Prop. 2014/15:58

Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Att ha en väl fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk exportindustri. En grundläggande förutsättning är att det finns en modern reglering av den internationella järnvägstrafiken. För att gränsöverskridande transporter ska underlättas bör regleringen också motsvara den som tillämpas i närliggande länder.

Den nuvarande regleringen av internationella järnvägstransporter är delvis föråldrad och har inte fullt ut anpassats till den avreglering som skett på järnvägsområdet.

I propositionen föreslås att Sverige ska tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. Det föreslås också att det reviderade fördraget ska inkorporeras och på så sätt bli svensk lag. Ett tillträde till fördraget innebär en modernisering av det svenska regelverket och en anpassning till övriga Europa, särskilt när det gäller godstransporter.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, utom i ett fall då lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Prop. 2014/15:58

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

dels godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980,

dels antar regeringens förslag till

1. lag om internationell järnvägstrafik,

2. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

3. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

4. lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport,

5. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),

6. lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,

7. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Hänvisningar till S2

 • Prop. 2014/15:58: Avsnitt 10.7

2.1. Förslag till lag om internationell järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas på sådan järnvägstrafik som regleras i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Särskilda bestämmelser om transport av resande på järnväg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen).

Bestämmelsen i 3 § tillämpas även vid internationell järnvägstrafik som omfattas av tågpassagerarförordningen.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 § Som svensk lag ska gälla originaltexterna av bestämmelserna i fördragets

1. artiklar 9, 11, 12 och 32,

2. bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg,

3. bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg,

4. bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik, och

5. bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik. Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten. De franska och engelska originaltexterna av fördraget i de delar som anges i första stycket och en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.1

Ansvarsbegränsning för dödsfall och personskada

3 § Vid dödsfall och personskada har transportören eller infrastrukturförvaltaren rätt att begränsa sitt ansvar till 400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) per person vid en och samma olycka, när det är fråga om sådan ersättning som avses i artiklarna 27.2 och 28 b i bihang A, artik-

1 Här återfinns bilagan, tillsammans med övriga delar av fördraget, som bilaga 1 till propositionen.

Prop. 2014/15:58

larna 11.2 och 12 b i bihang E och, om avtalet gäller en internationell transport, artiklarna 27.2 och 28 b i bilaga I till tågpassagerarförordningen.

Verkställbarhet

4 § En ansökan om att en utländsk dom eller annan utländsk exekutionstitel ska förklaras verkställbar enligt artikel 12 eller 32 i fördraget görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet, och

2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att handlingar som har getts in i ärendet ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats. Om en handling inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översättning.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Verkställighet

5 § Om en dom eller annan exekutionstitel förklaras verkställbar, verkställs den på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Revisionsutskottets bindande ändringar

6 § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring av artikel 9 i fördraget eller av bihang A, B, D eller E, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget.

Beslut om sakkunnig

7 § Om parterna i ett fall som avses i artikel 54 i bihang A eller i artikel 42 i bihang B inte kan enas om en viss sakkunnig, ska tingsrätten i den ort där godset, resgodset eller fordonet finns efter ansökan utse en sakkunnig.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för transport som har påbörjats före ikraftträdandet.

2.2. Förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Härigenom föreskrivs i fråga om järnvägslagen (2004:519)

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 2 b, 2 c och 6 §§, och närmast före 1 kap. 2 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §1

Särskilda bestämmelser om befordran av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns särskilda bestämmelser om befordran av passagerare och gods i järnvägstrafiklagen (1985:192) och i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

Särskilda bestämmelser om befordran av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns särskilda bestämmelser om befordran av passagerare och gods i järnvägstrafiklagen (1985:192) och i lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 b §

Som svensk lag ska gälla originaltexterna av bestämmelserna i bihang G om tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna reglerar de fördragsslutande parternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten.

De franska och engelska original-

1 Senaste lydelse 2014:1347.

Prop. 2014/15:58

texterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag. 2

2 c §

Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring av bihang G, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget.

6 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i det bihang som anges i 2 b §.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2 Här återfinns bilagan, tillsammans med övriga delar av fördraget, som bilaga 1 till propositionen.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga

2

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer ----------------------------------------------------------------------------------------- 33. Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen

Fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

---------------------------------------------------------------------------------------------- 33. Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Senaste lydelse 2014:412 (jfr 2014:882).

Prop. 2014/15:58

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Lagen skall ej tillämpas på brevbefordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen skall inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som är underkastad fördraget den 9 maj 1990 om internationell järnvägstransport eller som en järnväg i annat fall utför inom Sverige till fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

Lagen ska inte tillämpas på brevbefordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen ska inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som omfattas av lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik eller som en järnväg i annat fall utför inom Sverige till fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 1998:484.

2.5. Förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § järnvägstrafiklagen (1985:192) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

Detta kapitel tillämpas på befordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om något annat inte följer av fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik.

Detta kapitel tillämpas på befordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om något annat inte följer av lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 1995:370.

Prop. 2014/15:58

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paketresor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §1

Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna i

1. sjölagen (1994:1009),

2. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage,

3. lagen (2010:510) om lufttransporter,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,

5. järnvägstrafiklagen (1985:192), eller

6. lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

6. lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 2014:1346.

2.7. Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (2008:579),

2. marknadsföringslagen (2008:486),

3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

6. försäkringsavtalslagen (2005:104),

7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

9. lagen (2010:510) om lufttransporter, 10. lagen (1986:436) om näringsförbud,

10. lagen (2014:836) om näringsförbud,

11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, och

12. lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

1 Lagen omtryckt 1984:294. 2 Senaste lydelse 2014:1345.

Prop. 2014/15:58

3. Ärendet och dess beredning

Den 9 maj 1980 antogs fördraget om internationell järnvägstrafik (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, COTIF 1980). COTIF 1980 reglerar internationella järnvägstransporter av personer och gods mellan de fördragsslutande staterna och innehåller både civilrättsliga och offentligrättsliga regler. Fördraget består av ett s.k. grundfördrag och ett protokoll om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (l’Organisation Intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, OTIF) samt två bihang.

OTIF, som bildades genom fördraget, har för närvarande 48 medlemsstater i Europa, Asien och Nordafrika. OTIF:s centrala uppgift är att förvalta och vidareutveckla fördraget. Sverige tillträdde fördraget år 1985 och införlivade det med svensk rätt genom lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

Det uppstod relativt snart ett behov av en revision av COTIF 1980. Översynen föranleddes av de förändringar som skett på järnvägsområdet; en förhållandevis långtgående uppdelning av järnvägsförvaltningar i infrastruktur och transportverksamhet hade genomförts inom dåvarande Europeiska gemenskapen (EG). OTIF beslutade därför om ett ändringsprotokoll till COTIF 1980 (protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik [COTIF] av den 9 maj 1980). Ändringsprotokollet har tillträtts av EU och många europeiska stater. Sverige har undertecknat ändringsprotokollet, men inte tillträtt det. Fördraget i dess lydelse enligt ändringsprotokollet på franska och engelska samt i svensk översättning finns i bilaga 1. I det följande används ”fördraget” eller ”COTIF 1999” som en beteckning på fördraget i dess lydelse enligt ändringsprotokollet.

Regeringen beslutade år 2001 att låta en särskild utredare göra en bred översyn av organisationen och lagstiftningen inom järnvägssektorn. År 2004 överlämnades slutbetänkandet En samlad järnvägslagstiftning (SOU 2004:92). I betänkandet föreslogs bl.a. att Sverige skulle tillträda COTIF 1999. Förslaget genomfördes inte, eftersom den föreslagna regleringen delvis blev överspelad genom att det inom dåvarande EG antogs en förordning på området. Efter det att utredningen lämnade sitt betänkande har dessutom vissa bihang till COTIF 1999 ändrats.

Regeringen beslutade i augusti 2013 att tillsätta en ny utredning om COTIF 1999. Utredaren fick i uppdrag att lämna ett underlag för bedömningen av frågan om ett svenskt tillträde till COTIF 1999 och lämna förslag till ett ställningstagande. Utredningen skulle också föreslå sådana lagändringar som behövs för att fördraget ska kunna tillträdas eller som i övrigt bedöms lämpliga i samband med ett tillträde.

Utredningen, som antog namnet Järnvägstrafikutredningen, redovisade sitt arbete i denna del i maj 2014 i delbetänkandet Tillträde till COTIF 1999 (SOU 2014:26). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 2. Utredningens lagförslag finns i bilaga 3.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2013/3331/L3).

Förutom frågan om Sveriges tillträde till COTIF 1999 innehåller propositionen ett förslag till justering av en hänvisning i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Beslut med kvalificerad majoritet

COTIF 1999 innehåller ett förenklat ändringsförfarande som medför att ändringar som det s.k. revisionsutskottet inom OTIF beslutar blir bindande för de fördragsslutande staterna, om dessa inte invänder mot ändringarna (se avsnitt 7). Propositionens förslag i anslutning till detta innebär att framtida ändringar av fördraget automatiskt ska gälla här i landet. Förslagen bör därför beslutas med kvalificerad majoritet i riksdagen (10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 11 december 2014 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Efter Lagrådets granskning har det uppmärksammats att översättningen till svenska av ett ord i bihang E till fördraget blivit något missvisande och bör ändras. Som en följd av det ändras också från ”resande” i lagrådsremissens förslag till 3 § lagen om internationell järnvägstrafik till ”person” i propositionen. Ändringen bedöms författningstekniskt och även i övrigt vara av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Den föreslagna ändringen i lagen om marknadsdomstol m.m. får också anses vara av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagändringen har därför inte granskats av Lagrådet.

4. Den nuvarande svenska järnvägslagstiftningen

Lagen om internationell järnvägstrafik

Som nämns i avsnitt 3 införlivas COTIF 1980 i de delar som består av själva fördraget (grundfördraget) samt två bihang till detta med svensk rätt genom lagen om internationell järnvägstrafik. Bihang A innehåller regler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV). I bihang B finns regler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM). Till bihang B hör fyra bilagor som behandlar vissa specialtransporter. I lagen om internationell järnvägstrafik finns också vissa process- och exekutionsrättsliga bestämmelser som grundar sig på COTIF 1980.

CIV är tillämpligt på transport av resande och resgods som sker med s.k. internationella befordringshandlingar (bl.a. biljett) för en sträcka som berör minst två fördragsslutande staters områden. Som en förutsättning för bihangets tillämpning gäller vidare att transporten har utförts på sådana linjer som är upptagna på en lista som förs av OTIF. I CIV finns bl.a. regler om järnvägens skyldighet att transportera resande och resgods och om utfärdande av biljetter och resgodsbevis. En viktig del av CIV är

Prop. 2014/15:58

de bestämmelser som reglerar järnvägens ansvar om resande dödas eller skadas. I CIV finns också föreskrifter om hur en resande kan göra skadeståndskrav gällande mot järnvägen. Bland annat regleras mot vilken järnväg talan får föras och vilken domstol som är behörig att pröva en ersättningstalan.

CIM är tillämpligt på gods som lämnas för transport med en fraktsedel som avser en sträcka som berör minst två staters områden. Liksom enligt CIV gäller vidare som en förutsättning för bihangets tillämpning att transporten sker på linjer som är upptagna på en lista som förs av OTIF. Järnvägens skyldighet att transportera gods regleras ingående. Det finns också bestämmelser som reglerar själva transportavtalet, hur en fraktsedel ska upprättas och vilka uppgifter fraktsedeln ska innehålla. Vidare finns bestämmelser om bl.a. förpackning och märkning av gods, inlämning och utlämning av gods, järnvägens rätt att undersöka godset och den frist inom vilken järnvägen är skyldig att utföra den avtalade transporten. En viktig del är regleringen av järnvägens ansvar för skada till följd av att godset går förlorat eller skadas eller inte lämnas ut inom den leveransfrist som gäller för transporten. Såsom i CIV finns föreskrifter om hur en skadeståndstalan får föras och vilken domstol som är behörig att pröva en sådan talan.

Bestämmelserna i bilaga 1 till CIM (RID) undantas från lagen om internationell järnvägstrafik. Bestämmelserna i RID, som reglerar transport av farligt gods, införlivas i stället med svensk rätt genom föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, som meddelats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2012:7, ändrad genom MSBFS 2013:6). Sverige tillämpar sedan den 12 januari 2007 bestämmelserna i RID i enlighet med lydelsen i COTIF 1999. En sådan skyldighet följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

Järnvägstrafiklagen

För person- och godstransporter med järnväg i inrikes trafik och i internationell trafik som inte omfattas av lagen om internationell järnvägstrafik (dvs. sådana transporter som inte omfattas av COTIF 1980) tillämpas järnvägstrafiklagen (1985:192). I lagen regleras huvudsakligen järnvägens ansvar för dödsfall och skada på resande, vilket innefattar skada på och förlust av resgods (2 och 4 kap.), samt ansvar för skada på och förlust av gods (3 kap.). Resgods är egendom som följer med en passagerare i ett avtal om persontransport medan gods normalt transporteras utan samband med ett sådant avtal. Utöver detta ansvar regleras också järnvägens ansvar för person- och sakskador i annat fall än vid transport. Med det avses skador som drabbar tredje man till följd av järnvägsdrift (5 kap.). Även järnvägens s.k. undersökningsrätt, dvs. rätten att under vissa förutsättningar undersöka innehållet i gods och resgods, regleras (6 kap.).

Järnvägstrafiklagen bygger delvis på COTIF 1980, men i vissa delar har nationella lösningar valts. I järnvägstrafiklagen har man t.ex. valt att reglera endast de centrala civilrättsliga delarna av avtalsinnehållet, och lämnat till parterna att reglera övriga frågor. Det utgör en skillnad mot

lagen om internationell järnvägstrafik som genom COTIF 1980 innehåller en långtgående detaljreglering av många frågor.

Enligt järnvägstrafiklagen är ansvarigt rättssubjekt ”järnvägen”. Med detta ord förstås, enligt förarbetena, innehavaren av spåranläggningen, dvs. infrastrukturförvaltaren, eller det rättssubjekt som har ställning som trafikantens motpart i ett transportavtal, dvs. tågoperatören (prop. 1983/84:117 s. 33). I dag skiljer man dock infrastrukturförvaltare från transportörer. För närvarande är det de allmänna avtalsvillkoren i trafikeringsavtalet, dvs. de nödvändiga villkor som behövs för att få bedriva trafik, mellan Trafikverket och tågoperatörerna som reglerar ansvaret dem emellan. Likaså åtar sig transportörerna ansvar på avtalsrättslig grund i förhållande till passagerarna.

Huvudregeln om ansvar för skador och förluster till följd av järnvägsdriften är att järnvägen ska ersätta skadan eller förlusten oberoende av vållande. Vissa undantag för force majeure-liknande händelser görs dock från det strikta ansvaret.

Järnvägslagen

Den offentligrättsliga regleringen avseende järnvägen finns i huvudsak i järnvägslagen (2004:519). Där regleras bl.a. frågor om infrastruktur och fordon, utförande och organisation av järnvägstrafik samt säkerhet. Även trafikeringsavtalen regleras. Lagstiftningen bygger i hög utsträckning på EU-direktiv.

Tågpassagerarförordningen

Passagerartransporter på järnväg inom EU regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen). Förordningen trädde i kraft den 3 december 2009 och är tillämplig i hela EES-området. Den gäller både vid rent nationella transporter och vid gränsöverskridande (internationella) transporter. Undantag görs dock för transporter som inte tillhandahålls av järnvägsföretag med tillstånd enligt direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag, ersatt av direktiv 2012/34/EU (som ännu inte är genomfört i svensk rätt). Det innebär bl.a. att järnvägsföretag som enbart tillhandahåller tjänster som avser persontrafik på lokal och regional fristående järnvägsinfrastruktur utan förbindelse med det allmänna nätet inte omfattas av förordningen.

Huvuddelen av bestämmelserna i bihang A till COTIF 1999 (CIV) har gjorts till en del av förordningen och är intagna som en bilaga till förordningen. CIV ligger bl.a. till grund för förordningens bestämmelser om transportavtal, information och biljetter (artikel 4) och bestämmelserna om skadeståndsansvar för järnvägsföretag om resenärer dör eller skadas eller om resgods går förlorat eller skadas (artikel 11). Artikel 15 innehåller bestämmelser om järnvägsföretagens ansvar vid förseningar, inställda avgångar och uteblivna anslutningar. Även i denna del bygger regleringen på bestämmelserna i CIV.

Enligt principen om EU-rättens företräde tillämpas tågpassagerarförordningen i stället för järnvägstrafiklagen vid inrikes transporter av järnvägsföretag med tillstånd enligt direktiv 95/18/EG. När det gäller in-

Prop. 2014/15:58

ternationella transporter överlappar tågpassagerarförordningens tillämpningsområde och CIV:s tillämpningsområde enligt COTIF 1999 varandra. Genom EU:s tillträde till COTIF 1999 utgör också CIV en del av EU:s rättsordning. Internationella konventioner som EU ingår på dess exklusiva kompetensområde har en högre normgivningsmässig valör än sekundärrätt som förordningar och direktiv. I samband med EU:s tillträde förhandlades en s.k. frikopplingsklausul fram. Enligt klausulen ska de parter till COTIF 1999 som också är medlemmar i EU sinsemellan tillämpa unionsrätten i den utsträckning som det finns unionsrätt som reglerar det berörda ämnesområdet och som är tillämplig i det enskilda fallet. Tågpassagerarförordningen tillämpas således i dessa fall. En tolkning av förordningen måste dock alltid ske i ljuset av COTIF 1999.

5. COTIF 1999

Centrala ändringar i fördraget

Ändringsprotokollet som antogs år 1999 innebär omfattande ändringar i COTIF. Revisionen var påkallad av att det i flera av medlemsstaterna i OTIF hade skett grundläggande ekonomiska, juridiska och tekniska förändringar på järnvägsområdet.

Den viktigaste förändringen är uppdelningen av järnvägen i infrastrukturförvaltare (med ansvar för räls och annan infrastruktur) och järnvägsföretag (som utför transporterna). För svensk del inleddes detta i slutet av 1980-talet då dåvarande Statens Järnvägar delades upp i Affärsverket SJ med ansvar för tågtrafiken och Banverket med ansvar för infrastrukturen. Under tidigt 1990-tal påbörjade också dåvarande EG sitt arbete med ett antal direktiv och förordningar som dels byggde på att man skilde mellan transportör och infrastrukturförvaltare, dels på att tekniska krav på järnvägsutrustning successivt ska harmoniseras. Vidare blev transportverksamheten med tiden allt mer konkurrensutsatt i många av OTIF:s medlemsstater.

En annan central förändring var att transportörerna allt oftare agerade i flera länder. COTIF 1980 och dess ansvarsregler byggde däremot på att varje stat hade en nationellt sammanhållen järnvägsorganisation och att internationella transporter utfördes i samarbete mellan sådana järnvägsorganisationer. Grundstrukturen var således föråldrad.

COTIF 1999 ger förutsättningar för en mer internationell marknad där olika företag kan agera över nationsgränserna. I korthet bygger fördraget på tre grundtankar.

För det första utgår fördraget från att järnvägsmarknaden numera är uppdelad mellan infrastrukturförvaltare och transportörer. COTIF 1999 innehåller därför bestämmelser om avtal om nyttjande av infrastruktur samt validering, antagande och godkännande av tekniska standarder och järnvägsmateriel.

För det andra utgår fördraget från synsättet att en transportör genom avtal frivilligt åtar sig att transportera passagerare eller gods. Befordringsplikten, som innebar att järnvägen på en viss järnvägslinje var

skyldig att befordra passagerare och gods så länge avtalsparten rättade sig efter vissa villkor, har avskaffats.

För det tredje har fördraget på ett tydligare sätt delats upp i en civilrättslig del och en offentligrättslig del.

COTIF 1999 består av ett ändringsprotokoll och en ny version av både grundfördraget med bihang och protokollet om privilegier och immunitet. Förutom de bihang som i stor utsträckning motsvarar bihangen CIV och CIM i COTIF 1980 och bilagan RID till CIM, innehåller COTIF nya bihang: CUV, CUI, APTU och ATMF (alla bihangen beskrivs nedan). I samband med EU:s tillträde gjordes vissa ändringar för att anpassa bihangen till motsvarande EU-lagstiftning.

Fördragets gemensamma bestämmelser (grundfördraget)

I fördraget finns bestämmelser som i relevanta delar är gemensamma för bihangen, t.ex. regler om kvarstad och utmätning samt om verkställighet av domar. Bestämmelserna finns i det s.k. grundfördraget. Där finns också bestämmelser om OTIF:s uppbyggnad och verksamhet. Av de bestämmelserna framgår att organisationens ändamål är att underlätta och främja internationell järnvägstrafik, i synnerhet genom att skapa enhetliga regler på ett antal rättsområden.

Protokollet om privilegier och immunitet

I protokollet om privilegier och immunitet regleras privilegier och immunitet för OTIF, för organisationens tjänstemän, för de fördragsslutande staternas företrädare och för personer som utför uppdrag åt organisationen. Denna immunitet och dessa privilegier motsvarar vad som i allmänhet gäller för internationella organisationer av motsvarande slag. Det ändrade protokollet innebär i princip bara en redaktionell omarbetning av det tidigare protokollet.

Enhetliga regler för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang A (CIV)

I CIV, som utgör bihang A till fördraget, finns bestämmelser om internationell järnvägstransport av resande.

Bestämmelserna reglerar bl.a. transportavtalet, transportörens ansvar för dödsfall och andra personskador samt dröjsmål vid persontransport. Det finns även bestämmelser om den resandes ansvar gentemot transportören. Även transportörernas inbördes förhållanden i anledning av en transport som omfattas av CIV regleras. Transportören har i princip ett strikt ansvar för personskador och skador på resgods som resenären tillfogas i samband med transporten. Detsamma gäller i samband med förseningar och inställda tåg, då transportören är skyldig att ersätta kostnader för kost och logi samt kostnader för att underrätta personer som väntar på den resande.

CIV gäller för avtal om transport på järnväg av resande och resgods när avrese- och destinationsplatserna finns i olika fördragsslutande stater. När ett avtal om en internationell transport – vid sidan av en gränsöverskridande järnvägstransport – också innefattar en inrikes transport på väg eller en inre vattenväg (t.ex. insjöar, floder och kanaler) är CIV tillämpligt på hela transporten. CIV är också tillämpligt på hela transport-

Prop. 2014/15:58

en om en del av den sker genom en sjötransport eller en gränsöverskridande transport på en inre vattenväg som är upptagen på en särskild lista som förs av OTIF (se avsnitt 7).

I förhållande till COTIF 1980 har flera ändringar gjorts. Även om den nu gällande ansvarsregleringen i huvudsak har lämnats oförändrad har den anpassats till uppdelningen av järnvägsförvaltningen i infrastruktur och transportverksamhet. Det är numera transportören, och inte ”järnvägen”, som är den som ansvarar gentemot resenären, vilket i och för sig redan följer av tilläggsbestämmelser till COTIF 1980 (införda i svensk rätt genom SFS 1995:369). En reglering av den faktiske transportörens ansvar (när utförande transportör är en annan än enligt transportavtalet), inklusive ett dröjsmålsansvar, har också införts. Tillämpningsområdet har utökats och den tidigare ordningen med särskilt uppräknade eller inskrivna CIV-linjer har till största delen övergetts. Numera är fördraget tillämpligt på alla järnvägstransporter som sker mellan fördragsslutande stater. Det är också tillämpligt på sådana sträckor som innefattar sjötransporter och som förts upp på den s.k. CIV-listan. Avskaffandet av befordringsplikten innebär bl.a. att parterna har större möjlighet att avtala om särskilda villkor för transporten. Bestämmelser i CIV 1980 som är gemensamma för alla bihangen till COTIF har flyttats till de gemensamma bestämmelserna (t.ex. artikeln om beräkningsenhet) och bestämmelser som har blivit överflödiga på en avreglerad järnvägsmarknad har tagits bort.

Enhetliga regler för avtal om internationell transport av gods på järnväg, bihang B (CIM)

I CIM, som utgör bihang B till fördraget, regleras godstransporter.

CIM är i princip tillämpligt på järnvägstransport av gods mot betalning när den plats där godset tas emot och den plats där godset ska lämnas ut är belägna i olika fördragsslutande stater. Liksom när det gäller persontransporter är CIM också tillämpligt på inrikes transport på väg eller inre vattenvägar, under förutsättning att transporten kompletterar en internationell järnvägstransport. Bestämmelserna reglerar bl.a. avtalets tillkomst, fraktsedelns innehåll och skyldigheten att betala transportkostnaderna. Det finns också bestämmelser om transportörens rätt att undersöka godset, lastning och lossning av gods, förpackning av gods, leveransfrister och utlämnande av godset. CIM reglerar vidare avsändarens och mottagarens rätt att ändra transportavtalet, t.ex. genom att förfoga över godset under transporten. Transportören är den som ansvarar i förhållande till kunden. Transportören har i princip ett strikt ansvar för skada som uppkommer till följd av att godset helt eller delvis går förlorat eller skadas under transporten och för skada till följd av dröjsmål med utlämningen av godset. Dessutom finns det bestämmelser om hur skadeståndsanspråk mot transportören kan göras gällande. Liksom i CIV regleras det inbördes förhållandet mellan flera transportörer som deltar i en godstransport.

I förhållande till COTIF 1980 har flera ändringar gjorts. CIM har gjorts tillämpligt oberoende av om en fraktsedel har upprättats eller inte och befordringsplikten har avskaffats. Generellt innehåller CIM numera färre detaljerade bestämmelser och parterna kan i större utsträckning avtala om

vissa villkor, t.ex. transportvägar och leveransfrister. Bestämmelserna om förutsättningarna för ansvar och under vilken tid ansvaret gäller har i stort sett behållits. Regleringen har dock anpassats till uppdelningen av järnvägsförvaltningar i infrastruktur och transportverksamhet. I förhållande till underbilagorna till CIM enligt COTIF 1980 finns vissa ansvarsbestämmelser vid transport av järnvägsfordon som gods och bestämmelser om ersättning vid förlust av containrar numera i artiklarna 24, 30 och 32. Övriga generella bestämmelser om nyttjande av järnvägsvagnar, som tidigare reglerades i reglementet RIP, finns numera i CUV.

Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods, bihang C (RID)

RID, som utgör bihang C till fördraget, innehåller regler om internationell järnvägstransport av farligt gods. Till RID hör en bilaga där det bl.a. finns en förteckning över ämnen och föremål som anses farliga.

RID är till skillnad från vad som gällde tidigare ett separat bihang till fördraget. Skälet är att fler transporter ska omfattas av bestämmelserna. RID är tillämpligt på all internationell järnvägstransport av farligt gods på de fördragsslutande staternas områden, t.ex. även på returtransporter av tomma vagnar (och är alltså inte längre begränsat till transportavtal som faller under CIM). Reglementet är tillämpligt även på annan transport än järnvägstransport i de fall då CIM är tillämpligt, om inte annat följer av internationella bestämmelser som gäller för transport med annat transportmedel.

Enhetliga regler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik, bihang D (CUV)

I CUV, som utgör bihang D till fördraget, finns regler för avtal om nyttjande av vagnar. CUV är ett nytt bihang till COTIF. Det innehåller i huvudsak ansvarsbestämmelser vid avtal mellan den som äger järnvägsvagnar och järnvägsföretag som nyttjar dessa vagnar i internationell järnvägstrafik, bl.a. vid förlust av eller skada på vagn. Bestämmelserna tillämpas på bilaterala eller multilaterala avtal om nyttjande av järnvägsvagnar för utförande av transporter enligt CIV eller CIM. Parterna kan i stor utsträckning själva komma överens om andra villkor i frågor som regleras i bihanget.

Enhetliga regler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik, bihang E (CUI)

CUI, som utgör bihang E till fördraget, är ett nytt bihang som ska tillämpas på det nyttjandeavtal (i praktiken detsamma som ett EUrättsligt trafikeringsavtal, jfr 6 kap. 22 § järnvägslagen) som träffas mellan infrastrukturförvaltare och transportör om nyttjande av infrastruktur för internationell järnvägstrafik. Avtalet är nödvändigt när någon annan än den som sköter och underhåller infrastrukturen ska trafikera denna. CUI reglerar i viss utsträckning vad avtalet mellan infrastrukturförvaltaren och transportören ska innehålla. I avtalet ska anges de administrativa, tekniska och finansiella villkoren för nyttjandet av infrastrukturen. Tanken är att parterna till stor del själva ska styra över avtalsinnehållet.

Prop. 2014/15:58

Bihanget innehåller regler om ansvarsfördelningen mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Bestämmelserna reglerar infrastrukturförvaltarens ansvar i förhållande till transportören och dennes personal och tvärtom. Både infrastrukturförvaltaren och transportören har ett strikt ansvar för vissa skador.

Bestämmelserna är tillämpliga på alla avtal om nyttjande av järnvägsinfrastruktur för internationell transport som följer reglerna i CIV eller CIM.

I artikel 5 bis i CUI erinras om att det finns vissa nationella och EUrättsliga skyldigheter av offentligrättslig karaktär som i praktiken anger ramarna för de civilrättsliga bestämmelserna i CUI. I svensk rätt regleras dessa främst i järnvägslagen.

Enhetliga regler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik, bihang F (APTU)

APTU, som utgör bihang F till fördraget, syftar till att tekniska system och komponenter som är nödvändiga för internationell trafik ska utformas enligt vissa standarder som möjliggör att de används i samtliga OTIFstater (s.k. interoperabilitet eller driftskompatibilitet). Skälet är att järnvägstrafiken smidigt ska kunna korsa nationsgränserna; enhetlighet bidrar till säkerhet och tillgänglighet i gränsöverskridande trafik.

I en bilaga till APTU anges de förhållanden som ska kontrolleras vid tekniskt godkännande av järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik enligt ATMF (se nedan). Bestämmelserna motsvarar EU:s tekniska standarder och föreskrifter, däribland de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet som regleras i direktiv 2008/57/EG, ändrat genom direktiv 2009/131/EG.

Enhetliga regler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik, bihang G (ATMF)

ATMF, som utgör bihang G till fördraget, är ett nytt bihang. I bihanget fastställs förfarandet för godkännande av järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik. Godkännandet syftar till att kontrollera att järnvägsfordonen och järnvägsmateriel uppfyller vissa tekniska krav och härigenom möjliggöra järnvägstrafik över nationsgränserna. OTIF har upprättat en databas över godkända fordon.

Järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel som används med stöd av EU-rättsakter och motsvarande rent nationella lagstiftning anses godkända för användning av alla fördragsslutande stater i enlighet med reglerna i ATMF, om vissa förutsättningar är uppfyllda (artikel 3 a). På motsvarande sätt anses järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel som har godkänts enligt reglerna i ATMF som godkända för att tas i bruk inom EU. Om villkoren i ett sådant fall inte är uppfyllda, gäller EU:s reglering om marknadstillträde, driftskompatibilitet och säkerhet (se bl.a. direktiven 95/18, 2001/12 och 2001/14 och 2004/49 som är genomförda i svensk rätt genom järnvägslagen). För att exempelvis ett järnvägsfordon ska kunna tas i bruk krävs för svensk del ett tekniskt godkännande från tillsynsmyndigheten (Transportstyrelsen). En förutsättning för att tillsynsmyndigheten ska kunna utfärda ett sådant tekniskt godkännande är

att fordonsinnehavaren kan visa en s.k. EG-kontrollförklaring. Denna förklaring anger att fordonet överensstämmer med föreskrivna krav. Kontroll och bedömning av överensstämmelse med föreskrivna krav samt utfärdande av en EG-kontrollförklaring utförs, efter fordonsinnehavarens ansökan, av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Det är Swedac som är svenskt ackrediteringsorgan och är även den anmälande myndigheten i Sverige.

6. Tillträde till COTIF 1999

Hänvisningar till S6

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF).

Regeringens bedömning: Sverige bör inte lämna förklaringar eller förbehåll om att vissa bihang eller enskilda bestämmelser i COTIF 1999 inte ska tillämpas.

Utredningens förslag och bedömning överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna tillstyrker förslaget och delar bedömningen eller lämnar förslaget och bedömningen utan invändning. Bland de remissin-stanser som uttryckligen tillstyrker ett tillträde till fördraget finns Trafik-verket, Transportstyrelsen, Konsumentverket, Branschföreningen Tåg-operatörerna, Näringslivets Transportråd och Svensk kollektivtrafik.

Näringslivets Transportråd understryker att det är viktigt för svensk exportindustri att ha en fungerande godstrafik på järnväg och framhåller att ett tillträde sannolikt skapar förutsättningar för minskade transaktionskostnader när det gäller avtal om internationella järnvägstransporter.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Sverige bör tillträda ändringsprotokollet

Att ha en väl fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk exportindustri. En grundläggande förutsättning är att det finns en modern reglering av den internationella järnvägstrafiken.

Sverige deltar sedan länge i det internationella samarbetet på järnvägsområdet och har också tillträtt COTIF 1980, som har ersatts av det reviderade fördraget (COTIF 1999). Den nuvarande regleringen av internationella järnvägstransporter är delvis föråldrad och har inte fullt ut anpassats till den avreglering som skett på järnvägsområdet. Sverige deltog i revideringsarbetet av COTIF 1980 och har också undertecknat ändringsprotokollet. Det står klart att innehållet i COTIF 1999 är tillfredsställande från svensk synpunkt.

EU tillträdde COTIF 1999 den 1 juli 2011 och har blivit medlem av OTIF. Genom EU:s tillträde utgör COTIF 1999 en del av EU-rätten. Genom förordningar och direktiv som antagits inom EU utgör dessutom fördraget i stora delar gällande rätt i Sverige. Europeiska kommissionen har

Prop. 2014/15:58

förklarat att Sverige är skyldigt att tillträda COTIF 1999 med hänsyn till den s.k. lojalitetsprincipen. Den innebär att medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för att fullgöra unionens mål och avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål (jfr artikel 4.3 i EU-fördraget). En konsekvens av att vissa medlemsstater, bl.a. Sverige, inte har tillträtt COTIF 1999 är att deras röster inte räknas vid revideringar, vilket i sin tur – enligt kommissionen – kan förhindra EU att nå sina mål.

Flera av bihangen (CIM, RID, CUI, APTU och ATMF) har ändrats för att vara i linje med motsvarande EU-lagstiftning. En eventuell konflikt med Sveriges (och andra EU-medlemsstaters) folkrättsliga förpliktelser mot OTIF löses i förhållande till EU-rätten genom den s.k. frikopplingsklausulen i avtalet mellan EU och OTIF; EU:s sekundärrätt ges företräde vid en eventuell konflikt.

Med hänsyn till den modernisering av regelverket som COTIF 1999 innebär och den centrala betydelse som fördraget har både inom EU och i andra delar av världen delar regeringen utredningens och remissinstansernas bedömning att Sverige bör tillträda COTIF 1999.

Eftersom det kommer att krävas ändringar i svensk lag för att COTIF 1999 ska kunna tillträdas, måste frågan om ratificering underställas riksdagen (10 kap. 3 § regeringsformen). Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna COTIF 1999.

Sverige bör inte lämna några förklaringar mot vissa bihang

Enligt COTIF 1999 (artikel 42 i grundfördraget) kan en fördragsslutande stat förklara att den inte kommer att tillämpa vissa bihang till fördraget i deras helhet.

Innan EU tillträdde COTIF 1999 var EU:s medlemsstater tvungna att deklarera att de inte skulle tillämpa tre av bihangen, eftersom det som reglerades där föll under unionens behörighet. I samband med EU:s tillträde till COTIF 1999 gjordes det (som nämns ovan) relativt omfattande ändringar av de bihang som skilde sig från EU-rätten, för att tillgodose EU. Numera har därför merparten av de EU-medlemsstater som vid tillträdet av COTIF 1999 lämnade en förklaring återtagit denna. Som utredningen konstaterar finns det för Sveriges del inget skäl att lämna någon förklaring vid ett tillträde; tvärtom skulle en sådan förklaring sannolikt inte vara förenlig med EU-rätten.

Sverige bör inte lämna några förklaringar eller göra förbehåll mot tillämpligheten av vissa bestämmelser i fördraget

Utöver att en fördragsslutande stat kan förklara att den inte kommer att tillämpa vissa bihang i deras helhet kan den lämna förklaringar och göra förbehåll om att vissa särskilt angivna bestämmelser i grundfördraget eller i bihangen inte ska tillämpas (se t.ex. artikel 28.3 i grundfördraget om skiljeförfarande för att lösa tvister om fördragets tolkning, artikel 1.6 i CIV och artikel 1.6 i CIM om tillämpning av bestämmelserna på endast en del av järnvägsinfrastrukturen samt artikel 2 i CIV och artikel 2 i CUI om undantag i förhållande till den fördragsslutande statens egna medborgare). Staterna är med andra ord folkrättsligt oförhindrade att införa

bestämmelser i sin nationella rätt som avviker från regleringen i COTIF 1999 i dessa avseeden.

När det gäller möjligheten att undanta en stats egna medborgare och utlänningar med hemvist i den staten från tillämpningen av reglerna om transportörens ansvar i fall då någon dödas eller skadas (artikel 2 i CIV) delar regeringen – som även ifrågasätter om Sverige med hänsyn till EUrätten skulle kunna göra ett sådant undantag – utredningens bedömning att det saknas skäl att göra undantag från CIV:s tillämplighet. Detsamma gäller motsvarande undantagsmöjlighet i artikel 2 i CUI.

I fråga om möjligheten att inte tillämpa bestämmelsen om skiljenämnd i artikel 28 i fördraget gavs det en motsvarande möjlighet även i COTIF 1980 (artikel 12.3). Sverige gjorde vid tillträdet inget sådant förbehåll. Det saknas skäl att i samband med tillträdet till ändringsprotokollet göra någon annan bedömning än som då gjordes. I linje med det jämställs skiljedomar med domar när det gäller verkställighet (jfr artikel 32).

Inte heller i övrigt finns skäl att lämna några förklaringar eller göra förbehåll mot enskilda artiklar.

Anmälan av CIV- och CIM-linjer till sjöss

En fördragsslutande stat har möjlighet att anmäla vissa linjer till sjöss till OTIF:s generalsekreterare (artikel 24 i grundfördraget). Linjerna förs sedan in i en s.k. CIV- eller CIM-lista. Konsekvensen av att en linje förs in i en lista är att CIV respektive CIM blir tillämpliga också på en järnvägstransport som ansluter till en sjötransport. Det förutsätter att transporten som helhet har en internationell karaktär och omfattas av ett enda avtal (artikel 1.3 i CIV och artikel 1.4 i CIM). Det kan röra sig om dels tågfärjelinjer där hela järnvägsvagnar med passagerare eller gods transporteras, dels tågfärjelinjer som endast tar passagerare eller gods.

Det finns i dag ett antal tågfärjelinjer mellan Sverige och Danmark och mellan Sverige och Finland. Vidare finns det linjer till sjöss där det transporteras passagerare och gods enligt ett avtal om transport på järnväg utan att det rör sig om tågfärjelinjer. Systemet möjliggör för transportörerna att utfärda biljetter och fraktsedlar för hela den avtalade transportsträckan. I fråga om godstransporter ges också transportören möjlighet att åberopa vissa sjörättsliga ansvarsfrihetsgrunder (artikel 38 i CIM).

Sverige har i dag anmält ett antal CIV- och CIM-linjer enligt COTIF 1980. Enligt utredningens uppfattning finns det inget som talar för att dessa linjer inte ska vara anmälda enligt COTIF 1999. Som utredningen anger bör Sverige således i samband med ett tillträde till ändringsprotokollet anmäla vissa linjer till sjöss som CIV- och CIM-linjer. En sådan anmälan omfattas av regeringens restkompetens enligt 8 kap. 7 § regeringsformen och det krävs därför inte något särskilt bemyndigande från riksdagens sida för en sådan anmälan. Regeringen avser att utse en myndighet som ska meddela generalsekreteraren i OTIF vilka linjer som ska införas i respektive avföras från CIV- och CIM-listan.

Prop. 2014/15:58

Regeringens förslag: Bestämmelserna i COTIF 1999 om beräkningsenhet, ställande av säkerhet, verkställighet, kvarstad och utmätning samt verkan av skiljeförfarande (artiklarna 9, 11, 12 och 32 i grundfördraget) ska gälla som svensk lag. Detsamma ska gälla bihangen om internationell transport av resande och gods på järnväg (CIV och CIM), om nyttjande av vagnar och infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUV och CUI) samt om tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF). Merparten av denna reglering och kompletterande bestämmelser till den ska tas in i en ny lag om internationell järnvägstrafik.

Det ska införas en rätt till ansvarsbegränsning i samband med ersättning för dödsfall och annan personskada enligt artiklarna 27.2 och 28 b i CIV, artiklarna 11.2 och 12 b i CUI och artiklarna 27.2 och 28 b i bilaga 1 till EU:s tågpassagerarförordning. Begränsningsbeloppet, som ska gälla vid internationell trafik, ska bestämmas till 400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) per person.

Ändringar i artikel 9 och i CIV, CIM, CUV, CUI och ATMF (bihang A, B, D, E respektive G) som revisionsutskottet beslutar om ska gälla automatiskt i Sverige.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i ATMF (bihang G).

OTIF, medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen ska även fortsättningsvis ha immunitet och privilegier i vissa fall.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Utredningen föreslår att bestämmelsen om särskilda dragningsrätter transformeras till svensk rätt.

Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan in-vändning. A-train efterlyser en jämförelse mellan EU:s och COTIF:s regler om förhållandet mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.

Swedac påpekar att utredningens förslag när det gäller tillämpningen av

COTIF 1999, innebär att det införs ytterligare en ordning för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel, vid sidan av den som redan tillämpas inom EU. Enligt Swedac innebär förslagen att de organ som bistår vid godkännandet av järnvägsmateriel behöver vända sig till två myndigheter för att få tillstånd enligt EU-rätten respektive enligt COTIF.

Skälen för regeringens förslag

En ny lag om internationell järnvägstrafik

Förslagen i anslutning till ett tillträde till COTIF 1999 innebär att fler bestämmelser än i dag ska gälla direkt som svensk lag och att vissa av de bestämmelser som finns i den nuvarande lagen om internationell järn-

vägstrafik ska upphöra att gälla. Dessa ändringar skulle, som utredningen föreslår, kunna göras i den befintliga lagen. Det skulle dock innebära att varje paragraf ändras i sak och numreras om. Regeringen anser därför att övervägande skäl talar för att ersätta den nuvarande lagen med en ny lag om internationell järnvägstrafik. Det kan i sammanhanget nämnas att

Stockholms universitet förordar att lagen om internationell järnvägstrafik på sikt upphävs och ersätts med en lag som avser både inrikes och internationella järnvägstransporter. Regeringen kan få anledning att återkomma till den frågan i samband med behandlingen av förslagen i

Järnvägstrafikutredningens slutbetänkande (SOU 2015:9). Regeringen anser emellertid inte att det utgör ett skäl mot att nu ersätta 1985 års lag om internationell järnvägstrafik med en ny lag.

Metoder för införlivande av internationella avtal i svensk rätt

Ett internationellt avtal som Sverige tillträder blir inte enbart genom tillträdet en del av svensk rätt. Om bestämmelserna i avtalet bedöms kräva ändringar i eller kompletteringar av den svenska lagstiftningen, måste dessa på något sätt införlivas med svensk rätt för att bli tillämpliga. Det finns inga föreskrifter i lag om hur sådana bestämmelser ska införlivas. Ett internationellt avtal kan införlivas med nationell rätt antingen genom att avtalet omarbetas till svensk författningstext i den utsträckning nya bestämmelser krävs (transformering) eller genom att det föreskrivs i lag att bestämmelserna i avtalet ska gälla som lag i Sverige (inkorporering). Valet av metod får göras efter vad som är lämpligt i varje enskilt fall.

Det är bara om bestämmelserna berör myndigheters eller enskildas handlande som ett införlivande blir nödvändigt; berör bestämmelserna i ett avtal uteslutande staten som sådan, dvs. om de avser statens rättigheter och skyldigheter i förhållande till en annan stat eller en internationell organisation, krävs normalt inga särskilda åtgärder för att de ska kunna fullgöras.

Inom transporträtten är det relativt vanligt med inkorporering. Exempelvis Montrealkonventionen inkorporerades genom lagen (2010:510) om lufttransporter. Denna metod har även valts på sjörättsområdet för att införliva 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt 2003 års protokoll till den konventionen. När Sverige tidigare har tillträtt internationella järnvägsfördrag har också inkorporeringsmetoden varit vanlig. De delar av COTIF 1980 som innehåller bestämmelser som riktar sig till myndigheter och enskilda inkorporerades, med några få undantag, i svensk rätt. Både CIV och CIM hade dessutom redan före tillträdet till COTIF 1980 införlivats med svensk rätt i huvudsak genom inkorporering.

Ramen för införlivande av fördraget med hänsyn till EU-rätten

Sveriges medlemskap i EU har medfört vissa ändringar av det traditionella sättet att se på hur internationella normer blir en del av den svenska rättsordningen. Enligt artikel 216.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska avtal som ingås av EU vara bindande för unionens institutioner och medlemsstaterna, dvs. även i de fall då en medlemsstat inte är avtalspart. Bestämmelsen innebär att ett internationellt avtal som EU tillträder blir en del av den nationella rätten genom

Prop. 2014/15:58

EU-rätten. Artikel 216.2 utgör således bryggan mellan ett internationellt avtal och EU:s rättsordning och härigenom även nationell svensk lagstiftning.

EU:s behörighet kan antingen vara exklusiv, dvs. avse områden som endast får hanteras av EU, eller delad med medlemsstaterna, dvs. avse områden där medlemsstaterna får utöva sin behörighet i den utsträckning som EU inte utövar sin. Om behörigheten är delad mellan EU och medlemsstaterna, ingås s.k. blandade avtal som ska ratificeras av både EU och medlemsstaterna. De EU-exklusiva delarna av avtalet är rättsligt närmast att jämställa med ett avtal som EU ensamt ingått med tredje land på grund av att EU är exklusivt behörig för hela avtalet. Bestämmelserna i avtalet som omfattas av EU:s exklusiva behörighet blir således en del av EU:s rättsordning. Frågan om huruvida en bestämmelse i ett internationellt avtal omfattas av EU:s exklusiva behörighet eller inte har genom EU-domstolens rättspraxis ansetts vara beroende av om den interna EU-rätten kan komma att påverkas av det internationella åtagandet eller inte. Det är ytterst EU-domstolen som prövar omfattningen av EU:s behörighet.

I det anslutningsavtal som EU ingick med OTIF år 2011 anges det att EU har exklusiv behörighet eller delar behörigheten med medlemsstaterna inom de områden som omfattas av COTIF 1999.

Vid bedömningen av vilken metod för införlivande som bör väljas i det här fallet bör det vägas in att frågor på EU:s exklusiva område normalt sett inte kräver genomförandeåtgärder. Samtidigt är det förstås angeläget att bestämmelserna på de områden där EU och Sverige delar behörighet införlivas.

Omfattningen av EU:s behörighet angavs alltså i allmänna termer i samband med EU:s tillträde till fördraget. Med hänsyn till de till viss del oklara gränserna för EU:s exklusiva behörighet på området och den otydlighet som kan uppstå om bara vissa delar av fördraget införlivas, framstår det som mindre lämpligt att försöka dela upp avtalet utifrån behörighet och bara införliva de delar där EU inte kan antas ha exklusiv behörighet. Tvärtom bör även bestämmelser i fördraget där EU har exklusiv behörighet kunna införlivas med svensk rätt under förutsättning att detta kan anses förenligt med EU-rätten.

Om inkorporering väljs som metod för införlivande, är risken för att bestämmelserna kan komma att påverka den enhetliga och konsekventa tillämpningen av EU-reglerna i princip obefintlig. Kommissionen har också, i ett angränsande lagstiftningsärende angående svenskt tillträde till 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet), uttryckligen avrått medlemsstaterna från att dela upp bestämmelserna i ett blandat avtal på grundval av behörighet och föreslagit att dualistiska stater som Sverige i dessa fall införlivar hela avtalet så länge som ordalydelsen i de bestämmelser som omfattas av EU:s exklusiva kompetens inte ändras. Mot denna bakgrund är det regeringens uppfattning att införlivandet av fördraget i svensk rätt, i den utsträckning det är nödvändigt, genomgående bör ske genom inkorporering.

Fördragets artiklar 9, 11, 12 och 32 bör gälla som svensk lag

I fördraget finns bestämmelser som riktar sig till de fördragsslutande staterna och endast berör deras inbördes rättigheter och skyldigheter. Regeringen delar utredningens slutsats att dessa bestämmelser inte behöver införlivas med svensk rätt.

Bestämmelserna om nationell rätt, särskilda dragningsrätter och tilläggsbestämmelser (artiklarna 8–10) är gemensamma för bihangen och har flyttats från bihangen till den gemensamma delen av fördraget. Regeringen delar utredningens bedömning att artiklarna om nationell rätt och tilläggsbestämmelser är sådana att de inte ska införlivas med svensk rätt.

I motsats till utredningen anser regeringen, av de skäl som redogörs för ovan, att även artikel 9 om särskilda dragningsrätter bör införlivas med svensk rätt genom inkorporering och inte transformering.

Artiklarna 11, 12 och 32 i grundfördraget innehåller vissa processrättsliga bestämmelser. I artikel 11 finns ett förbud mot att kräva säkerhet för rättegångskostnader vid rättsliga förfaranden som grundas på CIV, CIM, CUV eller CUI. Artikel 12 reglerar verkställighet av domar samt i vilka fall kvarstad får beslutas och utmätning får ske. Slutligen finns i artikel 32 bestämmelser om preskription och verkställighet vid skiljeförfarande. Bestämmelserna i COTIF 1980 som motsvarar artiklarna 12 och 32 i COTIF 1999 har införlivats med svensk rätt genom transformering (se 4 § och 6 § tredje stycket 1985 års lag om internationell järnvägstransport). Med hänvisning till det som sägs ovan om ramen för införlivande delar regeringen utredningens uppfattning att dessa bestämmelser nu i stället bör inkorporeras i svensk rätt. Detta innebär att de processrättsliga bestämmelserna i både grundfördraget (artiklarna 12 och 32) och bihangen (artiklarna 57, 63.4 och 63.5 i CIV, artiklarna 46, 51.4 och 51.5 i CIM, artikel 11 i CUV samt artiklarna 20 och 24 i CUI) kommer att tillämpas som de är.

För Sverige och andra EU-medlemsstater regleras frågor om behörig domstol och verkställighet även i Bryssel I-förordningen (rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område). En omarbetad version av förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område) började tillämpas den 10 januari 2015. När det gäller förhållandet mellan de aktuella bestämmelserna i fördraget och Bryssel I-förordningarna framgår det av artikel 71 i respektive förordning att den inte ska inverka på konventioner som medlemsstaterna har tillträtt och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar. COTIF 1980 tillhör den kategori av konventioner som Sverige hade tillträtt vid tiden för Bryssel I-förordningarna. Även om revideringarna av COTIF 1980 har varit omfattande, är COTIF 1999 ett ändringsprotokoll till det grundläggande instrumentet. Regeringen delar därför utredningens bedömning att fördraget bör anses vara en sådan särskild konvention som ska anses ha företräde framför Bryssel I-förordningarna. Regeringen delar också utredningens bedömning att fördragets bestämmelser i denna del genom EU:s tillträde utgör en del av EU-rätten och att artikel 67 i Bryssel I-förordningarna,

Prop. 2014/15:58

som anger att Bryssel I-förordningarna inte påverkar EU-rättsliga regler som kan finnas på särskilda områden, medför att fördraget ska anses ha företräde framför förordningarna även på den grunden.

Då fördragets bestämmelser ska tillämpas krävs det kompletterande bestämmelser. Regeringen delar utredningens bedömning att nuvarande bestämmelser om verkställighet av utländska domar i 5 och 6 §§ lagen om internationell järnvägstrafik i sak bör behållas. Det bör dock göras en justering i förhållande till nuvarande 5 § på så sätt att hänvisning sker till de grundläggande gemensamma bestämmelserna om verkställighet i artiklarna 12 och 32 i grundfördraget.

Bihang A, B, D och E till COTIF bör gälla som svensk lag

Regeringen föreslår i likhet med utredningen att bihang A (CIV), B (CIM), D (CUV) och E (CUI) ska gälla som svensk rätt. Bestämmelserna i dessa bihang berör förhållandet mellan myndigheter och enskilda. De måste därför införlivas med svensk rätt genom lag. Bestämmelserna är så fullständiga att de kan tillämpas utan kompletterande bestämmelser.

När det gäller A-trains önskemål om en jämförelse mellan EU:s och COTIF:s regler om förhållandet mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag konstaterar regeringen att frågan behandlas i CUI (artikel 5 bis). EU-rättsliga bestämmelser måste uppfyllas av parterna i nyttjandeavtalet och påverkas inte av de skyldigheter som avtalsparterna har enligt CUI. I CUI anges en inte uttömmande lista över områden som avses. För svensk del måste avtalsparterna t.ex. uppfylla vissa offentligrättsliga förpliktelser som följer av järnvägslagen och som grundar sig på EU-direktiv, bl.a. i fråga om förutsättningarna för att licens ska beviljas och säkerhetsintyg ska utfärdas.

Som framgår av avsnitt 4 tillämpas redan RID i dess lydelse enligt COTIF 1999. Förordningen (2006:311) om transport av farligt gods bör såvitt avser 3 § ändras så att hänvisning sker till COTIF 1999 i stället för till 1980 års fördrag. I övrigt krävs det inte någon författningsändring med anledning av RID.

De delar av fördraget som lagtexten hänvisar till ska bifogas lagtexten. COTIF 1999 är skriven på tre originalspråk: franska, engelska och tyska. Om texterna på originalspråken inte överensstämmer, gäller den franska texten framför den engelska och tyska. Det är lämpligt att, utöver den franska texten, kungöra den engelska texten. Liksom tidigare bör också en svensk översättning publiceras tillsammans med de franska och engelska språkversionerna.

En rätt till ansvarsbegränsning bör införas vid ersättning för dödsfall och andra personskador

Om en person dödas eller tillfogas annan personskada har han eller hon rätt till ersättning enligt bestämmelser i CIV och CUI. Enligt dessa bestämmelser ska ersättning betalas för vissa särskilt angivna kostnader, men den närmare ersättningen bestäms i viss utsträckning i nationell rätt. Ansvaret för inkomstförlust och underhåll till efterlevande får dock inte begränsas till ett lägre belopp än motsvarande 175 000 särskilda dragningsrätter (SDR), dvs. ca 1 750 000 kr. Ett belopp om 175 000 SDR är alltså det lägsta begränsningsbelopp som får föreskrivas i nationell rätt.

Ersättningsskyldigheten för personskador är i dessa fall för närvarande obegränsad enligt svensk rätt. Det följer av att det i 2 kap. 5 § järnvägstrafiklagen (1985:192) föreskrivs att ersättningen ska beräknas enligt 5 kap. och 6 kap.1 och 3 §§skadeståndslagen (1972:207).

Flera skäl talar för att införa en rätt till ansvarsbegränsning. Statens Järnvägar (SJ) har bolagiserats och avregleringen av marknaden för persontransporter på järnväg har lett till att ett antal andra operatörer etablerat sig. Verksamheten bedrivs alltså på mer marknadsmässiga villkor än tidigare. Det har i sin tur lett till ett ökat behov av ansvarsförsäkringar. Försäkringsbolagen har även när det gäller de mindre operatörerna ibland satt premierna högt, enligt utredningen sannolikt på grund av svårigheterna att i förväg beräkna riskerna. Visserligen tillåter de nuvarande kraven på operatörslicens enligt Transportstyrelsens riktlinjer att försäkringen begränsas till 300 miljoner kronor per incident. Transportörer som bedriver passagerartrafik har dock inte sällan behov av ytterligare försäkring, eftersom kostnaden för skador vid exempelvis en kollision mellan två fullsatta persontåg kan komma att uppgå till betydligt högre belopp. Behovet av försäkringstäckning förstärks ytterligare genom att EU:s tågpassagerarförordning kräver full försäkring av passageraransvaret (artikel 12). Transportörerna tvingas därför inte sällan teckna tilläggsförsäkringar utöver den obligatoriska försäkringen. För att underlätta för försäkringsgivarna att beräkna riskerna vid försäkring av transportörens passageraransvar bör, som utredningen föreslår, en regel om ansvarsbegränsning införas. Därigenom minskar behovet av marginaler vid premiesättningen, vilket i sin tur skulle kunna leda till sänkta transportkostnader och i förlängningen även lägre biljettpriser. Bestämmelsen bör i likhet med motsvarande bestämmelse i sjölagen (jfr 10 kap. 5 §) utformas som en rätt för transportören eller infrastrukturförvaltaren att begränsa sitt ansvar.

En annan fråga är på vilken nivå ansvarsbegränsningen bör ligga. En grundläggande utgångspunkt är att passagerarna ska garanteras en fullgod ersättning vid dödsfall och andra personskador. Det faktum att det finns ett behov av att underlätta för transportörerna att försäkra sitt ansvar till en rimlig kostnad får inte medföra att de drabbade inte får tillräcklig ersättning.

Bestämmelser om begränsning av transportörens ansvar för dödsfall och andra personskador som drabbar passagerare finns i flera transporträttsliga konventioner.

På luftfartens område har transportörens strikta ansvar för dödsfall och andra personskador begränsats till 100 000 SDR per passagerare (artikel 21 i Montrealkonventionen från år 1999). Utöver detta belopp svarar transportören endast om transportören eller någon denne svarar för har varit vårdslös.

I den ovan nämnda Atenkonventionen om passagerartransporter till sjöss uppgår begränsningsbeloppet till 400 000 SDR (vilket motsvarar cirka 4 miljoner kronor). Begränsningsbeloppet svarar mot vad som i dag allmänt sett kan anses utgöra en rimlig avvägning mellan behovet av att ge passagerarna ett fullgott ersättningsrättsligt skydd och möjligheten att till ett rimligt pris försäkra ansvaret. Regeringen delar utredningens uppfattning att det därmed också är ett lämpligt belopp för rätten till ansvarsbegränsning enligt CIV och CUI. Som utredningen föreslår bör

Prop. 2014/15:58

begränsningsbeloppet endast omfatta ersättning för inkomstförlust och underhåll till efterlevande.

Begränsningsbeloppet om 400 000 SDR bör, som utredningen föreslår, även gälla för skador som regleras av tågpassagerarförordningen vid internationell järnvägstrafik. Järnvägsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande en motsvarande bestämmelse som även gäller inrikes järnvägstrafik.

Bihang G (ATMF) bör gälla som svensk lag

På samma sätt som de civilrättsliga bihangen föreslås införlivade genom en inkorporering i en ny lag om internationell järnvägstrafik, bör ATMF (bihang G), som är en i huvudsak offentligrättslig reglering, inkorporeras. Regeringen delar utredningens uppfattning att detta lämpligen bör ske i järnvägslagen, eftersom den innehåller annan offentligrättslig reglering. När det gäller Swedacs synpunkter stämmer det att det sedan tidigare finns nationella bestämmelser som bygger på EU-direktiv och som delvis överlappar regleringen i bihang G. I huvudsak motsvarar dock OTIF:s regler EU:s interna lagstiftning på området för nyttjande i trafik såväl inom EU som inom COTIF:s geografiska tillämpningsområde. När det gäller Swedacs fråga om fördelningen av uppgifter mellan myndigheter avser regeringen att återkomma i samband med förordningsändringar.

Föreskrifter om tekniska standarder och godkännande av järnvägsfordon

Enligt artiklarna 5 och 6 i APTU får en stat ge in en ansökan om validering av en teknisk standard respektive en ansökan om antagande av en enhetlig teknisk föreskrift. Som utredningen konstaterar är detta något som faller inom regeringens normgivningskompetens. Något bemyndigande av riksdagen krävs därför inte. Regeringen avser att i förordning utpeka Transportstyrelsen som behörig myndighet för att lämna in ansökningar enligt COTIF 1999.

Detsamma gäller i fråga om godkännande av järnvägsfordon enligt artiklarna 5 och 10 i ATMF.

I övrigt instämmer regeringen i utredningens bedömning att bihang F (APTU) bör införlivas i svensk rätt genom inkorporering i förordning och, om det blir nödvändigt, genom föreskrifter av Transportstyrelsen.

Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall bör ändras

I samband med att Sverige tillträder COTIF 1999 bör en följdändring göras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, så att hänvisningen till COTIF 1980 ändras till att avse COTIF 1999.

De ändringar som revisionsutskottet beslutar om i artikel 9 i fördraget och bihangen CIV, CIM, CUV, CUI och ATMF bör gälla automatiskt i Sverige

Internationella avtal antas och ändras i allmänhet vid en diplomatkonferens. För att ett sådant avtal eller en ändring i ett avtal ska bli bindande för en fördragsslutande stat krävs, som framgår av avsnitt 6, normalt någon form av viljeförklaring (ratifikation eller motsvarande) från den statens regering; i

Sverige måste riksdagen godkänna avtalet eller ändringen, om den förutsätter att svensk lag ändras eller upphävs eller att ny lag stiftas.

Vissa internationella avtal, däribland COTIF 1999, innehåller bestämmelser om ett förenklat ändringsförfarande. Ändringar kan beslutas på olika sätt. Enligt huvudregeln ska OTIF:s generalförsamling besluta när det gäller förslag som syftar till ändring av fördraget. Beslut om ändringar i mindre centrala bestämmelser kan däremot fattas av särskilda utskott inom OTIF, nämligen revisionsutskottet, fackutskottet RID och det tekniska expertutskottet. De ändringar revisionsutskottet kan besluta om blir bindande för de fördragsslutande staterna ett år efter det att generalsekreteraren underrättat dem om ändringarna (artikel 35). De fördragsslutande staterna kan dock invända mot ändringarna inom fyra månader från underrättelsen. Om en fjärdedel av staterna invänder mot ändringarna, träder de inte i kraft.

För Sveriges del har det förenklade förfarandet i vissa fall inneburit att det var svårt att i tid överföra en beslutad ändring till svensk rätt, eftersom riksdagen först skulle ta ställning till om Sverige skulle invända mot en beslutad ändring eller inte och därefter pröva frågan om införlivande av ändringarna.

Riksdagen kan i fråga om en internationell överenskommelse som har införlivats med svensk lag genom inkorporering föreskriva att även framtida ändringar i avtalet automatiskt ska gälla här i landet (10 kap. 9 § regeringsformen). Ett sådant beslut får endast avse framtida ändringar av begränsad omfattning. Riksdagen kan fatta ett sådant beslut om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag (se 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen).

Med stöd av de nämnda bestämmelserna i regeringsformen infördes 3 a § i lagen om internationell järnvägstrafik. Enligt den paragrafen gäller de ändringar i CIV och CIM i COTIF 1980 som har beslutats av revisionsutskottet automatiskt i Sverige.

Enligt COTIF 1999 är revisionsutskottet (liksom enligt COTIF 1980) behörigt att besluta om ändringar i CIV och CIM. Därutöver är utskottet behörigt att besluta om vissa ändringar i de gemensamma bestämmelserna och ändringar i de nya bihangen CUV, CUI, APTU och ATMF.

Frågan om huruvida revisionsutskottets befogenheter enligt COTIF 1980 tillgodosåg regeringsformens krav på att ändringarna ska vara av begränsad omfattning granskades av Lagrådet vid införandet av det förenklade förfarandet (prop. 1990/91:43 s. 27 f. och s. 37 f.). Lagrådet noterade att vissa bestämmelser kunde komma att få beaktansvärd materiell betydelse, men framhöll särskilt att COTIF 1980 med bihang utgjorde ett väl utbyggt regelverk som omfattades av åtskilliga länder och att en enskild stat i praktiken ändå hade ett mycket begränsat handlingsutrymme, om en ändring gjorts som för den staten framstod som mindre lämplig.

Sedan Lagrådets yttrande har EU tillträtt COTIF 1999. Regeringen konstaterar att Sveriges utrymme att som enskild stat motsätta sig automatiska ändringar härigenom ytterligare har kringskurits; på de områden där EU har exklusiv behörighet har Sverige inget utrymme att agera, och på de områden där EU och medlemsstaterna delar behörighet

Prop. 2014/15:58

kräver lojalitetsplikten att medlemsstaterna samordnar sina synpunkter och verkar för lösningar som är i EU:s intresse.

Även sett till de sakfrågor som revisionsutskottet kan besluta om bedömer regeringen, liksom utredningen, att de ändringar som revisionsutskottet getts rätt att besluta om (se artikel 33) är av begränsad omfattning.

När det gäller bestämmelserna i grundfördraget är revisionsutskottet behörigt att besluta om ändringar av artikeln om särskilda dragningsrätter och om granskning av OTIF:s räkenskaper. Sistnämnda bestämmelse är av sådan karaktär att den inte behöver införlivas med svensk rätt. När det gäller bestämmelsen om särskilda dragningsrätter (artikel 9) föreslår utredningen att den ska införlivas med svensk rätt genom transformering. Som redogörs för ovan anser regeringen emellertid att bestämmelsen ska inkorporeras. Detta gör också att det finns förutsättning för en förtida inkorporering av ändringar av artikeln.

Revisionsutskottet är i princip behörigt att besluta om ändringar i CIV och CIM med undantag för ändringar av reglerna om tillämpningsområdena, transportörens ansvar, förlust av rätten att åberopa begränsning av skadeståndsansvar och vissa regler om framställande av anspråk. Det som utskottet nu kan ändra i de bihangen motsvarar i huvudsak de regler i CIV och CIM som utskottet varit behörigt att ändra enligt COTIF 1980. Det saknas därför även i sak skäl att göra någon annan bedömning i frågan om ändringarna är av begränsad omfattning än den som Lagrådet gjorde vid införandet av 3 a § i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Revisionsutskottet är också behörigt att ändra ett antal bestämmelser i CUV, CUI och ATMF. Från revisionsutskottets behörighet undantas samma slags bestämmelser som när det gäller CIV och CIM. Regeringen föreslår ovan att CUV, CUI och ATMF ska inkorporeras. Även de ändringar som kan bli aktuella i dessa bihang får anses vara av begränsad omfattning och bör alltså i förväg kunna inkorporeras i svensk rätt.

När det gäller APTU och RID delar regeringen utredningens bedömning att dessa bihang ska införlivas med svensk rätt på annat sätt än genom lag (och att det kan förutses att de ändringar revisionsutskottet får besluta om också kommer att rymmas inom regeringens behörighet). Regeringen bedömer alltså att ändringar i de bihangen inte kommer att behöva underställas riksdagen och frågan om förtida inkorporering blir därmed inte aktuell.

Tolkningen och tillämpningen av COTIF 1999

Eftersom EU har tillträtt fördraget, har EU-domstolen behörighet att tolka hela fördraget, alltså både de delar av fördraget där EU har exklusiv behörighet (som när det gäller ATMF) och de delar där EU och medlemsstaterna har delad behörighet. Nationella domstolar har således inget utrymme att göra andra tolkningar av bestämmelsernas innebörd än den EU-domstolen gör. Av artikel 267 i EUF-fördraget följer att nationella domstolar får, om de anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att EU-domstolen meddelar ett förhandsavgörande. Högsta domstolen är i ett sådant fall skyldig att föra frågan vidare till EU-domstolen.

Genom EU:s tillträde har COTIF 1999 i delar av fördraget där EU har exklusiv behörighet blivit en del av EU:s rättsordning. Den s.k. frikopplingsklausulen mellan EU och OTIF innebär att EU:s sekundärrätt, såsom förordningar och direktiv, har företräde. Normhierarkin inom EU innebär dock att sekundärlagstiftningen måste tolkas konformt med COTIF 1999 (EU-domstolens avgörande C-40/72 Schröeder KG mot Tyskland).

Hänvisningar till US9

8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Hänvisningar till S8

Regeringens förslag: Den nya lagen och lagändringarna ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Ändringen i lagen om marknadsdomstol m.m. ska dock träda i kraft den 1 juni 2015.

Den nya lagen om internationell järnvägstrafik ska ersätta 1985 års lag i samma ämne. Den äldre lagen ska dock gälla för transport som har påbörjats före ikraftträdandet.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inte några invänd-ningar. Transportstyrelsen noterar att de nya reglerna blir tillämpliga på transporter som omfattas av trafikeringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet, men bedömer att detta inte kommer att medföra några problem.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av att Sverige är en av få stater anslutna till OTIF som ännu inte har tillträtt COTIF 1999 anser utredningen att det är angeläget att ett tillträde sker så snart som möjligt.

Regeringen delar den uppfattningen. För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som ratifikationsinstrumentet deponeras. Med hänsyn till att det inte går att förutse exakt när fördraget kommer att träda i kraft i förhållande till Sverige bör regeringen få möjlighet att bestämma tidpunkten för ikraftträdandet av den nya lag och de lagändringar som föreslås i denna proposition. Den nya lagen om internationell järnvägstrafik ersätter 1985 års lag i samma ämne. När den nya lagen träder i kraft bör därför 1985 års lag upphävas.

För att det ska vara lätt för de berörda på järnvägsmarknaden att avgöra vilket av regelsystemen som gäller för en transport anser utredningen att det krävs en övergångsbestämmelse. Bestämmelsen bör tydligt utpeka en brytdag där COTIF 1999 börjar gälla. Mot den bakgrunden föreslår utredningen att om en gods- eller persontransport påbörjats före ikraftträdandet av den nya lagen, men avslutas efter dess ikraftträdande, bör äldre bestämmelser om ansvar m.m. mellan transportör och kund fortsätta att gälla. Det innebär att för de transporterna tillämpas hittillsvarande rätt. Som Transportstyrelsen uppmärksammar medför övergångsbestämmelsen att den nya regleringen kan komma att tillämpas på transporter som omfattas av äldre trafikeringsavtal. Det har varken under utredningens

Prop. 2014/15:58

gång eller under remissbehandlingen av förslagen framkommit att detta skulle leda till några tillämpningssvårigheter.

För en passagerare vars resa omfattas av reglerna i tågpassagerarförordningen tillämpas dessutom CIV:s regler från COTIF 1999 redan i dag. Det torde därmed röra sig om ett litet antal transporter som träffas av övergångsbestämmelserna.

Regeringen delar utredningens bedömning att det i övrigt inte krävs några övergångsbestämmelser, utan de nya bestämmelserna kan tillämpas direkt när de träder i kraft.

9. Konsekvenser

Regeringens bedömning: De föreslagna ändringarna bedöms ha positiva effekter för företagen. De bedöms kunna innebära en besparing för transportörerna, eftersom de får en regressrätt mot infrastrukturförvaltaren.

Den kostnadsökning som förslaget kan medföra för Trafikverket och Transportstyrelsen bedöms rymmas inom ramen för befintliga anslag för myndigheterna.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har med undantag för Regelrådet inga särskilda synpunkter. Regelrådet avstyrker förslaget med hänvisning till att de administrativa kostnaderna anses vara ofullständigt beskrivna.

Skälen för regeringens bedömning: Att ha en fungerande godstrafik på järnväg är centralt för svensk exportindustri. År 2012 körde tretton järnvägsföretag till eller från det svenska järnvägsnätet, varav nio körde godstrafik och fyra passagerartrafik.

Lagförslagen innebär att COTIF 1999 med bihang kommer att tillämpas på den internationella järnvägstrafiken. I stora drag är regleringen likartad med vad som gäller i dag, men en skillnad är att COTIF 1999 skiljer mellan infrastrukturförvaltare och transportörer. Detta innebär att COTIF 1999 är bättre anpassad till hur det numera faktiskt ser ut på den svenska marknaden. Med anledning av synpunkten från Regelrådet om att de administrativa kostnaderna är bristfälligt redovisade konstaterar regeringen att den berörda branschen välkomnar regleringen. Regeringen bedömer att konsekvenserna av den föreslagna regleringen så långt som det är möjligt har beskrivits och att fördelarna med regleringen mer än uppväger de administrativa kostnaderna.

En skillnad i CIV och CIM (bihang A och B) är att beloppsbegränsningen har höjts i förhållande till tidigare i fråga om gods och resgods m.m. Dessutom innefattar regeringens förslag ytterligare en begränsning som gäller personskador till 400 000 SDR. Detta ansvar har hittills varit obegränsat. Det är en anpassning till vad som gäller för skador på fartygspassagerare. Ytterligare en skillnad i CIV är att passagerare kan få viss kompensation för exempelvis kost och logi vid förseningar, vilket de inte kan enligt hittillsvarande CIV.

En central bestämmelse är den om transportörernas regressrätt i förhållande till infrastrukturförvaltarna (artikel 8.1c i CUI). De som transporterar gods eller passagerare och tvingas betala skadestånd i enlighet med CIV eller CIM har rätt att kräva ersättning av en infrastrukturförvaltare som orsakat skadan. Denna reglering, som är tvingande, kommer att få konsekvenser för både transportörerna och infrastrukturförvaltarna. Regressrätten kan förväntas få ett visst ekonomiskt genomslag. Utredningen bedömer att den årliga kostnaden för Trafikverket till följd av regresskrav kan beräknas bli ca 25 miljoner kronor. På motsvarande sätt kan de transportörer som kör godstrafik komma att få ersättning för de merkostnader de haft med cirka 25 miljoner kronor per år på grund av införandet av regressbestämmelsen. Transportörer som kör persontrafik bedöms däremot inte påverkas ekonomiskt av att det införs en regressrätt.

Eftersom regressbestämmelsen medför att det i vart fall på godstrafiksidan kommer att få ekonomiska konsekvenser att orsaka förseningar, kan det förutses att infrastrukturförvaltarna i högre grad än i dag kommer att försöka undvika detta genom att arbeta mer förebyggande. Det är till stor nytta för köpare av varor, som kommer att drabbas mindre av förseningar. Även passagerare och de som transporterar passagerare vinner sannolikt på att kostnaden för förseningar läggs på den part som har bäst möjlighet att motverka dessa.

En annan nyhet i förhållande till dagens reglering är infogandet av flera nya bihang. Exempelvis CUV och CUI är nya civilrättsliga regleringar vid nyttjande av vagnar och infrastruktur. Flertalet bestämmelser är dock dispositiva, så avtalsinnehållet kommer även i fortsättningen i stora delar att bestämmas av parterna själva. Dessutom tillämpar godstransportörerna redan i dag i praktiken reglerna i CUV.

Också APTU och ATMF (bihang F och G) är nya. Dessa innehåller offentligrättsliga regler för att möjliggöra driftskompatibilitet i fråga om tekniska standarder och tekniskt godkännande m.m. En stor del av regleringen motsvaras av liknande EU-rättsliga regler, som redan är genomförda i svensk rätt. Skillnaden mot vad som gäller i dag kommer därför att bli begränsad.

Som framgår kommer konsekvenserna för företagen till stora delar att bero på om de väljer COTIF 1999 i de många fall där fördraget är dispositivt eller om de avtalar på annat sätt. Utöver regressbestämmelsen innehåller COTIF 1999 inte några nyheter med större ekonomiska konsekvenser för företagen. Möjligen kan den föreslagna beloppsbegränsningen om 400 000 SDR underlätta för försäkringsgivarna att bedöma riskerna vid försäkring av operatörernas passageraransvar. Det kan emellertid inte väntas medföra några ekonomiska konsekvenser av betydelse.

Kostnader som kan komma att krävas av Trafikverket på grund av transportörernas regressrätt kan, som nämns ovan, förväntas bli ca 25 miljoner kronor årligen. Trafikverkets totala banavgiftsintäkter är ca 500 miljoner kronor årligen.

Enligt uppgifter från Trafikverket kan myndigheten komma att utveckla de redan i dag befintliga incitamenten (viten och bonusar) i avtalen med entreprenörer, för att på så sätt försäkra sig om en godtagbar kvalitet i utförande av entreprenader i tågtrafiken och därigenom få ner kostnaderna för regressen.

Prop. 2014/15:58

Utöver kostnaden för regressen kan införandet av COTIF 1999 komma att påverka nivåerna på de lagstadgade kvalitetsavgifterna och nivåerna för banavgifter.

Regeringen delar därmed utredningens bedömning att de redovisade kostnaderna kan finansieras inom ramen för befintliga anslag för Trafikverket.

Transportstyrelsen arbetar redan i dag med föreskrifter på järnvägsområdet. Myndigheten beviljar tillstånd att bedriva verksamhet, utfärdar godkännande t.ex. av fordon och bedriver tillsyn.

I fråga om ATMF (bihang G) finns i artikel 13 ett krav på register över fordon. Transportstyrelsen gör bedömningen att det inte behöver införas ett nytt register, utan att Sverige uppfyller kravet med de register som redan finns på grund av EU-regleringen (artikel 33 i direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen). Fordonsregistret förs av Transportstyrelsen.

I fråga om godkännanden enligt ATMF gör Transportstyrelsen bedömningen att de flesta vagnar som går i internationell trafik, dvs. godsvagnar, är utformade så att de uppfyller kraven i COTIF 1999. Detta innebär att de inte behöver något kompletterande godkännande. Antalet ansökningar om godkännande enligt ATMF gällande personvagnar bedöms vara obetydligt. Transportstyrelsen kommer att ta ut avgifter för godkännanden enligt ATMF, om det skulle visa sig att sådana godkännanden kommer att utfärdas. Kostnaderna för denna verksamhet bedöms rymmas inom befintlig ram för Transportstyrelsens avgiftsfinansierade verksamhet.

COTIF 1999 bedöms inte ha någon påverkan på Transportstyrelsens tillsyn av företag med tillstånd att utföra järnvägstrafik.

Sammanfattningsvis kommer införandet av COTIF 1999 inte att innebära någon större skillnad för Transportstyrelsens del. Regeringen bedömer därmed, i likhet med utredningen, att det eventuella merarbetet kan rymmas inom befintlig ram för Transportstyrelsens anslag.

10. Författningskommentar

10.1. Förslaget till lag om internationell järnvägstrafik

Genom lagen om internationell järnvägstrafik inkorporeras huvuddelen (bihang A, B, D och E) av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 (COTIF 1999). Bihang C, F och G införlivas med svensk rätt på annat sätt. Lagen ersätter lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik, men stämmer till sin uppbyggnad och sitt innehåll nära överens med den lagen. Nya bestämmelser i förhållande till 1985 års lag är framför allt de som föranleds av 1999 års ändringsprotokoll och då särskilt de reviderade och nya bihangen till fördraget. Även en kompletterande bestämmelse (3 §) till Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen) är ny.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas på sådan järnvägstrafik som regleras i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Särskilda bestämmelser om transport av resande på järnväg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen).

Bestämmelsen i 3 § tillämpas även vid internationell järnvägstrafik som omfattas av tågpassagerarförordningen

.

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Enligt första stycket tillämpas lagen på sådan järnvägstrafik som regleras i COTIF 1999. Fördraget består av ett grundfördrag och ett protokoll om privilegier och immunitet för den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) samt bihang, inbegripet deras bilagor. Grundfördraget innehåller bl.a. bestämmelser om organisationens uppbyggnad och funktion samt vissa bestämmelser som är gemensamma för de bihang som utgör en del av fördraget. Bihangen innehåller enhetliga regler för internationella transporter (bihang A–D) och enhetliga regler för nyttjande av infrastruktur samt för krav på järnvägsmateriel som ska användas i internationell järnvägstrafik (bihang E–G).

Den närmare avgränsningen av lagens tillämpningsområde bestäms av tillämpningsområdet för reglerna i bihang A, B, D och E.

Bihang A (CIV) tillämpas på avtal om transport på järnväg av resande mot betalning när avreseplatsen och destinationsplatsen finns i olika medlemsstater (artikel 1.1 i CIV). Detta gäller även om transporten innefattar en inrikes transport på väg eller en inre vattenväg, t.ex. på insjöar, floder eller kanaler (artikel 1.2 i CIV). CIV är vidare tillämpligt även om en del av transporten sker genom en sjötransport eller en gränsöverskridande transport på en inre vattenväg, under förutsättning att den sker på en linje som är inskriven på en särskild lista, den s.k. CIV-listan (se artikel 1.3 i CIV och artikel 24 i grundfördraget). En förutsättning är dock alltid att transporten omfattas av ett enda avtal. Bestämmelserna är i sådana fall tillämpliga på hela transporten, trots att en del av den inte sker på järnväg.

Tillämpningsområdet för bihang B (CIM) motsvarar i stort sett det som gäller för CIV. CIM, som gäller godstransporter, är således tillämpligt på avtal om transport av gods på järnväg mot betalning, när platsen där godset tas emot och den plats där godset ska lämnas ut finns i två olika fördragsslutande stater (artikel 1.1 i CIM). Om bara en av dessa platser finns i en fördragsslutande stat, kan parterna komma överens om att CIM ändå ska tillämpas (artikel 1.2 i CIM). På samma sätt som när det gäller CIV kan CIM tillämpas på hela transporten även om en del av transporten sker på väg eller till sjöss (artikel 1.3 och 1.4 i CIM).

När en person, som följer med på en godstransport enligt i CIM, skadas tillämpas CIV på den personskadan (artikel 1.4 i CIV).

Prop. 2014/15:58

Bihang D (CUV) tillämpas på bilaterala eller multilaterala avtal om nyttjande av järnvägsvagnar för utförande av transporter enligt CIV och CIM (artikel 1). Bestämmelserna tillämpas vid olika former av vagnsuthyrning, t.ex. när järnvägsföretag använder varandras vagnar för en internationell transport enligt CIV eller CIM. CUV är inte tillämpligt om en järnvägsvagn inte används för transport av gods eller passagerare, t.ex. när det är fråga om förflyttning av tomma vagnar. Därmed är inte heller denna lag tillämplig. Exempelvis tillämpas i sådana fall i skadeståndsfrågor allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Bihang E (CUI) är tillämpligt på avtal om nyttjande av järnvägsinfrastruktur för transporter enligt CIV och CIM (artikel 1.1). Det är tillräckligt att ett tåg utför en internationell transport av resande eller gods för att trafikeringsavtalet ska omfattas av bestämmelserna i bihang E. Det saknar betydelse om parterna har avtalat om ersättning för utnyttjandet eller inte. CUI är tillämpligt även när järnvägsinfrastrukturen förvaltas eller utnyttjas av stater eller statliga institutioner eller organisationer. Bestämmelserna reglerar infrastrukturförvaltarens och transportörens ansvar i förhållande till varandra och till den andra partens personal. CUI reglerar däremot inte transportörens eller infrastrukturförvaltarens ansvar i förhållande till sin egen personal (eller andra personer som de anlitar för att utföra sina uppgifter). Bestämmelserna är inte heller tillämpliga på transportörens eller infrastrukturförvaltarens ansvar i förhållande till tredje man.

Bestämmelserna i CUI om bl.a. nyttjandeavtalets innehåll samt transportörens och infrastrukturförvaltarens skyldigheter påverkar inte de skyldigheter parterna i avtalet kan ha enligt gällande nationell rätt i den stat där infrastrukturen finns eller som följer av EU-rätten (artikel 5 bis). Det innebär t.ex. att krav på försäkring eller intyg som uppställs i EUrätten eller annan nationell rätt måste följas vid avtal som ingås enligt CUI (jfr artikel 5.3 i CUI). Bland annat måste hänsyn tas till de EUförpliktelser som är genomförda i järnvägslagen (2004:519). Dessa offentligrättsliga bestämmelser anger t.ex. förutsättningarna för att licens och säkerhetsintyg ska beviljas, vilket i sin tur är villkor för att få bedriva järnvägstrafik.

I andra stycket upplyses om att bestämmelser om internationell järnvägstrafik också finns i tågpassagerarförordningen. Huvuddelen av reglerna i CIV har införlivats med förordningen, vars reglering således överlappar den i COTIF 1999. Av EU-rätten följer att domstolar och andra myndigheter i medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa EU-förordningar framför övrig nationell rätt i den utsträckning som de reglerar samma sak. Samtidigt har EU tillträtt COTIF 1999. CIV i dess helhet utgör därmed en del av EU-rätten. Enligt en frikopplingsklausul i avtalet mellan EU och OTIF framgår att de parter till COTIF 1999 som också är medlemmar i EU sinsemellan ska tillämpa unionsrätten i den utsträckning som det finns unionsrätt som reglerar det berörda ämnesområdet och som är tillämplig i det särskilda fallet. I den utsträckning som tågpassagerarförordningen är tillämplig ska vid internationella transporter bestämmelserna i förordningen tillämpas i första hand. Tolkningen av förordningen måste dock ske i enlighet med COTIF 1999.

I tredje stycket anges att 3 § även kompletterar tågpassagerarförordningen vid internationella transporter. Ansvarsbegränsningsregeln i 3 § är

enbart tillämplig vid internationella transporter som omfattas av antingen bestämmelserna i CIV eller i tågpassagerarförordningen. Ansvarsbegränsningsregeln gäller alltså inte för parterna i ett transportavtal som endast omfattar en inrikes transport.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 § Som svensk lag ska gälla originaltexterna av bestämmelserna i fördragets

1. artiklar 9, 11, 12 och 32,

2. bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg,

3. bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg,

4. bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik, och

5. bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik. Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten. De franska och engelska originaltexterna av fördraget i de delar som anges i första stycket och en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.

Paragrafen innebär att huvuddelen av COTIF 1999 inkorporeras i svensk rätt. Övervägandena finns i avsnitt 7.

I första stycket anges vilka bestämmelser i grundfördraget och vilka bihang till fördraget som ska gälla som svensk lag.

Av bestämmelserna i grundfördraget inkorporeras artiklarna 9, 11, 12 och 32. Övriga bestämmelser i grundfördraget behandlar OTIF:s ekonomi, organisation och förvaltning. Dessa införlivas inte i svensk rätt.

I artikel 9 finns bestämmelser om s.k. beräkningsenheter, som används för att ange olika begränsningsbelopp i CIV, CIM och CUI. Med beräkningsenhet avses särskilda dragningsrätter (SDR) såsom de definieras av Internationella valutafonden.

I artikel 11 finns en bestämmelse som riktar sig till myndigheter, särskilt domstolar. Genom den införs ett förbud mot att kräva säkerhet för betalning av rättegångskostnader i rättsliga förfaranden som grundas på reglerna i CIV, CIM, CUV eller CUI.

I artikel 12 regleras verkställighet av domar. När en dom (som har meddelats av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom) får verkställas enligt den lagstiftning som tillämpas av domstolen, ska domen vara verkställbar i alla andra fördragsslutande stater så snart de formella förutsättningar har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Det får alltså inte göras någon ny prövning av själva saken. Dessa bestämmelser är även tillämpliga på förlikning som har träffats inför domstol. I 4 och 5 §§ finns bestämmelser som kompletterar artikel 12, bl.a. om förfarandet för att förklara en utländsk dom verkställbar i Sverige.

Frågor om verkställighet av domar regleras också i Bryssel I-förordningen. Detsamma gäller frågor om behörig domstol (jfr artiklarna 57, 63.4 och 63.5 i CIV, artiklarna 46, 51.4 och 51.5 i CIM, artikel 11 i CUV samt artiklarna 20 och 24 i CUI). Fördragets bestämmelser torde ha företräde framför Bryssel I-förordningens när fördraget är tillämpligt.

Prop. 2014/15:58

Om en processrättslig fråga varken regleras i COTIF 1999 eller i Bryssel I-förordningen tillämpas annan nationell rätt, dvs. i första hand rättegångsbalken. Bestämmelserna i bihangen kan givetvis också innebära avvikelser från vad som gäller enligt allmänna processrättsliga bestämmelser. Ett sådant fall är att regresskrav inte får handläggas gemensamt med skadeståndskrav som har väckts på grund av transportavtalet (artikel 63.6 i CIV och artikel 51.6 i CIM), vilket är en avvikelse från regleringen i 14 kap. 5 § rättegångsbalken.

I artikel 12 finns också bestämmelser om kvarstad och utmätning. Bestämmelserna motsvarar delvis 8 och 9 §§ i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik, men artikel 12 utvidgas till att utöver CIV och CIM omfatta även fordringar enligt CUV och CUI. Bestämmelserna tar sikte på en fordran som ett transportföretag har mot ett annat i samband med en transport som omfattas av CIV eller CIM eller en fordran som uppkommer enligt ett avtal som omfattas av reglerna i CUV eller CUI. Om företagen inte hör hemma i samma fördragsslutande stat, får fordran beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den stat där det företag som äger fordringen hör hemma. Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan fördragsslutande stat än den där innehavaren har sitt säte bara på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den stat där innehavaren har sitt säte. Med innehavare avses den som varaktigt utnyttjar ett järnvägsfordon som transportmedel, oavsett om personen är ägare eller har nyttjanderätt till fordonet.

Artikel 32 behandlar frågan om preskriptionsavbrott i samband med att ett skiljeförfarande inleds. Bestämmelserna motsvarar till viss del 7 § i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik. Innebörden av artikel 32.1 är att det ska ha samma verkan i fråga om preskriptionsavbrott att ett sådant skiljeförfarande inleds som att talan väcks vid allmän domstol. För Sveriges del innebär det att bestämmelserna i 7 § preskriptionslagen (1981:130) blir tillämpliga. Artikel 32 reglerar också verkställighet av skiljedom. I den frågan hänvisas till kommentaren till 4 §.

Utöver de nämnda bestämmelserna i grundfördraget inkorporeras också bestämmelserna i fyra av bihangen, nämligen bihang A, B, D och E. Övriga bihang införlivas på annat sätt. Bihang G (ATMF) inkorporeras genom ändringar i järnvägslagen (2004:519). Bihang C (RID) har införlivats genom föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bihang F (APTU) kommer att inkorporeras genom föreskrifter i järnvägsförordningen (2004:526) och genom myndighetsföreskrifter.

Det är originaltexterna som ska gälla som svensk lag. Fördraget finns i originaltext på franska, engelska och tyska. Genom inkorporeringen blir alltså dessa språkversioner gällande som svensk lag.

Enligt andra stycket inkorporeras bestämmelserna endast till den del de inte reglerar de fördragsslutande staternas förpliktelser mot varandra eller mot OTIF. Det betyder att bestämmelserna endast ska tillämpas i de delar de reglerar enskildas rättigheter och skyldigheter och vissa processuella frågor. Ett exempel på en artikel som har betydelse för enskildas rättigheter och skyldigheter, men som också i visst avseende enbart reglerar statens förpliktelser mot OTIF, är artikel 9 i grundfördraget.

Enligt tredje stycket ges den franska originaltexten tolkningsföreträde. Den franska texten gäller alltså framför de engelska och tyska språk-

versionerna om de inte överensstämmer med den franska (jfr artikel 45 i grundfördraget och artikel 7 i ändringsprotokollet).

Enligt fjärde stycket finns de franska och engelska språkversionerna, i de delar som inkorporeras, och en svensk översättning intagna som en bilaga till lagen. Den svenska översättningen bifogas endast som hjälp för läsningen och har inte någon rättslig betydelse. Den tyska originaltexten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet.

Ansvarsbegränsning för dödsfall och personskada

3 § Vid dödsfall och personskada har transportören eller infrastrukturförvaltaren rätt att begränsa sitt ansvar till 400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) per person vid en och samma olycka, när det är fråga om sådan ersättning som avses i artiklarna 27.2 och 28 b i bihang A, artiklarna 11.2 och 12 b i bihang E och, om avtalet gäller en internationell transport, artiklarna 27.2 och 28 b i bilaga I till tågpassagerarförordningen.

Genom paragrafen ges transportören och infrastrukturförvaltaren rätt att vid dödsfall eller andra personskador beträffande viss ersättning begränsa sitt ansvar i samband med internationella transporter. Sättet att benämna de skador som avses – dödsfall och personskada – avviker från vad som är normalt inom skadeståndsrätten genom att det antyder att dödsfall är något annat än personskada. Uttryckssättet har valts mot bakgrund av den terminologi som används i konventionen och i tågpassagerarförordningen. Övervägandena finns i avsnitt 7. Paragrafen har inte någon motsvarighet i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Enligt hittillsvarande ordning är ersättningen för dessa skador obegränsad. Det följer av att det i 2 kap. 5 § järnvägstrafiklagen (1985:192) föreskrivs att ersättningen ska beräknas enligt 5 kap. och 6 kap.1 och 3 §§skadeståndslagen (1972:207).

Beloppsbegränsningen gäller vid internationella transporter. Den gäller alltså oavsett om CIV tillämpas enligt fördraget eller enligt tågpassagerarförordningen. För inrikes trafik, även i sådana fall där tågpassagerarförordningen tillämpas, är ersättningen fortfarande obegränsad enligt skadeståndslagen.

Transportören eller infrastrukturförvaltaren har rätt att begränsa sitt ansvar till ett belopp om 400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) per person vid en och samma olycka. Vad som avses med SDR anges i artikel 9 i grundfördraget (som inkorporeras genom 2 §). För närvarande motsvarar 400 000 SDR ca 4 miljoner kronor. Rätten till ansvarsbegränsning avser endast ersättning för inkomstförlust och underhåll till efterlevande. Den omfattar alltså inte t.ex. kostnader för vård och transport.

Om det visas att transportören eller infrastrukturförvaltaren har orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt om att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma, gäller inte ansvarsbegränsningen (se artikel 48 i bihang A, artikel 15 i bilaga E och artikel 48 i bilaga I till tågpassagerarförordningen).

Prop. 2014/15:58

Verkställbarhet

4 § En ansökan om att en utländsk dom eller annan utländsk exekutionstitel ska förklaras verkställbar enligt artikel 12 eller 32 i fördraget görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet, och

2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att handlingar som har getts in i ärendet ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats. Om en handling inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översättning.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden

.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 § och 6 § andra stycket i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik. Liksom tidigare gäller att tingsrätten kan förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som behövs för tingsrättens prövning av saken. Eftersom en sådan rätt att kräva komplettering av ansökan följer av lagen (1996:242) om domstolsärenden, är det inte nödvändigt att ange detta särskilt i paragrafen. Vidare klargörs det i lagtexten att tingsrätten också när det gäller andra handlingar än de som fogats till ansökningen kan kräva att dessa förses med bevis om utfärdarens behörighet. I 6 § tredje stycket i 1985 års lag anges att den sak som avgjorts genom en dom från behörig domstol enligt fördraget inte får prövas på nytt. Detta framgår nu i stället av artikel 12.1 i grundfördraget – som inkorporeras genom 2 § – och gäller för verkställbarhetsförklaring av domar och andra exekutionstitlar.

Verkställighet

5 § Om en dom eller annan exekutionstitel förklaras verkställbar, verkställs den på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Paragrafen innehåller en kompletterande bestämmelse om vad som gäller för verkställighet av utländska exekutionstitlar som förklarats verkställbara (jfr 4 §). Frågan behandlas i avsnitt 7.

Paragrafen motsvarar 6 § första stycket i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Revisionsutskottets bindande ändringar

6 § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring av artikel 9 i fördraget eller av bihang A, B, D eller E, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om effekterna av ett förenklat förfarande för ändring av COTIF 1999. Övervägandena finns i avsnitt 7. Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 a § i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik (se prop. 1990/91:43 s. 23 f. och s. 30 f.).

Genom bestämmelsen kommer vissa framtida ändringar som revisionsutskottet beslutar om automatiskt bli gällande som svensk rätt utan att underställas riksdagen. De ändringar som blir bindande för Sverige kommer alltså att gälla som svensk rätt utan att några lagändringar behöver göras. Vilka ändringar som revisionsutskottet kan besluta om framgår av artikel 33.4 i fördraget.

Ändringar av grundfördraget och bihangen träder i kraft första dagen i den tolfte månaden efter den månad då generalsekreteraren underrättar staterna om ändringarna, om inte en fjärdedel av staterna invänder mot dem (artikel 35). Vid samma tidpunkt kommer ändringarna att gälla i Sverige.

Beslut om sakkunnig

7 § Om parterna i ett fall som avses i artikel 54 i bihang A eller i artikel 42 i bihang B inte kan enas om en viss sakkunnig, ska tingsrätten i den ort där godset, resgodset eller fordonet finns efter ansökan utse en sakkunnig

.

Paragrafen, som reglerar möjligheten att få en sakkunnig förordnad av tingsrätten, motsvarar 10 § i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Enligt de i paragrafen angivna bestämmelserna i CIV och CIM ska en transportör, om denne upptäcker eller får anledning att anta att gods, resgods eller fordon har skadats eller förlorats under transporten, upprätta en skaderapport som alltefter förlustens eller skadans art ska innehålla uppgifter om skadans omfattning och orsak. Om den som har rätt till egendomen inte godtar uppgifterna i rapporten, kan han eller hon begära att resgodsets eller fordonets tillstånd samt skadans orsak och omfattning ska fastställas av en sakkunnig. Om parterna inte enas om viss sakkunnig, kan de enligt COTIF 1999 vända sig till tingsrätten som ska utse en sakkunnig.

Eftersom fordon enligt COTIF 1999 inte transporteras som inskrivet resgods, till skillnad från vad som gällde enligt COTIF 1980, läggs ”fordon” till i paragrafen.

En ansökan om utseende av sakkunnig handläggs enligt ärendelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för transport som har påbörjats före ikraftträdandet

.

Övervägandena finns i avsnitt 8.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsinstrumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Enligt punkten 1 överlämnas därför till regeringen att besluta om när den nya lagen ska träda i kraft.

Prop. 2014/15:58

Av punkten 2 framgår att lagen ersätter 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Enligt punkten 3 ska 1985 års lag dock tillämpas på de transporter som påbörjats före ikraftträdandet. Det innebär att för de transporterna gäller COTIF 1980. För en passagerare vars resa omfattas av reglerna i tågpassagerarförordningen kommer CIV:s regler från COTIF 1999 ändå att tillämpas (jfr avsnitt 4).

10.2. Förslaget till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 § Särskilda bestämmelser om befordran av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns särskilda bestämmelser om befordran av passagerare och gods i järnvägstrafiklagen (1985:192) och i lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik.

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns andra lagar på området. Ändringen är en följd av att 1985 års lag om internationell järnvägstrafik upphävs och ersätts med en ny lag i samma ämne.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 b § Som svensk lag ska gälla originaltexterna av bestämmelserna i bihang G om

tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna reglerar de fördragsslutande parternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten. De franska och engelska originaltexterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.

Paragrafen är ny. Den innebär en inkorporering av ett offentligrättsligt bihang, ATMF, bihang G, till fördraget. Övervägandena finns i avsnitt 7.

I första stycket anges det att bihang G i COTIF 1999 ska gälla som svensk lag.

Bihanget omfattar regler för godkännande av järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik. Varje järnvägsfordon eller annan järnvägsmateriel måste vara godkända i enlighet med reglerna i bihanget för att få användas i internationell trafik. Godkännandet syftar till att järnvägsfordon som används i internationell trafik ska uppfylla främst de tekniska föreskrifterna i bihang F (APTU) till fördraget. Godkännandet lämnas av den nationella eller internationella myndighet som är behörig på området. Tekniska intyg som utfärdats i enlighet med dessa regler av den behöriga myndigheten är giltiga i alla

fördragsslutande stater och möjliggör härigenom järnvägstrafik över nationsgränserna.

De järnvägsföretag som använder järnvägsfordon eller annan materiel som blivit godkända enligt förfarandet i bihang G är skyldiga att följa de föreskrifter om drift av ett fordon i internationell trafik som finns i bihang F. Detsamma gäller det företag eller den myndighet som förvaltar infrastrukturen. Bestämmelserna i den fördragsslutande stat där infrastrukturen finns tillämpas när det gäller godkännande av infrastruktur.

Sedan tidigare finns bestämmelser som bygger på EU-direktiv och som delvis överlappar regleringen i bihangen F och G. Bestämmelserna finns framför allt i järnvägslagen (2004:519) och i järnvägsförordningen (2004:526).

Av artikel 3 a.1 i bihang G framgår att järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel som har börjat användas enligt tillämplig lagstiftning i EU och motsvarande rent nationella lagstiftning ska anses godkända för användning i alla fördragsslutande stater, om bl.a. de tekniska föreskrifterna (TSD:n enligt EU-rätten och dess motsvarighet enligt COTIF, UTP:n) fullt ut överensstämmer. Motsvarande krav gäller för järnvägsfordon som har börjat användas enligt bestämmelserna i bihang G för att dessa ska kunna nyttjas för trafik inom EU. Om villkoren i ett sådant fall inte är uppfyllda, ska fordonet eller järnvägsmaterielen godkännas i enlighet med gällande bestämmelser inom EU. I fråga om järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel som bara används inom EU regleras godkännandet för driften och underhållet av tillämplig EU-rätt (jfr artikel 3 a.3 i bihang G).

I den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstrafik finns kompletterande bestämmelser om handläggningen av en ansökan om verkställbarhetsförklaring av en utländsk skiljedom som meddelats med anledning av en tvist som underställts en skiljenämnd enligt artikel 20 i bihang G.

I andra stycket anges att bestämmelserna bara införlivas till den del de inte reglerar de fördragsslutande parternas förpliktelser mot varandra eller mot OTIF som organisation. Paragrafens innebörd är att bestämmelserna bara är tillämpliga i de delar de reglerar enskildas rättigheter och skyldigheter samt vissa processuella frågor. I exempelvis artikel 5 finns bestämmelser som inte införlivas med svensk lag, eftersom de enbart berör parternas inbördes förhållanden.

I tredje stycket anges att den franska texten har giltighet före de andra språkversionerna av fördraget, dvs. de engelska och tyska versionerna. Det följer av artikel 45 i grundfördraget och artikel 7 i ändringsprotokollet.

I fjärde stycket anges att de franska och engelska språkversionerna av bihang G och en svensk översättning finns intagna som en bilaga till lagen. Den svenska översättningen har bara status som hjälpmedel vid tillämpningen av bestämmelserna i bihanget.

2 c § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande

ändring av bihang G, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget

.

Prop. 2014/15:58

Paragrafen är ny. Den innehåller en bestämmelse om ett förenklat förfarande för ändring av bestämmelserna i bihang G. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Paragrafen motsvarar 3 a § i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik (se prop. 1990/91:43 s. 23 f. och s 30 f.) och 6 § i den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstrafik.

Vilka ändringar som revisionsutskottet kan besluta om framgår av artikel 33.4 i fördraget. Ändringar träder i kraft första dagen i den tolfte månaden efter den månad då generalsekreteraren underrättade staterna om ändringarna, om inte en fjärdedel av staterna invänder mot dem (artikel 35). Vid samma tidpunkt kommer ändringarna att gälla i Sverige.

Bemyndigande

6 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i det bihang som anges i 2 b §.

Regleringen i paragrafen, som är ny, innebär bl.a. att regeringen kan peka ut behörig myndighet enligt bihang G, vilket krävs enligt artikel 5 i det bihanget.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsinstrumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. I enlighet med vad som gäller när annat inte har bestämts i särskilda övergångsbestämmelser tillämpas de nya bestämmelserna om tekniskt godkännande från och med den dag lagen träder i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningar till S10-2

10.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 33. Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, som reglerar vilka personer och organ som omfattas av immunitet och/eller privilegier och i enlighet med vilka internationella överenskommelser, ändras så att COTIF 1999 förs in i stället för COTIF 1980. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsinstrumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningar till S10-3

10.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

2 § Lagen ska inte tillämpas på brevbefordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen ska inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som omfattas av lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik eller som en järnväg i annat fall utför inom Sverige till fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

Paragrafen, som bl.a. reglerar förhållandet mellan förevarande lag och COTIF, ändras så att hänvisning sker till den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstransport i stället för som hittills till COTIF 1980, som vid en tidigare ändring av paragrafen benämnts på ett felaktigt sätt (se SFS 1998:484).

Prop. 2014/15:58

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsinstrumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningar till S10-4

10.5. Förslaget till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

2 kap. Befordran av resande

1 § Detta kapitel tillämpas på befordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om något annat inte följer av lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik

.

Paragrafen, som anger lagens tillämpningsområde, ändras så att hänvisning sker till den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstrafik i stället för till COTIF 1980. Av 1 kap. 1 a § framgår att särskilda bestämmelser om transport av passagerare på järnväg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen).

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsinstrumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningar till S10-5

10.6. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

18 § Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna i

1. sjölagen (1994:1009),

2. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage,

3. lagen (2010:510) om lufttransporter,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,

5. järnvägstrafiklagen (1985:192), eller

6. lagen (2015:000) om internationell järnvägstrafik. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.

Paragrafen, som reglerar skador som ska ersättas enligt andra lagar än paketreselagen, ändras så att hänvisning sker till den föreslagna nya lagen om internationell järnvägstrafik i stället för till 1985 års lag i samma ämne.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

För Sveriges del träder COTIF 1999 i kraft den dag som anslutningsinstrumentet deponeras. Det är inte möjligt att ange vilket datum fördraget träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta om när lagen ska träda i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningar till S10-6

10.7. Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

1 § Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (2008:579),

2. marknadsföringslagen (2008:486),

3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

6. försäkringsavtalslagen (2005:104),

7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

9. lagen (2010:510) om lufttransporter, 10. lagen (2014:836) om näringsförbud, 11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, och

12. lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.

Paragrafens första stycke innehåller en förteckning över lagar enligt vilka Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden. Paragrafen ändras på så sätt att det i punkt 10 i förteckningen hänvisas till nu gällande lag om näringsförbud.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

COTIF 1999

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999

Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

 • Article premier

Organisation intergouvernementale

 • Article 1

Intergovernmental Organisation

 • Artikel 1

Mellanstatlig organisation

 • Article 2

But de l'Organisation

 • Article 2

Aim of the Organisation

 • Artikel 2

Organisationens ändamål

 • Article 3

Coopération internationale

 • Article 3

International cooperation

 • Artikel 3

Internationellt samarbete

 • Article 4

Reprise et transfert d'attributions

 • Article 4

Taking on and transfer of attributions

 • Artikel 4

Övertagande och överföring av befogenheter

 • Article 5

Obligations particulières des Etats membres

 • Article 5

Special obligations of the Member States

 • Artikel 5

Medlemsstaternas särskilda skyldigheter

 • Article 6

Règles uniformes

 • Article 6

Uniform Rules

 • Artikel 6

Enhetliga rättsregler

 • Article 7

Définition de la notion "Convention"

 • Article 7

Definition of the expression “Convention”

 • Artikel 7

Definition av begreppet fördrag

Titre II Dispositions communes

Title II Common Provisions

Avdelning II Gemensamma bestämmelser

 • Article 8

Droit national

 • Article 8

National law

 • Artikel 8

Nationell rätt

 • Article 9

Unité de compte

 • Article 9

Unit of account

 • Artikel 9

Beräkningsenhet

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

 • Article 10

Dispositions complémentaires

 • Article 10

Supplementary provisions

 • Artikel 10

Tilläggsbestämmelser

 • Article 11

Caution judiciaire

 • Article 11

Security for costs

 • Artikel 11

Ställande av säkerhet

 • Article 12

Exécution de jugements. Saises

 • Article 12

Execution of judgments. Attachment

 • Artikel 12

Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

Titre III Structure et fonctionnement

Title III Structure and Functioning

Avdelning III Uppbyggnad och verksamhet

 • Article 13

Organes

 • Article 13

Organs

 • Artikel 13

Organ

 • Article 14

Assemblée générale

 • Article 14

General Assembly

 • Artikel 14

Generalförsamlingen

 • Article 15

Comité administratif

 • Article 15

Administrative Committee

 • Artikel 15

Administrativa kommittén

 • Article 16

Commissions

 • Article 16

Other Committees

 • Artikel 16

Utskott

 • Article 17

Commission de révision

 • Article 17

Revision Committee

 • Artikel 17

Revisionsutskottet

 • Article 18

Commission d'experts du RID

 • Article 18

RID Expert Committee

 • Artikel 18

Expertkommittén för RID

 • Article 19

Commission de la facilitation ferroviaire

 • Article 19

Rail Facilitation Committee

 • Artikel 19

Förenklingsutskottet

 • Article 20

Commission d'experts techniques

 • Article 20

Committee of Technical Experts

 • Artikel 20

Tekniska expertutskottet

 • Article 21

Secrétaire général

 • Article 21

Secretary General

 • Artikel 21

Generalsekreteraren

 • Article 22

Personnel de l’Organisation

 • Article 22

Staff of the Organisation

 • Artikel 22

Organisationens personal

 • Article 23

Bulletin

 • Article 23

Bulletin

 • Artikel 23

Tidskrift

 • Article 24

Listes des lignes

 • Article 24

Lists of lines or services

 • Artikel 24

Listor över linjer

Titre IV Finances

Title IV Finances

Avdelning IV Finanser

 • Article 25

Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion

 • Article 25

Work programme. Budget. Accounts. Management report

 • Artikel 25

Arbetsprogram. Budget. Redovisning. Förvaltningsberättelse

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

 • Article 26

Financement des dépenses

 • Article 26

Financing the expenditure

 • Artikel 26

Finansiering av utgifterna

 • Article 27

Vérification des comptes

 • Article 27

Auditing of accounts

 • Artikel 27

Granskning av organisationens räkenskaper

Titre V Arbitrage

Title V Arbitration

Avdelning V Skiljedom

 • Article 28

Compétence

 • Article 28

Competence

 • Artikel 28

Behörighet

 • Article 29

Compromis. Greffe

 • Article 29

Agreement to refer to arbitration. Registrar

 • Artikel 29

Skiljeavtal. Sekretariat

 • Article 30

Arbitres

 • Article 30

Arbitrators

 • Artikel 30

Skiljemän

 • Article 31

Procédure. Frais

 • Article 31

Procedure. Costs

 • Artikel 31

Förfarande. Kostnader

 • Article 32

Prescription. Force exécutoire

 • Article 32

Limitation. Enforcement

 • Artikel 32

Preskription. Verkställighet

Titre VI Modification de la Convention

Title VI Modification of the Convention

Avdelning VI Ändring av fördraget

 • Article 33

Compétence

 • Article 33

Competence

 • Artikel 33

Behörighet

 • Article 34

Décisions de l’Assemblée générale

 • Article 34

Decisions of the General Assembly

 • Artikel 34

Beslut av generalförsamlingen

 • Article 35

Décisions des Commissions

 • Article 35

Decisions of the Committees

 • Artikel 35

Beslut av utskotten

Titre VII Dispositions finales

Title VII Final Provisions

Avdelning VII Slutbestämmelser

 • Article 36

Dépositaire

 • Article 36

Depositary

 • Artikel 36

Depositarie

 • Article 37

Adhésion à la Convention

 • Article 37

Accession to the Convention

 • Artikel 37

Anslutning till fördraget

 • Article 38

Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique

 • Article 38

Accession of regional economic integration organisations

 • Artikel 38

Anslutning av regionala organisationer för ekonomisk integration

 • Article 39

Membres associés

 • Article 39

Associate Members

 • Artikel 39

Associerade medlemmar

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

 • Article 40

Suspension de la qualité de membre

 • Article 40

Suspension of membership

 • Artikel 40

Avbrott i medlemskap

 • Article 41

Dénonciation de la Convention

 • Article 41

Denunciation of the Convention

 • Artikel 41

Uppsägning av fördraget

 • Article 42

Déclarations et réserves à la Convention

 • Article 42

Declarations and reservations to the Convention

 • Artikel 42

Förklaringar och förbehåll rörande fördraget

 • Article 43

Dissolution de l’Organisation

 • Article 43

Dissolution of the Organisation

 • Artikel 43

Organisationens avveckling

 • Article 44

Disposition transitoire

 • Article 44

Transitional provision

 • Artikel 44

Övergångsbestämmelse

 • Article 45

Textes de la Convention

 • Article 45

Texts of the Convention

 • Artikel 45

Fördragstexter

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

Article premier Organisation intergouvernementale

Article 1 Intergovernmental Organisation

Artikel 1 Mellanstatlig organisation

§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée "l'Organisation".

§ 1 The Parties to this Convention shall constitute, as Member States, the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF), hereinafter called "the Organisation".

§ 1 Parterna i detta fördrag ska i egenskap av medlemsstater bilda Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), nedan kallad organisationen.

§ 2 Le siège de l'Organisation est à Berne. L'Assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans l’un des Etats membres.

§ 2 The headquarters of the Organisation shall be at Berne. The General Assembly may decide to locate it at another place in one of the Member States.

§ 2 Organisationen ska ha sitt säte i Bern. Generalförsamlingen kan besluta att den ska ha sitt säte på en annan plats i någon av medlemsstaterna.

§ 3 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

§ 3 The Organisation shall have legal personality. It shall in particular have the capacity to enter into contracts, to acquire and dispose of immovable and movable assets and to be a party to legal proceedings.

§ 3 Organisationen ska vara juridisk person. Den ska i synnerhet kunna sluta avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom och föra talan i rättegång.

§ 4 L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, annexé à la Convention.

§ 4 The Organisation, members of its staff, experts called in by it and representatives of Member States shall enjoy such privileges and immunities as are necessary to discharge their duties, subject to the conditions laid down in the Protocol on the Privileges and Immunities of the Organisation, annexed to the Convention.

§ 4 Organisationen, dess anställda, sakkunniga som den anlitar och medlemsstaternas företrädare ska åtnjuta de privilegier och den immunitet som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag, i enlighet med villkoren i det protokoll om organisationens privilegier och immunitet som är fogat till fördraget.

§ 5 Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.

§ 5 Relations between the Organisation and the State in which it has its headquarters shall be regulated by a Headquarters Agreement.

§ 5 Förhållandet mellan organisationen och den stat där den har sitt säte ska regleras genom en särskild överenskommelse.

§ 6 Les langues de travail de l'Organisation sont le français, l'allemand et l'anglais. L’Assemblée générale peut introduire d’autres langues de travail.

§ 6 The working languages of the Organisation shall be English, French and German. The General Assembly may introduce other working languages.

§ 6 Organisationens arbetsspråk ska vara franska, tyska och engelska. Generalförsamlingen kan införa andra arbetsspråk.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Article 2 But de l'Organisation

Article 2 Aim of the Organisation

Artikel 2 Organisationens ändamål

§ 1 L'Organisation a pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment

§ 1 The aim of the Organisation shall be to promote, improve and facilitate, in all respects, international traffic by rail, in particular by

§ 1 Organisationens ändamål ska vara att i alla avseenden främja, förbättra och underlätta internationell järnvägstrafik, i synnerhet genom att

a) en établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants:

a) establishing systems of uniform law in the following fields of law:

a) skapa enhetliga rättsregler inom följande rättsområden:

1. contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant d’autres moyens de transport et faisant l’objet d’un seul contrat;

1. contract of international carriage of passengers and goods in international through traffic by rail, including complementary carriage by other modes of transport subject to a single contract;

1. avtal om genomgående internationell transport av resande och gods på järnväg, inbegripet kompletterande transporter med andra transportmedel som omfattas av ett enda avtal,

2. contrat concernant

l’utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire;

2. contract of use of wagons as means of transport in international rail traffic;

2. avtal om nyttjande av fordon som transportmedel i internationell järnvägstrafik,

3. contrat concernant l’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire;

3. contract of use of infrastructure in international rail traffic;

3. avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik,

4. transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire;

4. carriage of dangerous goods in international rail traffic;

4. transport av farligt gods i internationell järnvägstrafik,

b) en contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;

b) contributing to the removal, in the shortest time possible, of obstacles to the crossing of frontiers in international rail traffic, while taking into account special public interests, to the extent that the causes of these obstacles are within the responsibility of States;

b) bidra till att, med beaktande av särskilda allmänna intressen, så snart som möjligt avlägsna hinder för internationell järnvägstrafik över gränserna i den mån orsakerna till dessa hinder ligger inom staternas kompetensområde,

c) en contribuant à l ´interopérabilité et à l’harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes

c) contributing to interoperability and technical harmonisation in the railway field by the validation of technical standards and

c) bidra till driftskompatibilitet och teknisk harmonisering på järnvägsområdet genom validering av tekniska standarder

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes;

the adoption of uniform technical prescriptions;

och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter,

d) en établissant une procédure uniforme pour l’admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

d) establishing a uniform procedure for the technical admission of railway material intended for use in international traffic;

d) införa ett enhetligt förfarande för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik,

e) en veillant à l´application de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l’Organisation;

e) keeping a watch on the application of all the rules and recommendations established within the Organisation;

e) följa tillämpningen av alla regler och rekommendationer som har antagits inom organisationen,

f) en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.

f) developing the systems of uniform law, rules and procedures referred to in letters a) to e) taking account of legal, economic and technical developments.

f) utveckla de enhetliga rättsregler och förfaranden som avses i a– e med beaktande av den rättsliga, ekonomiska och tekniska utvecklingen.

§ 2 L’Organisation peut a) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d’autres régimes de droit uniforme;

§ 2 The Organisation may a) within the framework of the aim referred to in § 1, elaborate other systems of uniform law;

§ 2 Organisationen får a) inom ramen för de mål som anges i § 1 utarbeta andra enhetliga rättsliga regelsystem,

b) constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d’autres conventions internationales ayant pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.

b) constitute a framework within which the Member States can elaborate other international conventions aiming to promote, improve and facilitate international rail traffic.

b) utgöra ett forum inom vilket medlemsstaterna kan utarbeta andra internationella konventioner som syftar till att främja, förbättra och underlätta internationell järnvägstrafik.

Article 3 Coopération internationale

Article 3 International cooperation

Artikel 3 Internationellt samarbete

§ 1 Les Etats membres s'engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu’il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adap-

§ 1 The Member States undertake to concentrate their international cooperation in the railway field, in principle, within the framework of the Organisation, and this to the extent that there exists a coherence in the tasks which are attributed to it in accordance with Articles 2 and 4. To attain this objective, the Member States will adopt all measures necessary and

§ 1 Medlemsstaterna förbinder sig att i princip samla sitt internationella samarbete på järnvägsområdet inom organisationens ram, i den mån detta stämmer med de uppgifter som den har enligt artiklarna 2 och

4. För att nå detta mål ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att förändra gällande internationella multilaterala konventioner och avtal som de

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

tés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à d’autres organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales, des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l’Organisation.

useful in order that the international multilateral conventions and agreements in force to which they are contracting parties should be adapted, to the extent that these conventions and agreements concern international cooperation in the railway field and attribute competences to other intergovernmental or non-governmental organisations which cut across the tasks attributed to the Organisation.

är anslutna till, i den mån dessa rör internationellt samarbete inom järnvägsområdet och ger andra mellanstatliga eller ickestatliga organisationer befogenheter som överlappar organisationens uppgifter.

§ 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.

§ 2 The obligations resulting from § 1 for the Member States, which are at the same time Members of the European Communities or States parties to the European Economic Area Agreement, shall not prevail over their obligations as members of the European Communities or States parties to the European Economic Area Agreement.

§ 2 De skyldigheter som följer av § 1 för de medlemsstater som också är medlemmar i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska inte gälla framför deras skyldigheter som medlemmar i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Article 4 Reprise et transfert d'attributions

Article 4 Taking on and transfer of attributions

Artikel 4 Övertagande och överföring av befogenheter

§ 1 Sur décision de l'Assemblée générale, l'Organisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à l’article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d’autres organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

§ 1 By a decision of the General Assembly, the Organisation shall be authorised to take on, within the framework of its aim as defined in Article 2, the attributions, resources and obligations which may be transferred to it by other intergovernmental organisations by virtue of agreements concluded with those organisations.

§ 1 Organisationen kan efter beslut av generalförsamlingen bemyndigas att inom ramen för sitt ändamål enligt artikel 2 överta de befogenheter, resurser och skyldigheter som andra mellanstatliga organisationer kan komma att överföra till den med stöd av avtal som ingås med dessa organisationer.

§ 2 L’Organisation peut, sur décision de l’Assemblée générale, transférer à d’autres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu d’accords conclus avec ces organisa-

§ 2 The Organisation may, by a decision of the General Assembly, transfer to other intergovernmental organisations attributions, resources and obligations, by virtue of agreements concluded with those organisa-

§ 2 Organisationen kan efter beslut av generalförsamlingen överföra befogenheter, resurser och skyldigheter till andra mellanstatliga organisationer med stöd av avtal som ingås med dessa organisationer.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

tions.

tions.

