Prop. 2020/21:4

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 september 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av sjukdomen covid-19.

Regeringen avser att besluta om en utökning av omställningsstödet till företag på så sätt att även maj, juni och juli 2020 blir stödberättigade månader. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen. Propositionen innehåller förslag om ökade anslag med anledning av denna utökning.

Propositionen innehåller även förslag om ökade anslag med anledning av att regeringen avser införa ett nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19. Syftet med stödet är att stärka enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga konsekvenserna av spridningen av covid-19.

Slutligen innehåller propositionen förslag om ökade anslag för stöd till bl.a. kultur- och idrottsverksamheter samt för att kunna förlänga vissa tillfälliga bestämmelser på sjukförsäkringsområdet.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.

Riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till fem dagar.

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag 2020

Tusental kronor

2. Ärendet och dess beredning

Enligt riksdagsordningen får regeringen vid högst två tillfällen lämna en proposition med förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret (9 kap. 6 § första stycket). En sådan proposition lämnas i anslutning till budgetpropositionen eller den ekonomiska vårpropositionen (tilläggsbestämmelse 9.6.1). Förslag till ändringar i budgeten får dock lämnas vid andra tillfällen om regeringen anser att det finns särskilda skäl (9 kap. 6 § andra stycket).

Spridningen av sjukdomen covid-19 har under kort tid fått mycket stora konsekvenser för samhället och den ekonomiska tillväxten. Regeringen har därför vid nio tillfällen under våren och sommaren 2020 lämnat extra propositioner med förslag till ändringar i budgeten för 2020. Propositionerna har avsett kreditgarantier till flygföretag (prop. 2019/20:136, bet. 2019/20:FiU52, rskr. 2019/20:188), ett stort antal åtgärder på inkomst- och utgiftssidan för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av viruset (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199–202), kreditgarantier för lån till företag (prop. 2019/20:142, bet. 2019/20:FiU54, rskr. 2019/20:195), åtgärder på skatteområdet (prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204), förändringar av arbetslöshetsförsäkringen och reglerna om studiestöd (prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:207–212), ytterligare åtgärder på bl.a. skatteområdet (prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276–279), ytterligare stöd till hälso- och sjukvården och utbildningsinsatser (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:293–299), förstärkt stöd för välfärd och företag samt insatser mot smittspridning (prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351–353) samt ersättning till riskgrupper och kapitalinsatser i statligt ägda företag (prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:361–366).

Spridningen av covid-19 bedöms även fortsättningsvis få betydande konsekvenser för samhället och den ekonomiska tillväxten. Det finns därför anledning att vidta ytterligare åtgärder, bl.a. utöka omställningsstödet till företag, införa ett nytt stöd till enskilda näringsidkare, tillföra medel till idrotts- och kulturverksamheter och förlänga vissa tillfälliga bestämmelser på sjukförsäkringsområdet. Dessa åtgärder bör vidtas så snart som möjligt. Regeringen anser därför att det finns särskilda skäl för att lämna ytterligare förslag till ändringar i statens budget för 2020.

Regeringen anser vidare mot bakgrund av vad som ovan anförts att det finns synnerliga skäl för riksdagen att besluta om förkortad motionstid. Regeringen föreslår därför att motionstiden förkortas till fem dagar.

3. Ändringar i statens budget för 2020

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2020 med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Ändringarna är föranledda av åtgärder som regeringen avser att vidta för att bekämpa spridningen och begränsa dess följdverkningar.

3.1. Ändringar av statens utgifter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1 Länsstyrelserna m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 3 232 290 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. ökas med 80 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 60 000 000 kronor för att finansiera länsstyrelsernas uppdrag att bl.a. bistå med samordning av kommunernas testning för covid-19 (prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351).

Regeringen avser införa ett nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19, se nedan under anslaget 1:25 Stöd till enskilda näringsidkare inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Regeringen avser vidare ge länsstyrelserna i uppgift att informera om, handlägga, fatta beslut om och kontrollera utbetalningar av det nya stödet. Anslaget bör därför ökas med 80 000 000 kronor.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 48 341 977 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ökas med 1 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för sjukpenning.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 1 800 000 000 kronor för att möjliggöra kompensation i form av sjukpenning till försäkrade som får ett karensavdrag och kompensation till egenföretagare för

de första 14 dagarna i sjukperioden (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201). Därefter ökades anslaget efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset med ytterligare 3 456 000 000 kronor, bl.a. till följd av nya bedömningar av hur länge de angivna förändringarna behövde gälla (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294). Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2020 ökades anslaget med 50 000 000 kronor för att täcka utgifter för det införda stödet till egenföretagare (prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340). Anslaget ökades sedan på nytt efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, och med den komplettering som gjordes vid utskottsbehandlingen, med 6 110 000 000 kronor avseende kostnader för sjukpenning i förebyggande syfte (prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:363).

Möjligheten till kompensation i form av sjukpenning till försäkrade som får ett karensavdrag och kompensation till egenföretagare för de första 14 dagarna i sjukperioden har tidigare bedömts behöva gälla fram t.o.m. september 2020. Regeringen bedömer nu att dessa möjligheter till kompensation bör fortsätta gälla fram t.o.m. december 2020. Anslaget bör därför ökas med 1 000 000 000 kronor. På grund av osäkerheten när det gäller spridningen av covid-19 beräknas anslaget även ökas med 668 000 000 kronor för 2021, vilket möjliggör beslut om kompensation i ytterligare två månader.

1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 18 139 858 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader ökas med 2 900 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 6 850 000 000 kronor för att täcka utgifter för ersättning för sjuklönekostnader (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201). Förslaget lämnades med anledning av införandet av nya tillfälliga bestämmelser om att staten ska ersätta arbetsgivarnas kostnader för sjuklön och att något läkarintyg inte behöver ges in under sjuklöneperioden. Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 10 100 000 000 kronor till följd av nya bedömningar avseende den tid som förändringarna behövde gälla. I anslutning till detta begränsades ersättningen till att endast omfatta sjuklönekostnader över normalnivån (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294).

De tillfälliga bestämmelserna har tidigare bedömts behöva gälla fram t.o.m. september 2020. Regeringen bedömer nu att dessa bestämmelser bör fortsätta att gälla fram t.o.m. december 2020. Anslaget bör därför ökas med 2 900 000 000 kronor. På grund av osäkerheten när det gäller spridningen av covid-19 beräknas anslaget även ökas med 3 950 000 000 kronor för 2021, vilket möjliggör beslut om kompensation i ytterligare två månader.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 1 645 473 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor ökas med 30 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter i fråga om bidrag till statliga universitet och högskolor, enskilda utbildningsanordnare av högskoleutbildning samt statliga myndigheter och andra organisationer med anknytning till högskoleområdet.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 272 000 000 kronor avseende bl.a. ökade resurser till universitet och högskolor för att möjliggöra för fler personer att påbörja en längre utbildning (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:295). Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2020 ökades anslaget med 513 000 000 kronor avseende bl.a. en förstärkning av lärosätenas arbete med distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning, ökade resurser till sommarkurser och behörighetsgivande utbildning samt utbyggnad av utbildningar inom områden med kompetensbrist (prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska fungera som nationell samordnare med uppdrag att bistå Universitets- och högskolerådet att bl.a. genomföra högskoleprovet under hösten 2020 på ett smittsäkert sätt (dir. U2020:05). Samordnaren ska arbeta för att högskoleprovet ska genomföras så snart som möjligt under hösten 2020 så att resultatet kan beaktas vid antagning till högskolan våren 2021. Det handlar bl.a. om att bistå med att ta fram fler lokaler och andra flexibla, innovativa och lokala lösningar. För den nationella provsamordnarens arbete, och för genomförandet av högskoleprovet, krävs ytterligare resurser. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 30 000 000 kronor.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 1 033 684 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete ökas med 1 500 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till allmän kulturverksamhet.

Anslaget ökades med 500 000 000 kronor efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av covid-19 för kulturverksamheter i hela landet (prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:211). Därefter ökades anslaget med 600 000 kronor efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö (prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:279).

Spridningen av covid-19 medför fortsatt negativa ekonomiska konsekvenser för kulturverksamheter och kulturskapare i hela landet, bl.a. i form av intäktsbortfall. I syfte att mildra dessa konsekvenser, stödja omställning och underlätta uppstart av verksamheter bör anslaget ökas med 1 500 000 000 kronor.

8:2 Centrala museer: Stiftelser

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 347 714 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 8:2 Centrala museer: Stiftelser ökas med 25 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för statsbidrag till följande centrala museer som är stiftelser: Nordiska museet, Skansen,

Tekniska museet och Arbetets museum.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 79 000 000 kronor i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av covid-19 för de stiftelsemuseer som finansieras från anslaget (prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:279).

Spridningen av covid-19 medför fortsatt negativa ekonomiska konsekvenser för museernas verksamheter, bl.a. i form av intäktsbortfall. Regeringen anser att ytterligare insatser behövs för att mildra dessa konsekvenser. Anslaget bör därför ökas med 25 000 000 kronor.

op. 2020/21:4

9:2 Stöd till trossamfund

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 81 919 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 9:2 Stöd till trossamfund ökas med 25 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till trossamfund.

Spridningen av covid-19 medför negativa ekonomiska konsekvenser för de statsbidragsberättigade trossamfundens verksamhet, bl.a. i form av intäktsbortfall. Regeringen anser att det behövs insatser för att mildra dessa konsekvenser. Anslaget bör därför ökas med 25 000 000 kronor.

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 240 680 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet ökas med 50 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till ungdomsorganisationer.

Spridningen av covid-19 medför negativa ekonomiska konsekvenser för

Pr

många barn- och ungdomsorganisationers verksamhet, bl.a. i form av intäktsbortfall. Regeringen anser att det behövs insatser för att mildra dessa konsekvenser och för att stärka ungdomsrörelsens arbete att stötta unga som påverkas av konsekvenserna av spridningen av covid-19. Anslaget bör därför ökas med 50 000 000 kronor.

13:1 Stöd till idrotten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 2 474 311 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 13:1 Stöd till idrotten ökas med 1 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till idrotten.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 500 000 000 kronor för att stödja idrottsverksamheter i hela landet, som påverkats av effekterna av spridningen av covid-19, bl.a. i form av inställda evenemang (prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:211).

Spridningen av covid-19 medför fortsatt negativa ekonomiska konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet. I syfte att mildra dessa konsekvenser, underlätta uppstart av verksamheter samt bidra till en jämställd

och jämlik idrottsverksamhet bör anslaget ökas med 1 000 000 000 kronor.

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 52 164 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler ökas med 75 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Spridningen av covid-19 medför negativa ekonomiska konsekvenser för innehavare av allmänna samlingslokaler, till följd av att verksamheten behöver anpassas till den rådande situationen. Regeringen anser att det behövs insatser för att mildra dessa konsekvenser. Anslaget bör därför ökas med 75 000 000 kronor.

13:5 Insatser för den ideella sektorn

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 271 758 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn ökas med 25 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för uppföljning och annan verksamhet för genomförandet av politiken för det civila samhället samt sådana administrativa utgifter som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 100 000 000 kronor avseende organisationer som arbetar med stödverksamhet för socialt särskilt utsatta grupper och organisationer som arbetar med att motverka äldres ensamhet och isolering (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:297).

Spridningen av covid-19 medför negativa ekonomiska konsekvenser för Svenska kyrkans verksamhet, bl.a. i form av intäktsbortfall. Regeringen anser att det behövs insatser för att mildra dessa konsekvenser. Anslaget bör därför ökas med 25 000 000 kronor.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:4 Boverket

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 333 462 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:4 Boverket ökas med 4 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen avser införa ett nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19, se nedan under anslaget 1:25 Stöd till enskilda näringsidkare inom utgiftsområde 24

Näringsliv. Regeringen avser att ge Boverket i uppgift att administrera ansökningsförfarandet och, efter beslut av länsstyrelserna, betala ut det nya stödet. Anslaget bör därför ökas med 4 000 000 kronor.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:24 Omställningsstöd

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 39 000 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:24 Omställningsstöd ökas med 7 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används till Skatteverkets utbetalningar av omställningsstöd till företag i enlighet med lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset infördes ett omställningsstöd till företag som under mars och april 2020 hade fått en minskad nettoomsättning jämfört med samma månader 2019 (prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:353). Stöd lämnas för vissa fasta kostnader som företaget har och beräknas som en andel av de kostnaderna för mars och april 2020. När stödet infördes fanns en osäkerhet kring hur spridningen av covid-19 skulle utvecklas under efterföljande månader och hur detta skulle påverka företagen. Det står nu klart att spridningen påverkade många företag kraftigt även under maj 2020. Företagen hade i många fall inte heller vid denna tidpunkt hunnit anpassa sin verksamhet till de ändrade förutsättningarna, inte minst till följd av de regionala variationerna i smittspridningens förlopp.

Många företag som bedriver säsongsverksamhet och har ett särskilt stort inkomstbortfall under sommarmånaderna är vidare i stort behov av ett stöd för att täcka fasta kostnader. Det kan exempelvis handla om företag som till följd av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte har kunnat bedriva verksamhet.

Mot bakgrund av hur företagen har påverkats av spridningen av covid-19 bedömer regeringen att omställningsstödet behöver utökas till att även omfatta företag som fått en minskad nettoomsättning för maj respektive juni och juli 2020 i förhållande till motsvarande månader 2019. För maj ska nettoomsättningen ha minskat med mer än 40 procent och för juni och juli ska den sammanlagda nettoomsättningen ha minskat med mer än 50 procent för att omställningsstöd ska betalas ut. Anslaget bör därför ökas

med 7 000 000 000 kronor. För 2021 beräknas anslaget ökas med 2 000 000 000 kronor.

Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen.

1:25 Stöd till enskilda näringsidkare

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statens budget för innevarande år.

Regeringens förslag: Ett nytt anslag 1:25 Stöd till enskilda näringsidkare förs upp på statens budget med 3 500 000 000 kronor.

Anslaget får användas för utgifter för ett ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen avser införa ett nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19. Syftet är att stärka enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga konsekvenserna av spridningen av covid-19. Stödet kommer att beräknas som en andel av omsättningstappet under mars–juli 2020 jämfört med motsvarande period 2019. För mars och april ska den sammanlagda nettoomsättningen ha minskat med mer än 30 procent, för maj månad ska nettoomsättningen ha minskat med mer än 40 procent och för juni och juli ska den sammanlagda nettoomsättningen ha minskat med mer än 50 procent för att stöd ska betalas ut. För att finansiera stödet bör ett nytt anslag 1:25 Stöd till enskilda näringsidkare föras upp på statens budget med 3 500 000 000 kronor.

Anslaget bör få användas för utgifter för ett ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. För 2021 beräknas anslaget ökas med 1 500 000 000 kronor.

Det nya stödet är en av de åtgärder som regeringen avser att vidta i enlighet med riksdagens tillkännagivande om att regeringen skyndsamt och fortlöpande bör granska stödåtgärdernas sammanlagda påverkan på företagen och återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder som särskilt stärker de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19 (bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:353). Tillkännagivandet är inte slutbehandlat.

3.2. Konsekvenser för statens budget

De förslag som lämnas i denna proposition innebär att anvisade medel ökar med 17,2 miljarder kronor 2020. Ökningen är framför allt föranledd av förlängningen av omställningsstödet till företag och det nya stödet till enskilda näringsidkare. Utgiftsökningarna försämrar statens finansiella sparande med 17,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av BNP, och ökar statens lånebehov med motsvarande belopp. Utgifterna beräknas även öka med 8,1 miljarder kronor 2021 till följd av förslagen i denna proposition. Statens finansiella sparande försämras och statens lånebehov ökar med motsvarande belopp.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 september 2020

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Lind, Hallberg, Nordmark, Micko

Föredragande: statsråden Baylan, Andersson, Bolund, Shekarabi, Ernkrans, Lind, Micko

Regeringen beslutar proposition 2020/21:4 Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset