Prop. 2012/13:117

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Prop. 2012/13:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Ulf Kristersson (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 26 november 2012 mellan Sverige och Indien. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att konventionen införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Konventionen innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2012/13:117

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner konventionen om social trygghet av den 26 november 2012 mellan Sverige och Indien,

2. antar regeringens förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien.

Prop. 2012/13:117

2. Förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien som undertecknades i New Delhi den 26 november 2012 ska gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

KONVENTION OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN INDIEN

fdaxMe vkWQ LohMu vkSj Hkkjr x.kjkT; ds chp lkekftd lqj{kk djkj

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF INDIA

Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering, nedan kallade de avtalsslutande staterna, som önskar reglera de båda staternas förhållanden på den sociala trygghetens område, har kommit överens om följande:

fdaxMe vkWaQ LohMu dh ljdkj vkSj Hkkjr x.kjkT; dh ljdkj] ftUgas blds vkxs ^^lafonkdkjh jkT;** ds #i esa dgk x;k gS] lkekftd lqj{kk ds {ks= esa nksuksa ns”kksa ds chp vkilh laca/kksa dks O;ofLFkr djus ds bPNqd] fuEufyf[kr ij lger gq, gSa %

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of India, hereinafter referred to as the Contracting States, wishing to arrange the mutual relations between the two States in the field of social security, have agreed as follows:

AVDELNING I

Hkkx&

I

PART I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

lkekU; izko/kku

GENERAL PROVISIONS

Artikel 1

vuqPNsn&1

Article 1

Definitioner

ifjHkk’kk,a

Definitions

1. Vid tillämpningen av denna konvention gäller följande definitioner:

a) ”lagstiftning”: de lagar och andra bestämmelser som anges i artikel 2,

1- bl djkj ds dk;kZUo;u ds fy, %

¼d½ ^^fo/kku** dk vk”k; % vuqPNsn 2 esa fofufnZ’V dkuwuksa vkSj fofu;eksa ls gS (

1. For the implementation of this Agreement:

a) the term “legislation” means: the laws and regulations specified in Article 2;

Prop. 2012/13:117 Bilaga

b) ”behörig myndighet”: med avseende på Indien, Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA) [ministeriet för Indiens internationella relationer], och med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

¼[k½ ^^l{ke izkf/kdj.k** dk vk”k;% LohMu ds lEcU/k esa % ljdkj vFkok ljdkj }kjk ukekafdr izkf/kdj.k ls gSaA Hkkjr ds lEcU/k esa % izoklh Hkkjrh; dk;Z ea=ky;] vkSj (

b) the term “competent authority” means: as regards India: the Ministry of Overseas Indian Affairs, and as regards Sweden: the Government or the authority nominated by the Government;

c) ”behörig institution”: med avseende på Indien, Employees’ Provident Fund Organization [Arbetstagarnas pensionsfond], och med avseende på Sverige, den institution som ansvarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen,

¼x½ ^^l{ke vfHkdj.k** dk vk”k;% LohMu ds lEcU/k esa % vuqPNsn 2 esa fofufnZ’V fo/kku ds dk;kZUo;u ds fy, mÙkjnk;h vfHkdj.k ls gSaA Hkkjr ds lEcU/k esa % deZpkjh Hkfo’; fuf/k laxBu] vkSj (

c) the term “competent institution” means: as regards India: the Employees’ Provident Fund Organization, and as regards Sweden: the institution responsible for the implementation of the legislation specified in Article 2;

d) ”försäkringsperiod”: varje avgiftsperiod, försäkringsperiod eller bosättningsperiod som tillämpas för att förvärva rätt till en förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning,

¼?k½ ^^chek vof/k** dk vk”k; % fdlh lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds vUrxZr ykHk dk vf/kdkj izkIr djus ds fy, iz;ksx fd;s x;s va”knku dh dksbZ vof/k] chek vFkok vkokl ls gS (

d) the term “insurance period” means: any period of contributions, insurance or residence used to acquire the right to a benefit under the legislation of a Contracting State;

e) ”förmån”: varje förmån som anges i den lagstiftning som avses i artikel 2.

¼³½ ^^ykHk** dk vk”k; % vuqPNsn 2 esa lnafHkZr fo/kku esa fofufnZ’V fdlh Hkh ykHk ls gSA

e) the term “benefit” means: any of the benefits specified in the legislation referred to in Article 2.

2. Varje ord och uttryck som inte definieras i punkt 1 i denna artikel ska ges

2- bl vuqPNsn ds iSjkxzkQ 1 esa ifjHkkf’kr u dh xbZ fdlh

2. Any term not defined in paragraph 1 of this Article shall have the meaning

Prop. 2012/13:117 Bilaga

den innebörd som de har i den tillämpliga lagstiftningen.

vU; vfHkO;fä dk vFkZ] ykxw gksus okys fo/kku esa bls iznku fd, tkus okyk gh gksxkA

assigned to it in the applicable legislation.

Artikel 2

vuqPNsn&2

Article 2

Lagstiftning på vilken konventionen ska tillämpas

HkkSfrd dk;Z{ks=

Material Scope

1. Denna konvention gäller:

1- ;g djkj ykxw gksxk%

1. This Agreement shall apply:

a) i fråga om Indien, all lagstiftning om

i. ålderspension och efterlevandepension för arbetstagare, och

ii. varaktig fullständig invalidpension för arbetstagare,

¼d½ Hkkjr ds lEcU/k esa] ¼i½ fu;ksftr O;fä;ksa ds fy, o`)koLFkk vkSj mÙkjthoh isa”ku ( ¼ii½ fu;ksftr O;fä;ksa ds fy, LFkk;h iw.kZ fodykaxrk isa”ku] lEcfU/kr lHkh fo/kkuksa ds fy,A

a) as regards India, to all legislation concerning:

i. old-age and survivors' pension for employed persons; and

ii. the permanent total disablement pension for employed persons;

b) i fråga om Sverige, all lagstiftning om

i. sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii. inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, samt

iii. efterlevandepension och efterlevandestöd.

¼[k½ LohMu ds lEcU/k esa] ¼i½ vLoLFkrk {kfriwfrZ vkSj lfØ;rk {kfriwfrZ ( ¼ii½ vk; vk/kkfjr o`}koLFkk isa”ku vkSj xkjaVh isa”ku ( vkSj ¼iii½ mÙkjthoh isa”ku vkSj mÙkjthfor cPpksa ds HkÙks] ls lEcfU/kr lHkh fo/kkuksa ds fy,A

b) as regards Sweden, to all legislation concerning:

i. sickness compensation and activity compensation;

ii. income-based old-age pensions and guarantee pensions; and

iii. survivors’ pension and surviving children’s allowance.

2. Denna konvention ska också gälla all lagstiftning som syftar till att ändra eller utvidga den lagstiftning som anges i punkt 1 i denna artikel.

2- ;g djkj ml fo/kku ij Hkh ykxw gksxk] tks bl vuqPNsn ds iSjkxzkQ&1 esa fofufnZ’V fo/kku dks la”kksf/kr djrk gks ;k foLrkfjr djrk gksA

2. This Agreement shall also apply to all legislation which will amend or extend the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

3. Denna konvention ska vidare gälla all lagstiftning som utvidgar de befintliga systemen till att omfatta nya grupper av förmånstagare, såvida inte den avtalsslutande stat som har ändrat sin lagstiftning i detta avseende har framfört invändningar mot att inbegripa sådana nya grupper av förmånstagare till den andra staten senast sex månader efter att nämnda lagstiftning offentliggjorts.

3- ;g ml fdlh Hkh fo/kku ij ykxw gksxk tks ekStwnk ;kstukvksa dks ykHkkfFkZ;ksa dh ubZ Jsf.k;ksa dks foLrkfjr djsxh] tc rd fd] lafonkdkjh jkT;] ftlus vius fo/kku esa la”kks/ku fd;k gS] bl laca/k esa] mDr fo/kku ds vkf/kdkfjd izdk”ku ds N% eghuksa ds Hkhrj] ykHkkfFkZ;ksa dh ,slh ubZ Jsf.k;ksa dks lfEefyr djus ds fy, viuh vkifŸk;ksa dks nwljs lafonkdkjh jkT; dks vf/klwfpr ugha djrkA

3. It shall apply to any legislation which will extend the existing schemes to new categories of beneficiaries, unless, in this respect, the Contracting State which has amended its legislation notifies the other Contracting State within six months of the official publication of the said legislation of its objections to the inclusion of such new categories of beneficiaries.

4. Denna konvention ska inte gälla lagstiftning som syftar till att inrätta en ny socialförsäkringsgren, såvida inte de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter enas om denna tillämpning.

4- ;g djkj ml fo/kku ij ykxw ugha gksxk tks ,d ubZ lkekftd lqj{kk “kk[kk LFkkfir djrk gks] tc rd fd lafonkdkjh jkT; dk l{ke izkf/kdj.k bl vkosnu ij lger ugha gksrkA

4. This Agreement shall not apply to legislation that establish a new social security branch, unless the competent authorities of the Contracting States agree on this application.

Artikel 3

vuqPNsn&3

Article 3

Personer som omfattas av konventionen

O;fäxr dk;Z{ks=

Personal Scope

Om inget annat anges, ska denna konvention gälla varje person som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna och andra personer som härleder rättigheter från en sådan person.

tc rd fd bl djkj esa vU;Fkk fo”ks’k :i ls mYys[k u gks] ;g djkj mu lHkh O;fä;ksa vkSj vU; O;fä;ksa] tgka rd fd os ,sls O;fä;ksa ls vf/kdkj izkIr djrs gksa] ij ykxw gksxk tks nksuksa lafonkdkjh jkT;ksa esa ls fdlh ,d ds fo/kku ds v/khu gksa vFkok jgs gksaA

Unless otherwise specified, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation of either of the Contracting States, and other persons who derive rights from such person.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

Artikel 4

vuqPNsn&4

Article 4

Likabehandling

lekurk dk O;ogkj

Equality of Treatment

Om inget annat föreskrivs i denna konvention, ska de personer som avses i artikel 3, vid tillämpning av en avtalsslutande stats lagstiftning, likställas med statens egna medborgare.

tc rd bl djkj eas vU;Fkk izko/kku u gks] ,d lafonkdkjh jkT; ds fo/kku dks ykxw djus esa] vuqPNsn 3 esa fofufnZ’V O;fDr;ksa dks] ml lafonkdkjh jkT; ds ukxfjdksa ds leku O;ogkj izkIr gksxkA

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the legislation of a Contracting State, the persons specified in Article 3 shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State.

Artikel 5

vuqPNsn&5

Article 5

Export av förmåner

ykHkksa dk fu;kZr

Export of Benefits

1. Om inget annat anges i denna konvention, ska en avtalsslutande stat inte minska eller ändra förmåner som förvärvats i enlighet med dess lagstiftning endast på grundval av att förmånstagaren vistas eller är bosatt inom den andra avtalsslutande statens territorium.

1- tc rd fd bl djkj esa fo”ks’k mYys[k u fd;k x;k gks] ,d lafonkdkjh jkT;] blds fo/kku ds vUrxZr izkIr ykHkksa dks flQZ bl vk/kkj ij de ;k la”kksf/kr ugha djsxk] fd ykHkkFkhZ vU; lafonkdkjh jkT; ds {ks= esa jgrk ;k fuokl djrk gSA

1. Unless otherwise specified in this Agreement, a Contracting State shall not reduce or modify benefits acquired under its legislation solely on the ground that the beneficiary stays or resides in the territory of the other Contracting State.

2. Förmåner som betalas ut enligt denna konvention ska också betalas ut när en förmånsberättigad person är bosatt inom en tredje stats territorium.

2- bl djkj ds vUrxZr ns; ykHkksa dk rc Hkh Hkqxrku fd;k tk;sxk] tc rd O;fDr ,sls ykHk dk ik= gS] pkgs og fdlh rhljs jkT; ds {ks= esa jgrk gSaA

2. Benefits payable under this Agreement shall also be paid when a person eligible for such a benefit, resides in the territory of a third State.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

AVDELNING II

Hkkx&II

PART II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

ykxw gksus okys fo/kku ls lacaf/kr izko/kku

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Artikel 6

vuqPNsn&6

Article 6

Allmän bestämmelse

lkekU; izko/kku

General Provision

Om inget annat föreskrivs i artiklarna 7–11 i denna konvention, ska en arbetstagare som arbetar inom en avtalsslutande stats territorium när det gäller det arbetet enbart omfattas av den statens lagstiftning.

bl djkj ds vuqPNsn 7 ls 11 ds izko/kkuksa dh “krZ ij] ,d O;fä tks] ,d lafonkdkjh jkT; ds {ks= esa dk;Z djrk gS] ml dk;Z ds lEcU/k esa] dsoy ml lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds v/khu gksxkA

Unless otherwise provided in Articles 7–11 of this Agreement, a person who works as an employee in the territory of a Contracting State shall, with respect to that employment, be subject only to the legislation of that Contracting State.

Artikel 7

vuqPNsn&7

Article 7

Utsändning

rSukrh

Posting

En person som normalt arbetar som anställd i en avtalsslutande stat hos en arbetsgivare som normalt bedriver verksamhet där ska, när arbetsgivaren sänder ut personen för att för denna arbetsgivares räkning utföra ett arbete i den andra avtalsslutande staten, fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda staten, under förutsättning att detta arbete inte förväntas vara längre än 24 månader. Om arbetet fortsätter efter 24 månader får de behöriga institutionerna komma överens om

,d O;fä] tks ,d fu;ksäk dh vksj lss ,d lafonkdkjh jkT; ds {ks= esa lkekU;r;k fu;qDr O;fDr ds #i esa dk;Z dj jgk gS] tks ogka lkekU;r;k dk;Z dj jgk gS vkSj ftls ml fu;ksäk }kjk fdlh vU; lafonkdkjh jkT; ds {ks= esa] mldh vksj ls dk;Z djus ds fy, fu;qä dj fn;k tkrk gS] og fu;ksftr O;fä igys lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds v/khu gh jgsxk] c”krsZ fd mlds dk;Z dh vuqekfur vof/k 2 o’kZ ls vf/kd ugha gksxhA ;fn dk;Z

A person who normally pursues an activity as an employed person in a Contracting State on behalf of an employer which normally carries out its activities there and who is posted by that employer to the other Contracting State to perform work on that employer’s behalf, shall remain subject to the legislation of the former Contracting State, provided that the anticipated duration of such work does not exceed 2 years. If the work will continue beyond 2 years, the competent institutions

Prop. 2012/13:117 Bilaga

att den utsände får fortsätta att omfattas av den förstnämnda statens lagstiftning under ytterligare 24 månader. Detta gäller endast om institutionerna har träffat en sådan överenskommelse innan den första perioden om 24 månader har löpt ut.

2 o’kksZa ls ijs tkjh jgrk gS] rks nksuks lafonkdkjh jkT;ksa ds l{ke vfHkdj.k 2 o’kksZa dh izFke vof/k dh lekfIr ls igys] 2 o’kksZa rd dh vkxs dh vof/k ds fy, lger gksrs gS] os izFke lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds v/khu jgsaxsA

of both Contracting States may agree, before the end of the first period of 2 years, that the employee, for a further period of not more than 2 years, shall remain subject to the legislation of the first Contracting State.

Artikel 8

vuqPNsn&8

Article 8

Statligt anställda, personal vid beskickningar och konsulära myndigheter

flfoy deZpkjh] jktuf;d fe”kuksa vkSj dkUlwyj iksLVksa ds lnL;

Civil Servants, Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

1. Statligt anställda eller personer som behandlas som sådana enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat, som inte omfattas av punkt 2 i denna artikel, och som sänds ut för att arbeta i den andra avtalsslutande staten, ska enbart omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda staten.

1- flfoy vf/kdkjh vkSj ml lafonkdkjh jkT; ftl ij ml vuqPNsn dk iSjkxzkQ ykxw ugha gksrk gS] ds fo/kku ds v/khu ,sls ekus tkus okys O;fDr vkSj ftUgsa nwljs lafonkdkjh jkT; ds {ks= esa dk;Z ds fy, Hkstk tkrk gS] dsoy igys lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds v/khu gh jgsxsaA

1. Civil servants or persons treated as such according to the legislation of one Contracting State to whom paragraph 2 of this Article does not apply and who are sent to work in the territory of the other Contracting State are subject only to the legislation of the first Contracting State.

2. Denna konvention ska inte påverka bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963.

2- ;g djkj jktuf;d lEcU/kksa ij 18 vizSy] 1961 ds fo;uk le>kSrs ;k 24 vizSy] 1963 ds dkUlqyj lEcU/kksa ij fo;uk le>kSrs ds izko/kkuksa dks izHkkfor ugha djsxkA

2. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

Artikel 9

vuqPNsn&9

Article 9

Resande personal

;k=k dkfeZd

Travelling Personnel

1. En person som är anställd på ett flygplan i

1- og O;fDr] tks vUrjkZ’Vªh; VªSfQd esa

1. A person being employed on an aircraft in

Prop. 2012/13:117 Bilaga

internationell trafik och som annars skulle omfattas av båda de avtalsslutande staternas lagstiftning, ska omfattas av lagstiftningen i den stat där arbetsgivaren har sitt säte.

fdlh ,;jØk¶V ij fu;qDr gS] tks vU;Fkk nksuksa lafonkdkjh jkT;ksa ds fo/kku }kjk doj gksrk gS] ml lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds v/khu gksxk] ftlds {ks= esa fu;ksDrk dk iathd`r dk;kZy; gSA

international traffic who would otherwise be covered by the legislation of both Contracting States, shall be subject to the legislation of the Contracting State in whose territory the employer has its registered office.

2. En person som är anställd på ett fartyg ska omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat vars flagga fartyget för.

2- og O;fDr tks fdlh leqnzh tgkt ij deZpkjh ds #i esa dk;Z djrk gS] ftl ij lafonkdkjh jkT; dk /ot ygjkrk gS] mlh lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds v/khu gksxkA

2. A person who works as an employee on board a ship that flies the flag of a Contracting State, shall be subject to the legislation of that Contracting State.

Artikel 10

vuqPNsn&10

Article 10

Undantag

viokn

Exceptions

De behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna får komma överens om undantag från bestämmelserna i artiklarna 6–9 för vissa personer eller grupper av personer, under förutsättning att de berörda personerna omfattas av lagstiftningen i en avtalsslutande stat.

O;fä;ksa vFkok O;fDr;ksa dh Jsf.k;ksa ds lEcU/k esa nksuksa lafonkdkjh jkT;ksa ds l{ke izkf/kdj.k ;k l{ke vfHkdj.k] vkilh lgefr ls vuqPNsn 6 ls 9 ds izko/kkuksa ls NwV iznku dj ldrs gSa] c”krsZ fd izHkkfor O;fDr ,d lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds v/khu gksA

The competent authorities or the competent institutions of the two Contracting States may agree to grant an exception to the provisions of Articles 6 through 9 with respect to individual persons or categories of persons, provided that any affected person shall be subject to the legislation of one Contracting State.

Artikel 11

vuqPNsn&11

Article 11

Medföljande make och barn

lkFk dh iRuh vkSj cPps

Accompanying Spouse and Children

Medföljande make och barn under 18 år till en

,d lafondkjh jkT; ds {ks= esa dk;Z djus okys O;fDr ds

The accompanying spouse or children under

Prop. 2012/13:117 Bilaga

arbetstagare som är anställd i en avtalsslutande stat och omfattas av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten i enlighet med artikel 7, punkt 1 i artikel 8 eller artikel 10 ska omfattas av den senare statens lagstiftning, om de inte själva förvärvsarbetar i den förstnämnda staten.

lkFk dh iRuh vkSj 18 o’kZ ls de dh vk;q ds cPps vkSj tks vuqPNsn 7] vuqPNsn 8 ds iSjkxzkQ 1 vFkok vuqPNsn 10 ds vuqlkj vU; lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds v/khu gS] rks os ckn ds lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds vUrxZr jgsaxs] tc rd fd os igys lafonkdkjh jkT; ds {ks= esa Lo;a ykHknk;d #i ls /kU/ks esa u yx tk;sA

the age of 18 of a person who works in the territory of one Contracting State and who is subject to the legislation of the other Contracting State in accordance with Article 7, paragraph 1 of Article 8 or Article 10, shall be subject to the legislation of the latter Contracting State unless they are themselves gainfully occupied in the territory of the first Contracting State.

AVDELNING III

Hkkx&III

PART III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

ykHkksa ij izko/kku

PROVISIONS ON BENEFITS

Artikel 12

vuqPNsn&12

Article 12

Sammanläggning av försäkringsperioder

chek dh vof/k;ksa dk lesdu

Aggregation of Insurance Periods

1. När försäkringsperioder har fullgjorts enligt lagstiftningen i de två avtalsslutande staterna ska den behöriga institutionen i var och en av staterna, i samband med fastställandet av rätten till en förmån enligt den lagstiftning som den tillämpar, vid behov beakta försäkringsperioder enligt lagstiftningen i den andra staten, förutsatt att dessa perioder inte sammanfaller med försäkringsperioder enligt dess egen lagstiftning.

1- tc nksuksa lafonkdkjh jkT;ksa ds fo/kku ds vUrxZr chek dh vof/k iwjh dh tkrh gS rks] izR;sd lafonkdkjh jkT; dk l{ke vfHkdj.k ykxw gksus okys fo/kku ds vUrxZr cheksa gsrq ik=rk dk fu/kkZj.k djus esa] ;fn vko”;d gks rks vU; lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds vUrxZr chek vof/k;ksa dh Hkh x.kuk djsxk] c”krsZ fd ,slh chek vof/k;ka blds fo/kku ds vUrxZr chek vof/k;ksa ls O;kIr ugha gksrh gSA

1. When insurance periods have been completed under the legislation of the two Contracting States, the competent institution of each Contracting State shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, insurance periods under the legislation of the other Contracting State, provided that such insurance periods do not overlap with insurance periods under its legislation.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

2. För en person som efter sammanläggning av försäkringsperioder enligt båda staternas lagstiftning enligt punkt 1 inte är berättigad till en förmån, ska rätten till denna förmån fastställas genom sammanläggning av dessa perioder och sådana försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i ett tredje land med vilket de båda avtalsslutande staterna har gällande konventioner om social trygghet, om det i nämnda konventioner finns bestämmelser om sammanläggning av perioder och dessa bestämmelser gäller för personen i fråga.

2- ;fn dksbZ O;fDr iSjkxzkQ 1 esa izko/kku fd, x, lesdu ij lafonkdkjh jkT;ksa ds fo/kku ds vUrxZr chek vof/k;ksa ds vk/kkj ij ykHk gsrq ik= ugha gS] rks ml ykHk ds fy, ml O;fDr dh ik=rk dk fu/kkZj.k bu vof/k;ksa dk fdlh rhljs jkT; ds v/khu iwjh dh xbZ chek vof/k;ksa ds lkFk lesdu djds fd;k tk;sxk] ftlds lkFk nksuks lafonkdjh jkT;] lkekftd lqj{kk djkj ls c) gS] tks ml O;fDr ds fy, vof/k;ksa ds lesdu gsrq izko/kku djrk gSA

2. If a person is not eligible for a benefit on the basis of the insurance periods under the legislation of the Contracting States, aggregated as provided in paragraph 1, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by aggregating these periods with insurance periods completed under the legislation of a third state, with which both Contracting States are bound by social security agreements which provide for the aggregation of periods for that person.

Artikel 13

vuqPNsn&13

Article 13

Bestämmelser om förmåner enligt indisk lagstiftning

Hkkjrh; fo/kku ds vUrxZr ykHkksa ls lEcfU/kr izko/kku

Provisions concerning Benefits under Indian Legislation

1. Om en person är berättigad till en ålders-, efterlevande- eller invalidförmån enligt indisk lagstiftning utan sammanläggning, ska Indiens behöriga institution beräkna rätten till förmånen direkt på grundval av de försäkringsperioder som fullgjorts i Indien och uteslutande enligt indisk lagstiftning.

1- ;fn dksbZ O;fä Hkkjrh; fo/kku ds vUrxZr] lesdu ds fy, vko”;d dkjZokbZ ds fcuk gh o`)koLFkk] mÙkjkf/kdkjh ds ;k fodykaxrk ykHkksa dk gdnkj gS] rks l{ke Hkkjrh; vfHkdj.k] dsoy Hkkjrh; fo/kku ds vUrxZr vkSj Hkkjr esa iwjh dh xbZ chek dh vof/k;ksa ds vk/kkj ij lh/ks gh ykHk dh gdnkjh dh x.kuk djsxkA

1. If a person is entitled to an old-age, survivors’ or disablement benefit under the Indian legislation without necessarily proceeding to aggregation, the Indian competent institution shall calculate the benefit entitlement directly on the basis of the insurance periods completed in India and only under the Indian legislation.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

2. Om en person är berättigad till en ålders-, efterlevande- eller invalidförmån enligt indisk lagstiftning, och den rätten har uppkommit uteslutande genom att sammanläggningen av försäkringsperioderna beaktats enligt artikel 12, gäller följande bestämmelser:

2- ;fn dksbZ Hkkjrh; fo/kku ds vk/kkj ij] o`)koLFkk] mÙkjkf/kdkjh ds ;k fodykaxrk ykHkksas dk gdnkj gS] rks mlds fy, mldk vf/kdkj vuqPNsn 12 ds vuqlj.k esa chek dh vof/k;ksa dh x.kuk djds cuk;k tk ldrk gS] blesa fuEufyf[kr fu;e ykxw gksaxs %

2. If a person is entitled to an old-age, survivors’ or disablement benefit by virtue of the Indian legislation, with the right being created solely by taking the aggregation of the insurance periods into account pursuant to Article 12 the following rules apply:

a) Indiens behöriga institution ska beräkna det teoretiska beloppet för förmånen som om samtliga försäkringsperioder som fullgjorts i enlighet med de båda avtalsslutande staternas lagstiftning uteslutande har fullgjorts enligt indisk lagstiftning.

¼d½ l{ke Hkkjrh; vfHkdj.k ykHk dh ns; lS)kfUrd jkf”k dh bl :i esa x.kuk djsxk] tSls fd iwjh dh xbZ chek dh lHkh vof/k;ka nksuksa lafonkdkjh jkT; ds fo/kkuksa ds vuqlkj] dsoy Hkkjrh; fo/kku ds vUrXkZr iwjh dh xbZ Fkha (

a) the Indian competent institution shall calculate the theoretical amount of the benefit due as if all the insurance periods completed according to the two Contracting States' legislations were exclusively completed under the Indian legislation;

b) Indiens behöriga institution ska sedan beräkna det belopp som ska betalas ut på grundval av det belopp som anges i a, i förhållande till försäkringsperiodernas längd enligt indisk lagstiftning, i jämförelse med den sammanlagda längden av alla försäkringsperioder som beräknats i a.

¼[k½ rc l{ke Hkkjrh; vfHkdj.k d½ ds vUrxZr “kkfey dh xbZ chek vof/k;ksa ds dk;Zdky ds lEcU/k esa ns; jkf”k dh x.kuk] d½ ds vUrxZr fofufnZ’V dh xbZ jkf”k ds vk/kkj ij] blds fo/kku ds vUrxZr chek dh vof/k;ksa ds dk;Zdky ds lekuqikr esa djsxkA

b) the Indian competent institution shall then calculate the amount due, on the basis of the amount specified under a), in proportion to the duration of the insurance periods under its legislation, in relation to the duration of all insurance periods accounted under a).

3. Om det enligt indisk lagstiftning krävs att försäkringsperioder måste fullgöras inom ramen för en viss verksamhet för att vissa ålders-, efterlevande- och invalidförmåner ska

3- ;fn Hkkjrh; fo/kku fofHké o`)koLFkk] mÙkjkf/kdkjh ds vkSj fodykaxrk ykHkksa dks nsus ds fy, bl “krZ ij vkfJr dj nsrk gS fd chek vof/k;ksa dks ,d fn, x, O;olk; esa gh

3. If the Indian legislation subordinates the granting of certain old-age, survivors' and disablement benefits to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupa

Prop. 2012/13:117 Bilaga

kunna beviljas, ska enbart försäkringsperioder som fullgjorts eller erkänts som likvärdiga inom ramen för samma verksamhet i Sverige sammanläggas för rätt till dessa förmåner.

iwjk fd;k tk,] rks bu ykHkksa dh gdnkjh esa izos”k ds fy, LohMu esa dsoy mlh O;olk; esas iwjh dh xbZ ;k led{k ekU;rk nh xbZ chek dh vof/k;ka gh lesfdr dh tk,axhA

tion, only insurance periods completed or recognized as equivalent in the same occupation in Sweden shall be aggregated for admission to entitlement to these benefits.

4. Om det enligt indisk lagstiftning krävs att försäkringsperioder måste fullgöras inom ramen för en viss verksamhet, och dessa perioder inte ger rätt till nämnda förmåner, ska nämnda perioder betraktas som giltiga för att bestämma de förmåner som lämnas i det allmänna systemet för anställda personer.

4- ;fn Hkkjrh; fo/kku fofHké ykHkksa dks nsus ds fy, bl “krZ ij vkfJr dj nsrk gS fd chek vof/k;ka ,d fn, x, O;olk; esa iwjh dh tk,a vkSj tc bu crkbZ xbZ vof/k;ksa ds ifj.kke Lo:i Hkh ykHkksa dh gdnkjh lqfuf”pr u gksrh gks] rks mä vof/k;ksa ij fu;qä O;fä ds fy,] lkekU; ;kstuk esa iznku fd, x, ykHkksa ds vuqlkj gh] ykHkksa dks fu/kkZfjr djus esa fopkj fd;k tk,xkA

4. If the Indian legislation subordinates the granting of certain benefits to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, and when these periods do not result in entitlement to the said benefits, the said periods shall be considered valid for the determination of the benefits provided for in the general scheme of employed persons.

Artikel 14

vuqPNsn&14

Article 14

Bestämmelser om förmåner enligt svensk lagstiftning

LohfM”k fo/kku ds vUrxZr ykHkksa ls lEcfU/kr izko/kku

Provisions concerning Benefits under the Swedish Legislation

1. Bestämmelserna om sammanläggning i artikel 12 ska inte tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

1- xkjUVh {kfriwfrZ ds #i] esa ,d vLoLFkrk {kfriwfrZ vFkok xkjUVh {kfriwfrZ ds #i esa lfØ;rk {kfriwfrZ ds fy,] ,d xkjUVh isa”ku dh ik=rk ds fy,] LohMu esa rhu o’kksZa ds vkokl dh ewy vis{kk ij] vuqPNsn 12 esa lesdu ij izko/kku ykxw ugha gksaxsA

1. The provisions on aggregation in Article 12 shall not apply to the basic requirement of three years of residence in Sweden for entitlement to a guarantee pension, to a sickness compensation in the form of guarantee compensation or to an activity compensation in the form of guarantee compensation.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

2. Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning ska försäkring enligt indisk lagstiftning anses som försäkring enligt svensk lagstiftning.

2- vLoLFkrk {kfriwfrZ vFkok lfØ;rk {kfriwfrZ dh ik=rk LFkkfir djrs le; Hkkjrh; fo/kku ds vUrxZr dojst dks LohfM”k fo/kku ds vUrxZr dojst ds #i esa ekuk tk;sxkA

2. When establishing the entitlement to sickness compensation or activity compensation, coverage under Indian legislation shall be considered as coverage under Swedish legislation.

3. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomst intjänad under tid då svensk lagstiftning var tillämplig beaktas.

3- vk;&lEcU/k h vLoLFkrk {kfriwfrZ vFkok vk; lEcU/kh lfØ;rk {kfriwfrZ dh jkf”k dh x.kuk djrs le;] dsoy mUgha vof/k;ksa ds nkSjku vftZr vk; dks fglkc esa fy;k tk;sxk] tc LohfM”k fo/kku ykxw FkkA

3. When calculating the amount of income-related sickness compensation or income-related activity compensation, only income earned during periods when Swedish legislation was applicable shall be taken into account.

4. Vid beräkning av den inkomstgrundade ålderspension i form av tilläggspension som ska betalas ut i enlighet med artikel 12, ska enbart försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning beaktas.

4- vuqPNsn 12 ds vuqlkj Hkqxrku dh tkus okyh vuqiwjd isa”ku ds #i esa vk; vk/kkfjr o`}koLFkk isa”ku dh jkf”k dh x.kuk djrs le; dsoy LohfM”k fo/kku ds vUrxZr iwjh dh xbZ chek vof/k;ksa dks gh fglkc esa fy;k tk;sxkA

4. When calculating the amount of the incomebased old-age pension in the form of supplementary pension to be paid in accordance with Article 12, only insurance periods completed under the Swedish legislation, shall be taken into account.

5. Bestämmelserna i artikel 5 ska inte tillämpas på följande förmåner:

i) sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning, och

ii) garantipensioner och efterlevandestöd.

5- fuEufyf[kr ykHkksa ds fy, vuqPNsn 5 ds izko/kku ykxw ugha gksxsa %

i½ xkjUVh {kfriwfrZ ds #i esa vLoLFkrk {kfriwfrZ vFkok xkjaVh {kfriwfrZ ds #i esa lfØ;rk {kfriwfrZ ( vkSj ii½ xkjUVh isa”ku vkSj mÙkjthoh cPpksa dk HkÙkkA

5. The provisions of Article 5 shall not apply to the following benefits;

i) sickness compensation in the form of guarantee compensation or activity compensation in the form of guarantee compensation; and

ii) guarantee pensions and surviving children’s allowance.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

AVDELNING IV

Hkkx

IV

PART IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

fofo/k izko/kku

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Artikel 15

vuqPNsn&15

Article 15

Tillämpningsöverenskommelse

iz”kklfud izcU/k

Administrative Arrangement

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska ingå en tillämpningsöverenskommelse i vilken de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna konvention fastställs.

1- lafonkdkjh jkT;ksa ds l{ke izkf/kdj.k ,d iz”kklfud izcU/k djsaxs] tks bl djkj ds dk;kZUo;u gsrq vko”;d mik; fu/kkZfjr djsxkA

1. The competent authorities of the Contracting States shall conclude an Administrative Arrangement that sets out the measures necessary for the implementation of this Agreement.

2. De behöriga institutionerna och förbindelseorganen i var och en av de avtalsslutande staterna ska anges i tillämpningsöverenskommelsen.

2- izR;sd lafonkdkjh jkT; ds l{ke vfHkdj.kksa vkSj lEidZ fudk;ksa dks iz”kklfud izcU/k esa fofufnZ’V fd;k tk,xkA

2. The competent institutions and liaison bodies of each Contracting State shall be specified in the Administrative Arrangement.

Artikel 16

vuqPNsn&16

Article 16

Administrativt samarbete

iz”kklfud lg;ksx

Administrative Collaboration

1. Vid tillämpningen av denna konvention ska de behöriga myndigheterna och de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna bistå varandra i fråga om fastställandet av rätt till eller utbetalning av varje förmån enligt denna konvention, som de skulle ha gjort vid tillämpning av sin egen

1- bl djkj ds dk;kZUo;u ds fy,] nksuksa lafonkdkjh jkT;ksa ds l{ke izkf/kdj.k vkSj l{ke vfHkdj.k] bl djkj ds vUrxZr ik=rk dk fu/kkZj.k djus vFkok fdlh ykHk dk Hkqxrku djus ds lEcU/k esa ,d nwljs dh mlh izdkj lgk;rk djsaxs] tSls os viuk fo/kku ykxw dj jgs gksaaA bl

1. For the implementation of this Agreement, the competent authorities as well as the competent institutions of both Contracting States shall assist each other with regard to the determination of entitlement to or payment of any benefit under this Agreement as they would for the application of their

Prop. 2012/13:117 Bilaga

lagstiftning. Det bistånd som åsyftas i denna artikel ska ges utan ömsesidig ersättning för kostnader.

vuqPNsn esa lanfHkZr lgk;rk] ykxr dh vkilh izfriwfrZ ds fcuk iznku dh tk,xhA

own legislation. The assistance referred to in this Article shall be provided without mutual reimbursement of costs.

2. I de fall det enligt lagstiftningen i endera av de avtalsslutande staterna föreskrivs att varje dokument som ges in till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i denna stat ska befrias, helt eller delvis, från avgifter eller kostnader, inbegripet konsulära och administrativa avgifter, ska detta också gälla motsvarande dokument som ges in till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten vid tillämpningen av denna konvention.

2- tgka ,d lafonkdkjh jkT; dk fo/kku ;g izko/kku djrk gS fd dksbZ dkxtkr] tks ml lafonkdkjh jkT; ds l{ke izkf/kdj.k vFkok vfHkdj.k dks izLrqr fd;k tkrk gS] dklqayj vkSj iz”kklfud Qhl lfgr] “kqYd vkSj izHkkjksa ls] iwjh rjg ls vFkok vkaf”kd #i ls NwV izkIr gksxh] ;g NwV rnuq:ih dkxtkrksa ij Hkh ykxw gksxh] tks bl djkj dks ykxw djus esa] vU; lafonkdkjh jkT; ds l{ke izkf/kdj.k vFkok vfHkdj.k dks izLrqr fd;k tkrk gSA

2. Where the legislation of one Contracting State provides that any document which is submitted to the competent authority or institution of that Contracting State shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the competent authority or institution of the other Contracting State in the application of this Agreement.

3. Dokument och intyg som måste visas upp vid tillämpning av denna konvention ska undantas från legalisering av diplomatisk eller konsulär myndighet. Kopior av dokument som är bestyrkta som exakta kopior av en behörig institution i en avtalsslutande stat ska betraktas som bestyrkta och exakta kopior av den andra avtalsslutande statens behöriga institution, utan ytterligare bestyrkande.

3- bl djkj ds dk;kZUo;u ds fy, vko”;d #i ls izLrqr fd, tkus okys dkxtkrksa vkSj izek.k&i=ksa dks] jktuf;d vFkok dkalqyj izkf/kdj.kksa }kjk izekf.kr djkus ls NwV izkIr gksxhA dkxtkrksa dh izfr;ka] tks ,d lafonkdkjh jkT; ds l{ke vfHkdj.k }kjk lp vkSj lgh izfr;ksa ds #i esa izekf.kr gS] mUgsa vU; lafonkdkjh jkT; ds l{ke vfHkdj.k }kjk fdlh vkxs izek.ku ds fcuk lp vkSj lgh izfr;ksa ds #i esa Lohdkj fd;k tk;sxkA

3. Documents and certificates which must be produced for the implementation of this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities. Copies of documents which are certified as true and exact copies by a competent institution of one Contracting State shall be accepted as true and exact copies by the competent institution of the other Contracting State, without further certification.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

4. Vid tillämpningen av denna konvention får de behöriga myndigheterna och de behöriga institutionerna i de avtalsslutande staterna kommunicera direkt med varandra och med enskilda, oavsett var dessa är bosatta. Denna kommunikation får ske på engelska.

4- bl djkj ds dk;kZUo;u ds fy,] lafonkdkjh jkT;ksa ds l{ke izkf/kdj.k vkSj vfHkdj.k ,sls O;fDr;ksa ds vkokl ij /;ku ns nsrs gq,] fdlh O;fDr ds lkFk & lkFk] ,d nwljs ds lkFk lh/ks lEidZ dj ldrs gSaA ,sls i=& O;ogkj vaxzsth esa fd, tk ldrs gSaA

4. For the implementation of this Agreement, the competent authorities and institutions of the Contracting States may communicate directly with each other as well as with any person, regardless of the residence of such persons. Such communication may be made in English.

5. De behöriga myndigheter och behöriga institutioner som ansvarar för tillämpningen av denna konvention ska snarast delge varandra alla uppgifter om åtgärder de vidtagit för att tillämpa denna konvention samt om ändringar i deras respektive lagstiftning, i den mån sådana ändringar påverkar tillämpningen av konventionen.

5- bl djkj dks ykxw djus ds fy, mÙkjnk;h l{ke izkf/kdj.k vkSj vfHkdj.k] muds vius fo/kku esa ifjorZuksa ds ckjs esa] tgka rd ;s ifjorZu bl djkj dks ykxw djus dks izHkkfor djrs gaS] vFkok bl djkj dks ykxw djus ds fy, muds }kjk fd, x, mik;ksa ds ckjs esa lHkh lwpuk] ftruk tYnh laHko gks] ,d nwljs dks lalwfpr djsxsaA

5. The competent authorities and institutions responsible for the application of this Agreement, shall communicate to each other, as soon as possible, all information about the measures taken by them for the application of this Agreement or about changes in their respective legislation in so far as these changes affect the application of this Agreement.

6. De behöriga institutionerna ska årligen utbyta statistik, som ska anges närmare i tillämpningsöverenskommelsen.

6- l{ke vfHkdj.k okf’kZd #i ls vkadM+ksa dk vknku&iznku djsxsa tks fd iz”kklfud izcU/k esa fofufnZ’V gksxkA

6. The competent institutions shall annually exchange statistics, which shall be specified in the Administrative Arrangement.

Artikel 17

vuqPNsn&17

Article 17

Ansökningar, meddelanden och överklaganden

nkos] uksfVl vkSj vihy

Claims, Notices and Appeals

1. Ansökningar, meddelanden och överklaganden, som enligt lagstiftningen i den ena avtalsslutande staten ska ges in till en behörig myndighet

1- nkos] uksfVl vFkok vihy tks lafonkdkjh jkT;ksa esa ls ,d ds fo/kku ds vuqlkj] ml lafonkdkjh jkT; ds izkf/kdkjh vFkok vfHkdj.k dks ,d fu/kkZfjr

1. Claims, notices or appeals which, according to the legislation of one of the Contracting States, should have been submitted within a specified period to the

Prop. 2012/13:117 Bilaga

eller en behörig institution i denna stat inom en föreskriven tid, ska anses ha kommit in i tid och på angivet datum, om de ges in inom samma föreskrivna tid till en behörig myndighet eller en behörig institution i den andra avtalsslutande staten. I detta fall ska ansökningarna, meddelandena eller överklagandena utan dröjsmål översändas till den behöriga myndigheten eller institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten.

vof/k esa izLrqr fd, tkus gSa] os ;fn nwljs lafonkdkjh jkT; ds izkf/kdkjh vFkok vfHkdj.k dks mlh fu/kkZfjr vof/k esa izLrqr fd, x, gSa] rks mUgsa le; ij vkSj nh xbZ rkjh[k ij nkf[ky fd;k x;k le>k tk;sxkA bl ekeys esa] igys lafonkdkjh jkT; ds l{ke izkf/kdkjh vFkok vfHkdj.k dks nkos] uksfVl vFkok vihy vfoyEc Hksts tkus gSaA

competent authority or institution of that Contracting State, shall be considered to be filed on time and on the given date if they are presented within the same specified period to the competent authority or institution of the other Contracting State. In this case, the claims, notices or appeals must be sent without delay to the competent authority or institution of the former Contracting State.

2. En ansökan om förmåner enligt lagstiftningen i den ena avtalsslutande staten ska också anses vara en ansökan om en förmån av samma slag enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning, under förutsättning att den sökande så önskar och tillhandahåller uppgifter som anger att försäkringsperioder har fullgjorts i enlighet med den andra avtalsslutande statens lagstiftning.

2- ,d lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds varxZr ykHkksa ds fy, nkf[ky fd;k x;k vkosnu] vU; lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds varxZr mlh Lo#i ds ykHk ds fy, vkosnu Hkh ekuk tk,xk] c”krZs fd vkosnd ,slk pkgs vkSj ;g n”kkZrs gq, lwpuk miyC/k djk;s fd mlus vU; lafonkdkjh jkT; ds fo/kku ds vUrxZr chek vof/k;ka iwjh dh gSaA

2. An application for benefits under the legislation of one Contracting State shall be deemed to be also an application for a benefit of same nature under the legislation of the other Contracting State provided that the applicant so wishes and provides information indicating that insurance periods have been completed under the legislation of the other Contracting State.

Artikel 18

vuqPNsn&18

Article 18

Sekretessbelagda uppgifter

lwpuk dh xksiuh;rk

Confidentiality of Information

Om inget annat föreskrivs i de nationella lagarna och andra bestämmelserna i en avtalsslutande stat ska uppgifter om en enskild person, som i enlighet med

tc rd fd ,d lafonkdkjh jkT; ds jk’Vªh; dkuwuksa vkSj fofu;eksa }kjk vU;Fkk visf{kr u gks] ,d O;fDr ds ckjs esa lwpuk] tks bl djkj ds vuqlj.k esa] ml lafonkdkjh

Unless otherwise required by the national laws and regulations of a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance

Prop. 2012/13:117 Bilaga

denna konvention vidarebefordras till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i denna stat av den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten, uteslutande användas för tillämpning av denna konvention och den lagstiftning som denna konvention omfattas av. De uppgifter som tas emot av en behörig myndighet eller en behörig institution i en avtalsslutande stat ska behandlas i enlighet med nationella lagar och andra bestämmelser i nämnda stat om skydd för uppgifter av privat och konfidentiell natur.

jkT; ds l{ke izkf/kdkjh vFkok vfHkdj.k }kjk nwljs lafonkdkjh jkT; ds l{ke izkf/kdkjh vFkok vfHkdj.k dks gLrkUrfjr dh tkrh gS] iw.kZr% bl djkj vkSj fo/kku ftl ij ;g djkj ykxw gksrk gS] ds dk;kZUo;u ds iz;kstuksa ds fy, iz;ksx dh tk,xhA ,d lafonkdkjh jkT; ds l{ke izkf/kdkjh vFkok vfHkdj.k }kjk izkIr ,slh lwpuk O;fDrxr MkVk dh xqIrrk vkSj xksiuh;rk ds laj{k.k ds fy, ml lafonkdkjh jkT; ds jk’Vªh; dkuwuksa vkSj fofu;eksa }kjk iz”kkflr gksxhA

with this Agreement to the competent authority or institution of that Contracting State by the competent authority or institution of the other Contracting State shall be used exclusively for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. Such information received by a competent authority or institution of a Contracting State shall be governed by the national laws and regulations of that Contracting State for the protection of privacy and confidentiality of personal data.

Artikel 19

vuqPNsn&19

Article 19

Utbetalning av förmåner

ykHkksa dk Hkqxrku

Payment of Benefits

1. Den behöriga institutionen ska betala ut förmånerna direkt till förmånstagarna utan avdrag för administrativa kostnader.

1- Lk{ke vfHkdj.k iz”kklfud O;; gsrq fdlh dVkSrh ds fcuk] ykHkkfFkZ;ksa dks lh/ks ykHkksa dk Hkqxrku djsxkA

1. The competent institution shall directly pay the benefits to the beneficiaries without any deduction for administrative expenses.

2. Utbetalningar till den andra avtalsslutande staten med anledning av denna konvention ska göras i fritt konvertibel valuta.

2- bl djkj ls iSnk gksus okys] vU; lafonkdkjh jkT; esa Hkqxrku] eqDr ifjofrZr djsalh esa fd;s tk,axsA

2. Payments into the other Contracting State arising from this Agreement shall be effected in freely convertible currency.

3. Om en avtalsslutande stat inför valutakontroll eller vidtar andra liknande åtgärder som begränsar betalning, remittering eller

3- ml fLFkfr esa] tc ,d lafonkdkjh jkT;] eqnzk fu;U=.k ;k blh izdkj ds vU; rjhds ykxw djrk gS] tks ml lafonkdkjh

3. In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittance

Prop. 2012/13:117 Bilaga

överföring av medel eller finansiella instrument till personer som befinner sig utanför dess territorium, ska den avtalsslutande staten utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att trygga betalning av penningmedel som ska betalas ut i enlighet med denna konvention.

jkT; ds ckgj jgus okys O;fDÙk;kaas ds Hkqxrkuksa] izs’k.kksa ;k fuf/k;ksa ds gLrkUrj.kksa ;k foÙkh; ra=ksa dks izfrcfU/kr djrs gSa] rks mls fcuk fdlh foyEc ds ;g lqfuf”pr djrs gq, mi;qDr mik; djus pkfg,a fd bl djkj ds vuqlkj iznÙk fdlh Hkh jkf”k dk Hkqxrku vo”; fd;k tkuk pkfg,A

or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside the Contracting State, it shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement.

Artikel 20

vuqPNsn&20

Article 20

Tvistlösning

fooknksa dk fuiVku

Resolution of Disputes

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska i möjligaste mån lösa problem som kan uppstå i fråga om tolkning eller tillämpning av denna konvention i enlighet med dess syfte och grundläggande principer.

1- lafonkdkjh jkT;ksa ds l{ke izkf/kdj.k blds vfHkizk; vkSj ekSfyd fl)kUrksa ds vuqlkj bl djkj dh O;k[;k vFkok bls ykxw djus esa gksus okys erHksnksa dks ;FkklaHko gy djsaxsA

1. The competent authorities of the Contracting States shall resolve, to the extent possible, any difficulties which arise in interpreting or applying this Agreement according to its spirit and fundamental principles.

2. De avtalsslutande staterna ska utan dröjsmål samråda på begäran av endera staten om frågor som inte har lösts av de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 1.

2- iSjkxzkQ&1 ds vuqlkj l{ke izkf/kdj.kksa }kjk gy u fd, x, ekeyksa ds lEcU/k eas fdlh Hkh lafonkdkjh jkT; ds vuqjks/k ij lafonkdkjh jkT; rRijrk ls ,d&nwljs ls fopkj&foe”kZ djsaxsA

2. The Contracting States shall consult each other promptly at the request of either Contracting State concerning matters, which have not been resolved by the competent authorities in accordance with paragraph 1.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

AVDELNING V

Hkkx

V

PART V

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

ifjorhZ vkSj vfUre izko/kku

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Artikel 21

vuqPNsn&21

Article 21

Övergångsbestämmelser

ifjorhZ izko/kku

Transitional Provisions

1. Denna konvention grundar ingen rätt till förmåner för tid före ikraftträdandet.

1- ;g djkj] blds ykxw gksus ls iwoZ dh fdlh vof/k ds fy, ykHkksa dh fdlh ik=rk dks l`ftr ugha djsxkA

1. This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.

2. Denna konvention ska också tillämpas på händelser som inträffat före dess ikraftträdande.

2- ;g djkj] blds ykxw gksus ls iwoZ dh ?kVukvksa ij Hkh ykxw gksxkA

2. This Agreement shall also apply to events, which occurred prior to its entry into force.

3. Samtliga försäkringsperioder som fullgjorts enligt en av de avtalsslutande staternas lagstiftning före konventionens ikraftträdande ska beaktas vid fastställande av rätt till förmåner enligt bestämmelserna i denna konvention.

3- bl djkj ds ykxw gksus dh rkjh[k ls iwoZ lafonkdkjh jkT;ksa esa ls ,d ds fo/kku ds vUrxZr iwjh dh xbZ lHkh chek vof/k;ksa dks] bl djkj ds izko/kkuksa ds vuqlj.k esa fdlh ykHk dh ik=rk fu/kkZfjr djrs le; eÌsutj j[kk tk,xkA

3. All insurance periods completed under the legislation of one of the Contracting States prior to the date on which this Agreement enters into force shall be taken into consideration in determining entitlement to any benefit in accordance with the provisions of this Agreement.

4. Tillämpningen av denna konvention ska inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats före ikraftträdandet.

4- bl djkj ds ykxw gksus ds ifj.kke Lo#i ykHk dh jkf”k esa dksbZ deh ugha gksxh] ftlds fy, ik=rk blds ykxw gksus ls iwoZ LFkkfir dh xbZ FkhA

4. The application of this Agreement shall not result in any reduction in the amount of a benefit to which entitlement was established prior to its entry into force.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

Artikel 22

vuqPNsn&22

Article 22

Ändring av konventionen

djkj esa la”kks/ku ;k lq/kkj

Revision of or Amendment to the Agreement

Var och en av de avtalsslutande staterna får begära ändring av denna konvention. En ändring får genomföras efter samråd och överenskommelse.

izR;sd lafonkdkjh jkT; bl djkj esa la”kks/ku ;k lq/kkj ds fy, vuqjks/k dj ldrs gSaA ,slk la”kks/ku ;k lq/kkj ikjLifjd fopkj foe”kZ vkSj lgefr ds i”pkr~ fd;k tk;sxkA

Each Contracting State may request a revision of or an amendment to this Agreement. Such revision or amendment may be made after mutual consultation and agreement.

Artikel 23

vuqPNsn&23

Article 23

Ikraftträdande

ykxw gksuk

Entry into Force

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad när vardera avtalsslutande staten från den andra avtalsslutande staten har tagit emot skriftlig underrättelse om att alla villkor för konventionens ikraftträdande har fullgjorts.

1- ;g djkj izR;sd lafonkdkjh jkT; }kjk vU; lafonkdkjh jkT; ls fyf[kr vf/klwpuk] fd mlus bl djkj dks ykxw djus ds fy, lHkh ?kjsyw vis{kkvksa dk vuqikyu dj fy;k gS] izkIr gksus okys eghus ds i”pkr~ rhljs eghus ds izFke fnol ls ykxw gksxkA

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Contracting State has received from the other Contracting State written notification that it has complied with all domestic requirements for its entry into force.

2. Detsamma gäller om konventionen ändras i enlighet med artikel 22.

2- ;gh izfØ;k ykxw gksxh] ;fn djkj dks vuqPNsn 22 ds vuqlkj la”kksf/kr vFkok blesa lq/kkj fd;k tkrk gSA

2. The same procedure applies if the Agreement is revised or amended according to Article 22.

Artikel 24

vuqPNsn 24

Article 24

Konventionens varaktighet och upphörande

djkj dh le;kof/k vkSj lekfIr

Duration and Termination of the Agreement

1. Denna konvention ska gälla utan tidsbegränsning.

1- ;g djkj bldh le;kof/k ij fdlh lhek ds fcuk ykxw jgsxkA

1. This Agreement shall remain in force without any limitation on its duration.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

2. Denna konvention kan sägas upp av vardera avtalsslutande staten genom skriftligt meddelande tolv månader i förväg till den andra avtalsslutande staten.

2- ;g djkj vU; lafonkdkjh jkT; dks fyf[kr esa ckjg eghuksa dk uksfVl nsrs gq, fdlh Hkh lafonkdkjh jkT; }kjk lekIr fd;k tk ldrk gSA

2. This Agreement may be terminated by either of the Contracting State giving a twelve months notice in writing to the other Contracting State.

3. Upphör konventionen genom uppsägning ska dess bestämmelser fortsätta att tillämpas på förmåner som redan har beviljats. Genom särskild överenskommelse avgör de avtalsslutande staterna hur det ska förfaras med rättigheter under förvärvande.

3- ;fn ;g djkj lekIr fd;k tkrk gS rks blds vUrxZr izkIr ykHkksa dk Hkqxrku vFkok ik=rk ds lEcU/k esa vf/kdkj cuk, j[ks tk,axsaA lafonkdkjh jkT; izkIr fd, tkus okyh izfØ;k esa vf/kdkjksa ds lkFk fuiVus ds fy, O;oLFkk djsaxsA

3. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be retained. The Contracting States shall make arrangements to deal with rights in the process of being acquired.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

blds lk{; esa] viuh&viuh ljdkjksa }kjk fof/kor izkf/k— r gksus ds ukrs v/kksgLrk{kjh us bl djkj ij gLrk{kj fd, gSaA

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Upprättad den 26 november 2012 i New Delhi i två exemplar på språken svenska, hindi och engelska, vilka alla är lika giltiga.

fnukad 26 नवम्बर, 2012 dks ubZ fnYyh esa fgUnh] LohfM”k vkSj vaxszth Hkk’kkvksa] izR;sd dh nkss ewy izfr;ksa esa fd;k x;k] lHkh ikB lekUk :Ik ls izkekf.kd gSaA

Done at New Delhi on 26 November 2012, in two originals, each in the Swedish, Hindi and English languages, all texts being equally authentic.

Vid skiljaktiga tolkningar av detta avtal ska den engelska texten gälla.

O;k[;k esa fdlh fHkUurk ds ekeys esa] vaxzsth ikB&ekU; gksxkA

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Prop. 2012/13:117 Bilaga

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

fdxaMe vkWQ LohMu dh

ljdkj dh vksj ls

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF SWEDEN

Ulf Kristersson

FÖR REBUBLIKEN INDIENS REGERING

Hkkjr x.kjkT; dh

ljdkj dh vksj ls

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Vayalar Ravi

Prop. 2012/13:117

3. Ärendet och dess beredning

Representanter för Indiens och Sveriges regeringar förhandlade under 2008 och 2010 fram en konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien. I den svenska delegationen har det även ingått representanter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Konventionen undertecknades den 26 november 2012 i New Delhi. Ett förslag till lag om konvention om social trygghet har upprättats inom Socialdepartementet. Ett utkast till proposition har beretts med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Lagrådet

Tillämpningen av konventionen innebär att tillhörigheten till den svenska socialförsäkringen utsträcks eller i vissa fall undantas. Socialavgifter ska endast betalas för de svenska förmåner som den enskilde enligt konventionen omfattas av. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Konventionens innehåll

Allmänt om konventionen

Bakgrund

Indiens och Sveriges handelsministrar kom i juni 2008 överens om att inleda förhandlingar om en konvention om social trygghet, även kallat socialförsäkringsavtal. Ett första samtal fördes i Stockholm hösten 2008, varefter förhandlingarna om konventionen och dess tillämpningsöverenskommelse genomfördes i New Delhi i november 2010. Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen skrevs under den 26 november 2012 i New Delhi. Indien har undertecknat konventioner om social trygghet med ett tiotal länder, t.ex. Danmark, Frankrike, Norge och Tyskland.

De svenska relationerna med Indien har intensifierats de senaste åren. Även rörligheten mellan länderna har ökat. För svenska företag är Indien en allt viktigare marknad. Handeln mellan Indien och Sverige ökar. Antalet svenska företag som är etablerade i Indien stiger varje år. Statistik över personer som årligen får arbetstillstånd i Sverige i enlighet med reglerna om arbetskraftsinvandring visar att en betydande del av personerna kommer från Indien. Att Indien och Sverige under de senaste åren har undertecknat flera samarbetsavtal inom områden som hälsa, försvar, miljö samt tekniskt och vetenskapligt samarbete är ännu ett tecken på de stärkta relationerna mellan länderna. Vidare undertecknades nyligen ett medföljaravtal mellan länderna. Mot denna bakgrund gör den svenska regeringen bedömningen att en konvention om social trygghet underlättar rörligheten mellan Indien och Sverige.

Prop. 2012/13:117

Det indiska pensionssystemet

Den indiska socialförsäkringen innehåller förmåner vid sjukdom, moderskap, arbetsskada, invaliditet, ålderdom och dödsfall. Socialförsäkringen omfattar anställda i företag med fler än tjugo anställda. Egenföretagare omfattas inte av försäkringen men kan ansluta sig frivilligt. Statligt anställda omfattas av särskilda program. Någon arbetslöshetsförsäkring finns inte. Utöver socialförsäkringen finns olika pensionssystem (gratuity scheme) för industriarbetare, butiksanställda m.fl. Dessutom finns olika behovsprövade bidragssystem. Den indiska socialförsäkringen innehåller inga krav på indiskt medborgarskap för att omfattas. Det finns ingen sammanhållande lagstiftning om socialförsäkringen, utan den regleras i olika lagar.

Pensionssystemet omfattar ålders-, invaliditets- och efterlevandepension. Systemet administreras både på statlig och privat basis. Utländska arbetstagare i Indien som omfattas av socialförsäkringssystemet i sitt hemland ansluts obligatoriskt till den indiska socialförsäkringen om de inte har blivit utsända i enlighet med ett socialförsäkringsavtal mellan Indien och landet i fråga. I och med att personen ansluts till den indiska socialförsäkringen uppkommer skyldigheten att betala socialavgifter. Dessa betalas dock tillbaka när personen lämnar Indien om personen i fråga inte har rätt till indisk ålderspension, det vill säga har betalat in socialavgifter under minst tio år.

Det finns tre olika system för socialförsäkringen: Arbetstagarnas pensionsfond (Employees Provident Fund Organization, EPFO), Självständiga fonderna (Exempted funds) och Privata förvaltningsfonderna (Privat trust funds).

Arbetstagarnas pensionsfond (EPFO)

Arbetstagarnas pensionsfond, EPFO, är ett fonderat system. Anställda vid företag med fler än tjugo anställda måste omfattas av systemet. Anställda i mindre företag kan ansluta sig frivilligt. Familjemedlemmar omfattas av arbetstagarens försäkring.

Systemet regleras i lagen om arbetstagarnas pensionsfond (Employees provident fund and miscellaneous provisions act) från 1952. Varje medlem gör inbetalningar till fonden vilket skapar rättigheter. Det finns tre delar i fonden, alla obligatoriska. Den första delen är ålders-, efterlevande- och invaliditetspensionsförmåner. Förmånerna är förmånsbestämda och betalas ut månadsvis. Systemet infördes 1995. Den andra delen är invaliditetsersättningsfonden (Provident fund) som ger rätt till engångsersättningar vid invaliditet. Systemet infördes 1952. Den tredje delen är hälso- och sjukvårdsförsäkringen som infördes 1976.

Ålderspension betalas ut från 58 år. Det krävs inbetalda avgifter under minst tio år för rätt till ålderspension, annars återbetalas avgifterna till den försäkrade. Förmånerna betalas ut (exporteras) även vid bosättning utanför Indien.

Pensionen per månad beräknas enligt följande. Antalet pensionsgrundande år (pension service) multipliceras med genomsnittlig årlig lön (pensionable salary). Summan divideras sedan med 70.

Prop. 2012/13:117

För att ha rätt till invaliditetspension krävs att den försäkrades arbetsförmåga är permanent och helt nedsatt. En försäkrads barn som föds med funktionshinder har under hela livet rätt till invaliditetspension.

Efterlevandepension finns både som engångsbelopp och som månadsbelopp (50 procent av den försäkrades intjänande pension). Barnpension betalas till ett eller två barn och motsvarar i normala fall 25 procent av den försäkrades intjänade pension. Saknas efterlevande make eller barn kan efterlevandepension betalas ut till förälder som var ekonomiskt beroende av den försäkrade.

Den anställde betalar 12 procent av sin lön i socialavgifter. Arbetsgivaren betalar 12,5 procent av lönen i socialavgifter, varav 8,33 procent går till pensionsfonden, 3,67 procent till invaliditetsersättningsfonden (Provident fund) och 0,5 procent till hälso- och sjukvårdsförsäkringen. Allmänna medel skjuts till pensionssystemet motsvarande 1,16 procent av lönen upp till en viss nivå. För indiska arbetstagare som arbetar i Indien finns ett tak för avgifterna (f.n. 6 500 indiska rupier, ca 800 kr). Något avgiftstak finns däremot inte för s.k. ”internationella arbetstagare”. I detta begrepp ingår personer som är indiska arbetstagare och som påbörjar arbete utomlands utan att vara utsända från Indien. Dessutom ingår även personer från andra länder än Indien som kommer till Indien för att arbeta utan att vara utsända. En person som klassas som internationell arbetstagare betalar alltså avgifter på hela lönen, oavsett storlek. Avgifterna betalas månadsvis. Det är arbetsgivarens ansvar att socialavgifterna betalas. De betalas in till Bank of India. Arbetsgivaren riskerar vite om avgifter inte betalas. De flesta internationella företagen har valt att ansluta sig till EPFO även om vissa har valt de självständiga fonderna (Exempted funds).

Självständiga fonderna (Exempted funds)

Fonderna inom de självständiga fonderna måste erbjuda förmåner likvärdiga eller på bättre nivå än EPFO. De administreras självständigt av olika företag och organisationer, varav många är utländska. I fonderna finns större frihet än i EPFO att välja hur medlen ska förvaltas. EPFO utövar dock tillsyn över de självständiga fonderna.

Privata förvaltningsfonderna (Privat trust funds)

Dessa fonder administreras av privata företag och används främst inom it-företag och banker. Fonderna ska vara registrerade hos EPFO som dock inte utövar någon tillsyn. Inbetalningar till systemet ger rätt till skattelättnader.

Konventioner om social trygghet

Indien har undertecknat konventioner om social trygghet med ett tiotal länder, t.ex. Belgien, Danmark, Frankrike, Norge och Tyskland. De rör främst samordningen av ländernas pensionssystem.

Prop. 2012/13:117

Konventionens innehåll

Konventionen är indelad i fem avdelningar och följer i stort den struktur som de flesta av Sveriges konventioner om social trygghet har. De olika avdelningarna innehåller allmänna bestämmelser, bestämmelser om tillämplig lagstiftning, bestämmelser om indiska och svenska förmåner, övriga bestämmelser samt övergångs- och slutbestämmelser.

Avdelning I Allmänna bestämmelser

I den första avdelningen i konventionen fastslås de definitioner som behövs för att klargöra olika begrepp i konventionen. Vidare fastställs på vilken lagstiftning som konventionen ska vara tillämplig. För svenskt vidkommande handlar det om lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning, inkomstgrundade ålders- och efterlevandepensioner, garantipensioner samt efterlevandestöd. Sjuk- och aktivitetsersättning är att anse som en ”pension” i konventionens mening. Med förmåner följer givetvis skyldigheten att betala avgifter. För indisk del handlar det om lagstiftningen om ålderspension och efterlevandepension för arbetstagare samt lagstiftningen om förtidspension för arbetstagare. Konventionen omfattar alla personer som omfattas eller har omfattats av indisk eller svensk lagstiftning. Även personer som härleder sina rättigheter från dessa personer omfattas av konventionen. Det handlar t.ex. om efterlevande familjemedlemmar till den försäkrade. Personer som omfattas av konventionen ska vid tillämpningen av en avtalsslutande stats lagstiftning likabehandlas med statens egna medborgare. I den indiska lagstiftningen på vilken konventionen tillämpas, finns inga krav på indiskt medborgarskap. Förmåner som omfattas av konventionen ska, om inget annat anges i konventionen, betalas ut – exporteras – även vid bosättning och vistelse i den andra avtalsslutande staten eller i ett annat land.

Avdelning II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om tillämplig lagstiftning, dvs. vilket lands lagstiftning som ska gälla i olika situationer för personer som omfattas av konventionen. Grundregeln i konventionen är att arbetstagare som arbetar i en avtalsslutande stat ska omfattas av arbetslandets lagstiftning, oavsett var personen i fråga är bosatt eller var arbetsgivaren har sitt säte. Från denna regel finns det undantag. En person kan vara utsänd att arbeta i det andra landet för sin arbetsgivares räkning, s.k. utsändning. För att utsändning ska föreligga krävs ett särskilt administrativt förfarande och att flera specifika villkor är uppfyllda. För det första ska personen i fråga arbeta som anställd i Indien eller Sverige för en arbetsgivare som normalt bedriver sin verksamhet i någon av dessa stater. För det andra ska personen utföra arbete för arbetsgivarens räkning i den andra staten. Slutligen får arbetet som utsänd inte förväntas pågå längre än 24 månader. Om dessa villkor är uppfyllda kan personen fortsätta att tillhöra lagstiftningen i den utsändande staten. I och med detta betalas också de sociala avgifterna till det system den försäkrade är ansluten till. I fall där det senare visar sig att arbetet fortsätter

Prop. 2012/13:117

efter de första 24 månaderna kan de behöriga institutionerna i Indien och Sverige gemensamt komma överens om att utsändningen ska kunna fortsätta under ytterligare 24 månader.

Statligt anställda som sänds ut av sin arbetsgivare för att arbeta i den andra avtalsslutande staten omfattas dock av lagstiftningen i landet där arbetsgivaren finns. För Indiens del gäller denna bestämmelse för offentligt anställda.

I konventionen tydliggörs att Wienkonventionerna om diplomatiska förbindelser respektive om konsulära förbindelser ska vara fortsatt tillämpliga på t.ex. diplomatiska företrädare och administrativ personal vid beskickningar och konsulat.

I konventionen finns även bestämmelser för resande personal. Arbetstagare med anställning på flygplan i internationell trafik, och som annars skulle omfattas av både indisk och svensk lagstiftning, ska omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat där arbetsgivaren har sitt säte. Arbetstagare med anställning på fartyg ska omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat vars flagg fartyget för.

De behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de avtalsslutande staterna kan komma överens om att göra undantag från lagvalsbestämmelser för vissa personer eller persongrupper.

En utsänd persons medföljande make och barn under 18 år omfattas enligt konventionen av samma lands lagstiftning som den utsände. Detta gäller emellertid endast om de medföljande familjemedlemmarna inte förvärvsarbetar i landet till vilket utsändningen sker. Familjemedlemmar till en person som sänds ut från Sverige för att arbeta i Indien, ska därför fortsätta att omfattas av svensk och inte indisk lagstiftning (sjukersättning, aktivitetsersättning, garantipensioner och efterlevandestöd) under tiden för den utsändes vistelse i Indien, förutsatt att de inte börjar förvärvsarbeta där. Det gör att dessa familjemedlemmar under vistelsen i Indien kan tjäna in rätt till svensk garantipension samt sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning. I det motsatta fallet gäller att familjemedlemmar som följer med en utsänd person från Indien till Sverige fortsätter att omfattas av indisk lagstiftning under hela utsändningstiden.

Avdelning III Bestämmelser om förmåner

Konventionens tredje del innehåller ytterligare bestämmelser om så kallad sammanläggning av försäkringsperioder och beräkning av indiska och svenska förmåner.

I enlighet med internationell praxis finns i konventionen en regel om sammanläggning av försäkringsperioder. Den innebär att försäkringsperioder som har tjänats in i Indien och Sverige kan läggas samman. Reglerna om sammanläggning behövs för att göra det möjligt för personer som har arbetat i två länder att uppfylla eventuella minimikrav enligt ett av ländernas lagstiftning genom att lägga till försäkringsperioder som tjänats in enligt det andra landets lagstiftning. En person som inte har tillgodoräknats tillräckligt antal försäkringsperioder enligt lagstiftningen i ett land, kan därmed tillgodogöra sig perioder i båda länderna för att ”öppna rätten” till en förmån. Om dessa sammanlagda perioder ändå inte

Prop. 2012/13:117

ger rätt till en förmån kan försäkringsperioder som har tillgodoräknats i ett tredje land läggas till de indiska och svenska försäkringsperioderna. En sådan sammanläggning förutsätter dock att både Indien och Sverige har gällande konventioner om social trygghet med motsvarande bestämmelser om sammanläggning med landet i fråga. Med gällande konvention avses inte enbart bilaterala socialförsäkringsavtal utan även multilaterala avtal med en flera stater. Även EU:s samordningsregler om social trygghet torde omfattas.

För svensk del är bestämmelsen om sammanläggning tillämplig på inkomstgrundad ålderspension i form av tilläggspension. Exempel: Ett år med pensionspoäng i Sverige och två års försäkring i Indien räcker då för att uppfylla kravet på tre år med pensionspoäng för rätt till tilläggspension. Vid beräkning av tilläggspensionens storlek ska dock hänsyn endast tas till försäkringsperioder fullgjorda enligt svensk lagstiftning. När det gäller indiska förhållanden så blir bestämmelserna om sammanläggning till exempel tillämpliga på den indiska lagstiftningen om ålderspension för arbetstagare enligt vilken det krävs tio år med indiska försäkringsperioder för att ha rätt till en indisk ålderspension. Beräkningen av pensionens storlek påverkas dock inte av försäkringsperioder som har tjänats in i Sverige.

För samtliga svenska garantiförmåner (garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning) krävs enligt den svenska lagstiftningen en bosättningstid i Sverige (försäkringstid) om minst tre år. För svenskt vidkommande har denna regel undantagits från sammanläggning. Det innebär exempelvis att en person som har varit bosatt i Sverige i två år, och har ett års indisk försäkringsperiod inte har rätt till svensk garantipension vid bosättning i Sverige eftersom personen inte har bott i Sverige i tre år. Sammanläggningsreglerna i konventionen innebär inte heller att försäkringstid i Indien påverkar storleken av en garantiförmån i Sverige. En person som t.ex. har varit bosatt i Sverige i tio år och som sedan har varit försäkrad i Indien i 25 år, kan vid bosättning i Sverige inte få mer än 10/40 av garantiförmånen, eftersom pensionen är 40-delsberäknad.

Vid fastställande av rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning ska personer som är försäkrade enligt den indiska lagstiftningen anses som försäkrade enligt den svenska lagstiftningen. Härigenom kan personer som är försäkrade i Indien vid tidpunkten för försäkringsfallet i vissa fall, om de uppfyller de medicinska kraven, få svensk inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning. Den inkomstrelaterade ersättningen beräknas utifrån en antagandeinkomst. Denna grundas på genomsnittet av de tre högsta bruttoårsinkomsterna som intjänats under en given period (5–8 år beroende på den försäkrades ålder) före det år som närmast föregått det år då försäkringsfallet inträffat, s.k. ramtid. För beräkning av inkomstrelaterad aktivitetsersättning kan en ramtid på tre år tillämpas om det är mer fördelaktigt för den försäkrade. För rätt till ersättning fordras minst ett år med inkomst i Sverige under ramtiden. Kan endast en eller två bruttoårsinkomster beräknas under ramtiden ska två bruttoårsinkomster respektive en bruttoårsinkomst upptas till noll kronor. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning beaktas, enligt konventionens bestämmelser, endast inkomster som tjänats in under tid som svensk lagstiftning var tillämplig. Inkomster som

Prop. 2012/13:117

har tjänats in under tid då indisk lagstiftning var tillämplig ska alltså inte ingå i antagandeinkomsten. Exempel: En person är berättigad till sjukersättning och ramtiden för personen är fem år. Personen har under de senaste fyra åren varit försäkrad i Indien. Året dessförinnan hade personen inkomst i Sverige. Sjukersättningen beräknas utifrån de tre åren med högst bruttoårsinkomst. Det betyder att antagandeinkomsten fastställs till en tredjedel av summan av den svenska inkomsten under ett år och två år med noll kronor. Om all inkomst intjänad i Sverige skulle hänföra sig till år som ligger före ramtiden är antagandeinkomsten noll kronor och någon inkomstrelaterad sjukersättning utbetalas då inte.

För indiskt vidkommande finns bestämmelser om bl.a. försäkringsperioder fullgjorda inom ”viss verksamhet”. Dessa har betydelse vid beräkningen av de indiska förmånerna.

Konventionen gör det möjligt att exportera förmåner vid bosättning i det andra landet. Svensk inkomstgrundad pension liksom inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning är fullt exportabel till hela världen redan enligt nationell lagstiftning. Svenska garantipensioner, sjukersättning i form av garantiersättning, aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt efterlevandestöd kan inte exporteras vare sig med stöd av svensk lagstiftning eller med stöd av konventionens bestämmelser. Det framgår av konventionens artikel 14 punkt 5. Bakgrunden är främst att någon motsvarande förmån inte finns i den indiska lagstiftningen och att de svenska garantiförmånerna inte är avgifts- utan skattefinansierade.

Avdelning IV Övriga bestämmelser

I den fjärde avdelningen beskrivs närmare de administrativa bestämmelserna för konventionens tillämpning. En tillämpningsöverenskommelse ska ingås, i vilken åtgärder för att genomföra konventionen fastställs. En sådan överenskommelse undertecknades den 26 november 2012 i New Delhi. I denna fastställs bl.a. vilka indiska och svenska myndigheter som är behöriga att tillämpa konventionen.

En grundläggande idé i konventionen är att de behöriga myndigheterna och institutionerna i Indien och Sverige ska bistå varandra i fråga om tillämpningen av konventionen. Detta bistånd ska vara fritt från kostnader.

Behöriga institutioner ska årligen utbyta statistik om tillämpningen av konventionen.

Avdelning V Övergångs- och slutbestämmelser

I den femte avdelningen finns konventionens övergångs- och slutbestämmelser. Dessa överensstämmer med internationell praxis på området. De avtalsslutande staterna kan begära att konventionen ska ändras. Konventionen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att de avtalsslutande staterna har informerat varandra om att alla villkor för konventionens ikraftträdande har fullgjorts.

Prop. 2012/13:117

5. Konventionens kostnadseffekter

Konventionen mellan Sverige och Indien innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Svenska garantipensioner, sjukersättning i form av garantiersättning, aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt efterlevandestöd kan enligt svensk lagstiftning inte betalas ut vid bosättning i Indien. Konventionen innebär inga avsteg från dessa bestämmelser. För att fastställa rätten till inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning anses försäkring enligt den indiska lagstiftningen som försäkring enligt svensk lagstiftning. Detta bedöms dock inte innebära några ökade kostnader i förhållande till dagens situation. Konventionen medför att fler indiska efterlevande-, invaliditets- och ålderspensioner kommer att kunna betalas ut vid bosättning i Sverige än vad som nu är fallet.

6. Sverige tillträde till konventionen

Regeringens förslag: Riksdagen ska godkänna konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Indien av den 26 november 2012.

Konventionen ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag. För att kunna fastställa avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpningen av konventionen ska en procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) bestämmas. Denna avgift ska motsvara den beräknade kostnaden för dessa kostnadsslag.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 10 kap. 3 § regeringsformen krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en internationell överenskommelse bl.a. i det fall det krävs att ny lag stiftas. I föreliggande fall krävs ny lagstiftning för att konventionens bestämmelser ska kunna tillämpas i Sverige. Regeringen föreslår därför att konventionen ska godkännas och att konventionen ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Konventionen omfattar bl.a. sjukersättning och aktivitetsersättning som finansieras av en särskild sjukförsäkringsavgift som fastställs i socialavgiftslagen (2000:980). Eftersom sjukförsäkringsavgiften även omfattar finansieringen för sjukpenningförsäkringen måste man särskilt skilja ut kostnaderna för sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Då andelen av sjukförsäkringsavgiften kan komma att variera över tiden bör någon fast procentsats inte anges i lagen utan endast de kriterier som ska gälla för att beräkna en sådan andel.

Lagen bör träda i kraft den dag regeringen bestämmer för att ikraftträdandet ska kunna sammanfalla med den tidpunkt då konventionen träder i kraft enligt artikel 23.

Prop. 2012/13:117

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Norman, Attefall, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Hatt, Ek, Lööf, Enström, Arnholm

Föredragande: statsrådet Kristersson

Regeringen beslutar proposition Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien