Prop. 2011/12:43

Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen föreslås godkänna protokollet om ändring av avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. I propositionen föreslår regeringen dessutom att man slopar bestämmelsen om att vägavgift endast återbetalas med ett belopp motsvarande återstående hela månader av den tidsperiod för vilken avgiften har betalats. I stället föreslås att vägavgiften återbetalas med ett belopp motsvarande avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats. Nuvarande begränsning att endast årliga avgifter kan återbetalas föreslås också bli slopad. Ändringarna föreslås träda ikraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner protokollet om ändring av avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar (avsnitt 5),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs, att 17, 17 a, 19, 21 och 22 §§ lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §1

Vägavgift ska betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har betalats, eller

2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från det att avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från den dag registreringsbesiktning skedde.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

1 Senaste lydelse 2008:478.

17 a §2

Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat belopp, får avgiften sättas ned.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra och tredje styckena.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra–fjärde styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket.

19 §3

Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Belopp under 50 kronor ska inte återbetalas.

21 §4

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom det i Bryssel den 22 mars 2000 underskrivna protokollet för att tillämpa

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000 och 21 oktober 2010 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

2 Senaste lydelse 2008:478. 3 Senaste lydelse 2008:478. 4 Senaste lydelse 2008:478.

22 §5

Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige och avser en avgiftsperiod på ett år. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från det att ansökan kom in.

Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 2008:478.

3. Ärendet och dess beredning

Regeringen undertecknade den 18 juni 2008 ett protokoll om ändring i det avtal som reglerar det mellanstatliga samarbetet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. Ändringarna innebar bl.a. möjlighet till förändringar avseende återbetalning och höjda avgifter. Det ändrade avtalet ratificerades inte. Regeringen undertecknade den 21 oktober 2010 på nytt ett ändringsprotokoll som inte innehöll bestämmelser om höjda avgifter, men där bl.a. möjligheten att ändra återbetalningsregler kvarstod. Ett förslag om ändrade återbetalningsregler har lämnats i en promemoria från Finansdepartementet den 26 juni 2008 (Fi2008/4185), som dock inte föranledde lagstiftningsåtgärder med anledning av att det första protokollet om ändring inte ratificerades. I samband med det nya ändringsprotokollet har en ny promemoria om återbetalning av vägavgift tagits fram, Promemoria om utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift (Fi2011/3613). Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 20 oktober 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen i bilaga 4. Lagrådet lämnade synpunkter på den lagtekniska utformningen av de föreslagna schabloniserade återbetalningsreglerna. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Regeringens lagförslag har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter, se vidare i avsnitt 5.

4. Bakgrund

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar (Eurovinjettsamarbetet). I vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. I Tyskland tas dock inte längre ut någon vägavgift.

Den närmare utformningen av den gemensamma vägavgiften regleras i det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna samarbetsavtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar (avtalet). Avtalet är publicerat i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1997:50).

I Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användning av vissa infrastrukturer6 (eurovinjettdirektivet) finns bestämmelser om utformningen av vägavgiften.

I Sverige regleras vägavgiften i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Vägavgift tas ut för motorfordon och

6 EGT L 187, 20.7.1999, s. 42 (Celex 31999L0062).

motorfordonskombinationer med en totalvikt på minst 12 000 kilogram som är avsedda uteslutande för godstransport på väg.

5. Återbetalning av vägavgift

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om ändring av avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar.

Vägavgiften återbetalas med ett belopp motsvarande avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats. Återbetalning kan ske för avgift som betalats för år, månad vecka eller dag.

Promemorians förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Skatteverket, Trafikverket, Transportstyrelsen,

Konkurrensverket, Motorbranschens Riksförbund och Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget eller lämnar det utan invändningar.

Transportstyrelsen har ifrågasatt det föreslagna lägsta beloppet för när återbetalning kan ske och menar att beloppsgränsen bör vara densamma som vid återbetalning av fordonsskatt. Transportstyrelsen anför också att det i förslaget saknas en beloppsgräns för återbetalning av vägavgift för utländska fordon.