§ 3 L'Organisation peut, avec l’approbation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l'Organisation affectées à ces fonctions sont à la charge de l’Etat membre concerné.

§ 3 The Organisation may, with the approval of the Administrative Committee, take on administrative functions related to its aim and which are entrusted to it by a Member State. The expenses of the Organisation, arising out of these functions, shall be met by the Member State concerned.

§ 3 Organisationen kan med administrativa kommitténs godkännande överta administrativa uppgifter som har samband med organisationens ändamål och som anförtros den av en medlemsstat. Den berörda medlemsstaten ska stå för de kostnader som organisationen åsamkas på grund av dessa uppgifter.

Article 5 Obligations particulières des Etats membres

Article 5 Special obligations of the Member States

Artikel 5 Medlemsstaternas särskilda skyldigheter

§ 1 Les Etats membres conviennent d’adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et d’accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre s’engage, dans la mesure du possible, à:

§ 1 The Member States agree to adopt all appropriate measures in order to facilitate and accelerate international rail traffic. To that end, each Member State undertakes, to the extent possible, to

§ 1 Medlemsstaterna är överens om att vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta och befordra den internationella järnvägstrafiken. I detta syfte förbinder sig varje medlemsstat att i möjligaste mån

a) éliminer toute procédure inutile, b) simplifier et normaliser les formalités encore exigées,

a) eliminate any useless procedure, b) simplify and standardise the formalities already required,

a) avskaffa alla onödiga förfaranden, b) förenkla och standardisera de formaliteter som fortfarande krävs,

c) simplifier les contrôles frontaliers.

c) simplify frontier

checks.

c) förenkla gränskontrollerna.

§ 2 Afin de faciliter et d’améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes d’organisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à l’infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.

§ 2 In order to facilitate and improve international rail traffic, the Member States agree to lend their support to attain the highest possible degree of uniformity in the regulations, standards, procedures and methods of organisation relating to railway vehicles, railway personnel, railway infrastructure and auxiliary services.

§ 2 För att underlätta och förbättra den internationella järnvägstrafiken har medlemsstaterna kommit överens om att bidra till strävandena efter största möjliga enhetlighet i fråga om bestämmelser, standarder, förfaranden och organisationsmetoder med avseende på järnvägsfordon, järnvägspersonal, järnvägsinfrastruktur och tilläggstjänster.

§ 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d’accords entre gestionnaires d’infrastructure visant à optimiser le trafic international ferroviaire.

§ 3 The Member States agree to facilitate the conclusion of agreements between infra-structure managers intended to optimise international rail traffic.

§ 3 Medlemsstaterna är överens om att underlätta slutandet av avtal mellan infrastrukturförvaltare i syfte att optimera den internationella järnvägstrafiken.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Article 6 Règles uniformes

Article 6 Uniform Rules

Artikel 6 Enhetliga rättsregler

§ 1 Le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à l’article 42, § 1, première phrase, par:

§ 1 So far as declarations are not made in accordance with Article 42 § 1, first sentence, international rail traffic and admission of railway material to use in international traffic shall be governed by:

§ 1 Den internationella järnvägstrafiken och godkännandet av järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik ska regleras genom följande instrument, om inte förklaringar eller förbehåll meddelats enligt artikel 42 § 1 första meningen:

a) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)", formant l'Appendice A à la Convention,

a) the “Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Passengers by Rail (CIV)”, forming Appendix A to the Convention,

a) ”Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV)”, som utgör Bihang A till fördraget,

b) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)", formant l'Appendice B à la Convention,

b) the “Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM)”, forming Appendix B to the Convention,

b) “Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg (CIM)”, som utgör Bihang B till fördraget,

c) le "Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)", formant l'Appendice C à la Convention,

c) the “Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)”, forming Appendix C to the Convention,

c) “Reglementet om internationell transport av farligt gods på järnväg (RID)”, som utgör Bihang C till fördraget,

d) les "Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)", formant l'Appendice D à la Convention,

d) the “Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV)”, forming Appendix D to the Convention,

d) “Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av järnvägsfordon i internationell järnvägstrafik (CUV)”, som utgör Bihang D till fördraget,

e) les "Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)", formant l'Appendice E à la Convention,

e) the “Uniform Rules concerning the Contract of Use of Infrastructure in International Rail Traffic (CUI)”, forming Appendix E to the Convention,

e) ”Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI)”, som utgör Bihang E till fördraget,

f) les “Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être uti-

f) the “Uniform Rules concerning the Validation of Technical Standards and the Adoption of Uniform Technical Prescriptions applicable to Railway Material intended to be

f) ”Enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

lisé en trafic international (APTU)”, formant l’Appendice F à la Convention,

used in International Traffic (APTU)”, forming Appendix F to the Convention,

trafik (APTU)”, som utgör Bihang F till fördraget,

g) les “Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)”, formant l’Appendice G à la Convention,

g) the “Uniform Rules concerning Technical Admission of Railway Material used in International Traffic (ATMF)”, forming Appendix G to the Convention,

g) ”Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som ska nyttjas i internationell trafik (ATMF)”, som utgör Bihang G till fördraget,

h) d’autres régimes de droit uniforme élaborés par l’Organisation en vertu de l’article 2, § 2, lettre a) formant également des Appendices à la Convention.

h) other systems of uniform law elaborated by the Organisation pursuant to Article 2 § 2, letter a), also forming Appendices to the Convention.

h) andra enhetliga rättsliga regelsystem som utarbetats av organisationen i enlighet med artikel 2 § 2 a och som också utgör bihang till fördraget.

§ 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.

§ 2 The Uniform Rules, the Regulation and the systems listed in § 1, including their Annexes, shall form an integral part of the Convention.

§ 2 De enhetliga rättsreglerna, reglementet och de regelsystem som anges i § 1, inbegripet bilagorna till dessa, ska utgöra en integrerad del av fördraget.

Article 7 Définition de la notion "Convention"

Article 7 Definition of the expression “Convention

Artikel 7 Definition av begreppet fördrag

Dans les dispositions qui suivent, l'expression "Convention" couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 4, et les Appendices visés à l’article 6, y compris leurs Annexes.

In the following provisions the expression “Convention” covers the Convention itself, the Protocol referred to in article 1 § 4 and the Appendices referred to in Article 6, including their Annexes.

I det följande förstås med uttrycket “fördrag” grundfördraget, det protokoll som avses i artikel 1 § 4 och de bihang som avses i artikel 6, inbegripet bilagorna till dessa bihang.

Titre II Dispositions communes

Title II Common Provisions

Avdelning II Gemensamma bestämmelser

Article 8 Droit national

Article 8 National law

Artikel 8 Nationell rätt

§ 1 Dans l’interprétation et l’application de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité.

§ 1 When interpreting and applying the Convention, its character of international law and the necessity to promote uniformity shall be taken into account.

§ 1 När fördraget tolkas och tillämpas ska hänsyn tas till dess karaktär av internationellt rättsligt instrument och till nödvändigheten att främja enhetlighet.

§ 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.

§ 2 In the absence of provisions in the Convention, national law shall apply.

§ 2 Om bestämmelser saknas i fördraget ska nationell rätt tillämpas.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

§ 3 On entend par droit national le droit de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

§ 3 “National law” means the law of the State in which the person entitled asserts his rights, including the rules relating to conflict of laws.

§ 3 Med nationell rätt förstås rättsordningen i den stat där den berättigade gör sitt anspråk gällande, inbegripet dess lagvalsregler.

Article 9 Unité de compte

Article 9 Unit of account

Artikel 9 Beräkningsenhet

§ 1 L'unité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.

§ 1 The unit of account referred to in the Appendices shall be the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.

§ 1 Med beräkningsenhet avses i bihangen särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valutafonden.

§ 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

§ 2 The value in Special Drawing Rights of the national currency of a Member State which is a member of the International Monetary Fund shall be calculated in accordance with the method applied by the International Monetary Fund for its own operations and transactions.

§ 2 Värdet av en medlemsstats nationella valuta uttryckt i särskilda dragningsrätter ska, om staten även är medlem av Internationella valutafonden, beräknas enligt den metod som valutafonden tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

§ 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.

§ 3 The value in Special Drawing Rights of the national currency of a Member State which is not a member of the International Monetary Fund shall be calculated by the method determined by that State. This calculation must express in the national currency a real value as close as possible to that which would result from the application of § 2.

§ 3 Värdet av en medlemsstats nationella valuta uttryckt i särskilda dragningsrätter ska, om staten inte är medlem av Internationella valutafonden, beräknas på det sätt som staten bestämmer. Denna beräkning ska ge ett realvärde i nationell valuta som ligger så nära det värde som skulle ha följt av tillämpningen av § 2 som möjligt.

§ 4 Chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, les Etats communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.

§ 4 Each time that a change occurs in their method of calculation or in the value of their national currency in relation to the unit of account, States shall notify the Secretary General of their method of calculation in accordance with § 3. The latter shall inform the Member States of these notifications.

§ 4 Varje gång som beräkningsmetoden eller värdet av deras valuta i förhållande till beräkningsenheten ändras, ska staterna underrätta generalsekreteraren om den beräkningsmetod enligt § 3 som de tillämpar. Generalsekreteraren ska vidarebefordra denna information till medlemsstaterna.

§ 5 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie natio-

§ 5 An amount expressed in units of account shall be converted into the national

§ 5 Ett belopp uttryckt i beräkningsenheter ska omräknas till den nationella

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

nale de l’Etat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.

currency of the State of the court or tribunal seized. The conversion shall be made in accordance with the value of the corresponding currency on the day of the judicial decision or on the day agreed between the parties.

valutan i den stat där talan väckts. Omräkningen ska göras i enlighet med värdet på motsvarande valuta dagen för det rättsliga avgörandet eller den dag som parterna kommer överens om.

Article 10 Dispositions complémentaires

Article 10 Supplementary provisions

Artikel 10 Tilläggsbestämmelser

§ 1 Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour l’exécution des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces Règles uniformes.

§ 1 Two or more Member States or two or more carriers may agree supplementary provisions for the execution of the CIV Uniform Rules and the CIM Uniform Rules; they may not derogate from these Uniform Rules.

§ 1 Två eller flera medlemsstater eller två eller flera transportörer får komma överens om tilläggsbestämmelser för tillämpningen av de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM. De får inte avvika från dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire général de l’Organisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.

§ 2 The supplementary provisions referred to in § 1 shall be put into force and published in the manner required by the laws and prescriptions of each State. The supplementary provisions of States and their coming into force shall be notified to the Secretary General. He shall inform the Member States of these notifications.

§ 2 De tilläggsbestämmelser som avses i § 1 ska sättas i kraft och offentliggöras på det sätt som föreskrivs i varje stats lagar och bestämmelser. Organisationens generalsekreterare ska underrättas om innehållet i sådana tilläggsbestämmelser som staterna bestämt och om dagen för ikraftträdandet. Han ska vidarebefordra dessa uppgifter till övriga medlemsstater.

Article 11 Caution judiciaire

Article 11 Security for costs

Artikel 11 Ställande av säkerhet

La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI.

Security for costs cannot be required in proceedings founded on the CIV Uniform Rules, the CIM Uniform Rules, the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules.

Vid rättsliga förfaranden som grundas på de enhetliga rättsreglerna CIV, de enhetliga rättsreglerna CIM, de enhetliga rättsreglerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får inte krävas att säkerhet ställs för betalning av rättegångskostnader.

Article 12 Exécution de jugements. Saisies

Article 12 Execution of judgments. Attachment

Artikel 12 Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

§ 1 Lorsque les jugements § 1 Judgments pronounced § 1 När domar, som har

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent également aux transactions judiciaires.

by the competent court or tribunal pursuant to the provisions of the Convention after trial or by default shall, when they have become enforceable under the law applied by that court or tribunal, become enforceable in each of the other Member States on completion of the formalities required in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review. These provisions shall apply also to judicial settlements.

meddelats till följd av bestämmelserna i detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom, får verkställas enligt den lagstiftning som tillämpas av domstolen ska de vara verkställbara i alla andra medlemsstater så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras. Dessa bestämmelser ska även vara tillämpliga på förlikning som har träffats inför domstol.

§ 2 Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

§ 2 § 1 shall apply neither to judgments which are provisionally enforceable, nor to awards of damages in addition to costs against a plaintiff who fails in his action.

§ 2 Vad som sägs i § 1 ska varken vara tillämpligt på domar som endast får verkställas interimistiskt, eller på skadestånd utöver rättegångskostnaderna som en kärande förpliktas att betala med anledning av att hans talan har ogillats.

§ 3 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 3 Debts arising from a transport operation subject to the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed to one transport undertaking by another transport undertaking not under the jurisdiction of the same Member State, may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debt sought to be attached.

§ 3 En fordran från ett transportföretag mot ett annat i samband med en transport som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV eller de enhetliga rättsreglerna CIM får, om företagen inte hör hemma i samma medlemsstat, beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 4 Debts arising from a contract subject to the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debts sought to be attached.

§ 4 Fordringar som uppkommer enligt ett avtal som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme “détenteur” désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition.

§ 5 Railway vehicles may only be seized on a territory other than that of the Member State in which the keeper has its registered office, under a judgment given by the judicial authority of that State. The term “keeper” means the person who, being the owner or having the right to dispose of it, exploits the railway vehicle economically in a permanent manner as a means of transport.

§ 5 Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den där innehavaren har sitt säte endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten. Med ordet innehavare avses den som varaktigt nyttjar ett järnvägsfordon som transportmedel, vare sig han är ägare eller har nyttjanderätt till detta fordon.

Titre III Structure et fonctionnement

Title III Structure and Functioning

Avdelning III Uppbyggnad och verksamhet

Article 13 Organes

Article 13 Organs

Artikel 13 Organ

§ 1 Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après:

§ 1 The functioning of the Organisation shall be ensured by the following organs:

§ 1 Organisationens verksamhet ska utövas genom följande organ:

a) l’Assemblée générale, a) the General Assembly,

a) Generalförsamlingen.

b) le Comité administratif,

b) the Administrative Committee,

b) Administrativa kommittén.

c) la Commission de révision,

c) the Revision Committee,

c) Revisionsutskottet.

d) la Commission d'experts pour le transport des marchandises

dangereuses (Commission d’experts du RID),

d) the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods (RID Expert Committee),

d) Fackutskottet för transport av farligt gods (fackutskottet RID).

e) la Commission de la facilitation ferroviaire,

e) the Rail Facilitation Committee,

e) Förenklingsutskottet.

f) la Commission d'experts techniques,

f) the Committee of

Technical Experts,

f) Tekniska expertutskottet.

g) le Secrétaire général. g) the Secretary General. h) Generalsekreteraren.

§ 2 L’Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques.

§ 2 The General Assembly may decide to establish temporarily other committees for specific tasks.

§ 2 Generalförsamlingen får besluta att inrätta andra tillfälliga utskott för särskilda uppgifter.

§ 3 Lors de la détermination du quorum à l’Assemblée générale et aux Com-

§ 3 On the determination of the quorum in the General Assembly or in the Com-

§ 3 Vid fastställande av beslutförhet i generalförsamlingen eller i de utskott som

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

missions visées au § 1, lettres c) à f), les Etats membres qui n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en compte.

mittees referred to in § 1, letters c) to f), Member States which do not have the right to vote (Article 14 § 5, Article 26 § 7 or Article 40 § 4) shall not be taken into account.

anges i § 1 c–f ska inte medlemsstater utan rösträtt medräknas (artikel 14 § 5, artikel 26 § 7 eller artikel

40 § 4).

§ 4 La présidence à l’Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants d’Etats membres différents.

§ 4 The chairmanship of the General Assembly, the chairmanship of the Administrative Committee as well as the function of Secretary General must, in principle, be conferred on nationals of different Member States.

§ 4 Ordföranden i generalförsamlingen, ordföranden i administrativa kommittén och generalsekreteraren ska som princip vara medborgare i olika medlemsstater.

Article 14 Assemblée générale

Article 14 General Assembly

Artikel 14 Generalförsamlingen

§ 1 L’Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.

§ 1 The General Assembly shall be composed of all Member States.

§ 1 Alla medlemsstaterna ska vara företrädda i generalförsamlingen.

§ 2 L'Assemblée générale: § 2 The General Assembly shall:

§ 2 Generalförsamlingen ska

a) établit son règlement intérieur;

a) establish its rules of procedure;

a) fastställa sin egen arbetsordning,

b) désigne les membres du Comité administratif ainsi qu’un membre suppléant pour chacun d’eux et élit l’Etat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);

b) designate the members of the Administrative Committee as well as a deputy member for each member and elect the Member State which will provide the chairmanship of it (Article 15 §§ 1 to 3);

b) utse medlemmar i administrativa kommittén och en suppleant för varje medlem samt utse den medlemsstat som ska inneha ordförandeskapet i församlingen (artikel 15 §§ 1–3),

c) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);

c) elect the Secretary General (Article 21 § 2);

c) utse generalsekreterare (artikel 21 § 2),

d) émet des directives concernant l'activité du Comité administratif et du Secrétaire général;

d) issue directives concerning the activity of the Administrative Committee and the Secretary General;

d) utfärda riktlinjer för administrativa kommitténs och generalsekreterarens verksamhet,

e) fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des di-

e) fix, for six-year periods, the maximum amount that the expenditure of the Organisation may reach in each budgetary period (article 25); if not, it shall issue directives relating to the limitation of that expenditure for a period no

e) fastställa det tillåtna maximibeloppet för organisationens utgifter under varje budgetperiod för sex år framåt (artikel 25); i annat fall utfärda riktlinjer för en period av högst sex år om taket för dessa utgifter,

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

rectives relatives à la limitation de ces dépenses;

longer than six years;

f) décide si le siège de l’Organisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);

f) decide whether the headquarters of the Organisation should be located at another place (Article 1 § 2);

f) besluta huruvida organisationens säte ska förläggas till en annan plats (artikel 1 § 2),

g) décide de l’introduction d’autres langues de travail (article premier, § 6);

g) take decisions about the introduction of other working languages (Article 1 § 6);

g) besluta om införande av andra arbetsspråk (artikel 1 § 6),

h) décide de la reprise d’autres attributions par l’Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d’attributions de l’Organisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);

h) take decisions about the taking on of other attributions by the Organisation (Article

4 § 1) and the transfer of attributions of the Organisation to another intergovernmental organisation (Article 4 § 2);

h) besluta om organisationens övertagande av andra befogenheter (artikel 4 § 1) och om överföring av befogenheter från organisationen till någon annan mellanstatlig organisation (artikel 4 § 2),

i) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);

i) decide, if necessary, on the temporary establishment of other committees for specific tasks (Article 13 § 2);

i) i förekommande fall besluta om tillfälligt inrättande av andra utskott för särskilda uppgifter (artikel 13 § 2),

j) examine si l’attitude d’un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);

j) consider whether the attitude of a State should be regarded as a tacit denunciation (Article 26 § 7);

j) bedöma om en stats beteende ska betraktas som en tyst uppsägning (artikel 26 § 7),

k) décide de confier l’exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l’Etat de siège (article 27, § 1);

k) decide whether to entrust the carrying out of the auditing of the accounts to another Member State than the Headquarters State (Article 27 § 1);

k) besluta huruvida revisionen ska anförtros en annan medlemsstat än den stat där organisationen har sitt säte (artikel 27 § 1),

l) décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);

l) take decisions about proposals aiming to modify the Convention (Article 33 §§ 2 and 3);

l) besluta om förslag till ändring av fördraget (artikel 33 §§ 2 och 3),

m) décide des demandes

d'adhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);

m) take decisions about

applications for accession submitted to the General Assembly (Article 37 § 4);

m) besluta om framställ-

ningar om anslutning som inges till generalförsamlingen (artikel 37 § 4),

n) décide des conditions d‘adhésion d‘une organisation régionale d‘intégration économique (article 38, § 1);

n) take decisions about the conditions of accession of a regional economic integration organisation (Article 38 § 1);

n) besluta om villkoren för anslutning av en regional organisation för ekonomisk integration (artikel 38 § 1),

o) décide des demandes d’association qui lui

o) take decisions about applications for asso-

o) besluta om framställningar om anslutning

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

sont soumises (article 39, § 1);

ciation submitted to it (Article 39 § 1);

som inges till den (artikel 39 § 1),

p) décide de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);

p) take decisions about the dissolution of the Organisation and about the possible transfer of its attributions to another intergovernmental organisation (Article 43);

p) besluta om organisationens avveckling och om eventuell överföring av dess befogenheter till en annan mellanstatlig organisation (artikel 43),

q) décide des autres questions inscrites à l'ordre du jour.

q) take decisions about other questions placed on the agenda.

q) besluta om andra frågor som tagits upp på föredragningslistan.

§ 3 Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l’article 33, §§ 2 et 3 et à l’article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).

§ 3 The Secretary General shall convene the General Assembly once every three years or at the request either of one-third of the Member States or of the Administrative Committee, as well as in the cases referred to in Article 33 §§ 2 and 3 and in Article 37 §

4. He shall send the draft agenda to the Member States at least three months before the opening of the session, in accordance with the conditions defined by the rules of procedure referred to in § 2, letter a).

§ 3 Generalsekreteraren ska sammankalla generalförsamlingen vart tredje år eller på begäran av en tredjedel av medlemsstaterna eller av administrativa kommittén samt i de fall som anges i artikel 33 §§ 2 och 3 och i artikel 37 §

4. Han ska skicka förslaget till föredragningslista till medlemsstaterna minst tre månader före mötets början, enligt bestämmelserna i den arbetsordning som avses i § 2 a.

§ 4 A l'Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d'un autre Etat.

§ 4 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the General Assembly when the majority of the Member States are represented there. A Member State may arrange to be represented by another Member State; however a State may not represent more than one other State.

§ 4 Generalförsamlingen ska vara beslutför (artikel

13 § 3) när en majoritet av medlemsstaterna är företrädda. En medlemsstat får låta en annan medlemsstat företräda sig; en stat får dock inte företräda mer än en annan stat.

§ 5 En cas de vote de l’Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l’Appendice concerné n’ont pas le droit de vote.

§ 5 In the case of a vote in the General Assembly concerning modifications of the Appendices to the Convention, Member States which have made a declaration in respect of the Appendix in question pursuant to Article 42 § 1, first sentence, shall not have the right to vote.

§ 5 Vid omröstning i generalförsamlingen om ändringar av bihangen till fördraget ska de medlemsstater som har avgett en förklaring avseende det ifrågavarande bihanget i enlighet med artikel 42 § 1 första meningen inte ha rätt att rösta.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

§ 6 L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n’est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l’exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 5, ainsi que le Protocole visé à l’article premier, § 4.

§ 6 The General Assembly shall take its decisions by the majority of the Member States represented at the time of the vote, save in the case of § 2, letters e), f), g), h), l) and p) as well as of Article 34 § 6, for which the majority shall be twothirds. However, in the case of § 2, letter l) the majority shall be two-thirds only in the case of proposals aiming to modify the Convention itself, with the exception of Articles 9 and 27 §§ 2 to 5 and the Protocol referred to in Article 1 § 4.

§ 6 Generalförsamlingen ska fatta beslut med en majoritet av de medlemsstater som är företrädda vid omröstningen, utom i de fall som avses i § 2 e, f, g, h, l och p samt i artikel 34 § 6, där det ska krävas två tredjedelars majoritet. I det fall som avses i § 2 l ska två tredjedelars majoritet krävas endast vid förslag som syftar till att ändra grundfördraget, med undantag av artikel 9 och artikel 27 §§ 2–5 och det protokoll som avses i artikel 1 § 4.

§ 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,

§ 7 On the invitation of the Secretary General, issued with the agreement of a majority of the Member States,

§ 7 På generalsekreterarens inbjudan, som utsänts med samtycke av en majoritet av medlemsstaterna, får följande delta i generalförsamlingens möten utan rösträtt:

a) des Etats non membres de l’Organisation,

a) States which are not members of the Organisation,

a) stater som inte är medlemmar i organisationen,

b) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,

peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.

b) international organisations and associations having competence for questions concerning the Organisation’s activities or dealing with problems which have been

placed on the agenda,

may attend sessions of the General Assembly in an advisory capacity.

b) internationella organisationer och sammanslutningar med behörighet i frågor som rör organisationens verksamhet eller som ägnar sig åt frågor som har tagits upp på föredragningslistan.

Article 15 Comité administratif

Article 15 Administrative Committee

Artikel 15 Administrativa kommittén

§ 1 Le Comité administratif se compose d'un tiers des Etats membres.

§ 1 The Administrative Committee shall be composed of a third of the Member States.

§ 1 Administrativa kommittén ska bestå av företrädare för en tredjedel av medlemsstaterna.

§ 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d’eux ainsi que l’Etat membre qui

§ 2 The members of the Committee and one deputy member for each of them as well as the Member State

§ 2 Kommitténs medlemmar och en suppleant för var och en av dem samt den medlemsstat som innehar

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d’une période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.

which chairs the Committee shall be designated for three years. The composition of the Committee shall be determined for each period, having regard in particular to an equitable geographical distribution. A deputy member that becomes a member of the Committee in the course of a period must be designated as a member of the Committee for the period which follows.

ordförandeskapet i kommittén ska utses för tre år. Kommitténs sammansättning ska fastställas för varje period, varvid hänsyn särskilt ska tas till en skälig geografisk fördelning. En suppleant som blir medlem i kommittén under en period måste utses till medlem av kommittén för den påföljande perioden.

§ 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote d’un membre ou en cas d’absence d’un membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans qu’il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par l’Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.

§ 3 If a vacancy occurs or the right to vote of a member is suspended or in the case of absence of a member for two consecutive sessions of the Committee, without the member arranging to be represented by another member in accordance with § 6, the deputy member designated by the General Assembly shall exercise its functions for the remainder of the period.

§ 3 Vid en vakans, om en medlems rösträtt dras in eller om en medlem uteblir vid två på varandra följande möten i kommittén utan att ha låtit sig företrädas av en annan medlem enligt § 6, ska den suppleant som utsetts av generalförsamlingen fullgöra medlemmens uppgifter under återstoden av perioden.

§ 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.

§ 4 With the exception of the case referred to in § 3, no Member State may sit on the Committee for more than two full consecutive periods.

§ 4 Med undantag för det fall som avses i § 3 får ingen medlemsstat delta i kommittén i mer än två på varandra följande hela perioder.

§ 5 Le Comité § 5 The Committee shall: § 5 Kommittén ska a) établit son règlement intérieur;

a) establish its rules of procedure;

a) fastställa sin egen arbetsordning,

b) conclut l'accord de siège;

b) conclude the Headquarters Agreement;

b) ingå överenskommelsen om organisationens säte,

c) établit le statut du personnel de l'Organisation;

c) establish the staff regulation for the Organisation;

c) fastställa organisationens tjänsteföreskrifter,

d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de l’Organisation;

d) appoint, taking account of the ability of the candidates and an equitable geographical distribution, the senior officers of the Organisation;

d) utnämna organisationens högre tjänstemän, med beaktande av de sökandes kompetens och en skälig geografisk fördelning,

e) établit un règlement concernant les fi-

e) establish a regulation concerning the fi-

e) fastställa ett reglemente om organisat-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

nances et la comptabilité de l'Organisation;

nances and bookkeeping of the Organisation;

ionens finanser och bokföring,

f) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l'Organisation;

f) approve the work programme, budget, management report and accounts of the Organisation;

f) godkänna organisationens arbetsprogram, budget, förvaltningsberättelse och redovisning,

g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l’article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l’avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l’article 26, § 5 pour l’année en cours et pour l’année civile suivante;

g) fix, on the basis of the approved accounts, the definitive contributions due from the Member States in accordance with Article 26 for the two previous calendar years, as well as the amount of the treasury advance due from the Member States in accordance with Article 26 § 5 for the current year and the next calendar year;

g) på grundval av den godkända redovisningen, fastställa de slutliga bidrag som medlemsstaterna enligt artikel 26 ska betala för de två föregående kalenderåren

samt det belopp som medlemsstaterna enligt artikel 26 § 5 ska betala i förskott för det innevarande året och för det påföljande kalenderåret,

h) détermine les attributions de l’Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des

Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);

h) determine the attributions of the Organisation which concern all the Member States or only some of the Member States as well as the expenses to be borne, in consequence, by these Member States (Article 26 § 4);

h) besluta om de av organisationens befogenheter som rör alla medlemsstaterna eller endast en del av medlemsstaterna samt de utgifter som dessa medlemsstater ska

betala till följd av detta (artikel 26 § 4),

i) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);

i) fix the amount of specific remuneration (Article 26 § 11);

i) fastställa beloppet för de särskilda arvodena (artikel 26 § 11),

j) donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);

j) issue special directives concerning the auditing of accounts (Article 27 § 1);

j) utfärda särskilda riktlinjer för revision (artikel 27 § 1),

k) approuve la prise en charge de fonctions administratives par l’Organisation (article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par l’Etat membre concerné;

k) approve the taking on of administrative functions by the Organisation (Article 4 § 3) and fix the specific contributions due from the Member State concerned;

k) godkänna att organisationen tar på sig administrativa uppgifter (artikel 4 § 3) och fastställa de särskilda bidrag som den berörda medlemsstaten ska betala,

l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et

l) send to the Member States the management report, the statement of accounts as well as its decisions

l) tillställa medlemsstaterna förvaltningsberättelsen och redovisningen samt sina beslut och rekommenda-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

recommandations; and recommendations;

tioner,

m) établit et communique

aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));

m) prepare and send to

the Member States, with a view to the General Assembly which is to decide the composition of the Committee, at least two months before the opening of the session, a report on its activity as well as proposals as to how it should be reconstituted (Article 14 § 2, letter b);

m) upprätta en verksam-

hetsberättelse och ett förslag till ny sammansättning av kommittén samt skicka medlemsstaterna dessa senast två månader innan det möte öppnas vid vilket generalförsamlingen ska bestämma om kommitténs sammansättning (artikel 14 § 2 b),

n) contrôle la gestion du Secrétaire général;

n) keep a check on the conduct of business by the Secretary General;

n) övervaka hur generalsekreteraren handhar förvaltningen,

o) veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu’à l’exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l’application de la Convention et des décisions précitées;

o) keep a watch on the proper application of the Convention by the Secretary General and the execution, by the Secretary General, of decisions taken by the other organs; to this end, the Committee may take all measures likely to improve the application of the Convention and of the above mentioned decisions;

o) se till att generalsekreteraren tillämpar fördraget på ett riktigt sätt och verkställer de beslut som fattas av övriga organ; för detta ändamål får kommittén vidta alla åtgärder som kan förbättra tillämpningen av fördraget och av ovannämnda beslut,

p) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;

p) give reasoned opinions on questions which may affect the work of the Organisation and are submitted to the Committee by a Member State or by the Secretary General;

p) avge motiverade yttranden i frågor som kan beröra organisationens arbete och som lämnas till kommittén av en medlemsstat eller av generalsekreteraren,

q) tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);

q) resolve disputes between a Member State and the Secretary General with respect to his function as Depositary (Article 36 § 2);

q) lösa tvister mellan en medlemsstat och generalsekreteraren angående hans funktion som depositarie (artikel 36 § 2),

r) décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).

r) take decisions about applications for suspension of membership (Article 40).

r) fatta beslut som rör ansökningar om upphävande av medlemskap (artikel 40).

§ 6 Au Comité, le quorum § 6 There shall be a quorum § 6 Administrativa kom-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus d’un autre membre.

in the Administrative Committee when two-thirds of its members are represented there. However, a member may arrange to be represented by another member; no member may however represent more than one other member.

mittén ska vara beslutför när två tredjedelar av dess medlemmar är företrädda. En medlem får låta sig företrädas av en annan medlem; ingen medlem får dock företräda mer än en annan medlem.

§ 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.

§ 7 The Committee shall take its decisions by the majority of the members represented at the time of vote.

§ 7 Kommittén ska fatta sina beslut med en majoritet av de medlemmar som är företrädda vid omröstningen.

§ 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.

§ 8 Unless it decides otherwise, the Committee shall meet at the headquarters of the Organisation. The minutes of its meetings shall be sent to all Member States.

§ 8 Om kommittén inte beslutar annat ska den sammanträda där organisationen har sitt säte. Mötesprotokollen ska skickas till alla medlemsstater.

§ 9 Le président du Comité: § 9 The Chairman of the Committee shall:

§ 9 Kommitténs ordförande ska

a) convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu’à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;

a) convene the Committee at least once a year as well as at the request of four of its members or of the Secretary General;

a) sammankalla kommittén minst en gång om året och på begäran av fyra av dess medlemmar eller av generalsekreteraren,

b) adresse aux membres du Comité le projet de l’ordre du jour;

b) send to the members of the Committee the draft agenda;

b) skicka förslaget till föredragningslista till kommitténs medlemmar,

c) traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans l’intervalle des sessions;

c) deal, within the limits and under the conditions laid down in the rules of procedure, with urgent questions arising in the interval between meetings;

c) i enlighet med bestämmelserna i arbetsordningen behandla viktiga frågor som uppkommer mellan mötena,

d) signe l’accord de

siège prévu au § 5, lettre b).

d) sign the Headquarters Agreement referred to in § 5, letter b).

d) underteckna den överenskommelse om organisationens säte som avses i § 5 b.

§ 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président d’exécuter certaines tâches spécifiques.

§ 10 The Committee may, within the limits of its own responsibilities, instruct the Chairman to carry out certain specific tasks.

§ 10 Kommittén får inom sitt eget kompetensområde uppdra åt ordföranden att utföra vissa särskilda uppgifter.

Article 16 Commissions

Article 16 Other Committees

Artikel 16 Utskott

§ 1 Les Commissions § 1 The Committees re-§ 1 De utskott som avses i

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

visées à l’article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d’experts du RID ou la Commission d’experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.

ferred to in Article 13 § 1, letters c) to f) and § 2 shall be composed, in principle, of all Member States. When the Revision Committee, the RID Expert Committee or the Committee of Technical Experts deliberate and take decisions, within the limits of their competence, about modifications of the Appendices to the Convention, Member States which have made a declaration in respect of the Appendices in question pursuant to Article 42 § 1, first sentence, shall not be members of the Committee concerned.

artikel 13 § 1 c–f och i artikel 13 § 2 ska i princip vara sammansatta av företrädare för alla medlemsstaterna. När revisionsutskottet, fackutskottet RID eller tekniska expertutskottet inom ramen för sina kompetensområden överlägger och fattar beslut om ändringar av bihangen till fördraget, ska de medlemsstater som har avgett en förklaring angående de ifrågavarande bihangen enligt artikel 42 § 1 första meningen inte vara medlemmar av det berörda utskottet.

§ 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.

§ 2 The Secretary General shall convene the Committees either on his own initiative or at the request of five Member States or of the Administrative Committee. The Secretary General shall send the draft agenda to the Member States at least two months before the opening of the meeting.

§ 2 Generalsekreteraren ska sammankalla utskotten antingen på eget initiativ eller på begäran av fem medlemsstater eller av administrativa kommittén. Generalsekreteraren ska skicka förslaget till föredragningslista till medlemsstaterna minst två månader före mötets början.

§ 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

§ 3 A Member State may arrange to be represented by another Member State; no State may however represent more than two other States.

§ 3 En medlemsstat får låta sig företrädas av en annan medlemsstat; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

§ 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:

§ 4 Each Member State represented shall have one vote. A proposal shall be adopted if the number of votes in favour is

§ 4 Varje företrädd medlemsstat ska ha en röst. Ett förslag ska antas om antalet jaröster

a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et

a) equal to at least onethird of the number of Member States represented at the time of the vote and

a) utgör minst en tredjedel av antalet medlemsstater som är företrädda vid omröstningen,

b) supérieur au nombre des voix négatives.

b) greater than the number of votes against.

b) överstiger antalet nejröster.

§ 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en

§ 5 On the invitation of the Secretary General, issued

§ 5 På inbjudan av generalsekreteraren, som utsänts

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

accord avec la majorité des Etats membres,

with the agreement of a majority of the Member States,

med samtycke av en majoritet av medlemsstaterna, får följande delta i generalförsamlingens möten utan rösträtt:

a) des Etats non membres de l’Organisation,

a) States which are not members of the Organisation,

a) stater som inte är medlemmar i organisationen,

b) des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des Commissions concernées,

b) Member States which, however, are not members of the Committee concerned,

b) medlemsstater som inte är medlemmar i det berörda utskottet,

c) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.

c) international organisations and associations having competence for questions concerning the Organisation’s activities or dealing with problems which have been placed on the agenda, may attend meetings of the Committees in an advisory capacity.

c) internationella organisationer och sammanslutningar vilka har behörighet i frågor som rör organisationens verksamhet eller ägnar sig åt frågor som har tagits upp på föredragningslistan.

§ 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs vice-présidents.

§ 6 The Committees shall elect for each meeting or for an agreed period a Chairman and one or several Deputy Chairmen.

§ 6 Utskotten ska för varje möte eller för en överenskommen period välja en ordförande och en eller flera vice ordförande.

§ 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.

§ 7 The proceedings shall be conducted in the working languages. The substance of what is said during a meeting in one of the working languages shall be translated into the other working languages; proposals and decisions shall be translated in full.

§ 7 Överläggningarna ska föras på arbetsspråken. Huvudinnehållet i det som sägs under ett möte på något av arbetsspråken ska översättas till de andra arbetsspråken; förslag och beslut ska översättas i sin helhet.

§ 8 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.

§ 8 The minutes shall summarise the proceedings. Proposals and decisions shall be reproduced in full. With regard to decisions, the French text shall prevail. The minutes shall be sent to all Member States.

§ 8 En sammanfattning av överläggningarna ska redovisas i protokollet. Förslag och beslut ska återges i sin helhet. I fråga om besluten ska endast den franska texten vara giltig. Protokollet ska skickas till alla medlemsstaterna.

§ 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.

§ 9 The Committees may appoint working groups to deal with specific questions.

§ 9 Utskotten får tillsätta arbetsgrupper för att behandla särskilda frågor.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

§ 10 Les Commissions se dotent d'un règlement intérieur.

§ 10 The Committees shall establish their rules of procedure.

§ 10 Utskotten ska utarbeta en egen arbetsordning.

Article 17 Commission de révision

Article 17 Revision Committee

Artikel 17 Revisionsutskottet

§ 1 La Commission de révision:

§ 1 The Revision Committee shall:

§ 1 Revisionsutskottet ska

a) décide, conformément à l'article 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;

a) take decisions, in accordance with Article 33 § 4, about proposals aiming to modify the Convention;

a) besluta i enlighet med artikel 33 § 4 om förslag som syftar till att ändra fördraget,

b) examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l’article 33, § 2, à l’Assemblée générale.

b) consider proposals to be submitted, in accordance with Article

33 § 2, to the General Assembly for decision.

b) granska förslag som i enlighet med artikel

33 § 2 ska inges till generalförsamlingen för beslut.

§ 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the Revision Committee when the majority of the Member States are represented there.

§ 2 Revisionsutskottet ska vara beslutfört (artikel 13 § 3) när en majoritet av medlemsstaterna är företrädda.

Article 18 Commission d'experts du RID

Article 18 RID Expert Committee

Artikel 18 Fackutsksottet RID

§ 1 La Commission d'experts du RID décide, conformément à l'article 33, § 5, des propositions tendant à modifier la Convention.

§ 1 The RID Expert Committee shall take decisions, in accordance with Article

33 § 5, about proposals aiming to modify the Convention.

§ 1 Fackutskottet RID ska besluta i enlighet med artikel 33 § 5 om förslag som syftar till att ändra fördraget.

§ 2 A la Commission d'experts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the RID Expert Committee when one-third of the Member States are represented there.

§ 2 Fackutskottet RID ska vara beslutfört (artikel 13 § 3) när en tredjedel av medlemsstaterna är företrädda.

Article 19 Commission de la facilitation ferroviaire

Article 19 Rail Facilitation Committee

Artikel 19 Förenklingsutskottet

§ 1 La Commission de la facilitation ferroviaire:

§ 1 The Rail Facilitation Committee shall:

§ 1 Förenklingsutskottet ska

a) se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire;

a) give its opinion on all questions aiming to facilitate frontier crossing in international rail traffic;

a) yttra sig i alla frågor som syftar till att underlätta internationell järnvägstrafik över gränserna,

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

b) recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.

b) recommend standards, methods, procedures and practices relating to rail facilitation.

b) rekommendera standarder, metoder, förfaranden och praxis som avser förenkling.

§ 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu’un tiers des Etats membres y sont représentés.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the Rail Facilitation Committee when one-third of the Member States are represented there.

§ 2 Förenklingsutskottet ska vara beslutfört (artikel 13 § 3) när en tredjedel av medlemsstaterna är företrädda.

Article 20 Commission d'experts techniques

Article 20 Committee of Technical Experts

Artikel 20 Tekniska expertutskottet

§ 1 La Commission d’experts techniques

§ 1 The Committee of Technical Experts shall:

§ 1 Tekniska expertutskottet ska

a) décide, conformément à l’article 5 des Règles uniformes APTU, de la validation d’une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

a) take decisions, in

accordance with Article 5 of the APTU Uniform Rules, about the validation of a technical standard relating to railway material intended to be used in international traffic;

a) besluta i enlighet med artikel 5 i APTU om validering av en teknisk standard som rör järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik,

b) décide, conformément à l’article 6 des Règles uniformes APTU, de l’adoption d’une prescription technique uniforme relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

b) take decisions, in accordance with Article 6 of the APTU Uniform Rules, about the adoption of a uniform technical prescription relating to the construction, operation, maintenance or relating to a procedure concerning railway material intended to be used in international traffic;

b) besluta i enlighet med artikel 6 i APTU om antagande av en enhetlig teknisk föreskrift avseende tillverkning, drift, underhåll eller ett förfarande som rör järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik,

c) veille à l’application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;

c) keep a watch on the application of technical standards and uniform technical prescriptions relating to railway material intended to be used in international traffic and examine their development with a view to their validation or adoption in accordance with the procedures provided for in Articles 5 and 6 of the APTU Uniform

c) övervaka tillämpningen av tekniska standarder och enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell järnvägstrafik och granska utvecklingen av dessa i syfte att validera eller anta dem i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 5 och 6 i de enhetliga rättsreglerna APTU,

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Rules;

d) décide, conformément à l’article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;

d) take decisions, in accordance with Article 33 § 6, about proposals aiming to modify the Convention;

d) besluta i enlighet med artikel 33 § 6 om förslag som syftar till att ändra fördraget,

e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF.

e) deal with all other matters which are assigned to it in accordance with the APTU Uniform Rules and the ATMF Uniform Rules.

e) behandla alla övriga ärenden som tilldelas det i enlighet med de enhetliga rättsreglerna APTU och ATMF.

§ 2 A la Commission d’experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de l’article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l'article 9, § 1 des Règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de vote.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the Committee of Technical Experts, when one-half of the Member States, within the meaning of Article 16 § 1, are represented there. When the Committee is taking decisions about provisions of the Annexes to the APTU Uniform Rules, Member States which have made an objection, in accordance with Article 35 § 4, with regard to the provisions concerned or have made a declaration, in accordance with Article 9 § 1 of the APTU Uniform Rules, shall not have the right to vote.

§ 2 Tekniska expertutskottet ska vara beslutfört (artikel 13 § 3) när hälften av medlemsstaterna, i den mening som avses i artikel

16 § 1, är företrädda. När utskottet fattar beslut om bestämmelser i bilagorna till de enhetliga rättsreglerna APTU, ska de medlemsstater som har gjort en invändning i enlighet med artikel 35 § 4 avseende de berörda bestämmelserna eller avgett en förklaring i enlighet med artikel 9 § 1 i de enhetliga rättsreglerna APTU inte ha rösträtt.

§ 3 La Commission d’experts techniques peut, soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uni-formes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier.

§ 3 The Committee of Technical Experts may either validate technical standards or adopt uniform technical prescriptions or refuse to validate or adopt them; it may not under any circumstances modify them.

§ 3 Tekniska expertutskottet får dels validera tekniska standarder eller anta enhetliga tekniska föreskrifter, dels vägra att validera eller anta dessa; den får inte under några omständligheter ändra dem.

Article 21 Secrétaire général

Article 21 Secretary General

Artikel 21 Generalsekreteraren

§ 1 Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation.

§ 1 The Secretary General shall assume the functions of Secretariat of the Organisation.

§ 1 Generalsekreteraren ska fungera som organisationens sekretariat.

§ 2 Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable

§ 2 The Secretary General shall be elected by the General Assembly for a period of three years,

§ 2 Generalsekreteraren ska väljas av generalförsamlingen för en tid av tre år, som kan förlängas högst två

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

au maximum deux fois. renewable twice at most. gånger.

§ 3 Le Secrétaire général doit notamment:

§ 3 The Secretary General must, in particular:

§ 3 Generalsekreteraren ska i synnerhet

a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);

a) assume the functions of Depositary (Article 36);

a) vara depositarie (artikel 36),

b) représenter l'Organisation vers l’extérieur;

b) represent the Organisation externally;

b) företräda organisationen utåt,

c) communiquer les décisions prises par l’Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);

c) send to Member States the decisions taken by the General Assembly and by the Committees (Article

34 § 1, Article 35 § 1);

c) tillställa medlemsstaterna de beslut som fattas av generalförsamlingen och av utskotten (artikel 34 § 1, artikel 35 § 1),

d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l’Organisation;

d) carry out the duties entrusted to him by the other organs of the Organisation;

d) utföra de uppgifter som organisationens övriga organ anförtror honom,

e) instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;

e) examine proposals of the Member States aiming to modify the Convention, if necessary with the assistance of experts;

e) bereda medlemsstaternas förslag som syftar till att ändra fördraget, vid behov med hjälp av sakkunniga,

f) convoquer l’Assemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);

f) convene the General Assembly and the other Committees (Article 14 § 3, Article 16 § 2);

f) sammankalla generalförsamlingen och utskotten (artikel 14 § 3, artikel 16 § 2),

g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;

g) send to Member States, in due time, the documents necessary for the meetings of the various organs;

g) i god tid tillställa medlemsstaterna de handlingar som behövs för de olika organens möten,

h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);

h) draw up the work programme, draft budget and management report of the Organisation and submit them to the Administrative Committee for approval (Article 25);

h) utarbeta organisationens arbetsprogram,

budgetförslag och förvaltningsberättelse och lägga fram dem för administrativa kommittén för godkännande (artikel 25),

i) gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;

i) manage the financial affairs of the Organisation within the limits of the approved budget;

i) förvalta organisationens medel inom ramen för den fastställda budgeten,

j) essayer, à la demande de l’une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interpré-

j) endeavour, at the request of one of the parties concerned, by using his good offices, to settle disputes between them arising

j) på begäran av någon av de berörda parterna erbjuda sina tjänster för att försöka bilägga tvister mellan dem i fråga om tolkningen

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

tation ou de l'application de la Convention;

from the interpretation or application of the Convention;

eller tillämpningen av fördraget,

k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

k) give, at the request of all parties concerned, an opinion on disputes arising from the interpretation or application of the Convention;

k) på begäran av alla berörda parter avge utlåtande i tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördraget,

l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;

l) assume the functions which are attributed to him by Title V;

l) fullgöra de uppgifter som han åläggs enligt avdelning V,

m) recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l’article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d’infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s’il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu’aux entreprises;

m) receive communica-

tions from the Member States, international organisations and associations referred to in Article 16 § 5, and from the undertakings (carriers, infrastructure managers, etc.) participating in international rail traffic, and notify them, where appropriate, to the other Member States, international organisations and associations as well as undertakings;

m) ta emot meddelanden

från de medlemsstater, internationella organisationer och sammanslutningar som avses i artikel 16 § 5, och från de företag (transportörer, infrastrukturförvaltare, m.m.) som deltar i internationell järnvägstrafik, och i förekommande fall underrätta övriga medlemsstater, internationella organisationer, sammanslutningar och företag om dessa meddelanden,

n) exercer la direction du personnel de l’Organisation;

n) exercise the management of the staff of the Organisation;

n) ansvara för ledningen av organisationens personal,

o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l’Organisation;

o) inform the Member States, in due time, of any vacancy in the posts of the Organisation;

o) i god tid underrätta medlemsstaterna om eventuella vakanta tjänster i organisationen,

p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l’article 24.

p) maintain and publish the lists of lines and services referred to in Article 24.

p) fortlöpande föra och offentliggöra de listor över linjer som avses i artikel 24.

§ 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.

§ 4 The Secretary General may, on his own initiative, present proposals aiming to modify the Convention.

§ 4 Generalsekreteraren får på eget initiativ lägga fram förslag som syftar till att ändra fördraget.

Article 22 Personnel de l’Organisation

Article 22 Staff of the Organisation

Artikel 22 Organisationens personal

Les droits et les obligations du personnel de l’Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le

The rights and duties of the staff of the Organisation shall be laid down by the staff regulation established by the

Rättigheter och skyldigheter för organisationens personal ska fastställas i de tjänsteföreskrifter som

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Comité administratif conformément à l’article 15, § 5, lettre c).

Administrative Committee in accordance with Article 15 § 5, letter c).

administrativa kommittén upprättat i enlighet med artikel 15 § 5 c.

Article 23 Bulletin

Article 23 Bulletin

Artikel 23 Tidskrift

§ 1 L’Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de l’application de la Convention.

§ 1 The Organisation shall publish a bulletin which shall contain official communications as well as others necessary or useful with respect to the application of the Convention.

§ 1 Organisationen ska utge en tidskrift som innehåller officiella meddelanden och andra meddelanden som är nödvändiga och användbara för tillämpningen av fördraget.

§ 2 Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme d’une publication dans le bulletin.

§ 2 The communications for which the Secretary General is responsible under the Convention may, if necessary, be made in the form of a publication in the Bulletin.

§ 2 De meddelanden som generalsekreteraren ska utfärda enligt fördraget får vid behov lämnas i form av offentliggöranden i tidskriften.

Article 24 Listes des lignes

Article 24 Lists of lines or services

Artikel 24 Listor över linjer

§ 1 Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles s'effectuent des transports, faisant l'objet d'un seul contrat de transport, en sus d'un transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes:

§ 1 The maritime and inland waterway services referred to in Article 1 of the CIV Uniform Rules and of the CIM Uniform Rules, on which carriage is performed in addition to carriage by rail subject to a single contract of carriage, shall be included in two lists:

§ 1 De linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som avses i artikel 1 i de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM, på vilka utförs transporter som är föremål för ett enda transportavtal, utöver transport med järnväg, ska införas på två listor:

a) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV,

a) the CIV list of maritime and inland waterway services,

a) CIV-listan över linjer till sjöss eller på inre vattenvägar.

b) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM.

b) the CIM list of maritime and inland waterway services.

b) CIM-listan över linjer till sjöss eller på inre vattenvägar.

§ 2 Les lignes ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve:

§ 2 The railway lines of a Member State which has lodged a reservation in accordance with Article 1 § 6 of the CIV Uniform Rules or in accordance with Article 1 § 6 of the CIM Uniform Rules shall be included in two lists in accordance with that reservation:

§ 2 Järnvägslinjer i en medlemsstat som har gjort förbehåll i enlighet med artikel 1 § 6 i de enhetliga rättsreglerna CIV eller i enlighet med artikel 1 § 6 i de enhetliga rättsreglerna CIM ska införas i två listor i enlighet med detta förbehåll:

a) la liste des lignes ferroviaires CIV,

a) the CIV list of railway lines,

a) CIV-listan över järnvägslinjer.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

b) la liste des lignes ferroviaires CIM.

b) the CIM list of railway lines.

b) CIM-listan över järnvägslinjer.

§ 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.

§ 3 Member States shall send to the Secretary General their notifications concerning the inclusion or deletion of lines or services referred to in §§ 1 and 2. In so far as they link Member States, the maritime and inland waterway services referred to in § 1 shall only be included in the lists with the agreement of those States; for the deletion of such a service, notification by one of those States shall suffice.

§ 3 Medlemsstaterna ska meddela generalsekreteraren om de inför eller stryker linjer i de listor som anges i §§ 1 och 2. Om de linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som avses i § 1 förbinder medlemsstater ska de införas i listan endast med dessa staters samtycke; vid strykning av en sådan linje är meddelande från en av dessa stater tillräckligt.

§ 4 Le Secrétaire général notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.

§ 4 The Secretary General shall notify all Member States of the inclusion or deletion of a line or a service.

§ 4 Generalsekreteraren ska underrätta alla medlemsstater om införing eller strykning av en linje.

§ 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de l’inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la Convention à l'expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

§ 5 Carriage on the maritime and inland waterway services referred to in § 1 and carriage on the railway lines referred to in § 2 shall be subject to the provisions of the Convention on 17 the expiration of one month running from the date of the notification of their inclusion by the Secretary General. Such a service or line shall cease to be subject to the provisions of the Convention on the expiration of three months running from the date of the notification of the deletion by the Secretary General, save in respect of carriage underway which must be finished.

§ 5 Transporter på de linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som avses i § 1 och transporter på de järnvägslinjer som avses i § 2 ska vara underkastade bestämmelserna i fördraget efter en månad räknat från den dag då generalsekreteraren meddelade att linjerna har införts. Fördraget ska inte längre tillämpas på en sådan linje efter tre månader räknat från den dag då generalsekreteraren meddelade att den har strukits, utom med avseende på pågående transport som måste avslutas.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Titre IV Finances

Title IV Finances

Avdelning IV Finanser

Article 25 Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion

Article 25 Work programme. Budget. Accounts. Management report

Artikel 25 Arbetsprogram. Budget. Redovisning. Förvaltningsberättelse

§ 1 Le programme de travail, le budget et les comptes de l’Organisation couvrent une période de deux années civiles.

§ 1 The work programme, budget and accounts of the Organisation shall cover a period of two calendar years.

§ 1 Organisationens arbetsprogram, budget och redovisning ska omfatta två kalenderår.

§ 2 L’Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.

§ 2 The Organisation shall publish a management report at least every two years.

§ 2 Organisationen ska minst vartannat år utge en förvaltningsberättelse.

§ 3 Le montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.

§ 3 The total amount of expenditure of the Organisation shall be fixed, for each budgetary period, by the Administrative Committee on a proposal by the Secretary General.

§ 3 Beloppen för organisationens utgifter ska för varje räkenskapsår fastställas av administrativa kommittén på förslag av generalsekreteraren.

Article 26 Financement des dépenses

Article 26 Financing the expenditure

Artikel 26 Finansiering av utgifterna

§ 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de l'Organisation, non couvertes par d’autres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.

§ 1 Subject to §§ 2 to 4, the expenditure of the Organisation, not covered by other receipts, shall be met by the Member States as to two fifths on the basis of the United Nations system of apportioning contributions, and as to three fifths in proportion to the total length of railway infrastructure as well as of the maritime and inland waterway services included in accordance with Article 24 § 1. However, maritime and inland waterway services shall count only in respect of one-half of the length of their routes.

§ 1 Om inte annat följer av §§ 2–4 ska de av organisationens utgifter som inte täcks av andra intäkter bäras av medlemsstaterna med två femtedelar på grundval av Förenta nationernas system för fördelning av bidrag och med tre femtedelar i förhållande till den totala längden på järnvägsinfrastrukturen och på de linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som införts i enlighet med artikel 24 § 1. I fråga om linjer till sjöss eller på inre vattenvägar ska dock endast halva längden räknas.

§ 2 Lorsqu’un Etat membre a émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uni-

§ 2 When a Member State has lodged a reservation in accordance with Article 1 § 6 of the CIV Uniform Rules or in accordance with Article 1 § 6 of the CIM

§ 2 När en medlemsstat har gjort ett förbehåll i enlighet med artikel 1 § 6 i de enhetliga rättsreglerna CIV eller i enlighet med artikel

1 § 6 i de enhetliga rätts-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

formes CIM, la formule de contribution visée au § 1 s’applique comme suit:

Uniform Rules, the contribution formula referred to in § 1 shall be applied as follows:

reglerna CIM ska den fördelningsformel som avses i § 1 tillämpas på följande sätt:

a) au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n’est prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à l’article 24, § 2;

a) instead of the total length of railway infrastructure on the territory of that Member State only the length of railway lines included in accordance with Article 24 § 2 shall be taken into account;

a) I stället för järnvägsinfrastrukturens totala längd på medlemsstatens territorium ska endast längden på de järnvägslinjer som införts i enlighet med artikel 24 § 2 medräknas.

b) la part de la contribution selon le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à l’article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à l’article 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent.

b) the part of the contribution according to the United Nations system shall be calculated pro rata as a function of the length of the lines and services included in accordance with Article

24 §§ 1 and 2 in relation to the total length of railway infrastructure on the territory of that Member State plus the length of the services included in accordance with Article 24 § 1, but with a minimum of 0.01 per cent.

b) Bidragets andel enligt Förenta nationernas system ska beräknas i proportion till längden på de linjer som införts i enlighet med artikel 24 §§ 1 och 2 i förhållande till järnvägsinfrastrukturens totala längd på medlemsstatens territorium och på de linjer som införts i enlighet med artikel 24 § 1; den får inte i något fall understiga 0,01 procent.

§ 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des contributions.

§ 3 Each Member State shall meet at least 0.25 per cent and at most 15 per cent of the contributions.

§ 3 Varje medlemsstat ska stå för minst 0,25 procent och högst 15 procent av bidragen.

§ 4 Le Comité administratif détermine les attributions de l’Organisation qui concernent:

§ 4 The Administrative Committee shall determine the attributions of the Organisation concerning

§ 4 Administrativa kommittén ska fastställa de av organisationens befogenheter som rör

a) tous les Etats membres d’une manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1;

a) all the Member States equally and the expenditure which shall be met by all Member States according to the formula referred to in § 1,

a) alla medlemsstaterna lika och de utgifter som ska bäras av alla medlemsstaterna enligt den formel som avses i § 1,

b) seulement quelquesuns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.

b) only some of the Member States and the expenditure which shall be met by those Member States according to the same

b) endast en del av medlemsstaterna och de utgifter som ska bäras av dessa medlemsstater enligt samma formel.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

formula.

Le § 3 s’applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’article 4, § 3.

§ 3 shall apply mutatis mutandis. These provisions shall not affect Article 4 § 3.

§ 3 ska också tillämpas här. Dessa bestämmelser ska inte påverka tillämpningen av artikel 4 § 3.

§ 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de l’Organisation sont dues, sous forme d'avance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu’au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. L'avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.

§ 5 The contributions of the Member States to the expenditure of the Organisation shall be due in the form of a treasury advance payable in two instalments at the latest by the 31 October of each of the two years covered by the budget. The treasury advance shall be fixed on the basis of the definitive contributions for the two preceding years.

§ 5 Medlemsstaternas bidrag till organisationens utgifter ska betalas i form av ett förskott, som kan delas upp på två delbetalningar, senast den 31 oktober vart och ett av de två år som omfattas av budgeten. Förskottet ska fastställas på grundval av de slutliga bidragen för de två föregående åren.

§ 6 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour les deux années civiles à venir.

§ 6 When sending the management report and statement of accounts to the Member States, the Secretary General shall notify the definitive amount of the contribution for the two previous calendar years as well as the amount of the treasury advance in respect of the two calendar years to come.

§ 6 När generalsekreteraren sänder förvaltningsberättelsen och redovisningen till medlemsstaterna, ska han underrätta dem om det slutliga bidragsbeloppet för de två föregående kalenderåren och beloppet på det förskott som ska betalas för de två följande kalenderåren.

§ 7 Après le 31 décembre de l’année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an. Si, un an après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.

§ 7 After the 31 December of the year the notification is made by the Secretary General in accordance with § 6, the amounts due for the last two calendar years shall bear interest at the rate of five per cent per annum. If, one year after that date, a Member State has not paid its contribution, its right to vote shall be suspended until it has fulfilled its obligation to pay. On expiry of a further period of two years, the General Assembly shall consider whether the attitude of that State should be regarded as a tacit denunciation of the Convention and, where necessary, shall determine the effective date

§ 7 Efter den 31 december det år då generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna i enlighet med § 6 ska ränta utgå med fem procent per år på obetalda belopp för de senaste två kalenderåren. Om en medlemsstat ett år efter den dagen inte har betalat sitt bidrag, ska den vara utan rösträtt till dess att den har uppfyllt sin betalningsskyldighet. Efter ytterligare två år ska generalförsamlingen pröva om denna stats beteende ska betraktas som en tyst uppsägning av fördraget och i förekommande fall fastställa den dag då uppsägningen blir gällande.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

thereof.

§ 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l'article 41 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote visé à l’article 40, § 4, lettre b).

§ 8 Contributions overdue shall remain payable in the cases of denunciation pursuant to § 7 or Article 41, and in cases of suspension of the right to vote referred to in Article 40 § 4, letter b).

§ 8 Betalningsskyldigheten för förfallna bidrag ska kvarstå även i fall av uppsägning enligt § 7 eller artikel 41 och i fall då rösträtten inte får utövas enligt artikel 40 § 4 b.

§ 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l’Organisation.

§ 9 Sums not recovered shall be made good out of the resources of the Organisation.

§ 9 De belopp som inte har betalats ska om möjligt täckas med organisationens medel.

§ 10 L'Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.

§ 10 A Member State which has denounced the Convention may become a Member State again by accession, provided that it has paid the sums which it owes.

§ 10 En medlemsstat som har sagt upp fördraget kan genom anslutning på nytt bli medlemsstat, förutsatt att staten har betalat de belopp som den är skyldig.

§ 11 L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à l'article 21, § 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans le cas prévu à l'article 21, § 3, lettre l), l'article 31, § 3 est applicable.

§ 11 A charge shall be made by the Organisation to cover the special expenses arising from activities provided for in Article 21 § 3, letters j) to l). In the cases provided for in Article 21 § 3, letters j) and k), that charge shall be determined by the Administrative Committee on the basis of a proposal by the Secretary General. In the case provided for in Article 21 § 3, letter l), Article 31 § 3 shall apply.

§ 11 Organisationen ska uppbära ersättning för att täcka de särskilda kostnader som är förenade med de verksamheter som avses i artikel 21 § 3 j–l. I de fall som avses i artikel 21 § 3 j och k ska ersättningen bestämmas av administrativa kommittén på förslag av generalsekreteraren; i det fall som avses i artikel

21 § 3 l ska artikel 31 § 3 tillämpas.

Article 27 Vérification des comptes

Article 27 Auditing of accounts

Artikel 27 Granskning av organisationens räkenskaper

§ 1 Sauf décision contraire de l’Assemblée générale prise en vertu de l’article 14, § 2, lettre k), la vérification des comptes est effectuée par l'Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation (article 15, § 5,

§ 1 In the absence of a contrary decision by the General Assembly pursuant to article 14 § 2, letter k), the auditing of accounts shall be carried out by the Headquarters State, according to the rules laid down in this Article and, subject to any special directives of the Administrative Committee, in conformity with the Financial and Accounting Regulation of the

§ 1 Om inte annat beslutats av generalförsamlingen enligt artikel 14 § 2 k, ska granskningen av räkenskaperna utföras av den stat där organisationen har sitt säte, enligt de regler som anges i den här artikeln och, om inte annat följer av eventuella särskilda riktlinjer från administrativa kommittén, i enlighet med reglementet om organisationens finan-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

lettre e)). Organisation (Article 15 § 5, letter e)).

ser och bokföring (artikel 15 § 5 e).

§ 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:

§ 2 The Auditor shall audit the accounts of the Organisation, including all the trust funds and special accounts, as he considers necessary in order to ensure:

§ 2 Revisorn ska granska organisationens räkenskaper, inbegripet alla förvaltade penningmedel och särskilda konton, på det sätt han anser nödvändigt för att försäkra sig om att

a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

a) that the financial statements are in conformity with the ledgers and accounts of the Organisation;

a) bokslutet stämmer överens med organisationens bokföring och verifikat,

b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;

b) that the financial transactions which the statements account for have been carried out in conformity with the rules and regulations, budgetary provisions and other directives of the Organisation;

b) de transaktioner som upptas i redovisningen har ägt rum i enlighet med organisationens regler och föreskrifter samt budgetbestämmelser och övriga riktlinjer,

c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;

c) that effects and cash held at banks or in the cash box have either been audited by reference to certificates received directly from the depositaries, or actually counted;

c) värdepapper och kontanta medel deponerade i bank eller i kassan antingen har fastställts med ledning av certifikat som erhållits direkt från organisationens bank eller har räknats,

d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;

d) that the internal checks, including the internal audit of the accounts, are adequate;

d) de interna kontrollerna, inbegripet den interna granskningen av bokföringen, är korrekt genomförda,

e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

e) that all assets and liabilities as well as all surpluses and deficits have been posted according to procedures that he considers satisfactory.

e) alla tillgångsposter och skuldposter samt alla överskott och underskott har redovisats i enlighet med normer som han betraktar som gängse bokföringsnormer.

§ 3 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

§ 3 The Auditor shall have unrestricted access, at any time, to all ledgers, accounts, accounting documents and other information which he considers needful.

§ 3 Revisorn ska när som helst ha fri tillgång till all bokföring och alla handlingar, verifikat och andra uppgifter som behövs.

§ 4 Dans son rapport sur les opérations financières, le

§ 4 In his report on the financial transactions, the

§ 4 I sin revisionsberättelse ska revisorn ange följande:

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Vérificateur mentionne: Auditor shall mention: a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;

a) the nature and extent of the audit which he has carried out;

a) Arten och omfattningen av den granskning som han har företagit.

b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant:

b) factors connected with the completeness or correctness of the accounts, including as appropriate:

b) Faktorer som rör bokföringens fullständighet eller noggrannhet, vari vid behov inkluderas

1. les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes;

1. information necessary for the correct interpretation and assessment of the accounts;

1. de uppgifter som

behövs för en korrekt tolkning och bedömning av bokföringen,

2. toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;

2. any sum which ought to have been collected but which has not been passed to account;

2. alla belopp som borde ha intäktsförts men som inte har tagits upp,

3. toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;

3. any sum which has been the subject of a regular or conditional expenditure commitment and which has not been posted or which has not been taken into account in the financial statements;

3. alla belopp som det åligger organisationen att betala direkt eller under vissa villkor men som inte kostnadsförts eller beaktats i redovisningen,

4. les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;

4. expenditure in support of which no sufficient vouchers have been produced;

4. de utgifter som inte redovisats genom fullgoda verifikat,

5. la tenue des livres de comptes en bonne et due forme; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;

5. whether or not ledgers have been kept in good and due form; it is necessary to note cases where the material presentation of the financial statements diverges from accounting principles generally recognised and invariably applied;

5. en anmärkning om att räkenskaperna förts i god vederbörlig ordning; det är lämpligt att nämna de punkter där redovisningen avviker från allmänt erkända och gängse bokföringsprinciper,

c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple:

c) other matters to which the attention of the Administrative Committee should be drawn, for example:

c) De övriga frågor angående vilka det är lämpligt att påkalla administrativa kommitténs uppmärksamhet, till exempel

1. les cas de fraude ou de présomption de fraude;

1. cases of fraud or presumption of fraud;

1. fall av bedrägeri eller misstanke om bedrägeri,

2. le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les

2. wastage or irregular use of funds or other assets of the Organisation (even when the accounts relating to

2. slöseri eller otillåten användning av organisationens penningmedel eller andra tillgångar (även när rä-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);

the transaction carried out were in order);

kenskaperna avseende sådana transaktioner är förda på ett korrekt sätt),

3. les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;

3. expenditure which could subsequently lead to considerable costs for the Organisation;

3. utgifter som riskerar att senare medföra avsevärda kostnader för organisationen,

4. tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;

4. any defects, general or particular, in the system of checking receipts and expenses or supplies and equipment;

4. varje allmän eller särskild brist i kontrollsystemet för intäkter och utgifter eller förrådsartiklar och utrustning,

5. les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

5. expenditure not in conformity with the intentions of the Administrative Committee, taking account of transfers duly authorised within the draft budget;

5. utgifter som inte följer administrativa kommitténs intentioner, med beaktande av tillåtna överföringar inom ramen för budgeten,

6. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

6. overstepping of appropriations, taking account of changes resulting from transfers duly authorised within the draft budget;

6. anslagsöverskridanden, med beaktande av de ändringar som följer av tillåtna överföringar inom ramen för budgeten,

7. les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;

7. expenditure not in conformity with the authorisations which govern it;

7. utgifter som inte har stöd i förefintliga bemyndiganden,

d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.

En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.

d) the correctness or

incorrectness of the accounts relating to supplies and equipment, established from the inventory and the examination of the ledgers.

In addition, the report may mention transactions which have been posted in the course of an earlier budgetary period and about which new information has been obtained or transactions which are to be carried out in the course of a later financial period and about which it seems desirable to inform the Administrative Committee in advance.

d) Huruvida bokföringen av förrådsartiklar och utrustning är korrekt eller inkorrekt, vilket fastställts efter inventariebokföring och granskning av redovisningen. I revisionsberättelsen kan dessutom hänvisas till transaktioner som har bokförts under ett tidigare räkenskapsår och för vilka nya uppgifter har erhållits eller till transaktioner som ska ske under ett senare räkenskapsår och om vilka det förefaller önskvärt att administrativa kommittén underrättas på förhand.

§ 5 Le Vérificateur communique au Comité admi-

§ 5 The Auditor shall inform the Administrative

§ 5 Revisorn ska underrätta administrativa kommittén

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

nistratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.

Committee and the Secretary General of the findings of the audit. He may, in addition, submit any comments that he considers appropriate about the financial report of the Secretary General.

och generaldirektören om vad som fastställts i samband med revisionen. Han kan dessutom göra de anmärkningar som han anser lämpliga vad avser generaldirektörens ekonomiska rapport.

Titre V Arbitrage

Title V Arbitration

Avdelning V Skiljedom

Article 28 Compétence

Article 28 Competence

Artikel 28 Behörighet

§ 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 1 Disputes between Member States arising from the interpretation or application of the Convention, as well as disputes between Member States and the Organisation arising from the interpretation or application of the Protocol on Privileges and Immunities may, at the request of one of the parties, be referred to an Arbitration Tribunal. The parties shall freely determine the composition of the Arbitration Tribunal and the arbitration procedure.

§ 1 Tvister mellan medlemsstater om fördragets tolkning eller tillämpning samt tvister mellan medlemsstater och organisationen om tolkningen eller tillämpningen av protokollet om privilegier och immunitet kan på begäran av endera parten underställas en skiljenämnd. Parterna ska fritt bestämma skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

§ 2 Les autres litiges nés de l’interprétation ou de l'application de la Convention et des autres conventions élaborées par l’Organisation conformément à l’article 2, § 2, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 2 Other disputes arising from the interpretation or application of the Convention and of other conventions elaborated by the Organisation in accordance with Article 2 § 2, if not settled amicably or brought before the ordinary courts or tribunals may, by agreement between the parties concerned, be referred to an Arbitration Tribunal. Articles 29 to 32 shall apply to the composition of the Arbitration Tribunal and the arbitration procedure.

§ 2 Andra tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördraget och övriga konventioner som utarbetats av organisationen i enlighet med artikel 2 § 2 kan, om de inte görs upp i godo eller anhängiggörs vid allmän domstol, genom överenskommelse mellan de berörda parterna underställas en skiljenämnd. Artiklarna 29–32 ska tillämpas på skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

§ 3 Chaque Etat peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2.

§ 3 Any State may, at the time of its application for accession to the Convention, reserve the right not to apply all or part of the provisions of §§ 1 and 2.

§ 3 När en stat gör en framställan om anslutning till fördraget får den förbehålla sig rätten att helt eller delvis underlåta att tillämpa bestämmelserna i §§ 1 och

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

2.

§ 4 L’Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

§ 4 A State which has made a reservation pursuant to § 3 may withdraw it at any time by informing the Depositary. This withdrawal shall take effect one month after the date on which the Depositary notifies it to the Member Stat-

es.

§ 4 En stat som har gjort förbehåll enligt § 3 kan när som helst återkalla detta genom meddelande till depositarien. Detta återkallande blir gällande en månad efter den dag då depositarien underrättar staterna om det.

Article 29 Compromis. Greffe

Article 29 Agreement to refer to arbitration. Registrar

Artikel 29 Skiljeavtal. Registrator

Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier:

The Parties shall conclude an agreement to refer to arbitration, which shall, in particular, specify:

Parterna ska sluta ett skiljeavtal, i vilket särskilt anges

a) l'objet du différend, a) the subject matter of the dispute;

a) tvisteföremålet,

b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres,

b) the composition of the Tribunal and the period agreed for nomination of the arbitrator or arbitrators;

b) skiljenämndens sammansättning och den tid inom vilken skiljeman eller skiljemän ska utses,

c) le lieu convenu comme siège du tribunal.

c) the place where it is agreed that the Tribunal is to sit.

c) den plats där skiljenämnden ska anses ha sitt säte.

Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe.

The agreement to refer to arbitration must be communicated to the Secretary General who shall act as Registrar.

Skiljeavtalet ska överlämnas till generalsekreteraren, som ska fungera som registrator.

Article 30 Arbitres

Article 30 Arbitrators

Artikel 30 Skiljemän

§ 1 Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants.

§ 1 A panel of arbitrators shall be established and kept up to date by the Secretary General. Each Member State may nominate two of its nationals to the panel of arbitrators.

§ 1 Generalsekreteraren ska upprätta en förteckning över skiljemän och hålla den aktuell. Varje medlemsstat får låta föra in två av sina medborgare i förteckningen.

§ 2 Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut § 2 The Arbitration Tribu-

nal shall be composed of one, three or five arbitrators in accordance with the agreement to refer to arbitration. The arbitrators shall be selected from persons who are on the panel referred to in § 1. Nevertheless, if the agree-

§ 2 En skiljenämnd ska bestå av en, tre eller fem skiljemän, enligt skiljeavtalet. Skiljemännen ska väljas bland de personer som finns upptagna i den förteckning som avses i § 1. Om enligt skiljeavtalet fem skiljemän ska utses, får dock vardera parten välja

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire général.

ment to refer to arbitration provides for five arbitrators, each of the parties may select one arbitrator who is not on the panel. If the agreement to refer to arbitration provides for a sole arbitrator, he shall be selected by mutual agreement between the parties. If the agreement to refer to arbitration provides for three or five arbitrators, each party shall select one or two arbitrators as the case may be; these, by mutual agreement, shall appoint the third or fifth arbitrator, who shall be President of the Arbitration Tribunal. If the parties cannot agree on the selection of a sole arbitrator, or the selected arbitrators cannot agree on the appointment of a third or fifth arbitrator, the appointment shall be made by the Secretary General.

en skiljeman som inte är upptagen i förteckningen. Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet ska bestå av en enda skiljeman, ska denne utses genom överenskommelse mellan parterna. Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet ska bestå av tre eller fem skiljemän, ska vardera parten utse en respektive två skiljemän; dessa ska gemensamt utse den tredje eller femte skiljemannen, som ska vara ordförande i nämnden. Om parterna inte kan enas om valet av den som ensam ska vara skiljeman eller om de av parterna utsedda skiljemännen inte kan enas om valet av den tredje eller femte skiljemannen, ska denne utses av generalsekreteraren.

§ 3 L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité.

§ 3 The sole arbitrator, or the third or fifth arbitrator, must be of a nationality other than that of either party, unless both are of the same nationality.

§ 3 En ensam skiljeman och den tredje eller femte skiljemannen ska vara av annan nationalitet än parterna, såvida inte dessa är av samma nationalitet.

§ 4 L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.

§ 4 The intervention of a third party in the dispute shall not affect the composition of the Arbitration Tribunal.

§ 4 En tredje parts inträde i tvisten ska inte inverka på skiljenämndens sammansättning.

Article 31 Procédure. Frais

Article 31 Procedure. Costs

Artikel 31 Förfarande. Kostnader

§ 1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après:

§ 1 The Arbitration Tribunal shall decide the procedure to be followed having regard in particular to the following provisions:

§ 1 Skiljenämnden ska besluta vilket förfarande som ska följas, varvid särskilt följande föreskrifter ska beaktas:

a) il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les

a) it shall enquire into and determine cases on the basis of the evidence submitted by the parties, but will not be bound by their

a) Nämnden ska utreda och bedöma tvistefrågan på grundval av de uppgifter som parterna har tillhandahållit utan att vara

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

interprétations de celles-ci;

interpretations when it is called upon to decide a question of law;

bunden av parternas tolkning när den ska avgöra rättsfrågor.

b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;

b) it may not award more than the claimant has claimed, nor anything of a different nature, nor may it award less than the defendant has acknowledged as due;

b) Den får inte tillerkänna käranden mer eller annat än vad denne har yrkat och inte mindre än vad svaranden har medgivit.

c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire général;

c) the arbitration award, setting forth the reasons for the decision, shall be drawn up by the Arbitration Tribunal and notified to the parties by the Secretary General;

c) Skiljedomen ska avfattas med vederbörliga domskäl av skiljenämnden och delges parterna av generalsekreteraren.

d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.

d) save where the mandatory provisions of the law of the place where the Arbitration Tribunal is sitting otherwise provide and subject to contrary agreement by the parties, the arbitration award shall be final.

d) Om inte annat följer av tvingande rättsregler i den stat där skiljenämnden har sitt säte eller av överenskommelse mellan parterna, får talan inte föras mot skiljedomen.

§ 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire général.

§ 2 The fees of the arbitrators shall be determined by the Secretary General.

§ 2 Skiljemännens arvoden ska fastställas av generalsekreteraren.

§ 3 La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des honoraires des arbitres.

§ 3 The Tribunal shall determine in its award the amount of costs and expenses and shall decide how they and the fees of the arbitrators are to be apportioned between the parties.

§ 3 I skiljedomen ska anges kostnaderna för förfarandet samt hur dessa och arvodena till skiljemännen ska fördelas mellan parterna.

Article 32 Prescription. Force exécutoire

Article 32 Limitation. Enforcement

Artikel 32 Preskription. Verkställighet

§ 1 La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.

§ 1 The commencement of arbitration proceedings shall have the same effect, as regards the interruption of periods of limitation, as that attributed by the applicable provisions of substantive law to the institution of an action in the ordinary courts or tribunals.

§ 1 Att ett skiljeförfarande inleds ska i fråga om avbrytande av preskription ha samma verkan som den som enligt tillämplig materiell rätt följer av att talan väcks vid allmän domstol.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

§ 2 La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

§ 2 The Arbitration Tribunal's award shall become enforceable in each of the Member States on completion of the formalities required in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review.

§ 2 En skiljedom ska vara verkställbar i alla medlemsstater så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen ska verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras.

Titre VI Modification de la Convention

Title VI Modification of the Convention

Avdelning VI Ändring av fördraget

Article 33 Compétence

Article 33 Competence

Artikel 33 Behörighet

§ 1 Le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance des Etats membres les propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été adressées par les Etats membres ou qu’il a luimême élaborées.

§ 1 The Secretary General shall immediately bring to the notice of the Member States proposals aiming to modify the Convention, which have been sent to him by the Member States or which he has prepared himself.

§ 1 Generalsekreteraren ska omedelbart underrätta medlemsstaterna om förslag som syftar till ändring av fördraget och som medlemsstaterna har översänt till honom eller som han själv har utarbetat.

§ 2 L’Assemblée générale décide des propositions tendant à modifier la Convention pour autant que les §§ 4 à 6 ne prévoient pas une autre compétence.

§ 2 The General Assembly shall take decisions about proposals aiming to modify the Convention in so far as §§ 4 to 6 do not provide for another competence.

§ 2 Generalförsamlingen ska besluta om förslag som syftar till ändring av fördraget såvitt ingen annan behörighet anges i §§ 4–6.

§ 3 Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, à la majorité, prévue à l'article 14, § 6, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à 6, deuxièmes phrases, l'Assemblée générale est également habilitée à décider de la modification de cette ou de ces dispositions des Appendices.

§ 3 When seized of a modification proposal the General Assembly may decide, by the majority provided for under Article

14 § 6, that such proposal is closely linked with one or more provisions of the Appendices to the Convention. In that case as well as in the cases referred to in §§ 4 to 6, second sentences, the General Assembly is also empowered to take decisions about the modification of such provision or provisions of the Appendices.

§ 3 När generalförsamlingen behandlar ett ändringsförslag, kan den med den majoritet som anges i artikel 14 § 6 besluta att förslaget har nära anknytning till en eller flera bestämmelser i bihangen till fördraget. I ett sådant fall får generalförsamlingen liksom i de fall som avses i §§ 4–6 andra meningen besluta om ändring också av denna eller dessa bestämmelser i bihangen.

§ 4 Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 3,

§ 4 Subject to decisions taken by the General Assembly in accordance with § 3, first

§ 4 Utom i de fall då generalförsamlingen har beslutat i enlighet med § 3 första

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

première phrase, la Commission de révision décide des propositions tendant à modifier les

sentence, the Revision Committee shall take decisions about proposals aiming to modify:

meningen ska revisionsutskottet besluta om förslag som syftar till ändring av

a) articles 9 et 27, §§ 2 à 5;

a) Articles 9 and 27 §§ 2 to 5;

a) artikel 9 och artikel 27 §§ 2–5,

b) Règles uniformes CIV, à l’exception des articles 1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;

b) the CIV Uniform Rules except Articles 1, 2, 5, 6, 16, 26 to 39, 41 to 53 and 56 to 60;

b) de enhetliga rättsreglerna CIV, utom artiklarna 1, 2, 5, 6, 16, 26–39, 41–53 och 56– 60,

c) Règles uniformes CIM, à l’exception des articles 1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des articles 14, 15, §§ 2 et 3, de l’article 19, §§ 6 et 7, ainsi que des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;

c) the CIM Uniform Rules except Articles 1, 5, 6 §§ 1 and 2, Articles 8, 12, 13 § 2, Articles 14, 15 §§ 2 and 3, Article 19 §§ 6 and 7 and Articles 23 to 27, 30 to 33, 36 to 41 and 44 to 48;

c) de enhetliga rättsreglerna CIM, utom artiklarna 1 och 5, artikel

6 §§ 1 och 2, artiklarna 8 och 12, artikel 13 § 2, artikel 14, artikel 15 §§ 2 och 3, artikel 19 §§ 6 och 7 och artiklarna 23–27, 30–33, 36–41 och 44–48,

d) Règles uniformes CUV, à l’exception des articles 1er, 4, 5 et 7 à 12;

d) the CUV Uniform Rules except Articles 1, 4, 5 and 7 to 12;

d) de enhetliga rättsreglerna CUV, utom artiklarna 1, 4, 5 och 7– 12,

e) Règles uniformes CUI, à l’exception des articles 1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;

e) the CUI Uniform Rules except Articles 1, 2, 4, 8 to 15, 17 to 19, 21, 23 to 25;

e) de enhetliga rättsreglerna CUI, utom artiklarna 1, 2, 4, 8–15, 17–19, 21, 23–25,

f) Règles uniformes APTU, à l’exception des articles 1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes;

f) the APTU Uniform Rules except Articles 1, 3 and 9 to 11 and the Annexes of these Uniform Rules;

f) de enhetliga rättsreglerna APTU, utom artiklarna 1, 3 och 9–11 samt bilagorna till dessa enhetliga rättsregler,

g) Règles uniformes ATMF, à l’exception des articles 1er, 3 et 9. Lorsque des propositions de modification sont soumises à la Commission de révision conformément aux lettres a) à g), un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.

g) the ATMF Uniform Rules except Articles 1, 3 and 9. When modification proposals are submitted to the Revision Committee in accordance with letters a) to g), one-third of the States represented on the Committee may require these proposals to be submitted to the General Assembly for decision.

g) de enhetliga rättsreglerna ATMF, utom artiklarna 1, 3 och 9. När ändringsförslagen läggs fram för revisionsutskottet i enlighet med a–g, kan en tredjedel av de stater som är företrädda i utskottet kräva att förslagen ska underställas generalförsamlingen för beslut.

§ 5 La Commission d'experts du RID décide des propositions tendant à modifier le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts du RID, un tiers des

§ 5 The RID Expert Committee shall take decisions about proposals aiming to modify the provisions of the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). When such proposals are submitted to the RID Expert Committee, onethird

§ 5 Fackutskottet RID ska besluta om förslag som syftar till ändring av reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID). När sådana förslag läggs fram för fackutskottet RID kan en tredjedel av de stater som är företrädda i utskottet kräva att förslagen

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soientsoumises à l’Assemblée générale pour décision.

of the States represented on the Committee may require these proposals to be submitted to the General Assembly for decision.

ska underställas generalförsamlingen för beslut.

§ 6 La Commission d’experts techniques décide des propositions tendant à modifier les Annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.

§ 6 The Committee of Technical Experts shall decide on proposals aiming to modify the Annexes to the APTU Uniform Rules. When such proposals are submitted to the Committee of Technical Experts, one-third of the States represented on the Committee may require these proposals to be submitted to the General Assembly for decision.

§ 6 Tekniska expertutskottet ska besluta i fråga om förslag som syftar till ändring av bilagorna till de enhetliga rättsreglerna APTU. När sådana förslag läggs fram för tekniska expertutskottet, kan en tredjedel av de stater som är företrädda i utskottet kräva att förslagen ska underställas generalförsamlingen för beslut.

Article 34 Décisions de l’Assemblée générale

Article 34 Decisions of the General Assembly

Artikel 34 Beslut av generalförsamlingen

§ 1 Les modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.

§ 1 Modifications of the Convention decided upon by the General Assembly shall be notified to the Member States by the Secretary General.

§ 1 Generalsekreteraren ska underrätta medlemsstaterna om ändringar av fördraget som har beslutats av generalförsamlingen.

§ 2 Les modifications de la Convention proprement dite, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications.

§ 2 Modifications of the Convention itself, decided upon by the General Assembly, shall enter into force for all Member States twelve months after their approval by two-thirds of the Member States with the exception of those which, before the entry into force, have made a declaration in terms that they do not approve such modifications.

§ 2 Ändringar av grundfördraget som har beslutats av generalförsamlingen ska träda i kraft för alla medlemsstater tolv månader efter att de har godkänts av två tredjedelar av medlemsstaterna, utom för de medlemsstater som före ikraftträdandet har avgett en förklaring att de inte godkänner ändringarna.

§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par la moitié des Etats n’ayant pas fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en

§ 3 Modifications of the Appendices to the Convention, decided upon by the General Assembly, shall enter into force for all Member States twelve months after their approval by half of the Member States which have not made a declaration pursuant to Article 42 § 1, first sentence, with the exception of those

§ 3 Ändringar av bihangen till fördraget som har beslutats av generalförsamlingen ska träda i kraft för alla medlemsstater tolv månader efter att de har godkänts av hälften av de stater som inte har avgett en förklaring i enlighet med artikel 42 § 1 första meningen, utom för de medlemsstater som före ikraftträdandet har avgett en

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase.

which, before the entry into force, have made a declaration in terms that they do not approve such modifications and with the exception of those which have made a declaration pursuant to Article 42 § 1, first sentence.

förklaring att de inte godkänner ändringarna och de medlemsstater som har avgett en förklaring i enlighet med artikel 42 § 1 första meningen.

§ 4 Les Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs notifications concernant l’approbation des modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils n’approuvent pas ces modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats membres.

§ 4 The Member States shall address their notifications concerning the approval of modifications of the Convention decided upon by the General Assembly as well as their declarations in terms that they do not approve such modifications, to the Secretary General. The Secretary General shall give notice of them to the other Member States.

§ 4 Medlemsstaterna ska tillställa generalsekreteraren såväl meddelanden om att de godkänner ändringar av fördraget som har beslutats av generalförsamlingen som förklaringar om att de inte godkänner dessa ändringar. Generalsekreteraren ska underrätta övriga medlemsstater om detta.

§ 5 Le délai visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général que les conditions pour l’entrée en vigueur des modifications sont remplies.

§ 5 The period referred to in §§ 2 and 3 shall run from the day of the notification by the Secretary General that the conditions for the entry into force of the modifications are fulfilled.

§ 5 Den tidsfrist som avses i §§ 2 och 3 ska löpa från och med den dag då generalsekreteraren meddelat att villkoren för ändringarnas ikraftträdande uppfyllts.

§ 6 L’Assemblée générale peut spécifier, au moment de l’adoption d’une modification que celle-ci est d’une portée telle que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui n’aura pas approuvé la modification dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être Etat membre de l’Organisation.

§ 6 The General Assembly may specify, at the time of adoption of a modification, that it is such that any Member State which will have made a declaration pursuant to § 2 or § 3 and which will not have approved the modification within the period of eighteen months running from its entry into force will cease, on the expiration of this period, to be a Member State of the Organisation.

§ 6 Generalförsamlingen kan när den antar en ändring förklara att denna är av sådan betydelse att en medlemsstat som har avgett en förklaring enligt § 2 eller § 3 och som inte har godkänt ändringen inom fristen på arton månader från ändringens ikraftträdande upphör att vara medlem av organisationen vid utgången av denna frist.

§ 7 Lorsque les décisions de l’Assemblée générale concernent les Appendices à la Convention, l'application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, dès l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux

§ 7 When decisions of the General Assembly concern Appendices to the Convention, the application of the Appendix in question shall be suspended, in its entirety, from the entry into force of the decisions, for traffic with and between the Member States which have, in accordance with § 3, opposed the

§ 7 När generalförsamlingens beslut rör bihang till fördraget, ska det ifrågavarande bihanget vid den tidpunkt då beslutet träder i kraft upphöra att gälla i sin helhet för trafik med och mellan medlemsstater som i enlighet med § 3 har invänt mot besluten inom den angivna fristen. Generalsekreteraren ska underrätta

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

décisions dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres cette suspension; elle prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres la levée de l’opposition.

decisions within the period allowed. The Secretary General shall notify the Member States of that suspension; it shall come to an end on the expiration of a month from the day on which the Secretary General notified the other Member States of the withdrawal of opposition.

medlemsstaterna om denna inskränkning; den ska upphöra efter en månad räknat från den dag då genealsekreteraren underrättade de andra medlemsstaterna om att invändningen återkallats.

Article 35 Décisions des Commissions

Article 35 Decisions of the Committees

Artikel 35 Beslut av utskotten

§ 1 Les modifications de la Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.

§ 1 Modifications of the Convention, decided upon by the Committees, shall be notified to the Member States by the Secretary General.

§ 1 Generalsekreteraren ska underrätta medlemsstaterna om de ändringar som har beslutats av utskotten.

§ 2 Les modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de la date de la notification. En cas d’objection d’un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet à la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision.

§ 2 Modifications of the Convention itself, decided upon by the Revision Committee, shall enter into force for all Member States on the first day of the twelfth month following that during which the Secretary General has given notice of them to the Member States. Member States may formulate an objection during the four months from the day of the notification. In the case of objection by one-quarter of the Member States, the modification shall not enter into force. If a Member State formulates an objection against a decision of the Revision Committee within the period of four months and it denounces the Convention, the denunciation shall take effect on the date provided for the entry into force of that decision.

§ 2 Ändringar av grundfördraget som har beslutats av revisionsutskottet ska träda i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i den tolfte månaden efter den månad då generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna om dem. Medlemsstaterna kan göra invändning inom fyra månader från dagen för underrättelsen. Vid invändning från en fjärdedel av medlemsstaterna ska ändringen inte träda i kraft. Om en medlemsstat har gjort invändning mot ett beslut av revisionsutskottet inom fyramånadersfristen och sagt upp fördraget, får uppsägningen verkan vid den tidpunkt då beslutet skulle träda i kraft.

§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux

§ 3 Modifications of Appendices to the Convention, decided upon by the Revision Committee, shall enter into force for all Member States on the first day of the twelfth month following that during which the Secretary General has given notice of them to

§ 3 Ändringar av bihangen till fördraget som har beslutats av revisionsutskottet ska träda i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i den tolfte månaden efter den månad under vilken generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna. Ändringar

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Etats membres. Les modifications décidées par la Commission d’experts du RID ou par la Commission d’experts techniques entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.

the Member States. Modifications decided upon by the RID Expert Committee or by the Committee of Technical Experts shall enter into force for all Member States on the first day of the sixth month following that during which the Secretary General has given notice of them to the Member States.

som har beslutats av fackutskottet RID eller av tekniska expertutskottet ska träda i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i den sjätte månaden efter den månad under vilken generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna om dem.

§ 4 Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée au § 3. En cas d’objection formulée par un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais impartis, l’application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas d’objection contre la validation d’une norme technique ou contre l'adoption d’une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet; il en est de même en cas d’objection partielle.

§ 4 Member States may formulate an objection within the period of four months from the day of the notification referred to in § 3. In the case of objection by onequarter of the Member States, the modification shall not enter into force. In the Member States which have formulated objections against a decision within the period allowed, the application of the Appendix in question shall be suspended, in its entirety, from the moment the decisions take effect, in so far as concerns traffic with and between those Member States. However, in the case of objection to the validation of a technical standard or to the adoption of a uniform technical prescription, only that standard or prescription shall be suspended in respect of traffic with and between the Member States from the time the decisions take effect; the same shall apply in the case of a partial objection.

§ 4 Medlemsstaterna kan göra invändning inom en frist av fyra månader från dagen för den underrättelse som avses i § 3. Vid invändning från en fjärdedel av medlemsstaterna ska ändringen inte träda i kraft. I de medlemsstater som har gjort invändning mot ett beslut inom angiven tid ska det ifrågavarande bihanget från och med den tidpunkt då beslutet träder i kraft upphöra att gälla i sin helhet för trafik med och mellan medlemsstaterna. Vid invändning mot validering av en teknisk standard eller mot antagandet av en enhetlig teknisk föreskrift ska dock endast dessa upphöra att gälla för trafik med och mellan medlemsstaterna från och med den tidpunkt då besluten blir gällande; detsamma ska gälla vid partiell invändning.

§ 5 Le Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à l'expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait d’une telle objection.

§ 5 The Secretary General shall notify the Member States of the suspensions referred to in § 4; the application shall no longer be suspended after the expiry of a period of one month from the day when the Secretary General has given notice to the other Member States of the withdrawal of such an objection.

§ 5 Generalsekreteraren ska informera medlemsstaterna om de inskränkningar som avses i § 4; inskränkningarna ska upphöra efter en månad räknat från den dag då generalsekreteraren underrättade övriga medlemsstater om att en sådan invändning återkallats.

§ 6 Pour la détermination du § 6 In the determination of § 6 Vid fastställandet av det

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

nombre d'objections prévues aux §§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui:

the number of objections referred to in §§ 2 and 4, Member States which

antal invändningar som avses i §§ 2 och 4 ska inte de medlemsstater beaktas som

a) n'ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4);

a) do not have the right to vote (Article 14 § 5, Article 26 § 7 or Article 40 § 4),

a) inte har rösträtt (artikel

14 § 5, artikel 26 § 7 eller artikel 40 § 4),

b) ne sont pas membres de la Commission concernée (article 16, § 1, deuxième phrase);

b) are not members of the Committee concerned (article 16 § 1, second sentence),

b) inte är medlemmar i det berörda utskottet (artikel 16 § 1 andra meningen),

c) ont fait une déclaration conformément à l'article 9, § 1 des Règles uniformes APTU.

c) have made a declaration in accordance with Article 9 § 1 of the APTU Uniform Rules shall not be taken into account.

c) har avgett en förklaring i enlighet med artikel

9 § 1 i de enhetliga rättsreglerna APTU.

Titre VII Dispositions finales

Title VII Final Provisions

Avdelning VII Slutbestämmelser

Article 36 Dépositaire

Article 36 Depositary

Artikel 36 Depositarie

§ 1 Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

§ 1 The Secretary General shall be the Depositary of this Convention. His functions as the Depositary shall be those set forth in Part VII of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969.

§ 1 Generalsekreteraren ska vara depositarie för detta fördrag. Hans uppgifter i egenskap av depositarie ska vara de som anges i del VII i Wienkonventionen om traktaträtten av den 23 maj 1969.

§ 2 Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou l’Etat membre concerné doit porter la question à l’attention des autres Etats membres ou, le cas échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.

§ 2 When a dispute arises between a Member State and the Depositary about the performance of his functions, the Depositary or the Member State concerned must bring the question to the attention of the other Member States or, if appropriate, submit it for resolution by the Administrative Committee.

§ 2 När en tvist uppstår mellan en medlemsstat och depositarien angående fullgörandet av dennes uppgifter, ska depositarien eller den berörda medlemsstaten göra övriga medlemsstater uppmärksamma på frågan, eller i förekommande fall hänskjuta den till administrativa kommittén för beslut.

Article 37 Adhésion à la Convention

Article 37 Accession to the Convention

Artikel 37 Anslutning till fördraget

§ 1 L’adhésion à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire.

§ 1 Accession to the Convention shall be open to any State on the territory of which railway infrastructure is operated.

§ 1 Alla stater på vilkas territorium en järnvägsinfrastruktur är i drift ska kunna söka anslutning till fördraget.

§ 2 Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une demande au dépositaire. Le dépositaire

§ 2 A State wishing to accede to the Convention shall address an application to the Depositary. The

§ 2 En stat som önskar ansluta sig till fördraget ska lämna in en ansökan till depositarien. Depositarien

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

la communique aux Etats membres.

Depositary shall notify it to the Member States.

ska underrätta medlemsstaterna.

§ 3 La demande est admise de plein droit trois mois après la communication visée au § 2, sauf opposition formulée auprès du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise sans délai l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres. L’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant cet avis.

§ 3 The application shall be deemed to be accepted three months after the notification referred to in § 2, unless five Member States lodge objections with the Depositary. The Depositary shall, without delay, notify the applicant State as well as the Member States accordingly. The accession shall take effect on the first day of the third month following that notification.

§ 3 Om inte fem medlemsstater har gjort invändning hos depositarien ska ansökan anses ha bifallits tre månader efter den underrättelse som avses i § 2. Depositarien ska utan dröjsmål underrätta den ansökande staten och medlemsstaterna om detta. Anslutningen blir gällande första dagen i den andra månaden efter denna underrättelse.

§ 4 En cas d’opposition d’au moins cinq Etats membres dans le délai prévu au § 3, la demande d'adhésion est soumise à l'Assemblée générale qui en décide.

§ 4 In the event of opposition from at least five Member States within the period provided for in § 3, the application for accession shall be submitted to the General Assembly for decision.

§ 4 I händelse av invändning från minst fem medlemsstater inom den frist som anges i § 3 ska ansökan om anslutning hänskjutas till generalförsamlingen, som ska besluta i frågan.

§ 5 Sous réserve de l’article 42, toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en vigueur au moment de la prise d’effet de l’adhésion.

§ 5 Subject to Article 42, any accession to the Convention may only relate to the Convention in its version in force at the time when the accession takes effect.

§ 5 Om inte annat följer av artikel 42, kan en sådan anslutning till fördraget endast avse fördraget i den version som är i kraft när anslutningen blir gällande.

Article 38 Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique

Article 38 Accession of regional economic integration organisations

Artikel 38 Anslutning av regionala organisationer för ekonomisk integration

§ 1 L’adhésion à la Convention est ouverte aux organisations régionales d’intégration écono-mique ayant compétence pour adopter leur législation qui est obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un accord conclu entre l'Organisation et l'organisation régionale.

§ 1 Accession to the Convention shall be open to regional economic integration organisations which have competence to adopt their own legislation binding on their Member States, in respect of the matters covered by this Convention and of which one or more Member States are members. The conditions of that accession shall be defined in an agreement concluded between the Organisation and the regional organisation.

§ 1 Fördraget ska vara öppet för anslutning av regionala organisationer för ekonomisk integration med behörighet att i de frågor som omfattas av detta fördrag anta sin egen lagstiftning som är bindande för deras medlemmar och i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar. Villkoren för denna anslutning ska anges i ett avtal mellan OTIF och den regionala organisationen.

§ 2 L’organisation régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de la Convention

§ 2 The regional organisation may exercise the rights enjoyed by its members by virtue of the Con-

§ 2 Den regionala organisationen får utöva de rättigheter som dess medlemmar åtnjuter enligt fördraget, i

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

dans la mesure où ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la Convention, abstraction faite des obligations financières visées à l’article 26.

vention to the extent that they cover matters for which it is competent. This applies also to the obligations imposed on the Member States pursuant to the Convention, with the exception of the financial obligations referred to in Article 26.

den mån de omfattar frågor som hör till dess kompetensområde. Detsamma gäller för de skyldigheter som åligger medlemsstaterna enligt fördraget, med undantag för de ekonomiska skyldigheter som avses i artikel 26.

§ 3 En vue de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection prévu à l’article 35, §§ 2 et 4, l’organisation régionale dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont également Etats membres de l’Organisation. Ces derniers ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au § 2. L’organisation régionale ne dispose pas de droit de vote en ce qui concerne le Titre IV.

§ 3 For the purposes of the exercise of the right to vote and the right to object provided for in Article

35 §§ 2 and 4, the regional organisation shall enjoy the number of votes equal to those of its members which are also Member States of the Organisation. The latter may only exercise their rights, in particular their right to vote, to the extent allowed by § 2. The regional organisation shall not enjoy the right to vote in respect of Title IV.

§ 3 För att utöva rösträtten och rätten att göra invändningar enligt artikel 35 §§ 2 och 4 ska den regionala organisationen förfoga över ett lika stort antal röster som det antal av dess medlemmar som även är medlemmar i organisationen. De sistnämnda får endast utöva sina rättigheter, särskilt rösträtten, i den mån det är tillåtet enligt § 2. Den regionala organisationen ska inte ha rösträtt i fråga om avdelning IV.

§ 4 Pour mettre fin à la qualité de membre, l’article 41 s’applique par analogie.

§ 4 Article 41 shall apply mutatis mutandis to the termination of the accession.

§ 4 Artikel 41 ska också tillämpas vid uppsägning av medlemskapet.

Article 39 Membres associés

Article 39 Associate Members

Artikel 39 Associerade medlemmar

§ 1 Tout Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir membre associé de l’Organisation. L’article 37, §§ 2 à 5 s’applique par analogie.

§ 1 Any State on whose territory railway infrastructure is operated may become an Associate Member of the Organisation. Article 32 §§ 2 to 5 shall apply mutatis mutandis.

§ 1 Varje stat på vars territorium en järnvägsinfrastruktur är i drift kan bli associerad medlem i organisationen. Artikel 37 §§ 2– 5 ska också tillämpas här.

§ 2 Un membre associé peut participer aux travaux des organes mentionnés à l'article 13, § 1, lettres a) et

c) à f) uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue aux dépenses de l’Organisation avec 0,25 pour cent des contributions (article 26, § 3).

§ 2 An Associate Member may participate in the work of the organs mentioned in Article 13 § 1, letters a) and

c) to f) only in an advisory capacity. An Associate Member may not be designated as a member of the Administrative Committee. It shall contribute to the expenditure of the Organisation with 0.25 per cent of the contributions (Article

26 § 3).

§ 2 En associerad medlem har endast rådgivande röst när den deltar i arbetet i de organ som anges i artikel 13 § 1 a och c–f. En associerad medlem får inte utses till medlem i administrativa kommittén. Den ska bidra till organisationens utgifter med 0,25 procent av bidragen (artikel 26 § 3).

§ 3 Pour mettre fin à la qualité de membre associé,

§ 3 Article 41 shall apply mutatis mutandis to the

§ 3 Artikel 41 ska också tillämpas vid uppsägning

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

l'article 41 s'applique par analogie.

termination of the association.

av associeringen.

Article 40 Suspension de la qualité de membre

Article 40 Suspension of membership

Artikel 40 Avbrott i medlemskap

§ 1 Un Etat membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de membre de l’Organisation, lorsque plus aucun trafic international ferroviaire n’est effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à cet Etat membre.

§ 1 A Member State may request, without denouncing the Convention, a suspension of its membership of the Organisation, when international rail traffic is no longer carried out on its territory for reasons not attributable to that Member State.

§ 1 En medlemsstat kan, utan att säga upp fördraget, begära att dess medlemskap i organisationen ska avbrytas när det inte längre bedrivs någon internationell järnvägstrafik på dess territorium av orsaker som inte kan tillskrivas denna medlemsstat.

§ 2 Le Comité administratif décide d’une demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité.

§ 2 The Administrative Committee shall take a decision about a request for suspension of membership. The request must be lodged with the Secretary General at least three months before a session of the Committee.

§ 2 Administrativa kommittén ska besluta om en begäran om avbrott i medlemskapet. Begäran ska inges till generalsekreteraren senast tre månader före ett kommittémöte.

§ 3 La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par l’Etat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.

§ 3 The suspension of membership shall enter into force on the first day of the month following the notification by the Secretary General of the decision of the Administrative Committee. The suspension of membership shall terminate with the notification by the Member State that international rail traffic on its territory is restored. The Secretary General shall, without delay, give notice of it to the other Member States.

§ 3 Avbrottet i medlemskapet träder i kraft första dagen i den månad som följer på den dag då generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna om administrativa kommitténs beslut. Avbrottet i medlemskapet ska upphöra när medlemsstaten meddelar att den internationella järnvägstrafiken har återupptagits på dess territorium. Generalsekreteraren ska utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna om detta.

§ 4 La suspension de la qualité de membre a pour conséquence:

§ 4 Suspension of membership shall have as a consequence:

§ 4 Avbrott i medlemskapet ska medföra att

a) d’exonérer l’Etat membre de son obligation de contribuer au financement des dépenses de l’Organisation;

a) to free the Member State from its obligation to contribute to the financing of the expenses of the Organisation;

a) medlemsstaten befrias från sin skyldighet att bidra till finansieringen av organisationens utgifter,

b) de suspendre le droit de vote dans les organes de l’Organisation;

b) to suspend the right to vote in the organs of the Organisation;

b) rösträtten i organisationens organ dras in,

c) de suspendre le droit d’objection en vertu de l’article 34, §§ 2 et 3, et de l’article 35,

c) to suspend the right to object pursuant to Article 34 §§ 2 and 3 and Article 35 §§ 2

c) rätten att göra invändning enligt artikel 34 §§ 2 och 3 och artikel

35 §§ 2 och 4 dras in.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

§§ 2 et 4.

and 4.

Article 41 Dénonciation de la Convention

Article 41 Denunciation of the Convention

Artikel 41 Uppsägning av fördraget

§ 1 La Convention peut, à tout moment, être dénoncée.

§ 1 The Convention may be denounced at any time.

§ 1 Fördraget kan när som helst sägas upp.

§ 2 Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.

§ 2 Any Member State which wishes to denounce the Convention shall so inform the Depositary. The denunciation shall take effect on 31 December of the following year.

§ 2 En medlemsstat som önskar säga upp fördraget ska meddela detta till depositarien. Uppsägningen blir gällande den 31 december påföljande år.

Article 42 Déclarations et réserves à la Convention

Article 42 Declarations and reservations to the Convention

Artikel 42 Förklaringar och förbehåll som rör fördraget

§ 1 Chaque Etat membre peut déclarer, à tout moment, qu’il n’appliquera pas dans leur intégralité certains Appendices à la Convention. En outre, des réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines dispositions de la Convention proprement dite ou de ses Appendices ne sont admises que si de telles réserves et déclarations sont expressément prévues par les dispositions elles-mêmes.

§ 1 Any Member State may declare, at any time, that it will not apply in their entirety certain Appendices to the Convention. Furthermore, reservations as well as declarations not to apply certain provisions of the Convention itself or of its Appendices shall only be allowed if such reservations and declarations are expressly provided for by the provisions themselves.

§ 1 En medlemsstat kan när som helst förklara att den inte kommer att tillämpa vissa bihang till fördraget i deras helhet. I övrigt ska förbehåll och förklaringar att vissa bestämmelser i grundfördraget eller i bihangen till detta inte kommer att tillämpas endast tillåtas om sådana förbehåll och förklaringar är uttryckligen föreskrivna i dessa bestämmelser.

§ 2 Les réserves ou les déclarations sont adressées au dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention entre en vigueur pour l’Etat concerné. Toute déclaration faite après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de l’année qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les Etats membres.

§ 2 The reservations and declarations shall be addressed to the Depositary. They shall take effect at the moment the Convention enters into force for the State concerned. Any declaration made after that entry into force shall take effect on 31 December of the year following the declaration. The Depositary shall give notice of this to the Member States.

§ 2 Förbehållen eller förklaringarna ska skickas till depositarien. De blir gällande när fördraget träder i kraft för den berörda medlemsstaten. En förklaring som görs efter ikraftträdandet blir gällande den 31 december året efter det år då förklaringen gjordes. Depositarien ska underrätta medlemsstaterna om detta.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

Article 43 Dissolution de l’Organisation

Article 43 Dissolution of the Organisation

Artikel 43 Organisationens avveckling

§ 1 L’Assemblée générale peut décider de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation inter-gouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de ce transfert avec cette organisation.

§ 1 The General Assembly may decide upon a dissolution of the Organisation and the possible transfer of its attributions to another intergovernmental organisation laying down, where appropriate, with that organisation the conditions of this transfer.

§ 1 Generalförsamlingen kan besluta att organisationen ska avvecklas och att dess befogenheter eventuellt ska överföras till en annan mellanstatlig organisation samt, i förekommande fall, tillsammans med denna organisation fastställa villkoren för denna överföring.

§ 2 En cas de dissolution de l’Organisation, ses biens et avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres de l’Organisation, sans interruption, durant les cinq dernières années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1, ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils ont contribué aux dépenses de l’Organisation durant ces cinq années précédentes.

§ 2 In the case of the dissolution of the Organisation, its assets shall be distributed between the Member States which have been members of the Organisation, without interruption, during the last five calendar years preceding that of the decision pursuant to § 1, this in proportion to the average percentage rate at which they have contributed to the expenses of the Organisation during these five preceding years.

§ 2 Vid avveckling av organisationen ska dess tillgångar fördelas på de medlemsstater som har varit medlemmar i organisationen utan avbrott under de senaste fem kalenderåren före det år då beslutet fattades enligt § 1; fördelningen ska ske i proportion till den genomsnittliga procentsats med vilken medlemsstaterna har bidragit till organisationens utgifter under dessa fem föregående år.

Article 44 Disposition transitoire

Article 44 Transitional provision

Artikel 44 Övergångsbestämmelse

Dans les cas prévus à l’article 34, § 7, à l’article 35, § 4, à l’article 41, § 1 et à l’article 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants.

In the cases provided for in Article 34 § 7, Article 35 § 4, Article 41 § 1 and Article 42 the law in force at the time of the conclusion of contracts subject to the CIV Uniform Rules, the CIM Uniform Rules, the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules shall remain applicable to existing contracts.

I de fall som anges i artikel

34 § 7, artikel 35 § 4, artikel 41 § 1 och artikel 42 ska de bestämmelser som var i kraft vid tidpunkten för ingåendet av de avtal som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV, de enhetliga rättsreglerna CIM, de enhetliga rättsreglerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI fortsätta att gälla för befintliga avtal.

Article 45 Textes de la Convention

Article 45 Texts of the Convention

Artikel 45 Fördragstexter

§ 1 La Convention est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de diver-

§ 1 The Convention shall be expressed in the English, French and German languages. In case of diver-

§ 1 Fördraget ska upprättas på franska, engelska och tyska. Vid skiljaktigheter ska endast den franska

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Grundfördraget)

gence, seul le texte français fait foi.

gence, the French text shall prevail.

texten vara giltig.

§ 2 Sur proposition de l’un des Etats concernés, l’Organisation publie des traductions officielles de la Convention dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.

§ 2 On a proposal of one of the States concerned, the Organisation shall publish an official translation of the Convention into other languages, in so far as one of these languages is an official language on the territory of at least two Member States. These translations shall be prepared in cooperation with the competent services of the Member States concerned.

§ 2 På förslag från någon av de berörda medlemsstaterna ska organisationen offentliggöra officiella översättningar av fördraget till andra språk, om något av dessa språk är ett officiellt språk i minst två medlemsstater. Dessa översättningar ska göras i samarbete med de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Protocol on the Privileges and Immunities of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Protokoll om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

 • Article premier

Immunité de juridiction, d’exécution et de saisie

 • Article 1

Immunity from jurisdiction, execution and seizure

 • Artikel 1

Immunitet mot rättsliga förfaranden, verkställighet och utmätning

 • Article 2

Protection contre l’expropriation

 • Article 2

Safeguards against expropriation

 • Artikel 2

Skydd mot expropriation

 • Article 3

Exonération d’impôts

 • Article 3

Exemption from taxes

 • Artikel 3

Skattebefrielse

 • Article 4

Exonération de droits et taxes

 • Article 4

Exemption from duties and taxes

 • Artikel 4

Befrielse från tullar och avgifter

 • Article 5

Activités officielles

 • Article 5

Official activities

 • Artikel 5

Officiell verksamhet

 • Article 6

Transactions monétaires

 • Article 6

Monetary transactions

 • Artikel 6

Penningtransaktioner

 • Article 7

Communications

 • Article 7

Communications

 • Artikel 7

Meddelanden

 • Article 8

Privilèges et immunités des représentants des Etats

 • Article 8

Privileges and immunities of representatives of Member States

 • Artikel 8

Privilegier och immunitet för medlemsstaternas företrädare

 • Article 9

Privilèges et immunités des membres du personnel de l’Organisation

 • Article 9

Privileges and immunities of members of the staff of the Organisation

 • Artikel 9

Privilegier och immunitet för organisationens anställda

 • Article 10

Privilèges et immunités des experts

 • Article 10

Privileges and immunities of experts

 • Artikel 10

Privilegier och immunitet för sakkunniga

 • Article 11

But des privilèges et immunités accordés

 • Article 11

Purpose of privileges and immunities accorded

 • Artikel 11

Syftet med privilegier och immunitet som beviljas

 • Article 12

Prévention d’abus

 • Article 12

Prevention of abuse

 • Artikel 12

Förhindrande av missbruk

 • Article 13

Traitement des propres ressortissants

 • Article 13

Treatment of own nationals

 • Artikel 13

Behandling av egna medborgare

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

Article 14 Accords complémentaires

 • Article 14

Complementary agreements

 • Artikel 14

Tilläggsavtal

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

Article premier Immunité de juridiction, d’exécution et de saisie

Article 1 Immunity from jurisdiction, execution and seizure

Artikel 1 Immunitet mot rättsliga förfaranden, verkställighet och utmätning

§ 1 Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf:

§ 1 Within the scope of its official activities, the Organisation shall enjoy immunity from jurisdiction and execution save:

§ 1 Inom ramen för sin officiella verksamhet ska organisationen åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden och verkställighet utom

a) dans la mesure où l’Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;

a) to the extent that the Organisation shall have expressly waived such immunity in a particular case;

a) i den mån organisationen i ett särskilt fall uttryckligen har avstått från sin immunitet,

b) en cas d’action civile intentée par un tiers;

b) in the case of a civil action brought by a third party;

b) i fråga om civilrättslig talan som har väckts av tredje man,

c) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’Organisation;

c) in the case of a counter-claim directly connected with principal proceedings commenced by the Organisation;

c) i fråga om kvittningsyrkande som framställs i direkt samband med ett förfarande som har inletts av organisationen för prövning av huvudfordringen,

d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’Organisation à un membre de son personnel.

d) in the case of attachment by order of a court or tribunal, of the salary, wages and other emoluments payable by the Organisation to a member of its staff.

d) i händelse av utmätning eller kvarstad, enligt beslut av judiciell myndighet, av lön eller någon annan ersättning som organisationen är skyldig en anställd.

§ 2 Les avoirs et les autres biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

§ 2 The property and other assets of the Organisation, wherever situated, shall be immune from any form of requisition, confiscation, sequestration and any other form of seizure or distraint, except to the extent that this is rendered necessary as a temporary measure by the prevention of accidents involving motor vehicles belonging to or operated on behalf of the Organisation and by enquiries in connection with such accidents.

§ 2 Organisationens egendom och övriga tillgångar ska, var de än finns, åtnjuta immunitet mot varje form av beslag, konfiskation, tvångsförvaltning eller annan form av utmätning eller tvångsåtgärd, utom i den utsträckning detta tillfälligt kan vara nödvändigt för att förhindra eller utreda olyckor med motorfordon som tillhör organisationen eller framförs för dess räkning.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

Article 2 Protection contre l’expropriation

Article 2 Safeguards against expropriation

Artikel 2 Skydd mot expropriation

Si une expropriation est nécessaire à des fins d’utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d’empêcher que l’expropriation ne constitue un obstacle à l’exercice des activités de l’Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.

If expropriation is necessary in the public interest, all the appropriate steps must be taken to avoid interference with the exercise by the Organisation of its activities and adequate prompt compensation must be paid in advance.

Om expropriation är nödvändig med hänsyn till den allmänna nyttan ska alla lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att denna hindrar organisationen i dess verksamhet, och skälig ersättning ska utan dröjsmål betalas ut i förskott.

Article 3 Exonération d’impôts

Article 3 Exemption from taxes

Artikel 3 Skattebefrielse

§ 1 Chaque Etat membre exonère des impôts directs l’Organisation, ses biens et revenus, pour l’exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services d’un montant important qui sont strictement nécessaires pour l’exercice des activités officielles de l’Organisation sont effectués ou utilisés par l’Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu’il est possible, en vue de l’exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

§ 1 Each Member State shall exempt the Organisation, its property and income, from direct taxes in respect of the exercise of its official activities. Where purchases or services of substantial value which are strictly necessary for the exercise of the official activities of the Organisation are made or used by the Organisation and where the price of such purchases or services includes taxes or duties, appropriate measures shall, whenever possible, be taken by the Member States to grant exemption from such taxes and duties or to reimburse the amount thereof.

§ 1 Varje medlemsstat ska befria organisationen samt dess egendom och intäkter från direkta skatter inom ramen för dess officiella verksamhet. När organisationen köper varor eller tjänster av betydande värde som är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet och när skatter eller avgifter ingår i priset, ska medlemsstaterna, då så är möjligt, vidta lämpliga åtgärder för att befria organisationen från sådana skatter eller avgifter eller till organisationen återbetala motsvarande belopp.

§ 2 Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.

§ 2 No exemption shall be granted in respect of taxes or charges which are no more than payment for services rendered.

§ 2 Befrielse ska inte medges från skatter och avgifter som endast utgör ersättning för tillhandahållna tjänster.

§ 3 Les biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu’aux conditions fixées par l’Etat membre qui a accordé les exonérations.

§ 3 Goods acquired in accordance with § 1 may not be sold or given away, nor used otherwise than in accordance with the conditions laid down by the Member State which has granted the exemptions.

§ 3 Varor som har förvärvats i enlighet med § 1 får inte säljas, överlåtas eller användas på andra villkor än dem som har fastställts av den medlemsstat som har medgett befrielsen.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

Article 4 Exonération de droits et taxes

Article 4 Exemption from duties and taxes

Artikel 4 Befrielse från tullar och avgifter

§ 1 Les produits importés ou exportés par l’Organisation et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation.

§ 1 Goods imported or exported by the Organisation and strictly necessary for the exercise of its official activities, shall be exempt from all duties and taxes levied on import or export.

§ 1 Varor som importeras eller exporteras av organisationen och som är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet ska vara befriade från alla tullar och avgifter som tas ut vid import eller export.

§ 2 Aucune exonération n’est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l’Organisation.

§ 2 No exemption shall be granted under this Article in respect of goods purchased or imported, or services provided, for the personal benefit of the members of the staff of the Organisation.

§ 2 Befrielse enligt denna artikel ska inte medges för köp och import av varor eller tillhandahållande av tjänster som är avsedda för personligt bruk av organisationens anställda.

§ 3 L’article 3, § 3 s’applique, par analogie, aux biens importés conformément au § 1.

§ 3 Article 3 § 3 shall apply mutatis mutandis to goods imported in accordance with § 1.

§ 3 Artikel 3 § 3 ska också tillämpas på varor som importeras i enlighet med § 1.

Article 5 Activités officielles

Article 5 Official activities

Artikel 5 Officiell verksamhet

Les activités officielles de l’Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l’article 2 de la Convention.

The official activities of the Organisation referred to in this Protocol are those activities which correspond to the aim defined in Article 2 of the Convention.

Med organisationens officiella verksamhet förstås i detta protokoll den verksamhet som svarar mot de ändamål som anges i artikel 2 i fördraget.

Article 6 Transactions monétaires

Article 6 Monetary transactions

Artikel 6 Penningtransaktioner

L’Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

The Organisation may receive and hold any kind of funds, currency, cash or securities. It may dispose of them freely for any purpose provided for by the Convention and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

Organisationen får ta emot och inneha alla slags medel, valutor, kontanter och annan lös egendom. Den får fritt disponera över sådan egendom för alla de ändamål som anges i fördraget samt ha konton i vilken valuta som helst i den omfattning som krävs för att den ska kunna fullgöra sina åtaganden.

Article 7 Communications

Article 7 Communications

Artikel 7 Meddelanden

Pour ses communications For its official communica-För sina officiella med-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations inter-nationales comparables.

tions and the transmission of all its documents, the Organisation shall enjoy treatment no less favourable than that accorded by each Member State to other comparable international organisations.

delanden och överföring av alla sina handlingar ska organisationen av varje medlemsstat ges en lika förmånlig behandling som den som staten ger andra jämförbara internationella organisationer.

Article 8 Privilèges et immunités des représentants des Etats

Article 8 Privileges and immunities of representatives of Member States

Artikel 8 Privilegier och immunitet för medlemsstaternas företrädare

Les représentants des Etats membres jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de services, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:

Representatives of Member States shall, while exercising their functions and during journeys made on official business, enjoy the following privileges and immunities on the territory of each Member State:

Medlemsstaternas företrädare ska när de fullgör sina uppgifter och under sina tjänsteresor åtnjuta följande privilegier och immunitet inom varje medlemsstats territorium:

a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d’un Etat ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la régle-mentation de la circulation relative à ce moyen de transport;

a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; such immunity shall not apply, however, in the case of loss or damage arising from an accident caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or driven by a representative of a State, nor in the case of a traffic offence involving such a means of transport;

a) Immunitet mot rättsliga förfaranden som avser gärningar, inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppdrag och detta även sedan deras uppdrag har slutförts; denna immunitet ska dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör eller har framförts av en företrädare för en medlemsstat och inte heller vid trafikbrott där ett sådant transportmedel är inblandat,

b) immunité d’arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;

b) immunity from arrest and from detention pending trial, save when apprehended flagrante delicto;

b) immunitet mot anhållande och häktning, utom då de anträffas på bar gärning med brott,

c) immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;

c) immunity from seizure of their personal luggage save when apprehended flagrante delicto;

c) immunitet mot beslag av personligt bagage, utom om de anträffas på bar gärning med brott,

d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

d) inviolability for all their official papers and documents;

d) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

uppdrag,

e) exemption pour euxmêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers;

e) exemption for themselves and their spouses from all measures restricting entry and from all aliens’ registration formalities;

e) undantag för sig själva och sin make eller maka från inreserestriktioner och anmälningsplikt för utlänningar,

f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représen-tants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

f) the same facilities

regarding currency and exchange control as those accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions.

f) samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som medges företrädare för en utländsk regering på tillfälligt officiellt uppdrag.

Article 9 Privilèges et immunités des membres du personnel de l’Organisation

Article 9 Privileges and immunities of members of the staff of the Organisation

Artikel 9 Privilegier och immunitet för organisationens anställda

Les membres du personnel de l’Organisation jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:

The members of the staff of the Organisation shall, while exercising their functions, enjoy the following privileges and immunities on the territory of each Member State:

Organisationens anställda ska när de fullgör sina uppgifter åtnjuta följande privilegier och immunitet inom varje medlemsstats område:

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de l’Organisation ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les membres du personnel continuent de bénéficier de cette immunité même après avoir cessé d’être au service de l’Organisation;

a) immunity from jurisdiction in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions and within the limits of their prerogatives; such immunity shall not apply, however, in the case of loss or damage arising from an accident caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or driven by a member of the staff of the Organisation, nor in the case of a traffic offence involving such a means of transport; the members of the staff shall continue to enjoy such immunity, even after they have left the

a) Immunitet mot rättsliga förfaranden som avser gärningar, inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter i tjänsten; denna immunitet ska dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör eller har framförts av någon av organisationens anställda och inte heller vid trafikbrott där ett sådant transportmedel är inblandat; de anställda ska fortsätta att åtnjuta denna immunitet även efter det att anställningen vid organisationen har upphört,

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

service of the Organisation;

b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

b) inviolability for all their official papers and documents;

b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras tjänst,

c) mêmes exceptions aux dispositions limitant

l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations inter-nationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

c) the same exemptions from measures restricting immigration and governing aliens’ registration as are normally accorded to members of staff of international organisations; members of their families forming part of their households shall enjoy the same facilities;

c) samma undantag från bestämmelser om inreserestriktioner och anmälningsplikt för utlänningar som vanligen medges internationella organisationers anställda; familjemedlemmar som ingår i hushållet ska åtnjuta samma lättnader,

d) exonération de l’impôt national sur le revenu, sous réserve de l’introduction, au profit de l’Organisation, d’une imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par l’Organisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources; les Etats membres ne sont pas tenus d’appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par l’Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit;

d) exemption from national income tax, subject to the introduction for the benefit of the Organisation of an internal tax on salaries, wages and other emoluments paid by the Organisation; nevertheless the Member States may take these salaries, wages and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of tax to be charged on income from other sources; Member States shall not be obliged to apply this exemption from tax to payments, retirement pensions and survivor’s pensions paid by the Organisation to its former members of staff or their assigns;

d) befrielse från nationell inkomstskatt, under förutsättning att en intern skatt till förmån för organisationen tas ut på löner och arvoden som betalas av organisationen; medlemsstaterna har dock rätt att ta hänsyn till dessa löner och arvoden vid beräkningen av det skattebelopp som tas ut på inkomster från andra källor; medlemsstaterna är inte skyldiga att tillämpa denna skattebefrielse på ersättningar, pensioner och livräntor som organisationen betalar till sina tidigare anställda eller dessas förmånstagare,

e) en ce qui concerne les réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement accordés aux membres du personnel des organisations internationales;

e) in respect of exchange control, the same privileges as are normally accorded to staff members of international organisations;

e) i fråga om växling av valuta, samma privilegier som vanligen medges internationella organisationers personal,

f) en période de crise internationale, mêmes facilités de rapatrie-

f) in a time of international crisis, the same repatriation facilities

f) samma lättnader för sig själva och familjemedlemmar som till-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

ment pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales.

for themselves and members of their families forming part of their households as are normally accorded to members of the staff of international organisations.

hör deras hushåll för repatriering vid internationella kriser som vanligen medges anställda vid internationella organisationer.

Article 10 Privilèges et immunités des experts

Article 10 Privileges and immunities of experts

Artikel 10 Privilegier och immunitet för sakkunniga

Les experts auxquels l’Organisation fait appel, lorsqu’ils exercent des fonctions auprès de l’Organisation ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris durant les voyages effectués dans l’exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions:

Experts upon whose services the Organisation calls shall, while exercising their functions in relation to, or undertaking missions on behalf of, the Organisation, enjoy the following privileges and immunities to the extent that these are necessary for the exercise of their functions, including during journeys made in the exercise of their functions and in the course of such missions:

Sakkunniga som organisationen anlitar ska när de utför uppgifter hos organisationen eller fullgör uppdrag för denna, även under resor som företas under utförandet av sådana uppgifter eller uppdrag, åtnjuta följande privilegier och immunitet i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter:

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de l’Organisation;

a) immunity from jurisdiction in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; such immunity shall not apply, however, in the case of loss or damage arising from an accident caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or driven by an expert, nor in the case of a traffic offence involving such a means of transport; experts shall continue to enjoy such immunity even after they have ceased to exercise their functions in relation to the Organisation;

a) Immunitet mot rättsliga förfaranden som avser gärningar, inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter eller uppdrag; denna immunitet ska dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör en sakkunnig eller har framförts av honom och inte heller vid trafikbrott där ett sådant transportmedel är inblandat; de sakkunniga ska åtnjuta denna immunitet även efter det att de har upphört att utföra uppgifter för organisationens räkning,

b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

b) inviolability for all their official papers and documents;

b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras uppdrag,

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

c) facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération;

c) the exchange control facilities necessary for the transfer of their remuneration;

c) de lättnader från växlingsrestriktioner som erfordras för överföring av deras arvoden,

d) mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

d) the same facilities, in respect of their personal luggage, as are accorded to agents of foreign Governments on temporary official missions.

d) samma lättnader i fråga om deras personliga resgods som medges företrädare för en utländsk regering på ett tillfälligt officiellt uppdrag.

Article 11 But des privilèges et immunités accordés

Article 11 Purpose of privileges and immunities accorded

Artikel 11 Syftet med privilegier och immunitet som beviljas

§ 1 Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.

§ 1 The privileges and immunities provided for in this Protocol shall be instituted solely to ensure, in all circumstances, the unimpeded functioning of the Organisation and the complete independence of the persons to whom they are accorded. The competent authorities shall waive any immunity in all cases where retaining it might impede the course of justice and where it can be waived without prejudicing the achievement of the purpose for which it was accorded.

§ 1 De privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll har tillkommit uteslutande i syfte att säkerställa att organisationens verksamhet under alla förhållanden ska kunna bedrivas utan hinder och att de personer som åtnjuter dessa privilegier och denna immunitet ska vara helt oberoende. De behöriga myndigheterna ska häva immuniteten i alla de fall då den kan hindra rättvisans behöriga gång och då den kan hävas utan att det därigenom uppkommer hinder mot att de ändamål uppnås för vilka den har beviljats.

§ 2 Les autorités compétentes aux fins du § 1 sont:

§ 2 The competent authorities for the purposes of § 1 shall be

§ 2 Behöriga myndigheter enligt § 1 är

a) les Etats membres, pour leurs représentants;

a) the Member States, in respect of their representatives;

a) medlemsstaterna, för deras företrädare,

b) le Comité administratif pour le Secrétaire général;

b) the Administrative Committee, in respect of the Secretary General;

b) administrativa kommittén, för generalsekreteraren,

c) le Secrétaire général pour les autres agents de l’Organisation ainsi que pour les experts auxquels l’Organisation fait appel.

c) the Secretary General, in respect of other members of the staff of the Organisation and of experts upon whose services the Organisation calls.

c) generalsekreteraren, för organisationens anställda samt de sakkunniga som organisationen anlitar.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

Article 12 Prévention d’abus

Article 12 Prevention of abuse

Artikel 12 Förhindrande av missbruk

§ 1 Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité publique.

§ 1 None of the provisions of this Protocol may call into question the right of each Member State to take every necessary precaution in the interests of its public security.

§ 1 Ingen bestämmelse i detta protokoll får inskränka en medlemsstats rätt att vidta alla åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet.

§ 2 L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et prescriptions des Etats membres concernés et d’empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole.

§ 2 The Organisation shall co-operate at all times with the competent authorities of the Member States in order to facilitate the proper administration of justice, to ensure the observance of the laws and prescriptions of the Member States concerned and to prevent any abuse which might arise out of the privileges and immunities provided for in this Protocol.

§ 2 Organisationen ska alltid samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta god rättskipning, för att se till att lagar och bestämmelser i de berörda medlemsstaterna iakttas och för att hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll.

Article 13 Traitement des propres ressortissants

Article 13 Treatment of own nationals

Artikel 13 Behandling av egna medborgare

Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés:

No Member State shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in this Protocol under

Ingen medlemsstat ska vara skyldig att medge sina egna medborgare eller personer som har hemvist i den staten de privilegier och den immunitet som avses i

a) à l’article 8, à l’exception de la lettre d),

a) Article 8, excluding letter d),

a) artikel 8, med undantag av d,

b) à l’article 9, à l’exception des lettres a), b) et d),

b) Article 9, excluding letters a), b) and d),

b) artikel 9, med undantag av a, b och d,

c) à l’article 10, à l’exception des lettres

a) et b)

c) Article 10, excluding letters a) and b),

c) artikel 10, med undantag av a och b.

à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat.

to its own nationals or to persons who have their permanent residence in that State.

Article 14 Accords complémentaires

Article 14 Complementary agreements

Artikel 14 Tilläggsavtal

L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de

The Organisation may conclude with one or more Member States complementary agreements to give effect

Organisationen får sluta tilläggsavtal med en eller flera medlemsstater om tillämpningen av bestämm-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (Immunitetsprot.)

l’application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d’autres accords en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation.

to this Protocol as regards such Member State or Member States, and other agreements to ensure the proper functioning of the Organisation.

elserna i detta protokoll när det gäller denna medlemsstat eller dessa medlemsstater, och även andra avtal för att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV, appendice A à la Convention)

Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Passengers by Rail (CIV, appendix A to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV, bihang A till fördraget)

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

 • Article premier

Champ d'application

 • Article 1

Scope

 • Artikel 1

Tillämpningsområde

 • Article 2

Déclaration relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

 • Article 2

Declaration concerning liability in case of death of, or personal injury to, passengers

 • Artikel 2

Förklaring om ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas

 • Article 3

Définitions

 • Article 3

Definitions

 • Artikel 3

Definitioner

 • Article 4

Dérogations

 • Article 4

Derogations

 • Artikel 4

Avvikelser

 • Article 5

Droit contraignant

 • Article 5

Mandatory law

 • Artikel 5

Tvingande rätt

Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport

Title II Conclusion and Performance of the Contract of Carriage

Avdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet

 • Article 6

Contrat de transport

 • Article 6

Contract of carriage

 • Artikel 6

Transportavtal

 • Article 7

Titre de transport

 • Article 7

Ticket

 • Artikel 7

Biljett

 • Article 8

Paiement et remboursement du prix de transport

 • Article 8

Payment and refund of the carriage charge

 • Artikel 8

Betalning och återbetalning av transportavgift

 • Article 9

Droit au transport. Exclusion du transport

 • Article 9

Right to be carried. Exclusion from carriage

 • Artikel 9

Rätt till transport. Förlust av rätten till transport

 • Article 10

Accomplissement des formalités administratives

 • Article 10

Completion of administrative formalities

 • Artikel 10

Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

 • Article 11

Suppression et retard d’un train. Correspondance manqué

 • Article 11

Cancellation and late running of trains. Missed connections

 • Artikel 11

Tåginställelse och tågförsening. Utebliven tåganslutning

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Titre III Transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules

Title III Carriage of Hand Luggage, Animals, Registered Luggage and Vehicles

Avdelning III Transport av handresgods, djur, inskrivet resgods och fordon

Chapitre I Dispositions communes

Chapter I Common Provisions

Kapitel I Allmänna bestämmelser

 • Article 12

Objets et animaux admis

 • Article 12

Acceptable articles and animals

 • Artikel 12

Rätt att medföra föremål och djur

 • Article 13

Vérification

 • Article 13

Examination

 • Artikel 13

Undersökning

 • Article 14

Accomplissement des formalités administratives

 • Article 14

Completion of administrative formalities

 • Artikel 14

Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

Chapitre II Colis à main et animaux

Chapter II Hand Luggage and Animals

Kapitel II Handresgods och djur

 • Article 15

Surveillance

 • Article 15

Supervision

 • Artikel 15

Uppsikt

Chapitre III Bagages

Chapter III Registered Luggage

Kapitel III Inskrivet resgods

 • Article 16

Expédition des bagages

 • Article 16

Consignment of registered luggage

 • Artikel 16

Inlämning av inskrivet resgods

 • Article 17

Bulletin de bagages

 • Article 17

Luggage registration voucher

 • Artikel 17

Resgodsbevis

 • Article 18

Enregistrement et transport

 • Article 18

Registration and carriage

 • Artikel 18

Inskrivning och transport

 • Article 19

Paiement du prix pour le transport des bagages

 • Article 19

Payment of charges for the carriage of registered luggage

 • Artikel 19

Betalning av transportavgift för inskrivet resgods

 • Article 20

Marquage des bagages

 • Article 20

Marking of registered luggage

 • Artikel 20

Märkning av inskrivet resgods

 • Article 21

Droit de disposer des bagages

 • Article 21

Right to dispose of registered luggage

 • Artikel 21

Rätt att förfoga över inskrivet resgods

 • Article 22

Livraison

 • Article 22

Delivery

 • Artikel 22

Utlämning

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Chapitre IV Véhicules

Chapter IV Vehicles

Kapitel IV Fordon

 • Article 23

Conditions de transport

 • Article 23

Conditions of carriage

 • Artikel 23

Villkor för transport

 • Article 24

Bulletin de transport

 • Article 24

Carriage voucher

 • Artikel 24

Transportdokument

 • Article 25

Droit applicable

 • Article 25

Applicable law

 • Artikel 25

Tillämplig rätt

Titre IV Responsabilité du transporteur

Title IV Liability of the Carrier

Avdelning IV Transportörens ansvar

Chapitre I Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Chapter I Liability in case of Death of, or Personal Injury to, Passengers

Kapitel I Ansvar i fall då resande dödas eller skadas

 • Article 26

Fondement de la responsabilité

 • Article 26

Basis of liability

 • Artikel 26

Förutsättningar för ansvar

 • Article 27

Dommages-intérêts en cas de mort

 • Article 27

Damages in case of death

 • Artikel 27

Ersättning vid dödsfall

 • Article 28

Dommages-intérêts en cas de blessures

 • Article 28

Damages in case of personal injury

 • Artikel 28

Ersättning vid personskada

 • Article 29

Réparation d'autres préjudices corporels

 • Article 29

Compensation for other bodily harm

 • Artikel 29

Ersättning vid annan personskada

 • Article 30

Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures

 • Article 30

Form and amount of damages in case of death and personal injury

 • Artikel 30

Ersättningens form och storlek vid dödsfall eller personskada

 • Article 31

Autres moyens de transport

 • Article 31

Other modes of transport

 • Artikel 31

Andra transportmedel

Chapitre II Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire

Chapter II Liability in case of Failure to Keep to the Timetable

Kapitel II Ansvar när tidtabellen inte hålls

 • Article 32

Responsabilité en cas de suppression, retard ou correspondance manqué

 • Article 32

Liability in case of cancella-tion, late running of trains or missed connections

 • Artikel 32

Ansvar vid tåginställelse, tågförsening eller utebliven tåganslutning

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Chapitre III Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules

Chapter III Liability in respect of Hand Luggage, Animals, Registered Luggage and Vehicles

Kapitel III Ansvar i fråga om handresgods, djur, inskrivet resgods och fordon

Section 1 Colis à main et animaux

Section 1 Hand luggage and animals

Avsnitt 1 Handresgods och djur

 • Article 33

Responsabilité

 • Article 33

Liability

 • Artikel 33

Ansvar

 • Article 34

Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets

 • Article 34

Limit of damages in case of loss of or damage to articles

 • Artikel 34

Begränsning av ersättningen vid förlust av föremål eller sakskada

 • Article 35

Exonération de responsabilité

 • Article 35

Exclusion of liability

 • Artikel 35

Ansvarsbefrielse

Section 2 Bagages

Section 2 Registered luggage

Avsnitt 2 Inskrivet resgods

 • Article 36

Fondement de la responsabilité

 • Article 36

Basis of liability

 • Artikel 36

Förutsättningar för ansvar

 • Article 37

Charge de la preuve

 • Article 37

Burden of proof

 • Artikel 37

Bevisskyldighet

 • Article 38

Transporteurs subséquents

 • Article 38

Successive carriers

 • Artikel 38

Efterföljande transportörer

 • Article 39

Transporteur substitué

 • Article 39

Substitute carrier

 • Artikel 39

Faktisk transportör

 • Article 40

Présomption de perte

 • Article 40

Presumption of loss

 • Artikel 40

Antagande att resgods gått förlorat

 • Article 41

Indemnité en cas de perte

 • Article 41

Compensation for loss

 • Artikel 41

Ersättning vid förlust

 • Article 42

Indemnité en cas d'avarie

 • Article 42

Compensation for damage

 • Artikel 42

Ersättning vid skada

 • Article 43

Indemnité en cas de retard à la livraison

 • Article 43

Compensation for delay in delivery

 • Artikel 43

Ersättning vid dröjsmål med utlämningen

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Section 3 Véhicules

Section 3 Vehicles

Avsnitt 3 Fordon

 • Article 44

Indemnité en cas de retard

 • Article 44

Compensation for delay

 • Artikel 44

Ersättning vid försening

 • Article 45

Indemnité en cas de perte

 • Article 45

Compensation for loss

 • Artikel 45

Ersättning vid förlust

 • Article 46

Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets

 • Article 46

Liability in respect of other articles

 • Artikel 46

Ansvar i fråga om andra föremål

 • Article 47

Droit applicable

 • Article 47

Applicable law

 • Artikel 47

Tillämplig rätt

Chapitre IV Dispositions communes

Chapter IV Common Provisions

Kapitel IV Allmänna bestämmelser

 • Article 48

Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

 • Article 48

Loss of right to invoke the limits of liability

 • Artikel 48

Förlust av rätten att åberopa begränsning av skadeståndsansvar

 • Article 49

Conversion et intérêts

 • Article 49

Conversion and interest

 • Artikel 49

Omräkning och ränta

 • Article 50

Responsabilité en cas d'accident nucléaire

 • Article 50

Liability in case of nuclear incidents

 • Artikel 50

Ansvar vid atomolycka

 • Article 51

Personnes dont répond le transporteur

 • Article 51

Persons for whom the carrier is liable

 • Artikel 51

Personer som transportören ansvarar för

 • Article 52

Autres actions

 • Article 52

Other actions

 • Artikel 52

Andra grunder för anspråk

Titre V Responsabilité du voyageur

Title V Liability of the Passenger

Avdelning V Den resandes ansvar

 • Article 53

Principes particuliers de responsabilité

 • Article 53

Special principles of liability

 • Artikel 53

Särskilda principer för ansvar

Titre VI Exercice des droits

Title VI Assertion of Rights

Avdelning VI Framställande av anspråk

 • Article 54

Constatation de perte partielle ou d'avarie

 • Article 54

Ascertainment of partial loss or damage

 • Artikel 54

Fastställelse av att föremål har skadats eller delvis gått förlorat

 • Article 55

Réclamations

 • Article 55

Claims

 • Artikel 55

Anspråk

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

 • Article 56

Transporteurs qui peuvent être actionnés

 • Article 56

Carriers against whom an action may be brought

 • Artikel 56

Transportörer mot vilka talan får föras

 • Article 57

For

 • Article 57

Forum

 • Artikel 57

Behörig domstol

 • Article 58

Extinction de l'action en cas de mort et de blessures

 • Article 58

Extinction of right of action in case of death or personal injury

 • Artikel 58

Förlust av rätten att föra talan vid dödsfall eller personskada

 • Article 59

Extinction de l'action née du transport des bagages

 • Article 59

Extinction of right of action arising from carriage of luggage

 • Artikel 59

Förlust av rätten att föra talan i fråga om resgods

 • Article 60

Prescription

 • Article 60

Limitation of actions

 • Artikel 60

Preskription

Titre VII Rapports des transporteurs entre eux

Title VII Relations between Carriers

Avdelning VII Transportörernas inbördes förhållanden

 • Article 61

Partage du prix de transport

 • Article 61

Apportionment of the carriage charge

 • Artikel 61

Fördelning av transportavgiften

 • Article 62

Droit de recours

 • Article 62

Right of recourse

 • Artikel 62

Rätt till återkrav

 • Article 63

Procédure de recours

 • Article 63

Procedure for recourse

 • Artikel 63

Förfarandet i mål om återkrav

 • Article 64

Accords au sujet des recours

 • Article 64

Agreements concerning recourse

 • Artikel 64

Överenskommelser i fråga om återkrav

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

Article premier Champ d'application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

§ 1 Les présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de destination sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.

§ 1 These Uniform Rules shall apply to every contract of carriage of passengers by rail for reward or free of charge, when the place of departure and the place of destination are situated in two different Member States, irrespective of the domicile or the place of business and the nationality of the parties to the contract of carriage.

§ 1 Dessa enhetliga rättsregler ska tillämpas på varje avtal om transport av resande på järnväg mot betalning eller kostnadsfritt, när avreseplatsen och bestämmelseplatsen är belägna i två skilda medlemsstater, oavsett var parterna i transportavtalet har hemvist eller säte och vilken nationalitet de har.

§ 2 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les présentes Règles uniformes s’appliquent.

§ 2 When international carriage being the subject of a single contract includes carriage by road or inland waterway in internal traffic of a Member State as a supplement to transfrontier carriage by rail, these Uniform Rules shall apply.

§ 2 När en internationell transport som omfattas av ett enda avtal, utöver en gränsöverskridande järnvägstransport inbegriper transport på väg eller inre vattenväg inom en medlemsstat, ska dessa enhetliga rättsregler tillämpas.

§ 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.

§ 3 When international carriage being the subject of a single contract of carriage includes carriage by sea or transfrontier carriage by inland waterway as a supplement to carriage by rail, these Uniform Rules shall apply if the carriage by sea or inland waterway is performed on services included in the lists of services provided for in Article 24 § 1 of the Convention.

§ 3 När en internationell transport som omfattas av ett enda transportavtal, utöver transport på järnväg inbegriper sjötransport eller gränsöverskridande transport på inre vattenväg, ska dessa enhetliga rättsregler tillämpas, om sjötransporten eller transporten på inre vattenväg utförs på linjer som är införda i den lista över linjer som anges i artikel 24 § 1 i fördraget.

§ 4 Les présentes Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles

§ 4 These Uniform Rules shall also apply, as far as the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers is concerned, to persons accompanying a consignment whose carriage is effected in accordance with

§ 4 Såvitt gäller transportörens ansvar när resande dödas eller skadas ska dessa enhetliga rättsregler också tillämpas på personer som följer med en försändelse som transporteras enligt de enhetliga rättsreglerna CIM.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

uniformes CIM. the CIM Uniform Rules.

§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un seul et même de ces Etats.

§ 5 These Uniform Rules shall not apply to carriage performed between stations situated on the territory of neighbouring States, when the infrastructure of these stations is managed by one or more infrastructure managers subject to only one of those States.

§ 5 Dessa enhetliga rättsregler ska inte tillämpas på transporter mellan stationer som är belägna i angränsande stater, när stationernas infrastruktur förvaltas av en eller flera infrastrukturförvaltare som hör hemma i endast en av dessa stater.

§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition:

§ 6 Any State which is a party to a convention concerning international through carriage of passengers by rail comparable with these Uniform Rules may, when it makes an application for accession to the Convention, declare that it will apply these Uniform Rules only to carriage performed on a part of the railway infrastructure situated on its territory. This part of the railway infrastructure must be precisely defined and connected to the railway infrastructure of a Member State. When a State has made the above-mentioned declaration, these Uniform Rules shall apply only on the condition

§ 6 En stat som är part i en konvention om genomgående internationell transport av resande på järnväg som är jämförlig med dessa enhetliga rättsregler kan, när den ansöker om anslutning till fördraget, förklara att den endast kommer att tillämpa dessa enhetliga rättsregler på transporter som utförs på en del av järnvägsinfrastrukturen på dess territorium. Denna del av järnvägsinfrastrukturen ska anges exakt och vara förbunden med en medlemsstats järnvägsinfrastruktur. När en stat har avgett en sådan förklaring, ska dessa enhetliga rättsregler endast tillämpas på villkor att

a) que le lieu de départ ou de destination ainsi que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou

a) that the place of departure or of destination, as well as the route designated in the contract of carriage, is situated on the specified infrastructure or

a) avreseplatsen eller bestämmelseplatsen samt den transportväg som anges i transportavtalet är belägna på den angivna infrastrukturen eller

b) que l’infrastructure désignée relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.

b) that the specified infrastructure connects the infrastructure of two Member States and that it has been designated in the contract of carriage as a route for transit carriage.

b) den angivna infrastrukturen förbinder två medlemsstaters infrastrukturer och har angivits i transportavtalet som en transportväg för transittrafik.

§ 7 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au

§ 7 A State which has made a reservation in accordance

§ 7 En stat som har avgett en förklaring enligt § 6 får

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

§ 6 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.

with § 6 may withdraw it at any time by notification to the Depositary. This withdrawal shall take effect one month after the day on which the Depositary notifies it to the Member States. The declaration shall cease to have effect when the convention referred to in § 6, first sentence, ceases to be in force 2 for that State.

när som helst återta den genom meddelande till depositarien. Återtagandet blir gällande en månad efter den dag då depositarien underrättade medlemsstaterna om det. Förklaringen ska upphöra att gälla när den konvention som avses i § 6 första meningen upphör att vara i kraft för den staten.

Article 2 Déclaration relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Article 2 Declaration concerning liability in case of death of, or personal injury to, passengers

Artikel 2 Förklaring om ansvar i fall då resande dödas eller skadas

§ 1 Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer qu’il n’appliquera pas aux voyageurs, victimes d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

§ 1 Any State may, at any time, declare that it will not apply to passengers involved in accidents occurring on its territory the whole of the provisions concerning the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers, when such passengers are nationals of, or have their usual place of residence in, that State.

§ 1 En stat får när som helst förklara att den, vid skador till följd av olyckor inom dess territorium, inte kommer att tillämpa samtliga de bestämmelser som gäller för transportörens ansvar då resande dödas eller skadas, om de resande är medborgare i den staten eller har sitt hemvist eller är stadigvarande bosatta där.

§ 2 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

§ 2 A State which has made a declaration in accordance with § 1 may withdraw it at any time by notification to the Depositary. This withdrawal shall take effect one month after the day on which the Depositary notifies it to the Member States.

§ 2 En stat som har avgett en förklaring enligt § 1 får när som helst återta den genom meddelande till depositarien. Återtagandet blir gällande en månad efter den dag då depositarien underrättade medlemsstaterna om det.

Article 3 Définitions

Article 3 Definitions

Artikel 3 Definitioner

Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme:

For purposes of these Uniform Rules, the term

I dessa enhetliga rättsregler avses med

a) “transporteur” désigne le transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un trans-

a) “carrier” means the contractual carrier with whom the passenger has concluded the contract of carriage pursuant to these Uniform Rules, or a successive

a) transportör: den avtalsenliga transportör med vilken den resande slutit transportavtal enligt dessa enhetliga rättsregler eller den efterföljande transportör

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

porteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;

carrier who is liable on the basis of this contract;

som är ansvarig på grundval av detta avtal,

b) “transporteur substitué” désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire;

b) “substitute carrier” means a carrier, who has not concluded the contract of carriage with the passenger, but to whom the carrier referred to in letter a) has entrusted, in whole or in part, the performance of the carriage by rail;

b) faktisk transportör: en transportör som inte har slutit transportavtal med den resande, men som den transportör som avses i a helt eller delvis har anförtrott utförandet av järnvägstransporten,

c) “Conditions générales de transport” désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;

c) “General Conditions of Carriage” means the conditions of the carrier in the form of general conditions or tariffs legally in force in each Member State and which have become, by the conclusion of the contract of carriage, an integral part of it;

c) allmänna transportvillkor: de villkor som gäller för transportören i form av allmänna villkor eller tariffer vilka har laga kraft i alla medlemsstater och blev en integrerad del av transportavtalet när detta ingicks,

d) “véhicule” désigne un véhicule automobile ou une remorque transportés à l’occasion d’un transport de voyageurs.

d) “vehicle” means a motor vehicle or a trailer carried on the occasion of the carriage of passengers.

d) fordon: ett motorfordon eller släpfordon som transporteras i samband med transport av resande.

Article 4 Dérogations

Article 4 Derogations

Artikel 4 Avvikelser

§ 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.

§ 1 The Member States may conclude agreements which provide for derogations from these Uniform Rules for carriage performed exclusively between two stations on either side of the frontier, when there is no other station between them.

§ 1 Medlemsstaterna får sluta avtal som gör det möjligt att avvika från dessa enhetliga rättsregler för transporter som sker uteslutande mellan två stationer, belägna på var sin sida om gränsen, när det inte finns någon annan station mellan dem.

§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.

§ 2 For carriage performed between two Member States, passing through a State which is not a Member State, the States concerned may conclude agreements which derogate from these Uniform Rules.

§ 2 När det gäller transporter som går mellan två medlemsstater genom en stat som inte är medlemsstat, får de berörda staterna sluta avtal som avviker från dessa enhetliga rättsregler.

§ 3 Sous réserve d’autres § 3 Subject to other provi-§ 3 Om inte annat följer av

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

dispositions de droit international public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis à l’obligation de transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats.

sions of public international law, two or more Member States may set between themselves conditions under which carriers are subject to the obligation to carry passengers, luggage, animals and vehicles in traffic between those States.

andra bestämmelser i folkrätten får två eller flera medlemsstater sinsemellan fastställa villkor enligt vilka transportörer är skyldiga att transportera resande, resgods, djur och fordon mellan dessa stater.

§ 4 Les accords visés aux §§ 1 à 3 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.

§ 4 Agreements referred to in §§ 1 to 3 as well as their coming into force shall be notified to the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail. The Secretary General of the Organisation shall notify the Member States and interested undertakings of this.

§ 4 De avtal som avses i §§ 1–3 och ikraftträdandet av dessa avtal ska meddelas till Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik. Organisationens generalsekreterare ska underrätta medlemsstaterna och de berörda företagen om detta.

Article 5 Droit contraignant

Article 5 Mandatory law

Artikel 5 Tvingande rätt

Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.

Unless provided otherwise in these Uniform Rules, any stipulation which, directly or indirectly, would derogate from these Uniform Rules shall be null and void. The nullity of such a stipulation shall not involve the nullity of the other provisions of the contract of carriage. Nevertheless, a carrier may assume a liability greater and obligations more burdensome than those provided for in these Uniform Rules.

Om inte annat föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler, ska varje bestämmelse som direkt eller indirekt avviker från dem vara ogiltig. En sådan bestämmelses ogiltighet ska inte medföra att övriga bestämmelser i transportavtalet blir ogiltiga. En transportör kan dock ta på sig större ansvar och förpliktelser än de som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler.

Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport

Title II Conclusion and Performance of the Contract of Carriage

Avdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet

Article 6 Contrat de transport

Article 6 Contract of carriage

Artikel 6 Transportavtal

§ 1 Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de desti-

§ 1 By the contract of carriage the carrier shall undertake to carry the passenger as well as, where appropriate, luggage and vehicles to the place of

§ 1 Genom transportavtalet förbinder sig transportören att transportera resande och i förekommande fall resgods och fordon till bestämmelseplatsen och att

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

nation et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.

destination and to deliver the luggage and vehicles at the place of destination.

lämna ut resgodset och fordonen på bestämmelsestationen.

§ 2 Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l'irrégularité ou la perte du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.

§ 2 The contract of carriage must be confirmed by one or more tickets issued to the passenger. However, subject to Article 9 the absence, irregularity or loss of the ticket shall not affect the existence or validity of the contract which shall remain subject to these Uniform Rules.

§ 2 Transportavtalet ska bekräftas genom en eller flera biljetter utfärdade till den resande. Om biljetten saknas, är felaktig eller har gått förlorad ska detta, om inte annat följer av artikel 9, dock inte påverka avtalets bestånd eller giltighet, utan det ska fortfarande lyda under dessa enhetliga rättsregler.

§ 3 Le titre de transport fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.

§ 3 The ticket shall be prima facie evidence of the conclusion and the contents of the contract of carriage.

§ 3 Biljetten ska tills motsatsen bevisats gälla som bevis för ingåendet av och innehållet i transportavtalet.

Article 7 Titre de transport

Article 7 Ticket

Artikel 7 Biljett

§ 1 Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

§ 1 The General Conditions of Carriage shall determine the form and content of tickets as well as the language and characters in which they are to be printed and made out.

§ 1 De allmänna transportvillkoren ska avgöra biljetternas form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som ska användas när de trycks och fylls i.

§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport:

§ 2 The following, at least, must be entered on the ticket:

§ 2 Biljetten ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) le transporteur ou les transporteurs;

a) the carrier or carriers; a) Transportören eller transportörerna.

b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

b) carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to these Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

b) En uppgift om att dessa enhetliga rättsregler ska tillämpas på transporten, utan hinder av eventuella klausuler med motsatt innebörd. Detta får anges genom förkortningen CIV.

c) toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.

c) a statement that the any other statement necessary to prove the conclusion and contents of the contract of carriage and enabling the passenger to assert the rights resulting from this contract.

c) Alla andra nödvändiga uppgifter som styrker ingåendet av och innehållet i transportavtalet och som gör det möjligt för den resande att hävda sina rättigheter enligt avtalet.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

§ 3 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du titre de transport, que celuici a été établi selon ses indications.

§ 3 The passenger must ensure, on receipt of the ticket, that it has been made out in accordance with his instructions.

§ 3 När den resande tar emot biljetten ska han förvissa sig om att den stämmer med de uppgifter som han har lämnat.

§ 4 Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencé.

§ 4 The ticket shall be transferable if it has not been made out in the passenger's name and if the journey has not begun.

§ 4 Biljetten ska kunna överlåtas om den inte är utställd på en namngiven person och resan inte har börjat.

§ 5 Le titre de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.

§ 5 The ticket may be established in the form of electronic data registration, which can be transformed into legible written symbols. The procedure used for the registration and treatment of data must be equivalent from the functional point of view, particularly so far as concerns the evidential value of the ticket represented by those data.

§ 5 Biljetten får upprättas i elektronisk form som kan omvandlas till läsbara skrivtecken. Förfarandena för registrering och behandling av uppgifterna ska vara likvärdiga i funktionshänseende, i synnerhet i fråga om bevisvärdet hos den biljett som dessa uppgifter utgör.

Article 8 Paiement et remboursement du prix de transport

Article 8 Payment and refund of the carriage charge

Artikel 8 Betalning och återbetalning av transportavgift

§ 1 Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l’avance.

§ 1 Subject to a contrary agreement between the passenger and the carrier, the carriage charge shall be payable in advance.

§ 1 Om inte annat överenskommits mellan den resande och transportören ska transportavgiften betalas i förväg.

§ 2 Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.

§ 2 The General Conditions of Carriage shall determine under what conditions a refund of the carriage charge shall be made.

§ 2 De allmänna transportvillkoren ska avgöra under vilka omständigheter transportavgiften ska återbetalas.

Article 9 Droit au transport. Exclusion du transport

Article 9 Right to be carried. Exclusion from carriage

Artikel 9 Rätt till transport. Förlust av rätten till transport

§ 1 Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir:

§ 1 The passenger must, from the start of his journey, be in possession of a valid ticket and produce it on the inspection of tickets. The General Conditions of Carriage may provide

§ 1 Den resande ska från resans början vara försedd med en giltig biljett och visa upp den vid biljettkontrollen. I de allmänna transportvillkoren får föreskrivas.

a) qu'un voyageur qui ne présente pas un titre

a) that a passenger who does not produce a

a) att en resande som inte visar upp en giltig

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;

valid ticket must pay, in addition to the carriage charge, a surcharge;

biljett ska betala en tilläggsavgift utöver transportavgiften,

b) qu'un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;

b) that a passenger who refuses to pay the carriage charge or the surcharge upon demand may be required to discontinue his journey;

b) att en resande som vägrar att genast betala transportavgiften eller tilläggsavgiften kan förlora rätten till transport,

c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.

c) if and under what conditions a refund of the surcharge shall be made.

c) om och under vilka omständigheter tilläggsavgiften ska återbetalas.

§ 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui:

§ 2 The General Conditions of Carriage may provide that passengers who

§ 2 I de allmänna transportvillkoren får föreskrivas att resande som

a) présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs,

a) present a danger for safety and the good functioning of the operations or for the safety of other passengers,

a) utgör en fara för tågtrafikens säkerhet och funktion eller för andra resandes säkerhet, eller

b) incommodent de manière intolérable les autres voyageurs, et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages.

b) inconvenience other passengers in an intolerable manner, shall be excluded from carriage or may be required to discontinue their journey and that such persons shall not be entitled to a refund of their carriage charge or of any charge for the carriage of registered luggage they may have paid.

b) stör andra resande på ett sätt som inte kan godtas, ska förlora rätten till transport eller tvingas avbryta sin resa, och att sådana personer inte har rätt att få tillbaka vare sig transportavgiften eller den avgift de har betalat för transporten av inskrivet resgods.

Article 10 Accomplissement des formalités administratives

Article 10 Completion of administrative formalities

Artikel 10 Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.

The passenger must comply with the formalities required by customs or other administrative authorities.

Den resande är skyldig att följa de föreskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter.

Article 11 Suppression et retard d’un train. Correspondance manqué

Article 11 Cancellation and late running of trains. Missed connections

Artikel 11 Tåginställelse och tågförsening. Utebliven tåganslutning

Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de

The carrier must, where necessary, certify on the

Transportören ska i förekommande fall på biljetten

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.

ticket that the train has been cancelled or the connection missed.

intyga att tåget har ställts in eller tåganslutningen uteblivit.

Titre III Transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules

Title III Carriage of Hand Luggage, Animals, Registered Luggage and Vehicles

Avdelning III Transport av handresgods, djur, inskrivet resgods och fordon

Chapitre I Dispositions communes

Chapter I Common Provisions

Kapitel I Allmänna bestämmelser

Article 12 Objets et animaux admis

Article 12 Acceptable articles and animals

Artikel 12 Rätt att medföra föremål och djur

§ 1 Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.

§ 1 The passenger may take with him articles which can be handled easily (hand luggage) and also live animals in accordance with the General Conditions of Carriage. Moreover, the passenger may take with him cumbersome articles in accordance with the special provisions, contained in the General Conditions of Carriage. Articles and animals likely to annoy or inconvenience passengers or cause damage shall not be allowed as hand luggage.

§ 1 Den resande får medföra föremål som lätt kan bäras (handresgods) samt levande djur i enlighet med de allmänna transportvillkoren. Dessutom får den resande medföra skrymmande föremål i enlighet med de särskilda bestämmelserna i de allmänna transportvillkoren. Föremål och djur som kan medföra obehag eller besvär för de resande eller orsaka skada får inte medföras som handresgods.

§ 2 Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions générales de transport.

§ 2 The passenger may consign articles and animals as registered luggage in accordance with the General Conditions of Carriage.

§ 2 Den resande får sända föremål och djur som inskrivet resgods i enlighet med de allmänna transportvillkoren.

§ 3 Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à l’occasion d’un transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport.

§ 3 The carrier may allow the carriage of vehicles on the occasion of the carriage of passengers in accordance with special provisions, contained in the General Conditions of Carriage.

§ 3 Transportören får tillåta transport av fordon i samband med transport av resande i enlighet med de särskilda bestämmelserna i de allmänna transportvillkoren.

§ 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce Titre sont

§ 4 The carriage of dangerous goods as hand luggage, registered luggage as well as in or on vehicles which, in accordance with this Title are carried by rail,

§ 4 Transport av farligt gods som handresgods, inskrivet resgods samt i eller på fordon som enligt denna avdelning transporteras på järnväg ska ske i

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

transportées par rail, doit être conforme au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

must comply with the Regulation concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID).

enlighet med Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID).

Article 13 Vérification

Article 13 Examination

Artikel 13 Undersökning

§ 1 Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non respect des conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l'Etat où la vérification doit avoir lieu ne l'interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants.

§ 1 When there is good reason to suspect a failure to observe the conditions of carriage, the carrier shall have the right to examine whether the articles (hand luggage, registered luggage, vehicles including their loading) and animals carried comply with the conditions of carriage, unless the laws and prescriptions of the State in which the examination would take place prohibit such examination. The passenger must be invited to attend the examination. If he does not appear or cannot be reached, the carrier must require the presence of two independent witnesses.

§ 1 Om det finns grundad anledning att misstänka att villkoren för transporten inte är uppfyllda ska transportören ha rätt att undersöka om de föremål (handresgods, inskrivet resgods, fordon och deras last) och djur som medförs uppfyller transportvillkoren, såvida inte lagar och bestämmelser i den stat där undersökningen ska utföras förbjuder detta. Den resande ska erbjudas att närvara vid undersökningen. Om denne inte infinner sig eller inte kan nås ska transportören tillkalla två oberoende vittnen.

§ 2 Lorsqu’il est constaté que les conditions de transport n’ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification.

§ 2 If it is established that the conditions of carriage have not been respected, the carrier can require the passenger to pay the costs arising from the examination.

§ 2 Om det fastställs att villkoren för transporten inte är uppfyllda kan transportören kräva att den resande betalar kostnaderna för undersökningen.

Article 14 Accomplissement des formalités administratives

Article 14 Completion of administrative formalities

Artikel 14 Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf

The passenger must comply with the formalities required by customs or other administrative authorities when, on being carried, he has articles (hand luggage, registered luggage, vehicles including their loading) or animals carried. He shall be present at the inspection of these articles save where

Den resande är skyldig att följa de föreskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter när han under transport medför föremål (handresgods, inskrivet resgods, fordon och deras last) och djur. Han ska vara närvarande vid undersökningen av dessa

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

exception prévue par les lois et prescriptions de chaque Etat.

otherwise provided by the laws and prescriptions of each State.

föremål om inte undantag medges i tillämpliga nationella bestämmelser.

Chapitre II Colis à main et animaux

Chapter II Hand Luggage and Animals

Kapitel II Handresgods och djur

Article 15 Surveillance

Article 15 Supervision

Artikel 15 Uppsikt

La surveillance des colis à main et des animaux, qu’il prend avec lui, incombe au voyageur.

It shall be the passenger’s responsibility to supervise the hand luggage and animals that he takes with him.

Den resande ska ha ansvaret för att hålla uppsikt över det handresgods och de djur han medför.

Chapitre III Bagages

Chapter III Registered Luggage

Kapitel III Inskrivet resgods

Article 16 Expédition des bagages

Article 16 Consignment of registered luggage

Artikel 16 Inlämning av inskrivet resgods

§ 1 Les obligations contractuelles relatives à l'acheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.

§ 1 The contractual obligations relating to the forwarding of registered luggage must be established by a luggage registration voucher issued to the passenger.

§ 1 De avtalsenliga skyldigheterna i fråga om transport av inskrivet resgods ska bekräftas genom ett resgodsbevis som utfärdas till den resande.

§ 2 Sans préjudice de l’article 22, l'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la validité des conventions concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes Règles uniformes.

§ 2 Subject to Article 22 the absence, irregularity or loss of the luggage registration voucher shall not affect the existence or the validity of the agreements concerning the forwarding of the registered luggage, which shall remain subject to these Uniform Rules.

§ 2 Om resgodsbeviset saknas, är felaktigt eller har gått förlorat ska detta, om inte annat följer av artikel 22, dock inte påverka bestånd eller giltighet i fråga om de avtal som rör transport av det inskrivna resgodset, utan de ska fortfarande omfattas av dessa enhetliga rättsregler.

§ 3 Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions de leur transport.

§ 3 The luggage registration voucher shall be prima facie evidence of the registration of the luggage and the conditions of its carriage.

§ 3 Resgodsbeviset ska tills motsatsen bevisats gälla som bevis för inskrivningen av resgodset och villkoren för dess transport.

§ 4 Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la masse des

§ 4 Subject to evidence to the contrary, it shall be presumed that when the carrier took over the registered luggage it was apparently in a good condition, and that the number and the

§ 4 Tills motsatsen bevisats ska det antas att det inskrivna resgodset var i gott yttre skick när transportören övertog det och att antalet kollin och deras vikt stämmer med uppgifterna

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages.

mass of the items of luggage corresponded to the entries on the luggage registration voucher.

på resgodsbeviset.

Article 17 Bulletin de bagages

Article 17 Luggage registration voucher

Artikel 17 Resgodsbevis

§ 1 Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.

§ 1 The General Conditions of Carriage shall determine the form and content of the luggage registration voucher as well as the language and characters in which it is to be printed and made out. Article 7 § 5 shall apply mutatis mutandis.

§ 1 De allmänna transportvillkoren ska avgöra resgodsbevisets form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som ska användas när de trycks och fylls i. Artikel 7 § 5 ska också tillämpas här.

§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages:

§ 2 The following, at least, must be entered on the luggage registration voucher:

§ 2 Resgodsbeviset ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) le transporteur ou les transporteurs;

a) the carrier or carriers; a) Transportören eller transportörerna.

b) l´indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

b) a statement that the carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to these Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

b) En uppgift om att dessa enhetliga rättsregler ska tillämpas på transporten, utan hinder av eventuella klausuler med motsatt innebörd. Detta får anges genom förkortningen CIV.

c) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

c) any other statement necessary to prove the contractual obligations relating to the forwarding of the registered luggage and enabling the passenger to assert the rights resulting from the contract of carriage.

c) Alla andra nödvändiga uppgifter som styrker ingåendet av och innehållet i transportavtalet och som gör det möjligt för den resande att hävda sina rättigheter enligt avtalet.

§ 3 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications.

§ 3 The passenger must ensure, on receipt of the luggage registration voucher, that it has been made out in accordance with his instructions.

§ 3 När den resande tar emot resgodsbeviset ska han förvissa sig om att det stämmer med de uppgifter som han har lämnat.

Article 18 Enregistrement et transport

Article 18 Registration and carriage

Artikel 18 Inskrivning och transport

§ 1 Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la présentation d’un titre de

§ 1 Save where the General Conditions of Carriage otherwise provide, luggage shall be registered only on production of a ticket valid at

§ 1 Om inte undantag medges i de allmänna transportvillkoren, ska resgods endast skrivas in mot uppvisande av en biljett som

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

transport valable au moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l’enregistrement s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expédition.

least as far as the destination of the luggage. In other respects the registration of luggage shall be carried out in accordance with the prescriptions in force at the place of consignment.

gäller minst till resgodsets bestämmelseplats. I övrigt ska inskrivningen ske i enlighet med de föreskrifter som gäller på inlämningsplatsen.

§ 2 Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation d’un titre de transport, les dispositions des présentes Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages.

§ 2 When the General Conditions of Carriage provide that luggage may be accepted for carriage without production of a ticket, the provisions of these Uniform Rules determining the rights and obligations of the passenger in respect of his registered luggage shall apply mutatis mutandis to the consignor of registered luggage.

§ 2 När det i de allmänna transportvillkoren anges att resgods får tas emot för transport utan att biljett visas upp, ska dessa enhetliga rättsregler i den del som avser den resandes rättigheter och skyldigheter i fråga om inskrivet resgods också gälla för den som lämnat in resgodset.

§ 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.

§ 3 The carrier can forward the registered luggage by another train or by another mode of transport and by a different route from that taken by the passenger.

§ 3 Transportören kan sända inskrivet resgods med ett annat tåg eller ett annat transportmedel och via en annan befordringsväg än den som den resande tagit.

Article 19 Paiement du prix pour le transport des bagages

Article 19 Payment of charges for the carriage of registered luggage

Artikel 19 Betalning av transportavgift för inskrivet resgods

Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l'enregistrement.

Subject to a contrary agreement between the passenger and the carrier, the charge for the carriage of registered luggage shall be payable on registration.

Om inte annat överenskommits mellan den resande och transportören ska transportkostnaden för inskrivet resgods betalas vid inskrivningen.

Article 20 Marquage des bagages

Article 20 Marking of registered luggage

Artikel 20 Märkning av inskrivet resgods

Le voyageur doit indiquer sur chaque colis en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire:

The passenger must indicate on each item of registered luggage in a clearly visible place, in a sufficiently durable and legible manner:

Den resande ska märka varje kolli på väl synlig plats och på ett tillräckligt hållbart och läsbart sätt ange

a) son nom et son adresse,

a) his name and address, a) namn och adress,

b) le lieu de destination. b) the place of destination.

b) bestämmelseplatsen.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Article 21 Droit de disposer des bagages

Article 21 Right to dispose of registered luggage

Artikel 21 Rätt att förfoga över inskrivet resgods

§ 1 Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d’expédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport, sur présentation du titre de transport.

§ 1 If circumstances permit and if customs requirements or the requirements of other administrative authorities are not thereby contravened, the passenger can request luggage to be handed back at the place of consignment on surrender of the luggage registration voucher and, if the General Conditions of Carriage so require, on production of the ticket.

§ 1 Om omständigheterna medger och om det inte strider mot de föreskrifter som meddelats av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter kan den resande begära att återfå sitt inskrivna resgods på inlämningsplatsen mot överlämnande av resgodsbeviset och, om det krävs i de allmänna transportvillkoren, mot uppvisande av biljetten.

§ 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir d’autres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur.

§ 2 The General Conditions of Carriage may contain other provisions concerning the right to dispose of registered luggage, in particular modifications of the place of destination and the possible financial consequences to be borne by the passenger.

§ 2 De allmänna transportvillkoren får innehålla andra bestämmelser om rätten att förfoga över inskrivet resgods, särskilt om ändring av bestämmelseplatsen och de eventuella kostnaderna för den resande.

Article 22 Livraison

Article 22 Delivery

Artikel 22 Utlämning

§ 1 La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.

§ 1 Registered luggage shall be delivered on surrender of the luggage registration voucher and, where appropriate, on payment of the amounts chargeable against the consignment. The carrier shall be entitled, but not obliged, to examine whether the holder of the voucher is entitled to take delivery.

§ 1 Inskrivet resgods ska lämnas ut mot att resgodsbeviset lämnas tillbaka och att eventuella kostnader för sändningen betalas. Transportören ska ha rätt men inte skyldighet att undersöka om innehavaren av resgodsbeviset har rätt att få ut resgodset.

§ 2 Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination:

§ 2 It shall be equivalent to delivery to the holder of the luggage registration voucher if, in accordance with the prescriptions in force at the place of destination:

§ 2 Med utlämning till resgodsbevisets innehavare jämställs följande åtgärder, om de är i enlighet med de föreskrifter som gäller på bestämmelseplatsen:

a) la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lors-

a) the luggage has een handed over to the customs or octroi authorities at their premises or warehouses, when these

a) överlämnande av resgodset till en tull- eller skattemyndighet i en tjänste- eller lagerlokal som används av myndigheten och som inte

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

que ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;

are not subject to the carrier’s supervision;

står under transportörens uppsikt,

b) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.

b) live animals have been handed over to third parties.

b) överlämnande av levande djur till tredje man för förvaring.

§ 3 Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s'est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par d'autres autorités administratives.

§ 3 The holder of the luggage registration voucher may require delivery of the luggage at the place of destination as soon as the agreed time and, where appropriate, the time necessary for the operations carried out by customs or other administrative authorities, has elapsed.

§ 3 Innehavaren av resgodsbeviset får begära att resgodset lämnas ut på bestämmelseplatsen så snart den överenskomna tiden, och i förekommande fall den tid som krävs för tullmyndigheters och andra förvaltningsmyndigheters behandling av resgodset, har löpt ut.

§ 4 A défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.

§ 4 Failing surrender of the luggage registration voucher, the carrier shall only be obliged to deliver the luggage to the person proving his right thereto; if the proof offered appears insufficient, the carrier may require security to be given.

§ 4 Om resgodsbeviset inte lämnas tillbaka behöver transportören inte lämna ut resgodset till någon annan än den som styrker sin rätt till godset. Vid otillräckliga bevis får transportören fordra att säkerhet ställs.

§ 5 Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés.

§ 5 Luggage shall be delivered at the place of destination for which it has been registered.

§ 5 Resgodset ska lämnas ut på den bestämmelseplats som angivits vid inskrivningen.

§ 6 Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la livraison conformément au § 3.

§ 6 The holder of a luggage registration voucher whose luggage has not been delivered may require the day and time to be endorsed on the voucher when he requested delivery in accordance with § 3.

§ 6 Om innehavaren av resgodsbeviset inte får resgodset utlämnat har han rätt att få ett intygande på resgodsbeviset om den dag och det klockslag då han begärde utlämning enligt § 3.

§ 7 L'ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué.

§ 7 The person entitled may refuse to accept the luggage if the carrier does not comply with his request to carry out an examination of the registered luggage in order to establish alleged damage.

§ 7 Den som har rätt till resgodset får vägra att ta emot detta om transportören inte uppfyller hans begäran om att det ska undersökas för att fastställa om en påstådd skada föreligger.

§ 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination.

§ 8 In all other respects delivery of luggage shall be carried out in accordance with the prescriptions in force at the place of desti-

§ 8 I övrigt ska utlämningen av resgodset ske enligt de bestämmelser som gäller på bestämmelseplatsen.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

nation.

Chapitre IV Véhicules

Chapter IV Vehicles

Kapitel IV Fordon

Article 23 Conditions de transport

Article 23 Conditions of carriage

Artikel 23 Villkor för transport

Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.

The special provisions governing the carriage of vehicles, contained in the General Conditions of Carriage, shall specify in particular the conditions governing acceptance for carriage, registration, loading and carriage, unloading and delivery as well as the obligations of the passenger.

I de särskilda bestämmelser om transport av fordon som ingår i de allmänna transportvillkoren ska särskilt anges vilka villkor som gäller vid mottagande för transport, inskrivning, lastning, transport, lossning och utlämning samt den resandes skyldigheter.

Article 24 Bulletin de transport

Article 24 Carriage voucher

Artikel 24 Transportdokument

§ 1 Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur.

§ 1 The contractual obligations relating to the carriage of vehicles must be established by a carriage voucher issued to the passenger. The carriage voucher may be integrated into the passenger’s ticket.

§ 1 De avtalsenliga skyldigheterna i fråga om transport av fordon ska bekräftas genom ett transportdokument som utfärdas till den resande. Transportdokumentet kan utgöra en del av den resandes biljett.

§ 2 Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.

§ 2 The special provisisions governing the carriage of vehicles, contained in the General Conditions of Carriage, shall determine the form and content of the carriage voucher as well as the language and the characters in which it is to be printed and made out. Article 7 § 5 shall apply mutatis mutandis.

§ 2 De särskilda bestämmelser om transport av fordon som ingår i de allmänna transportvillkoren ska avgöra transportdokumentets form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som ska användas när det trycks och fylls i. Artikel 7 § 5 ska också tillämpas här.

§ 3 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport:

§ 3 The following, at least, must be entered on the carriage voucher:

§ 3 Transportdokumentet ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) le transporteur ou les transporteurs;

a) the carrier or carriers; a) transportören eller transportörerna

b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

b) a statement that the carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to these Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

b) en uppgift om att dessa enhetliga rättsregler ska tillämpas på transporten, utan hinder av eventuella klausuler med motsatt innebörd. Detta får anges genom förkort-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

ningen CIV

c) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

c) any other statement necessary to prove the contractual obligations relating to the carriage of vehicles and enabling the passenger to assert the rights resulting from the contract of carriage.

c) alla andra nödvändiga uppgifter som styrker de avtalsenliga skyldigheterna enligt transportavtalet och som gör det möjligt för den resande att hävda sina rättigheter enligt avtalet.

§ 4 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications.

§ 4 The passenger must ensure, on receipt of the carriage voucher, that it has been made out in accordance with his instructions.

§ 4 När den resande tar emot transportdokumentet ska han förvissa sig om att det stämmer med de uppgifter som han har lämnat.

Article 25 Droit applicable

Article 25 Applicable law

Artikel 25 Tillämplig rätt

Sous réserve des dispositions du présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux véhicules.

Subject to the provisions of this Chapter, the provisions of Chapter III relating to the carriage of luggage shall apply to vehicles.

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel ska bestämmelserna i kapitel III om transport av inskrivet resgods vara tillämpliga på fordon.

Titre IV Responsabilité du transporteur

Title IV Liability of the Carrier

Avdelning IV Transportörens ansvar

Chapitre I Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Chapter I Liability in case of Death of, or Personal Injury to, Passengers

Kapitel I Ansvar i fall då resande dödas eller skadas

Article 26 Fondement de la responsabilité

Article 26 Basis of liability

Artikel 26 Förutsättningar för ansvar

§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.

§ 1 The carrier shall be liable for the loss or damage resulting from the death of, personal injuries to, or any other physical or mental harm to, a passenger, caused by an accident arising out of the operation of the railway and happening while the passenger is in, entering or alighting from railway vehicles whatever the railway infrastructure used.

§ 1 Transportören ska vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av att resande dödas eller tillfogas personskada eller annan fysisk eller psykisk skada genom en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i ett järnvägsfordon eller stiger på eller av ett sådant fordon, oavsett vilken järnvägsinfrastruktur som använts.

§ 2 Le transporteur est § 2 The carrier shall be § 2 Transportören ska vara

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

déchargé de cette responsabilité:

relieved of this liability fri från detta ansvar

a) si l'accident a été causé par des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

a) if the accident has been caused by circumstances not connected with the operation of the railway and which the carrier, in spite of having taken the care required in the particular circumstances of the case, could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent;

a) om olyckshändelsen har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade,

b) dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur;

b) to the extent that the accident is due to the fault of the passenger;

b) i den utsträckning som olyckshändelsen beror på fel eller försummelse av den resande,

c) si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

c) if the accident is due to the behaviour of a third party which the carrier, in spite of having taken the care required in the particular circumstances of the case, could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent; another undertaking using the same railway infrastructure shall not be considered as a third party; the right of recourse shall not be affected.

c) om olyckshändelsen beror på ett sådant beteende av tredje man som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Ett annat företag som använder samma järnvägsinfrastruktur ska inte anses som tredje man. Rätten till återkrav mot tredje man ska inte påverkas.

§ 3 Si l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

§ 3 If the accident is due to the behaviour of a third party and if, in spite of that, the carrier is not entirely relieved of his liability in accordance with § 2, letter c), he shall be liable in full up to the limits laid down in these Uniform Rules but without prejudice to any right of recourse which the carrier may have against the third party.

§ 3 Om olyckshändelsen beror på ett beteende från tredje man och om transportören trots detta inte helt befrias från ansvar enligt § 2 c, ska transportören svara för hela skadan inom de gränser som anges i dessa enhetliga rättsregler men utan inskränkning av den rätt till återkrav som transportören kan ha mot tredje man.

§ 4 Les présentes Règles uniformes n'affectent pas la responsabilité qui peut

§ 4 These Uniform Rules shall not affect any liability which may be incurred by

§ 4 Dessa enhetliga rättsregler ska inte inverka på det ansvar som kan åvila

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

incomber au transporteur pour les cas non prévus au § 1.

the carrier in cases not provided for in § 1.

transportören i andra fall än de som avses i § 1.

§ 5 Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l'accident s'est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes Règles uniformes.

§ 5 If carriage governed by a single contract of carriage is performed by successive carriers, the carrier bound pursuant to the contract of carriage to provide the service of carriage in the course of which the accident happened shall be liable in case of death of, and personal injuries to, passengers. When this service has not been provided by the carrier, but by a substitute carrier, the two carriers shall be jointly and severally liable in accordance with these Uniform Rules.

§ 5 Om en transport som omfattas av ett enda transportavtal utförs av efterföljande transportörer ska den transportör som det enligt transportavtalet åligger att utföra transporten på den del där olyckshändelsen inträffade vara ansvarig om en resande dödas eller skadas. Om denna transport inte har utförts av transportören utan av en faktisk transportör ska bägge transportörerna vara solidariskt ansvariga i enlighet med dessa enhetliga rättsregler.

Article 27 Dommages-intérêts en cas de mort

Article 27 Damages in case of death

Artikel 27 Ersättning vid dödsfall

§ 1 En cas de mort du voyageur, les dommagesintérêts comprennent:

§ 1 In case of death of the passenger the damages shall comprise:

§ 1 Om en resande dödas ska ersättningen omfatta

a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

a) any necessary costs following the death, in particular those of transport of the body and the funeral expenses;

a) de nödvändiga kostnader som föranleds av dödsfallet, särskilt kostnaderna för transport av liket och begravningskostnaderna,

b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les dommagesintérêts prévus à l'article 28.

b) if death does not occur at once, the damages provided for in Article 28.

b) om döden inte har inträffat omedelbart, de ersättningsposter som anges i artikel 28.

§ 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommagesintérêts des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y être tenu par

§ 2 If, through the death of the passenger, persons whom he had, or would have had, a legal duty to maintain are deprived of their support, such persons shall also be compensated for that loss. Rights of action for damages of persons whom the passenger was maintaining without being legally bound to do so, shall be governed by

§ 2 Om den resandes död medför att en person, mot vilken den avlidne var eller i framtiden skulle ha blivit underhållsskyldig enligt lag, förlorar sitt underhåll ska ersättning också lämnas för denna förlust. I fråga om ersättningskrav från en person som den avlidne åtagit sig att underhålla utan att vara förpliktad till det enligt lag ska nationell

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

la loi reste soumise au droit national.

national law. rätt tillämpas.

Article 28 Dommages-intérêts en cas de blessures

Article 28 Damages in case of personal injury

Artikel 28 Ersättning vid personskada

En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

In case of personal injury or any other physical or mental harm to the passenger the damages shall comprise:

Om en resande tillfogas personskada eller annan fysisk eller psykisk skada ska ersättningen täcka

a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

a) any necessary costs, in particular those of treatment and of transport;

a) nödvändiga kostnader, särskilt kostnaderna för vård och transport,

b) la réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des besoins.

b) compensation for financial loss, due to total or partial incapacity to work, or to increasedneeds.

b) inkomstförlust till följd av förlorad eller nedsatt arbetsförmåga och ökning av levnadskostnaderna.

Article 29 Réparation d'autres préjudices corporels

Article 29 Compensation for other bodily harm

Artikel 29 Ersättning vid annan personskada

Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.

National law shall determine whether and to what extent the carrier must pay damages for bodily harm other than that for which there is provision in Articles 27 and 28.

Om och i vilken mån transportören är skyldig att betala ersättning för andra personskador än sådana som avses i artiklarna 27 och 28 ska avgöras enligt nationell rätt.

Article 30 Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures

Article 30 Form and amount of damages in case of death and personal injury

Artikel 30 Ersättningens form och storlek vid dödsfall eller personskada

§ 1 Les dommages-intérêts prévus à l’article 27, § 2 et à l’article 28, lettre b) doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l'article 27, § 2, le demandent.

§ 1 The damages under Article 27 § 2 and Article 28, letter b) must be awarded in the form of a lump sum. However, if national law permits payment of an annuity, the damages shall be awarded in that form if so requested by the injured passenger or by the persons entitled referred to in Article 27 § 2.

§ 1 Den ersättning som avses i artikel 27 § 2 och artikel 28 b ska utges som engångsbelopp. Ersättningen ska dock utges som livränta om den nationella rätten tillåter det och den resande som har lidit skadan eller den ersättningsberättigade enligt artikel 27 § 2 begär det.

§ 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national.

§ 2 The amount of damages to be awarded pursuant to § 1 shall be determined in accordance with national

§ 2 Storleken på den ersättning som ska utges enligt § 1 ska bestämmas enligt nationell rätt. Vid tillämp-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Toutefois, pour l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un montant inférieur.

law. However, for the purposes of these Uniform Rules, the upper limit per passenger shall be set at 175,000 units of account as a lump sum or as an annual annuity corresponding to that sum, where national law provides for an upper limit of less than that amount.

ningen av dessa enhetliga rättsregler ska dock ett engångsbelopp, eller livränta motsvarande detta belopp, fastställas till högst 175 000 beräkningsenheter per resande, om det i den nationella rätten föreskrivs ett lägre maximibelopp.

Article 31 Autres moyens de transport

Article 31 Other modes of transport

Artikel 31 Andra transportmedel

§ 1 Sous réserve du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, n’était pas un transport ferroviaire.

§ 1 Subject to § 2, the provisions relating to the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers shall not apply to loss or damage arising in the course of carriage which, in accordance with the contract of carriage, was not carriage by rail.

§ 1 Utom i de fall som avses i § 2 ska bestämmelserna om transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas inte vara tillämpliga på skada som uppkommit under den del av transporten som enligt transportavtalet inte utgjorde järnvägstransport.

§ 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages visés à l’article 26, § 1 et à l’article 33, § 1, causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.

§ 2 However, where railway vehicles are carried by ferry, the provisions relating to liability in case of death of, or personal injury to, passengers shall apply to loss or damage referred to in Article 26 § 1 and Article 33 § 1, caused by an accident arising out of the operation of the railway and happening while the passenger is in, entering or alighting from the said vehicles.

§ 2 Om ett järnvägsfordon transporteras med färja ska dock bestämmelserna i fall då resande dödas eller skadas vara tillämpliga på skada som avses i artikel 26 § 1 och artikel 33 § 1, som orsakas av en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i järnvägsfordonet eller stiger på eller av detta fordon.

§ 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l'exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes Règles uniformes.

§ 3 When, because of exceptional circumstances, the operation of the railway is temporarily suspended and the passengers are carried by another mode of transport, the carrier shall be liable pursuant to these Uniform Rules.

§ 3 Om järnvägsdriften till följd av exceptionella omständigheter är tillfälligt avbruten och de resande transporteras med ett annat transportmedel, ska transportören vara ansvarig enligt dessa enhetliga rättsregler.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Chapitre II Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire

Chapter II Liability in case of Failure to Keep to the Timetable

Kapitel II Ansvar när tidtabellen inte hålls

Article 32 Responsabilité en cas de suppression, retard ou correspondance manqué

Article 32 Liability in case of cancellation, late running of trains or missed connections

Artikel 32 Ansvar vid tåginställelse, tågförsening eller utebliven tåganslutning

§ 1 Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.

§ 1 The carrier shall be liable to the passenger for loss or damage resulting from the fact that, by reason of cancellation, the late running of a train or a missed connection, his journey cannot be continued the same day, or that a continuation of the journey the same day could not reasonably be required because of given circumstances. The damages shall comprise the reasonable costs of accommodation as well as the reasonable costs occasioned by having to notify persons expecting the passenger.

§ 1 Transportören ska vara ansvarig gentemot den resande för skada som uppkommer på grund av att tåginställelse, tågförsening eller utebliven tåganslutning medför att resan inte kan fortsättas samma dag eller att en fortsatt resa samma dag på grund av omständigheterna inte rimligen kan begäras. Ersättningen ska täcka rimliga kostnader för kost och logi liksom också rimliga kostnader som orsakas av behovet att underrätta personer som väntar på den resande.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes:

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability, when the cancellation, late running or missed connection is attributable to one of the following causes:

§ 2 Transportören ska vara fri från detta ansvar när inställelsen, förseningen eller den uteblivna anslutningen kan hänföras till följande orsaker:

a) des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,

a) circumstances not connected wih the operation of the railway which the carrier, in spite of having taken the care required in the particular circumstances of the case, could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent,

a) Omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.

b) une faute du voyageur ou

b) fault on the part of the passenger or

b) Fel eller försummelse av den resande.

c) le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pou-

c) the behaviour of a third party which the carrier, in spite of having taken the care required in the particular circumstances of the case, could not

c) Tredje mans beteende som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören hade

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

vait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

avoid and the consequences of which he was unable to prevent; another undertaking using the same railway infrastructure shall not be considered as a third party; the right of recourse shall not be affected.

iakttagit den omsorg som omständligheterna påkallade. Ett annat företag som använder samma infrastruktur ska inte anses som tredje man. Rätten till återkrav mot tredje man ska inte påverkas.

§ 3 Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.

§ 3 National law shall determine whether and to what extent the carrier must pay damages for harm other than that provided for in § 1. This provision shall be without prejudice to Article 44.

§ 3 Om och i vilken mån transportören är skyldig att betala ersättning för annan skada än sådan som avses i § 1 ska avgöras enligt nationell rätt. Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artikel 44.

Chapitre III Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules

Chapter III Liability in respect of Hand Luggage, Animals, Registered Luggage and Vehicles

Kapitel III Ansvar ifråga om handresgods, djur, inskrivet resgods och fordon

Section 1 Colis à main et animaux

Section 1 Hand luggage and animals

Avsnitt 1 Handresgods och djur

Article 33 Responsabilité

Article 33 Liability

Artikel 33 Ansvar

§ 1 En cas de mort et de blessures de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article 26 s’applique par analogie.

§ 1 In case of death of, or personal injury to, passengers the carrier shall also be liable for the loss or damage resulting from the total or partial loss of, or damage to, articles which the passenger had on him or with him as hand luggage; this shall apply also to animals which the passenger had brought with him. Article 26 shall apply mutatis mutandis.

§ 1 Om en resande dödas eller skadas ska transportören dessutom vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av fullständig eller partiell förlust av eller skada på ett föremål som den resande hade på sig eller medförde som handresgods. Detta ska också gälla för djur som den resande tagit med sig. Artikel 26 ska också tillämpas här.

§ 2 Par ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15

§ 2 In other respects, the carrier shall not be liable for the total or partial loss of, or damage to, articles, hand luggage or animals the supervision of which is the responsibility of the passenger in accordance with Article 15, unless this loss or

§ 2 I övrigt ska transportören inte vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av fullständig eller partiell förlust av eller skada på föremål, handresgods eller djur som det enligt artikel 15 åligger den resande att hålla uppsikt

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du Titre IV, à l’exception de l’article 51, et le Titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.

damage is caused by the fault of the carrier. The other Articles of Title IV, with exception of Article 51, and Title VI shall not apply in this case.

över, om inte förlusten eller skadan orsakats genom transportörens fel eller försummelse. De övriga artiklarna i avdelning IV, utom artikel 51, och avdelning VI ska inte vara tillämpliga i detta fall.

Article 34 Limitation des dommagesintérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets

Article 34 Limit of damages in case of loss of or damage to articles

Artikel 34 Begränsning av ersättningen vid förlust av föremål eller sakskada

Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l'article 33, § 1, il doit réparer le dommage jusqu'à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.

When the carrier is liable under Article 33 § 1, he must pay compensation up to a limit of 1,400 units of account per passenger.

Om transportören är ansvarig enligt 33 § 1 ska transportören ersätta den uppkomna skadan upp till ett belopp om 1 400 beräkningsenheter per resande.

Article 35 Exonération de responsabilité

Article 35 Exclusion of liability

Artikel 35 Ansvarsbefrielse

Le transporteur n’est pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives.

The carrier shall not be liable to the passenger for loss or damage arising from the fact that the passenger does not conform to the formalities required by customs or other administrative authorities.

Transportören ska vara fri från ansvar gentemot den resande för skada som uppstår som en följd av att den resande inte följer de föreskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter.

Section 2 Bagages

Section 2 Registered luggage

Avsnitt 2 Inskrivet resgods

Article 36 Fondement de la responsabilité

Article 36 Basis of liability

Artikel 36 Förutsättningar för ansvar

§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu'à la livraison ainsi que du retard à la livraison.

§ 1 The carrier shall be liable for loss or damage resulting from the total or partial loss of, or damage to, registered luggage between the time of taking over by the carrier and the time of delivery as well as from delay in delivery.

§ 1 Transportören ska vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av att det inskrivna resgodset går helt eller delvis förlorat eller skadas under tiden från det att resgodset tas emot för transport till dess att det lämnas ut samt för dröjsmål med utlämningen.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability to the extent that the loss,

§ 2 Transportören ska vara fri från detta ansvar om förlusten, skadan eller dröjs-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

damage or delay in delivery was caused by a fault of the passenger, by an order given by the passenger other than as a result of the fault of the carrier, by an inherent defect in the registered luggage or by circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent.

målet med utlämningen beror på fel eller försummelse av den resande, på en anvisning som den resande har lämnat och som inte har föranletts av fel eller försummelse från transportörens sida, på fel i själva resgodset eller på omständligheter som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:

§ 3 The carrier shall be relieved of this liability to the extent that the loss or damage arises from the special risks inherent in one or more of the following circumstances:

§ 3 Transportören ska vara fri från detta ansvar om förlusten eller skadan härrör från en sådan särskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

a)

absence ou défectuosité de l'emballage;

a) the absence or inadequacy of packing,

a) Avsaknad av förpackning eller bristfällig förpackning.

b) nature spéciale des bagages;

b) the special nature of the luggage,

b) Resgodsets särskilda beskaffenhet.

c) expédition comme bagages d'objets exclus du transport.

c) the consignment as luggage of articles not acceptable for carriage.

c) Inlämning av föremål som inte transporteras som inskrivet resgods.

Article 37 Charge de la preuve

Article 37 Burden of proof

Artikel 37 Bevisskyldighet

§ 1 La preuve que la perte, l'avarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des faits prévus à l'article 36, § 2, incombe au transporteur.

§ 1 The burden of proving that the loss, damage or delay in delivery was due to one of the causes specified in Article 36 § 2 shall lie on the carrier.

§ 1 Det är transportörens sak att visa att förlusten, skadan eller dröjsmålet har orsakats av ett sådant förhållande som anges i artikel 36 § 2.

§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 36, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

§ 2 When the carrier establishes that, having regard to the circumstances of a particular case, the loss or damage could have arisen from one or more of the special risks referred to in Article 36 § 3, it shall be presumed that it did so arise. The person entitled shall, however, have the right to prove that the loss or damage was not attributable either wholly or in part to one of those risks.

§ 2 Om transportören visar att förlusten eller skadan med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 36 § 3, ska det antas att så är fallet. Den som har rätt till ersättning får dock visa att förlusten eller skadan inte alls eller inte uteslutande är en följd av en sådan risk.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Article 38 Transporteurs subséquents

Article 38 Successive carriers

Artikel 38 Efterföljande transportörer

Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l’acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.

If carriage governed by a single contract is performed by several successive carriers, each carrier, by the very act of taking over the luggage with the luggage registration voucher or the vehicle with the carriage voucher, shall become a party to the contract of carriage in respect of the forwarding of luggage or the carriage of vehicles, in accordance with the terms of the luggage registration voucher or of the carriage voucher and shall assume the obligations arising therefrom. In such a case each carrier shall be responsible for the carriage over the entire route up to delivery.

När en transport som omfattas av ett enda transportavtal utförs av flera efterföljande transportörer blir varje transportör i och med mottagandet av resgodset med resgodsbeviset eller fordonet med transportdokumentet part i avtalet, såvitt avser transport av resgodset eller fordonet, i enlighet med villkoren i resgodsbeviset eller transportdokumentet och tar på sig de skyldigheter som följer av detta. I ett sådant fall ska varje transportör vara ansvarig för transporten hela vägen intill utlämningen.

Article 39 Transporteur substitué

Article 39 Substitute carrier

Artikel 39 Faktisk transportör

§ 1 Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.

§ 1 Where the carrier has entrusted the performance of the carriage, in whole or in part, to a substitute carrier, whether or not in pursuance of a right under the contract of carriage to do so, the carrier shall nevertheless remain liable in respect of the entire carriage.

§ 1 När en transportör helt eller delvis har anförtrott transporten till en faktisk transportör, oavsett om detta sker i enlighet med en möjlighet som medges i transportavtalet eller ej, ska transportören vara ansvarig för hela transporten.

§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour l’exécution du

§ 2 All the provisions of these Uniform Rules governing the liability of the carrier shall apply also to the liability of the substitute carrier for the carriage performed by him. Articles 48 and 52 shall apply if an action is brought against the servants or any other persons whose services the substitute carrier makes use of for the performance of the carriage.

§ 2 Alla bestämmelser i dessa enhetliga rättsregler som rör transportörens ansvar ska även tillämpas på den faktiska transportörens ansvar för den transport denne utför. Artiklarna 48 och 52 ska tillämpas när talan förs mot de anställda eller andra personer vilkas tjänster den faktiska transportören anlitar för att utföra transporten.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

transport.

§ 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.

§ 3 Any special agreement under which the carrier assumes obligations not imposed by these Uniform Rules or waives rights conferred by these Uniform Rules shall be of no effect in respect of the substitute carrier who has not accepted it expressly and in writing. Whether or not the substitute carrier has accepted it, the carrier shall nevertheless remain bound by the obligations or waivers resulting from such special agreement.

§ 3 Särskilda överenskommelser genom vilka transportören åtar sig förpliktelser som inte krävs enligt dessa enhetliga rättsregler eller avstår från rättigheter som följer av dessa enhetliga rättsregler ska inte gälla gentemot en faktisk transportör som inte uttryckligen och skriftligen har godtagit dem. Oavsett om den faktiska transportören har godtagit en överenskommelse eller ej ska transportören vara bunden av de skyldigheter eller avståenden som följer av den.

§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.

§ 4 Where and to the extent that both the carrier and the substitute carrier are liable, their liability shall be joint and several.

§ 4 När och i den mån både transportören och den faktiska transportören är ansvariga ska ansvaret vara solidariskt.

§ 5 Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.

§ 5 The aggregate amount of compensation payable by the carrier, the substitute carrier and their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the carriage shall not exceed the limits provided for in these Uniform Rules.

§ 5 Det sammanlagda ersättningsbelopp som ska betalas av transportören eller den faktiska transportören samt deras anställda eller andra personer vilkas tjänster de anlitar för att utföra transporten, ska inte överskrida de gränser som anges i dessa enhetliga rättsregler.

§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

§ 6 This Article shall not prejudice rights of recourse which may exist between the carrier and the substitute carrier.

§ 6 Denna artikel ska inte påverka den rätt till återkrav som kan föreligga mellan transportören och den faktiska transportören.

Article 40 Présomption de perte

Article 40 Presumption of loss

Artikel 40 Antagande att resgods har gått förlorat

§ 1 L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n'a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison

§ 1 The person entitled may, without being required to furnish further proof, consider an item of luggage as lost when it has not been delivered or placed at his disposal within fourteen days after a

§ 1 Utan att behöva lägga fram ytterligare bevisning får den som har rätt till godset anse att ett resgodskolli gått förlorat om det inte har lämnats ut eller hållits tillgängligt för honom inom 14 dagar från

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

présentée conformément à l'article 22, § 3.

request for delivery has been made in accordance with Article 22 § 3.

det att det begärdes utlämnat enligt artikel 22 § 3.

§ 2 Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l'année qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte.

§ 2 If an item of luggage deemed to have been lost is recovered within one year after the request for delivery, the carrier must notify the person entitled if his address is known or can be ascertained.

§ 2 Om ett resgodskolli som har ansetts förlorat kommer till rätta inom ett år från det att det begärdes utlämnat ska transportören underrätta den som har rätt till godset, om hans adress är känd eller kan utrönas.

§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis le lieu d’expédition jusqu'à celui où a lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l'article 43.

§ 3 Within thirty days after receipt of a notification referred to in § 2, the person entitled may require the item of luggage to be delivered to him. In that case he must pay the charges in respect of carriage of the item from the place of consignment to the place where delivery is effected and refund the compensation received less, where appropriate, any costs included therein. Nevertheless he shall retain his rights to claim compensation for delay in delivery provided for in Article 43.

§ 3 Inom 30 dagar från det att den som har rätt till godset har fått den underrättelse som avses i § 2 får han begära att kollit lämnas ut till honom. I ett sådant fall är han skyldig att betala kostnaderna för kollits transport från inlämningsplatsen till den plats där utlämningen sker och att betala tillbaka den ersättning som han har fått, i förekommande fall med avdrag för de kostnader som kan ha räknats in i ersättningen. Han ska dock behålla rätten till ersättning för dröjsmål med utlämningen enligt artikel 43.

§ 4 Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le colis.

§ 4 If the item of luggage recovered has not been claimed within the period stated in § 3 or if it is recovered more than one year after the request for delivery, the carrier shall dispose of it in accordance with the laws and prescriptions in force at the place where the item of luggage is situated.

§ 4 Om utlämning av ett kolli som kommit till rätta inte begärs inom den tid som anges i § 3 eller om ett kolli kommer till rätta senare än ett år efter det att utlämning begärdes, får transportören förfoga över kollit enligt de bestämmelser som gäller på den plats där det finns.

Article 41 Indemnité en cas de perte

Article 41 Compensation for loss

Artikel 41 Ersättning vid förlust

§ 1 En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts:

§ 1 In case of total or partial loss of registered luggage, the carrier must pay, to the exclusion of all other damages:

§ 1 När inskrivet resgods gått helt eller delvis förlorat ska transportören inte vara skyldig att betala någon annan ersättning än

a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à

a) if the amount of the loss or damage suffered is proved, com-

a) om skadans storlek är visad, en ersättning som motsvarar ska-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

ce montant sans qu'elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis;

pensation equal to that amount but not exceeding 80 units of account per kilogram of gross mass short or 1 200 units of account per item of luggage;

dan, dock högst 80 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt eller 1 200 beräkningsenheter per kolli,

b) si le montant du dommage n'est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

b) if the amount of the loss or damage suffered is not established, liquidated damages of 20 units of account per kilogram of gross mass short or 300 units of account per item of luggage. The method of compensation, by kilogram missing or by item of luggage, shall be determined by the General Conditions of Carriage.

b) om skadans storlek inte är visad, en ersättning med sammanlagt 20 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt eller 300 beräkningsenheter per kolli.

I de allmänna transportvillkoren ska bestämmas om ersättningen ska beräknas per kilogram av viktförlusten eller per kolli.

§ 2 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane et les droits d’accise déjà acquittés.

§ 2 The carrier must in addition refund the charge for the carriage of luggage and the other sums paid in relation to the carriage of the lost item as well as the customs duties and excise duties already paid.

§ 2 Transportören ska vidare betala tillbaka avgiften för resgodstransport och övriga utlägg i samband med transport av det kolli som gått förlorat liksom även redan erlagda tullavgifter och punktskatter.

Article 42 Indemnité en cas d'avarie

Article 42 Compensation for damage

Artikel 42 Ersättning vid skada

§ 1 En cas d'avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.

§ 1 In case of damage to registered luggage, the carrier must pay compensation equivalent to the loss in value of the luggage, to the exclusion of all other damages.

§ 1 När inskrivet resgods har skadats ska transportören betala ersättning motsvarande minskningen av resgodsets värde, men inget ytterligare skadestånd.

§ 2 L'indemnité n’excède pas:

§ 2 The compensation shall not exceed:

§ 2 Ersättningen ska inte överstiga följande belopp:

a) si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

a) if all the luggage has lost value through damage, the amount which would have been payable in case of total loss;

a) Om allt resgodset har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha betalats om resgodset hade gått förlorat.

b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de

b) if only part of the luggage has lost value through damage, the amount which would have been payable

b) Om endast en del av resgodset har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha betalats

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

perte de la partie dépréciée.

had that part been lost.

om denna del hade gått förlorad.

Article 43 Indemnité en cas de retard à la livraison

Article 43 Compensation for delay in delivery

Artikel 43 Ersättning vid dröjsmål med utlämningen

§ 1 En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:

§ 1 In case of delay in delivery of registered luggage, the carrier must pay in respect of each whole period of twentyfour hours after delivery has been requested, but subject to a maximum of fourteen days:

§ 1 Vid dröjsmål med utlämningen av inskrivet resgods ska transportören för varje påbörjad 24timmarsperiod räknat från den tidpunkt då resgodset begärdes utlämnat, dock högst för 14 dagar, betala ersättning enligt följande:

a) si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu'à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;

a) if the person entitled proves that loss or damage has been suffered thereby, compensation equal to the amount of the loss or damage, up to a maximum of 0.80 units of account per kilogram of gross mass of the luggage or 14 units of account per item of luggage, delivered late;

a) Om den som har rätt till godset visar att skada, varmed förstås även skada på själva resgodset, har uppkommit genom dröjsmålet, betalas en ersättning som motsvarar skadan upp till högst 0,80 beräkningsenheter per kilogram av bruttovikten av det för sent utlämnade resgodset, eller 14 beräkningsenheter för varje kolli.

b) si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard.

b) if the person entitled does not prove that loss or damage has been suffered thereby, liquidated damages of 0.14 units of account per kilogram of gross mass of the luggage or 2.80 units of account per item of luggage, delivered late,

b) Om den som har rätt till godset inte visar att skada har uppkommit genom dröjsmålet, betalas en ersättning på sammanlagt 0,14 beräkningsenheter per kilogram av bruttovikten av det för sent utlämnade resgodset, eller 2,80 beräkningsenheter för varje kolli.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

The methods of compensation, by kilogram missing or by item of luggage, shall be determined by the General Conditions of Carriage.

I de allmänna transportvillkoren ska det fastställas om ersättningen ska beräknas per kilogram eller per kolli.

§ 2 En cas de perte totale des bagages, l'indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 41.

§ 2 In case of total loss of luggage, the compensation provided for in § 1 shall not be payable in addition to that provided for in Article 41.

§ 2 Om resgodset har gått helt förlorat ska ersättning enligt § 1 inte betalas utöver ersättningen enligt artikel 41.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

§ 3 En cas de perte partielle des bagages, l'indemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue.

§ 3 In case of partial loss of luggage, the compensation provided for in § 1 shall be payable in respect of that part of the luggage which has not been lost.

§ 3 Om en del av resgodset har gått förlorad ska ersättning enligt § 1 endast betalas för den del som inte gått förlorad.

§ 4 En cas d'avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 42.

§ 4 In case of damage to luggage not resulting from delay in delivery the compensation provided for in § 1 shall, where appropriate, be payable in addition to that provided for in Article 42.

§ 4 Om skadan på resgodset inte har orsakats av dröjsmålet med utlämningen kan ersättning enligt § 1 i förekommande fall betalas utöver ersättningen enligt artikel 42.

§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.

§ 5 In no case shall the total of compensation provided for in § 1 together with that payable under Articles 41 and 42 exceed the compensation which would be payable in case of total loss of the luggage.

§ 5 Den sammanlagda ersättningen enligt § 1 och artiklarna 41 och 42 ska inte i något fall överstiga den ersättning som skulle ha betalats om resgodset hade gått helt förlorat.

Section 3 Véhicules

Section 3 Vehicles

Avsnitt 3 Fordon

Article 44 Indemnité en cas de retard

Article 44 Compensation for delay

Artikel 44 Ersättning vid försening

§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d'un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

§ 1 In case of delay in loading for a reason attributable to the carrier or delay in delivery of a vehicle, the carrier must, if the person entitled proves that loss or damage has been suffered thereby, pay compensation not exceeding the amount of the carriage charge.

§ 1 Om lastningen av ett fordon blir försenad till följd av en omständighet som kan hänföras till transportören eller om utlämningen av fordonet blir fördröjd ska transportören, om den som har rätt till fordonet visar att det inträffade har medfört skada, ersätta skadan upp till det belopp som motsvarar transportavgiften.

§ 2 Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé à l'ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n’excède

§ 2 If, in case of delay in loading for a reason attributable to the carrier, the person entitled elects not to proceed with the contract of carriage, the carriage charge shall be refunded to him. In addition the person entitled may, if he proves that loss or damage has been suffered as a result of the delay, claim compensation not exceeding the

§ 2 Om den som har rätt till fordonet häver transportavtalet på grund av att lastning inte sker i rätt tid till följd av en omständighet som kan hänföras till transportören, ska transportavgiften betalas tillbaka till honom. Om han visar att han lidit skada genom dröjsmålet får han dessutom kräva ersättning upp till det belopp som

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

pas le prix du transport. carriage charge. motsvarar transportavgiften.

Article 45 Indemnité en cas de perte

Article 45 Compensation for loss

Artikel 45 Ersättning vid förlust

En cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.

In case of total or partial loss of a vehicle the compensation payable to the person entitled for the loss or damage proved shall be calculated on the basis of the usual value of the vehicle. It shall not exceed 8 000 units of account. A loaded or unloaded trailer shall be considered as a separate vehicle.

Om ett fordon går helt eller delvis förlorat ska ersättningen för visad skada till den som har rätt till fordonet beräknas efter fordonets bruksvärde. Den ska dock inte överstiga 8 000 beräkningsenheter. Ett släpfordon med eller utan last ska betraktas som ett särskilt fordon.

Article 46 Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets

Article 46 Liability in respect of other articles

Artikel 46 Ansvar i fråga om andra föremål

§ 1 En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 unités de compte.

§ 1 In respect of articles left inside the vehicle or situated in boxes (e.g. luggage or ski boxes) fixed to the vehicle, the carrier shall be liable only for loss or damage caused by his fault. The total compensation payable shall not exceed 1 400 units of account.

§ 1 I fråga om föremål som har lämnats i fordonet eller är placerade i bagageutrymmen (t.ex. bagage- eller skidboxar) som är fast monterade, ska transportören endast vara ansvarig för sådan skada som transportören har orsakat genom fel eller försummelse. Den sammanlagda ersättningen ska inte överstiga 1 400 beräkningsenheter.

§ 2 En ce qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule y compris les coffres visés au § 1, le transporteur n'est responsable que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.

§ 2 So far as concerns articles stowed on the outside of the vehicle, including the boxes referred to in § 1, the carrier shall be liable in respect of articles placed on the outside of the vehicle only if it is proved that the loss or damage results from an act or omission, which the carrier has committed either with intent to cause such a loss or damage or recklessly and with knowledge that such loss or damage would probably result.

§ 2 I fråga om föremål som har spänts fast på utsidan av fordonet inbegripet de bagageutrymmen som avses i § 1 ska transportören vara ansvarig för sådan skada endast om det visas att skadan orsakats genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Article 47 Droit applicable

Article 47 Applicable law

Artikel 47 Tillämplig rätt

Sous réserve des dispositions de la présente Section, les dispositions de la Section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules.

Subject to the provisions of this Section, the provisions of Section 2 relating to liability for luggage shall apply to vehicles.

Om inte annat sägs i detta avsnitt, ska bestämmelserna i avsnitt 2 om ansvar för inskrivet resgods vara tillämpliga på fordon.

Chapitre IV Dispositions communes

Chapter IV Common Provisions

Kapitel IV Allmänna bestämmelser

Article 48 Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

Article 48 Loss of right to invoke the limits of liability

Artikel 48 Förlust av rätt att åberopa begränsning av skadeståndsansvar

Les limites de responsabilité prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probable-ment.

The limits of liability provided for in these Uniform Rules as well as the provisions of national law, which limit the compensation to a fixed amount, shall not apply if it is proved that the loss or damage results from an act or omission, which the carrier has committed either with intent to cause such loss or damage, or recklessly and with knowledge that such loss or damage would probably result.

De begränsningar av skadeståndsansvaret som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler samt de bestämmelser i nationell rätt som begränsar ersättningen till ett fastställt belopp ska inte tillämpas om det visas att transportören orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.

Article 49 Conversion et intéréts

Article 49 Conversion and interest

Artikel 49 Omräkning och ränta

§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.

§ 1 Where the calculation of compensation requires the conversion of sums expressed in foreign currency, conversion shall be at the exchange rate applicable on the day and at the place of payment of the compensation.

§ 1 När beräkningen av ersättning medför omräkning av belopp i utländsk valuta ska beräkningen göras enligt kursen den dag och på den plats där ersättningen betalas.

§ 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 55 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

§ 2 The person entitled may claim interest on compensation, calculated at five per cent per annum, from the day of the claim provided for in Article 55 or, if no such claim has been made, from the day on which legal proceedings were instituted.

§ 2 Den som har rätt till ersättning får kräva ränta på ersättningsbeloppet med fem procent per år från och med den dag då krav framställdes enligt artikel 55 eller, om något krav inte framställts, från och med den dag då talan väcks vid domstol.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

§ 3 Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination du montant de l’indemnité se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.

§ 3 However, in the case of compensation payable pursuant to Articles 27 and 28, interest shall accrue only from the day on which the events relevant to the assessment of the amount of compensation occurred, if that day is later than that of the claim or the day when legal proceedings were instituted.

§ 3 På ersättning enligt artiklarna 27 och 28 ska dock ränta betalas först från och med dagen för de omständigheter som lades till grund för beräkning av ersättningsbeloppet, om denna dag är senare än den dag då kravet framställdes eller talan väcktes.

§ 4 En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 16 unités de compte par bulletin de bagages.

§ 4 In the case of luggage, interest shall only be payable if the compensation exceeds 16 units of account per luggage registration voucher.

§ 4 I fråga om inskrivet resgods ska ränta betalas endast om ersättningsbeloppet överstiger 16 beräkningsenheter per resgodsbevis.

§ 5 En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

§ 5 In the case of luggage, if the person entitled does not submit to the carrier, within a reasonable time allotted to him, the supporting documents required for the amount of the claim to be finally settled, no interest shall accrue between the expiry of the time allotted and the actual submission of such documents.

§ 5 Om den som har rätt till ersättning för inskrivet resgods inte inom en skälig fastställd tidsfrist till transportören övelämnar de styrkande handlingar som krävs för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, ska ränta inte betalas för tiden från det att tidsfristen går ut till dess att handlingarna överlämnas.

Article 50 Responsabilité en cas d'accident nucléaire

Article 50 Liability in case of nuclear incidents

Artikel 50 Ansvar vid atomolycka

Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

The carrier shall be relieved of liability pursuant to these Uniform Rules for loss or damage caused by a nuclear incident when the operator of a nuclear installation or another person who is substituted for him is liable for the loss or damage pursuant to the laws and prescriptions of a State governing liability in the field of nuclear energy.

Transportören ska vara fri från det ansvar som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler, om skadan har orsakats av en atomolycka, och ägaren till atomanläggningen eller någon annan i dennes ställe är ansvarig för skadan enligt en stats lagar och bestämmelser om ansvar på atomenergiområdet.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Article 51 Personnes dont répond le transporteur

Article 51 Persons for whom the carrier is liable

Artikel 51 Personer som transportören ansvarar för

Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.

The carrier shall be liable for his servants and other persons whose services he makes use of for the performance of the carriage, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions. The managers of the railway infrastructure on which the carriage is performed shall be considered as persons whose services the carrier makes use of for the performance of the carriage.

Transportören ska vara ansvarig för sin personal och för andra personer vilkas tjänster han anlitar för utförandet av transporten när denna personal eller dessa andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter. Förvaltarna av den järnvägsinfrastruktur på vilken transporten utförs ska anses som personer som transportören anlitar för utförandet av transporten.

Article 52 Autres actions

Article 52 Other actions

Artikel 52 Andra grunder för anspråk

§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.

§ 1 In all cases where these Uniform Rules shall apply, any action in respect of liability, on whatever grounds, may be brought against the carrier only subject to the conditions and limitations laid down in these Uniform Rules.

§ 1 I de fall där dessa enhetliga rättsregler är tillämpliga får anspråk på ersättning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot transportören endast under de förutsättningar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 51.

§ 2 The same shall apply to any action brought against the servants and other persons for whom the carrier is liable pursuant to Article 51.

§ 2 Detsamma ska även gälla i fråga om anspråk mot personal och andra personer som transportören ansvarar för enligt artikel 51.

Titre V Responsabilité du voyageur

Title V Liability of the Passenger

Avdelning V Den resandes ansvar

Article 53 Principes particuliers de responsabilité

Article 53 Special principles of liability

Artikel 53 Särskilda principer för ansvar

Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage:

The passenger shall be liable to the carrier for any loss or damage

Den resande ska vara ansvarig gentemot transportören för sådana skador

a) résultant du non respect de ses obligations en vertu

a) resulting from failure to fulfil his obligations pursuant to

a) som uppstår till följd av att den resande underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt

1. des articles 10, 14 et 1. Articles 10, 14 and 1. artiklarna 10, 14 och

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

20,

20,

20,

2. des dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, ou

2. the special provisions for the carriage of vehicles, contained in the General Conditions of Carriage, or

2. de särskilda bestämmelserna för transport av fordon som ingår i de allmänna transportvillkoren, eller

3. du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), ou

3. the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID), or

3. reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), eller

b) causé par les objets ou les animaux qu’il prend avec lui, à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé par des circonstances qu’il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu’il a fait preuve de la diligence exigée d’un voyageur consciencieux. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.

b) caused by articles and animals that he brings with him, unless he proves that the loss or damage was caused by circumstances that he could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent, despite the fact that he exercised the diligence required of a conscientious passenger. This provision shall not affect the liability of the carrier pursuant to Articles 26 and 33 § 1.

b) som orsakats av föremål och djur som han för med sig. Den resande ska inte vara ansvarig gentemot transportören om han styrker att skadan orsakats av omständligheter som han inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om han hade iakttagit den omsorg som krävs av en ansvarsmedveten resande. Denna bestämmelse ska inte påverka transportörens ansvar enligt artiklarna 26 och 33 § 1.

Titre VI Exercice des droits

Title VI Assertion of Rights

Avdelning VI Framställande av anspråk

Article 54 Constatation de perte partielle ou d'avarie

Article 54 Ascertainment of partial loss or damage

Artikel 54 Fastställelse av att egendom har skadats eller delvis gått förlorat

§ 1 Lorsqu'une perte partielle ou une avarie d’un objet transporté sous la garde du transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procèsverbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de l’objet, et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

§ 1 When partial loss of, or damage to, an article carried in the charge of the carrier (luggage, vehicles) is discovered or presumed by the carrier or alleged by the person entitled, the carrier must without delay, and if possible in the presence of the person entitled, draw up a report stating, according to the nature of the loss or damage, the condition of the article and, as far as possible, the extent of the oss or damage, its cause and the time of its occurrence.

§ 1 Om transportören upptäcker eller får anledning att anta att egendom (resgods, fordon) som transporteras genom transportörens försorg har skadats eller delvis gått förlorad, eller om den som har rätt till egendomen påstår att så är fallet, ska transportören genast och om möjligt i dennes närvaro upprätta en rapport som alltefter förlustens eller skadans art redovisar egendomens tillstånd och så noga som möjligt anger skadans omfattning, dess orsak och tidpunkten då den inträffade.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

§ 2 Une copie du procèsverbal de constatation doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

§ 2 A copy of the report must be supplied free of charge to the person entitled.

§ 2 En kopia av rapporten ska kostnadsfritt tillställas den som har rätt till egendomen.

§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état des bagages ou du véhicule ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est sou-mise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.

§ 3 Should the person entitled not accept the findings in the report, he may request that the condition of the luggage or vehicle and the cause and amount of the loss or damage be ascertained by an expert appointed either by the parties to the contract of carriage or by a court or tribunal. The procedure to be followed shall be governed by the laws and prescriptions of the State in which such ascertainment takes place.

§ 3 Om den som har rätt till egendomen inte godtar uppgifterna i rapporten, kan han begära att resgodsets eller fordonets tillstånd samt skadans orsak och omfattning ska fastställas av en sakkunnig som utses av avtalsparterna eller på rättslig väg. Förfarandet ska genomföras i enlighet med lagar och bestämmelser i den stat där utredningen äger rum.

Article 55 Réclamations

Article 55 Claims

Artikel 55 Ersättningsanspråk

§ 1 Les réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être exercée. Dans le cas d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier ou au dernier transporteur ainsi qu'au transporteur ayant dans l'Etat de domicile ou de résidence habituelle du voyageur son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

§ 1 Claims relating to the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers must be addressed in writing to the carrier against whom an action may be brought. In the case of a carriage governed by a single contract and performed by successive carriers the claims may also be addressed to the first or the last carrier as well as to the carrier having his principal place of business or the branch or agency which concluded the contract of carriage in the State where the passenger is domiciled or habitually resident.

§ 1 Ersättningsanspråk med anledning av transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas ska framställas skriftligen till den transportör mot vilken talan kan väckas. Om en transport som omfattas av ett enda transportavtal genomförs av efterföljande transportörer, får anspråk även riktas mot den första eller sista transportören samt mot den transportör som har sitt huvudkontor eller den filial eller agentur som ingått transportavtalet i den stat där den resande har sitt hemvist eller är stadigvarande bosatt.

§ 2 Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à l'article 56, §§ 2 et 3.

§ 2 Other claims relating to the contract of carriage must be addressed in writing to the carrier specified in Article 56 §§ 2 and 3.

§ 2 Andra anspråk med anledning av ett transportavtal ska vara skriftliga och ställas till den transportör som anges i artikel 56 §§ 2 och 3.

§ 3 Les pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la

§ 3 Documents which the person entitled thinks fit to

§ 3 Handlingar som den som har rätt till ersättning

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.

submit with the claim shall be produced either in the original or as copies, where appropriate, the copies duly certified if the carrier so requires. On settlement of the claim, the carrier may require the surrender of the ticket, the luggage registration voucher and the carriage voucher.

önskar foga till ersättningsanspråket ska inges i original eller i kopia, som om transportören så begär ska vara styrkt. Vid slutlig uppgörelse i fråga om ett anspråk får transportören kräva att biljetten, resgodsbeviset och transportdokumentet lämnas tillbaka.

Article 56 Transporteurs qui peuvent être actionnés

Article 56 Carriers against whom an action may be brought

Artikel 56 Transportörer mot vilka talan får föras

§ 1 L'action judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur responsable au sens de l'article 26, § 5.

§ 1 An action based on the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers may only be brought against the carrier who is liable pursuant to Article 26 § 5.

§ 1 Talan om ersättning i fall då resande dödas eller skadas får endast föras mot den transportör som är ansvarig enligt artikel 26 § 5.

§ 2 Sous réserve du § 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.

§ 2 Subject to § 4 other actions brought by passengers based on the contract of carriage may be brought only against the first carrier, the last carrier or the carrier having performed the part of carriage on which the event giving rise to the proceedings occurred.

§ 2 Om inte annat anges i § 4 får annan talan som grundas på transportavtalet endast föras mot den första eller sista transportören eller den transportör som utförde den del av transporten under vilken den omständighet inträffade som talan grundas på.

§ 3 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut être actionné conformément au § 2, même s’il n’a pas reçu le bagage ou le véhicule.

§ 3 When, in the case of carriage performed by successive carriers, the carrier who must deliver the luggage or the vehicle is entered with his consent on the luggage registration voucher or the carriage voucher, an action may be brought against him in accordance with § 2 even if he has not received the luggage or the vehicle.

§ 3 I fråga om transport som utförs av efterföljande transportörer får talan föras enligt § 2 mot den transportör som ska lämna ut resgodset eller fordonet, om denne med sitt medgivande är inskriven i resgodsbeviset eller transportdokumentet, även om transportören varken har mottagit resgodset eller fordonet.

§ 4 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au

§ 4 An action for the recovery of a sum paid pursuant to the contract of carriage may be brought against the carrier who has collected that sum or against the carrier on whose

§ 4 Talan om återbetalning av ett belopp som har betalats i enlighet med transportavtalet får föras mot den transportör som har tagit emot detta belopp eller mot den transportör

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

profit duquel elle a été perçue.

behalf it was collected. för vars räkning det har tagits emot.

§ 5 L'action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux §§ 2 et 4, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

§ 5 An action may be brought against a carrier other than those specified in §§ 2 and 4 when instituted by way of counterclaim or by way of exception in proceedings relating to a principal claim based on the same contract of carriage.

§ 5 Som genkäromål eller kvittningsinvändning får talan föras mot en annan transportör än dem som avses i §§ 2 och 4, om talan grundas på samma transportavtal som huvudyrkandet i målet.

§ 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.

§ 6 To the extent that these Uniform Rules apply to the substitute carrier, an action may also be brought against him.

§ 6 I den mån dessa enhetliga rättsregler ska tillämpas på den faktiska transportören, får talan föras även mot denne.

§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.

§ 7 If the plaintiff has a choice between several carriers, his right to choose shall be extinguished as soon as he brings an action against one of them; this shall also apply if the plaintiff has a choice between one or more carriers and a substitute carrier.

§ 7 Om käranden har rätt att välja mellan flera transportörer, ska hans valrätt upphöra när talan väcks mot någon av dessa; detta ska också gälla om käranden har rätt att välja mellan en eller flera transportörer och en faktisk transportör.

Article 57 For

Article 57 Forum

Artikel 57 Behörig domstol

§ 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport. D’autres juridictions ne peuvent être saisies.

§ 1 Actions based on these Uniform Rules may be brought before the courts or tribunals of Member States designated by agreement between the parties or before the courts or tribunals of the Member State on whose territory the defendant has his domicile or habitual residence, his principal place of business or the branch or agency which concluded the contract of carriage. Other courts or tribunals may not be seized.

§ 1 Talan som grundas på dessa enhetliga rättsregler får föras vid domstolar i de medlemsstater som har utsetts av parterna genom överenskommelse eller vid domstol i den medlemsstat på vars territorium svaranden har sitt hemvist eller vanliga uppehållsort, sitt huvudkontor eller den filial eller agentur som har ingått transportavtalet. Talan får inte föras vid andra domstolar.

§ 2 Lorsqu’une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance devant une juri-

§ 2 Where an action based on these Uniform Rules is pending before a court or tribunal competent pursuant

§ 2 När ett mål som grundas på dessa enhetliga rättsregler pågår vid en domstol som är behörig

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

diction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans l’Etat où la nouvelle action est intentée.

to § 1, or where in such litigation a judgment has been delivered by such a court or tribunal, no new action may be brought between the same parties on the same grounds unless the judgment of the court or tribunal before which the first action was brought is not enforceable in the State in which the new action is brought.

enligt § 1, eller när dom har meddelats i ett sådant mål vid en sådan domstol, får samma parter inte väcka talan på samma grund, annat än om avgörandet från den domstol där den första talan fördes inte kan verkställas i den stat där den nya talan väcks.

Article 58 Extinction de l'action en cas de mort et de blessures

Article 58 Extinction of right of action in case of death or personal injury

Artikel 58 Förlust av rätten att föra talan med anledning av dödsfall eller personskada

§ 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 55, § 1. Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.

§ 1 Any right of action by the person entitled based on the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers shall be extinguished if notice of the accident to the passenger is not given by the person entitled, within twelve months of his becoming aware of the loss or damage, to one of the carriers to whom a claim may be addressed in accordance with Article 55 § 1. Where the person entitled gives oral notice of the accident to the carrier, the carrier shall furnish him with an acknowledgement of such oral notice.

§ 1 Rätten till sådan talan som grundas på transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas ska upphöra, om inte den som har rätt till ersättning, inom tolv månader från det att han fick kännedom om skadan lämnar meddelande om skadefallet till någon av de transportörer hos vilka ett anspråk kan framställas enligt artikel 55 § 1. Om den som har rätt till ersättning muntligen lämnar meddelande till transportören, ska denne ge honom ett intyg om det muntliga meddelandet.

§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte si:

§ 2 Nevertheless, the right of action shall not be extinguished if

§ 2 Talerätten ska dock inte upphöra om

a) dans le délai prévu au § 1, l'ayant droit a présenté une réclamation auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 55, § 1;

a) within the period provided for in § 1 the person entitled has addressed a claim to one of the carriers designated in Article 55 § 1;

a) den som har rätt till ersättning har framställt ett anspråk hos någon av de transportörer som anges i artikel 55 § 1, inom den tid som anges i § 1,

b) dans le délai prévu au § 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l'acci-

b) within the period provided for in § 1 the carrier who is liable has learned of the accident to the passen-

b) den ansvariga transportören på något annat sätt har fått kännedom om att en resande har skadats,

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

dent survenu au voyageur;

ger in some other way;

inom den tid som anges i § 1,

c) l'accident n'a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'ayant droit;

c) notice of the accident has not been given, or has been given late, as a result of circumstances not attributable to the person entitled;

c) meddelande om skadefallet inte har lämnats eller inte har lämnats i tid till följd av omständigheter som inte kan läggas den till last som har rätt till ersättning,

d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du transporteur.

d) the person entitled proves that the accident was caused by fault on the part of the carrier.

d) den som har rätt till ersättning visar att skadefallet har orsakats av fel eller försummelse från transportörens sida.

Article 59 Extinction de l'action née du transport des bagages

Article 59 Extinction of right of action arising from carriage of luggage

Artikel 59 Förlust av rätten att föra talan om transport av resgods

§ 1 L’acceptation des bagages par l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison.

§ 1 Acceptance of the luggage by the person entitled shall extinguish all rights of action against the carrier arising from the contract of carriage in case of partial loss, damage or delay in delivery.

§ 1 När den som har rätt till resgodset har tagit emot detta, upphör rätten att föra talan till följd av transportavtalet mot transportören med anledning av att resgodset gått delvis förlorat, blivit skadat eller lämnats ut för sent.

§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte:

§ 2 Nevertheless, the right of action shall not be extinguished:

§ 2 Talerätten ska dock inte upphöra

a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si

a) in case of partial loss or damage, if

a) vid delförlust eller skada, om

1. la perte ou l'avarie a été constatée conformément à l'article 54 avant la réception des bagages par l'ayant droit;

1. the loss or damage was ascertained in accordance with Article 54 before the acceptance of the luggage by the person entitled;

1. förlusten eller skadan har fastställts enligt artikel 54 innan den som har rätt till resgodset tog emot det,

2. la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 54 n'a été omise que par la faute du transporteur;

2. the ascertainment which should have been carried out in accordance with Article 54 was omitted solely through the fault of the carrier;

2. den fastställelse som borde ha gjorts enligt artikel 54 inte har gjorts, och detta beror enbart på fel eller försummelse från transportörens sida,

b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après l’acceptation des bagages par l'ayant droit, si celui-ci

b) in case of loss or damage which is not apparent whose existence is ascertained after acceptance of the luggage by the person entitled, if he

b) vid skada som inte kan upptäckas utifrån och som fastställs först efter det att den som har rätt till resgodset tagit emot detta, om han

1. demande la constata-1. asks for ascertainment 1. begär fastställelse en-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

tion conformément à l'article 54 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, et

in accordance with Article 54 immediately after discovery of the loss or damage and not later than three days after the acceptance of the luggage, and

ligt artikel 54 genast efter det att skadan upptäcks och senast tre dagar efter det att han tog emot resgodset och

2. prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en charge par le transporteur et la livraison;

2. in addition, proves that the loss or damage occurred between the time of taking over by the carrier and the time of delivery;

2. dessutom visar att skadan har uppkommit under tiden från det att resgodset togs emot av transportören till dess att det lämnades ut,

c) en cas de retard à la livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 56, § 3;

c) in case of delay in delivery, if the person entitled has, within twenty-one days, asserted his rights against one of the carriers specified in Article 56 § 3;

c) vid dröjsmål med utlämningen, om den som har rätt till godset inom 21 dagar har gjort sin rätt gällande hos någon av de transportörer som anges i artikel 56 § 3,

d) si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.

d) if the person entitled proves that the loss or damage was caused by fault on the part of the carrier.

d) den som har rätt till godset visar att skadan har orsakats av fel eller försummelse från transportörens sida.

Article 60 Prescription

Article 60 Limitation of actions

Artikel 60 Preskription

§ 1 Les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites:

§ 1 The period of limitation of actions for damages based on the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers shall be:

§ 1 En skadeståndsfordran som grundas på transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas ska preskriberas

a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l'accident;

a) in the case of a passenger, three years from the day after the accident;

a) för den resande, efter tre år räknat från dagen efter den dag då den skadevållande händelsen inträffade,

b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'accident.

b) in the case of other persons entitled, three years from the day after the death of the passenger, subject to a maximum of five years from the day after the accident.

b) för andra som har rätt till ersättning, efter tre år räknat från dagen efter den resandes död, dock senast fem år räknat från dagen efter den dag då olyckan inträffade.

§ 2 Les autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d’une

§ 2 The period of limitation for other actions arising from the contract of carriage shall be one year. Nevertheless, the period of

§ 2 Andra fordringar på grund av ett transportavtal ska preskriberas efter ett år. Preskriptionstiden ska dock vara två år i fråga om en

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

action en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

limitation shall be two years in the case of an action for loss or damage resulting from an act or omission committed either with the intent to cause such loss or damage, or recklessly and with knowledge that such loss or damage would probably result.

fordran som framställs på grund av en skada som transportören orsakat genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.

§ 3 La prescription prévue au § 2 court pour l'action:

§ 3 The period of limitation provided for in § 2 shall run for actions:

§ 3 Den preskriptionstid som anges i § 2 ska räknas ifråga om

a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 22, § 3;

a) for compensation for total loss, from the fourteenth day after the expiry of the period of time provided for in Article 22 § 3;

a) fordran på ersättning för totalförlust: från fjortonde dagen efter utgången av den tid som anges i artikel 22 § 3;

b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;

b) for compensation for partial loss, damage or delay in delivery, from the day when delivery took place;

b) fordran på ersättning för delförlust, skada eller dröjsmål med utlämningen: från dagen för utlämningen;

c) dans tous les autres cas concernant le

transport des voyageurs: du jour de l'expiration de la validité du titre de transport.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

c) in all other cases involving the carriage of passengers, from the day of expiry of validity of the ticket.

The day indicated for the commencement of the period of limitation shall not be included in the period.

c) fordran som i något annat avseende rör transport av resande: från den dag då biljettens giltighetstid gick ut. I preskriptionstiden inräknas inte den dag som anges som begynnelsedag.

§ 4 En cas de réclamation écrite conformément à l'article 55 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent

§ 4 When a claim is addressed to a carrier in writing in accordance with Article 55 together with the necessary supporting documents, the period of limitation shall be suspended until the day that the carrier rejects the claim by notification in writing and returns the documents submitted with it. If part of the claim is admitted, the period of limitation shall run again in respect of that part of the claim still in dispute. The burden of proof of receipt of the claim or of the reply and of the return of the documents shall lie on the party who

§ 4 Om ett ersättningsanspråk framställs skriftligen enligt artikel 55 tillsammans med nödvändig dokumentation ska det göras uppehåll i preskriptionstiden till den dag då transportören skriftligen avslår ersättningsanspråket och återställer handlingarna. Medges ersättningsanspråket delvis, ska preskriptionstiden åter börja löpa för den del av ersättningsanspråket som fortfarande är tvistig. Skyldigheten att bevisa att ersättningsanspråk eller svar på dessa har tagits emot eller att handlingarna har lämnats tillbaka ska åvila den

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

pas la prescription. relies on those facts. The period of limitation shall not be suspended by further claims having the same object.

part som påstår att så har skett. Ett förnyat ersättningsanspråk som avser samma sak ska inte medföra uppehåll i preskriptionstiden.

§ 5 L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

§ 5 A right of action which has become time-barred may not be exercised further, even by way of counter-claim or by way of exception.

§ 5 En preskriberad fordran får inte göras gällande ens genom genkäromål eller yrkande om kvittning.

§ 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

§ 6 Otherwise, the suspension and interruption of periods of limitation shall be governed by national law.

§ 6 I övrigt ska förlängning av preskriptionstiden och preskriptionsavbrott regleras enligt nationell rätt.

Titre VII Rapports des transporteurs entre eux

Title VII Relations between Carriers

Avdelning VII Transportörernas inbördes förhållanden

Article 61 Partage du prix de transport

Article 61 Apportionment of the carriage charge

Artikel 61 Avräkning i fråga om transportavgiften

§ 1 Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.

§ 1 Any carrier who has collected or ought to have collected a carriage charge must pay to the carriers concerned their respective shares of such a charge. The methods of payment shall be fixed by agreement between the carriers.

§ 1 Varje transportör som har eller borde ha uppburit en transportavgift ska vara skyldig att till de berörda transportörerna betala de andelar som tillkommer dem. Betalningssättet ska bestämmas genom överenskommelse mellan transportörerna.

§ 2 L’article 6, § 3, l’article 16, § 3 et l’article 25 s’appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.

§ 2 Article 6 § 3, Article 16 § 3 and Article 25 shall also apply to the relations between successive carriers.

§ 2 Artikel 6 § 3, artikel 16 § 3 och artikel 25 ska även tillämpas på förhållandena mellan efterföljande transportörer.

Article 62 Droit de recours

Article 62 Right of recourse

Artikel 62 Rätt till återkrav

§ 1 Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes:

§ 1 A carrier who has paid compensation pursuant to these Uniform Rules shall have a right of recourse against the carriers who have taken part in the carriage in accordance with the following provisions:

§ 1 Om en transportör har betalat ersättning enligt dessa enhetliga rättsregler, ska den gentemot de transportörer som har deltagit i transporten ha rätt till återkrav enligt följande bestämmelser:

a) le transporteur qui a causé le dommage en

a) the carrier who has caused the loss or

a) Den transportör som orsakat skadan ska

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

est seul responsable; damage shall be solely liable for it;

vara ensam ansvarig för den.

b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);

b) when the loss or damage has been caused by several carriers, each shall be liable for the loss or damage he has caused; if such distinction is impossible, the compensation shall be apportioned between them in accordance with letter c);

b) Om skadan har orsakats av flera transportörer, ska var och en av dem svara för den del av skadan som den har orsakat. Om en sådan uppdelning inte är möjlig, ska ersättningsskyldigheten fördelas mellan dem enligt c.

c) s'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.

c) if it cannot be proved which of the carriers has caused the loss or damage, the compensation shall be apportioned between all the carriers who have taken part in the carriage, except those who prove that the loss or damage was not caused by them; such apportionment shall be in proportion to their respective shares of the carriage charge.

c) Om det inte kan visas vilken av transportörerna som har orsakat skadan, ska ersättningsskyldigheten fördelas mellan alla transportörer som har deltagit i transporten, med undantag av dem som visar att skadan inte har orsakats av dem. Fördelningen ska ske i förhållande till deras respektive andelar av transportavgiften.

§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.

§ 2 In the case of insolvency of any one of these carriers, the unpaid share due from him shall be apportioned among all the other carriers who have taken part in the carriage, in proportion to their respective shares of the carriage charge.

§ 2 Om någon av transportörerna är på obestånd, ska den obetalda delen av den transportörens andel fördelas mellan de övriga transportörer som har deltagit i transporten i förhållande till deras respektive andelar av transportavgiften.

Article 63 Procédure de recours

Article 63 Procedure for recourse

Artikel 63 Förfarandet i mål om återkrav

§ 1 Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l'article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le

§ 1 The validity of the payment made by the carrier exercising a right of recourse pursuant to Article 62 may not be disputed by the carrier against whom the right to recourse is exercised, when compensation has been determined by a court or tribunal and when the latter carrier, duly served with notice of the

§ 1 En transportör mot vilken återkrav riktas enligt artikel 62 får inte bestrida det befogade i en betalning som den återkravsökande transportören har gjort, om ersättningsbeloppet har fastställts av domstol och den transportör mot vilken återkravet riktas har blivit vederbörligen underrättad om stämningsansökan och

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

juge, saisi de l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.

proceedings, has been afforded an opportunity to intervene in the proceedings. The court or tribunal seized of the principal action shall determine what time shall be allowed for such notification of the proceedings and for intervention in the proceedings.

beretts tillfälle att inträda som intervenient i målet. Domstolen i huvudmålet ska fastställa de frister inom vilka underrättelsen och ansökan om intervention ska göras.

§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

§ 2 A carrier exercising his right of recourse must present his claim in one and the same proceedings against all the carriers with whom he has not reached a settlement, failing which he shall lose his right of recourse in the case of those against whom he has not taken proceedings.

§ 2 Den transportör som utövar sin rätt till återkrav ska i en och samma rättegång framföra sina anspråk mot samtliga transportörer med vilka den inte gjort upp i godo. I annat fall ska transportören förlora rätten till återkrav mot de transportörer som inte har stämts in.

§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

§ 3 The court or tribunal shall give its decision in one and the same judgment on all recourse claims brought before it.

§ 3 Domstolen ska meddela en enda dom i fråga om alla återkrav som den handlägger.

§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

§ 4 The carrier wishing to enforce his right of recourse may bring his action in the courts or tribunals of the State on the territory of which one of the carriers participating in the carriage has his principal place of business, or the branch or agency which concluded the contract of carriage.

§ 4 Den transportör som önskar göra sin rätt till återkrav gällande får föra talan vid domstolarna i den stat på vars territorium någon av de transportörer som deltagit i transporten har sitt huvudkontor eller den filial eller agentur som ingått transportavtalet.

§ 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.

§ 5 When the action must be brought against several carriers, the plaintiff carrier shall be entitled to choose the court or tribunal in which he will bring the proceedings from among those having competence pursuant to § 4.

§ 5 Om käromålet avser flera transportörer, får den transportör som utövar rätten till återkrav välja mellan de domstolar som är behöriga enligt § 4.

§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.

§ 6 Recourse proceedings may not be joined with proceedings for compensation taken by the person entitled under the contract of carriage.

§ 6 Talan om återkrav får inte tas upp i en rättegång där någon yrkar skadestånd på grund av sin rätt enligt transportavtalet.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIV)

Article 64 Accords au sujet des recours

Article 64 Agreements concerning recourse

Artikel 64 Överenskommelser i fråga om återkrav

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.

The carriers may conclude agreements which derogate from Articles 61 and 62.

Transportörerna ska vara fria att sinsemellan komma överens om bestämmelser som avviker från artiklarna 61 och 62.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM, appendice B à la Convention)

Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM, appendix B to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg (CIM, bihang B till fördraget)

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning 1 Allmänna bestämmelser

 • Article premier

Champ d’application

 • Article 1

Scope

 • Artikel 1

Tillämpningsområde

 • Article 2

Prescriptions de droit public

 • Article 2

Prescriptions of public law

 • Artikel 2

Offentligrättsliga bestämmelser

 • Article 3

Définitions

 • Article 3

Definitions

 • Artikel 3

Definitioner

 • Article 4

Dérogations

 • Article 4

Derogations

 • Artikel 4

Avvikelser

 • Article 5

Droit contraignant

 • Article 5

Mandatory law

 • Artikel 5

Tvingande rätt

Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport

Title II Conclusion and Performance of the Contract of Carriage

Avdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet

 • Article 6

Contrat de transport

 • Article 6

Contract of carriage

 • Artikel 6

Transportavtal

 • Article 7

Teneur de la lettre de voiture

 • Article 7

Wording of the consignment note

 • Artikel 7

Fraktsedelns innehåll

 • Article 8

Responsabilité pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture

 • Article 8

Responsibility for particulars entered on the consignment note

 • Artikel 8

Ansvar för uppgifterna i fraktsedeln

 • Article 9

Marchandises dangereuses

 • Article 9

Dangerous goods

 • Artikel 9

Farligt gods

 • Article 10

Paiement des frais

 • Article 10

Payment of costs

 • Artikel 10

Betalning av kostnader

 • Article 11

Vérification

 • Article 11

Examination

 • Artikel 11

Undersökning

 • Article 12

Force probante de la lettre de voiture

 • Article 12

Evidential value of the consignment note

 • Artikel 12

Fraktsedelns bevisvärde

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

 • Article 13

Chargement et déchargement de la marchandis

 • Article 13

Loading and unloading of the goods

 • Artikel 13

Lastning och lossning av godset

 • Article 14

Emballage

 • Article 14

Packing

 • Artikel 14

Förpackning

 • Article 15

Accomplissement des formalités administratives

 • Article 15

Completion of administrative formalities

 • Artikel 15
 • Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter
 • Article 16

Délais de livraison

 • Article 16

Transit periods

 • Artikel 16

Leveransfrister

 • Article 17

Livraison

 • Article 17

Delivery

 • Artikel 17

Utlämning av gods

 • Article 18

Droit de disposer de la marchandise

 • Article 18

Right to dispose of the goods

 • Artikel 18

Rätt att förfoga över godset

 • Article 19

Exercice du droit de disposition

 • Article 19

Exercise of the right to dispose of the goods

 • Artikel 19

Utövande av förfoganderätten

 • Article 20

Empêchements au transport

 • Article 20

Circumstances preventing carriage

 • Artikel 20

Transporthinder

 • Article 21

Empêchements à la livraison

 • Article 21

Circumstances preventing delivery

 • Artikel 21

Utlämningshinder

 • Article 22

Conséquences des empêchements au transport et à la livraison

 • Article 22

Consequences of circumstances preventing carriage and delivery

 • Artikel 22

Följder av transporthinder och utlämningshinder

Titre III Responsabilité

Title III Liability

Avdelning III Ansvar

 • Article 23

Fondement de la responsabilité

 • Article 23

Basis of liability

 • Artikel 23

Förutsättningar för ansvar

 • Article 24

Responsabilité en cas de transport de véhicules ferroviaires en tant que marchandise

 • Article 24

Liability in case of carriage of railway vehicles as goods

 • Artikel 24

Ansvar vid transport av järnvägsfordon som gods

 • Article 25

Charge de la preuve

 • Article 25

Burden of proof

 • Artikel 25

Bevisskyldighet

 • Article 26

Transporteurs subséquents

 • Article 26

Successive carriers

 • Artikel 26

Efterföljande transportörer

 • Article 27

Transporteur substitué

 • Article 27

Substitute carrier

 • Artikel 27

Faktisk transportör

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

 • Article 28

Présomption de dommage en cas de réexpédition

 • Article 28

Presumption of loss or damage in case of reconsignment

 • Artikel 28

Antagande om skada vid nyinlämning

 • Article 29

Présomption de perte de la marchandise

 • Article 29

Presumption of loss of the goods

 • Artikel 29

Antagande att gods har gått förlorat

 • Article 30

Indemnité en cas de perte

 • Article 30

Compensation for loss

 • Artikel 30

Ersättning vid förlust

 • Article 31

Responsabilité en cas de déchet de route

 • Article 31

Liability for wastage in transit

 • Artikel 31

Ansvar för viktförlust vid transport

 • Article 32

Indemnité en cas d'avarie

 • Article 32

Compensation for damage

 • Artikel 32

Ersättning vid skada

 • Article 33

Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

 • Article 33

Compensation for exceeding the transit period

 • Artikel 33

Ersättning när leveransfristen överskrids

 • Article 34

Dédommagement en cas de déclaration de valeur

 • Article 34

Compensation in case of declaration of value

 • Artikel 34

Ersättning när det finns en värdedeklaration

 • Article 35

Dédommagement en cas de déclaration d'intérêt à la livraison

 • Article 35

Compensation in case of interest in delivery

 • Artikel 35

Ersättning vid leveransintresse

 • Article 36

Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

 • Article 36

Loss of right to invoke the limits of liability

 • Artikel 36

Förlust av rätt att åberopa begränsning av skadeståndsansvar

 • Article 37

Conversion et intérêts

 • Article 37

Conversion and interest

 • Artikel 37

Omräkning och ränta

 • Article 38

Responsabilité en trafic fer-mer

 • Article 38

Liability in respect of rail-sea traffic

 • Artikel 38

Ansvar vid järnvägs och sjötrafik

 • Article 39

Responsabilité en cas d'accident nucléaire

 • Article 39

Liability in case of nuclear incidents

 • Artikel 39

Ansvar vid atomolycka

 • Article 40

Personnes dont répond le transporteur

 • Article 40

Persons for whom the carrier is liable

 • Artikel 40

Personer som transportören ansvarar för

 • Article 41

Autres actions

 • Article 41

Other actions

 • Artikel 41

Andra grunder för anspråk

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

Titre IV Exercice des droits

Title IV Assertion of Rights

Avdelning IV Framställande av anspråk

 • Article 42

Procès-verbal de constatation

 • Article 42

Ascertainment of partial loss or damage

 • Artikel 42

Rapport om fastställelse av skada

 • Article 43

Réclamations

 • Article 43

Claims

 • Artikel 43

Ersättningsanspråk

 • Article 44

Personnes qui peuvent actionner le transporteur

 • Article 44

Persons who may bring an action against the carrier

 • Artikel 44

Behörighet att föra talan mot en transportör

 • Article 45

Transporteurs qui peuvent être actionnés

 • Article 45

Carriers against whom an action may be brought

 • Artikel 45

Transportörer mot vilka talan får föras

 • Article 46

For

 • Article 46

Forum

 • Artikel 46

Behörig domstol

 • Article 47

Extinction de l'action

 • Article 47

Extinction of right of action

 • Artikel 47

Förlust av rätten att föra talan

 • Article 48

Prescription

 • Article 48

Limitation of actions

 • Artikel 48

Preskription

Titre V Rapports des transporteurs entre eux

Title V Relations between Carriers

Avdelning V Transportörernas inbördes förhållanden

 • Article 49

Décompte

 • Article 49

Settlement of accounts

 • Artikel 49

Avräkning

 • Article 50

Droit de recours

 • Article 50

Right of recourse

 • Artikel 50

Rätt till återkrav

 • Article 51

Procédure de recours

 • Article 51

Procedure for recourse

 • Artikel 51

Förfarandet i mål om återkrav

 • Article 52

Conventions au sujet des recours

 • Article 52

Agreements concerning recourse

 • Artikel 52

Överenskommelser i fråga om återkrav

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

Article premier Champ d’application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

§ 1 Les présentes Règles uniformes s’appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.

§ 1 These Uniform Rules shall apply to every contract of carriage of goods by rail for reward when the place of taking over of the goods and the place designated for delivery are situated in two different Member States, irrespective of the place of business and the nationality of the parties to the contract of carriage.

§ 1 Dessa enhetliga rättsregler ska tillämpas på varje avtal om järnvägstransport av gods mot betalning, när den plats där godset tas emot och den plats där godset ska lämnas ut är belägna i två skilda medlemsstater, oavsett var parterna i transportavtalet har säte och vilken nationalitet de har.

§ 2 Les présentes Règles uniformes s’appliquent également aux contrats de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats différents dont l’un au moins est un Etat membre et lorsque les parties au contrat conviennent que le contrat est soumis à ces Règles uniformes.

§ 2 These Uniform Rules shall apply also to contracts of carriage of goods by rail for reward, when the place of taking over of the goods and the place designated for delivery are situated in two different States, of which at least one is a Member State and the parties to the contract agree that the contract is subject to these Uniform Rules.

§ 2 Dessa enhetliga rättsregler ska även tillämpas på avtal om järnvägstransport av gods mot betalning, när den plats där godset tas emot och den plats där godset ska lämnas ut är belägna i två skilda stater, varav minst en är medlemsstat, och när avtalsparterna kommer överens om att dessa enhetliga rättsregler ska tillämpas på avtalet.

§ 3 Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les présentes Règles uniformes s’appliquent.

§ 3 When international carriage being the subject of a single contract includes carriage by road or inland waterway in internal traffic of a Member State as a supplement to transfrontier carriage by rail, these Uniform Rules shall apply.

§ 3 När en internationell transport som omfattas av ett enda avtal, utöver gränsöverskridande järnvägstransport inbegriper transport på väg eller inre vattenväg inom en medlemsstat, ska dessa enhetliga rättsregler tillämpas.

§ 4 Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s’appliquent si le transport

§ 4 When international carriage being the subject of a single contract of carriage includes carriage by sea or transfrontier carriage by inland waterway as a supplement to carriage by rail, these Uniform Rules shall apply if the carriage by sea or

§ 4 När en internationell transport som omfattas av ett enda avtal, utöver järnvägstransport inbegriper sjötransport eller gränsöverskridande transport på inre vattenväg, ska dessa enhetliga rättsregler tillämpas, om sjötransporten eller transporten på inre vattenväg utförs

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.

inland waterway is performed on services included in the list of services provided for in Article 24 § 1 of the Convention.

på linjer som är införda i den lista över linjer som anges i artikel 24 § 1 i fördraget.

§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un seul et même de ces Etats.

§ 5 These Uniform Rules shall not apply to carriage performed between stations situated on the territory of neighbouring States, when the infrastructure of these stations is managed by one or more infrastructure managers subject to only one of those States.

§ 5 Dessa enhetliga rättsregler ska inte tillämpas på transporter mellan stationer som är belägna i angränsande stater, när stationernas infrastruktur förvaltas av en eller flera infrastrukturförvaltare som hör hemma i endast en av dessa stater.

§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition:

§ 6 Any State which is a party to a convention concerning international through carriage of goods by rail comparable with these Uniform Rules may, when it makes an application for accession to the Convention, declare that it will apply these Uniform Rules only to carriage performed on part of the railway infrastructure situated on its territory. This part of the railway infrastructure must be precisely defined and connected to the railway infrastructure of a Member State. When a State has made the above-mentioned declaration, these Uniform Rules shall apply only on the condition

§ 6 En stat som är part i en konvention om genomgående internationell järnvägstransport av gods som är jämförlig med dessa enhetliga rättsregler kan, när den ansöker om anslutning till fördraget, förklara att den endast kommer att tillämpa dessa enhetliga rättsregler på transporter som utförs på en del av järnvägsinfrastrukturen på dess territorium. Denna del av järnvägsinfrastrukturen ska anges exakt och vara förbunden med en medlemsstats järnvägsinfrastruktur. När en stat har avgett en sådan förklaring, ska dessa enhetliga rättsregler endast tillämpas på villkor att

a) que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le lieu pour la livraison ainsi que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou

a) that the place of taking over of the goods or the place designated for delivery, as well as the route designated in the contract of carriage, is situated on the specified infrastructure or

a) den plats där godset tas emot eller den plats där godset lämnas ut samt den transportväg som anges i transportavtalet är belägna på den angivna infrastrukturen eller

b) que l’infrastructure désignée relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un trans-

b) that the specified infrastructure connects the infrastructure of two Member States and that it has been designated in the contract of carriage as a route for transit car-

b) den angivna infrastrukturen förbinder två medlemsstaters infrastrukturer och i transportavtalet har angivits som transportväg för transittrafik.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

port de transit.

riage.

§ 7 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6, peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.

§ 7 A State which has made a reservation in accordance with § 6 may withdraw it at any time by notification to the Depositary. This withdrawal shall take effect one month after the day on which the Depositary notifies it to the Member States. The declaration shall cease to have effect when the convention referred to in § 6, first sentence, ceases to be in force for that State.

§ 7 En stat som har avgett en förklaring enligt § 6 får när som helst återta den genom meddelande till depositarien. Återtagandet blir gällande en månad efter den dag då depositarien underrättade medlemsstaterna om det. Förklaringen ska upphöra att gälla när den konvention som avses i § 6 första meningen upphör att vara i kraft för staten.

Article 2 Prescriptions de droit public

Article 2 Prescriptions of public law

Artikel 2 Offentligrättsliga bestämmelser

Les transports auxquels s’appliquent les présentes Règles uniformes restent soumis aux prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi gúana prescriptions du droit douanier et à celles relatives à la protection des animaux.

Carriage to which these Uniform Rules apply shall remain subject to the prescriptions of public law, in particular the prescriptions relating to the carriage of dangerous goods as well as the prescriptions of customs law and those relating to the protection of animals.

Transporter på vilka dessa enhetliga rättsregler är tillämpliga ska fortsatt omfattas av relevanta offentligrättsliga bestämmelser, i synnerhet bestämmelser om transport av farligt gods, tullbestämmelser och djurskyddsbestämmelser.

Article 3 Définitions

Article 3 Definitions

Artikel 3 Definitioner

Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme:

For purposes of these Uniform Rules the term

I dessa enhetliga rättsregler avses med

a) “transporteur” désigne le transporteur contractuel, avec lequel l’expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;

a) “carrier” means the contractual carrier with whom the consignor has concluded the contract of carriage pursuant to these Uniform Rules, or a successive carrier who is liable on the basis of this contract;

a) transportör: den avtalsenliga transportör med vilken avsändaren slutit transportavtal enligt dessa enhetliga rättsregler eller en efterföljande transportör som är ansvarig på grundval av detta avtal,

b) “transporteur substitué” désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec l’expéditeur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie,

b) “substitute carrier” means a carrier, who has not concluded the contract of carriage with the consignor, but to whom the carrier referred to in letter a) has entrusted, in whole or

b) faktisk transportör: en transportör som inte har slutit transportavtal med avsändaren, men som den transportör som avses i a helt eller delvis har anförtrott utförandet

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

l’exécution du transport ferroviaire;

in part, the performance of the carriage by rail;

av järnvägstransporten,

c) “Conditions générales de transport” désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;

c) “General Conditions of Carriage” means the conditions of the carrier in the form of general conditions or tariffs legally in force in each Member State and which have become, by the conclusion of the contract of carriage, an integral part of it;

c) allmänna transportvillkor: de villkor som gäller för transportören i form av allmänna villkor eller tariffer vilka har laga kraft i alla medlemsstater och blev en integrerad del av transportavtalet när detta ingicks,

d) “unité de transport intermodal” désigne les conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.

d) “intermodal transport unit” means a container, swap body, semi-trailer or other comparable loading unit used in intermodal transport.

d) intermodal lastbärare: container, växelflak, påhängsvagn eller annan liknande lastenhet som används vid transport med flera transportslag.

Article 4 Dérogations

Article 4 Derogations

Artikel 4 Avvikelser

§ 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.

§ 1 Member States may conclude agreements which provide for derogations from these Uniform Rules for carriage performed exclusively between two stations on either side of the frontier, when there is no other station between them.

§ 1 Medlemsstaterna får sluta avtal som gör det möjligt att avvika från dessa enhetliga rättsregler för transporter som utförs uteslutande mellan två stationer belägna på var sin sida om gränsen, när det inte finns någon annan station mellan dem.

§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.

§ 2 For carriage performed between two Member States, passing through a State which is not a Member State, the States concerned may conclude agreements which derogate from these Uniform Rules.

§ 2 När det gäller transporter som utförs mellan två medlemsstater genom en stat som inte är medlemsstat får de berörda staterna sluta avtal som avviker från dessa enhetliga rättsregler.

§ 3 Les accords visés aux §§ 1 et 2 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.

§ 3 Agreements referred to in §§ 1 and 2 as well as their coming into force shall be notified to the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail. The Secretary General of the Organisation shall inform the Member States and interested undertakings of

§ 3 De avtal som avses i §§ 1 och 2 och ikraftträdandet av dessa avtal ska meddelas till Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik. Organisationens generalsekreterare ska underrätta medlemsstaterna och de berörda företagen om detta.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

these notifications.

Article 5 Droit contraignant

Article 5 Mandatory law

Artikel 5 Tvingande rätt

Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.

Unless provided otherwise in these Uniform Rules, any stipulation which, directly or indirectly, would derogate from these Uniform Rules shall be null and void. The nullity of such a stipulation shall not involve the nullity of the other provisions of the contract of carriage. Nevertheless, a carrier may assume a liability greater and obligations more burdensome than those provided for in these Uniform Rules.

Om inte annat föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler, ska varje bestämmelse som direkt eller indirekt avviker från dessa enhetliga rättsregler vara ogiltig. En sådan bestämmelses ogiltighet ska inte medföra att övriga bestämmelser i transportavtalet är ogiltiga. En transportör kan dock ta på sig större ansvar och förpliktelser än de som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler.

Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport

Title II Conclusion and Performance of the Contract of Carriage

Avdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet

Article 6 Contrat de transport

Article 6 Contract of carriage

Artikel 6 Transportavtal

§ 1 Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter la marchandise à titre onéreux au lieu de destination et à l’y remettre au destinataire.

§ 1 By the contract of carriage, the carrier shall undertake to carry the goods for reward to the place of destination and to deliver them there to the consignee.

§ 1 Genom transportavtalet förbinder sig transportören att mot betalning transportera godset till bestämmelseplatsen och att lämna ut det till mottagaren.

§ 2 Le contrat de transport doit être constaté par une lettre de voiture selon un modèle uniforme. Toutefois, l’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.

§ 2 The contract of carriage must be confirmed by a consignment note which accords with a uniform model. However, the absence, irregularity or loss of the consignment note shall not affect the existence or validity of the contract which shall remain subject to these Uniform Rules.

§ 2 Transportavtalet ska bekräftas genom en fraktsedel som överensstämmer med en enhetlig förlaga. Om fraktsedeln saknas, är felaktig eller har gått förlorad ska detta dock inte påverka avtalets bestånd eller giltighet, utan det ska fortfarande lyda under dessa enhetliga rättsregler.

§ 3 La lettre de voiture est signée par l’expéditeur et le transporteur. La signature peut être remplacée par un timbre, une indication de la machine comptable ou toute autre mode approprié.

§ 3 The consignment note shall be signed by the consignor and the carrier. The signature can be replaced by a stamp, by an accounting machine entry or in any other appropriate manner.

§ 3 Fraktsedeln ska undertecknas av avsändaren och transportören. Underskriften får ersättas med en stämpel, maskinell kvittering eller på annat lämpligt sätt.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

§ 4 Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture de manière appropriée la prise en charge de la marchandise et doit remettre le duplicata à l’expéditeur.

§ 4 The carrier must certify the taking over of the goods on the duplicate of the consignment note in an appropriate manner and return the duplicate to the consignor.

§ 4 Transportören ska på fraktsedelsdubbletten på lämpligt sätt intyga att godset har tagits emot och återlämna dubbletten till avsändaren.

§ 5 La lettre de voiture n’a pas la valeur d’un connaissement.

§ 5 The consignment note shall not have effect as a bill of lading.

§ 5 Fraktsedeln ska inte vara likvärdig med ett konossement.

§ 6 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le transporteur, une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un seul wagon.

§ 6 A consignment note must be made out for each consignment. In the absence of a contrary agreement between the consignor and the carrier, a consignment note may not relate to more than one wagon load.

§ 6 En fraktsedel ska upprättas för varje sändning. Om inte annat överenskommits mellan avsändaren och transportören, får en och samma fraktsedel endast avse en enda vagn.

§ 7 En cas d’un transport empruntant le territoire douanier de la Communauté européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être accompagné d’une lettre de voiture répondant aux exigences de l’article 7.

§ 7 In the case of carriage which takes place on the customs territory of the European Community or the territory on which the common transit procedure is applied, each consignment must be accompanied by a onsignment note satisfying the requirements of Article 7.

§ 7 Om en transport passerar genom Europeiska gemenskapens tullområde, på vilket det gemensamma transiteringsförfarandet tillämpas, ska varje sändning åtföljas av en fraktsedel som uppfyller kraven i artikel 7.

§ 8 Les associations internationales des transporteurs établissent les modèles uniformes de lettre de voiture en accord avec les associations internationales de la clientèle et les organismes compétents en matière douanière dans les Etats membres ainsi qu’avec toute organisation intergouvernementale d’intégration économique régionale ayant compétence pour sa propre législation douanière.

§ 8 The international associations of carriers shall establish uniform model consignment notes in agreement with the customers’ international associations and the bodies having competence for customs matters in the Member States as well as any intergovernmental regional economic integration organisation having competence to adopt its own customs legislation.

§ 8 De internationella transportörsorganisationerna ska upprätta enhetliga förlagor för fraktsedlar i samråd med de internationella kundorganisationerna och medlemsstaternas behöriga tullmyndigheter samt med varje mellanstatlig organisation för regional ekonomisk integration som är behörig att anta sin egen tullagstiftning.

§ 9 La lettre de voiture, y compris son duplicata, peut être établie sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour

§ 9 The consignment note and its duplicate may be established in the form of electronic data registration which can be transformed into legible written symbols. The procedure used for the registration and treatment of

§ 9 Fraktsedeln, inbegripet dubbletten av denna, får upprättas i elektronisk form, som kan omvandlas till läsbara skrivtecken. Förfarandena för registrering och behandling av uppgifterna ska vara likvärdiga i funktionshänseen-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante de la lettre de voiture représentée par ces données.

data must be equivalent from the functional point of view, particularly so far as concerns the evidential value of the consignment note represented by those data.

de, i synnerhet i fråga om bevisvärdet av den fraktsedel som dessa uppgifter utgör.

Article 7 Teneur de la lettre de voiture

Article 7 Wording of the consignment note

Artikel 7 Fraktsedelns innehåll

§ 1 La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes:

§ 1 The consignment note must contain the following particulars:

§ 1 Fraktsedeln ska innehålla följande uppgifter:

a) le lieu et la date de son établissement;

a) the place at which and the day on which it is made out;

a) Ort och datum för upprättande av fraktsedeln.

b)

le nom et l’adresse de l’expéditeur;

b) the name and address of the consignor;

b) Avsändarens namn och adress.

c) le nom et l’adresse du transporteur qui a conclu le contrat de transport;

c) the name and address of the carrier who has concluded the contract of carriage;

c) Namn och adress avseende den transportör som slutit transportavtalet.

d) le nom et l’adresse de celui auquel la marchandise est remise effectivement s’il

n’est pas le transporteur visé à la lettre c);

d) the name and address of the person to whom the goods have effectively been handed over if he is not the carrier referred to in letter c);

d) Namn och adress avseende den person som godset verkligen överlämnats till, om denne inte är den transportör som avses i led c.

e) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise;

e) the place and the day of taking over of the goods;

e) Ort och datum för mottagandet av godset.

f) le lieu de livraison; f) the place of delivery; f) Utlämningsort. g) le nom et l’adresse du destinataire;

g) the name and address of the consignee;

g) Mottagarens namn och adress.

h) la dénomination de la nature de la marchandise et du mode d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la dénomination prévue par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);

h) the description of the nature of the goods and the method of packing, and, in case of dangerous goods, the description provided for in the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID);

h) Beskrivning av godsets art och förpackningssättet samt, för farligt gods, den beskrivning som föreskrivs i reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID).

i) le nombre de colis et les signes et numéros particuliers nécessaires à l’identification des envois de détail;

i) the number of packages and the special marks and numbers necessary for the identification of consignments in less than full wagon loads;

i) Antal kollin och de särskilda märken och nummer som är nödvändiga för identifiering av styckegods.

j) le numéro du wagon, dans le cas de trans-

j) the number of the wagon in the case of

j) Vagnsnummer vid transport av hel

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

port par wagons complets;

carriage of full wagon loads;

vagnslast.

k) le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues, s’il est remis au transport en tant que marchandise;

k) the number of the railway vehicle running on its own wheels, if it is handed over for carriage as goods;

k) Numret på det järnvägsfordon som rullar på egna hjul och som överlämnas för transport som gods.

l) en outre, dans le cas d’unités de transport intermodal, la catégorie, le numéro ou d’autres caractéristiques nécessaires à leur identification;

l) in addition, in the case of intermodal transport units, the category, the number or other characteristics necessary for their identification;

l) Dessutom, för intermodal lastbärare, uppgift om kategori, nummer eller andra utmärkande egenskaper som är nödvändiga för identifiering av dessa.

m) la masse brute de la

marchandise ou la quantité de la marchandise exprimée sous d’autres formes;

m) the gross mass or the

quantity of the goods expressed in other ways;

m) Godsets bruttovikt

eller godsets kvantitet uttryckt på annat sätt.

n) une énumération détaillée des documents requis par les douanes ou d’autres autorités administratives, joints à la lettre de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d’une autorité dûment désignée ou auprès d’un organe désigné dans le contrat;

n) a detailed list of the documents which are required by customs or other administrative authorities and are attached to the consignment note or held at the disposal of the carrier at the offices of a duly designated authority or a body designated in the contract;

n) En noggrann förteckning över sådana handlingar som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter och som har fogats till fraktsedeln eller ställts till transportörens förfogande hos en i vederbörlig ordning utsedd myndighet eller hos ett organ som utsetts i avtalet.

o) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison), dans la mesure où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre indication que les frais sont dus par le destinataire;

o) the costs relating to carriage (the carriage charge, incidental costs, customs duties and other costs incurred from the conclusion of the contract until delivery) in so far as they must be paid by the consignee or any other statement that the costs are payable by the consignee;

o) Kostnader som är hänförliga till transporten (frakt, tilläggsavgifter, tullavgifter och andra kostnader som uppkommer från det att avtalet slutits tills utlämning sker), i den mån de ska betalas av mottagaren eller varje annan uppgift om att kostnaderna ska betalas av mottagaren.

p) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes.

p) a statement that the carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to these Uniform Rules.

p) Uppgift om att dessa enhetliga rättsregler ska tillämpas på transporten, utan hinder av eventuella klausuler med motsatt innebörd.

§ 2 Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en

§ 2 Where applicable the consignment note must also

§ 2 Fraktsedeln ska i förekommande fall dessutom

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

outre, les indications suivantes:

contain the following particulars:

innehålla följande uppgifter:

a) en cas de transport par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a donné son consentement à l’inscription sur la lettre de voiture;

a) in the case of carriage by successive carriers, the carrier who must deliver the goods when he has consented to this entry in the consignment note;

a) Vid transport med efterföljande transportörer, den transportör som ska lämna ut godset, när denne har givit sitt samtycke till att föras upp på fraktsedeln.

b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge;

b) the costs which the consignor undertakes to pay;

b) De kostnader som avsändaren förbinder sig att betala.

c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;

c) the amount of the cash on delivery charge;

c) Beloppet för det efterkrav som ska uppbäras vid utlämning av godset.

d) la valeur déclarée de la marchandise et le montant représentant l’intérêt spécial à la livraison;

d) the declaration of the value of the goods and the amount representing the special interest in delivery;

d) Godsets deklarerade värde och det belopp som utgör särskilt leveransintresse.

e) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué;

e) the agreed transit period;

e) Den överenskomna leveransfristen.

f) l’itinéraire convenu; f) the agreed route; f) Den överenskomna transportvägen. g) une liste des documents non cités au § 1, lettre n) remis au transporteur;

g) a list of the documents not mentioned in § 1, letter n) handed over to the carrier;

g) En förteckning över handlingar som inte nämns i § 1 n och som överlämnats till transportören.

h) les inscriptions de l’expéditeur concernant le nombre et la désignation des sceaux qu’il a apposés sur le wagon.

h) the entries made by the consignor concerning the number and description of seals he has affixed to the wagon.

h) Avsändarens uppgifter om antalet plomberingar har fästs vid vagnen och en beskrivning av dessa.

§ 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile.

§ 3 The parties to the contract may enter on the consignment note any other particulars they consider useful.

§ 3 Avtalsparterna får skriva in andra uppgifter som de anser användbara på fraktsedeln.

Article 8 Responsabilité pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture

Article 8 Responsibility for particulars entered on the consignment note

Artikel 8 Ansvar för uppgifterna i fraktsedeln

§ 1 L’expéditeur répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur du fait:

§ 1 The consignor shall be responsible for all costs, loss or damage sustained by the carrier by reason of

§ 1 Avsändaren ska ansvara för alla kostnader och skador som transportören åsamkas på grund av att

a) d’inscriptions par l’expéditeur, sur la lettre de voiture, de

a) the entries made by the consignor in the consignment note

a) avsändarens uppgifter på fraktsedeln är oriktiga, otydliga, ofull-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles ou

being irregular, incorrect, incomplete or made elsewhere than in the allotted space, or

ständiga eller har förts in på fel ställe på fraktsedeln, eller

b) de l’omission par l’expéditeur d’inscriptions prescrites par le RID.

b) the consignor omitting to make the entries prescribed by RID.

b) avsändaren har underlåtit att föra in de uppgifter som föreskrivs i RID.

§ 2 Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur inscrit des mentions sur la lettre de voiture, il est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.

§ 2 If, at the request of the consignor, the carrier makes entries on the consignment note, he shall be deemed, unless the contrary is proved, to have done so on behalf of the consignor.

§ 2 Om transportören för in uppgifter på fraktsedeln på begäran av avsändaren ska han anses handla på avsändarens vägnar, tills motsatsen bevisats.

§ 3 Si la lettre de voiture ne contient pas l’indication prévue à l’article 7, § 1, lettre p), le transporteur est responsable de tous les frais et dommages subis par l’ayant droit en raison de cette omission.

§ 3 If the consignment note does not contain the statement provided for in Article 7 § 1, letter p), the carrier shall be liable for all costs, loss or damage sustained through such omission by the person entitled.

§ 3 Om fraktsedeln inte innehåller den uppgift som anges i artikel 7 § 1 p, ska transportören vara ansvarig för alla kostnader och skador som den som har rätt till godset åsamkas på grund av denna underlåtenhet.

Article 9 Marchandises dangereuses

Article 9 Dangerous goods

Artikel 9 Farligt gods

Lorsque l’expéditeur a omis les inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu’il y ait matière à indemnisation, sauf s’il a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.

If the consignor has failed to make the entries prescribed by RID, the carrier may at any time unload or destroy the goods or render them innocuous, as the circumstances may require, without payment of compensation, save when he was aware of their dangerous nature on taking them over.

Om avsändaren har underlåtit att föra in de uppgifter som föreskrivs i RID får transportören, när som helst om omständigheterna så kräver, lossa eller förstöra godset eller oskadliggöra det utan att betala ersättning, utom om transportören vid mottagandet hade kännedom om att godset var farligt.

Article 10 Paiement des frais

Article 10 Payment of costs

Artikel 10 Betalning av kostnader

§ 1 Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le transporteur, les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à

§ 1 Unless otherwise agreed between the consignor and the carrier, the costs (the carriage charge, incidental costs, customs duties and other costs incurred from the time of the

§ 1 Om inte annat överenskommits mellan avsändaren och transportören, ska kostnaderna (frakt, tilläggsavgifter, tullavgifter och andra kostnader som uppkommer från det att

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

la livraison) sont payés par l’expéditeur.

conclusion of the contract to the time of delivery) shall be paid by the consignor.

avtalet sluts till dess att det lämnas ut) betalas av avsändaren.

§ 2 Lorsque, en vertu d’une convention entre l’expéditeur et le transporteur, les frais sont mis à la charge du destinataire et que le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3, ni modifié le contrat de transport conformément à l’article 18, l’expéditeur reste tenu au paiement des frais.

§ 2 When by virtue of an agreement between the consignor and the carrier, the costs are payable by the consignee and the consignee has not taken possession of the consignment note nor asserted his rights in accordance with Article 17 § 3, nor modified the contract of carriage in accordance with Article 18, the consignor shall remain liable to pay the costs.

§ 2 När kostnaderna, på grund av en överenskommelse mellan avsändaren och transportören, ska betalas av mottagaren och mottagaren varken har övertagit fraktsedeln, gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 17 § 3 eller ändrat fraktavtalet enligt artikel 18, ska avsändaren vara skyldig att betala kostnaderna.

Article 11 Vérification

Article 11 Examination

Artikel 11 Undersökning

§ 1 Le transporteur a le droit de vérifier, à tout moment, si les conditions de transport ont été respectées et si l’envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par l’expéditeur. Lorsque la vérification porte sur le contenu de l’envoi, celle-ci se fait dans la mesure du possible en présence de l’ayant droit; dans les cas où cela n’est pas possible, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants, à défaut d’autres dispositions dans les lois et prescriptions de l’Etat où la vérification a lieu.

§ 1 The carrier shall have the right to examine at any time whether the conditions of carriage have been complied with and whether the consignment corresponds with the entries in the consignment note made by the consignor. If the examination concerns the contents of the consignment, this shall be carried out as far as possible in the presence of the person entitled; where this is not possible, the carrier shall require the presence of two independent witnesses, unless the laws and prescriptions of the State where the examination takes place provide otherwise.

§ 1 Transportören ska ha rätt att när som helst undersöka om transportvillkoren är uppfyllda och om sändningen svarar mot de uppgifter som avsändaren har fört in på fraktsedeln. När undersökningen avser sändningens innehåll, ska den om möjligt ske i närvaro av den som har rätt till godset; i de fall detta inte är möjligt ska transportören tillkalla två oberoende vittnen, om det inte finns några andra bestämmelser i den stat där undersökningen äger rum.

§ 2 Si l’envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n’ont pas été respectées, le résultat de la vérification doit être mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de

§ 2 If the consignment does not correspond with the entries in the consignment note or if the provisions relating to the carriage of goods accepted subject to conditions have not been complied with, the result of the examination must be entered in the copy of the consignment note which accompanies the goods, and also in the duplicate of the

§ 2 Om sändningen inte svarar mot de uppgifter som förts in på fraktsedeln eller om bestämmelserna om transport av gods som tas emot på vissa villkor inte har följts, ska resultatet av undersökningen antecknas på det exemplar av fraktsedeln som åtföljer godset och, om transportören har kvar fraktsedelsdubbletten, även på denna.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

voiture, également sur celuici. Dans ce cas, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu’ils n’aient été payés immédiatement.

consignment note, if it is still held by the carrier. In this case the costs of the examination shall be charged against the goods, if they have not been paid immediately.

I så fall ska kostnaderna för undersökningen påföras godset, om de inte betalas omedelbart.

§ 3 Lorsque l’expéditeur effectue le chargement, il a le droit d’exiger la vérification par le transporteur de l’état de la marchandise et de son emballage ainsi que de l’exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée. Le transporteur n’est obligé de procéder à la vérification que s’il a les moyens appropriés pour le faire. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

§ 3 When the consignor loads the goods, he shall be entitled to require the carrier to examine the condition of the goods and their packaging as well as the accuracy of statements on the consignment note as to the number of packages, their marks and numbers as well as the gross mass of the goods or their quantity otherwise expressed. The carrier shall be obliged to proceed with the examination only if he has appropriate means of carrying it out. The carrier may demand the payment of the costs of the examination. The result of the examination shall be entered on the consignment note.

§ 3 När avsändaren lastar godset, har han rätt att kräva att transportören undersöker godsets skick och förpackning samt riktigheten av uppgifterna i fraktsedeln i fråga om antal kollin, märkning och nummer samt bruttovikt eller kvantitet som angivits på annat sätt. Transportören är endast skyldig att utföra undersökningen om den har möjlighet att göra det på lämpligt sätt. Transportören får kräva betalning för undersökningskostnaderna. Resultatet av undersökningarna ska noteras på fraktsedeln.

Article 12 Force probante de la lettre de voiture

Article 12 Evidential value of the consignment note

Artikel 12 Fraktsedelns bevisvärde

§ 1 La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

§ 1 The consignment note shall be prima facie evidence of the conclusion and the conditions of the contract of carriage and the taking over of the goods by the carrier.

§ 1 Fraktsedeln ska tills motsatsen visats gälla som bevis för att transportavtalet har ingåtts och för villkoren i transportavtalet samt för transportörens mottagande av godset.

§ 2 Lorsque le transporteur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou à défaut de telles indications, du bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et de l’exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le

§ 2 If the carrier has loaded the goods, the consignment note shall be prima facie evidence of the condition of the goods and their packaging indicated on the consignment note or, in the absence of such indications, of their apparently good condition at the moment they were taken over by the carrier and of the accuracy of the statements in the consignment note con-

§ 2 När transportören har lastat godset ska fraktsedeln tills motsatsen visats gälla som bevis för att godset är i det skick och har den förpackning som uppgivits på fraktsedeln, eller, om det inte finns några sådana uppgifter, för att godset såg ut att vara i gott skick när transportören tog emot det och för att uppgifterna i fraktsedeln om antal kollin, märkning och

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée.

cerning the number of packages, their marks and numbers as well as the gross mass of the goods or their quantity otherwise expressed.

nummer samt bruttovikt eller på annat sätt angiven kvantitet är riktiga.

§ 3 Lorsque l’expéditeur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture ou à défaut de telles indications du bon état apparent et de l’exactitude des mentions énoncées au § 2 uniquement dans le cas où le transporteur les a vérifiées et a inscrit le résultat concordant de sa vérification sur la lettre de voiture.

§ 3 If the consignor has loaded the goods, the consignment note shall be prima facie evidence of the condition of the goods and of their packaging indicated in the consignment note or, in the absence of such indication, of their apparently good condition and of the accuracy of the statements referred to in § 2 solely in the case where the carrier has examined them and recorded on the consignment note a result of his examination which tallies.

§ 3 När avsändaren har lastat godset ska fraktsedeln, i de fall transportören har kontrollerat godsets och förpackningens skick och riktigheten av de uppgifter som angivits i enlighet med 2 § och bekräftat riktigheten på fraktsedeln, gälla som bevis tills annat visats för att godset och dess förpackning var i det skick som anges på fraktsedeln eller, om inget har angivits på fraktsedeln, såg ut att vara i gott skick.

§ 4 Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le cas où elle comporte une réserve motivée. Une réserve peut être motivée notamment par le fait que le transporteur n’a pas les moyens appropriés de vérifier si l’envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture.

§ 4 However, the consignment note will not be prima facie evidence in a case where it bears a reasoned reservation. A reason for a reservation could be that the carrier does not have the appropriate means to examine whether the consignment corresponds to the entries in the consignment note.

§ 4 Fraktsedeln ska dock inte räcka som bevis om den innehåller ett motiverat förbehåll. Ett skäl för förbehåll kan vara att transportören inte har möjlighet att på lämpligt sätt undersöka om sändningen svarar mot uppgifterna i fraktsedeln.

Article 13 Chargement et déchargement de la marchandise

Article 13 Loading and unloading of the goods

Artikel 13 Lastning och lossning av godset

§ 1 L’expéditeur et le transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le déchargement de la marchandise. A défaut d’une telle convention, le chargement et le déchargement incombent au transporteur pour les colis alors que pour les wagons complets, le chargement incombe à l’expéditeur et le déchargement, après la livraison, au destinataire.

§ 1 The consignor and the carrier shall agree who is responsible for the loading and unloading of the goods. In the absence of such an agreement, for packages the loading and unloading shall be the responsibility of the carrier whereas for full wagon loads loading shall be the responsibility of the consignor and unloading, after delivery, the responsibility of the consignee.

§ 1 Avsändaren och transportören ska komma överens om vem som ska lasta och lossa godset. Om det inte finns någon sådan överenskommelse ska lastningen och lossningen åligga transportören när det gäller styckegods. För hela vagnslaster ska dock lastningen åligga avsändaren medan lossningen efter utlämningen ska åligga mottagaren.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

§ 2 L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences d’un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur. La preuve du chargement défectueux incombe au transporteur.

§ 2 The consignor shall be liable for all the consequences of defective loading carried out by him and must in particular compensate the carrier for the loss or damage sustained in consequence by him. The burden of proof of defective loading shall lie on the carrier.

§ 2 Avsändaren ska vara ansvarig för alla följder av en bristfällig lastning som har utförts av honom och ska särskilt ersätta den skada som transportören åsamkats på grund av detta. Det ankommer på transportören att visa att lastningen har varit bristfällig.

Article 14 Emballage

Article 14 Packing

Artikel 14 Förpackning

L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui auraient pour origine l’absence ou la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n’ait pas fait de réserves à son sujet.

The consignor shall be liable to the carrier for any loss or damage and costs due to the absence of, or defects in, the packing of goods, unless the defectiveness was apparent or known to the carrier at the time when he took over the goods and he made no reservations concerning it.

Avsändaren ska vara ansvarig gentemot transportören för alla skador och kostnader på grund av att godset saknar förpackning eller att förpackningen är bristfällig, om inte bristfälligheten var uppenbar eller känd av transportören när han tog emot godset och han inte har gjort förbehåll om detta.

Article 15 Accomplissement des formalités administratives

Article 15 Completion of administrative formalities

Artikel 15 Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

§ 1 En vue de l'accomplissement des formalités, exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives, avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous les renseignements voulus.

§ 1 With a view to the completion of the formalities required by customs and other administrative authorities, to be completed before delivery of the goods, the consignor must attach the necessary documents to the consignment note or make them available to the carrier and furnish him with all the requisite information.

§ 1 För att fullgöra de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter innan godset lämnas ut ska avsändaren till fraktsedeln foga de handlingar som behövs eller ställa dem till transportörens förfogande och ge honom alla erforderliga upplysningar.

§ 2 Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et

§ 2 The carrier shall not be obliged to check whether these documents and this information are correct and sufficient. The consignor shall be liable to the carrier for any loss or damage resulting from the absence or insufficiency of, or any irregularity in, such docu-

§ 2 Transportören ska inte vara skyldig att undersöka om dessa handlingar och upplysningar är riktiga eller fullständiga. Avsändaren ska vara ansvarig gentemot transportören för alla skador som kan uppstå till följd av att dessa handlingar och upplysningar saknas, är

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

ments and information, save in the case of fault of the carrier.

ofullständiga eller oriktiga, om felet inte beror på transportören.

§ 3 Le transporteur est responsable des conséquences de la perte ou de l’utilisation irrégulière des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui lui ont été confiés, à moins que la perte ou le dommage occasionné par l’utilisation irrégulière de ces documents a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Toutefois, l’éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 3 The carrier shall be liable for any consequences arising from the loss or misuse of the documents referred to in the consignment note and accompanying it or deposited with the carrier, unless the loss of the documents or the loss or damage caused by the misuse of the documents has been caused by circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent. Nevertheless any compensation payable shall not exceed that provided for in the event of loss of the goods.

§ 3 Transportören ska vara ansvarig för följderna av att de handlingar som nämns i fraktsedeln och åtföljer denna eller som har anförtrotts honom går förlorade eller används på ett oriktigt sätt, om inte förlusten eller den skada som uppkommit genom att dessa handlingar använts på ett oriktigt sätt beror på omständigheter som transportören inte kunnat undvika eller förebygga följderna av. Ett eventuellt skadestånd får dock inte överstiga vad som skulle ha betalats vid förlust av godset.

§ 4 L'expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre conformément à l'article 18, § 3, peut demander:

§ 4 The consignor, by so indicating in the consignment note, or the consignee by giving orders as provided for in Article 18 § 3 may ask

§ 4 Avsändaren kan genom en anteckning i fraktsedeln, eller mottagaren kan genom en anvisning enligt artikel

18 § 3, begära att

a) d'assister lui-même à l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous les renseignements et formuler toutes les observations utiles;

a) to be present himself or to be represented by an agent when the customs or other administrative formalities are carried out, for the purpose of furnishing any information or explanation required;

a) själv eller genom ombud få närvara för att lämna upplysningar och göra påpekanden, när de åtgärder vidtas som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter,

b) d'accomplir lui-même les formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent;

b) to complete the customs or other administrative formalities himself or to have them completed by an agent, in so far as the laws and prescriptions of the State in which they are to be carried out so permit;

b) själv eller genom ombud få vidta de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter, i den mån detta är tillåtet enligt lagar och bestämmelser i den stat där åtgärderna ska vidtas,

c) de procéder au paiement des droits de

c) to pay customs duties and other charges,

c) få betala tullavgifter och andra kostnader,

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

douane et autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent.

Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la marchandise.

when he or his agent is present at or completes the customs or other administrative formalities, in so far as the laws and prescriptions of the State in which they are carried out ermit such payment.

In such circumstances neither the consignor, nor the consignee who has the right of disposal, nor the agent of either may take possession of the goods.

om han eller hans ombud är närvarande vid de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter eller om han själv vidtar dem, i den mån betalningen är tillåten enligt lagar och bestämmelser i den stat där åtgärderna ska vidtas.

I sådana fall får varken avsändaren eller den mottagare som har rätt att förfoga över godset, eller deras ombud, ta godset i besittning.

§ 5 Si, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives, l'expéditeur a désigné un lieu où les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le transporteur opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit, et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.

§ 5 If, for the completion of the customs or other administrative formalities, the consignor has designated a place where the prescriptions in force do not permit their completion, or if he has stipulated for the purpose any other procedure which cannot be followed, the carrier shall act in the manner which appears to him to be the most favourable to the interests of the person entitled and shall inform the consignor of the measures taken.

§ 5 Om avsändaren har angett en plats där de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter ska vidtas, och de föreskrifter som gäller på den platsen inte medger att åtgärderna vidtas där, eller om avsändaren för dessa åtgärder har lämnat andra anvisningar som inte kan följas, ska transportören förfara på det sätt som den anser vara förmånligast för den som har rätt till godset samt underrätta avsändaren om de vidtagna åtgärderna.

§ 6 Si l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits de douane, le transporteur peut accomplir les formalités douanières à son choix, soit en cours de route, soit au lieu de destination.

§ 6 If the consignor has undertaken to pay customs duties, the carrier shall have the choice of completing customs formalities either in transit or at the destination place.

§ 6 Om avsändaren har åtagit sig att betala tullavgifterna kan transportören efter eget val ombesörja tullklareringen under transporten eller på bestämmelseplatsen.

§ 7 Toutefois, le transporteur peut procéder conformément au § 5 si le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de destination.

§ 7 However, the carrier may proceed in accordance with § 5 if the consignee has not taken possession of the consignment note within the period fixed by the prescriptions in force at the destination place.

§ 7 Transportören kan dock förfara enligt § 5 om mottagaren inte har övertagit fraktsedeln inom den tidsfrist som anges i de föreskrifter som gäller på bestämmelseplatsen.

§ 8 L’expéditeur doit se conformer aux prescrip-

§ 8 The consignor must comply with the prescriptions

§ 8 Avsändaren är skyldig att följa de föreskrifter som

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

tions des douanes ou d’autres autorités administratives au sujet de l’emballage et du bâchage des marchandises. Si l’expéditeur n’a pas emballé ou bâché les marchandises conformément à ces prescriptions, le transporteur peut y pourvoir; les frais en résultant grèvent la marchandise.

of customs or other administrative authorities with respect to the packing and sheeting of the goods. If the consignor has not packed or sheeted the goods in accordance with those prescriptions the carrier shall be entitled to do so; the resulting cost shall be charged against the goods.

meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter om godsets förpackning och om täckning med presenning. Om avsändaren inte har förpackat godset eller täckt det med presenning enligt dessa föreskrifter, får transportören ombesörja detta; kostnaderna i samband härmed ska påföras godset.

Article 16 Délais de livraison

Article 16 Transit periods

Artikel 16 Leveransfrister

§ 1 L'expéditeur et le transporteur conviennent du délai de livraison. A défaut d'une convention, ce délai ne peut être supérieur à celui résultant des §§ 2 à 4.

§ 1 The consignor and the carrier shall agree the transit period. In the absence of an agreement, the transit period must not exceed that which would result from the application of §§ 2 to 4.

§ 1 Avsändaren och transportören ska komma överens om leveransfristen. Om det inte finns någon överenskommelse får denna frist inte vara längre än den som anges i §§ 2–4.

§ 2 Sous réserve des §§ 3 et 4, les délais maxima de livraison sont les suivants:

§ 2 Subject to §§ 3 and 4, the maximum transit periods shall be as follows:

§ 2 Om inte annat följer av §§ 3 och 4, ska de längsta leveransfristerna vara enligt följande:

a) pour les wagons complets

a) for wagon-load consignments

a) För hela vagnslaster

-

délai d'expédition 12 heures,

-

period for consignment 12 hours,

-

expedieringsfrist 12 timmar,

-

délai de transport, par fraction indivisible de 400 km 24 heures;

-

period for carriage, for each 400 km or fraction thereof 24 hours;

-

transportfrist, för varje påbörjad sträcka av 400 km 24 timmar,

b) pour les envois de détail

b) for less than wagonload consignment

b) för styckegodssändningar

-

délai d'expédition 24 heures,

-

period for consignments 24 hours,

-

expedieringsfrist 24 timmar,

-

délai de transport, par fraction indivisible de 200 km 24 heures.

-

period for carriage, for each 200 km or fraction thereof 24 hours.

-

transportfrist, för varje påbörjad sträcka av 200 km 24 timmar.

Les distances se rapportent à l’itinéraire convenu, à défaut, à l’itinéraire le plus court possible.

The distances shall relate to the agreed route or, in the absence thereof, to the shortest possible route.

Avstånden ska avse den överenskomna transportsträckan eller, om sådan överenskommelse saknas, den kortaste möjliga transportsträckan.

§ 3 Le transporteur peut fixer des délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas suivants:

§ 3 The carrier may fix additional transit periods of specified duration in the following cases:

§ 3 Transportören får fastställa tilläggsfrister av viss bestämd längd i följande fall:

a) envois empruntant a) consignments to be a) Sändningar som trans-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

carried

porteras

-

des lignes dont l'écartement des rails est différent,

-

by lines of a different gauge,

-

över linjer med olika spårvidd,

-

la mer ou une voie de navigation intérieure,

-

by sea or inland waterway,

-

till sjöss eller på inre vattenvägar,

-

une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;

-

by road if there is no rail link;

-

på väg, om det inte finns någon järnvägsförbindelse,

b) circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d'exploitation.

b) exceptional circumstances causing an exceptional increase in traffic or exceptional operating difficulties.

b) under osedvanliga förhållanden som förorsakar en ovanlig ökning av trafiken eller ovanliga driftsvårigheter.

La durée des délais supplémentaires doit figurer dans les Conditions générales de transport.

The duration of the additional transit periods must appear in the General Conditions of Carriage.

Längden på tilläggsfristerna ska anges i de allmänna transportvillkoren.

§ 4 Le délai de livraison commence à courir après la prise en charge de la marchandise; il est prolongé de la durée du séjour occasionné sans faute de la part du transporteur. Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés légaux.

§ 4 The transit period shall start to run after the taking over of the goods; it shall be extended by the duration of a stay caused without any fault of the carrier. The transit period shall be suspended on Sundays and statutory holidays.

§ 4 Leveransfristen ska börja löpa efter det att godset har tagits emot; den ska förlängas med den fördröjning som förorsakats utan fel eller försummelse från transportörens sida. Leveransfristen ska avbrytas på söndagar och allmänna helgdagar.

Article 17 Livraison

Article 17 Delivery

Artikel 17 Utlämning av gods

§ 1 Le transporteur doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, au lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des créances résultant du contrat de transport.

§ 1 The carrier must hand over the consignment note and deliver the goods to the consigneeat the place designated for delivery against receipt and payment of the amounts due according to the contract of carriage.

§ 1 Transportören ska på den avtalade utlämningsorten lämna ut fraktsedeln och godset till mottagaren mot kvitto på mottagandet och mot betalning av de belopp som ska erläggas enligt transportavtalet.

§ 2 Sont assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison:

§ 2 It shall be equivalent to delivery to the consignee if, in accordance with the prescriptions in force at the place of destination,

§ 2 Om följande åtgärder vidtas enligt de föreskrifter som gäller på utlämningsorten, ska de jämställas med utlämning till mottagaren:

a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas

a) the goods have been handed over to customs or octroi authorities at their premises or warehouses, when these are not subject to the carrier’s supervision;

a) godset överlämnas till en tull- eller skattemyndighet i en tjänste- eller lagerlokal som används av myndigheten och som inte står under tranportörens uppsikt,

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

sous la garde du transporteur;

b) l'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt public.

b) the goods have been deposited for storage with the carrier, with a forwarding agent or in a public warehouse.

b) godset läggs upp till förvaring hos transportören eller lämnas till en speditör eller ett allmänt lager för förvaring.

§ 3 Après l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 29, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.

§ 3 After the arrival of the goods at the place of destination, the consignee may ask the carrier to hand over the consignment note and deliver the goods to him. If the loss of the goods is established or if the goods have not arrived on the expiry of the period provided for in Article 29 § 1, the consignee may assert, in his own name, his rights against the carrier under the contract of carriage.

§ 3 Sedan godset har kommit fram till utlämningsorten kan mottagaren fordra att transportören lämnar ut fraktsedeln och godset till honom. Om förlust av godset har fastställts eller om godset inte har kommit fram vid utgången av den frist som avses i artikel 29 § 1, kan mottagaren i eget namn göra sina rättigheter på grund av transportavtalet gällande gentemot transportören.

§ 4 L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des créances résultant du contrat de transport, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.

§ 4 The person entitled may refuse to accept the goods, even when he has received the consignment note and paid the charges resulting from the contract of carriage, so long as an examination which he has demanded in order to establish alleged loss or damage has not been carried out.

§ 4 Den som har rätt till godset får vägra att ta emot det, även efter det att han har erhållit fraktsedeln och betalat kostnaderna enligt transportavtalet, så länge en undersökning som han har begärt för att fastställa en påstådd skada inte har utförts.

§ 5 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison.

§ 5 In other respects, delivery of the goods shall be carried out in accordance with the prescriptions in force at the place of destination.

§ 5 I övrigt ska utlämningen av gods ske enligt de föreskrifter som gäller på utlämningsorten.

§ 6 Si la marchandise a été livrée sans encaissement préalable d'un remboursement grevant la marchandise, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.

§ 6 If the goods have been delivered without prior collection of a cash on delivery charge, the carrier shall be obliged to compensate the consignor up to the amount of the cash on delivery charge without prejudice to his right of recourse against the consignee.

§ 6 Om godset har levererats utan att efterkravsbeloppet dessförinnan har betalats, ska transportören vara skyldig att ersätta avsändaren, dock högst med efterkravets belopp, men utan inskränkning i hans rätt till återkrav gentemot mottagaren.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

Article 18 Droit de disposer de la marchandise

Article 18 Right to dispose of the goods

Artikel 18 Rätt att förfoga över godset

§ 1 L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander au transporteur:

§ 1 The consignor shall be entitled to dispose of the goods and to modify the contract of carriage by giving subsequent orders. He may in particular ask the carrier

§ 1 Avsändaren har rätt att förfoga över godset och att i efterhand ändra transportavtalet. Han får bland annat begära att transportören ska

a) d’arrêter le transport de la marchandise;

a) to discontinue the carriage of the goods;

a) stoppa transporten av godset,

b) d'ajourner la livraison de la marchandise;

b) to delay the delivery of the goods;

b) skjuta upp utlämningen av godset,

c) de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;

c) to deliver the goods to a consignee different from the one entered on the consignment note;

c) lämna ut godset till en annan mottagare än den som anges i fraktsedeln,

d) de livrer la marchandise à un lieu différent de celui inscrit sur la lettre de voiture.

d) to deliver the goods at a place other than the place of destination entered on the consignment note.

d) lämna ut godset på en annan plats än den som anges i fraktsedeln.

§ 2 Le droit pour l'expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où le destinataire:

§ 2 The consignor’s right to modify the contract of carriage shall, notwithstanding that he is in possession of the duplicate of the consignment note, be extinguished in cases where the consignee

§ 2 Avsändarens rätt att ändra transportavtalet upphör, även om han innehar fraktsedelsdubbletten, när mottagaren har

a) a retiré la lettre de voiture;

a) has taken possession of the consignment note;

a) övertagit fraktsedeln,

b) a accepté la marchandise;

b) has accepted the goods;

b) tagit emot godset,

c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3;

c) has asserted his rights in accordance with Article 17 § 3;

c) gjort sina rättigheter gällande enligt artikel

17 § 3,

d) est autorisé, conformément au § 3, à donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.

d) is entitled, in accordance with § 3, to give orders; from that time onwards, the carrier shall comply with the orders and instructions of the consignee.

d) blivit berättigad, enligt § 3, att ändra transportavtalet; från denna tidpunkt åligger det transportören att följa mottagarens anvisningar.

§ 3 Le droit de modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite sur cette lettre par l’expéditeur.

§ 3 The consignee shall have the right to modify the contract of carriage from the time when the consignment note is drawn up, unless the consignor indicates to the contrary on the

§ 3 Mottagaren har rätt att ändra transportavtalet så snart fraktsedeln har upprättats, om inte avsändaren har angett något annat i fraktsedeln.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

consignment note.

§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s'éteint lorsqu`il:

§ 4 The consignee’s right to modify the contract of carriage shall be extinguished in cases where he has

§ 4 Mottagarens rätt att ändra transportavtalet upphör när han har

a) a retiré la lettre de voiture;

a) taken possession of the consignment note;

a) övertagit fraktsedeln,

b) a accepté la marchandise;

b) accepted the goods; b) tagit emot godset,

c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3;

c) asserted his rights in accordance with Article 17 § 3;

c) gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 17 § 3,

d) a prescrit conformément au § 5 de livrer la marchandise à un tiers et lorsque celuici a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3.

d) given instructions for delivery of the goods to another person in accordance with § 5 and when that person has asserted his rights in accordance with Article

17 § 3.

d) givit anvisningar enligt § 5 om att godset ska lämnas ut till en annan person och denna person har gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 17 § 3.

§ 5 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à un tiers, celui-ci n'est pas autorisé à modifier le contrat de transport.

§ 5 If the consignee has given instructions for delivery of the goods to another person, that person shall not be entitled to modify the contract of carriage.

§ 5 Om mottagaren har givit anvisningar om att godset ska lämnas ut till en annan person, har denna person inte rätt att ändra transportavtalet.

Article 19 Exercice du droit de disposition

Article 19 Exercise of the right to dispose of the goods

Artikel 19 Utövande av förfoganderätten

§ 1 Lorsque l'expéditeur ou, dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, veut modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci doit présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture sur lequel doivent être portées les modifications.

§ 1 If the consignor or, in the case referred to in Article 18 § 3, the consignee wishes to modify the contract of carriage by giving subsequent orders, he must produce to the carrier the duplicate of the consignment note on which the modifications have to be entered.

§ 1 När avsändaren eller, i det fall som avses i artikel

18 § 3, mottagaren vill ändra transportavtalet i efterhand, ska han för transportören lägga fram den fraktsedelsdubblett i vilken ändringarna ska göras.

§ 2 L'expéditeur, ou dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, doit dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications ultérieures.

§ 2 The consignor or, in the case referred to in Article

18 § 3, the consignee must compensate the carrier for the costs and the prejudice arising from the carrying out of subsequent modifications.

§ 2 Avsändaren eller, i det fall som avses i artikel 18 § 3, mottagaren ska gottgöra transportören för de kostnader och den skada som det innebär att göra ändringarna i efterhand.

§ 3 L’exécution des modifications ultérieures doit être

§ 3 The carrying out of the subsequent modifications

§ 3 De ändringar som görs i efterhand måste, när anvis-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent à celui qui doit les exécuter et elle ne doit notamment ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois.

must be possible, lawful and reasonable to require at the time when the orders reach the person who is to carry them out, and must in particular neither interfere with the normal working of the carrier’s undertaking nor prejudice the consignors or consignees of other consignments.

ningen når den som ska göra ändringarna, vara möjliga, tillåtliga och rimliga att göra, och de får varken hindra den normala verksamheten i transportörens företag eller skada avsändarna eller mottagarna av andra sändningar.

§ 4 Les modifications ultérieures ne doivent pas avoir pour effet de diviser l'envoi.

§ 4 The subsequent modifications must not have the effect of splitting the consignment.

§ 4 Ändringar i efterhand får inte innebära att sändningen delas upp.

§ 5 Lorsque, en raison des conditions prévues au § 3, le transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement celui dont émanent les ordres.

§ 5 When, by reason of the conditions provided for in § 3, the carrier cannot carry out the orders which he receives he shall immediately notify the person from whom the orders emanate.

§ 5 När transportören på grund av vad som sägs i § 3 inte kan utföra de anvisningar han får, ska han omedelbart underrätta den person som givit anvisningarna.

§ 6 En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse d'une modification ultérieure. Toutefois, l'éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 6 In the case of fault of the carrier he shall be liable for the consequences of failure to carry out an order or failure to carry it out properly. Nevertheless, any compensation payable shall not exceed that provided for in case of loss of the goods.

§ 6 Vid fel eller försummelse från transportörens sida ska denne vara ansvarig för följderna av att en ändring i efterhand inte görs eller görs bristfälligt. Eventuellt skadestånd får dock inte överstiga vad som skulle ha betalats vid förlust av godset.

§ 7 Le transporteur, qui donne suite aux modifications ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois, l'éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 7 If the carrier implements the consignor’s subsequent modifications without requiring the production of the duplicate of the consignment note, the carrier shall be liable to the consignee for any loss or damage sustained by him if the duplicate has been passed on to the consignee. Nevertheless, any compensation payable shall not exceed that provided for in case of loss of the goods.

§ 7 Om transportören genomför avsändarens ändringar i efterhand utan att kräva att fraktsedelsdubbletten visas upp, ska han vara ansvarig för den skada som mottagaren lider om fraktsedelsdubbletten har överlämnats till denne. Eventuellt skadestånd får dock inte överstiga vad som skulle ha betalats vid förlust av godset.

Article 20 Empêchements au transport

Article 20 Circumstances preventing carriage

Artikel 20 Transporthinder

§ 1 En cas d'empêchement au transport, le transporteur décide s'il est préférable de

§ 1 When circumstances prevent the carriage of goods, the carrier shall

§ 1 Vid transporthinder ska transportören bestämma om det är lämpligt att han själv

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire ou s'il convient, dans l'intérêt de l'ayant droit, de lui demander des instructions en lui fournissant toutes les informations utiles dont il dispose.

decide whether it is preferable to carry the goods as a matter of course by modifying the route or whether it is advisable, in the interest of the person entitled, to ask him for instructions while giving him any relevant information available to the carrier.

väljer en annan transportväg för godset eller om det ligger i den persons intresse som har rätt till godset att anvisningar begärs från denne, och därvid ge honom alla användbara upplysningar som transportören har tillgång till.

§ 2 Si la continuation du transport n'est pas possible, le transporteur demande des instructions à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a le droit de disposer de la marchandise.

§ 2 If it is impossible to continue carrying the goods, the carrier shall ask for instructions from the person who has the right to dispose of the goods. If the carrier is unable to obtain instructions within a reasonable time he must take such steps as seem to him to be in the best interests of the person entitled to dispose of the goods.

§ 2 Om det inte är möjligt att fortsätta transporten, ska transportören begära anvisningar av den som har rätt att förfoga över godset. Om transportören inte kan få anvisningarna i tid, ska han vidta de åtgärder som han anser vara mest fördelaktiga för den som har rätt att förfoga över godset.

Article 21 Empêchements à la livraison

Article 21 Circumstances preventing delivery

Artikel 21 Utlämningshinder

§ 1 En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur doit prévenir sans délai l'expéditeur et lui demander des instructions, sauf si par une inscription sur la lettre de voiture l’expéditeur a demandé que la marchandise lui soit renvoyée d’office s’il survient un empêchement à la livraison.

§ 1 When circumstances prevent delivery, the carrier must without delay inform the consignor and ask him for instructions, save where the consignor has requested, by an entry in the consignment note, that the goods be returned to him as a matter of course in the event of circumstances preventing delivery.

§ 1 Om det föreligger hinder för godsets utlämning, ska transportören omedelbart underrätta avsändaren och begära anvisningar från denne, utom om avsändaren i fraktsedeln har begärt att godset utan vidare ska återsändas till honom ifall hinder för utlämning uppstår.

§ 2 Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai.

§ 2 When the circumstances preventing delivery cease to exist before arrival of instructions from the consignor to the carrier the goods shall be delivered to the consignee. The consignor must be notified without delay.

§ 2 Om hindret för utlämningen upphör innan avsändarens anvisningar har nått transportören, ska godset lämnas ut till mottagaren. Avsändaren ska omedelbart underrättas om detta.

§ 3 En cas de refus de la marchandise par le destinataire, l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire le duplicata de la

§ 3 If the consignee refuses the goods, the consignor shall be entitled to give instructions even if he is unable to produce the duplicate of the consign-

§ 3 Om mottagaren vägrar att ta emot godset, ska avsändaren ha rätt att ge anvisningar, även om han inte kan visa upp fraktsedelsdubbletten.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

lettre de voiture. ment note.

§ 4 Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l'article 18, §§ 3 à 5, le transporteur doit aviser ce destinataire.

§ 4 When the circumstances preventing delivery arise after the consignee has modified the contract of carriage in accordance with Article 18 §§ 3 to 5 the carrier must notify the consignee.

§ 4 Om utlämningshindret uppstår efter det att mottagaren har ändrat transportavtalet enligt artikel 18 §§ 3–5, ska transportören underrätta mottagaren.

Article 22 Conséquences des empêchements au transport et à la livraison

Article 22 Consequences of circumstances preventing carriage and delivery

Artikel 22 Följder av transporthinder och utlämningshinder

§ 1 Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause:

§ 1 The carrier shall be entitled to recover the costs occasioned by

§ 1 Transportören ska ha rätt till återbetalning av kostnader som uppkommit på grund av

a) sa demande d'instructions,

a) his request for instructions,

a) att han begärt anvisningar,

b) l'exécution des instructions reçues,

b) the carrying out of instructions received,

b) att han genomfört erhållna anvisningar,

c) le fait que les instructions demandées ne lui parviennent pas ou pas à temps,

c) the fact that instructions requested do not reach him or do not reach him in time,

c) att de begärda anvisningarna inte når honom eller inte når honom i tid,

d) le fait qu’il a pris une décision conformément à l’article 20, § 1, sans avoir demandé des instructions, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.

d) the fact that he has taken a decision in accordance with Article 20 § 1, without having asked for instructions, unless such costs were caused by his fault. The carrier may in particular recover the,carriage charge applicable to the route followed and shall be allowed the transit periods,applicable to such route.

d) att han fattat ett beslut enligt artikel 20 § 1 utan att ha begärt anvisningar,

om inte dessa kostnader beror på fel eller försummelse från hans sida. Han får i synnerhet uppbära den frakt som är tillämplig för den tillryggalagda transportsträckan och ska ha rätt till de leveransfrister som gäller för denna sträcka.

§ 2 Dans les cas visés à l'article 20, § 2 et à l'article 21, § 1, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise aux frais de l'ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise pour le compte de l’ayant droit. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que du choix judi-

§ 2 In the cases referred to in Article 20 § 2 and Article 21 § 1 the carrier may immediately unload the goods at the cost of the person entitled. Thereupon the carriage shall be deemed to be at an end. The carrier shall then be in charge of the goods on behalf of the person entitled. He may, however, entrust them to a third party, and shall then be responsible only for the

§ 2 I de fall som avses i artikel 20 § 2 och i artikel 21 § 1 får transportören omedelbart lossa godset vilket ska bekostas av den som har rätt till det. Efter denna lossning ska transporten anses vara avslutad. Transportören ska då ta hand om godset för den berättigades räkning. Han får dock anförtro godset till en annan person och ska då endast ansvara för att vara omdömesgill i sitt val av

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

cieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant du contrat de transport et de tous autres frais.

exercise of reasonable care in the choice of such third party. The charges due under the contract of carriage and all other costs shall remain chargeable against the goods.

denna person. Kostnaderna som uppkommit till följd av transportavtalet och alla andra kostnader ska bestå.

§ 3 Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.

§ 3 The carrier may proceed to the sale of the goods, without awaiting instructions from the person entitled, if this is justified by the perishable nature or the condition of the goods or if the costs of storage would be out of proportion to the value of the goods. In other cases he may also proceed to the sale of the goods if within a reasonable time he has not received from the person entitled instructions to the contrary which he may reasonably be required to carry out.

§ 3 Transportören får låta godset gå till försäljning utan att vänta på anvisningar från den som har rätt till godset, när detta är motiverat på grund av godsets begränsade hållbarhet eller skick eller när lagringskostnaderna inte står i proportion till godsets värde. I andra fall får han även låta godset gå till försäljning om han inte inom skälig tid från den som har rätt till godset har fått andra anvisningar som det är skäligt att kräva att han ska följa.

§ 4 Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.

§ 4 If the goods have been sold, the proceeds of sale, after deduction of the costs chargeable against the goods, must be placed at the disposal of the person entitled. If the proceeds of sale are less than those costs, the consignor must pay the difference.

§ 4 Om godset har sålts ska försäljningsbeloppet efter avdrag för de kostnader som belastar godset ställas till den berättigades förfogande. Om försäljningsbeloppet understiger dessa avgifter, ska avsändaren betala mellanskillnaden.

§ 5 La façon de procéder en cas de vente est déterminée par les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise, ou par les usages de ce lieu.

§ 5 The procedure in the case of sale shall be determined by the laws and prescriptions in force at, or by the custom of, the place where the goods are situated.

§ 5 I händelse av försäljning ska förfarandet bestämmas av de lagar och bestämmelser som gäller på den plats där godset finns, eller av praxis på denna plats.

§ 6 Si, en cas d’empêchement au transport ou à la livraison, l’expéditeur ne donne pas d’instructions en temps utile et si l’empêchement au transport ou à la livraison ne peut être supprimé conformément aux §§ 2 et 3, le transporteur peut renvoyer la marchandise à l’expéditeur ou, si justifié, la

§ 6 If the consignor, in the case of circumstances preventing carriage or delivery, fails to give instructions within a reasonable time and if the circumstances preventing carriage or delivery cannot be eliminated in accordance with §§ 2 and 3, the carrier may return the goods to the

§ 6 Om avsändaren vid transporthinder eller utlämningshinder inte lämnar anvisningar inom rimlig tid och om transporthindret eller utlämningshindret inte kan undanröjas enligt §§ 2 och 3, får transportören återsända godset till avsändaren eller, om det är berättigat, förstöra det på dennes bekostnad.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

détruire, aux frais de ce dernier.

consignor or, if it is justified, destroy them, at the cost of the consignor.

Titre III Responsabilité

Title III Liability

Avdelning III Ansvar

Article 23 Fondement de la responsabilité

Article 23 Basis of liability

Artikel 23 Förutsättningar för ansvar

§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.

§ 1 The carrier shall be liable for loss or damage resulting from the total or partial loss of, or damage to, the goods between the time of taking over of the goods and the time of delivery and for the loss or damage resulting from the transit period being exceeded, whatever the railway infrastructure used.

§ 1 Transportören ska vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av att godset helt eller delvis går förlorat eller skadas under tiden från det att godset tas emot till dess att det lämnas ut samt för skada som uppkommer till följd av att leveransfristen överskrids, oavsett vilken järnvägsinfrastruktur som används.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability to the extent that the loss or damage or the exceeding of the transit period was caused by the fault of the person entitled, by an order given by the person entitled other than as a result of the fault of the carrier, by an inherent defect in the goods (decay, wastage etc.) or by circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent.

§ 2 Transportören ska vara fri från detta ansvar i den mån förlusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen beror på fel eller försummelse av den skadelidande, på en anvisning av denne som inte har föranletts av fel eller försummelse från transportörens sida, på fel i själva godset (inre förstöring, avdunstning, osv.) eller på omständligheter som transportören inte hade kunnat undgå och vars följder han inte kunnat förebygga.

§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:

§ 3 The carrier shall be relieved of this liability to the extent that the loss or damage arises from the special risks inherent in one or more of the following circumstances:

§ 3 Transportören ska vara fri från detta ansvar i den mån förlusten eller skadan härrör från en sådan särskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

a) transport effectué en wagon découvert en vertu des Conditions générales de transport ou lorsque cela a été expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous réserve

a) carriage in open wagons pursuant to the General Conditions of Carriage or when it has been expressly agreed and entered in the consignment note; subject to damage sustained by

a) Godset har transporterats i öppen vagn enligt de allmänna transportvillkoren eller när detta har avtalats särskilt och antecknats i fraktsedeln. Med undantag för skador som

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

des dommages subis par les marchandises à la suite d'influences atmosphériques, les marchandises chargées en unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant transportées en wagon découvert; si, pour le transport des marchandises en wagons découverts, l’expéditeur utilise des bâches, le transporteur assume la même responsabilité que celle qui lui incombe pour le transport en wagons découverts non bâchés, même s’il s’agit des marchandises qui, selon les Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en wagons découverts;

the goods because of atmospheric influences, goods carried in intermodal transport units and in closed road vehicles carried on wagons shall not be considered as being carried in open wagons; if for the carriage of goods in open wagons, the consignor uses sheets, the carrier shall assume the same liability as falls to him for carriage in open wagons without sheeting, even in respect of goods which, according to the General Conditions of Carriage, are not carried in open wagons;

uppkommer på godset till följd av atmosfärisk inverkan ska gods som lastats på intermodal lastbärare och slutna vägfordon som transporteras på vagnar inte anses vara transporterade i öppna vagnar. Om avsändaren för transport av gods i öppna vagnar använder presenning som täckning, ska transportören ha samma ansvar som det som åligger honom vid transport i öppna vagnar som inte är täckta med presenning, även om det är fråga om gods som enligt de allmänna transportreglerna inte transporteras i öppna vagnar.

b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;

b) absence or inadequacy of packaging in the case of goods which by their nature are liable to loss or damage when not packed or when not packed properly;

b) Godset är inte förpackat eller är bristfälligt förpackat, om godsets beskaffenhet gör det utsatt för svinn eller skada när förpackningen är bristfällig eller saknas.

c) chargement des marchandises par l'expéditeur ou déchargement par le destinataire;

c) loading of the goods by the consignor or unloading by the consignee;

c) Godset har lastats av avsändaren eller lossats av mottagaren.

d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à celle-ci même, à la perte totale ou partielle ou à l'avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, dessiccation, déperdition;

d) the nature of certain goods which particularly exposes them to total or partial loss or damage, especially through breakage, rust, interior and spontaneous decay, desiccation or wastage;

d) Godsets beskaffenhet gör det utsatt för fara att helt eller delvis gå förlorat eller skadas, särskilt genom bräckning, rost, inre självförstöring, uttorkning eller svinn.

e) désignation ou numérotation irrégulière, inexacte ou incomplète de colis;

e) irregular, incorrect or incomplete description or numbering of packages;

e) Godset har betecknats eller numrerats på ett otydligt, oriktigt eller ofullständigt sätt.

f) transport d'animaux f) carriage of live f) Transporten gäller le-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

vivants;

animals; vande djur.

g) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le transporteur et indiquées sur la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.

g) carriage which, pursuant to applicable provisions or agreements made between the consignor and the carrier and entered on the consignment note, must be accompanied by an attendant, if the loss or damage results from a risk which the attendant was intended to avert.

g) Det är fråga om en transport som enligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en överenskommelse mellan avsändaren och transportören som har tagits in i fraktsedeln ska åtföljas av en tillsynsman, om förlusten eller skadan har uppkommit som en följd av en sådan fara som skulle avvärjas genom att tillsynsmannen följde med.

Article 24 Responsabilité en cas de transport de véhicules ferroviaires en tant que marchandise

Article 24 Liability in case of carriage of railway vehicles as goods

Artikel 24 Ansvar vid transport av järnvägsfordon som gods

§ 1 Dans le cas de transport de véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et remis au transport en tant que marchandise, le transporteur répond du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du véhicule ou de ses pièces survenue à partir de la prise en charge jusqu’à la livraison ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.

§ 1 In case of carriage of railway vehicles running on their own wheels and consigned as goods, the carrier shall be liable for the loss or damage resulting from the loss of, or damage to, the vehicle or to its removable parts arising between the time of taking over for carriage and the time of delivery and for loss or damage resulting from exceeding the transit period, unless he proves that the loss or damage was not caused by his fault.

§ 1 Vid transport av järnvägsfordon som rullar på egna hjul och som lämnas till transport som gods ska transportören vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av att fordonet eller dess lösa delar förloras eller skadas under tiden från det att godset tas emot till dess att det lämnas ut samt skada som uppkommer till följd av att leveransfristen överskrids, om transportören inte kan visa att skadan inte har uppkommit genom fel eller försummelse från hans sida.

§ 2 Le transporteur ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou non mentionnés sur l’inventaire qui l’accompagne.

§ 2 The carrier shall not be liable for loss or damage resulting from the loss of accessories which are not mentioned on both sides of the vehicle or in the inventory which accompanies it.

§ 2 Transportören ska inte vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av förlust av tillbehör som inte finns angivna på fordonets båda långsidor eller på den inventarieförteckning som åtföljer fordonet.

Article 25 Charge de la preuve

Article 25 Burden of proof

Artikel 25 Bevisskyldighet

§ 1 La preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu

§ 1 The burden of proving that the loss, damage or exceeding of the transit

§ 1 Det ska ankomma på transportören att visa att förlusten, skadan eller

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

pour cause un des faits prévus à l'article 23, § 2 incombe au transporteur.

period was due to one of the causes specified in Article 23 § 2 shall lie on the carrier.

leveransfristens överskridande har orsakats av något sådant förhållande som avses i artikel 23 § 2.

§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 23, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

§ 2 When the carrier establishes that, having regard to the circumstances of a particular case, the loss or damage could have arisen from one or more of the special risks referred to in Article 23 § 3, it shall be presumed that it did so arise. The person entitled shall, however, have the right to prove that the loss or damage was not attributable either wholly or in part to one of those risks.

§ 2 Om transportören visar att förlusten eller skadan med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 23 § 3, ska det antas att så är fallet. Den som har rätt till godset får dock styrka att förlusten eller skadan inte alls eller inte uteslutande är en följd av en sådan risk.

§ 3 La présomption selon le § 2 n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 23, § 3, lettre a) s'il y a perte d'une importance anormale ou perte de colis.

§ 3 The presumption according to § 2 shall not apply in the case provided for in Article 23 § 3, letter

a) if an abnormally large quantity has been lost or if a package has been lost.

§ 3 Antagandet enligt § 2 får inte göras i det fall som avses i artikel 23 § 3 a, när det är fråga om en onormalt stor förlust eller om förlust av hela kollin.

Article 26 Transporteurs subséquents

Article 26 Successive carriers

Artikel 26 Efterföljande transportörer

Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant en charge la marchandise avec la lettre de voiture participe au contrat de transport conformément aux stipulations de la lettre de voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.

If carriage governed by a single contract is performed by several successive carriers, each carrier, by the very act of taking over the goods with the consignment note, shall become a party to the contract of carriage in accordance with the terms of that document and shall assume the obligations arising therefrom. In such a case each carrier shall be responsible in respect of carriage over the entire route up to delivery.

När en transport som omfattas av ett enda transportavtal utförs av flera efterföljande transportörer, ska varje transportör genom att ta emot godset med fraktsedeln bli part i transportavtalet i enlighet med villkoren i fraktsedeln och ta på sig de skyldigheter som följer av detta. I ett sådant fall ska varje transportör vara ansvarig för transporten under hela transportsträckan till dess att godset har lämnats ut.

Article 27 Transporteur substitué

Article 27 Substitute carrier

Artikel 27 Faktisk transportör

§ 1 Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou

§ 1 Where the carrier has entrusted the performance of the carriage, in whole or in part, to a substitute carrier, whether or not in

§ 1 När en transportör helt eller delvis har anförtrott transporten till en faktisk transportör, oavsett om det sker i enlighet med en

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.

pursuance of a right under the contract of carriage to do so, the carrier shall nevertheless remain liable in respect of the entire carriage.

möjlighet som medges i transportavtalet eller ej, ska transportören ändå vara ansvarig för hela transporten.

§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 36 et 41 s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour l’exécution du transport.

§ 2 All the provisions of these Uniform Rules governing the liability of the carrier shall also apply to the liability of the substitute carrier for the carriage performed by him. Articles 36 and 41 shall apply if an action is brought against the servants and any other persons whose services the substitute carrier makes use of for the performance of the carriage.

§ 2 Alla bestämmelser i dessa enhetliga rättsregler som rör transportörens ansvar gäller också den faktiska transportörens ansvar för den transport denne utför. Artiklarna 36 och 41 ska tillämpas när talan förs mot de anställda eller andra personer vilkas tjänster den faktiska transportören anlitar för att utföra transporten.

§ 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes est sans effet à l'égard du transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.

§ 3 Any special agreement under which the carrier assumes obligations not imposed by these Uniform Rules or waives rights conferred by these Uniform Rules shall be of no effect in respect of the substitute carrier who has not accepted it expressly and in writing. Whether or not the substitute carrier has accepted it, the carrier shall nevertheless remain bound by the obligations or waivers resulting from such special agreement.

§ 3 Särskilda överenskommelser genom vilka transportören åtar sig förpliktelser som inte krävs enligt dessa enhetliga rättsregler eller avstår från rättigheter som följer av dessa enhetliga rättsregler ska inte gälla gentemot en faktisk transportör som inte uttryckligen och skriftligen har godtagit dem. Oavsett om den faktiska transportören har godtagit en särskild överenskommelse eller ej, ska transportören vara bunden av de skyldigheter eller avståenden som följer av den.

§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.

§ 4 Where and to the extent that both the carrier and the substitute carrier are liable, their liability shall be joint and several.

§ 4 När och i den mån både transportören och den faktiska transportören är ansvariga ska ansvaret vara solidariskt.

§ 5 Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour

§ 5 The aggregate amount of compensation payable by the carrier, the substitute carrier and their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the

§ 5 Det sammanlagda ersättningsbelopp som ska betalas av transportören, den faktiska transportören samt deras anställda och andra personer vilkas tjänster de anlitar för att

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

l´exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.

carriage shall not exceed the limits provided for in these Uniform Rules.

utföra transporten, ska inte överstiga de gränser som anges i dessa enhetliga rättsregler.

§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

§ 6 This article shall not prejudice rights of recourse which may exist between the carrier and the substitute carrier.

§ 6 Denna artikel ska inte påverka den rätt till återkrav som kan föreligga mellan transportören och den faktiska transportören.

Article 28 Présomption de dommage en cas de réexpédition

Article 28 Presumption of loss or damage in case of reconsignment

Artikel 28 Antagande om skada vid nyinlämning

§ 1 Lorsqu'un envoi expédié conformément aux présentes Règles uniformes a fait l'objet d'une réexpédition soumise à ces mêmes Règles et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier contrat de transport, si l'envoi est resté sous la garde du transporteur et a été réexpédié tel qu'il est arrivé au lieu de réexpédition.

§ 1 When a consignment consigned in accordance with these Uniform Rules has been reconsigned subject to these same Rules and partial loss or damage has been ascertained after that reconsignment, it shall be presumed that it occurred under the latest contract of carriage if the consignment remained in the charge of the carrier and was reconsigned in the same condition as when it arrived at the place from which it was reconsigned.

§ 1 När en försändelse som har transporterats enligt dessa enhetliga rättsregler har nyinlämnats enligt samma rättsregler och en partiell förlust eller en skada har fastställts efter nyinlämningen, ska det antas att förlusten eller skadan har uppstått under den tid då det senaste transportavtalet fullgjordes, om försändelsen hela tiden har varit i transportörens vård och den har nyinlämnats sådan den kom fram till nyinlämningsplatsen.

§ 2 Cette présomption est également applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas soumis aux présentes Règles uniformes, si celles-ci avaient été applicables en cas d'expédition directe entre le premier lieu d'expédition et le dernier lieu de destination.

§ 2 This presumption shall also apply when the contract of carriage prior to the reconsignment was not subject to these Uniform Rules, if these Rules would have applied in the case of a through consignment from the first place of consignment to the final place of destination.

§ 2 Ett sådant antagande ska även gälla när transportavtalet före nyinlämningen inte omfattades av dessa enhetliga rättsregler, om reglerna hade varit tillämpliga vid en genomgående transport mellan den första avsändningsplatsen och den slutliga bestämmelseplatsen.

§ 3 Cette présomption est en outre applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une même présomption de droit

§ 3 This presumption shall also apply when the contract of carriage prior to the reconsignment was subject to a convention concerning international through carriage of goods by rail comparable with these Uniform Rules, and when this convention contains the same presumption of law in favour of consignments consigned in

§ 3 Ett sådant antagande ska vidare gälla när transportavtalet före nyinlämningen omfattades av en konvention om genomgående internationell järnvägstransport av gods som är jämförlig med dessa enhetliga rättsregler och när den konventionen innehåller samma rättsliga antagande till förmån för sänd-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

en faveur des envois expédiés conformément à ces Règles uniformes.

accordance with these Uniform Rules.

ningar som görs enligt dessa enhetliga rättsregler.

Article 29 Présomption de perte de la marchandise

Article 29 Presumption of loss of the goods

Artikel 29 Antagande att gods har gått förlorat

§ 1 L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.

§ 1 The person entitled may, without being required to furnish further proof, consider the goods as lost when they have not been delivered to the consignee or placed at his disposal within thirty days after the expiry of the transit periods.

§ 1 Utan att behöva lägga fram ytterligare bevisning får den som har rätt till godset anse godset som förlorat om det inte har lämnats ut till mottagaren eller hållits tillgängligt för honom inom 30 dagar efter leveransfristens utgång.

§ 2 L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le transporteur donne acte par écrit de cette demande.

§ 2 The person entitled may, on receipt of the payment of compensation for the goods lost, make a written request to be notified without delay should the goods be recovered within ne year after the payment of compensation. The carrier shall acknowledge such request in writing.

§ 2 När en skadelidande tar emot ersättning för förlorat gods, får han skriftligen begära att han ska underrättas omedelbart om godset kommer till rätta inom ett år efter det att ersättning har utbetalats. Transportören ska skriftligen bekräfta en sådan begäran.

§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant du contrat de transport et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour dépassement du délai de livraison prévu aux articles 33 et 35.

§ 3 Within thirty days after receipt of a notification referred to in § 2, the person entitled may require the goods to be delivered to him against payment of the costs resulting from the contract of carriage and against refund of the compensation received, less, where appropriate, costs which may have been included therein. Nevertheless he shall retain his rights to claim compensation for exceeding the transit period provided for in Articles 33 and 35.

§ 3 Inom 30 dagar efter det att den berättigade har fått den underrättelse som avses i § 2 får han begära att godset lämnas ut till honom mot betalning av kostnaderna enligt transportavtalet och mot återbetalning av den ersättning som han har fått, i förekommande fall med avdrag för de kostnader som kan ha räknats in i ersättningen. Han ska dock behålla rätten till ersättning för att leveransfristen har överskridits enligt artiklarna 33 och 35.

§ 4 A défaut soit de la demande visée au § 2, soit d'instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d'un an après le paiement de l'indemnité,

§ 4 In the absence of the request referred to in § 2 or of instructions given within the period specified in § 3, or if the goods are recovered more than one year after the payment of

§ 4 Om någon begäran inte framställs enligt § 2 eller anvisningar inte ges inom den frist som anges i § 3, eller om godset kommer till rätta senare än ett år efter den dag då ersättningen

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

le transporteur en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise.

compensation, the carrier shall dispose of them in accordance with the laws and prescriptions in force at the place where the goods are situated.

betalades ut, får transportören förfoga över godset enligt gällande lagar och bestämmelser på den plats där godset finns.

Article 30 Indemnité en cas de perte

Article 30 Compensation for loss

Artikel 30 Ersättning vid förlust

§ 1 En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité calculée d'après le cours à la bourse, à défaut d'après le prix courant sur le marché et, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu où la marchandise a été prise en charge.

§ 1 In case of total or partial loss of the goods, the carrier must pay, to the exclusion of all other damages, compensation calculated according to the commodity exchange quotation or, if there is no such quotation, according to the current market price, or if there is neither such quotation nor such price, according to the usual value of goods of the same kind and quality on the day and at the place where the goods were taken over.

§ 1 För gods som har gått helt eller delvis förlorat ska transportören betala ersättning med ett belopp som beräknas efter börspriset eller, om börspris saknas, efter marknadspriset, eller om båda dessa värden saknas, efter det gängse värdet av gods av samma slag och kvalitet på avsändningsorten vid den tidpunkt då godset togs emot. Någon ytterligare ersättning utgår inte.

§ 2 L'indemnité n’excède pas 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute.

§ 2 Compensation shall not exceed 17 units of account per kilogramme of gross mass short.

§ 2 Ersättningen får inte överstiga 17 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt.

§ 3 En cas de perte d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de l’unité de transport intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de la perte. S’il est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte, l’indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu de la prise en charge.

§ 3 In case of loss of a railway vehicle running on its own wheels and consigned as goods, or of an intermodal transport unit, or of their removable parts, the compensation shall be limited, to the exclusion of all other damages, to the usual value of the vehicle or the intermodal transport unit, or their removable parts, on the day and at the place of loss. If it is impossible to ascertain the day or the place of the loss, the compensation shall be limited to the usual value on the day and at the place where the vehicle has been taken over by the carrier.

§ 3 Vid förlust av ett järnvägsfordon som rullar på egna hjul och som lämnas till transport som gods, eller av en intermodal lastbärare, eller lösa delar till dessa, ska ersättningen vara begränsad till fordonets eller den intermodal lastbärarens eller deras lösa delars gängse värde vid den tidpunkt och på den plats där förlusten skedde, och inget ytterligare skadestånd ska betalas. Om det är omöjligt att fastställa tidpunkt och plats för förlusten, ska ersättningen vara begränsad till det gängse värdet på avsändningsorten vid den tidpunkt då fordonet togs emot.

§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de

§ 4 The carrier must, in addition, refund the carriage charge, customs

§ 4 Transportören ska dessutom betala tillbaka transportavgiften, erlagda

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

douane acquittés et les autres sommes déboursées en relation avec le transport de la marchandise perdue, à l’exception des droits d’accises portant sur des marchandises circulant en suspension de tels droits.

duties already paid and other sums paid in relation to the carriage of the goods lost except excise duties for goods carried under a procedure suspending those duties.

tullavgifter och andra utlägg i samband med transporten av det gods som har gått förlorat, med undantag av punktskatter på varor som transporteras inom ramen för suspensiva tullförfaranden.

Article 31 Responsabilité en cas de déchet de route

Article 31 Liability for wastage in transit

Artikel 31 Ansvar för viktförlust vid transport

§ 1 En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le transporteur ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soit le parcours effectué, les tolérances ci-dessous:

§ 1 In respect of goods which, by reason of their nature, are generally subject to wastage in transit by the sole fact of carriage, the carrier shall only be liable to the extent that the wastage exceeds the following allowances, whatever the length of the route:

§ 1 I fråga om gods som till följd av sin beskaffenhet vanligen förlorar vikt på grund av själva transporten ska transportören, oberoende av den tillryggalagda transportsträckan, endast ansvara för den del av viktförlusten som överstiger följande procentsatser:

a) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide;

a) two per cent of the mass for liquid goods or goods consigned in a moist condition;

a) Två procent av vikten för flytande varor eller för gods som har lämnats in till transport i fuktigt tillstånd.

b) un pour cent de la masse pour les marchandises sèches.

b) one per cent of the mass for dry goods.

b) En procent av vikten för torra godsslag.

§ 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

§ 2 The limitation of liability provided for in § 1 may not be invoked if, having regard to the circumstances of a particular case, it is proved that the loss was not due to causes which would justify the allowance.

§ 2 Transportören får inte åberopa den inskränkning i ansvaret som anges i § 1, om det visas att viktförlusten med hänsyn till omständigheterna inte kan hänföras till de orsaker som gör att en viss viktförlust godtas.

§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de voiture ou peut être constatée d'une autre manière.

§ 3 Where several packages are carried under a single consignment note, the wastage in transit shall be calculated separately for each package if its mass on consignment is shown separately on the consignment note or can be ascertained otherwise.

§ 3 När flera kollin transporteras enligt samma fraktsedel ska viktförlusten vid transport beräknas för varje kolli för sig, om dess vikt vid avsändningen har angetts särskilt i fraktsedeln eller kan fastställas på något annat sätt.

§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le

§ 4 In case of total loss of goods or in case of loss of a package, no deduction for wastage in transit shall be made in calculating the

§ 4 Om godset har gått helt förlorat, eller om kollin har gått förlorade, ska avdrag inte göras för viktförlust vid beräkning av ersätt-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

calcul de l'indemnité. compensation.

ningen.

§ 5 Cet article ne déroge pas aux articles 23 et 25.

§ 5 This Article shall not derogate from Articles 23 and 25.

§ 5 Denna artikel innebär inte någon inskränkning i tillämpningen av artiklarna 23 och 25.

Article 32 Indemnité en cas d'avarie

Article 32 Compensation for damage

Artikel 32 Ersättning vid skada

§ 1 En cas d'avarie de la marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à l'article 30, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de destination.

§ 1 In case of damage to goods, the carrier must pay compensation equivalent to the loss in value of the goods, to the exclusion of all other damages. The amount shall be calculated by applying to the value of the goods defined in accordance with Article 30 the percentage of loss in value noted at the place of destination.

§ 1 När gods har skadats ska transportören betala ett belopp som svarar mot minskningen av godsets värde, men inte ytterligare skadestånd. Beloppet ska beräknas genom att den procentsats varmed godset har minskat i värde på bestämmelseorten tillämpas på godsets värde fastställt på det sätt som anges i artikel 30.

§ 2 L'indemnité n’excède pas:

§ 2 The compensation shall not exceed:

§ 2 Ersättningen ska inte överstiga

a) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l'envoi est dépréciée par l'avarie;

a) if the whole consignment has lost value through damage, the amount which would have been payable in case of total loss;

a) det belopp som skulle ha betalats om försändelsen hade gått helt förlorad,

b) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l'envoi est dépréciée par l'avarie.

b) if only part of the consignment has lost value through damage, the amount which would have been payable had that part been lost.

b) om endast en del av försändelsen har förlorat i värde genom skadan, det belopp som skulle ha betalats om den del av försändelsen som minskat i värde hade gått förlorad.

§ 3 En cas d’avarie d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommagesintérêts, au coût de la remise en état. L’indemnité n’excède pas le montant dû en cas de perte.

§ 3 In case of damage to a railway vehicle running on its own wheels and consigned as goods, or of an intermodal transport unit, or of their removable parts, the compensation shall be limited, to the exclusion of all other damages, to the cost of repair. The compensation shall not exceed the amount payable in case of loss.

§ 3 Vid skada på ett järnvägsfordon som rullar på egna hjul och som lämnas till transport som gods, eller av en intermodal lastbärare, eller lösa delar till dessa, ska ersättning endast betalas för reparationskostnaden, men inget ytterligare skadestånd. Ersättningen ska inte överstiga det belopp som skulle ha betalats om varan gått förlorad.

§ 4 Le transporteur doit § 4 The carrier must also § 4 Transportören ska dess-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

restituer, en outre, dans la proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l'article 30, § 4.

refund the costs provided for in Article 30 § 4, in the proportion set out in § 1.

utom, efter den procentsats som fastställs i § 1, betala tillbaka de kostnader som anges i artikel 30 § 4.

Article 33 Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

Article 33 Compensation for exceeding the transit period

Artikel 33 Ersättning när leveransfristen överskrids

§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le transporteur doit payer une indemnité qui n’excède pas le quadruple du prix de transport.

§ 1 If loss or damage results from the transit period being exceeded, the carrier must pay compensation not exceeding four times the carriage charge.

§ 1 Om skada har uppstått till följd av att leveransfristen har överskridits, däri inbegripet skada på godset, ska transportören betala skadestånd, som inte får överskrida ett belopp som motsvarar fyra gånger transportavgiften.

§ 2 En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 30.

§ 2 In case of total loss of the goods, the compensation provided for in § 1 shall not be payable in addition to that provided for in Article 30.

§ 2 Om godset har gått helt förlorat, ska ersättning inte betalas enligt § 1 utöver ersättning enligt artikel 30.

§ 3 En cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 n’excède pas le quadruple du prix de transport de la partie non perdue de l'envoi.

§ 3 In case of partial loss of the goods, the compensation provided for in § 1 shall not exceed four times the carriage charge in respect of that part of the consignment which has not been lost.

§ 3 Om godset har gått förlorat delvis, får den ersättning som anges i § 1 inte överstiga ett belopp som motsvarar fyra gånger transportavgiften för den del av försändelsen som inte har gått förlorad.

§ 4 En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 32.

§ 4 In case of damage to the goods, not resulting from the transit period being exceeded, the compensation provided for in § 1 shall, where appropriate, be payable in addition to that provided for in Article 32.

§ 4 Om skadan på godset inte har orsakats av att leveransfristen har överskridits, ska ersättning enligt § 1 i förekommande fall betalas utöver ersättning enligt artikel 32.

§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.

§ 5 In no case shall the total of compensation provided for in § 1 together with that provided for in Articles 30 and 32 exceed the compensation which would be payable in case of total loss of the goods.

§ 5 Den sammanlagda ersättningen enligt § 1 och artiklarna 30 och 32 får inte i något fall överstiga den ersättning som skulle ha betalats om godset hade gått helt förlorat.

§ 6 Lorsque, conformément à l'article 16, § 1, le délai de livraison est établi par

§ 6 If, in accordance with Article 16 § 1, the transit period has been established

§ 6 Om leveransfristen enligt artikel 16 § 1 har fastställts genom överens-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

convention, celle-ci peut prévoir d'autres modalités d'indemnisation que celles prévues au § 1. Si, dans ce cas, les délais de livraison prévus à l'article 16, §§ 2 à 4 sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité prévue par la convention précitée, soit celle prévue aux §§ 1 à 5.

by agreement, other forms of compensation than those provided for in § 1 may be so agreed. If, in this case, the transit periods provided for in Article 16 §§ 2 to 4 are exceeded, the person entitled may claim either the compensation provided for in the agreement mentioned above or that provided for in §§ 1 to 5.

kommelse, kan andra former av ersättning än dem som anges i § 1 överenskommas. Om de leveransfrister som anges i artikel 16 §§ 2–4 i ett sådant fall har överskridits, kan den som har rätt till godset begära ersättning antingen enligt den ovannämnda överenskommelsen eller enligt §§ 1–5.

Article 34 Dédommagement en cas de déclaration de valeur

Article 34 Compensation in case of declaration of value

Artikel 34 Ersättning när det finns en värdedeklaration

L’expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l’expéditeur déclare, sur la lettre de voiture, une valeur de la marchandise excédant la limite prévue à l'article 30, § 2. Dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.

The consignor and the carrier may agree that the consignor shall declare in the consignment note a value for the goods exceeding the limit provided for in Article 30 § 2. In such a case the amount declared shall be substituted for that limit.

Avsändaren och transportören kan komma överens om att avsändaren i fraktsedeln ska deklarera ett värde på godset som överstiger den gräns som anges i artikel 30 § 2. I så fall ska det deklarerade värdet ersätta denna gräns.

Article 35 Dédommagement en cas de déclaration d'intérêt à la livraison

Article 35 Compensation in case of interest in delivery

Artikel 35 Ersättning vid leveransintresse

L’expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l’expéditeur inscrive, sur la lettre de voiture, le montant en chiffres d’un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui du dépassement du délai de livraison. En cas de déclaration d’intérêt à la livraison, il peut être demandé outre les indemnités prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant déclaré.

The consignor and the carrier may agree that the consignor may declare, by entering an amount in figures in the consignment note, a special interest in delivery, in case of loss, damage or exceeding of the transit period. In case of a declaration of interest in delivery further compensation for loss or damage proved may be claimed, in addition to the compensation provided for in Articles 30, 32 and 33, up to the amount declared.

Avsändaren och transportören kan komma överens om att avsändaren i fraktsedeln ska ange ett belopp i siffror för ett särskilt leveransintresse, i händelse av att godset går förlorat eller skadas eller att leveransfristen överskrids. Om leveransintresse har deklarerats, får ersättning begäras för visad ytterligare skada utöver vad som anges i artiklarna 30, 32 och 33 upp till det deklarerade beloppet.

Article 36 Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

Article 36 Loss of right to invoke the limits of liability

Artikel 36 Förlust av rätt att åberopa begränsning av skadeståndsansvar

Les limites de responsabilité prévues à l’article 15, § 3, à

The limits of liability provided for in Article 15 §

De begränsningar av skadeståndsansvaret som anges i

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

l’article 19, §§ 6 et 7 et aux articles 30, 32 à 35 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

3, Article 19 §§ 6 and 7, Article 30 and Articles 32 to 35 shall not apply if it is proved that the loss or damage results from an act or omission, which the carrier has committed either with intent to cause such loss or damage, or recklessly and with knowledge that such loss or damage would probably result.

artikel 15 § 3, artikel 19 §§ 6 och 7 samt artiklarna 30 och 32–35 ska inte tillämpas om det visas att transportören orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.

Article 37 Conversion et intérêts

Article 37 Conversion and interest

Artikel 37 Omräkning och ränta

§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.

§ 1 Where the calculation of the compensation requires the conversion of sums expressed in foreign currency, conversion shall be at the exchange rate applicable on the day and at the place of payment of compensation.

§ 1 När beräkningen av ersättning medför omräkning av belopp i utländsk valuta ska beräkningen göras enligt kursen på den plats där och vid den tidpunkt då ersättningen betalas.

§ 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 43 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

§ 2 The person entitled may claim interest on compensation, calculated at five per cent per annum, from the day of the claim provided for in Article 43 or, if no such claim has been made, from the day on which legal proceedings were instituted.

§ 2 Den berättigade får kräva ränta på ersättningsbeloppet med fem procent per år från och med den dag då krav framställdes enligt artikel 43 eller, om något krav inte framställts, från och med den dag då talan väcks vid domstol.

§ 3 Si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

§ 3 If the person entitled does not submit to the carrier, within a reasonable time allotted to him, the supporting documents required for the amount of the claim to be finally settled, no interest shall accrue between the expiry of the time allotted and the actual submission of such documents.

§ 3 Om den berättigade inte inom en skälig frist som har fastställts för honom till transportören överlämnar den dokumentation som denne behöver för att kunna slutföra behandlingen av kraven, utgår inte ränta för tiden från det att fristen går ut till dess att dokumentationen överlämnas.

Article 38 Responsabilité en trafic fermer

Article 38 Liability in respect of railsea traffic

Artikel 38 Ansvar vid järnvägs- och sjötrafik

§ 1 Dans les transports fermer empruntant les lignes maritimes visées à l'article 24, § 1 de la Convention,

§ 1 In rail-sea carriage by the services referred to in Article 24 § 1 of the Convention any Member

§ 1 Vid transport i kombinerad järnvägs- och sjötrafik på de linjer som avses i artikel 24 § 1 i grundför-

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

chaque Etat membre peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux présentes Règles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d'exonération ciaprès mentionnées à celles prévues à l'article 23:

State may, by requesting that a suitable note be included in the list of services to which these Uniform Rules apply, add the following grounds for exemption from liability in their entirety to those provided for in Article 23:

draget får varje stat, genom att begära att en uppgift om detta ska tas med i listan över linjer som omfattas av de enhetliga rättsreglerna, till de grunder för befrielse från ansvar som anges i artikel 23 lägga samtliga nedan angivna grunder:

a) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés;

a) fire, if the carrier proves that it was not caused by his act or default, or that of the master, a mariner, the pilot or the carrier’s servants;

a) Brand, om transportören visar att den inte har orsakats av fel eller försummelse av honom, befälhavaren, besättningen, lotsen eller någon person i hans tjänst.

b) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;

b) saving or attempting to save life or property at sea;

b) Räddning av eller försök till räddning av liv eller egendom till sjöss.

c) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l'expéditeur donné sur la lettre de voiture et qu'elle ne soit pas sur wagon;

c) loading of goods on the deck of the ship, if they are so loaded with the consent of the consignor given on the consignment note and are not in wagons;

c) Lastning av godset på däck, om lastningen har skett enligt ett medgivande av avsändaren i fraktsedeln och godset inte transporteras i järnvägsvagn.

d) périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables.

d) perils, dangers and accidents of the sea or other navigable waters.

d) Fara, våda eller olycka till sjöss eller i andra farvatten.

§ 2 Le transporteur ne peut se prévaloir des causes d’exonération visées au § 1 que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.

§ 2 The carrier may only avail himself of the grounds for exemption referred to in § 1 if he proves that the loss, damage or exceeding the transit period occurred in the course of the journey by sea between the time when the goods were loaded on board the ship and the time when they were unloaded from the ship.

§ 2 Transportören får åberopa de grunder för befrielse från ansvar som anges i § 1 endast om han visar att förlusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen har inträffat på sjösträckan under tiden från och med godsets lastning ombord på fartyget till och med lossningen.

§ 3 Lorsque le transporteur se prévaut des causes d'exonération visées au § 1, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est dû à une faute du transporteur, du

§ 3 When the carrier relies on the grounds for exemption referred to in § 1, he shall nevertheless remain liable if the person entitled proves that the loss, damage or exceeding the transit period is due to the fault of the carrier, the master, a

§ 3 När transportören åberopar de grunder för befrielse från ansvar som anges i § 1, ska han dock vara ansvarig om den skadelidande visar att förlusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen beror på fel eller

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

capitaine, des marins, du pilote ou des préposés du transporteur.

mariner, the pilot or the carrier’s servants.

försummelse av transportören, befälhavaren, besättningen, lotsen eller någon person i transportörens tjänst.

§ 4 Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste des lignes conformément à l'article 24, § 1 de la Convention, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats membres l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces Etats.

§ 4 Where a sea route is served by several undertakings included in the list of services in accordance with Article 24 § 1 of the Convention, the liability regime applicable to that route must be the same for all those undertakings. In addition, where those undertakings have been included in the list at the request of several Member States, the adoption of this regime must be the subject of prior agreement between those States.

§ 4 När en och samma sjösträcka trafikeras av flera företag som är införda i den lista som avses i 24 § 1 i grundfördraget, ska samma ansvarsregler gälla för den sträckan för alla företagen. När dessa företag har införts i listan på begäran av flera medlemsstater, ska frågan om vilka ansvarsregler som ska gälla dessförinnan ha reglerats i en överenskommelse mellan dessa stater.

§ 5 Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 4 sont communiquées au Secrétaire général. Elles entrent en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir du jour auquel le Secrétaire général les notifie aux autres Etats membres. Les envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdites mesures.

§ 5 The measures taken in accordance with §§ 1 and 4 shall be notified to the Secretary General. They shall come into force at the earliest at the expiry of a period of thirty days from the day on which the Secretary General notifies them to the other Member States. Consignments already in transit shall not be affected by such measures.

§ 5 Generalsekreteraren ska underrättas om de åtgärder som vidtas i enlighet med §§ 1 och 4. Åtgärderna får rättsverkan tidigast efter 30 dagar räknat från den dag då generalsekreteraren underrättade övriga stater om åtgärderna.

Article 39 Responsabilité en cas d'accident nucléaire

Article 39 Liability in case of nuclear incidents

Artikel 39 Ansvar vid atomolycka

Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

The carrier shall be relieved of liability pursuant to these Uniform Rules for loss or damage caused by a nuclear incident when the operator of a nuclear installation or another person who is substituted for him is liable for the loss or damage pursuant to the laws and prescriptions of a State governing liability in the field of nuclear energy.

Transportören ska vara fri från det ansvar som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler, om skadan har orsakats av en atomolycka och innehavaren av en atomanläggning eller någon annan person i hans ställe är ansvarig för skadan enligt en stats lagar och bestämmelser om ansvarighet på atomenergins område.

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

Article 40 Personnes dont répond le transporteur

Article 40 Persons for whom the carrier is liable

Artikel 40 Personer som transportören ansvarar för

Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.

The carrier shall be liable for his servants and other persons whose services he makes use of for the performance of the carriage, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions. The managers of the railway infrastructure on which the carriage is performed shall be considered as persons whose services the carrier makes use of for the performance of the carriage.

Transportören ska vara ansvarig för sin personal och för andra personer vilkas tjänster han anlitar för utförandet av transporten när denna personal eller dessa andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter. Förvaltarna av den järnvägsinfrastruktur på vilken transporten utförs ska anses som personer som transportören anlitar för utförandet av transporten.

Article 41 Autres actions

Article 41 Other actions

Artikel 41 Andra grunder för anspråk

§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.

§ 1 In all cases where these Uniform Rules shall apply, any action in respect of liability, on whatever grounds, may be brought against the carrier only subject to the conditions and limitations laid down in these Uniform Rules.

§ 1 I alla fall där dessa enhetliga rättsregler är tillämpliga får anspråk på ersättning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot transportören endast under de förutsättningar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 40.

§ 2 The same shall apply to any action brought against the servants or other persons for whom the carrier is liable pursuant to Article 40.

§ 2 Detsamma ska även gälla i fråga om anspråk mot personal och andra personer som transportören ansvarar för enligt artikel 40.

Titre IV Exercice des droits

Title IV Assertion of Rights

Avdelning IV Framställande av anspråk

Article 42 Procès-verbal de constatation

Article 42 Ascertainment of partial loss or damage

Artikel 42 Rapport om fastställelse av skada

§ 1 Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si

§ 1 When partial loss or damage is discovered or presumed by the carrier or alleged by the person entitled, the carrier must without delay, and if possible in the presence of

§ 1 Om transportören upptäcker eller får anledning att anta att gods har skadats eller delvis gått förlorat eller om den som har rätt till godset påstår att så är fallet, ska transportören

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

possible, en présence de l'ayant droit un procèsverbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

the person entitled, draw up a report stating, according to the nature of the loss or damage, the condition of the goods, their mass and, as far as possible, the extent of the loss or damage, its cause and the time of its occurrence.

genast och om möjligt i dennes närvaro upprätta en rapport som alltefter skadans art redovisar godsets tillstånd och vikt och så noga som möjligt anger skadans omfattning, dess orsak och tidpunkten då den inträffade.

§ 2 Une copie du procèsverbal de constatation doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

§ 2 A copy of the report must be supplied free of charge to the person entitled.

§ 2 En kopia av rapporten ska kostnadsfritt tillställas den som har rätt till godset.

§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.

§ 3 Should the person entitled not accept the findings in the report, he may request that the condition and mass of the goods and the cause and amount of the loss or damage be ascertained by an expert appointed either by the parties to the contract of carriage or by a court or tribunal. The procedure to be followed shall be governed by the laws and prescriptions of the State in which such ascertainment takes place.

§ 3 Om den som har rätt till godset inte godtar uppgifterna i rapporten, kan han begära att godsets tillstånd och vikt samt skadans orsak och omfattning ska fastställas av en sakkunnig, som utses av avtalsparterna eller på rättslig väg. Förfarandet ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i den stat där utredningen äger rum.

Article 43 Réclamations

Article 43 Claims

Artikel 43 Ersättningsanspråk

§ 1 Les réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être exercée.

§ 1 Claims relating to the contract of carriage must be addressed in writing to the carrier against whom an action may be brought.

§ 1 Ersättningsanspråk med anledning av ett transportavtal ska framställas skriftligen till den transportör mot vilken talan kan väckas.

§ 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le transporteur.

§ 2 A claim may be made by persons who have the right to bring an action against the carrier.

§ 2 Behörighet att framställa ersättningsanspråk ska den ha som är behörig att föra talan mot transportören.

§ 3 L'expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la

§ 3 To make the claim the consignor must produce the duplicate of the consignment note. Failing this he must produce an authorisation from the consignee or furnish proof that the consignee has refused to accept the goods.

§ 3 När avsändaren framställer ersättningsanspråk ska han visa upp fraktsedelsdubbletten. Kan han inte det ska han visa att mottagaren har lämnat sitt medgivande eller att denne har vägrat att ta emot

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

marchandise.

godset.

§ 4 Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

§ 4 To make the claim the consignee must produce the consignment note if it has been handed over to him.

§ 4 När mottagaren framställer ersättningsanspråk ska han visa upp fraktsedeln, om den har lämnats ut till honom.

§ 5 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande.

§ 5 The consignment note, the duplicate and any other documents which the person entitled thinks fit to submit with the claim must be produced either in the original or as copies, the copies, where appropriate, duly certified if the carrier so requests.

§ 5 Fraktsedeln, fraktsedelsdubbletten och andra handlingar som den som har rätt till godset önskar foga till framställningen ska inges i original eller i kopia, som om transportören så begär ska vara vederbörligen bestyrkt.

§ 6 Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.

§ 6 On settlement of the claim the carrier may require the production, in the original form, of the consignment note, the duplicate or the cash on delivery voucher so that they may be endorsed to the effect that settlement has been made.

§ 6 Vid slutlig uppgörelse i fråga om ett ersättningsanspråk får transportören fordra att fraktsedeln, fraktsedelsdubbletten eller efterkravsbeviset inges i original för att förses med påskrift om uppgörelsen.

Article 44 Personnes qui peuvent actionner le transporteur

Article 44 Persons who may bring an action against the carrier

Artikel 44 Behörighet att föra talan mot en transportör

§ 1 Sous réserve des §§ 3 et 4, les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport appartiennent:

§ 1 Subject to §§ 3 and 4 actions based on the contract of carriage may be brought:

§ 1 Om inte annat sägs i §§ 3 och 4 får talan som grundas på transportavtalet föras av

a) à l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a

a) by the consignor, until such time as the consignee has

a) avsändaren, till dess mottagaren har

1. retiré la lettre de voiture,

1. taken possession of the consignment note,

1. övertagit fraktsedeln,

2. accepté la marchandise ou

2. accepted the goods, or 2. tagit emot godset, eller

3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3;

3. asserted his rights pursuant to Article 17 § 3 or Article 18 § 3;

3. gjort sina rättigheter gällande enligt artikel

17 § 3 eller artikel 18 § 3,

b) au destinataire à partir du moment où il a

b) by the consignee, from the time when he has

b) mottagaren, från det att han har

1. retiré la lettre de voiture,

1. taken possession of the consignment note,

1. övertagit fraktsedeln,

2. accepté la marchandise ou

2. accepted the goods, or 2. tagit emot godset, eller

3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article

3. asserted his rights pursuant to Article 17 § 3 or Article 18 § 3.

3. gjort sina rättigheter gällande enligt artikel

17 § 3 eller artikel 18

Prop. 2014/15:58 Bilaga 1 (CIM)

17, § 3 ou de l'article 18, § 3.

§ 3.

§ 2 Le droit du destinataire d'exercer une action judiciaire est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 18, § 5 a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3.

§ 2 The right of the consignee to bring an action shall be extinguished from the time when the person designated by the consignee in accordance with Article 18 § 5 has taken possession of the consignment note, accepted the goods or asserted his rights pursuant to Article 17 § 3.

§ 2 Mottagarens rätt att föra talan ska upphöra när den person som mottagaren har utsett enligt artikel 18 § 5 har övertagit fraktsedeln, tagit emot godset eller gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 17 § 3.

§ 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.

§ 3 An action for the recovery of a sum paid pursuant to the contract of carriage may only be brought by the person who made the payment.

§ 3 Talan om återbetalning av ett belopp som har betalats på grund av transportavtalet får endast föras av den som har erlagt betalningen.

§ 4 L'action judiciaire relative aux remboursements n'appartient qu'à l'expéditeur.

§ 4 An action in respect of cash on delivery payments may only be brought by the consignor.

§ 4 Talan om efterkrav får endast föras av avsändaren.

§ 5 L'expéditeur, pour exercer les actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise. Au besoin, l'expéditeur doit prouver l'absence ou la perte de la lettre de voiture.

§ 5 In order to bring an action the consignor must produce the duplicate of the consignment note. Failing this he must produce an authorisation from the consignee or furnish proof that the consignee has refused to accept the goods. If necessary, the consignor must prove the absence or the loss of the consignment note.

§ 5 För att få föra tala