Prop. 2015/16:16

Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 september 2015

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211). Införandet av det nya systemet med redovisningscentraler för taxitrafik senareläggs och delas upp på det sättet att de regler som ska gälla för redovisningscentraler träder i kraft en tid före de skyldigheter som ska gälla för taxitrafikföretagen. Detta görs för att möjliggöra för de blivande redovisningscentralerna att bli godkända och starta upp sin verksamhet innan skyldigheterna för taxitrafikföretagen inträder.

De regler som avser redovisningscentraler för taxitrafik föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och de som avser taxiföretagens skyldigheter den 1 maj 2017.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik,

2. lag om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Härigenom föreskrivs i fråga om taxitrafiklagen (2012:211)

dels att rubriken till 2 a kap. lagen i stället för lydelsen enligt lagen (2014:1022) om ändring i den lagen ska lyda ”Skyldighet att överföra taxameteruppgifter”,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:1022) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

3. Ärendet och dess beredning

Den 24 juni 2014 beslutade riksdagen om en lag om redovisningscentraler för taxitrafik och om ändringar i taxitrafiklagen (2012:211), men även om ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister (prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375). Såväl lagen om redovisningscentraler för taxitrafik som lagändringarna ska enligt riksdagens beslut träda i kraft den 1 januari 2016. Dessa lagar utfärdades den 10 juli 2014.

I början av 2015 framkom genom en framställan från Transportstyrelsen att det finns skäl att dels flytta fram ikraftträdandet, dels dela upp ikraftträdandet för olika delar av de nya lagreglerna. I Näringsdepartementet utarbetades därför en promemoria i vilken förslag med denna innebörd lämnades. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2013/4908/MRT).

Lagrådet

Lagförslagen i denna proposition är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets granskning skulle sakna betydelse. Något yttrande har därför inte inhämtats.

4. Bakgrund

Den 24 juni 2014 beslutade riksdagen om en lag om redovisningscentraler för taxitrafik och om ändringar i taxitrafiklagen (2012:211), men även om ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister (prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375). Dessa bestämmelser kommer, när de träder i kraft, att innebära en skyldighet för taxifordon med taxameter att vara anslutna till en redovisningscentral. Syftet är att säkerställa att relevant ekonomisk information om taxiföretags verksamhet kan begäras ut av Skatteverket i dess skattekontrollerande verksamhet. Såväl lagen om redovisningscentraler för taxitrafik som de aktuella ändringarna i taxitrafiklagen ska enligt riksdagens beslut träda i kraft den 1 januari 2016. Detsamma gäller ändringarna i lagen om vägtrafikregister.

Den 23 januari 2015 inkom Transportstyrelsen med en framställan till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med innebörden att lagen om redovisningscentraler för taxitrafik bör träda i kraft vid ett tidigare tillfälle än de aktuella ändringarna i taxitrafiklagen (N2015/1078/MRT). Transportstyrelsen anför att det är först i och med att lagen om redovisningscentraler för taxitrafik träder i kraft som den tillståndsgivande myndigheten kommer att kunna fatta beslut om tillstånd att bedriva sådan verksamhet. Innan ett sådant beslut kan fattas måste den tekniska utrustningen som ska användas vara certifierad, vilket inte heller det kan ske innan lagen om redovisningscentraler trätt i kraft. Det är först när en

redovisningscentral fått tillstånd att bedriva verksamhet som avtal med taxiföretag om överföring av taxameteruppgifter kan ingås. Transportstyrelsen menar därför att skyldigheten att vara ansluten till en redovisningscentral bör träda i kraft vid ett senare tillfälle än lagen om redovisningscentraler för taxitrafik.

Den 29 april 2015 beslutade Regeringskansliet (Näringsdepartementet) att ge Kommerskollegium i uppdrag att till Europeiska kommissionen anmäla ett förslag till förordning om redovisningscentraler för taxitrafik enligt direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter. Bakgrunden är att föreskrifter om tekniska föreskrifter enligt nämnda direktiv ska anmälas till Europeiska kommissionen innan de antas, se dnr N2015/3767/RS. Den 5 maj 2015 beslutade Regeringskansliet (Näringsdepartementet) att ge Kommerskollegium i uppdrag att till Europeiska kommissionen anmäla samma förslag till förordning enligt direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Det förstnämnda förfarandet innebar att det inte gick att anta någon förordning om redovisningscentraler så länge förfarandet pågick, dvs. till och med augusti 2015. I det anmälda förslaget till förordning angavs att Transportstyrelsen skulle ges uppgifterna att utfärda föreskrifter om, utöva tillsyn över samt besluta om tillstånd för redovisningscentraler för taxitrafik.

När riksdagen beslutade om de ovan nämnda ändringarna i taxitrafiklagen frångick man regeringens lagförslag genom att föreskriva att överföring av taxameteruppgifter från taxameterutrustningen till redovisningscentralen ska ske digitalt och trådlöst. Även regeringens förslag innebar att överföring av taxameteruppgifter från taxameterutrustningen till redovisningscentralen skulle ske digitalt. Men till skillnad från vad riksdagen sedan beslutade föreslog regeringen att överföringen inte bara skulle kunna ske trådlöst utan även på annat sätt.

Den 30 mars 2015 inkom Svenska Taxiförbundet med en skrivelse till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i anledning av riksdagens beslut att överföringen från taxameterutrustningen måste ske trådlöst (N2015/3123/MRT). Förbundet menar att om taxitrafiklagens krav på trådlös överföring även innebär krav på att verifikationer av de uppgifter som överförs ska ha digitala signaturer och vara krypterade så kommer det att kunna medföra en engångsvis merkostnad på närmare 500 miljoner kronor för taxibranschen som helhet.

5. Ändrade ikraftträdandedatum

Regeringens förslag: Den nya lagen om redovisningscentraler för taxitrafik ska träda i kraft den 1 januari 2017 och inte som tidigare beslutats den 1 januari 2016.

Skyldigheten för innehavare av taxitrafiktillstånd att överföra taxameteruppgifter till en redovisningscentral ska träda i kraft den 1 maj 2017 och inte som tidigare beslutats den 1 januari 2016.

Kapitel 2 a i taxitrafiklagen ska ges en rubrik med lydelsen Skyldighet att överföra taxameteruppgifter.

Promemorians förslag: I promemorian föreslås att skyldigheten att överföra taxameteruppgifter ska träda i kraft den 1 juli 2016 och att lagen om redovisningscentraler ska träda i kraft den 1 mars 2016.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot att ikraftträdandet flyttas fram och delas upp på det sätt som föreslås i promemorian. Transportstyrelsen, Skatteverket och

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) uttrycker dock samfällt att ikraftträdandena bör flyttas fram ännu längre än vad som föreslås i promemorian och då till den 1 januari 2017 vad gäller den nya lagen om redovisningscentraler och den 1 maj 2017 vad gäller skyldigheten att överföra taxameteruppgifter enligt taxitrafiklagen. Dessa myndigheter menar, med hänvisning till en gemensamt framtagen tidsplan, att tidigast möjliga tidpunkt för ikraftträdande för skyldigheten att vara ansluten till en redovisningscentral är den 1 maj 2017. Denna tidpunkt utgår från bedömningen i tidsplanen att lagen om redovisningscentraler tidigast kan träda i kraft den 1 januari 2017. I tidsplanen innefattas t.ex. tid för framtagande av föreskrifter och kravspecifikationer, samverkan med berörda aktörer, anmälan av föreskrifter till följd av EUrättsliga krav, utveckling av utrustning till redovisningscentralerna, ackreditering av certifieringsorgan, certifiering av utrustningen samt tillståndsgivning. Transportstyrelsen och Skatteverket framhåller också att det är frågan om att ta fram helt nya funktioner för den tekniska utrustning som ska finnas hos redovisningscentralen vilket försvårar uppskattningen av tidsåtgången för de olika åtgärderna. De båda myndigheterna framhåller också att tidsplanen är baserad på promemorians bedömning att överföringsskyldigheten inte bör föranleda krav på digitala signaturer, kryptering eller nya särskilda tillsatsanordningar. Trafikanalys tillstyrker promemorians förslag om framflyttade ikraftträdanden. Svenska taxiförbundet gör detsamma men menar att de bör flyttas fram ytterligare. Taxisystem Scandinavia AB för fram liknande synpunkter och framhåller särskilt vikten av att leverantören av utrustning ges rimlig tid att anpassa, utveckla och säkerställa denna. Mega Tax tillstyrker en framflyttning och menar att tidpunkterna borde vara kopplade till det datum som regelverket kan tas i bruk. Även om regelverket presenteras i augusti 2015 är tiden knapp för att sätta en systemlösning för redovisningscentraler på plats till mars 2016. Frogne A/S menar att det är svårt att bestämma någon tidpunkt innan kraven offentliggjorts. Halda AB menar att promemorians förslag till framflyttning är knappt tilltagen.

Skälen för regeringens förslag: Regeringens proposition Redovisningscentraler för taxitrafik antogs av riksdagen den 24 juni 2014 (prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375). Den nya lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska enligt riksdagens beslut träda i kraft den 1 januari 2016. Vid samma tidpunkt ska de tillhörande ändringarna i taxitrafiklagen (2012:211), som innehåller taxiföretagens skyldighet att överföra taxameteruppgifter till redovisningscentraler, träda i kraft. Detsamma gäller vissa ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Detta kommer att innebära att skyldigheten att överföra taxameteruppgifter kommer att inträda samma dag som det första gången blir möjligt för en redovisningscentral att ansöka om tillstånd att bli godkänd.

Ett sådant beslut om tillstånd kommer bara att kunna fattas om den tekniska utrustningen är godkänd. Bestämmelser om sådant godkännande, genom certifiering, kommer att ges i förordning eller myndighetsföreskrifter och kan tidigast träda kraft den 1 januari 2016. Först när den tekniska utrustningen är certifierad kan en ansökan om tillstånd att få driva en redovisningscentral lämnas in eller i vart fall göras komplett. Efter prövning kan tillståndsmyndigheten besluta om tillstånd. Först därefter blir det möjligt för ett taxiföretag och en redovisningscentral att sluta avtal om överföring av taxameteruppgifter.

Detta innebär att skyldigheten att överföra taxameteruppgifter, för att regelverket ska fungera i praktiken, bara kan börja gälla sedan det löpt en viss tid sedan det varit möjligt att ansöka om tillstånd att få driva en redovisningscentral. Transportstyrelsen har i en framställan framfört uppfattningen att skyldigheten att överföra taxameteruppgifter bör börja gälla en viss tid efter det att det varit möjligt att besluta om tillstånd (N2015/1078/MRT). Denna uppfattning har fog för sig och tiden för ikraftträdande bör därför ändras i detta syfte. Detsamma bör gälla den ändrade lydelsen av 4 kap. 2 § taxitrafiklagen även om den paragrafen inte reglerar själva skyldigheten utan vad som kan bli följden om skyldigheten inte uppfylls.

Det framgår av det förslag till förordning om redovisningscentraler för taxitrafik som anmälts till Europeiska kommissionen att Transportstyrelsen ska ges uppgifterna att utfärda föreskrifter om, utöva tillsyn över samt besluta om tillstånd för redovisningscentraler för taxitrafik.

När det gäller ikraftträdandet av den nya lagen om redovisningscentraler och de närmare tidpunkterna för ikraftträdandena finner regeringen att Transportstyrelsens, Skatteverkets och Swedacs gemensamma synpunkter och förslag bör beaktas. Som kommer att framgå av följande avsnitt bedöms inte att överföringsskyldigheten ska förenas med krav på digitala signaturer, kryptering eller nya särskilda tillsatsanordningar, vilket är en utgångspunkt för myndigheternas tidsplan. Detta bedöms sammantaget innebära att den föreslagna framflyttningen blir tillräcklig för att hinna med de återstående åtgärder som de tre myndigheterna pekat på. På detta sätt omhändertas också de många andra remissinstansernas oro för att framflyttningen som föreslås i promemorian är för snävt tilltagen. Det bedöms dock inte finnas några skäl för att ändra tiden för ikraftträdandet av ändringarna i lagen om vägtrafikregister. Det bedöms vidare inte finnas några skäl att införa något avvikande ikraftträdande för 26 § lagen om redovisningscentraler för taxitrafik på grund av att den

paragrafen inte handlar om redovisningscentraler utan om den som utför installation och besiktning av taxameterutrustning.

Det nya kapitlet 2 a i taxitrafiklagen har inte fått någon rubrik. Kapitlet bör ha en rubrik. Rubriken bör anknyta till bestämmelsernas innehåll och bör därför lyda Skyldighet att överföra taxameteruppgifter.

6. Kraven på överföring av uppgifter till en redovisningscentral

Regeringens bedömning: Taxitrafiklagens krav att överföring av taxameteruppgifter från taxameterutrustningen till redovisningscentralen ska ske digitalt och trådlöst bör inte föranleda regeringen eller föreskrivande myndigheter att ställa krav på digitala signaturer, kryptering eller nya särskilda anordningar till taxametrar.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Datainspektionen framför att den, bl.a. i remissyttrandet över den departementspromemoria som låg till grund för propositionen om redovisningscentraler, redan gjort bedömningen att de uppgifter som kommer att överföras kan identifiera taxiresenärer indirekt.

Om de överförda uppgifterna innehåller information som möjliggör direkt eller indirekt identifiering av enskilda taxiresenärer, innebär det att personuppgifter om resenären behandlas. Vid behandling av personuppgifter måste säkerhetskraven i 31 § personuppgiftslagen beaktas. Särskilda säkerhetskrav ställs vid behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen. Vid överföring via mobiltelefonnätet eller radiolänk krävs enligt inspektionens allmänna råd bl.a. att uppgifterna är krypterade. Transportstyrelsen och Skatteverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) delar promemorians bedömning att det inte bör behövas krav på digitala signaturer, kryptering eller nya särskilda anordningar för taxametrar. Ekobrottsmyndigheten menar att frånvaro av krav på digitala signaturer eller kryptering innebär en förhöjd risk för manipulationer i samband med överföring. Myndigheten menar därför att en utvärdering bör göras sedan lagstiftningen varit på plats en tid för att se om kraven i denna del bör skärpas. Åklagarmyndigheten menar att frågan om kryptering av taxameteruppgifterna måste följas upp och övervägas för det fall det visar sig att uppgifterna kommer att manipuleras. Polismyndigheten anser att överföring av taxameteruppgifter till redovisningscentralerna bör ske trådlöst direkt från taxametern eller någon särskild tillsatsordning eller annan ordning.

Svenska taxiförbundet tillstyrker promemorians bedömning och anför bl.a. följande. Om krav på kryptering eller digitala signaturer införs, uppskattas drygt 70 procent av alla taxametrar behöva bytas ut till en sammanlagd kostnad om uppemot 500 miljoner kronor. Detta kommer att innebära svårigheter att upprätthålla lönsamheten. Det skulle dessutom innebära att taxametern blir än mer beroende av mobiloperatörerna och deras system för mobil kommunikation. Taxisystem Scandinavia AB

uttalar stöd för promemorians bedömning men framhåller vikten av att taxameterleverantörerna är delaktiga i utformningen i eventuella regelverk och tolkningar om hur en koppling mellan taxametern och en extern anordning ska vara beskaffad.

Skälen för regeringens bedömning: Under riksdagsbehandlingen av propositionen Redovisningscentraler för taxi (prop. 2013/14:223) genomfördes på initiativ av trafikutskottet en ändring av regeringens förslag till lydelse av 2 a kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211), se trafikutskottets betänkande 2013/14:TU18. Svenska Taxiförbundet har i sin tidigare nämnda skrivelse, med anledning av denna ändring, uttryckt farhågor om att regeringen planerar långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur och kryptering av taxameterinformationen. Detta är enligt förbundet något som bara ett mindre antal existerande taxametrar klarar.

En grov uppskattning är enligt förbundet att drygt 70 procent av landets taxifordon i så fall skulle behöva byta taxameter, vilket skulle innebära en sammanlagd kostnad för taxiföretagen på uppemot 500 miljoner kronor.

I Swedacs föreskrifter om tillsatsanordningar till taxametrar (STAFS 2012:5) anges i punkt 14 i bilagan att uppgifter från samtliga s.k. köruppdrag och körpass ska kunna överföras till ett annat administrativt datasystem. Härigenom finns det alltså en reglering som kräver att överföring ska kunna ske till t.ex. en redovisningscentral. I Swedacs föreskrift finns dock inget krav på att denna överföring ska ske trådlöst, vilket var innebörden av den ändring som genomfördes under riksdagsbehandlingen.

Frågan om trådlös överföring uppmärksammades i den departementspromemoria (Ds 2013:66) som utgjorde underlag till regeringens proposition. I departementspromemorian sägs bl.a. att det redan finns taxametrar som kan generera tömningsrapporter genom ett trådlöst system till en given mottagare och att detta sker antingen genom en i taxametern integrerad kommunikationsutrustning eller genom en utrustning som är ansluten till taxameterutrustningen, se s. 100 i promemorian. Vidare sägs det att det vid trådlös överföring möjliggörs täta överföringar som också sker automatiskt och att detta i sig är viktiga medel för att tillse att uppgifterna lämnas i rätt format. Härutöver påpekas att möjligheterna till manipulation av uppgifterna i taxameterutrustningen motverkas om uppgifterna kontinuerligt lämnar taxametern.

I departementspromemorian föreslogs dock inte något krav på trådlös överföring. Regeringen föreslog inte heller något sådant krav utan föreslog samma lydelse av lagtexten som den i promemorian. Regeringen hänvisade bl.a. till de kostnadsdrivande effekterna men uttalade också att frågan om krav på trådlös överföring borde utvärderas i framtiden samt att om det då visar sig finnas problem som skulle kunna avhjälpas genom införandet av en ny tillsatsanordning så bör detta övervägas.

Trafikutskottet delade alltså inte regeringens syn i denna fråga utan ansåg att det borde anges ett krav på att överföringen ska ske trådlöst. Detta för att möjligheten att hantera datafiler innan de lämnas till redovisningscentralen annars riskerar att öppna upp för manipulering och fusk. Utskottet menade att det redan från början bör finnas ett krav på att redovisningen av taxameteruppgifterna sker trådlöst eftersom detta kan

minimera möjligheterna till fusk. Den av utskottet föreslagna ändrade lydelsen av 2 a kap. 3 § antogs sedan av riksdagen.

Fråga uppkommer då om den närmare innebörden av den slutliga lydelsen av bestämmelsen, sett i ljuset av Svenska Taxiförbundets påpekanden. Det finns inte stöd i utskottets motiv för regeringen att i förordning resa några konkreta krav av det slag som Svenska Taxiförbundet tagit upp. Utskottets skäl för ändringen inrymmer allmänna överväganden om minskad risk för manipulation av det slag som departementspromemorians ovan återgivna uttalanden innefattar. Riksdagen har inte uttalat några krav på digital signatur eller kryptering och det bedöms inte heller finnas skäl att införa sådana i förordning eller myndighetsföreskrifter.

Men fråga uppkommer inte bara om kravet på trådlös överföring ska kompletteras eller preciseras med krav på digital signatur eller kryptering utan också om överföringen ska ske trådlöst direkt från taxametern eller en tillsatsanordning enligt Swedacs ovan nämnda föreskrifter eller en anordning som inte behöver utgöra en sådan tillsatsanordning. Av lydelsen följer att taxameteruppgifterna ska komma från taxameterutrustningen. Det sägs dock inget närmare om med vilket slags anordning den trådlösa överföringen ska ske. Det bedöms inte heller finnas skäl att i förordning eller myndighetsföreskrifter föreskriva något kompletterande eller preciserande krav som innebär att den trådlösa överföringen måste ske direkt från taxametern, någon särskild tillsatsanordning eller annan anordning. Så länge den trådlösa överföringen innefattar uppgifter som kommer från taxameterutrustningen får kraven i 2 a kap. 3 § taxitrafiklagen enligt regeringens bedömning anses vara uppfyllda.

Datainspektionens invändning bygger på samma invändning som framfördes inför utarbetandet av propositionen Redovisningscentraler för taxi (prop. 2013/14:223), nämligen att det inte kan uteslutas att vissa av de överförda uppgifterna indirekt kan hänföras till en resenär. Regeringen anförde i propositionen (s. 32 f.) att detta emellertid skulle förutsätta en sambearbetning av uppgifter från olika uppgiftssamlingar, dvs. med någon annan uppgiftssamling än den som innefattas i överföringen.

Regeringen konstaterade vidare att en sådan sambearbetning torde utgöra en sådan behandling av personuppgifter som inte är förenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in och därmed otillåten. Med de sålunda begränsade rättsliga och praktiska förutsättningarna för en sambearbetning bedömde regeringen integritetsriskerna som små. När det särskilt gäller Datainspektionens påpekande om kryptering bör det liksom gjordes i den nyss nämnda propositionen framhållas att just de uppgifter som ska överföras inte är känsliga i sig och inte heller går att koppla till en enskild individ. Integritetsrisken i de nu aktuella fallen ligger därför inte i överföringen av taxameteruppgifter till redovisningscentraler utan i eventuella otillåtna sambearbetningar. När det gäller sådana sambearbetningar gör regeringen ingen annan bedömning än den gjorde i den nyss berörda propositionen.

Det torde finnas goda skäl för en sådan framtida utvärdering som föreslagits av t.ex. Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten. Det är dock för tidigt att redan i detta sammanhang uttala något närmare om när eller hur en sådan utvärdering ska genomföras. Regeringen konstaterar avslutningsvis att Taxisystem Scandinavia AB:s önskemål blir en fråga för det kommande arbetet med att ta fram myndighetsföreskrifter.

7. Ikraftträdande

Regeringens förslag: Införandet av den nya rubriken i taxitrafiklagen ska träda i kraft den 1 maj 2017.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte berört frågan. Skälen för regeringens förslag: Införandet av den nya rubriken i taxitrafiklagen bör träda i kraft samtidigt som ändringen av ikraftträdandet av ändringarna i taxitrafiklagen, dvs. den 1 maj 2017.

8. Konsekvenser

8.1. Allmän beskrivning av förslagen och de problem som förslagen syftar till att komma till rätta med

Skyldigheten för den som innehar taxitrafiktillstånd att vara ansluten till en redovisningscentral kommer enligt nu gällande riksdagsbeslut att träda i kraft vid samma tillfälle som det blir möjligt för företag att ansöka om tillstånd att driva en redovisningscentral. Det innebär att det kommer att dröja åtminstone några veckor innan berörda tillståndshavare kommer att kunna vara anslutna till en redovisningscentral, vilket med andra ord gör det omöjligt för berörda tillståndshavare att följa taxitrafiklagens krav om anslutning till en redovisningscentral.

Det har inte varit möjligt för regeringen att fatta beslut om en förordning om redovisningscentraler för taxitrafik förrän tidigast i augusti 2015. Eftersom lagen om redovisningscentraler för taxitrafik träder i kraft den 1 januari 2016 blir tiden för berörda myndigheter att utarbeta föreskrifter och rutiner alltför kort. Dessutom kommer det bli svårt för berörda företag, såväl presumtiva redovisningscentraler som taxiföretag, att hinna anpassa sig till sådana föreskrifter och rutiner.

Förslagen innebär att reglerna för de företag som vill driva redovisningscentral börjar gälla ett år senare än vad som nu är beslutat, dvs. den 1 januari 2017 och att skyldigheten för tillståndshavare att vara ansluten till en redovisningscentral börjar gälla ett år och fyra månader senare än vad som nu är beslutat, dvs. den 1 maj 2017.

8.2. Om alternativa lösningar

Bedömningen är att det inte finns några alternativ till att låta reglerna som styr redovisningscentralernas verksamhet att börja gälla en viss tid innan det blir en skyldighet för taxifordon att vara anslutna till en redovisningscentral.

Givet denna förutsättning kan de datum för ikraftträdande som här föreslås diskuteras. De remissinstanser som yttrat sig är i stort sett eniga om att promemorians förslag på framflyttade ikraftträdanden (dvs. den 1 mars 2016 för lagen om redovisningscentraler för taxitrafik och den 1 juli 2016 för de nya skyldigheterna enligt taxitrafiklagen) inte var tillräckliga. Regeringens bedömning, efter att ha beaktat remissinstansernas synpunkter, är att förslagen i denna proposition innebär en god avvägning mellan intressena av att få den aktuella reformen på plats så snart som möjligt och att få den att fungera på ett bra sätt även inledningsvis.

8.3. Berörda

Berörda myndigheter är Transportstyrelsen, Skatteverket, Swedac och Polismyndigheten. Berörda företag är taxiföretag, beställningscentraler för taxi och andra presumtiva redovisningscentraler, certifieringsorgan, ackrediterade verkstäder för taxameter samt tillverkare av taxameterutrustning. Antalet tillståndshavare för taxitrafik är ca 7 700 och det finns ca 16 300 fordon anmälda för användning i taxitrafik. Av dessa fordon har ca 10 procent undantag från kravet på taxameter och berörs därmed inte av förslagen. Det kan dock tilläggas att regeringen den 23 juli 2015 beslutade om direktiv till en utredning som bl.a. har i uppdrag att överväga förändrade regler vad gäller krav på taxameter (dir. 2015:81).

8.4. Kostnadsmässiga och andra väsentliga konsekvenser

Förslagen kommer inte att leda till några nya kostnader i statlig verksamhet. Motsvarande kan antas gälla i berörda företag.

8.5. Om ikraftträdande och övriga konsekvenser

Inga övriga konsekvenser beräknas uppstå. Se ovan för information om ikraftträdande.

Promemorians lagförslag

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

Förslag till ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

dels att det närmast före 2 a kap. taxitrafiklagen (2012:211) ska införas en ny rubrik av följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211) ska ha följande lydelse.

Skyldighet att överföra taxameteruppgifter

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Förteckning över remissinstanser

Följande remissinstanser har inkommit med svar: Riksdagens ombudsmän (JO), Hovrätten över Skåne och Blekinge län, Göteborgs tingsrätt, Umeå Tingsrätt, Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm, Justitiekanslern (JK), Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Konsumentverket, Datainspektionen, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), Kommerskollegium, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Svenska Taxiförbundet, Svenska Transportarbetarförbundet, FarSRS, Sveriges redovisningskonsulters förbund, Sveriges kommuner och landsting, Finn Frogne A/S, Halda AB, Structab AB (Megtax) och Taxisystem Scandinavia AB.

Följande remissinstanser har avstått från att yttra sig: Riksdagens ombudsmän (JO), FarSRS och Sveriges kommuner och landsting.

Därutöver har följande remissinstanser beretts tillfälle att yttra sig, men inte hörts av: Konkurrensverket, Arbetsmiljöverket, Regelrådet, Taxiägarnas Riksförbund, Svensk Limousinorganisation (SLO), Transportgruppen, Svenskt Näringsliv, Almega, Näringslivets regelnämnd, Transportfackens Yrkes & Arbetsmiljönämnd (TYA), Digitax KGK, Semel, Sverige Limousiner och Swetic.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 september 2015

Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden Å Romson, Y Johansson, M Johansson, I Baylan, K Persson, S-E Bucht, H Hellmark Knutsson, Å Regnér, M Andersson, A Ygeman, A Johansson, P Bolund, M Kaplan, M Damberg, A Strandhäll, A Shekarabi, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet A Johansson

Regeringen beslutar proposition 2015/16:16 Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi