Taxitrafiklag (2012:211)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2012-04-26
Ändring införd
SFS 2012:211 i lydelse enligt SFS 2022:1211
Ikraft
2012-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om taxitrafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen anger lagens innehåll.

[K1]2 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 1 kap. 2 § första stycket YTL.

[K1]3 §  Med taxitrafik avses trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, definieras begreppet taxitrafik. Paragrafen utgör en sammanslagning av delar av nuvarande 1 kap. 1 § och 3 § 2 YTL. Definitionen av taxitrafik innefattar även sådan trafik med personbil eller lätt lastbil som utgör linjetrafik enligt beskrivningen i den nya 1 kap. 5 §

1 YTL. Av den nya 2 kap. 1 § YTL framgår att linjetrafik ...

[K1]4 §  Med taxiförarlegitimation avses en handling som ger behörighet att föra fordon i taxitrafik.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, införs en definition av begreppet taxiförarlegitimation. Enligt definitionen är det den utfärdade legitimationshandlingen som ger behörighet att föra fordon i taxitrafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.3.1.

Tillståndsplikt

[K2]1 §  Taxitrafik får bedrivas endast av den som har taxitrafiktillstånd.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 1 § första stycket YTL. Av den nya 2 kap. 1 § YTL framgår att linjetrafik kan utföras med stöd av ett taxitrafiktillstånd.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.1.2 §

Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 2 kap. 2 § YTL. I förhållande till den bestämmelsen anges inte prövningsmyndigheten direkt i paragrafen. I stället anges att regeringen utser ...

Prövningsmyndighet

[K2]2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om taxitrafiktillstånd.

Trafikansvariga

[K2]3 §  Hos juridiska personer som har taxitrafiktillstånd ska det finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att verksamheten utövas i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten och god branschsed samt på ett trafiksäkert sätt (trafikansvariga).

[S2]En trafikansvarig ska också finnas för en näringsidkare som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som bedriver taxitrafik i Sverige.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 3 § YTL. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har i andra stycket utomlands bosatta näringsidkare ersatts med en näringsidkare bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.2.

[K2]4 §  Trafikansvariga är

 1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören, om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,
 2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman,
 3. i ideella föreningar och stiftelser den styrelseledamot som föreningen eller stiftelsen har utsett,
 4. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar företagsledaren,
 5. i utländska företag (filialer) den verkställande direktören i filialen,
 6. i statliga och kommunala organ samt hos andra privaträttsliga juridiska personer än som avses i 1–5 den eller de som organet respektive den juridiska personen har utsett, och
 7. för näringsverksamhet som bedrivs av en näringsidkare som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) föreståndaren.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får prövningsmyndigheten medge

 1. att någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara trafikansvarig, eller
 2. att kommanditdelägare undantas från att vara trafikansvarig.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 4 § YTL. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har i första stycket punkten 7 utomlands bosatta näringsidkare ersatts med näringsidkare bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.2.

Regler om tillståndsprövning

[K2]5 §  Taxitrafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten.

[S2]Den som söker taxitrafiktillstånd ska utöver vad som följer av första stycket kunna styrka att kravet på ekonomiska resurser enligt 9 § är uppfyllt.

[K2]6 §  I fråga om juridiska personer och näringsidkare som är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska prövningen enligt 5 § första stycket avse den eller de som är trafikansvariga.

[S2]Därutöver ska, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen i fråga om en privaträttslig juridisk person och en näringsidkare som är bosatt utanför EES avse den juridiska personen respektive näringsidkaren samt följande personer:

 1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

[S3]Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 6 § YTL. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har i första och andra

styckena utomlands bosatta näringsidkare ersatts med näringsidkare bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:80#S7-2-2" ...

[K2]8 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utformar respektive anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande. Kravet på yrkeskunnande ska anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett sådant prov.

[S2]Provet ska avse de kunskaper som en tillståndshavare bör ha i fråga om främst

 1. rättsregler,
 2. företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag,
 3. tekniska normer och driftsförhållanden, och
 4. trafiksäkerhet.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 8 § första och andra styckena YTL.

I förhållande till den nuvarande bestämmelsen görs i första stycket en skillnad mellan uppgifterna att utforma respektive att anordna skriftliga prov i yrkeskunnande för taxitrafiktillstånd. Med begreppet anordna avses att erbjuda provtillfällen och att examinera provdeltagare.

Den myndighet som regeringen bestämmer ansvarar för de olika uppgifterna. Uppgifterna kan ...

[K2]9 §  Den som söker taxitrafiktillstånd ska ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid prövningen av detta ska främst likviditet och soliditet beaktas.

[S2]Om inte särskilda skäl föranleder annat ska sökanden anses ha tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

[K2]10 §  Den som innehar taxitrafiktillstånd ska kunna styrka att han eller hon fortlöpande uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 2 kap. 9 och 10 §§ YTL.

[K2]11 §  Vid prövningen av den sökande i fråga om kravet på gott anseende ska den sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

[S2]Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har dömts för

 1. ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott,
 2. en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av
  1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,
  2. föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön, eller
  3. bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 11 § YTL. Bestämmelserna i andra stycket 1 och 2 har utformats i linje med

Lagrådets synpunkter. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har i andra stycket 2 b) överträdelser av författningar och föreskrifter om förares körtider tagits bort eftersom några sådana inte gäller för taxitrafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

[K2]12 §  Om en ansökan om taxitrafiktillstånd avslås på grund av omständigheter som anges i 11 §, ska en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas under vilken den prövade ska anses olämplig att bedriva taxitrafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 12 § YTL.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.5.

Villkor för tillstånd

[K2]13 §  Taxitrafiktillstånd får förenas med villkor om det finns särskilda skäl. Sådana villkor får beslutas såväl i samband med att tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 13 § YTL. Ett villkor kan avse en begränsning till vissa typer av transporter.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.3.

Taxitrafiktillståndets giltighet

[K2]14 §  Ett taxitrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 2 kap. 14 § YTL. Den nuvarande uttryckliga möjligheten att begränsa ett tillstånd till vissa transporter tas bort, eftersom en sådan begränsning kan ske med stöd av 2 kap. 13 §.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.3.

[K2]15 §  Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller, om inte prövningsmyndigheten på grund av särskilda skäl medger längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

[S2]För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en föreståndare som har godkänts av prövningsmyndigheten. I fråga om denne ska 5 § tillämpas. Om det inte har anmälts en föreståndare till prövningsmyndigheten inom en månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan föreståndare inom den tid som prövningsmyndigheten bestämmer. Om inte heller den andra föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Särskilda regler för godstransporter

[K2]16 §  Den som har taxitrafiktillstånd får även frakta gods med de fordon som tillståndet avser, under förutsättning att persontransporter utgör den huvudsakliga delen av transportverksamheten.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 18 § YTL, med följande tillägg. Möjligheten att frakta gods med stöd av ett taxitrafiktillstånd förutsätter att den huvudsakliga delen av transportverksamheten utgörs av persontransporter. Genom tillägget tydliggörs att det inte är tillåtet att huvudsakligen utföra godstransporter med stöd av ett tillstånd till persontransporter.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.4. ...

Prisinformation när taxameter används

[K2]17 §  Den som har taxitrafiktillstånd och som bedriver taxitrafik med ett fordon som är försett med taxameterutrustning är skyldig att före färden genom lämpliga åtgärder låta passagerarna få kännedom om den taxa som tillämpas. Taxan ska vara uppbyggd så att priset för transporten dels enkelt kan bedömas före färden, dels med kännedom om körd sträcka och nyttjad tid enkelt kan beräknas efter färden. Taxan får inte vara uppbyggd så att grunderna för prisets bestämmande förändras under färden.

[S2]Den som har taxitrafiktillstånd och som bedriver taxitrafik med ett fordon som är försett med taxameterutrustning är skyldig att före färden se till att en prisuppgift lämnas för färden om jämförpriset överstiger 500 kronor. Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden. Uppgiften ska lämnas när färden beställs. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden och ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren. Prisuppgiften behöver inte lämnas när fast pris tillämpas.

[S3]Med jämförpris avses priset i kronor inklusive mervärdesskatt för en 10 kilometer lång transport som varar 15 minuter inklusive eventuell grundavgift. Med fast pris avses ett i förväg fastställt belopp för en i förväg fastställd färd.

[S4]Bestämmelser om prisinformation finns också i prisinformationslagen (2004:347). Lag (2018:1125).

Prop. 2013/14:241: I första stycket har de tidigare första och andra styckena förts samman med oförändrat innehåll.

Innehållet i det nya andra stycket är nytt. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Skyldigheten inträder om jämförpriset överstiger 500 kr. Det kan förekomma att en tillståndshavare tillämpar olika taxor beroende på vilken tid på dygnet eller vilken veckodag det är, och därmed också har flera jämförpriser. Bestämmelsen innebär att skyldigheten ...

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 19 § YTL.

[K2a]1 §  Den som har taxitrafiktillstånd och bedriver taxitrafik med ett fordon som är försett med taxameterutrustning är från och med att fordonet anmälts för taxitrafik skyldig att överföra taxameteruppgifter till en sådan redovisningscentral som anges i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.

[S2]Skyldigheten att överföra taxameteruppgifter avser samtliga taxameterutrustningar som är eller har varit installerade i de fordon som anmälts för taxitrafik i tillståndshavarens verksamhet.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka taxameteruppgifter som omfattas av överföringsskyldigheten. Lag (2018:1125).

[K2a]2 §  Överföring ska ske till den redovisningscentral som tillståndshavaren för varje taxameter har anmält till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2014:1022).

[K2a]3 §  Överföring av taxameteruppgifter från taxameterutrustningen till redovisningscentralen ska ske digitalt och trådlöst. Lag (2014:1022).

[K2a]4 §  En tillståndshavare ska överföra taxameteruppgifter från alla sina fordon som har anmälts för taxitrafik till en redovisningscentral minst en gång per vecka. Överföring ska dock alltid ske inom sådan tid att taxameteruppgifterna kan tas emot och lagras i obruten följd.

[S2]Om en viss taxameter inte brukats under den period som löpt från den senaste överföringen, ska tillståndshavaren i stället ge redovisningscentralen besked om detta och om orsaken. Ett sådant besked ska lämnas senast vid den tidpunkt då taxameteruppgifterna för den aktuella perioden skulle ha överförts. Lag (2014:1022).

[K2b]1 §  Den som har taxitrafiktillstånd och som bedriver taxitrafik med ett fordon som saknar taxameterutrustning är från och med att fordonet anmälts för taxitrafik skyldig att ansluta det till en sådan beställningscentral som avses i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.

[S2]Tillståndshavaren ska se till att taxifordonet är försett med särskild utrustning för taxifordon. Lag (2018:1125).

[K2b]2 §  Tillståndshavaren ska till den myndighet som regeringen bestämmer anmäla den eller de beställningscentraler som varje taxifordon med särskild utrustning för taxifordon är anslutet till. Lag (2018:1125).

[K2b]3 §  Beställningar och betalningar av köruppdrag som utförs av taxifordon som avses i 1 § får bara göras till en sådan beställningscentral som anges där. Betalningen ska göras till den beställningscentral som tagit emot beställningen och fördelat köruppdraget till tillståndshavaren. Betalningen får inte göras genom förarens eller tillståndshavarens medverkan. Lag (2018:1125).

[K2b]4 §  Vid sådan taxitrafik som avses i 1 § ska ett fast pris anges av beställningscentralen innan köruppdraget påbörjas. Priset ska avse viss i förväg fastställd färd eller viss tid under vilken fordonet står till beställarens förfogande.

[S2]Beställningscentralen är skyldig att före färden till beställaren lämna ett bevis om priset och den överenskomna färden eller den tid under vilken fordonet står till förfogande.

[S3]Om ett köruppdrag ändras efter det att det påbörjats, ska beställningscentralen så snart som möjligt och innan köruppdraget avslutats, uppdatera beviset. Lag (2018:1125).

[K2b]5 §  Bestämmelserna i 4 § gäller inte för taxitrafik som omfattas av lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, lagen (1997:736) om färdtjänst, lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och skollagen (2010:800). Lag (2018:1125).

3 kap. Taxiförarlegitimation

Krav på taxiförarlegitimation

[K3]1 §  En personbil eller en lätt lastbil får föras i taxitrafik endast av den som

 1. har en giltig taxiförarlegitimation, eller
 2. tillfälligt utövar taxiföraryrket i Sverige enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Lag (2016:152).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 3 kap. 1 § YTL. Definitionen av taxitrafik i 1 kap. 3 § innefattar även linjetrafik som sker med personbil eller lätt lastbil. I paragrafen anges därför inte uttryckligen att taxiförarlegitimation krävs för att föra en personbil eller en lätt lastbil i linjetrafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.1.

Prövningsmyndighet

[K3]2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om taxiförarlegitimation.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 3 kap. 2 § YTL. I förhållande till den bestämmelsen anges dock inte prövningsmyndigheten uttryckligen i paragrafen. I stället anges att regeringen utser den myndighet som ska pröva frågor om taxiförarlegitimation.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.1.

Prövningen avseende taxiförarlegitimation

[K3]3 §  Taxiförarlegitimation får ges till den som

 1. har fyllt 21 år,
 2. har körkort med behörigheten B sedan minst två år eller har körkort med behörigheten D,
 3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter,
 4. i fråga om yrkeskompetens och laglydnad bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik, och
 5. har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

[S2]För den som, inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, förvärvat grundläggande kompetens genom godkänd grundutbildning enligt 4 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens för fordon som kräver förarbehörigheten D eller DE, gäller i stället för första stycket 1 och 2 att personen ska ha fyllt 18 år och ha körkort med behörigheten B.

[S3]Vad som anges i första stycket 2 om krav på innehav av körkort med behörigheten B sedan minst två år gäller inte den som under de tre senaste åren har haft taxiförarlegitimation och som vid ansökan om ny sådan har körkort med behörigheten B.

[S4]En taxiförarlegitimation får förenas med villkor som är motiverade av medicinska eller andra särskilda skäl. Villkor får meddelas såväl i samband med att legitimationen beslutas som senare under giltighetstiden. Lag (2014:1396).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 3 kap. 3 § YTL. Nuvarande fjärde stycket första meningen har dock flyttats till 10 §.

[K3]4 §  Den som söker eller innehar taxiförarlegitimation är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning för prövning av de medicinska krav som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 3 kap. 4 § YTL.

[K3]5 §  Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är olämplig att inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det till prövningsmyndigheten. Innan någon anmälan görs ska läkaren underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik som avses i 1 §.

[S2]Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att en innehavare av taxiförarlegitimation av medicinska skäl är olämplig att ha sådan legitimation och innehavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till prövningsmyndigheten.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 3 kap. 5 § YTL. Prövningsmyndigheten anges inte uttryckligen i paragrafen eftersom denna utses av

regeringen enligt 2 §. I andra stycket har begreppet körkortshavare ersatts med en innehavare av taxiförarlegitimation.

[K3]6 §  I ett ärende om taxiförarlegitimation får prövningsmyndigheten förelägga den enskilde att ge in läkarintyg.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 3 kap. 6 § YTL. Möjligheten för prövningsmyndigheten att förelägga den enskilde att ge in läkarintyg i ett mål om taxiförarlegitimation har tagits bort eftersom myndigheten endast handlägger ärenden.

[K3]7 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utformar respektive anordnar skriftliga prov i yrkeskompetens. Kravet på yrkeskompetens enligt 3 § första stycket 4 ska anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett sådant prov. Lag (2014:1396).

Prop. 2013/14:241: I paragraferna har ordet yrkeskunnande bytts ut mot ordet yrkeskompetens. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 3 kap. 7 § YTL. Skillnad görs mellan uppgifterna att utforma respektive att anordna skriftliga prov i yrkeskunnande för taxiförarlegitimation. Med begreppet anordna avses att erbjuda provtillfällen och att examinera provdeltagare.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för de olika uppgifterna. Uppgifterna kan tilldelas olika myndigheter.

Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:80#S7-2-1" ...

[K3]8 §  Om en ansökan om taxiförarlegitimation avslås på grund av att kravet på laglydnad enligt 3 § första stycket 4 inte anses uppfyllt, ska en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas under vilken den prövade ska anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

[K3]9 §  Genom ett förhandsbesked får det prövas om det finns hinder mot att taxiförarlegitimation ges.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 3 kap. 8 och 9 §§ YTL.

Taxiförarlegitimationens giltighet

[K3]10 §  En taxiförarlegitimation gäller från och med den tidpunkt då den lämnas ut och endast tillsammans med ett giltigt körkort.

Prop. 2011/12:80: Första delen av paragrafen är ny och reglerar den tidpunkt från vilken en taxiförarlegitimation gäller. Giltigheten knyts till tidpunkten för utlämnande av legitimationen. Andra delen av paragrafen motsvarar nuvarande 3 kap. 3 § fjärde stycket första meningen och anger att en taxiförarlegitimation är giltig endast tillsammans med ett giltigt körkort.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.3.2. ...

[K3]11 §  En taxiförarlegitimation gäller inte om

 1. den inte har förnyats efter föreläggande,
 2. den är återkallad eller omhändertagen enligt 4 kap., eller
 3. en annan taxiförarlegitimation har lämnats ut till samma innehavare.

[S2]En taxiförarlegitimation ska också förklaras ogiltig om innehavaren begär det och det saknas grund för återkallelse enligt 4 kap. 6 § första stycket 1.Lag (2014:1396).

Prop. 2013/14:241: I paragrafen, som i huvudsak har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, har i första stycket införts en ny punkt 3 enligt vilken en taxiförarlegitimation inte gäller om en annan taxiförarlegitimation har lämnats ut till samma innehavare. Med annan taxiförarlegitimation avses alla typer av legitimationer som ersätter en tidigare legitimation, t.ex. innebär utlämnandet av en kopia av en legitimation att den tidigare legitimationshandlingen blir ogiltig. Med anledning av ...

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, behandlas taxiförarlegitimationens giltighet.

Av första stycket framgår att en taxiförarlegitimation är ogiltig om den inte har förnyats efter föreläggande eller om den är återkallad eller omhändertagen.

Enligt andra stycket ska en taxiförarlegitimation även förklaras ogiltig på innehavarens begäran om det saknas grund för återkallelse av legitimationen på grund av brottslig gärning eller andra missförhållanden. ...

Förnyelse av taxiförarlegitimation

[K3]12 §  En taxiförarlegitimation ska förnyas inom tio år efter det att den har utfärdats eller senast förnyats med nya uppgifter. Om en legitimation har förnyats utan att nya uppgifter har förts in gäller den ursprungliga giltighetstiden. Legitimationen ska också förnyas om den har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i den har ändrats. Lag (2014:1396).

Prop. 2013/14:241: Paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, har ändrats så att kravet att förnya en taxiförarlegitimation inom tio år efter det att den senast har förnyats endast gäller om legitimationen tidigare förnyades med nya uppgifter. Om den tidigare förnyelsen skedde utan att någon ny uppgift, exempelvis nytt foto eller ny underskrift, fördes in i legitimationen, fortsätter den giltighetstid att löpa som gällde för den legitimation som gällde före förnyelsen.

Övervägandena ...

Prop. 2011/12:80: Paragrafen är ny och behandlar frågan om förnyelse av taxiförarlegitimation. Innehållet i paragrafen motsvarar de två första meningarna i 3 kap. 10 § yrkestrafikförordningen (1998:779).

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.3.2.

Krav på förarbehörighet i visst fall

[K3]13 §  Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att köra svenskregistrerad personbil eller lätt lastbil i taxitrafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 3 kap. 11 § YTL. De fordon som är aktuella vid taxitrafik, personbil eller lätt lastbil, anges uttryckligen i paragrafen.

4 kap. Återkallelse av taxitrafiktillstånd och taxiförar- legitimation

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

[K4]1 §  Om det i taxitrafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren bedriver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om förutsättningarna för tillstånd enligt 2 kap. 5 § av annan anledning inte längre är uppfyllda, ska tillståndet återkallas av prövningsmyndigheten.

[S2]Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, får i stället varning meddelas.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 1 § YTL, med den skillnaden att prövningsmyndigheten inte uttryckligen anges i paragrafen.

[K4]2 §  Ett tillstånd ska återkallas enligt 1 § om en tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som prövats enligt 2 kap. 6 §

 1. har dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott,
 2. har dömts för en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av
  1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,
  2. föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön, eller
  3. bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen,
 3. i väsentlig mån inte har fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter,
 4. gjort sig skyldig till upprepad underlåtenhet att överföra taxameteruppgifter från taxameter på det sätt som föreskrivs i 2 a kap., eller
 5. på väsentligt sätt har åsidosatt villkor för tillståndet.

[S2]Ett tillstånd ska också återkallas, om det vid prövning som avses i 2 kap. 7 § framgår att någon av dem som prövats är olämplig. Lag (2014:1022).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 5 kap. 2 § YTL. Bestämmelserna i första stycket 1 och 2 har, sedan lagrådsbehandling skett, ändrats med anledning av de synpunkter Lagrådet lämnat i fråga om motsvarande formuleringar i den nya 2 kap. 4 § yrkestrafiklagen och 2 kap. 11 §. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har i punkten 2 b) överträdelser av föreskrifter om förares körtider tagits bort ...

[K4]3 §  Om ett tillstånd återkallas på grund av någon av de omständigheter som anges i 2 § eller på grund av allvarliga missförhållanden enligt 1 § första stycket ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses olämplig att bedriva taxitrafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 3 § YTL.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.5.

[K4]4 §  Ett ärende som avses i 13 §§ får inte avgöras utan att tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut en trafikansvarig eller annan vars lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns ska tillståndet återkallas.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 4 § YTL.

[K4]5 §  Ett tillstånd ska återkallas

 1. om det inte används och särskilda skäl inte talar emot en återkallelse, eller
 2. på tillståndshavarens begäran om transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 5 § YTL med ett tillägg. En uttrycklig möjlighet införs att återkalla ett tillstånd på tillståndshavarens begäran om transportverksamhet aldrig har bedrivits eller om transportverksamheten upphör.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.5 och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. ...

Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation

[K4]6 §  En taxiförarlegitimation ska återkallas av prövningsmyndigheten om innehavaren

 1. genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik enligt 3 kap. 1 §,
 2. inte längre uppfyller de medicinska krav som avses i 3 kap. 3 §, eller
 3. inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg.

[S2]Om de missförhållanden som avses i första stycket 1 inte är så allvarliga att taxiförarlegitimationen bör återkallas, får i stället varning meddelas.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 5 kap. 6 § YTL. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen anges inte längre linjetrafik uttryckligen i punkten 1. Skälet är att linjetrafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil innefattas i definitionen av taxitrafik i 1 kap. 3 §.

Bestämmelsen i 1 kap. 3 § behandlas i avsnitt 7.1.

[K4]7 §  Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter som anges i 6 § 1 ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 7 § YTL.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.5.

[K4]8 §  En taxiförarlegitimation ska återkallas tills vidare i avvaktan på slutligt avgörande, om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer att återkallas slutligt enligt 6 §.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 8 § YTL.

[K4]9 §  En taxiförarlegitimation ska tas om hand av en polisman eller en åklagare

 1. om det finns grund för att ta hand om innehavarens körkort enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),
 2. om körkortet eller legitimationen har återkallats, eller
 3. om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer att återkallas enligt 6 §.

[S2]En taxiförarlegitimation ska tas om hand av en polisman om den enligt 3 kap. 11 § första stycket 1 eller 3 inte gäller. Lag (2014:1396).

Prop. 2013/14:241: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke som ger en möjlighet för en polis att ta om hand en taxiförarlegitimation som inte gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. 11 § första stycket 1 eller 3.

Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 9 § första stycket YTL. Andra stycket i den nuvarande paragrafen har flyttats till den nya 3 kap. 11 § 2.

[K4]10 §  Om en taxiförarlegitimation har omhändertagits enligt 9 § första stycket 3, ska prövningsmyndigheten utan dröjsmål avgöra om legitimationen ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

[K4]11 §  När en taxiförarlegitimation återkallas, tas om hand eller blir ogiltig av något annat skäl ska innehavaren på uppmaning överlämna den till prövningsmyndigheten eller Polismyndigheten. Lag (2014:749).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, innebär endast ett namnbyte.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar i sak nuvarande 5 kap. 10 och 11 §§ YTL. Prövningsmyndigheten anges dock inte längre uttryckligen i paragraferna.

Frågan om prövningsmyndighet behandlas i avsnitt 7.2.1.

[K4]12 §  Om en taxiförarlegitimation har blivit ogiltig endast på grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas, ska legitimationen lämnas ut i samband med att körkortet lämnas ut.

Gemensamma bestämmelser

[K4]13 §  Till grund för slutlig återkallelse eller varning med anledning av brottslig gärning ska beträffande frågan om brott föreligger läggas

 1. en lagakraftvunnen dom,
 2. ett godkänt strafföreläggande,
 3. ett godkänt föreläggande av ordningsbot, eller
 4. ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

[K4]15 §  Ett beslut om återkallelse eller varning ska delges den som beslutet gäller.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 5 kap. 12 och 14–16 §§ YTL.

Tillsyn

[K4]16 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att tillståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S2]Myndigheten utövar också tillsyn över att innehavare av taxiförarlegitimation och de tillfälliga yrkesutövare som avses i 3 kap. 1 § 2 uppfyller de krav som gäller för att få utöva yrket. Lag (2016:152).

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 5 kap. 17 § YTL. Prövningsmyndigheten anges dock inte längre uttryckligen i paragrafen, utan utses av regeringen. Vidare utgår den nuvarande andra meningen i första stycket.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.4.

[K4]17 §  Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av kollektivtrafik finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 5 kap. 18 § YTL.

5 kap. Straffbestämmelser, hindrande av fortsatt färd, omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon och biträde vid förundersökning

Olaga taxitrafik

[K5]1 §  Den som uppsåtligen bedriver taxitrafik enligt denna lag utan tillstånd döms för olaga taxitrafik till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i fråga om taxitrafik och i sak nuvarande 6 kap. 1 § YTL. Brottet ska dock benämnas olaga taxitrafik i stället för olaga yrkesmässig trafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.5.

[K5]2 §  Den som uppsåtligen utan taxitrafiktillstånd utför en persontransport med personbil eller lätt lastbil mot ersättning efter erbjudande om körning till allmänheten döms, om gärningen inte är straffbar enligt 1 §, för otillåten taxitrafik till böter.

Beställaransvar

[K5]3 §  Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon

 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller
 2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Lag (2018:630).

Prop. 2017/18:209: 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller

2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

I paragrafen finns regler om ansvar för den som köper taxitrafik. En förutsättning för ansvar enligt bestämmelsen är att taxitrafik har bedrivits utan taxitrafiktillstånd. ...

Brott mot bestämmelserna om taxiförarlegitimation

[K5]4 §  Den som i strid mot 3 kap. 1 § uppsåtligen för ett fordon döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Till samma straff döms en tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot 3 kap. 1 § anlitar förare som saknar taxiförarlegitimation eller rätt att tillfälligt utöva taxiföraryrket.

[S3]En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats för taxiförarlegitimationen döms till böter. Lag (2016:152).

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i visst fall

[K5]5 §  Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelsen i 3 kap. 13 § döms till böter.

[K5]6 §  Den som i fall som avses i 3 kap. 13 § uppsåtligen eller av oaktsamhet överlämnar åt eller på annat sätt tillåter någon annan att föra fordon utan att denne är berättigad till det döms till böter.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar i huvudsak nuvarande 6 kap. 4 och 5 §§ YTL. Hänvisningen till den nuvarande 3 kap. 11 § har dock ingen motsvarighet i taxitrafiklagen (xxxx:xx).

Hindrande av fortsatt färd

[K5]7 §  Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av lagen får en polisman eller tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Polismannen eller tulltjänstemannen får då medge att det fordon med vilket transporten sker förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart förs ut ur landet.

Omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon

[K5]8 §  En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för användning i taxitrafik enligt denna lag får tas om hand av polisman

 1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av någon annan anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet ska ha en sådan skylt,
 2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 § fordonslagen (2002:574),
 3. om det för fordonet gäller användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller enligt en föreskrift som meddelats i anslutning till lagen (2019:370) om fordons registrering och användning,
 4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring,
 5. om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav som gäller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 3 §, eller
 6. om fordonets särskilda utrustning för taxifordon inte uppfyller de krav som gäller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 4 §.

[S2]Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 7 § andra meningen på motsvarande sätt. Lag (2019:381).

Prop. 2013/14:241: I första stycket har införts en ny punkt 5, som möjliggör för polisen att omhänderta den särskilda registreringsskylten för taxifordon om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav som gäller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 3 §. Enligt punkten 2 i den sistnämnda paragrafen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan utrustning. Regeringen har i taxitrafik-...

Biträde vid förundersökning

[K5]9 §  Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får åklagare begära hjälp av Tullverket och ge en tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Polismyndigheten har motsvarande rätt då den leder förundersökningen.

[S2]Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som en polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken. Lag (2016:542).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att en förundersökningsledare får begära hjälp av Tullverket vid förundersökning som gäller olaga taxitrafik enligt 1 §.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 6 kap. 6–8 §§ YTL.

6 kap. Överklagande och verkställighet

Överklagande

[K6]1 §  Prövningsmyndighetens beslut i frågor om taxitrafik och taxiförarlegitimation får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2011/12:80: I paragrafen behandlas frågan om överklagande av prövningsmyndighetens beslut i frågor om taxitrafik och taxiförarlegitimation. Paragrafen utgör en sammanslagning av innehållet i nuvarande 7 kap. 2 och 4 §§ YTL. Prövningsmyndigheten anges inte längre uttryckligen i paragrafen, utan utses av regeringen.

[K6]2 §  Följande beslut får inte överklagas:

 1. beslut i fråga om skriftliga prov enligt 2 kap. 8 § eller 3 kap. 7 §,
 2. beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation som avses i 3 kap. 3 § första stycket 5, och
 3. beslut i fråga om omhändertagande av taxiförarlegitimation enligt 4 kap. 9 §.

[S2]Ett föreläggande att ge in läkarintyg får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket ärendet avgörs.

[K6]3 §  I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

[S2]Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

[S3]Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga juridiska personer såsom staten, en kommun, ett kommunalförbund eller en region, överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns.

[S4]Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades. Lag (2019:956).

[K6]4 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

[K6]5 §  Prövningsmyndigheten får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Verkställighet

[K6]6 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Prop. 2011/12:80: Paragraferna motsvarar nuvarande 7 kap. 6–9 §§ YTL.

7 kap. Bemyndiganden

[K7]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar nuvarande 8 kap. 1 § YTL.

[K7]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. taxitrafiktillstånd,
 2. trafikansvariga,
 3. taxiförarlegitimation, och
 4. kontroll av taxitrafik och innehavare av taxiförarlegitimation.

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 8 kap. 2 § YTL och avser bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i lagen. I förhållande till den nuvarande bestämmelsen har bemyndigandet att meddela ytterligare föreskrifter preciserats.

Enligt punkten 1 får ytterligare föreskrifter meddelas i fråga om taxitrafiktillstånd. Med stöd av denna punkt kan ytterligare föreskrifter ...

[K7]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. prisinformation, utmärkning av fordon och den lokalkännedom som taxiförare bör ha,
 2. taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan utrustning,
 3. skriftliga prov i yrkeskunnande och yrkeskompetens, körprov för taxiförarlegitimation och avstängning under viss tid från sådana prov, och
 4. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2022:1211).

Prop. 2013/14:241: I paragrafen har ordet yrkeskunnande bytts ut mot ordet yrkeskompetens. Därutöver har nödvändiga redaktionella följdändringar gjorts. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

Prop. 2021/22:190: 3. skriftliga prov i yrkeskunnande och yrkeskompetens, körprov för taxiförarlegitimation och avstängning under viss tid från sådana prov, och

4. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

I paragrafen, som innehåller bemyndiganden, införs en ...

Prop. 2011/12:80: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 8 kap. 2 § 1, 2, 5 och 6 YTL och avser bemyndiganden att meddela föreskrifter om vissa angivna förhållanden.

Punkten 1 motsvarar nuvarande 8 kap. 2 § 1 och anger att föreskrifter får meddelas om prisinformation, utmärkning av fordon och den lokalkännedom som taxiförare bör ha.

Punkten 2 motsvarar nuvarande 8 kap. 2 § 2 och anger att föreskrifter får meddelas om taxameterutrustning samt användning och ...

[K7]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon samt användning och kontroll av sådan utrustning. Lag (2018:1125).

[K7]5 §  Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgifter vid överträdelser av föreskrifter om anmälningskrav i fråga om taxitrafiktillstånd som har meddelats med stöd av denna lag. Lag (2022:466).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Taxitrafiklag (2012:211)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.
 2. Trafiktillstånd för taxitrafik som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande.
 3. Om ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har begränsats till att gälla endast under viss tid, ska begränsningen fortfarande gälla. Även övriga villkor förenade med och begränsningar av ett sådant tillstånd ska fortfarande gälla.
 4. Föreskrifter om taxitrafik som har meddelats med stöd av yrkestrafiklagen (1998:490) och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.
 5. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkestrafiklagen (1998:490) som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2014:749) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 9 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017. Lag (2015:788).
 2. Skyldigheten enligt 2 a kap. 1 § för ett fordon som vid ikraftträdandet redan är försett med taxameterutrustning inträder när närmaste årliga taxameterbesiktning senast ska ske eller, om taxameterbesiktning sker tidigare av annan anledning, vid tiden för den besiktningen.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:375, Prop. 2013/14:223, Bet. 2013/14:TU18
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §; nytt 2 a kap.
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2014:1396) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:26, Prop. 2013/14:241, Bet. 2014/15:TU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 17 §, 3 kap. 3, 7, 11, 12 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 8 §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast 2 kap. 16 §; ny rubr. närmast före 2 kap. 17 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:788) om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:46, Prop. 2015/16:16, Bet. 2015/16:TU4
Omfattning
ändr. rubr. till 2 a kap., p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1022
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2016:152) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:148, Prop. 2015/16:44, Bet. 2015/16:UbU6
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 4 §
Ikraftträder
2016-04-15

Lag (2016:542) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:232, Prop. 2015/16:68, Bet. 2015/16:JuU11
Omfattning
ändr. 5 kap. 9 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:630) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:314, Prop. 2017/18:209, Bet. 2017/18:TU14
Omfattning
ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:384, Prop. 2017/18:239
Omfattning
ändr. 2 kap. 17 §, 2 a kap. 1 §, 5 kap. 8 §; nytt 2 b kap., ny 7 kap. 4 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2019:376) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12
Omfattning
ändr. 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:381) om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12
Omfattning
ändr. 5 kap. 8 § i 2018:1125

Lag (2019:956) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:466) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:303, Prop. 2021/22:166, Bet. 2021/22:TU15
Omfattning
ny 7 kap. 5 §
Ikraftträder
2022-06-15

Lag (2022:1211) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:430, Prop. 2021/22:190, Bet. 2021/22:TU19
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträder
2023-01-01