Prop. 2011/12:117

Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (GWPO) m.m.

Prop. 2011/12:117

Stockholm den 15 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (Global Water Partnership Organisation, GWPO), vilket ersätter ett värdlandsavtal från 2002. Enligt avtalet ska organisationen och dess personal samt familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll beviljas immunitet och privilegier i Sverige. Regeringen ska täcka organisationens kostnader för lokalhyra. Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras. Lagförslaget föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och

Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (avsnitt 5),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)

om immunitet och privilegier i vissa fall.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

Immunitet eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

67. Organisationen Personer med Avtal den 5 mars 2012 För det globala nätverket tjänst hos eller mellan Sveriges för vattenfrågor (Global uppdrag av regering och Water Partnership organisationen Organisationen för det Organisation) samt deras globala nätverket för familjemedlemmar vattenfrågor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Senaste lydelse 2011:82 (jfr 2011:132)

3. Ärendet och dess beredning

Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor har sedan den inrättades år 2001 sitt högkvarter i Stockholm. Ett värdlandsavtal mellan Organisationen och Sverige undertecknades den 11 mars 2002 och godkändes senare av riksdagen (prop. 2001/02:155, bet. 2001/2002:JuU21, rskr. 2001/02:248-49).

Organisationen har senare begärt att värdlandsavtalet ska omförhandlas. Efter förhandlingar mellan representanter för svenska regeringen och Organisationens sekretariat har parterna kommit överens om ett nytt avtal om immunitet och privilegier för organisationen och dess personal.

Regeringen beslutade den 16 februari 2012 att värdlandsavtalet skulle undertecknas, vilket skedde den 5 mars 2012 med förbehåll för riksdagens godkännande. Avtalet finns i bilaga 1.

Sverige har vid ett antal tillfällen ingått värdlandsavtal med olika mellanstatliga organisationer. Det nya avtalet med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor skiljer sig inte avsevärt från det tidigare avtalet med den organisationen utan innebär framför allt en viss uppdatering till följd av ändringar i svensk lagstiftning, bl.a. i folkbokföringslagen (2010:1843). Regeringens åtagande att i princip täcka organisationens kostnader för hyra av kanslilokaler framgår också uttryckligen av det nya avtalet.

Förslagen har avstämts underhand med Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Lagrådet

Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4. Avtalets innehåll

Allmänt

Mellan en mellanstatlig organisation och regeringen i det land där organisationen har sitt huvudsakliga säte ingås regelmässigt ett s.k. värdlandsavtal, även kallat högkvartersavtal. Värdlandsavtalet reglerar frågor om immunitet och undantagsförmåner för organisationen och dess personal.

Med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor ingicks ett högkvartersavtal år 2002 i anslutning till att organisationen inrättades. Det

nu omförhandlade avtalet är i stora delar oförändrat men vissa

förtydliganden och modifikationer har gjorts, bl.a. med hänsyn till ändringar

i svensk lagstiftning. En ändring i folkbokföringslagen (2010:1843), som innebär att tjänstemän som har immunitet endast i tjänsten ska folkbokföras, medför för denna kategori tjänstemän förändringar när det gäller hälso- och sjukvård och när det gäller vissa utbildningsfrågor, något som återspeglas i artiklarna VII-IX.

Immunitet för organisationen, dess lokaler och kommunikationer (art. II, III och X)

Regeringen åtar sig att täcka organisationens kostnader för kontorshyra i den utsträckning som överenskoms periodvis. I detta ligger att regeringen har ett ansvar för att organisationen förses med lämpliga kontorslokaler, och att regeringen står för kostnaderna för dessa i den utsträckning som man närmare kommer överens om.

Organisationen, dess egendom och tillgångar ska ha immunitet mot alla former av rättsliga förfaranden i Sverige. Exekutivsekreteraren kan dock i enskilda fall avstå från denna immunitet.

Organisationens lokaler och exekutivsekreterarens bostad ska vara okränkbara. För att svenska myndigheter ska få tillträde till lokalerna krävs det att exekutivsekreteraren lämnat sitt tillstånd. Vid en eldsvåda eller annan svår olycka som kräver omedelbara åtgärder anses det dock att ett sådant medgivande finns.

I avtalet åtar sig regeringen att se till att svenska myndigheter vidtar alla nödvändiga åtgärder för att ge organisationens lokaler och personal säkerhet och skydd och för att garantera att organisationen får tillgång till allmän service såsom telefon, radio/telegraf, telefax, andra elektroniska kommunikationer och posthantering på skäliga villkor. Vidare är organisationens arkiv, dess datalagrade information, fonetiska upptagningar, foto och film samt andra handlingar som tillhör eller innehas av organisationen okränkbara. Slutligen är organisationens korrespondens, kommunikationer och kurirer okränkbara.

Viseringsfrågor och frågor om immunitet för organisationens personal (art. IV och V)

Organisationens tjänstemän har immunitet mot rättsliga åtgärder för muntliga och skriftliga uttalanden som de gjort i tjänsten liksom när det gäller åtgärder som vidtagits i tjänsten. Denna immunitet består även sedan tjänstemannen lämnat sin tjänst vid organisationen. Alla dokument, datalagrad information, fonetiska upptagningar, foto, film och andra handlingar som finns i tjänstemannens besittning ska vara okränkbara. En tjänsteman är vidare befriade från nationell tjänsteplikt och är tillsammans med sina familjemedlemmar undantagna från svenska allmänna invandringsregler och regler om utlänningsregistrering. I samband med

inflyttning till

Sverige för tjänsten vid organisationen får en tjänsteman utan

tull- eller importavgifter införa bohag och personliga tillhörigheter, inklusive ett motorfordon per tjänsteman och partner.

För exekutivsekreteraren gäller, såvida han eller hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige vid anställningens början, att han eller hon tillsammans med sina familjemedlemmar som ingår i hushållet ska ha den

immunitet och de privilegier som diplomatiska sändebud i motsvarande ställning vanligen har enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

Experter som organisationen anlitar liksom organisationens ordförande och medlemmar i styrelsen och andra organ upprättade av organisationen har samma immunitet och rättigheter som tjänstemännen. För dem inom denna kategori som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige före uppdraget vid organisationen är dock immuniteten begränsad till uttalanden och åtgärder i tjänsten samt till okränkbarhet för alla handlingar och dokument etc. som rör organisationens verksamhet.

Regeringen åtar sig vidare att i enlighet med EU:s viseringskodex utfärda visering utan avgift för här berörd personkrets liksom för personer som organisationens medlemsstater utsett att representera dem vid organisationen och för personer som inbjudits till organisationen av dess exekutivsekreterare. För att underlätta för regeringen att uppfylla sina åtaganden i detta avseende ska exekutivsekreteraren så långt det är möjligt före deras ankomst till Sverige meddela regeringen namnen på sådana personer.

Immunitet och undantagsförmåner beviljas endast för att organisationen ska kunna bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt och inte för att gynna den enskilde tjänstemannen. Immuniteten kan därför hävas om den kan anses hindra rättvisans gång. Beslut om hävande av immuniteten fattas i fråga om personal av exekutivsekreteraren och i fråga om exekutivsekreteraren av styrelsen. De personer som har immunitet eller undantagsförmåner enligt avtalet är givetvis alltid skyldiga att följa svenska lagar, om dessa inte inkräktar på de förmåner som har beviljats enligt avtalet.

Immuniteten ska inte gälla vid civilrättslig talan av tredje man om skadestånd på grund av olyckshändelse förorsakad av framfört motorfordon eller annat transportmedel eller när det gäller trafikförseelse där ett sådant fordon är inblandat.

Befrielse från skatter och avgifter (art. II och V)

De stater som är medlemmar i en mellanstatlig organisation accepterar inte att deras bidrag delvis går in i värdlandets statskassa. Detta är bakgrunden till en etablerad princip att mellanstatliga organisationer har vissa skatteundantag. Därför ska enligt avtalet organisationen vara befriad från alla direkta skatter. För skatter som rätteligen är avgifter för utförda tjänster från det allmännas sida gäller dock inte denna skattebefrielse. Vidare är organisationen befriad från att betala alla typer av arbetsgivaravgifter för dess personal samt tull- och importavgifter.

Enligt avtalet är organisationens tjänstemän befriade från skatt och allmänna pensionsavgifter på lön och ersättning som utbetalas av organisationen. Denna befrielse gäller dock inte tjänstemän som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid

organisationen.

Sådana tjänstemän är dock befriade från allmänna

socialavgifter såsom allmänna pensionsavgifter. Regeringen förbinder sig att ge ett särskilt ekonomiskt bidrag till organisationen som är lika stort som

skatten på ersättningar och arvoden från organisationen som betalas av den

personal som inte är undantagen skattskyldighet. Den summa som de i

personalen som är svenska medborgare eller som är bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid organisationen betalar i skatt, återgår således till organisationen.

När det gäller indirekta skatter på varor som inköpts eller tjänster som utförts för organisationens verksamhet gäller skattebefrielse för organisationen i enlighet med vad som fastställts i svensk lagstiftning. Enligt nu gällande reglering är kostnader för kontorsutrustning och installationer, tryckt material, utrustning för motorfordon, service och installationer på lokaler och fordon, telefonservice, el, vatten och avlopp, sophämtning, bevakning och säkerhetsarrangemang undantagna från skatt. Även kostnader för bensin, alkohol och tobak är skattebefriade. Andra varor och tjänster, som t.ex. kopieringspapper och juridiska tjänster, är däremot inte undantagna.

Socialförsäkringsskydd och arbetsrätt (art VI och XI)

Eftersom organisationen inte är skyldig att betala socialförsäkringsavgifter för sina anställda, omfattas dessa inte av det svenska socialförsäkringssystemet. Enligt avtalet ska därför organisationen se till att personalen och familjemedlemmar som ingår i personalens hushåll omfattas av tillfredsställande social trygghet, något som normalt förverkligas genom ett försäkringsbaserat system. En tjänstemans familjemedlemmar ska dock ha rätt till svenska sociala trygghetsförmåner, om familjemedlemmarna var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid organisationen.

Bestämmelserna om att det svenska socialförsäkringssystemet inte är tillämpligt ska dock inte gälla för inkomst från förvärvsverksamhet i Sverige vid sidan av organisationen.

Det föreskrivs i avtalet att tjänstemännens anställningskontrakt ska hänvisa till en mekanism för att lösa tvister mellan organisationen och tjänstemännen om deras anställning. Eftersom organisationen har immunitet mot rättsliga åtgärder från svenska myndigheters sida, är det av vikt att en sådan rättslig mekanism finns och att det i avtalet föreskrivs att organisationen förbinder sig att verkställa varje beslut som fattas i enlighet med ett sådant rättsligt förfarande.

5. Godkännande av avtalet

Hänvisningar till S5

  • Prop. 2011/12:117: Avsnitt 1

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan

Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor.

Skälen för regeringens förslag: Organisationen för det globala nätverket

för vattenfrågor har en central roll inom det globala

vattensamarbetet och det

svenska engagemanget i organisationen har hög prioritet. Organisationens högkvarter ligger sedan 2001 i Stockholm.

Organisationen är ett mellanstatligt organ med fast institutionell struktur upprättat genom ett mellanstatligt avtal. Internationella organ av sådan karaktär är folkrättsliga subjekt. Det anses att de bör tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och andra privilegier för att på ett från värdlandet oberoende sätt kunna fullgöra sin målsättning.

Immunitet innebär att talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet ska avvisas. Privilegier (undantagsförmåner) innebär vissa undantag från nationell lagstiftning.

Det nya avtalet mellan regeringen och organisationen innebär endast mindre förändringar i förhållande till det hittills gällande värdlandsavtalet från 2002. Den immunitet och de privilegier som organisationen och dess personal får, motsvarar vad som gäller för andra internationella organisationer av liknande karaktär.

6. Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall ska omfatta Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor i enlighet med det nya avtalet

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.

Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt 4 § i denna lag har vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana internationella organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.

Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor står redan nu upptagen i bilagan till lagen (punkt 67) med angivande av avtalet den 1 mars 2002 mellan Sveriges regering och organisationen. I avtalshänvisningen ska det gamla avtalet bytas ut mot det nya avtalet mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor den 5 mars 2012.

Avtalet ska godkännas av parterna i enlighet

med deras respektive interna

procedurer. Det träder i kraft vid en avtalad tid efter det att parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats. Med hänsyn till att det inte redan nu säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

7. Kostnader

Några direkta offentligfinansierade effekter bedöms inte följa av avtalet.

Bilaga 1

Agreement between the Government of Sweden and the Global Water Partnership Organisation concerning the immunity and privileges of the Global Water Partnership Organisation and its staff

The Government of Sweden and the Global Water Partnership Organisation,

RECALLING that the Global Water Partnership Organisation was established on 27 February 2002 by the entry into force of a Memorandum of Understanding on the Establishment of the Organisation;

NOTING that according to Article 12 of the Statutes for the Global Water Partnership Network and the Global Water Partnership Organisation the Secretariat of the Global Water Partnership Organisation shall be located in Stockholm;

NOTING that the Global Water Partnership Organisation in accordance with Article 1 (3) of its Statutes possesses full legal personality under international law;

NOTING that the Global Water Partnership Organisation and its staff according to Article 13 of its Statutes shall enjoy such privileges and immunities as shall be stipulated in a Headquarters Agreement;

FURTHER NOTING that the two Parties have entered into a Headquarters Agreement on 11 March 2002 and have agreed to amend that Agreement;

DESIRING to lay down modified conditions concerning the privileges and immunities for the Organisation and its staff;

have agreed as follows:

Article I

Definitions

Whenever used in this Agreement, the following words and expressions shall have the meaning assigned to them hereunder:

a) ”Government” means the Government of Sweden;

b) ”Organisation” means the Global Water Partnership Organisation;

c) ”Executive Secretary” means the Executive Secretary of the Organisation and during his or her absence any other official specifically designated to act on his or her behalf;

d) ”Officials” means persons employed by the Organisation on a permanent basis for its regular tasks;

e) ”Experts” means persons, other than Officials of the Organisation, appointed for one or several specific tasks by the Organisation;

f) ”Emoluments” means all sums in respect of employment by the Organisation paid to, vested in or accruing to an Official or Expert in any form whatsoever;

g) ”Taxes being charges for public services” means such taxes which are paid in connection with the provision by a state or municipal authority of a particular service in direct relation to providing such a service;

h) ”Family Members or Members of Family” means:

i) the spouse of the person concerned; ii) the partner of the same sex, if the two persons have officially registered their relationship; iii) a person comparable to a spouse, i.e. a person who continuously shares a household and cohabits in a relationship resembling marriage with the person concerned; the sex of the cohabitant is of no relevance; iv) children of the person in question and of his/her spouse or a person defined in point ii and iii, who are under the age of 18 years or dependent on his/her care.

Article II

Property, funds and assets

1. The Organisation, its property and assets shall enjoy immunity from any form of legal proceedings. The property and assets held by the Organisation in order to fulfil its objectives shall be exempt from requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference by an executive, administrative or judicial authority. The Executive Secretary has the right to waive this immunity in any particular case.

2. The Organisation, its property and assets, income and revenues, shall be exempt from:

a) all direct taxes; the Organisation shall not, however, demand exemption from Taxes being charges for public services;

b) indirect taxes on goods purchased or services performed for the benefits of the activities of the Organisation, to the extent that Swedish law permits for international organisations in Sweden;

c) payroll taxes, social security contributions and wage taxes for Officials of the Organisation;

d) customs and import charges.

3. The Organisation may possess funds and currencies of all kinds and may have accounts in any currency whatsoever.

4. The Organisation shall not be subject to any legal provisions concerning import and export restrictions with regard to goods imported or exported by the Organisation for official use. Goods thus brought into Sweden may not be disposed of in Sweden except on conditions approved by the Government.

Article III

Premises and services

1. The Government undertakes to assist the Organisation in obtaining suitable premises for its office and to reimburse the Organisation for the office rent as is periodically agreed upon.

2. The premises of the Organisation as well as the living quarters of the Executive Secretary, insofar as he or she is not a citizen of Sweden or resident of Sweden when appointed, shall be inviolable and shall be exempt from house search. Swedish authorities may not gain access to the same without the consent of the Executive Secretary. Such consent may, however, be deemed to have been given in the event of an outbreak of fire or some other severe accident necessitating immediate measures.

3. The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures for the safety and protection of the premises and the personnel of the Organisation.

4. The archives of the Organisation, in common with all other documents, manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings, photographs and films belonging to or held by the Organisation, whether any or all such items are in physical or digital form or in any other electronic format, shall be inviolable.

5. The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures to ensure that the Organisation obtains access to necessary public services and that these services are provided on reasonable terms. With regard to telephone, radio/telegraph, telex, all other electronic means of communication and postal services the Organisation shall enjoy the same privileges as are usually accorded to diplomatic representations.

Article IV

Visa formalities and border control

1. The Government undertakes to issue visa to Sweden without visa charges, in accordance with the Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), to the following persons for as long as they have business at the Organisation:

a) The Global Water Partnership Chair;

b) Members of the Steering Committee, the Nomination Committee and any other committee established by the Organisation;

c) Persons appointed by Member States and Member Organisations to represent them on official business at the Organisation;

d) Officials of the Organisation and Members of their Families, if included in their respective households;

e) Experts on assignment at the Organisation; and

f) Persons invited to the Organisation by the Executive Secretary.

2. The provisions of paragraph 1 shall apply regardless of the relations between the government of the persons concerned and the Government of Sweden. They shall not preclude the stipulation of reasonable proof that persons claiming the above mentioned rights belong to the categories indicated, nor the reasonable implementation of international rules of quarantine of public health regulations. This provision shall not prejudice immunity under Article V.

3. The Executive Secretary shall as far as possible before their arrival in Sweden, notify the Government of the names of persons in the categories mentioned in paragraph 1 of this Article, to facilitate implementation by the Government of the provisions of this Agreement.

4. Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) is applicable regarding the crossing of the external borders and conditions for entry.

Article V

Immunity and privileges for the Executive Secretary, Officials of the Organisation and Experts engaged by the Organisation

1. Officials of the Organisation who are not Swedish citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by the Organisation shall enjoy:

a) Immunity from legal action of any kind in relation to verbal or written statements which they have made in their official capacity and measures which they have taken in that capacity. This immunity shall continue to apply when the persons concerned have left the service of the Organisation;

b) the right to claim inviolability in respect of all papers, documents, manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings, photographs and films, whether in physical and digital form or in any other electronic format, relating to the activities of the Organisation;

c) exemption from tax and general social security contributions on emoluments and indemnities paid by the Organisation;

d) personal exemptions for themselves and Members of their Families included in their households from immigration restrictions and provisions concerning the registration of aliens;

e) exemption from national service obligations;

f) the same currency exchange privileges as are accorded to officials holding corresponding positions with diplomatic missions. In particular, Officials of the Organisation shall be entitled, on terminating their employment in Sweden, legally and without hindrance, to transfer money from Sweden in the same currency and up to the same amount as they brought into Sweden, together with other money which they can show themselves to be lawfully possessed of;

g) the same protection and opportunities of repatriation for themselves personally and for members of their families included in their households as during international crises are accorded to officials holding corresponding positions with diplomatic missions;

h) the right, when taking up their appointment, and without liability for customs and other import dues, to import furniture and other personal belongings, including one vehicle per Official and spouse/partner; importation can be effected in one or more shipments.

2. The Executive Secretary and other Officials of the Organisation who are Swedish citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by the Organisation shall enjoy he privileges and immunities indicated in section 1 a), b), d) and e) of this Article. Furthermore, they shall enjoy exemption from paying general social security contributions.

3. In addition to the immunities and privileges indicated in paragraph 1 of this Article, the Executive Secretary of the Organisation together with Members of his or her Family included in his or her household, insofar as he or she is not a Swedish citizen or a resident of Sweden when appointed, shall enjoy the privileges and immunities usually accorded to diplomatic envoys of corresponding status by the Vienna Convention on diplomatic relations. There shall, however, be no immunity in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by them, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and caused by them.

4. Persons mentioned in Article IV sections 1a) and 1b) as well as Experts engaged by the Organisation and not being Swedish citizens or residents of Sweden, shall enjoy the privileges and immunities indicated in sections 1a) – 1g) of this Article V. Persons mentioned in Article IV, sections 1a) and 1b) as well as Experts engaged by the Organisation being citizens or residents of Sweden, shall enjoy the privileges and immunities stated in sections 1a) and 1b) of this Article V.

