Prop. 2015/16:194

Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den internationella järnvägstrafiken till och från Sverige regleras av det järnvägsfördrag som brukar benämnas COTIF. Fördraget förvaltas och utvecklas av OTIF, den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

Vid OTIF:s generalförsamling den 29–30 september 2015 beslutades vissa ändringar i fördraget. Ändringarna blir bindande för OTIF:s medlemsstater, däribland Sverige, om ett tillräckligt antal medlemsstater godkänner dem. Ändringarna berör bl.a. det finansiella regelsystemet för OTIF. Dessutom införs ett krav på information om underhåll i samband med avtal om användning av järnvägsvagnar i internationell trafik. I övrigt är det fråga om vissa redaktionella ändringar och förtydliganden.

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna ändringarna och att en del av dessa ska införlivas med svensk rätt genom ändringar i de lagar som har tillkommit med anledning av fördraget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

dels godkänner

1. de av generalförsamlingen vid OTIF den 29–30 september 2015 beslutade ändringarna i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 (avsnitt 6),

2. de av generalförsamlingen vid OTIF den 29–30 september 2015 beslutade ändringarna i bihang D till fördraget (avsnitt 6),

3. de av generalförsamlingen vid OTIF den 29–30 september 2015 beslutade ändringarna i bihang F till fördraget (avsnitt 6),

4. de av generalförsamlingen vid OTIF den 29–30 september 2015 beslutade ändringarna i bihang G till fördraget (avsnitt 6),

dels antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik,

2. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519).

Hänvisningar till S1

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999

Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 12 Exécution de jugements. Saisies

Article 12 Execution of judgments. Attachment

Artikel 12 Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l’accomp-

§ 1 Judgments pronounced by the competent court or tribunal pursuant to the provisions of the Convention after trial or by default shall, when they have become enforceable under the law applied by that court or tribunal, become enforceable in each of the other Member States on

§ 1 När domar, som har meddelats till följd av bestämmelserna i detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom,

får verk-

ställas enligt den lagstiftning som tilllämpas av domstolen ska de vara verkställbara i alla andra medlemsstater så snart de

lissement des formalités prescrites dans l'Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n'est pas admise. Ces dispositions s’appliquent également aux transactions judiciaires.

completion of the formalities required in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review. These provisions shall apply also to judicial settlements.

formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras. Dessa bestämmelser ska även vara tillämpliga på förlikning som har träffats inför domstol.

§ 2 Le § 1 ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

§ 2 § 1 shall apply neither to judgments which are provisionally enforceable, nor to awards of damages in addition to costs against a plaintiff who fails in his action.

§ 2 Vad som sägs i § 1 ska varken vara tillämpligt på domar som endast får verkställas interimistiskt, eller på skadestånd utöver rättegångskostnaderna som en kärande förpliktas att betala med anledning av att hans talan har ogillats.

§ 3 Les créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d’une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 3 Debts arising from a transport operation subject to the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed to one transport undertaking by another transport undertaking not under the jurisdiction of the same Member State, may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debt sought to be attached.

§ 3 En fordran från ett transportföretag mot ett annat i samband med en transport som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV eller de enhetliga rättsreglerna CIM får, om företagen inte hör hemma i samma medlemsstat, beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne

§ 4 Debts arising from a contract subject to the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules

§ 4 Fordringar som uppkommer enligt ett avtal som omfattas av de enhetliga rättsreg- lerna CUV eller de

peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debts sought to be attached.

enhetliga rättsreglerna CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme “détenteur” désigne celui qui exploite

économique-

ment, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition.

§ 5 Railway vehicles may only be seized on a territory other than that of the Member State in which the keeper has its registered office, under a judgment given by the judicial authority of that State. The term “keeper” means the person who, being the owner or having the right to dispose of it, exploits the railway vehicle economically in a permanent manner as a means of transport.

§ 5 Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den där innehavaren har sitt säte endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten. Med ordet innehavare avses den som varaktigt nyttjar ett järnvägsfordon som transportmedel, vare sig han är ägare eller har nyttjanderätt till detta fordon.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV, appendice D à la Convention)

Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV, appendix D to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 9 Responsabilité pour les agents et autres personnes

Article 9 Liability for servants and other persons

Artikel 9 Ansvar för anställda och andra personer

§ 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

§ 1 The contracting parties shall be liable for their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the contract, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions.

§ 1 Avtalsparterna ska vara ansvariga för sina anställda och andra personer vilkas tjänster de anlitar för att fullgöra sina avtalsförpliktelser,

när

dessa anställda och andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport

ferroviaire

utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.

§ 2 Unless the contracting parties otherwise agree, the managers of the infrastructure on which the rail transport undertakings use the vehicle as a means of transport, shall be regarded as persons whose services the rail transport undertaking makes use of.

§ 2 Om inte avtalsparterna kommer överens om något annat, ska förvaltarna av den infrastruktur på vilken järnvägsföretaget nyttjar vagnen som transportmedel anses som personer vilkas tjänster järnvägsföretaget anlitar.

§ 3 Les §§ 1 et 2 s’appliquent également en cas de subrogation conformément à l’article 8.

§ 3 §§ 1 and 2 shall also apply in the case of subrogation in accordance with

Article 8.

§ 3 §§ 1 och 2 ska även tillämpas vid fall av övertagande av ansvar enligt artikel 8.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

Bilaga

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999

Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 12 Exécution de jugements. Saisies

Article 12 Execution of judgments. Attachment

Artikel 12 Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. Ces dispositions s’appliquent également aux transactions

§ 1 Judgments pronounced by the competent court or tribunal pursuant to the provisions of the Convention after trial or by default shall, when they have become enforceable under the law applied by that court or tribunal, become enforceable in each of the other Member States on completion of the formalities required in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review. These provisions shall apply also to judicial

§ 1 När domar, som har meddelats till följd av bestämmelserna i detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom, får verkställas enligt den lagstiftning som tilllämpas av domstolen ska de vara verkställbara i alla andra medlemsstater så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras. Dessa bestämmelser ska även vara tillämpliga på förlikning som har

judiciaires. settlements.

träffats inför domstol.

§ 2 Le § 1 ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

§ 2 § 1 shall apply neither to judgments which are provisionally enforceable, nor to awards of damages in addition to costs against a plaintiff who fails in his action.

§ 2 Vad som sägs i § 1 ska varken vara tillämpligt på domar som endast får verkställas interimistiskt, eller på skadestånd utöver rättegångskostnaderna som en kärande förpliktas att betala med anledning av att hans talan har ogillats.

§ 3 Les créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d’une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu’en vertu d'un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 3 Debts arising from a transport operation subject to the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed to one transport undertaking by another transport undertaking not under the jurisdiction of the same Member State, may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debt sought to be attached.

§ 3 En fordran från ett transportföretag mot ett annat i samband med en transport som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV eller de enhetliga rättsreglerna CIM får, om företagen inte hör hemma i samma medlemsstat, beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 4 Debts arising from a contract subject to the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debts sought to be

§ 4 Fordringar som uppkommer enligt ett avtal som omfattas av de enhetliga rättsreg- lerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

attached.

§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme “détenteur” désigne la personne ou l’entité propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport.

§ 5 Railway vehicles may only be seized on a territory other than that of the Member State in which the keeper has its registered office, under a judgement given by the judicial authority of that State. The term "keeper" means the person or entity that, being the owner of a vehicle or having the right to use it, exploits the vehicle as a means of transport.

§ 5 Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den där innehavaren har sitt säte endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten. Med ordet innehavare avses den som i egenskap av ägare eller nyttjanderättshavare använder fordonet som transportmedel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV, appendice D à la Convention)

Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV, appendix D to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 1 er bis Champ de réglementation

Article 1a Areas governed

Artikel 1a Bestämmelsernas omfattning

Les présentes Règles uniformes régissent exclusivement les droits et obligations des parties résultant du contrat concernant l’utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de

These Uniform Rules govern only the rights and obligations of the parties which arise from a contract concerning the use of railway vehicles as means of transport for carriage in accord-

Dessa enhetliga rättsregler ska endast tillämpas i fråga om de rättigheter och förpliktelser för parterna som härrör ur ett avtal rörande nyttjande av järnvägsvagnar för att utföra transport i

transport pour effecteur des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Régles uniformes CIM. Il n’est pas porté atteinte aux prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives à l’admission technique des véhicules, à la maintenance et à la sécurité d’exploitation.

ance with the CIV Uniform Rules and in accordance with the CIM Uniform Rules. Public law prescriptions applicable to the use of railway vehicles, in particular those prescriptions relating to the technical admission of vehicles, to maintenance and to operational safety, shall remain unaffected.

enlighet med de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM. Tillämpliga offentligrättsliga föreskrifter avseende användningen av järnvägsvagnar, särskilt sådana föreskrifter som avser tekniskt godkännande, underhåll samt driftsäkerhet, berörs inte.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 9 Responsabilité pour les agents et autres personnes

Article 9 Liability for servants and other persons

Artikel 9 Ansvar för anställda och andra personer

§ 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

§ 1 The contracting parties shall be liable for their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the contract, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions.

§ 1 Avtalsparterna ska vara ansvariga för sina anställda och andra personer vilkas tjänster de anlitar för att fullgöra sina avtalsförpliktelser, när dessa anställda och andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport ferro-

§ 2 Unless the contracting parties otherwise agree, the managers of the infrastructure on which the rail transport undertakings use the vehicle as a means of transport, shall be regarded as persons whose services the rail transport undertaking makes use of.

§ 2 Om inte avtalsparterna

kommer

överens om något annat, ska förvaltarna av den infrastruktur på vilken järnvägsföretaget nyttjar vagnen som transportmedel anses som personer vilkas tjänster

järnvägsföretaget

anlitar.

viaire recourt.

§ 3 L’entité chargée de l’entretien (ECE) définie à l’article 15, § 2, des Règles uniformes

ATMF est

considérée comme une personne au service de laquelle le détenteur recourt.

Le contrat visé à l’article premier doit indiquer les dispositions nécessaires pour garantir l’échange d’informations

au

sens de l’article 15, § 3, des Règles uniformes ATMF entre l’ECE et l’entreprise ferroviaire.

§ 3 The entity in charge of maintenance (ECM) as defined in Article 15 § 2 of the ATMF Uniform

Rules shall be considered as a person whose services the keeper makes use of.

The contract defined in Article 1 shall contain the relevant provisions to ensure the exchange of information as defined in Article 15 § 3 of the ATMF Uniform Rules between the ECM and the railway undertaking.

§ 3 Den underhållsansvariga enheten (ECM) som anges i artikel 15 § 2 i de enhetliga rättsreglerna ATMF ska anses som en person vars tjänster innehavaren anlitar.

Avtalet som avses i artikel 1 ska innehålla nödvändiga bestämmelser för att tillförsäkra utväxling av sådan information som anges i artikel 15 § 3 i de enhetliga rättsreglerna ATMF mellan ECM och järnvägsföretaget.

§ 4 Les §§ 1, 2 et 3 s’appliquent également en cas de subrogation conformément à l’article 8.

§ 4 §§ 1, 2 and 3 shall also apply in the case of subrogation in accordance with Article 8.

§ 4 Vad som sägs i §§ 1, 2 och 3 ska även tillämpas vid fall av övertagande av ansvar enligt artikel 8.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ________

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Ändringarna i bilagan får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

3. För avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock lagen i den äldre lydelsen.

2.2. Förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Härigenom föreskrivs att bilagan till järnvägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga

Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF, appendice G à la Convention)

Uniform Rules concerning the Technical Admission of Railway Material used in International Traffic (ATMF, appendix G to the Convention)

Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF, bihang G till fördraget)

Article premier Champ d’application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler et d’autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international.

These Uniform Rules lay down, for railway vehicles and other railway material, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic.

I dessa enhetliga rättsregler fastställs förfarandet för godkännande av järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 3 Admission au trafic international

Article 3 Admission to international traffic

Artikel 3 Godkännande för internationell trafik

§ 1 Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire

doit être

admis conformément aux présentes Règles uniformes.

§ 1 Each railway vehicle must, for circulation in international traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules.

§ 1 Varje järnvägsfordon måste för att få nyttjas i internationell trafik vara godkänt i enlighet med dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 L’admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux:

a) prescriptions de construction contenues dans les PTU,

b) prescriptions de construction et d’équipement

con-

tenues dans le RID,

c) conditions particulières d’admission selon l’article 7a.

§ 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the railway vehicles satisfy

a) the construction prescriptions contained in the UTP,

b) the construction and equipment prescriptions contained in RID,

c) the special conditions of an admission under Article 7a.

§ 2 Det tekniska godkännandet ska ha till ändamål att kontrollera att järnvägsfordonen uppfyller

a) konstruktionsföre skrifterna i UTP:n,

b) konstruktionsoch utrustningsföreskrifterna i RID,

c) de särskilda villkoren för godkännande enligt artikel 7a.

§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s’appliquent par analogie à l’admission technique d’autres matériels ferroviaires et aux éléments de construction soit de véhicules soit d’autres matériels ferroviaires.

§ 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of other railway material and of elements of construction either of vehicles or of other railway material.

§ 3 Vad som sägs i §§ 1 och 2 samt följande artiklar ska också tillämpas på tekniskt godkännande av annan järnvägsmateriel och på komponenter till fordon eller annan järnvägsmateriel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

Bilaga 1

Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF, appendice G à la Convention)

Uniform Rules concerning the Technical Admission of Railway Material used in International Traffic (ATMF, appendix G to the Convention)

Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF, bihang G till fördraget)

Article premier Champ d’application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

Les présentes Régles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler ou à être utilisés en trafic international.

These Uniform Rules lay down, for railway vehicles, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic.

I dessa enhetliga rättsregler fastställs förfarandet för godkännande av järnvägsfordon för nyttjande i internationell trafik.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 3 Admission au trafic international

Article 3 Admission to international traffic

Artikel 3 Godkännande för internationell trafik

§ 1 Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Régles uniformes.

§ 1 Each railway vehicle must, for circulation in international traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules.

§ 1 Varje järnvägsfordon måste för att få nyttjas i internationell trafik vara godkänt i enlighet med dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 L’admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux:

a) prescriptions de construction con-

§ 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the railway vehicles satisfy

a) the construction prescriptions contain-

§ 2 Det tekniska godkännandet ska ha till ändamål att kontrollera att järnvägsfordonen uppfyller

a) konstruktionsföreskrifterna

i

1 Senaste lydelse 2015:339 (jfr 2015:351).

tenues dans les PTU,

b) prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID,

c) conditions particulières d’admission selon l’article 7a.

ed in the UTP,

b) the construction and equipment prescriptions contained in RID,

c) the special conditions of an admission under Article 7a.

UTP:n,

b) konstruktions- och utrustningsföreskrifterna i RID,

c) de särskilda villkoren för godkännande enligt artikel 7a.

§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s’appliquent par analogie à l’admission technique d’éléments de construction.

§ 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of elements of construction.

§ 3 Vad som sägs i §§ 1 och 2 samt följande artiklar ska också tillämpas på tekniskt godkännande av komponenter.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ________

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

3. Ärendet och dess beredning

Den internationella järnvägstrafiken regleras i stor utsträckning av fördraget om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999, COTIF 1999. Benämningen COTIF kommer efter fördragets franska titel Convention relative aux transports internationaux ferroviaires. För förvaltningen och utvecklingen av fördraget ansvarar Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Huvuddelen av COTIF 1999 har införlivats med svensk rätt genom lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik och genom lagen (2015:339) om ändring i järnvägslagen (2004:519). Fördragets bestämmelser har inkorporerats, dvs. det föreskrivs att bestämmelserna ska gälla som svensk lag. De berörda bestämmelserna har bifogats lagarna i bilagor (se prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185). Vissa av fördragets bestämmelser har inkorporerats genom förordning.

Vid det tolfte mötet med OTIF:s generalförsamling i Bern den 29–30 september 2015 beslutades att fördraget skulle ändras i vissa delar. Ändringarna finns i bilagorna 1–4. I en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria – Ändringar i det internationella järnvägsfördraget (COTIF 1999) – föreslås att ändringarna ska godkännas och att vissa av dem ska införlivas med svensk rätt. Promemorians lagförslag finns i bilaga 5.

Promemorian har remissbehandlats. Remissvaren finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2015/09541/L3). En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6.

Lagrådet

Lagförslagen i propositionen innebär att mindre omfattande ändringar görs i de bestämmelser i COTIF 1999 som har inkorporerats och bifogats som bilagor till lagen om internationell järnvägstrafik respektive järnvägslagen. Författningstekniskt och även i övrigt är förslagen av sådan beskaffenhet att Lagrådets granskning skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande.

4. COTIF 1999

Kärnan i fördraget utgörs av grundfördraget. I grundfördraget regleras huvudsakligen OTIF:s uppbyggnad och verksamhet. Till grundfördraget finns ett särskilt protokoll om privilegier och immunitet för organisationen och dess anställda. De materiella reglerna på området kommer till uttryck i sju bihang till fördraget. Dessa utgörs av:

1. Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV, bihang A till fördraget).

2. Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg (CIM, bihang B till fördraget).

3. Reglemente om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID, bihang C till fördraget).

4. Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget).

5. Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI, bihang E till fördraget).

6. Enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik (APTU, bihang F till fördraget).

7. Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF, bihang G till fördraget).

För en närmare beskrivning av innehållet i COTIF 1999, se prop. 2014/15:58.

De materiella bestämmelserna och vissa bestämmelser i grundfördraget har införlivats med svensk rätt genom inkorporering. I 2 § lagen om internationell järnvägstrafik föreskrivs sålunda att artiklarna 9, 11, 12 och 32 i grundfördraget samt bihangen CIV, CIM, CUV och CUI ska gälla som svensk lag. Bestämmelserna i RID har införts i svensk rätt genom föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, som meddelats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2015:2, ändrad genom MSBFS 2015:11). Bihangen ATMF och APTU har införlivats med svensk rätt genom 1 kap. 2 b § järnvägslagen respektive 2 kap. 28 § järnvägsförordningen (2004:526).

5. Ändringar i COTIF 1999

5.1. Allmänt om hur ändringar i fördraget beslutas

Bestämmelserna om ändring av järnvägsfördraget finns i avdelning VI i grundfördraget (artiklarna 33–35). Utgångspunkten är att generalförsamlingen beslutar om förslag till ändring i fördraget, men revisionsutskottet har mandat att besluta om ändringar i vissa särskilt angivna bestämmelser i grundfördraget och bihangen. Dessutom har Fackutskottet RID mandat att besluta om ändringar i RID och det tekniska expertutskottet kan besluta om ändringar i de tekniska bilagorna till APTU. Om åtminstone en tredjedel av de stater som är företrädda i ett utskott kräver det, ska ett förslag underställas generalförsamlingen trots att detta som utgångspunkt faller inom respektive utskotts mandat.

Ändringar i grundfördraget som har beslutats av generalförsamlingen träder i kraft för alla medlemsstater tolv månader efter det att de har godkänts av två tredjedelar av medlemsstaterna. Av generalförsamligen beslutade ändringar i bihangen träder i kraft för samtliga medlemsstater tolv månader efter det att de har godkänts av hälften av de stater som är bundna av bihanget i fråga. Tidsfristen löper från och med den dag då generalsekreteraren meddelar att villkoren för ikraftträdande är uppfyllda, dvs. att ett tillräckligt antal medlemsstater har godkänt ändringarna i fråga. En stat har möjlighet att innan tidsfristen löper ut förklara att den

inte godkänner en ändring av grundfördraget eller ett bihang. Meddelanden om att en ändring godkänns respektive en förklaring om att en beslutad ändring inte godkänns ska ställas till generalsekreteraren för organisationen.

5.2. Beslutade ändringar

Generalförsamlingen beslutade vid det tolfte mötet i Bern den 29–30 september 2015 om de ändringar i COTIF 1999 som framgår av bilagorna 1–4. De utgör till viss del en följd av tidigare beslut om ändringar i bihangen som fattades av revisionskommittén vid dess 25:e session i Bern den 25–26 juni 2014 (se OTIF:s dokument A55-25/508.2014).

5.2.1. Ändringar i grundfördraget

Artikel 3 – Internationellt samarbete

Genom artikel 3 i grundfördraget förbinder sig medlemsstaterna att samla sitt internationella samarbete på järnvägsområdet inom OTIF:s ram. I bestämmelsen föreskrivs dock att de skyldigheter som följer av COTIF 1999 inte ska gälla för medlemsstater som också är medlemmar i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet framför deras skyldigheter som medlemmar i nämnda organisationer (artikel 3.2). Till följd av att de Europeiska gemenskaperna efter antagandet av Lissabonfördraget benämns Europeiska unionen beslutade generalförsamlingen att ändra uttrycket de Europeiska gemenskaperna i artikel 3.2 till Europeiska unionen.

Artikel 12 – Verkställande av domar, kvarstad och utmätning

Artikel 12 i grundfördraget reglerar förutsättningarna för verkställande av domar samt kvarstad och utmätning av bl.a. järnvägsfordon. Generalförsamlingen beslutade att justera definitionen av uttrycket innehavare av järnvägsfordon i artikeln. Efter ändringen definieras innehavare av järnvägsfordon som den fysiska eller juridiska person som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt använder ett fordon som transportmedel. Ändringen motsvarar den av revisionsutskottet vid dess 25:e session den 25–26 juni 2014 beslutade ändringen i artikel 2 punkt c i CUV. Syftet med ändringen är att förena definitionen med motsvarande definition i EU-rätten.

Artikel 14 – Generalförsamlingen

I artikel 14 i grundfördraget regleras generalförsamlingens uppbyggnad och verksamhet. Där anges bland annat att generalförsamlingen ska fastställa det tillåtna maximibeloppet för organisationens utgifter under varje budgetår för sex år framåt eller i annat fall utfärda riktlinjer för en period om sex år när det gäller taket för dessa utgifter. Generalförsamlingen beslutade efter rekommendation av OTIF:s revisor att minska tidsperioden från sex till tre år. Vidare justerades en hänvisning till artikel 27 i grundfördraget som en följd av beslutet i revisionskommittén

vid dess 25:e session den 25–26 juni 2014 att ändra den sistnämnda bestämmelsen.

Artikel 15 – Administrativa kommittén

I artikel 15 i grundfördraget finns bestämmelser om den administrativa kommitténs sammansättning och uppgifter. Bland annat ska den administrativa kommittén fastställa de slutliga bidrag som medlemsstaterna ska betala för de två föregående kalenderåren samt det belopp som medlemsstaterna ska betala i förskott för det innevarande året och för det påföljande året (artikel 15.5 g). Generalförsamlingen beslutade att förskottet endast ska avse innevarande år. Beslutet utgör en följd av ändringar i artikel 25 i grundfördraget (se vidare nedan).

Artikel 20 – Tekniska expertutskottet

Artikel 20 i grundfördraget innehåller bestämmelser om det tekniska expertutskottet. Artiklarna 20.3 och 33.6 i grundfördraget har ansetts till viss del motstridiga när det gäller rätten för utskottet att validera och ändra tekniska standarder respektive enhetliga tekniska föreskrifter. Generalförsamlingen beslutade därför att förtydliga texten i artikel 20.1 a genom att uttryckligen ange att utskottet vid valideringen av en teknisk standard enligt artikel 5 i APTU endast får anta eller förkasta standarden, men inte ändra denna. Däremot kan utskottet enligt artikel 6 i APTU ändra en enhetlig teknisk föreskrift. Generalförsamlingen beslutade att förtydliga sistnämnda behörighet genom ett tillägg i artikel 20.1 b. Som en konsekvens av detta beslutade generalförsamlingen att upphäva artikel 20.3. Något behov av att ändra artikel 33.6 ansågs däremot inte finnas.

Artikel 24 – Listor över linjer

Artikel 24 i grundfördraget reglerar anmälan av järnvägslinjer till sjöss och på inre vattenvägar som ska vara underkastade COTIF 1999. Bestämmelserna har betydelse för Sverige, eftersom tågpassagerare och järnvägsgods till och från kontinenten inte sällan befordras med färja under en del av sträckan. Enligt bestämmelserna ska COTIF 1999 tillämpas på de anmälda linjerna till sjöss och på inre vattenvägar en månad efter det att generalsekreteraren har meddelat att linjerna har införts i de s.k. CIV- och CIM-listorna. COTIF 1999 upphör att gälla på en linje tre månader efter det att generalsekreteraren har meddelat att linjen har strukits från listan. Generalförsamlingen beslutade att ändra den sistnämnda tidsperioden till en månad i syfte att harmonisera denna med tiden för att fördraget ska börja tillämpas på de anmälda linjerna.

Artikel 25 – Arbetsprogram, budget, redovisning och förvaltningsberättelse

I artikel 25 i grundfördraget föreskrivs att organisationens arbetsprogram, budget och redovisning ska omfatta två kalenderår. Vid revisionen av 2011 års räkenskaper påpekade revisorn att organisationen hade lagt fram räkenskaperna årligen. Revisorn föreslog att bestämmelserna borde ändras i enlighet med detta. Generalförsamlingen beslutade följaktligen att budget och redovisning ska omfatta ett kalenderår. Även förvaltnings-

berättelsen ska läggas fram årligen som en följd av detta. Arbetsprogrammet ska dock även fortsättningsvis omfatta två kalenderår.

Artikel 26 – Finansiering av utgifterna

Som en konsekvens av att generalförsamlingen beslutade att budget och redovisning ska omfatta ett kalenderår justerades även texten i artikel 26 i grundfördraget, som behandlar finansiering av utgifter.

Artikel 33 – Behörighet

Som ett resultat av att revisionsutskottet tidigare hade fattat beslut om ändringar i artikel 27 i grundfördraget om granskningen av organisationens räkenskaper, genom att en ny paragraf lagts till, beslutade generalförsamlingen att justera hänvisningen till artikel 27 i artikel 33 i grundfördraget.

5.2.2. Ändringar i bihang D (CUV)

Artikel 1a – Tillämpningsområde

Generalförsamlingen beslutade att införa en ny artikel 1a i CUV för att förtydliga bihangets tillämpningsområde. I den nya artikeln anges att bestämmelserna i bihanget endast ska tillämpas på de rättigheter och skyldigheter som följer av ett avtal om användning av järnvägsvagnar för att utföra transporter i enlighet med CIV och CIM samt att offentligrättsliga bestämmelser avseende användningen av järnvägsvagnar – särskilt bestämmelser om tekniskt godkännande, underhåll och driftsäkerhet – inte berörs av bestämmelserna i bihanget.

Artikel 9 – Ansvar för anställda och andra personer

I artikel 9 i CUV regleras avtalsparternas ansvar för anställda och andra personer som anlitas för att fullgöra förpliktelserna i ett avtal om nyttjande av vagnar. Generalförsamlingen beslutade att lägga till en bestämmelse för att klargöra att innehavaren av vagnen ansvarar för skador på bl.a. infrastruktur till följd av fel eller brister i det underhåll som har utförts av den enhet som ansvarar för underhållet av vagnen. Ändringen har en direkt koppling till artikel 15 i ATMF som reglerar krav på underhåll av järnvägsfordon och att det ska utses en underhållsansvarig enhet (ECM). Efter ändringen föreskrivs i artikel 9 att ett avtal om nyttjande av vagnar ska innehålla villkor som säkerställer ett utbyte av tillförlitlig information om underhåll och driften av fordon och järnvägsmateriel mellan ECM och järnvägsföretaget.

5.2.3. Ändringar i bihang F (APTU)

Generalförsamlingen beslutade i fråga om artikel 3 i APTU – som anger ändamålet med valideringen av tekniska standarder för järnvägsmateriel och antagande av tekniska föreskrifter (UTP) för järnvägsmateriel – att tydliggöra att begreppet järnvägsmateriel endast omfattar järnvägsfordon i internationell trafik. Av den anledningen utmönstrades hänvisningen till ”annan järnvägsmateriel” i artikel 3.1 i APTU.

5.2.4. Ändringar i bihang G (ATMF)

I linje med ändringen i APTU beslutade generalförsamlingen i fråga om artiklarna 1 och 3 i ATMF att klargöra att ATMF endast reglerar förfarandet för godkännande av järnvägsfordon i internationell trafik. Hänvisningen till ”annan järnvägsmateriel” utmönstrades således.

6. Sveriges godkännande av ändringarna

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner de av generalförsamlingen vid OTIF den 29–30 september 2015 beslutade ändringarna i grundfördraget, CUV, APTU och ATMF.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan invändning. Stockholms universitet och Trafikverket framhåller att det är viktigt att den svenska regleringen av internationell järnvägstrafik överensstämmer med regleringen inom andra stater i EU.

Skälen för regeringens förslag: De ändringar som har beslutats av

OTIF:s generalförsamling framstår som välmotiverade och behövliga. Ändringarna i artiklarna 3, 12, 20, 24 och 33 i grundfördraget, artikel 9 i CUV, artikel 3 i APTU samt artiklarna 1 och 3 i ATMF har föranletts av ett behov av att dels förtydliga fördragstexten, dels åstadkomma att olika bestämmelser harmoniserar bättre med varandra. Detsamma gäller i fråga om införandet av artikel 1a i CUV. I vissa andra avseenden är det fråga om följdändringar på grund av revisionsutskottets tidigare beslutade ändringar i bihangen till COTIF 1999. De ändringarna som rör OTIF:s finansiella regelverk i artiklarna 14, 15, 25 och 26 i grundfördraget har beslutats på inrådan av organisationens revisor och framstår som befogade.

När ändringarna i bihangen har trätt i kraft ska de aktuella bihangen upphöra att gälla i sin helhet för trafik med och mellan medlemsstater i OTIF som har invänt mot besluten (se artikel 34.7 i grundfördraget). Det finns inget som talar för att de beslutade ändringarna inte kommer att träda i kraft. Om Sverige inte godkänner ändringarna, medför det alltså att den svenska regleringen av internationell järnvägstrafik inte överensstämmer med den som gäller i övriga OTIF-medlemsstater. Detta skulle på sikt kunna försvåra det internationella samarbetet på området. Det skulle också innebära en risk för att Sverige inte anses uppfylla sina åtaganden inom EU. Flera av ändringarna har föregåtts av EU-koordinerade ståndpunkter som Sverige har gett sitt stöd till.

Regeringen anser att Sverige bör godkänna samtliga ändringar i COTIF 1999. Vissa av ändringarna förutsätter att lag ändras (se vidare avsnitt 7) och kräver därför riksdagens godkännande (se 10 kap. 3 § första stycket 1 regeringsformen).

Riksdagen har med stöd av 10 kap. 9 § regeringsformen beslutat att ändringar som revisionsutskottet har beslutat om i artikel 9 i grundfördraget och bihangen CIV, CIM, CUV och CUI respektive ATMF ska gälla automatiskt i Sverige från och med den dag då

ändringen träder i kraft enligt fördraget, se 6 § lagen om internationell järnvägstrafik och 1 kap. 2 c § järnvägslagen. Ändringar som har beslutats av generalförsamlingen omfattas emellertid inte av den ordningen och måste alltså godkännas för att bli gällande. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att riksdagen godkänner de ändringar som generalförsamlingen har beslutat.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 2015/16:194: Avsnitt 1

7. Införlivande av ändringarna med svensk rätt

Regeringens förslag: Artikel 12 i grundfördraget, artiklarna 1a och 9 i CUV och artiklarna 1 och 3 i ATMF, i lydelsen enligt beslut av generalförsamlingen den 29–30 september 2015, ska gälla som svensk lag.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan invändning.

Skälen för regeringens förslag: Vissa av de av generalförsamlingen beslutade ändringarna är sådana att de kräver lagändring. Det gäller ändringarna i artikel 12 i grundfördraget, artikel 9 i CUV och artiklarna 1 och 3 i ATMF. Samtliga dessa artiklar har införlivats med svensk rätt genom inkorporering och artiklarna återfinns i bilaga till lagen om internationell järnvägstrafik respektive järnvägslagen. Ändringarna i artiklarna bör genomföras på samma sätt. Även den nya artikeln i CUV (artikel 1a) bör införlivas med svensk rätt på det sättet.

Bihang F (APTU) har införlivats med svensk rätt genom järnvägsförordningen. Ändringen som berör artikel 3 i APTU bör införlivas med svensk rätt genom ändring i järnvägsförordningen och kräver alltså inte lagstiftning.

Övriga ändringar som har beslutats av generalförsamlingen – som alla avser grundfördraget – behöver inte införlivas med svensk rätt eftersom de endast berör OTIF:s interna verksamhet och alltså inte är avsedda att gälla i förhållande till eller mellan enskilda subjekt.

Hänvisningar till S7

8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Ändringarna i bilagan till lagen om internationell järnvägstrafik ska kunna träda i kraft vid olika tidpunkter.

Artikel 9 i CUV i den nuvarande lydelsen ska gälla för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik som har ingåtts före ikraftträdandet.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan invändning.

Skälen för regeringens förslag: Ändringarna i grundfördraget träder i kraft för alla medlemsstater tolv månader efter det att de har godkänts av två tredjedelar av medlemsstaterna. Ändringar i bihangen träder i kraft tolv månader efter det att de har godkänts av hälften av de stater som är bundna av bihanget. Tidsfristen för ikraftträdandet börjar löpa från och med den dag då generalsekreteraren meddelar medlemsstaterna att villkoren för ändringarnas ikraftträdande är uppfyllda (se artikel 34 i grundfördraget). Det är inte möjligt att nu ange när ändringarna kommer att träda i kraft i förhållande till Sverige. Regeringen bör därför få möjlighet att besluta när lagändringarna ska träda i kraft. Eftersom ändringarna i bilagan till lagen om internationell järnvägstrafik kan bli gällande vid olika tidpunkter bör regeringen ges en möjlighet att låta dessa ändringar träda i kraft vid olika tidpunkter.

Lagändringarna bör i huvudsak tillämpas från den dag de träder i kraft. På civilrättens område är dock huvudregeln att nya lagar, av rättssäkerhetsskäl, inte bör ha retroaktiv verkan. Lagändringen med anledning av ändringen i artikel 9 i CUV, om att avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik ska innehålla villkor som säkerställer ett utbyte av information om underhållsprocesser mellan underhållsansvarig enhet och järnvägsföretaget, bör därför endast tillämpas på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.

Hänvisningar till S8

9. Ekonomiska och andra konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen medför inte några ekonomiska eller andra konsekvenser av betydelse.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna delar bedömningen eller lämnar den utan invändning. Stockholms universitet påpekar att bestämmelserna om utväxling av information om underhåll och drift av järnvägsfordon kan tänkas leda till att nya frågor uppkommer om t.ex. format, säkerhet och hantering men bedömer att detta inte får några ekonomiska eller andra

konsekvenser som märkbart påverkar marknadstillträdet för små och medelstora företag eller försvårar för andra aktörer på marknaden.

Skälen för regeringens bedömning: De flesta ändringarna är av redaktionellt slag eller görs för att förtydliga bestämmelsernas tillämpning. Ändringarna bedöms därmed inte få någon direkt betydelse vare sig för myndigheter eller för enskilda, annat än att fördraget och i förlängningen den svenska lagstiftningen blir mer konsekvent och lättare att förstå. Inte heller de ändringar som kan få betydelse vid tillämpningen av fördraget bedöms ge några märkbara konsekvenser. I takt med att avtalen om nyttjanderätt till järnvägsfordon förnyas måste parterna i enlighet med ändringen i artikel 9 i CUV ta in bestämmelser om utväxling av information. Eftersom det är fråga om information som redan finns tillgänglig torde dock kravet på att tillgången till informationen ska regleras i avtalet inte medföra några nämnvärda konsekvenser.

10. Författningskommentar

10.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik

Bilaga

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999

Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 12 Exécution de jugements. Saisies

Article 12 Execution of judgments. Attachment

Artikel 12 Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l’accomplisse-

§ 1 Judgments pronounced by the competent court or tribunal pursuant to the provisions of the Convention after trial or by default shall, when they have become enforceable under the law applied by that court or tribunal, become enforceable in each of the other Member States on completion of the for-

§ 1 När domar, som har meddelats till följd av bestämmelserna i detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom, får verkställas enligt den lagstiftning som tilllämpas av domstolen ska de vara verkställbara i alla andra medlemsstater så snart de formföreskrifter

ment des formalités prescrites dans l'Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. Ces dispositions s’appliquent également aux transactions judiciaires.

malities required in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review. These provisions shall apply also to judicial settlements.

har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras. Dessa bestämmelser ska även vara tillämpliga på förlikning som har träffats inför domstol.

§ 2 Le § 1 ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

§ 2 § 1 shall apply neither to judgments which are provisionally enforceable, nor to awards of damages in addition to costs against a plaintiff who fails in his action.

§ 2 Vad som sägs i § 1 ska varken vara tillämpligt på domar som endast får verkställas interimistiskt, eller på skadestånd utöver rättegångskostnaderna som en kärande förpliktas att betala med anledning av att hans talan har ogillats.

§ 3 Les créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d’une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 3 Debts arising from a transport operation subject to the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed to one transport undertaking by another transport undertaking not under the jurisdiction of the same Member State, may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debt sought to be attached.

§ 3 En fordran från ett transportföretag mot ett annat i samband med en transport som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV eller de enhetliga rättsreglerna CIM får, om företagen inte hör hemma i samma medlemsstat,

beläggas

med kvarstad eller utmä- tas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 4 Debts arising from a contract subject to the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debts sought to be attached.

§ 4 Fordringar som uppkommer enligt ett avtal som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 5 Les véhicules ferro-§ 5 Railway vehicles § 5 Järnvägsfordon får

viaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme ”déntenteur” désigne la personne ou l’entité propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celuici, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport.

may only be seized on a territory other than that of the Member State in which the keeper has its registered office, under a judgement given by the judicial authority of that State. The term "keeper" means the person or entity that, being the owner of a vehicle or having the right to use it, exploits the vehicle as a means of transport.

beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den där innehavaren har sitt säte endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten. Med ordet innehavare avses den som i egenskap av ägare eller nyttjanderättshavare använder fordonet som transportmedel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV, appendice D à la Convention)

Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV, appendix D to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 1 er bis Champ de réglementation

Article 1a Areas governed

Artikel 1a Bestämmelsernas omfattning

Les présentes Règles uniformes régissent exclusivement les droits et obligations des parties résultant du contrat concernant l’utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effecteur des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Régles uniformes CIM. Il n’est pas porté atteinte aux prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives à l’admission technique des véhicules, à la maintenance et à la sécurité d’exploitation.

These Uniform Rules govern only the rights and obligations of the parties which arise from a contract concerning the use of railway vehicles as means of transport for carriage in accordance with the CIV Uniform Rules and in accordance with the CIM Uniform Rules. Public law prescriptions applicable to the use of railway vehicles, in particular those prescriptions relating to the technical admission of vehicles, to maintenance and to operational safety, shall remain unaffected.

Dessa enhetliga rättsregler ska endast tillämpas i fråga om de rättigheter och förpliktelser för parterna som härrör ur ett avtal rörande nyttjande av järnvägsvagnar för att utföra transport i enlighet med de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM. Tillämpliga offentligrättsliga föreskrifter avseende användningen av järnvägsvagnar, särskilt sådana föreskrifter som avser tekniskt godkännande, underhåll samt driftsäkerhet, berörs inte.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 9 Responsabilité pour les agents et autres personnes

Article 9 Liability for servants and other persons

Artikel 9 Ansvar för anställda och andra personer

§ 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

§ 1 The contracting parties shall be liable for their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the contract, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions.

§ 1 Avtalsparterna ska vara ansvariga för sina anställda och andra personer vilkas tjänster de anlitar för att fullgöra sina avtalsförpliktelser, när dessa anställda och andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.

§ 2 Unless the contracting parties otherwise agree, the managers of the infrastructure on which the rail transport undertakings use the vehicle as a means of transport, shall be regarded as persons whose services the rail transport undertaking makes use of.

§ 2 Om inte avtalsparterna kommer överens om något annat, ska förvaltarna av den infrastruktur på vilken järnvägsföretaget nyttjar vagnen som transportmedel anses som personer vilkas tjänster järnvägsföretaget anlitar.

§ 3 L’entité chargée de l’entretien (ECE) définie à l’article 15, § 2, des

Règles uniformes ATMF est considérée comme une personne au service de laquelle le détenteur recourt.

Le contrat visé à l’article premier doit indiquer les dispositions nécessaires pour garantir l’échange d’informations au sens de l’article 15, § 3, des Règles uniformes ATMF entre l’ECE et l’entreprise ferroviaire.

§ 3 The entity in charge of maintenance (ECM) as defined in Article 15 § 2 of the ATMF

Uniform Rules shall be considered as a person whose services the keeper makes use of.

The contract defined in Article 1 shall contain the relevant provisions to ensure the exchange of information as defined in Article 15 § 3 of the ATMF Uniform Rules between the ECM and the railway undertaking.

§ 3 Den underhållsansvariga enheten (ECM) som anges i artikel 15 § 2 i de enhetliga rättsreglerna ATMF ska anses som en person vars tjänster innehavaren anlitar.

Avtalet som avses i artikel 1 ska innehålla nödvändiga bestämmelser för att tillförsäkra utväxling av sådan information som anges i artikel 15 § 3 i de enhetliga rättsreglerna ATMF mellan ECM och järnvägsföretaget.

§ 4 Les §§ 1, 2 et 3 s’appliquent également en cas de subrogation conformément à l’article 8.

§ 4 §§ 1, 2 and 3 shall also apply in the case of subrogation in accordance with Article 8.

§ 4 Vad som sägs i §§ 1, 2 och 3 ska även tillämpas vid fall av övertagande av ansvar enligt artikel 8.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilagan till lagen ändras i syfte att återge de av OTIF:s generalförsamling beslutade ändringarna i artikel 12 i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 (grundfördraget) och artikel 9 i de enhetliga rättsreglerna för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget). Även den nya artikel 1a i

CUV införs i bilagan. Övervägandena finns i avsnitt 7

Genom ändringen i artikel 12 i grundfördraget anpassas definitionen av innehavare till EU-rätten.

Genom den nya artikel 1a i CUV klargörs att bestämmelserna i bihanget ska tillämpas endast i fråga om rättigheter och skyldigheter som följer av avtal om användning av järnvägsvagnar för att utföra transporter

i enlighet med CIV och CIM samt att offentligrättsliga bestämmelser inte berörs av bihanget.

Ändringarna i artikel 9 i CUV innebär att innehållet i paragraf 3 flyttas till en ny paragraf 4 och att paragraf 3 ges ett nytt innehåll. I sistnämnda paragraf klargörs att innehavaren ansvarar för skador på bl.a. infrastruktur till följd av fel eller brister i det underhåll som har utförts av den underhållsansvariga enheten. I artikel 15 i de enhetliga rättsreglerna för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF, bihang G till fördraget) finns bestämmelser om krav på underhåll av järnvägsfordon och att det ska utses en underhållsansvarig enhet (ECM). I paragrafen (paragraf 3 i artikel 9 i CUV) införs även en föreskrift om att avtal om nyttjande av vagnar ska innehålla villkor som säkerställer att tillförlitlig information om underhållsprocesser och underhållsdata samt information om driften av fordonen och annan järnvägsmateriel utväxlas mellan ECM och järnvägsföretaget.

Enligt 2 § är det de franska, engelska och tyska originaltexterna som gäller som svensk lag. Om originaltexterna skiljer sig åt, har den franska texten företräde. Som hjälp för läsningen har en översättning till svenska tagits in som en bilaga till lagen jämte de franska och engelska originaltexterna. Översättningen har inte någon rättslig betydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Ändringarna i bilagan får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

3. För avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock lagen i den äldre lydelsen.

Ändringarna träder i kraft tolv månader efter att generalsekreteraren vid OTIF har informerat medlemsstaterna om att ändringarna har godkänts av ett tillräckligt antal medlemsstater. Det är inte möjligt att ange vilken dag ändringarna träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför i punkten 1 till regeringen att besluta om när lagändringarna ska träda i kraft. Eftersom ändringarna i grundfördraget och i bihangen kan bli gällande vid vid olika tidpunkter får dessa ändringar sättas i kraft vid olika tidpunkter. Av punkten 2 följer att avtal om nyttjande av vagnar som omfattas av CUV och som har ingåtts före ikraftträdandet inte påverkas av lagändringen med anledning av ändringarna i artikel 9 i CUV. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningar till S10-1

10.2. Förslaget till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Bilaga

Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF, appendice G à la Convention)

Uniform Rules concerning the Technical Admission of Railway Material used in International Traffic (ATMF, appendix G to the Convention)

Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF, bihang G till fördraget)

Article premier Champ d’application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

Les présentes Régles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler ou à être utilisés en trafic international.

These Uniform Rules lay down, for railway vehicles, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic.

I dessa enhetliga rättsregler fastställs förfarandet för godkännande av järnvägsfordon för nyttjande i internationell trafik.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 3 Admission au trafic international

Article 3 Admission to international traffic

Artikel 3 Godkännande för internationell trafik

§ 1 Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Régles uniformes.

§ 1 Each railway vehicle must, for circulation in international traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules.

§ 1 Varje järnvägsfordon måste för att få nyttjas i internationell trafik vara godkänt i enlighet med dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 L’admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux:

a) prescriptions de construction contenues dans les PTU,

b) prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID,

c) conditions particulières d’admission selon l’article 7a.

§ 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the railway vehicles satisfy

a) the construction prescriptions contained in the UTP,

b) the construction and equipment prescriptions contained in RID,

c) the special conditions of an admission under Article 7a.

§ 2 Det tekniska godkännandet ska ha till ändamål att kontrollera att järnvägsfordonen uppfyller

a) konstruktionsföreskrifterna i UTP:n,

b) konstruktions- och utrustningsföreskrifterna i RID,

c) de särskilda villkoren för godkännande enligt artikel 7a.

§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi § 3 §§ 1 and 2 as well as § 3 Vad som sägs i §§ 1

que les articles suivants s’appliquent par analogie à l’admission technique d’éléments de construction.

the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of elements of construction.

och 2 samt följande artiklar ska också tillämpas på tekniskt godkännande av komponenter.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bilagan till lagen ändras i syfte att återge de av OTIF:s generalförsamling beslutade ändringarna i artiklarna 1 och 3 i de enhetliga rättsreglerna för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF, bihang G till fördraget). Övervägandena finns i avsnitt 7.

Ändringarna innebär att hänvisningen till ”annan järnvägsmateriel” utmönstras. Härigenom klargörs att ATMF endast reglerar förfarandet vid godkännandet av järnvägsfordon i internationell trafik, dvs. inte också annan järnvägsmateriel.

Enligt 1 kap. 2 b § är det de franska, engelska och tyska originaltexterna som gäller som svensk lag. Om originaltexterna skiljer sig åt, har den franska texten företräde. Som hjälp för läsningen har en översättning till svenska tagits in som en bilaga till lagen jämte de franska och engelska originaltexterna. Översättningen har inte någon rättslig betydelse.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Ändringarna träder i kraft tolv månader efter att generalsekreteraren vid OTIF har informerat medlemsstaterna om att ändringarna har godkänts av ett tillräckligt antal medlemsstater. Det är inte möjligt att ange vilken dag ändringarna träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta när ändringarna ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningar till S10-2

Generalförsamlingens beslut om ändringar i grundfördraget

Modifications du Texte

Text modification Ändringar i texten

Les articles 3, § 2, 12, § 5, 14, § 2, lettre e), 14, § 6, 15, § 5, lettre g), 20, 24, § 5, 25, 26, §§ 5 à 7 et 33, § 4, lettre a), de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de ses 24e et 25e sessions sont libellés comme sui:

Articles 3 § 2, 12 § 5,

14 § 2 letter e), 14 § 6, 15 § 5 letter g), 20,

24 § 5, 25, 26 §§ 5 to 7 and 33 § 4, letter a) of the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of 3 June 1999 (Vilnius Protocol) and with amendments adopted by the Revision Committee at its 24th and 25th sessions read as follows:

Artiklarna 3 § 2, 12 § 5,

14 § 2 e), 14 § 6, 15 § 5 g), 20, 24 § 5, 25, 26 §§ 5 till 7 och 33 § 4 a) i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt protokollet av den 3 juni 1999 (Vilniusprotokollet) och med ändringar antagna av revisionsutskottet på dess 24:e och 25:e möten har följande lydelse:

Article 3 Coopération internationale

Article 3 International cooperation

Artikel 3 Internationellt samarbete

§ 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres de l’Union européenne ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres de l’Union européenne ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.

§ 2 The obligations resulting from § 1 for the Member States, which are at the same time Members of the European Union or States parties to the European Economic Area Agreement, shall not prevail over their obligations as members of the European Union or States parties to the European Economic Area Agreement.

§ 2 De skyldigheter som följer av § 1 för de medlemsstater som också är medlemmar i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska inte gälla framför deras skyldigheter som medlemmar i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Article 12 Exécution de jugements. Saisies

Article 12 Execution of judgements. Attachment

Artikel 12 Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme « détenteur » désigne la personne ou l’entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport.

§ 5 Railway vehicles may only be seized on a territory other than that of the Member State in which the keeper has its registered office, under a judgement given by the judicial authority of that State. The term "keeper" means the person or entity that, being the owner of a vehicle or having the right to use it, exploits the vehicle as a means of transport.

§ 5 Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den där innehavaren har sitt säte endast på grund av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten. Med ordet innehavare avses den som i egenskap av ägare eller nyttjanderättshavare använder fordonet som transportmedel.

Article 14 Assemblée générale

Article 14 General Assembly

Artikel 14 Generalförsamlingen

§ 2

e) fixe, par période de trois ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder trois ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;

§ 2

e) fix, for three year periods, the maximum amount that the expenditure of the Organisation may reach in each budgetary period (Article 25); if not, it shall issue directives relating to the limitation of that expenditure for a period no longer than three years;

§ 2

e) fastställa det tillåtna maximibeloppet för organisationens utgifter under varje budgetperiod för tre år framåt (artikel 25); i annat fall utfärda riktlinjer för en period av högst tre år om taket för dessa utgifter,

§ 6 L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote

§ 6 The General Assembly shall take its decisions by the majority of the Member States represented

§ 6 Generalförsamlingen ska fatta beslut med en majoritet av de medlemsstater som är företrädda vid omröst-

sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h),

l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n’est requise que lorsqu’il s’agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l’exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 4, ainsi que le Protocole visé à l’article premier, § 4.

at the time of the vote, save in the case of § 2, letters e), f), g), h), l) and p) as well as of Article 34 § 6, for which the majority shall be twothirds. However, in the case of § 2, letter

l) the majority shall be two-thirds only in the case of proposals aiming to modify the Convention itself, with the exception of Articles 9 and 27 §§ 2 to 4 and the Protocol referred to in Article 1 § 4.

ning, utom i de fall som avses i § 2 e, f, g, h, l och p samt artikel 34 § 6, där det ska krävas två tredjdelars majoritet. I det fall som avses i § 2 l ska två tredjedelars majoritet krävas endast vid förslag som syftar till att ändra grundfördraget, med undantag av artikel 9 och artikel 27 §§ 2–4 och det protokoll som avses i artikel 1 § 4.

Article 15 Comité administratif

Article 15 Administrative Committee

Artikel 15 Administrativa kommittén

§ 5

g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l’article 26 pour l’année civile écoulée, ainsi que le montant de l’avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l’article 26, § 5 pour l’année en cours;

§ 5

g) fix, on the basis of the approved accounts, the definitive contributions due from the Member States in accordance with Article 26 for the previous calendar year, as well as the amount of the treasury advance due from the Member States in accordance with Article 26 § 5 for the current year;

§ 5

g) på grundval av den godkända redovisningen, fastställa de slutliga bidrag som medlemsstaterna enligt artikel 26 ska betala för de två föregående kalenderåren samt det belopp som medlemsstaterna enligt artikel 26 § 5 ska betala i förskott för det innevarande året,

Article 20 Commission d’experts techniques

Article 20 Committee of Technical Experts

Artikel 20 Tekniska expertutskottet

§ 1 La Commission d’experts techniques

§ 1 The Committee of Technical Experts shall:

§ 1 Tekniska expertutskottet ska

a) décide, conformément à l’article 5

a) take decisions, in accordance with Ar-

a) besluta i enlighet med artikel 5 i APTU

des Règles uniformes APTU, de la validation d’une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international. Dans le cadre de telles décisions, les normes techniques ou certaines parties spécifiques de ces normes peuvent être soit validées soit rejetées; elles ne peuvent en aucun cas être modifiées;

ticle 5 of the APTU Uniform Rules, about the validation of a technical standard relating to railway material intended to be used in international traffic; when taking such decisions, the technical standards or certain specific parts of these standards may either be validated or rejected; they may not under any circumstances be modified;

om validering av en teknisk standard som rör järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik; när sådana beslut tas får dessa tekniska standarder eller vissa specifika delar av dessa standarder valideras eller avvisas; de får inte under några omständigheter ändras,

b) décide, conformément à l’article 6 des Règles uniformes APTU, de l’adoption ou de la modification d’une prescription technique uniforme relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

b) take decisions, in accordance with Article 6 of the APTU Uniform Rules, about the adoption or modification of a uniform technical prescription relating to the construction, operation, maintenance or relating to a procedure concerning railway material intended to be used in international traffic;

b) besluta i enlighet med artikel 6 i APTU om antagande eller ändring av en enhetlig teknisk föreskrift avseende tillverkning, drift, underhåll eller ett förfarande som rör järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik,

c) veille à l’application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;

c) keep a watch on the application of technical standards and uniform technical prescriptions relating to railway material intended to be used in international traffic and examine their development with a view to their validation or adoption in accordance with the procedures provided for in Articles 5 and 6 of the APTU Uniform Rules;

c) övervaka tillämpningen av tekniska standarder och enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell järnvägstrafik och granska utvecklingen av dessa i syfte att validera eller anta dem i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 5 och 6 i de enhetliga rättsreglerna APTU,

d) décide, conformément à l’article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;

d) take decisions, in accordance with Article 33 § 6, about proposals aiming to modify the Convention;

d) besluta i enlighet med artikel 33 § 6 om förslag som syftar till att ändra fördraget,

e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF.

e) deal with all other matters which are assigned to it in accordance with the APTU Uniform Rules and the ATMF Uniform Rules.

e) behandla alla övriga ärenden som tilldelas det i enlighet med de enhetliga rättsreglerna APTU och ATMF.

§ 2 A la Commission d’experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de l’article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l’article 35, § 4, à l’égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l’article 9, § 1 des Règles uniformes APTU, n’ont pas le droit de vote.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the Committee of Technical Experts, when one-half of the Member States, within the meaning of Article 16 § 1, are represented there. When the Committee is taking decisions about provisions of the Annexes to the APTU Uniform Rules, Member States which have made an objection, in accordance with Article 35 § 4, with regard to the provisions concerned or have made a declaration, in accordance with Article

9 § 1 of the APTU Uniform Rules, shall not have the right to vote.

§ 2 Tekniska expertutskottet ska vara beslutfört (artikel 13 § 3) när hälften av medlemsstaterna, i den mening som avses i artikel 16 § 1, är företrädda. När utskottet fattar beslut om bestämmelser i bilagorna till de enhetliga rättsreglerna APTU, ska de medlemsstater som har gjort en invändning i enlighet med artikel 35 § 4 avseende de berörda bestämmelserna eller avgett en förklaring i enlighet med artikel 9 § 1 i de enhetliga rättsreglerna APTU inte ha rösträtt.

Article 24 Listes des lignes

Article 24 Lists of lines or services

Artikel 24 Listor över linjer

§ 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les

§ 5 Carriage on the maritime and inland waterway services referred to in § 1 and carriage on the rail-

§ 5 Transporter på de linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som avses i § 1 och transporter på de järnvägs-

lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l’expiration d’un mois à compter de la date de la notification de l’inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d’être soumise aux dispositions de la Convention à l’expiration d’un mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

way lines referred to in § 2 shall be subject to the provisions of the Convention on the expiration of one month running from the date of the notification of their inclusion by the Secretary General. Such a service or line shall cease to be subject to the provisions of the Convention on the expiration of one month running from the date of the notification of the deletion by the Secretary General, save in respect of carriage underway which must be finished.

linjer som avses i § 2 ska vara underkastade bestämmelserna i fördraget efter en månad räknat från den dag då generalsekreteraren meddelade att linjerna har införts. Fördraget ska inte längre tillämpas på en sådan linje efter en månad räknat från den dag då generalsekreteraren meddelade att den har strukits, utom med avseende på pågående transport som måste avslutas.

Article 25 Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion

Article 25 Work Programme. Budget. Accounts. Annual Report

Artikel 25 Arbetsprogram. Budget. Redovisning. Förvaltningsberättelse

§ 1 Le budget et les comptes de l’Organisation couvrent une période d’une année civile. Le programme de travail couvre une période de deux années civiles.

§ 1 The budget and accounts of the Organisation shall cover a period of one calendar year. The work programme shall cover a period of two calendar years.

§ 1 Organisationens budget och redovisning ska omfatta ett kalenderår. Arbetsprogrammet ska omfatta två kalenderår.

§ 2 L’Organisation édite un rapport de gestion tous les ans.

§ 2 The Organisation shall publish a management report every year.

§ 2 Organisationen ska varje år utge en förvaltningsberättelse.

§ 3 Le montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire

§ 3 The total amount of expenditure of the Organisation shall be fixed, for each budgetary period, by the Administrative Committee on a pro-

§ 3 Beloppen för organisationens utgifter ska för varje räkenskapsår fastställas av administrativa kommittén på förslag av generalsekreteraren.

général. posal by the Secretary General.

Article 26 Financement des dépenses

Article 26 Financing the expenditure

Artikel 26 Finansiering av utgifterna

§ 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de l’Organisation sont dues, sous forme d’avance de trésorerie payable au plus tard jusqu’au 31 octobre de l’année que couvre le budget. L’avance de trèsorerie est fixée sur la base des contributions de l’année précédente définitivement dues.

§ 5 The contributions of the Member States to the expenditure of the Organisation shall be due in the form of a treasury advance payable at the latest by the 31 October of the year covered by the budget. The treasury advance shall be fixed on the basis of the definitive contributions for the preceding year.

§ 5 Medlemsstaternas bidrag till organisationens utgifter ska betalas i form av ett förskott senast den 31 oktober det år som omfattas av budgeten. Förskottet ska fastställas på grundval av de slutliga bidragen för det föregående året.

§ 6 Lors de l’envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution de l’année civile écoulée ainsi que le montant pour l’avance de trésorerie pour l’année civile à venir.

§ 6 When sending the management report and statement of accounts to the Member States, the Secretary General shall notify the definitive amount of the contribution for the previous calendar year as well as the amount of the treasury advance in respect of the calendar year to come.

§ 6 När generalsekreteraren sänder förvaltningsberättelsen och redovisningen till medlemsstaterna, ska denne underrätta dem om det slutliga bidragsbeloppet för det föregående kalenderåret och beloppet på det förskott som ska betalas för det följande kalenderåret.

§ 7 Après le 31 décembre de l’année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour l’année civile écoulée portent intérêt à raison de cinq pour cent l’an. Si, deux ans après cette date, un

§ 7 After the 31 December of the year the notification is made by the Secretary General in accordance with § 6, the amounts due for the last calendar year shall bear interest at the rate of five per cent per annum. If,

§ 7 Efter den 31 december det år då generalsekreteraren underrättar medlemsstaterna i enlighet med § 6 ska ränta utgå med fem procent per år på obetalda belopp för det senaste kalenderåret. Om en medlemsstat två år efter den dagen inte har

Etat membre n’a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à l’obligation de paiement. A l’expiration d’un délai supplémentaire de deux ans, l’Assemblée générale examine si l’attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d’effet.

two years after that date, a Member State has not paid its contribution, its right to vote shall be suspended until it has fulfilled its obligation to pay. On expiry of a further period of two years, the General Assembly shall consider whether the attitude of that State should be regarded as a tacit denunciation of the Convention and, where necessary, shall determine the effective date thereof.

betalat sitt bidrag, ska den vara utan rösträtt till dess att den har uppfyllt sin betalningsskyldighet. Efter ytterligare två år ska generalförsamlingen pröva om denna stats beteende ska betraktas som en tyst uppsägning av fördraget och i förekommande fall fastställa den dag då uppsägning blir gällande.

Article 33 Compétence

Article 33 Competence

Artikel 33 Behörighet

§ 4

a) articles 9 et 27, §§ 2 à 4;

§ 4

a) Articles 9 and 27 §§ 2 to 4;

§ 4

a) Artikel 9 och artikel 27 §§ 2–4,

Generalförsamlingens beslut om ändringar i bihang D (CUV)

Modifications du texte

Text modification Ändringar i texten

1. Après l’article 1er des Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV), appendice D à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et de la modification adoptée par la Commission de révision lors de sa 25e session, est inséré un article 1er bis libellé comme suit:

1. After Article 1 of the Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV), Appendix D to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of 3 June 1999 (Vilnius Protocol) and with the amendment adopted by the Revision Committee at its 25th session the new Article 1a is inserted and reads as follows:

1. Efter artikel 1 i de enhetliga rättsreglerna för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV), bihang D till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt protokollet av den 3 juni 1999 (Vilnius-protokollet) och med ändringarna antagna av revisionsutskottet på dess 25e möte, är den nya artikeln 1a införd och har följande lydelse:

Article 1er bis Champ de réglementation

Article 1a Areas governed

Artikel 1a Bestämmelsernas omfattning

Les présentes Règles uniformes régissent exclusivement les droits et obligations des parties résultant du contrat concernant l’utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effectuer des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM. Il n’est pas porté atteinte aux pre-

These Uniform Rules govern only the rights and obligations of the parties which arise from a contract concerning the use of railway vehicles as means of transport for carriage in accordance with the CIV Uniform Rules and in accordance with the CIM Uniform Rules. Public law prescriptions applicable to the use of railway vehi-

Dessa enhetliga rättsregler ska endast tillämpas i fråga om de rättigheter och förpliktelser för parterna som härrör ur ett avtal rörande nyttjande av järnvägsvagnar för att utföra transport i enlighet med de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM. Tillämpliga offentligrättsliga föreskrifter avseende användning-

scriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives à l’admission technique des véhicules, à la maintenance et à la sécurité d’exploitation.

cles, in particular those prescriptions relating to the technical admission of vehicles, to maintenance and to operational safety, shall remain unaffected.

en av järnvägsvagnar, särskilt sådana föreskrifter som avser tekniskt godkännande, underhåll samt driftsäkerhet, berörs inte.

2. L’article 9 des Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV), appendice D à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et de la modification adoptée par la Commission de révision lors de sa 25e session, est libellé comme suit:

2. Article 9 of the Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV), Appendix D to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of 3 June 1999 (Vilnius Protocol) and with the amendment adopted by the Revision Committee at its 25th session reads as follows:

2. Artikel 9 i de enhetliga rättsreglerna för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV), bihang D till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt protokollet av den 3 juni 1999 (Vilnius-protokollet) och med ändringarna antagna av revisionsutskottet på dess 25e möte, har följande lydelse:

Article 9 Responsabilité pour les agents et autres personnes

Article 9 Liability for servants and other persons

Artikel 9 Ansvar för anställda och andra personer

§ 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

§ 1 The contracting parties shall be liable for their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the contract, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions.

§ 1 Avtalsparterna ska vara ansvariga för sina anställda och andra personer vilkas tjänster de anlitar för att fullgöra sina avtalsförpliktelser, när dessa anställda och andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les

§ 2 Unless the contracting parties otherwise agree, the

§ 2 Om inte avtalsparterna kommer överens om något

gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.

managers of the infrastructure on which the rail transport undertakings use the vehicle as a means of transport, shall be regarded as persons whose services the rail transport undertaking makes use of.

annat, ska förvaltarna av den infrastruktur på vilken järnvägsföretaget nyttjar vagnen som transportmedel anses som personer vilkas tjänster järnvägsföretaget anlitar.

§ 3 L’entité

chargée

de l’entretien (ECE) définie à l’article 15, § 2, des Règles uniformes ATMF est considérée comme une personne au service de laquelle le détenteur recourt.

Le contrat visé à l’article premier doit indiquer les dispositions nécessaires pour garantir l’échange d’informations au sens de l’article 15, § 3, des Règles uniformes ATMF entre l’ECE et l’entreprise ferroviaire.

§ 3 The entity in charge of maintenance (ECM) as defined in Article 15 § 2 of the ATMF Uniform Rules shall be considered as a person whose services the keeper makes use of.

The contract defined in Article 1 shall contain the relevant provisions to ensure the exchange of information as defined in Article 15 § 3 of the ATMF Uniform Rules between the ECM and the railway undertaking.

§ 3 Den underhållsansvariga enheten (ECM) som anges i artikel 15 § 2 i de enhetliga rättsreglerna ATMF ska anses som en person vars tjänster innehavaren anlitar.

Avtalet som avses i artikel 1 ska innehålla nödvändiga bestämmelser för att tillförsäkra utväxling av sådan information som anges i artikel 15 § 3 i de enhetliga rättsreglerna ATMF mellan ECM och järnvägsföretaget.

§ 4 Les §§ 1, 2 et 3 s’appliquent également en cas de subrogation conformément à l’article 8.

§ 4 §§ 1, 2 and 3 shall also apply in the case of subrogation in accordance with Article 8.

§ 4 Vad som sägs i §§ 1, 2 och 3 ska även tillämpas vid fall av övertagande av ansvar enligt artikel 8.

Generalförsamlingens beslut om ändringar i bihang F (APTU)

Modification du texte

Text modification Ändringar i texten

L’article 3 des Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU), appendice F à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de ses 24e et 25e sessions, est libellé comme suit:

Article 3 of the Uniform Rules concerning the Validation of Technical Standards and the Adoption of Uniform Technical Prescriptions applicable to Railway Material intended to be used in International Traffic (APTU), Appendix F to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of 3 June 1999 (Vilnius Protocol) and with amendments adopted by the Revision Committee at its 24th and 25th sessions, reads as follows:

Artikel 3 i de enhetliga rättsreglerna för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik (APTU), bilaga F till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt protokollet av den 3 juni 1999 (Vilnius-protokollet) och med de ändringar antagna av revisionsutskottet på dess 24e och 25e möten, har följande lydelse:

Article 3 But

Article 3 Aim

Artikel 3 Ändamål

§ 1 La validation de normes techniques relatives au matériel ferroviaire et l’adoption de PTU applicables au matériel ferroviaire ont pour but de:

§ 1 The validation of technical standards relating to railway material and the adoption of UTP applicable to railway material shall have as its aim to

§ 1 Valideringen av tekniska standarder för järnvägsmateriel och antagandet av UTP för järnvägsmateriel ska ha som ändamål att

a) faciliter la libre circulation de véhicules en trafic international;

a) facilitate the free circulation of vehicles in international traffic,

a) underlätta den fria rörligheten för fordon i internationell trafik,

b) contribuer à assurer la sécurité, la

b) contribute to ensuring the safety,

b) bidra till att garantera säkerheten,

fiabilité et la disponibilité en trafic international;

c) tenir compte de la protection de l’environnement et de la santé publique.

efficiency and the availability for international traffic,

c) take account of the protection of the environment and public health.

tillförlitligheten och tillgängligheten i internationell trafik,

c) ta hänsyn till miljöskyddet och folkhälsan.

§ 2 Lors de la validation de normes techniques ou de l’adoption de PTU, seules sont prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau international.

§ 2 When technical standards are validated or UTP are adopted, only those prepared at the international level shall be taken into account.

§ 2 Vid validering av tekniska standarder eller antagande av UTP ska endast de som har utarbetats på internationell nivå beaktas.

§ 3 Dans la mesure du possible:

a) il convient d’assurer une interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires en trafic international;

b) les normes techniques et les PTU sont axées sur les performances; le cas échéant, elles comportent des variantes.

§ 3 To the extent possible

a) it is appropriate to ensure interoperability of technical systems and components necessary for international traffic;

b) technical standards and UTP shall be performance related; if appropriate, they shall include variants.

§ 3 I den mån det är möjligt

a) bör driftskompatibilitet garanteras i fråga om de tekniska system och komponenter som är nödvändiga i internationell trafik;

b) ska tekniska standarder och UTP vara inriktade på prestanda; i förekommande fall ska de innehålla alternativ.

Generalförsamlingens beslut om ändringar i bihang G (ATMF)

Modifications du texte

Text modification Ändringar i texten

Les articles 1er et 3 des Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF), appendice G à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de ses 24e et 25e sessions, sont libellés comme suit:

Articles 1 and 3 of the Uniform Rules concerning Technical Admission of Railway Material used in International Traffic (ATMF), Appendix G to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of 3 June 1999 (Vilnius Protocol) and with amendments adopted by the Revision Committee at its 24th and 25th sessions, read as follows:

Artikel 1 och 3 i de enhetliga rättsreglerna för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF), bihang G till fördraget om internationell järnvägstrafik (CO-TIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt protokollet av den 3 juni 1999 (Vilnius-protokollet) och med ändrningarna antagna av revisionsutskottet på dess 24e möte, har följande lydelse:

Article premier Champ d’application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler ou à être utilisés en trafic international.

These Uniform Rules lay down, for railway vehicles, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic.

I dessa enhetliga rättsregler fastställs förfarandet för godkännande av järnvägsfordon för nyttjande i internationell trafik.

Article 3 Admission au trafic international

Article 3 Admission to international traffic

Artikel 3 Godkännande för internationell trafik

§ 1 Pour circuler en trafic international, chaque véhicule fer-

§ 1 Each railway vehicle must, for circulation in interna-

§ 1 Varje järnvägsfordon måste för att få nyttjas i internationell

roviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes.

tional traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules.

trafik vara godkänt i enlighet med dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 L’admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux:

a) prescriptions de construction contenues dans les PTU,

b) prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID,

c) conditions particulières d’admission selon l’article 7a.

§ 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the railway vehicles satisfy

a) the construction prescriptions contained in the UTP,

b) the construction and equipment prescriptions contained in RID,

c) the special conditions of an admission under Article 7a.

§ 2 Det tekniska godkännandet ska ha till ändamål att kontrollera att järnvägsfordonen uppfyller

a) konstruktionsföreskrifterna

i

UTP:n,

b) konstruktions- och utrustningsföreskrifterna i RID,

c) de särskilda villkoren för godkännande enligt artikel 7a.

§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s’appliquent par analogie à l’admission technique d’éléments de construction.

§ 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of elements of construction.

§ 3 Vad som sägs i §§ 1 och 2 samt följande artiklar ska också tillämpas på tekniskt godkännande av komponenter.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Härigenom föreskrivs att bilagan till järnvägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga 1

Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF, appendice G à la Convention)

Uniform Rules concerning the Technical Admission of Railway Material used in International Traffic (ATMF, appendix G to the Convention)

Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF, bihang G till fördraget)

Article premier Champ d’application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler et d’autres matériels ferroviaires

à être

utilisés en trafic international.

These Uniform Rules lay down, for railway vehicles and other railway material, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic.

I dessa enhetliga rättsregler fastställs förfarandet för godkännande av järnvägsfordon

och annan

järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Senaste lydelse 2015:339.

Article 3 Admission au trafic international

Article 3 Admission to international traffic

Artikel 3 Godkännande för internationell trafik

§ 1 Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes.

§ 1 Each railway vehicle must, for circulation in international traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules.

§ 1 Varje järnvägsfordon måste för att få nyttjas i internationell trafik vara godkänt i enlighet med dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 L’admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux:

a) prescriptions de construction contenues dans les PTU,

b) prescriptions de construction et d’équipement

con-

tenues dans le RID,

c) conditions particulières d’admission selon l’article 7a.

§ 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the railway vehicles satisfy

a) the construction prescriptions contained in the UTP,

b) the construction and equipment prescriptions contained in RID,

c) the special conditions of an admission under Article 7a.

§ 2 Det tekniska godkännandet ska ha till ändamål att kontrollera att järnvägsfordonen uppfyller

a) konstruktionsföre skrifterna i UTP:n,

b) konstruktionsoch utrustningsföreskrifterna i RID,

c) de särskilda villkoren för godkännande enligt artikel 7a.

§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s’appliquent par analogie à l’admission technique d’autres matériels ferroviaires et aux éléments

de

construction soit de véhicules soit d’autres matériels ferroviaires.

§ 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of other railway material and of elements of construction either of vehicles or of other railway material.

§ 3 Vad som sägs i §§ 1 och 2 samt följande artiklar ska också tillämpas på tekniskt godkännande av annan järnvägsmateriel och på komponenter till fordon eller annan järnvägsmateriel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

Bilaga

Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF, appendice G à la Convention)

Uniform Rules concerning the Technical Admission of Railway Material used in International Traffic (ATMF, appendix G to the Convention)

Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF, bihang G till fördraget)

Article premier Champ d’application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

Les présentes Régles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler ou à être utilisés en trafic international.

These Uniform Rules lay down, for railway vehicles, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic.

I dessa enhetliga rättsregler fastställs förfarandet för godkännande av järnvägsfordon för nyttjande i internationell trafik.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 3 Admission au trafic international

Article 3 Admission to international traffic

Artikel 3 Godkännande för internationell trafik

§ 1 Pour circuler en trafic international chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Régles uniformes.

§ 1 Each railway vehicle must, for circulation in international traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules.

§ 1 Varje järnvägsfordon måste för att få nyttjas i internationell trafik vara godkänt i enlighet med dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 L’admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux:

a) prescriptions de construction contenues dans les PTU,

b) prescriptions de

§ 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the railway vehicles satisfy

a) the construction prescriptions contained in the UTP,

b) the construction

§ 2 Det tekniska godkännandet ska ha till ändamål att kontrollera att järnvägsfordonen uppfyller

a) konstruktionsföreskrifterna i UTP:n,

b) konstruktions-

construction et d’équipement contenues dans le RID,

c) conditions particulières d’admission selon l’article 7a.

and equipment prescriptions contained in RID,

c) the special conditions of an admission under Article 7a.

och utrustningsföreskrifterna i RID,

c) de särskilda villkoren för godkännande enligt artikel 7a.

§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s’appliquent par analogie à l’admission technique d’éléments

de

construction.

§ 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of elements of construction.

§ 3 Vad som sägs i §§ 1 och 2 samt följande artiklar ska också tillämpas på tekniskt godkännande av komponenter.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ________

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999

Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 12 Exécution de jugements. Saisies

Article 12 Execution of judgments. Attachment

Artikel 12 Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du

§ 1 Judgments pronounced by the competent court or tribunal pursuant to the provisions of the Convention after trial or by default shall, when they have become enforceable under the law applied by that court or tribunal, become enforceable in each of the other Member States on completion of the formalities re- quired in the State where enforcement is to take place. The

§ 1 När domar, som har meddelats till följd av bestämmelserna i detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom, får verkställas enligt den lagstiftning som tilllämpas av domstolen ska de vara verkställbara i alla andra medlemsstater så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Ingen ny prövning av själva

fond de l’affaire n'est pas admise. Ces dispositions s’appliquent également aux transactions judiciaires.

merits of the case shall not be subject to review. These provisions shall apply also to judicial settlements.

saken får göras. Dessa bestämmelser ska även vara tillämpliga på förlikning som har träffats inför domstol.

§ 2 Le § 1 ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

§ 2 § 1 shall apply neither to judgments which are provisionally enforceable, nor to awards of damages in addition to costs against a plaintiff who fails in his action.

§ 2 Vad som sägs i § 1 ska varken vara tillämpligt på domar som endast får verkställas interimistiskt, eller på skadestånd utöver rättegångskostnaderna som en kärande förpliktas att betala med anledning av att hans talan har ogillats.

§ 3 Les créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d’une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 3 Debts arising from a transport operation subject to the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed to one transport undertaking by another transport undertaking not under the jurisdiction of the same Member State, may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debt sought to be attached.

§ 3 En fordran från ett transportföretag mot ett annat i samband med en transport som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV eller de enhetliga rättsreglerna CIM får, om företagen inte hör hemma i samma medlemsstat, beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par

§ 4 Debts arising from a contract subject to the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules may only be attached under a judgment given by the judicial

§ 4 Fordringar som uppkommer enligt ett avtal som omfattas av de enhetliga rättsreg- lerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas

l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debts sought to be attached.

endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme “détenteur” désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition.

§ 5 Railway vehicles may only be seized on a territory other than that of the Member State in which the keeper has its registered office, under a judgment given by the judicial authority of that State. The term “keeper” means the person who, being the owner or having the right to dispose of it, exploits the railway vehicle economically in a permanent manner as a means of transport.

§ 5 Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den där innehavaren har sitt säte endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten. Med ordet innehavare avses den som varaktigt nyttjar ett järnvägsfordon som transportmedel, vare sig han är ägare eller har nyttjanderätt till detta fordon.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV, appendice D à la Convention)

Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV, appendix D to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 9 Responsabilité pour les agents et autres personnes

Article 9 Liability for servants and other persons

Artikel 9 Ansvar för anställda och andra personer

§ 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

§ 1 The contracting parties shall be liable for their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the contract, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions.

§ 1 Avtalsparterna ska vara ansvariga för sina anställda och andra personer vilkas tjänster de anlitar för att fullgöra sina avtalsförpliktelser, när dessa anställda och andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.

§ 2 Unless the contracting parties otherwise agree, the managers of the infrastructure on which the rail transport undertakings use the vehicle as a means of transport, shall be regarded as persons whose services the rail transport undertaking makes use of.

§ 2 Om inte avtalsparterna kommer överens om något annat, ska förvaltarna av den infrastruktur på vilken järnvägsföretaget nyttjar vagnen som transportmedel anses som personer vilkas tjänster järnvägsföretaget anlitar.

§ 3 Les §§ 1 et 2 s’appliquent également en cas de subrogation conformément

§ 3 §§ 1 and 2 shall also apply in the case of subrogation in accordance with

§ 3 §§ 1 och 2 ska även tillämpas vid fall av övertagande av ansvar enligt artik-

à l’article 8.

Article 8.

el 8.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

Bilaga

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999

Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 12 Exécution de jugements. Saisies

Article 12 Execution of judgments. Attachment

Artikel 12 Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

§ 1 Lorsque

les

jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des

autres

Etats membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. Ces dis-

§ 1 Judgments pronounced by the competent court or tribunal pursuant to the provisions of the Convention after trial or by default shall, when they have become enforceable under the law applied by that court or tribunal, become enforceable in each of the other Member States on completion of the formalities re- quired in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review. These provi-

§ 1 När domar, som har meddelats till följd av bestämmelserna i detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom, får verkställas enligt den lagstiftning som tilllämpas av domstolen ska de vara verkställbara i alla andra medlemsstater så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras. Dessa bestämmelser ska även vara tillämpliga

positions s’appliquent également aux transactions judiciaires.

sions shall apply also to judicial settlements.

på förlikning som har träffats inför domstol.

§ 2 Le § 1 ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement,

ni

aux condamnations à des dommagesintérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

§ 2 § 1 shall apply neither to judgments which are provisionally enforceable, nor to awards of damages in addition to costs against a plaintiff who fails in his action.

§ 2 Vad som sägs i § 1 ska varken vara tillämpligt på domar som endast får verkställas interimistiskt, eller på skadestånd utöver rättegångskostnaderna som en kärande för- pliktas att betala med anledning av att hans talan har ogillats.

§ 3 Les créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d’une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu’en vertu d'un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 3 Debts arising from a transport operation subject to the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed to one transport undertaking by another transport undertaking not under the jurisdiction of the same Member State, may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debt sought to be attached.

§ 3 En fordran från ett transportföretag mot ett annat i samband med en transport som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV eller de enhetliga rättsreglerna CIM får, om företagen inte hör hemma i samma medlemsstat,

beläggas

med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont

§ 4 Debts arising from a contract subject to the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which

§ 4 Fordringar som uppkommer enligt ett avtal som omfattas av de enhetliga rättsreg- lerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en

relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debts sought to be attached.

judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme «déntenteur» désigne la personne ou l’entité propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport.

§ 5 Railway vehicles may only be seized on a territory other than that of the Member State in which the keeper has its registered office, under a judgement given by the judicial authority of that State. The term "keeper" means the person or entity that, being the owner of a vehicle or having the right to use it, exploits the vehicle as a means of transport.

§ 5 Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den där innehavaren har sitt säte endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten. Med ordet innehavare avses den person eller enhet som nyttjar ett järnvägsfordon som transportmedel, vare sig han är ägare eller har nyttjanderätt till detta fordon.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV, appendice D à la Convention)

Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV, appendix D to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 1 er bis Champ de réglementation

Article 1a Areas governed

Artikel 1 a Bestämmelsernas omfattning

Les présentes Règles uniformes régissent exclusivement les droits et obligations

These Uniform Rules govern only the rights and obligations of the parties which arise

Dessa enhetliga rättsregler ska endast tillämpas i fråga om de rättigheter och

des parties résultant du contrat concernant l’utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effecteur des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Régles uniformes CIM.

Il

n’est pas porté atteinte aux prescriptions de droit public notamment aux prescriptions relatives à l’admission technique des véhicules à la maintenance et à la sécurité d’exploitation.

from a contract concerning the use of railway vehicles as means of transport for carriage in accordance with the CIV Uniform Rules and in accordance with the CIM Uniform Rules. Public law prescriptions applicable to the use of railway vehicles, in particular those prescriptions relating to the technical admission of vehicles, to maintenance and to operational safety, shall remain unaffected.

förpliktelser för parterna som härrör ur ett avtal rörande nyttjande av järnvägsvagnar för att utföra transport i enlighet med de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM. Tillämpliga offentligrättsliga föreskrifter avseende användningen av järnvägsvagnar, särskilt sådana föreskrifter som avser tekniskt godkännande, underhåll samt driftsäkerhet, berörs inte.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 9 Responsabilité pour les agents et autres personnes

Article 9 Libility for servants and other persons

Artikel 9 Ansvar för anställda och andra personer

§ 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

§ 1 The contracting parties shall be liable for their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the contract, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions.

§ 1 Avtalsparterna ska vara ansvariga för sina anställda och andra personer vilkas tjänster de anlitar för att fullgöra sina avtalsförpliktelser, när dessa anställda och andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les

§ 2 Unless the contracting parties otherwise agree, the

§ 2 Om

inte

avtalsparterna kommer överens om

gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.

managers of the infrastructure on which the rail transport undertakings use the vehicle as a means of transport, shall be regarded as persons whose services the rail transport undertaking makes use of.

något annat,

ska

förvaltarna av den in- frastruktur på vilken järnvägsföretaget nyttjar vagnen som transportmedel anses som personer vilkas tjänster järnvägsföretaget anlitar.

§ 3 Le entité chargée de l’entretien (ECE) définie à l’article 15, § 2, des Règles uniformes ATMF est considérée comme une personne au service de laquelle le détenteur recourt.

Le contrat visé à l’article premier doit indiquer les dispositions nécessaires pour garantir

l’échange

d’informations au sens de l’article 15, § 3, des Règles uniformes ATMF entre l’ECE et l’entreprise ferroviaire.

§ 3 The entity in charge of maintenance (ECM) as defined in Article

15 § 2 of the ATMF Uniform Rules shall be considered as a person whose services the keeper makes use of.

The contract defined in Article 1 shall contain the relevant provisions to ensure the exchange of information as defined in Article 15 § 3 of the ATMF Uniform Rules between the ECM and the railway undertaking.

§ 3 Den underhållsansvariga enheten (ECM) som anges i artikel 15 § 2 i de enhetliga rättsreglerna ATMF ska anses som en person vars tjänster innehavaren anlitar.

Avtalet som avses i artikel 1 ska innehålla nödvändiga bestämmelser för att tillförsäkra utväxling av sådan information som anges i artikel 15 § 3 i de enhetliga rättsreglerna ATMF mellan ECM och järnvägsföretaget.

§ 4 Les §§ 1, 2 et 3 s’appliquent également en cas de subrogation conformément à l’article 8.

§ 4 §§ 1, 2 and 3 shall also apply in the case of subrogation in accordance with Aricle 8.

§ 4 §§ 1, 2 och 3 ska även tillämpas vid fall av övertagande av ansvar enligt artikel 8.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ________

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. För avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik som har ingåtts före ikraftträdandet gäller artikel 9 i de enhetliga rättsreglerna

för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik i den äldre lydelsen.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av Hovrätten för Västra Sverige, Malmö tingsrätt, Justitiekanslern, Stockholms universitet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Regelrådet, Konkurrensverket, Trafikanalys, Sjöfartsverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 juni 2016

Närvarande: Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Andersson, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Eriksson, Linde, Skog

Föredragande: statsrådet M Johansson

Regeringen beslutar proposition Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik