Prop. 2012/13:53

Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sveriges regering har undertecknat ett avtal med PLO till förmån för Palestinska myndigheten. Enligt avtalet ska Palestinska myndighetens representation i Stockholm, dess personal och familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll ha immunitet och vissa privilegier i Sverige. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet. Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras. Lagförslaget föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2012/13:53

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten (avsnitt 5),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Prop. 2012/13:53

Hänvisningar till S1

2. Förslag till ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

72. PLO Personer med tjänst hos Mission of Palestine i Stockholm samt deras familjemedlemmar

Avtal den 28 juni 2012 mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Senaste lydelse 2012:406 (jfr 2012:407). 2 Senaste lydelse 2012:406 (jfr 2012:407).

3. Ärendet och dess beredning

En strävan i den palestinska myndighetens statsbyggande arbete är en effektiv utrikesförvaltning genom uppgradering av utrikesrepresentationerna. En välfungerande palestinsk stat är en förutsättning för en varaktig fred baserad på en framförhandlad tvåstatslösning. Som ett erkännande av den Palestinska myndighetens viktiga insatser när det gäller statsbyggande och att förstärka civila institutioner, uppgraderades 2011 den palestinska representationen i Stockholm från generaldelegation till Palestinska myndighetens representation (Mission of Palestine), nedan kallad representationen. Från och med 2010 tituleras chefen Ambassador/Head of Mission.

Eftersom Sverige inte har erkänt en palestinsk stat, är inte Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser tillämplig i förhållande till representationen. I linje med uppgraderingarna, och i likhet med andra länder som inte erkänt en palestinsk stat, har ett värdlandsavtal mellan regeringen och PLO/Palestinska myndigheten förhandlats för att stärka representationens ställning och möjligheter att verka i Sverige. Avtalet ger representationen och dess personal immunitet och privilegier motsvarande dem som tillkommer diplomatiska beskickningar och företrädare i Sverige i enlighet med Wienkonventionen. Värdlandsavtalets parter är, i enlighet med den kompetensfördelning som Osloavtalet föreskriver, Sveriges regering och PLO till förmån för den palestinska myndigheten.

Regeringen beslutade den 28 juni 2012 att avtalet skulle undertecknas, vilket skedde samma dag med förbehåll för riksdagens godkännande. Avtalet återfinns som bilaga 1.

Lagrådet

Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets granskning skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande.

Prop. 2012/13:53

4. Avtalets innehåll

Allmänt

För diplomatiska beskickningar gäller Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961. Konventionen innehåller bl.a. regler för immunitet och privilegier för diplomatiska beskickningar och diplomatisk personal. Avtalet ger immunitet och privilegier till representationen och dess personal i enlighet med Wienkonventionens bestämmelser.

Immunitet och privilegier för representationen – artikel 1

Avtalet säger att representationen ska ha samma privilegier, immunitet, undantag och förmåner som diplomatiska representationer i Stockholm har enligt Wienkonventionen. Det betyder att representationens lokaler ska vara okränkbara och befriade från skatt och avgifter. Likaså ska arkiv, handlingar och kommunikation vara okränkbara.

Användning av flagga och emblem – artikel 2

Representationen får använda den Palestinska myndighetens flagga och emblem på representationens lokaler, ambassadörens bostad och representationens fordon.

Utnämning av ambassadören och övrig personal – artikel 3 och 4

Representationens chef ska ha ambassadörs ställning. Ambassadören utses av PLO/den palestinska myndigheten och ska godkännas av svenska myndigheter. Detta motsvarar förfarandet med agremang för ambassadörer. Övrig personal utses av PLO/Palestinska myndigheten och ska godkännas av svenska myndigheter, vilket i praktiken kommer att ske genom Utrikesdepartementets beslut om uppehållstillstånd.

Regeringen kan närsomhelst och utan att ange några skäl återta godkännande för en eller flera personer ur representationens personal. Personen eller personerna ska då lämna Sverige inom en rimlig tid. Immunitet och privilegier upphör när den eller de personerna lämnar Sverige. Samma

möjlighet att förklara en person ur den diplomatiska kåren persona non grata finns i Wienkonventionen.

Immunitet och privilegier för representationens personal och deras familjemedlemmar – artikel 5 – 9

Ambassadören och övrig personal som har godkänts av regeringen ska ha samma immunitet och privilegier, undantag och förmåner som diplomatiska företrädare har enligt Wienkonventionen. För ambassadören och tjänstemännen innebär detta att deras person och bostad ska vara okränkbara, att de har straffrättslig och civilrättslig immunitet, undantag från bestämmelser om socialförsäkring, befrielse från skatter, undantag från tjänsteplikt samt befrielse från tullavgifter. Administrativ och teknisk personal, tjänstepersonal och hushållsanställda har immunitet och privilegier i mer begränsad omfattning.

Familjemedlemmar till de personer som omfattas av avtalet ska ha samma immunitet och privilegier som dessa. Familjemedlemmar som omfattas av avtalet är make/maka eller sambo, ogifta barn som är beroende av den anställde för sin försörjning och som inte är äldre än 21 år, alternativt studerar på heltid och inte är äldre än 23 år eller har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Syftet med immunitet och privilegier enligt avtalet är att säkerställa att representationen ska fungera effektivt och inte att gynna de enskilda individerna. De personer som har immunitet och privilegier enligt avtalet är skyldiga att respektera svenska lagar och bestämmelser.

Avtalet ger personalen immunitet och privilegier enligt Wienkonventionen. För svenska medborgare och personer som är stadigvarande bosatta i Sverige gäller de undantag från immunitet och privilegier som följer av Wienkonventionen. Detta innebär bl.a. att personer som är medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige inte ska ha skatteprivilegier, såvida inte Sverige beviljar detta särskilt.

Prop. 2012/13:53

Administrativa bestämmelser och slutbestämmelser – artikel 10 – 13

Avtalet föreskriver att representationen ska anmäla ambassadörens och tjänstemännens samt deras familjemedlemmars ankomst och avresa till Utrikesdepartementet.

Avtalet träder i kraft när parterna har meddelat varandra att de nödvändiga interna procedurerna har slutförts. Avtalet kan sägas upp.

5. Godkännande av avtalet

Hänvisningar till S5

  • Prop. 2012/13:53: Avsnitt 1

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan

Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten.

Skälen för regeringens förslag: Sverige arbetar för långsiktig fred i Mellanöstern baserad på en framförhandlad tvåstatslösning där Israel och Palestina lever sida vid sida i fred och säkerhet. Sveriges utvecklingssamarbete syftar till att främja ett demokratiskt och hållbart palestinskt statsbyggande. Representationen i Stockholm spelar en viktig roll i de svensk/palestinska relationerna.

Syftet med avtalet är att skapa villkor liknande dem som gäller för diplomatiska beskickningar och företrädare genom att ge motsvarande immunitet och privilegier till representationen och dess personal.

Immunitet innebär att talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet ska avvisas. Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning.

Sverige har värdlandsavtal med fem internationella organisationer och är part till ett stort antal avtal om immunitet och privilegier för internationella organisationer med säte i ett annat land än Sverige. Avtalet med PLO till förmån för den palestinska myndigheten är det enda av sitt slag bland de avtal om immunitet och privilegier som Sverige är part i i dag. En rad andra länder som i likhet med Sverige inte erkänt en palestinsk stat har slutit liknande avtal.

6. Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska omfatta Mission of Palestine i Stockholm och dess personal i enlighet med avtalet mellan Sveriges regering och PLO till förmån för

Palestinska myndigheten. Lagändringen ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.

Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt 4 § i denna lag har vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana internationella organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.

Avtalet ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna procedurer. Det träder i kraft när parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats. Mot bakgrund av detta kan det inte nu anges när avtalet träder i kraft och blir bindande för Sverige. Därför bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

7. Kostnader

Några direkta offentligfinansierade effekter bedöms inte följa av avtalet.

Prop. 2012/13:53

Agreement between the Government of Sweden and the Palestine Liberation Organisation, to the Benefit of the Palestinan Authority

The Government of Sweden and the Palestine Liberation Organisation, to the benefit of the Palestinian Authority, (hereinafter referred to as the Parties);

Noting the Declaration of Principles on interim Self-government Arrangements between the Palestine Liberation Organisation and Israel of 13 September 1993;

Desiring to continue and further develop the Swedish-Palestinian relations;

Recognising the important contributions made by the Palestinian Authority in state-building and strengthening civilian institutions;

Noting that the General Delegation of Palestine in Sweden has been upgraded to “Mission of Palestine”, which officially represents the Palestine Liberation

Organisation, to the benefit of the Palestinian Authority (hereinafter referred to as the PLO and PA respectively) in Sweden;

Have agreed as follows:

1. The Mission of Palestine (hereinafter referred to as “the Mission”) shall be accorded the same privileges and immunities, exemptions and facilities as granted by Swedish authorities to diplomatic missions in Stockholm pursuant to the provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. The premises of the Mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the Mission.

2. The Mission may use the Palestinian flag and emblem on the premises of the Mission, the residence of the Head of Mission, and the means of transport of the Mission.

3. The Head of Mission will be appointed by the PLO/PA, subject to the consent of the Swedish authorities. The Head of Mission will have the rank of Ambassador. Additional diplomatic agents and other members of the Mission may be appointed by the PLO/PA or the Head of Mission, subject to the consent of the Swedish authorities.

4. The Swedish authorities may at any time, and without having to explain their decision, notify the PLO/PA of the withdrawal of such consent as referred to in Article 3 with regard to one or more of the members of the Mission. All privileges and immunities, exemptions and facilities provided for in this Agreement regarding such members of the Mission shall cease upon such a person’s departure from Sweden, or on expiry of a reasonable period in which to leave Sweden.

5. The Head of Mission and other officials appointed and accepted as diplomatic agents of the Mission according to article 3 shall be accorded the same privileges and immunities, exemptions and facilities as granted by Swedish authorities to diplomatic agents covered by the provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations.

6. Other members of the Mission appointed and accepted according to article 3 and performing administrative and technical functions at the Mission, as well as service staff of the Mission, shall be accorded the same privileges and immunities, exemptions and facilities as granted by Swedish authorities to such personnel pursuant to the provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations.

7. The purpose of the privileges and immunities set out in this Agreement is not to benefit individuals, but to ensure the effective performance of their functions on behalf of the PLO and the PA. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying privileges and immunities according to this Agreement, to respect Swedish laws and regulations.

8. In accordance with article 33 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961), members of the Mission shall be exempt from social security provisions which may be in force in Sweden, although the Mission shall comply with relevant Swedish obligations on social security provisions as regards the employees who are Swedish nationals or permanent residents.

9. For the purpose of this Agreement, “members of family" shall mean:

a) spouses of employees and cohabitants (cohabitation of prolonged duration) of a member of a diplomatic mission or consular post; b) unmarried dependent children under 21 years of age; c) unmarried dependent children under 23 years of age who are in full-time attendance as students at a post-secondary educational institution; and d) unmarried dependent children who are physically or mentally disabled.

10. The Mission shall notify Swedish authorities of the arrival and the final departure of members of the Mission and the family members forming part of their household, as well as the termination of functions of members of the Mission.

11. Nothing in the present Agreement shall be construed as preventing the performance of consular functions by the Mission.

12. The Parties shall notify each other of the completion of the internal procedures required for the entry into force of this agreement. This Agreement shall enter into force on the day of the later of the two notifications.

13. This Agreement may be terminated by either Party by written notification to the other Party. The termination will take effect three months after such notification.

Done at Stockholm on 28 June 2012 in duplicate in the English language.

For the Government of Sweden For the Palestine Liberation Organisation, to the benefit of the Palestinian Authority

Prop. 2012/13:53

Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten

Sveriges regering och Palestinska befrielseorganisationen, till förmån för Palestinska myndigheten (nedan kallade parterna),

som beaktar principdeklarationen om arrangemang för ett interimistiskt självstyre mellan Palestinska befrielseorganisationen och Israel den 13 september 1993,

som önskar fortsätta och vidareutveckla de svensk-palestinska förbindelserna,

som erkänner Palestinska myndighetens viktiga insatser när det gäller statsbyggande och att förstärka civila institutioner,

som beaktar att Palestinska generaldelegationen i Sverige har uppgraderats till "Palestinska myndighetens representation", som officiellt företräder Palestinska befrielseorganisationen, till förmån för Palestinska myndigheten (nedan kallade PLO respektive PA), i Sverige,

har kommit överens om följande.

1. Palestinska myndighetens representation (nedan kallad representationen) ska åtnjuta samma immunitet och privilegier, undantag och möjligheter som svenska myndigheter tillerkänner diplomatiska beskickningar i Stockholm med stöd av bestämmelserna i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser. Representationslokalen får inte användas på ett sätt som är oförenligt med representationens verksamhet.

2. Representationen får använda den palestinska flaggan och det palestinska vapnet på representationslokalen, representationschefens bostad och representationens fortskaffningsmedel.

3. Representationschefen utses av PLO/PA och förutsätter svenska myndigheters godkännande. Representationschefen kommer att ha ställning som ambassadör. Ytterligare diplomatiska företrädare och andra medlemmar av representationen får utses av PLO/PA eller representationschefen och förutsätter svenska myndigheters godkännande.

4. De svenska myndigheterna får när som helst, och utan att behöva förklara sitt beslut, meddela PLO/PA att de återtar ett sådant godkännande som avses i artikel 3 med avseende på en eller flera medlemmar av representationen. All immunitet och alla privilegier, undantag och möjligheter enligt detta avtal beträffande sådana medlemmar av representationen ska upphöra att gälla vid personens avresa från Sverige, eller när en skälig frist att lämna Sverige har löpt ut.

5. Representationschefen och andra tjänstemän som har utsetts och godtagits som diplomatiska företrädare för representationen i enlighet

med artikel 3 ska åtnjuta samma immunitet och privilegier, undantag och möjligheter som svenska myndigheter tillerkänner diplomatiska företrädare som omfattas av bestämmelserna i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser.

6. Andra medlemmar av representationen som har utsetts och godtagits i enlighet med artikel 3 och som utför administrativa och tekniska uppgifter vid representationen, samt representationens tjänstepersonal, ska åtnjuta samma immunitet och privilegier, undantag och möjligheter som svenska myndigheter tillerkänner sådan personal med stöd av bestämmelserna i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser.

7. Syftet med immuniteten och privilegierna enligt detta avtal är inte att gynna de enskilda personerna utan att säkerställa att deras uppgifter på PLO:s och PA:s vägnar kan fullgöras på ett effektivt sätt. Det åligger alla som åtnjuter immunitet och privilegier enligt detta avtal att följa svenska lagar och andra författningar, om detta inte inverkar på deras immunitet och privilegier.

8. Medlemmar av representationen ska i enlighet med artikel 33 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (1961) vara undantagna från de bestämmelser om socialförsäkring som gäller i Sverige. Representationen ska emellertid följa tillämpliga svenska skyldigheter när det gäller bestämmelser om socialförsäkring i fråga om anställda som är svenska medborgare eller som är stadigvarande bosatta i Sverige.

9. I detta avtal avses med familjemedlemmar:

a) anställdas make/maka och sambo (stadigvarande sammanboende) med en medlem av en diplomatisk representation eller ett konsulat, b) ogifta försörjningsberoende barn under 21 år, c) ogifta försörjningsberoende barn under 23 år som bedriver eftergymnasiala heltidsstudier och d) ogifta försörjningsberoende barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

10. Representationen ska underrätta svenska myndigheter om ankomst och slutgiltig avresa för medlemmar av representationen och de familjemedlemmar som ingår i hushållet samt om representationsmedlem som entledigas från sin tjänst.

11. Ingenting i detta avtal ska tolkas såsom innebärande förbud för representationen att fullgöra konsulära uppgifter.

Prop. 2012/13:53

12. Parterna ska underrätta varandra när de nationella förfaranden som krävs för att detta avtal ska träda i kraft är slutförda. Avtalet träder i kraft dagen för den sista av de båda underrättelserna.

13. Parterna får säga upp detta avtal genom att skriftligen underrätta den andra parten. Uppsägningen träder i kraft tre månader efter en sådan underrättelse.

Upprättat i Stockholm den 28 juni 2012 i två exemplar på det engelska språket.

För Sveriges regering För Palestinska befrielseorganisationen, till förmån för palestinska myndigheten

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 december 2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Kristersson, Ullenhag, Hatt, Lööf, Enström

Föredragande: statsrådet Carlsson

Regeringen beslutar proposition 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för den Palestinska myndigheten.