Socialavgiftslag (2000:980)

(SAL)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000:980 i lydelse enligt SFS 2022:889
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Lag (1981:691) om socialavgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Innehåll

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av systemen för social trygghet (socialavgifter).

[S2]Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

[S3]Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelser om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter finns i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag. Lag (2020:1060).

Prop. 2001/02:45: I paragrafen upplyses om att bestämmelser om utvidgade särskilda avdrag från socialavgifter finns i den föreslagna lagen om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Prop. 2006/07:84: Ändringen i tredje stycket föranleds av att rubriken till lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980) föreslås ändras.

Prop. 2020/21:14: I paragrafen finns en beskrivning av lagens innehåll och hänvisningar till andra lagar. Tredje stycket, som är en upplysningsbestämmelse, innehåller hänvisningar till andra lagar med undantagsbestämmelser eller anslutande bestämmelser. Ändringen innebär att hänvisningen med bestämmelser om undantag från lagen kompletteras med en hänvisning till lagen om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.

Prop. 2000/01:8: Av första stycket framgår att syftet med socialavgifterna skall vara att finansiera systemen för social trygghet. Skälen för ändringen i förhållande till nuvarande lydelse och den som utredningen föreslagit redovisas i avsnitt 6.2.1.

I andra stycket anges upplysningsvis att det finns bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen också i två andra lagar.

Vilka utgifter ...

[K1]2 §  Socialavgifter utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller egenavgifter enligt 3 kap.

Prop. 2000/01:8: Att socialavgifter förekommer i två olika former – arbetsgivaravgifter och egenavgifter – är av central betydelse för tillämpningen av lagen. Det anges därför i denna inledande paragraf att socialavgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller egenavgifter enligt 3 kap.

[K1]3 §  Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i skyldigheten att betala avgifter enligt denna lag. Lag (2011:294).

Prop. 2010/11:52: Ändringen är en anpassning till att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

Prop. 2000/01:8: Bestämmelsen saknar motsvarighet i nuvarande lag om socialavgifter. Utredningen har föreslagit att konsekvenserna av gemenskapsrätten och avtal om social trygghet med andra stater återges i olika sammanhang i tre paragrafer. Den första finns i utredningens förslag till det inledande kapitlet (1 kap. 7 §) och innebär att lagen inte skall tillämpas i fråga om ersättning till en person som när arbetet utförs omfattas av ett annat lands lagstiftning om social trygghet, antingen till följd av gemenskapsrätten ...

Definitioner

[K1]4 §  Termer och uttryck som används i denna lag omfattar också motsvarande utländska företeelser, om inte annat anges.

Prop. 2000/01:8: I likhet med vad som gäller för bl.a. inkomstskattelagen är utgångspunkten att termer och uttryck som används i lagen också omfattar motsvarande utländska företeelser, om inget annat anges. Det innebär t.ex. att bestämmelserna om semesterkassa i 2 kap. 5 § också är tillämpliga på en motsvarande utländsk semesterkassa.

För att markera att det endast är fråga om en svensk företeelse används i lagen uttrycket att ...

[K1]5 §  I denna lag avses med

[S2]godkännande för F-skatt: sådant godkännande som innebär att innehavaren ska betala F-skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),

[S3]näringsverksamhet: näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

[S4]inkomst av tjänst: inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen.

[S5]Vad som sägs i denna lag om handelsbolag och om delägare i dem gäller också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och delägare i dem. Lag (2011:1257).

Prop. 2000/01:8: Vissa termer och uttryck som används i lagen har en särskild betydelse som behöver definieras. Definitionerna har förts samman i en paragraf. Jämfört med utredningens förslag (1 kap. 2 §) innehåller regeringens förslag färre definitioner och avser dessutom inte samma termer och uttryck. Anledningen till att uttrycken arbetsgivare, arbetstagare och arbete i Sverige inte definieras, som utredningen föreslagit, framgår av avsnitt ...

Arbete i Sverige

[K1]6 §  Med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

[S2]Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall verksamhet hänförlig dit anses bedriven här i landet.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar 2 kap. 7 § socialförsäkringslagen. Bestämmelserna om vad som utgör arbete i Sverige skall tillämpas på samma sätt och ges samma innebörd som i den lagen. Någon skillnad i tillämpning beroende på om det är fråga socialavgifter eller om tillhörigheten till den arbetsbaserade försäkringen bör alltså inte kunna bli aktuell. I prop. 1998/99:119 ...

Arbete på fartyg

[K1]7 §  Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 6 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282).

Prop. 2000/01:8: För sjömän gäller särskilda regler om vad som anses som arbete i Sverige. Var dessa bestämmelser finns pekas ut i denna paragraf. Som arbete i Sverige anses enligt bestämmelsen i socialförsäkringslagen arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg. Som arbete i Sverige räknas också arbete som utförs

1. ...

Utsändning

[K1]8 §  Arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 6 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282).

Prop. 2000/01:8: Vid utsändning gäller särskilda regler om vad som menas med arbete i Sverige. Vid utsändning gäller en ettårsregel. Ett arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige skall anses som arbete i Sverige, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år. Motsvarande ettårsregel gäller om en utländsk arbetsgivare sänder någon till Sverige för arbete. Om arbetet antas vara längst ett år skall det alltså inte betraktas som arbete i Sverige.

Den ...

Diplomater

[K1]9 §  Arbete som utförs av en person som tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat anses som arbete i Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons personliga tjänare.

[S2]Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, anses som arbete i Sverige endast i den utsträckning det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

Prop. 2000/01:8: För bl.a. diplomater gäller särskilda regler för vad som anses utgöra arbete i Sverige enligt 2 kap. 10 § socialförsäkringslagen. En motsvarande bestämmelse har tagits in här.

Arbete i utlandet

[K1]10 §  Med arbete i utlandet avses annat förvärvsarbete än arbete i Sverige.

Prop. 2000/01:8: Skyldigheten att betala socialavgifter är avhängig av att förvärvsarbetet antingen anses som arbete i Sverige eller att förvärvsarbetet inte är arbete i Sverige men att gemenskapsrätten eller avtal om social trygghet med andra stater föreskriver att personen i fråga ändå skall omfattas av svensk lagstiftning om social trygghet. Huvudregeln i gemenskapsrätten är att en person skall omfattas av lagstiftningen om social trygghet i den stat där han arbetar. Den som arbetar i Sverige omfattas alltså ...

Forskning och utveckling

[K1]11 §  Med forskning avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap. Lag (2013:961).

Prop. 2007/08:29: I paragrafen, som är ny, anges i första stycket vad som avses med avgiftsreducerad verksamhet. Som viss vägledning vid benämning och avgränsning av de olika verksamheterna har använts 2002 års koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder). Med avgiftsreducerad verksamhet kan även avses sådan verksamhet som bedrivs gemensamt med annan verksamhet, t.ex. att personbilsreparationer och bussreparationer bedrivs i en gemensamt bedriven näringsverksamhet. En avgiftsreducerad verksamhet ...

[K1]12 §  Med utveckling avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Lag (2013:961).

Prop. 2007/08:29: I paragrafen, som är ny, införs en definition av vad som avses med blandad verksamhet. Den som ska betala socialavgifter enligt denna lag bedriver blandad verksamhet om det i en och samma näringsverksamhet bedrivs både avgiftsreducerad verksamhet och annan verksamhet. Detta medför t.ex. att om endast avgiftsreducerad verksamhet bedrivs i ett handelsbolag och endast fullt avgiftspliktig verksamhet bedrivs i ett annat handelsbolag utgör det inte blandad verksamhet. En blandad verksamhet kan t.ex. ...

Koncern

[K1]13 §  Med koncern avses vid tillämpning av 2 kap. 31 § en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2013:961).

2 kap. Arbetsgivaravgifter

Prop. 2000/01:8: Kapitlet om arbetsgivaravgifter har sex underrubriker; ”Avgiftsskyldigheten”, ”Situationer när avgifter skall betalas”, ”Avgiftspliktig ersättning”, ”Avgiftsfri ersättning”, ”Avgiftsunderlaget” och slutligen ”Avgifterna och avgiftsberäkningen”.

Flertalet av utredningens föreslagna paragrafer har bearbetats i redaktionellt hänseende. Det gäller också paragrafer där utredningsförslaget överensstämmer med bestämmelsens nuvarande lydelse.

Skyldigheten att betala ...

 • RÅ 2007:59:Det har inte ansetts oförenligt med EG-fördraget att i enlighet med bestämmelserna om löneunderlag i 43 kap. inkomstskattelagen bortse från sådana ersättningar till anställda vid ett svenskt fåmansbolags filial i tredje land som inte ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter eller löneskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Avgiftsskyldigheten

[K2]1 §  Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel.

[S2]Förmån av personaloption som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen förvärvades.

[S3]Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§. Lag (2017:1213).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen har ingen motsvarighet i utredningsförslaget.

I första stycket anges huvudregeln för skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter, enligt vilken det är den som utger en avgiftspliktig ersättning som skall betala arbetsgivaravgifter. Vid tillämpningen av SAL gäller skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter den som anses vara arbetsgivare. Som arbetsgivare räknas då den som till en person ger ut ersättning för arbete på minst 1 000 kr under ett år. Som framgår av <a ...

[K2]2 §  Bestämmelsen i 1 § första stycket skall inte tillämpas om en avgiftspliktig ersättning utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller liknande. I fråga om sådana avgiftspliktiga ersättningar skall arbetsgivaravgifter i stället betalas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen.

Prop. 2000/01:8: En motsvarande bestämmelse finns i dag i 1 kap. 2 § andra stycket SAL. I utredningsförslaget finns en motsvarande bestämmelse i 2 kap. 4 §.

Bestämmelsen har omarbetats såväl lagtekniskt som redaktionellt. Någon saklig skillnad är dock inte avsedd. Bestämmelsen tar sikte i första hand på s.k. frequent flyer-rabatter. Innebörden av bestämmelsen är att arbetsgivaravgifter på avgiftspliktig ersättning i form ...

[K2]3 §  Bestämmelsen i 1 § första stycket ska inte tillämpas om en annan avgiftspliktig ersättning än sådan förmån som avses i 1 § andra stycket utges av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person och ersättningen har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än den som har utgett ersättningen. I sådant fall ska arbetsgivaravgifter i stället betalas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige. Lag (2017:1213).

Prop. 2000/01:8: Den nuvarande motsvarigheten till denna paragraf finns i 1 kap. 2 § andra stycket SAL och infördes efter det att utredningen slutfört sitt arbete. Paragrafen har därför ingen motsvarighet i utredningsförslaget.

Bestämmelsen infördes i samband med förändringarna i beskattningstidpunkten för personaloptioner och tar sikte på situationer där en förmån (eller ersättning) som utges av ett utländskt företag har ...

Situationer när avgifter skall betalas

[K2]4 §  Arbetsgivaravgifter ska, om inte annat följer av 59 §§, betalas på avgiftspliktig ersättning för

 1. arbete i Sverige, och
 2. arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater. Lag (2011:294).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen saknar direkt motsvarighet i utredningens förslag. Den är i stället en blandning av utredningens förslag till 2 kap. 2 § och första ledet i 2 kap. 1 §.

Socialavgifter skall i princip endast betalas på ersättning till personer som omfattas av de arbetsbaserade försäkringarna enligt föreskrifterna i socialförsäkringslagen, vilket är innebörden av första punkten. För att omfattas av försäkringarna skall ...

 • HFD 2019:60:Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.
 • HFD 2012:69:Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.

Undantag

Mottagaren av ersättningen är godkänd för F-skatt

[K2]5 §  Arbetsgivaravgifter ska inte betalas om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. En uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren får godtas om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren. Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt är oriktig, får den inte godtas.

[S2]Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller första stycket första meningen bara om godkännandet åberopas skriftligen.

[S3]Första och andra styckena gäller inte ersättning från semesterkassa. Lag (2011:1257).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar i princip utredningens förslag till 2 kap. 1 §. Nuvarande bestämmelser om F-skattsedelns innebörd för skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter finns i 3 kap. 2 a § och 20 kap. 2 § femte stycket AFL och i 2 kap. 7 § LIP. Innebörden av bestämmelserna är att ersättningar till personer som har F-skattsedel skall behandlas som inkomst av annat förvärvsarbete och att sådan inkomst skall undantas från underlaget ...

 • HFD 2019:60:Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.
 • RÅ 2007:61:Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).
 • HFD 2012:69:Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.

Ersättning som utges av privatpersoner

[K2]6 §  Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person eller ett dödsbo, om det kan antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen till mottagaren under året kommer att understiga 10 000 kronor och annat inte anges i 7 §.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen innehåller de viktigaste förutsättningarna för att arbetsgivaravgifter inte skall betalas på en ersättning. De är dels att den som utger

ersättningen skall vara en fysisk person eller ett dödsbo, dels att mottagarens sammanlagda ersättning från utbetalaren under året understiger 10 000 kr.

Motiven för att införa rekvisitet ...

[K2]7 §  Bestämmelserna i 6 § gäller inte om den avgiftspliktiga ersättningen utgör

 1. en utgift i en av utgivaren bedriven näringsverksamhet, eller
 2. sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

[S2]Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller om utgivaren och mottagaren har kommit överens om att arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningen. En sådan överenskommelse gäller dock inte om mottagaren är godkänd för F-skatt utan sådant villkor som avses i 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1257).

8 § Har upphävts genom lag (2012:831).

Ersättningar från handelsbolag till delägare i bolaget

[K2]9 §  Ett handelsbolag skall inte betala arbetsgivaravgifter på ersättning till delägare i handelsbolaget.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar utredningens förslag till 2 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 3 §. Nuvarande bestämmelse om att handelsbolag inte skall betala arbetsgivaravgifter på ersättningar till delägare i handelsbolaget finns i 2 kap. 4 § 11 SAL och 3 kap. 2 a § andra stycket 3 AFL.

Avgiftspliktig ersättning

[K2]10 §  Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete, dock inte pension. Lag (2011:1257).

Prop. 2000/01:8: Första stycket motsvarar 2 kap. 5 § 1, 2 och 5 i utredningens förslag. Nuvarande bestämmelser om vilka slags ersättningar som skall läggas till grund för beräkning av arbetsgivaravgifter finns i 2 kap. 3 § SAL. I princip har paragrafen endast bearbetats redaktionellt i förhållande till sist-

nämnda ...

 • HFD 2019:60:Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.
 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.
 • RÅ 2008:86:Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av att den anställde genom sin anställning brutit mot en s.k. konkurrensklausul har hos arbetsgivaren setts som en avdragsgill allmän driftskostnad och inte som en personalkostnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2009:16:Anställda hos ett aktiebolag som drivit ett hem för vård och boende (HVB-hem) har bedömts inta måltider med vårdtagarna under sådana förhållanden att något underlag för arbetsgivaravgifter avseende kostförmåner inte ska påföras bolaget.

[K2]10 a §  Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) med följande undantag:

 1. värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen ska beräknas enligt värdetabeller, och
 2. värdet av drivmedelsförmån som avses i 61 kap. 10 § inkomstskattelagen ska beräknas till marknadsvärdet.

[S2]De tabeller som avses i första stycket 1 ska ange förmånsvärdet av en bostad till den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter bostadsyta inom ett område där boendekostnaderna är i huvudsak enhetliga. Förmånsvärdet för en bostad som ligger utanför tätort och dess närområde ska dock bestämmas till 90 procent av den lägsta genomsnittskostnaden. Lag (2011:1257).

[K2]10 c §  Om värdet av bostadsförmån enligt 10 a § första stycket 1 avviker med mer än 10 procent från det värde som följer av 61 kap.2 eller 20 §inkomstskattelagen (1999:1229), får Skatteverket på begäran av utgivaren bestämma värdet av förmånen. Lag (2011:1257).

[K2]10 d §  Om Skatteverket har bestämt ett förmånsvärde enligt 10 b eller 10 c §, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet. Lag (2011:1257).

[K2]11 §  Med ersättning för arbete likställs i denna lag

 1. kostnadsersättning och sådan ersättning som enligt 10 kap. 3 § andra stycket 8 och 9 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska räknas som ersättning för arbete,
 2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
 3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till den person som sjuklönen avser,
 4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person,
 5. ersättning från semesterkassa, och
 6. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) när en medlem har gått ur en ekonomisk förening. Lag (2021:407).

Prop. 2017/18:253: 3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till den person som sjuklönen avser,

Prop. 2020/21:110: Paragrafen innehåller bestämmelser om att vissa ersättningar och liknande ska likställas med ersättning för arbete när det gäller skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter.

Ändringen i första stycket är en följd av att bestämmelserna i 10 kap. 3 § andra stycket 9 och 10 skatteförfarandelagen (2011:1244) har ändrat beteckningar till 10 kap. 3 § andra stycket 8 och 9 <a href="https://lagen.nu/2011:1244" ...

Prop. 2000/01:8: Paragrafen anger vilka slag av ersättningar som skall likställas med ersättning för arbete. Vad gäller punkterna 1–3 finns motsvarande bestämmelser i dag i 2 kap. 3 § andra stycket SAL.

I punkt 4 anges att Marie Curie-stipendium skall likställas med ersättning för arbete om det utges av en i Sverige bosatt person eller en svensk juridisk person. Det innebär att arbetsgivaravgifter i sådana fall skall betalas ...

 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.
 • RÅ 2008:86:Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av att den anställde genom sin anställning brutit mot en s.k. konkurrensklausul har hos arbetsgivaren setts som en avdragsgill allmän driftskostnad och inte som en personalkostnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Avgiftsfri ersättning

Skattefria ersättningar

[K2]12 §  En ersättning är avgiftsfri om den

 1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. undantas från skatteplikt enligt 6 §1 eller 2 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller
 3. undantas från skatteplikt enligt 8 §5 eller 6 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Lag (2020:953).

Prop. 2019/20:190: I paragrafen anges att vissa ersättningar är avgiftsfria, dvs. att ersättningarna inte ska ligga till grund för uttag av avgifter. De ersättningar som är avgiftsfria är ersättningar som är skattefria enligt IL och vissa ersättningar som undantas från skatteplikt enligt SINK eller A-SINK. Ändringen i andra punkten är en följdändring med anledning av att 6 § 2 och 3 SINK har fått en ny beteckning.

Prop. 2000/01:8: I paragrafen klargörs att arbetsgivaravgifter inte skall betalas på vissa skattefria ersättningar. Någon motsvarighet finns inte i nuvarande lagstiftning. I stället följer det indirekt av olika bestämmelser att det endast är skattepliktiga ersättningar som skall läggas till grund för beräkning av arbetsgivaravgifter (jfr 2 kap. 3 § första stycket SAL, 2 kap. ...

13 § Har upphävts genom lag (2009:1064).

Ersättning understigande visst belopp

[K2]14 §  En ersättning till en person är avgiftsfri om ersättningen till den personen under året understigit 1 000 kronor.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande bestämmelse i 2 kap. 4 § första stycket 1 SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelse i 2 kap. 12 § 1.

Vissa ersättningar vid sjukdom m.m.

[K2]15 §  En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersättningen motsvarar föräldrapenning, sjukpenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare får uppbära enligt 11 kap. 13 §, 27 kap.56 eller 57 § eller 31 kap. 13 §socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282).

Vissa ersättningar för vilka särskild löneskatt skall betalas

[K2]16 §  Ersättningar från avtalsförsäkringar m.m., som enligt 1 § första stycket1-5 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda skatt, är avgiftsfria.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande bestämmelse i 2 kap. 4 § första stycket 13 SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelse i 2 kap. 12 § 11. Sedan utredningen lämnat sitt förslag har 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ändrats så att punkterna 2–6 numera motsvarar punkterna 1–5 (<a href="https://lagen.nu/prop/1997/98:151" ...

Ersättning för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas

[K2]17 §  En ersättning, för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, är avgiftsfri.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande undantag från avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter i 2 kap. 4 § första stycket 19 avseende ersättningar som omnämns i 2 kap. 5 § LIP. På dessa ersättningar skall statlig ålderspensionsavgift betalas enligt 2 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. ...

Ersättning från vinstandelsstiftelse

[K2]18 §  En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan juridisk person med motsvarande ändamål, som enligt 25 kap.2123 §§socialförsäkringsbalken inte ska beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst, är avgiftsfri. Lag (2010:1282).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande bestämmelse i 2 kap. 4 § första stycket 16 SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelse i 2 kap. 12 § 13. Något behov av att, som i dag, hänvisa till ”de fyra sista meningarna” i det angivna lagrummet i AFL finns inte. Några andra bestämmelser om vinstandelsstiftelser än de omnämnda finns inte i lagrummet.

Ersättning till idrottsutövare

[K2]19 §  En ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap.46 och 10 §§inkomstskattelagen (1999:1229) är avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2013:961).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande bestämmelse i 2 kap. 4 § första stycket 14 SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelse i 2 kap. 12 § 12.

Ersättning för skiljemannauppdrag

[K2]20 §  En ersättning för skiljemannauppdrag är avgiftsfri om parterna i skiljeförfarandet är av utländsk nationalitet.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande bestämmelse i 2 kap. 4 § första stycket 9 SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelse i 2 kap. 12 § 9.

Ersättning som motsvarar utgifter i arbetet

[K2]21 §  Om en ersättning till viss del motsvarar utgifter i arbetet är ersättningen till den delen avgiftsfri, om ifrågavarande utgifter under året kan beräknas uppgå till minst 10 procent av ersättningen från utgivaren under samma år.

[S2]Detta gäller inte ersättning som beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

[S3]Utgifterna får för bestämda yrkesgrupper beräknas enligt schablon grundad på de genomsnittliga utgifterna inom respektive grupp.

[S4]Om det inte finns någon sådan schablon som avses i tredje stycket, ska Skatteverket på begäran av den som ger ut ersättning för utgifterna bestämma hur utgifterna ska beräknas.

[S5]Om utgifterna har beräknats enligt tredje eller fjärde stycket, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet. Lag (2011:1257).

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om undantag för ersättningar som till en del motsvarar utgifter i arbetet som mottagaren av ersättningen haft finns i 2 kap. 4 § första stycket 6 och andra stycket SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelse i 2 kap. 12 § 5.

I första stycket anges den huvudregel som gäller, att den del av ersättningen som motsvarar utgifter i arbetet som mottagaren av ersättningen haft är avgiftsfri. Detta förutsätter dock att mottagarens utgifter under året ...

Ersättning till barn i vissa fall

[K2]22 §  Ersättning för arbete till barn är avgiftsfri, om avdrag för utgiften för ersättningen inte får göras enligt 60 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande bestämmelse i 2 kap. 4 § första stycket 5 SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelse i 2 kap. 12 § 4.

Vissa förmåner och ersättningar från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

[K2]23 §  Sådan utdelning och kapitalvinst som enligt 48 a kap. 9 §, 50 kap. 7 §, eller 57 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp i inkomstslaget tjänst är avgiftsfri. Lag (2012:758).

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om att ersättningar m.m. från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag inte skall ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter finns i 2 kap. 4 § första stycket 12 SAL. Dessa regler avsåg tidigare även ersättningar som omfattades av de s.k. stoppreglerna skall undantas från arbetsgivaravgifter. Stoppreglerna har numera avskaffats utom vad gäller förbjudna lån (prop. 1999/2000:15, <a href="https://lagen.nu/bet/1999/2000:SkU5" ...

Avgiftsunderlaget

Huvudregel

[K2]24 §  Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter (avgiftsunderlaget) är summan av de avgiftspliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har utgett under en kalendermånad.

[S2]Ersättning som avses i 1 § andra stycket ska räknas in i underlaget för den kalendermånad under vilken utgivaren fick kännedom om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits.

[S3]Ersättningar som avses i 2 och 3 §§ ska räknas in i underlaget för den kalendermånad under vilken den avgiftsskyldige fick kännedom om ersättningen.

[S4]I avgiftsunderlaget ska också ingå tidigare under året utgiven avgiftsfri ersättning som sammanräknad med en ersättning som utgetts under kalendermånaden blir avgiftspliktig. Lag (2011:1257).

Prop. 2000/01:8: Nuvarande huvudregel om underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter finns i 2 kap. 3 § första stycket SAL. I utredningens förslag finns en huvudregel vad gäller avgiftsunderlaget i 2 kap. 15 §.

I paragrafen anges att arbetsgivaravgifterna skall beräknas på summan av de avgiftspliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har utgett under en kalendermånad. Skälen härför redovisas i <a href="https://lagen.nu/prop/2000/01:8#S6-4" ...

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

[K2]25 §  När avgiftsunderlaget bestäms skall ersättning till företagsledare, make och barn anses ha utgetts till den som enligt bestämmelserna i 60 kap.12-14 §§inkomstskattelagen (1999:1229) skall beskattas för ersättningen.

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om att reglerna vid inkomstbeskattningen om vem som i vissa fall skall beskattas för en ersättning från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag också skall tillämpas när avgiftsunderlaget för

arbetsgivaravgifter bestäms finns i 2 kap. 4 § fjärde stycket SAL. I ...

Avgifter på grund av socialavgiftsavtal

[K2]25 a §  Vid beräkning av avgiftsunderlaget i sådana fall som avses i 5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det underlag som beräknats enligt 24 § divideras med ett belopp motsvarande den sammanlagda procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter tas ut ökad med 100 procentenheter. Lag (2012:831).

Prop. 2012/13:18: I paragrafen, som är ny, anges hur avgiftsunderlaget för en anställd som ingått ett socialavgiftsavtal med sin utländske arbetsgivare ska beräknas. Beräkningen innebär att ett belopp motsvarande den ersättning som den anställde kan anses ha uppburit för att betala de arbetsgivaravgifter som följer av ett socialavgiftsavtal inte ska ingå i avgiftsunderlaget.

Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 5.2. ...

Avgifterna och avgiftsberäkningen

Huvudregel

[K2]26 §  Arbetsgivaravgifterna är 19,80 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift3,55 %
2. föräldraförsäkringsavgift2,60 %
3. ålderspensionsavgift10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift0,60 %
5. arbetsmarknadsavgift2,64 %
6. arbetsskadeavgift0,20 %
Lag (2018:2085).
Avgifter för personer som har fyllt 65 år

Prop. 2008/09:45: Sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna sänks med 1,00 procentenhet till 6,71 procent av avgiftsunderlaget.

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om avgifterna och efter vilka procentsatser de skall betalas finns i 2 kap. 1 § SAL. I utredningens förslag finns en motsvarande bestämmelse i 2 kap. 7 §. Av tydlighetsskäl anges i paragrafen också avgifternas sammanlagda procentsats.

Sjukförsäkringsavgiftens procentsats motsvarar den som regeringen i budgetpropositionen för 2001 (prop. ...

Avgifter för personer som har fyllt 66 år

/Träder i kraft I: 2026-01-01/

Avgifter för personer som har fyllt 67 år

/Upphör att gälla U: 2023-01-01/

[K2]27 §  På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år skall bara ålderspensionsavgiften betalas.

Prop. 2000/01:8: Att det endast kan bli aktuellt att betala ålderspensionsavgiften på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år framgår i dag av 2 kap. 5 § andra stycket första meningen SAL. Detta gäller emellertid inte om personen i fråga är född 1937 eller tidigare. På ersättning till en sådan person skall inga arbetsgivaravgifter betalas, om de har fyllt 65 år vid årets ingång. En bestämmelse med den innebörden har förts in i övergångsbestämmelserna till <a href="https://lagen.nu/2000:000" ...

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

27 §  På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas. Lag (2022:888).

/Träder i kraft I: 2026-01-01/

27 §  På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 67 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas. Lag (2022:889).

Avgifter för personer under 18 år

[K2]28 §  På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad. Lag (2019:479).

Prop. 2008/09:7: Ändringen innebär att den åldersgrupp som omfattas av nedsättningen utvidgas till att även gälla personer under 18 år och personer som vid årets ingång har fyllt 25 men inte 26 år. Även avgiftsnivån sänks. Hela ålderspensionsavgiften och en fjärdedel av övriga avgifter ska erläggas för de som omfattas. Efter kvoteringen ska varje avgiftsnivå anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. I paragrafen görs även några språkliga och redaktionella justeringar.

Prop. 2013/14:116: Ändringarna i paragrafens första stycke innebär att arbetsgivaravgifterna sänks för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke av vilket följer att den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgifterna, som innebär att hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga avgifterna ska betalas, slopas för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år. För ...

Prop. 2014/15:50: Ändringarna i paragrafens första stycke innebär att arbetsgivaravgifterna sänks för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke av vilket följer att den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgifterna, som innebär att hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga avgifterna ska betalas, slopas för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år. För ...

Prop. 2006/07:84: Paragrafen är ny.

Första meningen innebär att fulla arbetsgivaravgifter inte skall betalas på ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år. Hela ålderspensionsavgiften skall betalas och i övrigt skall bara hälften av de andra arbetsgivaravgifterna betalas. Det innebär för närvarande att arbetsgivaravgifterna för denna grupp kommer att uppgå till 19,11 procent (= 8,78/2 + 2,20/2 + 1,70/2 + 4,45/2 + 0,68/2 + 10,21) av avgifts-...

Avdrag för personer som arbetar med forskning eller utveckling

[K2]29 §  Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling.

[S2]Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av första stycket inte avses sådan ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27 eller 28 §. Lag (2019:479).

Prop. 2007/08:29: I paragrafen, som är ny, införs en bestämmelse om att den som är avgiftsskyldig för arbetsgivaravgifter kan välja att bara betala ålderspensionsavgiften på ersättning för arbete i avgiftsreducerad verksamhet enligt definitionen i den föreslagna 1 kap. 11 §. Ersättningen ska vara hänförlig till arbete i den avgiftsskyldiges egen verksamhet. Detta innebär att s.k. bemanningsföretag inte kan tillämpa bestämmelsen om en anställd varit uthyrd till någon annans avgiftsreducerade verksamhet. Det gäller ...

Prop. 2000/01:8: Bestämmelser om avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifterna finns i dag i 2 kap. 5 a § SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelser i 2 kap. 15–17 §§.

I 28 § återges huvudregeln att avdrag skall göras från arbetsgivaravgifterna med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 3 550 kronor. Att avdraget skall göras månadsvis framgår av att arbetsgivaravgifterna skall beräknas på ett underlag ...

[K2]30 §  Avdrag enligt 31 § får göras bara om personen under kalendermånaden har arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige under minst hälften och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid.

[S2]Om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, får avdrag enligt 31 § ändå göras om avdrag enligt första stycket har fått göras under var och en av de närmast föregående fyra kalendermånaderna.

[S3]Avdrag enligt andra stycket får inte göras om orsaken till att villkoren enligt första stycket inte är uppfyllda är att personen har fått ändrade arbetsuppgifter. Lag (2021:407).

Prop. 2007/08:29: I paragrafen, som är ny, regleras den situation som uppstår om avgiftsunderlaget avser ersättning både för arbete i avgiftsreducerad verksamhet och i annan verksamhet inom en och samma näringsverksamhet, dvs. blandad verksamhet enligt definitionen i 1 kap. 12 §.

Av första stycket framgår att ersättningen i sådana fall ska fördelas, och av 29 § följer att bara ålderspensionsavgiften betalas på den del av ersättningen som är hänförlig till arbete i den avgiftsreducerade verksamheten. ...

Prop. 2020/21:110: Paragrafen innehåller bestämmelser om arbetstidsvillkor vid avgiftsberäkningen för en person som arbetar med forskning eller utveckling.

Ändringen i första stycket innebär ett sänkt krav på den faktiska arbetstid som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige under kalendermånaden för att avdrag ska få göras, från minst tre fjärdedelar till minst hälften av arbetstiden. Arbetet med forskning eller utveckling ska dock fortfarande ...

[K2]31 §  Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 26 §. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige får inte överstiga 600 000 kronor per kalendermånad.

[S2]Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer. Lag (2021:407).

Prop. 2019/20:68: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur avdraget från arbetsgivaravgifterna för en person som arbetar med forskning eller utveckling ska beräknas. Ändringen i första stycket innebär att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs till 450 000 kronor. I paragrafen görs även ett förtydligande att det högsta beloppet för avdraget gäller per kalendermånad.

Prop. 2020/21:110: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur avdraget från arbetsgivaravgifterna för en person som arbetar med forskning eller utveckling ska beräknas.

Ändringen i första stycket innebär att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs till 600 000 kronor. ...

3 kap. Egenavgifter

Prop. 2000/01:8: Kapitlet om egenavgifter har sju underrubriker; ”Avgiftsskyldigheten”, ”Situationer när avgifter skall betalas”, ”Avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet”, ”Avgiftspliktig inkomst av tjänst”, ”Avgiftsfri inkomst”, ”Avgiftsunderlaget” och ”Avgifterna och avgiftsberäkningen”. Som framgår av avsnitt 6.3 har skyldigheten att betala egenavgifter knutits till förekomsten av visst slag av inkomst enligt <a href="https://lagen.nu/1999:1229" ...

Avgiftsskyldigheten

[K3]1 §  En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst skall betala egenavgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel.

[S2]Bestämmelser om avgiftspliktig inkomst finns i 3-8 §§.

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om skyldigheten av betala egenavgifter finns i 1 kap. 2 § SAL.

I paragrafen anges den regel som gäller för skyldigheten att betala egenavgifter. Endast fysiska personer som har avgiftspliktig inkomst är avgiftsskyldiga. Vilka inkomster som är avgiftspliktiga framgår av 3–...

Situationer när avgifter skall betalas

[K3]2 §  Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst av

 1. arbete i Sverige, och
 2. arbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater. Lag (2011:294).

Prop. 2000/01:8: Bestämmelserna i denna paragraf kopplar samman avgiftsskyldigheten med de situationer där den avgiftsskyldige omfattas av de svenska arbetsbaserade socialförsäkringarna. Innebörden av bestämmelserna är densamma som i 2 kap. 4 § men nu i fråga om egenavgifter. Beträffande bestämmelsernas innebörd och motiven för dem hänvisas därför till kommentaren till den paragrafen och till avsnitt 6.5.

Avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet

[K3]3 §  Överskott av näringsverksamhet är avgiftspliktig, om den som har inkomsten har arbetat i verksamheten i inte oväsentlig omfattning.

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om skyldighet att betala egenavgifter på näringsinkomster finns i 3 kap. 4 § SAL och 2 kap. 6 § första stycket 1 LIP. Enligt sistnämnda bestämmelse skall inkomst av näringsverksamhet här i landet räknas som inkomst av annat förvärvsarbete och läggas till grund för beräkning av pensionsanknutna egenavgifter. Som framgår av avsnitt 6.3 ...

Avgiftspliktig inkomst av tjänst

Inkomst av självständigt bedriven verksamhet

[K3]4 §  Inkomst av tjänst från verksamhet som bedrivs självständigt men som inte räknas som näringsverksamhet är avgiftspliktig.

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om att egenavgifter skall betalas på de inkomster som anges i paragrafen finns i 2 kap. 4 § och 2 kap. 6 § första stycket 2 och 3 LIP. De inkomster det är fråga om är i första hand s.k. hobbyinkomster. Men också andra inkomster av självständigt bedriven verksamhet som inte uppfyller kraven för att betraktas som näringsverksamhet är avgiftspliktiga enligt bestämmelserna i denna paragraf. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt ...

Ersättning som utges av privatpersoner

[K3]5 §  En ersättning för arbete som utförts åt en fysisk person eller ett dödsbo är avgiftspliktig, om den skall tas upp i inkomstslaget tjänst och arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § inte skall betalas på ersättningen.

Prop. 2000/01:8: Att egenavgifter i vissa fall skall betalas på inkomst av arbete åt privatpersoner framgår enligt nuvarande bestämmelser av 3 kap. 2 a § andra stycket 2 SAL. Socialavgiftslagen har utformats så att dessa fall utgör ett direkt undantag från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. Egenavgifter skall betalas endast i de fall arbetsgivaravgifter inte skall betalas enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 §. I vilka fall egenavgifter skall ...

6 § Har upphävts genom lag (2012:831).

Marie Curie-stipendier

[K3]7 §  Forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium) är avgiftspliktigt.

[S2]Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person. Lag (2011:294).

Prop. 2000/01:8: Om ett forskarstipendium från Europeiska gemenskaperna (Marie Curiestipendium) utges av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person så skall egenavgifter betalas på stipendiet. Det följer enligt nuvarande bestämmelser av 2 kap. 4 § och 6 § första stycket 5 LIP.

Om stipendiet i stället utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person skall arbetsgivaravgifter betalas på stipendiet, vilket framgår av att stipendiet skall ...

Inkomster för den som är godkänd för F-skatt

[K3]8 §  Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga, om den som gett ut ersättningen enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 § inte skall betala arbetsgivaravgifter. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete samt sådan ersättning som enligt 2 kap. 11 § 1, 2 eller 4 likställs med ersättning för arbete.

Prop. 2000/01:8: Det kan inträffa att en person som har en F-skattsedel har anställningsinkomster. I sådana fall skall utgivaren av ersättningen enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 § inte betala arbetsgivaravgifter. Det behövs därför en

kompletterande bestämmelse som anger att lön, arvode, förmån och annan ersättning för arbete samt annat som utges med anledning av ett avtal ...

Avgiftsfri inkomst

Ersättningar under 1 000 kronor

[K3]9 §  Sådana ersättningar för arbete från en utbetalare som sammanlagt under året understiger 1 000 kronor är avgiftsfria.

[S2]Detta gäller inte om ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet.

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om att ersättning för arbete från en utbetalare som sammanlagt under ett år understiger 1 000 kronor inte skall ingå i underlaget för beräkning av egenavgifter finns i 3 kap. 5 § första stycket SAL. Att detta inte gäller om ersättningen utgör en intäkt i näringsverksamhet framgår av samma lagrum.

I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelser i 3 kap. 18 § första stycket 1.

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

[K3]10 §  Sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken är avgiftsfri.

[S2]Detta gäller också arbetsskadesjukpenning enligt samma balk och motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande. Lag (2010:1282).

Prop. 2000/01:8: Att sjukpenning och rehabiliteringspenning som omnämns i paragrafen inte skall ingå i underlaget för beräkning av egenavgifter framgår enligt nuvarande bestämmelser av 3 kap. 5 § andra stycket SAL. I utredningens förslag finns motsvarande bestämmelser i 3 kap. 19 § 1.

Nuvarande bestämmelser hänvisar till vad som gäller vid beräkning av pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete. I det avseendet gäller ...

Ersättning till näringsidkare som inte är godkänd för F-skatt

[K3]11 §  En ersättning för arbete som utgör inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet är avgiftsfri, om den som utger ersättningen skall betala arbetsgivaravgifter på den enligt bestämmelserna i 2 kap.

Prop. 2000/01:8: Om arbetsgivaravgifter skall betalas på en ersättning som utgör en intäkt i näringsverksamhet skall den ersättningen undantas från egenavgifter. Den situationen kan t.ex. inträffa om en näringsidkare har fått sin F-skattsedel återkallad.

Avgiftsunderlaget

[K3]12 §  Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är summan av

 1. de avgiftspliktiga nettoinkomsterna enligt beslut om slutlig skatt för den avgiftsskyldige, och
 2. andra avgiftspliktiga nettoinkomster beräknade i enlighet med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om en obegränsat skattskyldig fysisk person som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.

[S2]Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en annan näringsverksamhet.

[S3]Avgiftsunderlag ska inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under beskattningsåret. Lag (2012:831).

Prop. 2012/13:18: Första stycket delas upp i två punkter. Den första punkten motsvarar första styckets tidigare lydelse och anger att de avgiftspliktiga nettoinkomsterna vid den avgiftsskyldiges inkomstbeskattning ska ingå i avgiftsunderlaget. Av den andra punkten framgår att i avgiftsunderlaget ingår – förutom de i den första punkten angivna nettoinkomsterna – också sådana avgiftspliktiga inkomster som inte ska inkomstbeskattas i

Sverige. Av punkten framgår vidare att nettoinkomsten ...

Prop. 2000/01:8: I första stycket anges på vilket underlag som egenavgifterna skall beräknas. Att underlaget skall utgöras av summan av de avgiftspliktiga inkomsterna vid den avgiftsskyldiges taxering till inkomstskatt innebär att egenavgifter skall betalas på avgiftspliktiga inkomster, endast om de är skattepliktiga i Sverige.

Nuvarande bestämmelser om att den avgiftsskyldiges taxering till statlig inkomstskatt skall läggas till grund för underlaget för beräkning av egenavgifter finns i <a href="https://lagen.nu/2000:980#K3P5S3" ...

Avgifterna och avgiftsberäkningen

[K3]13 §  Egenavgifterna är 17,35 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift3,64 %
2. föräldraförsäkringsavgift2,60 %
3. ålderspensionsavgift10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift0,60 %
5. arbetsmarknadsavgift0,10 %
6. arbetsskadeavgift0,20 %
Lag (2018:2085).

Prop. 2008/09:45: Sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna sänks med 1,00 procentenhet till 6,93 procent av avgiftsunderlaget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009 (första punkten).

Av andra punkten framgår att de nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § inte ska tillämpas på ersättning som har betalats ut före ikraftträdandet.

I tredje punkten anges att de nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § inte ska tillämpas ...

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om avgifterna och efter vilka procentsatser de skall betalas finns 3 kap. 1 § SAL. I utredningens förslag finns en motsvarande bestämmelse i 3 kap. 12 §. Av tydlighetsskäl anges i paragrafen också avgifternas sammanlagda procentsats.

Sjukförsäkringsavgiftens procentsats motsvarar den som regeringen i budgetpropositionen för 2001 (prop. ...

Avgiftsunderlag mindre än 1 000 kronor

[K3]14 §  Inga egenavgifter skall betalas om avgiftsunderlaget understiger 1 000 kronor.

Prop. 2000/01:8: Att egenavgifter inte skall betalas om avgiftsunderlaget är mindre än 1 000 kronor framgår enligt nuvarande bestämmelser av 3 kap. 3 § fjärde stycket SAL. I utredningens förslag finns en motsvarande bestämmelse i 3 kap. 11 §.

/Upphör att gälla U: 2023-01-01/

Avgifter för personer som har fyllt 65 år

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

Avgifter för personer som har fyllt 66 år

/Träder i kraft I: 2026-01-01/

Avgifter för personer som har fyllt 67 år

/Upphör att gälla U: 2023-01-01/

[K3]15 §  Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 65 år ska bara betala ålderspensionsavgiften. Lag (2011:1257).

Prop. 2000/01:8: Att inga andra avgifter än ålderspensionsavgiften skall betalas för år efter det år då den avgiftsskyldige fyllt 65 år framgår enligt nuvarande bestämmelser av 3 kap. 3 § första stycket SAL. Egenavgifter fastställs för visst taxeringsår, dvs. normalt under året efter det år inkomsten uppbärs. Den som under hela det år som inkomsten uppbärs är minst 65 år skall alltså endast betala ålderspensionsavgiften. I förhållande till ...

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

15 §  Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 66 år ska bara betala ålderspensionsavgiften. Lag (2022:888).

/Träder i kraft I: 2026-01-01/

15 §  Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 67 år ska bara betala ålderspensionsavgiften. Lag (2022:889).

15 a § Har upphävts genom lag (2015:474).
Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 23 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.
Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 23 men inte 25 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:179).

Avgifter för personer som har pension

[K3]16 §  Den som har haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken hela beskattningsåret ska bara betala ålderspensionsavgiften. Detsamma gäller den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt samma balk någon del av beskattningsåret. Lag (2011:1257).

Sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning

[K3]17 §  Den för vilken sjukpenningförsäkring enligt 27 kap.2931 §§socialförsäkringsbalken gäller med karenstid ska betala sjukförsäkringsavgift efter en procentsats som beräknas med hänsyn till hur karenstiden bedöms påverka försäkringens utgifter. Lag (2010:1282).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Möjligheten till nedsatt sjukförsäkringsavgift med hänsyn till den karenstid som gäller vid sjukpenningförsäkringen framgår enligt nuvarande bestämmelser av 3 kap. 2 § SAL.

En erinran om att verkställighetsföreskrifter behövs för tillämpningen av bestämmelsen återfinns i 4 kap. 3 §.

Avdrag vid avgiftsberäkningen

/Upphör att gälla U: 2023-01-01/

[K3]18 §  Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

[S2]Första stycket gäller bara

 1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,
 2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och
 3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §. Lag (2015:474).

Prop. 2013/14:116: Ändringen i paragrafens tredje punkt i andra stycket är en konsekvens av att nedsättningen av egenavgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas genom ändringen i 3 kap. 15 a §. En förutsättning för att avdrag vid beräkningen av egenavgifter ska kunna göras enligt denna paragraf är att den avgiftsskyldige inte tillhör en sådan åldersgrupp som redan är föremål för en nedsättning av egenavgifterna.

Prop. 2009/10:178: Paragrafen är ny.

Första stycket innebär att vid beräkningen av egenavgifter ska ett avdrag med fem procent av avgiftsunderlaget göras. För att avdrag ska göras måste dock den avgiftsskyldige begära detta i sin självdeklaration.

Avdraget får vidare högst uppgå till 10 000 kronor per år.

I andra stycket anges de villkor som måste vara uppfyllda för att avdrag ska kunna göras.

Av första punkten följer ...

Prop. 2014/15:50: Ändringen i paragrafens tredje punkt i andra stycket är en konsekvens av att nedsättningen av egenavgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas genom ändringen i 3 kap. 15 a §. En förutsättning för att avdrag vid beräkningen av egenavgifter ska kunna göras enligt denna paragraf är att den avgiftsskyldige inte tillhör en sådan åldersgrupp som redan är föremål för en nedsättning av egenavgifterna.

Prop. 2013/14:14: Ändringarna i paragrafens första stycke innebär att avdraget vid beräkningen av egenavgifter höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Det införs även en begränsning för avdraget som innebär att avdraget inte får medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

18 §  Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara

 1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,
 2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och
 3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 66 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §. Lag (2022:888).

/Träder i kraft I: 2026-01-01/

18 §  Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara

 1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,
 2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och
 3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 67 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §. Lag (2022:889).

19 § Har upphävts genom lag (2012:758).
20 § Har upphävts genom lag (2013:1013).

Betalning av socialavgifter

[K4]1 §  Föreskrifter om förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Bestämmelserna om omprövning och överklagande i 66 och 67 kap.skatteförfarandelagen gäller för beslut enligt 2 kap.10 b och 10 c §§ samt 2 kap. 21 § fjärde stycket. Besluten ska vid tillämpningen av bestämmelserna i skatteförfarandelagen anses som beslut om arbetsgivaravgifter. Lag (2011:1257).

Prop. 2000/01:8: Motsvarande bestämmelser enligt nuvarande ordning om att socialavgifterna bestäms, debiteras, redovisas och betalas enligt skattebetalningslagens föreskrifter finns i 5 kap. 3 § SAL. Dessa föreskrifter inbegriper skattebetalningslagens bestämmelser om befrielse i vissa fall från skyldighet att betala ...

Skattebrott m.m.

[K4]2 §  I fråga om avgift som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69). Lag (2011:1257).

Prop. 2000/01:8: Att socialavgifter skall likställas med skatt vid tillämpningen av de i paragrafen angivna lagarna framgår i dag av 5 kap. 5 § SAL. Motsvarande bestämmelser finns i utredningens förslag i 5 kap. 3 §.

Verkställighetsföreskrifter

[K4]3 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av 2 kap. 21 § tredje stycket och 3 kap. 17 § meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter för beräkning av utgifter i arbetet framgår enligt nuvarande bestämmelser av 3 kap. 4 § andra stycket SAL och finns i anslutning till bestämmelserna om underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter. Motsvarande bestämmelser om sjukförsäkringsavgiften vid karenstid ...

 • SKVFS 2004:36: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006
 • SKVFS 2011:22: Skatteverkets föreskrifter om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012
 • SKVFS 2015:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:22) om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012

Ändringar och övergångsbestämmelser

Socialavgiftslag (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1981:691) om socialavgifter.
 3. Äldre bestämmelser om arbetsgivaravgifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
 4. Äldre bestämmelser om egenavgifter gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 5. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På ersättning till en sådan person skall inga avgifter betalas om denna vid årets ingång har fyllt 65 år.
 6. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På inkomster som en sådan person har skall inga avgifter betalas, om personen har fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret.
 7. Arbetsgivaravgifter skall inte betalas på ersättning för arbetsskada som har inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter eller på ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993, allt under förutsättning att ersättningen utgår på grund av ansvarighetsförsäkring vilken meddelats enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. Detta gäller emellertid endast ersättning som inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och samma arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2004:849).
 8. En förbindelse som avses i 2 kap.11 eller 12 § eller 15 kap. 18 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i dess lydelse före den 1 januari 2001 skall alltjämt gälla, om arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 4 § denna lag inte skall betalas på den ersättning som omfattas av förbindelsen.
 9. Bestämmelsen i 2 kap. 30 § skall tillämpas i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av år 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:7, Bet. 2000/01:SkU4
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:909) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgiftspliktig ersättning som utgetts före ikraftträdandet
Förarbeten
Rskr. 2001/02:61, Prop. 2001/02:18, Bet. 2001/02:SkU5
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1174) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:122, Prop. 2001/02:45, Bet. 2001/02:SkU12
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:216) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 3 kap 16 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:973) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2003.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:24, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:551) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:849) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 11 § gäller i fråga om ersättning som har betalats till en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 11 §, p 7 övergångs.best.
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2005.
 3. Äldre bestämmelser i 2 kap. 28 § tillämpas fortfarande på arbetsgivaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
 4. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 5. De nya bestämmelserna i 3 kap.18 och 19 §§ tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 26, 28 §§, 3 kap 13, 18, 19 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1243) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:111, Prop. 2004/05:21, Bet. 2004/05:SfU5
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1244) om ändring i lagen (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:111, Prop. 2004/05:21, Bet. 2004/05:SfU5
Omfattning
ändr. 2 kap 26 § i 2004:1056

Lag (2005:829) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2006.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2007.
 3. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i dess äldre lydelse och de upphävda bestämmelserna i 2 kap.28-30 §§ tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
 4. De upphävda bestämmelserna i 2 kap.28 och 29 §§ tillämpas även på ersättning som betalas ut under 2007.
Vid tillämpningen av 2 kap. 28 § skall dock
 1. procenttalet vara 2,5 i stället för 5, och
 2. beloppet vara 1 545 kronor i stället för 3 090 kronor.
 1. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 30 § tillämpas även på ersättning som betalas ut under 2007. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall dock procenttalet vara 2,5 i stället för 5.
 2. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 tillämpas inte i fråga om ersättning till arbetstagare som enligt 2 kap. 27 § bara skall betala ålderspensionsavgift.
 3. De upphävda bestämmelserna i 3 kap.18 och 19 §§ tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.
 4. De upphävda bestämmelserna i 3 kap.18 och 19 §§ tillämpas även på inkomst som uppbärs under 2007.
Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § första stycket skall dock,
 1. procenttalet vara 2,5 i stället för 5, och
 2. beloppet vara 4 500 kronor per år i stället för 9 000 kronor per år.
Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § andra stycket skall beloppet vara 18 540 kronor per år i stället för 37 080 kronor per år.
Vid tillämpningen av 3 kap. 19 § skall beloppen vara 18 540 kronor per år i stället för 37 080 kronor per år. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall iakttagas vad som sägs i punkt 4.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2006 respektive såväl före som efter utgången av år 2007 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2006 respektive tiden efter utgången av år 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.
 1. Bestämmelserna i punkt 8 tillämpas inte på inkomst som uppbärs av den som enligt 3 kap.15 och 16 §§ bara skall betala ålderspensionsavgift.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
upph. 2 kap 28, 29, 30 §§ 3 kap 18, 19 §§, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 18 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 26 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:284) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2007.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:157, Prop. 2006/07:84, Bet. 2006/07:SfU10
Omfattning
ändr. 1 kap §; nya 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:966) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2007.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:30, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:824) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2008.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:4, Prop. 2007/08:152, Bet. 2008/09:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1266) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2008.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:95, Prop. 2008/09:7, Bet. 2008/09:SfU5
Omfattning
ändr. 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1269) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2008.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:95, Prop. 2008/09:45, Bet. 2008/09:SfU5
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1064 ) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2009.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
upph. 2 kap. 13 §, rubr. närmast före 2 kap. 13 §; ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1160) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2009.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:42, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:404) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2010.
 2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:276, Prop. 2009/10:120, Bet. 2009/10:SfU15
Omfattning
ändr. 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:436) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2009.
 3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 januari 2010 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:278, Prop. 2009/10:178, Bet. 2009/10:SfU16
Omfattning
nya 3 kap. 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 18 §
CELEX-nr
32007R1535
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1282) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Vad som föreskrivs i 2 kap.15 och 18 §§ samt 3 kap.10, 16 och 17 §§ om ersättningar enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om motsvarande ersättningar enligt den före den 1 januari 2011 gällande äldre lagstiftningen.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 7, 8 §§, 2 kap. 15, 18, 19 §§, 3 kap. 10, 16, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1827) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2010.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:64, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:294 ) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4, 11 §§, 3 kap. 2, 7 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1257) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. De nya bestämmelserna om arbetsgivaravgifter i 2 kap.5, 7, 1011, 21 och 24 §§ samt 4 kap.1 och 2 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2011.
 3. De nya bestämmelserna om egenavgifter i 3 kap.12, 1516 och 18 §§ samt 4 kap.1 och 2 §§ tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 januari 2012, dock inte om beskattningsåret har börjat före den 1 februari 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 5, 7, 10, 11, 21, 24 §§, 3 kap. 12, 15, 15 a, 16, 18 §§, 4 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 §, rubr. närmast före 3 kap. 8, 11 §§; nya 2 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1285) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2011.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:758) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2012.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om självdeklarationen vid 2013 års taxering.
 5. Bestämmelsen i den upphävda 3 kap. 19 § gäller dock fortfarande i fråga om självdeklarationen vid 2011 och 2012 års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
upph. 3 kap. 19 §; ändr. 2 kap. 23, 26 §§, 3 kap. 13, 18 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:831) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för sådan ersättning som har betalats ut respektive inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.
 3. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 25 a § tillämpas på sådan ersättning som betalas ut efter den 31 december 2012.
 4. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:79, Prop. 2012/13:18, Bet. 2012/13:SfU4
Omfattning
upph. 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 §, rubr. närmast före 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 §; ändr. 3 kap. 12 §, ny 2 kap. 25 a §, rubr. närmast före 2 kap. 25 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:961) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap.2931 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2013.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 19 §; nya 1 kap. 11, 12, 13 §§, 2 kap. 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 1 kap. 11, 13 §§, 2 kap. 29 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1013) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för sådan inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter den 31 december 2013.
 4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2013 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:74, Prop. 2013/14:14, Bet. 2013/14:SfU5
Omfattning
upph. 3 kap. 20 §; ändr. 3 kap. 18 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:1469) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i 3 kap. 13 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:179) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 28 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.
 3. Bestämmelserna i 3 kap.15 a och 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:147, Prop. 2014/15:50, Bet. 2014/15:SfU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §
Ikraftträder
2015-05-01

Lag (2015:474) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:776).
 1. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.
Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 respektive såväl före som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 1 augusti 2015 respektive efter den 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. Lag (2015:776).
Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
upph. 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §, rubr. närmast före 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §; ändr. 2 kap. 29 §, 3 kap. 18 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2015:776) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2015.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §, p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:474
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2016.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1213) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 3 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1163) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:382, Prop. 2017/18:253, Bet. 2017/18:CU38
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2085) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2018.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:62, Prop. 2018/19:1, Bet. 2018/19:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:479) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 juli 2019.
Omfattning
ändr. 2 kap. 29 §; ny 2 kap. 28 §, ny rubr. närmast före 2 kap. 28 §
Ikraftträder
2019-08-01

Lag (2020:125) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:184, Prop. 2019/20:68, Bet. 2019/20:SfU15
Omfattning
ändr. 2 kap. 31 §
Ikraftträder
2020-04-01

Lag (2020:953) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 12 § i dess äldre lydelse tillämpas på lön eller annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs före den 1 januari 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:33, Prop. 2019/20:190, Bet. 2020/21:SkU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2020:1060) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:63, Prop. 2020/21:14, Bet. 2020/21:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:407) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:300, Prop. 2020/21:110, Bet. 2020/21:SfU19
Omfattning
ändr. 2 kap. 11, 30, 31 §§
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2022:888) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ersättning som betalas efter den 31 december 2022.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2022. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2022 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2022.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:331, Prop. 2021/22:181, Bet. 2021/22:SfU25
Omfattning
ändr. 2 kap. 27 §, 3 kap. 15, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 27 §, 3 kap. 15 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2022:889) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ersättning som betalas efter den 31 december 2025.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2025. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2025 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2025.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:331, Prop. 2021/22:181, Bet. 2021/22:SfU25
Omfattning
ändr. 2 kap. 27 §, 3 kap. 15, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 27 §, 3 kap. 15 §
Ikraftträder
2026-01-01