Prop. 2013/14:137

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Prop. 2013/14:137

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Ulf Kristersson (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 9 september 2013 mellan Sverige och Sydkorea. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att konventionen införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Konventionen innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2013/14:137

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner konventionen om social trygghet av den 9 september 2013 mellan Sverige och Sydkorea,

2. antar regeringens förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.

Prop. 2013/14:137

2. Förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

KONVENTION OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN KOREAS REGERING

스웨덴왕국

정부와

대한민국

정부 간의

사회보장에

관한 협정

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

Konungariket Sveriges regering och Republiken Koreas regering (nedan kallade de avtalsslutande staterna), som önskar reglera de båda staternas förhållande inom området för social trygghet, har kommit överens om följande.

스웨덴왕국 정부와 대한민국

정부 (이하

“체약당사자”라 한다) 는, 사회보장

분야에서 양국

간의

관계를 규율하기를

희망하며

, 다음과 같이

합의하였다

.

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), Being desirous of regulating the relationship between their two countries in the field of social security, Have agreed as follows:

AVDELNING I

1부

PART I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

일반

조항

GENERAL PROVISIONS

Artikel 1

1

Article 1

Definitioner

정의

Definitions

1. I denna konvention avses med:

1.이 협정의 목적상,

1. For the purpose of this Agreement:

a) medborgare: med avseende på Republiken Korea (nedan kallad

Sydkorea), en sydkoreansk medborgare enligt definitionen i medborgarskapslagen och med avseende på

Konungariket Sverige (nedan kallat Sverige), en person som är svensk medborgare,

가.“국민”이란 스웨덴왕국 (이하 “스웨덴”이라 한다) 에서는 스웨덴의 국적을 가진 자를 말하고, 대한민국 (이하 “한국”이라 한다) 에서는 「국적법」에 정의된 한국 국민을 말한다

.

(a) "National" means, as regards the Republic of Korea (hereinafter referred to as "Korea"), a national of Korea as defined in the Nationality Law, and as regards the Kingdom of Sweden, (hereinafter referred to as "Sweden"), a person of Swedish nationality;

Prop. 2013/14:137 Bilaga

b) lagstiftning: de lagar och bestämmelser som anges i artikel 2 i denna konvention,

나.“법령”이란 이 협정 제2조에 명시된 법과 규정을 말한다.

(b) "Legislation" means the laws and regulations specified in Article 2 of this Agreement;

c) behörig myndighet: med avseende på Sydkorea, ministern för hälso- och sjukvård samt välfärdsfrågor och med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

다.“권한

있는

당국”이란 스웨덴에서는 정부 또는 정부가 지명한 당국을 말하고, 한국에서는 보건복지부장관을 말한다.

(c) "Competent Authority" means, as regards Korea, the Minister of Health and Welfare, and as regards Sweden, the Government or the authority nominated by the Government;

d) behörig institution: med avseende på Sydkorea, den nationella pensionstjänsten och med avseende på Sverige, den institution som ansvarar för tillämpningen av den lagstiftning som anges i artikel 2,

.“권한

있는

실무기관

”이란

스웨덴에서는 제

2조에

명시된

법령의 이행을

책임지는

기관을 말하고,

한국에서는 국민연금공단을

말한다.

(d) "Competent Institution" means, as regards Korea, the National Pension Service, and as regards Sweden, the institution responsible for the implementation of the legislation specified in Article 2;

e) försäkringsperiod: varje avgiftsperiod enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat och varje annan period som beaktas för att fastställa rätten till förmåner enligt den lagstiftningen,

마.“가입기간”이란 한쪽 체약당사자의 법령에 따른 모든 납부기간과 급여에 대한 수급권을 설정하기 위하여 그 법령에 따라 고려되는 그 밖의 모든 기간을 말한다.

(e) “Period of coverage” means any period of contributions under the legislation of a Contracting Party and any other period taken into account under that legislation for establishing entitlement to benefits;

f) förmån: varje förmån som finns i den lagstiftning som anges i artikel 2 i denna konvention.

.“급여”란 이 협정

2조에 명시된 법령에 규정된

모든 급여를

말한다

.

(f) "Benefit" means any benefit provided for in the legislation specified in Article 2 of this Agreement.

2. Termer och uttryck som inte definieras i denna artikel ska ges den innebörd som de har i den tillämpliga lagstiftningen.

2. 이 조에 정의되지 아니한

모든 용어는 적용

가능한

법령에서 그에

부여된

의미를 가진다.

2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

Artikel 2

2

Article 2

Lagstiftning på vilken konventionen ska tillämpas

물적

범위

Material Scope

1. Denna konvention ska tillämpas på följande lagstiftning:

1.이

협정은 다음

법령에

적용된다.

1. This Agreement shall apply to the following legislation:

a) i fråga om Sydkorea: nationella lagen om pensioner,

. 한국에서는, 「

국민연금법」

(a) as regards Korea, the National Pension Act;

b) i fråga om Sverige:

. 스웨덴에서는,

(b) as regards Sweden,

i) lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning,

1)

질병보상과

활동보상에

관한 법령

(i) the legislation on sickness compensation and activity compensation,

ii) lagstiftningen om inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, samt

2)

소득 기초

노령연금과

보증연금에

관한

법령, 그리고

(ii) the legislation on income-based old-age pensions and guarantee pensions, and

iii) lagstiftningen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd.

3)

유족연금과

유족자녀수당에 관한 법령

(iii) the legislation on survivors’ pensions and surviving children’s allowance.

2. Denna konvention ska också tillämpas på framtida lagstiftning som ändrar, utgör tillägg till, sammanför eller ersätter den lagstiftning som anges i punkt 1 i denna artikel.

2.이 협정은 이 조 제

1항에 명시된 법령을 개정

, 보충, 통합 또는

대체하는

장래의

법령에도

적용된다.

2. This Agreement shall also apply to future legislation which amends, supplements, consolidates or supersedes the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

3. Oavsett vad som anges i punkt 2 i denna artikel ska denna konvention inte tilllämpas på de lagar och andra bestämmelser som utvidgar någon av de avtalsslutande staternas gällande lagstiftning till nya kategorier av förmånstagare, om den avtalsslut-

3.이

조 제

2항에도

불구하고

, 이 협정은 한쪽

체약당사자의 현행 법령을

새로운 범주의

수급자에게

확대하는 법

또는

규정에 대해서는 그

체약당사자의

권한 있는

당국이 다른 쪽 체약당사자의

권한 있는

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, this Agreement shall not apply to the laws or regulations which extend existing legislation of one Contracting Party to new categories of beneficiaries, if the Competent Authority of that Contracting Party noti-

Prop. 2013/14:137 Bilaga

ande statens behöriga myndighet, inom sex månader från den dag då sådana lagar och andra bestämmelser träder i kraft, skriftligen underrättar den andra avtalsslutande statens behöriga myndighet om att en sådan utvidgning av konventionen inte är avsedd. Denna konvention ska inte tillämpas på lagstiftning som inför en ny socialförsäkringsgren, såvida inte de behöriga myndigheterna kommer överens om en sådan tillämpning.

당국에게

그러한 법 또는

규정

의 발효일부터

6개월 이내에 협정에 대한

그러한 확대를

의도하지

않는다는 것을

서면으로 통보하는 경우에는 적용되지 아니한다

. 이 협정은

새로운

사회보장 분야를

수립하는

법령에

대해서는

권한 있는

당국이

이러한 적용에

동의하지

아니하는 한

적용되지

아니한다.

fies the Competent Authority of the other Contracting Party in writing, within six months from the date of the entry into force of such laws or regulations, that no such extension to the Agreement is intended. The Agreement shall not apply to legislation that establishes a new social security branch, unless the Competent Authorities agree on this application.

Artikel 3

3

Article 3

Personer som omfattas av konventionen

인적

범위

Personal Scope

Denna konvention ska tillämpas på varje person som omfattas av eller har omfattats av lagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna och andra personer i den mån de härleder rättigheter från en sådan person.

협정은 어느 한쪽

체약당사자의 법령의 대상이거나

대상이었던

모든 자와 그러한 자로부터

파생된 권리와

관련된

다른 자에게

적용된다

.

This Agreement shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation of either Contracting Party, and to other persons in regard to the rights derived from such a person.

Artikel 4

4

Article 4

Likabehandling

동등

대우

Equal Treatment

Om inte annat följer av denna konvention ska, vid tillämpning av en avtalsslutande stats lagstiftning, de personer som avses i artikel 3 likställas med den avtalsslutande statens egna medborgare.

이 협정에서 달리 규정하지

아니하는 한,

3조에 기술된 모든 자는

한쪽 체약당사자의

법령을

적용할 때 그

체약당사자의 국민과 동등한

대우를 받는다.

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the legislation of a Contracting Party, any person described in Article 3 shall receive equal treatment with nationals of that Contracting Party.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

Artikel 5

5

Article 5

Export av förmåner

급여의

국외 지급

Export of Benefits

1. Om inte annat följer av denna konvention ska förmåner enligt en avtalsslutande stats lagstiftning inte minskas, ändras, dras in, återkallas eller förklaras förverkade av det skälet att förmånstagaren är bosatt eller vistas inom den andra avtalsslutande statens territorium, och förmånerna ska kunna betalas ut inom den andra avtalsslutande statens territorium.

1.이 협정에서 달리 규정하지

아니하는 한,

한쪽 체약당사자의 법령에

따른 급여는

수급자가 다른 쪽 체약당사자의 영역에 거주하거나

체류한다는

사실을

이유로 감액,

변경

, 정지, 철회 또는

몰수의

대상이 되지

아니하며

, 그 급여는 다른

체약당사자의 영역 내에서

지급 가능해야

한다

.

1. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits under the legislation of one Contracting Party shall not be subject to any reduction, modification, suspension, withdrawal or confiscation by reason of the fact that the recipient resides or stays in the territory of the other Contracting Party, and the benefits shall be payable in the territory of the other Contracting Party.

2. En förmån som betalas ut med stöd av denna konvention ska också betalas ut utanför de avtalsslutande staternas territorier på samma villkor som gäller när den betalas ut till de avtalsslutande staternas egna medborgare när de är bosatta utanför de avtalsslutande staternas territorier.

2.이

협정에 따라

지급이

가능한 급여는

체약당사자의 국민이 체약당사자의

영역 밖에

거주할

때 그들에게

지급될

수 있는 것과

동일한

조건으로

체약당사

자의 영역

밖에서도

지급된다.

