Prop. 2018/19:67

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2019

Margot Wallström

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.

Lagen (1972:262) om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av försäkringsrörelselagen (2010:2043). Enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen fick emellertid befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.

Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts vid två tillfällen. Den senaste förlängningen gäller till utgången av juni 2019.

I propositionen föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor förlängs ytterligare till utgången av april 2020 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1

En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksamheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av juni 2019 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft.

Om en ansökan om tillstånd enligt första stycket inte har getts in före utgången av juni 2019 eller om den avslås, ska föreningen träda i likvidation.

Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om understödsföreningar.

En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksamheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av år 2020 eller, om den driver sådan verksamhet som anges i 7 § tredje stycket den lagen, till utgången av april 2020.

Om understödsföreningen dessförinnan har gett in en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkrings-rörelselagen (2010:2043), får den driva verksamheten vidare till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft.

Om en sådan ansökan inte har getts in i tid eller om den avslås, ska föreningen träda i likvidation. Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om understödsföreningar.

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt andra stycket och har inte inom sex veckor därefter i understödsföreningsregistret införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, ska rätten på anmälan av Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att föreningen ska träda i likvidation.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid rättens handläggning av en anmälan enligt fjärde stycket.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid rättens handläggning av en anmälan enligt tredje stycket.

1 Senaste lydelse 2017:1118.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

3. Ärendet och dess beredning

Lagen (1972:262) om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av den nya försäkringsrörelselagen (2010:2043). Befintliga understödsföreningar fick emellertid fortsätta att driva sin verksamhet enligt lagen om understödsföreningar till utgången av 2014 enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043), i det följande benämnd införandelagen. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation. Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts vid två tillfällen (prop. 2013/14:84 och prop. 2017/18:3). Den senaste förlängningen gäller till utgången av juni 2019.

Understödsföreningar som är tjänstepensionskassor omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet). I Finansdepartementet pågår för närvarande ett arbete med att genomföra direktivet i svensk rätt.

Beträffande understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor har Finansutskottet i samband med att utskottet behandlade propositionen 2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar ansett att regeringen skyndsamt bör ta fram förslag på en alternativ reglering anpassad till verksamheten för dessa understödsföreningar. Om det visar sig att en sådan anpassad reglering inte kan tas fram och träda i kraft senast vid övergångstidens slut i juni 2019 bör regeringen komma tillbaka till riksdagen med förslag om ytterligare förlängning av övergångsperioden för dessa understödsföreningar (bet. 2017/18:FiU14). I Finansdepartementet pågår för närvarande beredning av en promemoria med förslag på en alternativ reglering anpassad till deras verksamhet.

Mot denna bakgrund har Finansdepartementet upprättat en promemoria Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar med förslag att övergångsperioden för understödsföreningar ska förlängas ytterligare. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Fi2018/03804/FPM). I propositionen behandlas promemorians förslag.

Lagrådet

Den ändring som föreslås i införandelagen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Bakgrund och gällande rätt

För befintliga understödsföreningar gäller lagen om understödsföreningar. Med en understödsförening avses en förening för inbördes bistånd som,

utan affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse, meddelar annan personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring (1 §). Vidare ska en understödsförening vara sluten på så sätt att den huvudsakligen är avsedd för anställda i visst eller vissa företag, personer tillhörande en viss yrkesgrupp eller medlemmar i sammanslutning med sådan intressegemenskap att en samverkan även för personförsäkring är naturlig. Understödsföreningarna ska vara registrerade hos Finansinspektionen och stå under tillsyn av denna (3 §).

Understödsföreningarna brukar indelas med utgångspunkt i vilken form av försäkring som meddelas. Det finns pensionskassor, sjukkassor, begravningskassor samt sjuk- och begravningskassor. Pensionskassorna meddelar i huvudsak pensionsförsäkring och indelas i tjänstepensionskassor och andra pensionskassor.

Dagens understödsföreningar meddelar framför allt pensionsförsäkring, men även annan försäkring såsom begravningsförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det finns för närvarande 49 understödsföreningar registrerade hos Finansinspektionen (i redovisningen ingår inte understödsföreningar i likvidation, se Förstudie om nya, anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor, Fi2018/03331/FPM), varav 11 är tjänstepensionskassor. Av de 38 understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor står 23 under begränsad tillsyn av Finansinspektionen.

I samband med införandet av försäkringsrörelselagen upphävdes lagen om understödsföreningar. Enligt införandelagen fick befintliga understödsföreningar emellertid fortsätta att driva verksamheten enligt lagen om understödsföreningar till utgången av 2014 eller, om en ansökan om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen då hade getts in, till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan hade fått laga kraft (7 § införandelagen). Om en ansökan inte hade getts in före utgången av 2014 eller om den avslogs, skulle föreningen träda i likvidation.

Understödsföreningar som är tjänstepensionskassor har bedömts omfattas av definitionen av tjänstepensionsinstitut enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (första tjänstepensionsdirektivet). Övergångsperioden för samtliga understödsföreningar förlängdes 2014 till utgången av 2017 i avvaktan på en revidering av det direktivet. Den 14 december 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet). I avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag förlängdes ånyo övergångsperioden för samtliga understödsföreningar till utgången av juni 2019.

För närvarande pågår i Finansdepartementet dels beredning av en promemoria med förslag till alternativ reglering anpassad till verksamheten för andra understödsföreningar än tjänstepensionskassor, dels ett arbete med att genomföra andra tjänstepensionsdirektivet i svensk rätt.

5. Förlängd övergångsperiod för tjänstepensionskassor

Regeringens förslag: Övergångsperioden för tjänstepensionskassor ska förlängas till utgången av april 2020.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. I promemorian föreslås att övergångsperioden ska förlängas till utgången av november 2019.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det. Finansinspektionen, Svensk Försäkring,

Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Tjänstepensionsförbundet och Kåpan pensioner försäkringsförening (Kåpan Pensioner) anser att övergångsperioden ska förlängas ytterligare för att tjänstepensionskassorna ska få en skälig tid på sig för att dels förbereda ombildningen enligt den nya, inte ännu beslutade, regleringen om tjänstepensionsföretag, dels ansöka om ombildning. Finansinspektionen anser att tiden bör förlängas t.o.m. den 31 december 2020, Svensk

Försäkring, Svenskt Näringsliv och Tjänstepensionsförbundet t.o.m. den 31 december 2022 och Kåpan Pensioner i första hand t.o.m. den 31 december 2022, men i vart fall bestämmas till minst 12 månader efter det att en ny lagreglering om tjänstepensionsföretag bedöms träda i kraft.

Skälen för regeringens förslag: Sedan april 2011 kan nya svenska tjänstepensionsinstitut endast bildas i den juridiska formen pensionsstiftelse. Som regeringen tidigare konstaterat är detta otillfredsställande och det är därför fortfarande angeläget att det möjliggörs nybildning av svenska tjänstepensionsinstitut även i annan juridisk form (prop. 2013/14:84 s. 24 och prop. 2017/18:3 s. 8). I promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM) föreslås en sådan reglering. Genom bl.a. den i promemorian föreslagna nya lagen om tjänstepensionsföretag genomförs andra tjänstepensionsdirektivet i svensk rätt. Promemorian har remitterats och bereds inom Regeringskansliet.

Lagändringarna beräknas träda i kraft tidigast under senhösten 2019. Tjänstepensionskassorna omfattas av definitionen av tjänstepensionsinstitut och de omfattas därmed av andra tjänstepensionsdirektivets tillämpningsområde.

I promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag föreslås även en lagändring i införandelagen som innebär att understödsföreningarna kan ansöka om tillstånd enligt den föreslagna nya lagen om tjänstepensionsföretag och omfattas av den upphävda lagen om understödsföreningar till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft.

Om övergångsperioden i införandelagen inte förlängs för tjänstepensionskassorna innebär det att kassorna måste ansöka om att ombildas till försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen senast den 30 juni 2019 för att undvika att träda i likvidation. De tjänstepensionskassor som vill ombildas till tjänstepensionsföretag skulle sedan, efter att den nya regleringen om tjänstepensionsföretag införts i svensk rätt, bli tvungna att ansöka om att ombildas till sådant. Utan förlängning av övergångsperioden riskerar således tjänstepensionskassorna att behöva

genomgå två ombildningar och byta grundläggande reglering två gånger inom en kort period. Ett sådant ombildningsförfarande skulle medföra betydande olägenheter för både tjänstepensionskassorna och deras medlemmar.

I promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar föreslås att övergångsperioden förlängs t.o.m. utgången av november 2019. Flera remissinstanser invänder att en övergångsperiod om fem månader från det att den nya lagen om tjänstepensionsföretag beräknas träda i kraft är för kort för att tjänstepensionskassorna ska hinna med nödvändiga strategiska överväganden och ställa om till det nya regelverket innan en ansökan om ombildning ges in. Tjänstepensionskassorna, men även Finansinspektionen, får dock redan vid tidpunkten då en lagrådsremiss rörande en ny lag om tjänstepensionsföretag beslutas före sommaren 2019 kännedom om hur den nya regleringen kommer att vara utformad. Eftersom Finansinspektionen vanligen remitterar ett utkast till föreskrifter i samband med att regeringen beslutar proposition i det aktuella lagstiftningsärendet bör tjänstepensionskassorna få kännedom om huvuddragen i det nya regelverket redan innan den nya lagen träder i kraft. Med hänsyn härtill och till att den nya lagen om tjänstepensionsföretag planeras träda i kraft under senare delen av hösten 2019 bedömer regeringen att tjänstepensionskassorna får skälig tid på sig att göra nödvändiga strategiska överväganden och förberedelser inför en ansökan om övergångsperioden förlängs t.o.m. utgången av april 2020.

6. Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

Regeringens förslag: Övergångsperioden för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor ska förlängas till utgången av år 2020.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det. Advokatfirma Dahlgren & Partners betonar vikten av att övergångsperioden är tillräckligt lång så att förslaget till anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor kan presenteras i god tid innan övergångsperiodens slut.

Skälen för regeringens förslag: I propositionen med förslag om den senaste förlängningen av övergångsperioden för understödsföreningar uttalas att det kan finnas anledning att överväga en alternativ reglering i framtiden för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor, men att sådana förslag får behandlas i ett senare sammanhang (prop. 2017/18:3 s. 11).

I samband med att Finansutskottet behandlade propositionen uttalade utskottet att det ansåg att regeringen skyndsamt borde ta fram förslag på en alternativ reglering anpassad till verksamheten i understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor och att regeringen om det visade sig att

en sådan anpassad reglering inte kunde tas fram och träda i kraft senast vid övergångstidens slut i juni 2019, borde komma tillbaka till riksdagen med förslag om ytterligare förlängning av övergångsperioden för dessa understödsföreningar (bet. 2017/18:FiU14).

I Finansdepartementet har ett arbete med att ta fram anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor påbörjats, men i dagsläget finns inte något färdigt förslag. En anpassad reglering för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor kommer inte hinna tas fram och träda i kraft senast vid övergångsperiodens slut i juni 2019.

Om övergångsperioden inte förlängs för aktuella understödsföreningar skulle de vara tvungna att senast den sista juni 2019 ansöka om att ombildas från understödsförening enligt lagen om understödsföreningar till försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen utan tillgång till en alternativ reglering, för att undvika att träda i likvidation. En sådan ordning skulle vara till nackdel för både understödsföreningarna och deras medlemmar.

För att förhindra ovan angivet scenario bör övergångsperioden för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor förlängas. Regeringen instämmer i Advokatfirma Dahlgren & Partners bedömning att det är viktigt att övergångsperioden blir tillräckligt lång för att ge understödsföreningarna skäligt rådrum, från det att de nya bestämmelserna träder i kraft, att ta ställning till den fortsatta verksamheten. Regeringen gör bedömningen att den alternativa regleringen för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor bör kunna träda i kraft vid halvårsskiftet år 2020. En skälig längd på övergångsperioden är därför till och med utgången av år 2020.

7. Ikraftträdande

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det.

Skälen för regeringens förslag: Den nuvarande övergångsperioden gäller till utgången av juni 2019. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 för att förhindra att understödsföreningarna senast den sista juni 2019 måste ansöka om att ombildas från understödsförening enligt lagen om understödsföreningar till försäkringsförening enligt nu gällande bestämmelser i försäkringsrörelselagen för att undvika att träda i likvidation.

8. Förslagens konsekvenser

Förslagen om förlängd övergångsperiod för understödsföreningar innebär att befintliga understödsföreningar utom tjänstepensionskassorna, får tillämpa lagen om understödsföreningar till och med utgången av år 2020. För tjänstepensionskassorna gäller däremot i stället utgången av april 2020. Förslagen möjliggör för tjänstepensionskassorna att tillämpa regler som baseras på första tjänstepensionsdirektivet i avvaktan på att den nya lagstiftningen för tjänstepensionsföretag träder i kraft. Även övriga understödsföreningar får möjlighet att tillämpa lagen om understödsföreningar under ytterligare en tid i avvaktan på att en alternativ reglering träder i kraft.

Kåpan Pensioner invänder att perioden från det att den nya lagregleringen om tjänstepensionsföretag träder i kraft till dess att ansökan om ombildning senast måste vara inlämnad är mycket kort. Den korta tiden leder till onödiga merkostnader som promemorian inte redogör för.

Regeringen konstaterar att tjänstepensionskassorna sannolikt kommer att ha kostnader för att ombildas till antingen försäkringsförening eller tjänstepensionsförening (tjänstepensionsföretag). Regeringen delar dock inte Kåpan Pensioners bedömning att tiden är så kort att den medför att tjänstepensionskassorna drar på sig onödiga merkostnader. Detta eftersom tjänstepensionskassorna redan innan den nya lagen om tjänstepensionsföretag träder i kraft kan få kännedom om hur lagen kommer att vara utformad och kan påbörja sitt strategiska arbete inför ombildning.