Skälen för regeringens förslag: Den ändring av avtalet som länderna i vägavgiftssamarbetet kommit överens om i ändringsprotokollet, se bilaga 3, innebär bl.a. att möjligheterna till återbetalning av vägavgift utvidgas. Det justerade avtalet innebär vidare vissa förtydliganden av det administrativa samarbetet samt ändrade hänvisningar och justerade definitioner för att överensstämma med beslutade ändringar i eurovinjettdirektivet. Justeringarna är mestadels rent redaktionella. Det justerade avtalet hänvisar dock till en ny definition av det vägnät för vilket vägavgift ska tas ut. Vägavgift måste tas ut på det transeuropeiska vägnätet vilket redan är fallet för den svenska vägavgiften. Dessutom inkorporerar protokollet de förändringar av fördelningen av vägavgiftsintäkterna som tidigare överenskommits mellan samarbetsländernas regeringar genom utväxlande av noter, dvs. genom skriftliga meddelanden. Protokollet införlivar också de förändringarna som överenskommits genom notväxling för att anpassa administrationen av det gemensamma systemet till ett papperslöst vinjettsystem.

I 17 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon har en möjlighet till återbetalning av vägavgift införts för fordonsägare som inte avser att bruka sitt fordon under tid för vilken vägavgift har betalats eller för det fall ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader av den tidsperiod för vilka avgift har betalats, räknat från det att avgiftsplikten upphörde eller från den dag registreringsbesiktning skedde. Bestämmelserna om att det vid återbetalning av vägavgift endast betalas tillbaka ett belopp motsvarande den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, ska även gälla vid nedsättning enligt 17 a § samma lag. I 21 § samma lag regleras

återbetalning för fordon som inte är registrerade i det svenska vägtrafikregistret. Även i dessa fall återbetalas vägavgiften med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader.

Det har vid olika tillfällen framförts kritik mot att en återbetalning begränsad till hela återstående månader missgynnar dem som betalar vägavgift för en period om ett år. Som skäl anges främst att det innebär att avgift betalas för tid då fordonet inte får användas. Sveriges Åkerinäring (numera Sveriges Åkeriföretag) och Riksskatteverket (numera Skatteverket) har föreslagit ändringar av reglerna avseende återbetalning av vägavgift (Fi2002/3208 och Fi2003/3005). De menar bl.a. att bestämmelsen om att vägavgift endast återbetalas med belopp motsvarande återstående hela månader av den tidsperiod för vilken avgiften har betalats, ska slopas.

Begränsningen till hela återstående månader har sin grund i det avtal mellan samarbetsländerna som ingåtts när samarbetet inleddes. I avtalets artikel 10.2 anges att återbetalning endast får omfatta återstående hela månader. Samarbetskommittén för vägavgiften har föreslagit en ändring i avtalet som innebär att återbetalning inte måste begränsas till hela återstående månader. Ändringen i avtalet gör det möjligt att i stället införa återbetalning för återstående dagar. Protokollet om ändring av samarbetsavtalet har undertecknats den 21 oktober 2010. Ändrade återbetalningsregler kräver därutöver att riksdagen godkänner protokollet om ändring av avtalet.

Mot bakgrund av ändringarna i avtalet och för att undvika ett avgiftsuttag för tid som fordonet inte får användas, föreslår regeringen att den del av avgiften som kan återbetalas utvidgas till att omfatta belopp motsvarande avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats. Ett sådant förslag har lämnats i en promemoria från Finansdepartementet den 26 juni 2008 (Fi2008/4185). Eftersom avtalet undertecknats först i oktober 2010 har det inte tidigare varit möjligt att gå vidare med ändrade regler för återbetalning i detta avseende.

En utvidgning av möjligheten till återbetalning till att omfatta återstående dagar bör även gälla de utländska lastbilar som betalat vägavgiften i Sverige. Skälet är främst att om det inte är möjligt med återbetalning kan detta ses som diskriminering av transporter med utländska lastbilar. Eftersom lastbilar registrerade i andra länder kan betala avgift där det ingår avgiftsperioder som är kortare än ett år föreslås att möjligheten till återbetalning utvidgas till att också omfatta avgifter som betalats för månad, vecka eller dag. Av administrativa skäl bör återbetalningsbeloppet beräknas schabloniserat till 1/360 av årsavgiften multiplicerat med antal återstående dagar. Eftersom en administrativ avgift tas ut kommer enskilda dag- och veckoavgifter normalt inte att återbetalas. Längre avgiftsperioder där det ingår dag- och veckoavgifter kommer dock kunna återbetalas. Som Transportstyrelsen anfört saknas det skäl att ha en annan beloppsgräns för återbetalning av vägavgift än den som gäller enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Beträffande utländska lastbilar inkommer endast ett fåtal ansökningar om återbetalning per år. En beloppsgräns av administrativa skäl gör sig inte gällande för dessa fåtal fall. Någon beloppsgräns för återbetalning bör därför inte införas för dessa fordon.

Det är liksom tidigare endast vägavgift som betalats i Sverige som kan återbetalas med stöd av den svenska lagstiftningen.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 2011/12:43: Avsnitt 1

6. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Ändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte yttrat sig i denna del. Skälen för regeringens förslag: Eftersom ändrade återbetalningsregler för närvarande är i strid med samarbetsavtalet, förutsätter de föreslagna ändringarna att justeringar i samarbetsavtalet bekräftas av samarbetsländernas beslutande organ. Det undertecknade ändringsprotokollet är ännu inte ratificerat av samtliga samarbetsländer.

Med hänsyn till att det krävs en vaksamhet mot fördröjningar i samarbetsländerna i samband med ratificeringen av det undertecknade protokollet om ändring i samarbetsavtalet, finns det ett behov av att kunna anpassa tidpunkten för när de nya reglerna ska börja tillämpas. Det föreslås därför att regeringen bestämmer tidpunkt för när ändringarna ska träda i kraft.

Det kan förekomma att fordon ställs av med retroaktiv verkan. Äldre föreskrifter bör bl.a. därför fortfarande gälla i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7. Offentligfinansiella och andra effekter

För vägavgiftspliktiga lastbilar registrerade i Sverige blir återbetalning aktuell när fordonet ställs av. Cirka 55 000 svenskregistrerade tunga fordon är för närvarande vägavgiftspliktiga. Enligt uppgifter från Transportstyrelsen beräknas ca 14 000 avställningar ske per år. För svenskregistrerade fordon är den årliga genomsnittliga inbetalda vägavgiften ca 10 000 kronor per år, vilket innebär ca 28 kronor per dag. Den genomsnittliga ytterligare återbetalningstiden bedöms bli 15 dagar. Vägavgifter för lastbilar förutsätts ge effekter för åkeriföretagens vinster, vilket påverkar intäkterna från skatt på företagsvinster (skattesatsen är 26,3 %). Med dessa utgångspunkter beräknas den offentligfinansiella nettoeffekten till ca 4,3 miljoner kronor per år (28 kr x 15 x 14 000 x (1-0,263) ≈ 4 300 000 kronor per år). När det gäller utländska fordon är det endast ett fåtal som betalar vägavgift för ett helt år och en återbetalning per dag bedöms i praktiken inte bli aktuell för vägavgift som betalats för vecka och månad. Transportstyrelsen beräknar att engångskostnaden för systemändringar med anledning av förslaget uppgår till ca 100 000 kronor. Ökade kostnader med anledning av förslaget för övriga myndigheter bedöms försumbara. De föreslagna ändringarna bedöms således enbart medföra marginella offentligfinansiella effekter.

Merkostnader till följd av denna proposition ska finansieras inom berörda myndigheters befintliga anslag.

8. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

17 §

Syftet med ändringarna i andra och tredje styckena är att avgift inte ska tas ut för tid som fordonet inte får användas enligt denna lag.

Fjärde stycket är nytt. Bestämmelsen att en dag, vid beräkning av det belopp som återbetalas, ska utgöra 1/360 av vägavgiften för ett helt år motsvarar det som gäller enligt 2 kap. 13 § tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227). Den språkliga utformningen skiljer sig från den i nämnd lag, men någon saklig skillnad är inte avsedd.

Lagrådets synpunkter att det tydligare bör framgå att återbetalningen ska ske enligt en särskild beräkningsregel har beaktats.

17 a §

Ändringen i andra stycket föranleds av det nya fjärde stycket i 17 §.

19 §

Andra stycket är nytt. Vägavgift ska återbetalas för antal återstående dagar i en avgiftsperiod och en administrativ avgift ska dras från återbetalningsbeloppet. Ringa belopp bör av administrativa skäl inte återbetalas. Ett lägsta belopp för när återbetalning är möjlig har därför angetts i paragrafen. Beloppet motsvarar det som gäller enligt 8 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

21 §

Avtalet som ligger till grund för uttag av vägavgift avseende utländska fordon har senast ändrats genom det i Bryssel den 21 oktober 2010 undertecknade ändringsprotokollet.

22 §

Som tidigare kan återbetalning ske av vägavgifter som betalats för en period om ett år. Bestämmelsen i första stycket medger dock också återbetalning för avgiftsperioder som belöper på månad, vecka eller dag. Återbetalningen sker baserat på antal återstående dagar i en avgiftsperiod, och inte som tidigare med belopp motsvarande återstående hela månader.

Andra stycket är nytt. Bestämmelsen att en dag, vid beräkning av det belopp som återbetalas, ska utgöra 1/360 av vägavgiften för ett helt år, motsvarar det som gäller enligt 2 kap. 13 § tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227). Den språkliga utformningen skiljer sig från den i nämnd lag, men någon saklig skillnad är inte avsedd. Denna formel gäller oavsett om den avgift som ska återbetalas avser period om år, månad, vecka eller dag.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

De justeringar som föreslagits i regelverket med anledning av ändringar i samarbetsavtalet kan inte träda i kraft förrän samtliga avtalsparter ratificerat ändringsprotokollet. Det är inte möjligt att ange när ratificering kan ske. Tidpunkten för ikraftträdandet bestäms därför av regeringen. Det kan förekomma att fordon ställs av med retroaktiv verkan. Äldre föreskrifter bör bland annat därför fortfarande gälla i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Promemorians lagförslag

Härigenom föreskrivs, att 17, 19 och 2122 §§ lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §1

Vägavgift ska betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har betalats, eller

2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från det att avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från den dag registreringsbesiktning skedde.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde.

För en dag utgör vägavgiften 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

1 Senaste lydelse 2008:478.

19 §2

Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Belopp under 25 kronor ska inte återbetalas.

21 §3

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom det i Bryssel den 22 mars 2000 underskrivna protokollet för att tillämpa

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000 och 21 oktober 2010 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

2 Senaste lydelse 2008:478. 3 Senaste lydelse 2008:478.

Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in. 22 §4

Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige och avser en avgiftsperiod på ett år. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från det att ansökan kom in.

För en dag utgör vägavgiften 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2008:478.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över promemorian om utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift inkommit från Skatteverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Motorbranschens Riksförbund och Svenskt Näringsliv.

BIL Sweden, Biltrafikens Arbetsgivarförbund, Svensk Handel, Svenska Transportarbetarförbundet, Sveriges Transportindustriförbund och Sveriges Åkeriföretag har beretts tillfälle att yttra sig, men har inte hörts av.

Protokoll om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar för att

1. tillämpa Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006 om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

och

2. nå en överenskommelse mellan regeringarna i Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Konungariket Sverige om införandet av ett papperslöst vinjettsystem för deras gemensamma vägavgiftssystem.

Regeringarna i Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Konungariket Sverige,

som är parter i avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar, ändrat genom protokollet av den 18 september 1997 om Konungariket Sveriges anslutning till det avtalet och protokollet av den 22 mars 2000 som ingåtts för att tillämpas tillsammans med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, nedan kallat avtalet,

som beaktar antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006 om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, nedan kallat direktivet,

som beaktar de meddelanden om ratificering som regeringarna i Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Sverige på diplomatisk väg har lämnat till Europeiska kommissionen den 10 mars 2004, 25 augusti 2003, 14 november 2003, 28 april 2003 och 12 november 2003 om fördelningen av vägavgiftsintäkterna i enlighet med detta avtal,

som beaktar avtalet mellan regeringarna i Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Sverige av den 31 oktober 2007 om att anpassa administreringen av sitt gemensamma system för avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer till ett papperslöst vinjettsystem,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Ingressen till avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Den första hänvisningen ska kompletteras med följande: ”senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006,”.

Artikel 2

Artikel 2 i samma avtal ska ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Definitionerna i artikel 2 a, c, e och f i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006, är tillämpliga på detta avtal.”

2. Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. I detta avtal avses i övrigt med

de avtalsslutande parternas territorium: Konungariket Belgiens,

Konungariket Danmarks, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas och Konungariket Sveriges respektive europeiska territorier, fordon: motorfordon eller ledad fordonskombination som är avsedda eller används uteslutande för godstransporter på väg och med en högsta tillåten bruttovikt av mer än 12 ton, i enlighet med artikel 2 d och artikel 7.2 a i direktiv 1999/62/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006.”

Artikel 3

Artikel 3 i samma avtal ska ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. De avtalsslutande parterna ska i enlighet med bestämmelserna i detta avtal ta ut en gemensam vägavgift från och med den 1 januari 1995 för fordon som omfattas av artikel 2 d i direktivet men med en tillåten bruttovikt av minst 12 ton, i enlighet med artikel 7.2 a i samma direktiv, för användning av det transeuropeiska vägnätet.”

2. I punkt 2 ska orden ”artikel 7.2 b i” ersättas med följande: ”artikel 7.1”.

3. Punkt 3 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Punkt 5 i artikel 8 i samma avtal ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Artikel 9 i samma avtal ska ersättas med följande:

”Artikel 9 Betalning av vägavgiften

1. För att kunna driva ett komplett avgiftssystem för tunga godsfordon som använder vissa vägar kommer det att inrättas ett elektroniskt system med en central databas. De avtalsslutande parterna ska se till att relevanta uppgifter förs in i den centrala databasen när betalningarna för vägavgiften tas emot.

2. Den centrala databasen ska innehålla följande uppgifter om varje betalning av vägavgiften:

1) Ort, dag och tid för bokningen. 2) Giltighetstid. 3) Fordonets antal axlar och Euroklass. 4) Vägavgiftsbelopp i euro eller i danska eller svenska kronor. 5) Fordonets registreringsnummer och nationalitet.

Samtidigt som vägavgiften betalas ska betalningen bekräftas av systemet.”

Artikel 6

Artikel 10 i samma avtal ska ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 ska ersättas med följande:

”De avtalsslutande parterna ska betala tillbaka vägavgiften om en ansökan om återbetalning lämnas in före utgången av den period för vilken betalningen har gjorts.”

2. Punkt 2 första meningen ska upphöra att gälla.

Artikel 7

Artikel 12 i avtalet ska ersättas med följande:

”De avtalsslutande parterna ska se till att överträdelser av skyldigheten att betala vägavgift beivras.”

Artikel 8

Artikel 13.3 tredje stycket i samma avtal ska ersättas med följande:

”De fastställda vägavgiftsintäkterna ska fördelas på följande sätt mellan de avtalsslutande parterna:

- Konungariket Belgien erhåller 39,92 % av intäkterna. - Konungariket Danmark erhåller 12,29 % av intäkterna. - Storhertigdömet Luxemburg erhåller 3,14 % av intäkterna. - Konungariket Nederländerna erhåller 27,63 % av intäkterna. - Konungariket Sverige erhåller 17,02 % av intäkterna.”

Artikel 9

Eftersom Förbundsrepubliken Tyskland i enlighet med artikel 17 i avtalet avstår från att ta ut gemensam vägavgift kommer den tyska förbundsregeringen inte att underteckna några avtal om avgifter.

Artikel 10

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det senaste av de datum då de respektive regeringarna på diplomatisk väg skriftligen har meddelat Europeiska kommissionen att deras nationella konstitutionella krav för protokollets ikraftträdande har uppfyllts. Depositarien ska informera de avtalsslutande parterna om de meddelanden som avses i första stycket och om dagen då detta protokoll träder i kraft.

Upprättat i Bryssel den 21 oktober 2010 på danska, tyska, franska, nederländska och svenska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, i en originalversion som ska deponeras i arkivet hos Europeiska gemenskapernas kommission. Kommissionen ska överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de avtalsslutande parterna.

För Konungariket Belgiens regering

För Konungariket Danmarks regering

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

För Konungariket Nederländernas regering

För Konungariket Sveriges regering

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs, att 17, 17 a, 19, 21 och 22 §§ lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §1

Vägavgift ska betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har betalats, eller

2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från det att avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från den dag registreringsbesiktning skedde.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde.

För en dag utgör vägavgiften 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

1 Senaste lydelse 2008:478.

17 a §2

Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat belopp, får avgiften sättas ned.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra och tredje styckena.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra-fjärde styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket.

19 §3

Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Belopp under 50 kronor ska inte återbetalas.

21 §4

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom det i Bryssel den 22 mars 2000 underskrivna protokollet för att tillämpa

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000 och 21 oktober 2010 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

2 Senaste lydelse 2008:478. 3 Senaste lydelse 2008:478. 4 Senaste lydelse 2008:478.

ilaga 4

B Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in. 22 §5

Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige och avser en avgiftsperiod på ett år. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från det att ansökan kom in.

För en dag utgör vägavgiften 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet

5 Senaste lydelse 2008:478.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-10-26

Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart

Hamberg och Per Virdesten

Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift

Enligt en lagrådsremiss den 20 oktober 2011 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Marc Gren.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

17 §

Paragrafen handlar om återbetalning av vägavgift som erlagts för svenska fordon. Den föreslagna ändringen innebär att återbetalning ska ske inte i förhållande till återstående månader utan i förhållande till återstående dagar för vilka avgift erlagts. Dessutom görs den ändringen att återbetalningen inte som enligt nuvarande reglering ställs i direkt relation till den del av den erlagda avgiften som belöper på den återstående tiden. I stället införs en särskild beräkningsregel enligt vilken återbetalning ska ske med ett visst belopp (1/360 av vägavgiften för ett helt år) per återstående dag. Detta bör, även om den praktiska betydelsen av detta är synnerligen begränsad när det gäller 17 §, framgå tydligare av lagtexten. Andra till fjärde stycket skulle förslagsvis kunna ges följande lydelse:

I fall som … . Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. … euro.

I fall som … . Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

22 §

Av samma skäl som angetts under 17 § bör motsvarande justering av förslaget göras här. I detta fall är också en justering av större praktisk betydelse eftersom regleringen i detta fall, när återbetalningen avser kortare avgiftsperioder än ett år, är avsedd att medföra att det återbetalade beloppet kan bli väsentligt lägre än vad som motsvarar den del av den erlagda avgiften som belöper på den återstående tiden.

Paragrafens första och andra stycke skulle förslagsvis kunna ges följande lydelse:

Beskattningsmyndigheten … . Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

I punkten 1 föreslås att lagen ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer och i punkten 2 att äldre föreskrifter ska gälla fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Det framgår inte av lagrådsremissen vilka förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet som regleringen i punkten 2 tar sikte på och där äldre föreskrifter ska gälla. Detta bör, om bestämmelsen ska behållas, utvecklas i propositionen.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 december 2011

Närvarande: statsråden Björklund, ordförande, Ask, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Ullenhag, Hatt, Lööf

Föredragande: statsrådet Norman

Regeringen beslutar proposition Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift.