90 cm2

− − − − Andra:

6908 90 91

− − − − − Stengods

6908 90 93

− − − − − Fajans eller keramik

6910

Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar, spolcisterner, urinaler och

liknande sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material

6911

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin

6912 00

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material

än porslin

6913

Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material:

6913 90

− Andra slag:

6913 90 10

− − Av vanligt lergods

− − Andra:

6913 90 91

− − − Stengods

6913 90 99

− − − Andra

6914

Andra varor av keramiskt material:

6914 10 00

− Av porslin

6914 90

− Andra slag:

6914 90 10

− − Av vanligt lergods

7003

Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller

icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7004

Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-

reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

159

KN-nummer Varuslag

7004 90

− Annat planglas:

7004 90 70

− − Växthusglas

7006 00

Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller

på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material:

7006 00 90

− Annat

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas:

− Härdat säkerhetsglas:

7007 11

− − Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg,

rymdfarkoster eller fartyg

7007 19

− − Andra

− Laminerat säkerhetsglas:

7007 21

− − Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg,

rymdfarkoster eller fartyg:

7007 21 20

− − − Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i motorfordon

7007 21 80

− − − Andra:

ex 7007 21 80

− − − − Andra än vindrutor utan inramning, avsedda att användas i civila luftfartyg

7007 29 00

− − Andra

7008 00

Flerväggiga isolerrutor av glas

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som

används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och

andra tillslutningsanordningar av glas:

7010 20 00

− Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar

7010 90

− Andra:

7010 90 10

− − Konserveringsburkar (steriliseringsburkar)

− − Andra:

7010 90 21

− − − Tillverkade av glasrör

− − − Andra, med en nominell rymd av:

7010 90 31

− − − − Av minst 2,5 l

− − − − Av mindre än 2,5 l:

− − − − − För drycker och livsmedel:

− − − − − − Flaskor:

− − − − − − − Av ofärgat glas, med en nominell rymd av:

7010 90 43

− − − − − − − − Mer än 0,33 l men mindre än 1 l

7010 90 47

− − − − − − − − Mindre än 0,15 l

− − − − − − − Av färgat glas, med en nominell rymd av:

7010 90 57

− − − − − − − − Mindre än 0,15 l

− − − − − − Andra, med en nominell rymd av:

7010 90 67

− − − − − − − Av mindre än 0,25 l

− − − − − För andra produkter:

7010 90 91

− − − − − − Av ofärgat glas

7010 90 99

− − − − − − Av färgat glas

Prop. 2008/09:81

Bilaga

160

KN-nummer Varuslag

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för

prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010

eller 7018):

7013 10 00

− Varor av glaskeramiskt material

7014 00 00

Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av glas (andra än sådana som omfattas

av nr 7015), inte optiskt bearbetade

7015

Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda,

kupiga eller formade på liknande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och segment av

glasglober för tillverkning av sådana glas:

7015 90 00

− Andra slag

7016

Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, även med

trådinlägg, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar

och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa

ändamål; så kallade blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor,

isolermantlar e.d.:

7016 90

− Andra slag:

7016 90 10

− − Så kallade blyinfattade rutor o.d.

7016 90 80

− − Andra:

ex 7016 90 80

− − − Andra än block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas;

andra än cellglas

7017

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller

kalibrerade:

7017 20 00

− Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom

temperaturområdet 0 °C–300 °C

7018

Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och

liknande smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta

smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andraprydnadsartiklar av glas,

framställda genom så kallade lamparbete, andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med

en diameter av högst 1 mm:

7018 10

− Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och

liknande smärre artiklar av glas:

− − Glaspärlor:

7018 10 11

− − − Slipade och mekaniskt polerade:

ex 7018 10 11

− − − − Andra än sintrade glaspärlor avsedda för elindustrin

7018 10 19

− − − Andra

7018 10 30

− − Imitationer av naturpärlor

− − Imitationer av ädel- och halvädelstenar:

7018 10 51

− − − Slipade och mekaniskt polerade

7018 10 59

− − − Andra

7018 10 90

− − Andra

7018 20 00

− Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm

7018 90

− Andra slag:

7018 90 90

− − Andra

7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader):

− Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke-vävda produkter:

7019 31 00

− − Mattor

7019 32 00

− − Tunn duk

7019 39 00

− − Andra

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

161

KN-nummer Varuslag

7019 40 00

− Vävda material av roving

7019 90

− Andra slag:

− − Andra:

7019 90 91

− − − Av textilfibrer

7019 90 99

− − − Andra

7020 00

Andra varor av glas

7101

Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade

eller infattade; naturpärlor eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

7102

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade:

Andra

diamanter:

7102 31 00

− − Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

7103

Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte

uppträdda, monterade eller infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och

halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

7104

Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade

men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade

ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten:

7104 20 00

− Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade:

ex 7104 20 00

− − Andra än för industriella ändamål

7104 90 00

− Andra slag:

ex 7104 90 00

− − Andra än för industriella ändamål

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall:

7115 90

− Andra slag:

7115 90 10

− − Av ädel metall:

ex 7115 90 10

− − − Andra än för laboratorier

7115 90 90

− − Av metall med plätering av ädel metall:

ex 7115 90 90

− − − Andra än för laboratorier

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar

(naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

7117 Oäkta

smycken

7214

Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad,

även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad:

7214 10 00

− Smidd

7214 20 00

− Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under

valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn)

7214 30 00

− Annan, av automatstål

− Annan:

7214 91

− − Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7214 91 90

− − − Innehållande minst 0,25 viktprocent kol

7214 99

− − Annan:

− − − Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7214 99 10

− − − − Av sådant slag som används som betongarmering

− − − Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:

− − − − Med runt tvärsnitt med en diameter av:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

162

KN-nummer Varuslag

7214 99 71

− − − − − Minst 80 mm

7214 99 79

− − − − − Mindre än 80 mm

7214 99 95

− − − − Andra

7215

Annan stång av järn eller olegerat stål:

7215 50

− Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad

7215 90 00

− Andra slag

7217

Tråd av järn eller olegerat stål:

7217 10

− Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad:

− − Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

− − − Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm:

7217 10 31

− − − − Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna

under valsningsprocessen

7217 10 39

− − − − Annan

7217 10 50

− − Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

7217 20

− Överdragen med zink, dock inte pläterad:

− − Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7217 20 10

− − − Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm

7217 20 30

− − − Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm

7217 20 50

− − Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

7217 30

− Överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad:

− − Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7217 30 41

− − − Överdragen med koppar

7217 30 49

− − − Annan

7217 30 50

− − Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

7217 90

− Annan:

7217 90 20

− − Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

7217 90 50

− − Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

7227

Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:

7227 90

− Andra:

7227 90 50

− − Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent

krom och högst 0,5 viktprocent molybden

7228

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller

olegerat stål:

7228 20

− Stång av kiselmanganstål

7228 30

− Annan stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad

7228 40

− Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad

7228 50

− Annan stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad

7228 60

− Annan stång

7228 70

− Profiler

7229

Tråd av annat legerat stål:

7229 20 00

− Av kiselmanganstål

7229 90

− Annan:

7229 90 50

− − Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent

krom och högst 0,5 viktprocent molybden

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

163

KN-nummer Varuslag

7302 Följande

banbyggnadsmateriel

av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och

kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar,

rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och

annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler:

7302 90 00

− Andra slag

7304

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, sömlösa:

− Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines):

7304 11 00

− − Av rostfritt stål

7304 19

− − Andra

7305

Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna) med ett runt

tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm:

− Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines):

7305 11 00

− − Längssvetsade genom pulverbågsvetsning

7305 12 00

− − Längssvetsade på annat sätt

7305 19 00

− − Andra

7306

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade

eller nitade):

− Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines):

7306 11

− − Svetsade, av rostfritt stål

7306 19

− − Andra

7306 30

− Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål:

− − Andra:

− − − Rör avsedda för gängning:

7306 30 41

− − − − Överdragna med zink:

ex 7306 30 41

− − − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 30 49

− − − − Andra:

ex 7306 30 49

− − − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

− − − Andra:

− − − − Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm:

7306 30 72

− − − − − Överdragna med zink:

ex 7306 30 72

− − − − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila

luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 30 77

− − − − − Andra:

ex 7306 30 77

− − − − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila

luftfartyg, lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

− Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt:

7306 61

− − Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt:

− − − − Med en väggtjocklek av högst 2 mm:

7306 61 11

− − − − Av rostfritt stål:

ex 7306 61 11

− − − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 61 19

− − − − Andra:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

164

KN-nummer Varuslag

ex 7306 61 19

− − − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

− − − − Med en väggtjocklek av mer än 2 mm:

7306 61 91

− − − − Av rostfritt stål:

ex 7306 61 91

− − − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 61 99

− − − − Andra:

ex 7306 61 99

− − − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 69

− − Med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt:

7306 69 10

− − − Av rostfritt stål:

ex 7306 69 10

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7306 69 90

− − − Andra:

ex 7306 69 90

− − − − Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg,

lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

7418

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar,

putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar:

− Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar; diskbollar, putsvantar

o.d.:

7418 19

− − Andra slag:

7418 19 90

− − − Andra

7418 20 00

− Sanitetsgods och delar till sanitetsgods

8201

Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar,

grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och

liknande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt

andra verktyg och redskap av sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller

skogsbruk

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer):

8408 20

− Motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87:

− − Andra:

− − − För hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med en effekt av:

8408 20 31

− − − − Högst 50 kW

8408 20 35

− − − − Mer än 50 kW men högst 100 kW

8408 20 37

− − − − Mer än 100 kW

− − − För andra fordon enligt kap. 87, med en effekt av:

8408 20 51

− − − − Högst 50 kW

8408 20 55

− − − − Mer än 50 kW men högst 100 kW

8408 20 57

− − − − Mer än 100 kW men högst 200 kW

8408 20 99

− − − − Mer än 200 kW

8408 90

− Andra motorer:

− − Andra:

8408 90 27

− − − Begagnade

ex 8408 90 27

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − − Nya, med en effekt av:

8408 90 41

− − − − Högst 15 kW:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

165

KN-nummer Varuslag

ex 8408 90 41

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 43

− − − − Mer än 15 kW men högst 30 kW:

ex 8408 90 43

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 45

− − − − Mer än 30 kW men högst 50 kW:

ex 8408 90 45

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 47

− − − − Mer än 50 kW men högst 100 kW:

ex 8408 90 47

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 61

− − − − Mer än 100 kW men högst 200 kW:

ex 8408 90 61

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 65

− − − − Mer än 200 kW men högst 300 kW:

ex 8408 90 65

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 67

− − − − Mer än 300 kW men högst 500 kW:

ex 8408 90 67

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 81

− − − − Mer än 500 kW men högst 1 000 kW:

ex 8408 90 81

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 85

− − − − Mer än 1 000 kW men högst 5 000 kW:

ex 8408 90 85

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8408 90 89

− − − − Mer än 5 000 kW:

ex 8408 90 89

− − − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8415

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering

av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras

separat:

8415 10

− Apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen "splitsystem"

(system bestående av separata komponenter)

8415 20 00

− Av sådant slag som används för personer, i motorfordon

− Andra slag:

8415 81 00

− Innehållande en kylenhet och en ventil för reversering av

avkylningsuppvärmningskretsloppet (reversibla värmepumpar)

ex 8415 81 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8415 83 00

− − Utan kylenhet:

ex 8415 83 00

− − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507

Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller

rektangulära:

8507 10

− Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer:

− − Vägande högst 5 kg:

8507 10 41

− − − Arbetande med flytande elektrolyt:

ex 8507 10 41

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 10 49

− − − Andra:

ex 8507 10 49

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − Vägande mer än 5 kg:

8507 10 92

− − − Arbetande med flytande elektrolyt:

ex 8507 10 92

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 10 98

− − − Andra:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

166

KN-nummer Varuslag

ex 8507 10 98

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 20

− Andra blyackumulatorer:

− − Ackumulatorer för fordonsdrift:

8507 20 41

− − − Arbetande med flytande elektrolyt:

ex 8507 20 41

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 20 49

− − − Andra:

ex 8507 20 49

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

− − Andra:

8507 20 92

− − − Arbetande med flytande elektrolyt:

ex 8507 20 92

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8507 20 98

− − − Andra:

ex 8507 20 98

− − − − Andra än för användning i civila luftfartyg

8516

Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska

apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för

hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger) eller för torkning av händerna;

elektriska stryk- och pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för

hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana enligt nr 8545:

8516 10

− Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare

− Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken:

8516 21 00

− − Radiatorer som kan lagra värme

8516 29

− − Andra:

8516 29 10

− − − Vätskefyllda radiatorer

8516 29 50

− − − Konvektionsapparater

− − − Andra:

8516 29 91

− − − − Med inbyggd fläkt

8516 40

− Elektriska stryk- och pressjärn:

8516 40 90

− − Andra

8516 50 00

− Mikrovågsugnar

8516 60

− Andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar och rostar

− Andra elektriska värmeapparater:

8516 71 00

− − Kaffe- eller tebryggare

8516 72 00

− − Brödrostar

8516 79

− − Andra

8517

Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät; andra

apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för

kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN), andra än apparater för

sändning eller mottagning enligt nr 8443, 8525, 8527 och 8528:

− Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet

apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN):

8517 69

− − Andra:

− − − Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi:

8517 69 31

− − − − Bärbara mottagare för samtal eller personsökning

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller

återgivning av ljud eller med inbyggt ur:

− Andra:

8527 92

− − Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

167

KN-nummer Varuslag

8527 99 00

− − Andra

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och

andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar,

i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller

försedda med kopplingsanordningar:

− Tråd för lindning av spolar:

8544 11

− − Av koppar:

8544 19

− − Annan

8544 20 00

− Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare

8544 30 00

− Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg

eller fartyg

ex 8544 30 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

8701

Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709):

8701 20

− Dragfordon för påhängsvagnar:

8701 20 90

− − Begagnade

8701 90

− Andra slag:

− − Jordbrukstraktorer (med undantag av traktorer som framförs av gående) samt

skogsbrukstraktorer, med hjul:

8701 90 50

− − − Begagnade

8702

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet föraren:

8702 10

− Med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor):

− − Med en cylindervolym av högst 2 500 cm3:

8702 10 91

− − − Nya

8702 90

− Andra:

− − Med förbränningskolvmotor med gnisttändning:

− − − Med en cylindervolym av mer än 2 800 cm3:

8702 90 11

− − − − Nya

− − − Med en cylindervolym av högst 2 800 cm3:

8702 90 31

− − − − Nya

9302 00 00

Revolvrar och pistoler, andra än sådana som omfattas av nr 9303 eller 9304

9303

Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av en explosiv laddning

(t.ex. jaktgevär, mynningsladdade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för enbart

ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, slaktapparater och

linkastningsapparater):

9303 10 00

− Mynningsladdare

9303 20

− Andra hagelgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning, inbegripet kombinerade kul- och

hagelgevär

9303 20 10

− − Enkelpipigt, slätborrat

9303 20 95

− − Andra

9303 30 00

− Andra kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning

9303 90 00

− Andra slag:

ex 9303 90 00

− − Andra än linkastningsapparater

9304 00 00

Andra vapen (t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger), med undantag

av vapen enligt nr 9307

9305

Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301–9304:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

168

KN-nummer Varuslag

− Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303:

9305 21 00

− − Pipor till hagelgevär

9305 29 00

− − Andra

− Andra slag:

9305 99 00

− − Andra

9306

Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande krigsammunition samt delar

till sådan ammunition; annan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler samt delar till

sådana artiklar, inbegripet hagel och förladdningar:

− Hagelpatroner samt delar till hagelpatroner; projektiler till luftpistoler och luftgevär:

9306 21 00

− − Patroner

9306 29

− − Andra

9306 30

− Andra patroner samt delar till sådana patroner:

9306 30 10

− − För revolvrar och pistoler enligt nr 9302 och för maskinpistoler enligt nr 9301

− − Andra:

9306 30 30

− − − För militärt bruk

− − − Andra:

9306 30 91

− − − − Centralantändpatroner

9306 30 93

− − − − Kantantändpatroner

9306 30 97

− − − − Andra:

ex 9306 30 97

− − − − − Andra än patroner för nitverktyg eller liknande verktyg eller för slaktapparater samt

delar till sådan ammunition

9306 90

− Andra slag

9505

Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inbegripet trolleri- och

skämtartiklar

9506

Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, idrott, annan sport (inbegripet

bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i

detta kapitel; simbassänger och plaskdammar:

− Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö:

9506 11

− − Skidor

9506 12 00

− − Skidbindningar

9506 19 00

− − Annan utrustning

9507

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande

håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705) och liknande artiklar för

jakt:

9507 10 00

− Spön

9507 30 00

− Spinn- och flugrullar

9507 90 00

− Andra slag

9508

Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält e.d.; ambulerande cirkusar,

ambulerande menagerier; ambulerande teatrar

9602 00 00

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material;

varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga

gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom

snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;

bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503) samt varor av icke härdat

gelatin:

ex 9602 00 00

− Bearbetat växtmaterial eller mineraliskt material eller varor av sådant material

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

169

KN-nummer Varuslag

9603

Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon),

penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar för

borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt

material:

9603 10 00

− Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabilisktmaterial, med

eller utan skaft

− Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för

personligt bruk, inbegripet borstar som utgör delar till apparater:

9603 21 00

− − Tandborstar inbegripet borstar för lösgommar

9603 29

− − Andra:

9603 29 80

− − − Andra

9603 30

− Konstnärspenslar och skrivpenslar samt liknande penslar för kosmetiskt ändamål:

9603 30 90

− − Penslar för kosmetiskt bruk

9603 90

− Andra slag

9604 00 00

Handsiktar och handsåll

9605 00 00

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

9607

Blixtlås och delar till blixtlås:

− Blixtlås:

9607 11 00

− − Med krampor av oädel metall

9607 19 00

− − Andra

9608

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor;

pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och

hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 9609

9609

Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt nr 9608), blyerts-, anilin och färgstift,

grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita:

9609 10

− Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje:

9609 10 10

− − Med grafitstift

9609 20 00

− Blyerts-, anilin- och färgstift

9609 90

− Andra slag

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt

preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även sådana

som inte är indränkta med färg), med eller utan ask:

9612 20 00

− Färgdynor

9613

Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt delar till sådana

tändare, andra än tändstenar och vekar

9614 00

Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana

artiklar:

9614 00 10

− Grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av pipor

9615

Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., andra än sådana som omfattas

av nr 8516, samt delar till sådana artiklar

9616

Raffräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och liknande varor för anbringande av

kosmetiska preparat eller toalettmedel

9617 00

Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje; delar till sådana kärl, andra än

lösa glas

Prop. 2008/09:81

Bilaga

170

Bilaga I c

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN

FÖR INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 21)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

a)

Den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 90 % av bastullsatsen.

b)

Den 1 januari det första året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 80 % av

bastullsatsen.

c)

Den 1 januari det andra året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 60 % av

bastullsatsen.

d)

Den 1 januari det tredje året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 40 % av

bastullsatsen.

e)

Den 1 januari det fjärde året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer importtullen att sänkas till 20 % av

bastullsatsen.

f)

Den 1 januari det femte året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer de resterande importtullarna att

avskaffas.

KN-nummer Varuslag

2501 00

Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även

med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten:

− Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning

och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel:

− − Annat:

− − − Annat:

2501 00 91

− − − − Salt lämpligt till människoföda

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller

inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent

oljor erhållna ur petroleum eller urbituminösa mineral; avfallsoljor:

− Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte

nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst

70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än avfallsoljor:

2710 11

− − Lättoljor och produkter:

− − − För en särskild process:

− − − − Andra:

− − − − − Motorbensin:

− − − − − − Annan, med en blyhalt av:

− − − − − − − Högst 0,013 gram per liter:

2710 11 41

− − − − − − − − Med ett oktantal (RON) lägre än 95

− − − − − − − Mer än 0,013 gram per liter:

2710 11 51

− − − − − − − − Med ett oktantal (RON) lägre än 98

2710 11 59

− − − − − − − − Med ett oktantal (RON) av lägst 98

2710 11 70

− − − − − Jetbensin

2710 19

− − Andra slag:

− − − Tungoljor:

− − − − Smörjoljor; andra oljor:

− − − − För en särskild process:

2710 19 81

− − − − − − Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor

2836

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande

ammoniumkarbamat:

2836 30 00

− Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

171

KN-nummer Varuslag

3402

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel (inbegripet

tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som

omfattas av nr 3401:

3402 20

− Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar:

3402 20 90

− − Tvättmedel och rengöringsmedel

3402 90

− Andra slag:

3402 90 90

− − Tvättmedel och rengöringsmedel

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver

och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi

som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt

nr 3404:

3405 40 00

− Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt

fälgband, av gummi:

− Regummerade däck:

4012 11 00

− − Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar)

4012 12 00

− − Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar

4012 19 00

− − Andra

4012 20 00

− Begagnade däck, andra än massivdäck

ex 4012 20 00

− − Andra än för användning i civila luftfartyg

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för

glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade

väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker,

portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral,

smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i form av

plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med

sådant material eller med papper:

− Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller handväskan:

4202 32

− − Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara:

4202 32 90

− − − Av textilvara

4203

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn:

4303 90 00

− Andra slag

4814

Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper:

4814 20 00

− Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som på utsidan är överdraget eller belagt

med ett kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt

4814 90

− Andra slag:

4814 90 80

− − Andra:

ex 4814 90 80

− − − Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som på utsidan är belagt med

flätningsmaterial, även hopbundet till parallella parter eller vävt

5701

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade

6101

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av

trikå, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6103:

6101 20

− Av bomull:

6101 20 10

− − Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

6101 30

− Av konstfibrer:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

172

KN-nummer Varuslag

6101 30 10

− − Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

6101 90

− Av annat textilmaterial:

6101 90 20

− − Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

6102

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande

ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104:

6102 10

− Av ull eller fina djurhår:

6102 10 10

− − Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

6102 20

− Av bomull:

6102 20 10

− − Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

6102 30

− Av konstfibrer:

6102 30 10

− − Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

6102 90

− Av annat textilmaterial:

6102 90 10

− − Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

6103

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), av trikå, för män eller

pojkar

6104

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för

kvinnor eller flickor

6105

Skjortor av trikå, för män eller pojkar

6106

Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor

6107

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män

eller pojkar

6108

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar,

morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor:

− Underklänningar och underkjolar:

6108 11 00

− − Av konstfibrer

6108 19 00

− − Av annat textilmaterial

− Underbyxor och trosor:

6108 21 00

− − Av bomull

6108 22 00

− − Av konstfibrer

6108 29 00

− − Av annat textilmaterial

6115

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex.

åderbråcksstrumpor) samt skodon utan påsatt sula, av trikå:

6115 10

− Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor):

6115 10 10

− − Åderbråcksstrumpor av syntetfibrer

6115 10 90

− − Andra slag:

ex 6115 10 90

− − − Knästrumpor (med undantag av åderbråcksstrumpor) eller damstrumpor

− Andra slag:

6115 96

− − Av syntetfibrer

6115 99 00

− − Av annat textilmaterial

6116

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

6117

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av

trikå

6201

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för

män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6203

6202

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande

ytterkläder, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6204

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

173

KN-nummer Varuslag

6203

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), för män eller pojkar:

− Kostymer:

6203 11 00

− − Av ull eller fina djurhår

6203 12 00

− − Av syntetfibrer

6203 19

− − Av annat textilmaterial

− Ensembler:

6203 22

− − Av bomull

6203 23

− − Av syntetfibrer

6203 29

− − Av annat textilmaterial

− Kavajer, blazrar och jackor:

6203 31 00

− − Av ull eller fina djurhår

6203 32

− − Av bomull

6203 33

− − Av syntetfibrer

6203 39

− − Av annat textilmaterial

6204

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller

flickor:

− Dräkter:

6204 11 00

− − Av ull eller fina djurhår

6204 12 00

− − Av bomull

6204 13 00

− − Av syntetfibrer

6204 19

− − Av annat textilmaterial

− Kjolar och byxkjolar:

6204 51 00

− − Av ull eller fina djurhår

6204 52 00

− − Av bomull

6204 53 00

− − Av syntetfibrer

6204 59

− − Av annat textilmaterial:

6204 59 90

− − − Andra

− Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6204 61

− − Av ull eller fina djurhår

6204 62

− − Av bomull:

− − − Långbyxor och knäbyxor:

− − − − Andra:

6204 62 39

− − − − − Andra

6204 63

− − Av syntetfibrer:

− − − Långbyxor och knäbyxor:

6204 63 18

− − − − Andra

6204 69

− − Av annat textilmaterial:

− − − Av regenatfibrer:

− − − − Långbyxor och knäbyxor:

6204 69 18

− − − − − Andra

6206

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor:

6206 10 00

− Av natursilke eller avfall av natursilke

Prop. 2008/09:81

Bilaga

174

KN-nummer Varuslag

6206 20 00

− Av ull eller fina djurhår

6206 40 00

− Av konstfibrer

6206 90

− Av annat textilmaterial

6207

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för

män eller pojkar:

− Andra slag:

6207 91 00

− − Av bomull

6207 99

− − Av annat textilmaterial

6208

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer,

badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor

6209

Babykläder och tillbehör till sådana kläder:

6209 20 00

− Av bomull

6209 90

− Av annat textilmaterial

6210

Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907:

6210 20 00

− Andra kläder, av sådana slag som omfattas av nr 6201 11–6201 19

6210 30 00

− Andra kläder, av sådana slag som omfattas av nr 6202 11–6202 19

6210 40 00

− Andra kläder, för män eller pojkar

6210 50 00

− Andra kläder, för kvinnor eller flickor

6211

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder

6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar

till sådana varor, även av trikå:

6212 10

− Bysthållare

6212 90 00

− Andra slag

6213 Näsdukar

6214

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.

6215

Slipsar och liknande artiklar

6216 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än

sådana enligt nr 6212

6301 Res-

och

sängfiltar

6302

Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar

6303

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor:

− Av trikå:

6303 12 00

− − Av syntetfibrer

6303 19 00

− − Av annat textilmaterial

− Andra slag:

6303 91 00

− − Av bomull

6303 92

− − Av syntetfibrer

6303 99

− − Av annat textilmaterial:

6303 99 10

− − − Av bondad duk

6304

Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404:

− Sängöverkast:

6304 11 00

− − Av trikå

6304 19

− − Andra

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

175

KN-nummer Varuslag

− Andra slag:

6304 91 00

− − Av trikå

6304 92 00

− − Andra, av bomull

6304 93 00

− − Andra, av syntetfibrer

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster:

6307 10

− Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar

6403

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder:

− Skodon för sport eller idrott:

6403 19 00

− − Andra slag

6403 20 00

− Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av läderband runt vristen och stortån

6403 40 00

− Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall

− Andra skodon, med yttersulor av läder:

6403 51

− − Med skaft som täcker ankeln:

− − − Andra:

− − − − Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta invändiga mått:

6403 51 11

− − − − − Under 24 cm

− − − − − 24 cm eller mer:

6403 51 19

− − − − − − För damer

− − − − Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 51 91

− − − − − Under 24 cm

− − − − − 24 cm eller mer:

6403 51 99

− − − − − − För damer

6403 59

− − Andra:

− − − Andra:

− − − − Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar:

6403 59 11

− − − − − Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm

− − − − − Andra, med längsta invändiga mått:

6403 59 31

− − − − − − Under 24 cm

− − − − − − 24 cm eller mer:

6403 59 39

− − − − − − − För damer

6403 59 50

− − − − Tofflor och andra inneskor

− − − − Andra slag, med längsta invändiga mått:

− − − − − 24 cm eller mer:

6403 59 95

− − − − − − För herrar

6403 59 99

− − − − − − För damer

− Andra skodon:

6403 91

− − Med skaft som täcker ankeln:

− − − Andra:

− − − − Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta invändiga mått:

− − − − − 24 cm eller mer:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

176

KN-nummer Varuslag

6403 91 13

− − − − − − Skodon som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer

− − − − − − Andra:

6403 91 16

− − − − − − − För herrar

6403 91 18

− − − − − − − För damer

− − − − Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 91 91

− − − − − Under 24 cm

− − − − − 24 cm eller mer:

6403 91 93

− − − − − − Skodon som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer

− − − − − − Andra:

6403 91 96

− − − − − − − För herrar

6403 91 98

− − − − − − − För damer

6403 99

− − Andra:

− − − Andra:

− − − − Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar:

6403 99 11

− − − − − Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm

− − − − − Andra, med längsta invändiga mått:

6403 99 31

− − − − − − Under 24 cm

− − − − − − 24 cm eller mer:

6403 99 33

− − − − − − − Skodon som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer

− − − − − − − Andra:

6403 99 36

− − − − − − − − För herrar

6403 99 38

− − − − − − − − För damer

6403 99 50

− − − − Tofflor och andra inneskor

− − − − Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 99 91

− − − − − Under 24 cm

− − − − − 24 cm eller mer:

6403 99 93

− − − − − − Skodon som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer

− − − − − − Andra:

6403 99 96

− − − − − − − För herrar

6403 99 98

− − − − − − − För damer

6404

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial

6405 Andra

skodon

6505

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av längdvara av spetsar, filt eller annan

textilvara (dock inte av band eller remsor), även ofodrade eller ogarnerade; hårnät av alla slags

material, även fodrade och garnerade:

6505 10 00

− Hårnät

6505 90

− Andra slag:

− − Andra slag:

6505 90 10

− − − Baskermössor, mössor, kalotter, fezer o.d.

6505 90 30

− − − Skärmmössor

6505 90 80

− − − Andra

6506

Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade:

6506 10

− Skyddshjälmar:

6506 10 10

− − Av plast

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

177

KN-nummer Varuslag

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

6913

Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material:

6913 10 00

− Av porslin

6913 90

− Andra slag:

− − Andra slag:

6913 90 93

− − − Fajans eller keramik

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för

prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010

eller 7018):

− Dricksglas på fot, andra än sådana av glaskeramiskt material:

7013 22

− − Av blykristallglas

7013 28

− − Andra

− Andra dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material:

7013 33

− − Av blykristallglas

7013 37

− − Andra

− Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar,

andra än sådana av glaskeramiskt material:

7013 41

− − Av blykristallglas

7013 42 00

− − Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom

temperaturområdet 0 °C–300 °C

7013 49

− − Andra

− Andra glasvaror:

7013 91

− − Av blykristallglas

7013 99 00

− − Andra

7102

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade:

− Andra diamanter:

7102 39 00

− − Andra

7113

Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

7114

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av

ädel metall

8702

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet föraren:

8702 10

− Med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor):

− − Med en cylindervolym av mer än 2 500 cm3:

8702 10 19

− − − Begagnade

− − Med en cylindervolym av högst 2 500 cm3:

8702 10 99

− − − Begagnade

8702 90

− Andra slag:

− − Med förbränningskolvmotor med gnisttändning:

− − − Med en cylindervolym av mer än 2 800 cm3:

8702 90 19

− − − − Begagnade

− − − Med en cylindervolym av högst 2 800 cm3:

8702 90 39

− − − − Begagnade

8703

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana

enligt nr 8702), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

178

KN-nummer Varuslag

− Andra fordon, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar

samt med en cylindervolym av:

8703 21

− − Högst 1 000 cm3:

8703 21 90

− − − Begagnade

8703 22

− − Mer än 1 000 cm3 men högst 1 500 cm3:

8703 22 90

− − − Begagnade

8703 23

− − Mer än 1 500 cm3, men högst 3 000 cm3:

8703 23 90

− − − Begagnade

8703 24

− Mer än 3 000 cm3:

8703 24 90

− − − Begagnade

− Andra fordon, med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och

semidieselmotor) samt med en cylindervolym av:

8703 31

− − Högst 1 500 cm3:

8703 31 90

− − − Begagnade

8703 32

− − Mer än 1 500 cm3, men högst 2 500 cm3:

8703 32 90

− − − Begagnade

8703 33

− Mer än 2 500 cm3:

8703 33 90

− − − Begagnade

9306

Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande krigsammunition samt delar till

sådan ammunition; annan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler samt delar till sådana

artiklar, inbegripet hagel och förladdningar:

9306 30

− Andra patroner samt delar till sådana patroner:

− − Andra:

− − − Andra:

9306 30 97

− − − − Andra:

ex 9306 30 97

− − − − − Andra än patroner för nitverktyg eller liknande verktyg eller för slaktapparater samt delar

till sådan ammunition

9504

Artiklar för sällskapsspel, inbegripet spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d., biljardbord och bord

för kasinon samt automatiska kägelresare för bowlinghallar

9601

Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade,

samt varor av dessa material (inbegripet varor erhållna genom gjutning)

9614 00

Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar:

9614 00 90

− Andra slag

Bilaga II

DEFINITION AV SÅDANA "BABY BEEF"-PRODUKTER

(som avses i artikel 27.2)

Utan hinder av bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen av beskrivningen av

produkterna (i kolumnen "Varuslag") endast anses vara vägledande, eftersom förmånsordningen inom ramen för denna

bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där "ex" anges före ett KN-nummer, bestäms förmånsordningen genom att

KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

KN-nummer

Taric-nummer Varuslag

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

0102 90

– Andra:

Tamboskap:

– – – Med en vikt högre än 300 kg:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

179

KN-nummer

Taric-nummer Varuslag

– – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

ex 0102

90

51

– – – – – För slakt:

10

Ännu utan permanenta tänder samt vägande minst 320 kg och

högst 470 kg

1

ex 0102

90

59

– – – – – Andra:

11

21

31

91

Ännu utan permanenta tänder samt vägande minst 320 kg och

högst 470 kg

1

– – – – Andra:

ex 0102

90

71

– – – – – För slakt:

10

Tjurar och stutar ännu utan permanenta tänder samt vägande

minst 350 kg och högst 500 kg

1

ex 0102

90

79

– – – – – Andra:

21

91

Tjurar och stutar ännu utan permanenta tänder samt vägande

minst 350 kg och högst 500 kg

1

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

ex 0201

10

00

– Hela eller halva slaktkroppar

91

Hela kroppar, vägande minst 180 kg, men högst 300 kg samt halva

kroppar, vägande minst 90 kg och högst 150 kg, vilka har låg

förbeningsgrad hos brosken (särskilt i blygdbensfogen och i

tillväxtbrosken i ryggraden) och hos vilka köttet har ljust rosa färg och

fettet har en mycket fin struktur och vit till ljusgul färg

1

0201 20

– Andra styckningsdelar med ben:

ex 0201

20

20

– – Kompenserade kvartsparter:

91

Kompenserade kvartsparter, vägande minst 90 kg men högst 150 kg,

vilka har låg förbeningsgrad hos brosken (särskilt i blygdbensfogen

och i tillväxtbrosken i ryggraden) och hos vilka köttet har ljust rosa

färg och fettet har en mycket fin struktur och vit till ljusgul färg

1

ex 0201

20

30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

91

Avskilda framkvartsparter, vägande minst 45 kg men högst 75 kg,

vilka har låg förbeningsgrad hos brosken (särskilt hos tillväxtbrosken i

ryggraden) och hos vilka köttet har ljust rosa färg och fettet har en

mycket fin struktur och vit till ljusgul färg

1

ex 0201

20

50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

91

Avskilda bakkvartsparter, vägande minst 45 kg men högst 75 kg

(minst 38 kg men högst 68 kg i fråga om pistolstyckade parter), vilka

har låg förbeningsgrad hos brosken (särskilt hos tillväxtbrosken i

ryggraden) och hos vilka köttet har ljust rosa färg och fettet har en

mycket fin struktur och vit till ljusgul färg

1

1

För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.

Prop. 2008/09:81

Bilaga

180

BILAGA III

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN

FÖR JORDBRUKSRÅVAROR

MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

___________

BILAGA III a

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN

FÖR JORDBRUKSRÅVAROR

MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 27.4 a)

Tullfrihet för obegränsade kvantiteter från och med den dag då avtalet träder i kraft

KN-nummer Varuslag

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

0102 90

− Andra slag:

Tamboskap:

0102 90 05

– – – Med en vikt av högst 80 kg

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus , ankor, gäss, kalkoner och

pärlhöns:

− - Vägande högst 185 g:

0105 12 00

- - Kalkoner

0105 19

- - Andra:

− Andra slag:

0105 99

- - Andra:

0206 Ätbara

slaktbiprodukter

av

nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller

mulåsna, färska, kylda eller frysta

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta:

− Av höns av arten Gallus domesticus:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

181

KN-nummer Varuslag

0207 32

− − Ostyckat, färskt eller kylt:

0207 33

− − Ostyckat, fryst

0207 34

− − Fet gås- eller anklever, färska eller kylda

0207 35

− − Andra slag, färska eller kylda

0207 36

− − Andra slag, frysta

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött

eller slaktbiprodukter:

− Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött:

0210 91 00

− − Av primater

0210 92 00

− − Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea ); av manater och

dugonger (däggdjur av ordningen Sireni a)

0210 93 00

− − Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

0210 99

− − Annat:

− − − Kött:

0210 99 10

− − − − Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

0210 99 31

− − − − Av ren

0210 99 39

− − − − Annat

0210 99 90

− − − Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött:

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

182

KN-nummer Varuslag

− I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5

viktprocent:

0402 29

− − Andra:

− − − Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

0402 29 11

− − − − Specialmjölk för barn, i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500 g

och med en fetthalt av mer än 10 viktprocent

− − − − Andra slag:

0402 29 15

− − − − − I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 29 19

− − − − − Andra slag

− Andra slag:

0402 91

− − Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

− − − Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent:

0402 91 91

− − − − I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0404 Vassle,

även

koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter

bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat

sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0406 Ost

och

ostmassa:

0406 20

− Riven eller pulveriserad ost av alla slag

0406 40

− Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av

Penicillium roqueforti

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta

eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

183

KN-nummer Varuslag

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt

kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel:

0511 10 00

− Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:

0709 20 00

− Sparris

0709 60

− Frukter av släktena Capsicum och Pimenta :

− − Andra:

0709 60 95

− − − För industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider

0709 90

− Andra slag:

0709 90 20

− − Mangold och kardon

0709 90 40

− − Kapris

0709 90 50

− − Fänkål

0709 90 80

− − Kronärtskockor

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 30 00

− Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

0710 80

− Andra grönsaker:

0710 80 10

− − Oliver

0710 80 70

− − Tomater

0710 80 80

− − Kronärtskockor

Prop. 2008/09:81

Bilaga

184

KN-nummer Varuslag

0710 80 85

− − Sparris

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,

svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt

konsumtion i detta tillstånd:

0711 20

− Oliver

0711 90

− Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

− − Grönsaker:

0711 90 70

− − − Kapris

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare

beredda:

0712 90

− Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

− − Sockermajs ( Zea mays var . saccharata ):

0712 90 11

− − − Hybrider för utsäde

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade:

− Hasselnötter ( Corylus spp.):

0802 22 00

− − Skalade

0803 00

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade:

0804 30 00

− Ananas

0805 Citrusfrukter,

färska eller torkade:

0805 50

− Citroner ( Citrus limon, Citrus limonum ) och limefrukter ( Citrus aurantifolia, Citruslatifolia ):

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

185

KN-nummer Varuslag

0807 Meloner

(inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska:

0807 20 00

− Papayafrukter

0810

Annan frukt och andra bär, färska:

0810 90

− Andra slag:

0810 90 30

− − Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter

0810 90 40

− − Passionsfrukter, carambola och pitahaya

0810 90 95

− − Andra

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av

socker eller annat sötningsmedel:

0811 90

− Andra slag:

− − Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

0811 90 11

− − − − Tropiska frukter och tropiska nötter

0811 90 19

− − − − Andra

− − − Andra:

0811 90 31

− − − − Tropiska frukter och tropiska nötter

0811 90 39

− − − − Andra

− − Andra:

0811 90 85

− − − Tropiska frukter och tropiska nötter

Prop. 2008/09:81

Bilaga

186

KN-nummer Varuslag

0811 90 95

− − − Andra slag

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten,

svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt

konsumtion i detta tillstånd:

0812 90

− Andra slag:

0812 90 30

− − Papayafrukter

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806; blandningar av nötter

eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

0813 40

− Annan frukt samt bär:

0813 40 10

− − Persikor, inbegripet nektariner

0813 40 50

− − Papayafrukter

0813 40 60

− − Tamarinder

0813 40 70

− − Cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola

och pitahaya

0813 40 95

− − Andra

0813 50

− Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

− − Blandad torkad frukt eller torkade bär, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806:

− − − Inte innehållande plommon:

0813 50 12

− − − − Av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter,

sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya

0813 50 15

− − − − Andra

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat

innehållande kaffe, oavsett mängden:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

187

KN-nummer Varuslag

− Kaffe, orostat:

0901 11 00

− − Koffeinhaltigt

0901 12 00

− − Koffeinfritt

0904 Peppar

av

släktet

Piper ; frukter av släktena Capsicum och Pimenta , torkade, krossade eller

malda:

0904 20

− Frukter av släktena Capsicum och Pimenta , torkade, krossade eller malda:

− − Varken krossade eller malda:

0904 20 10

− − − Sötpaprika

0904 20 30

− − − Andra

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg:

1001 10 00

− Durumvete

1001 90

− Andra slag:

− − Annan spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg:

1001 90 99

− − − Andra slag

1002 00 00

Råg

1003 00

Korn:

1003 00 90

− Andra slag

1004 00 00

Havre

1005 Majs:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

188

KN-nummer Varuslag

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg:

− Av vete:

1101 00 11

− − Av durumvete

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

1102 10 00

− Av råg

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

− Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

1103 11

− − Av vete

1103 13

− − Av majs:

1103 13 10

− − − Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

1104 Spannmål,

bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn,

klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade,

bearbetade till flingor eller malda

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam- eller

rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8:

1106 10 00

− Av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

1106 30

− Av produkter enligt kapitel 8

1107 Malt,

även

rostat

1108 Stärkelse;

inulin

1109 00 00

Vetegluten, även torkat

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

189

KN-nummer Varuslag

1205

Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

1206 00

Solrosfrön, även sönderdelade

1210

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller

torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad

cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum ) av sådana slag som används främst som

livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

− Andra slag:

1212 91

− − Sockerbetor

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat

växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska

produkter:

− Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska

produkter:

1302 39 00

− − Andra slag

1501 00

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

1502 00

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503:

1502 00 90

− Andra

1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller

på annat sätt beredda

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1510 00

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men

inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor

eller fraktioner enligt nr 1509

Prop. 2008/09:81

Bilaga

190

KN-nummer Varuslag

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men

inte kemiskt modifierade

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte

kemiskt modifierade

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av

sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

− Majsolja och fraktioner av denna olja:

1515 21

− − Oraffinerad olja

1515 29

− − Andra slag

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som

helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade

men inte vidare bearbetade:

1516 20

− Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

− − Andra:

1516 20 91

− − − I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

− − − Andra:

1516 20 95

− − − − Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, makorefett, karapaolja eller

babassuolja, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

− − − − Andra:

1516 20 96

− − − − − Jordnötsolja, bomullsfröolja, sojabönolja eller solrosolja. Andra oljor innehållande

mindre än 50 viktprocent av fria fettsyror och med undantag av palmkärnolja, illipeolja,

kokosolja, rybsolja, rapsolja och kopaivaolja

1516 20 98

− − − − − Andra

1517 Margarin;

ätbara

blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller

oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter

och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

191

KN-nummer Varuslag

1517 10

− Margarin med undantag av flytande margarin:

1517 10 90

− − Annat

1517 90

− Andra slag:

− − Andra:

1517 90 91

− − − Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter

1517 90 99

− − − Andra

1518 00

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor,

kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i

vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter

enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter

eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller

inbegripna någon annanstans:

− Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter, för tekniskt eller industriellt bruk, med

undantag av tillverkning av livsmedel:

1518 00 31

− − Oraffinerade

1518 00 39

− − Andra

1602 Kött,

slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

1602 90

− Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags djur:

1602 90 10

− − Beredningar av blod av alla slags djur

− − Andra:

1602 90 31

− − − Av vilt eller kanin

1602 90 41

− − − Av ren

− − − Andra:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

192

KN-nummer Varuslag

− − − − Andra:

− − − − − Andra:

− − − − − − Av får eller get:

− − − − − − − Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött

eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller

slaktbiprodukter:

1602 90 72

− − − − − − − − Av får

1602 90 74

− − − − − − − − Av get

− − − − − − − Andra:

1602 90 76

− − − − − − − − Av får

1602 90 78

− − − − − − − − Av get

1602 90 98

− − − − − − Andra

1603 00

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur:

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och

andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även

blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 20

− Lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker:

1702 20 10

− − Lönnsocker i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

1702 90

− Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar

innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 90 30

− − Isoglukos

1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

193

KN-nummer Varuslag

ättika eller ättiksyra:

2001 90

− Andra slag:

2001 90 10

− − Mango chutney

2001 90 65

− − Oliver

2001 90 91

− − Tropiska frukter och tropiska nötter

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra:

2002 10

− Hela eller i bitar

2002 90

− Andra slag:

− − Med en torrsubstans av mindre än 12 viktprocent:

2002 90 11

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg

2002 90 19

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

− − Med en torrsubstans av minst 12 viktprocent men högst 30 viktprocent:

2002 90 31

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg

− − Med en torrsubstans över 30 viktprocent:

2002 90 91

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg

2002 90 99

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra:

2003 20 00

− Tryffel

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,

frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

194

KN-nummer Varuslag

2004 10

− Potatis:

2004 10 10

− − Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare beredd

− − Annan:

2004 10 99

− − − Andra slag

2004 90

− Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 30

− − Surkål, kapris och oliver

− − Andra slag, inbegripet blandningar:

2004 90 91

− − − Kepalök (vanlig lök), kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare

beredd

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte

frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 60 00

− Sparris

2005 70

− Oliver

− Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2005 99

− − Andra:

2005 99 20

− − − Kapris

2005 99 30

− − − Kronärtskockor

2006 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker

(avrunna, glaserade eller kanderade):

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna

genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

− Andra:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

195

KN-nummer Varuslag

2007 99

− − Andra:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent:

2007 99 10

− − − − Plommon- och sviskonmos samt plommon- och sviskonpasta, löst liggande i

förpackningar med en nettovikt över 100 kg, för industriell bearbetning

2007 99 20

− − − − Kastanjemos och kastanjepasta

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller

utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon

annanstans:

− Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 19

− − Andra nötter och frön, inbegripet blandningar

2008 20

− Ananas

2008 30

− Citrusfrukter:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

2008 30 11

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 30 19

− − − − Andra

− − − Andra:

2008 30 31

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 30 39

− − − − Andra

2008 40

− Päron:

− − Med tillsats av alkohol:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

196

KN-nummer Varuslag

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2008 40 11

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 40 19

− − − − − Andra

− − − − Andra:

2008 40 21

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 40 29

− − − − − Andra

2008 50

− Aprikoser:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2008 50 11

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 50 19

− − − − − Andra

− − − − Andra:

2008 50 31

− − − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 50 39

− − − − − Andra

2008 60

− Körsbär:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

197

KN-nummer Varuslag

2008 60 11

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 60 19

− − − − Andra

− − − Andra:

2008 60 31

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 60 39

− − − − Andra

2008 70

− Persikor, inbegripet nektariner:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2008 70 11

− − − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 70 19

− − − − − Andra

− − − − Andra:

2008 70 31

− − − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 80

− Jordgubbar och smultron:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

2008 80 11

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 80 19

− − − − Andra

− − − Andra:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

198

KN-nummer Varuslag

2008 80 31

− − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

− Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 92

− − Blandningar

2008 99

− − Andra:

− − − Med tillsats av alkohol:

− − − − Ingefära:

2008 99 11

− − − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 mas

2008 99 19

− − − − − Annan

− − − − Druvor:

2008 99 21

− − − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

2008 99 23

− − − − − Andra

− − − − Andra:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

− − − − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 99 24

− − − − − − − Av tropiska frukter

2008 99 28

− − − − − − − Andra

− − − − − − Andra:

2008 99 31

− − − − − − − Av tropiska frukter

2008 99 34

− − − − − − − Andra

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

199

KN-nummer Varuslag

− − − − − Andra:

− − − − − − Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 99 36

− − − − − − − Av tropiska frukter

2008 99 37

− − − − − − − Andra

− − − − − − Andra:

2008 99 38

− − − − − − − Av tropiska frukter

2008 99 40

− − − − − − − Andra

− − − Utan tillsats av alkohol:

− − − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

2008 99 41

− − − − − Ingefära

2008 99 46

− − − − − Passionsfrukter, guava och tamarinder

2008 99 47

− − − − − Mango, mangostan, papayafrukter, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter,

sapodillafrukter, carambola och pitahaya

2008 99 49

− − − − − Andra

− − − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 99 51

− − − − − Ingefära

2008 99 61

− − − − − Passionsfrukter och guava

2008 99 62

− − − − − Mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,

jackfrukter, sapodillafrukter, carambola och pitahaya

2008 99 67

− − − − − Andra

Prop. 2008/09:81

Bilaga

200

KN-nummer Varuslag

− − − − Utan tillsats av socker:

2008 99 99

− − − − − Andra

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol,

även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

2009 80

− Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblandad form:

− − Med ett Brixtal av mer än 67:

− − − Annan:

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €:

2009 80 34

− − − − − Saft av tropiska frukter

2009 80 35

− − − − − Annan

− − − − Annan:

2009 80 36

− − − − − Saft av tropiska frukter

− − Med ett Brixtal av högst 67:

− − − Päronsaft:

− − − − Annan:

2009 80 61

− − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

2009 80 63

− − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent

2009 80 69

− − − − − Utan tillsats av socker

− − − Annan:

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 € och med tillsats av socker:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

201

KN-nummer Varuslag

2009 80 73

− − − − − Saft av tropiska frukter

2009 80 79

− − − − − Annan saft

− − − − Annan:

− − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent:

2009 80 85

− − − − − − Saft av tropiska frukter

− − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent:

2009 80 88

− − − − − − Saft av tropiska frukter

− − − − − Utan tillsats av socker:

2009 80 95

− − − − − − Saft av bär av arten Vaccinium macrocarpon

2009 80 97

− − − − − − Saft av tropiska frukter

2009 90

− Saftblandningar:

− − Med ett Brixtal av mer än 67:

− − − Andra saftblandningar:

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 €:

− − − − − Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas:

2009 90 41

− − − − − − Med tillsats av socker

2009 90 49

− − − − − − Andra

− − − − − Andra saftblandningar:

2009 90 51

− − − − − − Med tillsats av socker

Prop. 2008/09:81

Bilaga

202

KN-nummer Varuslag

2009 90 59

− − − − − − Andra

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €:

− − − − − Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas:

2009 90 71

− − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

2009 90 73

− − − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent

2009 90 79

− − − − − − Utan tillsats av socker

− − − − − Andra saftblandningar:

− − − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent:

2009 90 92

− − − − − − − Blandningar av saft av tropiska frukter

2009 90 94

− − − − − − − Andra

− − − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent:

2009 90 95

− − − − − − − Blandningar av saft av tropiska frukter

2009 90 96

− − − − − − − Andra

− − − − − − Utan tillsats av socker:

2009 90 97

− − − − − − − Blandningar av saft av tropiska frukter

2009 90 98

− − − − − − − Andra

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 90

− Andra slag:

− − Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

203

KN-nummer Varuslag

2106 90 30

− − − Av isoglukos

− − − Andra:

2106 90 51

− − − − Av laktos

2106 90 55

− − − − Av druvsocker eller maltodextrin

2106 90 59

− − − − Andra

2209 00

Ättika:

− Vinättika:

2209 00 11

− − På kärl rymmande högst 2 liter

2209 00 19

− − På kärl rymmande mer än 2 liter

− Annan ättika:

2209 00 91

− − På kärl rymmande högst 2 liter

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning

eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter:

2302 10

− Av majs

2302 30

− Av vete

2302 50 00

− Av baljväxter

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat

avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier,

även i form av pelletar

2305 00 00

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form

av pelletar

Prop. 2008/09:81

Bilaga

204

KN-nummer Varuslag

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra

än de som omfattas av nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar:

2306 10 00

− Av bomullsfrön

2306 20 00

− Av linfrön

− Av raps- eller rybsfrön:

2306 41 00

− − Av rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra

2306 49 00

− − Andra

2306 50 00

− Av kokosnötter eller kopra

2306 60 00

− Av palmnötter eller palmkärnor

2306 90

− Andra

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:

2309 10

− Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar

2401 Råtobak;

tobaksavfall:

2401 10

− Tobak, ostripad:

− − Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider);

ljus lufttorkad Marylandtobak och eldtorkad tobak:

2401 10 10

− − − Värmetorkad Virginiatobak

2401 10 20

− − − Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider)

2401 10 30

− − − Ljus lufttorkad Marylandtobak

− − − Eldtorkad tobak:

2401 10 41

− − − − Av Kentuckytyp

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

205

KN-nummer Varuslag

2401 10 49

− − − − Annan

− − Annan:

2401 10 50

− − − Ljus lufttorkad tobak

2401 10 70

− − − Mörk lufttorkad tobak

2401 20

− Tobak, helt eller delvis stripad:

− − Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider);

ljus lufttorkad Marylandtobak och eldtorkad tobak:

2401 20 10

− − − Värmetorkad Virginiatobak

2401 20 20

− − − Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider)

2401 20 30

− − − Ljus lufttorkad Marylandtobak

− − − Eldtorkad tobak:

2401 20 41

− − − − Av Kentuckytyp

2401 20 49

− − − − Annan

− − Annan:

2401 20 50

− − − Ljus lufttorkad tobak

2401 20 70

− − − Mörk lufttorkad tobak

2401 30 00

− Tobaksavfall

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än

80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra

albuminderivat:

3502 90

− Annat:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

206

KN-nummer Varuslag

3502 90 90

− − Albuminater och andra albuminderivat

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade

eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte

kaseinlim enligt nr 3501:

3503 00 10

− Gelatin och gelatinderivat

3503 00 80

− Andra slag:

ex 3503 00 80

− − Med undantag av benlim

3504 00 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte

nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och

klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

− Dextrin och annan modifierad stärkelse:

− − Annan modifierad stärkelse:

3505 10 50

− − − Företrad eller förestrad stärkelse

___________

BILAGA III b

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN

FÖR JORDBRUKSRÅVAROR

MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 27.4 b)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

a)

Den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 50 % av bastullsatsen (den tullsats som

tillämpas i Bosnien och Hercegovina).

b)

Den 1 januari det första året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att avskaffas.

KN-nummer Varuslag

0104

Levande får och getter:

0104 20

− Getter:

0104 20 90

− − Andra

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

207

KN-nummer Varuslag

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta,

saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0701

Potatis, färsk eller kyld:

0701 10 00

− Utsädespotatis

0705 Trädgårdssallat

( Lactuca sativa ) och cikoriasallat ( Cichorium spp.), färska eller kylda:

− Cikoriasallat:

0705 21 00

− − Witloofcikoria ( Cichorium intybus var. Foliosum )

0705 29 00

− − Annan cikoriasallat

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:

− Svampar och tryffel:

0709 59

− − Andra slag

0709 60

− Frukter av släktena Capsicum och Pimenta :

0709 60 10

− − Sötpaprika

− − Andra:

0709 60 91

− − − Av släktet Capsicum , för framställning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av

Capsicum

0709 60 99

− − − Andra

0709 90

− Andra slag:

0709 90 90

− − Andra

Prop. 2008/09:81

Bilaga

208

KN-nummer Varuslag

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

− Baljfrukter och spritade baljväxtfrön:

0710 21 00

− − Ärter ( Pisum sativum )

0710 22 00

− − Bönor ( Vigna spp. och Phaseolus spp.)

0710 29 00

− − Andra

0710 80

− Andra grönsaker:

− − Frukter av släktena Capsicum och Pimenta :

0710 80 51

− − − Sötpaprika

0710 80 59

− − − Andra

− − Svampar:

0710 80 61

− − − Av släktet Agaricus

0710 80 69

− − − Andra

0710 80 95

− − Andra

0710 90 00

− Blandningar av grönsaker

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,

svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt

konsumtion i detta tillstånd:

0711 40 00

− Gurkor

− Svampar och tryffel:

0711 51 00

− − Svampar av släktet Agaricus

0711 59 00

− − Andra slag

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

209

KN-nummer Varuslag

0711 90

− Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

− − Grönsaker:

0711 90 10

− − − Frukter av släktena Capsicum och Pimenta , med undantag av sötpaprika

0711 90 50

− − − Kepalök (vanlig lök)

0711 90 80

− − − Andra slag

0711 90 90

− − Blandningar av grönsaker

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare

beredda:

Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar ( Tremella spp.) och tryffel:

0712 31 00

− − Svampar av släktet Agaricus

0712 32 00

− − Judasöron ( Auricularia spp.)

0712 33 00

− − Gelésvampar ( Tremella spp.)

0712 39 00

− − Andra slag

0712 90

− Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

0712 90 05

− − Potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd

− − Sockermajs ( Zea mays var . saccharata ):

0712 90 19

− − − Annan

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:

0713 10

− Ärter ( Pisum sativum ):

Prop. 2008/09:81

Bilaga

210

KN-nummer Varuslag

0713 10 90

− − Andra

0713 20 00

− Kikärter

− Bönor ( Vigna spp. och Phaseolus spp.):

0713 31 00

− − Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

− − Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis ):

ex 0713 32 00

− − − För utsäde

0713 33

− − Trädgårdsbönor ( Phaseolus vulgaris ) (bruna bönor, vita bönor etc.):

0713 33 90

− − − Andra

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade:

− Mandel:

0802 12

− − Skalad

− Valnötter:

0802 32 00

− − Skalade

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade:

0804 20

− Fikon

0805 Citrusfrukter,

färska eller torkade:

0805 10

− Apelsiner och pomeranser

0805 20

− Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande

citrushybrider

0810

Annan frukt och andra bär, färska:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

211

KN-nummer Varuslag

0810 50 00

− Kiwifrukter

0810 60 00

− Durian

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av

socker eller annat sötningsmedel:

0811 10

− Jordgubbar och smultron

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten,

svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt

konsumtion i detta tillstånd:

0812 90

− Andra slag:

0812 90 20

− − Apelsiner och pomeranser

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806; blandningar av nötter

eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

0813 50

− Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

− − Blandad torkad frukt eller torkade bär, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806:

0813 50 19

− − − Innehållande plommon

− − Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och 0802:

0813 50 31

− − − Av tropiska nötter

0813 50 39

− − − Andra

− − Andra blandningar:

0813 50 91

− − − Inte innehållande plommon eller fikon

0813 50 99

− − − Andra

Prop. 2008/09:81

Bilaga

212

KN-nummer Varuslag

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

1103 20

− Pelletar

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor,

som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även

raffinerade men inte vidare bearbetade:

1516 10

− Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap

och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung,

även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 30

− Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av

druvsocker, inte innehållande fruktsocker (fruktos) eller innehållande mindre än 20

viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

− − Annat:

− − − Innehållande minst 99 viktprocent glukos beräknat på torrsubstansen

1702 30 51

− − − − I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat

1702 30 59

− − − − Annat

− − − Annat:

1702 30 91

− − − − I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat

1702 30 99

− − − − Annat

1702 90

− Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar

innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 90 60

− − Konstgjord honung, även blandad med naturlig honung

− − Sockerkulör:

1702 90 71

− − − Innehållande minst 50 viktprocent sackaros beräknat på torrsubstansen

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

213

KN-nummer Varuslag

− − − Annat:

1702 90 75

− − − − I form av pulver, även agglomererat

1702 90 79

− − − − Annat

1702 90 80

− − Inulinsirap

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,

inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 10 00

− Homogeniserade grönsaker

− Bönor ( Vigna spp. och Phaseolus spp.):

2005 59 00

− − Andra bönor

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller

utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna

någon annanstans:

− Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 11

− − Jordnötter:

− − − Andra slag, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

− − − − Mer än 1 kg:

2008 11 92

− − − − − Rostade

2008 11 94

− − − − − Andra

− − − − Högst 1 kg:

2008 11 96

− − − − − Rostade

2008 11 98

− − − − − Andra

Prop. 2008/09:81

Bilaga

214

KN-nummer Varuslag

2008 30

− Citrusfrukter:

− − Utan tillsats av alkohol:

− − − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1

kg:

2008 30 51

− − − − Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

2008 30 55

− − − − Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och

liknande citrushybrider

2008 30 59

− − − − Andra

− − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 30 71

− − − − Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

2008 30 75

− − − − Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och

liknande citrushybrider

2008 30 79

− − − − Andra

2008 30 90

− − − Utan tillsats av socker

2008 40

− Päron:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 40 31

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

2008 40 39

− − − − Andra

− − Utan tillsats av alkohol:

− − − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1

kg:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

215

KN-nummer Varuslag

2008 40 51

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

2008 40 59

− − − − Andra

− − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 40 71

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

2008 40 79

− − − − Andra

2008 40 90

− − − Utan tillsats av socker

2008 50

− Aprikoser:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 50 51

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

2008 50 59

− − − − Andra

− − Utan tillsats av alkohol:

− − − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1

kg:

2008 50 61

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

2008 50 69

− − − − Andra

− − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 50 71

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

2008 50 79

− − − − Andra

− − − Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

216

KN-nummer Varuslag

2008 50 92

− − − − 5 kg eller däröver

2008 50 94

− − − − 4,5 kg eller däröver men under 5 kg

2008 50 99

− − − − Under 4,5 kg

2008 60

− Körsbär:

