Prop. 2009/10:128

Genomförande av direktiv om förnybar energi

Genomförande av

direktiv om förnybar energi

Genomförande av direktiv om förnybar energi

propomslag__0910_128.indd 1 2010-03-18 13:07:00

Regeringens proposition

2009/10:128

Genomförande av direktiv om förnybar energi

Prop.

2009/10:128

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Åsa

Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas genomförandet av Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi

från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av

direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybartdirektivet). Genom

direktivet upprättas en gemensam ram för främjande av energi från för-

nybara energikällor.

I propositionen konstateras att huvuddelen av direktivets bestämmelser

redan är genomförda i svensk lagstiftning. De delar av direktivet som rör

hållbarhetskriterier behandlas inte i föreliggande proposition utan i

propositionen Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bio-

bränslen (prop. 2009/10:164).

Propositionen innehåller lagförslag som syftar till att genomföra artikel

15 om ursprungsgarantier för el och artikel 16 om åtkomst till och drift

av el- och gasnäten.

För att genomföra artikel 15 föreslås en ny lag om ursprungsgarantier

för el och en ändring i ellagen (1997:857). Lagförslaget om ursprungs-

garantier innebär att elproducenter på begäran kan få sådana garantier

utfärdade för att visa den producerade elens ursprung. Systemet för

ursprungsgarantier föreslås bli elektroniskt, och för att garantera till-

förlitligheten hos garantierna ställs bl.a. krav på mätning och rapporte-

ring av överförd el, unika identifieringsnummer och att garantierna ska

annulleras efter användning.

För att genomföra artikel 16 föreslås ändringar i ellagen och naturgas-

lagen (2005:403). De föreslagna bestämmelserna i ellagen innebär dels

att elnätsföretagen ska ange tidsplaner för anslutning av elproduktions-

anläggningar, dels att företagen ska offentliggöra principer för hur kost-

1

Prop. 2009/10:128

2

naderna för teknisk anpassning ska fördelas vid anslutning till elnätet.

Ändringarna i naturgaslagen innebär att innehavaren av en naturgas-

ledning ska offentliggöra de metoder som används för att utforma

avgifter för anslutning.

Regeringens bedömning är att vissa delar av artikel 13 om administra-

tiva förfaranden, regler och normer och av artikel 14 om information och

utbildning inte är genomförda i svensk lagstiftning. Enligt direktivet ska

dessa artiklar genomföras vid olika tidpunkter, varav den första är den

5 december 2010 och den sista är den 31 december 2014. Regeringens

bedömning är att ytterligare underlag från berörda myndigheter bör

inhämtas för att kunna genomföra dessa artiklar. Regeringen avser där-

efter att återkomma med författningsförslag.

Regeringen bedömer att staten bör kunna utnyttja ett eventuellt

statistiskt överskott av förnybar energi. I propositionen redovisas också

regeringens bedömning i frågan om hur s.k. tröskeleffekter vid

anslutning av storskaliga produktionsanläggningar för förnybar el till

elnätet ska hanteras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2010.

Prop. 2009/10:128

3

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ................................................................ 5

2

Lagtext ............................................................................................. 6

2.1

Förslag till lag om ursprungsgarantier för el ..................... 6

2.2

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) ............. 10

2.3

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen

(2005:403) ....................................................................... 12

3

Ärendet och dess beredning ........................................................... 13

4

Direktivet om främjande av användningen av energi från

förnybara energikällor.................................................................... 14

4.1

Övergripande om direktivet............................................. 14

4.2

Genomgång av direktivets bestämmelser ........................ 15

5

Handlingsplan ................................................................................ 29

6

Samarbetsmekanismer ................................................................... 32

7

Ursprungsgarantier......................................................................... 34

7.1

Bakgrund ......................................................................... 34

7.1.1

Förnybartdirektivet och

kraftvärmedirektivet ....................................... 34

7.1.2

Gällande bestämmelser................................... 35

7.1.3

Särskilt om lagförslagets utformning.............. 36

7.2

En ny lag om ursprungsgarantier för el ........................... 36

7.2.1

Rätt till ursprungsgarantier för all

elproduktion.................................................... 36

7.2.2

Förutsättningar för utfärdande av

ursprungsgarantier .......................................... 39

7.2.3

Användning och annullering av

ursprungsgarantier .......................................... 41

7.2.4

Berörda myndigheter ...................................... 42

7.2.5

Förfarandet ..................................................... 43

7.2.6

Register över ursprungsgarantier.................... 45

7.2.7

Tillsyn, avgifter och överklagande m.m. ........ 46

7.3

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................... 47

7.4

Ändring i ellagen ............................................................. 48

8

Åtkomst till och drift av näten ....................................................... 48

8.1

Genomgång av artikel 16 i direktivet .............................. 48

8.1.1

Inledning......................................................... 48

8.1.2

Utveckling av nätinfrastrukturen .................... 48

8.1.3

Garanterad överföring..................................... 49

8.1.4

Standardregler................................................. 52

8.1.5

Kostnader för teknisk anpassning................... 53

8.1.6

Skyldighet att lämna uppgifter........................ 53

8.1.7

Kostnadsdelning ............................................. 54

8.1.8

Diskrimineringsförbud.................................... 54

8.1.9

Kostnadsfördelar för nätföretagen .................. 55

8.1.10

Utbyggnad av gasnäten................................... 55

8.1.11

Skyldighet för naturgasföretag att

offentliggöra uppgifter ....................................55

Prop. 2009/10:128

4

8.1.12

Ny fjärrvärmeinfrastruktur ..............................56

8.2

Tidsplaner ........................................................................57

8.3

Principer för kostnadsdelning ..........................................59

8.4

Avgifter för anslutning till gasnät ....................................62

9

Tröskeleffekter vid anslutning av större

produktionsanläggningar för förnybar el till elnätet .......................64

9.1

Bakgrund..........................................................................64

9.2

Överväganden ..................................................................65

10

Konsekvensanalys ..........................................................................69

10.1

Konsekvenser för myndigheter ........................................69

10.2

Ekonomiska konsekvenser...............................................72

11

Författningskommentarer ...............................................................75

11.1

Förslaget till lag om ursprungsgarantier för el .................75

11.2

Förslaget till lag om ändringar i ellagen (1997:857)........80

11.3

Förslaget till lag om ändring i naturgaslagen

(2005:403)........................................................................82

Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av

den 23 april 2009 om främjande av användningen av

energi från förnybara energikällor ........................................83

Bilaga 2 Prognosrapportering december 2009..................................130

Bilaga 3 Sammanfattning av Energimyndighetens rapport

Ursprungsgarantier .............................................................154

Bilaga 4 Energimyndighetens lagförslag ..........................................157

Bilaga 5 Förteckning över remissinstanserna avseende

Energimyndighetens rapport Ursprungsgarantier ...............170

Bilaga 6 Lagrådsremissens lagförslag...............................................171

Bilaga 7 Lagrådets yttrande ..............................................................176

Bilaga 8 Sammanfattning av Energimarknadsinspektionens

rapport Förnybara energikällor – Åtkomst till och drift

av näten...............................................................................178

Bilaga 9 Energimarknadsinspektionens lagförslag ...........................179

Bilaga 10 Förteckning över remissinstanserna avseende

Energimarknadsinspektionens rapport Förnybara

energikällor – Åtkomst till och drift av näten.....................183

Bilaga 11 Lagrådsremissens lagförslag...............................................184

Bilaga 12 Lagrådets yttrande ..............................................................186

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 mars 2010.......187

Rättsdatablad ........................................................................................188

Prop. 2009/10:128

5

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ursprungsgarantier för el,

2. lag om ändring i ellagen (1997:857), och

3. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

Prop. 2009/10:128

6

2 Lagtext

2.1 Förslag till lag om ursprungsgarantier för el

Härigenom föreskrivs1 följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag syftar till att säkerställa att den som producerar el ska ha

rätt att få ursprungsgarantier utfärdade som visar den producerade elens

ursprung.

2 § Med ursprungsgaranti avses det elektroniska dokument som tagits

fram i enlighet med bestämmelserna i denna lag och vars syfte är att

garantera ursprunget på den el som en elleverantör ska lämna uppgift om

enligt 8 kap. 12 § ellagen (1997:857).

Förutsättningar för utfärdande av ursprungsgarantier

3 § Ursprungsgarantier får utfärdas bara för sådan el som har mätts och

rapporterats till den myndighet som regeringen bestämmer (konto-

föringsmyndigheten).

4 § Endast en ursprungsgaranti får utfärdas per energienhet.

En energienhet ska omfatta en megawattimme el.

Identifiering av ursprungsgarantier

5 § Varje ursprungsgaranti ska ha ett identifieringsnummer.

Annullering av ursprungsgarantier

6 § En ursprungsgaranti ska annulleras när den har använts för det syfte

som anges i 2 §.

En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte har använts enligt

första stycket inom tolv månader från och med produktionen av den

energienhet som ursprungsgarantin avser.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett

senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009,

s. 16, Celex 32009L0028) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den

11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord

värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG (EUT L 52,

21.2.2004, s. 50, Celex 32004L0008).

Register över ursprungsgarantier

Prop. 2009/10:128

7

7 § Kontoföringsmyndigheten ska föra ett elektroniskt register över

ursprungsgarantier.

Förfarande

8 § Ursprungsgarantier ska utfärdas, överföras och annulleras elek-

troniskt.

9 § Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten)

prövar frågor om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Producenten av el ska skriftligen ansöka hos tillsynsmyndigheten om

rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

10 §

Kontoföringsmyndigheten utfärdar, överför och annullerar

ursprungsgarantier.

11 § Tillsynsmyndigheten ska informera kontoföringsmyndigheten om

beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier och överföra de upp-

gifter som är nödvändiga för utfärdandet av ursprungsgarantierna till

myndigheten.

12 § Om den som är antecknad som innehavare av en ursprungsgaranti

i registret över sådana garantier skriftligen begär det, ska kontoförings-

myndigheten registrera en överföring av en ursprungsgaranti till en annan

innehavare.

Om någon annan än den som är antecknad som innehavare i registret

begär överföring av en ursprungsgaranti, får kontoföringsmyndigheten

registrera överföringen endast om innehavaren lämnat sitt godkännande.

13 § Den som är antecknad som innehavare i registret över ursprungs-

garantier ska skriftligen begära att kontoföringsmyndigheten ska annul-

lera en ursprungsgaranti efter att den har använts enligt 2 §.

Om en sådan begäran inte har kommit in till kontoföringsmyndigheten

inom tolv månader från och med produktionen av den energienhet som

ursprungsgarantin avser, ska myndigheten annullera ursprungsgarantin.

Ursprungsgarantier från andra medlemsstater i Europeiska unionen

14 § En ursprungsgaranti från en annan medlemsstat i Europeiska

unionen ska erkännas, om det inte finns skäl att tvivla på dess riktighet.

Om en ursprungsgaranti som avser förnybar el eller högeffektiv kraft-

värmeel inte erkänns, ska tillsynsmyndigheten underrätta Europeiska

kommissionen och ange varför garantin inte kan erkännas.

Tillsyn och återkallelse

Prop. 2009/10:128

8

15 § Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över efterlevnaden av

denna lag och av de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

16 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar

och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har även rätt att på begäran få tillträde till

produktionsanläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana

anläggningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt om-

fattar inte bostäder.

17 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett beslut om rätt till tilldelning

av ursprungsgarantier

1. om beslutet har fattats på grund av oriktiga eller vilseledande upp-

gifter och dessa har haft betydelse för rätten att tilldelas ursprungs-

garantier,

2. om förutsättningarna i 3 eller 4 §, eller enligt föreskrifter som med-

delats i anslutning till lagen, inte uppfylls,

3. om elproducenten inte lämnar de upplysningar, handlingar eller till-

träde till produktionsanläggningen som behövs för att tillsynsmyndig-

heten ska kunna utöva tillsyn, eller

4. om elproducenten begär det.

Tillsynsmyndigheten ska snarast informera kontoföringsmyndigheten

om ett beslut om återkallelse.

Ett beslut om återkallelse ska gälla omedelbart.

Skadestånd

18 § Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i registret över

ursprungsgarantier har rätt till ersättning av staten.

Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om

den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anled-

ning ha låtit bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den

skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget

vållande.

Bemyndiganden

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för utfärdande,

överföring och annullering av ursprungsgarantier enligt denna lag.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om definitioner av energikällor och av sätt att pro-

ducera el.

Prop. 2009/10:128

9

Överklagande

21 § Beslut om rätt till tilldelning enligt 9 § och om återkallelse enligt

17 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt

denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010, då lagen (2006:329)

om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska

upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ursprungsgarantier som

har utfärdats före den 1 december 2010.

Prop. 2009/10:128

10

2.2 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 12 och 13 §§,

av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

12 §

En nätkoncessionshavare som

har tagit emot en ansökan om

anslutning av en elproduktions-

anläggning ska ange en tidsplan

för handläggningen av ansökan.

När uppgift enligt 11 § första

stycket lämnas i fråga om anslut-

ning av en elproduktionsanlägg-

ning, ska nätkoncessionshavaren

även ange en tidsplan för anslut-

ningen.

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer

meddelar närmare föreskrifter om

utformningen av en tidsplan enligt

första eller andra stycket.

13 §

Den som har nätkoncession ska

offentliggöra principer för hur

kostnaderna för teknisk anpass-

ning ska fördelas vid anslutning

till elnätet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett

senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009,

s. 16, Celex 32009L0028).

8 kap.

Prop. 2009/10:128

11

12 §2

Elleverantörer skall på eller i

samband med fakturor avseende

försäljning av el och i reklam som

vänder sig till elanvändare lämna

uppgift om

1. varje enskild energikällas

andel av den genomsnittliga sam-

mansättning av energikällor som

använts för att framställa den el

som elleverantören sålde under

närmast föregående kalenderår,

och

2. den inverkan på miljön i form

av utsläpp av koldioxid samt den

mängd kärnbränsleavfall som

framställningen av den försålda

elen har orsakat.

Elleverantörer ska på eller i

samband med fakturor avseende

försäljning av el och i reklam som

vänder sig till elanvändare lämna

uppgift om

1. varje enskild energikällas

andel av den genomsnittliga sam-

mansättning av energikällor som

använts för att framställa den el

som elleverantören sålde under

närmast föregående kalenderår,

och

2. den inverkan på miljön i form

av utsläpp av koldioxid samt den

mängd kärnbränsleavfall som

framställningen av den försålda

elen har orsakat.

Om elleverantören har köpt el på en elbörs eller importerat den från

företag som är belägna utanför Europeiska unionen får uppgifterna enligt

första stycket 1 baseras på uppgifter som elbörsen eller företagen till-

handahållit.

De uppgifter som anges i första stycket 2 får lämnas genom hänvisning

till referenskällor som är tillgängliga för allmänheten.

Regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, nät-

myndigheten får meddela närmare

föreskrifter om hur sådana upp-

gifter som avses i första–tredje

styckena skall beräknas och redo-

visas för elanvändarna.

Om en elleverantör överför

ursprungsgarantier som avser

energi från förnybara energikällor

till en annan innehavare, ska den

mängd energi som motsvarar

ursprungsgarantierna dras från

andelen energi från förnybara

energikällor när uppgifter lämnas

enligt första stycket 1.

Regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, nät-

myndigheten får meddela närmare

föreskrifter om hur sådana upp-

gifter som avses i första–fjärde

styckena ska beräknas och redo-

visas för elanvändarna.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

2 Senaste lydelse 2005:1110.

Prop. 2009/10:128

12

2.3 Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

1 §2

Avgifter och övriga villkor för

sådan anslutning som avses i

3 kap. 5 § skall vara skäliga,

objektiva och icke-diskrimineran-

de.

Avgifter och övriga villkor för

sådan anslutning som avses i

3 kap. 5 § ska vara skäliga, objek-

tiva och icke-diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften för

en anslutning skall särskilt beaktas

var den ledning eller anläggning

som skall anslutas är belägen samt

effekten i anslutningspunkten.

Vid utformandet av avgiften för

en anslutning ska särskilt beaktas

var den ledning eller anläggning

som ska anslutas är belägen samt

effekten i anslutningspunkten.

Den som innehar en naturgas-

ledning skall vid begäran om ny

anslutning inom skälig tid lämna

skriftlig uppgift om avgiften och

övriga villkor för anslutningen.

1 a §

Den som innehar en naturgas-

ledning ska vid begäran om ny

anslutning inom skälig tid lämna

skriftlig uppgift om avgiften och

övriga villkor för anslutningen.

Innehavaren av en naturgasled-

ning ska offentliggöra de metoder

som används för att utforma

avgifter för anslutning.

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer med-

delar närmare föreskrifter om

offentliggörande av metoder enligt

andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett

senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009,

s. 16, Celex 32009L0028).

2 Senaste lydelse 2006:646.

3 Ärendet och dess beredning

Prop. 2009/10:128

13

Den 23 april 2009 antog Europaparlamentet och rådet direktiv

2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara

energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven

2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybartdirektivet). Direktivet återges i

bilaga 1. Genom direktivet upprättas en gemensam ram för främjande av

energi från förnybara energikällor. Medlemsstaterna ska införa de

bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att

följa direktivet senast den 5 december 2010.

Ursprungsgarantier

I artikel 15 i direktivet finns bestämmelser om ursprungsgaranti för el,

värme och kyla som produceras från förnybara energikällor. Statens

energimyndighet (Energimyndigheten) fick i sitt regleringsbrev för 2007

i uppdrag att i samråd med Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraft-

nät) följa upp och utvärdera tillämpningen av det befintliga regelverket

för ursprungsgarantier avseende högeffektiv kraftvärmeel och förnybar

el. I uppdraget ingick att analysera behovet av eventuella förändringar i

regelverket och tillämpningen för att uppnå syftet med ursprungsgaran-

tierna och, om det bedömdes lämpligt, lämna förslag till förändringar.

Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 28 september 2007

(dnr N2007/8039/E).

Genom regleringsbrev för år 2009 fick Energimyndigheten i uppdrag

att i samråd med Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät ta

fram förslag till författningsändringar för att genomföra förnybartdirek-

tivets regler för ursprungsgarantier. Uppdraget redovisades den

30 september 2009. En sammanfattning av Energimyndighetens rapport

finns i bilaga 3. Rapportens lagförslag finns i bilaga 4. Energimyndig-

hetens rapport har remissbehandlats. En förteckning över remiss-

instanserna finns i bilaga 5. En remissammanställning finns tillgänglig i

Näringsdepartementet (dnr N2009/7486/E). Energimyndigheten, Svenska

kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Datainspektionen har beretts

möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till lagrådsremiss.

Tillträde till el- och gasnät

I artikel 16 i direktivet finns bestämmelser om åtkomst till och drift av

näten för el och gas.

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2009 Energi-

marknadsinspektionen i uppdrag att efter samråd med Svenska kraftnät

presentera en analys av behovet av författningsändringar till följd av

reglerna om nättillträde i direktivet och föreslå eventuella författnings-

ändringar (dnr N2008/8497/E).

Energimarknadsinspektionen redovisade uppdraget i rapporten För-

nybara energikällor – Åtkomst till och drift av näten (EI R2009:10). En

sammanfattning av rapporten finns i bilaga 8. Energimarknadsinspek-

tionens författningsförslag finns i bilaga 9. Rapporten har remiss-

behandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 10. En

Prop. 2009/10:128

14

sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Näringsdepartementet

(dnr N2009/7648/E).

Tröskeleffekter och förnybar energi

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2009 Svenska kraftnät i

uppdrag att, efter samråd med Energimarknadsinspektionen och Energi-

myndigheten, lämna förslag till utformning av ett förändrat regelverk om

ansvar för elnätsförstärkningar av nationell betydelse och nätanslutning

av stora elproduktionsanläggningar i syfte att minska tröskeleffekterna

för utbyggnaden av förnybar elproduktion (dnr N2008/8221/E). Upp-

draget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den

20 april 2009. Regeringen uppdrog den 25 juni 2009 åt Svenska kraftnät

att utifrån den redovisade rapporten lämna förslag till nödvändiga författ-

ningsändringar och andra åtgärder för att kunna genomföra förslaget

(dnr N2009/5296/E). Uppdraget genomfördes i samråd med Energi-

marknadsinspektionen och efter samråd med Energimyndigheten.

Uppdraget redovisades den 30 oktober 2009. Rapporterna har remissbe-

handlats. En remissammanställning finns tillgänglig i Näringsdeparte-

mentet (dnr N2009/4178/E).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 11 februari 2010 att inhämta Lagrådets

yttrande över de lagförslag som finns i bilagorna 6 och 11. Lagrådets

yttranden finns i bilagorna 7 och 12. Regeringen behandlar Lagrådets

förslag i avsnitten 7.2.5, 7.2.7, 8.2 och 8.4 samt i författningskommen-

taren. Regeringen har följt Lagrådets förslag till ändringar i lagen om

ursprungsgarantier för el. Dessutom har vissa redaktionella ändringar

gjorts i lagtexten. Lagrådet har inte haft några invändningar mot förslaget

till lag om ändring i ellagen (1997:857) med anledning av genomförande

av artikel 15 i direktivet. Regeringen har inte följt Lagrådets synpunkter

på förslagen till lag om ändring i ellagen och i naturgaslagen (2005:403)

med anledning av genomförande av artikel 16 i direktivet.

4 Direktivet om främjande av användningen av

energi från förnybara energikällor

4.1 Övergripande om direktivet

Förnybartdirektivet syftar till att öka EU:s andel förnybar energi från 8,5

till 20 procent under perioden 2005–2020. Varje medlemsstats del i

ansvaret att nå detta gemenskapsövergripande mål har slagits fast i en

s.k. bördefördelning. För svensk del ställer direktivet bindande krav på

att uppnå en andel om 49 procent förnybar energi år 2020. Sverige har

redan i dag den högsta andelen förnybar energi i EU och kommer att ha

tätpositionen även år 2020.

Om det övergripande målet inte kan uppnås med inhemsk energi-

användning ges möjlighet att använda de samarbetsmekanismer som

finns i direktivet. Direktivet ställer dock ett bindande krav på att alla

medlemsstater ska nå ett mål om 10 procent förnybar energi i transport-

sektorn till år 2020 utan användning av samarbetsmekanismerna.

Prop. 2009/10:128

15

De biodrivmedel som får tillgodoräknas för måluppfyllelsen måste

uppfylla de hållbarhetskriterier som direktivet anger för biodrivmedel

och andra flytande biobränslen. Syftet med detta är att undvika

utarmning av värdefulla naturmiljöer och att säkerställa att användningen

av bränslet innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Genomförandet av

de artiklar som berör hållbarhetskriterierna hanteras i propositionen

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

(prop. 2009/10:164).

Medlemsstaterna ska enligt direktivet lämna en nationell handlingsplan

till kommissionen senast den 30 juni 2010. Planen ska också innehålla en

beskrivning av de åtgärder som medlemsstaten avser vidta för att nå

målen. Se kapitel 5 för en mer utförlig beskrivning.

Direktivet innehåller förslag till åtgärder som ska främja en ökad

användning av förnybar energi. Till dessa hör exempelvis att förenkla

tillståndsprocesser, anpassa byggregler, säkerställa att ursprungsgarantier

för förnybar el kan utfärdas, öka informationen om teknik och stöd-

system samt underlätta tillträdet till el- och gasnät för förnybar energi.

Medlemsstaterna ska vartannat år lämna en rapport till kommissionen

om utvecklingen av förnybar energi, styrmedel och åtgärder samt

utvecklingen av användning och tillgång till biobränslen och effekter av

detta. Kommissionen ska utifrån dessa underlag vartannat år rapportera

till ministerrådet och Europaparlamentet om utvecklingen.

Vid en kontrollstation 2014 ska kommissionen presentera en rapport

innehållande bl.a. en allmän översyn om direktivets samarbets-

mekanismer och åtgärder är tillräckliga för att målet på 20 procent

förnybar energi i EU ska nås.

År 2018 ska kommissionen presentera en färdplan för förnybar energi

efter 2020. År 2021 ska kommissionen utvärdera hur direktivet genom-

förts.

4.2 Genomgång av direktivets bestämmelser

Regeringens bedömning: Huvuddelen av direktivets bestämmelser är

redan genomförda i svensk lagstiftning. Artikel 15 om ursprungs-

garantier för el och artikel 16 om åtkomst till och drift av el- och gas-

näten kräver dock författningsändringar.

Vissa delar i artikel 13 om administrativa förfaranden, regler och

normer och i artikel 14 om information och utbildning är inte genom-

förda i svensk lagstiftning. Enligt direktivet ska dessa artiklar genom-

föras vid olika tidpunkter, varav den första är den 5 december 2010

och den sista är den 31 december 2014. Underlag från berörda

myndigheter behövs för att ta fram författningsförslag och övriga

eventuella åtgärder.

I detta avsnitt redogörs för direktivets innehåll på ett övergripande sätt.

Av avsnittet framgår även skälen för den bedömning som regeringen har

gjort. Direktivet finns i sin helhet i bilaga 1.

Prop. 2009/10:128

16

Artikel 1 – Syfte och tillämpningsområde

I artikel 1, som har rubriken Syfte och tillämpningsområde, anges i

huvuddrag direktivets innehåll och innebörd.

Först anges att det genom direktivet upprättas en gemensam ram för

främjande av energi från förnybara energikällor. Det anges vidare att

direktivet innehåller bindande nationella mål för den totala andelen

energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen,

och för andelen energi från förnybara energikällor inom transportsektorn.

Därefter beskrivs innehållet i direktivet. Det anges att direktivet inne-

håller bestämmelser om statistiska överföringar mellan medlemsstaterna,

gemensamma projekt mellan medlemsstaterna och med tredjeländer,

ursprungsgarantier, administrativa förfaranden, information och utbild-

ning samt tillträde till elnätet för energi från förnybara energikällor.

Slutligen anges att det i direktivet fastställs hållbarhetskriterier för bio-

drivmedel och flytande biobränslen.

Artikel 1 i direktivet kräver inga genomförandeåtgärder.

Artikel 2 – Definitioner

Artikel 2 innehåller definitioner. Energi från förnybara energikällor

definieras som energi från förnybara, icke fossila energikällor, nämligen

vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi,

hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, bio-

massa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas. Särskilt kan

nämnas att biomassa definieras som den biologiskt nedbrytbara delen av

produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk

(inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk

och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom

den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Artikeln innehåller vidare definitioner av övriga nyckelbegrepp som

förekommer i direktivet, nämligen aerotermisk energi, geotermisk energi,

hydrotermisk energi, fjärrvärme, fjärrkyla, slutlig energianvändning,

flytande biobränslen, biodrivmedel, ursprungsgaranti, stödsystem, kvoter

för energi från förnybara energikällor, slutlig energianvändning samt

faktiskt värde, typiskt värde och normalvärde.

Definitionen av förnybara energikällor i direktivet innebär att energi-

källor som inte uppfyller definitionerna i artikel 2 inte får räknas för

måluppfyllelse. För biodrivmedel och flytande biobränslen finns, för-

utom kraven i definitionerna, krav genom s.k. hållbarhetskriterier som

innebär att biodrivmedel och flytande biobränslen som inte uppfyller

kraven inte får utnyttja stödsystem och får inte räknas med varken i

eventuella nationella kvotsystem eller för måluppfyllelse enligt före-

liggande direktiv. Hållbarhetskriterierna kräver genomförande åtgärder

och behandlas i propositionen Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och

flyttande biobränslen (prop. 2009/10:164).

Prop. 2009/10:128

17

Artikel 2 i direktivet kräver enligt regeringens bedömning inga

särskilda genomförandeåtgärder men kommer att beaktas när övriga krav

i direktivet genomförs.

Artikel 3 – Bindande nationella övergripande mål och åtgärder för

användningen av energi från förnybara energikällor

Artikeln består av följande fyra punkter.

Övergripande mål förnybar energi

I den första punkten (3.1) hänvisas till att varje medlemsstat har ett

nationellt övergripande mål för andelen energi från förnybara energi-

källor under år 2020. Andelen energi från förnybara energikällor skiljer

sig åt mellan de olika medlemsstaternas nationellt övergripande mål.

Andelen för varje medlemsstat anges i direktivets bilaga 1 del A, till

vilken det hänvisas i artikeln.

För Sveriges del anges i tabellen i direktivets bilaga att det nationella

övergripande målet är att 49 procent av den slutliga energianvändningen

ska komma från förnybara energikällor år 2020. I tabellen anges också att

andelen energi från förnybara energikällor uppgick till 39,8 procent år

2005.

I första punkten anges inledningsvis att varje medlemsstat ska se till att

dess andel energi från förnybara energikällor av den slutliga energi-

användningen motsvarar minst den andel som anges i medlemsstatens

nationellt övergripande mål år 2020.

Vidare konstateras att de nationella övergripande målen sammantagna

motsvarar gemenskapens mål att minst 20 procent av gemenskapens

slutliga energianvändning ska komma från förnybara energikällor.

Slutligen anges att för att de mål som fastställs i denna artikel lättare

ska kunna uppnås ska varje medlemsstat främja och uppmuntra energi-

effektivitet och energisparande.

Vägledande förlopp

I andra punkten (3.2) anges att medlemsstaterna ska vidta effektivt

utformade åtgärder som syftar till att säkerställa att andelen energi från

förnybara energikällor är minst lika hög som den som anges i det väg-

ledande förloppet i bilaga 1 del B.

Det vägledande förloppet utgörs av ett antal genomsnitt vad gäller

andelen energi från förnybara energikällor. Dessa genomsnitt anges för

på fyra på varandra följande tvåårsperioder med början 2011 och med

slut 2018.

Åtgärder

Prop. 2009/10:128

18

I tredje punkten (3.3) anges åtgärder som medlemsstaterna får tillämpa

för att uppnå de mål som anges i punkterna 1 och 2.

Två åtgärder nämns, nämligen stödsystem och åtgärder för samarbete

mellan olika medlemsstater och med tredjeländer i syfte att uppnå

respektive övergripande nationella mål.

Det samarbete som nämns regleras närmare i artiklarna 5–11.

Medlemsstaterna har själva rätt att bestämma i vilken omfattning de

ska stödja energi från förnybara energikällor som produceras i en annan

medlemsstat. Sådant stöd måste dock ske enligt bestämmelserna i

artiklarna 5–11 i direktivet och det får inte påverka tillämpningen av

artiklarna 107 och 108 om statligt stöd i fördraget om Europeiska

unionens funktionssätt (EUF). I artikel 87 regleras främst vilka typer av

statligt stöd som är förenliga med den gemensamma marknaden. I artikel

88 regleras hur kommissionen ska övervaka att reglerna i artikel 87 efter-

följs av medlemsstaterna.

Mål för förnybar energi i transportsektorn

Fjärde punkten (3.4) handlar om transportsektorn. Där anges i första

stycket att varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara

energikällor när det gäller alla former av transporter är minst 10 procent

av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten år

2020.

Till skillnad mot punkten 1, där varje medlemsstat har en individuell

andel som ska uppnås till 2020, är andelen i denna punkt, 10 procent,

densamma för varje medlemsstat.

I andra stycket ges närmare bestämmelser om hur andelen ska

beräknas. Exempelvis får förnybar el i vägtransporter räknas upp med en

faktor om 2,5 gånger för uppfyllandet av målet i transportsektorn. Skälet

till detta är att elmotorn är effektivare än bränslemotorn och att en

terawattimme el därmed ersätter mer bensin och diesel än vad en terawat-

timme biodrivmedel gör.

Tredje och fjärde styckena riktar sig till kommissionen.

Regeringen presenterade i mars 2009 propositionen En sammanhållen

klimat- och energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163) som innehöll

förslag till mål för förnybar energi, mål för energieffektivisering och

förslag till en planeringsram för vindkraft. Riksdagen godkände proposi-

tionen i juni 2009 (bet. 2008/09:NU25, rskr. 2008/09:133). Målen i

förnybartdirektivet är förenliga med de mål som godkändes av riksdagen,

nämligen att andelen förnybar energi år 2020 bör vara minst 50 procent

av den totala energianvändningen och att andelen förnybar energi i

transportsektorn år 2020 bör vara minst 10 procent.

Artikel 3 kräver enligt regeringens bedömning inga ytterligare genom-

förandeåtgärder.

Artikel 4 – Nationella handlingsplaner för energi från förnybara

energikällor.

Prop. 2009/10:128

19

I artikel 4 anges att varje medlemsstat ska anta en nationell handlingsplan

för energi från förnybara energikällor.

I handlingsplanen ska medlemsstaten sätta upp nationella mål för

andelen energi från förnybara energikällor som används för transporter,

för el samt för värme och kyla år 2020. När dessa mål fastställs ska de

effekter som andra energieffektivitetsåtgärder har på den slutliga energi-

användningen beaktas.

I handlingsplanen ska medlemsstaten även fastställa lämpliga åtgärder

för att uppnå dessa nationella övergripande mål. Som exempel på sådana

lämpliga åtgärder nämns samarbete mellan lokala, regionala och natio-

nella myndigheter, planerade statistiska överföringar och gemensamma

projekt, nationella strategier för att utveckla befintliga biomassaresurser

och mobilisera nya sådana för olika användningsområden samt slutligen

de åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i artiklarna 13–19.

Den nationella handlingsplanen ska presenteras i en mall som fast-

ställdes av kommissionen i juni 2009. Den fastställda mallen är mer

detaljerad än vad som framgår i artikel 4 och i bilaga VI i direktivet.

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2010 anmäla sina handlings-

planer för energi från förnybara energikällor till kommissionen. Sex

månader innan den nationella handlingsplanen ska vara klar ska varje

medlemsstat offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognos-

dokument med ett visst innehåll som framgår av artikeln.

Regeringen anmälde Sveriges prognosdokument till kommissionen den

17 december 2009 (dnr N2009/9287/E). I skrivelsen redovisar Sverige en

prognos för andelen förnybar energi till 2020 och för utvecklingen fram

till det året. Sveriges andel år 2020 förväntas uppgå till 50,2 procent

vilket överstiger det uppsatta målet om 49 procent för Sverige men över-

skottet ligger inom ett osäkerhetsintervall. Mer information om prognos-

dokumentet finns i bilaga 2.

Av artikelns fjärde punkt framgår att om andelen energi från förnybara

energikällor i en medlemsstat under en tvåårsperiod hamnar under det

vägledande förloppet enligt artikel 3.2, ska medlemsstaten senast den

30 juni följande år lämna in en ändrad nationell handlingsplan till

kommissionen. Den ska innehålla lämpliga och proportionerliga åtgärder

för att göra det möjligt för medlemsstaten att inom rimlig tid uppfylla det

vägledande förloppet. Enligt prognosdokumentet väntas andelen förnybar

energi för Sverige ligga över det vägledande förloppet under hela

perioden fram till 2020.

Kommissionen ska utvärdera de nationella handlingsplanerna som

medlemsstaterna ska anta och anmäla. Vid utvärderingen ska kommis-

sionen särskilt granska de åtgärder som medlemsstaten planerar att vidta

för att uppfylla målen i det vägledande förloppet enligt artikel 3.2 och om

dessa åtgärder är tillräckliga. Kommissionen får utfärda en rekommen-

dation med anledning av en nationell plan.

Kommissionen ska skicka medlemsstaternas handlingsplaner och

prognosdokument till Europaparlamentet i den form de offentliggörs på

den öppenhetsplattform som avses i artikel 24.2 tillsammans med

eventuella rekommendationer som kommissionen har utfärdat med

anledning av en nationell plan.

Prop. 2009/10:128

20

Regeringen avser att senast den 30 juni 2010 anmäla Sveriges

nationella handlingsplan för energi från förnybara energikällor till

kommissionen i enlighet med artikel 4 i direktivet. Regeringen kommer i

arbetet med handlingsplanen att sätta upp indikativa sektorsmål. Energi-

myndigheten har den 1 februari 2010 lämnat in ett underlag till

handlingsplan till regeringen. Underlaget remissbehandlas för

närvarande. Se vidare kapitel 5 för mer information om handlingsplanen.

Artikel 5 – Beräkningen av andelen energi från förnybara energi-

källor

I första punkten (5.1) anges den huvudregel som gäller för hur den slut-

liga energianvändningen från förnybara energikällor i varje medlemsstat

ska beräknas.

Denna energianvändning ska beräknas som summan av

a) den slutliga elanvändningen från förnybara energikällor,

b) den slutliga energianvändningen från förnybara energikällor för

uppvärmning och kylning och

c) den slutliga energianvändningen från förnybara energikällor i trans-

porter.

I andra punkten (5.2) anges att om en medlemsstat på grund av force

majeure inte kan uppfylla sitt övergripande mål för andelen förnybar

energi ska medlemsstaten så snart som möjligt informera kommissionen

om detta. Kommissionen kan, om force majeure har påvisats, justera

medlemsstatens slutliga energianvändning från förnybara energikällor för

år 2020.

Enligt tredje punkten (5.3) ska den slutliga elanvändningen från för-

nybara energikällor beräknas som mängden el producerad i en medlems-

stat från förnybara energikällor. Elproduktion från pumpkraftverk som

använder tidigare uppumpat vatten får inte räknas med. I anläggningar

som använder flera bränslen ska bara den el som kommer från förnybara

energikällor tas med i beräkningen. Delningen ska göras med hänsyn till

de olika bränslenas energiinnehåll. El från vattenkraft och vindkraft ska

redovisas i enlighet med normaliseringsregler i direktivets bilaga II.

Fjärde punkten (5.4) anger att den slutliga energianvändningen från

förnybara energikällor för uppvärmning och kylning ska beräknas som

mängden producerad fjärrvärme och fjärrkyla från förnybara energikällor

plus användningen av annan energi från förnybara energikällor inom

industri, bostadssektor m.m. för uppvärmning, kylning och processer. I

bostadssektorn m.m. ingår hushållen, servicesektorn, jordbruket, skogs-

bruket och fiskenäringen. I anläggningar som använder flera bränslen ska

bara den värme/kyla som kommer från förnybara energikällor tas med i

beräkningen. Delningen ska göras med hänsyn till de olika bränslenas

energiinnehåll.

Aerotermisk, geotermisk och hydrotermisk energi som utvinns från

värmepumpar kan under vissa förutsättningar som framgår av direktivets

bilaga VII räknas som en del av den slutliga energianvändningen från

förnybara energikällor för uppvärmning och kylning. Värmeenergi från

Prop. 2009/10:128

21

passiva energisystem, som exempelvis solinstrålning genom fönster, ska

inte räknas med.

Femte punkten (5.5) anger att de omräkningsfaktorer som finns i

direktivets bilaga III ska användas för att omräkna biodrivmedels volym

eller vikt till energienheter.

Enligt sjätte punkten (5.6) ska andelen energi från förnybara energi-

källor beräknas som den slutliga energianvändningen från förnybara

energikällor delat med den slutliga energianvändningen från alla energi-

källor uttryckt i procent. Energianvändningen inom luftfarten som

används för att beräkna landets slutliga energianvändningen ska uppgå

till högst 6,18 procent av landets slutliga energianvändning.

Enligt sjunde punkten (5.7) ska den metod och de definitioner som

används vid beräkning av andelen energi från förnybara energikällor vara

de som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik1. Medlems-

staterna ska säkerställa samstämmigheten i de statistikuppgifter som

används vid beräkningen av andelar i direktivet och de statistikuppgifter

som lämnas till kommissionen enligt förordning (EG) nr 1099/2008.

Energimyndigheten är den myndighet i Sverige som ansvarar för den

officiella energistatistiken. Regeringens bedömning är att Energimyndig-

heten bör ges i uppdrag i sin instruktion att ansvara för att det finns ett

tillförlitligt underlag och en beräkningsmodell för att följa utvecklingen

av den förnybara energin i Sverige. Energimyndighetens arbete inom

Eurostats arbetsgrupp för statistik om förnybar energi är en viktig del i

uppföljningen av den förnybara energins utveckling.

Artikel 6 – Statistiska överföringar mellan medlemsstaterna

Enligt artikeln får medlemsstater komma överens om att en viss mängd

energi från förnybara energikällor ska överföras statistiskt från den ena

medlemsstaten till den andra.

Konsekvensen av en sådan överföring blir att den medlemsstat från

vilken överföringen sker inte får tillgodogöra sig den överförda energi-

mängden när man bedömer om medlemsstaten har uppfyllt dels sina

nationella övergripande mål enligt artikel 3.1, dels sina krav enligt det

vägledande förloppet enligt artikel 3.2.

I stället får den medlemsstat till vilken överföringen sker tillgodogöra

sig den överförda mängden för nämnda ändamål.

Artikel 6 kräver enligt regeringens bedömning inga genomförande-

åtgärder eftersom det är upp till medlemsstaterna att utnyttja denna

möjlighet. För ytterligare information angående denna artikel se

kapitel 6.

Artikel 7 – Gemensamma projekt mellan medlemsstaterna

Enligt artikeln får två eller flera medlemsstater samarbeta om alla typer

av gemensamma projekt som rör produktion av el, värme eller kyla från

1 EUT L 304, 14.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1099).

förnybara energikällor. Ett sådant samarbete får också inbegripa privata

aktörer.

Prop. 2009/10:128

22

De medlemsstater som ingår i projektet ska anmäla till kommissionen

hur den producerade mängden energi ska fördelas mellan de deltagande

medlemsstaterna. De anmälda andelarna får sedan tillgodoräknas respek-

tive medlemsstat när man bedömer om medlemsstaten har uppfyllt kra-

ven i direktivet, främst uppfyllandet av sina nationella övergripande mål

enligt artikel 3.1 och kraven enligt det vägledande förloppet enligt artikel

3.2.

En förutsättning för att tillgodoräknande ska få ske är att energin har

producerats av ett gemensamt projekt som har tagits i drift efter den

25 juni 2009 eller genom ökad kapacitet i en anläggning som har renove-

rats efter nämnda datum.

Artikel 7 kräver enligt regeringens bedömning inga genomförande-

åtgärder eftersom det är upp till medlemsstaterna att utnyttja denna

möjlighet. För ytterligare information angående denna artikel se

kapitel 6.

Artikel 8 – Resultaten av gemensamma projekt mellan medlems-

staterna

I artikeln regleras skyldighet att rapportera gemensamma projekt enligt

artikel 7. Den medlemsstat som har överlåtit andelar till en annan

medlemsstat ska rapportera detta till den andra medlemsstaten och till

kommissionen på visst angivet sätt.

Artikel 8 kräver enligt regeringens bedömning inga genomförande-

åtgärder eftersom rapporteringsskyldighet enligt artikeln endast är aktuell

om gemensamma projekt enligt artikel 7 kommer till stånd.

Artikel 9 – Gemensamma projekt mellan medlemsstater och tredje-

länder

Enligt artikeln 9 får en eller flera medlemsstater samarbeta med ett eller

flera tredjeländer om alla typer av gemensamma projekt som rör el-

produktion från förnybara energikällor. Ett sådant samarbete får också

inbegripa privata aktörer.

Under vissa förutsättningar får deltagande medlemsstater tillgodoräkna

sig el från förnybara energikällor som producerats i ett tredjeland när det

gäller beräkningen av efterlevnaden av direktivets krav avseende natio-

nella övergripande mål. Dessa förutsättningar är i korthet att elen ska

användas i gemenskapen, att elen ska produceras i nybyggda anlägg-

ningar tagna i drift efter den 25 juni 2009 eller genom ökad kapacitet i en

anläggning som renoverats efter detta datum, samt att elen inte har

erhållit något annat stöd från stödsystem i tredje land än investeringsstöd

som beviljats anläggningen. Om kravet att elen ska användas i gemen-

skapen inte uppfylls kan medlemsstater ändå, efter ansökan hos

kommissionen, under vissa förutsättningar få tillgodoräkna sig elen, bl.a.

krävs att det anläggs en gränsöverskridande överföringsförbindelse med

mycket lång ledtid där byggnationen senast påbörjas den 31 december

2016 och den senast kan tas i drift den 31 december 2022.

Prop. 2009/10:128

23

Artikel 9 kräver enligt regeringens bedömning inga genomförande-

åtgärder eftersom det är upp till medlemsstaterna att utnyttja denna

möjlighet. För ytterligare information angående denna artikel se

kapitel 6.

Artikel 10 – Effekter av gemensamma projekt mellan medlemsstater

och tredjeländer

Artikeln reglerar rapporteringsskyldighet för åtgärder enligt artikel 9, på

liknande sätt som i artikel 8.

Artikel 10 kräver enligt regeringens bedömning inga genomförande-

åtgärder eftersom rapporteringsskyldighet enligt artikeln endast är aktuell

om gemensamma projekt med tredje land enligt artikel 9 kommer till

stånd.

Artikel 11 – Gemensamma stödsystem

Två eller flera medlemsstater får slå samman sina nationella stödsystem

eller delvis samordna stödsystemen. Om så sker får en viss mängd energi

från förnybara energikällor som produceras i en deltagande medlemsstat

beaktas vid beräkning av det övergripande nationella målet i en annan

deltagande medlemsstat.

En förutsättning för att så ska få ske är att en statistisk överföring enligt

artikel 6 av den aktuella energimängden sker mellan de berörda

medlemsstaterna, eller att de deltagande medlemsstaterna fastställer en

fördelningsnyckel som ska anmälas till kommissionen.

Artikel 11 kräver enligt regeringens bedömning inga genomförande-

åtgärder eftersom det är upp till medlemsstaterna att utnyttja denna

möjlighet. För ytterligare information angående denna artikel se

kapitel 6.

Artikel 12 – Kapacitetsökningar

I artikel 12 regleras kapacitetsökningar inom ramen för gemensamma

projekt enligt artiklarna 7.2 och 9.2 b. Med kapacitetsökningar menas

ökad produktionskapacitet i en befintlig anläggning. Avsikten med denna

artikel är att tydliggöra att ökad produktionskapacitet i en befintlig

anläggning ska jämställas med tillkommande produktionskapacitet i nya

anläggningar.

Artikel 12 kräver enligt regeringens bedömning inga genomförande-

åtgärder.

Artikel 13 – Administrativa förfaranden, regler och normer

Artikeln består av 6 punkter.

Enligt första punkten (13.1) ska medlemsstaterna se till att nationella

regler för godkännande, certifiering och licensiering av anläggningar som

producerar el, värme eller kyla från förnybara energikällor inklusive

tillhörande nätinfrastruktur och av anläggningar för omvandling av bio-

massa till biodrivmedel eller andra energiprodukter är proportionerliga

och nödvändiga. Medlemsstaterna ska särskilt vidta lämpliga åtgärder för

att säkerställa att vissa detaljerade krav som anges i underpunkterna a–f

är uppfyllda, framför allt innebärande att omfattande information om

handläggning av ansökningar om godkännande, certifiering och licensie-

ring för anläggningar för energi från förnybara energikällor samt om

tillgänglig hjälp till sökande görs tillgänglig på lämplig nivå och att

administrativa förfaranden förenklas så långt det är möjligt och genom-

förs på lämplig administrativ nivå.

Prop. 2009/10:128

24

Regeringen noterar i fråga om 13.1 att några generella procedurer för

certifiering, licensiering eller godkännande för det slags anläggningar

som räknas upp i artikeln inte tillämpas i Sverige. Däremot tillämpas

tillståndsplikt eller anmälningsplikt beroende på anläggningars storlek

eller typ. Koncessionsförfarande tillämpas avseende viss nätinfrastruktur,

men inte generellt. Den svenska lagstiftningen bedöms vara proportionell

och nödvändig utifrån de krav som tas upp i artikeln. Offentlighets-

principen och informationsansvaret är långtgående för samtliga myndig-

heter oavsett nivå. Miljöbalkens indelning i A–C-nivå som skiljer på

tillståndspliktig respektive anmälningspliktig verksamhet är exempel på

förenklat administrativt förfarande som omnämns i underpunkten c.

Dubbelprövning av vindkraft har också avskaffats (se kapitel 5). Enligt

regeringsformen och kommunallagen ska myndigheter behandla alla

medborgare lika. Offentlighetsprincipen garanterar transparens. Till-

ståndsgivning är i de fall de förknippas med kostnader att bedöma som

faktiska och skäliga kostnader för handläggning av ärenden. Enkel

anmälan tillämpas för mindre anläggningar enligt de relevanta regelverk

som gäller.

Första punkten i artikel 13 (13.1) kräver enligt regeringens bedömning

inga genomförandeåtgärder.

I andra punkten (13.2) anges att medlemsstaterna exakt ska definiera

tekniska specifikationer som måste uppfyllas av utrustning och system

för energi från förnybara energikällor för att de ska omfattas av stöd-

systemen. Om det finns europeiska standarder på området ska de tek-

niska specifikationerna utformas enligt de standarderna. I fråga om andra

punkten (13.2) framgår av Energimyndighetens underlag till Sveriges

nationella handlingsplan (dnr N2010/742/E) att det i Sverige endast un-

dantagsvis finns krav på tekniska kvalitetsnormer för att få stöd, och det

är i sådana fall europeiska normer som tillämpas. Ett exempel är stödet

enligt förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme

som är kopplat till Solar Key Mark, som är en EU-norm.

Andra punkten i artikel 13 kräver enligt regeringens bedömning inga

genomförandeåtgärder.

I tredje punkten (13.3) anges att medlemsstaterna ska rekommendera

alla aktörer att de vid planering, utformning byggande och renovering av

industri- eller bostadsområden ser till att det installeras utrustning och

system för användning av el, värme och kyla från förnybara energikällor

samt för fjärrvärme och fjärrkyla. Medlemsstaterna ska särskilt rikta sina

rekommendationer till lokala och regionala administrativa organ. Dessa

organ ska också uppmuntras att ta med uppvärmning och kylning från

förnybara energikällor i planeringen av stadsinfrastrukturen, när så är

lämpligt.

Prop. 2009/10:128

25

I fjärde punkten (13.4) anges att medlemsstaterna i sina byggregler och

byggnormer ska införa lämpliga åtgärder för att öka andelen energi från

alla typer av energi från förnybara energikällor i byggsektorn. Medlems-

staterna ska, där så är lämpligt, kräva att miniminivåer av energi från

förnybara energikällor senast den 31 december 2014 används i nya

byggnader och i befintliga byggnader som genomgår betydande reno-

veringar.

Vidare anges i femte punkten (13.5) att medlemsstaterna ska säker-

ställa att nya offentliga byggnader eller befintliga renoverade sådana ska

spela en exemplarisk roll från och med den 1 januari 2012 när det gäller

direktivet. I sjätte punkten (13.6) anges att medlemsstaterna i sina bygg-

regler och byggnormer ska främja användningen av värme- och kyl-

system som drivs med energi från förnybara energikällor och system som

ger betydande sänkningar av energianvändningen exempelvis genom

användning av miljömärkning. Det anges även att viss omvandlings-

teknik för biomassa, vissa värmepumpar och vissa system för termisk

solenergi ska främjas.

När det gäller artikelns punkter 13.3–13.6 är en utgångspunkt att med

byggsektorn avses bebyggelsen. Byggnaders nettoenergianvändning är

lämpliga att reglera genom byggregler och byggnormer, medan en hög

andel förnybar energi bör främjas på annat sätt, t.ex. genom beskattning

av fossila alternativ, eller genom stöd till investeringar i solenergi eller

liknande.

Sverige har en mycket hög andel förnybar energi i bebyggelsen, både

direkt och indirekt (genom fjärrvärme och fjärrkyla). Att, som det be-

skrivs i direktivet, exempelvis reglera miniminivåer för förnybar energi i

bebyggelsen är ett nytt angreppssätt och bör därför i likhet med övriga

delar av artikel 13.3–13.6 utredas för att kunna slå fast behovet och

lämpligheten av ett eventuellt förändrat regelverk.

Regeringen bedömer att det krävs förändring av regelverket för att

genomföra vissa delar i artikel 13 (13.3–13.6). Boverket bör tillsammans

med Energimyndigheten och efter samråd med övriga berörda myndig-

heter få i uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder för att öka andelen energi

från alla typer av energi från förnybara energikällor i bebyggelsen. Bo-

verket bör också tillsammans med Energimyndigheten och efter samråd

med andra berörda myndigheter utreda hur genom byggregler och bygg-

normer eller på andra sätt med motsvarande verkan miniminivåer av

förnybar energi kan ställas som krav där så är lämpligt i nya byggnader

och i befintliga byggnader som genomgår betydande renoveringar.

Boverket bör även tillsammans med Energimyndigheten och efter

samråd med andra berörda myndigheter utforma rekommendationer vid

planering m.m.

Artikel 14 – Information och utbildning

Prop. 2009/10:128

26

I artikeln åläggs medlemsstaterna en omfattande informationsskyldighet

beträffande energi från förnybara energikällor.

Medlemsstaterna ska enligt artikel 14.1 säkerställa att information om

stödåtgärder finns tillgänglig för alla relevanta aktörer, såsom konsu-

menter, byggare, installatörer, arkitekter och leverantörer av värme-, kyl-

och elutrustning. När det gäller artikel 14.1 konstaterar regeringen att det

redan i dag ingår i myndigheternas allmänna informationsansvar att göra

information om stödåtgärder tillgänglig för alla relevanta aktörer.

Någon särskild genomförandeåtgärd behövs därför inte enligt rege-

ringens bedömning.

Enligt artikel 14.2 ska medlemsstaterna säkerställa att information om

nettofördelarna med, kostnaderna för och energieffektiviteten hos utrust-

ning och system för användning av värme, kyla och el från förnybara

energikällor görs tillgänglig av antingen leverantören av utrustningen

eller systemet eller av behörig myndighet. I frågan om de krav som ställs

upp i artikel 14.2 är enligt regeringens bedömning ansvaret för informa-

tion inte helt tydligt i dag.

Medlemsstaterna ska enligt artikel 14.3 även säkerställa att certi-

fieringssystem eller motsvarande kvalifikationssystem senast den

31 december 2012 görs eller finns tillgängliga för installatörer av små

pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcells- och solvärme-

system, system för ytnära jordvärme samt värmepumpar samt ge allmän-

heten tillgång till information om detta enligt artikel 14.4.

När det gäller punkterna 14.3 och 14.4 konstaterar regeringen att det i

dag saknas nationellt samordnade certifieringssystem eller motsvarande

kvalifikationssystem för installatörer av små anläggningar baserade på

förnybar energi. Emellertid har flera branscher infört, eller är på väg att

införa, system för certifiering eller motsvarande kvalifikationssystem.

Dessa system får i förekommande fall ta hänsyn till befintliga system och

strukturer och ska baseras på kriterierna i bilaga IV.

Enligt artikel 14.5 ska medlemsstaterna säkerställa att alla relevanta

aktörer, särskilt planerare och arkitekter, ges vägledning så att de kan

överväga den optimala kombinationen av energi från förnybara energi-

källor, högeffektiv teknik och fjärrvärme och fjärrkyla när de planerar,

utformar, bygger och renoverar industri- eller bostadsområden.

Artikel 14.6 anger att medlemsstaterna, med deltagande av lokala och

regionala myndigheter, ska utveckla lämpliga program för information

för medborgarna om fördelarna med att utveckla och använda energi från

förnybara energikällor samt de praktiska detaljerna kring detta.

När det gäller artikel 14.5 och 14.6 kan medborgarna i Sverige anses

vara väl förtrogna med fördelarna som förnybar energi för med sig.

Energimyndigheten bedriver genom stöd till energi- och klimatrådgivare,

samarbete med de regionala energikontoren, projekt som Uthållig

kommun samt annan informationsverksamhet och kampanjer en

omfattande verksamhet som bl.a. syftar till att främja användningen av

förnybar energi. Då tyngdpunkten hittills har varit på energieffektivise-

ring behöver det förtydligas att även främjande av förnybar energi

omfattas av denna verksamhet.

Energimyndigheten bör enligt regeringens bedömning få ett samlat

informationsansvar avseende vissa delar av artikel 14 (14.2–14.6).

Energimyndigheten bör få i uppdrag att närmare utreda och ansvara för

hur information enligt artikel 14.2 om nettofördelarna med, kostnaderna

för och energieffektiviteten hos utrustning och system för användning av

värme, kyla och el från förnybara energikällor kan göras tillgänglig av

antingen leverantören av utrustningen eller systemet eller av berörda

myndigheter.

Prop. 2009/10:128

27

Energimyndigheten bör få i uppdrag att tillsammans med Boverket och

SWEDAC ta fram förslag till nationellt samordnade system för certi-

fiering eller motsvarande kvalifikationssystem enligt artikel 14.3. I upp-

draget bör även ingå att ta fram förslag på hur information, i den mån den

inte redan i dag finns tillgänglig, om certifieringssystem eller mot-

svarande kvalifikationssystem tillhandahålls för allmänheten enligt

artikel 14.4.

Enligt regeringens bedömning bör Energimyndigheten få i uppdrag att

tillsammans med övriga berörda myndigheter säkerställa att alla rele-

vanta aktörer ges vägledning om hur förnybara energikällor kan utnyttjas

vid planering, utformning, byggnation och renovering av industri- och

bostadsområden för genomförandet av artikel 14.5. Energimyndigheten

bör även ansvara för ta fram och tillgängliggöra information, vägledning

och utbildning för att informera allmänheten om fördelarna med att

utveckla och använda energi från förnybara energikällor för genom-

förandet av artikel 14.6.

Artikel 15 – Ursprungsgaranti för el, värme och kyla som

produceras från förnybara energikällor

Artikel 15 kräver lagstiftning och behandlas närmare i kapitel 7.

Artikel 16 – Åtkomst till och drift av näten

Artikel 16 kräver lagstiftning och behandlas närmare i kapitel 8.

Artikeln 17–21 – Hållbarhetskriterier m.m.

Artiklar 17–21 behandlas i regeringens proposition Hållbarhetskriterier

för biodrivmedel och flytande biobränslen (prop. 2009/10:164).

Artikel 22 – Medlemsländernas rapportering

Artikel 22 ställer krav på att varje medlemsland ska lämna in en rapport

till kommissionen om hur främjandet och användningen av energi från

förnybara energikällor utvecklas. Första rapporten ska lämnas in senast

den 31 december 2011 och därefter ska rapporteringen ske vartannat år.

Sista rapporten ska lämnas in senast den 31 december 2021.

Rapporterna ska inkludera en stor mängd information om bl.a.

Prop. 2009/10:128

28

• andelen förnybar energi i elsektorn, i transportsektorn och i

värme/kylasektorn,

• införande av stödsystem för förnybar energi,

• eventuella stödsystem för biodrivmedel som framställs av avfall,

restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel och material som

innehåller både cellulosa och lignin,

• en beskrivning av hur systemet med ursprungsgarantier

fungerar,

• framsteg som gjorts när det gäller att utvärdera och förbättra

administrativa förfaranden,

• åtgärder som vidtagits för att säkra transmission och distribution

av energi från förnybara energikällor,

• förändringar när det gäller tillgänglighet och användning av bio-

massaresurser för energiändamål och

• uppskattad nettominskning av växthusgasutsläppen till följd av

användningen av energi från förnybara energikällor.

Energimyndigheten bör enligt regeringens bedömning i sin instruktion

få till uppgift att, tillsammans med övriga berörda myndigheter, ansvara

för framtagandet av underlag för Sveriges rapportering enligt artikel 22.

Artikel 23 – Kommissionens övervakning och rapportering

I artikel 23 anges i korthet att kommissionen ska övervaka ursprunget för

biodrivmedel och flytande biobränslen som används i gemenskapen samt

de konsekvenser som produktionen får på markanvändningen i gemen-

skapen och i de viktigaste tredjeländerna som tillhandahåller produkterna

och upprätthålla en dialog med vissa angivna aktörer avseende bl.a. hur

produktionen av biodrivmedel påverkar livsmedelspriserna. Kommissio-

nen ska dessutom vartannat år utifrån medlemsländernas rapporter enligt

artikel 22 rapportera till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen ska

skicka in den första rapporten 2012. Artikeln innehåller detaljerade an-

visningar för kommissionens arbete med bl.a. rapportering.

Artikel 23 riktar sig till kommissionen och kräver därmed inga natio-

nella genomförandeåtgärder.

Artikel 24 – Öppenhetsplattform

Direktivet anger att Europeiska kommissionen ska inrätta en offentlig

öppenhetsplattform på Internet. I plattformen ska kommissionen offent-

liggöra medlemsstaternas handlingsplaner, prognosdokument, erbju-

dande om samarbete kring statistiska överföringar eller gemensamma

projekt på begäran av den berörda medlemsstaten, uppgifter om

samarbetsmekanismer, medlemsstaternas rapporter enligt artikel 22 samt

kommissionens rapporter enligt artikel 23.3.

Öppenhetsplattformen är redan inrättad.

Artikel 24 riktar sig till kommissionen och kräver därmed inga natio-

nella genomförandeåtgärder.

Prop. 2009/10:128

29

Artikel 25 – Kommittéer

Kommissionen ska biträdas av kommittén för energi från förnybara

energikällor förutom när det handlar om frågor som rör hållbarhets-

kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen då kommissionen i

stället ska biträdas av kommittén för hållbarhet för biodrivmedel och

flytande biobränslen.

Artikel 25 kräver inga nationella genomförandeåtgärder.

Artikel 26 – Ändringar och upphävanden

En del artiklar i direktivet 2001/77/EG om främjande av el producerad

från förnybara energikällor på den inre marknaden för el2 och i direktivet

2003/30/EG om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra

förnybara drivmedel3 upphör att gälla från och med den 1 april 2010.

Båda direktiven upphör att gälla med verkan från och med den 1 januari

2012.

Artikel 27 – Införlivande

Bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att

följa direktivet ska träda i kraft senast den 5 december 2010 om inget

annat anges.

Artikel 28 – Ikraftträdande

Direktivet träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentlig-

gjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den 5 juni 2009 offent-

liggjordes direktivet i Europeiska unionens officiella tidning

(EUT L 140/45), vilket innebär att det trädde i kraft den 25 juni 2009.

5 Handlingsplan

I artikel 4 redogörs för vilka krav som förnybartdirektivet ställer på

medlemsländer vad det gäller nationella handlingsplaner för energi från

förnybara energikällor. Handlingsplaner ska anmälas till kommissionen

senast den 30 juni 2010. Innehållet i handlingsplanen styrs av en mall

framtagen av kommissionen i juni 2009. Handlingsplanen består enligt

denna mall av fem avsnitt. Dessa avsnitt är sammanfattning av nationell

politik, förväntad slutligt energianvändning, nationellt övergripande mål

och sektorsmål, åtgärder för att uppnå målen och bedömningar.

Regeringskansliet arbetar med att ta fram Sveriges nationella hand-

lingsplan. En viktig utgångspunkt är Energimyndighetens redovisning av

ett regeringsuppdrag i rapporten Handlingsplan för förnybar energi

2 EGT L 283, 27.10.2001, s. 33 (Celex 32001L0077).

3 EUT L 123, 17.5.2003, s. 42 (Celex 32003L0030).

(ER 2010:08), som lämnades in den 1 februari 2010. Rapporten remiss-

behandlas för närvarande. Remissvar ska inkomma senast den 1 april

2010. Det finns även andra uppdrag som utgör viktiga underlag för

framtagandet av handlingsplanen. Bland dessa räknas ett särskilt uppdrag

till Energimyndigheten att utreda utformningen och analysera konse-

kvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad m.m. (dnr N2010/773/E)

och ett särskilt uppdrag till myndigheten att utveckla en sektors-

övergripande biogasstrategi (dnr N2009/5373/E).

Prop. 2009/10:128

30

För fastställande av såväl förväntad slutlig energianvändning som

nationellt övergripande mål och sektorsmål kommer Energimyndighetens

prognos att vara en central utgångspunkt. Denna prognos skickades till

kommissionen i december 2009 i enlighet med artikel 4 i förnybart-

direktivet i ett så kallat prognosdokument

(dnr N2009/9287/E).

Prognosen visar att andelen förnybar energi i förhållande till den totala

slutliga energianvändningen år 2020 förväntas uppgå till 50,2 procent,

vilket överstiger Sveriges övergripande mål enligt direktivet om

49 procent. Andelen förnybar energi för värme- och kyla år 2020 uppgår

till 62,1 procent vilket motsvarar en användning av förnybar energi om

123 TWh. Andelen i elsektorn beräknas bli 62,9 procent motsvarande

97

TWh medan andelen i transportsektorn beräknas uppgå till

13,8 procent motsvarande 12 TWh. Om dessa volymer relateras till den

totala förväntade slutliga energianvändningen i Sverige på 456 TWh i

stället för till den slutliga energianvändningen i respektive sektor, som

andelarna ovan visar, blir andelarna för respektive sektor enligt tabell 1.

Prognosdokumentet återfinns i bilaga 2.

El

Värme

och

kyla

Transport Övergripande

mål

Utfall enligt prognosen

(i förhållande till resp.

sektors

energianvändning)

62,9 % 62,1 %

13,8 %

50,2 %

Utfall enligt prognosen

(i förhållande till

Sveriges totala

energianvändning)

21,3 % 26,9 %

2,6 %

50,2 %

Tabell 1: Andel förnybar energi för hela energisektorn samt för de olika

sektorerna enligt Sveriges prognosdokument.

Energimyndighetens prognos visar, som nämnts tidigare, att andelen

förnybar energi i transportsektorn år 2020 förväntas uppgå till

13,8 procent. Sverige antog genom propositionen En sammanhållen

klimat- och energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163) och efterföljande

riksdagsbeslut (bet. 2008/09:NU25, rskr 2008/09:133) att målet för andel

förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent år 2020.

Regeringen uttryckte också i nämnda proposition en långsiktig ambition

om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vad en fossiloberoende

fordonsflotta innebär bör konkretiseras. Vidare bör kopplingen mellan

det nationella målet om minst 10 procent andel förnybar energi-

användning i transportsektorn till 2020 och visionen till 2030 analyseras.

Med utgångspunkt i denna analys bör det övervägas hur arbetet med att

uppfylla dessa målsättningar kan koordineras på bästa sätt. I handlings-

planen kommer regeringen, i enlighet med direktivets krav, att ange

indikativa sektorsmål även för transportsektorn.

Prop. 2009/10:128

31

En central del i Sveriges nationella handlingsplan för förnybar energi i

elsektorn är utvecklingen av elcertifikatsystemet. Regeringen bedömde i

propositionen En sammanhållande klimat- och energipolitik – Energi

(prop. 2008/09:163) att ett högre mål för elcertifikatsystemet i nivå med

25 TWh till 2020 jämfört med 2002 bör ställas upp. I regeringens

proposition Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet (prop.

2009/10:133) föreslås bl.a. vilka kvoter som ska gälla för kvotpliktiga

aktörer fram till och med 2035. Energimyndighetens prognos som ligger

till grund för beräkningen av de förväntade andelarna förnybar energi har

utgått ifrån den aviserade höjningen av ambitionsnivån för elcertifikat-

systemet.

En annan viktig del i Sveriges handlingsplan rör de administrativa

procedurerna. För att kunna utveckla användningen av förnybar energi i

den omfattning som krävs för att kunna uppnå Sveriges mål behöver de

administrativa procedurerna förenklas. Regeringen har genomfört ett

antal förändringar under de senaste åren för att förenkla de administrativa

procedurerna och ett exempel på detta är en planeringsram för vindkraft

motsvarande 30 TWh elproduktion. Syftet med planeringsramen är att

förenkla för etableringen av vindkraftanläggningar genom att skapa

planeringsberedskap i de kommunala översiktsplanerna då kommunerna

identifierar och lägger fast lämpliga områden för vindkraft. Efter förslag

från regeringen i propositionen Prövning av vindkraft

(prop. 2008/09:146) har riksdagen beslutat att den samlade prövningen

av vindkraftverken ska ske vid miljötillståndsprövningen. Kraven på

detaljplan och bygglov har i huvudsak tagits bort i det fall uppförandet av

vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Även för mindre vind-

kraftverk, som inte kräver miljötillstånd, slopas i regel kravet på detalj-

plan, och genom att det kommer att räcka med bygglov förenklas pröv-

ningen även för dessa anläggningar. Det ska fortfarande finnas krav på

detaljplan när vindkraft avses att uppföras i områden där det råder stor

efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Till skillnad från

tidigare kommer det inte att vara möjligt att överklaga flera olika beslut

som tas vid olika tidpunkter i processen, vilket försenar projekten.

Kommunerna ges medbestämmande genom att kommunens godkän-

nande krävs för projekt som tillståndsprövas enligt miljöbalken, dvs.

större verk eller vindkraftsparker.

Regeringen beslutade i november 2008 att göra det möjligt att bygga

interna nät i en vindkraftspark utan krav på nätkoncession

(SFS 2008:897). Beslutet var ett led i regeringens arbete för att underlätta

utbyggnaden av förnybar energi. Frågor som rör elnätet är centrala för

hur snabbt utbyggnaden av vindkraft kan ske. Förändringen innebär att

den totala tiden för att få alla tillstånd som krävs för att anlägga en vind-

kraftspark minskar med flera månader. Planering och genomförande av

anläggningsarbeten underlättas också kraftigt. Förändringen av regel-

verket var ett av förslagen i Nätanslutningsutredningens betänkande

Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion

(SOU 2008:13).

Prop. 2009/10:128

32

Inom transportsektorn är skattelättnader för biobränslen det huvud-

sakliga styrmedlet som används. Högre låginblandningsnivåer enligt den

senaste revideringen av bränslekvalitetsdirektivet4 utgör också en viktig

förutsättning för att kunna öka användningen av förnybar energi inom

transportsektorn.

Vad det gäller användningen av förnybar energi för värme och kyla är

det viktigt att påpeka att denna sektor består av en del olika delsektorer,

nämligen hushåll, lokaler, industri samt fjärrvärmeproduktion. Energi-

användningen i industrin, hushåll och lokaler syftar både till energi som

används för kyla- och värmeproduktion och för processvärme i industrin.

Det stora antalet delsektorer inom värme- och kyla gör det svårt att sätta

ett relevant mål för sektorn som helhet. Energi- och koldioxidskatten är

sektorsövergripande styrmedel som har stor påverkan på denna sektor.5

Dessa styrmedel främjar en ökad användning av förnybar energi och en

ökad energieffektivisering. Handel med utsläppsrätter berör industrin och

fjärrvärmeproduktion och syftar till att begränsa utsläppen av växthus-

gaser, vilket innebär att förnybara energikällor blir mer konkurrens-

kraftiga jämfört med fossila bränslen. Ytterligare ett styrmedel som har

påverkan på energianvändning i industrin är programmet för energi-

effektivisering i energiintensiv industri.

6 Samarbetsmekanismer

Regeringens bedömning: Staten bör kunna utnyttja ett eventuellt

statistiskt överskott av förnybar energi för överföring till andra

medlemsstater. Regeringen avser att analysera vidare de juridiska och

statsfinansiella aspekterna av ett sådant utnyttjande.

Staten bör öppna för möjligheten för andra medlemsstater att finan-

siera investeringar inom Sveriges gränser och Sveriges ekonomiska

zon genom s.k. gemensamma projekt. Fortsatt arbete bör bedrivas med

att ta fram metoder och riktlinjer för användningen av samarbets-

mekanismerna både inom ramen för Nordiska ministerrådet och

nationellt.

Bakgrund: En central del i direktivet om främjande av användningen

av energi från förnybara energikällor är de nationella övergripande målen

för andelen energi från förnybara energikällor. När de nationella målen

fastställdes baserades fördelningen inte på medlemsstaternas tekniska

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av

direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande

av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets

direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre

vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 88,

Celex 32009L0030).

5 Ekonomiska styrmedel i Energisektorn – en utvärdering av utvecklingen sedan 1990

(ER 2006:06).

Prop. 2009/10:128

33

och ekonomiska potentialer för en ökad andel förnybar energi utan på

medlemsstaternas betalningsförmåga. Vissa medlemsstater har fått mål

som ligger över vad som kan uppnås genom åtgärder i det egna landet. I

direktivet ingår därför en möjlighet till flexibilitet mellan medlems-

staterna för uppfyllande av målen. Denna flexibilitet bygger antingen på

statistiska överföringar (artikel 6) mellan medlemsstaterna eller på att

stater genomför gemensamma projekt (artiklarna 7–10) för produktion av

förnybar energi. Dessutom tar direktivet upp möjligheten till gemen-

samma stödsystem (artikel 11) för två eller flera medlemsstater.

Kommissionen presenterade tillsammans med tre direktivförslagen för

förnybar energi, för minskade utsläpp av växthusgaser och för ändrat

regelverk för handeln med utsläppsrätter i februari 2007 en konsekvens-

analys (SEC[2008]85) av effekterna av införandet av dessa förslag.

Konsekvensanalysen använde flera scenarier för att utvärdera effekterna

av att införa olika ramverk. Bland dessa scenarier fanns ett där målet för

andel förnybar energi i varje land skulle nås enbart med inhemska

åtgärder och ett där inga begränsningar fanns för import/export av

förnybar energi från/till övriga medlemsstater. Analyserna visade att

flexibiliteten för att uppnå målet för förnybar energi minskade de totala

kostnaderna med flera miljarder euro.

I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi

(prop. 2008/09:163) gjorde regeringen bedömningen att Sverige bör ta

tillvara möjligheten att låta andra länder finansiera investeringar i

förnybar energi inom Sveriges gränser. I propositionen angavs att

praktiska modeller för att möjliggöra sådana samarbetsprojekt skulle

utvecklas skyndsamt. Även möjligheterna till att utvidga marknaden för

elcertifikat till att omfatta fler länder borde övervägas.

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för förnybar energi tog fram en

rapport som analyserade samarbetsmekanismerna enligt förnybart-

direktivet6 i januari 2010. Rapporten rekommenderar nordiska och

övriga länder att skyndsamt analysera hur samarbetsmekanismer enligt

direktivet kan komplettera inhemska åtgärder. Enligt rapporten skulle

denna analys kunna göras genom en nordisk ”Testing Ground”.

Nordiska ministerrådet beslutade i arbetsprogrammet för 2010 för

arbetsgruppen för förnybar energi att utveckla ett tvåårigt projekt (2010

och 2011) för att titta närmare på Norden som en ”Testing Ground”.

Målet med projektet är att bygga kapacitet, kompetens och en gemensam

förståelse för samarbetsmekanismerna för förnybar energi genom att ta

fram potentiella metoder och riktlinjer för användningen av samarbets-

mekanismerna.

Myndigheter, företag och andra relevanta aktörer är inblandade i

projektet. Aktörerna ska bl.a. titta på hur samarbetsmekanismer kan

genomföras i de nationella regelverken och på reglerna för transaktioner i

mekanismerna. Projektet ska även inkludera kunskap och erfarenheter

från initiativ och aktiviteter som har påbörjats i andra EU-länder.

6 Analys of the flexible support mechanisms in the Directive on the promotion of the use of

energy from renewable sources. JR-100108-P7000-004.

Prop. 2009/10:128

34

Förhoppningen är att detta ska resultera i både nationella samt nordiska

riktlinjer för implementering och harmonisering av samarbets-

mekanismer, t.ex. standardiserade kontrakt och ramverk.

Inom ramen för det europiska samarbetet har regeringen gett Energi-

myndigheten i uppdrag att vara deltagande myndighet i gemensamma

åtgärder (concerted action) beträffande direktivet om främjande av

förnybar energi (dnr N2009/7644/E). En del av arbetet inom ramen för

gemensamma åtgärder kommer att vara inriktad på utvecklingen av rikt-

linjer och system för samarbetsmekanismer. Energimyndigheten ska

fortlöpande hålla Regeringskansliet (Näringsdepartementet) underrättat

om arbetets fortskridande.

Skälen för regeringens bedömning: För att EU ska kunna uppnå sitt

mål som helhet och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt krävs att

de länder som har ett överskott av förnybar energi möjliggör för de

länder som har ett underskott av sådan energi att använda samarbets-

mekanismerna. Användning av samarbetsmekanismer innebär enligt

gjorda analyser betydande kostnadsbesparingar för att uppnå EU:s

övergripande mål om 20 procent för andelen förnybar energi enligt

förnybartdirektivet. Sverige visade i sitt prognosdokument som skickades

till kommissionen december 2009 att Sverige kan uppnå sitt

övergripande mål om 49 procent utan att behöva använda samarbets-

mekanismerna. Det finns dock medlemsstater, som exempelvis

Luxemburg, som enligt sina prognosdokument kommer att behöva

använda samarbetsmekanismerna för att kunna uppfylla sina mål.

Prognosdokumenten finns i den öppenhetsplattform som kommissionen

har inrättat i enlighet med artikel 24.

I propositionen Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet

(prop. 2009/10:133) behandlas frågan om en gemensam marknad med

Norge. Inriktningen är att en gemensam marknad med Norge bör

etableras med start från och med den 1 januari 2012. Energimyndigheten

har fått i uppdrag att utreda utformningen och analysera konsekvenserna

av en utvidgad elcertifikatmarknad m.m. (dnr 2010/773/E). Uppdraget

ska slutredovisas senast den 15 september 2010. En delredovisning

kommer att ske redan den 15 maj 2010.

7 Ursprungsgarantier

7.1 Bakgrund

7.1.1

Förnybartdirektivet och kraftvärmedirektivet

Syftet med en ursprungsgaranti är enligt artikel 15 i förnybartdirektivet,

som nu ska genomföras, att för slutkunderna visa hur stor andel eller

mängd energi från förnybara energikällor som ingår i energileverantörens

energimix, i enlighet med artikel 3.6 i direktiv 2003/54/EG (elmarknads-

direktivet). Ursprungsgarantin uppgift är således att för konsumenten

säkerställa ursprunget på el som produceras från förnybara energikällor.

Förnybartdirektivet ger medlemsstaterna i uppgift att säkerställa att hela

Prop. 2009/10:128

35

hanteringen av ursprungsgarantierna kan ske elektroniskt och på ett

tillförlitligt sätt. Direktivet reglerar vidare storleken på en ursprungs-

garanti och som ett skydd mot dubbelräkning anges att endast en

ursprungsgaranti får utfärdas för varje energienhet som produceras. En

ursprungsgaranti ska användas inom tolv månader från och med

produktionen av motsvarande energienhet och annulleras efter det att den

använts. Överföring av ursprungsgarantier mellan medlemsstaterna ska

kunna ske, och såväl utfärdande, överföring och annullering ska över-

vakas av medlemsstaterna eller utsedda oberoende behöriga organ.

Direktivet anger vilka uppgifter en ursprungsgaranti åtminstone ska inne-

hålla samt att medlemsstaterna, med vissa undantag, är skyldiga att

erkänna de ursprungsgarantier som utfärdas av andra medlemsstater.

Kraftvärmedirektivets artikel 5 reglerar bl.a. rätten för en producent att

få en ursprungsgaranti för el som produceras genom högeffektiv kraft-

värme. Med högeffektiv kraftvärme avses samtidig framställning av el

och värme som medför en bränslebesparing om minst tio procent jämfört

med separat produktion av el och värme. Enligt direktivet ska det finnas

mekanismer för att ursprungsgarantierna för högeffektiv kraftvärme ska

vara riktiga och tillförlitliga. Direktivet anger vilka uppgifter en sådan

ursprungsgaranti åtminstone ska innehålla och att medlemsstaterna

ömsesidigt ska erkänna varandras ursprungsgarantier.

Lagförslaget i denna proposition är framtaget för att tillgodose kraven

gällande ursprungsgarantier i både kraftvärmedirektivet och förnybart-

direktivet. Vissa delar av direktiven avseende definitioner av energikällor

och mer detaljerade uppgifter om ursprungsgarantiernas innehåll, kom-

mer att genomföras genom bestämmelser i en förordning om ursprungs-

garantier som regeringen har för avsikt att ta fram. Detta innebär att vissa

bestämmelser som i dag återfinns i lagen (2006:329) om ursprungs-

garantier för förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel inte tas in i den

nya lagen utan i stället förs över till en ny förordning.

7.1.2

Gällande bestämmelser

Enligt svensk lagstiftning har en elproducent redan i dag rätt att få en

ursprungsgaranti utfärdad vid produktion av förnybar el och högeffektiv

kraftvärmeel. Denna möjlighet har funnits sedan den 1 oktober 2003 när

det gäller förnybar el och sedan den 1 oktober 2006 när det gäller hög-

effektiv kraftvärmeel. Lagstiftningen har tillkommit som en följd av

genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG

av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara

energikällor på den inre marknaden för el7 och genomförandet av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari

2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttig-

gjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv

92/42/EEG8 (kraftvärmedirektivet). Bestämmelserna om ursprungs-

garantier är sedan den 1 oktober 2006 samlade i lagen (2006:329) om

7 EGT L 283, 27.10.2001, s. 33 (Celex 32001L0077).

8 EUT L 52, 21.2.2004, s. 50 (Celex 32004L0008).

ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Ytter-

ligare bestämmelser finns i förordningen (2006:331) om ursprungs-

garantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el och i Energi-

myndighetens föreskrifter (STEMFS 2006:8).

Prop. 2009/10:128

36

7.1.3

Särskilt om lagförslagets utformning

Energimyndigheten har redovisat ett förslag till utformning av lag i den

rapport som inkommit till Näringsdepartementet, bilaga 3. Detta förslag

var mer utförligt och omfattande än det förslag som regeringen nu lägger

fram. Energimyndigheten har i stora delar använt bestämmelserna i lagen

(2003:113) om elcertifikat som förlaga vid framtagandet av rapportens

lagförslag. En av remissinstanserna, Kammarrätten i Stockholm, ifråga-

sätter starkt Energimyndighetens tillvägagångssätt för att genomföra

direktivets bestämmelser vad avser ursprungsgarantier. Kammarrätten

anser att Energimyndigheten i huvudsak har hämtat bestämmelser från

elcertifikatlagen och omarbetat dessa för att de ska passa in i ursprungs-

garantilagen och inte närmare utrett om vissa av bestämmelserna är

behövliga för systemet med ursprungsgarantier. I sammanhanget

beklagar kammarrätten att Energimyndigheten valt att utgå från elcerti-

fikatlagen som förebild och menar att elcertifikatlagen inte har varit helt

lätt att tillämpa då den uppvisat en rad brister och tillkortakommanden.

Regeringens lagförslag skiljer sig i omfattning och utformning från

Energimyndighetens lagförslag. Utgångspunkten har inte varit elcerti-

fikatlagen då regeringen har påbörjat en översyn av denna lagstiftning för

att bl.a. komma till rätta med sådana brister som Kammarrätten i Stock-

holm uppmärksammat. Regeringen har tagit fram ett lagförslag som

bättre motsvarar dels det behov som finns för genomförandet av direk-

tiven, dels det behov som finns nationellt för att skapa en plattform för en

framtida koppling mellan systemen för ursprungsgarantier och

ursprungsmärkning. Regeringens lagförslag har tagits fram efter samråd

med Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Energimarknads-

inspektionen. Myndigheterna har även beretts möjlighet att lämna syn-

punkter på ett utkast till lagrådsremiss.

7.2 En ny lag om ursprungsgarantier för el

7.2.1

Rätt till ursprungsgarantier för all elproduktion

Regeringens förslag: En elproducent ska ha rätt att få ursprungs-

garantier utfärdade som visar den producerade elens ursprung.

Regeringen föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om

definitioner av energikällor och sätt att producera el.

Rapportens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. Energi-

myndigheten föreslog dock att endast den som producerar el med an-

vändning av förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme ska ha

rätt att begära ursprungsgarantier.

Prop. 2009/10:128

37

Remissinstanserna: Svensk Energi och Svenska Gasföreningen anser

att ursprungsgarantier bör utfärdas för all el och inte enbart för förnybar

el eller el från högeffektiv kraftvärme. De påpekar vidare att de sedan

lång tid tillbaka påtalat behovet av föreskrifter gällande ursprungsmärk-

ning. Instanserna anser att innehav av ursprungsgarantier bör ställas som

krav på elförsäljare i lagen för att dessa ska kunna sälja produkt-

specificerad el till kunder. RECS i Sverige anser att ursprungsgarantier

bör utfärdas för all el och inte enbart för förnybar el eller el från hög-

effektiv kraftvärme. Organisationen föreslår vidare att det införs ett krav

på att när elprodukter säljs i form av miljömärkta produkter (ursprungs-

märkning och miljömärkning) ska ursprunget styrkas med hjälp av

ursprungsgarantier, som då annulleras. Detta skulle skapa förutsättningar

för konsumenter att få ett trovärdigt instrument för säkerställande av

ursprung och utgör även en garanti för att dubbelräkning undviks. Svensk

Vindenergi välkomnar att de föreslagna författningsändringarna genom-

förs och anser att förutsättningar för ursprungsmärkning av all el bör

utredas närmare. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO),

Svensk Vindkraftförening (SVIF) och Svensk Vattenkraftförening (SVAF)

yttrar i ett gemensamt svar att de är positiva till att få ett system med

registrerade ursprungsgarantier bl.a. för att stävja handel med ”ogiltiga”

etiketter på att elleveranser består av en viss energiform. Sveriges

Allmännyttiga Bostadsrättsföretag (SABO) tillstyrker förslaget om

genomförande av förnybartdirektivets reglering gällande ursprungs-

garantier i svensk lagstiftning och påpekar att möjligheten att kunna välja

miljömärkt el med ursprungsgarantier är av stort intresse för de

kommunala bostadsföretagen. SABO pekar vidare på behovet av

reglering rörande elleverantörernas redovisning av såld el för vilken

ursprungsgarantier har sålts för att möjliggöra för kunderna att alltid veta

vilken miljöpåverkan den el man köper har. Oberoende elhandlare är

angelägna om att det snarast utvecklas ett system för ursprungsmärkning

av el som är konkurrensneutral och inte kopplad till den fysiska

leveransen av elen. Naturskyddsföreningen poängterar behovet och nöd-

vändigheten att skapa ett bättre underlag för beräkning av den s.k. resi-

dualen9.

Bakgrund: Den 1 oktober 2003 infördes en rätt för elproducenter att få

ursprungsgarantier för el som producerats med användande av förnybara

energikällor genom lagen (2003:437) om ursprungsgarantier. Lagen

tillkom som en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el

producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el10.

Den 1 juli 2006 trädde en ny lag om ursprungsgarantier i kraft, genom

vilken den då gällande regleringen av ursprungsgarantier samordnades

med de bestämmelser avseende ursprungsgarantier som tillkom för att

genomföra Europarlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den

11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan

på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring

9 Den elmix som kvarstår när el som har sålts med olika slags attribut, t.ex. vindkraft, har

avräknats.

10 EGT L 283, 27.10.2001, s. 33 (Celex 32001L0077).

Prop. 2009/10:128

38

av direktiv 92/42/EEG11. Lagen om ursprungsgarantier ger en rätt för

producenten att få ursprungsgarantier såväl för el som producerats med

användande av förnybara energikällor som för el som producerats med

användande av högeffektiv kraftvärme.

Skälen för regeringens förslag: Det är hittills bara producenter av

förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel som har kunnat få en ursprungs-

garanti utfärdad i Sverige. Genom förnybartdirektivet kopplas dock

ursprungsgarantin tydligt ihop med det krav på ursprungsmärkning som

finns i direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet). Enligt förnybart-

direktivet är syftet med ursprungsgarantin att för slutkunderna visa hur

stor andel eller mängd energi från förnybara energikällor som ingår i

energileverantörens energimix i enlighet med artikel 3.6 i elmarknads-

direktivet. När elleverantören ska uppfylla det kravet får ursprungs-

garantier användas. Vidare anges att en medlemsstat får införa objektiva,

transparenta och icke-diskriminerande kriterier för användningen av

ursprungsgarantier som uppfyller skyldigheterna i artikel 3.6 i

elmarknadsdirektivet.

Det elektroniska system för ursprungsgarantier som nu föreslås upp-

fyller mycket höga krav på tillförlitlighet. En förutsättning för ett gott

konsumentskydd är dock även att det går att fastställa ursprunget på så

stor del av den producerade elen som möjligt. Det finns i dag bestäm-

melser om ursprungsmärkning i ellagen. Elleverantörer ska på eller i

samband med fakturor avseende försäljning av el och i reklam som vän-

der sig till elanvändare lämna uppgift om varje enskild energikällas andel

av den genomsnittliga sammansättning av energikällor som använts för

att framställa den el som elleverantören sålt. Några mer detaljerade före-

skrifter har inte tagits fram. I dag uppfylls kraven i ellagen till stor del

genom att produktionsmix och residual redovisas för kunden på fakturan

utifrån statistik från föregående kalenderår. I vissa fall uppfylls kravet

genom att det anges på fakturan att den el som sålts omfattas av

ursprungsgarantier.

Regeringen har för avsikt att på det nationella planet se över hur

systemen för ursprungsgarantier och ursprungsmärkning ska kunna sam-

ordnas vid framtagandet av mer detaljerade bestämmelser om hur kraven

på ursprungsmärkning ska uppfyllas. Ursprungsgarantierna kan därför på

sikt få en stor betydelse vid ursprungsmärkning av el. Mot denna bak-

grund är det angeläget att redan nu planera för en sådan utveckling

genom att ge en rätt till samtliga elproducenter att begära ursprungs-

garantier oavsett vilket energislag som använts vid produktionen. Om

bestämmelserna utformas på det sättet möjliggörs ett heltäckande system

för ursprungsmärkning med hjälp av ursprungsgarantier. Detta får till

följd att även konsumenternas möjligheter till aktiva val av profil på den

el som man köper ökar. Förnybartdirektivet tar sin utgångspunkt i

märkning av el från förnybara energikällor. Det kan finnas ett intresse på

marknaden att saluföra eller köpa el från andra energikällor, exempelvis

kärnkraft. Genom detta lagförslag har regeringen därför för avsikt att gå

längre än vad genomförandet av förnybartdirektivet kräver och möjlig-

11 EUT L 52, 21.2.2004, s. 50 (Celex 32004L0008).

göra en bredare användning av ursprungsgarantier och därigenom skapa

en plattform för tillförlitlig ursprungsmärkning av all el.

Prop. 2009/10:128

39

Däremot avser regeringen inte att utnyttja direktivets möjligheter att

införa bestämmelser om att ursprungsgarantier även ska utfärdas på

begäran av producenter av värme och kyla från förnybara energikällor.

Behoven och effekterna av ett sådant system är inte klarlagda och skulle

behöva utredas separat. Det är dock inte aktuellt i dagsläget.

Vad som är förnybar energi och högeffektiv kraftvärme definieras i

kraftvärmedirektivet och förnybartdirektivet. Eftersom all producerad el

ska ingå i systemet med ursprungsgarantier kommer dock fler energi-

källor och produktionssätt än de som omfattas av direktiven att behöva

definieras. Regeringen föreslås därför få ett bemyndigande att meddela

föreskrifter om sådana definitioner.

7.2.2

Förutsättningar för utfärdande av ursprungsgarantier

Regeringens förslag: En ursprungsgaranti får endast utfärdas för

sådan el som har mätts och rapporterats till kontoföringsmyndigheten.

Varje ursprungsgaranti ska ha ett identifieringsnummer. Endast en

ursprungsgaranti får utfärdas per energienhet och en energienhet

omfattar en megawattimme el.

Rapportens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Energimyndigheten förslag är dock mer omfattande och har en annan

utformning, se vidare avsnitt 7.1.3.

Remissinstanserna: RECS i Sverige anser att lagen om ursprungs-

garantier bör utformas så att en europeisk standard för ursprungsgarantier

kan utnyttjas. Oberoende elhandlare poängterar vikten av att systemet

med ursprungsgarantier utformas på så sätt att det utgör en garanti mot

dubbel försäljning. Konkurrensverket anser att det i rapporten inte har

analyserats vilka konsekvenser en ”dubbel ersättning” (elcertifikat och

ursprungsgaranti) för miljövärdet kommer att få för konsumenterna av el

från förnybara energikällor och för effektiviteten i använda styrmedel för

en ökad andel av denna el. Konkurrensverket har därutöver inget att

invända mot föreslagna regler om ursprungsgarantier. Svenska Bioenergi-

föreningen (Svebio) anser att Energimyndighetens förslag om införandet

av ett separat system för ursprungsgarantier är en onödig byråkratisering.

Svebio anser att det är olyckligt att Energimyndigheten drar en gräns

mellan elcertifikaten och ursprungsgarantier som bärare av miljövärdet.

Skälen för regeringens förslag: En ursprungsgaranti kommer med

den nya lagen att vara ett elektroniskt dokument som bär information om

den producerade elen. Redan i dag finns i praktiken en hantering av

elektroniska ursprungsgarantier för sådan förnybar el och högeffektiv

kraftvärmeel som inte omfattas av elcertifikatsystemet, exempelvis el

från storskalig vattenkraft. Det rör sig om elektroniska ursprungs-

garantier som Svenska kraftnät utfärdar genom att skicka information till

GREXCMO, som är ett datasystem för kontoföring av svenska och

Prop. 2009/10:128

40

finska ursprungsgarantier och s.k. RECS–certifikat12. The RECS Interna-

tional Association är en ideell europeisk organisation som arbetar för en

gemensam europeisk marknad med handel av certifikat som baseras på

ett enhetligt standardiserat IT-system (EECS13). Ursprungsgarantierna

som utfärdas i systemet är elektroniska och har unika identifierings-

nummer. De utfärdas efterhand som elen produceras och annulleras när

de har använts. Kraven på ursprungsgarantier i EECS-standarden och i

förnybartdirektivet är desamma.

Större delen av de svenska ursprungsgarantierna utfärdas dock i dag av

Svenska kraftnät, månadsvis, som s.k. pdf-filer14. Det gäller för sådan

förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel där produktionen ger rätt till

elcertifikat. Skillnaden i hanteringen mellan om producenten kan få el-

certifikat eller inte beror på att både elcertifikatet och ursprungsgarantin

har ansetts vara bärare av miljövärdet vid tillämpningen av gällande

bestämmelser. Det bör poängteras att elcertifikat och ursprungsgarantier i

framtiden bör betraktas som två skilda system. Förnybartdirektivet ger

stöd för ett sådant synsätt genom att det anges i skälen15 att ursprungs-

garantins enda uppgift är att visa för slutkunden att en viss andel eller

mängd energi har producerats från förnybara energikällor och att

ursprungsgarantier inte innebär någon automatisk rätt till stöd från natio-

nella stödsystem. Ursprungsgarantin är således bärare av miljövärdet

gentemot slutkunden. Elcertifikatsystemet, som är ett marknadsbaserat

stödsystem som syftar till att öka andelen förnybar energi, bör inte fylla

den funktionen.

Dagens system med pdf-filer är inte tillförlitligt. Sådana ursprungs-

garantier är inte unika dokument. Pdf-filen kan sparas och skrivas ut som

ett pappersbevis i ett obegränsat antal och filen kan skapas vid ett obe-

gränsat antal tillfällen. Det finns heller inga kontrollinstrument som för-

hindrar dubbelräkning.

Med den nu föreslagna lagen om ursprungsgarantier kommer alla

ursprungsgarantier, oavsett produktionsslag, att ha samma utformning

och möjligheter till hantering. I enlighet med förnybartdirektivets krav

kommer en ursprungsgaranti att vara ett elektroniskt dokument som ska

utfärdas, överföras och annulleras elektroniskt. Tillförlitligheten i syste-

met är viktig. Förnybartdirektivet, liksom kraftvärmedirektivet, ställer

krav på medlemsstaterna att inrätta mekanismer så att ursprungs-

garantierna ska vara korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägeri.

Ursprungsgarantier kommer därför att endast kunna utfärdas för sådan el

som har mätts och rapporterats till kontoföringsmyndigheten.

För att säkerställa tillförlitligheten kommer ursprungsgarantierna även

att få ett unikt identifieringsnummer. Detta är ett krav enligt förnybart-

direktivet som också ställer minimikrav på vilka uppgifter som en

ursprungsgaranti för övrigt ska innehålla. På varje ursprungsgaranti ska,

enligt direktivet, i korthet åtminstone finnas uppgift om från vilken

12 Renewable Energy Certificate System. Certifikat som utfärdas enligt EECS-standarden

för en internationell frivillig marknad för handel med energi producerad av förnybara

energikällor.

13 European Energy Certificate System.

14 Filformatet Portable Document Format.

15 Skäl 52 och 56 i preambeln.

energikälla och i vilken typ av anläggning som elen har producerats,

start- och slutdatum för produktion, anläggningens kapacitet, datum då

den togs i drift, namnet på anläggningen där energin produceras och var

den är belägen, om anläggningen har fått något stöd, och i sådant fall,

uppgift om vilket stöd samt datum och land för utfärdande av ursprungs-

garantin. Kraftvärmedirektivet har också specifika krav på vilka upp-

gifter som ska anges. Bland annat ställs krav på att energikällans lägre

värmevärde när det gäller elproduktionen ska anges samt hur den värme

som framställts samtidigt som elen har använts. Direktiven kommer i

denna del att genomföras genom en förordning om ursprungsgarantier.

Prop. 2009/10:128

41

Som ett skydd mot dubbelräkning – dvs. att samma megawattimme el

med exempelvis attributet vindkraft, säljs till fler än en kund eller till

samma kund flera gånger – ska en ursprungsgaranti annulleras när den

har använts. Vid utfärdandet får samma energienhet bara beaktas en

gång. Det innebär att endast en ursprungsgaranti kan utfärdas för hög-

effektiv kraftvärmeel som är förnybar. Detta är en skillnad mot vad som

tillämpas i dag då en innehavare av en produktionsanläggning för hög-

effektiv kraftvärmeel som är förnybar kan tilldelas två olika ursprungs-

garantier för samma megawattimme el – en för förnybar el och en för

högeffektiv kraftvärmeel. Emellertid ska det även fortsättningsvis särskilt

framgå av ursprungsgarantin om elen är producerad från högeffektiv

kraftvärme.

När det gäller storleken på en ursprungsgaranti kommer den i enlighet

med vad som anges i förnybartdirektivet att omfatta en megawattimme

el.

Den nya lagen om ursprungsgarantier kommer att innebära ett genom-

förande av förnybartdirektivet och kraftvärmedirektivet

men också att

samtliga svenska ursprungsgarantier som utfärdas är anpassade till

EECS-standarden. Därmed säkerställs möjligheterna till en bred inter-

nationell hantering, även inom ramen för RECS-systemet.

7.2.3

Användning och annullering av ursprungsgarantier

Regeringens förslag: En ursprungsgaranti är ett elektroniskt doku-

ment som tagits fram enligt lagen och vars syfte är att garantera

ursprunget på den el som en elleverantör ska lämna uppgift om enligt

8 kap. 12 § ellagen (1997:857). En ursprungsgaranti ska annulleras när

den har använts. En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte

har använts inom tolv månader från och med produktionen av den

energienhet som ursprungsgarantin avser.

Rapportens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Energimyndigheten förslag är dock mer omfattande och har en annan

utformning, se vidare avsnitt 7.1.3.

Remissinstanserna: Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

(SERO), Svensk Vindkraftförening (SVIF) och Svensk Vattenkraft-

förening (SVAF) menar i ett gemensamt yttrande att en strikt tolkning av

direktivets krav gällande att garantiernas giltighet endast ska vara

12 månader innan de annulleras automatiskt är mycket opraktiskt och bör

ändras vid nästa revidering. En tolkning av kravet på självannullering

efter 12 månader kunde vara att ursprungsgarantier utfärdade under

januari 2010 självannullerades vid utgången av januari 2011. En sådan

tolkning skulle avsevärt underlätta administrationen av ursprungs-

garantierna.

Prop. 2009/10:128

42

Skälen för regeringens förslag: Enligt förnybartdirektivet är syftet

med ursprungsgarantin att garantera ursprunget på den el som en el-

leverantör ska lämna uppgift vid ursprungsmärkningen av el enligt artikel

3.6 i direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet)16. Det är också det

syfte som anges för ursprungsgarantierna i den nu föreslagna svenska

lagen. Förnybartdirektivet föreskriver att en ursprungsgaranti som har

använts ska annulleras. Den får användas för sitt syfte inom tolv månader

från och med produktionen av den energienhet som ursprungsgarantin

avser. När tolv månader har gått ska den alltid annulleras om den inte har

använts. Förnybartdirektivets formuleringar är tydliga och ger, enligt

regeringens uppfattning, inte utrymme för den tolkning som SERO, SVIF

och SVAF har framfört. Ursprungsgarantierna kommer att vara elek-

troniska och det torde inte bli några stora problem för elleverantörerna att

hitta system där ursprungsgarantierna annulleras efter att de har använts.

Det fungerar redan i dag när det gäller de ursprungsgarantier som hante-

ras inom RECS-systemet.

7.2.4

Berörda myndigheter

Regeringens förslag: En tillsynsmyndighet och en kontoförings-

myndighet ska handlägga frågor om ursprungsgarantier.

Rapportens förslag: Överensstämmer huvudsak med regeringens.

Energimyndighetens förslag har dock

en annan utformning.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm framför att elcerti-

fikatsystemet med flera inblandade myndigheter har varit rörigt och

påpekar att såvitt avser ursprungsgarantier och ursprungsmärkning är

antalet inblandade myndigheter ännu fler. Enligt kammarrättens mening

bör det övervägas om antalet inblandade myndigheter kan begränsas.

Svensk Energi och Svenska Gasföreningen anser att ansvaret för

ursprungsmärkning bör överföras från Energimarknadsinspektionen till

Energimyndigheten, eftersom frågan är så intimt förknippad med

ursprungsgarantier. RECS i Sverige är övertygad om att betydande

förenklingar kan uppnås om ansvar och tillsyn vad gäller ursprungs-

garantier och ursprungsmärkning hanteras av samma myndighet och

föreslår att som en förenkling att ansvaret och tillsynsfrågan för

ursprungsmärkning flyttas över ifrån Energimarknadsinspektionen till

Energimyndigheten.

Skälen för regeringens förslag: Enligt den föreslagna lagen kommer

vissa uppgifter att läggas på en tillsynsmyndighet medan andra uppgifter

ska hanteras av en kontoföringsmyndighet. Vilka myndigheterna är

kommer regeringen att ange i den förordning om ursprungsgarantier som

16 Elmarknadsdirektivets artikel 3.6 är genomförd i svensk rätt genom 8 kap. 12 § ellagen

(1997:857).

kommer att utfärdas. Vissa remissinstanser har framfört att ursprungs-

garantier och ursprungsmärkning borde hanteras av färre myndigheter än

vad som sker i dag. Regeringen delar inte den uppfattningen. Det finns

goda skäl för den fördelning mellan myndigheterna som finns enligt

gällande bestämmelser om ursprungsgarantier. Uppdelningen av upp-

gifter är väl avvägd och har sin grund i respektive myndighets uppgifter.

Ansvarsuppdelningen är också densamma som i elcertifikatsystemet.

Regeringens avsikt är att den uppdelning av uppgifter mellan myndig-

heterna som finns i dag ska bestå. De system och rutiner som redan finns

för hanteringen av ursprungsgarantier kommer på det viset att utnyttjas

och det nya elektroniska systemet, liksom den bredare möjligheten att få

ursprungsgarantier, bygger vidare på dessa. Begreppet garantimyndighet

i den nuvarande lagen om ursprungsgarantier för högeffektiv kraft-

värmeel och förnybar el kommer dock att bytas ut mot kontoförings-

myndighet i den föreslagna lagen.

Prop. 2009/10:128

43

Det har också framförts av ett par remissinstanser att ansvaret för

ursprungsmärkning bör flyttas över från Energimarknadsinspektionen till

Energimyndigheten. Även om frågan om ursprungsmärkning inte hante-

ras inom ramen för detta lagförslag så berörs den genom kopplingen

mellan märkningen och garantierna. Regeringens uppfattning i fråga om

ansvaret för ursprungsmärkningen är att det även fortsättningsvis bör

ligga kvar på Energimarknadsinspektionen. Skälen för detta är att

reglerna om ursprungsmärkning finns i ellagen. Av 12 kap. 1 § ellagen

framgår som huvudregel att tillsynen över efterlevnaden av ellagen ut-

övas av nätmyndigheten, dvs. Energimarknadsinspektionen. Det är också

naturligt utifrån myndighetens uppgifter som bl.a. är att bevaka

konsumentintresset och stärka elkundernas ställning och möjligheter att

göra aktiva val.

7.2.5

Förfarandet

Regeringens förslag: Det är tillsynsmyndigheten som prövar frågor

om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier. Kontoförings-

myndigheten utfärdar, överför och annullerar ursprungsgarantierna.

När tillsynsmyndigheten har fattat ett beslut om tilldelning ska konto-

föringsmyndigheten informeras och de uppgifter som är nödvändiga

för utfärdandet av ursprungsgarantin ska överföras från tillsyns-

myndigheten. Om den som är antecknad som innehavare i ursprungs-

garantiregistret begär det ska kontoföringsmyndigheten registrera en

överföring till en annan innehavare. Det är den som är antecknad som

innehavare i ursprungsgarantiregistret som ska begära att en

ursprungsgaranti ska annulleras efter det att den har använts. Om en

sådan begäran inte har inkommit till kontoföringsmyndigheten inom

tolv månader från och med produktionen av den energienhet som

ursprungsgarantin avser, ska myndigheten annullera ursprungs-

garantin.

Rapportens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Energimyndighetens förslag är dock mer omfattande och har en annan

utformning, se vidare avsnitt 7.1.3.

Remissinstanserna: Svebio anser att det finns anledning att skapa ett

samlat system för bokföring av förnybar elproduktion för elcertifikat och

ursprungsgarantier och är övertygad om att ett sådant samlat system även

ger samordningsfördelar och att de rapporterande företagen får en mindre

rapporteringsbörda. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

(SERO), Svensk Vindkraftförening (SVIF) och Svensk Vattenkraft-

förening (SVAF) anger att basdata för registrering av kontohavare i

garantisystemet om respektive kraftverk redan finns i elcertifikat-

systemet. Dessa skulle vara enkla att överföra till det nya garantikonto-

systemet. I stället för att kräva ny registrering av alla uppgifter skulle

administrationen förenklas om Energimyndigheten sände ut ett konto-

utdrag till kraftverksägarna där de får bekräfta uppgifterna och ansöka

om anslutning. När det gäller frågan om erhållet stöd bör blanketten

innehålla en krysslista på vilka stöd som varit möjliga att få med angi-

vande av tidsperioden då de gällt.

Prop. 2009/10:128

44

Svebio, SERO, SVIF och SVAF anför att det krav på information om

vilken typ av stöd en anläggning får eller har fått kommer att bli

administrativt krångligt. Eftersom det skett ägarbyten över tiden kan det

bli svårt för den nuvarande ägaren av ett kraftverk att redovisa vad som

hänt bakåt i tiden. När det gäller krav på information om datum då

anläggningen togs i drift är detta för många äldre kraftverk omöjligt att

ange. Årtal eller årtionde bör därför accepteras enligt föreningarna.

Skälen för regeringens förslag: Regeringens mål är att förfarandet för

utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier ska vara

administrativt enkelt utan att de krav som förnybartdirektivet och kraft-

värmedirektivet ställer eftersätts. Förfarandet bör i så stor omfattning

som möjligt vara elektroniskt.

Det som kan komma att upplevas som betungande för producenten är

att fler uppgifter måste lämnas vid ansökningsförfarandet än vad som är

fallet med nuvarande bestämmelser. Vissa remissinstanser har också

påpekat att en del uppgifter kan vara svåra att ta fram, exempelvis om

vilka stöd anläggningen har fått eller vilket datum anläggningen togs i

drift. Vilka uppgifter som ska finnas på en ursprungsgaranti framgår

dock direkt av förnybartdirektivet och kraftvärmedirektivet. Det blir

myndigheterna som får ta fram rutiner för uppgiftslämnandet. I den

omfattning det är möjligt bör rutinerna omfatta att anläggningsspecifika

uppgifter som redan finns registrerade i dag ska användas för de nya

ursprungsgarantierna.

Ansökningsförfarandet kommer att hanteras av tillsynsmyndigheten.

Det är också tillsynsmyndigheten som fattar beslut om rätt till tilldelning

av ursprungsgarantier och lämnar uppgifter vidare till kontoförings-

myndigheten. Kontoföringsmyndigheten utfärdar garantierna och ska

även sköta registreringar av överföringar till nya innehavare och

annulleringar av ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti ska annulleras

om den som är antecknad som innehavare i ursprungsgarantiregistret

begär det. Kontoföringsmyndigheten ska annullera garantin på eget

initiativ om den inte har använts inom tolv månader från och med

produktionen av den energienhet som ursprungsgarantin avser.

Lagrådets synpunkter på utformningen av vissa bestämmelser om

förfarandet har följts.

7.2.6

Register över ursprungsgarantier

Prop. 2009/10:128

45

Regeringens förslag: Kontoföringsmyndigheten ska föra ett

elektroniskt register över ursprungsgarantier. Den som lider skada på

grund av ett tekniskt fel i registret har rätt till ersättning av staten.

Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om

den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig

anledning ha låtit bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om

den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom

eget vållande.

Rapportens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. Energi-

myndigheten förslag är dock mer omfattande och har en annan

utformning, se vidare avsnitt 7.1.3.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm anser att den aktuella

lagens förhållande till personuppgiftslagen (1998:204) bör ses över. Det

bör enligt kammarrättens mening anges vilka bestämmelser i person-

uppgiftslagen som gäller.

Skälen för regeringens förslag: I förnybartdirektivet anges att

medlemsstaterna ska säkerställa att ursprungsgarantier utfärdas, överförs

och annulleras elektroniskt och att de är tillförlitliga och skyddade mot

bedrägeri. Kontoföringsmyndigheten ska därför föra ett register över

ursprungsgarantierna. I registret ska ursprungsgarantier utfärdas, över-

föras och annulleras. Registret är en förutsättning för den elektroniska

hanteringen och ett viktigt redskap för att skydda systemet mot

bedrägerier. I dag utfärdas merparten av ursprungsgarantierna som s.k.

pdf-filer. Svenska kraftnäts befintliga IT-system som i dag hanterar

ursprungsgarantier behöver utvecklas alternativt ersättas av ett nytt IT-

system för kontoföringen av ursprungsgarantier. Systemen måste vara

anpassade så att internationella överföringar av ursprungsgarantier blir

möjliga.

Förnybartdirektivet och kraftvärmedirektivet anger vilka uppgifter som

åtminstone måste finnas på ursprungsgarantierna. Det är dessa uppgifter

som producenten ska lämna och det är också de som kommer att finnas i

registret jämte uppgifter om eventuella nya innehavare. I person-

uppgiftslagen (1998:204) definieras personuppgifter som all slags

information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person

som är i livet. De uppgifter som ska finnas med på ursprungsgarantin

enligt de aktuella direktiven avser anläggningen och produktionen av el.

Det går dock inte att utesluta att personuppgifter kan komma att

registreras i ursprungsgarantiregistret. Det kan exempelvis finnas behov

av att registrera kontaktuppgifter för företag och det kan också finnas

mindre produktionsanläggningar som ägs av fysiska personer där

adressuppgifterna går att hänföra till en fysisk person. I sådana fall ska

bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas på registret.

Regeringen bedömer inte att det är nödvändigt med någon särreglering

utöver vad som anges i personuppgiftslagen.

Ursprungsgarantierna kan ha ett ekonomiskt värde för innehavaren.

Därför bör det finnas en möjlighet till skadestånd om det skulle uppstå

tekniska fel i registret. Tekniska fel avser fel i innehållet i programvaran

eller fel i maskinvaran, dvs. apparaturen för den automatiserade

behandlingen. Tekniska fel i registret kan medföra felaktiga

registreringar, att registreringar fördröjs, men även att registeruppgifter

raderas ut. Sådana fel skulle kunna leda till ekonomiska förluster för

ursprungsgarantins innehavare. Det bör därför finnas en rätt till

ersättning för skador som kan uppkomma vid tekniska fel. Regeringens

avsikt är att peka ut den myndighet som ska företräda staten i ärenden om

ersättning för tekniskt fel i ursprungsgarantiregistret i förordningen

(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Prop. 2009/10:128

46

7.2.7

Tillsyn, avgifter och överklagande m.m.

Regeringens förslag: Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över

efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som meddelats i

anslutning till lagen. Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de

upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten ska även på begäran få tillträde till produktions-

anläggningar. Tillsynsmyndigheten får återkalla ett beslut om rätt till

tilldelning av ursprungsgarantier på vissa grunder. En ursprungs-

garanti från en annan medlemsstat ska erkännas, om det inte finns skäl

att tvivla på dess riktighet. Om en ursprungsgaranti inte erkänns, ska

tillsynsmyndigheten underrätta Europeiska kommissionen och ange

varför ursprungsgarantin inte kan erkännas. Regeringen får meddela

föreskrifter om avgift för utfärdande, överföring och annullering av

ursprungsgarantier. Beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier

och om återkallelse av sådana beslut ska kunna överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till

kammarrätten.

Rapportens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. Energi-

myndigheten förslag är dock mer omfattande och har en annan

utformning, se vidare avsnitt 7.1.3.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm finner det märkligt att

Energimyndigheten inte nämner vilka konsekvenser den förslagna

möjligheten till överklagande av en rad beslut av både tillsynsmyndig-

heten och kontoföringsmyndigheten till allmän förvaltningsdomstol får

för domstolarna. Kammarrätten förutsätter att de allmänna förvaltnings-

domstolarna tillförs nödvändiga resurser för att möta den måltill-

strömning som kan bli aktuell till följd av de föreslagna bestämmelserna.

Skälen för regeringens förslag: Tillsynsmyndighetens främsta upp-

gift när det gäller tillsynen torde bli att kontrollera om de uppgifter om

produktionen

som en elproducent har lämnat stämmer överens med den

verkliga elproduktionen i producentens anläggning. För att kunna utöva

tillsyn måste myndigheten få rätt att ta del av de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen. Det är också viktigt att tillsyns-

myndigheten kan få tillträde till produktionsanläggningar för att

kontrollera uppgifter om produktionen.

Förnybartdirektivet anger att medlemsstaterna i Europeiska unionen

ska erkänna varandras ursprungsgarantier. En medlemsstat får, enligt

direktivet, endast vägra att erkänna en annan medlemsstats ursprungs-

garanti om det finns välgrundade skäl att ifrågasätta dess riktighet,

Prop. 2009/10:128

47

tillförlitlighet och trovärdighet. Om en medlemsstat vägrar att erkänna en

annan medlemsstats ursprungsgaranti ska den medlemsstat som vägrar

erkänna ursprungsgarantin underrätta Europeiska kommissionen och

ange varför ursprungsgarantin inte kan erkännas. Det är tillsynsmyndig-

heten som inom ramen för tillsynen bör kontrollera att en ursprungs-

garanti som överförts till Sverige är riktigt utfärdad i en annan medlems-

stat. Om tillsynsmyndigheten finner att det finns skäl att tvivla på

riktigheten hos en ursprungsgaranti ska myndigheten fatta beslut om att

garantin inte ska erkännas och underrätta Europeiska kommissionen.

Om systemet med ursprungsgarantier missbrukas, exempelvis genom

att oriktiga uppgifter lämnas eller om tillsynsmyndigheten hindras att

utöva tillsyn, så föreslås myndigheten kunna återkalla ett beslut om

tilldelning av ursprungsgarantier. Att det finns en möjlighet att återkalla

ett beslut och därmed avbryta tilldelningen av ursprungsgarantier anser

regeringen är en tillräcklig sanktion då systemet med ursprungsgarantier

är frivilligt.

Hanteringen av ursprungsgarantierna kommer att medföra kostnader

för myndigheterna. Regeringen bör få meddela föreskrifter om avgifter

för att täcka kostnaderna för kontoföringsmyndighetens arbetsuppgifter.

Vissa beslut som har fattats av myndigheterna bör kunna överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Det rör sig om beslut om rätt till till-

delning av ursprungsgarantier och beslut om återkallelse av sådana

beslut. Lagrådet har anfört att i den mån det kan förekomma andra beslut

som meddelas enligt lagen bör det, om det är avsikten, uttryckligen anges

att andra beslut enligt lagen inte får överklagas. Avsikten är att

uppräkningen ska vara uttömmande och regeringen har följt Lagrådets

synpunkt och lagt in en ett förtydligande om detta. Den formulering som

fanns i lagrådsremissens lagförslag om att beslut enligt föreskrifter som

meddelats i anslutning till lagen får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol har tagits bort. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande

till kammarrätten. När det gäller måltillströmningen till domstolarna

förväntas denna bli marginell baserat på erfarenheterna från den

nuvarande lagstiftningen om ursprungsgarantier.

7.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Den nya lagen träder i kraft den 1 december

2010. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ursprungsgarantier

som har utfärdats före den 1 december 2010.

Rapportens förslag: Energimyndighetens rapport innehåller inget

förslag till ikraftträdandebestämmelse.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte lämnat några

kommentarer avseende tidpunkten för ikraftträdande.

Skälen för regeringens förslag: För att den nya elektroniska

hanteringen av ursprungsgarantier ska kunna fungera krävs anpassningar

av systemen hos kontoföringsmyndigheten. Dessa anpassningar kräver

tid. Ett ikraftträdande bör därför sättas så sent som möjligt. Förnybart-

direktivet ska vara genomfört senast den 5 december 2010. Ett lämpligt

ikraftträdande är därför den 1 december 2010.

Den upphävda lagen ska fortfarande gälla för de ursprungsgarantier

som har utfärdats före den 1 december 2010.

Prop. 2009/10:128

48

7.4 Ändring i ellagen

Regeringens förslag: Om en elleverantör överför ursprungsgarantier

som avser energi från förnybara energikällor till en annan innehavare,

ska den mängd energi som motsvarar ursprungsgarantierna dras från

andelen energi från förnybara energikällor när uppgifter lämnas till

elanvändare. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nät-

myndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur sådana

uppgifter ska beräknas och redovisas för elanvändarna.

Rapportens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Energimyndighetens förslag har en annan utformning.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte lämnat några

synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Genom den nya bestämmelsen

genomförs förnybartdirektivs artikel 15.8 som anger att den mängd

energi från förnybara energikällor som motsvarar ursprungsgarantierna

och som överförs av en elleverantör till en tredje part ska dras ifrån

andelen energi från förnybara energikällor som ingår i dess energimix.

Det gällande bemyndigandet till regeringen eller nätmyndigheten bör

även omfatta hur uppgifter enligt det nya stycket ska beräknas och

redovisas för elanvändarna.

8 Åtkomst till och drift av näten

8.1 Genomgång av artikel 16 i direktivet

8.1.1

Inledning

I artikel 16 i förnybartdirektivet finns bestämmelser om åtkomst till och

drift av näten. Bestämmelserna motsvarar delvis artikel 7 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001

om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre

marknaden för el17. Artikel 7 i det direktivet ska enligt artikel 26.1 i

förnybartdirektivet utgå med verkan från och med den 1 april 2010.

8.1.2

Utveckling av nätinfrastrukturen

Av artikel 16.1 framgår att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder

för att utveckla nätinfrastrukturen för transmission och distribution,

17 EGT L 283, 27.10.2001, s. 33 (Celex 32001L0077).

intelligenta nät, lagringsanläggningar och elsystemet för att möjliggöra

en säker drift av elsystemet. Medlemsstaterna ska även vidta lämpliga

åtgärder för att påskynda godkännandeförfarandena för nätinfrastruktur

och samordna godkännande av nätinfrastruktur med hjälp av administra-

tiva förfaranden och planeringsförfaranden.

Prop. 2009/10:128

49

När det gäller utvecklingen av nätinfrastrukturen bedömer regeringen

att det inte finns något krav på lagstiftning. Det kan dock finnas skäl att

notera att ellagen under de senaste åren har kompletterats med flera

bestämmelser som främjar teknikutveckling och investeringar. Kravet på

månadsvis mätning av elmätare, som gäller sedan den 1 juli 2009, har

medfört att i princip samtliga mätare i Sverige i dag klarar fjärravläsning.

Vidare kan nämnas de nya bestämmelserna i ellagen om leveranssäkerhet

(prop. 2005/06:27, bet. 2005/06:NU6, rskr. 2005/06:96, SFS 2005:1110),

vilka syftar till att skapa drivkrafter för en leveranssäker elöverföring och

undvika att framtida svåra väderförhållanden leder till allvarliga

konsekvenser.

I fråga om förfarandena för godkännande av nätinfrastruktur bedömer

regeringen att det visserligen finns utrymme för ytterligare förbättringar

men att det inte krävs lagstiftning för att leva upp till direktivets krav. En

rad åtgärder har redan vidtagits för att underlätta etableringen av förnybar

el.

Regeringen har beslutat en ändring i förordningen (2007:215) om

undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), som

innebär att ledningar som förbinder två eller flera elektriska anläggningar

för produktion (kraftverk) undantas från kravet på nätkoncession

(SFS 2008:897).

Vidare har en rad lagändringar som syftar till att underlätta

utbyggnaden av vindkraft, samtidigt som kraven på en rättssäker och

omsorgsfull prövning inte minskar, trätt i kraft den 1 augusti 2009 (prop.

2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258). Bland annat har

de nuvarande kraven på detaljplan och bygglov i huvudsak tagits bort i

det fall uppförandet av ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljö-

balken.

Det finns också skäl att peka på de förslag som lämnats i propositionen

Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m.

(prop. 2009/10:51). Förslagen syftar framför allt till att göra det lättare att

producera och sälja el från förnybara energikällor.

8.1.3

Garanterad överföring

Regeringens bedömning: Artikel 16.2 i förnybartdirektivet om

garanterad transmission och distribution m.m. av el från förnybara

energikällor föranleder att en bestämmelse om rapporteringsskyldighet

för Svenska kraftnät bör föras in i förordningen (1994:1806) om

systemansvaret för el. I övrigt krävs inga författningsändringar.

Rapportens bedömning och förslag: Artikel 16.2 c kräver en genom-

förandeåtgärd, som innebär ett tillägg till 8 kap. 2 § ellagen av en

bestämmelse om rapporteringsskyldighet för den systemansvariga

myndigheten och införande av en ny paragraf, 1 kap. 6 a § ellagen, som

definierar vad som avses med förnybara energikällor. I övrigt kräver

artikel 16.2 inga ytterligare genomförandeåtgärder.

Prop. 2009/10:128

50

Remissinstanserna: Hovrätten för Västra Sverige och Sveriges

advokatsamfund har anfört att innebörden av det föreslagna tillägget till

bestämmelsen i 8 kap. 2 § ellagen är oklar. SERO anser att Sveriges

regering är skyldig att se till att näten klarar av att ta emot all förnybar

energi som genereras och att näten behöver förstärkas. Enligt SERO

måste vid rapportering en redovisning göras som visar varför en viss

förnybar energikälla inte får tillgång till nätet. Vidare behöver det

upprättas någon form av kompensation för uteblivna intäkter till de

kraftverk som förhindras leverera el på grund av bristande nätkapacitet.

Boverket har anfört att anslutningsavgifter och fasta avgifter som

elleverantören måste betala kan bli svåröverstigliga hinder för små

elleverantörer.

Skälen för regeringens bedömning

Direktivet

Artikel 16.2 i direktivet har följande lydelse.

”I enlighet med krav som rör underhållet av nätets tillförlitlighet och

säkerhet ska medlemsstaterna, på grundval av transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som fastställts av de behöriga nationella

myndigheterna,

a) se till att de systemansvariga för transmissions- och distributions-

systemen på sina territorier garanterar transmissionen och distri-

butionen av el från förnybara energikällor,

b) sörja för att el från förnybara energikällor får antingen prioriterad

åtkomst eller garanterad åtkomst till elnätet,

c) se till att de systemansvariga för transmissionssystemen då de

avgör inmatningsordningen mellan produktionsanläggningarna

prioriterar anläggningar som använder förnybara energikällor, i den

mån säkerheten för driften av det nationella elsystemet tillåter det och

på grundval av transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga nät- och marknadsrelaterade

driftsåtgärder vidtas så att andelen el från förnybara energikällor inte

minskas mer än nödvändigt. Om betydande åtgärder vidtas för att

minska andelen el från förnybara energikällor för att garantera säker-

heten i det nationella elsystemet och en trygg energiförsörjning, ska

medlemsstaterna se till att de systemansvariga rapporterar till de

behöriga tillsynsmyndigheterna om dessa åtgärder och anger vilka

avhjälpande åtgärder de har för avsikt att vidta för att förhindra att

andelen el från förnybara energikällor minskas mer än vad som är

lämpligt.”

Tidigare bedömning

Bestämmelserna i punkterna a och b samt första meningen i punkten c

svarar i stort mot vad som sägs i artikel 7.1 i direktiv 2001/77/EG. De

viktigaste skillnaderna är att det uttryckligen anges att åtgärderna ska vila

på transparenta och icke-diskriminerande kriterier samt att bestämmelsen

om prioriterad åtkomst har fått en strängare lydelse.

Prop. 2009/10:128

51

Vid genomförandet av direktiv 2001/77/EG i svensk rätt konstaterade

regeringen (prop. 2002/03:85 s. 27) att ellagen (1997:857) var så

utformad att alla produktionsanläggningar, inklusive de anläggningar

som producerade förnybar el, som var anslutna till elnätet hade en

ovillkorlig rätt att mata in el och få elen överförd på elnätet. Frågan om

inmatningsordning blev därmed inte aktuell. Bestämmelsen i artikel 7.1 i

direktiv 2001/77/EG bedömdes därför redan vara genomförd i den

svenska lagstiftningen.

Det svenska elnätets kapacitet

Enligt regeringens bedömning föreligger i nuläget ingen kapacitetsbrist i

stort. När det gäller enskilda nätförstärkningar som kan vara påkallade i

anledning av anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion

uppfattar regeringen inte att det finns några allvarliga problem i fråga om

nätföretagens möjligheter att tillgodose behovet.

Avgifter till nätföretaget

Det kan när det gäller kostnaden för anslutning, som har berörts av

Boverket, konstateras att nätföretaget enligt gällande regelverk har rätt att

ta ut en skälig avgift för att ansluta en produktionsanläggning till elnätet.

I huvudsak innebär detta att anslutningskunden ska svara för de

kostnader som orsakas av anslutningen. Regeringen bedömer inte att det

är motiverat att frångå denna ordning för att genomföra förnybart-

direktivet. Det kan dock framhållas att det redan inom ramen för det

befintliga regelverket tas hänsyn till om en nätanslutning är till nytta för

andra än den som begärt anslutningen (se avsnitt 8.3).

Boverket har lyft fram frågan hur man exempelvis ämnar göra för att

underlätta i de fall då solceller på en villa är anslutna till elnätet för att ha

möjlighet att leverera el vid överskottsproduktion. Det finns här skäl att

peka på förslag till de ändringar i ellagen som regeringen har lagt fram i

propositionen Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion,

m.m. (prop. 2009/10:51). Ändringarna innebär bl.a. att små elprodu-

center, som är nettoanvändare av el, inte behöver betala någon nätavgift

för sin inmatning.

Driftsåtgärder

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen

och har i den egenskapen det övergripande ansvaret för att elektriska

anläggningar samverkar driftsäkert så att balans inom hela eller delar av

landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och förbrukning av el.

Av 8 kap. 4 § ellagen framgår vidare att en elleverantör bara får

leverera el i uttagspunkter där någon har åtagit sig det ekonomiska

ansvaret för att det nationella elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut

i uttagspunkten (balansansvar). Ett sådant åtagande ska göras genom ett

avtal med Svenska kraftnät.

Prop. 2009/10:128

52

Svenska kraftnät har bemanning dygnet runt för att se till att

frekvensen i näten ständigt hålls mellan gränsvärdena 49,9 och 50,1 Hz.

Genom så kallad balansreglering hanterar Svenska kraftnäts balanstjänst

den obalans i nätet som uppkommer under själva drifttimmen.

Svenska kraftnäts modell för balanshantering innebär att lämpliga nät-

och marknadsrelaterade driftsåtgärder vidtas för att upprätthålla balansen

i systemet. Samtliga elproduktionsanläggningar, inklusive de som

producerar förnybar el, omfattas av modellen. Genom att de balans-

ansvariga har incitament att planera för att hålla sina balanser säkerställs

att balanstjänsten inte behöver vidta några större åtgärder för att hålla

systemet i balans. Härigenom säkerställs också att andelen el som

produceras från förnybara energikällor inte minskas mer än nödvändigt.

Någon ytterligare lagstiftning är inte nödvändig i detta avseende.

SERO har anfört att det behöver upprättas någon form av kompensa-

tion för uteblivna intäkter. Något sådant krav ställs emellertid inte upp i

förnybartdirektivet. Regeringen uppfattar inte heller att det finns något

uttalat praktiskt behov av en sådan ordning.

Rapporteringsskyldighet

Bestämmelserna i artikel 16.2 c är sålunda i huvudsak redan genomförda.

Det finns dock ingen reglering i Sverige som svarar mot kravet att de

systemansvariga ska rapportera vissa åtgärder till de behöriga tillsyns-

myndigheterna. Som Energimarknadsinspektionen har konstaterat bör

föreskrifter införas om detta. Inspektionen har föreslagit en ny bestäm-

melse i ellagen.

Med hänsyn till att den systemansvarige i detta fall är en statlig

myndighet bedömer regeringen att skyldigheten att lämna in en rapport

till tillsynsmyndigheten (Energimarknadsinspektionen) kan regleras i

förordningsform med stöd av restkompetensen i 8 kap. 13 § regerings-

formen.

Sammanfattande bedömning

Regeringen finner inte skäl att frångå den bedömning som gjordes i

samband med att direktiv 2001/77/EG genomfördes i Sverige. Det inne-

bär att det inte är aktuellt med författningsändringar annat än i fråga om

Svenska kraftnäts rapporteringsskyldighet. Regeringen avser att införa en

bestämmelse om sådan skyldighet i förordningen (1994:1806) om

systemansvaret för el.

8.1.4

Standardregler

Av artikel 16.3 i förnybartdirektivet framgår att medlemsstaterna ska

kräva att de systemansvariga för transmissions- och distributions-

systemen utarbetar och offentliggör standardregler för hur kostnaderna

för teknisk anpassning ska bäras och fördelas. Energimarknads-

inspektionen har bedömt att artikel 16.3 kräver ändringar i ellagen.

Regeringen delar den bedömningen. Överväganden och förslag finns i

avsnitt 8.3.

Prop. 2009/10:128

53

8.1.5

Kostnader för teknisk anpassning

Enligt artikel 16.4 första meningen i direktivet får medlemsstaterna kräva

att de systemansvariga för transmissions- och distributionssystemen helt

eller delvis bär de kostnader som avses i artikel 16.3. En motsvarande

bestämmelse finns i artikel 7.3 i direktiv 2001/77/EG. Regeringen avstod

i samband med genomförandet från att föreslå en sådan reglering med

hänvisning till att den skulle rubba en av grundvalarna för den

lagstiftning som infördes vid avregleringen av elmarknaden, nämligen att

varje elkund ska svara för de kostnader som han orsakar (prop.

2002/03:85 s. 27). Som antytts i avsnitt 8.1.3 finns inte skäl att frångå

denna bedömning i anledning av direktivet.

Enligt artikel 16.4 andra meningen ska medlemsstaterna se över och

vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra ramarna och reglerna för att

bära och fördela de kostnader som avses i artikel 16.3 senast den 30 juni

2011 och därefter vartannat år för att säkerställa integrationen av nya

producenter enligt den punkten.

Energimarknadsinspektionen har i detta sammanhang pekat på att

Svenska kraftnät i rapporter om tröskeleffekter och förnybar energi har

lämnat förslag till åtgärder som kan underlätta anslutningen av för

storskalig produktion av förnybar el till det svenska elnätet. Regeringens

överväganden med anledning av rapporterna redovisas i kapitel 9.

Regeringen konstaterar att den översyn som avses i artikel 16.4 ska

vara avslutad senast den 30 juni 2011. Om det visar sig att ytterligare

åtgärder behöver vidtas, avser att regeringen att återkomma med förslag i

denna del.

8.1.6

Skyldighet att lämna uppgifter

Regeringens bedömning: Artikel 16.5 i förnybartdirektivet kräver

lagstiftning endast i fråga om skyldigheten för nätföretagen att lämna

uppgifter om tidsplaner (se avsnitt 8.2).

Rapportens bedömning: Överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: SERO anser att ellagen bör ändras så att

elproducenter tillåts att genomföra anslutningsarbete för egna produk-

tionsanläggningar för förnybar energi.

Skälen för regeringens bedömning: Av artikel 16.5 första stycket i

förnybartdirektivet framgår att medlemsstaterna ska kräva att de system-

ansvariga för transmissions- och distributionssystemen ger de nya

producenter av energi från förnybara energikällor som vill ansluta sig till

systemet de omfattande och detaljerade uppgifter som krävs, däribland

omfattande och detaljerade uppskattningar av anslutningskostnaderna, en

rimlig och exakt tidsplan för mottagande och handläggning av ansökan

om anslutning till nätet samt en rimlig vägledande tidsplan för föreslagen

anslutning till nätet. Energimarknadsinspektionen har bedömt att artikel

16.5 första meningen kräver att ändringar görs i ellagen. Regeringen

delar i huvudsak inspektionens bedömning. För överväganden och

förslag hänvisas till avsnitt 8.2.

Prop. 2009/10:128

54

Enligt artikel 16.5 andra stycket får medlemsstaterna tillåta att de

producenter av el från förnybara energikällor som vill ansluta sig till

nätet använder sig av en anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

Bestämmelsen motsvarar artikel 7.4 andra meningen i direktiv

2001/77/EG. I samband med genomförandet av det sistnämnda direktivet

gjorde regeringen följande bedömning (prop. 2002/03:85 s. 28).

”Den svenska lagstiftningen bygger på att nätinnehavaren själv svarar

för anslutningsarbetet. Han kan därvid utföra arbetet i egen regi eller

anlita en entreprenör. Oavsett på vilket sätt nätinnehavaren har utfört

anslutningsarbetet har producenten, om han är missnöjd med den

avgift han skall betala för anslutningen, alltid rätt att begära prövning

av avgiftens skälighet hos nätmyndigheten. Om producenten är

missnöjd med nätmyndigheten beslut har han alltid rätt att överklaga

beslutet hos allmän förvaltningsdomstol.

Lagstiftningen innehåller alltså flera spärrar mot att producenter

skall behöva betala oskäliga avgifter för sin anslutning. Det skulle

därmed inte medföra några nämnvärda förbättringar för producenterna

om de fick rätt att själva svara för upphandlingen. Regeringen avstår

därför från att föreslå sådana lagändringar.”

Regeringen finner inte skäl att med anledning av förnybartdirektivet

frångå den tidigare bedömningen.

8.1.7

Kostnadsdelning

Av artikel 16.6 i förnybartdirektivet framgår att den kostnadsdelning som

avses i artikel 16.3 ska ske genom en mekanism som baseras på

objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier som tar hänsyn

till de fördelar anslutningarna kan innebära för de producenter som

ansluter sig i början och de som ansluter sig senare samt för de system-

ansvariga för transmissions- och distributionssystemen.

Bestämmelsen är knuten till artikel 16.3. Som framgått av avsnitt 8.1.4

kräver den artikeln att ändringar görs i ellagen. Överväganden och

förslag finns i avsnitt 8.3.

8.1.8

Diskrimineringsförbud

I artikel 16.7 i direktivet åläggs medlemsstaterna att se till att

transmissions- och distributionsavgifterna inte innebär diskriminering av

el från förnybara energikällor eller av gas från förnybara energikällor.

Av 4 kap. 1 § andra stycket ellagen framgår att nättariffer ska vara

objektiva och icke-diskriminerande. Motsvarande bestämmelser i fråga

om gas finns i 6 kap. 1 och 2 §§ naturgaslagen (2005:403). Energi-

marknadsinspektionen har tillsyn över att el- och gasnätsföretagen upp-

Prop. 2009/10:128

55

fyller de nämnda kraven. Artikel 16.7 är därmed redan genomförd i

Sverige.

8.1.9

Kostnadsfördelar för nätföretagen

Enligt artikel 16.8 i direktivet ska medlemsstaterna se till att de avgifter

som systemansvariga för transmissions- och distributionssystemen tar ut

för transmission och distribution av el från anläggningar som använder

energi från förnybara energikällor motsvarar realiserbara kostnads–

fördelar som uppkommer genom anläggningens anslutning till nätet.

Av 3 kap. 15 § första stycket ellagen framgår att innehavaren av en

produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätkoncessions-

havare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen ska

motsvara värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av

el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät samt

värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt

ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som

blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet. Rege-

ringen har med stöd av 3 kap. 15 § andra stycket ellagen meddelat

närmare föreskrifter om beräkningen av ersättningen i 11 § elförord-

ningen (1994:1250). I de nu berörda bestämmelserna görs ingen

åtskillnad mellan olika slags produktionsanläggningar.

Regeringen bedömer mot bakgrund av det anförda att artikel 16.8 i

direktivet är genomförd i Sverige.

8.1.10 Utbyggnad av gasnäten

Av artikel 16.9 i direktivet framgår att medlemsstaterna, i relevanta fall,

ska göra en bedömning av behovet av en utbyggnad av nuvarande

infrastrukturer inom gasnäten för att underlätta integreringen av gas från

förnybara energikällor. Det är inte aktuellt med författningsändringar i

anledning av bestämmelsen.

8.1.11 Skyldighet för naturgasföretag att offentliggöra uppgifter

Av artikel 16.10 första meningen i direktivet framgår att medlems-

staterna, i relevanta fall, ska kräva att systemansvariga för transmissions-

och distributionssystemen offentliggör tekniska bestämmelser i enlighet

med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av

den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för

naturgas18, särskilt vad avser nätanslutningsbestämmelser som inbegriper

krav rörande gasens kvalitet, lukt och tryck.

Enligt artikel 6 i direktiv 2003/55/EG ska medlemsstaterna se till att

tekniska säkerhetsregler definieras och att det utarbetas och offentliggörs

tekniska regler som fastställer de lägsta tekniska konstruktions- och

driftkraven för anslutning till systemet av LNG-anläggningar, lagrings-

18 EUT L 176, 15.7.2003, s. 57, Celex 32003L0055.

anläggningar, andra överförings- eller distributionssystem och direkt-

ledningar.

Prop. 2009/10:128

56

När direktiv 2003/55/EG genomfördes i Sverige gjordes bedömningen

att det som i direktivet sades om tekniska regler uppfylldes genom före-

skrifter som Sprängämnesinspektionen hade utfärdat (prop. 2004/05:62

s. 102 och 107). Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter har den

1 januari 2010 ersatts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om ledningssystem för naturgas (MSBFS 2009:7).

Det finns i dag inte någon uttrycklig reglering av gaskvaliteten i natur-

gaslagen. Enligt Energimarknadsinspektionen har detta hittills inte inne-

burit några praktiska problem för aktörerna på den svenska gas-

marknaden. Med hänsyn till det anförda bedömer regeringen att kravet i

artikel 16.10 första meningen i nuläget inte är relevant i fråga om Sverige

och att några genomförandeåtgärder inte behöver vidtas.

Enligt artikel 16.10 andra meningen ska medlemsstaterna även kräva

att systemansvariga för transmissions- och distributionssystemen

offentliggör avgifterna för anslutning till förnybara gaskällor på grundval

av transparenta och icke-diskriminerande kriterier. Energimarknads-

inspektionen har bedömt att bestämmelsen kräver att ändringar görs i

naturgaslagen med hänvisning till att lagen inte innehåller någon

bestämmelse om offentliggörande av anslutningsavgifter. Regeringen

delar i huvudsak inspektionens bedömning. För överväganden och för-

slag hänvisas till avsnitt 8.4.

8.1.12 Ny fjärrvärmeinfrastruktur

I artikel 4 i förnybartdirektivet finns bestämmelser om nationella

handlingsplaner. Varje medlemsstat ska anta en sådan handlingsplan och

anmäla denna till kommissionen senast den 30 juni 2010.

Artikel 16.11 i direktivet innehåller ett krav på att medlemsstaterna i

sina nationella handlingsplaner för energi från förnybara energikällor ska

göra en bedömning av behovet av ny infrastruktur för fjärrvärme och

fjärrkyla från förnybara energikällor för att målet för 2020 ska uppnås.

Medlemsstaterna ska i relevanta fall och i enlighet med denna

bedömning vidta åtgärder för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur som

lämpar sig för utvecklingen av produktion av värme och kyla i stora

anläggningar för biomassa, solenergi och geotermisk energi.

Fjärrvärmenäten i Sverige är redan i dag väl utbyggda i en europeisk

jämförelse och nätens längd uppgår till ca 20 000 km i landet. Fjärr-

värmen utgör den dominerande uppvärmningsformen i centralorten i 245

av landets 290 kommuner och ungefär hälften av landets uppvärmnings-

behov tillgodoses genom fjärrvärme. Användningen av förnybara

bränslen i fjärrvärmen har även ökat kraftigt sedan 1970-talet, och

biobränsle utgjorde 2008 ca 71 procent av den totala energitillförseln i

fjärrvärmeproduktionen. Fjärrvärmebranschen har genom bransch-

föreningen Svensk Fjärrvärme i början av 2010 redovisat en prognos där

det prognostiseras att fjärrvärmenätens längd ökar med nära 25 procent

till 2015 och att andelen förnybara bränslen fortsätter öka till 2015.

I kapitel 5 finns en redogörelse för arbetet med att ta fram Sveriges

nationella handlingsplan.

8.2 Tidsplaner

Prop. 2009/10:128

57

Regeringens förslag: En nätkoncessionshavare som har tagit emot en

ansökan om anslutning av en elproduktionsanläggning ska ange en

tidsplan för handläggningen av ansökan.

En nätkoncessionshavare som lämnar uppgift om avgiften för nät-

anslutning av en elproduktionsanläggning ska även ange en tidsplan

för anslutningen.

Rapportens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens.

Energimarknadsinspektionen har dock föreslagit att skyldigheten ska

gälla endast vid begäran om anslutning av en anläggning som producerar

el från förnybara energikällor. Inspektionen har även föreslagit att rege-

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten ska

bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om tidsplan.

Remissinstanserna: SERO har anfört att nätägarna ska lämna offerter

utan kostnad. Sveriges advokatsamfund anser att det inte är tillräckligt

klart vilken rättsverkan sådana tidsplaner är avsedda att ha i samman-

hanget. Ett förtydligande bör därför övervägas i denna del. Vidare anser

Advokatsamfundet att det är mindre lämpligt att det uppställs olika regler

vad gäller skyldigheten att tillhandahålla information avseende tidsplaner

för anslutning, beroende på vilken typ av produktionsanläggning som

saken gäller. Svensk Energi har påpekat att tiden för handläggning och

anslutning till elnätet påverkas av omständigheter som elnätsföretaget

inte råder över. Enligt Svensk Energi är antalet förfrågningar om anslut-

ningar fler än vad som realiseras. Resurserna för att ta fram omfattande

och detaljerade uppskattningar av anslutningskostnaderna bör kunna

koncentreras till de mest sannolika etableringarna. Med hänsyn bl.a. till

att elnätsföretagen får så många förfrågningar att de sällan arbetar med

enstaka anslutningar är det enligt Svensk Energi orimligt att ge tidsplan

eller detaljerad kostnad för enskilda projekt, utan man får försöka

gruppera dessa i områden. Svensk Energi anser vidare att det inte vore

rimligt om nätmyndigheten föreskrev om en längsta tillåten handlägg-

ningstid eller genomförandetid.

Skälen för regeringens förslag

Direktivets krav

Av artikel 16.5 första stycket i förnybartdirektivet framgår att medlems-

staterna ska kräva att de systemansvariga för transmissions- och distribu-

tionssystemen ger de nya producenter av energi från förnybara energi-

källor som vill ansluta sig till systemet de omfattande och detaljerade

uppgifter som krävs, däribland

a)

omfattande och detaljerade uppskattningar av anslutnings-

kostnaderna,

b) en rimlig och exakt tidsplan för mottagande och handläggning av

ansökan om anslutning till nätet och

c) en rimlig vägledande tidsplan för föreslagen anslutning till nätet.

Uppskattning av anslutningskostnaderna

Prop. 2009/10:128

58

När det gäller kravet på omfattande och detaljerade uppskattningar av

anslutningskostnaderna fanns en i huvudsak likadan bestämmelse i

artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den

27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energi-

källor på den inre marknaden för el. I samband med genomförandet av

det direktivet konstaterade regeringen att bestämmelsen redan var

genomförd i den svenska lagstiftningen genom 4 kap. 11 § ellagen (prop.

2002/03:85 s. 27 f.). Något skäl att göra en annan bedömning i fråga om

förnybartdirektivets krav har inte framkommit. Regeringen föreslår

därför inga ändringar i de gällande bestämmelserna om skyldighet för

nätföretagen att lämna uppgift om anslutningsavgift.

Tidsplaner

Energimarknadsinspektionen har konstaterat att det i Sverige inte finns

någon bestämmelse som ålägger nätföretagen att lämna uppgifter om

tidsplan för handläggning av en ansökan om anslutning till nätet eller en

tidsplan för anslutning till nätet för anläggningar som producerar el från

förnybara energikällor. Ellagens bestämmelser om skyldighet för ett

nätföretag att lämna uppgifter till den som vill ansluta en anläggning bör

därför kompletteras för att direktivets krav ska införlivas i svensk rätt.

Tidsplan för handläggning

En tidsplan enligt artikel 16.5 första stycket b ska avse mottagandet och

handläggningen av ansökan om anslutning till nätet. Det ligger i sakens

natur att en sådan tidsplan, för att vara meningsfull, måste kunna lämnas

innan arbetet med att uppskatta kostnaden och tiden för anslutningen är

slutfört. Ett nätföretag bör därför lämna en sådan tidsplan i anslutning till

att en ansökan har kommit in till företaget. Hur rimlig och exakt tids-

planen blir är beroende av vilka uppgifter elproducenten tillhandahåller.

Tidsplan för anslutning

Som Svensk Energi har antytt tar arbetet med att upprätta en tidsplan

resurser i anspråk för nätföretaget. Det är därför viktigt att skyldigheten

inte sträcks längre än vad som är motiverat av direktivets krav. Det bör

därför av lagtexten tydligt framgå att en tidsplan för anslutningen ska

lämnas endast i fall då en anslutningskund har rätt att få uppgift om

anslutningsavgiften. Arbetet med att ta fram en sådan tidsplan bör

underlättas av att nätföretaget samtidigt tar fram en uttömmande upp-

skattning av kostnaderna.

Rättsverkan

Advokatsamfundet har anfört att det inte är tillräckligt klart vilken rätts-

verkan tidsplaner är avsedda att ha. Planerna bör enligt regeringens

bedömning främst uppfattas som ett hjälpmedel för verksamhets-

planeringen. Det är därför inte motiverat att i ellagstiftningen knyta

särskilda rättsverkningar till tidsplanerna. Det bör i stället ligga på

nätmyndigheten att inom ramen för sin tillsyn säkerställa att de tidsplaner

som nätföretagen lämnar svarar mot de krav som följer av lagen och

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2009/10:128

59

Närmare föreskrifter

Som Energimarknadsinspektionen har föreslagit bör regeringen eller

nätmyndigheten meddela närmare föreskrifter om tidsplanerna. Svensk

Energi har anfört att det inte vore rimligt om nätmyndigheten föreskrev

om en längsta tillåten handläggningstid eller genomförandetid. Det kan

därför finnas skäl att framhålla att de aktuella föreskrifterna snarare bör

avse vilken information tidsplanen ska innehålla för att leva upp till

direktivets krav på rimlighet och exakthet.

Energimarknadsinspektionen har föreslagit att ett normgivnings-

bemyndigande förs in i ellagen. Ett sådant bemyndigande är inte

nödvändigt, eftersom de aktuella bestämmelserna är sådana att de kan

meddelas i form av verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. 13 § första

stycket 1 regeringsformen. Föreskrifterna kommer emellertid att ha stor

praktisk betydelse för nätföretagen. En upplysning bör föras in i ellagen

om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

meddelar närmare föreskrifter i frågan.

Lagrådet har anfört att en sådan bestämmelse är överflödig och inte

bör införas. Regeringen anser dock att det praktiska värdet för aktörerna

motiverar en upplysningsbestämmelse. Det kan vidare framhållas att ett

flertal sådana bestämmelser sedan tidigare finns i ellagen. Det framstår

sålunda som konsekvent att även i detta fall informera om

verkställighetsföreskrifter.

Typ av produktionsanläggning

Som Advokatsamfundet har anmärkt kan det vara mindre lämpligt att

ställa upp olika regler vad gäller skyldigheten att tillhandahålla tidsplaner

beroende på vilken typ av produktionsanläggning som saken gäller.

Sådana tidsplaner måste också antas vara värdefulla även för andra el-

producenter. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att bestämmelsen

ska gälla för anslutningar av produktionsanläggningar i allmänhet.

8.3 Principer för kostnadsdelning

Regeringens förslag: Den som har nätkoncession ska offentliggöra

principer för hur kostnaderna för teknisk anpassning ska fördelas vid

anslutning till elnätet.

Rapportens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Remissinstanserna: SERO har anfört som sin uppfattning att den

kostnadsfördelning som nämns i artikel 16.3 ska regleras genom en

tydlig modell som baseras på icke diskriminerande kriterier och som tar

hänsyn till de fördelar som initiala och efterföljande producenter likväl

som transmissions- och distributionsansvariga erhåller genom anslut-

ningen.

Prop. 2009/10:128

60

Skälen för regeringens förslag

Direktivets krav

Artikel 16.3 i förnybartdirektivet har följande lydelse.

”Medlemsstaterna ska kräva att de systemansvariga för transmissions-

och distributionssystemen utarbetar och offentliggör standardregler för

hur kostnaderna för teknisk anpassning ska bäras och fördelas, såsom

nätanslutningar och nätförstärkningar, förbättrad drift av nätet och

föreskrifter om hur anslutningsreglerna ska tillämpas utan diskrimine-

ring, något som är nödvändigt för att integrera nya producenter som

levererar el från förnybara energikällor till det sammankopplade nätet.

Reglerna ska baseras på objektiva, transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som tar särskild hänsyn till samtliga

kostnader och fördelar förknippade med anslutningen av dessa

producenter till nätet och de särskilda omständigheterna för

producenter i avlägsna regioner och i regioner med låg befolknings-

täthet. Reglerna får föreskriva om olika typer av anslutningar.”

Av artikel 16.6 framgår följande.

”Den kostnadsdelning som avses i punkt 3 ska ske genom en

mekanism som baseras på objektiva, transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som tar hänsyn till de fördelar anslutningarna

kan innebära för de producenter som ansluter sig i början och de som

ansluter sig senare samt för de systemansvariga för transmissions- och

distributionssystemen.”

Motsvarande krav i direktiv 2001/77/EG

Artikel 16.3 motsvarar delvis artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el

producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el. Där

ålades medlemsstaterna att inrätta ett rättsligt ramverk om vem som

skulle stå för kostnaderna för sådana tekniska anpassningar som

behövdes för att ansluta nya producenter av förnybar el till elnätet. Som

exempel på sådana anpassningar nämndes nätanslutningar och nät-

förstärkningar. Som alternativ till ett rättsligt ramverk kunde medlems-

staterna ålägga nätinnehavarna att utarbeta och offentliggöra

standardiserade regler i nämnda hänseenden.

Enligt artikel 7.5 i direktiv 2001/77/EG skulle medlemsstaterna inrätta

ett rättsligt ramverk eller kräva att nätinnehavarna utarbetade och offent-

liggjorde standardiserade regler för fördelningen av kostnader för

systeminstallationer mellan alla producenter som drog nytta av installa-

tionerna. Vidare framgick att kostnadsfördelningen skulle genomföras

med hjälp av en mekanism, som var grundad på objektiva, klara och

tydliga samt icke-diskriminerande kriterier. Dessa kriterier skulle beakta

de fördelar som anslutningarna medförde såväl för de ursprungligen

anslutna och senare anslutna producenterna som för nätinnehavarna.

Prop. 2009/10:128

61

Genomförandet av direktiv 2001/77/EG

Regeringen bedömde att de aktuella bestämmelserna i direktiv

2001/77/EG redan var genomförda i den svenska ellagstiftningen och

anförde bl.a. följande (prop. 2002/03:85 s. 27).

”Den svenska ellagstiftningen behandlar alla elproducenter lika.

Regleringen innebär att kostnaderna för den fysiska anslutningen av en

produktionsanläggning till nätet skall betalas av producenten. Den

avgift som producenten sålunda skall betala till nätinnehavaren skall,

enligt lagstiftningen, vara skälig. Nätmyndigheten har tillsyn över att

så blir fallet. Kostnaderna för övriga åtgärder som kan bli nödvändiga

till följd av en sådan anslutning, t.ex. en förstärkning av nätet, betalas

av nätinnehavaren. Eftersom detta ingår i nätinnehavarens nätverk-

samhet har nätinnehavaren rätt att ta ut dessa kostnader via nättariffen,

dvs. den avgift som alla de elkunder, som är anslutna till det aktuella

nätet betalar för sin överföring på nätet. Dessa kostnader brukar av

nätinnehavarna inkluderas i nättariffen i den utsträckning åtgärderna

medför nytta för andra elkunder än den som blir ansluten.”

Särskilt om kostnadsdelning mellan elkunder

Enligt artikel 16.6 ska de fördelar anslutningarna kan innebära för de

producenter som ansluter sig i början och de som ansluter sig senare

beaktas vid kostnadsdelningen. Sådan hänsyn tas i Sverige inom ramen

för det befintliga regelverket. Om kostnaderna för en nätförstärkning är

till nytta för senare anslutande kunder, ska detta beaktas när anslutnings-

avgiften bestäms (se t.ex. RÅ 2008 ref. 32 och RÅ 2008 not. 115).

Behovet av en ny bestämmelse

Bestämmelserna i förnybartdirektivet skiljer sig i vissa avseenden från

sina motsvarigheter i direktiv 2001/77/EG. Det finns i det nya direktivet

ett uttryckligt krav på att nätföretagen ska åläggas att utarbeta och

offentliggöra standardregler. Som Energimarknadsinspektionen har

konstaterat i sin rapport finns inget krav i nämnda hänseende i den

svenska ellagstiftningen. En bestämmelse om detta bör därför införas i

ellagen i anslutning till bestämmelserna i 4 kap. 11 § ellagen om rätt till

uppgifter om nättariffer m.m.

Standardregler

Prop. 2009/10:128

62

Uttrycket standardregler förekommer inte i den gällande lagstiftningen på

elområdet. Regeringen uppfattar det som tveksamt om det är lämpligt att

detta fall i författningstexten föra in en ny term, som inte redan är

förankrad i den svenska elmarknadsrätten. Med standardregler bör förstås

principerna för hur kostnaderna för teknisk anpassning ska fördelas vid

anslutning till elnätet.

Föreskrifter om tillämpningen

I fråga om kravet på föreskrifter om hur anslutningsreglerna ska

tillämpas utan diskriminering har Energimarknadsinspektionen påpekat

att ordet föreskrift kan vara missledande med hänsyn till att det leder

tankarna till den föreskriftsrätt en myndighet kan få efter bemyndigande

från regeringen. I den engelska versionen används uttrycket ”rules”,

vilket har en vidare mening än det svenska ordet ”föreskrifter”.

Enligt Energimarknadsinspektionen är det som avses att de standard-

regler som nätföretagen har att utarbeta och offentliggöra ska tillämpas

på ett icke-diskriminerande sätt. Inspektionen konstaterar vidare att detta

följer redan av kravet i 4 kap. 1 § andra stycket ellagen att nättarifferna

ska vara objektiva och icke-diskriminerande.

Regeringen delar i huvudsak Energimarknadsinspektionens

bedömning. Det diskrimineringsförbud som redan finns i ellagstiftningen

innebär att de principer för kostnadsfördelning som nätföretagen

utarbetar och offentliggör måste få en utformning som säkerställer att de

tillämpas utan diskriminering. Ytterst blir det en uppgift för nätmyndig-

heten att inom ramen för sin tillsyn försäkra sig om att nätföretagen efter-

lever dessa krav.

8.4 Avgifter för anslutning till gasnät

Regeringens förslag: Innehavaren av en naturgasledning ska offent-

liggöra de metoder som används för att utforma avgifter för anslut-

ning.

Rapportens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Energimarknadsinspektionen har även föreslagit att regeringen eller, efter

regeringens bemyndigande, nätmyndigheten ska bemyndigas att meddela

närmare föreskrifter om offentliggörande.

Remissinstanserna har tillstyrkt eller inte haft något att erinra mot

förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Direktivets krav

Av artikel 16.10 andra meningen i förnybartdirektivet framgår att

medlemsstaterna ska kräva att systemansvariga för transmissions- och

distributionssystemen offentliggör avgifterna för anslutning till förnybara

gaskällor på grundval av transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Prop. 2009/10:128

63

Gällande rätt

I naturgaslagen (2005:403) finns bestämmelser om naturgasledningar,

lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med

naturgas i vissa fall och om trygg naturgasförsörjning. Enligt 1 kap. 2 §

första stycket avses i lagen med naturgas även biogas, gas från biomassa

och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser

i naturgassystemet.

Enligt 3 kap. 5 § naturgaslagen är den som innehar en naturgasledning

skyldig att på skäliga villkor ansluta andra naturgasledningar samt

lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar. I 6 kap. 1 § första

stycket föreskrivs att avgifter och övriga villkor för anslutning ska vara

skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Av paragrafens andra stycke

framgår att vid utformandet av avgiften för en anslutning ska särskilt

beaktas var den ledning eller anläggning som ska anslutas är belägen

samt effekten i anslutningspunkten.

Av 6 kap. 1 § tredje stycket naturgaslagen framgår att den som innehar

en naturgasledning vid begäran om ny anslutning inom skälig tid ska

lämna skriftlig uppgift om avgiften och övriga villkor för anslutningen. I

förarbetena (prop. 2004/05:62 s. 228) anfördes att eftersom kostnaden för

en anslutning varierar från fall till fall måste ledningsinnehavaren få

rimlig tid att beräkna dessa kostnader.

Offentliggörande

Med att offentliggöra bör förstås något mer än att lämna uppgift till

berörda intressenter i det enskilda fallet. Det kan noteras att i den

engelska versionen av direktivet används ordet ”publish”. I 6 kap. 4 §

första stycket naturgaslagen föreskrivs att den som bedriver överföring

av naturgas eller innehar ett naturgaslager eller en förgasningsanläggning

ska offentliggöra sin tariff och på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig

uppgift om tariffen. Syftet med bestämmelsen är att kunder ska kunna få

kännedom om tariffen utan att kontakta företaget. I förarbetena (a. prop.

s. 230) anges att ett vanligt sätt för offentliggörande är att tariffen läggs

ut på företagets webbplats.

Som Energimarknadsinspektionen har konstaterat innehåller naturgas-

lagen inte någon bestämmelse om offentliggörande av anslutnings-

avgifter, varför en sådan bestämmelse bör införas för att uppfylla

direktivet i denna del.

Bestämmelsernas utformning

Som anförts i förarbetena till 6 kap. 1 § tredje stycket naturgaslagen

varierar kostnaden för en anslutning från fall till fall. En föreskrift som

endast uttalar att den som innehar en naturgasledning ska offentliggöra

avgifterna för anslutning kan därför antas bli svår att tillämpa i praktiken.

Regeringen bedömer emellertid att det är förenligt med direktivets krav

Prop. 2009/10:128

64

att föreskriva att ledningsinnehavaren ska offentliggöra metoderna för

beräkning av anslutningsavgift.

Av direktivet framgår att avgifterna ska grundas på av transparenta och

icke-diskriminerande kriterier. Detta kommer redan till uttryck i 6 kap.

1 § första stycket naturgaslagen. I 5 § i samma kapitel stadgas att den

som bedriver överföring av naturgas inte får börja tillämpa sin avgift och

övriga villkor för anslutning förrän de metoder som har använts för att

utforma avgiften har godkänts av tillsynsmyndigheten. Godkännande ska

lämnas, om metoderna kan antas leda till att avgiften uppfyller kraven på

att den ska vara objektiv och icke-diskriminerande.

Som Energimarknadsinspektionen har föreslagit bör det kunna bli

aktuellt för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsyns-

myndigheten att meddela närmare föreskrifter om offentliggörandet.

Något särskilt normgivningsbemyndigande är inte nödvändigt, eftersom

de aktuella bestämmelserna är sådana att de kan meddelas i form av

verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. 13 § första stycket 1 regerings-

formen. Föreskrifterna har emellertid stor praktisk betydelse för

företagen. En upplysning bör därför föras in naturgaslagen om att

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter i frågan.

Lagrådet har anfört att en sådan bestämmelse är överflödig och inte

bör införas. Regeringen bedömer emellertid att det praktiska värdet för

aktörerna motiverar en upplysningsbestämmelse i detta fall. Att föra in

en upplysning framstår också som konsekvent med hänsyn till att ett

flertal sådana bestämmelser redan finns i naturgaslagen.

9 Tröskeleffekter vid anslutning av större

produktionsanläggningar för förnybar el till

elnätet

9.1 Bakgrund

Anslutning av elproduktionsanläggningar och tröskeleffekter

Anslutningsledningar från en elproduktionsanläggning till anslutnings-

punkten på elnätet ska bekostas av ägaren av elproduktionsanläggningen.

Därutöver ska den som förorsakar en merkostnad för nätägaren betala för

denna. Kostnaden för en förstärkning, ombyggnad eller utbyggnad av

nätet som är till direkt nytta för kundens anläggning ska alltså bekostas

av denne. Om nätförstärkningen enbart kommer den tillkommande

elproduktionsanläggningen till godo ska hela kostnaden betalas av

producenten. Om förstärkningen även gynnar andra, ska kostnaden delas

med dem.

Med tröskeleffekt avses i detta sammanhang det förhållandet att den

kraftproducent som ansluter sig till ett nät som saknar ledig kapacitet

tvingas betala hela nätförstärkningskostnaden inklusive tillkommande

kapacitet som producenten själv inte kan nyttja. De producenter som

därefter ansluter till nätet kan ta denna lediga kapacitet i anspråk utan

särskild kostnad. Av denna anledning tvekar många producenter att vara

först med att ansluta sig till ett sådant nät. Nätföretagen vill inte heller ta

risken att göra större nätförstärkningar, om de inte med relativt stor

säkerhet vet att den tillkommande kapaciteten kommer att nyttjas i

princip fullt ut. Denna situation uppstår i dagsläget framför allt vid en

stegvis utbyggnad av vindkraftsparker i ett visst geografiskt område.

Prop. 2009/10:128

65

Tidigare utredningar om hantering av tröskeleffekter vid anslutning av

elproduktionsanläggningar

Energinätsutredningens delbetänkande Förhandsprövning av nättariffer

m.m. (SOU 2007:99) innehåller ett förslag om delning av kostnaderna

för anslutning till den del dessa är till nytta för andra. Bestämmelsen är

tänkt att gälla för såväl uttagskunder som elproducenter. Förslaget

bygger på principen att kostnaderna ska fördelas i förväg utifrån

tillgänglig information om framtida anslutningar inom tio år från den

första anslutningen. Energinätsutredningens förslag om förtida delning

löser problemet med fördelning av kostnaderna mellan tillkommande

producenter. Däremot hanterar förslaget inte den ekonomiska risk som

elnätsföretaget måste ta för att göra nätförstärkningen. Tillkommande

producenter ska visserligen betala sin del efter hand men dels finns ingen

garanti för att det tillkommer ytterligare produktionsanläggningar, dels

står elnätsföretaget för kostnaden till dess att så sker.

Nätanslutningsutredningen föreslog i sitt betänkande Bättre kontakt via

nätet – om anslutning av förnybar elproduktion (SOU 2008:13)

inrättandet av en särskild elnätsinvesteringsfond för att finansiera

nödvändiga nätinvesteringar för anslutning av förnybar el.

Nätanslutningsutredningen anslöt sig också till Energinätsutredningens

förslag om förtida delning. För det fall förslaget om förtida delning inte

genomfördes lämnade Nätanslutningsutredningen ytterligare ett förslag

som innebar efterhandsdelning.

Svenska kraftnät fick, bl.a. som ett resultat av de förslag som lämnats

av Nätanslutningsutredningen, av regeringen i uppdrag att utreda och ge

förslag på hur förstärkningar av nätet för att främja utbyggnaden av

förnybar elproduktion ska kunna underlättas. Svenska kraftnät har

redovisat uppdragen i två rapporter under 2009.

9.2 Överväganden

Regeringens bedömning: Ett vidareutvecklat system med s.k. förtida

delning av nätförstärkningskostnaden för storskaliga produktions-

anläggningar för förnybar el bör införas i syfte att en elproducent

endast ska betala en sådan del av den totala kostnaden för den

nödvändiga nätförstärkningen som motsvarar varje producents andel

av den totala anslutningskapaciteten. Åtgärder och förslag bör utredas

vidare av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet.

Rapporternas förslag: Svenska kraftnät har i sina rapporter Tröskel-

effekter och förnybar energi (dnr 1495/2008/AN46 och dnr 2009/1306)

som redovisats under 2009 föreslagit åtgärder som syftar till att

risktagandet lyfts bort från elnätsföretagen genom att Svenska kraftnät

ger ett lån som finansierar den del av anslutningen som ännu inte har

tagits i anspråk av tillkommande producenter. Genom förslaget skulle

tröskeleffekten minskas eller undanröjas helt genom en s.k. förtida

delning av anslutningskostnaden. Detta sker genom att tillkommande

producenter som ansluter sig till nätet endast ska betala för den del av

den totala kostnaden för den nödvändiga nätförstärkningen som

motsvarar varje producents andel av den totala anslutningskapaciteten.

Förslaget innebär att tröskeleffekterna för utbyggnaden av förnybar el-

produktion minskas genom att risktagande lyfts bort från elnätsföretagen

vid stora nätförstärkningar. Det skulle ske genom ett lån som finansierar

dels den del av nätförstärkningen som elnätsföretaget inte har nytta av

direkt, dels den del som ännu inte tagits i anspråk av tillkommande

producenter. Tillkommande elproducenter betalar sedan när de ansluter

sin andel av den totala kostnaden för nätförstärkningen i förhållande till

sin nominella installerade effekt. På samma sätt betalar elnätsföretaget

sin del för de regionnätsförstärkningar som kommer elnätsföretaget till

godo senare.

Prop. 2009/10:128

66

Anslutningslånet föreslås beslutas av särskilt utsedd beslutsmyndighet

som också i övrigt bör handlägga frågor enligt den föreslagna lagen om

lån m.m. för anslutning av förnybar elproduktion samt utöva tillsyn. Lån

föreslås lämnas endast för anslutning av elproduktionsanläggningar som i

sin helhet är berättigade till elcertifikat och som har en sammanlagd

installerad nominell aktiv effekt som överstiger 100 megawatt (MW). Ett

kriterium föreslås också vara att anläggningar med en nominell effekt

motsvarande minst 30 procent av kapaciteten för nätförstärkningen ska

ha tecknat anslutningsavtal med nätföretaget. Dessa ska också ha åtagit

sig att erlägga 10 procent av sin del av nätförstärkningskostnaden till

nätföretaget, eller direkt till Svenska kraftnät om kostnaden enbart avser

stamnätsförstärkningar.

När det gäller vindkraft föreslås därutöver gälla att anläggningarna

ligger inom ett riksintresseområde för vindbruk och är belägna inom ett

av kommunen i översiktsplan utpekat område lämpligt för vindbruk. Om

så inte är fallet ska producenten visa att området är lämpligt sett från

fysisk planeringssynpunkt. Inom det område som befunnits vara lämpligt

ska ytan med en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per sekund vara

stor nog att rymma en samlad vindkraftinstallation av nationell betydelse

(minst 100 MW).

Kostnaderna för förslaget i form av kapitalförluster, räntor och

administrativa omkostnader föreslås bli bekostade genom införandet av

en särskild nätförstärkningsavgift som årligen ska betalas av Svenska

kraftnäts nätkunder, dvs. de som innehar elproduktionsanläggningar

anslutna till stamnätet eller innehar nätkoncession och har ledningar

anslutna till stamnätet, i förhållande till det antal kilowattimmar som

matats in på eller tagits ut från stamnätet. Ett genomförande av förslaget

skulle även föranleda en anmälan om statligt stöd enligt fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har i stort varit positiva till

förslaget. Energimyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting,

Oberoende Elhandlare, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Statens

jordbruksverk tillstyrker förslaget. Kammarrätten i Stockholm ifråga-

sätter nödvändigheten av de ändringar som föreslås avseende nättariffer i

ellagen eftersom principen om förtida delning tillämpas redan i dag inom

ramen för det befintliga regelverket. Kammarrätten förordar att Svenska

kraftnät både bör bereda och besluta i ärenden enligt den föreslagna

lagen om lån då ett system med flera inblandade myndigheter riskerar att

bli rörigt. Statskontoret anser att det är svårt att bedöma lämpligheten i

Svenska kraftnäts organisationsförslag.

Prop. 2009/10:128

67

Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att villkoren för stödet inte bör

vara alltför generösa eftersom det finns en risk att anslutningskapaciteten

byggs ut i en alltför snabb takt vilket innebär att staten står för över-

kapaciteten. ESV bedömer vidare att den föreslagna nätförstärknings-

avgiften kan vara en skatt. Skatteverket anser att förslagen inte berör

frågor inom beskattningsområdet och lämnar därför inga synpunkter på

förslaget.

Energimarknadsinspektionen anser att konsekvenserna av Svenska

kraftnäts förslag behöver utredas vidare innan det läggs till grund för ny

lagstiftning särskilt vad det gäller delning av kostnader, prövning av

anslutningsavgifter, prioriterad anslutning, effekter på tröskeleffekten,

effekter på befintliga producenter av förnybar el, objektivitet och icke-

diskriminering. Energimarknadsinspektionen anser också att det finns

behov att ta fram ett enklare stödsystem.

Svensk Energi och Svensk Vindenergi anser att det årliga lånetaket

initialt bör vara högre för att möta ett stort uppdämt behov. Svensk

Energi och Svensk Vindenergi anser att det bör vara möjligt att efter

särskild prövning bevilja lån till områden med lägre sammanlagd effekt

än den föreslagna nivån, större än 100 MW. Svensk Energi och Svensk

Vindenergi anser även att det bör utredas om en liknande modell skulle

kunna underlätta etablerandet av mindre produktionsområden med en

omfattning om några tiotals megawatt där flera intressenter genomför en

successiv utbyggnad med anslutning till lokalnät eller underliggande

regionnät. Svebio anser att Svenska kraftnäts förslag utgör en rimlig

avvägning för att skapa rättvisa mellan olika nya aktörer och slippa

tröskeleffekter. Det alternativ som bör prövas är att staten genom direkta

bidrag stöttar en utbyggnad av det storskaliga nätet. Det bör övervägas

om nivån på den minsta storleken för att ett projekt ska kunna ta del av

anslutningslån skulle kunna sättas lägre, exempelvis till 50 MW. Detta

eftersom det i framtiden kan förväntas att bioraffinaderier med

elproduktion på effektnivån 50 MW kommer att placeras vid sidan av

befintlig storskaliga nät. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

(SERO), Svensk Vindkraftförening (SVIF) och Svensk Vattenkraft-

förening (SVAF) anför i sitt gemensamma yttrande att kravet på att

anläggningar ska ha en kapacitet större än 100 MW för att elnätsföretag

ska vara berättiga att få lån från fonden innebär att enbart ett litet antal

storprojekt blir aktuella. Föreningarna anser att det är lika angeläget att

även mindre projekt berättigar elnätsföretag att få lån och anser att den

nedre storleksgränsen bör tas bort.

Svenskt Näringsliv anser att förslaget inte i tillräcklig grad behandlar

konsekvensen av att elkunden ska bära kostnaden i form av höjd nättariff

eller nätförstärkningsavgift och vill understryka att vissa elkunder kan

drabbas hårt. Svenskt Näringsliv efterfrågar en konsekvensbedömning av

vilken effekt förslaget skulle kunna få på företagens globala konkurrens-

kraft.

Prop. 2009/10:128

68

Skälen för regeringens bedömning

Tröskeleffekter och utbyggnaden av förnybar elproduktion

Regeringens förslag om ett nytt mål för ökningen av den förnybara el-

produktionen om 25 TWh till år 2020 jämfört med läget år 2002 väntas

innebära en ökad utbyggnad av framför allt vindkraft de kommande åren.

En nationell planeringsram för vindkraft har också fastställts till

motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, varav 20

TWh till lands och 10 TWh till havs, se proposition En sammanhållen

klimat- och energipolitik

– Energi (prop. 2008/09:163). Energi-

myndigheten har angivit 423 områden i 20 län som riksintressen för

vindbruk. Detta innebär att det kan väntas en vindkraftsutbyggnad som är

spridd över hela landet. Det är emellertid en fråga för enskilda aktörer att,

utifrån marknadsförutsättningarna, göra en bedömning av var och i

vilken takt utbyggnaden ska ske.

Många av de anläggningar för förnybar elproduktion, framför allt

vindkraftsparker, som i dag byggs och planeras är förlagda till gles-

befolkade områden med låg elförbrukning. En ökad utbyggnad av

vindkraftsparker framöver kommer därför att medföra ett behov av ökad

överföringskapacitet i både region- och stamnäten. Svenska kraftnät

arbetar aktivt med att planera och bygga ut stamnätet för att möta den

kommande vindkraftsutbyggnaden. En stor del av utbyggnaden kommer

att kunna hanteras inom ramen för dagens regelverk för anslutning och

kostnadsfördelning. En stor utmaning är dock osäkerheten kring var

vindkraften i Sverige kommer att etableras, då det är ett stort antal

aktörer som projekterar för utbyggnad av vindkraft. Många andra

faktorer påverkar också när och var etablering sker, såsom tillstånds-

givning, kostnadsutvecklingen för vindkraftverk samt prisutvecklingen

på el och elcertifikat. Tröskeleffekten uppstår främst i de områden som i

dag saknar ledig överföringskapacitet och där ett större antal vindkrafts-

projektörer planerar för etablering. Problemet med tröskeleffekten har

funnits under lång tid men har fått förnyad aktualitet i samband med den

kommande stora utbyggnaden av förnybar elproduktion. Frågan om hur

nätförstärkningskostnaden respektive risken kan fördelas på ett

annorlunda sätt mellan tillkommande elproducenter i ett område jämfört

med i dag har också varit föremål för tidigare utredningar. Dessa

utredningar har tagit fram förslag som bedömts kräva ytterligare analyser

och utredning.

Förtida delning av nätförstärkningskostnaden

Den förtida delningen bör enligt Svenska kraftnäts förslag ske genom att

tillkommande producenter som ansluter sig till nätet ska betala endast för

den del av den totala kostnaden för den nödvändiga nätförstärkningen

som motsvarar varje producents andel av den totala anslutnings-

kapaciteten.

Prop. 2009/10:128

69

Som Kammarrätten i Stockholm har påpekat tillämpas redan i dag

principen om förtida delning inom ramen för det befintliga regelverket.

En förutsättning är emellertid att det med relativt stor säkerhet kan be-

dömas om ytterligare anslutningar till elnätet kommer att ske inom över-

skådlig tid. Det finns i dag inte heller kriterier för under vilka förutsätt-

ningar som en förtida delning ska tillämpas vid större utbyggnader av

region- och stamnät som föranleds av t.ex. utbyggnad av vindkrafts-

parker. Det finns därför skäl att, med utgångspunkt i vad Svenska kraft-

nät har föreslagit, överväga en utvidgad tillämpning av principen när det

gäller anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion.

Behov av ytterligare utredning

Regeringen bedömer att ett vidareutvecklat system med s.k. förtida

delning av nätförstärkningskostnaden för storskaliga produktions-

anläggningar för förnybar el bör införas i syfte att tydliggöra hur stor

andel av denna kostnad som bör belasta respektive elproducent som har

nytta av nätförstärkningen. Åtgärder och förslag behöver dock utredas

vidare. I detta arbete utgör Svenska kraftnäts rapporter om tröskeleffekter

ett underlag.

Som framförts av några remissinstanser finns behov av att närmare ut-

reda konsekvenserna av Svenska kraftnäts förslag bl.a. i fråga om förfa-

randet hos de berörda myndigheterna, utformningen av den förtida

delningen, hur den ekonomiska risken bör hanteras samt kriterierna för

prioriterad anslutning samt objektivitet och icke-diskriminering. Även

frågorna kring eventuellt behov av finansiering samt ett sådant systems

förhållande till reglerna om statligt stöd i fördraget om Europeiska

unionens funktionssätt bör utredas vidare. Ett förslag till åtgärder bör

utarbetas av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet.

10 Konsekvensanalys

10.1 Konsekvenser för myndigheter

Energimyndigheten

Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om användning

och tillförsel av energi. Myndigheten ska verka för att på kort och lång

sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden

konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten ska vidare inom sitt

verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar energianvändning

och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en låg negativ

inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till

omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Stränga krav ska

ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid omvandling och

utveckling av all energiteknik.

Regeringen aviserar i denna proposition att Energimyndigheten ska få

ett huvudansvar att följa upp genomförandet av förnybartdirektivet och

bidra med underlag för den rapportering som ska lämnas in för första

gången den 31 december 2011 och därefter vartannat år.

Prop. 2009/10:128

70

Energimyndigheten ansvarar sedan tidigare för huvuddelen av de

åtgärder som bedrivs för att främja en ökning av användning av förnybar

energi. Genomförandet av detta direktiv kommer att innebära utökade

uppgifter för framför allt Energimyndigheten, Boverket och Svenska

kraftnät. Energimyndigheten är den myndighet som berörs mest. Ett antal

utredningsuppdrag som ligger inom Energimyndighetens ansvarsområde

aviseras i föreliggande proposition, bl.a. vad gäller åtgärder för att öka

andelen energi från förnybara energikällor i bebyggelsen tillsammans

med Boverket samt förslag till ett nationellt samordnat system för

certifiering, besiktning (kontrollorgan) eller motsvarande kvalifikations-

system för installatörer av små anläggningar baserade på förnybar energi

tillsammans med Boverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk

kontroll (SWEDAC). Direktivets rapporteringskrav ställer vidare nya

krav på uppföljning och utvärdering för att få underlag om utvecklingen i

förhållande till de uppsatta målen.

Förnybartdirektivet ställer krav på vägledning till alla relevanta

aktörer, särskilt planerare och arkitekter, så att de kan överväga den

optimala kombinationen av energi från förnybara energikällor samt krav

på information till medborgarna om fördelarna med att utveckla och

använda energi från förnybara energikällor. Energimyndigheten kommer

att ansvara för att tillsammans med övriga berörda myndigheter säker-

ställa att alla relevanta aktörer ges vägledning om hur förnybara energi-

källor kan utnyttjas vid planering, utformning, byggnation och

renovering av industri- och bostadsområden. Energimyndigheten

kommer även att ansvara för att ta fram och tillgängliggöra information,

vägledning och utbildning för att informera allmänheten om fördelarna

med att utveckla och använda energi från förnybara energikällor.

Energimyndigheten kommer att vara tillsynsmyndighet enligt den nya

lagen om ursprungsgarantier för el och utöva tillsyn över efterlevnaden

av lagen och av de föreskrifter som ska tas fram i anslutning till lagen.

Energimyndighetens uppgift som tillsynsmyndighet enligt den nya lagen

om ursprungsgarantier innebär mer omfattande handläggningsuppgifter

än motsvarande uppgift enligt den befintliga lagen om ursprungsgarantier

för förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel.

Energimyndigheten ska handlägga ansökningar från elproducenter om

att få en ursprungsgaranti utfärdad. Om Energimyndigheten finner att

elproducenten uppfyller kraven för att få en ursprungsgaranti ska

myndigheten fatta beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Tillsynsmyndigheten ska meddela kontoföringsmyndigheten om ett

beslut att få rätt till tilldelning av ursprungsgarantier och överföra de

uppgifter i producentens ansökan som är nödvändiga för utfärdandet av

ursprungsgarantin. Tillsynsmyndigheten ska också utöva tillsyn över att

elproducenter som ansöker om ursprungsgarantier lämnar korrekta upp-

gifter för att tilldelas ursprungsgarantier och får rätt att återkalla ett beslut

om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt de förutsättningar som

anges i lagen.

Energimyndigheten kommer vid införandet av det nya ursprungs-

garantisystemet att behöva ta fram nya rutiner, föreskrifter och IT-stöd.

Vid övergången kommer också en anpassning till det nya regelverket

behöva ske för anläggningar som i dag tilldelas ursprungsgarantier.

Energimyndigheten bedöms också behöva avsätta ökade personalresurser

för det löpande arbetet med ursprungsgarantisystemet och för ökade

informationsinsatser gentemot elproducenterna. Detta bedöms inte

påverka Energimyndighetens totala resursbehov, utan kan ske genom

omprioriteringar inom myndighetens verksamhet.

Prop. 2009/10:128

71

Regeringens sammantagna bedömning är att tillkommande arbets-

uppgifter till följd av direktivets krav kräver ett antal årsarbetskrafter

men kan finansieras inom befintliga ekonomiska ramar.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät kommer att få i uppgift att vara kontoföringsmyndighet

enligt den nya lagen om ursprungsgarantier för el. Uppgifterna som

kontoföringsmyndighet enligt den nya lagen är mer omfattande än vad

Svenska kraftnät i dag har som garantimyndighet enligt lagen om

ursprungsgarantier för förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel. Den

största förändringen är att kontoföringsmyndigheten får ansvaret för att

föra ett register över ursprungsgarantier och att utfärda, överföra och

registrera ursprungsgarantier elektroniskt. Ytterligare en förändring är att

alla slags elproduktionsanläggningar kan ansöka om att få ursprungs-

garantier utfärdade vilket kan leda till en ökad efterfrågan.

Svenska kraftnäts befintliga IT-system behöver utvecklas alternativt

ersättas av ett nytt IT-system för kontoföringen av ursprungsgarantier.

Nya rutiner avseende ursprungsgarantier behöver även utarbetas och fler

personresurser behöver avsättas för information och administration av

ursprungsgarantisystemet. Svenska kraftnäts löpande kostnader för

utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier kommer att

finansieras genom en avgift enligt de närmare föreskrifter som

regeringen kommer att meddela.

Energimarknadsinspektionen

Förslagen rörande nättillträde (kapitel 8) innebär att nätmyndigheten,

Energimarknadsinspektionen, får ett något utökat tillsynsansvar.

Regeringen bedömer att detta kan hanteras inom befintliga ekonomiska

ramar.

Boverket

Förnybartdirektivet innehåller en del bestämmelser som syftar till att öka

andelen förnybar energi i bebyggelsen. I propositionen aviseras ett antal

utredningsuppdrag som ligger inom Boverkets ansvarsområde. Bland

annat aviseras uppdrag om att ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att

öka andelen energi från förnybara energikällor i byggsektorn, uppdrag

om att utreda hur genom byggregler och byggnormer, eller på andra sätt

med motsvarande verkan, miniminivåer av förnybar energi kan ställas

som krav där så är lämpligt i nya byggnader och i befintliga byggnader

som genomgår betydande renoveringar samt uppdrag om att utforma

Pr

rekommendationer vid planering m.m. Regeringen bedömer att

uppdragen kan hanteras inom befintlig ekonomisk ram.

op. 2009/10:128

72

SWEDAC

I propositionen aviserar regeringen ett uppdrag som berör SWEDAC

gällande ett nationellt samordnat system för certifiering, besiktning

(kontrollorgan) eller motsvarande kvalifikationssystem för installatörer

av små anläggningar baserade på förnybar energi i samråd med Boverket

och Energimyndigheten. Systemet ska vara tillgängligt senast den

31 december 2012. Regeringen bedömer att uppdragen kan hanteras

inom befintlig ekonomisk ram.

10.2 Ekonomiska konsekvenser

Statsfinansiella konsekvenser

Enligt den svenska prognosen över andelen förnybar energi görs

bedömningen att Sverige kommer att nå en andel på 50,2 procent år

2020. Om prognosen slår in innebär det att Sverige når över det mål som

ålagts i direktivet. Förnybartdirektivet möjliggör att detta överskott kan

överlåtas till ett eller flera länder som bedöms ha ett underskott. Det

samma gäller det överskott som prognostiseras för åren fram till 2020.

Regeringen anser att möjligheterna till att överlåta ett statistiskt överskott

till andra länder bör kunna tas till vara. Därmed kan också intäkter till

staten genereras. Det är i dag oklart hur stora värden det kan handla om.

Regeringen avser att analysera vidare de juridiska och statsfinansiella

aspekterna av ett sådant utnyttjande.

Konsekvenser för företag

Propositionen innehåller inget färdigt förslag på ett nationellt samordnat

system för certifiering, besiktning (kontrollorgan) eller motsvarande

kvalifikationssystem för installatörer av utrustning av små anläggningar

baserade på förnybar energi som direktivet ställer krav på utan endast ett

uppdrag till berörda myndigheter att komma med ett förslag till hur ett

sådant system ska utformas. I utformningen av det uppdraget är det

viktigt att frågan om konkurrensvillkor för små och medelstora företag

samt regelförenklingsperspektivet beaktas.

Den föreslagna lagen om ursprungsgarantier innebär att alla el-

producenter får en möjlighet att ansöka om ursprungsgarantier för den el

de producerar. Att ansöka om en ursprungsgaranti är frivilligt. Den

administration som en ansökan om ursprungsgarantier innebär vägs upp

av de fördelar som en elproducent kan få av utfärdade ursprungs-

garantier. Exempelvis kan en elproducent i dag få ett högre försäljnings-

pris för förnybar el jämfört med el producerad från fossila energikällor.

De uppgifter som lämnats vid en tidigare ansökan om godkännande för

tilldelning av elcertifikat torde också kunna användas vid ansökan om

ursprungsgarantier. Uppgiftslämnandet i samband med godkännande av

anläggningar för tilldelning av ursprungsgarantier bör därför kunna

begränsas. De uppgifter som sedan tidigare finns hos tillsyns-

myndigheten ska inte behöva lämnas på nytt. Detta med syfte att

minimera den administrativa bördan för anläggningsinnehavarna.

Prop. 2009/10:128

73

Förslagen angående nättillträde innebär nya ålägganden för el-

respektive gasnätsföretagen. Elnätsföretagen ska ange tidsplaner för

anslutning av elproduktionsanläggningar och offentliggöra principer för

hur kostnaderna för teknisk anpassning ska fördelas vid anslutning till

elnätet. Innehavaren av en naturgasledning ska offentliggöra de metoder

som används för att utforma avgifter för anslutning.

Förslagen innebär vissa ytterligare administrativa kostnader för elnäts-

företagen. Ett elnätsföretag driver dock sin verksamhet med nät-

koncession, vilket innebär att företaget i princip har ett legalt monopol.

Detta får till följd att de ökade administrativa kostnaderna inte påverkar

elnätsföretagets avkastning totalt sett, eftersom företaget har rätt att slå ut

kostnaderna på samtliga kunder inom ett redovisningsområde.

Förslaget som berör gasnätsföretagen avser offentliggörande av

uppgifter som gasnätföretagen redan i dag bör ha framtagna. Regeringens

bedömning är därför att kostnaderna för offentliggörande bör vara

marginella.

El- och gaskunder samt allmänheten

Elkunderna påverkas positivt av den nya föreslagna lagen om ursprungs-

garantier av el. Genom lagen läggs förutsättningar fast för att fastställa

elens ursprung på ett tillförlitligt sätt, och därigenom kan elkunderna

erbjudas att köpa el av ett visst säkerställt ursprung, t.ex. förnybar el eller

högeffektiv kraftvärmeel.

Förslagen rörande nättillträde kan leda till högre nättariffer för

kunderna på elnäten eftersom elnätsföretagen har rätt att ta ut de nya

administrativa kostnaderna genom sina överföringsavgifter. Kostnaden

torde dock bli ytterst marginell för den enskilda kunden, eftersom

kostnaderna kommer att slås ut på samtliga kunder inom ett

redovisningsområde. Detsamma torde gälla för förslaget som berör

kunderna på gasnäten. Även dessa kunder kan komma att få en ytterst

marginellt höjd nättariff.

Domstolarna

Enligt den föreslagna lagen om ursprungsgarantier får tillsyns-

myndighetens beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier och

beslut om återkallelse av sådana beslut överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till

kammarrätten. Inga ärenden avseende ursprungsgarantier enligt lagen

(2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och

förnybar el har hittills överklagats. Även om den föreslagna lagen

innebär en annan hantering än i dag så ändras inte systemet på ett sådant

sätt att det finns skäl att tro att antalet överklagade ärenden ska förändras

i någon större utsträckning. Fler elproducenter får visserligen möjlighet

Prop. 2009/10:128

74

att ansöka om ursprungsgarantier men de bedömningar som tillsyns-

myndigheten ska göra kommer även fortsättningsvis att vara av enkel

beskaffenhet. Ärendetillströmningen i domstolarna förväntas bli

marginell.

När det gäller ändringarna i ellagen och naturgaslagen i anledning av

artikel 16 i förnybartdirektivet, kommer Energimarknadsinspektionen att

utöva tillsyn över efterlevnaden av de nya bestämmelserna.

Inspektionens tillsynsbeslut kan överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Det saknas i nuläget anledning att anta att något större antal

tillsynsbeslut kommer att meddelas. Eventuella överklaganden av sådana

beslut torde vidare avse begränsade frågeställningar, t.ex. huruvida ett

elnätsföretag lämnar tidsplaner på föreskrivet sätt.

Under dessa förutsättningar bedömer regeringen att några ytterligare

resurser inte behöver tillföras Sveriges Domstolar med anledning av

lagförslagen.

Övriga konsekvenser

Regeringen bedömer att förslagen saknar betydelse för den kommunala

självstyrelsen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, syssel-

sättning och offentlig service i olika delar av landet, jämställdheten

mellan kvinnor och män samt möjligheterna att nå de integrations-

politiska målen.

Direkta effekter på sysselsättning är inte att förvänta i och med

genomförandet av direktivet. Indirekt skapas dock stora möjligheter till

sysselsättning via ökad användning av förnybar energi inte minst runt om

i landet i områden med relativt svag arbetsmarknad. Det kan röra sig om

exempelvis ökat uttag av biobränsle och byggnation eller drift och

underhåll av vindkraftsparker.

11 Författningskommentarer

Prop. 2009/10:128

75

11.1 Förslaget till lag om ursprungsgarantier för el

1 §

Av paragrafen framgår syftet med lagen som är att säkerställa att el-

producenter kan få ursprungsgarantier utfärdade för den el som

produceras. Denna rätt har sin motsvarighet i 1 § lagen (2006:329) om

ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Den

föreslagna lagen innebär dock att rätten till ursprungsgarantier gäller för

produktion av all el, oavsett energikälla. Begreppet ursprung omfattar i

det här sammanhanget alla egenskaper som den producerade elen har,

således även egenskaperna hos högeffektiv kraftvärmeel.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.1 under rubriken Rätt till ursprungs-

garantier för all elproduktion.

2 §

I paragrafen definieras vad som avses med en ursprungsgaranti och vad

syftet med garantin är. Ursprungsgarantins syfte är att garantera

ursprunget på den el som en elleverantör ska lämna uppgift om enligt

8 kap. 12 § ellagen (1997:857). I 8 kap. 12 § ellagen anges att elleveran-

törer, på eller i samband med fakturor avseende försäljning av el och i

reklam som vänder sig till elanvändare, ska lämna uppgift om varje

enskild energikällas andel av den genomsnittliga sammansättning av

energikällor som använts för att framställa den el som elleverantören

sålde under närmast föregående kalenderår.

Paragrafen behandlas i avsnitt.7.2.3 under rubriken Användning och

annullering av ursprungsgarantier.

3 §

En ursprungsgaranti avser en viss mängd el och för att säkerställa

tillförlitligheten i systemet måste den mätas och rapporteras. Regleringen

motsvarar den som finns i dag. Bestämmelsen i 6 § lagen om ursprungs-

garantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el är dock utförligare

än i den föreslagna lagen där det endast anges att mätning och

rapportering ska ske till den myndighet som regeringen bestämmer

(kontoföringsmyndigheten). Skälet för detta är att mer detaljerade före-

skrifter för mätning och rapportering kommer att meddelas av regeringen

i en förordning om ursprungsgarantier.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.2 under rubriken Förutsättningar för

utfärdande av ursprungsgarantier.

4 §

Av förnybartdirektivet framgår att en ursprungsgaranti bara får utfärdas

för samma energienhet en gång. Syftet är att garantierna inte ska räknas

dubbelt. Den paragraf som föreslås i den nya lagen innebär en förändring

i förhållande till gällande bestämmelser i lagen om ursprungsgarantier för

högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Av författningskommentaren

till 3 § i den sistnämnda lagen framgår att om el har producerats med

användning av både högeffektiv kraftvärme och förnybara energikällor

kan en elproducent begära att få både en ursprungsgaranti för förnybar el

och en ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel utfärdad för samma

mängd el. Detta ska inte längre vara möjligt. Om en energienhet

exempelvis produceras i ett högeffektivt kraftvärmeverk som eldas med

förnybara bränslen ska bara en ursprungsgaranti utfärdas per megawat-

timme el.

Prop. 2009/10:128

76

Mängden el som en ursprungsgaranti får omfatta framgår av förnybart-

direktivet men gäller generellt för ursprungsgarantier, oavsett hur eller

från vilken energikälla som elen produceras.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.2 under rubriken Förutsättningar för

utfärdande av ursprungsgarantier.

5 §

För att förhindra dubbelräkning och missbruk av systemet med

ursprungsgarantier ska varje ursprungsgaranti ha ett unikt identifierings-

nummer. Kravet framgår av förnybartdirektivet där också minimikraven

på vilka uppgifter som en ursprungsgaranti för övrigt ska innehålla

räknas upp. I kraftvärmedirektivet finns också specifika krav på innehåll

för ursprungsgarantier för el som produceras med högeffektiv kraft-

värme. Direktivens krav i denna del kommer att genomföras genom

bestämmelser i en förordning om ursprungsgarantier som regeringen har

för avsikt att utfärda.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.2 under rubriken Förutsättningar för

utfärdande av ursprungsgarantier.

6 §

I paragrafen anges när en ursprungsgaranti ska annulleras. Den ska

annulleras när den har använts av elleverantören för att ange elens

ursprung enligt reglerna för ursprungsmärkning som finns i 8 kap. 12 §

ellagen (1997:857). Om den inte har använts för detta syfte inom tolv

månader från och med produktionen av den energienhet som ursprungs-

garantin avser ska den också annulleras. Sistnämnda tidsperiod framgår

av förnybartdirektivet men ska gälla generellt för alla ursprungsgarantier,

dvs. oavsett från vilken energikälla som elen produceras. Garantin är

således en färskvara.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.3 under rubriken Användning och

annullering av ursprungsgarantier.

7 §

Direktivet anger att medlemsstaterna ska säkerställa att ursprungs-

garantier kan utfärdas, överföras och annulleras elektroniskt. Ett register

över ursprungsgarantierna är således centralt för hanteringen. Registret

kan komma att innehålla information om kontaktpersoner hos el-

producentföretag eller om fysiska personer som äger mindre

elproduktionsanläggningar. Om så är fallet ska bestämmelserna i person-

uppgiftslagen (1998:204) tillämpas.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.6 under rubriken Register över

ursprungsgarantier.

8 §

Prop. 2009/10:128

77

Beträffande förfarandet anges att ursprungsgarantier ska utfärdas, över-

föras och annulleras elektroniskt. Kravet finns i förnybartdirektivet men

avser alla ursprungsgarantier.

9 §

I paragrafen fastställs att det är den myndighet som regeringen

bestämmer (tillsynsmyndigheten) som ska pröva frågor om rätt till

tilldelning av ursprungsgarantier.

Det är på producentens begäran som en ursprungsgaranti ska utfärdas. I

detta avseende sker ingen ändring jämfört med gällande bestämmelser i

lagen om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar

el. I förslaget till ny lag är dock utformningen en annan och begreppet

anmälan har bytts ut mot ansökan.

Producenten ska skriftligen göra en ansökan till myndigheten.

Begreppet skriftligen omfattar elektroniska ansökningar. Tillsyns-

myndigheten ska fatta beslut efter att ha kontrollerat de uppgifter som

producenten har lämnat i sin ansökan. Framför allt torde det bli frågan

om den uppgivna energikällan är den som ligger till grund för

produktionen av el som myndigheten kommer att få granska närmare.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.5 under rubriken Förfarandet och har

utformats i enlighet med vad Lagrådet har angett i sitt yttrande.

10 §

Av paragrafen framgår att det är kontoföringsmyndigheten som utfärdar,

överför och annullerar ursprungsgarantier.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.5 under rubriken Förfarandet och har

utformats i enlighet med vad Lagrådet har angett i sitt yttrande.

11 §

Tillsynsmyndigheten ska meddela kontoföringsmyndigheten när beslut

om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier har fattats. Inom ramen för

elcertifikatsystemet finns det redan i dag rutiner för elektronisk över-

föring av uppgifter mellan tillsynsmyndigheten och kontoförings-

myndigheten.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.5 under rubriken Förfarandet.

12 §

Ursprungsgarantier kommer att överföras mellan olika innehavare. Det är

exempelvis elproducenten som ska begära ursprungsgarantin men det är

elleverantören som kommer att använda den. Det är på skriftlig begäran

av den som är antecknad som innehavare i registret över ursprungs-

garantier som kontoföringsmyndigheten ska registrera en överföring till

en annan innehavare. Om någon annan än den som är antecknad som

innehavare i registret begär överföring av en ursprungsgaranti får

kontoföringsmyndigheten registrera överföringen endast om innehavaren

lämnat sitt godkännande. En medverkan från den som är registrerad som

innehavare krävs således alltid.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.5 under rubriken Förfarandet och har

utformats i enlighet med vad Lagrådet har angett i sitt yttrande.

13 §

Prop. 2009/10:128

78

Det är den som är antecknad som innehavare i registret över ursprungs-

garantier som skriftligen ska begära att en ursprungsgaranti ska

annulleras efter att den har använts för sitt syfte enligt 2 §. Det kan före-

komma att ursprungsgarantin inte har använts inom tolv månader från

och med produktionen av den energienhet som ursprungsgarantin avser

och att någon begäran om annullering således inte kommer in inom den

tidsperioden. I sådana fall ska myndigheten annullera ursprungsgarantin.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.5 under rubrik Förfarandet.

14 §

Förnybartdirektivet anger att medlemsstaterna i Europeiska unionen ska

erkänna varandras ursprungsgarantier. En medlemsstat får, enligt direk-

tivet, endast vägra att erkänna en annan medlemsstats ursprungsgaranti

om det finns välgrundade skäl att ifrågasätta dess riktighet, tillförlitlighet

och trovärdighet. Om en medlemsstat vägrar att erkänna en annan

medlemsstats ursprungsgaranti ska den medlemsstat som vägrar erkänna

ursprungsgarantin underrätta Europeiska kommissionen och ange varför

ursprungsgarantin inte kan erkännas. I de svenska bestämmelserna är

utgångspunkten att ursprungsgarantierna ska erkännas mellan medlems-

staterna om trovärdigheten inte kan ifrågasättas och detta bör omfatta alla

ursprungsgarantier. Skyldigheten att göra en anmälan till Europeiska

kommissionen bör däremot bara gälla ursprungsgarantier för förnybar el

och högeffektiv kraftvärmeel mot bakgrund av att det endast är i dessa

fall som kommissionen har en möjlighet att agera enligt vad som anges i

förnybartdirektivet och kraftvärmedirektivet.

Det är tillsynsmyndigheten som inom ramen för tillsynen bör

kontrollera att en ursprungsgaranti som överförts till Sverige är riktigt

utfärdad i en annan medlemsstat. Om tillsynsmyndigheten finner att det

finns skäl att tvivla på riktigheten hos en ursprungsgaranti ska myndig-

heten fatta beslut om att garantin inte ska erkännas och underrätta

Europeiska kommissionen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.7 under rubriken Tillsyn, avgifter

och överklagande m.m.

15 §

Tillsynen ska omfatta efterlevnaden av lagen, liksom av de föreskrifter

som meddelats i anslutning till lagen. Den nya bestämmelsen omfattar

således fler områden än i den gällande lagen om ursprungsgarantier för

högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el enligt vilken tillsynen endast

omfattar att de uppgifter som producenten lämnat överensstämmer med

produktionen. I praktiken torde det vara denna fråga som även framöver

kommer att dominera vid tillsynsmyndighetens arbete. Det finns dock

även andra frågor som bör omfattas av tillsynen, exempelvis frågan om

en annan medlemsstats ursprungsgaranti är riktigt utfärdad, se vidare

kommentaren till 14 §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.7 under rubriken Tillsyn, avgifter

och överklagande m.m.

16 §

Prop. 2009/10:128

79

I paragrafen regleras att tillsynsmyndigheten ska ha rätt att på begäran få

ta del av upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Motsvarande bestämmelse finns i 9 § tredje stycket lagen om ursprungs-

garantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Bestämmelsen är

dock utförligare i den nu föreslagna lagen genom att tillsynsmyndigheten

även på begäran ska få tillträde till produktionsanläggningar samt lokaler

och områden som hör till sådana anläggningar. Mot bakgrund av att

tillsynen först och främst kommer att omfatta produktionen av el är det

viktigt att tillsynsmyndigheten kan få tillträde till anläggningen för att

kontrollera de uppgifter som elproducenten har lämnat. Begäran ska

göras till elproducenten. Myndigheten har ingen rätt att få tillträde till

bostäder. Om producenten inte lämnar de upplysningar, handlingar eller

det tillträde till produktionsanläggningen som krävs för att tillsyns-

myndigheten ska kunna utöva tillsyn ska tillsynsmyndigheten kunna

återkalla ett beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt vad

som anges i 17 §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.7 under rubriken Tillsyn, avgifter

och överklagande m.m.

17 §

Paragrafen anger i vilka fall ett beslut om rätt till tilldelning av

ursprungsgarantier ska kunna återkallas. Tillsynsmyndigheten ska snarast

meddela kontoföringsmyndigheten när ett beslut om återkallelse har

fattats. Bestämmelsen har delvis sin motsvarighet i 9 och 10 §§ lagen om

ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Där

anges i korthet att tilldelning av ursprungsgarantier ska upphöra efter att

tillsynsmyndigheten har meddelat garantimyndigheten att de uppgifter

som producenten lämnat inte överensstämmer med producentens el-

produktion.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.7 under rubriken Tillsyn, avgifter

och överklagande m.m.

18 §

Paragrafens första stycke innebär ett strikt ansvar för staten, då någon

lider skada på grund av ett tekniskt fel i registret över ursprungsgarantier.

Vad som avses med tekniskt fel är sådana fel i såväl maskinvaran som

programvaran. Ersättningen kan, enligt andra stycket, jämkas om den

skadelidande har medverkat till skadan.

Regeringens avsikt är att peka ut den myndighet som ska företräda

staten i ärenden om ersättning för tekniskt fel i registret över ursprungs-

garantier i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadestånds-

anspråk mot staten.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.6 under rubriken Register över

ursprungsgarantier.

19 §

Utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier kommer att

vara förenat med kostnader för kontoföringsmyndigheten. Regeringen får

ett bemyndigande att meddela föreskrifter om kontoföringsmyndighetens

rätt att ta ut avgifter för hanteringen. Bemyndigandet har, i fråga om

avgift för utfärdande, sin motsvarighet i 11 § lagen om ursprungs-

garantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el.

Prop. 2009/10:128

80

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.7 under rubriken Tillsyn, avgifter

och överklagande m.m.

20 §

Vad som är förnybar energi och högeffektiv kraftvärme definieras i

kraftvärmedirektivet och förnybartdirektivet. Eftersom all producerad el

ska ingå i systemet med ursprungsgarantier kommer dock fler energi-

källor och produktionssätt än de som omfattas av direktiven att behöva

definieras. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,

föreslås därför få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om sådana

definitioner.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.1 under rubriken Rätt till ursprungs-

garantier för all elproduktion.

21 §

Beslut som kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol är tillsyns-

myndighetens beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt

9 § och beslut om återkallelse enligt 17 §. Några andra beslut ska inte

kunna överklagas enligt lagen. Uppräkningen är uttömmande. Mot

bakgrund av vad Lagrådet har anfört i sitt yttrande görs dock ett

förtydligande tillägg genom upplysningen i andra meningen. Den

föreslagna lagbestämmelsen är snävare i sin utformning än den som finns

i lagen om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar

el.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.7 under rubriken Tillsyn, avgifter

och överklagande m.m.

11.2 Förslaget till lag om ändringar i ellagen (1997:857)

4 kap. 12 §

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om skyldighet för en nät-

koncessionshavare att lämna uppgifter om tidsplaner till den som vill

ansluta en elproduktionsanläggning till en ledning eller ett ledningsnät.

De nya bestämmelserna har tillkommit mot bakgrund av artikel 16.5

första stycket b och c i förnybartdirektivet.

I första stycket finns en bestämmelse om en tidsplan för hand-

läggningen av ansökan om anslutning av en elproduktionsanläggning. En

sådan tidsplan ska lämnas i samband med att en begäran om anslutning

har kommit in till nätföretaget.

Av andra stycket framgår att när nätföretaget fullgör sin skyldighet

enligt 11 § första stycket att lämna uppgift om avgiften för att ansluta en

elproduktionsanläggning ska företaget även ange en tidsplan för anslut-

ningen. Enligt 11 § andra stycket ska uppgift om avgiften lämnas inom

skälig tid.

I tredje stycket finns en upplysning om att regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

utformningen av en tidsplan. Sådana föreskrifter kan avse hur planen ska

vara strukturerad och vilka uppgifter den ska innehålla. Detta bör ses mot

bakgrund av förnybartdirektivets krav att en tidsplan ska vara rimlig

m.m.

Prop. 2009/10:128

81

Lagrådet har anfört att bestämningen ”närmare” bör utgå. Regeringen

konstaterar att bestämningen sedan länge används i ett stort antal

författningar just för att markera att det som avses är verkställighets-

föreskrifter. Regeringen finner inte skäl att i detta fall avvika från eller

ändra den utformning av informationsbestämmelser som har blivit den

vanliga.

Några särskilda rättsverkningar är inte knutna till en tidsplan enligt

paragrafen. Det åligger emellertid nätmyndigheten att inom ramen för sin

tillsyn säkerställa att tidsplanerna motsvarar de kvalitetskrav som följer

av lagen och föreskrifter i anslutning till lagen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2.

4 kap. 13 §

I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om offentliggörande av

principer för kostnadsfördelning. Bestämmelsen ska ses mot bakgrund av

artikel 16.3 i förnybartdirektivet.

När det gäller frågan om vilka kostnader som omfattas av bestämmel-

sen kan vägledning hämtas i direktivet. Där anges som exempel

kostnader för nätanslutningar och nätförstärkningar och förbättrad drift

av nätet.

Av artikel 16.3 andra stycket framgår att principerna för kostnads-

fördelning ska baseras på objektiva, transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som tar särskild hänsyn till samtliga kostnader

och fördelar förknippade med anslutningen av dessa producenter till nätet

och de särskilda omständigheterna för producenter i avlägsna regioner

och i regioner med låg befolkningstäthet.

Att principerna för utformning av anslutningsavgifter ska svara mot

direktivets krav på icke-diskriminering följer redan av den svenska ellag-

stiftningen, som behandlar alla elproducenter lika. I 4 kap. 1 § andra

stycket anges sålunda att nättariffer, inbegripet anslutningsavgifter, ska

vara objektiva och icke-diskriminerande. Av fjärde stycket i samma

paragraf framgår att vid utformandet av anslutningsavgiften ska särskilt

beaktas anslutningspunktens geografiska läge och den avtalade effekten i

anslutningspunkten. En grundläggande princip för utformningen av

anslutningsavgifter är vidare att nätföretaget har rätt till ersättning endast

för skäliga kostnader för anslutningen (jfr prop. 1993/94:162 s. 58 f.). I

detta sammanhang beaktas också om utbyggnaden av nätet kommer

nätföretaget eller andra elkunder till godo. Avgiften ska sålunda

bestämmas på ett sådant sätt att kostnaderna för teknisk anpassning

fördelas mellan nätföretaget, den kund som begärt anslutningen och

andra elkunder.

Vid utarbetandet av de principer som anges i paragrafen måste

nätkoncessionshavaren beakta de gällande kraven på icke-diskriminering

och kostnadsskälighet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.3.

Prop. 2009/10:128

82

8 kap. 12 §

Genom det nya fjärde stycket genomförs förnybartdirektivs artikel 15.8.

Bestämmelsens utformning avser endast ursprungsgarantier för energi

från förnybara energikällor.

I femte stycket, som tidigare var fjärde stycket, införs en ändring som

innebär att även det nya fjärde stycket omfattas av bemyndigandet till

regeringen eller nätmyndigheten.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4

11.3 Förslaget till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

6 kap. 1 §

Bestämmelsen i paragrafens nuvarande tredje stycke har i förslaget

flyttats till 1 a § första stycket. Vidare har språkliga justeringar gjorts i

första och andra styckena.

6 kap. 1 a §

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om uppgiftsskyldigheter för

innehavare av naturgasledningar när det gäller avgifter och andra villkor

för anslutning.

Första stycket överensstämmer med nuvarande 1 § tredje stycket.

Av andra stycket framgår att innehavaren av en naturgasledning ska

offentliggöra de metoder som används för att utforma avgifter för

anslutning. Bestämmelsen ska ses mot bakgrund av kravet i artikel 16.10

i förnybartdirektivet att medlemsstaterna ska kräva att naturgasföretagen

offentliggör avgifterna för anslutning till förnybara gaskällor på grundval

av transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Att avgifterna ska baseras på transparenta och icke-diskriminerande

kriterier följer av 1 § första stycket, där det föreskrivs att avgifterna ska

vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. I 5 § stadgas att den

som bedriver överföring av naturgas inte får börja tillämpa sin avgift och

övriga villkor för anslutning förrän de metoder som har använts för att

utforma avgiften har godkänts av tillsynsmyndigheten. Godkännande ska

lämnas, om metoderna kan antas leda till att avgiften uppfyller kraven på

att den ska vara objektiv och icke-diskriminerande.

I tredje stycket finns en upplysning om att regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

offentliggörande av metoder för beräkning av anslutningsavgift.

Lagrådets förslag att bestämningen ”närmare” ska utgå har inte följts.

Skälen till det har redovisats i författningskommentaren till den

motsvarande bestämmelsen i 4 kap. 12 § ellagen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

83

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG

av den 23 april 2009 om främjande av användningen

av energi från förnybara energikällor

(1)

(2)

(3)

L 140/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/28/EG

av den 23 april 2009

om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare

upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 175.1, och artikel 95 såvitt avser

artiklarna 17, 18 och 19 i detta direktiv,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­

téns yttrande

(1) EUT C 77, 31.3.2009, s. 43.

,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande

(2) EUT C 325, 19.12.2008, s. 12.

,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget

(3) Europaparlamentets yttrande av den 17 december 2008 (ännu ej

offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 6 april 2009.

, och

av följande skäl:

(1)

Kontroll av energiförbrukningen i Europa samt ökad

användning av energi från förnybara energikällor är,

tillsammans med energisparande och förbättrad energief­

fektivitet, viktiga komponenter i det åtgärdspaket som

krävs för att minska växthusgasutsläppen och uppfylla

Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention

om klimatförändringar samt andra åtaganden på gemen­

skapsnivå eller internationell nivå om att minska växthus­

gasutsläppen efter 2012. Dessa faktorer spelar också en

viktig roll för att trygga energiförsörjningen, stimulera tek­

nisk utveckling och innovation och ge möjligheter till

sysselsättning och regional utveckling, särskilt i lands­

bygdsområden och isolerade områden.

(2)

Fler tekniska förbättringar, fler incitament för användning

och utbyggnad av allmänna transportmedel, utnyttjande av

energieffektiv teknik och användning av energi från förny­

bara energikällor inom transportsektorn hör särskilt till de

mest effektiva sätten för att minska gemenskapens bero­

ende av importerad olja inom transportsektorn, som sva­

rar för de mest akuta energiförsörjningsproblemen, och

påverka marknaden för drivmedel.

(3)

Möjligheterna att skapa ekonomisk tillväxt genom innova­

tion och en hållbar konkurrenskraftig energipolitik har

konstaterats. Produktionen av energi från förnybara ener­

gikällor är ofta beroende av lokala eller regionala små och

medelstora företag. Investeringar i regional och lokal pro­

duktion av energi från förnybara energikällor skapar bety­

dande möjligheter till tillväxt och sysselsättning i

medlemsstaterna och deras regioner. Kommissionen och

medlemsstaterna bör därför stödja nationella och regionala

utvecklingsåtgärder i dessa områden, uppmuntra utbyte av

bästa metoder för produktion av energi från förnybara

energikällor mellan lokala och regionala utvecklingsinitia­

tiv och främja användningen av strukturfonder på detta

område.

(4)

Vid främjandet av utvecklingen av marknaden för förny­

bara energikällor är det nödvändigt att ta i betraktande dess

positiva inverkan på regionala och lokala utvecklingsmöj­

ligheter, exportmöjligheter, social sammanhållning och

sysselsättning, inte minst när det gäller små och medelstora

företag och oberoende energiproducenter.

(5)

För att gemenskapens växthusgasutsläpp och beroende av

energiimport ska minska bör utvecklingen av energi från

förnybara energikällor stå i ett nära samband med en

ökning av energieffektiviteten.

(6)

Det är lämpligt att stödja demonstrations- och kommer­

sialiseringsfasen för decentraliserad teknik för energi från

förnybara energikällor. Utvecklingen mot en decentralise­

rad energiproduktion har många fördelar såsom utnyttjan­

det av lokala energikällor, förbättrad lokal trygg

energiförsörjning, kortare transportsträckor och minskade

förluster vid energitransmission. Sådan decentralisering

främjar också samhällsutvecklingen och sammanhåll­

ningen genom att erbjuda inkomstkällor och skapa lokala

arbetstillfällen.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

84

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/17

(7)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av

den 27 september 2001 om främjande av el producerad

från förnybara energikällor på den inre marknaden för

el

(1) EGT L 283, 27.10.2001, s. 33.

och Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av använd­

ningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel

(2) EUT L 123, 17.5.2003, s. 42.

fastställer definitioner för olika typer av energi från förny­

bara energikällor. Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler

för den inre marknaden för el

(3) EUT L 176, 15.7.2003, s. 37.

fastställer definitioner för

elsektorn i allmänhet. För att uppnå rättslig säkerhet och

tydlighet är det lämpligt att använda samma eller liknande

definitioner i det här direktivet.

(8)

Enligt kommissionens meddelande av den 10 januari 2007

”Färdplan för förnybar energi – Förnybara energikällor

under 2000-talet: att bygga en hållbarare framtid” är det

ett lämpligt och realistiskt mål att andelen energi från för­

nybara energikällor ska motsvara 20 % av den totala ener­

gianvändningen och 10 % av användningen inom

transportsektorn; planen visar också att rambestämmelser

med bindande mål skulle ge näringslivet den långsiktiga

stabilitet som krävs för att göra rationella, hållbara inves­

teringar inom sektorn för energi från förnybara energikäl­

lor, som skulle kunna minska beroendet av importerade

fossila bränslen och öka användningen av ny energiteknik.

Dessa mål existerar i anslutning till den målsättning om

att uppnå 20 % ökning av energieffektiviteten senast 2020,

som fastställts i kommissionens meddelande av den

19 oktober 2006 ”Handlingsplanen för ökad energieffek­

tivitet: Att inse möjligheterna”, som fick stöd av Europe­

iska rådet i mars 2007 och av Europaparlamentet i

sin resolution av den 31 januari 2008 om den

handlingsplanen.

(9)

Vid Europeiska rådets möte i mars 2007 betonades på nytt

gemenskapens åtagande att över hela gemenskapen

utveckla energi från förnybara energikällor även efter

2010. Europeiska rådet anslöt sig till det bindande målet

att 20 % av gemenskapens bruttoenergianvändning ska till­

godoses genom energi från förnybara energikällor senast

2020 samt det bindande målet att minst 10 % av varje

medlemsstats användning av bensin och diesel inom trans­

portsektorn ska utgöras av biodrivmedel senast 2020, vilka

ska införas på ett kostnadseffektivt sätt. Europeiska rådet

konstaterade att de uppställda biodrivmedelsmålen bör

vara bindande, förutsatt att produktionen är hållbar, att

den andra generationens biodrivmedel blir kommersiellt

tillgängliga, och att Europaparlamentets och rådets direk­

tiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på

bensin och dieselbränslen

(4) EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

ändras så att ändamålsenliga

inblandningsnivåer tillåts. Europeiska rådet upprepade vid

sitt möte i mars 2008 att det är synnerligen viktigt

att utveckla och uppfylla effektiva hållbarhetskriterier för

biodrivmedel och att sörja för att andra generationens bio­

drivmedel finns kommersiellt tillgängliga. Europeiska rådet

hänvisade vid sitt möte i juni 2008 återigen till hållbarhets­

kriterierna och utvecklingen av andra generationens bio­

drivmedel och betonade behovet av att bedöma eventuella

konsekvenser av biodrivmedelsproduktionen för jord­

bruksprodukter avsedda för livsmedel och vid behov

åtgärda bristerna. Det konstaterade vidare att man ytterli­

gare bör utreda de miljömässiga och sociala konsekven­

serna av produktion och användning av biodrivmedel.

(10)

I sin resolution av den 25 september 2007 om färdplanen

för energi från förnybara energikällor

(5) EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 82.

uppmanar Euro­

paparlamentet kommissionen att senast i slutet av 2007

lägga fram ett förslag till en rättslig ram för energi från för­

nybara energikällor, varvid det anser att det är viktigt att

man sätter upp mål för andelen energi från förnybara ener­

gikällor på gemenskaps- och medlemsstatsnivå.

(11)

Det är nödvändigt att fastställa transparenta och entydiga

regler för hur man beräknar andelen energi från förnybara

energikällor och för att definiera vilka källorna är. I detta

sammanhang bör den energi som finns i haven och andra

vattenförekomster i form av vågor, havsströmmar, tidvat­

ten, temperaturgradientenergi och saltgradientenergi

inkluderas.

(12)

Att använda jordbruksmaterial som t.ex. gödsel och flyt­

gödsel och annat animaliskt och organiskt avfall för att

producera biogas ger betydande miljöfördelar, eftersom det

har en stor potential att minska växthusgasutsläppen, både

vid produktion av värme och kraft och när det används

som biodrivmedel. Biogasanläggningar kan, eftersom de är

decentraliserade till sin karaktär och har en regional inves­

teringsstruktur, ge ett avgörande bidrag till den hållbara

utvecklingen på landsbygden och ge jordbrukarna nya

inkomstmöjligheter.

(13)

Mot bakgrund av Europaparlamentets, rådets och kommis­

sionens ståndpunkter är det lämpligt att fastställa som bin­

dande nationella mål att andelen energi från förnybara

energikällor ska motsvara 20 % av energianvändningen

och 10 % av användningen inom transportsektorn i

gemenskapen senast 2020.

(14)

Det viktigaste syftet med bindande nationella mål är att

skapa säkerhet för investerarna och främja en kontinuerlig

utveckling av sådana tekniker som genererar energi från

alla typer av förnybara energikällor. Beslutet om huruvida

ett mål ska vara bindande bör därför inte skjutas upp i vän­

tan på en viss framtida händelse.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

85

(1)

(2)

(3)

L 140/18

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

(15)

Medlemsstaterna har skilda utgångslägen och olika poten­

tial för energi från förnybara energikällor, och energimixen

varierar mellan medlemsstaterna. Gemenskapsmålet på

20 % måste därför på ett rättvist sätt översättas till indivi­

duella mål för varje medlemsstat med hänsyn till medlems­

staternas olika utgångslägen och potential, inbegripet

nuvarande andel energi från förnybara energikällor och

befintlig energimix. Detta bör ske för det första genom att

den nödvändiga totala ökningen av andelen energi från

förnybara energikällor fördelas mellan medlemsstaterna

genom att alla ökar sin nuvarande andel med en viss fak­

tor, och att denna faktor sedan viktas i förhållande till län­

dernas bruttonationalprodukt och modifieras för att

återspegla deras skilda utgångspunkter, och för det andra,

genom att man i samband med redovisningen ta fasta på

den slutliga energianvändningen (brutto), med beaktande

av de ansträngningar som hittills gjorts av medlemssta­

terna för att använda energi från förnybara energikällor.

(16)

Målet på 10 % energi från förnybara energikällor inom

transportsektorn bör däremot gälla för varje enskild med­

lemsstat för att garantera enhetliga drivmedelsspecifikatio­

ner och trygga tillgången. Eftersom det finns en

välfungerande handel med transportdrivmedel kommer

medlemsstater med liten tillgång till de resurser som krävs

att utan problem kunna säkra tillgången på biodrivmedel

från annat håll. Även om det tekniskt sett vore möjligt för

gemenskapen att uppnå sina mål för användningen av

energi från förnybara energikällor inom transportsektorn

enbart genom inhemsk produktion är det både sannolikt

och önskvärt att det sker genom en kombination av

inhemsk produktion och import. Kommissionen bör där­

för övervaka tillgången på biodrivmedel på gemenskaps­

marknaden och, när så är lämpligt, föreslå relevanta

åtgärder för att skapa balans mellan inhemsk produktion

och import, med beaktande av, bland annat, hur multila­

terala och bilaterala handelsförhandlingar förlöper,

miljö-, kostnads- och sociala aspekter samt trygg

energiförsörjning.

(17)

En förbättring av energieffektiviteten är ett huvudmål för

gemenskapen och målet är att förbättra energieffektivite­

ten med 20 procent senast 2020. Detta mål kommer till­

sammans med befintlig och framtida lagstiftning, bland

annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG

av den 16 december 2002 om byggnaders energi­

prestanda

(1) EGT L 1, 4.1.2003, s. 65.

, Europaparlamentets och rådets direktiv

2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram

för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande

produkter

(2) EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

och Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvänd­

ning av energi och om energitjänster

(3) EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.

, att spela en avgö­

rande roll när det gäller att säkerställa att klimat-

och energimålen uppnås till lägsta kostnad och kan också

innebära nya möjligheter för EU:s ekonomi. Energieffekti­

vitetspolitiken och energibesparingspolitiken utgör några

av de mest effektiva metoderna för medlemsstaterna att

öka den procentandel energi som kommer från förnybara

energikällor och medlemsstaterna kommer därför lättare

att uppnå de övergripande nationella mål och transport­

mål för förnybara energikällor som fastställs i detta

direktiv.

(18)

Det kommer att åligga medlemsstaterna att avsevärt för­

bättra energieffektiviteten inom alla sektorer för att lättare

uppnå sina mål för energi från förnybara energikällor, vilka

uttrycks i procentandelar av den slutliga energianvänd­

ningen (brutto). Det är synnerligen viktigt med energieffek­

tivitet inom transportsektorn, eftersom ett bindande

procentmål för energi från förnybara energikällor sanno­

likt kommer att bli allt svårare att uppnå på ett hållbart

sätt, om den totala efterfrågan på energi inom transport­

sektorn fortsätter att öka. Därför bör det bindande målet

för transportsektorn på 10 procent, som alla medlemssta­

ter ska uppnå, definieras som den andel av den slutliga

mängd energi som används inom transportsektorn som

ska erhållas från förnybara energikällor, och inte bara från

biodrivmedel.

(19)

För att säkerställa att de bindande nationella övergripande

målen uppfylls, bör medlemsstaterna sträva efter att följa

ett vägledande förlopp i flera steg för att uppnå sina slut­

liga bindande mål. De bör upprätta nationella handlings­

planer för energi från förnybara energikällor med

information om olika sektorers mål, med beaktande av att

biomassa kan användas på olika sätt och att det därför är

viktigt att börja utnyttja nya biomassaresurser. Medlems­

staterna bör dessutom vidta åtgärder för att nå dessa mål.

Varje medlemsstat bör i samband med uppskattningen av

den förväntade slutliga energianvändningen (brutto) i sin

nationella handlingsplan för energi från förnybara energi­

källor bedöma i vilken mån energieffektivitets- och ener­

gibesparingsåtgärder kan bidra till uppnåendet av dess

nationella mål. Medlemsstaterna bör beakta den optimala

kombinationen av energieffektiv teknik och energi från

förnybara energikällor.

(20)

Det är tänkbart att användningen av energi från förnybara

energikällor ökar snabbare i framtiden tack vare den tek­

niska utvecklingen och olika stordriftsfördelar och detta

bör beaktas i det vägledande förloppet. På så sätt kan man

ta särskild hänsyn tas till sektorer som drabbas opropor­

tionerligt hårt av uteblivna tekniska framsteg och stor­

driftsfördelar, och som därför förblir underutvecklade, men

som i framtiden kan ge ett betydande bidrag till uppfyllan­

det av målen för 2020.

(21)

Det vägledande förloppet bör fastställas med 2005 som

utgångspunkt, eftersom det är det senaste året för vilket

tillförlitliga data om de olika ländernas andel energi från

förnybara energikällor är tillgängliga.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

86

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/19

(22)

För att målen i detta direktiv ska kunna uppnås är det nöd­

vändigt att gemenskapen och medlemsstaterna anslår bety­

dande ekonomiska resurser till forskning och utveckling

avseende teknik för energi från förnybara energikällor.

Europeiska institutet för teknik och innovation bör i syn­

nerhet ge hög prioritet åt forskning och utveckling av tek­

nik för energi från förnybara energikällor.

(23)

Medlemsstaterna kan uppmuntra lokala och regionala

myndigheter att fastställa mål som sträcker sig längre än de

nationella målen och involvera lokala och regionala myn­

digheter i utarbetandet av nationella handlingsplaner för

energi från förnybara energikällor och i åtgärder som syf­

tar till att öka medvetenheten om fördelarna med energi

från förnybara energikällor.

(24)

För att utnyttja biomassans potential fullt ut bör

gemenskapen och medlemsstaterna främja befintliga

skogsreserver i större utsträckning samt garantera nya

skogsbrukssystem.

(25)

Medlemsstaterna har olika potential när det gäller energi

från förnybara energikällor och använder på nationell nivå

olika system för att stödja sådan energi. En majoritet av

medlemsstaterna tillämpar stödsystem där bidrag endast

beviljas för energi från förnybara energikällor som produ­

ceras på deras territorium. För att de nationella stödsyste­

men ska fungera korrekt är det synnerligen viktigt att

medlemsstaterna kan kontrollera effekten av och kostna­

derna för sina nationella stödsystem i förhållande till sin

egen potential. Ett viktigt sätt att uppnå målet för detta

direktiv är att garantera korrekt fungerande nationella

stödsystem så som i enlighet med direktiv 2001/77/EG, för

att upprätthålla investerarnas förtroende och ge medlems­

staterna möjlighet att utforma effektiva nationella åtgärder

för att uppnå målen. Syftet med detta direktiv är att under­

lätta gränsöverskridande stöd till energi från förnybara

energikällor utan att påverka nationella stödsystem. I detta

direktiv införs frivilliga mekanismer för samarbete mellan

medlemsstaterna, vilka ger dem möjlighet att enas om i vil­

ken omfattning en medlemsstat ska stödja energiproduk­

tionen i en annan medlemsstat och i vilken omfattning

produktionen av energi från förnybara energikällor bör

inberäknas i det nationella övergripande målet för den eller

den andra medlemsstaten. För att säkerställa effektiviteten

i de båda åtgärderna för måluppfyllelse, dvs. nationella

stödsystem och samarbetsmekanismer, är det av avgörande

betydelse att medlemsstaterna har möjlighet att fastställa

huruvida och i vilken utsträckning deras nationella stöd­

system omfattar energi från förnybara energikällor som

produceras i andra medlemsstater och kan enas om detta

genom att tillämpa de samarbetsmekanismer som före­

skrivs i detta direktiv.

(26)

Det är önskvärt att energipriset återspeglar de externa kost­

naderna för energiproduktion och energianvändning,

inklusive miljömässiga kostnader, sociala kostnader och

hälsokostnader i tillämpliga fall.

(27)

Offentligt stöd är nödvändigt för att uppnå gemenskapens

mål i fråga om utbyggnad av el från förnybara energikäl­

lor, särskilt så länge som elpriserna på den inre markna­

den inte återspeglar alla miljömässiga och sociala

kostnader och fördelar med de energikällor som används.

(28)

Gemenskapen och medlemsstaterna bör arbeta för att

minska den totala energianvändningen inom transportsek­

torn och förbättra transporternas energieffektivitet. De

främsta medlen för att minska energianvändningen i trans­

porter är transportplanering, stöd till kollektivtrafik,

ökning av andelen elbilar i produktion och produktion av

bilar som är mer energieffektiva och mindre i storlek och

har svagare motorer.

(29)

Medlemsstaterna bör sträva efter att diversifiera energi­

mixen från förnybara energikällor inom hela transportsek­

torn. Kommissionen bör lägga fram en rapport för

Europaparlamentet och rådet senast den 1 juni 2015 med

en beskrivning av möjligheterna att utöka användningen

av energi från förnybara energikällor inom varje del av

tranportsektorn.

(30)

Vid beräkningen av vattenkraftens och vindkraftens bidrag

med avseende på detta direktiv bör effekterna av klimatva­

riationer jämnas ut genom användning av en normalise­

ringsregel. Elproduktion från pumpkraftverk med hjälp av

vatten som tidigare har pumpats upp till en högre nivå, bör

dessutom inte anses som el producerad från förnybara

energikällor.

(31)

Värmepumpar som möjliggör utnyttjande av aerotermisk,

geotermisk eller hydrotermisk värme med en lämplig tem­

peratur kräver el eller annan hjälpenergi för att fungera.

Den energi som utnyttjas för att driva värmepumpar bör

därför dras av från total användbar värme. Endast värme­

pumpar vars energiutveckling klart överskrider den primä­

renergi som behövs för att driva värmepumpen bör

beaktas.

(32)

I passiva energisystem utformas byggnader så att energi

kan tillvaratas. Detta räknas som en energibesparing. För

att undvika dubbelt räknande bör energi som tillvaratagits

på detta sätt därför inte beaktas vid tillämpningen av detta

direktiv.

(33)

Vissa medlemsstater har en stor andel luftfart i sin slutliga

energianvändning (brutto). Med tanke på de befintliga tek­

niska begränsningar och regleringsbegränsningar som för­

hindrar att biodrivmedel används kommersiellt inom

luftfarten, är det lämpligt att bevilja sådana medlemsstater

ett visst undantag, genom att de vid beräkningen av sin

slutliga energianvändning (brutto) inom den nationella

luftfarten får dra av det belopp med vilket de överskrider

en och en halv gång gemenskapsgenomsnittet för den slut­

liga energianvändningen (brutto) inom luftfarten 2005

enligt Eurostat, dvs. 6,18 %. Cypern och Malta som är

östater och ligger geografiskt avlägset är beroende av

flyget som ett transportslag som är av avgörande betydelse

för deras medborgare och deras ekonomi. Cypern

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

87

(1)

L 140/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

och Malta har till följd av detta en oproportionellt stor

andel luftfart i sin slutliga energianvändning (brutto), dvs.

mer än tre gånger genomsnittet i gemenskapen 2005 och

är därför oproportionerligt påverkade av befintliga tek­

niska begränsningar och regleringsbegränsningar. För

dessa medlemsstater är det lämpligt att föreskriva att

undantaget bör omfatta det belopp med vilket de överskri­

der gemenskapsgenomsnittet för den slutliga energian­

vändningen (brutto) inom luftfarten 2005 enligt Eurostat,

dvs. 4,12 %.

(34)

För att uppnå en energimodell som bygger på energi från

förnybara energikällor måste man uppmuntra strategiskt

samarbete mellan medlemsstaterna, i vilket även regioner

och lokala myndigheter bör medverka när så är lämpligt.

(35)

Med vederbörligt beaktande av bestämmelserna i detta

direktiv bör medlemsstaterna uppmuntras att bedriva sam­

arbete i alla lämpliga former när det gäller de mål som fast­

ställs i detta direktiv. Ett sådant samarbete kan genomföras

på alla nivåer, bilateralt eller multilateralt. Utöver de meka­

nismer som påverkar beräkningen av mål och måluppfyl­

lelse och som uttryckligen föreskrivs i detta direktiv,

nämligen statistiska överföringar mellan medlemsstaterna,

gemensamma projekt och gemensamma stödsystem, kan

samarbete även ske i form av t.ex. utbyte av information

och bästa praxis, vilket särskilt tas upp i öppenhetsplatt­

formen som införs genom detta direktiv, och annan frivil­

lig samordning mellan alla typer av stödsystem.

(36)

För att göra det möjligt att minska kostnaderna för att upp­

fylla målen i direktivet är det lämpligt både att stimulera

medlemsstaternas användning av energi från förnybara

energikällor som producerats i andra medlemsstater och

att göra det möjligt för medlemsstaterna att ta med sådan

energi från förnybara energikällor som använts i andra

medlemsstater vid beräkningen av de egna nationella

målen. Därför krävs det flexibilitetsåtgärder, men de kvar­

står under medlemsstaternas kontroll för att inte påverka

deras förmåga att nå sina nationella mål. Dessa flexibilitets­

åtgärder utformas som statistiska överföringar, gemen­

samma

projekt

mellan

medlemsstaterna

eller

gemensamma stödsystem.

(37)

Importerad el som producerats från förnybara energikäl­

lor utanför gemenskapen bör kunna räknas in i medlems­

staternas mål. För att undvika en nettoökning av

växthusgasutsläppen genom att man slutar använda befint­

liga förnybara energikällor och helt eller delvis ersätter dem

med konventionella energikällor, bör endast el som pro­

ducerats i sådana anläggningar för energi från förnybara

energikällor som tagits i drift efter det att detta direktiv har

trätt i kraft, eller genom ökad kapacitet i en anläggning

som renoverats efter det datumet, kunna tas med i beräk­

ningen. För att kunna garantera en adekvat effekt av skiftet

från konventionell energi till energi från förnybara energi­

källor i gemenskapen och i tredjeländer, är det lämpligt att

se till att sådan import kan spåras och redovisas på ett till­

förlitligt sätt. Avtal med tredjeländer om hur denna handel

med el från förnybara energikällor ska organiseras kommer

att övervägas. Om ett beslut som fattas enligt fördraget om

energigemenskapen

(1) EUT L 198, 20.7.2006, s. 18.

innebär att de relevanta bestämmel­

serna i detta direktiv blir bindande för parterna i det för­

draget, kommer de bestämmelser om samarbete mellan

medlemsstaterna som föreskrivs i detta direktiv att vara til­

lämpliga på dem.

(38)

När medlemsstaterna tillsammans med ett eller flera tred­

jeländer genomför gemensamma projekt som rör elpro­

duktion från förnybara energikällor, är det lämpligt att

dessa gemensamma projekt endast gäller nybyggda anlägg­

ningar eller anläggningar med nyligen ökad kapacitet.

Detta kommer att hjälpa till att garantera att andelen energi

från förnybara energikällor i tredjelandets totala energian­

vändning inte minskas på grund av importen av energi

från förnybara energikällor till gemenskapen. Vidare bör de

berörda medlemsstaterna underlätta det berörda tredjelan­

dets inhemska användning av elproduktionen från de

anläggningar som omfattas av det gemensamma projektet.

Det berörda tredjelandet bör även uppmuntras av kommis­

sionen och medlemsstaterna att utveckla en policy för

energi från förnybara energikällor med ambitiösa mål.

(39)

Det är tydligt att projekt av stort europeiskt intresse i tred­

jeländer, t.ex. solenergiplanen för Medelhavet, kan behöva

en lång ledtid innan de är fullt anslutna till gemenskapens

territorium. Det är därför lämpligt att underlätta utveck­

lingen av dem genom att tillåta att medlemsstaterna i sina

nationella mål tar hänsyn till en begränsad mängd el pro­

ducerad genom sådana projekt under den tid som sam­

mankopplingen byggs.

(40)

Det förfarande som används av den förvaltning som bär

ansvaret för godkännande, certifiering och licensiering av

anläggningar för energi från förnybara energikällor bör

vara objektivt, transparent, icke-diskriminerande och pro­

portionellt vid tillämpningen av bestämmelserna på

enskilda projekt. Det är i synnerhet lämpligt att undvika

alla onödiga bördor som kan uppstå när projekt för energi

från förnybara energikällor klassificeras som anläggningar

som innebär stora hälsorisker.

(41)

Bristen på transparenta regler och samordning mellan olika

organ för godkännande har visat sig hindra utvecklingen

av energi från förnybara energikällor. Särskild hänsyn bör

därför tas till den speciella strukturen hos sektorn för

energi från förnybara energikällor när nationella, regionala

och lokala myndigheter ser över sina administrativa förfa­

randen för att ge tillstånd till uppförande och drift av

anläggningar, med tillhörande nätinfrastruktur för trans­

mission och distribution, som producerar el, värme eller

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

88

(1)

(2)

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/21

kyla eller transportdrivmedel frånförnybara energikällor.

Administrativa godkännandeförfaranden bör följa transpa­

renta tidsplaner för anläggningar som utnyttjar energi från

förnybara energikällor. Bestämmelser och riktlinjer som

gäller planering bör utformas med tanke på sådan kost­

nadseffektiv och miljövänlig utrustning för värme, kyla och

el som utnyttjar förnybara energikällor.

(42)

För att energi från förnybara energikällor snabbt ska kunna

tas i bruk och med tanke på dess kvalitet, dvs. att den gene­

rellt sett är mycket hållbar och gynnsam för miljön, bör

medlemsstaterna vid tillämpning av administrativa bestäm­

melser, planeringsstrukturer och lagstiftning som syftar till

att ge licenser till anläggningar såvitt avser utsläppsminsk­

ningar och utsläppskontroll i industrianläggningar, till att

motverka nedsmutsning av luften och till att förebygga

eller minimera utsläpp av farliga ämnen i miljön, beakta

förnybara energikällors bidrag för att uppfylla miljö- och

klimatmål, särskilt i jämförelse med anläggningar för energi

från icke förnybara energikällor.

(43)

För att stimulera enskilda medborgares bidrag till de mål

som fastställs i detta direktiv bör de relevanta myndighe­

terna överväga möjligheten att ersätta godkännanden med

en enkel anmälan till det behöriga organet när små decen­

traliserade enheter för produktion av energi från förnybara

energikällor anläggs.

(44)

Överensstämmelsen mellan målen i detta direktiv och

gemenskapens övriga miljölagstiftning bör säkerställas.

Särskilt under förfarandena för bedömning, planering och

licensiering av anläggningarna för energi från förnybara

energikällor, bör medlemsstaterna beakta all miljölagstift­

ning på gemenskapsnivå samt förnybara energikällors

bidrag för att uppfylla miljö- och klimatmål, särskilt i jäm­

förelse med anläggningar för energi från icke-förnybara

energikällor.

(45)

Nationella tekniska specifikationer och andra krav som

omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv

98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfa­

rande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjäns­

ter

(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

när det gäller t.ex. kvalitetsnivå, testmetoder eller

användningsvillkor, bör inte leda till handelshinder för

utrustning eller system för energi från förnybara energikäl­

lor. Stödsystem för energi från förnybara energikällor bör

därför inte föreskriva nationella tekniska specifikationer

som avviker från gällande gemenskapsstandard eller inne­

bära krav på att den utrustning eller de system för vilka

stöd beviljas ska certifieras eller testas på en särskild plats

eller av en viss angiven enhet.

(46)

Medlemsstaterna bör överväga mekanismer för att främja

fjärrvärme och fjärrkyla från energi från förnybara

energikällor.

(47)

På nationell och regional nivå har bestämmelser och skyl­

digheter beträffande minimikrav för användning av energi

från förnybara energikällor i nya och renoverade byggna­

der lett till en betydligt ökad användning av denna typ av

energi. Dessa åtgärder bör också framhållas som föredö­

men i ett vidare gemenskapssammanhang, samtidigt som

man genom ändrade byggregler och byggnormer främjar

energieffektivare anordningar för energi från förnybara

energikällor.

(48)

För att underlätta och påskynda fastställandet av minimi­

nivåer för användningen av energi från förnybara energi­

källor i byggnader, kan det vara lämpligt att

medlemsstaterna förskriver att sådana nivåer ska uppnås

genom att en faktor för energi från förnybara energikällor

tas med för att uppfylla minimikraven för energiprestanda

i enlighet med direktiv 2002/91/EG, i samband med en

kostnadsoptimal minskning av koldioxidutsläppen per

byggnad.

(49)

Det bör informeras och utbildas mer, särskilt inom värme-

och kylbranschen, för att främja användningen av energi

från förnybara energikällor.

(50)

I den mån som tillträde till eller utövande av yrket instal­

latör är en reglerad yrkesverksamhet fastställs villkoren för

erkännande av yrkeskvalifikationer i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005

om erkännande av yrkeskvalifikationer

(2) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

. Tillämpningen

av det här direktivet påverkar därför inte tillämpningen av

direktiv 2005/36/EG.

(51)

Direktiv 2005/36/EG innehåller krav på ömsesidigt erkän­

nande av yrkeskvalifikationer för bland annat arkitekter,

men det krävs också att arkitekter och planerare ingående

överväger en optimal kombination av energi från förny­

bara energikällor och högeffektiv teknik när de gör upp

planer och ritningar. Medlemsstaterna bör därför ge tyd­

liga riktlinjer om detta. Detta bör göras utan att det påver­

kar tillämpningen av direktiv 2005/36/EG, särskilt

artiklarna 46 och 49.

(52)

Vid tillämpning av detta direktiv är ursprungsgarantiernas

enda funktion att visa för slutkunden att en viss andel eller

mängd energi har producerats från förnybara energikällor.

En ursprungsgaranti kan, oberoende av vilken energi det

gäller, överföras från en innehavare till en annan. I syfte att

garantera att en elenhet från förnybara energikällor endast

kan överlämnas en gång till en kund bör emellertid dub­

belt räknande och dubbelt överlämnande av ursprungsga­

rantier undvikas. Energi från förnybara energikällor vars

åtföljande ursprungsgaranti sålts separat av producenten

bör inte överlämnas eller säljas till slutkunden som energi

från förnybara energikällor. Det är viktigt att skilja mellan

miljöcertifikat som används för stödsystem, och

ursprungsgarantier.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

89

(1)

L 140/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

(53)

Det är lämpligt att låta den framväxande konsumentmark­

naden för el från förnybara energikällor bidra till uppbygg­

naden av nya anläggningar för energi från förnybara

energikällor. Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet att

kräva att elleverantörer som informerar slutkunderna om

sin energimix i enlighet med artikel 3.6 i direktiv

2003/54/EG tar med en minsta procentandel av ursprungs­

garantier från nybyggda anläggningar som producerar

energi från förnybara energikällor, förutsatt att ett sådant

krav är förenligt med gemenskapslagstiftningen.

(54)

Det är viktigt att tillhandahålla information om hur den el

som fått stöd fördelas till slutkunderna i enlighet med arti­

kel 3.6 i direktiv 2003/54/EG. För att förbättra kvaliteten

på denna information till konsumenterna, särskilt när det

gäller den mängd energi som kommer från förnybara ener­

gikällor och som producerats av nya anläggningar, bör

kommissionen utvärdera effektiviteten hos de åtgärder

som medlemsstaterna vidtar.

(55)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av

den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på

grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre

marknaden för energi

(1) EUT L 52, 21.2.2004, s. 50.

föreskrivs ursprungsgarantier för

att visa ursprunget av den el som produceras i högeffek­

tiva kraftvärmeverk. Sådana ursprungsgarantier kan inte

användas för att redovisa användningen av energi från för­

nybara energikällor i enlighet med artikel 3.6 i direktiv

2003/54/EG, eftersom det skulle kunna resultera i dubbelt

räknande eller dubbel redovisning.

(56)

Ursprungsgarantierna innebär inte någon automatisk rätt

till stöd från nationella stödsystem.

(57)

Det behövs stöd för integration av energi från förnybara

energikällor i transmissions- och distributionsnätet och för

utnyttjande av system för lagring av energi för integrerad

kortvarig produktion av energi från förnybara energikällor.

(58)

Utvecklingstakten bör ökas när det gäller projekt för energi

från förnybara energikällor, inklusive ”projekt för energi

från förnybara energikällor av europeiskt intresse” inom

ramen för programmen avseende transeuropeiska energi­

nät (TEN-E). Därför bör kommissionen också analysera hur

finansieringen av sådana projekt kan förbättras. Särskild

uppmärksamhet bör ägnas sådana projekt för energi från

förnybara energikällor som kommer att bidra till att ge

gemenskapen och dess grannländer en väsentligt tryggare

energiförsörjning.

(59)

Sammankopplingar av olika länders nät gör det lättare att

integrera förnybara energikällor. Förutom att samman­

kopplingar leder till att variationer jämnas ut kan de också

minska balanseringskostnaderna, stimulera konkurrensen

– vilket leder till lägre priser – och främja nätens utveck­

ling. Genom att man delar på överföringskapaciteten och

utnyttjar den maximalt kan man också undvika ett över­

drivet behov av att ny kapacitet byggs.

(60)

Prioriterad och garanterad tillgång till el från förnybara

energikällor är viktigt för integrering av förnybara energi­

källor i den inre marknaden för el i linje med artikel 11.2

och är en ytterligare utveckling av artikel 11.3 i direktiv

2003/54/EG. Krav angående upprätthållande av tillförlit­

lighet och säkerhet när det gäller nät och inmatning kan

skilja sig åt beroende på det nationella nätets särdrag och

dess säkra drift. Prioriterad tillgång till nätet ger anslutna

producenter av el från förnybara energikällor säkerhet om

att de vid varje tidpunkt kan sälja och överföra el från för­

nybara energikällor i enlighet med anslutningsreglerna när­

helst källan blir tillgänglig. Om el från förnybara

energikällor integreras på spotmarknaden, säkerställer

garanterad tillgång att all el som säljs och stöds får tillgång

till nätet, vilket möjliggör maximal användning av el från

förnybara energikällor från anläggningar som är uppkopp­

lade till nätet. Detta innebär emellertid inte någon skyldig­

het för medlemsstaterna att stödja eller införa

köpskyldighet för energi från förnybara energikällor. I

andra system bestäms ett fast pris för el från förnybara

energikällor, i allmänhet i kombination med köpskyldig­

het för systemoperatören. I ett sådant fall har prioriterad

tillgång redan givits.

(61)

Det är i vissa fall omöjligt att fullt ut säkra transmission

och distribution av el från förnybara energikällor utan att

negativt påverka nätets tillförlitlighet eller säkerhet. I

sådana fall kan det vara motiverat att ekonomiskt kompen­

sera de berörda producenterna. Målen i detta direktiv krä­

ver dock en varaktig ökning av transmissionen och

distributionen av el som producerats från förnybara ener­

gikällor utan att detta påverkar nätsystemets tillförlitlighet

eller säkerhet. I detta syfte bör medlemsstaterna vidta

lämpliga åtgärder för att möjliggöra större genomträng­

ning av el från förnybara energikällor, bland annat genom

att ta hänsyn till särdragen hos variabla energikällor och

energikällor som ännu inte kan lagras. I den mån som

målen i detta direktiv så kräver, bör anslutning av nya

anläggningar för energi från förnybara energikällor tillåtas

så snart som möjligt. För att påskynda förfarandena för

anslutning till elnätet kan medlemsstaterna ge prioriterad

anslutning eller reservera anslutningsmöjligheter åt

nya anläggningar som producerar el från förnybara

energikällor.

(62)

Kostnaden för att ansluta nya producenter av el och gas

från förnybara energikällor till el- och gasnäten bör vara

objektiv, transparent och icke-diskriminerande och veder­

börlig hänsyn bör tas till den nytta som anslutna produ­

center av el från förnybara energikällor och lokala

producenter av gas från förnybara energikällor medför för

el- och gasnäten.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

90

.

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/23

(63)

Elproducenter som vill utnyttja potentialen hos energi från

förnybara energikällor i gemenskapens randområden, sär­

skilt öregioner och områden med låg befolkningstäthet,

bör i möjligaste mån ha rimliga anslutningskostnader, så

att de inte orättvist missgynnas jämfört med producenter i

mer centrala, mer industrialiserade och mer tätbefolkade

områden.

(64)

I direktiv 2001/77/EG fastställs en ram för hur el från för­

nybara energikällor ska anslutas till elnätet. Den faktiska

anslutningsgrad som uppnåtts varierar dock starkt mellan

olika medlemsstater. Det är därför nödvändigt att stärka

ramen och regelbundet se över dess tillämpning på natio­

nell nivå.

(65)

Biodrivmedelproduktion bör ske på ett hållbart sätt. De

biodrivmedel som används för att uppnå de mål som fast­

ställs i detta direktiv och de som omfattas av nationella

stödsystem bör därför uppfylla hållbarhetskriterier.

(66)

Gemenskapen bör vidta lämpliga åtgärder inom ramen för

detta direktiv, inklusive främjande av hållbarhetskriterier

för biodrivmedel och utveckling av andra och tredje gene­

rationens biodrivmedel i gemenskapen och globalt samt

intensifiering av jordbruksforskningen och kunskapsupp­

byggandet inom dessa områden.

(67)

Införandet av hållbarhetskriterier för biodrivmedel kom­

mer inte att få önskad effekt om det leder till att produkter

som inte uppfyller kriterierna och som i avsaknad av kri­

terier skulle ha använts som biodrivmedel i stället används

som flytande biobränsle inom värme- eller elsektorn. Håll­

barhetskriterierna bör därför också tillämpas på flytande

biobränslen i allmänhet.

(68)

Vid Europeiska rådets möte i mars 2007 uppmanades

kommissionen att lägga fram ett förslag till ett omfattande

direktiv om användning av samtliga förnybara energikäl­

lor som skulle kunna innehålla kriterier och bestämmelser

för att säkerställa en hållbar tillgång och användning av

bioenergi. Sådana hållbarhetskriterier bör ingå i ett större

system som inte bara omfattar biodrivmedel utan också

flytande biobränslen. Sådana hållbarhetskriterier bör där­

för anges i det här direktivet. För att uppnå överensstäm­

melse mellan energi- och miljöpolitiken och för att undvika

ytterligare kostnader för företagen och inkonsekvenser på

miljöområdet som skulle bli följden av bristande överens­

stämmelse, är det viktigt att tillhandahålla samma hållbar­

hetskriterier för användning av biodrivmedel med stöd av

det här direktivet som dem som används med stöd av

direktiv 98/70/EG. Av samma skäl bör dubbel rapporte­

ring undvikas i detta sammanhang. Kommissionen och de

behöriga nationella myndigheterna bör dessutom koordi­

nera sina verksamheter inom ramen för den kommitté som

är särskilt ansvarig för hållbara aspekter. Kommissionen

bör också under 2009 bedöma om även andra tekniska

produkter av biomassa bör ingå och hur det ska ske.

(69)

Den ökade globala efterfrågan på biodrivmedel och fly­

tande biobränslen och de stimulansåtgärder för använd­

ning av dessa produkter som föreskrivs i detta direktiv bör

inte få leda till att landområden med biologisk mångfald

förstörs. Dessa ändliga resurser, som i olika internationella

fördrag anses vara viktiga för hela mänskligheten, bör

bevaras. Konsumenter i gemenskapen skulle dessutom

anse det vara moraliskt oacceptabelt om deras ökade

användning av biodrivmedel och flytande biobränslen

kunde leda till att områden med biologisk mångfald

förstörs. Det är av dessa skäl nödvändigt att fastställa håll­

barhetskriterier varigenom biodrivmedel och flytande bio­

bränslen bara kan bli föremål för stimulansåtgärder om

man kan garantera att de inte producerats i områden med

biologisk mångfald eller, när det gäller områden som

utsetts till naturskyddsområden eller till skyddsområden

för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller

arter, att relevanta behöriga myndigheter visar att produk­

tionen av råvarorna inte inverkar negativt på dessa syften.

De hållbarhetskriterier som valts bör betrakta skogar som

biologiskt rika när det rör sig om naturskog, enligt den

definition som FN:s organisation för livsmedel och jord­

bruk (FAO) använder i sin globala bedömning av skogsre­

surserna och som länder allmänt använder för att

rapportera om naturskogens utbredning – eller om de

omfattas av nationell naturskyddslagstiftning. Områden

där uttag av icke träbaserade skogsprodukter förekommer

bör ingå, förutsatt att den mänskliga inverkan är liten.

Andra typer av skog enligt de definitioner som används av

FAO, t.ex. modifierad naturlig skog, halvnaturlig skog och

planterad skog bör inte betraktas som naturskog. Med

tanke på vissa typer av gräsmark med stor biologisk mång­

fald, såväl tempererade som tropiska, bland annat savan­

ner med stor biologisk mångfald, stäpper, områden med

buskvegetation och prärier, bör biodrivmedel som fram­

ställs av råvaror från sådan mark inte kunna bli föremål för

stimulansåtgärder enligt detta direktiv. Kommissionen bör,

i enlighet med senaste vetenskapliga rön och tillämpliga

internationella normer, ta fram kriterier och geografiska

avgränsningar för att fastställa vilka områden som utgör

sådan gräsmark med stor biologisk mångfald.

(70)

Om landområden som innehåller stora kollager, i mark

och vegetation, ställs om till odling av råvaror för biodriv­

medel eller flytande biobränslen kommer normalt sett en

del av det bundna kolet att släppas ut i atmosfären i form

av koldioxid. Den negativa effekt som detta har på växt­

husgaserna kan överstiga de positiva effekterna från bio­

drivmedel eller flytande biobränslen, i vissa fall med bred

marginal. När man beräknar hur mycket växthusgasutsläp­

pen minskar tack vare enskilda biodrivmedel och

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

91

L 140/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

flytande biobränslen bör man alltså utgå från den totala

växthuseffekten av sådana omställningar. Detta är nödvän­

digt för att garantera att den beräkning som visar hur

mycket växthusgasutsläppen minskar baseras på de sam­

mantagna växthuseffekterna av användningen av biodriv­

medel och flytande biobränslen.

(71)

Vid beräkning av hur mycket förändrad markanvändning

påverkar växthusgaserna bör de ekonomiska aktörerna ha

möjlighet att använda sig av faktiska värden för kollagren

för referensmarkanvändningen och markanvändningen

efter omställningen. De bör också kunna använda sig av

standardvärden. Arbetet inom FN:s panel för klimatföränd­

ringar är den lämpliga utgångspunkten för sådana stan­

dardvärden. Detta arbete är för närvarande inte tillgängligt

i en form som kan användas direkt av ekonomiska aktö­

rer. Därför bör kommissionen utarbeta vägledning, base­

rad på detta arbete, som kan tjäna som grund för beräkning

av kollagrens förändring i enlighet med detta direktiv, inbe­

gripet sådana förändringar när det gäller beskogade områ­

den med ett krontak på mellan 10 och 30 %, savanner,

stäpper, buskvegetation och prärier.

(72)

Det är lämpligt att kommissionen utarbetar en metodik i

syfte att bedöma effekterna av dikning av torvmark på

växthusgasutsläppen.

(73)

Land bör inte ställas om för produktion av biodrivmedel

om minskningen av dess kollager vid omställningen inte

inom rimlig tid – mot bakgrund av behovet av att snabbt

ta itu med klimatförändringen – kan kompenseras med

minskade växthusgasutsläpp på grund av produktionen av

biodrivmedel och flytande biobränslen. Detta skulle förhin­

dra att ekonomiska aktörer tvingas utföra onödigt betung­

ande forskning och att man ställer om sådan mark med

stora kollager som i efterhand visar sig vara olämplig för

produktion av råvaror för biodrivmedel eller flytande bio­

bränslen. Kartläggningar av världens kollager leder till slut­

satsen att våtmarker och kontinuerligt beskogade områden

med krontak som täcker mer än 30 % av ytan bör ingå i

denna kategori. Beskogade områden med krontak som

täcker mellan 10 och 30 % bör också ingå, om det inte kan

visas att deras kollager är tillräckligt lågt för att motivera en

omställning i enlighet med bestämmelserna i detta direk­

tiv. Vid hänvisningen till våtmarker bör definitionen i kon­

ventionen om våtmarker av internationell betydelse,

särskilt ”livsmiljö för våtmarksfåglar”, som antogs den

2 februari 1971 i Ramsar, beaktas.

(74)

Stimulansåtgärderna i detta direktiv kommer att upp­

muntra till ökad produktion av biodrivmedel och flytande

biobränslen i hela världen. I de fall biodrivmedel och fly­

tande biobränslen framställs ur råvaror som producerats

inom gemenskapen, bör de också uppfylla gemenskapens

miljökrav på jordbruksområdet, inklusive de krav som

gäller skydd av grundvattnets och ytvattnets kvalitet, samt

sociala krav. Det finns emellertid farhågor för att produk­

tionen av biodrivmedel och flytande biobränslen i vissa

tredjeländer inte respekterar minimikrav på miljöområdet

och det sociala området. Det är därför lämpligt att försöka

få till stånd multilaterala och bilaterala avtal och frivilliga

internationella och nationella system vilka omfattar cen­

trala miljömässiga och sociala överväganden, i syfte att

främja produktionen av biodrivmedel och flytande bio­

bränslen i hela världen på ett hållbart sätt. I avsaknad av

sådana avtal eller system bör medlemsstaterna kräva att

ekonomiska aktörer rapporterar om dessa frågor.

(75)

Kraven på att införa ett hållbarhetssystem för energimäs­

sig användning av andra typer av biomassa än biodrivme­

del och flytande biobränslen bör bedömas av

kommissionen under 2009, med beaktande av behovet av

att biomassaresurserna förvaltas på ett hållbart sätt.

(76)

Hållbarhetskriterier kommer endast att fungera, om de

leder till förändringar i marknadsaktörernas beteende.

Dessa förändringar kommer bara att ske, om biodrivme­

del och flytande biobränslen som uppfyller dessa kriterier

kan säljas till ett högre pris än sådana som inte gör det.

Enligt massbalansmetoden för kontroll av efterlevnad finns

det en fysisk koppling mellan produktionen av biodrivme­

del och flytande biobränslen som uppfyller hållbarhetskri­

terierna och användningen av biodrivmedel och flytande

biobränslen i gemenskapen, varigenom man uppnår en

jämvikt mellan tillgång och efterfrågan och säkerställer en

prismässig fördel som är större än i system där en sådan

koppling saknas. Massbalansmetoden bör därför användas

för att kontrollera efterlevnad, i syfte att säkerställa att bio­

drivmedel och flytande biobränslen som uppfyller hållbar­

hetskriterierna kan säljas till ett högre pris. Detta bör

säkerställa att systemet fungerar på ett enhetligt sätt sam­

tidigt som man undviker att industrin belastas orimligt

hårt. Andra kontrollmetoder bör dock undersökas.

(77)

När så är lämpligt bör kommissionen ta vederbörlig hän­

syn till FN:s millenniebedömning av ekosystem, som inne­

håller användbara uppgifter för bevarande av åtminstone

de områden som i kritiska lägen erbjuder grundläggande

ekosystemtjänster, bl.a. skydd av avrinningsområden och

erosionsskydd.

(78)

Man bör övervaka effekterna av odling av biomassa, t.ex.

genom förändrad markanvändning, bland annat genom

förflyttning, införande av invaderande främmande arter

och annan inverkan på den biologiska mångfalden samt

effekter för livsmedelsproduktionen och det lokala välstån­

det. Kommissionen bör beakta alla relevanta informations­

källor, inbegripet FAO:s hungerkarta. Biodrivmedel bör

gynnas på ett sätt som uppmuntrar ökad produktivitet

inom jordbruket och användning av skadad mark.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

92

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/25

(79)

Det ligger i gemenskapens intresse att försöka få till stånd

multilaterala och bilaterala avtal samt frivilliga internatio­

nella eller nationella system som fastställer standarder för

produktionen av hållbara biodrivmedel och flytande bio­

bränslen, och som garanterar att produktionen av biodriv­

medel och flytande biobränslen uppfyller dessa standarder.

Man bör därför föreskriva att sådana avtal och system ska

anses tillhandahålla tillförlitliga belägg och uppgifter,

under förutsättning att de uppfyller lämpliga standarder

avseende tillförlitlighet, öppenhet och oberoende

granskning.

(80)

Det är nödvändigt att fastställa tydliga regler för hur man

ska beräkna växthusgasutsläppen från biodrivmedel och

flytande biobränslen liksom deras fossila motsvarigheter.

(81)

Vid beräkningen av växthusgasutsläpp bör samprodukter

från produktion och användning av bränslen tas med. Sub­

stitutionsmetoden är lämplig för analys av åtgärdernas

effekter, men inte i regleringssyfte avseende enskilda eko­

nomiska aktörer eller enskilda leveranser av transportdriv­

medel. I dessa fall är i stället energifördelningsmetoden den

mest lämpliga, eftersom den är lätt att tillämpa och förut­

sägbar på längre sikt samt minimerar kontraproduktiva sti­

mulansåtgärder och ger resultat som generellt sett är

jämförbara med resultaten av substitutionsmetoden. När

kommissionen i olika rapporter analyserar åtgärdernas

effekter bör även resultaten enligt substitutionsmetoden

anges.

(82)

För att undvika en orimligt stor administrativ börda bör en

förteckning över normalvärden för vanliga produktions­

kedjor för biodrivmedel fastställas och denna förteckning

bör uppdateras och utvidgas, när nya pålitliga uppgifter

finns att tillgå. Ekonomiska aktörer bör alltid vara berätti­

gade att tillgodoräkna sig de värden avseende minskade

växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobräns­

len som anges i förteckningen. När normalvärdet för mins­

kade växthusgasutsläpp från en produktionskedja är lägre

än det fastställda minimivärdet för minskade växthusgasut­

släpp, bör producenter som önskar visa att de uppfyller

miniminivärdet ha skyldighet att visa att de faktiska utsläp­

pen från produktionsprocessen är lägre än de som använ­

des då normalvärdena räknades fram.

(83)

Det är lämpligt att de uppgifter som används vid beräk­

ningen av dessa normalvärden tas från oberoende veten­

skapliga expertkällor och uppdateras på lämpligt sätt

efterhand som dessa källor fortsätter sitt arbete. Kommis­

sionen bör uppmuntra dessa källor att inom ramen för

uppdateringen av sitt arbete behandla utsläpp i samband

med odling, effekterna av regionala och klimatbetingade

förhållanden, effekterna av odling med hållbara och eko­

logiska produktionsmetoder och vetenskapliga bidrag från

producenter både inom gemenskapen och i tredjeländer

samt från det civila samhället.

(84)

För att undvika att odling av råvaror för biodrivmedel och

flytande biobränslen uppmuntras i områden där detta

skulle medföra stora växthusgasutsläpp, bör användningen

av normalvärden för odling begränsas till regioner där

sådana effekter med säkerhet kan uteslutas. För att de

administrativa bördorna inte ska bli för tunga, bör med­

lemsstaterna emellertid fastställa nationella eller regionala

medelvärden för utsläpp från odling, inbegripet använd­

ning av gödningsmedel.

(85)

Efterfrågan på jordbruksråvaror i världen ökar. Denna

ökande efterfrågan kommer delvis att tillgodoses genom

att jordbruksarealen utökas. Att återställa allvarligt skadad

eller starkt förorenad mark, som följaktligen inte kan

användas för jordbruksändamål i sitt nuvarande skick, är

en metod för att utöka den areal som kan användas för

grödor. Eftersom efterfrågan på jordbruksråvaror kommer

att öka om man främjar biodrivmedel och flytande bio­

bränslen, bör hållbarhetssystemet främja utnyttjandet av

återställd skadad mark. Även om biodrivmedel framställs

av råmaterial från mark som redan används som åkermark,

kan den nettoökning av efterfrågan på grödor som upp­

stått till följd av att biodrivmedel främjats medföra en net­

toökning av odlingsarealen. Detta skulle kunna påverka

mark med stora kollager, vilket skulle resultera i skadliga

förluster av kollager. För att minska denna risk är det lämp­

ligt att införa kompletterande åtgärder i syfte att upp­

muntra en ökad produktivitet på mark som redan används

för odling av grödor, användning av skadad mark och

antagande av hållbarhetskrav, jämförbara med dem som

fastställs i detta direktiv med avseende på användningen av

biodrivmedel i gemenskapen, i andra jurisdiktioner där

biodrivmedel används. Kommissionen bör utarbeta en

konkret metodik för att minimera växthusgasutläpp som

orsakas av indirekta ändringar i markanvändning. I detta

syfte bör kommissionen analysera, på grundval av bästa

tillgängliga vetenskapliga rön, särskilt möjligheten att

inkludera en faktor för indirekta ändringar i markanvänd­

ningen vid beräkning av växthusgasutsläpp och behovet att

ge incitament till hållbara biodrivmedel som minimerar

effekterna av ändringar i markanvändningen och förbätt­

rar biodrivmedlens hållbarhet med avseende på ändringar

i indirekt markanvändning. Vid utarbetandet av denna

metodik bör kommissionen bland annat ta upp de poten­

tiella indirekta ändringarna i markanvändning som sker till

följd av biodrivmedel som producerats av cellulosa från

icke-livsmedel samt av material som innehåller både cellu­

losa och lignin.

(86)

För att uppnå en adekvat marknadsandel för biodrivmedel

är det nödvändigt att se till att diesel som innehåller bland­

ningar med större andel biodiesel än vad som anges i stan­

darden EN590/2004 släpps ut på marknaden.

(87)

För att säkerställa att biodrivmedel från nya typer av råva­

ror görs kommersiellt gångbara bör dessa ges en högre

viktning i vad gäller nationella biodrivmedelsskyldigheter.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

93

(1)

(2)

(3)

L 140/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

(88)

För att säkerställa att utvecklingen på området energi från

förnybara energikällor på nationell nivå och gemenskaps­

nivå även fortsättningsvis kommer att vara i fokus krävs

det en regelbunden rapportering. Det är lämpligt att kräva

att en harmoniserad mall används för de nationella hand­

lingsplaner för energi från förnybara energikällor som

medlemsstaterna bör lämna in. Sådana planer kan inbe­

gripa de beräknade kostnaderna för och nyttan av de pla­

nerade åtgärderna, åtgärder som rör den nödvändiga

utvidgningen eller förstärkningen av den befintliga nätin­

frastrukturen, de beräknade kostnader för och nyttan av att

utveckla energi från förnybara energikällor som överskri­

der den nivå som krävs i det vägledande förloppet, infor­

mation om nationella stödsystem och information om

deras användning av energi från förnybara energikällor i

nya eller renoverade byggnader.

(89)

När medlemsstaterna utformar sina stödsystem har de

möjlighet att främja användningen av sådana biodrivme­

del som medför extra fördelar – inbegripet de diversifie­

ringsfördelar som är kopplade till biodrivmedel som

framställs av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-

livsmedel, material som innehåller både cellulosa och lig­

nin samt alger, liksom växter som inte behöver bevattnas

och som växer i torra områden för att stoppa ökensprid­

ningen – genom att ta hänsyn till de skilda kostnaderna för

att producera energi från å ena sidan traditionella biodriv­

medel och å andra sidan sådana biodrivmedel som medför

extra fördelar. Medlemsstaterna har möjlighet att stimulera

investeringar i forskning och utveckling avseende denna

och annan teknik för energi från förnybara energikällor,

som bara kan bli konkurrenskraftig på längre sikt.

(90)

Genomförandet av detta direktiv bör om relevant åter­

spegla bestämmelserna i konventionen om tillgång till

information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser

och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, särskilt så

som de genomförs genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhe­

tens tillgång till miljöinformation

(1) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

.

(91)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta

direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som

skall tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter

(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

.

(92)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa de

metodologiska principer och värden som krävs för att

bedöma huruvida hållbarhetskriterierna har uppfyllts när

det gäller biodrivmedel och flytande biobränslen, att

anpassa energiinnehållet för transportdrivmedel till den

tekniska och vetenskapliga utvecklingen, att fastställa kri­

terier och geografisk räckvidd för gräsområden med stor

biologisk mångfald samt att fastställa detaljerade definitio­

ner av allvarligt skadad och kraftig förorenad mark. Efter­

som dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att

ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat

genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar,

måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfaran­

det med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(93)

De

bestämmelser

i

direktiven

2001/77/EG

och 2003/30/EG som överlappar med bestämmelser i det

här direktivet bör utgå när den sista dagen för införlivan­

det av det här direktivet infaller. Bestämmelser som gäller

mål och rapportering för 2010 bör fortsätta att gälla till

slutet av 2011. Det är därför nödvändigt att ändra direkti­

ven 2001/77/EG och 2003/30/EG i enlighet med detta.

(94)

Eftersom de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 17–19

även har en effekt på den inre marknadens funktion,

genom att de harmoniserar hållbarhetskriterierna för bio­

drivmedel och flytande biobränslen för redovisningsmålen

enligt det här direktivet, och därigenom underlättar, i enlig­

het med artikel 17.8, handel mellan medlemsstaterna med

biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller kra­

ven, är de baserade på artikel 95 i fördraget.

(95)

Hållbarhetssystemet bör inte hindra medlemsstaterna från

att i sina nationella stödsystem ta hänsyn till de högre pro­

duktionskostnaderna för de biodrivmedel och flytande bio­

bränslen som har fördelar som överstiger minimivärdena i

hållbarhetssystemet.

(96)

Eftersom de allmänna målen för detta direktiv, nämligen

att 20 % av gemenskapens slutliga energianvändning

(brutto) ska täckas av energi från förnybara energikällor

och 10 % av varje medlemsstats energianvändning inom

transportsektorn ska täckas av energi från förnybara ener­

gikällor senast 2020, inte i tillräcklig utsträckning kan upp­

nås av medlemsstaterna och därför, på grund av den

föreslagna åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på

gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlig­

het med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I

enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel

går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att

uppnå dessa mål.

(97)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om

bättre lagstiftning

(3) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

uppmuntras medlemsstaterna att för

egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabel­

ler som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen

mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att

offentliggöra dessa tabeller.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

94

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/27

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom detta direktiv upprättas en gemensam ram för främjande

av energi från förnybara energikällor. Det anger bindande natio­

nella mål för totala andelen energi från förnybara energikällor av

den slutliga energianvändningen (brutto) och för andelen energi

från förnybara energikällor inom transportsektorn. Det innehål­

ler bestämmelser om statistiska överföringar mellan medlemssta­

terna, gemensamma projekt mellan medlemsstaterna och med

tredjeländer, ursprungsgarantier, administrativa förfaranden,

information och utbildning samt tillträde till elnätet för energi

från förnybara energikällor. I direktivet fastställs dessutom håll­

barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller de definitioner som anges i direktiv

2003/54/EG.

Dessutom gäller följande definitioner:

a) energi från förnybara energikällor: energi från förnybara, icke-

fossila energikällor, nämligen vindenergi, solenergi, aeroter­

misk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk

energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa,

deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

b) aerotermisk energi: energi lagrad i form av värme i omgivnings­

luften (luftvärme).

c) geotermisk energi: energi lagrad i form av värme under den

fasta jordytan.

d) hydrotermisk energi: energi lagrad i form av värme i ytvattnet.

e) biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter,

avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk

(inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung),

skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske

och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av

industriavfall och kommunalt avfall.

f) slutlig energianvändning (brutto): energiprodukter som för ener­

giändamål levereras till industrin, transportsektorn, hushål­

len, servicesektorn, inbegripet offentliga tjänster, jordbruket,

skogsbruket och fiskerinäringen, inbegripet användningen av

el och värme inom energisektorn i samband med el- och vär­

meproduktion samt inbegripet förluster av el och värme vid

distribution och transmission.

g) fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution av värmeenergi i form av

ånga, hetvatten eller kylda vätskor från en central produk­

tionskälla, via ett nät, till ett flertal byggnader eller anlägg­

ningar i syfte att värma eller kyla ner utrymmen eller

processer.

h) flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen för andra energi­

ändamål än för transportändamål, inbegripet el, uppvärm­

ning och kylning, som framställs av biomassa.

i) biodrivmedel: vätskeformiga eller gasformiga bränslen som

framställs av biomassa och som används för

transportändamål.

j) ursprungsgaranti: ett elektroniskt dokument som har som

enda uppgift att utgöra bevis för slutkunden på att en viss

andel eller mängd energi producerats från förnybara energi­

källor i enlighet med kraven i artikel 3.6 i direktiv

2003/54/EG.

k) stödsystem: varje instrument, system eller mekanism som en

medlemsstat eller en grupp av medlemsstater tillämpar och

som främjar användning av energi från förnybara energikäl­

lor genom att minska kostnaden för denna energi, öka för­

säljningspriset eller öka försäljningsvolymen av sådan köpt

energi, genom införande av kvoter för energi från förnybara

energikällor. Detta omfattar, men är inte begränsat till, inves­

teringsstöd, skattebefrielser eller skattelättnader, skatteåterbe­

talningar, stödsystem med kvoter för energi från förnybara

energikällor, inklusive system med gröna certifikat, samt sys­

tem med direkt prisstöd, däribland inmatningspriser och

stödutbetalningar.

l) kvoter för energi från förnybara energikällor: ett nationellt stöd­

system där det ställs krav på att energiproducenterna låter en

viss andel energi från förnybara energikällor ingå i den energi

som de producerar, eller att energileverantörerna låter en viss

andel energi från förnybara energikällor ingå i den energi

som de levererar, eller att energikonsumenterna låter en viss

andel energi från förnybara energikällor ingå i den energi

som de konsumerar. Detta inbegriper system där sådana krav

kan uppfyllas genom användning av gröna certifikat.

m) faktiskt värde: minskningen av växthusgasutsläpp för några

eller alla steg i en specifik produktionsprocess för biodrivme­

del beräknad enligt den metod som fastställs i del C i bilaga V.

n) typiskt värde: en beräkning av den representativa minskningen

av växthusgasutsläpp för en särskild produktionskedja för

biodrivmedel.

o) normalvärde: ett värde som härleds från ett typiskt värde med

tillämpning av på förhand fastställda faktorer, vilket på de

villkor som fastställs i detta direktiv får användas i stället för

ett faktiskt värde.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

95

L 140/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

Artikel 3

Bindande nationella övergripande mål och åtgärder för

användningen av energi från förnybara energikällor

1.

Medlemsstaterna ska se till att deras andel energi från för­

nybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) år

2020, beräknad i enlighet med artiklarna 5–11, minst motsvarar

deras nationella övergripande mål för andelen energi från förny­

bara energikällor under det året, i enlighet med vad som anges i

tredje kolumnen i tabellen i bilaga I del A. Dessa bindande natio­

nella övergripande mål stämmer överens med målet om att minst

20 % av gemenskapens slutliga energianvändning (brutto) ska

komma från förnybara energikällor 2020. För att de mål som fast­

ställts i denna artikel lättare ska kunna uppnås ska varje medlems­

stat främja och uppmuntra energieffektivitet och energisparande.

2.

Medlemsstaterna ska vidta effektivt utformade åtgärder som

syftar till att säkerställa att andelen energi från förnybara energi­

källor är minst lika hög som den som anges i det vägledande för­

loppet i del B i bilaga I.

3.

För att uppnå de mål som fastställs i punkterna 1 och 2 i

denna artikel får medlemsstaterna bland annat tillämpa följande

åtgärder:

a) Stödsystem.

b) Åtgärder för samarbete mellan olika medlemsstater och med

tredjeländer i syfte att uppnå sina övergripande nationella

mål i enlighet med artiklarna 5–11.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i för­

draget, ska medlemsstaterna ha rätt att i enlighet med artik­

larna 5–11 i detta direktiv besluta i vilken omfattning de ska

stödja energi från förnybara energikällor som produceras i en

annan medlemsstat.

4.

Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förny­

bara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020

är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i

medlemsstaten.

Vid tillämpningen av denna punkt ska följande bestämmelser

gälla:

a) Vid beräkningen av nämnaren, dvs. den totala energianvänd­

ningen i transporter i enlighet med första stycket, ska endast

bensin, diesel, biodrivmedel som används för väg- och tåg­

transport och el beaktas.

b) Vid beräkningen av täljaren, dvs. användningen av energi

från förnybara energikällor i transporter i enlighet med för­

sta stycket, ska alla typer av energi från förnybara energikäl­

lor som används för alla former av transporter beaktas.

c) Vid beräkningen av bidraget från el som produceras från för­

nybara energikällor och används i alla typer av elfordon får

medlemsstaterna, vid tillämpningen av leden a och b, välja att

använda antingen den genomsnittliga andelen el från förny­

bara energikällor för gemenskapen eller andelen el från för­

nybara energikällor i det egna landet, uppmätt två år före det

ifrågavarande året. Vid beräkningen av användningen av el

från förnybara energikällor i eldrivna vägfordon, ska denna

användning dessutom anses ha 2,5 gånger energiinnehållet

från tillförseln av el från förnybara energikällor.

Kommissionen ska vid behov senast den 31 december 2011 lägga

fram ett förslag som på vissa villkor medger att hela mängden el

från förnybara energikällor som används för att driva alla typer av

elfordon får beaktas.

Kommissionen ska också vid behov senast den 31 december 2011

lägga fram ett förslag till metod för beräkning av bidraget av väte

från förnybara energikällor i den sammanlagda bränslemixen.

Artikel 4

Nationella handlingsplaner för energi från förnybara

energikällor

1.

Varje medlemsstat ska anta en nationell handlingsplan för

energi från förnybara energikällor. De nationella handlingspla­

nerna för energi från förnybara energikällor ska fastställa dels

medlemsstaternas nationella mål för andelen energi från förny­

bara energikällor som används för transporter, el samt värme och

kyla år 2020, med beaktande av de effekter som andra energief­

fektivitetsåtgärder har på den slutliga energianvändningen, dels

lämpliga åtgärder för att uppnå dessa nationella övergripande

mål, bl.a. samarbete mellan lokala, regionala och nationella myn­

digheter, planerade statistiska överföringar och gemensamma

projekt, nationella strategier för att utveckla befintliga biomassa­

resurser och mobilisera nya sådana för olika användningsområ­

den, samt de åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i

artiklarna 13–19.

Kommissionen ska senast den 30 juni 2009 anta en mall för de

nationella handlingsplanerna för energi från förnybara energikäl­

lor. Denna mall ska omfatta minimikraven enligt bilaga VI.

Medlemsstaterna ska följa denna mall vid presentationen av

de nationella handlingsplanerna för energi från förnybara

energikällor.

2.

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2010 till kommis­

sionen anmäla sina handlingsplaner för energi från förnybara

energikällor.

3.

Sex månader innan den nationella handlingsplanen för

energi från förnybara energikällor ska vara klar, ska varje med­

lemsstat offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognos­

dokument som visar

a) medlemsstatens beräknade överskottsproduktion av energi

från förnybara energikällor i förhållande till det vägledande

förloppet, vilken kan överföras till andra medlemsstater i

enlighet med artiklarna 6–11, samt dess beräknade potential

för gemensamma projekt fram till 2020, och

b) medlemsstatens beräknade efterfrågan på energi från förny­

bara energikällor från andra källor än inhemsk produktion

fram till 2020.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

96

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/29

Denna information kan inbegripa aspekter rörande kostnader,

nytta och finansiering. Prognosen ska uppdateras i medlemssta­

ternas rapporter i enlighet med artikel 22.1 leden l och m.

4.

Om andelen energi från förnybara energikällor i en med­

lemsstat hamnar under det vägledande förloppet under den när­

mast föregående tvåårsperiod som anges i del B i bilaga I, ska

medlemsstaten lämna in en ändrad nationell handlingsplan för

energi från förnybar energi till kommissionen senast den 30 juni

följande år, vilken ska innehålla lämpliga och proportionella

åtgärder för att göra det möjligt för medlemsstaten att inom en

rimlig tid uppfylla det vägledande förloppet i del B i bilaga I.

Om en medlemsstat endast med en begränsad marginal misslyck­

ats med att uppfylla det vägledande förloppet får kommissionen,

med vederbörlig hänsyn tagen till de nuvarande och framtida

åtgärder som medlemsstaten vidtar, besluta om att medlemssta­

ten ska befrias från skyldigheten att lägga fram en ändrad natio­

nell handlingsplan för energi från förnybara energikällor.

5.

Kommissionen ska utvärdera de nationella handlingspla­

nerna för energi från förnybara energikällor, särskilt om de åtgär­

der som medlemsstaten planerar i enlighet med artikel 3.2 är

tillräckliga. Kommissionen får utfärda en rekommendation med

anledning av en nationell handlingsplan för energi från förnybara

energikällor eller en sådan ändrad plan.

6.

Kommissionen ska till Europaparlamentet sända in de natio­

nella handlingsplanerna för energi från förnybara energikällor och

prognosdokumenten i den form de offentliggjorts på den öppen­

hetsplattform som avses i artikel 24.2, tillsammans med eventu­

ella rekommendationer av det slag som avses i punkt 5 i den här

artikeln.

Artikel 5

Beräkning av andelen energi från förnybara energikällor

1.

Den slutliga energianvändningen (brutto) från förnybara

energikällor i varje medlemsstat ska beräknas som summan av

a) den slutliga elanvändningen (brutto) från förnybara

energikällor,

b) den slutliga energianvändningen (brutto) från förnybara ener­

gikällor för uppvärmning och kylning, och

c) den slutliga energianvändningen från förnybara energikällor

i transporter.

Vid beräkningen av den slutliga energianvändningen (brutto) från

förnybara energikällor ska gas, el och vätgas från förnybara ener­

gikällor bara räknas med i ett av alternativen i första stycket led a,

b eller c.

Om inte annat föreskrivs i artikel 17.1 andra stycket ska biodriv­

medel och flytande biobränslen som inte uppfyller hållbarhetskri­

terierna i artikel 17.2–17.6 inte tas med i beräkningen.

2.

Om en medlemsstat på grund av force majeure anser att det

inte är möjligt för den att uppfylla det krav på andel energi från

förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen

(brutto) år 2020 som anges i den tredje kolumnen i tabellen i

bilaga I, ska den så snart som möjligt informera kommissionen.

Kommissionen ska fatta ett beslut om huruvida force majeure har

påvisats. Om kommissionen beslutar att force majeure har påvi­

sats, ska den fastställa vilken justering som ska göras av medlems­

statens slutliga energianvändning (brutto) från förnybara

energikällor för år 2020.

3.

Vid tillämpning av punkt 1 a ska slutliga elanvändningen

(brutto) från förnybara energikällor beräknas som mängden el

producerad i en medlemsstat från förnybara energikällor, dock

med undantag av elproduktion från pumpkraftverk som använ­

der tidigare uppumpat vatten.

I flerbränsleanläggningar som använder både förnybara och kon­

ventionella källor, ska bara den el som kommer från förnybara

energikällor tas med i beräkningen. Vid tillämpning av denna

beräkning, ska bidraget från varje energikälla beräknas på grund­

val av dess energiinnehåll.

El från vattenkraft och vindkraft ska redovisas i enlighet med nor­

maliseringsreglerna som fastställs i bilaga II.

4.

Vid tillämpning av punkt 1 b ska den slutliga energianvänd­

ningen (brutto) från förnybara energikällor för uppvärmning och

kylning beräknas som mängden fjärrvärme och fjärrkyla som pro­

duceras i en medlemsstat från förnybara energikällor plus använd­

ningen av annan energi från förnybara energikällor i industrin,

hushållen, servicesektorn, jordbruket, skogsbruket och fiskerinä­

ringen för uppvärmning, kylning och processer.

I flerbränsleanläggningar som använder både förnybara och kon­

ventionella källor ska bara den värme och kyla som producerats

från förnybara energikällor tas med i beräkningen. Vid tillämp­

ning av denna beräkning, ska bidraget från varje energikälla beräk­

nas på grundval av dess energiinnehåll.

Aerotermisk, geotermisk och hydrotermisk energi som utvinns

från värmepumpar ska beaktas vid tillämpning av punkt 1 b,

under förutsättning att den slutliga nyttiggjorda mängden energi

betydligt överskrider den mängd insatt primärenergi som krävs

för att driva värmepumpen. Mängden värme som ska anses utgöra

energi från förnybara energikällor enligt detta direktiv ska beräk­

nas i enlighet med den metod som anges i bilaga VII.

Vid tillämpning av punkt 1 b ska värmeenergi från passiva ener­

gisystem, där lägre energianvändning uppnås passivt genom bygg­

naders utformning eller genom värme från icke förnybara

energikällor, inte tas med i beräkningen.

5.

Energiinnehållet i de transportdrivmedel som anges i

bilaga III ska vara det som anges i den bilagan. Bilaga III får anpas­

sas till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Dessa åtgär­

der, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska

antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll

som avses i artikel 25.4.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

97

(1)

L 140/30

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

6.

Andelen energi från förnybara energikällor ska beräknas

som den slutliga energianvändningen (brutto) från förnybara

energikällor delat med den slutliga energianvändningen (brutto)

från alla energikällor, uttryckt i procent.

Vid tillämpningen av första stycket ska den summa som avses i

punkt 1 justeras i enlighet med artiklarna 6, 8, 10 och 11.

Vid beräkning av en medlemsstats slutliga energianvändning

(brutto) för mätning av om medlemsstaten följer målen och det

vägledande förloppet i detta direktiv ska den energimängd som

används inom luftfarten anses uppgå till högst 6,18 % av med­

lemsstatens slutliga energianvändning (brutto). För Cypern och

Malta ska den energimängd som används inom luftfarten, i för­

hållande till de medlemsstaternas respektive slutliga energian­

vändning (brutto), anses uppgå till högst 4,12 %.

7.

Den metod och de definitioner som används vid beräk­

ningen av andelen energi från förnybara energikällor ska vara de

som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik

(1) EUT L 304, 14.11.2008, s. 1.

.

Medlemsstaterna ska säkerställa samstämmigheten i de statistik­

uppgifter som används vid beräkningen av dessa sektoriella och

övergripande andelar samt de statistikuppgifter som lämnas till

kommissionen enligt förordning (EG) nr 1099/2008.

Artikel 6

Statistiska överföringar mellan medlemsstaterna

1.

Medlemsstaterna får enas om och vidta åtgärder för statis­

tiska överföringar från en medlemsstat till en annan av bestämda

mängder energi från förnybara energikällor. Den överförda mäng­

den ska

a) dras av från den mängd energi från förnybara energikällor

som beaktas när man mäter efterlevnaden av kraven i arti­

kel 3.1 och 3.2 hos den medlemsstat som genomför överfö­

ringen, och

b) läggas till den mängd energi från förnybara energikällor som

beaktas när man mäter efterlevnaden av kraven i artikel 3.1

och 3.2 hos en annan medlemsstat som tar emot

överföringen.

En statistisk överföring ska inte påverka uppnåendet av det natio­

nella målet för den medlemsstat som gör överföringen.

2.

De åtgärder som avses i punkt 1 får gälla under ett eller flera

år. De ska anmälas till kommissionen senast tre månader efter

utgången av varje år då de gäller. Den information som skickas till

kommissionen ska innehålla uppgifter om mängd och pris på den

berörda energin.

3.

Överföringar ska gälla endast sedan alla medlemsstater som

är inblandade i överföringen har anmält överföringen till

kommissionen.

Artikel 7

Gemensamma projekt mellan medlemsstaterna

1.

Två eller flera medlemsstater får samarbeta om alla typer av

gemensamma projekt som rör produktion av el, värme eller kyla

från förnybara energikällor. Detta samarbete får inbegripa privata

aktörer.

2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla den andel

eller mängd el, värme eller kyla från förnybara energikällor som

produceras av ett gemensamt projekt på deras territorium, som

tagits i drift efter den 25 juni 2009, eller genom ökad kapacitet i

en anläggning som renoverats efter det datumet, vilket ska med­

räknas med avseende på det övergripande nationella målet i en

annan medlemsstat för att mäta efterlevnaden av kraven i detta

direktiv.

3.

Den anmälan som avses i punkt 2 ska

a) beskriva den föreslagna anläggningen eller identifiera den

renoverade anläggningen,

b) specificera den andel eller mängd el, värme eller kyla som

produceras i anläggningen och som ska medräknas med

avseende på det övergripande nationella målet i en annan

medlemsstat,

c) ange vilken medlemsstat till vars förmån anmälan görs,

d) specificera den tid, angivet i fullständiga kalenderår, under

vilken den el, värme eller kyla som produceras i anläggningen

från förnybara energikällor ska medräknas med avseende på

det övergripande nationella målet i den andra medlemsstaten.

4.

Den tid som anges i punkt 3 d får inte utsträckas till efter

2020. Tiden för det gemensamma projektet får utsträckas till

efter 2020.

5.

En anmälan som görs enligt denna artikel får inte ändras

eller återkallas utan ett gemensamt samtycke från den medlems­

stat som gör anmälan och den medlemsstat som anges i enlighet

med punkt 3 c.

Artikel 8

Resultaten av gemensamma projekt mellan

medlemsstaterna

1.

Inom tre månader efter utgången av varje år som omfattas

av den tid som fastställs enligt artikel 7.3 d, ska den medlemsstat

som gjort anmälan enligt artikel 7 upprätta en skriftlig anmälan

som anger

a) den totala mängden el, värme eller kyla som under året pro­

ducerats från förnybara energikällor i den anläggning som

var föremål för anmälan enligt artikel 7, och

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

98

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/31

b) den mängd el, värme eller kyla som under året producerats

från förnybara energikällor i anläggningen och som ska med­

räknas med avseende på de nationella övergripande målen i

en annan medlemsstat i enlighet med villkoren i anmälan.

2.

Den anmälande medlemsstaten ska skicka den skriftliga

anmälan till den medlemsstat till vars förmån anmälan gjordes

och till kommissionen.

3.

För beräkning av efterlevnaden av kraven i detta direktiv när

det gäller nationella övergripande mål, ska den mängd el, värme

eller kyla från förnybara energikällor som anmälts i enlighet med

punkt 1 b

a) dras av från den mängd el, värme eller kyla från förnybara

energikällor som beaktas vid beräkningen av efterlevnaden

hos den medlemsstat som utfärdar meddelandet enligt

punkt 1, och

b) läggas till den mängd el, värme eller kyla från förnybara ener­

gikällor som beaktas vid beräkningen av efterlevnaden hos

den medlemsstat som tar emot meddelandet enligt punkt 2.

Artikel 9

Gemensamma projekt mellan medlemsstater och

tredjeländer

1.

En eller flera medlemsstater får samarbeta med ett eller flera

tredjeländer om alla typer av gemensamma projekt som rör elpro­

duktion från förnybara energikällor. Detta samarbete får inbegripa

privata aktörer.

2.

El från förnybara energikällor som produceras i ett tredje­

land ska beaktas endast vid beräkningen av efterlevnaden av kra­

ven i detta direktiv avseende nationella övergripande mål om

samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) Elen används i gemenskapen, ett krav som ska anses vara

uppfyllt när

i) en bestämd mängd el motsvarande den redovisade

mängden el tydligt har avsatts för den tilldelade överfö­

ringskapaciteten av alla berörda systemansvariga för

transmissionssystem i ursprungslandet, destinationslan­

det och, i förekommande fall, varje tredjeland som är

transitland,

ii) en bestämd mängd el motsvarande den redovisade

mängden el tydligt har registrerats i balansförteckningen

av den berörda systemansvariga för transmissionssystem

på gemenskapssidan av en gränsöverföringsförbindelse,

och

iii) den avsatta kapaciteten och produktionen av el från för­

nybara energikällor i den anläggning som avses i punkt 2

b hänför sig till samma tidsperiod.

b) Elen produceras i en nybyggd anläggning som tagits i drift

efter den 25 juni 2009 eller genom ökad kapacitet i en

anläggning som renoverats efter detta datum, inom ramen

för ett gemensamt projekt enligt punkt 1.

c) Den producerade och exporterade mängden el har inte erhål­

lit något annat stöd från ett stödsystem i ett tredjeland än

investeringsstöd som beviljats anläggningen.

3.

Medlemsstaterna får hos kommissionen ansöka om att el

från förnybara energikällor, vilken producerats och använts i ett

tredjeland, får beaktas vid tillämpningen av artikel 5 i samband

med att det anläggs en gränsöverföringsförbindelse med mycket

lång ledtid mellan en medlemsstat och ett tredjeland, under för­

utsättning att samtliga följande villkor uppfylls:

a) Byggandet av gränsöverföringsförbindelsen ska inledas senast

den 31 december 2016.

b) Gränsöverföringsförbindelsen kan inte tas i drift före den

31 december 2020.

c) Gränsöverföringsförbindelsen måste kunna tas i drift senast

den 31 december 2022.

d) Gränsöverföringsförbindelsen kommer, efter att den tagits i

drift, att i enlighet med punkt 2 användas för export till

gemenskapen av el från förnybara energikällor.

e) Ansökan gäller ett gemensamt projekt som uppfyller kriteri­

erna i punkt 2 b och c och som kommer att använda gränsö­

verföringsförbindelsen, efter att den tagits i drift, och en

mängd el som inte överstiger den mängd som kommer att

exporteras till gemenskapen efter det att gränsöverföringsför­

bindelsen tagits i drift.

4.

Den andel eller mängd el som produceras i en anläggning

inom ett tredjelands territorium och som ska medräknas i en eller

flera medlemsstaters övergripande nationella mål när man beräk­

nar efterlevnaden av artikel 3, ska anmälas till kommissionen. När

mer än en medlemsstat är berörd ska fördelningen mellan med­

lemsstaterna av denna andel eller mängd anmälas till kommissio­

nen. Andelen eller mängden får inte överstiga den andel eller

mängd som faktiskt exporterats till och använts i gemenskapen,

motsvarande den mängd som anges i punkt 2 a i och ii i denna

artikel och som uppfyller de villkor som anges i punkt 2 a. Denna

anmälan ska göras av varje medlemsstat när denna andel eller

mängd producerad el ska tas med vid beräkningen av dess över­

gripande nationella mål.

5.

Den anmälan som avses i punkt 4 ska

a) beskriva den föreslagna anläggningen eller identifiera den

renoverade anläggningen,

b) specificera den andel eller mängd el som produceras i anlägg­

ningen som ska medräknas i en medlemsstats nationella mål

samt motsvarande finansiella arrangemang, med förbehåll för

kraven på konfidentialitet,

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

99

L 140/32

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

c) ange den period, i hela kalenderår, under vilken elen ska anses

ingå i beräkningen av medlemsstatens övergripande natio­

nella mål, och

d) innehålla en skriftlig bekräftelse beträffande b och c från det

tredjeland inom vars territorium anläggningen ska tas i drift

och andelen eller mängden el som produceras av den anlägg­

ning som kommer att användas inom det tredje landet.

6.

Den under punkt 5 c angivna perioden får inte utsträckas till

efter 2020. Tiden för det gemensamma projektet får utsträckas till

efter 2020.

7.

En anmälan som gjorts enligt denna artikel får inte ändras

eller dras tillbaka utan en gemensam överenskommelse mellan

medlemsstaten som gjort anmälan och tredjelandet som bekräf­

tat det gemensamma projektet i enlighet med punkt 5 d.

8.

Medlemsstaterna och kommissionen ska uppmuntra de

relevanta organ som omfattas av fördraget om energigemenska­

pen att, i enlighet med fördraget om energigemenskapen, vidta de

åtgärder som krävs så att de fördragsslutande parterna i det för­

draget kan tillämpa de bestämmelser om samarbete som före­

skrivs i detta direktiv mellan medlemsstaterna.

Artikel 10

Effekter av gemensamma projekt mellan medlemsstater

och tredjeländer

1.

Inom tre månader efter utgången av varje år under den

period som avses i artikel 9.5 c ska medlemsstaten som gjort

anmälan enligt artikel 9 utfärda en skriftlig anmälan, i vilken föl­

jande ska anges, nämligen

a) den totala mängden producerad el under det året från förny­

bara energikällor i den anläggning som omfattas av anmälan

enligt artikel 9,

b) den mängd el som producerades under det året från förny­

bara energikällor i den anläggning som ska tas med i beräk­

ningen av landets övergripande nationella mål i enlighet med

villkoren i anmälan enligt artikel 9, och

c) bevis för uppfyllande av villkoren i artikel 9.2.

2.

Medlemsstaten ska sända den skriftliga anmälan till det tred­

jeland som har bekräftat projektet i enlighet med artikel 9.5 d och

till kommissionen.

3.

För beräkning av efterlevnaden av kraven i detta direktiv när

det gäller nationella övergripande mål, ska den enligt punkt 1 b

anmälda mängden el producerad från förnybara energikällor läg­

gas till den mängd energi från förnybara energikällor som ska

beaktas vid beräkningen av efterlevnaden hos den medlemsstat

som utfärdat den skriftliga anmälan.

Artikel 11

Gemensamma stödsystem

1.

Utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter enligt

artikel 3, får två eller fler medlemsstater på frivillig basis besluta

att slå samman eller delvis samordna sina nationella stödsystem.

Då kan en viss mängd energi från förnybara energikällor som pro­

duceras inom territoriet för en deltagande medlemsstat beaktas

vid beräkning av det övergripande nationella målet för en annan

deltagande medlemsstat, om de berörda medlemsstaterna:

a) gör en statistisk överföring av de angivna mängderna energi

från förnybara energikällor från en medlemsstat till en annan

medlemsstat i enlighet med artikel 6, eller

b) fastställer en fördelningsnyckel som godkänts av de delta­

gande medlemsstaterna och som fördelar mängder av energi

från förnybara energikällor mellan de deltagande medlems­

staterna. En sådan fördelningsnyckel ska anmälas till kom­

missionen senast tre månader efter utgången av det första

året då den använts.

2.

Inom tre månader efter utgången av varje år ska varje med­

lemsstat som gjort en anmälan enligt punkt 1 b utfärda en skrift­

lig anmälan med uppgift om den totala mängd el, värme eller kyla

som producerats från förnybara energikällor under året och som

omfattats av fördelningsnyckeln.

3.

I syfte att beräkna efterlevnaden av kraven i detta direktiv

om övergripande nationella mål ska den mängd el, värme eller

kyla som producerats från förnybara energikällor och som

anmälts i enlighet med punkt 2, omfördelas mellan de berörda

medlemsstaterna i enlighet med den anmälda fördelningsnyckeln.

Artikel 12

Kapacitetsökningar

I enlighet med artiklarna 7.2 och 9.2 b ska de enheter energi från

förnybara energikällor som kan tillskrivas ökad kapacitet i en

anläggning, behandlas som om de producerades i en separat

anläggning som togs i drift vid den tidpunkt då kapacitetsök­

ningen skedde.

Artikel 13

Administrativa förfaranden, regler och normer

1.

Medlemsstaterna ska se till att de nationella reglerna för

godkännande, certifiering och licensiering som gäller för anlägg­

ningar med tillhörande nätinfrastruktur för transmission och dist­

ribution, som producerar el, värme eller kyla från förnybara

energikällor och för omvandlingen av biomassa till biodrivmedel

eller andra energiprodukter, är proportionella och nödvändiga.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

100

(1)

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/33

Medlemsstaterna ska särskilt vidta lämpliga åtgärder för att

säkerställa

a) med förbehåll för skillnaderna mellan medlemsstaterna när

det gäller administrativ uppbyggnad och organisation, att de

nationella, regionala och lokala administrativa organens

ansvarsområden för godkännande, certifiering och licensie­

ring, inklusive fysisk planering, är tydligt samordnade och

definierade, med transparenta tidsplaner för fastställande av

planer och ansökningar om bygglov,

b) att omfattande information om handläggning av ansökningar

om godkännande, certifiering och licensiering för anlägg­

ningar för energi från förnybara energikällor samt om till­

gänglig hjälp till sökande görs tillgänglig på lämplig nivå,

c) att administrativa förfaranden förenklas så långt det är möj­

ligt och genomförs på lämplig administrativ nivå,

d) att reglerna som styr godkännande, certifiering och licensie­

ring är objektiva, transparenta, proportionella och inte dis­

kriminerar mellan sökandena och är utformade så att de tar

fullständig hänsyn till särdragen hos olika teknikslag för

energi från förnybara energikällor,

e) att de administrativa kostnader som ska betalas av konsu­

menter, planerare, arkitekter, byggare, montörer av utrust­

ning och system samt leverantörer är transparenta och

kopplade till faktiska kostnader, och

f) att förenklade och mindre arbetskrävande godkännandeför­

faranden, också i form av enkel anmälan om detta är tillåtet

enligt gällande regelverk, fastställs för mindre projekt och för

decentraliserade enheter för produktion av energi från förny­

bara energikällor, när så är lämpligt.

2.

Medlemsstaterna ska exakt definiera tekniska specifikatio­

ner som måste uppfyllas av utrustning och system för energi från

förnybara energikällor för att de ska omfattas av stödsystemen.

Om det finns europeiska standarder på området, till exempel mil­

jömärkning, energimärkning och andra tekniska referenssystem

fastställda av europeiska standardiseringsorgan, ska de tekniska

specifikationerna utformas enligt de standarderna. De tekniska

specifikationerna ska inte föreskriva var utrustningen och syste­

men ska certifieras och bör inte utgöra ett hinder för den inre

marknadens funktion.

3.

Medlemsstaterna ska rekommendera alla aktörer, särskilt

lokala och regionala administrativa organ, att de vid planering,

utformning, byggande och renovering av industri- eller bostads­

områden ser till att det installeras utrustning och system för

användning av el, värme och kyla från förnybara energikällor

samt för fjärrvärme och fjärrkyla. Medlemsstaterna ska särskilt

uppmuntra lokala och regionala administrativa organ att ta med

uppvärmning och kylning från förnybara energikällor i plane­

ringen av stadsinfrastrukturen, när så är lämpligt.

4.

Medlemsstaterna ska i sina byggregler och byggnormer

införa lämpliga åtgärder för att öka andelen energi från alla typer

av energi från förnybara energikällor i byggsektorn.

Vid fastställandet av sådana regler eller i sina regionala stödsys­

tem får medlemsstaterna beakta nationella åtgärder till förmån för

avsevärt ökad energieffektivitet och med anknytning till kraft­

värme och till passiva byggnader eller byggnader med lågt eller

inget behov av energitillförsel.

I sina byggregler och byggnormer eller på andra sätt som har

motsvarande verkan ska medlemsstaterna, där så är lämpligt,

kräva att miniminivåer av energi från förnybara energikällor

senast den 31 december 2014 används i nya byggnader och i

befintliga byggnader som genomgår betydande renoveringar.

Medlemsstaterna ska tillåta att dessa miniminivåer uppnås, bland

annat genom fjärrvärme eller fjärrkyla som produceras med hjälp

av en avsevärd andel förnybara energikällor.

Kraven i det första stycket ska gälla väpnade styrkor endast i den

utsträckning som tillämpningen av dem inte strider mot karaktä­

ren av och huvudsyftet med de väpnade styrkornas verksamhet,

och med undantag för materiel som används endast för militära

ändamål.

5.

Medlemsstaterna ska säkerställa att nya offentliga byggna­

der, och befintliga sådana som genomgår betydande renoveringar,

på nationell, regional och lokal nivå uppfyller en exemplarisk roll

när det gäller detta direktiv från och med den 1 januari 2012.

Medlemsstaterna får tillåta att denna skyldighet uppfylls bland

annat genom att normerna för byggnader med nollutsläpp följs

eller genom att föreskriva att taken på offentliga eller blandade

privata-offentliga byggnader används av tredje part för anlägg­

ningar som producerar energi från förnybara energikällor.

6.

Medlemsstaterna ska i sina byggregler och byggnormer

främja användningen av värme- och kylsystem som drivs med

energi från förnybara energikällor och system som ger betydande

sänkningar av energianvändningen. För att öka användningen av

sådana system och sådan utrustning ska medlemsstaterna

använda energi- eller miljömärkning eller andra lämpliga certifi­

kat eller standarder utvecklade nationellt eller på gemenskapsnivå,

där sådana finns.

När det gäller biomassa ska medlemsstaterna främja omvandlings­

teknik med en verkningsgrad på minst 85 % i fråga om använd­

ning i hushåll och kommersiella tillämpningar, och minst 70 % i

inom industrin.

När det gäller värmepumpar ska medlemsstaterna gynna sådana

som uppfyller minimikraven i fråga om miljömärkning i kommis­

sionens beslut 2007/742/EG av den 9 november 2007 om fast­

ställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens

miljömärke till eldrivna eller gasdrivna värmepumpar och gas­

drivna absorptionsvärmepumpar

(1) EUT L 301, 20.11.2007, s. 14.

.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

101

L 140/34

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

När det gäller termisk solenergi ska medlemsstaterna främja

användningen av certifierad utrustning och certifierade system

som bygger på europeiska standarder där sådana finns, däribland

miljömärkning, energimärkning och andra tekniska referenssys­

tem som utarbetats av de europeiska standardiseringsorganen.

När medlemsstaterna vid tillämpningen av denna punkt bedömer

verkningsgrad samt kostnader/resultat för sådana system och

sådan utrustning ska de använda gemenskapsförfaranden, eller,

om sådana inte finns, internationella förfaranden, där sådana

finns.

Artikel 14

Information och utbildning

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att information om stödåt­

gärder finns tillgänglig för alla relevanta aktörer, såsom konsu­

menter, byggare, installatörer, arkitekter och leverantörer av

värme-, kyl- och elutrustning och -system och fordon som kan

drivas med energi från förnybara energikällor

2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att information om netto­

fördelarna med, kostnaderna för och energieffektiviteten hos

utrustning och system för användning av värme, kyla och el från

förnybara energikällor görs tillgänglig av antingen leverantören av

utrustningen eller systemet eller av nationella behöriga

myndigheter.

3.

Medlemsstaterna ska säkerställa att certifieringssystem eller

motsvarande kvalifikationssystem senast den 31 december 2012

görs eller finns tillgängliga för installatörer av små pannor och

ugnar som drivs med biomassa, solcells- och solvärmesystem, sys­

tem för ytnära jordvärme samt värmepumpar. Dessa system får i

förekommande fall ta hänsyn till befintliga system och strukturer

och ska baseras på kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna ska

erkänna certifieringar som andra medlemsstater utfärdat i enlig­

het med dessa kriterier.

4.

Medlemsstaterna ska ge allmänheten tillgång till informa­

tion om certifieringssystem eller motsvarande kvalifikationssys­

tem som avses i punkt 3. Medlemsstaterna får också ge tillgång till

förteckningen över installatörer som är kvalificerade eller certifie­

rade i enlighet med de bestämmelser som avses i punkt 3.

5.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla relevanta aktörer,

särskilt planerare och arkitekter, ges vägledning så att de kan över­

väga den optimala kombinationen av energi från förnybara ener­

gikällor, högeffektiv teknik och fjärrvärme och fjärrkyla när de

planerar, utformar, bygger och renoverar industri- eller

bostadsområden.

6.

Medlemsstaterna ska, med deltagande av lokala och regio­

nala myndigheter, utveckla lämpliga program för information,

ökad medvetenhet, vägledning eller utbildning för att informera

medborgarna om fördelarna med att utveckla och använda energi

från förnybara energikällor samt de praktiska detaljerna kring

detta.

Artikel 15

Ursprungsgaranti för el, värme och kyla som produceras

från förnybara energikällor

1.

Medlemsstaterna ska, i syfte att för slutkunderna visa hur

stor andel eller mängd energi från förnybara energikällor som

ingår i energileverantörens energimix, i enlighet med artikel 3.6 i

direktiv 2003/54/EG, säkerställa att ursprunget på el som produ­

ceras från förnybara energikällor, kan garanteras som sådan i den

mening som avses i det här direktivet, i enlighet med objektiva,

transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

2.

Medlemsstaterna ska därför säkerställa att en ursprungsga­

ranti utfärdas efter begäran från en producent av el från förnybara

energikällor. Medlemsstaterna får arrangera så att ursprungsga­

rantier utfärdas på begäran av producenter av värme och kyla från

förnybara energikällor. Ett sådant arrangemang får kräva en mini­

mikapacitetsgräns. Standardstorleken för en ursprungsgaranti ska

vara 1 MWh. Endast en ursprungsgaranti ska utfärdas för varje

energienhet som produceras.

Medlemsstaterna ska säkerställa att samma energienhet från för­

nybara energikällor beaktas endast en gång.

Medlemsstaterna får föreskriva att stöd inte ska beviljas en pro­

ducent som erhåller en ursprungsgaranti för samma energipro­

duktion från förnybara energikällor.

Ursprungsgarantin ska inte påverka avgörandet huruvida en med­

lemsstats uppfyller bestämmelserna i artikel 3 eller inte. Överfö­

ring av ursprungsgarantier, separat eller tillsammans med den

fysiska överföringen av energi, ska inte påverka medlemsstatens

beslut att använda statistiska överföringar, gemensamma projekt

eller gemensamma stödsystem för måluppfyllelsen eller beräk­

ningen av den slutliga energianvändningen (brutto) från förnybara

energikällor i enlighet med artikel 5.

3.

En ursprungsgaranti får användas endast inom tolv måna­

der från och med produktionen av motsvarande energienhet. En

ursprungsgaranti ska annulleras efter det att den använts.

4.

Medlemsstaterna eller utsedda behöriga organ ska övervaka

utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier. De

utsedda behöriga organen ska ha icke-överlappande geografiska

ansvarsområden och vara oberoende av produktions-, handels-

och leveransverksamhet.

5.

Medlemsstaterna eller de behöriga organen som utsetts ska

inrätta lämpliga mekanismer för att säkerställa att ursprungsga­

rantier utfärdas, överförs och annulleras elektroniskt och att de är

korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägeri.

6.

En ursprungsgaranti ska innehålla uppgifter om åtminstone

a) den energikälla energin produceras från samt start- och slut­

datum för produktion,

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

102

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/35

b) huruvida garantin gäller

i) el, eller

ii) kyla eller värme,

c) namnet på den anläggning där energin produceras, var den

är belägen, vilken typ av anläggning det rör sig om och dess

kapacitet,

d) huruvida och i vilken omfattning anläggningen har åtnjutit

investeringsstöd, huruvida och i vilken omfattning energien­

heten i någon form har fått något annat stöd genom ett

nationellt stödsystem, och typen av stödsystem,

e) datum då anläggningen togs i drift,

f) datum och land för utfärdande samt ett unikt

identifieringsnummer.

7.

När en elleverantör ska styrka hur stor andel eller mängd

energi från förnybara energikällor som ingår i dennes energimix

vid tillämpningen av artikel 3.6 i direktiv 2003/54/EG får leve­

rantören göra detta genom ursprungsgarantierna.

8.

Den mängd energi från förnybara energikällor som motsva­

rar ursprungsgarantierna och som överförs av en elleverantör till

en tredje part ska dras ifrån andelen energi från förnybara ener­

gikällor som ingår i dess energimix vid tillämpningen av arti­

kel 3.6 i direktiv 2003/54/EG.

9.

Medlemsstater ska erkänna de ursprungsgarantier som

utfärdas av andra medlemsstater i enlighet med detta direktiv, ute­

slutande som bevis för det som avses i punkterna 1 och 6 a–f. En

medlemsstat får vägra att erkänna en ursprungsgaranti endast om

den har välgrundade tvivel på dess riktighet, tillförlitlighet eller

trovärdighet. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om en

sådan vägran och skälen till denna.

10.

Om kommissionen finner att en vägran att erkänna en

ursprungsgaranti är ogrundad, får kommissionen besluta att den

berörda medlemsstaten ska erkänna den.

11.

En medlemsstat får, i enlighet med gemenskapslagstift­

ningen, införa objektiva, transparenta och icke-diskriminerande

kriterier för användningen av ursprungsgarantier som uppfyller

skyldigheterna enligt artikel 3.6 i direktiv 2003/54/EG.

12.

När energileverantörer saluför energi från förnybara ener­

gikällor till kunder med hänvisning till miljömässiga eller andra

fördelar med energi från förnybara energikällor, får medlemssta­

terna kräva att dessa energileverantörer tillgängliggör sammanfat­

tad information om mängden eller andelen energi från förnybara

energikällor som kommer från anläggningar eller ökad kapacitet

som tagits i drift efter den 25 juni 2009.

Artikel 16

Åtkomst till och drift av näten

1.

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att utveckla

nätinfrastrukturen för transmission och distribution, intelligenta

nät, lagringsanläggningar och elsystemet för att möjliggöra en

säker drift av elsystemet, eftersom detta tillgodoser ytterligare

utveckling av elproduktion från förnybara energikällor, inklusive

sammankopplingar mellan medlemsstaterna, och mellan med­

lemsstaterna och tredjeländer. Medlemsstaterna ska även vidta

lämpliga åtgärder för att påskynda godkännandeförfarandena

för nätinfrastruktur och samordna godkännande av nätinfrastruk­

tur med hjälp av administrativa förfaranden och

planeringsförfaranden.

2.

I enlighet med krav som rör underhållet av nätets tillförlit­

lighet och säkerhet ska medlemsstaterna, på grundval av transpa­

renta och icke-diskriminerande kriterier som fastställts av de

behöriga nationella myndigheterna,

a) se till att de systemansvariga för transmissions- och distribu­

tionssystemen på sina territorier garanterar transmissionen

och distributionen av el från förnybara energikällor,

b) sörja för att el från förnybara energikällor får antingen prio­

riterad åtkomst eller garanterad åtkomst till elnätet,

c) se till att de systemansvariga för transmissionssystemen då de

avgör inmatningsordningen mellan produktionsanläggning­

arna prioriterar anläggningar som använder förnybara ener­

gikällor, i den mån säkerheten för driften av det nationella

elsystemet tillåter det och på grundval av transparenta och

icke-diskriminerande kriterier. Medlemsstaterna ska se till att

lämpliga nät- och marknadsrelaterade driftsåtgärder vidtas så

att andelen el från förnybara energikällor inte minskas mer

än nödvändigt. Om betydande åtgärder vidtas för att minska

andelen el från förnybara energikällor för att garantera säker­

heten i det nationella elsystemet och en trygg energiförsörj­

ning, ska medlemsstaterna se till att de systemansvariga

rapporterar till de behöriga tillsynsmyndigheterna om dessa

åtgärder och anger vilka avhjälpande åtgärder de har för

avsikt att vidta för att förhindra att andelen el från förnybara

energikällor minskas mer än vad som är lämpligt.

3.

Medlemsstaterna ska kräva att de systemansvariga för

transmissions- och distributionssystemen utarbetar och offentlig­

gör standardregler för hur kostnaderna för teknisk anpassning ska

bäras och fördelas, såsom nätanslutningar och nätförstärkningar,

förbättrad drift av nätet och föreskrifter om hur anslutningsreg­

lerna ska tillämpas utan diskriminering, något som är nödvändigt

för att integrera nya producenter som levererar el från förnybara

energikällor till det sammankopplade nätet.

Reglerna ska baseras på objektiva, transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som tar särskild hänsyn till samtliga

kostnader och fördelar förknippade med anslutningen av dessa

producenter till nätet och de särskilda omständigheterna för pro­

ducenter i avlägsna regioner och i regioner med låg befolknings­

täthet. Reglerna får föreskriva om olika typer av anslutningar.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

103

.

(1)

L 140/36

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

4.

När så är lämpligt får medlemsstaterna kräva att de system­

ansvariga för transmissions- och distributionssystemen helt eller

delvis bär de kostnader som avses i punkt 3. Medlemsstaterna ska

se över och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra ramarna

och reglerna för att bära och fördela de kostnader som avses i

punkt 3 senast den 30 juni 2011 och därefter vartannat år för att

säkerställa integrationen av nya producenter enligt den punkten.

5.

Medlemsstaterna ska kräva att de systemansvariga för

transmissions- och distributionssystemen ger de nya producenter

av energi från förnybara energikällor som vill ansluta sig till sys­

temet de omfattande och detaljerade uppgifter som krävs,

däribland

a) omfattande

och

detaljerade

uppskattningar

av

anslutningskostnaderna,

b) en rimlig och exakt tidsplan för mottagande och handlägg­

ning av ansökan om anslutning till nätet,

c) en rimlig vägledande tidsplan för föreslagen anslutning till

nätet.

Medlemsstaterna får tillåta att de producenter av el från förnybara

energikällor som vill ansluta sig till nätet använder sig av en

anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

6.

Den kostnadsdelning som avses i punkt 3 ska ske genom en

mekanism som baseras på objektiva, transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som tar hänsyn till de fördelar anslut­

ningarna kan innebära för de producenter som ansluter sig i

början och de som ansluter sig senare samt för de systemansva­

riga för transmissions- och distributionssystemen.

7.

Medlemsstaterna ska se till att transmissions- och distribu­

tionsavgifterna inte innebär diskriminering av el från förnybara

energikällor, särskilt inte el från förnybara energikällor i avlägsna

regioner, till exempel öregioner, och i regioner med låg befolk­

ningstäthet. Medlemsstaterna ska se till att transmissions- och

distributionsavgifterna inte innebär diskriminering av gas från för­

nybara energikällor.

8.

Medlemsstaterna ska se till att de avgifter som systemansva­

riga för transmissions- och distributionssystemen tar ut för trans­

mission och distribution av el från anläggningar som använder

energi från förnybara energikällor motsvarar realiserbara kost­

nadsfördelar som uppkommer genom anläggningens anslutning

till nätet. Sådana kostnadsfördelar kan uppstå genom direkt

användning av ett lågspänningsnät.

9.

I relevanta fall ska medlemsstaterna göra en bedömning av

behovet av en utbyggnad av nuvarande infrastrukturer inom gas­

näten för att underlätta integreringen av gas från förnybara

energikällor.

10.

I relevanta fall ska medlemsstaterna kräva att systemansva­

riga för transmissions- och distributionssystemen inom sina ter­

ritorier offentliggör tekniska bestämmelser i enlighet med artikel 6

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den

26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för

naturgas

(1) EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.

, särskilt vad avser nätanslutningsbestämmelser som

inbegriper krav rörande gasens kvalitet, lukt och tryck. Medlems­

staterna ska även kräva att systemansvariga för transmissions- och

distributionssystemen offentliggör avgifterna för anslutning till

förnybara gaskällor på grundval av transparenta och icke-

diskriminerande kriterier.

11.

Medlemsstaterna ska i sina nationella handlingsplaner för

energi från förnybara energikällor göra en bedömning av behovet

av ny infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla från förnybara

energikällor för att det i artikel 3.1 angivna nationella målet för

2020 ska uppnås. Medlemsstaterna ska i relevanta fall och i enlig­

het med denna bedömning vidta åtgärder för att utveckla en fjär­

rvärmeinfrastruktur som lämpar sig för utvecklingen av

produktion av värme och kyla i stora anläggningar för biomassa,

solenergi och geotermisk energi.

Artikel 17

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande

biobränslen

1.

Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför gemenska­

pens territorium ska energi från biodrivmedel och flytande bio­

bränslen beaktas för följande syften i a, b och c endast om de

uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–6:

a) Mätning av hur väl kraven i detta direktiv rörande nationella

mål uppfylls.

b) Mätning av hur kvoter för energi från förnybara energikällor

uppfylls.

c) Möjlighet att få finansiellt stöd för användning av biodrivme­

del och flytande biobränslen.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall

och restprodukter, utom restprodukter från jordbruk, vattenbruk,

fiske och skogsbruk, behöver emellertid endast uppfylla hållbar­

hetskriterierna i punkt 2 för att beaktas för de syften som anges i

leden a, b och c.

2.

De minskade växthusgasutsläppen genom användningen av

biodrivmedel och flytande biobränslen för de syften som anges i

punkt 1 a, b och c ska vara åtminstone 35 %.

Från och med den 1 januari 2017 ska de minskade växthusgasut­

släppen genom användningen av biodrivmedel och flytande bio­

bränslen för de syften som anges i punkt 1 a, b och c vara

åtminstone 50 %. Från och med den 1 januari 2018 ska denna

minskning av växthusgasutsläppen vara åtminstone 60 % för bio­

drivmedel och flytande biobränslen som producerats i anlägg­

ningar vars produktion startat den 1 januari 2017 eller senare.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

104

(1)

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/37

De minskade växthusgasutsläppen genom användning av biodriv­

medel och flytande biobränslen ska beräknas i enlighet med

artikel 19.1.

För biodrivmedel och flytande biobränslen som har producerats i

anläggningar som var i drift den 23 januari 2008, ska det första

stycket tillämpas från och med den 1 april 2013.

3.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de

syften som anges i punkt 1 a, b och c får inte produceras från

råvaror från mark som har stort värde för den biologiska mång­

falden, dvs. mark vars status i januari 2008 eller därefter utgjor­

des av något av följande, oavsett om marken fortfarande har

denna status:

a) Naturskog och annan trädbevuxen mark, dvs. skog och

annan trädbevuxen mark med inhemska arter, där det inte

finns några klart synliga tecken på mänsklig verksamhet och

där de ekologiska processerna inte störts i betydande

utsträckning.

b) Områden som utsetts

i) i lag eller av den relevanta behöriga myndigheten för

naturskyddssyften, eller

ii) för att skydda sällsynta, hotade eller utrotningshotade

ekosystem eller arter som är erkända i internationella

avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av mel­

lanstatliga organisationer eller av Internationella natur­

skyddsunionen, förutsatt att de erkänts i enlighet med

artikel 18.4 andra stycket,

om det inte finns belägg för att produktionen av råvarorna

inte påverkar dessa naturskyddssyften.

c) Gräsmark med stor biologisk mångfald som är

i) naturlig, dvs. gräsmark som skulle förbli gräsmark i

avsaknad av mänsklig verksamhet och som bibehåller

den naturliga artsammansättningen och ekologiska sär­

drag och processer, eller

ii) icke naturlig, dvs. gräsmark som skulle upphöra att vara

gräsmark i avsaknad av mänsklig verksamhet och som

är rik på arter och inte skadad, om det inte finns belägg

för att insamlande av råvaran är nödvändig för att bevara

markens status som gräsmark.

Kommissionen ska fastställa kriterier och geografisk räckvidd för

de gräsområden som ska omfattas av första stycket c. Dessa åtgär­

der, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv

genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskri­

vande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.4.

4.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de

syften som anges i punkt 1 a, b och c ska inte produceras från

råvaror från mark med stora kollager, dvs. mark vars status i

januari 2008 utgjordes av något av följande, men som inte längre

gör det.

a) Våtmarker, dvs. mark som under hela året, eller en betydande

del av året, är täckt eller genomdränkt av vatten.

b) Kontinuerligt beskogade områden, dvs. mark som omfattar

mer än en hektar med träd som är högre än fem meter och

ett krontak som täcker mer än 30 % av ytan, eller med befint­

liga träd som kan uppnå dessa värden.

c) Mark som omfattar mer än en hektar med träd som är högre

än fem meter och ett krontak som täcker mellan 10 %

och 30 % av ytan eller med befintliga träd som kan uppnå

dessa värden, om det inte kan visas att kollagret i området

före och efter omställning är sådant att, när metoden som

anges i del C i bilaga V tillämpas, villkoren i punkt 2 i denna

artikel skulle uppfyllas.

Bestämmelserna i den här punkten gäller inte om marken, vid tid­

punkten då råvarorna anskaffades, hade samma status som i

januari 2008.

5.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de

syften som anges i punkt 1 a, b och c ska inte framställas från

råvaror som erhålls från mark som var torvmark i januari 2008,

om det inte finns belägg för att odling och skörd av detta råma­

terial inte medför dränering av tidigare odikad mark.

6.

Jordbruksråvaror som odlats i gemenskapen och som

används för produktion av biodrivmedel och flytande biobräns­

len som beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c ska

införskaffas i enlighet med kraven och normerna i de bestämmel­

ser som avses under rubriken Miljö i del A och i punkt 9 i bilaga II

till rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om

upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direkt­

stöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken

och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

(1) EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

samt

i enlighet med de minimikrav för god jordbrukshävd och goda

miljöförhållanden som anges i artikel 6.1 i den förordningen.

7.

Kommissionen ska, för tredjeländer och medlemsstater som

är viktiga källor till biodrivmedel, eller till råvaror för biodrivme­

del, som används i gemenskapen, vartannat år för Europaparla­

mentet och rådet lägga fram en rapport om de nationella åtgärder

som vidtas för att beakta hållbarhetskriterierna i punkterna 2–5

och för att skydda mark, vatten och luft. Den första rapporten ska

överlämnas 2012.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

105

L 140/38

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

Kommissionen ska vartannat år rapportera till Europaparlamen­

tet och rådet om vilken inverkan den ökade efterfrågan på bio­

drivmedel har haft på den sociala hållbarheten i gemenskapen

och i tredjeländer och om vilken verkan gemenskapens biodriv­

medelspolitik har haft på tillgången till livsmedel till överkomligt

pris, särskilt för människor som lever i utvecklingsländer, samt

om bredare utvecklingsfrågor. Rapporterna ska ta upp respekten

för markrättigheter. Rapporterna ska för tredjeländer och med­

lemsstater som är viktiga källor för råvaror till biodrivmedel som

används i gemenskapen ange huruvida landet har ratificerat och

genomfört var och en av följande ILO-konventioner:

— Konvention (nr 29) angående tvångs- eller obligatoriskt

arbete.

— Konvention (nr 87) angående föreningsfrihet och skydd för

organisationsrätten.

— Konvention (nr 98) angående tillämpning av principerna för

organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

— Konvention (nr 100) angående lika lön för män och kvinnor

för arbete av lika värde.

— Konvention (nr 105) angående avskaffande av tvångsarbete.

— Konvention (nr 111) angående diskriminering i fråga om

anställning och yrkesutövning.

— Konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete.

— Konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgär­

der för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete.

Dessa rapporter ska för tredjeländer och medlemsstater som är

viktiga källor till råvaror för biodrivmedel som används inom

gemenskapen ange huruvida landet har ratificerat och genomfört

— Cartagenaprotokollet om biosäkerhet,

— konventionen om internationell handel med utrotningsho­

tade arter av vilda djur och växter.

Den första rapporten ska överlämnas 2012. Kommissionen ska

vid behov föreslå korrigerande åtgärder, i synnerhet om det visar

sig att produktionen av biodrivmedel i betydande grad påverkar

livsmedelspriserna.

8.

Med avseende på de syften som anges i punkt 1 a, b och c

får medlemsstaterna inte av andra skäl som rör hållbarhet vägra

att beakta biodrivmedel och flytande biobränslen som erhållits i

enlighet med den här artikeln.

9.

Senast den 31 december 2009 ska kommissionen rappor­

tera om kraven på ett hållbarhetssystem för energimässig använd­

ning av andra typer av biomassa än biodrivmedel och flytande

biobränslen. Rapporten ska i lämpliga fall åtföljas av förslag till

Europaparlamentet och rådet på ett hållbarhetssystem för annan

energianvändning av biomassa. Denna rapport och förslag i rap­

porten ska bygga på tillgängliga vetenskapliga rön av högsta kva­

litet, under beaktande av den senaste utvecklingen inom relevanta

innovativa processer. Om den analys som gjorts i detta syfte visar

att det skulle vara lämpligt att införa ändringar, vad avser bio­

massa från skogsbruket, i beräkningsmetoden i bilaga V eller i

hållbarhetskraven när det gäller kollager i samband med biodriv­

medel och flytande biobränslen, ska kommissionen i lämpliga fall

samtidigt lägga fram sådana förslag till Europaparlamentet och

rådet.

Artikel 18

Kontroll av överensstämmelse med hållbarhetskriterierna

för biodrivmedel och flytande biobränslen

1.

I de fall biodrivmedel och flytande biobränslen ska beaktas

för de syften som anges i artikel 17.1 a, b och c, ska medlemssta­

terna kräva att de ekonomiska aktörerna visar att de hållbarhets­

kriterier som anges i artikel 17.2–17.5 har uppfyllts. För detta

syfte ska de kräva att de ekonomiska aktörerna använder ett mass­

balanssystem som

a) medger att partier med råvaror eller biobränslen med olika

hållbarhetsegenskaper kan blandas,

b) kräver att information om hållbarhetsegenskaperna hos och

storleken på de partier som avses i led a förblir kopplad till

blandningen, och

c) fastställer att summan av alla partier som tas från bland­

ningen ska beskrivas ha samma hållbarhetsegenskaper, i

samma mängder, som summan av alla partier som har till­

förts blandningen.

2.

Kommissionen ska 2010 och 2012 rapportera till Europa­

parlamentet och rådet om driften av den massbalansmetod för

kontroll av överensstämmelse som beskrivs i punkt 1 och om

möjligheten att tillåta andra kontrollmetoder för vissa eller alla

typer av råvaror, biodrivmedel eller flytande biobränslen. Kom­

missionen ska i sin bedömning beakta de kontrollmetoder där

information om hållbarhetsegenskaper inte behöver vara fysiskt

kopplad till vissa partier eller blandningar. Vid bedömningen ska

man beakta behovet av att bibehålla kontrollsystemets integritet

och effektivitet, samtidigt som man undviker att lägga en orim­

ligt tung börda på industrin. Rapporten ska när så är lämpligt

åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet beträffande

användningen av andra kontrollmetoder.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

106

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/39

3.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att de eko­

nomiska aktörerna tillhandahåller tillförlitlig information och att

de på begäran gör de uppgifter som låg till grund för informatio­

nen tillgängliga för medlemsstaten. Medlemsstaterna ska kräva att

de ekonomiska aktörerna ser till att informationen genomgår en

tillfredsställande oberoende granskning och att de tillhandahåller

bevis på att detta har gjorts. Granskningen ska kontrollera att de

system som de ekonomiska aktörerna använder är korrekta, till­

förlitliga och skyddade mot bedrägerier. Granskningen ska också

innehålla en utvärdering av provtagningens frekvens och den

metod som använts för den samt av uppgifternas tillförlitlighet.

Den information som avses i första stycket ska i synnerhet inbe­

gripa information om hur hållbarhetskriterierna i arti­

kel 17.2–17.5 har respekterats och lämplig och relevant

information om de åtgärder som vidtagits för att skydda mark,

vatten och luft, för att återställa skadad mark, för att undvika

överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentill­

gång samt lämplig och relevant information om de åtgärder som

vidtagits för att ta hänsyn till de aspekter som avses i artikel 17.7

andra stycket.

Kommissionen ska i enlighet med det rådgivande förfarande som

avses i artikel 25.3 upprätta en förteckning över den lämpliga och

relevanta information som avses i de första två styckena. Den ska

särskilt se till att tillhandahållandet av informationen inte innebär

en orimligt tung administrativ börda för aktörerna i allmänhet

och för småbrukare, producentorganisationer och kooperativ i

synnerhet.

De skyldigheter som anges i denna punkt ska gälla oavsett om

biodrivmedlen eller de flytande biobränslena produceras inom

gemenskapen eller importeras.

Medlemsstaterna ska i aggregerad form lägga fram den informa­

tion som avses i första stycket i denna punkt för kommissionen.

Kommissionen ska offentliggöra denna information på den

öppenhetsplattform som avses i artikel 24 i sammanfattad form,

där konfidentialiteten hos kommersiellt känsliga uppgifter

bevaras.

4.

Gemenskapen ska sträva efter att ingå bilaterala eller multi­

laterala avtal med tredjeländer vilka innehåller bestämmelser om

hållbarhetskriterier som motsvarar de kriterier som fastställs i

detta direktiv. När gemenskapen har ingått avtal vilka innehåller

bestämmelser i ämnen som omfattas av de hållbarhetskriterier

som anges i artikel 17.2–17.5, får kommissionen besluta att dessa

avtal visar att biodrivmedel och flytande biobränslen som produ­

ceras från råvaror som odlats i dessa länder uppfyller hållbarhets­

kriterierna i fråga. Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild

uppmärksamhet ägnas de åtgärder som vidtagits för att bevara

områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska

lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd),

skydd av mark, vatten och luft, indirekta ändringar i markanvänd­

ning, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vat­

tenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt de

aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket.

Kommissionen får besluta att frivilliga nationella eller internatio­

nella system med normer för produktion av biomassaprodukter

innehåller tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i arti­

kel 17.2 eller visar att leveranserna av biodrivmedel uppfyller håll­

barhetskriterierna i artikel 17.3–17.5. Kommissionen får besluta

att dessa system innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka åtgär­

der som vidtagits för att skydda områden som erbjuder grundläg­

gande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av

avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten

och luft, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven

vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt de

aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket. Kommissionen får

också erkänna skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrot­

ningshotade ekosystem eller arter som erkänns genom internatio­

nella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av

mellanstatliga organisationer eller av Internationella natur­

skyddsunionen, vid tillämpning av artikel 17.3 b ii.

Kommissionen får besluta att frivilliga nationella eller internatio­

nella system för att mäta minskningen av växthusgasutsläpp inne­

håller tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2.

Kommissionen får besluta att mark som omfattas av ett nationellt

eller regionalt program för återställande av allvarligt skadad eller

kraftigt förorenad mark uppfyller de kriterier som fastställs i del

C punkt 9 i bilaga V.

5.

För att kommissionen ska fatta beslut i enlighet med punkt 4

krävs det att avtalet eller systemet uppfyller tillfredsställande nor­

mer för tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning. Sys­

tem för att mäta minskningen av växthusgasutsläpp ska också

uppfylla de krav på metoder som anges i bilaga V. Förteckningar

över de områden med stort värde för den biologiska mångfalden

som avses i artikel 17.3 b ii ska uppfylla tillfredsställande normer

för objektivitet och överensstämma med internationellt erkända

normer samt kunna överklagas på lämpligt sätt.

6.

Beslut enligt punkt 4 ska antas i enlighet med det rådgi­

vande förfarande som avses i artikel 25.3. De ska ha en giltighets­

period på högst fem år.

7.

Om en ekonomisk aktör lägger fram bevis eller uppgifter

som erhållits i enlighet med ett avtal eller system som varit före­

mål för ett beslut enligt punkt 4, i den utsträckning som omfattas

av det beslutet, får en medlemsstat inte kräva att leverantören till­

handahåller ytterligare bevis på överensstämmelse med de håll­

barhetskriterier som fastställs i artikel 17.2–17.5 eller information

om de åtgärder som avses i punkt 3 andra stycket i den här

artikeln.

8.

På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ska

kommissionen undersöka tillämpningen av artikel 17 i fråga om

en källa för biodrivmedel eller flytande biobränsle och, inom sex

månader från mottagandet av en begäran och i enlighet med

det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.3, besluta

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

107

(1)

L 140/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

om den berörda medlemsstaten får beakta biodrivmedel eller fly­

tande biobränsle från den källan med avseende på de syften som

anges i artikel 17.1 a, b och c.

9.

Senast den 31 december 2012 ska kommissionen rappor­

tera till Europaparlamentet och rådet om

a) effektiviteten hos systemet för tillhandahållande av informa­

tion om hållbarhetskriterier, och

b) huruvida det är genomförbart och lämpligt att införa bin­

dande krav i fråga om skyddet av luft, mark eller vatten, med

hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen och till gemenska­

pens internationella förpliktelser.

Vid behov ska kommissionen föreslå korrigerande åtgärder.

Artikel 19

Beräkning av växthusgaspåverkan av biodrivmedel och

flytande biobränslen

1.

Med avseende på tillämpningen av artikel 17.2 ska de mins­

kade växthusgasutsläppen genom användningen av biodrivmedel

och flytande biobränslen beräknas enligt följande, nämligen

a) genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för

minskningen av växthusgasutsläppen för en produktions­

kedja fastställs i del A eller B i bilaga V och när e

l

-värdet för

dessa biodrivmedel eller flytande biobränslen, som beräknas

i enlighet med del C punkt 7 i bilaga V, är lika med eller min­

dre än noll,

b) genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet

med den metod som fastställs i del C i bilaga V, eller

c) genom att använda ett värde beräknat som summan av fak­

torerna i den formel som avses i del C punkt 1 i bilaga V, var­

vid de disaggregerade normalvärdena i del D eller E i bilaga V

får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade

i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V för

alla övriga faktorer.

2.

Senast den 31 mars 2010 ska medlemsstaterna till kommis­

sionen överlämna en rapport med en förteckning över de områ­

den på deras territorier som klassificeras som nivå 2 enligt den

gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter

(Nuts) eller som en mer disaggregerad Nuts-nivå i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av

den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur

för statistiska territoriella enheter (Nuts)

(1) EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

, när de typiska växt­

husgasutsläppen från odling av jordbruksråvaror kan förväntas

vara lägre än eller lika höga som de utsläpp som rapporterats

under rubriken ”Disaggregerade normalvärden för odling” i del D

i bilaga V till detta direktiv, varvid rapporten ska åtföljas av en

beskrivning av den metod och de uppgifter som använts för att

sammanställa förteckningen. Metoden ska beakta markegenska­

perna, klimatet och förväntad skördenivå.

3.

Normalvärdena i del A i bilaga V för biodrivmedel och de

disaggregerade normalvärdena för odling i del D i bilaga V för

biodrivmedel och flytande biobränslen får användas endast om

råvarorna

a) odlas utanför gemenskapen,

b) odlas inom gemenskapen i områden som ingår i de förteck­

ningar som avses i punkt 2, eller

c) är avfall eller restprodukter som inte härrör från jordbruk,

vattenbruk eller fiske.

För biodrivmedel och flytande biobränslen som inte omfattas av

led a, b eller c ska de faktiska värdena för odling användas.

4.

Senast den 31 mars 2010 ska kommissionen överlämna en

rapport till Europaparlamentet och rådet om möjligheten att upp­

rätta förteckningar över områden i tredjeländer där de typiska

växthusgasutsläppen från odling av jordbruksråvaror kan förvän­

tas bli lägre än eller lika höga som de utsläpp som rapporterats

under rubriken ”Odling” i del D i bilaga V, varvid rapporten om

möjligt ska åtföljas av sådana förteckningar och en beskrivning av

den metod och de uppgifter som använts för att sammanställa

dem. Rapporten ska vid behov åtföljas av relevanta förslag.

5.

Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och där­

efter vartannat år rapportera om de uppskattade typiska värdena

och normalvärdena i delarna B och E i bilaga V, med särskilt beak­

tande av utsläpp från transporter och bearbetning, och får om

nödvändigt besluta att korrigera värdena. Dessa åtgärder, som

avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i

enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses

i artikel 25.4.

6.

Kommissionen ska senast den 31 december 2010 lägga

fram en rapport till Europaparlamentet och rådet med en översyn

av konsekvenserna av indirekta ändringar av markanvändning på

växthusgasutsläppen och möjliga vägar för att minimera dessa

konsekvenser. Rapporten ska, vid behov, åtföljas av ett förslag,

som grundar sig på bästa tillgängliga vetenskapliga rön, och inne­

hålla en konkret metod för utsläpp från förändringar i kollager

som orsakas av indirekta ändringar av markanvändningen, för att

säkerställa efterlevnad av detta direktiv, särskilt artikel 17.2.

Ett sådant förslag ska omfatta nödvändiga skyddsåtgärder för att

ge säkerhet åt investeringar som gjorts innan denna metod tilläm­

pas. Med avseende på anläggningar som producerade biodrivme­

del före slutet av 2013, ska tillämpningen av de åtgärder som

avses i första stycket inte, förrän den 31 december 2017, leda till

att biodrivmedel som produceras i dessa anläggningar inte anses

uppfylla hållbarhetskriterierna enligt detta direktiv om de annars

hade gjort det, under förutsättning att dessa biodrivmedel medför

en minskning av växthusgasutsläpp på minst 45 %. Detta ska gälla

för biodrivmedelsanläggningarnas kapacitet vid slutet av 2012.

Europaparlamentet och rådet ska sträva efter att fatta beslut senast

den 31 december 2012 om sådana eventuella förslag som lagts

fram av kommissionen.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

108

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/41

7.

Bilaga V får anpassas till den tekniska och vetenskapliga

utvecklingen, bland annat genom tillägg av värden för ytterligare

produktionskedjor för biodrivmedel för samma eller för andra

råvaror och genom ändring av den metod som fastställs i del C.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta

direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlig­

het med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i

artikel 25.4.

När det gäller anpassning av normalvärdena och den metod som

fastställs i bilaga V, ska särskild uppmärksamhet ägnas

— redovisningsmetoden för avfall och restprodukter,

— redovisningsmetoden för samprodukter,

— redovisningsmetoden för kraftvärme, och

— den status som tilldelas skörderester som samprodukter.

Normalvärdena för biodiesel av vegetabilisk eller animalisk avfall­

solja ska ses över så snart som möjligt.

Eventuella ändringar av eller tillägg till förteckningen över nor­

malvärden i bilaga V ska uppfylla följande:

a) Om bidraget till de totala utsläppen från en faktor är litet, om

avvikelsen är begränsad eller om det är mycket dyrt eller

besvärligt att fastställa de faktiska värdena, ska normalvär­

dena vara typiska för normala produktionsprocesser.

b) I alla övriga fall ska normalvärdena vara konservativa jäm­

fört med normala produktionsprocesser.

8.

Detaljerade definitioner ska fastställas, inbegripet de tek­

niska specifikationer som krävs för de kategorier som anges i del

C punkt 9 i bilaga V. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke

väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska

antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll

som avses i artikel 25.4.

Artikel 20

Genomförandeåtgärder

De genomförandeåtgärder som avses i artiklarna 17.3 andra

stycket, 18.3 tredje stycket, 18.6, 18.8, 19.5, 19.7 första stycket

och 19.8 i det här direktivet ska även fullt ut beakta de syften som

anges i artikel 7a i direktiv 98/70/EG.

Artikel 21

Särskilda bestämmelser för energi från förnybara

energikällor inom transportsektorn

1.

Medlemsstaterna ska se till att allmänheten utförligt infor­

meras om tillgängligheten på samtliga olika källor för energi från

förnybara energikällor i transporter och deras miljöfördelar.

Då biobränsleandelen i mineraloljederivat överstiger 10 volym­

procent ska medlemsstaterna kräva att det anges vid

försäljningsstället.

2.

När operatörerna ska visa att de uppfyller nationella kvoter

för energi från förnybara energikällor och målet om andelen

energi från förnybara energikällor i samtliga transporter enligt

artikel 3.4, ska bidraget från biodrivmedel som produceras från

avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel samt material

som innehåller både cellulosa och lignin räknas dubbelt jämfört

med andra biodrivmedel.

Artikel 22

Medlemsstaternas rapportering

1.

Varje medlemsstat ska, senast den 31 december 2011 och

därefter vartannat år, lämna in en rapport till kommissionen om

hur främjandet och användningen av energi från förnybara ener­

gikällor utvecklas. Den sjätte rapporten, som ska lämnas in senast

den 31 december 2021, ska vara den sista rapport som krävs.

Rapporten ska särskilt behandla följande:

a) Den sektorsvisa (el, värme och kyla samt transport) och den

totala andelen energi från förnybara energikällor under de två

föregående kalenderåren samt de åtgärder som vidtagits eller

planeras på nationell nivå för att främja tillväxten av energi

från förnybara energikällor, med beaktande av det vägle­

dande förloppet i bilaga 1 del B, i enlighet med artikel 5.

b) Införande och funktionssätt för stödsystem och andra åtgär­

der för att främja energi från förnybara energikällor samt alla

förändringar beträffande de åtgärder som tillämpas jämfört

med dem i medlemsstaternas nationella handlingsplaner för

energi från förnybara energikällor och information om hur

den stödda elen fördelas till slutkunderna i enlighet med arti­

kel 3.6 i direktiv 2003/54/EG.

c) En beskrivning av hur medlemsstaten, i förekommande fall,

lagt upp sitt stödsystem för att ta hänsyn till sådana tillämp­

ningar av energi från förnybara energikällor som ger extra

fördelar i förhållande till andra, jämförbara tillämpningar,

men som samtidigt kan medföra högre kostnader, inbegripet

biodrivmedel som framställs av avfall, restprodukter, cellu­

losa från icke-livsmedel samt material som innehåller både

cellulosa och lignin.

d) En beskrivning av hur systemet med ursprungsgarantier för

el, värme och kyla från förnybara energikällor fungerar, samt

vilka åtgärder som vidtagits för att göra systemet tillförlitligt

och skydda det mot bedrägerier.

e) Vilka framsteg som gjorts när det gäller att utvärdera och för­

bättra administrativa förfaranden i syfte att avlägsna lagstift­

ningsmässiga och icke-lagstiftningsmässiga hinder för

utvecklingen av energi från förnybara energikällor.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

109

L 140/42

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

f) Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra transmission och

distribution av energi från förnybara energikällor och för att

förbättra systemet eller bestämmelserna för fördelning av

kostnader enligt artikel 16.3.

g) Förändringar när det gäller tillgänglighet och användning av

biomassaresurser för energiändamål.

h) Förändringar när det gäller råvarupriser och markanvändning

i medlemsstaten som kan kopplas till den ökade använd­

ningen av biomassa och andra former av energi från förny­

bara energikällor.

i) Förändringar när det gäller och andel biodrivmedel som

framställs av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-

livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och

lignin.

j) Den beräknade effekten av produktion av biodrivmedel och

flytande biobränslen på den biologiska mångfalden, vatten­

resurserna, vattenkvaliteten och markkvaliteten inom

medlemsstaten.

k) Uppskattad nettominskning av växthusgasutsläppen till följd

av användningen av energi från förnybara energikällor.

l) Beräknad överskottsproduktion av energi från förnybara

energikällor jämförd med det vägledande förloppet, som kan

överföras till andra medlemsstater samt den beräknade

potentialen för gemensamma projekt fram till 2020.

m) Beräknad efterfrågan på energi från förnybara energikällor

från andra källor än inhemsk produktion fram till 2020.

n) Uppgifter om hur andelen biologiskt nedbrytbart avfall i det

avfall som använts för energiproduktion beräknats samt vad

som gjorts för att förbättra och verifiera dessa beräkningar.

2.

När medlemsstaterna uppskattar hur stor nettominskning

av växthusgasutsläppen som användningen av biodrivmedel lett

till, får de, för de rapporter som avses i punkt 1, använda de

typiska värden som anges i delarna A och B i bilaga V.

3.

I den första rapporten ska medlemsstaten ange huruvida

den avser att

a) inrätta ett enda administrativt organ som ansvarar för god­

kännande, certifiering och beviljande av tillstånd för anlägg­

ningar för energi från förnybara energikällor samt hjälp till

sökande,

b) automatiskt godkänna ansökningar beträffande planering

och tillstånd för anläggningar för energi från förnybara ener­

gikällor, om det ansvariga organet inte i tid tagit ställning till

ansökan, eller

c) ange geografiska områden som är lämpade för produktion av

energi från förnybara energikällor i den fysiska planeringen

och för uppförande av anläggningar för fjärrvärme och

fjärrkyla.

4.

I varje rapport ska medlemsstaten ha möjlighet att korrigera

uppgifter i tidigare rapporter.

Artikel 23

Kommissionens övervakning och rapportering

1.

Kommissionen ska övervaka ursprunget för biodrivmedel

och flytande biobränslen som används i gemenskapen samt de

konsekvenser som produktionen får på markanvändningen i

gemenskapen och i de viktigaste tredjeländer som tillhandahåller

produkterna, inklusive konsekvenser som beror på förflyttning.

Övervakningen ska grunda sig på medlemsstaternas rapporter,

som lämnats in i enlighet med artikel 22.1, och på rapporter från

relevanta tredjeländer och mellanstatliga organisationer samt på

vetenskapliga studier och annan information av värde. Kommis­

sionen ska också övervaka de förändringar av råvarupriser som är

kopplade till användningen av biomassa för energiändamål och

dithörande positiva och negativa effekter på livsmedelstrygghe­

ten. Kommissionen ska övervaka alla anläggningar som omfattas

av artikel 19.6.

2.

Kommissionen ska upprätthålla en dialog och utbyta infor­

mation med tredjeländer, biodrivmedelsproducenter, konsument­

organisationer och det civila samhället beträffande

genomförandet av de åtgärder i detta direktiv som gäller biodriv­

medel och flytande biobränslen. Den ska härvid vara särskilt upp­

märksam på hur produktionen av biodrivmedel påverkar

livsmedelspriserna.

3.

Kommissionen ska vartannat år rapportera till Europapar­

lamentet och rådet på grundval av medlemsstaternas rapporter

enligt artikel 22.1 och den övervakning och analys som avses i

punkt 1 i den här artikeln. Den första rapporten ska överlämnas

2012.

4.

När kommissionen rapporterar om minskningar av växt­

husgasutsläpp till följd av användning av biodrivmedel ska den

använda sig av de värden som medlemsstaterna rapporterat in

och samtidigt bedöma om – och i så fall hur – det uppskattade

utfallet skulle ändras om även samprodukter räknades in vid

användningen av substitutionsmetoden.

5.

Kommissionen ska särskilt analysera följande i sina

rapporter:

a) De relativa miljömässiga fördelarna och kostnaderna med

olika biodrivmedel, effekterna på biodrivmedelområdet av

gemenskapens importlagstiftning, konsekvenserna för för­

sörjningstryggheten samt åtgärder för att uppnå balans mel­

lan inhemsk produktion och import.

b) Vilka effekter den ökade efterfrågan på biodrivmedel har på

hållbarheten i gemenskapen och tredjeländer, med beaktande

av ekonomiska och miljömässiga effekter, inbegripet konse­

kvenserna för den biologiska mångfalden.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

110

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/43

c) Möjligheterna att på ett vetenskapligt objektivt sätt identifiera

geografiska områden med stor biologisk mångfald som inte

omfattas av artikel 17.3.

d) Vilka effekter den ökade efterfrågan på biomassa har på de

sektorer som utnyttjar den.

e) Tillgången på biodrivmedel som produceras från avfall, rest­

produkter, cellulosa från icke-livsmedel samt material som

innehåller både cellulosa och lignin.

f) Indirekta förändringar av markanvändningen i förhållande

till samtliga produktionskedjor.

Kommissionen ska, om lämpligt, föreslå korrigerande åtgärder.

6.

Utgående från de rapporter som lämnats in av medlemssta­

terna i enlighet med artikel 22.3 ska kommissionen bedöma

effektiviteten i de åtgärder medlemsstaterna vidtagit för att inrätta

en enda administrativt organ som ansvarar för handläggning av

ansökningar om godkännande, certifiering och tillstånd för

anläggningar för energi från förnybara energikällor samt hjälp till

sökande.

7.

För att uppnåendet av det i artikel 3.1 avsedda målet på

20 % ska gå lättare att finansiera och samordna, ska kommissio­

nen senast den 31 december 2010 lägga fram en plan med analys

och åtgärder på området energi från förnybara energikällor, i syfte

att särskilt

a) förbättra användningen av strukturfonder och ramprogram,

b) förbättra och öka användningen av medel från Europeiska

investeringsbanken och andra offentliga finansinstitut,

c) förbättra tillgången till riskkapital, framför allt med hjälp av

en analys av genomförbarheten av ett riskdelningssystem för

investeringar i energi från förnybara energikällor i gemenska­

pen, liknande initiativet med den globala fonden för energi­

effektivitet och energi från förnybara energikällor som är

inriktad på tredjeländer,

d) förbättra samordningen mellan gemenskapsstödet och natio­

nellt stöd samt andra stödformer, och

e) förbättra samordningen av stödet till initiativ som avser

energi från förnybara energikällor vars framgång beror av

insatser från aktörer i flera olika medlemsstater.

8.

Senast den 31 december 2014 ska kommissionen lägga

fram en rapport som särskilt ska behandla följande:

a) En omprövning av minimisänkningen av växthusgasutsläp­

pen som ska gälla från de datum som avses i artikel 17.2

andra stycket med utgångspunkt i en konsekvensanalys, som

i synnerhet tar hänsyn till den tekniska utvecklingen, tillgäng­

lig teknik och tillgången till den första och andra generatio­

nens biodrivmedel som ger en kraftig minskning av

växthusgasutsläppen.

b) En omprövning av följande faktorer med avseende på det mål

som avses i artikel 3.4:

i) Kostnadseffektiviteten hos de åtgärder som ska genom­

föras för att nå målet.

ii) Bedömning av om det är möjligt att nå målet samtidigt

som biodrivmedelproduktionens hållbarhet säkerställs i

gemenskapen och i tredjeländer, och med hänsyn till de

ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna,

inklusive indirekta konsekvenser för den biologiska

mångfalden, samt kommersiell tillgänglighet av andra

generationens biodrivmedel.

iii) Konsekvenserna av genomförandet av målet på tillgång

till livsmedel till överkomliga priser.

iv) Den kommersiella tillgången till elfordon, hybridfordon

och vätgasdrivna fordon samt de metoder som valts för

att beräkna andelen energi från förnybara energikällor

inom transportsektorn.

v) Bedömningen av de specifika marknadsvillkoren, i syn­

nerhet med hänsyn till marknader där transportdrivme­

del utgör mer än hälften av den slutliga

energianvändningen och marknader som är helt bero­

ende av importerade biodrivmedel.

c) En utvärdering av genomförandet av detta direktiv, särskilt

när det gäller samarbetsmekanismer, för att se till att de gör

det möjligt för medlemsstaterna att fortsätta använda de

nationella stödsystem som avses i artikel 3.3 och således nå

de nationella mål som anges i bilaga I när det gäller det bästa

förhållandet mellan kostnad och nytta, teknisk utveckling,

samt av vilka slutsatser som kan dras för att nå målet att 20 %

av energin ska komma från förnybara energikällor på

gemenskapsnivå.

På grundval av denna rapport ska kommissionen vid behov lägga

fram förslag för Europaparlamentet och rådet där ovanstående

faktorer tas upp, särskilt följande:

— Såvitt avser faktorerna i led a: ändring av den minimisänk­

ning av växthusgasutsläppen som anges i det ledet.

— Såvitt avser faktorerna i led c: lämpliga anpassningar av de

samarbetsåtgärder som föreskrivs i detta direktiv för att för­

bättra deras effektivitet att uppnå målet om 20 %.

Detta förslag ska varken påverka målet om 20 % eller med­

lemsstaternas kontroll över nationella stödsystem och

samarbetsåtgärder.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

111

L 140/44

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

9.

Kommissionen ska 2018 lägga fram en färdplan för energi

från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

Denna färdplan ska vid behov åtföljas av förslag till Europaparla­

mentet och rådet för perioden efter 2020. I färdplanen ska det tas

hänsyn till de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av detta

direktiv samt den tekniska utvecklingen inom området energi från

förnybara energikällor.

10.

Kommissionen ska 2021 lägga fram en rapport med en

översyn av tillämpningen av detta direktiv. I rapporten ska det sär­

skilt tas upp vilken roll följande faktorer spelat för att göra det

möjligt för medlemsstaterna att nå de nationella mål som anges i

bilaga I när det gäller det bästa förhållandet mellan kostnad och

nytta:

a) Arbetet med att ta fram prognoser och nationella handlings­

planer för energi från förnybara energikällor.

b) Effektiviteten i samarbetsmekanismerna.

c) Den tekniska utvecklingen inom området energi från förny­

bara energikällor, också hur användningen av biodrivmedel

inom kommersiell luftfart utvecklats.

d) Effektiviteten i de nationella stödsystemen.

e) Slutsatserna i de rapporter från kommissionen som avses i

punkterna 8 och 9.

Artikel 24

Öppenhetsplattform

1.

Kommissionen ska inrätta en offentlig öppenhetsplattform

on-line. Denna plattform ska bidra till att öka öppenheten samt

underlätta och främja samarbete mellan medlemsstaterna, särskilt

i fråga om de statistiska överföringar som avses i artikel 6 och de

gemensamma projekt som avses i artiklarna 7 och 9. Dessutom

kan plattformen användas till att offentliggöra relevant informa­

tion som kommissionen eller en medlemsstat anser vara av stor

betydelse för detta direktiv och för att uppnå dess mål.

2.

Genom öppenhetsplattformen ska kommissionen offentlig­

göra följande uppgifter, i tillämpliga fall i en aggregerad form där

konfidentialiteten för kommersiellt känsliga uppgifter bevaras:

a) Medlemsstaternas nationella handlingsplaner för energi från

förnybara energikällor.

b) Medlemsstaternas prognosdokument enligt artikel 4.3, så

snart som möjligt kompletterade med kommissionens sam­

manfattning av överskottsproduktion och uppskattad efter­

frågan på import.

c) Medlemsstaternas erbjudanden om samarbete kring statis­

tiska överföringar eller gemensamma projekt på begäran av

den berörda medlemsstaten.

d) De uppgifter som avses i artikel 6.2 om statistiska överfö­

ringar mellan medlemsstater.

e) De uppgifter som avses i artikel 7.2 och 7.3 och artikel 9.4

och 9.5 om gemensamma projekt.

f) Medlemsstaternas nationella rapporter enligt artikel 22.

g) Kommissionens rapporter enligt artikel 23.3.

Kommissionen ska dock inte offentliggöra de prognosdokument

från medlemsstaterna som avses i artikel 4.3 och de uppgifter i

medlemsstaternas nationella rapporter som avses i artikel 22.1 led

l och m om den medlemsstat som lämnat in uppgifterna begär

det.

Artikel 25

Kommittéer

1.

Förutom i de fall som avses i punkt 2 ska kommissionen

biträdas av kommittén för energi från förnybara energikällor.

2.

Såvitt avser frågor som rör hållbarhet för biodrivmedel och

flytande biobränslen ska kommissionen biträdas av kommittén

för hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen.

3.

När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i

beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel­

serna i artikel 8 i det beslutet.

4.

När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4

och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestäm­

melserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 26

Ändringar och upphävanden

1.

I direktiv 2001/77/EG ska artiklarna 2, 3.2 och 4–8 utgå

med verkan från och med den 1 april 2010.

2.

I direktiv 2003/30/EG ska artiklarna 2, 3.2, 3.3, 3.5, 5 och 6

utgå med verkan från och med den 1 april 2010.

3.

Direktiv 2001/77/EG och 2003/30/EG ska upphöra att

gälla med verkan från och med den 1 januari 2012.

Artikel 27

Införlivande

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.1, 4.2

och 4.3, ska medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar

och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta

direktiv senast den 5 december 2010.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

112

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/45

När en medlemsstat antar dessa åtgärder ska de innehålla en hän­

visning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när

de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska

göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar

inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 28

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 29

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

H.-G. PÖTTERING

På rådets vägnar

Ordförande

P. NEČAS

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

113

(1)

L 140/46

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

BILAGA I

Nationella övergripande mål för andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen

(brutto) 2020

(

1

) För att det ska vara möjligt att uppnå de nationella målen enligt denna bilaga framhålls att riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd erkän­

ner det fortsatta behovet av nationella stödmekanismer för främjande av energi från förnybara energikällor.

A. Nationella övergripande mål

Andel energi från förnybara energikällor

i den slutliga energianvändningen

(brutto) 2005 (S

2005

)

Mål beträffande andelen energi från

förnybara energikällor i den slutliga

energianvändningen (brutto) 2020 (S

2020

)

Belgien

2,2 %

13 %

Bulgarien

9,4 %

16 %

Tjeckien

6,1 %

13 %

Danmark

17,0 %

30 %

Tyskland

5,8 %

18 %

Estland

18,0 %

25 %

Irland

3,1 %

16 %

Grekland

6,9 %

18 %

Spanien

8,7 %

20 %

Frankrike

10,3 %

23 %

Italien

5,2 %

17 %

Cypern

2,9 %

13 %

Lettland

32,6 %

40 %

Litauen

15,0 %

23 %

Luxemburg

0,9 %

11 %

Ungern

4,3 %

13 %

Malta

0,0 %

10 %

Nederländerna

2,4 %

14 %

Österrike

23,3 %

34 %

Polen

7,2 %

15 %

Portugal

20,5 %

31 %

Rumänien

17,8 %

24 %

Slovenien

16,0 %

25 %

Slovakien

6,7 %

14 %

Finland

28,5 %

38 %

Sverige

39,8 %

49 %

Förenade kungariket

1,3 %

15 %

B. Vägledande förlopp

Det vägledande förlopp som avses i artikel 3.2 ska bestå av följande andelar energi från förnybara energikällor:

S2005 + 0,20 + (S2020 – S2005), som ett genomsnitt för tvåårsperioden 2011–2012

S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), som ett genomsnitt för tvåårsperioden 2013–2014

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

114

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/47

S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), som ett genomsnitt för tvåårsperioden 2015–2016

S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), som ett genomsnitt för tvåårsperioden 2017–2018

där

S2005 = medlemsstatens andel 2005 enligt tabellen i del A,

och

S2020 = medlemsstatens andel 2020 enligt tabellen i del A.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

115

Q

N(norm)

= C

N

×

[

i=N–14

N

Q i

C

i

]

/ 15

Q

N(norm)

=

C

N

+C

N–1

2

×

i=Nn

N

Q i

j=Nn

N

(

C

j

+C

j–1

2

)

L 140/48

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

BILAGA II

Normaliseringsregel för att redovisa el från vattenkraft och vindkraft

Följande regel ska tillämpas vid redovisningen av el från vattenkraft i en medlemsstat:

där

N

=

referensår,

Q

N(norm)

=

normaliserad el som producerats i samtliga vattenkraftverk i medlemsstaten under år N, för redovisnings­

ändamål,

Q

i

=

mängden el som faktiskt producerats i samtliga vattenkraftverk i medlemsstaten under år i, mätt i GWh, med

undantag för den produktion i pumpkraftverk som kommer från tidigare uppumpat vatten,

C

i

=

den totala installerade kapaciteten, exklusive pumpad lagring, i samtliga vattenkraftverk i medlemsstaten vid

slutet av år i, mätt i MW.

Följande regel ska tillämpas vid redovisningen av el från vindkraft i en medlemsstat:

där

N

=

referensår,

Q

N(norm)

=

normaliserad el som producerats i samtliga vattenkraftverk i medlemsstaten under år N, för redovisnings­

ändamål,

Q

i

=

mängden el som faktiskt producerats i samtliga vindkraftverk i medlemsstaten under år i, mätt i GWh,

C

j

=

den totala installerade kapaciteten i samtliga vindkraftverk i medlemsstaten vid slutet av år j, mätt i MW,

n

=

4 eller det antal år som föregår år N och för vilka uppgifter om kapacitet och produktion finns tillgängliga

för medlemsstaten i fråga, beroende på vilket som är lägst.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

116

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/49

BILAGA III

Energiinnehåll i transportdrivmedel

Drivmedel

Energiinnehåll

per viktenhet

(effektivt värmevärde, MJ/kg)

Energiinnehåll

per volymenhet

(effektivt värmevärde, MJ/l)

Bioetanol (etanol som framställs av biomassa)

27

21

Bio-ETBE (etyltertiärbutyleter som framställs med bioetanol som

råvara)

36 (varav 37 % från för­

nybara energikällor)

27 (varav 37 % från förny­

bara energikällor)

Biometanol (metanol som framställs av biomassa för användning

som biodrivmedel)

20

16

Bio-MTBE (metyltertiärbutyleter som framställs med biometanol

som råvara)

35 (varav 22 % från för­

nybara energikällor)

26 (varav 22 % från förny­

bara energikällor)

Biodimetyleter (dimetyleter som framställs av biomassa för

användning som biodrivmedel)

28

19

Bio-TAEE (tert-amyletyleter som framställs med bioetanol som

råvara)

38 (varav 29 % från för­

nybara energikällor)

29 (varav 29 % från förny­

bara energikällor)

Biobutanol (butanol som framställs av biomassa för användning

som biodrivmedel)

33

27

Biodiesel (metylester av dieselkvalitet som framställs av vegetabi­

lisk eller animalisk olja, för användning som biodrivmedel)

37

33

Fischer–Tropsch-diesel (ett syntetiskt kolväte eller en blandning

av syntetiska kolväten som framställs av biomassa)

44

34

Vätebehandlad vegetabilisk olja (vegetabilisk olja som termoke­

miskt behandlats med väte)

44

34

Ren vegetabilisk olja (olja som framställs av oljeväxter genom

pressning, extraktion eller liknande metoder, oraffinerad eller raf­

finerad men kemiskt oförändrad, förutsatt att den kan användas

i den typ av motorer det gäller och att den uppfyller utsläppskra­

ven)

37

34

Biogas (bränslegas som framställs av biomassa eller av den bio­

logiskt nedbrytbara delen av avfall, som kan renas till natur­

gaskvalitet, för användning som biodrivmedel eller vedgas)

50

Bensin

43

32

Diesel

43

36

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

117

L 140/50

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

BILAGA IV

Certifiering av installatörer

De certifieringssystem eller motsvarande kvalificeringssystem som avses i artikel 14.3 ska grundas på följande kriterier:

1. Certifierings- eller kvalificeringsprocessen ska vara transparent och tydligt beskriven av medlemsstaten eller av det admi­

nistrativa organ som medlemsstaten utsett.

2. Installatörer av anläggningar för biomassa, värmepumpar, ytnära jordvärme och solceller och solfångare ska certifieras

genom ett ackrediterat utbildningsprogram eller av en ackrediterad utbildningsleverantör.

3. Ackrediteringen av utbildningsprogrammet eller utbildningsleverantören ska göras av medlemsstaterna eller av de admi­

nistrativa organ som dessa utsett. Det ackrediterande organet ska se till att det utbildningsprogram som utbildnings­

leverantören tillhandahåller har såväl kontinuitet som regional eller nationell täckning. Utbildningsleverantören ska ha

lämplig teknisk utrustning för att ge praktisk utbildning, inbegripet viss laboratorieutrustning eller liknande. Utbild­

ningsleverantören ska också, förutom den grundläggande utbildningen, tillhandahålla kortare repetitionskurser i aktu­

ella frågor, inbegripet ny teknik, för att möjliggöra livslångt lärande om installationsarbete. Utbildningsleverantören kan

vara tillverkaren av utrustningen eller systemet, institut eller organisationer.

4. Utbildningen för att certifiera eller kvalificera installatörer ska innehålla både teoretiska och praktiska moment. I slutet

av utbildningen ska installatören ha nödvändiga färdigheter för att installera den utrustning och de system som mot­

svarar kundens behov av prestanda och funktionssäkerhet, uppvisa god yrkesskicklighet samt följa alla gällande nor­

mer och standarder, inbegripet dem som gäller energi- och miljömärkning.

5. Utbildningen ska avslutas med ett prov, och de deltagare som klarar provet ska få ett intyg eller en kvalificering. Provet

ska innehålla ett praktiskt moment där deltagarna får visa att de kan installera värmepannor eller kaminer som eldas

med biomassa, värmepumpar, ytnära jordvärme, solceller eller solfångare.

6. I de certifieringssystem eller motsvarande kvalifikationssystem som avses i artikel 14.3 ska följande riktlinjer vederbör­

ligen beaktas:

a) Ackrediterade utbildningsprogram bör erbjudas installatörer med yrkeserfarenhet som har genomgått, eller som

håller på att genomgå, någon av följande utbildningar:

i)

För installatörer av värmepannor och kaminer som eldas med biomassa: utbildning som rörmokare, rörläg­

gare eller värmeingenjör, eller som tekniker med specialisering på sanitets-, värme- eller kylutrustning.

ii) För installatörer av värmepumpar: utbildning som rörmokare eller kylingenjör och med grundläggande fär­

digheter inom el och rörmokeri (kapning av rör, lödning och limning av rörskarvar, värmeisolering, tätning

av kopplingar, läckagetester samt installation av värme- och kylsystem).

iii) När det gäller installatörer av solceller och solfångare: utbildning som rörmokare eller elektriker och med fär­

digheter inom rörmokeri, el och takläggning, inbegripet kunskaper i lödning och limning av rörskarvar, tät­

ning av kopplingar samt läckagetester (rörmokeri), färdigheter när det gäller elinstallation samt kännedom

om vanliga takmaterial, stänkbleck o.dyl. samt vanliga tätningsmetoder.

iv) Yrkesutbildning som ger installatören relevanta färdigheter motsvarande 3 års utbildning i de färdigheter som

anges i a, b eller c, inbegripet både teoriundervisning och utbildning på en arbetsplats.

b) Den teoretiska delen av utbildningen för installatörer av värmepannor och kaminer som eldas med biomassa bör

ge en överblick över marknadsläget för biomassa och täcka ekologiska aspekter, biodrivmedel, logistik, brand­

skydd och därtill kopplade stöd och subventioner, förbränningsmetoder, eldningssystem, optimala hydrauliska lös­

ningar, kostnads- och lönsamhetskalkyler, samt utformning, installation och underhåll av värmepannor och

kaminer som eldas med biomassa. Utbildningen bör också ge goda kunskaper om samtliga europeiska standarder

för biomassateknik och biodrivmedel, t.ex. pellets, samt om nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning som

gäller biomassa.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

118

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/51

c) Den teoretiska delen av utbildningen för installatörer av värmepumpar bör ge en överblick över marknadsläget

för värmepumpar och täcka geotermiska resurser och marktemperaturer i olika regioner, identifiering av jord- och

bergarter med avseende på värmeledningsförmåga, bestämmelser om utnyttjande av geotermiska resurser, möj­

ligheter att använda värmepumpar i byggnader och fastställande av vilket värmepumpssystem som är lämpligast,

kunskap om deras tekniska krav, säkerhet, luftfiltrering, sammankoppling med värmekällan och systemets utform­

ning. Utbildningen bör också ge goda kunskaper om samtliga europeiska standarder för värmepumpar samt om

tillämplig nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning. Installatören ska ha följande nyckelkompetenser:

i)

En grundläggande förståelse av de fysikaliska och operativa principerna för en värmepump, inbegripet egen­

skaperna hos värmepumpens cirkulationssystem, nämligen förhållandet mellan låg temperatur hos värme­

sänkan, hög temperatur hos värmekällan, och systemets effektivitet, samt bestämning av värmefaktorn (COP)

och årsvärmefaktorn (SPF).

ii) Förståelse av de olika komponenterna i värmepumpens cirkulationssystem och deras funktion, inbegripet

kompressor, expansionsventil, förångare, kondensor, fixturer och kopplingar, smörjolja, köldmedium samt

möjligheterna till överhettning, underkylning och kylning med värmepumpar.

iii) Förmåga att välja och dimensionera komponenter i typiska installationssituationer, inbegripet bestämning

av standardvärden för värmelasten i olika byggnader och för varmvattenproduktion på grundval av energi­

användningen, beräkning av värmepumpens önskade kapacitet utifrån värmelasten för varmvattenproduk­

tion och byggnadens lagringsmassa samt i händelse av diskontinuerlig strömförsörjning, val av komponenter

till ackumulatortanken och beräkning av tankens volym samt integrering av ett extra värmesystem.

d) Den teoretiska delen av utbildningen för installatörer av solceller och solfångare bör ge en överblick över mark­

nadsläget för solenergiprodukter samt kostnads- och lönsamhetskalkyler och täcka ekologiska aspekter, kompo­

nenter, egenskaper hos och dimensionering av solenergisystem, val av rätt system och dimensionering av

komponenter, beräkning av värmebehovet, brandskydd och därtill kopplade stöd och subventioner samt utform­

ning, installation och underhåll av solceller och solfångare. Utbildningen bör också ge goda kunskaper om samt­

liga europeiska standarder för teknik och certifiering, t.ex. Solar Keymark, samt om nationell lagstiftning och

gemenskapslagstiftning. Installatören bör ha följande nyckelkompetenser:

i)

Förmåga att arbeta säkert med de redskap och den utrustning som krävs, att följa normer och standarder för

säkerhet, och att uppmärksamma sådana risker vid rörmokeri, elarbeten m.m. som är förbundna med

solenergiinstallationer.

ii) Förmåga att identifiera sådana system och komponenter som utmärker aktiva och passiva system, inbegripet

den mekaniska konstruktionen, samt bestämma komponenternas läge och hela systemets utformning och

sammansättning.

iii) Förmåga att avgöra hur stor installationsyta som krävs, riktning och lutning på solceller och solfångare med

beaktande av skuggning, solexponering, strukturell integritet, installationens lämplighet för byggnaden och

klimatet, val av lämplig installationsmetod för olika typer av tak samt jämvikt för den systemutrustning som

krävs för installationen.

iv) När det gäller solcellssystem krävs särskilt förmåga att anpassa den elektriska utformningen, inbegripet att

bestämma normal belastningsström, välja lämpliga typer av ledare och lämplig märkkapacitet för varje elek­

trisk krets, bestämma lämplig storlek, märkkapacitet och placering för all ansluten utrustning och alla del­

system samt välja en lämplig sammankopplingspunkt.

e) Intyget som utfärdas till installatörerna bör vara tidsbegränsat, så att det krävs att man går en repetitionskurs för

att få behålla certifieringen.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

119

(

1

)

L 140/52

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

BILAGA V

Bestämmelser för beräkning av växthusgaspåverkan av biodrivmedel, flytande biobränslen och deras fossila

motsvarigheter

A. Typiska värden och normalvärden för biodrivmedel när de produceras utan några nettoutsläpp av koldioxidekvivalenter till följd av

förändrad markanvändning

Produktionskedja för biodrivmedel

Typiskt värde för minsk­

ningen av växthusgasut­

släpp

Normalvärde för minsk­

ningen av växthusgasutsläpp

Etanol av sockerbetor

61 %

52 %

Etanol av vete (processbränsle inte specificerat)

32 %

16 %

Etanol av vete (brunkol som processbränsle i kraftvärmeverk)

32 %

16 %

Etanol av vete (naturgas som processbränsle i konventionell

panna)

45 %

34 %

Etanol av vete (naturgas som processbränsle i kraftvärmeverk) 53 %

47 %

Etanol av vete (halm som processbränsle i kraftvärmeverk)

69 %

69 %

Etanol av majs, producerad inom gemenskapen (naturgas som

processbränsle i kraftvärmeverk)

56 %

49 %

Etanol av sockerrör

71 %

71 %

ETBE (etyltertiärbutyleter), andel från energiförnybara källor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

TAEE (tert-amyletyleter), andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

Biodiesel av raps

45 %

38 %

Biodiesel av solros

58 %

51 %

Biodiesel av sojabönor

40 %

31 %

Biodiesel av palmolja (processen inte specificerad)

36 %

19 %

Biodiesel av palmolja (processen i oljefabriken sker med

omhändertagande av metan)

62 %

56 %

Biodiesel av vegetabilisk eller animalisk (*)avfallsolja

88 %

83 %

Vätebehandlad vegetabilisk olja av raps

51 %

47 %

Vätebehandlad vegetabilisk olja av solros

65 %

62 %

Vätebehandlad vegetabilisk olja av palmolja (processen inte

specificerad)

40 %

26 %

Vätebehandlad vegetabilisk olja av palmolja (processen i olje­

fabriken sker med omhändertagande av metan)

68 %

65 %

Ren vegetabilisk olja av raps

58 %

57 %

Biogas av organiskt kommunalt avfall, i form av komprimerad

naturgas

80 %

73 %

Biogas från flytande gödsel, i form av komprimerad naturgas

84 %

81 %

Biogas från fast gödsel, i form av komprimerad naturgas

86 %

82 %

(

*

) Inkluderar inte animalisk olja som produceras från animaliska biprodukter som klassificeras som kategori 3-material i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska bipro­

dukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

(

1

) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

120

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/53

B. Uppskattade typiska värden respektive normalvärden för framtida biodrivmedel som inte, eller bara i försumbar omfattning, fanns

på marknaden i januari 2008, när de produceras utan några nettoutsläpp av koldioxidekvivalenter till följd av förändrad

markanvändning

Produktionskedja för biodrivmedel

Typiskt värde för minsk­

ningen av växthusgasut­

släpp

Normalvärde för minsk­

ningen av växthusgasutsläpp

Etanol av vetehalm

87 %

85 %

Etanol av virkesavfall

80 %

74 %

Etanol av odlad skog

76 %

70 %

Fischer–Tropsch-diesel av virkesavfall

95 %

95 %

Fischer–Tropsch-diesel av odlad skog

93 %

93 %

DME (dimetyleter) av virkesavfall

95 %

95 %

DME av odlad skog

92 %

92 %

Metanol av virkesavfall

94 %

94 %

Metanol av odlad skog

91 %

91 %

MTBE (metyltertiärbutyleter), andel från förnybara energikäl­

lor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

metanol som används

C. Metod

1. Växthusgasutsläppen från produktion och användning av transportdrivmedel, biodrivmedel och flytande biobräns­

len beräknas enligt följande:

E = e

ec

+ e

l

+ e

p

+ e

td

+ e

u

e

sca

e

ccs

e

ccr

e

ee

,

där

E

=

totala utsläpp från användningen av bränslet,

e

ec

=

utsläpp från utvinning eller odling av råvaror,

e

l

=

på år fördelade utsläpp från förändringar av kollagret till följd av förändrad markanvändning,

e

p

=

utsläpp från bearbetning,

e

td

=

utsläpp från transport och distribution,

e

u

=

utsläpp från bränsle som används,

e

sca

=

utsläppsminskningar genom beständig inlagring av kol i marken genom förbättrad jordbruksmetoder,

e

ccs

=

utsläppsminskningar genom avskiljning av koldioxid och geologisk lagring,

e

ccr

=

utsläppsminskningar genom avskiljning och ersättning av koldioxid, och

e

ee

=

utsläppsminskningar genom överskottsel vid kraftvärmeproduktion.

Utsläpp från tillverkning av maskiner och utrustning ska inte räknas med.

2. Växthusgasutsläpp från bränslen, E, ska uttryckas som gram koldioxidekvivalenter per MJ bränsle, gCO

2eq

/MJ.

3. Med undantag från punkt 2 får värden för transportdrivmedel som beräknas i form av gCO

2eq

/MJ anpassas för att

ta hänsyn till skillnader mellan bränslen när det gäller mängden nyttigt arbete, uttryckt som km/MJ. Sådana anpass­

ningar får bara göras om man kan visa att det finns skillnader i mängden nyttigt arbete som utförts.

4. De minskade växthusgasutsläppen till följd av användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen beräknas

enligt följande:

UTSLÄPPSMINSKNING = (E

F

E

B

)/E

F

,

där

E

B

=

totala utsläpp från biodrivmedlet eller flytande biobränsle,

E

F

=

totala utsläpp från den fossila motsvarigheten.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

121

(1)

L 140/54

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

5. De växthusgaser som omfattas av punkt 1 är CO

2

, N

2

O och CH

4

. Vid beräkningen av koldioxidekvivalenter ska

följande värden användas för dessa gaser:

CO

2

: 1

N

2

O: 296

CH

4

: 23

6. Utsläpp från extraktion eller odling av råvaror, e

ec

, ska omfatta utsläpp från själva extraktions- eller odlingspro­

cessen, från insamlingen av råvaror, från avfall och utlakning, och från produktionen av kemikalier eller produkter

som används vid uttag eller odling. Avskiljning av koldioxid vid odlingen av råvaror ska inte räknas med. Certi­

fierade minskningar av växthusgasutsläppen från fackling vid oljeproduktionsanläggningar överallt i världen ska

dras av. Då man uppskattar utsläppen från odling är det tillåtet att, i stället för faktiska värden, utgå från medel­

värden från geografiska områden som är mindre än de som används vid beräkningen av normalvärden.

7. De årliga utsläppen från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning, e

l

, beräknas genom att de totala

utsläppen fördelas jämnt över 20 år. Följande formel ska användas:

e

l

= (CS

R

CS

A

) × 3,664 × 1/20 × 1/P e

B

(

1

) Den kvot som erhålls när molekylvikten för CO

2

(44,010 g/mol) divideras med molekylvikten för kol (12,011 g/mol) är lika med 3,664.

,

där

e

l

= årligt växthusgasutsläpp från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning (uttryckt som mas­

san koldioxidekvivalenter per enhet biobränsleenergi),

CS

R

= kollager per ytenhet för referensmarkanvändningen (uttryckt som massan kol per ytenhet, inbegripet både

mark och vegetation). Referensmarkanvändningen är den användning som marken hade antingen i

januari 2008 eller 20 år innan råvaran erhölls, beroende på vilket som inträffar senare,

CS

A

= kollager per ytenhet för den faktiska markanvändningen (uttryckt som massan kol per ytenhet, inbegri­

pet både mark och vegetation); om kollagret ackumuleras under mer än ett år ska det värde som tilldelas

CS

A

vara det beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år eller när grödan når mognad, beroende på vilket

som inträffar först,

P

= grödans produktivitet (uttryckt som mängden energi från biodrivmedel och flytande biobränslen per yten­

het per år), och

e

B

= bonus på 29 gCO

2

eq/MJ biodrivmedel eller flytande biobränsle, om biomassa erhålls från återställd ska­

dad mark under de förutsättningar som anges i punkt 8.

8. Bonusen på 29 gCO

2

eq/MJ ska beviljas om det kan styrkas att marken

a) i januari 2008 inte användes för jordbruk eller annan verksamhet, och

b) faller inom någon av följande kategorier:

i)

Allvarligt skadad mark, inbegripet mark som tidigare användes för jordbruk.

ii) Kraftigt förorenad mark.

Bonusen på 29 gCO

2eq

/MJ ska vara tillämplig upp till 10 år från och med dagen för omställning av marken till

jordbruk, om en regelbunden ökning av kollagret och en betydande minskning av erosionen för mark enligt led i

garanteras och markföroreningen för mark enligt led ii minskas.

9. Kategorierna i punkt 8 b definieras enligt följande:

a) allvarligt skadad mark: mark som under en längre tid antingen har försaltats i betydande omfattning eller vars

halt av organiska ämnen varit särskilt låg och som drabbats av kraftig erosion.

b) kraftigt förorenad mark: mark som är olämplig för livsmedels- eller foderproduktion på grund av

markförorening.

Sådan mark ska inbegripa mark som varit föremål för ett kommissionsbeslut i enlighet med artikel 18.4 fjärde

stycket.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

122

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/55

10. Kommissionen ska senast den 31 december 2009 anta riktlinjer för beräkning av kollager på land med utgångs­

punkt i 2006 års IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – volym 4. Kommissionens riktlinjer

ska ligga till grund för beräkningen av kollager på land vid tillämpningen av detta direktiv.

11. Utsläpp från bearbetning, e

p

, ska omfatta utsläpp från själva bearbetningen, från avfall och läckage, och från pro­

duktionen av kemikalier och produkter som används vid bearbetningen.

När man ska redovisa användningen av sådan el som inte producerats i bränsleproduktionsanläggningen ska växt­

husgasutsläppen vid produktion och distribution av denna el antas motsvara de genomsnittliga utsläppen vid pro­

duktion och distribution av el i en angiven region. Med undantag från denna bestämmelse får producenter använda

sig av ett genomsnittsvärde för en enskild anläggning för elproduktion när det gäller el som producerats av den

anläggningen, förutsatt att den inte är ansluten till elnätet.

12. Utsläpp från transporter och distribution, e

td

, ska omfatta utsläpp från transport och lagring av råvaror och halv­

fabrikat och från lagring och distribution av färdigt material. Utsläpp från transporter och distribution som ska

beaktas enligt punkt 6 ska inte omfattas av den här punkten.

13. Utsläpp från bränsle som används, e

u

, ska antas vara noll för biodrivmedel och flytande biobränslen.

14. Minskade utsläpp genom avskiljning av koldioxid och geologisk lagring, e

ccs

, som inte redan har redovisats i e

p

ska

begränsas till utsläpp som undviks genom avskiljning och upptag av koldioxid med direkt koppling till extraktion,

transport, bearbetning och distribution av bränsle.

15. Minskade utsläpp genom avskiljning och ersättning av koldioxid, e

ccr

, ska begränsas till utsläpp som undviks genom

avskiljning av koldioxid vars kol kommer från biomassa och som ersätter koldioxid av fossilt ursprung som

används i kommersiella produkter och tjänster.

16. Minskade utsläpp genom överskottsel vid kraftvärmeproduktion, e

ee

, ska beaktas i förhållande till överskottsel som

producerats i bränsleproduktionssystem med kraftvärme, utom då det bränsle som används för kraftvärmepro­

duktionen är en produkt som erhålles tillsammans med drivmedlet i samma process (samprodukt) och som inte

består av skörderester från jordbruket. Vid redovisningen av denna överskottsel ska kraftvärmeenheten antas vara

så stor som krävs för att precis fylla minimibehovet av värme för bränsleproduktionen. De minskade växthus­

gasutsläpp som är kopplade till denna överskottsel ska antas motsvara mängden växthusgas som skulle släppas ut

om en lika stor mängd el producerades i ett kraftverk där samma bränsle användes som i kraftvärmeenheten.

17. Om en bränsleproduktionsprocess både producerar det bränsle för vilket utsläpp beräknas och en eller flera andra

produkter (samprodukter), ska växthusgasutsläppen fördelas mellan bränslet (eller dess mellanprodukt) och sam­

produkterna i förhållande till deras energiinnehåll (fastställt som det lägre värmevärdet när det gäller andra sam­

produkter än el).

18. Vid beräkningen i punkt 17 ska de utsläpp som fördelas bestå av e

ec

+ e

l

+ de fraktioner av e

p

, e

td

och e

ee

som äger

rum till och med det processteg där en samprodukt bildas. Om samprodukter redan har fått en sådan ”tilldelning”

i samband med ett tidigare processteg i livscykeln, ska i detta syfte fraktionen av de utsläpp som kopplas till det

senaste processteget i produktionen av det mellanliggande bränslet användas i stället för de totala utsläppen vid

beräkning av utsläpp från drivmedelsproduktionen.

När det gäller biodrivmedel och flytande biobränslen ska alla samprodukter, inbegripet el som inte omfattas av

punkt 16, tas med i denna beräkning, utom skörderester som halm, bagass, skal, majskolvar och nötskal. Sam­

produkter med negativt energiinnehåll ska anses ha energiinnehållet noll då man gör beräkningen.

Avfall och skörderester som halm, bagass, skal, majskolvar och nötskal, liksom bearbetningsrester, inklusive råg­

lycerin (glycerin som inte är raffinerat), ska anses ha värdet noll när det gäller växthusgasutsläppen över en livs­

cykel, fram till dess att dessa material samlas in.

När det gäller bränslen som produceras i raffinaderier ska analysenheten för beräkningen i punkt 17 utgöras av

raffinaderiet.

19. Vid beräkningen i punkt 4 ska den fossila motsvarigheten EF till biodrivmedel vara de senast tillgängliga faktiska

genomsnittsutsläppen från den fossila delen av bensin och diesel som förbrukats i gemenskapen enligt rapporte­

ringen i enlighet med direktiv 98/70/EG. Om sådana uppgifter saknas ska värdet 83,8 gCO

2eq

/MJ användas.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

123

L 140/56

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

Vid beräkningen i punkt 4 ska den fossila motsvarigheten EF till flytande biobränslen som används för elproduk­

tion vara 91 gCO

2eq

/MJ.

Vid beräkningen i punkt 4 ska den fossila motsvarigheten EF till flytande biobränslen som används för värmepro­

duktion vara 77 gCO

2eq

/MJ.

Vid beräkningen i punkt 4 ska den fossila motsvarigheten EF till flytande biobränslen som används för kraftvär­

meproduktion vara 85 gCO

2eq

/MJ.

D. Disaggregerade normalvärden för biodrivmedel och flytande biobränslen

D i s a g g r e g e r a d e n o r m a l v ä r d e n f ö r o d l i n g : ” e

e c

” e n l i g t d e f i n i t i o n e n i d e l C i d e n n a b i l a g a

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Etanol av sockerbetor

12

12

Etanol av vete

23

23

Etanol av majs, producerad inom gemenskapen

20

20

Etanol av sockerrör

14

14

ETBE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

TAEE, del från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

Biodiesel av raps

29

29

Biodiesel av solros

18

18

Biodiesel av sojabönor

19

19

Biodiesel av palmolja

14

14

Biodiesel av vegetabilisk eller animalisk (*)avfallsolja

0

0

Vätebehandlad vegetabilisk olja av raps

30

30

Vätebehandlad vegetabilisk olja av solros

18

18

Vätebehandlad vegetabilisk olja av palmolja

15

15

Ren vegetabilisk olja av raps

30

30

Biogas av organiskt kommunalt avfall, i form av komprimerad

naturgas

0

0

Biogas från flytande gödsel, i form av komprimerad naturgas

0

0

Biogas från fast gödsel, i form av komprimerad naturgas

0

0

(

*

) Inkluderar inte animalisk olja som produceras från animaliska biprodukter som klassificeras som kategori 3-material i enlighet med

förordning (EG) nr 1774/2002.

D i s a g g r e g e r a d e n o r m a l v ä r d e n f ö r b e a r b e t n i n g ( i n b e g r i p e t ö v e r s k o t t s e l ) : ” e

p

e

e e

” e n l i g t

d e f i n i t i o n e n i d e l C i d e n n a b i l a g a

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Etanol av sockerbetor

19

26

Etanol av vete (processbränsle inte specificerat)

32

45

Etanol av vete (brunkol som processbränsle i kraftvärmeverk)

32

45

Etanol av vete (naturgas som processbränsle i konventionell

panna)

21

30

Etanol av vete (naturgas som processbränsle i kraftvärmeverk) 14

19

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

124

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus-

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus-

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/57

Etanol av vete (halm som processbränsle i kraftvärmeverk)

1

1

Etanol av majs, producerad inom gemenskapen (naturgas som

processbränsle i kraftvärmeverk)

15

21

Etanol av sockerrör

1

1

ETBE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

TAEE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

Biodiesel av raps

16

22

Biodiesel av solros

16

22

Biodiesel av sojabönor

18

26

Biodiesel av palmolja (processen inte specificerad)

35

49

Biodiesel av palmolja (processen i oljefabriken sker med

omhändertagande av metan)

13

18

Biodiesel av vegetabilisk eller animalisk avfallsolja

9

13

Vätebehandlad vegetabilisk olja av raps

10

13

Vätebehandlad vegetabilisk olja av solros

10

13

Vätebehandlad vegetabilisk olja av palmolja (processen inte

specificerad)

30

42

Vätebehandlad vegetabilisk olja av palmolja (processen i olje­

fabriken sker med omhändertagande av metan)

7

9

Ren vegetabilisk olja från raps

4

5

Biogas av organiskt kommunalt avfall, i form av komprimerad

naturgas

14

20

Biogas från flytande gödsel, i form av komprimerad naturgas

8

11

Biogas från fast gödsel, i form av komprimerad naturgas

8

11

D i s a g g r e g e r a d e n o r m a l v ä r d e n f ö r t r a n s p o r t o c h d i s t r i b u t i o n : ” e

t d

” e n l i g t d e f i n i t i o n e n

i d e l C i d e n n a b i l a g a

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Etanol av sockerbetor

2

2

Etanol av vete

2

2

Etanol av majs, producerad inom gemenskapen

2

2

Etanol av sockerrör

9

9

ETBE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

TAEE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

Biodiesel av raps

1

1

Biodiesel av solros

1

1

Biodiesel av sojabönor

13

13

Biodiesel av palmolja

5

5

Biodiesel av vegetabilisk eller animalisk avfallsolja

1

1

Vätebehandlad vegetabilisk olja av raps

1

1

Vätebehandlad vegetabilisk olja av solros

1

1

Vätebehandlad vegetabilisk olja av palmolja

5

5

Ren vegetabilisk olja av raps

1

1

Biogas av organiskt kommunalt avfall, i form av komprimerad

naturgas

3

3

Biogas från flytande gödsel, i form av komprimerad naturgas

5

5

Biogas från fast gödsel, i form av komprimerad naturgas

4

4

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

125

L 140/58

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

T o t a l t f ö r o d l i n g , b e a r b e t n i n g , t r a n s p o r t o c h d i s t r i b u t i o n

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Etanol av sockerbetor

33

40

Etanol av vete (processbränsle inte specificerat)

57

70

Etanol av vete (brunkol som processbränsle i kraftvärmeverk)

57

70

Etanol av vete (naturgas som processbränsle i konventionell

panna)

46

55

Etanol av vete (naturgas som processbränsle i kraftvärmeverk) 39

44

Etanol av vete (halm som processbränsle i kraftvärmeverk)

26

26

Etanol av majs, producerad inom gemenskapen (naturgas som

processbränsle i kraftvärmeverk)

37

43

Etanol av sockerrör

24

24

ETBE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

TAEE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

etanol som används

Biodiesel av raps

46

52

Biodiesel av solros

35

41

Biodiesel av sojabönor

50

58

Biodiesel av palmolja (processen inte specificerad)

54

68

Biodiesel av palmolja (processen i oljefabriken sker med

omhändertagande av metan)

32

37

Biodiesel av vegetabilisk eller animalisk avfallsolja

10

14

Vätebehandlad vegetabilisk olja av raps

41

44

Vätebehandlad vegetabilisk olja av solros

29

32

Vätebehandlad vegetabilisk olja av palmolja (processen inte

specificerad)

50

62

Vätebehandlad vegetabilisk olja av palmolja (processen i olje­

fabriken sker med omhändertagande av metan)

27

29

Ren vegetabilisk olja av raps

35

36

Biogas av organiskt kommunalt avfall, i form av komprimerad

naturgas

17

23

Biogas från flytande gödsel, i form av komprimerad naturgas

13

16

Biogas från fast gödsel, i form av komprimerad naturgas

12

15

E. Uppskattade disaggregerade normalvärden för framtida biodrivmedel och flytande biobränslen som inte, eller bara i försumbar

omfattning, fanns på marknaden i januari 2008

D i s a g g r e g e r a d e n o r m a l v ä r d e n f ö r o d l i n g : ” e

e c

” e n l i g t d e f i n i t i o n e n i d e l C i d e n n a b i l a g a

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Etanol av vetehalm

3

3

Etanol av virkesavfall

1

1

Etanol av odlad skog

6

6

Fischer–Tropsch-diesel av virkesavfall

1

1

Fischer–Tropsch-diesel av odlad skog

4

4

DME av virkesavfall

1

1

DME av odlad skog

5

5

Metanol av virkesavfall

1

1

Metanol av odlad skog

5

5

MTBE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

metanol som används

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

126

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/59

D i s a g g r e g e r a d e n o r m a l v ä r d e n f ö r b e a r b e t n i n g ( i n b e g r i p e t ö v e r s k o t t s e l ) : ” e

p

e

e e

” e n l i g t

d e f i n i t i o n e n i d e l C i d e n n a b i l a g a

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Etanol av vetehalm

5

7

Etanol av träråvara

12

17

Fischer–Tropsch-diesel av träråvara

0

0

DME av träråvara

0

0

Metanol av träråvara

0

0

MTBE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

metanol som används

D i s a g g r e g e r a d e n o r m a l v ä r d e n f ö r t r a n s p o r t o c h d i s t r i b u t i o n : ” e

t d

” e n l i g t d e f i n i t i o n e n

i d e l C i d e n n a b i l a g a

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Etanol av vetehalm

2

2

Etanol av virkesavfall

4

4

Etanol av odlad skog

2

2

Fischer–Tropsch-diesel av virkesavfall

3

3

Fischer–Tropsch-diesel av odlad skog

2

2

DME av virkesavfall

4

4

DME av odlad skog

2

2

Metanol av virkesavfall

4

4

Metanol av odlad skog

2

2

MTBE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

metanol som används

T o t a l t f ö r o d l i n g , b e a r b e t n i n g , t r a n s p o r t o c h d i s t r i b u t i o n

Produktionskedja för biodrivmedel och flytande biobränslen

Typiskt värde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Normalvärde för växthus­

gasutsläppen

(gCO

2eq

/MJ)

Etanol av vetehalm

11

13

Etanol av virkesavfall

17

22

Etanol av odlad skog

20

25

Fischer–Tropsch-diesel av virkesavfall

4

4

Fischer–Tropsch-diesel av odlad skog

6

6

DME av virkesavfall

5

5

DME av odlad skog

7

7

Metanol av virkesavfall

5

5

Metanol av odlad skog

7

7

MTBE, andel från förnybara energikällor

Lika stor som andelen i den produktionskedja för

metanol som används

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

127

L 140/60

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

BILAGA VI

Minimikrav för den harmoniserade mallen för den nationella handlingsplanen

för energi från förnybara energikällor

1. Förväntad slutlig energianvändning

Den slutliga energianvändningen (brutto) för el, transport och värme och kyla för 2020 med beaktande av effekterna

av policyåtgärderna för energieffektivitet

2. Nationella sektoriella mål för 2020 och uppskattade andelar energi från förnybara energikällor i el, värme och kyla och

transport

a) Andel energi som eftersträvas från förnybara energikällor avseende el för 2020.

b) Beräknat förlopp för andel energi från förnybara energikällor avseende el.

c) Andel energi som eftersträvas från förnybara energikällor avseende värme och kyla för 2020.

d) Beräknat förlopp för andel energi från förnybara energikällor avseende värme och kyla.

e) Beräknat förlopp för andel energi från förnybara energikällor avseende transport.

f)

Nationellt vägledande förlopp i enlighet med artikel 3.2 och del B i bilaga I.

3. Åtgärder för att uppnå målen

a) Översyn av all policy och alla åtgärder för främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

b) Särskilda åtgärder för att uppfylla kraven i artiklarna 13, 14 och 16, inbegripet behovet av att utvidga eller stärka

befintlig infrastruktur för att underlätta integreringen av de mängder energi från förnybara energikällor som behövs

för att nå det nationella målet för 2020, åtgärder för att påskynda godkännandeförfarandena, åtgärder för att minska

icke-tekniska hinder och åtgärder avseende artiklarna 17–21.

c) Stödsystem som tillämpas av medlemsstaten eller en grupp medlemsstater för främjande av användningen av energi

från förnybara energikällor avseende el.

d) Stödsystem som tillämpas av medlemsstaten eller en grupp medlemsstater för främjande av användningen av energi

från förnybara energikällor avseende värme och kyla.

e) Stödsystem som tillämpas av medlemsstaten eller en grupp medlemsstater för främjande av användningen av energi

från förnybara energikällor avseende transport.

f)

Särskilda åtgärder för främjande av användningen av energi från biomassa, särskilt för tillvaratagande av ny bio­

massa, med beaktande av

i)

tillgången på biomassa, både inhemsk och importerad,

ii) åtgärder för att öka tillgången på biomassa, med beaktande av andra användare av biomassa (jordbruk

och skogsbaserade sektorer).

g) Planerad användning av statistiska överföringar mellan medlemsstater och planerat deltagande i gemensamma

projekt med andra medlemsstater och tredjeländer:

i)

Den beräknade överskottsproduktion av energi från förnybara energikällor jämfört med det vägledande

förloppet som skulle kunna överföras till andra medlemsstater.

ii) Den beräknade potentialen för gemensamma projekt.

iii) Den beräknade efterfrågan på energi från förnybara energikällor från andra källor än inhemsk produktion.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

128

5.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/61

4. Utvärderingar

a) Det totala förväntade bidraget från varje enskild teknik för energi från förnybara energikällor till uppnåendet av de

bindande målen för 2020 och det vägledande förloppet för andelen energi från förnybara energikällor avseende el,

värme och kyla samt transporter.

b) Det totala förväntade bidraget från energieffektivitets- och energibesparingsåtgärder till uppnåendet av de bindande

målen för 2020 och det vägledande förloppet för andelen energi från förnybara energikällor avseende el, värme och

kyla samt transporter.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 1

129

L 140/62

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.6.2009

BILAGA VII

Redovisning av energi från värmepumpar

Den mängd aerotermisk, geotermisk eller hydrotermisk energi som avskiljs från värmepumpar och som ska betraktas som

energi från förnybara energikällor vid tillämpningen av detta direktiv, E

RES

, ska beräknas enligt följande formel:

E RES = Q

användbar

* (1 1/SPF)

där

Q

användbar

= uppskattad totalmängd användbar värme som avges från värmepumpar som uppfyller de kriterier som

anges i artikel 5.4, tillämpat enligt följande: Endast värmepumpar för vilka SPF > 1,15 * 1/η ska beaktas,

SPF = uppskattad genomsnittlig årsvärmefaktor för dessa värmepumpar,

η = förhållandet mellan den totala bruttoproduktionen av el och förbrukningen av primärenergi för elproduktion och

ska beräknas som ett EU-genomsnitt på grundval av uppgifter från Eurostat.

Senast den 1 januari 2013 ska kommissionen fastställa riktlinjer för hur medlemsstaterna ska uppskatta värdena för Q

an­

vändbar

och SPF för de olika teknikerna och anordningarna för värmepumpar, med beaktande av skillnader i klimatförhållan­

den, särskilt mycket kalla klimat.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

130

Prognosrapportering december 2009

Särskilt Prognosdokument för Sverige

enligt Direktiv 2009/28/EG, artikel 4.3

Beräknat överskott enligt artikel 4.3 a

Andelen energi från förnybara energikällor i den slutliga energianvändningen

(brutto) prognostiseras till 50,2 procent år 2020 vilket ska jämföras med det

bindande nationella målet som uppgår till 49 procent år 2020. Sverige får ett

prognostiserat överskott år 2020 på ca 1,2 procentenheter.

Enligt prognosen ligger Sverige också över det vägledande förloppet under hela

prognosperioden, men marginalen minskar och år 2020 är marginalen så liten att

den faller klart inom en osäkerhetsmarginal (se Promemoria av

Energimyndigheten).

Tabell 1 Sveriges beräknade överskottsproduktion av energi från förnybara energikällor i

förhållande till det vägledande förloppet.

2005

2011-2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2020

Vägledande förloppet (%)

39,8

41,6

42,6

43,9

45,8

49,0

Vägledande förloppet (TWh)

160

177

184

193

205

224

Vägledande förloppet (ktoe)

13738

15224

15828

16617

17600

19223

Prognos (%)

44,6

46,0

47,3

48,7

50,2

Prognos (TWh)

190

199

208

218

229

Prognos (ktoe)

16297

17100

17903

18705

19709

Prognos - Vägledande (%)

2,9

3,4

3,4

2,9

1,2

Prognos - Vägledande (TWh)

12,5

14,8

15,0

12,9

5,6

Prognos - Vägledande (ktoe)

1074

1273

1286

1105

486

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

131

Figur 1 Prognostiserat överskott i förhållande till det vägledande förloppet

49

45,8

43,9

42,6

41,6

50,2

48,7

47,3

46,0

44,6

39,8

30

35

40

45

50

55

2005

2011-2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2020

%

Vägledande förloppet

Prognos

Beräknad potential för gemensamma projekt enligt

artikel 4.3a

Sverige är positiv till samarbete och flexibilitet för att uppnå de gemensamma

åtagandena enligt förnybartdirektivet. Gemensamma projekt utgör en sådan

flexibilitetsmöjlighet. Det är dock svårt att avgöra vilken realiserbar potential för

gemensamma projekt som finns. Sverige har därför inte beräknat en sådan

potential, men konstaterar att det enligt Riksdagsmål ska finnas planmässiga

förutsättningar för vindkraft till 2020 om 30 TWh, varav 10 TWh till havs.

Energimyndighetens bifogade promemoria och prognoser visar enligt ovan att

Sverige har förutsättningar att nå sitt åtagande enligt direktivet, samtidigt som

prognosen också visar att landbaserad, men ej havsbaserad, vindkraft erhåller

tillräckliga stödnivåer genom elcertifikatsystemet. Sverige ser därför en möjlighet

att mekanismen gemensamma projekt kan aktualiseras för projekt för havsbaserad

vindkraft i svensk ekonomisk zon. Många frågor behöver dock utredas vidare och

former för gemensamma projekt utvecklas i samarbete med andra medlemsstater

och marknadens aktörer.

Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att vidare utreda frågor om

direktivets samarbetsmekanismer i samband med vidare utredning om

ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet.

Beräknad efterfrågan enligt artikel 4.3b

Sverige har ett beräknat överskott, varför frågan enligt artikel 4.3b ej besvaras.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

132

Datum

2009-11-23

1 (22)

Promemoria

angående "särskilt

prognosdokument"

enligt artikel 4.3 i Direktiv 2009/28/EG om främjande av

användningen av energi från förnybara energikällor

Delrapportering i Energimyndighetens uppdrag 13 enligt

regleringsbrev för år 2009 om underlag till Sveriges

nationella Handlingsplan för förnybar energi

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Datum

2009-11-23

1 (22)

Promemoria

angående "särskilt

prognosdokument"

enligt artikel 4.3 i Direktiv 2009/28/EG om främjande av

användningen av energi från förnybara energikällor

Delrapportering i Energimyndighetens uppdrag 13 enligt

regleringsbrev för år 2009 om underlag till Sveriges

nationella Handlingsplan för förnybar energi

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

133

Datum

2009-11-23

2 (22)

Innehåll

1 Uppdraget

3

2 Bakgrund, förutsättningar, avgränsning och

beräkningsantaganden

4

2.1 Bakgrund................................................................................................4

2.2 Grundförutsättningar

i underliggande prognos......................................4

2.3 Uppdaterade

förutsättningar för denna prognos ....................................4

2.4 Avgränsning...........................................................................................5

2.5 Specifika

beräkningsantaganden

som krävs för att beräkna den

förnybara andelen enligt direktivet........................................................6

2.5.1 Värmepumpar ...........................................................................6

2.5.2 Biodrivmedel och biovätskor....................................................7

2.5.3 Övriga biobränslen - största bidraget till Sveriges andel

förnybar energi..........................................................................7

2.5.4 Avfall ........................................................................................8

3 Prognostiserat överskott, bedömning och osäkerheter

9

3.1 Beräknat överskott enligt artikel 4.3 a...................................................9

3.2 Osäkerheter ..........................................................................................10

3.2.1 Grundprognosens

antaganden.................................................10

3.2.2 Biodrivmedel

m.m. .................................................................11

3.2.3 Elexport, prisområden och flexibilitetsmekanismer ...............11

3.2.4 Värmeunderlag; energieffektivisering och

klimatförändringar ..................................................................12

3.3 Överskottsproduktion som "kan överföras"?.......................................12

3.4 Beräknad potential för gemensamma projekt enligt artikel 4.3 a? ......14

3.5 Beräknad efterfrågan från andra källor än inhemsk produktion

enligt artikel 4.3 b................................................................................15

4 Fördjupat underlag till överskottsberäkningen 16

4.1 Förväntad

slutlig

energianvändning ....................................................16

4.2 Nationellt

övergripande

mål ................................................................18

4.3 Sektorsandelar och förlopp ..................................................................18

Referenser och kontaktpersoner 22

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

134

Datum

2009-11-23

3 (22)

1

Uppdraget

Promemorian utgör delredovisning av uppdrag nummer 13 - Handlingsplan för

förnybar energi i regleringsbrev 2009 för Energimyndigheten. I uppdraget anges

att Energimyndigheten i en delredovisning ska presentera prognoser över

utvecklingen av andelen förnybar energi jämfört med Sveriges nationella åtagande

i förnybartdirektivet senast den 1 december 2009.

Uppdraget i regleringsbrevet har sitt ursprung i krav från direktiv 2009/28/EG om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

(förnybartdirektivet). I Artikel 4, punkt 3 nämns prognosdokumentet:

Sex månader innan den nationella handlingsplanen för energi från förnybara energikällor ska

vara klar, ska varje medlemsstat offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument

som visar

a) medlemsstatens beräknade överskottsproduktion av energi från förnybara

energikällor i förhållande till det vägledande förloppet, vilken kan överföras till

andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 6–11, samt dess beräknade

potential för gemensamma projekt fram till 2020, och

b) medlemsstatens beräknade efterfrågan på energi från förnybara energikällor

från andra källor än inhemsk produktion fram till 2020.

Denna information kan inbegripa aspekter rörande kostnader, nytta och finansiering. Prognosen

ska uppdateras i medlemsstaternas rapporter i enlighet med artikel 22.1 leden l och m.

I denna promemoria redovisar Energimyndigheten resultat utifrån prognosen samt

vilka grundläggande förutsättningar och antaganden som ligger till grund för

prognosresultatet. Dessutom diskuteras osäkerheter i resultatet.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

135

Datum

2009-11-23

4 (22)

2

Bakgrund, förutsättningar, avgränsning och

beräkningsantaganden

2.1

Bakgrund

Prognosen baseras på Energimyndighetens Långsiktsprognos 2008

1

. Prognosen

har uppdaterats med de i juni 2009 kända, och för förnybar energi, mest

betydelsefulla styrmedelsförändringarna.

Långsiktsprognos 2008 gjordes i uppdrag att enligt förordning om

klimatrapportering (SFS 2005:626) genomföra prognoser för energisektorn enligt

Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för

övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen. För en fördjupning i

prognosmetod och bedömningar hänvisas läsaren till rapporten Långsiktsprognos

2008.

Långsiktsprognos 2008 ligger vidare till grund för utsläppsprognoser för

energisektorn i Sveriges femte nationalrapport, som rapporteras till FN:s

Klimatkonvention den 1 januari år 2010.

Föreliggande prognos avseende överskott av förnybar energi är därför i stora

stycken konsistent med de utsläppsprognoser som Sverige redovisat till EU och

kommer redovisa till FN.

2.2

Grundförutsättningar i underliggande prognos

Långsiktsprognos 2008 har som viktiga grundförutsättningar:

• Oljepris 90 $/fat, Utsläppsrättspris 30 €/ton.

2

• Ekonomisk tillväxt: 2,5 % per år.

• Kärnkraftreaktorernas operativa livslängd sedan startår: 60 år, dvs.

nuvarande reaktorer är i drift hela prognosperioden.

2.3

Uppdaterade förutsättningar för denna prognos

Denna prognos har därutöver uppdaterats med följande förutsättningar:

• Mål i elcertifikatsystemet har höjts till i nivå med 25 TWh till år 2020

(jämfört med 17 TWh till 2016).

1 Energimyndighetens rapport Långsiktsprognos 2008, ER 2009:14 finns att ladda ner på

Energimyndighetens webbplats

2 Resulterande elpris och fjärrvärmepris är modellresultat ur modellen MARKAL-Nordic och

redovisas ej här.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

136

Datum

2009-11-23

5 (22)

• Energi- och koldioxidskatter i enlighet med Finansdepartementets förslag

till ändring i lagen om skatt på energi

3

från och med 1 januari 2010.

• Energimyndigheten har antagit en högre låginblandning (10 %

låginblandning av etanol i bensin respektive 7 % FAME i diesel) i

enlighet med bränslekvalitetsdirektivets (Direktiv 2009/30/EG)

möjligheter, samt att utsläppskrav för fordonstillverkare om 130 g/km

införs från år 2015.

• Prognoser över energianvändningen i de funktionella sektorerna

4

bostäder

och service, transport respektive industri har justerats utifrån ovan

nämnda punkter.

2.4

Avgränsning

Enligt fotnot till tabell 1 i Kommissionens mall

5

för handlingsplan (tabell 2 i

denna promemoria) ska beräkningarna av energieffektivitet och energibesparingar

vara förenliga med andra sådana beräkningar som medlemsstaterna anmäler till

kommissionen, särskilt i handlingsplaner inom ramen för direktivet om

energitjänster och direktivet om energiprestanda för byggnader. Om det används

olika enheter i dessa handlingsplaner bör det anges vilka omräkningsfaktorer som

har tillämpats.

Energimyndigheten har gjort bedömningen att detta krav inte går att uppfylla fullt

ut. Orsaken till detta är att energitjänstedirektivet handlar om ett

energibesparingsmål till 2016 medan energieffektivisering är det som är relevant

för förnybartdirektivet. Detta innebär att annorlunda beräkningsmetoder använts

för energitjänstedirektivets handlingsplaner.

Regeringen har därtill uttryckt ett annat nationellt mål för energieffektivitet till

2020 än det vägledande mål som gäller för Sverige till 2016 enligt

energitjänstedirektivet. Det av regeringen formulerade nationella målet för

energieffektivitet till 2020 ligger mer i linje med förnybartdirektivet och kommer

att beaktas på sikt.

3 DS 2009:24

4 Förnybartdirektivet har andra sektorsindelningar, där särskilt sektorn värme/kyla är en sektor som

även inkluderar energianvändning för processer i industri, utöver energi för uppvärmnings- och

kyländamål exklusive el.

5 Kommissionens beslut (K(2009) 5174 slutlig) av den 30.6.2009 om fastställande av en mall för

nationella handlingsplaner för energi från förnybara energikällor i enlighet med

direktiv 2009/28/EG.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

137

Datum

2009-11-23

6 (22)

2.5

Specifika beräkningsantaganden som krävs för att

beräkna den förnybara andelen enligt direktivet

Det ska poängteras att direktivet sätter upp ett antal begränsningar avseende

vilken förnybar energi som får tillgodoräknas i måluppfyllelsen. Dessa

begränsningsregler måste hanteras även i ett prognossammanhang, trots att

Kommissionen har att återkomma med förtydliganden och beslut, samt att

Eurostat har att utveckla metoder för det statistiska underlaget.

6

2.5.1

Värmepumpar

Specifika begränsningsregler gäller för upptagen omgivningsvärme för

värmepumpar, regler som slutgiltigt ska fastställas av Kommissionen år 2013

enligt Bilaga VII till direktivet. Dessförinnan ska Eurostat i samråd med

medlemsstaterna ta fram metoder för att överhuvudtaget kunna redovisa

värmepumpar i den europeiska energistatistiken.

Sverige, som har en grundläggande statistik över värmepumpar, saknar precis som

alla övriga medlemsstater fastställda årsvärmefaktorer (SPF) för värmepumpar av

olika tillämpningar, ålder och lokalisering. Ett flertal antaganden behöver därför

göras.

Energimyndigheten antar för år 2020 att upptagen värme:

• till 100 procent från geotermiska

7

och hydrotermiska värmepumpar,

• till 50 procent från de aerotermiska värmepumparna och

• till 40 procent från värmepumpar i fjärrvärmeverk

kan tillgodoräknas målet.

När det gäller geotermiska och hydrotermiska värmepumpar är antagandet

antagligen okontroversiellt. När det gäller värmepumpar i fjärrvärmeverk har

antagits samma fördelning avseende värmekällornas fördelning (40%

sjö/havsvatten kontra 60% icke godkänd värmekälla, exempelvis avloppsvatten)

som idag. När det slutligen gäller aerotermiska värmepumpar är antagandet mer

osäkert, särskilt givet att det är svårare för aerotermiska värmepumpar att nå

tillräckligt hög SPF, samt att andelen frånluftsvärmepumpar (som ej får

medräknas) i det aerotermiska beståndet är svåruppskattat.

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om

energistatistik

7 Här används direktivets benämningar. Till geotermiska värmepumpar hör berg- och

jordvärmepumpar. Till hydrotermiska värmepumpar hör sjö- och havsvattenvärmepumpar. Till

aerotermiska värmepumpar hör luftvärmepumpar. Direktivet tillåter inte att frånluft, avloppsvatten

eller annan spillvärme räknas som förnybar energi.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

138

Datum

2009-11-23

7 (22)

2.5.2

Biodrivmedel och biovätskor

För biodrivmedel (och biovätskor) finns hållbarhetskriterier

8

som måste vara

uppfyllda för att användningen ska få räknas mot målet.

Energimyndigheten antar att

• Alla biodrivmedel och biovätskor som används 2020 uppfyller

hållbarhetskriterierna och får tillgodoräknas målet.

Energimyndigheten baserar antagandet på att styrmedlen kommer att medföra att

användningen av icke hållbara biodrivmedel och biovätskor blir obefintlig, eller

högst obetydlig. Däremot har myndigheten inte gjort någon bedömning över vilka

konsekvenser för tillgång, prisbildning och handelsströmmar av första

generationens biodrivmedel som blir konsekvensen av direktivet och

hållbarhetskriterierna. Det låter sig helt enkelt inte göras i dagsläget.

Se även nedan om osäkerheter.

2.5.3

Övriga biobränslen - största bidraget till Sveriges andel

förnybar energi

Enligt direktivets artikel 17.9 ska Kommissionen framlägga en rapport den sista

december 2009, som "i lämpliga fall" ska föreslå ett hållbarhetssystem även för

annan biomassa för energiändamål än biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ett sådant hållbarhetssystem träffar den övriga - mycket stora -

bioenergianvändningen i Sverige.

Energimyndigheten gör antagandet att:

• All användning av "annan biomassa" i Sverige kommer att vara

hållbar, även enligt ev. tillkommande krav.

Grunden för antagandet är att huvuddelen av användningen baseras på inhemskt

producerade råvaror. Energimyndigheten gör antagandet att tillkommande

hållbarhetskriterier inte i nämnvärd omfattning kommer att hindra eller begränsa

nuvarande möjligheter att använda biomassa från svenska skogsbruk för

energiändamål. Lagstiftning som berör det svenska skogsbruket i kombination

med styrmedel som främjar användning av biobränslen som uppfyller kriterierna

medför då att användningen av icke hållbara biobränslen kommer att vara högst

obetydlig. Direktivets anda torde inte heller vara att hindra förnybar energi från

8 Enligt förnybartdirektivet måste hållbarhetskriterier uppfyllas för att biodrivmedel och biovätskor

ska få räknas mot målen samt få finansiellt stöd. Hållbarhetskriterierna uppställer bl.a. mininivåer

för minskning av växthusgasutsläpp, samt krav att biodrivmedlen inte produceras från råvaror från

mark med stort värde för den biologiska mångfalden eller med stora kollager.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

139

Datum

2009-11-23

8 (22)

det svenska skogsbruket. I handlingsplanen (4.6) ska medlemsstaterna dessutom

särskilt redogöra för åtgärder för främjande av användning av biomassa.

Se även nedan om osäkerheter.

2.5.4

Avfall

Energimyndigheten gör antagandet att:

• 50 procent av avfallet är förnybart

Detta antagande baseras på en undersökning som Energimyndigheten låtit

genomföra under 2008 och myndigheten antar således att den förnybara andelen

förblir oförändrad till 2020.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

140

Datum

2009-11-23

9 (22)

3

Prognostiserat överskott, bedömning och

osäkerheter

Givet ovanstående förutsättningar och beräkningsmetoder presenteras nedan det

prognostiserade överskottet av förnybar energi för år 2020. Mellanliggande år har

av prognostekniska skäl interpolerats tillbaka till statistikåret 2008.

3.1

Beräknat överskott enligt artikel 4.3 a

Andelen energi från förnybara energikällor i den slutliga energianvändningen

(brutto) prognostiseras till 50,2 procent år 2020 vilket ska jämföras med det

bindande nationella målet som uppgår till 49 procent år 2020. Sverige

prognostiseras således få ett överskott år 2020 om ca 1,2 procentenheter. I

energitermer motsvarar detta överskott cirka 5,6 TWh.

Enligt prognosen ligger Sverige också över det vägledande förloppet under hela

prognosperioden, men marginalen minskar och år 2020 är marginalen så liten att

den faller klart inom de osäkerhetsintervall som diskuteras närmare nedan.

49

45,8

43,9

42,6

41,6

50,2

48,7

47,3

46,0

44,6

39,8

30

35

40

45

50

55

2005

2011-2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2020

%

Vägledande förloppet

Prognos

Figur 1 Prognostiserat överskott i förhållande till det vägledande förloppet.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

141

Datum

2009-11-23

10 (22)

3.2

Osäkerheter

Alla prognoser är förknippade med en mängd osäkerhetsfaktorer.

Energimyndighetens prognos är, som redovisas i Långsiktsprognos 2008, en

kombination av sektorsvisa användningsprognoser och modellbaserade

tillförselprognoser för el och fjärrvärme. Prognosen bygger på antaganden om

ekonomiskt tillväxt, fossilbränslepriser, energisystemets strukturella

sammansättning med olika begränsningar i modelloptimering (t.ex. avseende kol

för elproduktion) med mera. Prognosen har vidare ett stort inslag av

expertbedömningar avseende branschvisa investeringar på kort och medellång

sikt.

Energimyndighetens prognoser följer också en tradition av att vara en

konsekvensanalys av redan införda eller beslutade styrmedel. Den ska således ge

det politiska systemet och andra beslutsfattare ledning i vilka ytterligare åtgärder

som skulle behöva vidtas om utvecklingen "fortsätter som idag".

Detta föranleder ett behov av att diskutera några av föreliggande prognos' större

osäkerhetsfaktorer, så att varken resultatet 50,2 procent förnybar energi år 2020

eller överskott i förhållande till det vägledande förloppet tas som alltför givna

utfall.

3.2.1

Grundprognosens antaganden

Genom att översiktligt känslighetsanalysera Långsiktsprognos 2008:s utfall för

andel förnybar energi i dess referensscenario med avseende på parametern oljepris

kan Energimyndigheten konstatera att andelen förnybar energi prognosmässigt

stiger med mellan 2 och 3 procentenheter vid ett högre oljepris, 120 $/fat, jämfört

med referensscenariots 90 $/fat.

Idag (november 2009) ligger priset på omkring 80 $/fat, men det har varit uppe på

rekordnivåerna 140 $/fat vid mitten av 2008, för att i samband med den globala

lågkonjunkturen snabbt rasa till 40 $/fat. Således: vid ett långsiktigt lägre oljepris,

t.ex. 60 $/fat, kan man anta att Sverige - prognosmässigt och med bibehållna

styrmedel - skulle ha svårt att nå målet om 49 procent förnybar energi.

En motsvarande känslighetsanalys för ett scenario med högre tillväxt än

grundprognosens visar sig dock inte har någon prognosmässigt avgörande

betydelse för andelen förnybar energi. Det är dock osäkert om denna slutsats går

att dra i den andra riktningen. När statistik för år 2009 blir tillgänglig kan

eventuellt vissa slutsatser dras, specifikt avseende pappers- och massaindustrins

lägre aktivitet och vilken betydelse den får för andelen förnybar energi.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

142

Datum

2009-11-23

11 (22)

3.2.2

Biodrivmedel m.m.

Som tidigare redovisats har Energimyndigheten antagit att all bioenergi som

kommer att användas i Sverige år 2020 uppfyller direktivets hållbarhetskriterier.

Detta är möjligen ett djärvt antagande, men troligen det enda som är rimligt att

anta, eftersom skattenedsättning, kvotbaserade system eller andra stödsystem

endast får tillämpas på hållbar bioenergi.

Eftersom det inte varit möjligt att bedöma prisbildningseffekter av

hållbarhetskriterier kan det endast konstateras ett detta är en osäkerhetsfaktor i

förhållande till både den övergripande måluppfyllelsen (49 procent) och för

måluppfyllelse av transportsektorsmålet om 10 procent.

9

Det senare torde vara uppnåeligt hursomhelst, men sjunker andelen förnybar

energi i transportsektorn ned mot denna gräns blir det också - prognosmässigt - på

håret att klara av målet om 49 procent.

3.2.3

Elexport, prisområden och flexibilitetsmekanismer

Energimyndighetens prognos visar på ett betydande elöverskott, cirka 28 TWh, i

förhållande till den inhemska efterfrågan år 2020. Modellmässigt förutsätts

(modellen bygger endogent och antar en investeringskostnad uttryckt i öre/kWh

för överförd el) att tillräckliga överföringsförbindelser kommer att finnas för

export av dessa volymer. Det är givetvis ett modellantagande som bör

uppmärksammas.

Sverige kommer att indelas i fyra olika anmälningsområden.

10

Tidpunkten för

införandet beslutas i praktiken av Kommissionen, vilket preliminärt kommer att

ske i början av februari 2010. Enligt liggande förslag kommer indelningen att ske

från mitten av 2011. Hur detta eventuellt påverkar t.ex. vindkraftsinvesteringar i

de norra delarna av landet har inte beaktats i denna prognos (lägre områdespriser

förväntas i norr och högre priser i söder).

Direktivet ger möjlighet till användning av tre samarbetsmekanismer; statistiska

överföringar mellan stater, gemensamma stödsystem och gemensamma projekt.

Sverige och Norge har en politisk överenskommelse om att inrätta ett gemensamt

stödsystem genom en norsk anslutning till det svenska elcertifikatsystemet. Detta

har Energimyndigheten visserligen att utreda, men det har inte heller kunnat

inkluderas i prognosarbetet.

9 I Långsiktsprognos 2008 liksom i denna uppdaterade prognos antas det bland annat lönsamt att

tanka E85 framför bensin under hela perioden.

10 Allmänt känt som ”prisområden”.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

143

Datum

2009-11-23

12 (22)

Regeringen ger också Energimyndigheten i uppdrag att utreda frågan om

gemensamma projekt, exempelvis hur denna mekanism skulle kunna användas för

att främja havsbaserad vindkraft i svensk ekonomisk zon i Östersjön i samband

med frågan om ett gemensamt elcertifikatsystem med Norge.

I prognosen har det inte varit möjligt att ta hänsyn till dessa möjligheter och det

finns stora oklarheter i hur ev. gemensamma projekt ska organiseras, vilken

påverkan på elcertifikatsystemet som kan uppstå, samt det industriella intresset för

denna möjlighet, osv.

3.2.4

Värmeunderlag; energieffektivisering och

klimatförändringar

Energimyndighetens prognos antyder en relativt kraftig utbyggnad av kraftvärme,

både i befintligt fjärrvärmesystem och genom avfallskraftvärme.

Energieffektivisering av bebyggelsen i linje med de nationella mål om 20%

minskning av bebyggelsens energianvändning till 2020 och en halvering till 2050

är tillsammans med ett varmare klimat faktorer som talar emot en ökning av

efterfrågan på värme från fjärrvärme, och därmed en begränsande faktor för

möjligheten att producera kraftvärme. Detta är en osäkerhet i prognosen som noga

behöver följas upp.

3.3

Överskottsproduktion som "kan överföras"?

Enligt artikel 4.3 a ska redovisas den överskottsproduktion som kan överföras

enligt artiklarna 6-11. Givet ovanstående resonemang om prognosens utfall och

osäkerheter vill Energimyndigheten uppmana till en försiktig tolkning och att

begreppet "kan överföras" ska läsas som "skulle kunna överföras" om prognosen

förverkligas.

Från tabell 1 nedan och figur 1 ovan ser vi att överskottet är större i förhållande

till det vägledande förloppet i början av åtagandeperioden, och att det

ackumulerade överskottet i förhållande till det vägledande förloppet över perioden

- prognosmässigt - uppgår till omkring 120 TWh. Samtidigt måste det stå

fullständigt klart att den förnybara andelen år 2020 hamnar inom den

prognosmässiga felmarginalen.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

144

Datum

2009-11-23

13 (22)

Tabell 1 Sveriges beräknade överskottsproduktion av energi från förnybara energikällor i

förhållande till det vägledande förloppet.

2005

2011-2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2020

Vägledande förloppet (%)

39,8

41,6

42,6

43,9

45,8

49,0

Vägledande förloppet (TWh)

160

177

184

193

205

224

Vägledande förloppet (ktoe)

13738

15224

15828

16617

17600

19223

Prognos (%)

44,6

46,0

47,3

48,7

50,2

Prognos (TWh)

190

199

208

218

229

Prognos (ktoe)

16297

17100

17903

18705

19709

Prognos - Vägledande (%)

2,9

3,4

3,4

2,9

1,2

Prognos - Vägledande (TWh)

12,5

14,8

15,0

12,9

5,6

Prognos - Vägledande (ktoe)

1074

1273

1286

1105

486

Energimyndigheten vill därför inte ge någon annan rekommendation, baserat på

denna prognos, än att regeringen bör vidare undersöka vilket intresse som finns,

(vilka möjligheter som erbjuds till t.ex. statistisk handel med andra

medlemsstater), men att det vore oansvarigt av myndigheten att i dagsläget

rekommendera att Sverige binder sig för att överföra den prognostiserade

överskottsproduktionen målåret 2020.

11

Givet direktivets konstruktion med bindande målår och vägledande förlopp med

icke bindande kontrollstationer, har Energimyndigheten också svårt att se vilken

betalningsvilja som skulle kunna finnas för statistiska överföringar i början av

perioden, när den enda uppenbara konsekvensen av att en medlemsstat hamnar

under sitt vägledande förlopp är att den måste revidera sin handlingsplan. Ju

närmare målåret vi kommer, desto större betalningsvilja, kan man också anta.

Detta behöver dock undersökas vidare av regeringen, på diplomatisk väg.

11 En möjlig konstruktion skulle kunna vara att Sverige förbinder sig att överföra statistik villkorat

av att ett överskott har konstaterats som verkligt utfall.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

145

Datum

2009-11-23

14 (22)

3.4

Beräknad potential för gemensamma projekt enligt

artikel 4.3 a?

Sverige ställer sig positiv till flexibilitet som bidrar till kostnadseffektivitet, vilket

samarbetsmekanismerna i förnybartdirektivet syftar till. Gemensamma projekt är

en sådan flexibilitetsmöjlighet.

Enligt artikel 4.3a ska medlemsstaterna ange en beräknad potential för

gemensamma projekt. Artikeln ger dock ingen ytterligare ledning om vilken typ

av potential för gemensamma projekt som avses.

Energimyndighetens hållning är att den realiserbara potentialen, dvs. en potential

som tar hänsyn till alla restriktioner (till skillnad från en rent teknisk potential,

eller en teknisk-ekonomisk potential) är den enda potential som är av egentligt

intresse. En realiserbar potential för gemensamma projekt är dock idag vare sig

möjlig att beräkna eller uppskatta, vilket framgår av resonemang nedan.

Det bör dock nämnas att den underliggande prognosen

12

med en höjd

ambitionsnivå i elcertifikatsystemet visar att systemet ger en tillräcklig stödnivå

för landbaserad vindkraft, medan stödnivån inte är tillräcklig för havsbaserad

vindkraft. Givet Riksdagens beslut om en planeringsram för vindkraft (30 TWh),

som också inkluderar ett planeringsmässigt mål för havsbaserad vindkraft upp till

10 TWh, kan det konstateras att Sverige tagit ställning för en "planeringsmässig

vindkraftspotential", som överstiger vad som prognosmässigt etableras genom

elcertifikatsystemet. Observera dock skillnaden mellan en planeringsram (mål för

fysiska och andra planeringsmässiga förutsättningar) och ett produktionsmål.

När det gäller sådana projekt som endast förväntas komma till stånd på grund av

ett (ytterligare) tillkommande värde från samarbetsmekanismen gemensamma

projekt är dock fortfarande alltför många frågor obesvarade för att avgöra den

beräknade realiserbara potentialen för gemensamma projekt i Sverige. Här följer

några exempel på frågeställningar som behöver utredas vidare:

• Förväntade marginalkostnader för investeringar i förnybar energi i olika

medlemsstater i relation till målen enligt direktivet

• Hur stort värde som skulle tillkomma och tillföras investeringskalkylen via

samarbetsmekanismen

12 Samma underliggande prognos har använts för Energimyndighetens utredning om nya kvoter i

elcertifikatsystemet, vilket avrapporterats i myndighetens rapport, Uppdrag att föreslå nya kvoter i

elcertifkatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

146

Datum

2009-11-23

15 (22)

• Långsiktigheten i samarbetsmekanismen och värdet efter 2020 (jämför

exempelvis elcertifikatsystemets utdräkt till 2035 samt möjligheten till

bankning av certifikat)

• Det industriella intresset

• Affärsmodeller och affärslogik, hur fördelas intäkter, kostnader och risker

• Hur mekanismen för gemensamma projekt kan verka parallellt med

elcertifikatsystemet

• Påverkan på elpris, elcertifikatpris, elmarknad och möjligheter till

kraftöverföring

• Samhällspåverkan såsom kostnader för de svenska konsumenterna,

miljöpåverkan, utnyttjande av landresurser, och näringslivspåverkan.

• Påverkan på Sveriges möjlighet att nå sitt förnybartmål

Energimyndigheten utreder därför vidare, på uppdrag av regeringen, de

möjligheter och begränsningar för Sverige som följer av de olika mekanismer för

samarbete som återfinns i direktivet. Det gäller såväl gemensamt stödsystem som

gemensamma projekt samt statistisk överföring.

3.5

Beräknad efterfrågan från andra källor än inhemsk

produktion enligt artikel 4.3 b

Prognosen visar att Sverige har ett överskott av förnybar energi fram till år 2020

varför artikel 4.3 b ej är relevant.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

147

Datum

2009-11-23

16 (22)

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

4

Fördjupat underlag till

överskottsberäkningen

Detta kapitel ger en preliminär redovisning av tabellerna som numreras 1, 2, 3, 4a

och 4b, i handlingsplansmallen.

4.1

Förväntad slutlig energianvändning

I detta avsnitt redovisas den förväntade slutliga energianvändningen (brutto) av

alla energislag (både från förnybara och konventionella källor), totalt och

sektorsvis, under perioden fram till 2020. Sektorerna är värme & kyla, el och

transport.

Referenscenariot exklusive energieffektivisering återkommer Energimyndigheten

till i slutredovisning av uppdraget om underlag till handlingsplan.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

148

Dat

um

20

09-

11-

23

17

(

22)

Tabell 2 [tabe

ll 1 i k

ommissi

onen

s m

all] F

örvän

tad slu

tl

ig ener

gi

an

vändnin

g

(bru

tto) för S

verige

med

avsee

nde

på värme

oc

h kyl

a, el

och

transpo

rt fram till 20

20

med hä

nsy

n

till effekterna

av

åtgä

rder fö

r en

erg

ieffekti

vitet o

ch

energ

ibespa

ringa

r

13

2

010

–20

20

(

kt

oe)

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Basår

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref.--

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

1)

Vär

m

e och k

yla

14

13 190

-

14 448

-

14 700

-

14 951

-

15 203

-

15 455

2)

E

l

15

12 987

-

13 089

-

13 109

-

13 130

-

13 150

-

13 170

3)

T

ranspor

t enligt

artikel 3.4 a

16

7 473

-

7 686

-

7 728

-

7 771

-

7 813

-

7 856

4) Slutlig

energianv.(brutto)

17

3 4519

-

36 089

-

36 404

-

36 718

-

37 032

-

37 346

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref.--

scenario

Extra energi

-

effektivitet

Ref. -

scenario

Extra energi

-

effektivitet

1)

Vär

m

e och k

yla

-

15 706

-

15 958

-

16 209

-

16 461

-

16 713

-

16 964

2)

E

l

-

13 191

-

13 211

-

13 232

-

13 252

-

13 273

-

13 293

3)

T

ranspor

t

-

7 898

-

7 941

-

7 983

-

8 026

-

8 068

-

8 111

4) Slutlig

en

erg

ian

v.

(b

ru

tto

)

-

37 660

-

37 974

-

38 288

-

38 603

-

38 917

-

39 231

13

B

erä

kni

nga

rn

a av e

ne

rgi

ef

fe

kt

iv

ite

t och e

ner

gi

bes

pari

nga

r s

ka

vara

f

öre

nl

ig

a m

ed an

dra

s

ådana

be

kni

ng

ar

som

m

edl

em

sst

at

erna a

nmäler till

ko

m

m

issio

nen

, särsk

ilt i h

an

dl

in

gs

pl

an

er inom

ra

m

en

r d

irek

tiv

et

om

en

erg

itj

än

ster o

ch

d

irek

tiv

et o

m

en

erg

ip

restan

da fö

r

bygg

nade

r. Om

det

an

nd

s o

lik

a en

he

ter

i d

essa h

and

ling

sp

lan

er b

ör d

et

ang

es

vilk

a o

m

räk

ni

ng

sfak

torer som

h

ar

tillä

m

pat

s.

14

Den

sl

utlig

a en

erg

ianv

än

dn

in

ge

n

r alla en

erg

iprodu

kt

er u

to

m

el

för and

ra änd

am

ål än

tran

spo

rt, p

lu

s anv

ändn

ing

av v

ärm

e fö

r

eg

et

br

uk

v

id el-

och

rm

eanl

ägg

ni

ng

ar sam

t värm

eförl

ust

er

i nät

(

pun

kt

er

na

”2

Ege

nf

örb

ru

kn

in

g

vi

d anl

ägg

ni

ng

en

oc

h ”

11

Ö

ve

rf

öri

ngs

-

oc

h

di

st

ri

but

io

ns

rl

ust

er”

på si

da

23

oc

h

24

i f

ör

ord

ni

ng

en

om

energi

st

at

is

tik

, EUT

L

30

4,

1

4.

11.

20

08

).

15

El

an

vän

dn

in

ge

n

(b

rut

to

) ä

r

de

n

nat

ionel

la

el

pr

od

uk

tio

nen

(

br

ut

to

), i

nkl

us

iv

e e

gen

pr

od

uk

tion,

pl

us

im

port

, m

inus ex

po

rt

.

16

Tra

ns

po

rt

an

nd

ni

ng i

e

nl

ig

he

t m

ed art

ik

el

3.

4 a i

di

re

kt

iv

20

09

/2

8/

EG

. F

ör

ny

ba

r el

in

om

vägt

rans

po

rt

f

ör

de

nna

si

ffr

a ska

m

ul

tip

lic

eras m

ed

2

,5

i

enl

ighet

m

ed a

rt

ik

el

3

.4

c i

di

rekt

iv

2

009/

28/

EG.

17

I en

ligh

et m

ed

artik

el

2 f i

di

rek

tiv

2

009

/28

/EG. Detta

om

fa

ttar

slu

tlig

energ

ian

nd

ni

ng

p

lu

s n

ätförluster o

ch

eg

en

förbrukn

in

g a

v

rm

e och el

vi

d

el

- oc

h

värm

eanl

äg

gni

nga

r

(o

bser

ve

ra at

t det

ta i

nt

e om

fat

ta

r el

rb

ru

kn

in

g fö

r pum

pad vat

tenk

raft

sl

ag

ri

ng

el

le

r fö

r

tr

ans

fo

rm

er

in

g i elpan

nor eller

värm

epum

par i

f

jär

rvä

rm

everk)

.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

149

Datum

2009-11-23

18 (22)

4.2

Nationellt övergripande mål

I tabell 3 redovisas det övergripande målet för Sverige.

Tabell 3 [tabell 2 i kommissionens mall] Nationellt övergripande mål för andelen energi från

förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto). 2005 och 2020 års

siffror ska hämtas från bilaga 1, del A i direktiv 2009/28/EG

A) Andel energi från förnybara energikällor av den slutliga

energianvändningen (brutto) 2005 (S2005) (%)

39,8

B) Mål för andelen energi från förnybara energikällor i den slutliga

energianvändningen (brutto) 2020 (S2020) (%)

49

C) Förväntad total justerad energianvändning 2020 (ktoe)

39 231

D) Förväntad mängd energi från förnybara energikällor som motsvarar

målet för 2020 (beräknas som B x C) (ktoe)

19 223

4.3

Sektorsandelar och förlopp

I enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2009/28/EG är medlemsstaterna skyldiga att

fastställa mål för andelen energi från förnybara energikällor 2020 inom följande

sektorer:

- Värme och kyla

- El

- Transport

Sverige har inte antagit procentuella sektorsmål för värme och kyla eller för el.

18

Sverige har ett kvantitativt mål för ny förnybar el om "i nivå med 25 TWh till

2020", vilket är målnivån för elcertifikatsystemet.

Nedan, i tabell 4 redovisas således endast de utifrån prognosen implicerade

sektorsandelarna (ej fastlagda mål) tillsammans med det övergripande målet som

är ett resultat av prognosen.

I tabell 5 och 6 redovisas underliggande siffror för att kunna beräkna

sektorsandelarna.

18 Energimyndigheten återkommer i slutredovisning av uppdraget till andra nationella mål som

redan antagits.

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

150

Dat

um

20

09-

11-

23

19

(

22)

Ta

bell 4 [tabell 3

i ko

mmissi

on

ens ma

ll]

Na

ti

on

ellt må

l fö

r

2020

o

ch uppska

tta

t fö

rlo

p

p

r a

ndele

n ener

gi fr

ån

förnybara energ

ikä

llo

r med

avseende

värme

och kyla, el oc

h

transport

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

För

ny

b.

ener

gikällor

ino

m

vär

m

e och

ky

la

19

(%)

53,

7%

57,

0%

57,

6%

58,

2%

58,

7%

59,

3%

59,

8%

60,

3%

60,

8%

61,

2%

61,

7%

62,

1%

E

l pr

od.

fr

ån för

nybar

a ener

gikällor

20

(%)

50,

9%

54,

9%

55,

7%

56,

5%

57,

3%

58,

1%

58,

9%

59,

7%

60,

5%

61,

3%

62,

1%

62,

9%

Förnybara ene

rgikällo

r ino

m

tr

anspor

t

21

(%)

4,

0%

7,

4%

8,

1%

8,

8%

9,

4%

10,

1%

10,

7%

11,

3%

11,

9%

12,

5%

13,

2%

13,

8%

Över

gr

ipande andel för

ny

bar

a

energikällor

22

(%)

39,

7%

43,

5%

44,

2%

44,

9%

45,

6%

46,

3%

47,

0%

47,

7%

48,

3%

49,

0%

49,

6%

50,

2%

Varav från samarb

etsmekanismen

23

(%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Överskott från samarbetsmekanismen

24

(%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2011-

2012

2013-

2014

2015-

2016

2017-

2018

2020

So

m

d

el B i

bilaga I till dir

ek

tivet

S

2005

+

20 %

(S

2020

-S

2005

)

S2005

+3

0 %

(S

2020

-S

2005

)

S2005

+ 45 %

(S

20

20

-S

2005

)

S2005

+6

5 %

(S202 0-

S

2005

)

S

2020

M

inim

iför

lopp för

för

ny

bar

a

energikällor

25

(%)

41,

64

42,

56

43,

94

45,

78

49

M

inim

iför

lopp för

för

ny

bar

a

energikällor (ktoe)

1633

6

1669

7

1723

8

1760

0

1922

3

19

An

de

l fö

rn

yb

ar en

erg

i i v

ärme o

ch

k

yla: slu

tlig

en

erg

ian

nd

ning

(b

ru

tto

) från

rn

yb

ara en

erg

ik

ällo

r fö

r v

ärm

e o

ch

kyla (en

li

gt

defi

ni

tione

n

i

artik

el 5.1 b o

ch

5

.4

i

di

rek

tiv

2

009

/28

/EG d

elat

m

ed

d

en

slutlig

a en

erg

ianvän

dn

ing

en

(brutto

) för

rm

e o

ch k

yla.

20

An

de

l fö

rn

yb

ar en

erg

i i el: slu

tlig

elanv

än

dn

ing

(bru

tto)

från

förn

yb

ara en

erg

ik

ällor

(enlig

t d

efi

nitio

ne

n i artik

el 5.1 a o

ch

5.

3

i di

re

kt

iv

200

9/

28/

E

G

de

lat m

ed

d

en

slu

tlig

a elanv

än

dn

ing

en

(bru

tto

).

21

And

el förn

yb

ar en

erg

i i tran

sp

ort: slu

tlig

energ

ian

nd

ni

ng

frå

n

förn

yb

ara en

erg

ik

ällo

r in

om

tran

sp

ort

(se artik

el 5.1

c o

ch

5

.5 i

di

re

kt

iv

20

09

/2

8/

EG

)

del

at

m

ed a

nvä

ndni

nge

n i

nom

transp

ort

av

1

)

ben

si

n;

2

)

di

esel

; 3)

bi

od

ri

vm

edel

so

m

använd

s i

no

m

väg-

och

rnvä

gst

ra

ns

port

och

4

) el

inom

la

ndt

ra

ns

po

rt

.

22

An

de

l fö

rn

yb

ar en

erg

i i d

en

slu

tlig

a en

erg

ian

nd

ni

ng

en

(b

ru

tto

).

23

I

pr

oce

nt

en

het

er a

v

den

ö

ver

gri

pan

de a

ndel

en

rny

bara

e

ner

gi

käl

lo

r.

24

I

pr

oce

nt

en

het

er a

v

den

ö

ver

gri

pan

de a

ndel

en

rny

bara

e

ner

gi

käl

lo

r.

25

I en

ligh

et m

ed

b

ilag

a

I.B till

di

rek

tiv

2

009

/28

/EG.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

151

Dat

um

20

09-

11-

23

20

(

22)

Ta

bell 5 [tabell 4

a i

kommissio

nens ma

ll]

B

erä

kning

stabell fö

r va

rje

sekto

rs

rnyba

ra

energ

ibi

drag

till den sl

utliga

energ

ianv

änd

n

in

ge

n

(bru

tt

o)

(

k

to

e

)

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A)

Förv

än

tad

slu

tlig

anv

än

dn

in

g (b

ru

tto)

av fö

rny

bara

e

ner

gikällo

r fö

r värm

e

och

ky

la

7084

8237

8468

8698

8929

9159

9390

9620

9851

1008

2

1031

2

1054

3

B) Fö

rv

än

tad

slu

tlig

elanv

ändn

ing

(bru

tto)

frå

n fö

rny

bara

ener

gikällo

r

6605

7189

7305

7422

7539

7656

7772

7889

8006

8123

8240

8356

C) Fö

rv

än

tad

slu

tlig

en

erg

ianv

ändn

ing

frå

n fö

rny

bara

ener

gi

käl

lo

r

in

om

transp

ort

28

8

52

8

57

6

62

4

67

2

72

0

76

8

81

6

86

4

91

2

96

0

1008

D)

rv

änt

ad t

ot

al

ene

rgi

anvä

nd

ni

ng

frå

n

rny

bara

ene

rgikällo

r

26

1368

9

1569

5

1609

7

1649

8

1689

9

1730

1

1770

2

1810

3

1850

5

1890

6

1930

7

1970

9

E) F

örvä

ntad

ö

ver

rin

g a

v

rny

bara

energikällor

til

l andra m

edlem

ss

tater

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

F) F

örvä

ntad

ö

ver

rin

g a

v

rny

bara

energikällor

fr

ån

andra m

edlem

ss

tater och

tredj

eländ

er

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

G)

rv

änt

ad a

nvä

ndni

ng

av

e

ner

gi

f

n

rny

bara

ene

rgikällo

r

juste

ra

d

r m

ål D-

E+F

1368

9

1569

5

1609

7

1649

8

1689

9

1730

1

1770

2

1810

3

1850

5

1890

6

1930

7

1970

9

26

I e

nl

ig

het

m

ed art

ik

el

5.

1 i

di

rekt

iv

2

009/

28/

EG s

ka

gas

, el

och

vät

e

frå

n

rn

yb

ar

a e

ner

gi

käl

lo

r

räk

nas

enda

st

en

ng

. Det

ä

r i

nte till

åtet att räk

na

dessa flera gå

nger.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

152

Dat

um

20

09-

11-

23

21

(

22)

Ta

bell 6 [tabell 4

b

i ko

mmissio

nens ma

ll]

B

eräknin

gs

tabell för

andele

n ener

gi fr

ån

rn

yb

ara

ener

gi

käl

lo

r i

no

m

tra

nsp

ort

(k

to

e)

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

C

) F

ör

nt

ad a

nvä

ndni

ng

av

e

ner

gi

f

n f

örn

yb

ara

ener

gi

käl

lo

r i

nom

tr

ansp

ort

27

287,

6

527,

7

575,

8

623,

8

671,

8

719,

9

767,

9

815,

9

864,

0

912,

0

960,

0

1008,

1

H)

rv

änt

ad a

nvä

ndni

ng

av

e

l frå

n

rny

bar

a

ener

gi

käl

lo

r i

nom

vägt

ra

nsp

ort

28

0,

0

3,

0

3,

5

4,

1

4,

7

5,

3

5,

9

6,

5

7,

1

7,

7

8,

3

8,

9

I)

rv

änt

ad a

nvä

ndni

ng

av

bi

od

ri

vm

edel

som

fr

am

ställs av

av

fa

ll,

re

stpr

oduk

ter

o

ch

cellu

lo

sa

fr

ån

ick

eliv

sm

ed

el samt

m

aterial s

om

in

neh

åller

båd

e

cellu

lo

sa

oc

h lig

ni

n ino

m

transp

ort

29

13,

4

40,

3

45,

7

51,

1

56,

5

61,

9

67,

2

72,

6

78,

0

83,

4

88,

8

94,

2

J) Fö

rv

än

tat b

id

rag

från

förn

yb

ara en

erg

ik

ällo

r till

m

åle

t

r tr

an

sp

or

tsek

tor

n: C+(

2,

5-1

)x

H

+

(2

-1

)x(

I)

301,

0

572,

5

626,

8

681,

1

735,

4

789,

7

844,

0

898,

3

952,

6

1006,

9

1061,

2

1115,

5

27

Om

fattar alla fö

rn

yb

ara en

ergik

ällo

r so

m

anv

änd

s ino

m

tra

nsport,

in

kl

us

iv

e

el

, vät

gas o

ch gas frå

n fö

rn

yb

ar

a

en

er

gi

llo

r,

m

en

ex

kl

usi

ve

bi

od

ri

vm

edel

som

in

te

up

pfy

lle

r hål

lb

ar

het

skri

te

ri

er

na

(se

art

ik

el

5

.1

si

st

a st

yc

ket

).

A

nge

de

fa

kt

is

ka

vär

dena

r,

ut

an

at

t a

nvä

nd

a

m

ult

ip

lik

at

ions

fakt

ore

rna

.

28

An

ge

d

e fak

tisk

a

rd

en

a

r, u

tan att anv

änd

a m

ultip

lik

ati

on

sfak

torern

a.

29

An

ge

d

e fak

tisk

a

rd

en

a

r, u

tan att anv

änd

a m

ultip

lik

ati

on

sfak

torern

a.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 2

153

Datum

2009-11-23

22 (22)

Referenser och kontaktpersoner

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om

ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG

och 2003/30/EG

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober

2008 om energistatistik

Kommissionens beslut (K(2009) 5174 slutlig) av den 30.6.2009 om fastställande

av en mall för nationella handlingsplaner för energi från förnybara

energikällor i enlighet med direktiv 2009/28/EG.

Långsiktsprognos 2008, Energimyndigheten, ER 2009:14

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifkatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad

ambitionsnivå, Energimyndigheten, ER 2009:29.

Energimyndigheten,

http://www.energimyndigheten.se

Paul Westin, enhetschef,

paul.westin@energimyndigheten.se

+46-16-544 20 58

Carola Lindberg, projektledare,

carola.lindberg@energimyndigheten.se

+46-16-544 20 66

Daniel Andersson, delprojektledare prognoser

daniel.andersson@energimyndigheten.se

+46-16-544 23 22

ST

EM

14

3 v

er

.W-

3.

1, 2

009-

10-

14

Prop. 2009/10:128

Bilaga 3

154

Sammanfattning av Energimyndighetens rapport

Ursprungsgarantier

Den 5 juni 2009 publicerades Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av

energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upp-

hävande av direktiv 2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybartdirektivet) i

Officiella tidningen. Förnybartdirektivet ska implementeras i svensk

lagstiftning senaste 18 månader efter publiceringen i Officiella tidningen.

I förnybartdirektivets artikel 15 finns reglering gällande ursprungs-

garantier för el, värme och kyla som produceras från förnybara energi-

källor.

Energimyndigheten har i samråd med Affärsverket svenska kraftnät

och Energimarknadsinspektionen tagit fram förslag på författnings-

ändringar för att implementera förnybartdirektivets reglering gällande

ursprungsgarantier i svensk lagstiftning. Under utredningen har också

representanter från berörda organisationer och företag erbjudits möjlighet

att lämna synpunkter på hur förslagen på författningsändringar ska

utformas.

För att uppfylla de krav som ställs på ett system för ursprungsgarantier

i förnybartdirektivet har i princip en helt ny lag för ursprungsgarantier

föreslagits. Den nu föreslagna lagen kommer att bestå av följande

kapitel; kapitel 1 Lagens ändamål och definitioner, kapitel 2 Förutsätt-

ningarna för att tilldelas ursprungsgarantier, kapitel 3 Kontoföringen av

ursprungsgarantier, kapitel 4 Annullering av ursprungsgarantier, kapitel 5

Tillsyn, kapitel 6 Skadestånd och kapitel 7 Överklagande. Genom för-

slaget, med utgångspunkt från de krav som finns i förnybartdirektivet,

kan konstateras att ett mer omfattande och heltäckande system för

ursprungsgarantier skapas.

Inledningsvis föreslås några ändringar av definitioner gällande

ursprungsgarantierna. Det är begreppen biomassa, förnybar energi och

ursprungsgaranti som definieras för att överensstämma med defini-

tionerna i förnybartdirektivet. Enligt förslaget kommer det att finnas en

tillsynsmyndighet och en kontoföringsmyndighet. En av de mer

väsentliga förändringarna som föreslås är att en ursprungsgaranti

kommer att vara ett elektroniskt dokument. Det innebär att ett

elektroniskt kontoföringssystem måste finnas där ursprungsgarantier kan

utfärdas, överföras och annulleras elektroniskt.

I föreslaget tydliggörs också att ursprungsgarantier har som syfte att

användas till ursprungsmärkning enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den

inre marknaden för el och upphävande av direktiv 96/92/EG (direktiv

2003/54/EG) och för att visa att en viss mängd högeffektiv kraftvärmeel

har producerats. Ursprungsgarantierna ska motsvara 1 megawattimme

(MWh) producerad förnybar el eller högeffektiv kraftvärmeel.

En ursprungsgaranti kommer också enligt förslaget att innehålla mer

information än vad som krävs enligt nuvarande lagstiftning. Det är en

direkt följd av förnybartdirektivets krav.

En anläggningsinnehavare som vill ha tilldelning av ursprungsgarantier

måste enligt förslaget ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få

Prop. 2009/10:128

Bilaga 3

155

anläggningen godkänd för tilldelning. Tidigare har en anläggning som är

godkänd för tilldelning av elcertifikat automatiskt kunnat registreras för

tilldelning av ursprungsgarantier. Med anledning av de krav som

förnybartdirektivet ställer angående vilken information en ursprungs-

garanti ska innehålla samt att en anläggningsinnehavare ska begära att

tilldelas ursprungsgarantier bedömer Energimyndigheten att ett

gemensamt ansökningsförfarande inte längre kommer att vara möjligt.

Uppgiftslämnandet torde dock kunna begränsas vid ansökan om

ursprungsgarantier till sådana uppgifter som inte redan finns registrerade

hos tillsynsmyndigheten. Först efter ett beslut om godkännande kan

ursprungsgarantier utfärdas. Utfärdande av ursprungsgarantier sköts av

kontoföringsmyndigheten.

När en anläggning är godkänd för tilldelning av ursprungsgarantier och

elen uppfyller såväl kraven för förnybar el som högeffektiv kraftvärmeel

ska endast en (1) ursprungsgaranti utfärdas per producerad MWh.

Ursprungsgaranti ska i detta fall innehålla erforderlig information

gällande både förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel.

En tidsbegränsning av användningen av ursprungsgarantin införs, där

ursprungsgarantin måste användas inom 12 månader från det att mot-

svarande energienhet producerades. Ursprungsgarantin ska annulleras då

den används för angivande av elens ursprungs enligt 8 kap. 12 § ellagen

(1997:857) eller i annat fall på begäran av den som innehar den. I de fall

12 månadersperioden har passerats utan att ursprungsgarantin har

använts ska ursprungsgarantin annulleras av kontoföringsmyndigheten

för att förhindra att ogiltiga ursprungsgarantier finns att tillgå.

Det föreslås i föreslagna författningsändringar gällande tillsyn, dels en

bestämmelse om möjlighet att återkalla ett godkännande av en

anläggning för tilldelning av ursprungsgarantier, dels införs en möjlighet

för tillsynsmyndigheten att besluta om sanktionsavgift för det fall att

ursprungsgarantier utfärdats felaktigt. Sanktionsavgiften kommer att

beräknas med ledning av hur många ursprungsgarantier som utfärdats

felaktigt. I lagen föreslås emellertid inte något belopp eller på vilket sätt

avgiften per ursprungsgaranti ska fastställas. Förslaget innehåller ett

bemyndigande för regeringen, eller efter regeringens bemyndigande

tillsynsmyndigheten, att meddela föreskrifter för hur en sådan beräkning

ska ske. Skälet till detta är att det under utredningens arbete har kunnat

konstateras svårigheter med att finna en beräkningsmodell bl.a. med

anledning av att det är svårt att förutse prisbilden på ursprungs-

garantierna och om det kommer att vara olika priser på ursprungsgaran-

tierna beroende på hur elen som ursprungsgarantin motsvarar har

producerats. Genom att inte reglera detta i lagen utan föreskrifter så

bedömer Energimyndigheten att det kan vara lättare att justera storleken

på sanktionsavgiften per felaktigt utfärdad ursprungsgaranti när en bättre

överblick över prisutveckling m.m. kunnat erhållas.

Även i ellagen (1997:857) har förslag på författningsändringar lämnats

för att implementera förnybartdirektivets krav. Förslaget innebär att när

elleverantören ska redovisa sin sammansättning av energikällor till el-

användarna ska inte den mängd energi från förnybara energikällor för

vilken elleverantören har överlåtit ursprungsgarantier ingå i denna

sammanställning. Detta för att inte samma förnybara el ska redovisas

Prop. 2009/10:128

Bilaga 3

156

flera gånger. I uppdraget har inte ingått att i övrigt utvärdera och föreslå

författningsändringar gällande systemet för ursprungsmärkning av el.

Med de ändringar som nu föreslås bedömer Energimyndigheten att

ursprungsgarantierna kommer att få en ökad betydelse jämfört med

tidigare. Det kommer att ställa större krav på såväl tillsynsmyndigheten

som kontoföringsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska enligt förslaget

fatta beslut att godkänna anläggningar för tilldelning och har också före-

slagits få större befogenheter vid utövande av tillsyn. Tillsynsmyndig-

hetens föreskrifter gällande ursprungsgarantier kommer att behöva

ändras och det befintliga IT-stödet behöver utvecklas för att anpassas till

det nu föreslagna regelverket. Ökade informationsinsatser blir också

nödvändigt. Sammantaget innebär förslaget ett ökat resursbehov dels

ekonomist dels personellt, både i etableringsfasen och i förvaltnings-

fasen.

Kontoföringsmyndigheten kommer att behöva utveckla befintligt IT-

stöd eller utveckla ett separat kontoföringssystem för ursprungsgarantier.

Nya rutiner avseende ursprungsgarantier måste utarbetas och fler person-

timmar måste avsättas för information och administration av ursprungs-

garantierna.

När det gäller kopplingen till ursprungsmärkning av el kommer

Energimarknadsinspektionen att påverkas. Detta bl.a. genom att för-

fattningsförslagen till viss del påverkar hur föreskrifter gällande

angivande av elens ursprung kan skrivas.

Förutom förslag på författningsändringar fastställs i utredningen att

handel med ursprungsgarantier mellan medlemsstaterna ska möjliggöras

men att det inte är något som bör hanteras genom lagstiftning. Vidare bör

det tydliggöras i t.ex. förarbetet till lagen att det är ursprungsgarantierna

och inte elcertifikaten som är bärare av miljövärdet. Då regelverket kring

ursprungsgarantier enligt förslaget är mer omfattande samt mot bakgrund

av att motsvarande implementeringsarbete som nu genomförs i Sverige

också pågår i övriga EU-medlemsstater, bör kontrollstationer införas för

systemet för möjlighet till justeringar, anpassningar samt förbättringar.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

157

Energimyndighetens lagförslag

Författningsändringar i lag (2006:329) om ursprungsgarantier

för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el

Syftet med detta kapitel är att lämna förslag på författningsändringar i lag

(2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och

förnybar el i syfte att införliva förnybarhetsdirektivet samt ge förslag på

andra ändringar där förbättringsåtgärder har ansetts önskvärda. Förslagen

på författningsändringar är så omfattande att förslag på ny lydelse av hela

lagen har lämnats. Förslaget i den del som gäller skadestånd är de

aktuella lagrummen hämtade från motsvarande lagrum i lagen om el-

certifikat. Kapitlet innehåller emellertid inte några bestämmelser om

straff. När det gäller lagen om elcertifikat finns bestämmelser om straff

men dessa är då endast riktade till sk. kvotpliktiga aktörer. Några straff-

bestämmelser riktade till anläggningsinnehavare finns alltså inte. Efter-

som det i den föreslagna lagen om ursprungsgarantier inte finns några

kvotpliktiga eller motsvarande aktörer bedömer Energimyndigheten att

behov av straffbestämmelser inte finns i en lag om ursprungsgarantier.

De bestämmelser som avser registreringar på garantikontot avseende

överlåtelser, pantsättning och utmätning m.m. är identiska med de

bestämmelser i lagen om elcertifikat som reglerar detta. Energimyndig-

heten har inte närmare utrett om dessa bestämmelser är behövliga för

ursprungsgarantier.

1 kap Ändamål och definitioner

Lagens ändamål

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om att den som producerar el

med användning av förnybara energikällor (förnybar el) eller högeffektiv

kraftvärme ska ha rätt att från en myndighet få en ursprungsgaranti som

visar det.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

1. biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och

restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av

vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed för-

knippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt

nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall1,

2. biobränsle: deponigas, gas från en avloppsreningsanläggning, biogas

eller bränsle som har framställts ur biomassa,

1 Artikel 2 j Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändringar och ett

senare upphävande av direktivet 2001/77/EG och 2003/30/EG.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

158

3. förnybar energikälla: energi från förnybara, icke-fossila energikällor,

nämligen vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geo-

termisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi,

vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt

biogas2,

4. kraftvärme: samtidig framställning av dels el eller mekanisk energi,

dels värme,

5. högeffektiv kraftvärme: kraftvärme som ger en bränslebesparing om

minst tio procent jämfört med separat framställning av el och värme

enligt fastställda referensvärden,

6. producent av förnybar el: den som i en elproduktionsanläggning

producerar el helt eller delvis med användning av en eller flera förnybara

energikällor,

7. producent av högeffektiv kraftvärmeel: den som i en elproduktions-

anläggning producerar el med användning av högeffektiv kraftvärme,

8. slutkund; fysisk eller juridisk person som köper el för egen använd-

ning3,

9. ursprungsgaranti: ett elektroniskt dokument som

– har som uppgift att utgöra bevis för slutkunden på att en viss andel

eller mängd energi producerats från förnybara energikällor i enlighet med

kraven i artikel 3.6 i direktiv 2003/54/EG4

– visar att en viss mängd högeffektiv kraftvärmeel har producerats,

10. kontoföringsmyndighet: den myndighet som utfärdar, överför och

annullerar5 sådana ursprungsgarantier som avses i denna lag,

11. tillsynsmyndigheten: den myndighet som utövar tillsyn enligt

denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Myndigheter

3 § Regeringen ska utse två myndigheter som ska handlägga de frågor

som enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av

lagen, ligger på tillsynsmyndigheten respektive kontoföringsmyndig-

heten.

2 kap Förutsättningar för att tilldelas ursprungsgarantier

Elproduktion som berättigar till ursprungsgarantier

1 § Berättigad att tilldelas ursprungsgarantier är en producent av förny-

bar el som producerar el med användande av en eller flera förnybara

energikällor eller en producent av högeffektiv kraftvärmeel som

producerar el med användande av kraftvärme.

2 Artikel 2 a Direktiv 2009/28/EG

3 Har använt samma definition som för slutförbrukare i Artikel 2.9 Europaparlamentets och

rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre

marknaden för el och om upphävande av direktivet 96/92/EG

4 Artikel 2 j Direktiv 2009/28/EG

5 Enligt krav i Artikel 15.5 Direktiv 2009/28/EG

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

159

2 § Kontoföringsmyndigheten ska tilldela en producent av förnybar el

en ursprungsgaranti för varje megawattimme förnybar el som har

producerats och för vilken ursprungsgaranti får utfärdas6.

Om elen har producerats med användning av både förnybara energi-

källor och andra energikällor och elen inte uppfyller kraven i 3 §, får en

ursprungsgaranti utfärdas bara för den andel av elen som har producerats

med användning av förnybara energikällor.

3 § Kontoföringsmyndigheten ska tilldela en producent av högeffektiv

kraftvärmeel en ursprungsgaranti för varje megawattimme högeffektiv

kraftvärmeel som har producerats och för vilken ursprungsgaranti får

utfärdas.

Om elen har producerats med användning av både högeffektiv kraft-

värme och på annat sätt och elen inte uppfyller kraven i 2 §, får en

ursprungsgaranti utfärdas bara för den andel av elen som har producerats

med användning av högeffektiv kraftvärme.

4 § Om elen har producerats med användande av förnybar energikälla

och högeffektiv kraftvärme ska kontoföringsmyndigheten tilldela en

producent av förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel en ursprungs-

garanti för varje producerad megawattimme el för vilken ursprungs-

garantier får utfärdas7.

5 § En ursprungsgaranti får utfärdas bara för el beträffande vilken den

mängd som matats in i elnät och dess fördelning över tiden har mätts och

rapporterats till kontoföringsmyndigheten enligt de föreskrifter som

meddelas av regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsyns-

myndigheten.

Om inmatningen från produktionsanläggningen sker till ett elnät som

används utan stöd av nätkoncession ska producenten av förnybar el eller

producenten av högeffektiv kraftvärmeel svara för mätningen och

rapporteringen.

Om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till

ursprungsgarantier ska producenten av förnybar el eller producenten av

högeffektiv kraftvärmeel särskilt beräkna och rapportera sådan elproduk-

tion enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

6 § Ursprungsgarantier får bara utfärdas för produktion av förnybar el

eller högeffektiv kraftvärmeel som sker i en produktionsanläggning som

tillsynsmyndigheten godkänt för tilldelning av ursprungsgarantier.

Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan från en producent av

förnybar el eller högeffektiv kraftvärmeel besluta att en anläggning ska

godkännas för tilldelning av ursprungsgarantier, om anläggningen upp-

fyller kraven 1 § och anläggningen har utrustning för sådan mätning och

rapportering som anges i 5 §.

6 Artikel 15.2 Direktiv 2009/28/EG 28

7 Artikel 15.2 Direktiv 2009/28/EG 29

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

160

En ursprungsgaranti får utfärdas bara för el som har producerats efter

det att anläggningen har godkänts för tilldelning av ursprungsgarantier.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om uppgifter som ska finnas med i en ansökan.

7 § En ursprungsgaranti enligt 3 § får utfärdas bara om uppgifter om

den kraftvärmeprocess som har använts för att producera elen har

rapporterats till garantimyndigheten. Regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, kontoföringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

hur rapportering enligt första stycket ska ske.

8 § Producenten av förnybar el eller producent av högeffektiv kraft-

värmeel svarar för att kontoföringsmyndigheten får de uppgifter som

myndigheten enligt 5–7 §§ behöver för att kunna utfärda en ursprungs-

garanti.

9 § En ursprungsgaranti för förnybar el ska innehålla uppgifter om

1. energikälla som elen producerats från,

2. start och slutdatum för produktionen,

3. namnet på den anläggning där elen producerats och uppgift om var

den är belägen, typ av anläggning samt installerad effekt,

4. vilken typ av stöd som anläggningen får eller har fått,

5. datum då anläggningen togs i drift, och

6. datum och land för utfärdande samt ett unikt identifieringsnummer.8

10 § En ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel ska innehålla

uppgifter om

1. start och slutdatum för produktionen,

2. den produktionsanläggning där elen har producerats,

3. bränslets lägre värmevärde (det effektiva värmevärdet),

4. hur den värme som framställts genom kraftvärmeprocessen har

använts, och

5. den bränslebesparing som gjorts genom användning av högeffektiv

kraftvärme jämfört med separat produktion av el och värme.

Bränslebesparingen ska bestämmas med tillämpning av fastställda

referensvärden för effektivitet och enligt den formel som anges i punkten

b i bilaga 3 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den

11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan

på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring

av direktiv 92/42/EEG.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om bestämmande av den bränslebesparing som

krävs för att kraftvärme ska anses som högeffektiv,

11 § En ursprungsgaranti får användas inom tolv månader från och

med produktionen av motsvarande energienhet9. En ursprungsgaranti

8 Artikel 15.6 Direktiv 2009/28/EG

9 Artikel 15.3 Direktiv 2009/28/EG 30

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

161

används när den anger elens ursprung i förhållande till slutkund enligt

8 kap 12 § ellagen (1997:857).

3 kap Kontoföring av ursprungsgarantier

10

Ursprungsgarantiregister

1 § Kontoföringsmyndigheten ska kontoföra ursprungsgarantier i ett

ursprungsgarantiregister. Registret ska föras med hjälp av automatiserad

behandling. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

ska inte tillämpas på kontoföringen av ursprungsgarantier.

2 § Ursprungsgarantiregistret ska bestå av garantikonton, som ska

läggas upp för producenter av förnybar el eller producenter av hög-

effektiv kraftvärmeel.

3 § Kontoföringsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan lägga upp ett

garantikonto för den som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §. En sådan

ansökan ska innehålla uppgifter om sökandens namn, identifierings-

nummer, telefonnummer och postadress.

Registrering av ursprungsgarantier

4 § En ursprungsgaranti utfärdas till en producent av förnybar el eller

producent av högeffektiv kraftvärmeel genom att ursprungsgarantin regi-

streras på dennes garantikonto. Registreringen ska ske utan oskäligt

dröjsmål sedan rapport om den ursprungsgarantiberättigande elproduk-

tionen kommit kontoföringsmyndigheten till handa.

Ansökan om registrering i ursprungsgarantiregistret

5 § Kontoföringsmyndigheten ska, efter ansökan eller underrättelse

som avses i 6–9 §§, genast på ett garantikonto registrera de uppgifter som

anges i ansökan eller underrättelsen samt ange tidpunkten för registre-

ringen.

Om samtliga villkor inte är uppfyllda ska en preliminär registrering av

uppgifterna ske. När samtliga villkor är uppfyllda ska en slutlig registre-

ring ske.

6 § När en ursprungsgaranti har överlåtits ska efter ansökan från över-

låtaren den överlåtna ursprungsgarantin registreras på förvärvarens

garantikonto.

Har förvärvaren ansökt om att den överlåtna ursprungsgarantin ska

registreras på hans garantikonto, ska en preliminär registrering av över-

låtelsen göras på överlåtarens garantikonto. Kontoföringsmyndigheten

ska därefter förelägga överlåtaren att yttra sig över ansökan inom två

10 För att leva upp till direktivet krav i Artikel 15.4 15.5 Direktiv 2009/28/EG så behöver

lagen kompletteras med kapitel för kontoföring av ursprungsgarantierna

veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om överlåtaren inte

invänder mot ansökan inom denna tid, ska de överlåtna ursprungs-

garantierna registreras på förvärvarens konto.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

162

7 § Har panträtt upplåtits i en ursprungsgaranti ska efter ansökan från

pantsättaren pantsättningen registreras på pantsättarens garantikonto.

Har panthavaren ansökt om att en pantsättning ska registreras, ska en

preliminär registrering av pantsättningen göras på pantsättarens konto.

Kontoföringsmyndigheten ska därefter förelägga pantsättaren att yttra sig

över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet.

Om pantsättaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, ska pantsätt-

ningen slutligt registreras på pantsättarens konto.

8 § Om kontoföringsmyndigheten har underrättats om att en innehavare

av ett garantikonto gått i konkurs ska detta registreras på garantikontot.

Detsamma gäller om myndigheten har underrättats om att en ursprungs-

garanti eller en rättighet som är registrerad enligt denna lag har utmätts,

belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett konkursbeslut

upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i

första stycket har upphävts eller återgått, ska en sådan registrering som

nämns i första stycket tas bort.

9 § När en pantsättning av en ursprungsgaranti har upphört, ska efter

ansökan från panthavaren registreringen om pantsättningen tas bort från

pantsättarens konto.

Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om pantsätt-

ningen ska tas bort, ska en preliminär registrering om pantsättningens

upphörande göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten ska

därefter förelägga panthavaren att yttra sig över ansökan inom två veckor

från det att han fått del av föreläggandet. Om panthavaren inte invänder

mot ansökan inom denna tid, ska registreringen om pantsättningen tas

bort.

10 § Den som gör en ansökan enligt 6, 7 eller 9 § ska göra detta på

formulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten. Ansökan ska

vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

En ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndig-

heten föreskriver.

11 § En ansökan om registrering i ursprungsgarantiregistret ska inne-

hålla uppgifter om

1. den registrering som begärs,

2. överlåtarens eller pantsättarens namn, identifieringsnummer samt

postadress,

3. förvärvarens eller panthavarens namn, identifieringsnummer samt

postadress, och

4. de garantikonton som berörs av överlåtelsen eller pantsättningen

och, i förekommande fall, försäljningspriset för ursprungsgarantierna.

12 § Om en ansökan inte uppfyller kraven i 10 § eller med stöd av den

paragrafen meddelade föreskrifter, ska ansökan omedelbart avvisas.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

163

13 § Om en ansökan enligt 3 § inte uppfyller de krav som där anges,

eller om en ansökan enligt 6, 7 eller 9 § inte uppfyller de krav som anges

i 11 §, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

14 § Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om garantikonto

eller en ansökan om registrering, om ett föreläggande om komplettering

enligt 13 § inte följs. Kontoföringsmyndigheten ska även avslå en

ansökan om registrering på ett garantikonto,

1. om en överlåtare eller en pantsättare gjort invändning mot en

ansökan enligt 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket och invändningen

inte uppenbarligen saknar fog,

2. om en panthavare gjort invändning enligt 9 § andra stycket och

invändningen inte uppenbarligen saknar fog,

3. om ansökan om registrering avser överlåtelse av en ursprungsgaranti

för vilket pantsättning är registrerad, eller

4. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en

befintlig registrering enligt 7 eller 8 §.

15 § När kontoföringsmyndigheten gjort en registrering på ett garanti-

konto, ska kontohavaren skriftligen underrättas om det. Om ansökan

överförts elektroniskt enligt föreskrifter meddelade med stöd av 10 §, får

även underrättelsen överföras elektroniskt.

16 § En uppgift på ett garantikonto ska rättas, om den innehåller någon

uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbi-

seende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges

möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller

yttrandet annars är uppenbart obehövligt.

Rättsverkan av en registrering

17 § En innehavare av ett garantikonto ska, med de begränsningar som

framgår av registreringar på kontot, anses ha rätt att förfoga över de

ursprungsgarantier som finns registrerade på kontot.

18 § Har samma ursprungsgaranti överlåtits till flera var för sig, har

den överlåtelse företräde som registrerades först. Registreringen ger dock

inte en överlåtelse företräde framför en tidigare överlåtelse om för-

värvaren, när överlåtelsen registrerades, kände till eller borde ha känt till

den tidigare överlåtelsen.

Detta ska tillämpas även på förvärv genom bodelning, arv, testamente,

bolagsskifte eller liknande förvärvssätt, när fråga uppkommer om före-

trädet mellan ett sådant förvärv och en annan överlåtelse.

Vid tillämpningen av första och andra styckena ska en preliminär regi-

strering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

19 § Har en ursprungsgaranti i annat fall än som avses i 18 § överlåtits

av någon som inte ägde den, blir överlåtelsen giltig om ursprungsgarantin

vid tidpunkten för överlåtelsen var registrerat på överlåtarens garanti-

konto och överlåtelsen har registrerats samt förvärvaren då varken kände

till eller borde ha känt till att överlåtaren inte ägde ursprungsgarantin.

Vad nu sagts gäller även vid överlåtelse från den som ägde ursprungs-

garantin, men som saknade rätt att förfoga över det genom överlåtelse.

Vid tillämpningen av första stycket ska en preliminär registrering ha

samma rättsverkan som en slutlig registrering.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

164

20 § En pantsättning av en ursprungsgaranti behandlas lika med en

överlåtelse vid tillämpningen av 18 och 19 §§.

Behandling av personuppgifter i ursprungsgarantiregistret

21 § Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204)

vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av ursprungsgarantier

i ursprungsgarantiregistret. Kontoföringsmyndigheten är personuppgifts-

ansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personupp-

gifter som utförs i ursprungsgarantiregistret.

22 § I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att till-

handahålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten eller kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning och

a) som avser ursprungsgaranti som registreras i ursprungsgaranti-

registret,

b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om

ursprungsgarantier, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,

2. omsättning av ursprungsgarantier, samt

3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild

verksamhet där information om ursprungsgarantier utgör underlag för

prövningar eller beslut.

23 § Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i

ursprungsgarantiregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten

får ha direktåtkomst till ursprungsgarantiregistret.

Information m.m.

24 § Kontoföringsmyndigheten ska fortlöpande offentliggöra informa-

tion om överlåtelser och annullering av ursprungsgarantier. Informa-

tionen ska avse tidpunkten för överlåtelsen eller annulleringen, antalet

överlåtna eller annullerade ursprungsgarantier. Myndigheten ska vidare

fortlöpande offentliggöra antalet ursprungsgarantier som tilldelats för

produktionen av förnybar el fördelat per energikälla och produktionen av

högeffektiv kraftvärmeel under samma period.

25 § Kontoföringsmyndigheten ska årligen, senast vid januari månads

utgång, underrätta garantikontohavaren om innehållet på hans konto per

den 31 december föregående kalenderår.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

165

4 kap Annullering av ursprungsgarantier

1 § En ursprungsgaranti ska annulleras

1. när den har använts för angivande av elens ursprung enligt 8 kap.

12 § ellagen (1997:857) på begäran av garantikontohavaren eller

2. när den inte längre kan användas på grund av att tolv månader har

gått från det att energienheten för vilken ursprungsgarantin utfärdats

producerats eller

3. när garantikontohavaren begär det

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoförings-

myndigheten får meddela närmare föreskrifter om annullering enligt

första stycket.

2 § Kontoföringsmyndigheten ska annullera en ursprungsgaranti som

inte längre kan användas med anledning av bestämmelserna i 2 kap 11 §.

Annullering ska ske dagen efter det att tolvmånader har gått från det att

energienheten producerats.

5 kap Tillsyn m.m.

Tillsynsmyndighetens allmänna befogenheter

1 § Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna

lag och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Tillsynen

omfattar dock inte kontoföringsmyndigheten.

Om tillsynsmyndigheten i sin tillsyn finner att uppgifterna inte

överensstämmer med producentens elproduktion, ska tillsynsmyndig-

heten underrätta kontoföringsmyndigheten om det.

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas

med vite.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för

att trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av tillsynen. Ett

föreläggande får förenas med vite.

4 § Tillsynsmyndigheten ska på begäran få tillträde till produktions-

anläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar

i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte

bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsynen.

5 § Om det finns anledning anta att den som omfattas av tillsynen har

begått brott, får denne inte föreläggas vid vite att medverka i utredning

av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken

avser.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

166

Återkallelse av godkännande

6 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning

av ursprungsgarantier

1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett god-

kännande enligt 2 kap 6 §,

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande

uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för

innehavarens rätt att tilldelas ursprungsgarantier.

7 § När kontoföringsmyndigheten har fått en underrättelse enligt 1§

andra stycket får myndigheten inte utfärda ursprungsgarantier för el som

produceras i den anläggning som underrättelsen avser.

Ursprungsgarantier får dock utfärdas om producenten av förnybar el

eller producent av högeffektiv kraftvärmeel efter underrättelsen har

lämnat nya uppgifter och tillsynsmyndigheten meddelat att de nya

uppgifterna överensstämmer med elproduktionen.

Beslut om sanktionsavgift

8 § Om ursprungsgarantier har tilldelats producenten av förnybar el

eller producent av högeffektiv kraftvärmeel på grund av oriktiga eller

vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 6 §,

vid rapportering enligt 2 kap. 4 § andra och tredje styckena och om

uppgifterna har haft betydelse för innehavarens rätt att få ursprungs-

garantier, ska producenten av förnybar el eller högeffektiv kraftvärmeel

betala en sanktionsavgift till staten för de ursprungsgarantier som

felaktigt har tilldelats producenten av förnybar el eller producent av hög-

effektiv kraftvärmeel.

Frågor om att ta ut en sådan avgift prövas av tillsynsmyndigheten.

Avgiften beräknas per ursprungsgaranti som enligt bestämmelserna i

första stycket felaktigt har tilldelats producenten av förnybar el eller

högeffektiv kraftvärmeel.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela närmare föreskrifter om hur sanktionsavgiften ska beräknas.

Ett beslut om sanktionsavgift får inte avse ursprungsgarantier som har

tilldelats anläggningens innehavare mer än två år före tillsynsmyndig-

hetens beslut.

Vissa särskilda skyldigheter m.m.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

167

9 § Den som tilldelas eller har tilldelats ursprungsgarantier ska genom

räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt se till att det finns underlag

för att styrka dennes rätt att tilldelas ursprungsgarantier. Sådant underlag

ska bevaras i tre år efter utgången av året som tilldelningen av ursprungs-

garantin skedde.

10 § Producenten av förnybar el eller producent av högeffektiv kraft-

värmeel ska efter tillsynsmyndighetens begäran lämna de statistik-

uppgifter som myndigheten behöver. En sådan begäran får förenas med

vite.

Avgifter

11 § För utfärdande, kontoföring och överföring av ursprungsgarantier

har kontoföringsmyndigheten rätt att ta ut avgifter enligt de närmare

föreskrifter som regeringen meddelar. Annullering av ursprungsgarantier

ska inte vara avgiftsbelagd.

Indrivning

12 § Om en sanktionsavgift enligt 5 kap. 8 § inte har betalats efter

betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Bestämmelser

om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken

ske.

Elektronisk hantering

13 § Ansökningar med därtill hörande handlingar får överföras elek-

troniskt till tillsynsmyndigheten och kontoföringsmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

och kontoföringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan över-

föring.

6 kap Skadestånd

1 § Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av

tekniskt fel i ursprungsgarantiregistret.

Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om

den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anled-

ning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skade-

lidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget

vållande.

2 § En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett

beslut om rättelse enligt 3 kap. 16 § har rätt till ersättning av staten.

Ersättning lämnas dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets

art eller andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

168

3 § Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ gäller bestämmelserna i 48 §

personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av

personuppgifter enligt denna lag.

4 § Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 1 och 2 §§ av den

myndighet som regeringen bestämmer.

7 kap Överklagande

1 § Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos

förvaltningsdomstol:

1. godkännande enligt 2 kap 6 §,

2. begäran som förenats med vite enligt 5 kap 2 §,

3. föreläggande som förenats med vite enligt 5 kap 3 §,

4. återkallelse av godkännande enligt 5 kap 6 §,

5. beslut om sanktionsavgift 5 kap 8 § och

6. begäran som förenats med vite enligt 5 kap 10 §.

2 § Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas

hos förvaltningsdomstol:

1. tilldelning av ursprungsgaranti enligt 3 kap 4 §,

2. registrering på ett garantikonto enligt 3 kap 6, 7 eller 9 §,

3. avvisning enligt 3 kap 12 §,

4. avslag på ansökan enligt 3 kap 14 §,

5. rättelse enligt 3 kap 16 §,

6. avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204), och

7. annullering av ursprungsgarantier enligt 4 kap 1 §.

3 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 4

169

Förslag på lydelse i ellagen (1997:857) gällande ursprungs-

märkning av el

Angivande av elens ursprung

12 § Elleverantörer ska på eller i samband med fakturor avseende

försäljning av el och i reklam som vänder sig till elanvändare lämna

uppgift om

1. varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga sammansätt-

ning av energikällor som använts för att framställa den el som elleveran-

tören sålde under närmast föregående kalenderår, och

2. den inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt den

mängd kärnbränsleavfall som framställningen av den försålda elen har

orsakat.

Om elleverantören har köpt elen på elbörs eller importerat det från

företag som är belägna utanför Europeiska unionen får uppgifterna enligt

första stycket baseras på uppgifter som elbörsen eller företagen tillhanda-

hållit.

De uppgifter som avses i första stycket 2 får lämnas genom hänvisning

till referenskällor som är tillgängliga för allmänheten.

Om en elleverantör överlåter ursprungsgarantier som utfärdats med

stöd av lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraft-

värmeel och förnybar el ska den mängd energi från förnybara energi-

källor som motsvarar ursprungsgarantierna inte ingå i de uppgifter som

anges i första stycket 1.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om hur sådana uppgifter som avses i första

– fjärde styckena ska beräknas och redovisas för elanvändarna.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 5

170

Förteckning över remissinstanserna avseende Energi-

myndighetens rapport Ursprungsgarantier

Följande remissinstanser har yttrat sig: Hovrätten för Övre Norrland,

Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Södermanlands län, Stats-

kontoret, Boverket, Konkurrensverket, Affärsverket svenska kraftnät,

Energimarknadsinspektionen, Regelrådet, Konsumentverket, Sveriges

kommuner och landsting (SKL), Företagarna, Lantbrukarnas Riks-

förbund (LRF), Svensk Energi och Svenska Gasföreningen (gemensamt

svar), Fastighetsägarna Sverige, Näringslivets Regelnämnd, Svensk

Vindenergi, Svenska Bioenergiföreningen (Svebio), Svenska Biogas-

föreningen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Sveriges

Bostadsrättscentrum (SBC), Renewable Energy Certificate System

(RECS) i Sverige, Villaägarnas Riksförbund samt gemensamt svar från

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO), Svensk Vindkraft-

förening (SVIF) och Svensk Vattenkraftförening (SVAF).

Följande remissinstanser har inbjudits att yttra sig, men avstått från att

lämna yttrande: Naturvårdsverket, Miljömärkning Sverige AB, Svenska

Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv, LRF Skogsägarna, Svensk

Fjärrvärme, Skogsindustrierna, HSB Riksförbund, Konsumenternas

elrådgivningsbyrå, Oberoende elhandlare, Riksbyggen, Svensk Elbrukar-

förening, Svensk Kraftmäkling och Sveriges Konsumenter.

Följande remissinstanser har inte yttrat sig med anledning av remissen

men har ingått i referensgruppen knuten till Energimyndighetens fram-

tagande av rapporten och lämnat synpunkter inom ramen för detta arbete:

Svenska Naturskyddsföreningen, Oberoende elhandlare samt Svensk

Kraftmäkling.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 6

171

Lagrådsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ursprungsgarantier för el

Härigenom föreskrivs1 följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag syftar till att säkerställa att den som producerar el ska ha

rätt att få ursprungsgarantier utfärdade som visar den producerade elens

ursprung.

2 § Med ursprungsgaranti avses det elektroniska dokument som tagits

fram i enlighet med bestämmelserna i denna lag och vars syfte är att

garantera ursprunget på den el som en elleverantör ska lämna uppgift om

enligt 8 kap. 12 § ellagen (1997:857).

Förutsättningar för utfärdande av ursprungsgarantier

3 § Ursprungsgarantier får utfärdas bara för sådan el som har mätts och

rapporterats till den myndighet som regeringen bestämmer (kontoförings-

myndigheten).

4 § Endast en ursprungsgaranti får utfärdas per energienhet.

En ursprungsgaranti ska omfatta en megawattimme el.

Ursprungsgarantiernas innehåll

5 § Varje ursprungsgaranti ska ha ett identifieringsnummer.

Annullering av ursprungsgarantier

6 § En ursprungsgaranti ska annulleras när den har använts för det syfte

som anges i 2 §.

En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte har använts enligt

första stycket inom tolv månader från och med produktionen av den

energienhet som ursprungsgarantin avser.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett

senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009,

s. 16, Celex 32009L0028) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den

11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord

värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG (EUT L 52,

21.2.2004, s. 50, Celex 32004L0008).

Register över ursprungsgarantier

Prop. 2009/10:128

Bilaga 6

172

7 § Kontoföringsmyndigheten ska föra ett elektroniskt register över

ursprungsgarantier.

Förfarande

8 § Ursprungsgarantier ska utfärdas, överföras och annulleras elek-

troniskt.

9 § Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten)

prövar frågor om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Kontoföringsmyndigheten utfärdar, överför och annullerar ursprungs-

garantier.

10 § Producenten av el ska skriftligen ansöka hos tillsynsmyndigheten

om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

11 § Tillsynsmyndigheten ska informera kontoföringsmyndigheten om

beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier och överföra de upp-

gifter som är nödvändiga för utfärdandet av ursprungsgarantierna till

myndigheten.

12 § Den som är antecknad som innehavare i registret över ursprungs-

garantier ska skriftligen begära att kontoföringsmyndigheten ska regi-

strera en överföring av en ursprungsgaranti från en innehavare till en

annan innehavare.

Om någon annan än den som är antecknad som innehavare i registret

begär överföring av en ursprungsgaranti får kontoföringsmyndigheten

endast göra överföringen om den som är antecknad som innehavare

skriftligen lämnar sitt godkännande.

13 § Den som är antecknad som innehavare i registret över ursprungs-

garantier ska skriftligen begära att kontoföringsmyndigheten ska

annullera en ursprungsgaranti efter att den har använts enligt 2 §.

Om en sådan begäran inte har kommit in till kontoföringsmyndigheten

inom tolv månader från och med produktionen av den energienhet som

ursprungsgarantin avser ska myndigheten annullera ursprungsgarantin.

Ursprungsgarantier från andra medlemsstater i Europeiska unionen

14 § En ursprungsgaranti från en annan medlemsstat i Europeiska

unionen ska erkännas om det inte finns skäl att tvivla på dess riktighet.

Om en ursprungsgaranti som avser förnybar el eller högeffektiv kraft-

värmeel inte erkänns ska tillsynsmyndigheten underrätta Europeiska

kommissionen och ange varför garantin inte kan erkännas.

Tillsyn och återkallelse

Prop. 2009/10:128

Bilaga 6

173

15 § Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över efterlevnaden av

denna lag och av de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

16 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar

och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har även rätt att på begäran få tillträde till

produktionsanläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana

anläggningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt

omfattar inte bostäder.

17 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett beslut om rätt till tilldelning

av ursprungsgarantier

1. om beslutet har fattats på grund av oriktiga eller vilseledande

uppgifter och dessa har haft betydelse för rätten att tilldelas ursprungs-

garantier,

2. om förutsättningarna i 3 eller 4 §, eller enligt föreskrifter som

meddelas i anslutning till lagen, inte uppfylls,

3. om elproducenten inte lämnar de upplysningar, handlingar eller

tillträde till produktionsanläggningen som behövs för att tillsynsmyndig-

heten ska kunna utöva tillsyn, eller

4. om elproducenten begär det.

Tillsynsmyndigheten ska snarast informera kontoföringsmyndigheten

om ett beslut om återkallelse.

Ett beslut om återkallelse ska gälla omedelbart.

Skadestånd

18 § Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i registret över

ursprungsgarantier har rätt till ersättning av staten.

Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om

den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig

anledning ha låtit bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den

skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget

vållande.

Avgifter

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgift för utfärdande,

överföring och annullering av ursprungsgarantier enligt denna lag.

Bemyndigande

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om definitioner av energikällor och sätt att

producera el.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 6

174

Överklagande

21 § Beslut om rätt till tilldelning enligt 9 §, om återkallelse enligt 17 §

eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010, då lagen (2006:329)

om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska

upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ursprungsgarantier som

har utfärdats före den 1 december 2010.

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Prop. 2009/10:128

Bilaga 6

175

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 12 § ellagen (1997.857) ska ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.

12 §

Elleverantörer skall på eller i

samband med fakturor avseende

försäljning av el och i reklam som

vänder sig till elanvändare lämna

uppgift om

1. varje enskild energikällas

andel av den genomsnittliga sam-

mansättning av energikällor som

använts för att framställa den el

som elleverantören sålde under

närmast föregående kalenderår,

och

2. den inverkan på miljön i form

av utsläpp av koldioxid samt den

mängd kärnbränsleavfall som

framställningen av den försålda

elen har orsakat.

Elleverantörer ska på eller i

samband med fakturor avseende

försäljning av el och i reklam som

vänder sig till elanvändare lämna

uppgift om

1. varje enskild energikällas

andel av den genomsnittliga sam-

mansättning av energikällor som

använts för att framställa den el

som elleverantören sålde under

närmast föregående kalenderår,

och

2. den inverkan på miljön i form

av utsläpp av koldioxid samt den

mängd kärnbränsleavfall som

framställningen av den försålda

elen har orsakat.

Om elleverantören har köpt el på en elbörs eller importerat den från

företag som är belägna utanför Europeiska unionen får uppgifterna enligt

första stycket 1 baseras på uppgifter som elbörsen eller företagen till-

handahållit.

De uppgifter som anges i första stycket 2 får lämnas genom hänvisning

till referenskällor som är tillgängliga för allmänheten.

Regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, nät-

myndigheten får meddela närmare

föreskrifter om hur sådana upp-

gifter som avses i första–tredje

styckena skall beräknas och redo-

visas för elanvändarna.

Om en elleverantör överför

ursprungsgarantier som avser

energi från förnybara energikällor

till en annan innehavare ska den

mängd energi som motsvarar

ursprungsgarantierna dras ifrån

andelen energi från förnybara

energikällor när uppgifter lämnas

enligt första stycket 1.

Regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, nät-

myndigheten får meddela närmare

föreskrifter om hur sådana upp-

gifter som avses i första–fjärde

styckena ska beräknas och redo-

visas för elanvändarna.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 7

176

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03

Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars

Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg.

En ny lag om ursprungsgarantier för el m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 11 februari 2010 (Näringsdepartementet) har

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ursprungsgarantier för el,

2. lag om ändring i ellagen (1997:857).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Christina

Nordenbladh.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ursprungsgarantier för el

9 och 10 §§

I 9 § första stycket anges att den myndighet som regeringen bestämmer

(tillsynsmyndigheten) prövar frågor om rätt till tilldelning av ursprungs-

garantier. Enligt andra stycket utfärdas, överförs och annulleras

ursprungsgarantier av kontoföringsmyndigheten. Av 10 § framgår att

producenten av el ska skriftligen ansöka hos tillsynsmyndigheten om rätt

till tilldelning av ursprungsgarantier.

För att tillsynsmyndigheten ska pröva en fråga om rätt till tilldelning av

ursprungsgaranti krävs således att producenten gör en skriftlig ansökan

hos tillsynsmyndigheten, varefter tillsynsmyndigheten kontrollerar de

uppgifter producenten lämnat i sin ansökan och fattar beslut i frågan.

Nästa steg i förfarandet är att tillsynsmyndigheten meddelar konto-

föringsmyndigheten att beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgaranti

har fattats. Det är med hänsyn till förfarandet, enligt Lagrådets mening,

logiskt att 9 och 10 §§ disponeras i en annan ordning och förslagsvis ges

följande lydelse:

9 § Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten)

prövar frågor om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Producenten av el ska skriftligen ansöka hos tillsynsmyndigheten om

rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

10 § Kontoföringsmyndigheten utfärdar, överför och annullerar

ursprungsgarantier.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 7

177

12 §

Enligt första stycket ska den som är antecknad som innehavare i registret

över ursprungsgarantier skriftligen begära att kontoföringsmyndigheten

ska registrera en överföring av en ursprungsgaranti från en innehavare till

en annan innehavare. Om någon annan än den som är antecknad som

innehavare i registret begär överföring av en ursprungsgaranti får, enligt

andra stycket, kontoföringsmyndigheten endast göra överföringen om

den som är antecknad som innehavare skriftligen lämnar sitt godkän-

nande.

En ursprungsgaranti kan komma att överföras mellan olika innehavare

eftersom en elproducent kan välja att själv inte använda

ursprungsgarantin utan i stället överlåta den till en elleverantör. I de fall

en elproducent också agerar som elleverantör krävs givetvis ingen sådan

åtgärd som anges i paragrafens första stycke. Mot denna bakgrund

föreslår Lagrådet att 12 § förtydligas och ges följande lydelse:

Om den som är antecknad som innehavare av en ursprungsgaranti

i registret över sådana garantier skriftligen begär det, ska konto-

föringsmyndigheten registrera en överföring av en ursprungs-

garanti till en annan innehavare.

Om någon annan än den som är antecknad som innehavare i

registret begär överföring av en ursprungsgaranti, får konto-

föringsmyndigheten registrera överföringen endast om

innehavaren lämnat sitt godkännande.

21 §

I paragrafen anges att sådana beslut enligt lagen som avser rätt till till-

delning av ursprungsgarantier eller återkallelse av sådan rätt får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I den mån det kan före-

komma andra beslut som meddelas enligt lagen bör, om det är avsikten,

enligt Lagrådets mening uttryckligen anges att andra beslut enligt lagen

inte får överklagas. Vidare anges att beslut enligt föreskrifter som har

meddelats i anslutning till lagen ska kunna överklagas på samma sätt.

Lagrådet konstaterar att detta innebär att alla sådana beslut, oavsett vad

de avser, kommer att kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förslaget till lag om ändring i ellagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 8

178

Sammanfattning av Energimarknadsinspektionens

rapport Förnybara energikällor – Åtkomst till och drift

av näten

Efter EI:s analys av behovet av författningsändringar till följd av reglerna

om nättillträde i EU:s Förnybarhetsdirektiv, artikel 16, har vi kommit

fram till att författningsändringar bör vidtas gällande några av punkterna

i artikeln. De författningsändringar som vi föreslår återfinns i en samlad

översikt i kapitel 4. De bedömningar som ligger till grund för förslagen

återfinns under respektive punkt i kapitel 5.

EI:s samlade bedömning av förhållandet mellan Förnybarhetsdirektivets

artikel 16 och rådande svensk lagstiftning är att artikeln till stora delar

redan är införlivad. Huvudskälet till det är att produktionsanläggningarna

i Sverige har en ovillkorlig rätt att mata in energi till elnäten på skäliga

villkor som ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Detsamma

gäller för överföringen av el på näten.

De författningsändringar som vi föreslår handlar i huvudsak om ökat

offentliggörande och om preciseringar av redan befintliga skyldigheter

för gas- och elnätsföretagen.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 9

179

Energimarknadsinspektionens lagförslag

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 4 kap. 11 § och 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a § av följande

lydelse.

1 kap. 6 a § ellagen

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Med förnybara energikällor enligt

4 kap. 11 § och 8 kap. 2 § denna

lag avses sådana energikällor som

anges enligt definitionen i artikel 2

i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/28/EG av den

23 april 2009 om främjande av

användningen av energi från för-

nybara energikällor och om änd-

ring och ett senare upphävande av

direktiven 2001/77/EG och

2003/03/EG

1

.

4 kap. 11 § ellagen

Nuvarande lydelse

Ny föreslagen lydelse

Den som har nätkoncession skall

på begäran utan dröjsmål lämna

skriftlig uppgift om sin nättariff.

Vid begäran om ny anslutning

skall uppgift enligt första stycket

lämnas inom skälig tid.

Den som har nätkoncession skall

offentliggöra sin nättariff till den

del den avser avgifter och övriga

villkor för överföring av el.

Regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, nätmyn-

digheten får meddela närmare

föreskrifter om offentliggörande

av nättariff enligt tredje stycket.

Den som har nätkoncession ska

begäran utan dröjsmål lämna

skriftlig uppgift om sin nättariff.

Vid begäran om ny anslutning

ska uppgift enligt första stycket

lämnas inom skälig tid.

Vid begäran om anslutning av

en anläggning som producerar el

från förnybara energikällor ska

den som har nätkoncession utöver

uppgifterna enligt första och

andra stycket även ange en tidplan

för handläggning av en ansökan

om anslutning samt tidplan för

anslutning till nätet.

1 EUT L140/16, 5.6.2009 (Celex 32009L0028)

Prop. 2009/10:128

Bilaga 9

180

Den som har nätkoncession ska

offentliggöra sin nättariff till den

del den avser avgifter och övriga

villkor för överföring av el.

Den som har nätkoncession ska

offentliggöra standardregler för

hur kostnaderna för teknisk

anpassning ska bäras och fördelas

vid anslutning till nätet.

Regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, nätmyn-

digheten får meddela närmare

föreskrifter om tidplan enligt

tredje stycket och om offentlig-

görande av nättariff enligt fjärde

stycket.

8 kap. 2 § ellagen

Nuvarande lydelse

Ny föreslagen lydelse

Den systemansvariga myndigheten

får i den utsträckning det behövs

för att kunna utöva system-

ansvaret, beordra elproducenter

att, mot marknadsmässig

ersättning, öka eller minska

produktionen av el.

Om systemansvaret inte kan

utövas genom åtgärder som nämns

i första stycket, får den system-

ansvariga myndigheten, i den

utsträckning det behövs för att

kunna utöva systemansvaret,

beordra innehavare av nätkon-

cession att begränsa eller avbryta

överföring av el till elanvändare. I

den utsträckning systemansvaret

så medger skall begränsning och

avbrytande av överföringen

genomföras så rättvist som

möjligt. Därvid skall, i den

utsträckning det är möjligt,

koncessionshavarens åtaganden

beträffande leveranssäkerheten

beaktas.

Närmare föreskrifter om den

systemansvarigas befogenheter

enligt första och andra stycket

meddelas av regeringen.

Den systemansvariga myndigheten

får i den utsträckning det behövs

för att kunna utöva system-

ansvaret, beordra elproducenter

att, mot marknadsmässig

ersättning, öka eller minska

produktionen av el.

Om den systemansvariga

myndigheten, för att kunna utöva

systemansvaret, vidtar betydande

åtgärder för att minska andelen el

från förnybara energikällor ska

den systemansvariga myndigheten

rapportera dessa åtgärder till

nätmyndigheten samt ange vilka

avhjälpande åtgärder man avser

att vidta för att förhindra att

andelen el från förnybara energi-

källor minskas mer än vad som är

lämpligt.

Om systemansvaret inte kan

utövas genom åtgärder som nämns

i första stycket, får den system-

ansvariga myndigheten, i den

utsträckning det behövs för att

kunna utöva systemansvaret,

beordra innehavare av nätkon-

cession att begränsa eller avbryta

överföring av el till elanvändare. I

den utsträckning systemansvaret

Prop. 2009/10:128

laga 9

181

Bi

så medger ska begränsning och

avbrytande av överföringen

genomföras så rättvist som

möjligt. Därvid ska, i den

utsträckning det är möjligt,

koncessionshavarens åtaganden

beträffande leveranssäkerheten

beaktas.

Närmare föreskrifter om den

systemansvarigas befogenheter

enligt första och andra stycket

meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Prop. 2009/10:128

Bilaga 9

182

Härigenom föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403) att 6 kap. 1 §

ska ha följande lydelse.

6 kap. 1 § naturgaslagen

Nuvarande lydelse

Ny föreslagen lydelse

Avgifter och övriga villkor för

sådan anslutning som avses i

3 kap. 5 § skall vara skäliga,

objektiva och icke-

diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften för

en anslutning skall särskilt beaktas

var den ledning eller anläggning

som skall anslutas är belägen samt

effekten i anslutningspunkten.

Den som innehar en naturgas-

ledning skall vid begäran om ny

anslutning inom skälig tid lämna

skriftlig uppgift om avgiften och

övriga villkor för anslutningen.

Avgifter och övriga villkor för

sådan anslutning som avses i

3 kap. 5 § ska vara skäliga,

objektiva och icke-

diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften för

en anslutning ska särskilt beaktas

var den ledning eller anläggning

som ska anslutas är belägen samt

effekten i anslutningspunkten.

Den som innehar en naturgas-

ledning ska vid begäran om ny

anslutning inom skälig tid lämna

skriftlig uppgift om avgiften och

övriga villkor för anslutningen.

Den som innehar naturgas-

ledning ska offentliggöra avgif-

terna för anslutning.

Regeringen eller, efter rege-

ringens bemyndigande, tillsyns-

myndigheten får meddela närmare

föreskrifter om offentliggörande

av avgifter för anslutning enligt

fjärde stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 10

183

Förteckning över remissinstanserna avseende Energi-

marknadsinspektionens rapport Förnybara energi-

källor – Åtkomst till och drift av näten

Riksrevisionen, Hovrätten för Västra Sverige, Kammarrätten i Sundsvall,

Länsrätten i Södermanlands län, Domstolsverket, Försvarsmakten, För-

svarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Statens fastighetsverk, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Uppsala

universitet, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, Same-

tinget, Naturvårdsverket, Boverket, Konkurrensverket, Affärsverket

svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet,

Konsumentverket, Riksantikvarieämbetet, Regelrådet, Sveriges

Kommuner och Landsting, Sveriges advokatsamfund, Svenskt

Näringsliv, Företagarna, Svenska Naturskyddsföreningen, Lantbrukarnas

Riksförbund, Svensk Energi, Svensk Elbrukarförening, Svensk Fjärr-

värme, SKGS, Fastighetsägarna Sverige, Konsumenternas

Elrådgivningsbyrå, Näringslivets Regelnämnd, Oberoende Elhandlare,

Skogsägarna, Svensk Vindenergi, Svenska Gasföreningen, Svenska

Biogasföreningen, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation,

Sveriges Jordägareförbund, Svensk Vindkraftförening och Villaägarnas

Riksförbund.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 11

184

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs1 att det i ellagen (1997:857) ska införas två nya

paragrafer, 4 kap. 12 och 13 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

12 §

En nätkoncessionshavare som

har tagit emot en ansökan om

anslutning av en elproduktions-

anläggning ska ange en tidsplan

för handläggningen av ansökan.

När uppgift enligt 11 § första

stycket lämnas i fråga om anslut-

ning av en elproduktionsanlägg-

ning, ska nätkoncessionshavaren

även ange en tidsplan för anslut-

ningen.

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer

meddelar närmare föreskrifter om

utformningen av en tidsplan enligt

första eller andra stycket.

13 §

Den som har nätkoncession ska

offentliggöra principer för hur

kostnaderna för teknisk anpass-

ning ska fördelas vid anslutning

till elnätet.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett

senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s.

16, Celex 32009L0028).

Prop. 2009/10:128

Bilaga 11

185

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

1 §2

Avgifter och övriga villkor för

sådan anslutning som avses i

3 kap. 5 § skall vara skäliga,

objektiva och icke-diskrimineran-

de.

Avgifter och övriga villkor för

sådan anslutning som avses i

3 kap. 5 § ska vara skäliga, objek-

tiva och icke-diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften för

en anslutning skall särskilt beaktas

var den ledning eller anläggning

som skall anslutas är belägen samt

effekten i anslutningspunkten.

Vid utformandet av avgiften för

en anslutning ska särskilt beaktas

var den ledning eller anläggning

som ska anslutas är belägen samt

effekten i anslutningspunkten.

Den som innehar en naturgas-

ledning skall vid begäran om ny

anslutning inom skälig tid lämna

skriftlig uppgift om avgiften och

övriga villkor för anslutningen.

1 a §

Den som innehar en naturgas-

ledning ska vid begäran om ny

anslutning inom skälig tid lämna

skriftlig uppgift om avgiften och

övriga villkor för anslutningen.

Innehavaren av en naturgasled-

ning ska offentliggöra de metoder

som används för att utforma av-

gifter för anslutning.

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer med-

delar närmare föreskrifter om

offentliggörande av metoder enligt

andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett

senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s.

16, Celex 32009L0028).

2 Senaste lydelse 2006:646.

Prop. 2009/10:128

Bilaga 12

186

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03

Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars

Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg.

Tillträde till el- och gasnät för förnybara energikällor

Enligt en lagrådsremiss den 11 februari 2010 (Näringsdepartementet) har

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i ellagen (1997:857),

2. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Andreas

Lindholm.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I remissen föreslås ändringar i ellagen och naturgaslagen i syfte att

genomföra delar av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/28/EG. Förslagen innebär bl.a. att en nätkoncessionshavare och en

innehavare av en naturgasledning ska i vissa angivna situationer lämna

uppgifter om tidsplaner, principer för kostnadsfördelning, metoder för

utformning av avgifter m.m.

I lagförslagen finns bestämmelser som innebär att regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter i

angivna ämnen (4 kap. 12 § tredje stycket ellagen och 6 kap. 1 a § tredje

stycket naturgaslagen). Av författningskommentarerna till bestämmel-

serna framgår att de är avsedda som upplysningar om kommande före-

skrifter på lägre konstitutionell nivå än lag. Det synes därför vara fråga

om verkställighetsföreskrifter, som även utan upplysningen kan

meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Enligt Lagrådets uppfattning är bestämmelserna i sin helhet och

särskilt bestämningen ”närmare” överflödiga och bör därför utgå.

Näringsdepartementet

Prop. 2009/10:128

187

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 mars 2010.

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Odell,

Ask, Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren,

Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Sabuni, Billström,

Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Krantz, Ohlsson.

Föredragande: Statsrådet Torstensson.

Regeringen beslutar proposition 2009/10:128 Genomförande av direktiv

om förnybar energi.

Rättsdatablad

Prop. 2009/10:128

188

Författningsrubrik Bestämmelser

som

inför, ändrar, upp-

häver eller upprepar

ett normgivnings-

bemyndigande

Celexnummer för

bakomliggande EG-

regler

Lag om

ursprungsgarantier för el

19 och 20 §§

32009L0028

32004L0008

Lag om ändring i

ellagen (1997:857)

8 kap. 12 §

32009L0028

Lag om ändring i

naturgaslagen

(2005:403)

32009L0028

Hållbarhetskriterier

för biodrivmedel

och fl ytande

biobränslen

Prop. 2009/10:164

propomslag_Hållbarhetskriterier.indd 1

2010-03-18 13:31:55