5. Privileges and immunities under this Agreement are granted solely in order for the objectives and purposes of the Organisation to be achieved efficiently. The Executive Secretary of the Organisation may waive the immunity of an Official if, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be suspended without detriment to the interests of the Organisation. The Steering Committee may waive the immunity of the Executive Secretary in corresponding circumstances.

6. All persons enjoying immunity and privileges are obliged to respect Swedish law if this does not impinge on the immunities and privileges granted under this Agreement.

7. The Government undertakes that it will make a financial contribution to the Organisation additional to and separate from its other contributions, equaling the amount of income tax on emoluments and indemnities from the Organisation payable by Officials

who are not exempt from tax under this Article, which is deducted and remitted to the Swedish tax authorities by the Organisation.

8. For the purposes of this Article, a person shall not be considered as resident of Sweden if he or she has immediately prior to the employment by the Organisation been in the employ of another international organization in Sweden.

9. On applying paragraph 1c) of this Article on exemption from tax on emoluments and indemnities paid by the Organisation, the concept ”resident of Sweden” shall imply resident of Sweden for tax purposes in accordance with Swedish national legislation.

Article VI

Social security

1. The Organisation shall provide its Officials and Members of their Families forming part of their respective households with appropriate social security protection.

2. However, Members of a Family of an Official shall be entitled to Swedish social security benefits, if such Family Members were residents in Sweden immediately prior to the employment of the Official by the Organisation.

3. The provisions of this Article shall not apply to social security benefits related to income from gainful occupation in Sweden outside the Organisation.

Article VII

Health care

Officials of the Organization and Members of their Families forming part of their respective households and who are registered in the population registry as residents have access to health care on the same terms as other Swedish residents. Other Officials of the Organisation shall be covered by appropriate arrangements made by the Organisation.

Article VIII

Access to municipal pre-school activities and child-care organized by municipalities

The children of an Official of the Organisation, who is registered in the population registry as a resident of Sweden, have access to pre-school activities and school-age childcare organized by Swedish municipalities on the same terms as other children in their municipality of residence.

Article IX

Access to the Swedish compulsory education and upper secondary education

The Family Members of an Official of the Organisation, who is registered in the population registry as a resident of Sweden, have access to compulsory education and to upper secondary education in accordance with Swedish legislation.

Article X

Communications

1. The official correspondence of the Organization shall be inviolable.

2. The Government shall permit and protect unrestricted communication, including electronic communications, on the part of the Organisation for all official purposes. The Organisation may employ all appropriate means of communication, including couriers and messages in code and cipher. However, the Organisation may install and use a wireless transmitter only with the consent of the appropriate authorities.

3. Sealed bags containing documents or articles for official use and bearing external marks of their character shall not be opened or detained.

4. A courier of the Organisation shall be provided with an official document indicating his or her status and the number of packages constituting the sealed bag. The appropriate authorities shall assist him or her in the performance of his or her functions, in which he or she shall enjoy personal inviolability and he or she shall not be subjected to any form of arrest or detention.

Article XI

General provisions

1. The Organisation shall establish the terms of contract and necessary employment regulations for its staff and the contract of employment shall prescribe for a legal mechanism to solve any dispute between the Organisation and its staff regarding the contracts of their employment. The Organisation undertakes to implement any decision made in accordance with such legal mechanism. The Organisation shall further be entitled to establish any regulations necessary for the execution of the functions of the Organisation, including rules of international administrative law, and no law of Sweden shall be applicable in respect of the matters to which such regulations refer.

2. This Agreement shall be interpreted with reference to its primary purpose of enabling the Organisation to perform completely and efficiently its duties and achieve its purposes.

Article XII

Settlement of disputes

Any dispute between the Government and the Organisation concerning the interpretation or application of this Agreement or any question effecting the relations between the Government and the Organisation which cannot be settled by negotiation or by some other agreed method shall be referred for final decision to a panel consisting of three arbitrators. One of the arbitrators shall be selected by the Government, one shall be selected by the Organisation, and the third, who shall act as chairperson of the arbitration panel, shall be chosen by the first two arbitrators. Should they fail to agree upon a choice

of the third arbitrator within one year of their first appointment, the third arbitrator shall at the request of either Party be chosen by the President of the International Court of Justice.

Article XIII

Final provisions

1. Consultations on alterations to this Agreement shall be held at the request of either Party. Any such alterations shall be made by mutual consent.

2. Either of the Parties may terminate this Agreement at any time by giving twelve months notice to the other Party. In the event of the Organisation being transferred from Swedish territory, the Agreement shall cease to apply after the length of time reasonably required for such relocation and for disposal of the Organisation’s property in Sweden.

3. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their procedures. It shall enter into force at an agreed time when the Parties have notified each other that the requisite procedures have been completed.

DONE in duplicate in the English language

Stockholm 2012-03-05

For the Government of Sweden For the Global Water Partnership Organisation

Bilaga 2

Avtal mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor om immunitet och privilegier för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal

Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor,

som erinrar om att Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor inrättades den 27 februari 2002 genom ikraftträdandet av ett samförståndsavtal om att inrätta organisationen,

som noterar att sekretariatet för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor enligt artikel 12 i stadgarna för det globala nätverket för vattenfrågor och för

Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor ska ligga i Stockholm,

som noterar att Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor enligt artikel 1 (3) i dess stadgar har full juridisk personlighet enligt internationell rätt,

som noterar att Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal enligt artikel 13 i stadgarna ska åtnjuta immunitet och privilegier som ska fastställas i ett högkvartersavtal,

som vidare noterar att de båda parterna har ingått ett högkvartersavtal den 11 mars 2002 och har kommit överens om att ändra det avtalet,

som önskar fastställa förändrade villkor för den immunitet och de privilegier som

Organisationen och dess personal ska åtnjuta,

har enats om följande:

Artikel I

Definitioner

I detta avtal används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) regeringen: Sveriges regering.

b) organisationen: Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor,

c) exekutivsekreterare: organisationens exekutivsekreterare och under hans eller hennes frånvaro varje annan tjänsteman som särskilt utsetts att företräda honom eller henne,

d) tjänstemän: personer som har fast anställning vid organisationen för att utföra dess ordinarie arbetsuppgifter,

e) experter: andra personer än organisationens tjänstemän, tillsatta av organisationen för att utföra en eller flera särskilda uppgifter,

f) ersättningar: alla summor avseende anställning vid organisationen, som utbetalas till, tillfaller eller tillkommer en tjänsteman eller expert i vilken form som helst,

g) skatter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster: sådana skatter som betalas i direkt samband med en statlig eller kommunal myndighets tillhandahållande av en särskild tjänst,

h) familjemedlemmar:

i) den berörda personens make eller maka; ii) partner av samma kön, om de två personerna har registrerat sitt förhållande officiellt; iii) en person som kan jämställas med make eller maka, det vill säga en person som kontinuerligt delar hushåll och bor tillsammans med den berörda personen under äktenskapsliknande former, varvid sambons kön saknar betydelse; iv) barn till personen ifråga och till hans eller hennes make eller maka eller till sådan person som avses i ii) och iii) som är under 18 år eller beroende av personen ifråga för sin försörjning.

Artikel II

Organisationens egendom, fonder och tillgångar

1. Organisationen, dess egendom och tillgångar ska åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsliga åtgärder. Egendom och tillgångar som organisationen innehar för att uppfylla sina mål får inte bli föremål för rekvisition, beslagtagande, expropriation eller något annat slags ingripande av en verkställande, administrativ eller rättslig myndighet. Exekutivsekreteraren har rätt att häva denna immunitet i enskilda fall.

2. Organisationen, dess egendom och tillgångar, inkomster och intäkter, ska vara befriade från,

a) alla direkta skatter; organisationen ska dock inte begära befrielse från skatter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster,

b) indirekta skatter på varor som inköpts eller tjänster som utförts för organisationens verksamhet, i enlighet med reglerna för skatteprivilegier för internationella organisationer, fastställda i svensk lagstiftning avseende indirekt beskattning,

c) arbetsgivaravgifter, socialavgifter och löneskatt för organisationens tjänstemän,

d) tull- och importavgifter.

3. Organisationen ska ha rätt att inneha penningmedel och valutor och att ha konton i vilken valuta som helst.

4. Organisationen ska inte vara föremål för några rättsliga bestämmelser om in- och utförselförbud eller in- och utförselrestriktioner med avseende på varor som förs in och ut av organisationen för tjänstebruk. Varor som införs i Sverige får endast avyttras i Sverige på villkor som har godkänts av regeringen.

Artikel III

Lokaler och tjänster

1. Regeringen förbinder sig att biträda organisationen när det gäller att få lämpliga lokaler och att till organisationen årligen återbetala dess kostnader för kontorshyra i den utsträckning som periodvis överenskommes.

2. Organisationens lokaler och exekutivsekreterarens bostad ska, såvitt denne inte är svensk medborgare eller permanent bosatt i Sverige vid utnämningen, vara okränkbara och får inte bli föremål för husrannsakan. Svenska myndigheter ska inte äga tillträde till dessa utan medgivande av exekutivsekreteraren. Sådant med givande ska dock anses vara lämnat i händelse av brand eller annan allvarlig olycka som kräver omedelbar åtgärd.

3. Berörda svenska myndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att trygga säkerhet och skydd för organisationens lokaler och dess personal.

4. Organisationens arkiv, tillsammans med alla slag av dokument, manuskript, datalagrad information, ljudupptagningar, fotografier och filmer som tillhör eller innehas av organisationen, vare sig dessa är i fysisk eller digital eller annan elektronisk form, ska vara okränkbart.

5. Berörda svenska myndigheter ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att organisationen på skäliga villkor har tillgång till de allmännyttiga tjänster som den behöver. I fråga om telefon, radio/telegraf, telex och post ska organisationen åtnjuta samma privilegier som diplomatiska representationer vanligen åtnjuter.

Artikel IV

Viseringar och gränskontroll

Regeringen förbinder sig att i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex för viseringar (viseringskodex) bevilja visering till Sverige utan viseringsavgifter för följande personer för den tid som de har ärenden vid organisationen:

a) Organisationens ordförande,

b) Ledamöter av styrelsen, valberedningen och varje annan kommitté som har inrättats av organisationen,

c) Personer som har utsetts av medlemsstaterna eller medlemsorganisationerna att företräda dem vid tjänsteärenden vid organisationen,

d) Organisationens tjänstemän och deras familjemedlemmar, om de ingår i deras hushåll,

e) Experter som utför uppdrag åt organisationen, och

f) Personer som har inbjudits till organisationen av exekutivsekreteraren.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska gälla oberoende av relationerna mellan de berörda personernas regering och Sveriges regering. De utgör inte hinder för krav på skäliga bevis för att personer som gör anspråk på de nämnda rättigheterna tillhör de angivna kategorierna, eller ett skäligt uppfyllande av internationella karantänsbestämmelser enligt folkhälsoföreskrifter.

3. Exekutivsekreteraren ska så långt som är möjligt före deras ankomst till Sverige underrätta regeringen om namnen på personer inom de kategorier som anges i punkt 1 i denna artikel, för att underlätta för regeringen att uppfylla bestämmelserna i detta avtal.

4. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om införande av en gemenskapskodex för gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) är tillämplig när det gäller passage av de yttre gränserna och villkor för inresa.

Artikel V

Immunitet och privilegier för exekutivsekreteraren, organisationens tjänstemän och experter som anlitas av organisationen

1. Organisationens tjänstemän som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid organisationen ska åtnjuta följande:

a) Immunitet mot rättsliga åtgärder av varje slag i samband med muntliga eller skriftliga uttalanden som de har gjort i egenskap av tjänstemän och åtgärder som de har vidtagit i denna egenskap. Denna immunitet ska fortsätta att gälla när de berörda personerna har lämnat sin tjänst vid organisationen.

b) Rätt att kräva okränkbarhet för alla handlingar, dokument, manuskript, datalagrad information, ljudupptagningar, fotografier och filmer som rör organisationens verksamhet, vare sig dessa är i fysisk eller digital eller annan elektronisk form.

c) Befrielse från skatt och allmänna socialavgifter på lön och ersättning som utbetalas av organisationen.

d) Befrielse för sig själva och de familjemedlemmar som ingår i deras hushåll från bestämmelser om begränsning av invandring och om registrering av utlänningar.

e) Befrielse från nationell tjänsteplikt.

f) Samma privilegier i fråga om valutaväxling som tillerkänns tjänstemän som innehar motsvarande befattningar vid diplomatiska beskickningar. I synnerhet ska organisationens tjänstemän när de avslutar sin anställning i Sverige ha laglig rätt att utan hinder överföra pengar från Sverige i samma valuta och upp till samma belopp som de införde till Sverige, tillsammans med andra penningmedel som de kan styrka att de är lagliga innehavare av.

g) Samma skydd och möjligheter till repatriering för sig själva personligen och för de familjemedlemmar som ingår i deras hushåll som under internationella kriser tillerkänns tjänstemän som innehar motsvarande befattningar vid diplomatiska beskickningar.

h) Rätt att när de tillträder sin tjänst, utan tull och andra införselavgifter, införa möbler och personliga tillhörigheter, inklusive ett motorfordon per tjänsteman och make/maka/partner; införsel kan ske i en eller flera sändningar.

2. Exekutivsekreteraren och organisationens övriga tjänstemän som är svenska medborgare eller som är bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid organisationen ska åtnjuta immunitet och privilegier som anges i punkt 1 a), 1 b), 1 d) och 1 e) i denna artikel. De ska vidare vara befriade från att betala allmänna socialavgifter.

3. Utöver den immunitet och de privilegier som anges i punkt 1 av denna artikel ska organisationens exekutivsekreterare, såvida han eller hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige vid utnämningen, tillsammans med de familjemedlemmar som ingår i hans eller hennes hushåll, åtnjuta den immunitet och de privilegier som vanligen tillerkänns diplomatiska sändebud i motsvarande ställning enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Immuniteten ska dock inte gälla vid civilrättslig talan av tredje man om skadestånd på grund av olyckshändelse förorsakad av motorfordon eller annat transportmedel som tillhör dem eller framförs av dem, eller vid trafikförseelser där ett sådant fordon är inblandat och som förorsakas av dem.

4. Personer som nämns i artikel IV punkt 1 a) och b) och experter som anlitas av organisationen, som varken är svenska medborgare eller bosatta i Sverige ska åtnjuta immunitet och privilegier enligt punkt 1 a) – 1 g) i denna artikel. Personer som nämns i artikel IV punkt 1 a) och 1 b) och experter som anlitas av organisationen och som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige ska åtnjuta immunitet och privilegier enligt punkt 1 a) och 1 b) i denna artikel.

5. Immunitet och privilegier enligt detta avtal medges endast för att organisationens mål och syften ska uppnås effektivt. Organisationens exekutivsekreterare får häva en tjänstemans immunitet om immuniteten enligt hans eller hennes åsikt skulle hindra rättvisans gång och kan hävas utan förfång för organisationens intressen. Styrelsen får häva exekutivsekreterarens immunitet under motsvarande omständigheter.

6. Alla personer som åtnjuter immunitet och privilegier är förpliktade att följa svensk lag om detta inte inverkar på den immunitet och de privilegier som beviljats enligt detta avtal.

7. Regeringen förbinder sig att, utöver och åtskilt från sina övriga bidrag, lämna ett ekonomiskt bidrag till organisationen uppgående till ett belopp lika stort som skatten på ersättningar och arvoden från organisationen som betalas av personal som inte är undantagen skattskyldighet enligt denna artikel och som dragits av och inbetalats till svensk skattemyndighet av organisationen.