Eventuella kostnader för Finansinspektionen med anledning av en förlängd övergångsperiod ska hanteras inom befintlig budgetram. Förslaget bedöms inte i övrigt medföra några kostnader för statsbudgeten.

9. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

7 § En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksamheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av år 2020 eller, om den driver sådan verksamhet som anges i 7 § tredje stycket den lagen, till utgången av april 2020.

Om understödsföreningen dessförinnan har gett in en ansökan om tillstånd enligt2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), får den driva verksamheten vidare till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft.

Om en sådan ansökan inte har getts in i tid eller om den avslås, ska föreningen träda i likvidation. Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om understödsföreningar.

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt andra stycket och har inte inom sex veckor därefter i understödsföreningsregistret införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, ska rätten på anmälan av Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att föreningen ska träda i likvidation.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid rättens handläggning av en anmälan enligt tredje stycket.

Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser för understödsföreningar. Övervägandena finns i avsnitten 5 och 6.

Ändringarna i första stycket innebär att understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor ges möjlighet att fortsätta driva sin verksamhet enligt den upphävda lagen om understödsföreningar till och med utgången av år 2020. Tjänstepensionskassor ges möjlighet att fortsätta driva sin verksamhet enligt den upphävda lagen om understödsföreningar till och med utgången av april 2020. Ändringarna innebär att understödsföreningarna får ytterligare en tid på sig att ta ställning till om de ska ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen och i övrigt inrätta sig efter denna.

Hittillsvarande sista ledet i första stycket flyttas till andra stycket. Ändringarna i det hittillsvarande andra stycket är en följd av den ändringen. Även bestämmelsen i det hittillsvarande tredje stycket flyttas till andra stycket.

Om en understödsförening inom den i första stycket angivna tiden har gett in en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), får den driva verksamheten vidare till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft. Om en sådan ansökan inte har getts in i tid – dvs. före utgången av april 2020 för tjänstepensionskassor respektive före utgången av år 2020 för övriga understödsföreningar – eller den avslås, ska föreningen träda i likvidation. Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om understödsföreningar.

Ändringen i fjärde stycket, hittillsvarande femte stycket, är en följdändring som föranleds av att bestämmelsen i det hittillsvarande tredje stycket flyttas till andra stycket.

Sammanfattning av promemorian

I promemorian föreslås en förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.

Lagen (1972:262) om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av försäkringsrörelselagen (2010:2043). Enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen fick emellertid befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.

Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts vid två tillfällen. Den senaste förlängningen gäller till utgången av juni 2019. I promemorian föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor förlängs ytterligare till utgången av november 2019 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagförslag i promemorian

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1

En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksamheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av juni 2019 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft.

Om en ansökan om tillstånd enligt första stycket inte har getts in före utgången av juni 2019 eller om den avslås, ska föreningen träda i likvidation.

Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om understödsföreningar.

En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksamheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av år 2020 eller, om den driver sådan verksamhet som anges i 7 § tredje stycket den lagen, till utgången av november 2019.

Om understödsföreningen dessförinnan har gett in en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkrings-rörelselagen (2010:2043), får den driva verksamheten vidare till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft.

Om en sådan ansökan inte har getts in i tid eller den avslås, ska föreningen träda i likvidation. Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om understödsföreningar.

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt andra stycket och har inte inom sex veckor därefter i understödsföreningsregistret införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, ska rätten på anmälan av Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att föreningen ska träda i likvidation.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid rättens handläggning av en anmälan enligt fjärde stycket.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid rättens handläggning av en anmälan enligt tredje stycket.

1 Senaste lydelse 2017:1118.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

Förteckning över remissinstanserna

Följande remissinstanser har lämnat synpunkter: Arbetsgivarverket, Bokföringsnämnden, Bolagsverket, FAR, Finansinspektionen, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Konkurrensverket, Konsumentverket, Pensionsmyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Svensk Försäkring, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Kommuner och Landsting, och Tjänstepensionsförbundet.

Därutöver har yttrande inkommit från Advokatfirma Dahlgren & Partners och Kåpan pensioner försäkringsförening (Kåpan Pensioner).

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Finansförbundet, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Försäkringsjuridiska föreningen, Konsumenternas försäkringsbyrå, Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenska Aktuarieföreningen, Svenska försäkringsförmedlares förening, Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO).

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 mars 2019

Närvarande: statsrådet Wallström, ordförande, och statsråden Lövin, M Johansson, Baylan, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg, Strandhäll, Shekarabi, Ygeman, Linde, Ekström, Eneroth, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind

Föredragande: statsrådet Bolund

Regeringen beslutar proposition Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar