RA-FS 2004:1

Föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar id ansökan om tjänst

iksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar

id ansökan om tjänst;

beslutade den 29 april 2004.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 och 12 åå arkivförordningen

(1991 2446) följande föreskriiter om gallring och återlämnande av handlingar

vid ansökan om tjänst;

I & Tillämpning

Följ ande föreskrifter gäller för

statliga myndigheter med undantag för riksdagens myndigheter, rege-

ringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen,

sådana organ som avses i 1 kap. 8 5 andra stycket, första meningen

sekretesslagen(1980: 100), till den del handlingarna härrör från den verk-

samhet som avses i bilagan till sekretesslagen ,

sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd

av lagen (1994: 1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra

organ än myndigheter för förvaring, såvitt gäller allmänna handlingar,

Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna hand-

lingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av

allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisato-

riska delar för förvaring m.m., och

allmänna försäkringskassor.

2 g Gallring och återlämnande

Ansökningar avseende tjänst med tillhörande handlingar (ansöknings-

handlingar) får gallras två år efter det att anställningsbeslutet vunnit laga

kraft. Om den sökande begär skall ansökningshandlingama återlämnas.

Ansökningshandlingar, som inte avser viss ledigförklarad tjänst, får åter—

lämnas eller gallras omedelbart.

3 & Undantag från gallring och återlämnande

Den anställdes ansökningshandlingar och ansökningshandlingar från den

som har överklaoat anställningsbeslutet skall undantas från gallring.

RA-FS 2004: ]

Utkom från trycket

den 28 maj 2004

- 4 & Notering om återlämnande

Det finns särskilda bestämmelser om notering om återlämnande av handlingar i 8

kap. l 5, Allmänna råd Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA—FS 1991 : 1,

ändr. RA-FS 1997:4) om arkiv hos statliga myndigheter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004. Den tillämpas första gången på

ansökningshandlingar för vilka tiden för ansökan gått ut efter den 30 april 2004.

2. Genom författningen upphävs Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991 :1 1) om åter-

lämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar.

TOMAS LIDMAN

Agneta Mann