8. Vid tillämpning av denna artikel ska en person inte anses bosatt i Sverige om han eller hon omedelbart före anställningen vid organisationen varit anställd av någon annan internationell organisation i Sverige.

9. Vid tillämpning av punkt 1 c) av denna artikel om befrielse från skatt på lön och ersättning från organisationen, ska begreppet ”bosatt i Sverige” innebära skatterättsligt bosatt i Sverige enligt svensk nationell lagstiftning.

Artikel VI

Social trygghet

1. Organisationen ska svara för att dess tjänstemän jämte familjemedlemmar som ingår i deras hushåll omfattas av ett lämpligt socialförsäkringsskydd.

2. En tjänstemans familjemedlemmar ska dock ha rätt till svenska socialförsäkringsförmåner om dessa familjemedlemmar var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid organisationen.

3. Bestämmelserna i denna artikel ska inte gälla för inkomst från förvärvsverksamhet i Sverige vid sidan av organisationen.

Artikel VII

Hälso- och sjukvård

Tjänstemän i organisationen och deras familjemedlemmar som utgör del av deras respektive hushåll och som är folkbokförda i Sverige har tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra bosatta i Sverige. Andra tjänstemän i organisationen ska vara täckta av lämpliga arrangemang gällande hälso- och sjukvård som organisationen svarar för.

Artikel VIII

Tillgång till kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem

Barn till en tjänsteman vid organisationen som är folkbokförd i Sverige, har tillträde till kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem på samma villkor som övriga barn i hemkommunen.

Artikel IX

Tillträde till svensk obligatorisk skola och gymnasieskola

Familjemedlemmar till en tjänsteman vid organisationen som är folkbokförd i Sverige, har tillträde till obligatorisk skola och gymnasieskola enligt svensk lag.

Artikel X

Kommunikationer

1. Organisationens officiella korrespondens ska vara okränkbar.

2. Regeringen ska medge och värna obegränsade kommunikationer, inklusive elektroniska kommunikationer, för organisationen vad gäller dess officiella verksamhet. Organisationen får bruka alla lämpliga kommunikationsmedel, inbegripet kurirer samt kod- och chiffermeddelanden. Organisationen får dock endast med de behöriga myndigheternas medgivande upprätta och använda radiosändare.

3. Förseglade väskor som innehåller handlingar eller föremål för tjänstebruk och som är försedda med yttre kännetecken får inte öppnas eller kvarhållas.

4. Organisationens kurir ska medföra en officiell handling som anger hans eller hennes ställning och antalet kollin som ingår i den förseglade försändelsen. Behöriga myndigheter ska bistå honom eller henne vid fullgörandet av hans eller hennes uppgifter, varvid han eller hon ska åtnjuta okränkbarhet till sin person och inte utsättas för någon form av frihetsberövande eller kvarhållande.

Artikel XI

Allmänna bestämmelser

1. Organisationen ska fastställa kontraktsbestämmelser och erforderliga anställningsföreskrifter för sin personal och anställningskontraktet ska innehålla bestämmelser om ett rättsligt förfarande för att lösa tvister mellan organisationen och dess personal angående deras anställningskontrakt. Organisationen förbinder sig att verkställa varje beslut som fattas i enlighet med ett sådant rättsligt förfarande. Organisationen ska vidare ha rätt att fastställa erforderliga bestämmelser för utförandet av organisationens uppgifter, inbegripet bestämmelser i internationell förvaltningsrätt, och ingen svensk lag ska vara tillämplig med avseende på frågor som avses i sådana bestämmelser.

2. Detta avtal ska tolkas med hänsyn till dess grundläggande syfte att göra det möjligt för organisationen att till fullo och effektivt kunna utföra sina åligganden och uppfylla sina syften.

Artikel XII

Slitande av tvister

Tvister som uppkommer mellan regeringen och organisationen om tolkning eller tillämpning av detta avtal, eller om frågor som rör förbindelserna mellan regeringen och organisationen och som inte kan lösas genom förhandling eller på något annat avtalat sätt, ska hänskjutas till en skiljenämnd med tre skiljemän för slutligt avgörande. En av dessa skiljemän ska utses av regeringen, en ska utses av organisationen och den tredje, som ska vara skiljenämndens ordförande, ska väljas av de två första skiljemännen. Kan de båda förstnämnda inte enas om valet av den tredje skiljemannen inom ett år från deras egen utnämning, ska den tredje skiljemannen på begäran av endera parten utses av ordföranden i Internationella domstolen.

Artikel XIII

Slutbestämmelser

1. Samråd om ändringar i detta avtal ska äga rum på begäran av endera parten. Sådana ändringar ska göras genom ömsesidigt samtycke.

2. Endera parten kan när som helst säga upp detta avtal genom att ge den andra parten tolv månaders varsel. För den händelse organisationen flyttas från svenskt territorium, ska avtalet upphöra att gälla efter den tidrymd som skäligen krävs för sådan omlokalisering och för avyttring av organisationens egendom i Sverige.

3. Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna procedurer. Det träder i kraft vid en avtalad tid efter det att parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden , Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf

Föredragande: statsrådet Carlsson

Regeringen beslutar proposition 2011/12:117 Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (GWPO) m.m.