RA-FS 2021:4

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

1

RA-FS 2021:4

Utkom från trycket

den 26 mars 2021

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets

föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om

arkiv hos statliga myndigheter;

beslutade den 22 februari 2021.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 3 arkivförordningen (1991:446)

ifråga om Riksarkivets föreskrifter (1991:1)1 och allmänna råd om arkiv hos

statliga myndigheter

dels att 1 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 9 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i 9 kap. ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 kap. Tillämpningsområde

6 § Upphävd.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9 kap. Överlämnande

4 a § Vad som sägs i 4 § första stycket avser endast sådan verksamhetsöver-

föring som beslutats av regeringen eller riksdagen.

I de fall då bestämmelserna i 4 § första stycket inte är tillämpliga kan Riks-

arkivet efter framställning från myndigheten föreskriva om överlämnande i

särskilda föreskrifter.

Allmänna råd. Framställningen bör innehålla en beskrivning av de

handlingar som föreslås till överlämnande, uppgift om handlingarnas

omfattning, redogörelse för deras användning och betydelse samt en

motivering till förslaget.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7 § Dokumentation som har upprättats i enlighet med Riksarkivets föreskrif-

ter om handlingar på papper, Riksarkivets föreskrifter om handlingar på mik-

rofilm, Riksarkivets föreskrifter om handlingar på ritfilm och reprografisk

film, Riksarkivets föreskrifter om analoga ljud- och videoupptagningar på

magnetband samt Riksarkivets föreskrifter om elektroniska handlingar (upp-

tagningar för automatiserad behandling), och som behövs för fortsatt bevaran-

de ska följa med vid överlämnandet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Senaste lydelse RA-FS 2019:2

2

RA-FS 2021:4

Elanders Sverige AB, 2021

1. Denna författning träder i kraft den 15 april 2021.

2. I fråga om överlämnanden som ägt rum före ikraftträdandet gäller före-

skrifterna i sin lydelse enligt RA-FS 2019:2.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Carl Billengren