− − Utan tillsats av alkohol:

− − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 60 50

− − − − Mer än 1 kg

2008 60 60

− − − − Högst 1 kg

− − − Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 60 70

− − − − 4,5 kg eller däröver

2008 60 90

− − − − Under 4,5 kg

2008 70

− Persikor, inbegripet nektariner:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

− − − − Andra:

2008 70 39

− − − − − Andra

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 70 51

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

2008 70 59

− − − − Andra

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

217

KN-nummer Varuslag

− − Utan tillsats av alkohol:

− − − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1

kg:

2008 70 61

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

2008 70 69

− − − − Andra

− − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 70 71

− − − − Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

2008 70 79

− − − − Andra

− − − Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 70 92

− − − − 5 kg eller däröver

2008 70 98

− − − − Under 5 kg

2008 80

− Jordgubbar och smultron:

− − Med tillsats av alkohol:

− − − Andra:

2008 80 39

− − − − Andra

− − Utan tillsats av alkohol:

2008 80 50

− − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg

2008 80 70

− − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

2008 80 90

− − − Utan tillsats av socker

− Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

218

KN-nummer Varuslag

2008 99

− − Andra:

− − − Utan tillsats av alkohol:

− − − − Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1

kg:

2008 99 43

− − − − − Druvor

2008 99 45

− − − − − Plommon och sviskon

− − − − Utan tillsats av socker:

− − − − − Plommon och sviskon, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 99 72

− − − − − − 5 kg och däröver

2008 99 78

− − − − − − Under 5 kg

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 90

− Andra slag:

3501 90 10

− − Kaseinlim

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80

viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra

albuminderivat:

− Äggalbumin:

3502 11

− − Torkat

3502 19

− − Annat

3502 20

− Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner)

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade

eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte

kaseinlim enligt nr 3501:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

219

KN-nummer Varuslag

3503 00 80

− Andra slag:

ex 3503 00 80

− − Benlim

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp,

lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller

4103

___________

BILAGA III c

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN

FÖR JORDBRUKSRÅVAROR

MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 27.4 b)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

a)

Den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 75 % av bastullsatsen (den tullsats som

tillämpas i Bosnien och Hercegovina).

b)

Den 1 januari det första året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 50 % av

bastullsatsen.

c)

Den 1 januari det andra året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 25 % av

bastullsatsen.

d)

Den 1 januari det tredje året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att avskaffas.

KN-nummer Varuslag

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

0102 10

− Renrasiga avelsdjur:

0102 10 30

− − Kor

0102 10 90

− − Andra

0102 90

− Andra:

Tamboskap:

− − − Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg:

0102 90 21

− − − − För slakt

Prop. 2008/09:81

Bilaga

220

KN-nummer Varuslag

0102 90 29

− − − − Andra

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

0201 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar:

ex 0201 10 00

− − Andra än av kalvar

0201 20

– Andra styckningsdelar med ben:

0201 20 20

– – Kompenserade kvartsparter:

ex 0201 20 20

− − − Andra än av kalvar

0201 20 30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

ex 0201 20 30

− − − Andra än av kalvar

0201 20 50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

ex 0201 20 50

− − − Andra än av kalvar

0201 20 90

− − Andra slag:

ex 0201 20 90

− − − Andra än av kalvar

0201 30 00

− Benfritt kött:

ex 0201 30 00

− − Annat än av kalvar

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst:

0202 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar:

ex 0202 10 00

− − Andra än av kalvar eller tjurkalvar

0202 20

– Andra styckningsdelar med ben:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

221

KN-nummer Varuslag

0202 20 10

– – Kompenserade kvartsparter:

ex 0202 20 10

− − − Andra än av kalvar eller tjurkalvar

0202 20 30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

ex 0202 20 30

− − − Andra än av kalvar eller tjurkalvar

0202 20 50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

ex 0202 20 50

− − − Andra än av kalvar eller tjurkalvar

0202 20 90

− − Andra slag:

ex 0202 20 90

− − − Andra än av kalvar eller tjurkalvar

0202 30

− Benfritt kött:

0202 30 10

− − Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke;

kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel

eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit:

ex 0202 30 10

− − − Andra än av kalvar eller tjurkalvar

0202 30 50

− − Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda "crop", "chuck and blade" och

"brisket":

ex 0202 30 50

− − − Andra än av kalvar eller tjurkalvar

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt

extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta:

0209 00 90

− Fjäderfäfett

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött

eller slaktbiprodukter:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

222

KN-nummer Varuslag

− Kött av svin:

0210 11

− − Skinka och bog, samt delar därav, med ben:

− − − Av tamsvin:

− − − − Saltat eller i saltlake:

0210 11 11

− − − − − Skinka och delar därav

0210 11 19

− − − − − Bog och delar därav

− − − − Torkat eller rökt:

0210 11 39

− − − − − Bog och delar därav

0210 11 90

− − − Annat

− Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött:

0210 99

− − Annat:

− − − Kött:

− − − − Kött av får eller get:

0210 99 21

− − − − − Med ben

0210 99 29

− − − − − Benfritt

− − − Slaktbiprodukter:

− − − − Av tamsvin:

0210 99 41

− − − − − Lever

0210 99 49

− − − − − Andra

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

223

KN-nummer Varuslag

− − − − Av nötkreatur eller andra oxdjur:

0210 99 51

− − − − − Njurtapp och mellangärde

0210 99 59

− − − − − Andra

0210 99 60

− − − − Av får och get

− − − − Andra:

− − − − − Fjäderfälever:

0210 99 71

− − − − − − Fet gås- eller anklever, saltad eller i saltlake

0210 99 79

− − − − − − Annan

0210 99 80

− − − − − Andra

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat

sötningsmedel:

0401 10

− Med en fetthalt av högst 1 viktprocent:

0401 10 90

− − Andra slag

0401 20

− Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent:

− − Högst 3 viktprocent:

0401 20 19

− − − Andra slag

− − Mer än 3 viktprocent:

0401 20 99

− − − Andra slag

0401 30

− Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent:

Prop. 2008/09:81

Bilaga

224

KN-nummer Varuslag

− − Högst 21 viktprocent:

0401 30 19

− − − Andra slag

− − Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent:

0401 30 39

− − − Andra slag

− − Mer än 45 viktprocent:

0401 30 99

− − − Andra slag

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel:

− I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5

viktprocent:

0402 29

− − Andra:

− − − Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

0402 29 91

− − − − I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 29 99

− − − − Andra slag

− Andra slag:

0402 91

− − Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

− − − Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent:

0402 91 99

− − − − Andra slag

0402 99

− − Andra

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

- Bredbara smörfettsprodukter:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

225

KN-nummer Varuslag

0405 20 90

− − Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent

0405 90

− Annat

0406 Ost

och

ostmassa:

0406 30

− Smältost, inte riven eller pulveriserad

0406 90

− Annan ost

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium -arter, färska

eller kylda:

0703 20 00

− Vitlök

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:

0709 40 00

− Bladselleri (blekselleri)

− Svampar och tryffel:

0709 51 00

− − Svampar av släktet Agaricus

0709 70 00

− Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

0709 90

− Andra slag:

0709 90 10

− − Sallat, med undantag av trädgårdssallat ( Lactuca sativa ) och cikoriasallat ( Cichorium

spp.)

− − Oliver:

0709 90 31

− − − För annan användning än oljeframställning

0709 90 39

− − − Annan

0709 90 60

− − Sockermajs

Prop. 2008/09:81

Bilaga

226

KN-nummer Varuslag

0709 90 70

− − Zucchini

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 10 00

− Potatis

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare

beredda:

0712 20 00

− Kepalök (vanlig lök)

0712 90

− Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

0712 90 30

− − Tomater

0712 90 50

− − Morötter

0712 90 90

− − Andra

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:

− Bönor ( Vigna spp. och Phaseolus spp.):

0713 33

− − Trädgårdsbönor ( Phaseolus vulgaris ) (bruna bönor, vita bönor etc.):

0713 33 10

− − − För utsäde

0806

Vindruvor, färska eller torkade:

0806 20

− Torkade

0807 Meloner

(inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska:

− Meloner (inbegripet vattenmeloner):

0807 19 00

− − Andra slag

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten,

svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

227

KN-nummer Varuslag

konsumtion i detta tillstånd:

0812 90

− Andra slag:

0812 90 10

− − Aprikoser

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat

innehållande kaffe, oavsett mängden:

0901 90

− Annat:

0901 90 90

− − Kaffesurrogat innehållande kaffe

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

− Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

1103 19

− − Av annan spannmål

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för

framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning,

svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller

pulveriserade:

1211 30 00

− Cocablad:

ex 1211 30 00

− − I förpackningar på högst 100 g

1211 90

− Andra slag:

1211 90 30

− − Tonkabönor:

ex 1211 90 30

− − − I förpackningar på högst 100 g

1211 90 85

− − Andra:

ex 1211 90 85

− − − I förpackningar på högst 100 g

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och

cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda;

Prop. 2008/09:81

Bilaga

228

KN-nummer Varuslag

couscous, även beredd:

1902 20

− Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

1902 20 30

− − Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och slaktbiprodukter av alla slag,

inbegripet fett av alla slag, oavsett ursprung

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med

ättika eller ättiksyra:

2001 90

− Andra slag:

2001 90 50

− − Svampar

2001 90 93

− − Kepalök (vanlig lök)

2001 90 99

− − Andra

2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra:

2003 10

− Svampar av släktet Agaricus

2003 90 00

− Andra

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,

frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 90

− Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 50

− − Ärter ( Pisum sativum ) och omogna bönor ( Phaseolus spp.), i balja

− − Andra slag, inbegripet blandningar:

2004 90 98

− − − Andra

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,

inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

− Potatis:

− − Andra slag:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

229

KN-nummer Varuslag

2005 20 80

− − − Andra

2005 40 00

− Ärter ( Pisum sativum )

− Bönor ( Vigna spp. och Phaseolus spp.):

2005 51 00

− − Spritade bönor

− Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2005 91 00

− − Bambuskott

2005 99

− − Andra:

2005 99 10

− − − Frukter av släktet Capsicum , med undantag av sötpaprika

2005 99 40

− − − Morötter

2005 99 90

− − − Andra

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna

genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

2007 10

− Homogeniserade beredningar

− Andra slag:

2007 91

− − Av citrusfrukter:

___________

BILAGA III d

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN

FÖR JORDBRUKSRÅVAROR

MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

(som avses i artikel 27.4 b)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

a)

Den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 90 % av bastullsatsen (den tullsats som

tillämpas i Bosnien och Hercegovina).

b)

Den 1 januari det första året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 80 % av

bastullsatsen.

Prop. 2008/09:81

Bilaga

230

c)

Den 1 januari det andra året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 60 % av

bastullsatsen.

d)

Den 1 januari det tredje året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 40 % av

bastullsatsen.

e)

Den 1 januari det fjärde året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 20 % av

bastullsatsen.

f)

Den 1 januari det femte året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att avskaffas.

KN-nummer Varuslag

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

0102 90

− Andra:

Tamboskap:

– – – Med en vikt högre än 300 kg:

– – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

0102 90 51

− − − − − För slakt

− − − − Andra:

0102 90 79

− − − − − Andra

0102 90 90

− − Andra

0104

Levande får och getter:

0104 10

− Får:

− − Andra:

0104 10 80

− − − Andra

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

0201 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar:

ex 0201 10 00

− − Av kalvar

0201 20

– Andra styckningsdelar med ben:

0201 20 20

– – Kompenserade kvartsparter:

ex 0201 20 20

− − − Av kalvar

0201 20 30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

ex 0201 20 30

− − − Av kalvar

0201 20 50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

ex 0201 20 50

− − − Av kalvar

0201 20 90

− − Andra slag:

ex 0201 20 90

− − − Av kalvar

0201 30 00

− Benfritt kött:

ex 0201 30 00

− − Av kalvar

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst:

0202 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar:

ex 0202 10 00

− − Av kalvar eller tjurkalvar

0202 20

– Andra styckningsdelar med ben:

0202 20 10

– – Kompenserade kvartsparter:

ex 0202 20 10

− − − Av kalvar eller tjurkalvar

0202 20 30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

ex 0202 20 30

− − − Av kalvar eller tjurkalvar

0202 20 50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

ex 0202 20 50

− − − Av kalvar eller tjurkalvar

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

231

KN-nummer Varuslag

0202 20 90

− − Andra slag:

ex 0202 20 90

− − − Av kalvar eller tjurkalvar

0202 30

− Benfritt kött:

0202 30 10

− − Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke;

kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller

styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit:

ex 0202 30 10

− − − Av kalvar eller tjurkalvar

0202 30 50

− − Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda "crop", "chuck and blade" och

"brisket":

ex 0202 30 50

− − − Av kalvar eller tjurkalvar

0202 30 90

− − Andra slag:

ex 0202 30 90

− − − Av kalvar eller tjurkalvar

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

− Färskt eller kylt:

0203 11

− − Hela eller halva slaktkroppar

0203 12

− − Skinka och bog, samt delar därav, med ben

0203 19

− − Annat:

− − − Av tamsvin:

0203 19 11

− − − − Framändar och delar därav

0203 19 13

− − − − Rygg och delar därav, med ben

− − − − Annat:

0203 19 55

− − − − − Benfritt

0203 19 59

− − − − − Annat

0203 19 90

− − − Annat

− Fryst:

0203 21

− − Hela eller halva slaktkroppar:

0203 22

− − Skinka och bog, samt delar därav, med ben:

− − − Av tamsvin:

0203 22 19

− − − − − Bog och delar därav

0203 22 90

− − − Annat

0203 29

− − Annat:

− − − Av tamsvin:

0203 29 11

− − − − Framändar och delar därav

0203 29 13

− − − − Rygg och delar därav, med ben

0203 29 15

− − − − Sida (randig) och delar därav

− − − − Annat:

0203 29 59

− − − − − Annat

0203 29 90

− − − Annat

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta:

− Av kalkon:

0207 24

− − Ostyckat, färskt eller kylt

0207 25

− − Ostyckat, fryst

0207 26

− − Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

Prop. 2008/09:81

Bilaga

232

KN-nummer Varuslag

0207 27

− − Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt

extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta:

− Underhudsfett av svin:

0209 00 19

− − − − Torkat eller rökt

0209 00 30

− Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 00 11 och nr 0209 00 19

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller

slaktbiprodukter:

− Kött av svin:

0210 11

− − Skinka och bog, samt delar därav, med ben:

− − − Av tamsvin:

− − − − Torkat eller rökt:

0210 11 31

− − − − − Skinka och delar därav

0210 12

− − Sida (randig) och delar därav

0210 19

− − Annat:

− − − Av tamsvin:

− − − − Saltat eller i saltlake:

0210 19 10

− − − − − Baconsidor och "spencers"

0210 19 20

− − − − − Trekvartssida och mittbit

0210 19 30

− − − − Framändar och delar därav

0210 19 40

− − − − − Rygg och delar därav

0210 19 50

− − − − − Annat

− − − − Torkat eller rökt:

0210 19 60

− − − − Framändar och delar därav

0210 19 70

− − − − − Rygg och delar därav

− − − − − Annat:

0210 19 89

− − − − − − Annat

0210 19 90

− − − Annat

0210 20

− Kött av nötkreatur eller andra oxdjur

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

0401 10

− Med en fetthalt av högst 1 viktprocent:

0401 10 10

− − I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel:

0402 10

− I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:

− − Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

0402 10 11

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

− − Andra slag:

0402 10 91

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

− Andra slag:

0402 91

− − Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

− − − Med en fetthalt av högst 8 viktprocent

0402 91 11

− − − − I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 91 19

− − − − Andra slag

− − − Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent:

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

233

KN-nummer Varuslag

0402 91 31

− − − − I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 91 39

− − − − Andra slag

− − − Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45 viktprocent:

0402 91 51

− − − − I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 91 59

− − − − Andra slag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde,

även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande

frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 90

− Andra slag:

− − Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

− − − I form av pulver eller granulat eller i annan fast form:

− − − − Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av:

0403 90 11

− − − − − Högst 1,5 viktprocent

0403 90 13

− − − − − Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 90 19

− − − − − Mer än 27 viktprocent

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

− Ägg av fjäderfä:

0407 00 30

− − Andra slag

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller

kylda:

0703 10

− Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök

0703 90 00

− Purjolök och lök av andra Allium-arter

0704

Kål, färsk eller kyld:

0704 10 00

− Blomkål (inbegripet broccoli)

0704 20 00

− Brysselkål

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:

− Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.):

0713 32 00

− − Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis):

ex 0713 32 00

− − − Andra än för utsäde

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska:

0809 30

− Persikor (inbegripet nektariner)

0809 40

− Plommon och slånbär

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806; blandningar av nötter eller av

torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:

0813 10 00

− Aprikoser

0813 40

− Annan frukt samt bär:

0813 40 30

− − Päron

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande

kaffe, oavsett mängden:

− Kaffe, rostat:

0901 21 00

− − Koffeinhaltigt

Prop. 2008/09:81

Bilaga

234

KN-nummer Varuslag

0901 22 00

− − Koffeinfritt

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller

malda:

0904 20

− Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda:

0904 20 90

− − Krossade eller malda

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg:

− Av vete:

1101 00 15

− − Av vanligt vete och spält

1101 00 90

− Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

1102 20

− Av majs

1102 90

− Annat:

1102 90 10

− − Av korn

1102 90 30

− − Av havre

1102 90 90

− − Annat

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

− Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

1103 13

− − Av majs:

1103 13 90

− − − Annat

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika

eller ättiksyra:

2001 90

− Andra slag:

2001 90 20

− − Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra:

2002 90

− Andra slag:

− − Med en torrsubstans av minst 12 viktprocent men högst 30 viktprocent:

2002 90 39

− − − Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte

frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

− Potatis:

− − Andra slag:

2005 20 20

− − − I tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta

förpackningar och lämpliga för omedelbar förtäring

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom

kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

− Andra:

2007 99

− − Andra slag:

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent:

− − − − Andra:

2007 99 31

− − − − − Av körsbär

2007 99 33

− − − − − Av jordgubbar

2007 99 35

− − − − − Av hallon

2007 99 39

− − − − − Andra

− − − Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men högst 30 viktprocent:

2007 99 55

− − − − Äppelmos

CE/BA/Bilaga/sv

Prop. 2008/09:81

Bilaga

235

KN-nummer Varuslag

2007 99 57

− − − − Andra

− − − Andra:

2007 99 91

− − − − Äppelmos

2007 99 93

− − − − Av tropiska frukter och tropiska nötter

2007 99 98

− − − − Andra

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även

med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

− Apelsinsaft:

2009 11

− − Fryst:

2009 12 00

− − Inte frysta, med ett Brixtal av högst 20

2009 19

− − Annan

− Saft av grapefrukter (inbegripet pomelos):

2009 21 00

− − Med ett Brixtal av högst 20

2009 29

− − Annan

− Saft av annan citrusfrukt, i oblandad form:

2009 31

− − Med ett Brixtal av högst 20

2009 39

− − Annan

− Ananassaft:

2009 41

− − Med ett Brixtal av högst 20

2009 49

− − Annan

2009 50

− Tomatsaft

− Druvsaft (inbegripet druvmust):

2009 61

− − Med ett Brixtal av högst 30

2009 69

− − Annan

2009 80

− Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblandad form:

− − Med ett Brixtal av mer än 67:

− − − Annan:

− − − − Annan:

2009 80 38

− − − − − Annan

− − Med ett Brixtal av högst 67:

− − − Päronsaft:

2009 80 50

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 € och med tillsats av socker

− − − Annan:

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 € och med tillsats av socker:

2009 80 71

− − − − − Körsbärssaft

− − − − Annan:

− − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent:

2009 80 86

− − − − − − Annan

− − − − − Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent:

2009 80 89

− − − − − − Annan

− − − − − Utan tillsats av socker:

2009 80 96

− − − − − − Körsbärssaft

Prop. 2008/09:81

Bilaga

236

KN-nummer Varuslag

2009 80 99

− − − − − − Annan

2009 90

− Saftblandningar:

− − Med ett Brixtal av mer än 67:

− − − Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron:

2009 90 11

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 €

2009 90 19

− − − − Andra

− − − Andra saftblandningar:

2009 90 21

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €

2009 90 29

− − − − Andra

− − Med ett Brixtal av högst 67:

− − − Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron:

2009 90 31

− − − − Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 € och med ett innehåll av tillsatt socker av

mer än 30 viktprocent

2009 90 39

− − − − Andra

2209 00

Ättika:

− Annan ättika:

2209 00 99

− − På kärl rymmande mer än 2 liter

2401 Råtoba