Prop. 2011/12:42

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Nyamko Sabuni

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att förbättra villkoren för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit föreslås i propositionen att det i studiestödslagen tas in bestämmelser som upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp och studiemedel vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Regeringen bedömer att en studerande som studerar med studiemedel och som är förälder bör ha rätt att behålla sina studiemedel under en viss tid när han eller hon helt avstår från studier i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Studielån som avser sådan tid bör kunna skrivas av helt.

Vidare bedömer regeringen att Centrala studiestödsnämnden bör få meddela närmare föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).

2. Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 10 § och 3 kap. 24 §studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

10 §

Regeringen får föreskriva att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård.

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,

2. för närståendevård, eller

3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

3 kap.

24 §

Regeringen får föreskriva att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård.

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,

2. för närståendevård, eller

3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

3. Ärendet och dess beredning

Efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 har riksdagen beslutat att föräldrar från och med den 1 januari 2011 får utökad rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn under 18 år har avlidit (prop. 2010/11:1, utg.omr. 12, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121). Vid beredningen av regeringens förslag väcktes frågan om motsvarande skydd för studerande föräldrar. Promemorian Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit (U2010/7177/SF) utarbetades inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Utbildningsdepartementet (U2010/7177/SF).

4. Ett effektivt och sammanhållet studiestödssystem med goda studiesociala villkor

Det svenska studiestödssystemet är generöst utformat och ger varje år många studerande ekonomiska förutsättningar att utbilda sig. Studiestöd lämnas främst i form av studiemedel och studiehjälp. Studiemedel är riktat till vuxna studerande och består av ett bidrag och en frivillig lånedel. Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg och lämnas i huvudsak till studerande i gymnasieskolan. Regeringen eftersträvar ett effektivt och sammanhållet studiestödssystem som ska vara enkelt och överblickbart för den enskilde. Vidare anser regeringen att det är viktigt att de studerande har goda studiesociala villkor som så långt som möjligt harmonierar med de sociala trygghetssystemen. För studerande som själva blir sjuka eller som vårdar barn eller närstående finns det därför ett särskilt skydd inom studiestödssystemet, som innebär att den studerande kan behålla sitt studiestöd vid egen sjukdom och vid vård av barn eller närstående. Med anledning av propositionen Rättvist och effektivt – förändringar i studiestödssystemet (prop. 2009/10:141) förstärktes skyddet genom att studerande som vårdar barn eller närstående kan få lånedelen inom studiemedlet avskriven fr.o.m. den trettioförsta vårddagen (bet. 2009/10:UbU18, rskr. 2009/10:290). Regeringen anser nu att ytterligare förbättringar behöver göras. I denna proposition presenteras därför förslag och bedömningar som syftar till ökad ekonomisk trygghet för studerande föräldrar med studiestöd som mister ett barn. Det är rimligt att samhället visar stor förståelse och har regelverk som är anpassade till föräldrar som förlorar ett barn.

5. Förbättrade villkor för studerande som mist ett barn

5.1. Nuvarande villkor för studerande föräldrar

För studerande som vårdar barn eller närstående finns det ett särskilt skydd inom studiestödssystemet. Reglerna harmonierar med de bestämmelser som gäller för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken. Av 3 kap. 24 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och för närståendevård. Regeringen har meddelat sådana föreskrifter i studiestödsförordningen (2000:655). CSN har i enlighet med studiestödsförordningen utfärdat föreskrifter för verkställigheten av dessa bestämmelser i CSN:s föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel.

Av studiestödsförordningen framgår att rätten att behålla studiemedlen vid tillfällig vård av sjukt barn gäller i sammanlagt högst 24 veckor per kalenderår och barn. Utöver möjligheten att behålla studiemedel vid tillfällig vård av barn finns det också möjlighet för den andre föräldern att behålla studiemedel under ledighet i två veckor vid barns födelse. Detta motsvarar de s.k. pappadagarna i föräldraförsäkringen. Båda föräldrarna har också möjlighet att behålla studiemedlen för vård av ett allvarligt sjukt barn under 18 år. Studiemedlen kan i dessa fall behållas utan tidsbegränsning. Tillämpningen är restriktiv och avser situationer där det finns en omedelbar fara för barnets liv. Studerande har också möjlighet att under en viss tid behålla studiemedlen när de på grund av vård av en svårt sjuk närstående inte kan studera. Gemensamt för de som vårdar barn eller närstående är bl.a. att den period som en studerande har vårdat barn eller närstående inte räknas in i den längsta tid som en studerande sammanlagt har rätt till studiemedel och inte heller vid kommande prövningar av studieresultat. En studerande som under viss tid är förhindrad att studera på grund av sjukt barn eller sjuk närstående har rätt att behålla studiemedlen under den tid som vården pågår, och det totala antalet veckor som den studerande har rätt till studiemedel kan förlängas med det antal veckor som vården har pågått. Dessutom kan lånedelen av studiemedlet skrivas av för tiden efter 30 dagars karenstid.

När det gäller en elev som studerar med studiehjälp framgår det av 2 kap. 10 § studiestödslagen (1999:1395) att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och för närståendevård. Enligt 2 kap. 21 § studiestödsförordningen får CSN meddela närmare föreskrifter om rätt till studiehjälp i dessa situationer. CSN har utfärdat sådana föreskrifter i CSN:s föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) om studiehjälp. Av dessa föreskrifter framgår bl.a. att en elev som tillfälligt måste vara hemma och vårda barn har rätt att under vissa förutsättningar behålla studiehjälpen. Bestämmelserna om detta knyter an till de regler som gäller för tillfällig föräldrapenning.

Även för en studerande som själv blir sjuk finns det ett särskilt skydd inom studiestödssystemet. Det innebär bl.a. att den studerande kan behålla studiehjälpen eller studiemedlet under sjukdom trots att han eller hon inte studerar. För en studerande som blir sjuk och som studerar med studiemedel kan lånedelen dessutom skrivas av efter 30 dagars sjukdom.

En studerande förälder saknar däremot med dagens regler en generell rätt att behålla studiehjälpen eller studiemedlen om han eller hon avstår från studier i samband med att ett barn har avlidit. Mot bakgrund av att föräldrar från och med den 1 januari 2011 har fått utökad rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn under 18 år har avlidit (prop. 2010/11:1, utg.omr. 12, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121) anser regeringen att harmonierande bestämmelser bör införas inom studiestödssystemet för studerande föräldrar. Enligt 13 kap.31 e och 31 f §§socialförsäkringsbalken har föräldrar till ett barn som inte har fyllt 18 år rätt till tillfällig föräldrapenning när de avstår från att utföra förvärvsarbete i samband med att barnet avlidit. Tillfällig föräldrapenning lämnas i sådana fall under högst tio dagar per förälder och barn. Vidare lämnas förmånen tidigast från och med dagen efter den då barnet har avlidit och senast för den dag som infaller 30 dagar efter den dag då barnet har avlidit.

5.2. Rätt att behålla studiestödet och få studielån avskrivet för tid i samband med att ett barn har avlidit

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp och studiemedel vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Regeringens bedömning: En studerande som studerar med studiemedel och som är förälder bör ha rätt att behålla studiemedlen under en viss tid när han eller hon helt avstår från studier i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Studielån för nämnda tid bör kunna skrivas av helt. CSN bör få meddela närmare föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Promemorians förslag och bedömning: Överensstämmer i sak med regeringens.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har lämnat synpunkter på promemorians förslag och bedömning, bl.a.

Försäkringskassan och Högskoleverket, tillstyrker dem i sak eller har inga invändningar. CSN ifrågasätter att de närmare bestämmelserna om studiehjälp och studiemedel i dessa situationer ska regleras i CSN:s föreskrifter respektive i studiestödsförordningen. CSN föreslår att samtliga villkor ska bestämmas av regeringen. Vidare anser CSN att det borde finnas en bortre gräns för när en anmälan senast ska lämnas från en studerande om att han eller hon har avstått från studier i samband med att ett barn har avlidit. Saco Studentråd, som tillstyrker promemorians

förslag, påpekar att studerande föräldrar som befinner sig mellan studieperioder inte omfattas av de föreslagna förändringarna. Sveriges förenade studentkårer framför att studerande föräldrar som förlorar ett barn som faller utanför den föreslagna åldersgränsen också bör omfattas av skydd.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Rätt att behålla studiestödet

En av de svåraste situationer som en förälder kan drabbas av är att förlora ett barn. Det är inte rimligt att föräldrar ska känna sig otrygga med stödet från samhället vid ett barns bortgång. En studerande kan med dagens regler visserligen ha rätt till studiestöd under sjukdom eller sjukpenning på grund av den krisreaktion som han eller hon kan drabbas av. Detta är dock inte en generell rätt, även om det finns ett läkarutlåtande som styrker sjukdomen eller sjukdomstillståndet. Regeringen anser därför att det är angeläget att förbättra villkoren för studerande föräldrar inom studiestödssystemet i denna svåra situation. Mot bakgrund av föräldrars utökade rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn under 18 år har avlidit anser regeringen att harmonierande bestämmelser bör införas för studerande föräldrar inom studiestödssystemet. Regeringen föreslår därför att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp och studiemedel vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Studiestödslagen (1999:1395) föreslås ändras i enlighet med detta. Huvudprincipen för studiestödet är att studiestöd lämnas för perioder då studier bedrivs. Regeringen anser därför, trots det som Saco Studentråd har påpekat om studerande föräldrar som befinner sig mellan studieperioder, att även skyddet inom studiestödssystemet ska vara kopplat till perioder av studier.

Vidare bedömer regeringen att studerande som avstår från studier bör ha rätt att behålla studiemedlet under högst två veckor (motsvarande tio dagar med tillfällig föräldrapenning) per förälder och barn i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Med förälder bör likställas personer som enligt 11 kap.4 och 5 §§socialförsäkringsbalken ska likställas med föräldrar i fråga om rätt till tillfällig föräldrapenning. Rätten för en studerande att under två veckor behålla studiemedlen i dessa situationer bör gälla tidigast från och med dagen efter den dag då barnet har avlidit och senast den dag som infaller 30 dagar efter den dag då barnet har avlidit. Studiestödsförordningen (2000:655) bör ändras i enlighet med detta. CSN bör få meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten.

En studerande bör kunna anmäla i efterhand till CSN att han eller hon har avstått från studier i samband med ett barns dödsfall. Frågan om en bortre gräns för en sådan anmälan, som CSN har förespråkat, kommer att övervägas i det fortsatta arbetet.

Rätt att få studielån avskrivet

Regeringen anser det skäligt att en studerande inte ska behöva bekosta sitt uppehälle med studielån under den tid som han eller hon har rätt att behålla sina studiemedel i samband med att ett barn har avlidit. Studiemedlens lånedel ska därför kunna skrivas av helt för sådan tid. Enligt 4 kap. 23 § studiestödslagen (1999:1395) får studielån skrivas av helt eller delvis om lånet har tagits emot enligt bestämmelser som har meddelats i anslutning till 3 kap. 24 § studiestödslagen. Studielån för tid då den studerande är ledig i samband med att ett barn har avlidit kommer att tas emot enligt bestämmelser som meddelats med stöd av sistnämnda paragraf och får alltså skrivas av. Någon ändring av bestämmelsen krävs därför inte. Rätten till avskrivning av studielån i dessa situationer bör inte vara förenad med någon karenstid.

Närmare föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp

För närvarande regleras en stor del av studiehjälpen i CSN:s föreskrifter och inte i lag eller förordning. Regeringen anser, trots det som CSN har anfört om regleringen av bestämmelserna, att CSN tills vidare bör få meddela närmare föreskrifter om studerandes rätt enligt 2 kap. 10 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) till studiehjälp även vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Studiestödsförordningen (2000:655) bör ändras i enlighet med detta.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 aviserat att studiehjälpssystemet i sin helhet behöver ses över. Regeringen anser att det inom ramen för en sådan översyn bör övervägas om regleringen av studiehjälpen i vissa fall bör lyftas från myndighetsföreskrifter till lag eller förordning.

6. Ikraftträdande

Regeringens förslag: Ändringarna i studiestödslagen (1999:1395) ska träda i kraft den 1 juli 2012.

Promemorians förslag: I promemorian föreslås att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2011.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att invända mot promemorians förslag om ikraftträdande.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 15) aviserat förslag om förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit. De föreslagna ändringarna i studiestödslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. De förordningsändringar som föranleds av denna proposition bör träda i kraft samtidigt.

7. Förslagens konsekvenser

7.1. Ekonomiska konsekvenser

I Sverige avlider varje år cirka 500 barn under 18 år. Uppskattningsvis är cirka 25 av dessa barn till föräldrar som studerar med studiemedel och ett fåtal kan antas vara barn till föräldrar som studerar med studiehjälp. Förslagen och bedömningarna i denna proposition innebär att det införs dels en rätt för båda föräldrarna att behålla studiehjälpen eller studiemedlen under viss tid i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, dels en rätt för studerande med studiemedel att få studiemedlens lånedel avskriven för sådan tid. Förslagen antas omfatta cirka 40 studiestödstagare om året. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli mycket begränsade och medför endast marginella kostnader för studiestödet. Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 beräknat att kostnaderna för avskrivning av studiemedlens lånedel kommer att uppgå till cirka 115 000 kronor per år.

7.2. Administrativa konsekvenser

Förslaget om att införa en rätt för en studerande förälder att behålla studiemedlen eller studiehjälpen när ett barn har avlidit bedöms inte få några större konsekvenser för CSN:s administration. En studerande med studiemedel bör dock anmäla till CSN att han eller hon har avstått från studier under en viss period i samband med att barnet har avlidit, vilket kan innebära ett visst merarbete för myndigheten. Ärenden om en studerandes rätt till avskrivning av studielån kommer att kräva viss manuell hantering av CSN. Samtidigt bedöms ärendevolymen vara mycket begränsad och de administrativa kostnaderna bedöms därför rymmas inom myndighetens befintliga anslag.

7.3. Konsekvenser för den enskilde

Förslagen och bedömningarna i denna proposition innebär att villkoren inom studiestödssystemet förbättras för studerande föräldrar. För den enskilde medför detta en ökad ekonomisk trygghet i en svår livssituation.

8. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

2 kap.

10 §

I andra stycket har ett tillägg gjorts om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Vidare har paragrafen utformats så att den upplyser om vilka föreskrifter regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.2.

3 kap.

24 §

I andra stycket har ett tillägg gjorts om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Vidare har paragrafen utformats så att den upplyser om vilka föreskrifter regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.2.

Sammanfattning av promemorian Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit (U2010/7177/SF)

Promemorian har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och innehåller förslag och bedömningar om förbättrade villkor inom studiestödssystemet för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit. I promemorian lämnas förslag om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp eller studiemedel vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Förslaget innebär ändringar i studiestödslagen (1999:1395). I promemorian görs vidare bedömningen att en studerande förälder bör ha rätt att behålla sina studiemedel eller sitt studiebidrag inom studiehjälpen under en viss tid om han eller hon avstår från studier i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Studielån under sådan tid bör kunna skrivas av helt.

Lagförslag i promemorian Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit (U2010/7177/SF)

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

10 §

Regeringen får föreskriva att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård.

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård eller ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

3 kap.

24 §

Regeringen får föreskriva att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård.

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård eller ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över promemorian Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit (U2010/7177/SF)

Efter remiss har yttrande över promemorian avgetts av Försäkringskassan, Myndigheten för yrkeshögskolan, Folkbildningsrådet, Högskoleverket, Centrala studiestödsnämnden, Saco Studentråd och Sveriges förenade studentkårer.

Följande instanser har inga synpunkter eller har angett att de avstår från att lämna synpunkter: Skatteverket, Statskontoret, Statens skolverk, Överklagandenämnden för studiestöd, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Spontant remissvar har inkommit från Sveriges läkarförbund.

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 december 2011

Närvarande: statsrådet Björklund, ordförande, och statsråden Ask, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Ullenhag, Hatt, Lööf

Föredragande: statsrådet Sabuni

Regeringen beslutar proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande föräldrar