2. A benefit, payable by virtue of this Agreement, shall also be paid outside the territories of the Contracting Parties under the same conditions as it is payable to nationals of the Contracting Parties, when they reside outside the territories of the Contracting Parties.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte tillämpas på följande förmåner med avseende på Sverige:

3. 이 조 제1항과 제

2항의 조항은 스웨덴에 있어서

다음 급여에는

적용되지

아니한다.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to the following benefits as regards Sweden,

Prop. 2013/14:137 Bilaga

a) sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning,

. 보증보상 형식의

질병보상

또는 보증보상

형식의

활동보상, 그리고

(a) sickness compensation in the form of guarantee compensation or activity compensation in the form of guarantee compensation, and

b) garantipensioner och efterlevandestöd.

.

보증연금과

유족자녀수당

(b) guarantee pensions and surviving children’s allowance.

AVDELNING II

2부

PART II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

가입에

관한 조항

PROVISIONS ON COVERAGE

Artikel 6

6

Article 6

Allmänna bestämmelser

일반

조항

General Provisions

1. Om inte annat följer av denna avdelning ska en anställd eller en egenföretagare som arbetar inom en av de avtalsslutande staternas territorium, när det gäller det arbetet, enbart omfattas av lagstiftningen i denna avtalsslutande stat.

1.이

부에서 달리

규정하지

아니하는 한,

한쪽 체약당사자의 영역에서

일하는 근로자

또는 자영자는 그 일과관련하여 그 체약당사자의

법령만을

적용받는다

.

1. Unless otherwise provided in this Part, an employed person or a self-employed person who works in the territory of one Contracting Party shall, with respect to that work, be subject only to the legislation of that Contracting Party.

2. En egenföretagare som normalt är bosatt inom en avtalsslutande stats territorium och som arbetar inom båda avtalsslutande staternas territorier ska, när det gäller arbetet, enbart omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat där personen är bosatt.

2.한쪽 체약당사자의 영역에 통상적으로 거주하고 양 체약당사자의

영역에서

일하는

자영자는 그 일과

관련하여 그 자가 거주하는

체약당사자의

법령만을

적용 받는다.

2. A self-employed person who ordinarily resides in the territory of a Contracting Party and who works in the territory of both Contracting Parties shall, in respect of the work, be subject only to the legislation of the Contracting Party in which the person is resident.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

Artikel 7

7

Article 7

Utsändning

파견근로자

Detached Workers

1. När en person, som normalt arbetar inom en avtalsslutande stats territorium för en arbetsgivare som har sin verksamhet inom den avtalsslutande statens territorium, sänds ut av arbetsgivaren för att arbeta för dennes räkning inom den andra avtalsslutande statens territorium, ska denna person fortfarande omfattas enbart av den förstnämnda avtalsslutande statens lagstiftning, som om personen utförde arbete inom det territoriet, förutsatt att perioden för arbetet inom den andra avtalsslutande statens territorium inte förväntas överstiga 24 kalendermånader.

1.한쪽 체약당사자의 영역에

영업소를 가진

사용자에

의하여 그

영역에서 정상적으로 고용된

자가 그 사용자에

의하여 다른 쪽 체약당사자의

영역에서

사용자를 대신하여 일하도록

파견된 경우, 그

자는 다른 쪽 체약당사자의 영역 에서의 고용기간이 24개월을 넘지 않을 것으로

예상되면 첫 번째

체약당사자의

영역에서

고용된 것처럼 그 체약당사자의

법령만을

계속

적용받는다.

1. Where a person who is normally employed in the territory of one Contracting Party, by an employer having a place of business in the territory of that Contracting Party, is sent by that employer to work on that employer's behalf in the territory of the other Contracting Party, he or she shall remain subject only to the legislation of the first Contracting Party as if the person were employed in that territory, provided that the period of employment in the territory of the other Contracting Party is not expected to exceed 24 calendar months.

2. Om utsändningen fortsätter efter den period som anges i punkt 1 i denna artikel, ska lagstiftningen i den förstnämnda avtalsslutande stat som avses i den punkten fortsätta att gälla under ytterligare en period av 36 kalendermånader, förutsatt att de behöriga myndigheterna i båda de avtalsslutande staterna eller de behöriga institutionerna som staterna har utsett samtycker till arbetstagarens och arbetsgivarens gemensamma begäran.

2. 파견기간이 이 조 제

1항에 명시된 기간을 초과하여

지속되는 경우,

근로

자와 사용자의 공동

신청에 따라 양 체약당사자의

권한 있는

당국

또는 그들이 지정한

권한

있는 실무기관이

동의하면

그 항에서

언급된 첫 번째 체약당사자의 법령이 36개월 동안 추가적으로 계속

적용된다.

2. In case the detachment continues beyond the period specified in paragraph 1 of this Article, the legislation of the first Contracting Party referred to in that paragraph shall continue to apply for an additional period of 36 calendar months, provided that the Competent Authorities of both Contracting Parties or the Competent Institutions designated by them consent upon the joint request of the employee and the employer.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

3. Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska även tilllämpas på en arbetstagare som är utsänd av sin arbetsgivare inom den ena avtalsslutande statens territorium till arbetsgivarens filial eller dotterbolag inom den andra avtalsslutande statens territorium.

3.이 조의 제1항과 제

2항은

한쪽

체약당사자의 영역에 있는

그 자의 사용자에

의하여 다른 쪽 체약당사자의 영역에 있는 그 사용자의 계열회사나 자회사에 파견된 근로자에게도 적용된다

.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to a worker who is sent by his or her employer in the territory of one Contracting Party to the employer's affiliated or subsidiary company in the territory of the other Contracting Party.

Artikel 8

8

Article 8

Sjömän

선원

Mariners

En person som, om det inte vore för denna konvention, skulle omfattas av båda de avtalsslutande staternas lagstiftning på grund av sin anställning som befäl eller besättningsman på ett fartyg, ska omfattas enbart av sydkoreansk lagstiftning om personen normalt är bosatt i Sydkorea och i övriga fall av svensk lagstiftning.

협정이 없었다면

고용과

관련하여 선박의

항해사

또는

승무원으로서

체약당사자의 법령을 적용받게

되는 자는 그

자가 한국에 통상 거주하는

경우 한국의

법령만을

적용받고 그

밖의

모든 경우에는

스웨덴의 법령만을 적용받는다

.

A person who, but for this Agreement, would be subject to the legislation of both Contracting Parties with respect to employment as an officer or member of a crew on a ship shall be subject only to the legislation of Korea if the person ordinarily resides in Korea and to the legislation of Sweden in any other case.

Artikel 9

9

Article 9

Personal vid diplomatiska beskickningar och konsulära myndigheter samt statligt anställda

외교사절단의

구성원,

영사직원

및 정부가

고용한

Members of Diplomatic Mission, Consular Posts and Persons Employed by the Government

1. Denna konvention ska inte påverka bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961

1.이 협정은 1961년 4월 18일자

「 외교관계에

관한

비엔나협약」이나

1963년 4월 24일자 「

1. Nothing in this Agreement shall affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Re- lations of April 18, 1961,

Prop. 2013/14:137 Bilaga

eller bestämmelserna i Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963.

영사관계에

관한

비엔나협약」의

조항에

영향을

미치지 아니한다.

or of the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

2. En statligt anställd person som inte omfattas av punkt 1 i denna artikel och som är utsänd för att arbeta inom den andra avtalsslutande statens territorium, ska omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda avtalsslutande staten som om personen utför arbete inom dess territorium.

2. 이 조의 제1항을 조건으로

,

한쪽

체약당사자의 정부에 의하여

고용되어 다른 쪽

체약당사자의

영역에서

일하도록

파견된 자는 그

자가

첫 번째 체약

당사자의

영역에 고용된

것처럼 첫 번째 체약당사자의 법령을 적용받는다

.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, a person employed by the government of a Contracting Party, who is sent to work in the territory of the other Contracting Party, shall be subject to the legislation of the first Contracting Party as if he or she were employed in its territory.

Artikel 10

10

Article 10

Medföljande make och barn

동반

배우자 및 자녀

Accompanying Spouse and Children

En medföljande make och barn under 18 år till en person som arbetar inom en avtalsslutande stats territorium och som omfattas av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten i enlighet med artikel 7 eller artikel 9.2 ska omfattas av den sistnämnda statens lagstiftning, såvida de inte själva förvärvsarbetar inom den förstnämnda avtalsslutande statens territorium.

한쪽 체약당사자의 영역에서

일하고 제7조

또는

제9조제2항에 따라

다른

쪽 체약당사자의

법령을

적용받는 자의

동반

배우자나 18세

미만의

자녀는 그들

자신이 첫 번째 체약당사자의

영역에서

유급으로

일하고 있지

않으면

후자인

체약당사자의 법령을 적용받는다

.

The accompanying spouse or children under the age of 18 of a person who works in the territory of one Contracting Party and who is subject to the legislation of the other Contracting Party in accordance with Article 7 or paragraph 2 of Article 9, shall be subject to the legislation of the latter Contracting Party unless they are themselves gainfully occupied in the territory of the first Contracting Party.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

Artikel 11

11

Article 11

Undantag från bestämmelserna om tillämplig lagstiftning

가입에

관한 조항에 대한

예외

Exceptions from the Provisions on Coverage

De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter eller de behöriga institutioner som de har utsett får komma överens om undantag från bestämmelserna i denna avdelning för vissa personer eller grupper av personer, förutsatt att de berörda personerna omfattas av lagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna.

체약당사자의 권한

있는

당국 또는 그들이

지정한 권한 있는 실무기관은

특정한 자

또는

특정 범주의 자에

대하여

관련자는

누구든지

한쪽

체약당사자의 법령을 적용받는다는 것을 조건으로

이 부에 대한

예외를

허용하는 데에

합의할

수 있다.

The Competent Authorities of the two Contracting Parties or the Competent Institutions designated by them may agree to grant an exception to this Part with respect to particular persons or categories of persons provided that any affected person shall be subject to the legislation of one Contracting Party.

AVDELNING III

3부

PART III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

급여에

관한 조항

PROVISIONS ON BENEFITS

Artikel 12

12

Article 12

Sammanläggning av försäkringsperioder och beräkning av förmåner

가입기간

합산과 급여의

산정

Totalization of Periods of Coverage and Calculation of Benefits

1. När försäkringsperioder har fullgjorts enligt lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna ska de behöriga institutionerna i var och en av de avtalsslutande staterna, i samband med fastställandet av rätten till en förmån enligt den lagstiftning som den tillämpar, vid behov beakta försäkringsperioder enligt

1.

가입기간이 양

체약당사자의 법령에 따라

완성된 경우, 각

체약당사자의

권한 있는

실무기관은 적용하는 법령에

따라 급여에 대한

수급자격을

결정할 때,

필요하다면 그러한 가입기간이 자신의 법령에

따른 가입기간과

중복되지

않을 것을

1. When periods of coverage have been completed under the legislation of the two Contracting Parties, the Competent Institutions of each Contracting Party shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, periods of coverage under

Prop. 2013/14:137 Bilaga

den andra avtalsslutande statens lagstiftning, förutsatt att dessa perioder inte sammanfaller med försäkringsperioder enligt dess egen lagstiftning.

조건으로 다른 쪽 체약당사자의 법령에 따른 가입기간을 고려한다

.

the legislation of the other Contracting Party provided that such periods of coverage do not overlap with periods of coverage under its legislation.

2. Om det enligt den ena avtalsslutande statens lagstiftning krävs att försäkringsperioder måste fullgöras inom en viss yrkesverksamhet för att vissa förmåner ska beviljas, ska enbart försäkringsperioder som har fullgjorts eller erkänts som likvärdiga inom samma yrkesverksamhet enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning sammanläggas för rätt till dessa förmåner.

2. 한쪽 체약당사자의 법령이

특정 급여의

인정을

특정 직업에서

가입기간이 완성되는 것을

조건으로 하는 경우,

다른

쪽 체약당사자의

법령에서

동일한 직업

에서

완성된 가입기간

또는

그에 상응하는

것으로

인정되는

가입기간만이 이러한 급여에

대한 수급권을

취득하기

위하여

합산된다

.

2. If the legislation of one Contracting Party subordinates the granting of certain benefits to the condition that the periods of coverage are to be completed in a given occupation, only periods of coverage completed or recognized as equivalent in the same occupation under the legislation of the other Contracting Party shall be totalized for admission to entitlement to these benefits.

3. Om en person efter sammanläggning av försäkringsperioder enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel inte är berättigad till en förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning, ska denna persons rätt till förmån bestämmas genom sammanläggning av dessa perioder och sådana försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i ett tredje land med vilket båda de avtalsslutande staterna har en gällande konvention om social trygghet, eller motsvarande samordningsinstrument för social trygghet, som medger sammanläggning av försäkringsperioder.

3. 어떤 자가 이 조 제1항과 제2항에 규정된 바와 같이 합산된 체약당사자의 법령에 따라 완성된 가입기간에 기초하여 급여에 대한 자격이 없는 경우, 그 급여 에 대한 그 자의 수급자격은 이러한 기간과 양 체약당사자가 가입기간 합산을 규정하는 사회보장 협정 또는 상응하는 사회보장에 관한 합의를 체결한 제3국의 법령에 따라 완성된 가입기간을 합산하여 결정된다.

3. If a person is not eligible for a benefit on the basis of the period of coverage under the legislation of the Contracting Party, aggregated as provided in paragraphs 1 and 2 of this Article, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by totalizing these periods and periods of coverage completed under the legislation of a third State, with which both Contracting Parties are bound by social security agreements or equivalent coordination instruments on social security which provide for the totalization of periods of coverage.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

4. Beräkningen av förmånen ska bestämmas av tillämplig lagstiftning i respektive avtalsslutande stat om inte annat följer av denna konvention.

4. 급여의 산정은 이 협정에서

달리 규정하지

아니하는

각체약당사자의 적용 가능한

법령에 따라

결정된다

.

4. The calculation of the benefit shall be determined by the applicable legislation of the respective Contracting Party unless otherwise provided in this Agreement.

Artikel 13

13

Article 13

Särskilda bestämmelser avseende Sydkorea

한국에

관한 특별 조항

Special Provisions relating to Korea

1. För att få en invaliditetsförmån eller efterlevandeförmån ska den sydkoreanska lagstiftningens krav om att en person ska vara försäkrad när försäkringsfallet inträffar anses vara uppfyllt om personen är försäkrad för en förmån enligt svensk lagstiftning vid tidpunkten då försäkringsfallet inträffar enligt sydkoreansk lagstiftning.

1. 장애 또는 유족 급여를

취득하기 위하여

어떤

자가 보험사고 발생

시에

가입 중이어야

한다는

한국 법령의

요건은

한국 법령에 따라

보험사고가

발생한 기간

동안

그 자가 스웨덴

법령에

따른 급여를

위하여

가입되어 있는

경우에

충족된 것으로

간주한다

.

1. To obtain a disability or survivors benefit, the requirement of the Korean legislation that a person be covered when the insured event occurs shall be considered to have been met if the person is covered for a benefit under the Swedish legislation during a period in which the insured event occurs according to the legislation of Korea.

2. När försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning beaktas för att fastställa rätten till förmåner enligt sydkoreansk lagstiftning, i enlighet med artikel 12.1 och punkt 1 i denna artikel, ska förmånen bestämmas på följande sätt:

2.제12조제1항과

조의 제

1항에

따라

스웨덴

법령에 따라

완성된

가입 기간이 한국

법령에

따른 급여에 대한

수급자격을 설정하기 위하여

고려되는 경우,

지급될

급여는 다음과

같이

결정된다.

2. Where periods of coverage under the Swedish legislation are taken into account to establish eligibility for benefits under the legislation of Korea in accordance with paragraph 1 of Article 12 and paragraph 1 of this Article, the benefit due shall be determined as follows:

a) Den behöriga institutionen i Sydkorea ska först räkna ut ett pensionsbelopp som motsvarar det belopp som skulle ha betalats ut

.한국의 권한 있는

실무기관은

체약당사자의 법령에 따라

고려된 총

(a) The Competent Institution of Korea shall first compute a pension amount equal to the amount that would have been payable

Prop. 2013/14:137 Bilaga

till personen om alla försäkringsperioder som beaktas enligt lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna hade fullgjorts enligt sydkoreansk lagstiftning. För att bestämma pensionsbeloppet ska den behöriga institutionen i Sydkorea beakta personens genomsnittliga månadsinkomst under den tid då personen var försäkrad enligt sydkoreansk lagstiftning.

가입기간이

한국 법령에

따라

완성되었을 경우 그

자에게 지급되었을 금액과

동일한 연금액을

먼저

산정한다. 연금액을

결정하기

위하여 한국의

권한

있는 실무기관은

한국 법령에 따라 가입되었던

동안의 그

자의

평균

기준소득월액을 고려한다

.

to the person if all the periods of coverage taken into account under the legislation of the two Contracting Parties had been completed under the legislation of Korea. To determine the pension amount, the Competent Institution of Korea shall take into account the person's average standard monthly income while covered under the legislation of Korea.

b) Den behöriga institutionen i Sydkorea ska räkna ut hur stor del av förmånen som ska betalas ut i enlighet med sydkoreansk lagstiftning, grundat på det pensionsbelopp som beräknades i enlighet med a med utgångspunkt i förhållandet mellan försäkringsperiodernas längd, enligt den egna lagstiftningen, och försäkringsperiodernas totala längd enligt lagstiftningen i båda de avtalsslutande staterna.

. 한국의 권한 있는

실무기관은

전 호에 따라

산정된

연금액을 기초로,

한국

법령에 따라 고려된

가입기간과

체약당사자의 법령에 따라

고려된 총 가입기간

간의

비율에 비례하여,

한국

법령에 따라 지급될

부분

급여를 산정한다.

(b) The Competent Institution of Korea shall calculate the partial benefit to be paid in accordance with the legislation of Korea based on the pension amount calculated according to the preceding subparagraph, in proportion to the ratio between the duration of the periods of coverage taken into consideration under its own legislation and the total duration of the periods of coverage taken into consideration under the legislation of the two Contracting Parties.

3. Den behöriga institutionen i Sydkorea ska, i den mening som avses i artikel 12 och i denna artikel, enbart beakta försäkringsperioderna med undantag för bosättningsperioder enligt svensk lagstiftning, när den fastställer rätten till förmåner enligt sydkoreansk lagstiftning.

3. 제12조 및 이 조의 목적상

, 한국의 권한 있는

실무기관은 한국의 법령에

따라 급여에 대한

수급자격을

결정할 때,

스웨덴

법령에 따른 거주

기간을

제외한

가입기간만을

고려한다.

3. For the purpose of Article 12 and this Article, the Competent Institution of Korea shall take into account only the periods of coverage except those of residence under the legislation of Sweden, in determining eligibility for benefits under the legislation of Korea.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

4. Oavsett vad som anges i artikel 4 ska återbetalning av engångsbelopp bestämmas i enlighet med sydkoreansk lagstiftning.

4. 이 협정 제4조에도 불구하고

, 반환일시금의

지급은

한국의 법령에

따라

결정된다.

4. Notwithstanding Article 4 of this Agreement, payment of lump-sum refunds shall be decided in accordance with the legislation of Korea.

5. Bestämmelser i sydkoreansk lagstiftning som begränsar rätten till invaliditetsförmåner eller efterlevandeförmåner på grund av obetalda avgifter vid den tidpunkt då personen i övrigt kvalificerade sig för förmånen, ska endast vara tillämpliga på den period som omfattas av sydkoreansk lagstiftning.

5.

어떤 자가

미납보험료가

없었다면

장애

또는 유족 급여에

대한

자격을 취득하게

되는

경우, 미납보험료로

인하여

그러한 급여에

대한

수급권을 제한하는

한국

법령의 조항은 한국

법령에

따른

가입기간에만

적용된다.

5. Provisions of the legislation of Korea restricting the entitlement to the disability or survivors benefit due to unpaid contributions at the time when the person has otherwise qualified for the benefit shall apply only to the period covered under the legislation of Korea.

Artikel 14

14

Article 14

Särskilda bestämmelser avseende Sverige

스웨덴에

관한 특별 조항 Special Provisions relating

to Sweden

1. Bestämmelserna om sammanläggning i artikel 12 ska inte tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

1. 제12조에서 합산에 관한

조항은 보증연금,

보증보상

형식의

질병보상

또는 보증보상

형식의

활동보상에 대한

수급권을 취득하기 위하여

요구되는 스웨덴

내에서의

3년 거주라는

기본

요건에는 적용되지

아니한다

.

1. The provisions on totalization in Article 12 shall not apply to the basic requirement of three years of residence in Sweden for entitlement to a guarantee pension, to a sickness compensation in the form of guarantee compensation or to an activity compensation in the form of guarantee compensation.

2. Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning ska försäkring enligt sydkoreansk lagstiftning anses som försäkring enligt svensk lagstiftning.

2.

질병보상 또는

활동보상에

대한

수급권을

설정할 때, 한국

법령에

따른 가입은

스웨덴

법령에 따른

가입으로

간주된다.

2. When establishing the entitlement to sickness compensation or activity compensation, coverage under Korean legislation shall be considered as coverage under Swedish legislation.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

3. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomst intjänad under den tid då svensk lagstiftning var tillämplig beaktas.

3. 소득 관련 질병보상액 또는 소득 관련 활동보상액을 산정할 때, 스웨덴의 법령이 적용 가능했던 기간 동안 올린 소득만이 고려된다.

3. When calculating the amount of income-related sickness compensation or income-related activity compensation, only income earned during periods when Swedish legislation was applicable shall be taken into account.

4. Vid beräkning av den inkomstgrundade ålderspensionen i form av tillläggspension som ska betalas ut i enlighet med artikel 12, ska enbart försäkringsperioder som har fullgjorts enligt svensk lagstiftning beaktas.

4.

12조에

따라

지급되는 보충연금 형식의 소득기초 노령연금액을

산정할 때,

스웨덴

법령에 따라

완성된 가입기간만이 고려된다

.

4. When calculating the amount of the incomebased old-age pension in the form of supplementary pension to be paid in accordance with Article 12, only periods of coverage completed under the Swedish legislation, shall be taken into account.

AVDELNING IV

4부

PART IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

부칙

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Artikel 15

15

Article 15

Tillämpningsöverenskommelse

행정약정

Administrative Arrangement

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska ingå en tillämpningsöverenskommelse i vilken de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna konvention fastställs.

1. 체약당사자의 권한 있는

당국은 이 협정의

이행을

위하여 필요한

조치를

규정하는

행정약정을

체결한다.

1. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall conclude an Administrative Arrangement that sets out the measures necessary for the implementation of this Agreement.

2. Förbindelseorganen i var och en av de avtalsslutande staterna ska anges i tillämpningsöverenskommelsen.

2. 각 체약당사자의 연락기관은 행정약정에서

지정된다.

2. The liaison agencies of each Contracting Party shall be designated in the Administrative Arrangement.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

Artikel 16

16

Article 16

Informationsutbyte och ömsesidigt bistånd

정보교환

및 상호지원

Exchange of Information and Mutual Assistance

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner ska, inom ramen för sina respektive ansvarsområden:

1. 체약당사자의 권한 있는

당국과 권한 있는

실무기관은

각자 권한

범위에서

,

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions of the Contracting Parties shall, within the scope of their respective authorities:

a) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, ge varandra all information som är nödvändig för att tillämpa denna konvention,

그들이 집행하는

법령이

허용하는

범위에서

이 협정의

적용을

위하여 필요한

모든 정보를 서로 교환한다

.

(a) communicate to each other, to the extent permitted by the legislation which they administer, any information necessary for the application of this Agreement;

b) bistå varandra i fråga om fastställandet av rätten till, eller utbetalning av, varje förmån som omfattas av denna konvention, eller den lagstiftning som denna konvention är tillämplig på, som om ärendet hade gällt tillämpningen av den egna lagstiftningen,

. 이 협정 또는 이

협정이

적용되는 법령에

따른

모든 급여에 대한

수급

권이나 지급의

결정과

관련하여, 이

문제가

양 체약당사국의

법령의

적용에 영향을

미치는

것처럼, 서로

지원한다

. 그리고

(b) assist each other with regard to the determination of entitlement to, or payment of any benefit under this Agreement, or the legislation to which this Agreement applies, as if the matter affected the application of their own legislation; and

c) så snart som möjligt informera varandra om vilka åtgärder som har vidtagits för att tillämpa denna konvention och om ändringar i respektive stats lagstiftning som kan påverka tillämpningen av denna konvention.

. 이 협정의 적용을

위하여

그들이 한 조치 및

협정의 적용에 영향을 미칠

수 있는 각자의

법령의

모든 변경에 대한

정보를

가능한 한 조속 히

서로

교환한다.

(c) communicate to each other, as soon as possible, information concerning the measures taken by them for the application of this Agreement and of any changes in their respective legislation which may affect the application of this Agreement.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

2. Det bistånd som avses i punkt 1 b i denna artikel ska ges utan kostnad, såvida staterna inte kommer överens om några undantag i den tillämpningsöverenskommelse som ska ingås i enlighet med artikel 15.1.

2. 이 조 제1항나호에 언급된 지원은 제

15조제1항에

따라

체결된

행정약정 에서

합의한 예외사항을 제외하고는 무료로 제공된다

.

2. The assistance referred to in sub-paragraph 1(b) of this Article shall be provided free of charge, subject to any exceptions to be agreed upon in the Administrative Arrangement concluded pursuant to paragraph 1 of Article 15.

3. De behöriga institutionerna ska årligen utbyta statistik, vilken ska specificeras i tillämpningsöverenskommelsen.

3.

권한 있는

실무기관은

매년 통계를

교환하며

,

그것은

행정약정에서

규정 된다.

3. The Competent Institutions shall annually exchange statistics, which shall be specified in the Administrative Arrangement.

Artikel 17

17

Article 17

Skydd av personuppgifter

정보의

비밀 유지

Confidentiality of Information

Om inget annat föreskrivs i den nationella lagstiftningen i en avtalsslutande stat ska uppgifter om en enskild person, som i enlighet med denna konvention vidarebefordras till den behöriga myndigheten eller de behöriga institutionerna i denna stat av den behöriga myndigheten eller de behöriga institutionerna i den andra staten, uteslutande användas för att tilllämpa denna konvention och den lagstiftning som denna konvention är tilllämplig på. De uppgifter som tas emot av en behörig myndighet eller en behörig institution i en avtalsslutande stat ska behandlas i

한쪽 체약당사자의 법령이

달리 요구하지

아니하는

한, 이 협정에

따라 다른 쪽 체약당사자의

권한 있는

당국

또는 권한 있는

실무기관에

의하여 한쪽

체약

당사자의 권한 있는

당국

또는 권한 있는

실무기관에 제공된 개인에

관한 정보는 이

협정

및 이 협정이

적용되는

법령을

이행하는 목적으로만 사용된다

. 한쪽 체약

당사자의

권한 있는 당국

또는

실무기관에 의하여

접수된

그러한 정보는

사생활

보호 및 개인정보

Unless otherwise required by the national law of a Contracting Party, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to the Competent Authority or the Competent Institutions of that Contracting Party by the Competent Authority or the Competent Institutions of the other Contracting Party shall be used exclusively for the purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. Such information received by a Competent Authority or a Competent Institution of a Con-

Prop. 2013/14:137 Bilaga

enlighet med den avtalsslutande statens nationella lagstiftning om skydd och sekretess av personuppgifter.

비밀

유지를 위한 그 한쪽

체약당사자 법령의 적용을

받는다.

tracting Party shall be governed by the national law of that Contracting Party for the protection of privacy and confidentiality of personal data.

Artikel 18

18

Article 18

Befrielse från avgifter och intygande av handling

수수료

및 서류 인증 면제 Exemption from Fees and

Certification of Documents

1. I de fall det enligt lagstiftningen i en av de avtalsslutande staterna föreskrivs att varje handling som ges in till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i denna stat ska befrias, helt eller delvis, från avgifter eller kostnader, inbegripet konsulära och administrativa avgifter, ska detta också gälla motsvarande handling som ges in till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten vid tillämpningen av denna konvention eller av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten.

1. 한쪽 체약당사자의 법령이

그 체약당사자의

권한

있는 당국 또는 권한

있는

실무기관에

제출되는

모든 서류에

대하여

영사 및 행정

수수료를

포함한 수수료

또는

비용의 전부 또는

일부를 면제하도록 규정하는

경우, 이러한

면제는

이 협정 또는 다른

체약당사자의 법령을 적용할

때 다른 쪽

체약당사자의

권한 있는

당국

또는 권한 있는

실무기관에 제출되는 상응하는 서류에도 적용된다

.

1. Where the legislation of a Contracting Party provides that any document which is submitted to the Competent Authority or the Competent Institution of that Contracting Party shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the Competent Authority or the Competent Institution of the other Contracting Party in the application of this Agreement or of the legislation of the other Contracting Party.

2. Handlingar och intyg som visas upp av den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i endera avtalsslutande staten i samband med tillämpningen av denna konvention eller av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten ska undantas från

2. 이 협정 또는 다른 쪽 체약당사자의 법령의 적용을

위하여 어느 한쪽

체약

당사자의 권한 있는

당국

또는 권한 있는

실무기관이

제출한 서류

인증서는 외교 또는 영사

당국의 인증요건

또는

그 밖의 모든 유사한

2. Documents and certificates which are presented by the Competent Authority or the Competent Institution of either Contracting Party for the application of this Agreement or of the legislation of the other Contracting Party shall be exempted from the require-

Prop. 2013/14:137 Bilaga

kraven om bestyrkande av diplomatiska eller konsulära myndigheter eller liknande formaliteter.

형식상의 절차로부터 면제된다

.

ments for authentication by diplomatic or consular authorities or any other similar formalities.

3. Kopior av handlingar som är bestyrkta som exakta och med originalen överensstämmande kopior av den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska godtas som exakta och med originalen överensstämmande kopior av den andra avtalsslutande statens behöriga myndighet eller behöriga institution, utan ytterligare bestyrkande.

3. 한쪽 체약당사자의 권한

있는 당국 또는 권한

있는

실무기관이

사실이며

정확한 것으로

인증한

서류의 사본은

다른

쪽 체약당사자의

권한

있는 당국 또는 권한

있는

실무기관에 의하여

추가

인증 없이 사실이며

정확한

것으로 인정된다.

3. Copies of documents which are certified as true and exact copies by the Competent Authority or the Competent Institution of one Contracting Party shall be accepted as true and exact copies by the Competent Authority or the Competent Institution of the other Contracting Party, without further certification.

Artikel 19

19

Article 19

Språk

소통

언어

Language of Communications

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner får meddela sig direkt med varandra och med varje person, oavsett var vederbörande är bosatt, när det är nödvändigt för att tillämpa denna konvention eller den lagstiftning som denna konvention är tillämplig på. Detta får ske på svenska, koreanska eller engelska.

1. 체약당사자의 권한 있는

당국 및 권한 있는

실무기관은

이 협정 또는

협정이 적용되는 법령의

적용을 위하여

언제든지

필요할 때 서로

그리고

어떤 자와도 그

자의

거주지에 관계없이

직접

교신할 수 있다.

교신은

한국어, 스웨덴어

또는

영어로 할 수 있다.

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions of the Contracting Parties may correspond directly with one another as well as with any person, wherever that person may reside, whenever it is necessary to do so for the application of this Agreement or the legislation to which this Agreement applies. The correspondence may be made in Korean, Swedish or English.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

2. En ansökan eller handling får inte avslås eller avvisas av en behörig myndighet eller behörig institution i en avtalsslutande stat enbart på den grunden att den är skriven på svenska, koreanska eller engelska.

2. 한쪽 체약당사자의 권한 있는 당국 또는 권한 있는 실무기관은 청구서나 서류가 한국어, 스웨덴어 또는 영어로 작성되었다는 이유만으로 이를 거절할 수 없다.

2. An application or document may not be rejected by a Competent Authority or a Competent Institution of a Contracting Party solely because it is in Korean, Swedish or English.

Artikel 20

20

Article 20

Ansökningar, meddelanden och överklaganden

청구서

, 신고서 또는

이의신청서의

제출

Submission of Claims, Notices or Appeals

1. Ansökningar, meddelanden och överklaganden som avser fastställandet eller utbetalningen av en förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning, som enligt den lagstiftningen skulle ha kommit in till en behörig myndighet eller en behörig institution i den avtalsslutande staten inom en föreskriven tid, men som under den föreskrivna tiden i stället kom in till en behörig myndighet eller en behörig institution i den andra avtalsslutande staten, ska anses ha kommit in i rätt tid till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten.

1. 한쪽 체약당사자의 법령에

따른 급여의 결정

또는

지급에 관한 청구서,

신고서

또는

이의신청서가

체약당사자의

권한 있는

당국

또는 권한 있는

실무기관에

그 법령의

목적상

규정된 기간 내에

제출되었어야

하나 대신

다른

쪽 체약당사자의

권한

있는 당국이나 권한

있는

실무기관에 동일

기간

내에 제출된 경우 첫

번째

체약당사자의 권한

있는

당국 또는 권한 있는

실무기관에

기한 내

제출된

것으로 간주한다.

1. Any claim, notice or appeal concerning the determination or payment of a benefit under the legislation of a Contracting Party which should, for the purposes of that legislation, have been filed within a prescribed period with a Competent Authority or a Competent Institution of that Contracting Party, but which is instead filed within the same period to a Competent Authority or a Competent Institution of the other Contracting Party, shall be considered to have been filed on time with the Competent Authority or the Competent Institution of the first Contracting Party.

2. Om en person, efter att denna konvention har trätt i kraft, ger in en skriftlig ansökan om förmåner till den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat enligt

2. 이 협정의 발효 후에 어떤 자가 한쪽 체약당사자의

권한 있는

실무기관에

체약당사자의

법령에

2. If, after the entry into force of this Agreement, a person files a written application for benefits with the Competent Institution of a Contracting Party under the

Prop. 2013/14:137 Bilaga

lagstiftningen i den avtalsslutande staten och om den personen inte uttryckligen har begärt att ansökan ska begränsas till förmåner enligt den lagstiftningen ska ansökan också anses utgöra en ansökan från den personen om motsvarande förmåner enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten, förutsatt att personen vid tidpunkten för ansökan:

따라

급여 청구서를

제출하고

, 그 자가 그

청구가

그 법령에 따른

급여에 한정되도록 명백히

요청하지 아니한

경우

, 그 청구는 그 자가

청구

시 다음과 같은

요건을

충족하면 다른 쪽

체약당사자의 법령에 따른

상응하는 급여에

대한

그 자의 청구로도

간주된다

.

legislation of that Contracting Party, and if that person has not explicitly requested that the application be restricted to benefits under that legislation, the application shall also be considered as an application of that person for corresponding benefits under the legislation of the other Contracting Party, provided that the person at the time of application:

a) på grund av ålder har en laglig rätt, att göra anspråk på en förmån i den andra avtalsslutande staten och

.연령상 다른 쪽

체약당사자의 급여에 대한

유효한 청구서를

제출할

자격이 있을 것,

그리고

(a) is entitled on age grounds to lodge a valid claim for a benefit of the other Contracting Party; and

b) lämnar information som visar att försäkringsperioder har fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten.

.다른

체약당사자의 법령에 따라 가입기간이 완성되었음을

나타내는

정보를

제공할 것

(b) provides information indicating that periods of coverage have been completed under the legislation of the other Contracting Party.

3. I de fall som punkterna 1 och 2 i denna artikel är tilllämpliga ska den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen till vilken ansökan, meddelandet eller överklagandet har getts in ange datum för mottagandet av handlingen och utan dröjsmål vidarebefordra den till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.

3. 이 조 제1항 또는 제

2항이 적용되는 모든 경우에

청구서, 신고서

또는 이의신청서를 제출받은

권한 있는 당국

또는 권한 있는 실무기관은 서류의 접수일을

표시하여 이를

지체

없이 다른 쪽

체약당사자의

권 있는

당국

또는 권한 있는

실무기관에

보낸다.

3. In any case to which paragraph 1 or 2 of this Article applies, the Competent Authority or the Competent Institution to which the claim, notice or appeal has been submitted shall indicate the date of receipt of the document and forward it without delay to the Competent Authority or the Competent Institution of the other Contracting Party.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

Artikel 21

21

Article 21

Utbetalning av förmåner

급여의

지급

Payment of Benefits

1. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska betala ut förmånerna i enlighet med denna konvention direkt till förmånstagarna utan avdrag för administrativa kostnader. Förmånerna får betalas ut i denna stats valuta.

1. 체약당사자의 권한 있는 실무기관은 행정비용의

공제 없이 이

협정에

따른 급여를

수급자에게

직접

지급한다

. 급여는 그

체약당사자의 통화로 지급할

수 있다.

1. The Competent Institution of a Contracting Party shall directly pay the benefits in accordance with this Agreement to the beneficiaries without any deduction for administrative expenses. The benefits may be paid in the currency of that Contracting Party.

2. Om en avtalsslutande stat inför valutakontroll eller vidtar andra liknande åtgärder som begränsar betalningar, remitteringar eller överföringar av medel eller finansiella instrument till personer som befinner sig utanför dess territorium, ska den avtalsslutande staten utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de belopp, som i enlighet med denna konvention ska betalas ut till de i artikel 3 angivna personerna, betalas ut.

2. 체약당사자가 그 체약당사자의

영역 밖에

있는 자에 대하여 통화규제나

지급, 송금

또는

자금이나 금융

수단의

이전을 제한하는

밖의 유사한 조치를 부과하는 경우

,

체약당사자는

지체 없이

3조에 기술된 자에게 이

협정에 따라 지급해야 할

모든 금액의 지급을

2. In the event that a Contracting Party imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittances or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside the territory of that Contracting Party, it shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement to persons described in Article 3.

보장하기

위하여 적절한

조치를

한다.

Artikel 22

22

Article 22

Tvistlösning

분쟁

해결

Resolution of Disagreement

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner ska i möjligaste mån lösa meningsskiljaktigheter, som kan uppstå i tillämpningen av denna

1. 체약당사자의 권한 있는

당국과 권한 있는

실무기관은

이 협정의

해석과

적용에서

발생하는

모든 문제를 이

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions of the Contracting Parties shall resolve, to the extent possible, any difficulties

Prop. 2013/14:137 Bilaga

fråga om tolkningen eller konvention, i enlighet med dess anda och grundläggande principer.

협정의

정신과 기본

원칙에

따라 최대한 해결

한다

.

which arise in interpreting or applying this Agreement according to its spirits and fundamental principles.

2. De avtalsslutande staterna ska på begäran av endera staten skyndsamt samråda i frågor som inte har lösts av de behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i enlighet med punkt 1 i denna artikel.

2. 체약당사자는 어느 한쪽 체약당사자의 요청에

따라 이 조

1항에 따라 권한 있는 당국

또는 권한 있는

실무기관이 해결하지 못한

문제에 대하여 즉시

상의한다

.

2. The Contracting Parties shall consult promptly at the request of either Contracting Party concerning matters, which have not been resolved by the Competent Authorities or the Competent Institutions in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. Om en sådan meningsskiljaktighet inte kan lösas genom samråd får tvisten, på begäran av endera staten, hänskjutas till en skiljedomstol för avgörande, vars sammansättning och förfarande de avtalsslutande staterna ska komma överens om.

3. 그러한 분쟁이 합의에 의하여 해결되지 않는 경우, 그 분쟁은 어느 한쪽 체약당사자의 요구에 따라 그 구성과 절차가 양 체약당사자에 의하여 합의된 중재재판소에 의한 중재에 회부된다.

3. If any such disagreement is not resolved by agreement, the disagreement may, on the request of either Contracting Party, be submitted to arbitration by a court of arbitration, whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties.

4. Var och en av de avtalsslutande staterna är skyldig att följa och verkställa skiljedomstolens beslut.

4. 각 체약당사자는 중재재판소가 내린 결정을

따르고 이행해야

의무를 진다.

4. Each of the Contracting Parties shall be bound to comply with and enforce the decisions handed down by the court of arbitration.

AVDELNING V

5부

PART V

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

경과

및 최종 조항

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Artikel 23

23

Article 23

Övergångsbestämmelser

경과조항

Transitional Provisions

1. Försäkringsperioder som har fullgjorts innan denna konvention träder i

1. 이 협정의 발효일 전에 완성된 모든 가입기간과

발효일 전에

1. Any period of coverage completed before the date of entry into force

Prop. 2013/14:137 Bilaga

kraft, och varje annan relevant händelse som har inträffat före det datumet, ska beaktas vid fastställandet av rätten till förmåner enligt bestämmelserna i denna konvention. Den behöriga institutionen i någon av de avtalsslutande staterna är emellertid inte tvungen att beakta försäkringsperioder som inträffade före det tidigaste datumet för vilket försäkringsperioder kan tillgodoräknas enligt bestämmelserna i den statens lagstiftning.

발생한

그 밖의 모든 관련

사건은

이 협정에 따른

급여의

권리를 결정할 때

고려된다

. 그러나 어느

체약당사자의

권한 있는

실무기관도 자신의 법령에 따라 가입기간으로

인정될 수

있는

최초일 이전에

발생한 가입기간을 고려하도록 요구받지 아니한다

.

of this Agreement, and any other relevant events that occurred before that date, shall be taken into consideration in determining the right to a benefit under this Agreement. However, the Competent Institution of neither Contracting Party shall be required to take into account periods of coverage which occurred prior to the earliest date for which periods of coverage may be credited under its legislation.

2. Denna konvention ger ingen rätt till betalning av en förmån för en period före det datum då denna konvention träder i kraft.

2. 이 협정은 이 협정의 발효일

전의 그 어떤

기간에

대해서도 급여를

지급

받을 그 어떤 권리도

설정하지

아니한다.

2. This Agreement shall not establish any right to receive payment of a benefit for any period before the date of the entry into force of this Agreement.

3. Beslut rörande rätten till förmåner som fattades innan denna konvention trädde i kraft ska inte påverka rättigheter som uppkommer till följd av konventionen.

3. 이 협정의 발효일 전에

행해진 급여에 대한

수급권에

관한 결정은

협정에

따라 발생하는

권리에

영향을 주지

아니한다

.

3. Determinations concerning entitlement to benefits which were made before the entry into force of this Agreement shall not affect rights arising under it.

4. Förmåner om vilka beslut har fattats innan denna konvention träder i kraft får efter ansökan beslutas om på nytt, om en förändring av sådana förmåner har skett endast till följd av bestämmelserna i denna konvention. Om det nya beslutet enligt föregående mening i denna punkt, leder till att en person inte beviljas rätt till förmån eller att ett lägre belopp

4. 이 협정 발효 전에 정해진

급여는 그러한

급여의

변경이 이 협정의

조항에

따라서만

야기되는

경우 청구에

의하여

새롭게 정해질 수

있다

. 이 항의 앞 문장에

따른

새로운 결정이 급여

수급권을 상실하게 하거나

이 협정의 발효 전

마지막 기간에지급된 것보다

더 적은 급여액의

4. Benefits determined before the entry into force of this Agreement may be newly determined upon application if a change in such benefits results solely from the provisions of this Agreement. If the new determination under the preceding sentence of this paragraph results in no entitlement or entitlement to a lesser amount of pension that paid for the last

Prop. 2013/14:137 Bilaga

fastställs än det som betalades ut under den sista perioden innan denna konvention trädde i kraft, ska det tidigare beloppet fortsätta att betalas ut.

수급권을 야기하는 경우에는

전에 지급된

것과

동일한 급여액이

계속

지급된다.

period prior to the entry into force of this Agreement, the same amount of pension as previously paid shall continue to be paid.

Artikel 24

24

Article 24

Ändring av konventionen

협정의

재검토

Review of the Agreement

De avtalsslutande staterna får när som helst komma överens om att ändra bestämmelserna i denna konvention. En sådan ändring får, efter gemensam överenskommelse, göras skriftligen.

체약당사자는

언제든지

이 협정의 어떤 조항이라도 수정하고 개정하는

것에 합의할 수

있다

. 그러한 수정 또는

개정은

공동의 합의에

따라

서면절차에 의하여

이루어질

수 있다.

The Contracting Parties may agree at any time to review and amend any of the provisions of this Agreement. Such revision or amendment may, after common agreement, be made by written procedure.

Artikel 25

25

Article 25

Ikraftträdande

발효

Entry into Force

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad då vardera avtalsslutande staten från den andra avtalsslutande staten ska ha tagit emot en skriftlig underrättelse om att den har fullgjort alla formaliteter för att konventionen ska träda i kraft. Detsamma gäller om konventionen ändras i enlighet med artikel 24.

이 협정은 각 체약당사자가

다른 쪽

체약당사자로부터 이 협정의

발효에 필요 한

모든

요건을

완료하였음을

서면으로

통지받은

달의 다음 세

번째

달 첫째 날에

발효된다

.

협정이

24조에

따라

수정되거나 개정되는 경우

동일한 절차가 적용

된다

.

This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Contracting Party shall have received from the other Contracting Party written notification that it has complied with all requirements for the entry into force of this Agreement. The same procedure shall apply if the Agreement is revised or amended according to Article 24.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

Artikel 26

26

Article 26

Giltighetstid och uppsägning

존속기간

및 종료

Period of Duration and Termination

1. Denna konvention ska gälla till och med den sista dagen i den tolfte månaden efter den månad då endera avtalsslutande staten skriftligen underrättar den andra avtalsslutande staten om att konventionen sägs upp.

1. 이 협정은 어느 한쪽 체약당사자가

다른 쪽

체약당사자에 종료 의사를

서면으로 통보한

달의

다음 열두 번째 되는

달의

마지막 날까지

유효하다

.

1. This Agreement shall remain in force and effect until the last day of the twelfth month following the month in which written notice of its termination is given by either Contracting Party to the other Contracting Party.

2. Upphör konventionen genom uppsägning ska dess bestämmelser fortsätta att tillämpas på förmåner som redan har beviljats. De avtalsslutande staterna ska komma överens om hur de ska förfara med rättigheter under förvärvande.

2. 이 협정이 종료되는 경우에도

이 협정에 따라

취득된

급여 수급권 또는

급여의

지급에 관한

권리는

존속된다. 양

체약당사자는

취득 중인

권리와

관련하여 필요한

조치를

한다.

2. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be retained. The Contracting Parties shall make arrangements dealing with rights in the process of being acquired.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

이상의

증거로 아래

서명자는 정당하게 권한을

위임받아 이

협정에

서명 하였다.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Upprättat i två exemplar i Seoul den 9 september 2013 på svenska, koreanska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga.

2013년 9월 9일 서울에서

동등한 정본인

스웨덴어

, 한국어 및

영어로 각

2부씩

작성하였다

.

Done in duplicate at Seoul, on 9 September 2013, in the Swedish, Korean and English languages, each text being equally authentic.

Prop. 2013/14:137 Bilaga

Vid skiljaktiga tolkningar av denna konvention ska den engelska texten gälla.

해석의

차이가 있는

경우

, 영어본이 우선한다.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

스웨덴왕국

정부를 대표하여

대표하여

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF

SWEDEN

Ulf Kristersson

FÖR REPUBLIKEN KOREAS REGERING

대한민국

정부를

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

KOREA

Kim Kyou-hyun

Prop. 2013/14:137

3. Ärendet och dess beredning

Representanter för Sveriges och Sydkoreas regeringar förhandlade under 2012 fram en konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. I den svenska delegationen har det även ingått representanter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Konventionen undertecknades den 9 september 2013 i Seoul. Ett förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea har upprättats inom Socialdepartementet. Ett utkast till proposition har beretts med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Lagrådet

Tillämpningen av konventionen innebär att tillhörigheten till den svenska socialförsäkringen utsträcks eller i vissa fall undantas. Socialavgifter ska endast betalas för de svenska förmåner som den enskilde enligt konventionen omfattas av. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Konventionens innehåll

4.1. Allmänt om konventionen

Bakgrund

Förhandlingar om en konvention om social trygghet, även kallad socialförsäkringsavtal, genomfördes i Stockholm i september 2012. En tillämpningsöverenskommelse till konventionen förhandlades fram i Seoul i november 2012. Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen skrevs under den 9 september 2013 i Seoul. Sydkorea har undertecknat konventioner om social trygghet med ett drygt tjugotal länder, t.ex. Danmark, Frankrike, Japan, Tyskland och USA.

De svenska relationerna med Sydkorea har intensifierats de senaste åren. Även rörligheten mellan länderna har ökat. För svenska företag är Sydkorea en allt viktigare marknad. Handeln mellan länderna ökar. Antalet svenska företag som är etablerade i Sydkorea stiger varje år. Att Sverige och Sydkorea under de senaste åren har undertecknat flera samarbetsavtal inom exempelvis hälso- och välfärdsområdet är ännu ett tecken på de stärkta relationerna mellan länderna. Sverige och Sydkorea har även ingått ett dubbelbeskattningsavtal. Mellan EU och Sydkorea finns sedan 2010 ett frihandelavtal. Mot denna bakgrund gör den svenska regeringen bedömningen att en konvention om social trygghet behövs för att underlätta rörligheten mellan Sverige och Sydkorea.

Prop. 2013/14:137

Det sydkoreanska pensionssystemet

Det koreanska trygghetssystemet består av socialförsäkringssystemet, grundskyddet (public assistance) och sociala välfärdstjänster. I socialförsäkringen ingår det nationella pensionssystemet, sjukförsäkringen, försäkringen för anställda (Employment insurance) där främst arbetslöshetsförsäkringen ingår och arbetsskadeförsäkringen. I grundskyddet ingår försörjningsstöd och grundskydd inom sjukvården. Systemet för välfärdstjänster riktar sig till äldre, funktionshindrade, barn och kvinnor.

Dagens allmänna nationella pensionssystem (National pension system) infördes 1988 och de första utbetalningarna från systemet skedde 2008. I pensionssystemet ingår ålders-, förtids- och efterlevandepension. Från början omfattades endast arbetsplatser med tio anställda eller fler. Åren 1995 och 1999 utökades försäkringen till att omfatta alla bosatta i landet mellan 18 och 59 år oberoende av inkomstnivå, även utländska medborgare. Alla som är bosatta i Sydkorea och personer som arbetar vid arbetsplatser med minst en arbetstagare omfattas av det allmänna nationella pensionssystemet. Vidare omfattas individuellt försäkrade personer, t.ex. egenföretagare. Andra personer kan frivilligt ansluta sig till den obligatoriska försäkringen. Det handlar t.ex. om personer som är 60–65 år och som antingen inte uppfyller kravet på tio års inbetalda avgiftsperioder eller om personer som vill höja sin pension. Ansvarigt departement för pensionssystemet är departementet för hälso- och sjukvård samt välfärdsfrågor. Systemet administreras av den nationella pensionstjänsten (National Pension Service).

Vissa kategorier av arbetstagare omfattas inte av det allmänna nationella pensionssystemet utan omfattas av särskilda pensionssystem. Det gäller t.ex. statsanställda, militärer och privatskolelärare. Ingen samordning sker mellan dessa särskilda pensionssystem och det allmänna nationella pensionssystemet.

Den anställde betalar 4,5 procent av sin lön i socialavgifter till pensionssystemet. Arbetsgivaren betalar också 4,5 procent av lönen i socialavgifter. Övriga, exempelvis egenföretagare och frivilligt försäkrade, betalar 9 procent av inkomsten i socialavgifter. Personer som saknar inkomst kan under vissa förhållanden ansöka om att inte vara skyldiga att betala avgifter. Det handlar exempelvis om personer som gör militärtjänst, genomgår en medicinsk behandling eller som inte är ekonomiskt aktiva. Det finns ett tak för avgifter som är indexreglerat. Det är för närvarande ca 3 980 000 KRW per månad vilket motsvarar ca 21 600 SEK.

En person som vistas i Sydkorea i 90 dagar eller längre måste registrera sig och betala socialavgifter. Personen räknas då som tillfälligt bosatt. I de fall personen vistas i Sydkorea längre än 183 dagar anses personen som bosatt i Sydkorea.

Ålderspension kan utbetalas om personen har fyllt 60 år och har betalat pensionsavgifter i minst tio år. För personer födda senare än 1952 har pensionsåldern höjts till 61 år och för personer födda 1969 och senare är pensionsåldern 65 år. Det finns olika typer av ålderspension: hel, reducerad, förtida och särskild ålderspension. I pensionen ingår en grundpension och en inkomstrelaterad pension. Pensionens storlek bestäms av när förmånen betalas ut, försäkringstid och avgifternas storlek. Pensionernas

Prop. 2013/14:137

storlek följer konsumentprisindex. Reducerad pension betalas ut när avgifter inte har betalats under en viss tid. Förtida pension kan tas ut fem år före den generella pensionsåldern. Delad pension kan ges till en person som är 60 år eller äldre och som har varit gift med en försäkrad som har rätt till ålderspension. Ansöker en person om pension efter 60 års ålder, har personen inom en femårsperiod efter 60-årsdagen retroaktivt rätt till koreansk ålderspension för hela perioden. Har mer än fem år förflutit mellan 60-årsdagen och ansökan får personen inte retroaktiv pension utan endast pension från ansökningsdatumet.

I vissa fall kan engångsbelopp (lump-sum) som motsvarar högst tio år med inbetalningar av pensionsavgifter betalas ut från pensionssystemet. Det handlar om koreanska medborgare som inte uppnår tio år med inbetalade avgifter vid 60 års ålder, förlorar sitt koreanska medborgarskap eller som emigrerar. Engångsbelopp kan endast betalas ut till utlänningar i det fall detta regleras i ett socialförsäkringsavtal eller personens hemland har motsvarande bestämmelser. Sverige bedöms inte ha sådana bestämmelser.

Avseende förtidspensionen (disability pension) krävs att personen var försäkrad vid försäkringsfallet och har en fysisk eller psykisk nedsättning på grund av sjukdom eller skada som består trots behandling. Vidare krävs att avgifter har betalats för minst 2/3 av tiden fram till försäkringsfallet. Fyra olika ersättningsnivåer finns.

Efterlevandepension betalas ut till den försäkrades eller den tidigare försäkrade personens efterlevande familjemedlemmar om avgifter har betalats för minst 2/3 av tiden fram till försäkringsfallet. Till familjemedlemmar räknas make, barn, barnbarn och mor- och farföräldrar.

Personer som är utsända och som har ett sammanhängande anställningsförhållande med en sydkoreansk arbetsgivare ska anses försäkrade i Sydkorea även om arbetsplatsen finns utanför Sydkorea.

Pensionerna är inte exportabla enligt den koreanska lagstiftningen. För att utbetalning av pension ska kunna ske vid bosättning utanför Sydkorea krävs ett socialförsäkringsavtal mellan Sydkorea och det aktuella landet.

4.2. Konventionens innehåll

Konventionen är indelad i fem avdelningar och följer i stort samma struktur som de flesta av Sveriges konventioner om social trygghet. De olika avdelningarna innehåller allmänna bestämmelser, bestämmelser om tillämplig lagstiftning, bestämmelser om sydkoreanska och svenska förmåner, övriga bestämmelser samt övergångs- och slutbestämmelser.

Avdelning I Allmänna bestämmelser

I den första avdelningen i konventionen fastslås de definitioner som behövs för att klargöra olika begrepp i konventionen. Vidare fastställs på vilken lagstiftning som konventionen ska vara tillämplig. För svenskt vidkommande handlar det om lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning, inkomstgrundade ålders- och efterlevandepensioner, garantipensioner samt efterlevandestöd. Sjuk- och aktivitetsersättning är

Prop. 2013/14:137

att anse som en ”pension” i konventionens mening. Med förmåner följer givetvis skyldigheten att betala avgifter. För koreansk del handlar det om den nationella lagen om pensioner. Konventionen omfattar alla personer som omfattas eller har omfattats av koreansk eller svensk lagstiftning. Även personer som härleder sina rättigheter från dessa personer omfattas av konventionen. Det handlar t.ex. om efterlevande familjemedlemmar till den försäkrade. Personer som omfattas av konventionen ska vid tillämpningen av en avtalsslutande stats lagstiftning likabehandlas med statens egna medborgare. I den koreanska lagstiftning på vilken konventionen tillämpas, finns inga krav på koreanskt medborgarskap. Förmåner som omfattas av konventionen ska, om inget annat anges i konventionen, betalas ut – exporteras – även vid bosättning och vistelse i den andra avtalsslutande staten eller i ett annat land. Svensk inkomstgrundad pension liksom inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning är fullt exportabel till hela världen redan enligt nationell lagstiftning. Svenska garantipensioner, sjukersättning i form av garantiersättning, aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt efterlevandestöd kan inte exporteras vare sig med stöd av svensk lagstiftning eller med stöd av konventionens bestämmelser. Det framgår av konventionens artikel 5 punkt 3. Bakgrunden är främst att någon motsvarande förmån inte finns i den koreanska lagstiftningen och att de svenska garantiförmånerna inte är avgifts- utan skattefinansierade.

Avdelning II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om tillämplig lagstiftning, dvs. vilket lands lagstiftning som ska gälla i olika situationer för personer som omfattas av konventionen. Grundregeln i konventionen är att arbetstagare och egenföretagare som arbetar i en avtalsslutande stat ska omfattas av arbetslandets lagstiftning, oavsett var personen i fråga är bosatt eller var arbetsgivaren har sitt säte. Från denna regel finns det undantag. En egenföretagare som normalt är bosatt inom en avtalsslutande stat ska vid arbete i både Sverige och Sydkorea, när det gäller arbetet, endast omfattas av lagstiftningen i landet där personen är bosatt. Vidare kan en person vara utsänd att arbeta i det andra landet för sin arbetsgivares räkning, s.k. utsändning. För att utsändning ska föreligga krävs ett särskilt administrativt förfarande och att flera specifika villkor är uppfyllda. För det första ska personen i fråga arbeta som anställd i Sverige eller Sydkorea för en arbetsgivare som normalt bedriver sin verksamhet i någon av dessa stater. För det andra ska personen utföra arbete för arbetsgivarens räkning i den andra staten. Utsändning kan även ske till arbetsgivarens filial eller dotterbolag. Slutligen får arbetet som utsänd inte förväntas pågå längre än 24 månader. Om dessa villkor är uppfyllda kan personen fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den utsändande staten. I och med att utsändning anses föreligga betalas också de sociala avgifterna till det system den försäkrade är ansluten till. I fall där det senare visar sig att arbetet fortsätter efter 24 månader kan utsändningen fortsätta i ytterligare 36 månader. En sådan förlängning av utsändningstiden kan ske om två villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska gemensamt begära en sådan förlängning. Vidare ska de

Prop. 2013/14:137

behöriga myndigheterna eller de utsedda behöriga myndigheterna i Sverige och Sydkorea komma överens om förlängningen.

I konventionen finns även särskilda bestämmelser för sjömän. I de fall en person som är anställd som befäl eller besättningsman på ett fartyg, utan tillämpning av konventionen, omfattas av både koreansk och svensk lagstiftning, ska personen vid bosättning i Sydkorea omfattas av den koreanska lagstiftningen. I övriga fall ska personen omfattas av den svenska lagstiftningen.

Statligt anställda som sänds ut av sin arbetsgivare för att arbeta i den andra avtalsslutande staten omfattas dock av lagstiftningen i landet där arbetsgivaren finns.

I konventionen tydliggörs att Wienkonventionerna om diplomatiska förbindelser respektive om konsulära förbindelser ska vara fortsatt tillämpliga på t.ex. diplomatiska företrädare och administrativ personal vid beskickningar och konsulat.

En utsänd persons medföljande make och barn under 18 år omfattas enligt konventionen av samma lands lagstiftning som den utsände. Detta gäller emellertid endast om de medföljande familjemedlemmarna inte förvärvsarbetar i landet till vilket utsändningen sker. Familjemedlemmar till en person som sänds ut från Sverige för att arbeta i Sydkorea ska därför fortsätta att omfattas av svensk och inte sydkoreansk lagstiftning (sjukersättning, aktivitetsersättning, garantipensioner och efterlevandestöd) under tiden för den utsändes och familjemedlemmens vistelse i Sydkorea, förutsatt att de inte börjar förvärvsarbeta där. Det gör att dessa familjemedlemmar under vistelsen i Sydkorea kan tjäna in rätt till svensk garantipension samt sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning. I det motsatta fallet gäller att familjemedlemmar som följer med en utsänd person från Sydkorea till Sverige fortsätter att omfattas av koreansk lagstiftning under hela utsändningstiden.

De behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de avtalsslutande staterna kan komma överens om att göra undantag från lagvalsbestämmelser för vissa personer eller persongrupper.

Avdelning III Bestämmelser om förmåner

Konventionens tredje del innehåller ytterligare bestämmelser om så kallad sammanläggning av försäkringsperioder och beräkning av svenska och sydkoreanska förmåner.

I enlighet med internationell praxis finns i konventionen en regel om sammanläggning av försäkringsperioder. Den innebär att försäkringsperioder som har tjänats in i Sverige och Sydkorea kan läggas samman. Reglerna om sammanläggning behövs för att göra det möjligt för personer som har arbetat i två länder att uppfylla eventuella minimikrav enligt lagstiftningen i ett av länderna genom att lägga till försäkringsperioder som tjänats in enligt det andra landets lagstiftning. En person som inte har tillgodoräknats tillräckligt antal försäkringsperioder enligt lagstiftningen i ett land, kan därmed tillgodogöra sig perioder i båda länderna för att ”öppna rätten” till en förmån. Om dessa sammanlagda perioder ändå inte ger rätt till en förmån, kan försäkringsperioder som har tillgodoräknats i ett tredje land läggas till de svenska och koreanska

Prop. 2013/14:137

försäkringsperioderna. En sådan sammanläggning förutsätter dock att både Sverige och Sydkorea har gällande konventioner om social trygghet med motsvarande bestämmelser om sammanläggning med landet i fråga. Med gällande konvention avses inte enbart bilaterala socialförsäkringsavtal utan även motsvarande samordningsinstrument för social trygghet, vilket exempelvis inkluderar EU:s samordningsregler om social trygghet. Det handlar främst om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning.

För svensk del är bestämmelsen om sammanläggning tillämplig på inkomstgrundad ålderspension i form av tilläggspension.

Som exempel kan nämnas en person som arbetat i Sverige i ett år och som tjänat inett år med pensionspoäng i Sverige samt arbetat i två år i Sydkorea och då varit omfattad av det koreanska pensionssystemet. Personen uppfyller därmed kravet på tre år med pensionspoäng för rätt till tilläggspension. Vid beräkning av tilläggspensionens storlek ska dock hänsyn endast tas till försäkringsperioder fullgjorda enligt svensk lagstiftning. När det gäller koreanska förhållanden så blir bestämmelserna om sammanläggning till exempel tillämpliga på den koreanska lagstiftningen enligt vilken det krävs tio år med koreanska försäkringsperioder för att ha rätt till en koreansk ålderspension. En person som exempelvis har varit omfattad av det koreanska pensionssystemet i sex år och i många år av det svenska pensionssystemet, kan med hjälp av konventionen använda fyra svenska försäkringsår för att uppfylla det koreanska tioårskravet. Personen får då en andelsberäknad koreansk ålderspension för de sex åren. Beräkningen av pensionens storlek påverkas alltså inte av de försäkringsperioder som har tjänats in i Sverige.

Konventionen medför att pensionssystem i Sverige, Sydkorea och EU- och EES-stater i vissa fall kan samordnas. För att samordning ska ske, krävs att Sydkorea och EU- eller EES-staten i fråga har ingått en konvention om social trygghet som innehåller sammanläggningsbestämmelser.

En person som exempelvis har arbetat i tre år i Frankrike, två år i Sverige och fem år i Sydkorea, kan genom konventionens bestämmelser fullgöra det koreanska kravet om tio års försäkringsperioder för att få rätt till koreansk ålderspension.

För samtliga svenska garantiförmåner (garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning) krävs enligt den svenska lagstiftningen en bosättningstid i Sverige (försäkringstid) om minst tre år. För svenskt vidkommande har denna regel undantagits från sammanläggning. Det innebär exempelvis att en person som har varit bosatt i Sverige i två år, och har ett års koreansk försäkringsperiod, inte har rätt till svensk garantipension vid bosättning i Sverige eftersom personen inte har bott i Sverige i tre år. Sammanläggningsreglerna i konventionen innebär inte heller att försäkringstid i Sydkorea påverkar storleken av en garantiförmån i Sverige. En person som t.ex. har varit bosatt i Sverige i tolv år och som sedan har varit försäkrad i Sydkorea i 25 år, kan vid bosättning i Sverige inte få mer än 12/40 av garantiförmånen, eftersom pensionen är 40-delsberäknad. Konventionen innehåller även undantag från de generella bestämmelserna om sammanläggning. Försäkringsperioder grundade på bosättning enligt

Prop. 2013/14:137

svensk lagstiftning ska inte beaktas vid fastställande av koreanska förmåner.

I konventionen fastslås att i de fall lagstiftning i någon av avtalsstaterna kräver att försäkringsperioder ska fullgöras i en viss yrkesverksamhet för att vissa förmåner ska beviljas, ska sammanläggning av försäkringsperioder endast ske om försäkringsperioderna i det andra landet har fullgjorts inom samma yrkesverksamhet eller har bedömts som likvärdiga. Sådana bestämmelser finns för närvarande i den koreanska lagstiftning som gäller fiskare och gruvarbetare, men inte i den svenska lagstiftningen.

Vid fastställande av rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning ska personer som är försäkrade enligt den koreanska lagstiftningen anses som försäkrade enligt den svenska lagstiftningen. Härigenom kan personer som är försäkrade i Sydkorea vid tidpunkten för försäkringsfallet i vissa fall, om de uppfyller de medicinska kraven, få svensk inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning. Den inkomstrelaterade ersättningen beräknas utifrån en antagandeinkomst. Denna grundas på genomsnittet av de tre högsta bruttoårsinkomster som intjänats under en given period (5–8 år beroende på den försäkrades ålder) före det år som närmast föregått det år då försäkringsfallet inträffat, s.k. ramtid. För beräkning av inkomstrelaterad aktivitetsersättning kan en ramtid på tre år tillämpas om det är mer fördelaktigt för den försäkrade. För rätt till ersättning fordras minst ett år med inkomst i Sverige under ramtiden. Kan endast en eller två bruttoårsinkomster beräknas under ramtiden ska två bruttoårsinkomster respektive en bruttoårsinkomst upptas till noll kronor. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning beaktas, enligt konventionens bestämmelser, endast inkomster som tjänats in under tid som svensk lagstiftning var tillämplig. Inkomster som har tjänats in under tid då koreansk lagstiftning var tillämplig ska alltså inte ingå i antagandeinkomsten.

Följande exempel kan ges. En person är berättigad till sjukersättning och ramtiden för personen är fem år. Personen har under de senaste fyra åren varit försäkrad i Sydkorea. Året dessförinnan hade personen inkomst i Sverige. Sjukersättningen beräknas utifrån de tre åren med högst bruttoårsinkomst. Det betyder att antagandeinkomsten fastställs till en tredjedel av summan av den svenska inkomsten under ett år och två år med noll kronor. Om all inkomst intjänad i Sverige skulle hänföra sig till år som ligger före ramtiden är antagandeinkomsten noll kronor och någon inkomstrelaterad sjukersättning utbetalas då inte. Ett liknande krav om försäkring vid försäkringsfallet finns även i den koreanska lagstiftningen. Vid fastställande av rätt till koreansk invaliditets- eller efterlevandeförmån ska personer som är försäkrade enligt den svenska lagstiftningen anses som försäkrade enligt den koreanska lagstiftningen.

För koreanskt vidkommande finns fler bestämmelser om hur koreanska förmåner ska beräknas. Vidare fastställs i artikel 13 punkt 4 att engångsbelopp från det koreanska pensionssystemet endast kan betalas ut i enlighet med den koreanska lagstiftningen. Det innebär att endast koreanska medborgare under vissa omständigheter kan få ett sådant engångsbelopp. Övriga personer som omfattas av konventionen kan i stället få rätt till koreansk pension i enlighet med konventionens bestämmelser om sammanläggning av försäkringsperioder och export av förmåner.

Prop. 2013/14:137

Avdelning IV Övriga bestämmelser

I den fjärde avdelningen beskrivs de administrativa bestämmelserna för konventionens tillämpning närmare. En tillämpningsöverenskommelse ska ingås, i vilken åtgärder för att genomföra konventionen fastställs. En sådan överenskommelse undertecknades den 9 september 2013 i Seoul. I denna fastställs bl.a. vilka svenska och koreanska myndigheter som är behöriga att tillämpa konventionen.

En grundläggande idé i konventionen är att de behöriga myndigheterna och institutionerna i Sverige och Sydkorea ska bistå varandra i fråga om tillämpningen av konventionen. Detta bistånd ska vara fritt från kostnader.

Behöriga institutioner ska årligen utbyta statistik om tillämpningen av konventionen. I konventionen finns exempelvis även bestämmelser om skydd av personuppgifter, beräkning och utbetalning av förmåner samt tvistelösning. En ansökan om en förmån som kommit in till en behörig institution eller behörig myndighet i en avtalsstat ska också anses inkommen i den andra avtalsstaten. En skriftlig ansökan om en förmån i ett land ska, om inget annat uttryckligen begärs av den sökande, anses som ansökan i det andra landet.

Avdelning V Övergångs- och slutbestämmelser

I den femte avdelningen finns konventionens övergångs- och slutbestämmelser. Dessa överensstämmer med internationell praxis på området. De avtalsslutande staterna kan begära att konventionen ska ändras. Konventionen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att de avtalsslutande staterna har informerat varandra om att alla villkor för konventionens ikraftträdande har fullgjorts.

5. Konventionens kostnadseffekter

Konventionen mellan Sverige och Sydkorea innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Svenska garantipensioner, sjukersättning i form av garantiersättning, aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt efterlevandestöd kan enligt svensk lagstiftning inte betalas ut vid bosättning i Sydkorea. Konventionen innebär inga avsteg från dessa bestämmelser. För att fastställa rätten till inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning anses försäkring enligt den koreanska lagstiftningen som försäkring enligt svensk lagstiftning. Detta bedöms dock inte innebära några ökade kostnader i förhållande till dagens situation. Konventionen medför att koreanska efterlevande-, invaliditets- och ålderspensioner kan betalas ut vid bosättning i Sverige. För att fastställa rätten till koreansk förtids- eller efterlevandepension anses försäkring enligt den svenska lagstiftningen som försäkring enligt koreansk lagstiftning.

Prop. 2013/14:137

6. Sveriges tillträde till konventionen

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken

Koreas regering av den 9 september 2013.

Konventionen ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag. För att kunna fastställa avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpningen av konventionen ska en procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen bestämmas. Denna avgift ska motsvara den beräknade kostnaden för dessa kostnadsslag.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 10 kap. 3 § regeringsformen krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en internationell överenskommelse bl.a. i det fall det krävs att ny lag stiftas. I föreliggande fall krävs ny lagstiftning för att konventionens bestämmelser ska kunna tillämpas i Sverige. Regeringen föreslår därför att konventionen ska godkännas och att konventionen ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Konventionen omfattar bl.a. sjukersättning och aktivitetsersättning som finansieras av en särskild sjukförsäkringsavgift som fastställs i socialavgiftslagen (2000:980). Eftersom sjukförsäkringsavgiften även omfattar finansieringen för sjukpenningförsäkringen måste man särskilt skilja ut kostnaderna för sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Då andelen av sjukförsäkringsavgiften kan komma att variera över tiden bör någon fast procentsats inte anges i lagen utan endast de kriterier som ska gälla för att beräkna en sådan andel.

Lagen bör träda i kraft den dag regeringen bestämmer för att ikraftträdandet ska kunna sammanfalla med den tidpunkt då konventionen träder i kraft enligt artikel 25.

Prop. 2013/14:137

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Ask, Erlandsson, Hägglund, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Ek, Lööf, Svantesson

Föredragande: statsrådet Kristersson

Regeringen beslutar proposition 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea