Statens provningsanstalts kungörelse (1991:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1991-01-02
Ändring införd
SFS 1991:1
Ikraft
1991-01-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Upphäver
Riksarkivets Cirkulär (1968:473) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan den 10 november 1961 (nr 590) (upphävd genom riksarkivets författningssamling 1991:1)
Riksarkivets och krigsarkivets Cirkulär (1979:277) angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks m.fl. arkiv (upphävd genom riksarkivets författningssamling 1991:1)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
  • RA-FS 2021:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter
  • RA-FS 2021:5: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter
  • RA-FS 2022:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter
Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande skrivmateriel och reproduktionsmetoder är godkända jämlikt skrivmaterielkungörelsen (1964:504), under år 1991 för framställning av i nämnda kungörelse angivna handlingar.
Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de registreringsmärken som framgår av förteckningen.
För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av papper som materielen får användas till. Godkännandet innebär huvudsakligen att handlingar framställda med godkända skrivmedel har en skrift med erforderlig beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t. ex. förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka för den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka stadgas i andra föreskrifter, innefattas inte i godkännanden enligt denna kungörelse.
Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom respektive materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för alla typer av maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid inköp bör därför upplysning om vilken materiel som är lämplig i föreliggande fall, inhämtas från apparat- eller skrivmaterielleverantör.
Om det i förteckningen anges två färger, t. ex. svart/rött, för ett färgband, omfattar godkännandet såväl den svarta som den röda delen.
Nötningsbeständigheten är som regel ej helt tillfredsställande för skrift framställd med karbonpapper och korrigeringsbara färgband. För skrift framställd med korrigeringsbart färgband krävs dessutom en viss förvaringstid innan full vidhäftning uppnås.
Arkivhandlingar skall inte förvaras i sådana plastfickor, som kan förorsaka skador på skriften. Speciellt plastfickor tillverkade av mjukgjord PVC har visat sig vara olämpliga. Särskilt känsliga för påverkan är elektrostatiskt framställda kopior.
Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken är ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid mot skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot Statens provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är bland annat ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i sammansättning och egenskaper med den materiel som ursprungligen undersökts och godkänts av provningsanstalten.
Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att godkännas. Den ansvariga firman erhåller då ett av Statens provningsanstalt separat utfärdat godkännande, av vilket registreringsmärkning och övriga villkor för godkännandet framgår.
/r3/ Rader- och korrigeringsmedel
För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas. Med hjälp av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från underlaget, utan att några nämnvärda rester av radermedlet blir kvar.
Till denna grupp hör bl. a. gummikautschuk, raderknivar och den till vissa färgband hörande "lift-off-tejpen". Tejpen fungerar så, att skrift framställd med färgbanden rycks bort från underlaget.
Kemiska radermedel, t. ex. radervätskor, och färggivande korrigeringsmedel, t. ex. korrekturlack och vita korrigeringsfärgband får inte användas.
/r3/ Icke godkänd skrivmateriel
Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd skrivmateriel får användas för framställning av sådana handlingar som anges i 8 § i skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan lämnas efter ansökan och prövning i varje enskilt fall. Förutsättning för medgivande är, att sådana åtgärder vidtages, att handlingarnas innehåll kan bevaras för framtiden.
Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband samt, för framställning av kartor och ritningar, ritfilm och fotografisk film.
Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1).
Beträffande ritfilm och fotografisk film finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter och allmänna råd angående framställning och hantering av kartor och ritningar som skall bevaras (Riksarkivets författningssamling RA-FS 1986:3).
För magnetband finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter om avlämning av magnetband för ADB (RA-FS 1987:1), samt i riksarkivets cirkulär (1968:473, ändr. och omtr. 1979:679) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan.
Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan erhållas från Statens provningsanstalt.
BeteckningAnsvarig firmaRegistreringsmärke
Kulpennor (arkivpapper
80, 100 och 112)
A3 plastpatron standard M, blåDorab Försäljnings AB BankerydSvenskt arkiv SP-SFB701
A3 plastpatron standard M, svartDorab Försäljnings AB BankerydSvenskt arkiv SP-SFB702
Assistent arkiv skrivsp. 0.8 mm Ed. Rindelaub AB bläckpasta 1769AP, blåHägerstenSvenskt arkiv SP-SBJ111
Austenit Refill fine bläckpasta Ballograf Bic AB 81100 blåGöteborgSvenskt arkiv SP-SBF234
Austenit Refill fine bläckpasta Ballobraf Bic AB 8300, svartGöteborgSvenskt arkiv SP-SBF230
Austenit Refill medium bläckpasta 81100, blåBallograf Bic AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SBF232
Austenit Refill medium bläckpasta 8300, svartBallograf Bic AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SBF229
Austenit Refill medium Rosendahls bläckpasta 81000, blåBallograf Bic AB GöteborgSVenskt arkiv SP-SBF231
Bic Clic medium, blåBallograf Bic AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SBF227
Bic Crystal medium bläckpastaBallograf Bic ABSvenskt arkiv SP-SBF202
Biro 180, blåGöteborg
Classic Arkiv, blåJ F Björsell, AB BoråsSvenskt arkiv SP-SBR601
Inoxkrom jumbopatron metall fine,blåContorum Holding AB MalmöSvenskt arkiv SP-SBG304
Inoxkrom jumbopatron plast medium, bl,Contorum Holding AB MalmöSvenskt arkiv SP-SBG303
Klio Eterna, blåPentrade AB StockholmSvenskt arkiv SP-SBR801
Schneider 75 insatspatron medium, bl,Pagema AB TäbySvenskt arkiv SP-SBH901
Schneider 75 insatspatron, svartPagema ABTäbySvenskt arkiv SP-SBH903
Schneider RO 50 insatspatron, blåPagema AB TäbySvenskt arkiv SP-SBH902
SG-1 germanstar metallpatron M, Dorab Försäljnings AB blåBankerydSvenskt arkiv SP-SFB703
Zig Ball ceramic ball pigment ink 03, bl,Thure Bünger, AB AlvestaSvenskt arkiv SP-SBF901
Zig Ball ceramic ball pigment ink 03, rödThure Bünger, AB AlvestaSvenskt arkiv SP-SBF903
Zig Ball ceramic ball pigment ink 03, svartThure Bünger, AB AlvestaSvenskt arkiv SP-SBF902
Tusch (arkivpapper 80, 100 och 112)
Higgins Black Magic 404-80, svart Curt Heimdal, ABDanderydSvenskt arkiv SP-SCM201
Letratech, svartEsselte Letraset AB BrommaSvenskt arkiv SP-SCC302
Mecanorma EC40, svartMecanorma Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SCR401
Mecanorma EF50, svartMecanorma Svenska AB StockholmSvenskt arkiv SP-SCR402
Pelikan tusch 518, svartPelikan Svenska AB FilipstadSvenskt arkiv SP-SCA401
Rotring Fl-tusch, svartChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ203
Rotring MPP-F tusch, svart (plotter pen)Chr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ208
Rotring MPP-P tusch, svart (plotter pen)Chr Olsen, AB HanswnSvenskt arkiv SP-SCJ207
Rotring rapidograph F tusch kapillärpatron, svartChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ206
Rotring rapidograph tusch kapillärpatron, svartChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ204
Rotring tusch F, svartChr Olsen, AB HandenSvenskt arkiv SP-SCJ205
Staedtler marsmagno tusch art nr 710, svartStaedtler Svenska AB TäbySvenskt arkiv SP-SCJ316
Färgband (arkivpapper 80, 100 och 112)
Brother correctable film ribbon Brother InternationalSvenskt arkiv SP-SFR701
7020, svartSweden AB, Göteborg
Brother nylon ribbon 8020, svart Brother InternationalSweden AB GöteborgSvenskt arkiv SP-SFR703
Brother one-time film ribbonBrother InternationalSvenskt arkiv SP-SFR702
7022, svartSweden AB, Göteborg
Canon corr film ribbon cassette Canon Svenska AB set AP01 151101, svartSkärholmenSvenskt arkiv SP-SFJ504
Canon correct film ribbonCanon Svenska ABSvenskt arkiv SP-SFJ501
AP-RB11, art nr 91790Skärholmen
Canon correctable film ribbonCanon Svenska ABSvenskt arkiv SP-SFJ508
AP-RB21, art. nr. 917590Skärholmen
Canon correctable film ribbonCanon Svenska ABSvenskt arkiv SP-SFJ509
AP-RB21, art.nr.917590Skärholmen
Canon multistrike film ribbonCanon Svenska ABSvenskt arkiv SP-SFJ502
AP 12, art-nr.860730Skärholmen
Carbon C SE-510/520, 667.44332, Alcatel AB korr bart, svartBrommaSvenskt arkiv SP-SFO610
Citizen Swift 24 ribbon art nrEsselte System ABSvenskt arkiv SP-SFC308
47887500, svartSolna
Dataproducts färgband till IBMSMD Trading AB skrivare 1403/3203VärnamoSvenskt arkiv SP-SHO404
Diablo Hytype II, black, nylonSMD Trading AB VärnamoSvenskt arkiv SP-SHO405
Digital Färgband för LA100/LA210, Digital Equipment AB svartSundbybergSvenskt arkiv SP-SFR302
Digital färgband för LA50, svartDigital Equipment AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFR301
Ericsson/Facit ribbon cassetteFacit ABSvenskt arkiv
14881580-00/6E12SundbybergSP-SFE921
Facit färgband B1100, art. nr.Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE923
9288.1306, svartSundbyberg
Facit färgband B1150, art. nr.Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE924
9288-1311, svartSundbyberg
Facit färgband B3100, art. nr.Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE925
KDY 928 8130/501, svartSundbyberg
Facit färgband B3150/3350, art nr KDY 928 8130/201, svartFacit AB SundbybergSvenskt arkiv SP-SFE926
Facit färgband B3450, art. nr.Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE927
9288-1309, svartSundbyberg
Facit färgband för FacitFacit ABSvenskt arkiv SP-SFE922
4509/10/11/13, 55368001-00 svart Sundbyberg
Facit färgband för FacitFacit ABSvenskt arkiv SP-SFE929
4512/4514 55368504-00/1, svartSundbyberg
Facit färgband för FacitFacit ABSvenskt arkiv SP-SFE928
4570/71 92834522-01, svartSundbyberg
Facit för matrisskriv 4540,Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE914
4542, 15068060-20, röd-svartSundbyberg
Facit för matrisskrivare 4540,Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE915
15068060-10, svartSundbyberg
Facit korr bart filmkarbonband, Facit AB art nr 1158 07 45-32SundbybergSvenskt arkiv SP-SFK801
Facit ribbon cassette 1483Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE919
1790-00/2, svartSundbyberg
Facit ribbon cassette 1488Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE918
1500-00/4, svartSundbyberg
Facit ribbon cassette 1488Facit ABSvenskt arkiv SP-SFE930
1500-00/4, svartSundbyberg
Facit/Ericsson ribbon cassetteFacit ABSvenskt arkiv SP-SFE920
14881570-00/7 E11Sundbyberg
Fujitsu D30L-9001-0259 (utbytesband, svart)Fujitsu Nordic AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFQ203
Fujitsu film ribbon cassetteFujitsu Nordic ABSvenskt arkiv SP-SFQ202
D30L-9001-0579, svartSolna
Fujitsu ribbon cassette D30L-Fujitsu Nordic ABSvenskt arkiv SP-SFQ203
9001-0269, svartSolna
Fujitsu ribbon cassette D30L-Nokia Data System OySvenskt arkiv SP-SFQ403
9001-0269, svartHelsingfors
Fujitsu ribbon cassette D30L-Nokia Data System OySvenskt arkiv SP-SFQ402
9001-0579, svartHelsingfors
Fujitsu ribbon cassette D30L-Nokia Data System OySvenskt arkiv SP-SFQ401
9001-0601, svartHelsingfors
Fujitsu ribbon cassette D30L-Fujitsu Nordic ABSvenskt arkiv SP-SFQ204
9001-0939, svartSolna
Fujitsu ribbon cassette, D301-Amitron Datorer ABSvenskt arkiv SP-SFR101
9001-0269, nylon, svartTimrå
Fujitsu ribbon, type D30L-9001Fujitsu NordicSvenskt arkiv SP-SFQ201
0601Solna
Färgband art nr 72573, svartCarbotex Schreibmedien GmbH, NorrköpingSvenskt arkiv SP-SFS101
Färgbandskassett 2101159 nylon art nr 47874500, svartEsselte System AB SolnaSvenskt arkiv SP-SFC309

Färgbandskassett grupp 205, svart Carbotex Schreibmedien Svenskt arkiv SP-SFS102 GmbH, Norrköping

Färgbandskassett grupp 640, svart Carbotex Schreibmedien Svenskt arkiv SP-SFS103 GmbH, Norrköping

IBM 190 correctable ribbon cassette 1361190, svart IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA836
IBM 4201 Proprinter ribbon, IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA840
6328829, svart Stockholm
IBM 4202 Proprinter XL ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA841
1040150, svart Stockholm
IBM 4207 Proprinter X24 ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA838
1040475, svart Stockholm
IBM 4208 Proprinter XL 24 ribbon IBM Svenska AB Svenskr arkiv SP-SFA839
1040414, svart Stockholm
IBM 5204 Film Ribbon 1319300, IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA846
IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA822
1299300, svart Stockholm
IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA825
1299303, brunt Stockholm
IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA828
1299508, svart Stockholm
IBM correctable film ribbon black 1299095 IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA815
IBM Easystrike high yield correct ribbon 1299845, svart IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA842
IBM Easystrike Multipur. ribbon IBM Svenska AB cassette 1337764, svart Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA945
IBM Easystrike write correctable IBM Svenska AB ribbon 1380999, svart Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA843
IBM Fabric ribbon 1361194, svart IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA844
IBM filmkarbonband 1299933, svart IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA837
IBM Quiet non-correcting ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA835
1299790, svart Stockholm
IBM ribbon 1299756, svart IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA833
IBM ribbon 1299757, svart IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA834
IBM T3 band 1299320, svart IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA826
IBM T3 band 1299463, svart IBM Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA827
Kores färgband i nylon , Twin -spool, svart Kores Nordic AB Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB306
Kores korrbara färgband No 241 för Adler SE1010, svart Kores Nordic Ab Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB316
Kores korrbara färgband No 254 för Facit 8000, svart Kores Nordic AB Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB315
Kores plastband 60mm, svart Kores Nordic AB Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB311
Kores plastband 83 korrigerings-Kores Nordic AB bart, svart Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB313
Kores plastband 89 korrigerings-Kores Nordic AB bart, svart Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB319
Kores plastband 93 korrigeringsbart, svart Kores Nordic AB Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB318
Korrigeringsbart färgband CT-14 Esselte System AB Svenskt arkiv SP-SFC307
HX för Scribona, 31607 Solna
NEC 808-867243-001A, svart NEC Scandinavia AB Bromma Svenskt arkiv SP-SFR902
NEC 808-867928-301A, svart NEC Scandinavia AB Bromma Svenskt arkiv SP-SFR901
OKI Cartridge ribbon ML 182, 192, 193, svart Technitron Sweden AB Spånga Svenskt arkiv SP-SFR201
OKI Cartridge ribbon ML 292, svart Technitron Sweden AB Spånga Svenskt arkiv SP-SFR202
OKI Cartridge ribbon ML 293/294, Technitron Sweden AB svart Spånga Svenskt arkiv SP-SFR203
OKI Cartridge ribbon ML 390/391, Technitron Sweden AB svart Spånga Svenskt arkiv SP-SFR205

OKI Cartridge ribbon ML 393, svart Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR204 Spånga

Panasonic KX-P110i, svart Panasonic Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFH801
Panasonic KX-P115, svart Panasonic Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFH803
Panasonic KX-P140, svart Panasonic Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFH802
Panasonic KX-P145, svart Panasonic Svenska AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFH804
Pelikan multistrike Gr 187 M, svart Pelikan Svenska AB Filipstad Svenskt arkiv SP-SHA402
Pelikan nylonfärgband Gr 187, svart Pelikan Svenska AB Filipstad Svenskt arkiv SP-SHA401
Pelikan plastfärgband corrigeringsbart, svart Pelikan Svenska AB Filipstad Svenskt arkiv SP-SFB505
Pelikan plastic carbon Gr187P, svart Pelikan Svenska AB Filipstad Svenskt arkiv SP-SFB502
Philips ribbon cartridge GP S/RC 31, svart Philips Tele & Data System AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFC602
Philips ribbon twinspool PTS 3100/6000, 509.30, svart Philips Tele & Data System AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFB317
Plastband Sp.79, svart Kores Nordic AB Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB317
Primus färgband, svart record, medium bomull Karlstads Färgbandsfabrik AB Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA103
Primus färgband, svart record, medium nylon Karlstads Färgbandsfabrik, AB Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA105
Primus färgband, svart record, medium, siden Karlstads Färgbandsfabrik, AB, Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA104
Primus plastfärgband lift-off, korrigeringsbart Karlstads Färgbandsfabrik, AB, Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA107
Primus plastfärgband, svart Karlstads Färgbandsfabrik, AB Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA106
Qume Multistrike II art nr Esselte Datasystem Svenskt arkiv SP-SFC304
83990-01, svart Solna
Qume multistrike IV 83100-01 U, Esselte Datasystem svart Solna Svenskt arkiv SP-SFC305
TA Carbon C art nr 696.44332, svart Alcatel AB Bromma Svenskt arkiv SP-SFO609
ThS Special nylon med OCR infärgn, art nr 320761 Th Strålfors AB Ljunby Svenskt arkiv SP-SHE511
ThS Standard nylon dual med OCR Th Strålfors AB infärgn, art nr 320763 Ljungby Svenskt arkiv SP-SHE510
ThS Standard nylon med svart infärgning, art nr 320764 Th Strålfors Ljungby Svenskt arkiv SPSHE509
Toshiba R-02, svart Esselte Datasoft Solna Svenskt arkiv SP-SHM103
Toshiba RC-10 (4-färg), svart Esselte Datasoft Solna Svenskt arkiv SP-SHM101
Toshiba RC-11, svart Esselte Datasoft Solna Svenskt arkiv SP-SHM102
Triumph-Adler carbon-c art nr 627.44332, svart Alcatel AB Bromma Svenskt arkiv SP-SFO606
Triumph-Adler carbon-c korr art Alcatel AB nr 602.44332, svart Bromma Svenskt arkiv SP-SFO605
Viktor ribbon cartridge film Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ202
D30L-9001-0966, svart Solna
Wang 725-1234, svart Wang Svenska AB Solna Svenskt arkiv SP-SFK907
Xerox Multistrike ribbon 8R2337, Rank Xerox AB svart Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD720
Xerox Multistrike ribbon 8R458, Rank Xerox AB svart Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD708
Xerox nylonfärgband 3R96658, svart Rank Xerox AB Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD723
Xerox Piano multistrike ribbon Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD724
8R 10320, svart Stockholm
Xerox Singlestrike ribbon Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD719
3R96656, korr bart, svart Stockholm
Xerox Singlestrike ribbon 8R2335 Rank Xerox AB korrigeringsbart, svart Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD722
Xerox Singlestrike ribbon 8R2990, Rank Xerox AB svart Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD721
Xerox Singlestrike ribbon 8R453 Rank Xerox AB korrigeringsbart, svart Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD718
Xerox Singlestrike ribbon 8R454, Rank Xerox AB svart Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD707
Zenith Correctable film ribbon black för IBM 82C Rahmqvist Delectum AB Lidingö Svenskt arkiv SP-SFA607
Zenith nylonfärgband svart-rött Rahmqvist Delectum AB Lidingö Svenskt arkiv SP-SFA605
Stämpelfärg (arkivpapper 80, 100 och 112)
Dater, Perma stamp, svart Stämplar & Gravyrer i Borås AB Borås Svenskt arkiv SP-SSM503
Fröbergs självfärgande svarta stämpel art nr 002000 John Fröberg, AB Finspång Svenskt arkiv SP-SSS301
Gummistämpelfärg K119, svart Borås Stämpelfabrik AB Borås Svenskt arkiv SP-SSE204
Klimax stämpelfärg för metallstämplar, kval MF, svart Borås Stämpelfabrik AB Borås Svenskt arkiv SP-SSE209
Klimax stämpelfärg för metallstämplar, kval MK, svart Borås Stämpelfabrik AB, Borås Svenskt arkiv SP-SSE208
NCR-färg 400/41, svart Borås Stämpelfabrik AB Borås Svenskt arkiv SP-SSE210
Perma Stamp SP, handstämpel svart infärgning Stämplar & Gravyrer i Borås, AB, Borås Svenskt arkiv SP-SSM504
Shachihata Artline Stamp Pad Ljungdahls Officina AB Svenskt arkiv SP-SSM401
Ink & Stamp-Pad, svart Solna
Karbonpapper (arkivpapper 80 och 100)
Barock solvent carbon Dorab, Doverby & Rosenberg AB Bankeryd Svenskt arkiv SP-SKC701
Esselte Filmkarbon, 80 gauge, svart Esselte Dymo Solna Svenskt arkiv SP-SKC302
Optimark CFB white, svart Par-Gruppen Gamleby Svenskt arkiv SP-SKS201
Pelikan interplastic 1022 G Pelikan Svenska AB Filipstad Svenskt arkiv SP-SKB502
Rosencos karbonpapper 5800, svart Rosenco AB Kristianstad Svenskt arkiv SP-SKA701
Zenith filmcarbon 100 gauge Rahmqvist Delectum AB Lidingö Svenskt arkiv SP-SKA604
Zenith filmcarbon 50 gauge Rahmqvist Delectum AB Lidingö Svenskt arkiv SP-SKA603
Dupliceringsfärg (arkivpapper 100 för duplicering)
Gestetner 621 svart (6026 B) Gestetner AB Svenskt arkiv SP-SDD407
Pelikan otina rapid, svart Pelikan Svenska AB Filipstad Svenskt arkiv SP-SDB502
Van Son Ink, Electrostatic Melkron International Svenskt arkiv SP-SDF701
Black VS 127 Sweden AB, Stockholm
Tryckfärg (arkivpapper 80, 100 och 112)
Multilith CS Ink, CS-174-C, svart A M International AB Enskede Svenskt arkiv SP-SDO702
Arkivpapper
Skrivpapper
Svenskt arkiv 112 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 112 Tumba
Svenskt arkiv 100 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba
Svenskt arkiv 80 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 80 Tumba
Svenskt arkiv 100 för duplicering AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba
Registreringsmärket är utfört med vattenmärkning.
Kopiatorer, laserskrivare m. m.
Godkännandet av nedanstående utrustningar förutsätter att skriftframställning sker på samma sätt som vid undersökning för typgodkännande.
Avgörande för kvaliteten hos den framställda skriften är t. ex. utrustningens valstryck och fixeringstemperatur. Innehavare av typgodkännande skall ge särskilda anvisningar för framställning av arkivhandlingar.
Efter det att framställda handlingar fått svalna, skall dessa vara helt torra, ej smeta och skriften skall ha god vidhäftning till papperet.
Vissa utrustningar fordrar omställning vid byte till annan papperstyp. Olika glättning, vithet och tjocklek hos papperet kan därvid ha betydelse.
Handlingar, framställda i vissa utrustningar, kan på ytan ha en beläggning som medför att skrift med annat godkänt skrivmedel, får otillfredsställande vidhäftning till papperet.
I nedanstående förteckning anges godkännandets omfattning för respektive utrustning och pappersformat.
80, 100 och 112 syftar på godkända papper svenskt arkiv. E anger att utrustningen är godkänd för enbart enkelsidig skriftframställning och D att den är godkänd för skriftframställning på båda sidor av papperet. Under "beteckning" anger den första raden utrustningens beteckning och den andra raden till utrustningen hörande färgpulver eller dylikt.
BeteckningAnsvarig firmaPappersformatGodkännandets omfattning
Kopiatorer
Agfa X 25-1 CB 757 Agfa X 25-3 CB 757 Agfa X 25-5 CB 757 Agfa X-15 CB 754 Agfa X-18 CB 756 Agfa X-35 CB 755 Agfa X-88 CB 743 Agfa X45 CB 758 Agfa X55-3 CB 752 Canon FC-3 FC Cartridge II Skärholmen black Canon FC-5 FC Cartridge II Skärholmen black Canon NP 2015 NP 2000 black Canon NP 4035 NP 4000 black Canon NP 4540 NP 4000 black Canon NP 8570 NP 7000 black Canon NP-1010 Toner black art.nr 815205 Canon NP-1015 Toner black art.nr 815205 Canon NP-1215 Toner black art.nr 815205 Canon NP-1318 Toner black art.nr 815205 Canon NP-1812 Toner black art.nr 812105 Canon NP-3325 Toner black art.nr 833105 Canon NP-3825 Toner black art.nr 833105 Canon NP-4335 Toner black art.nr 848105 Canon NP-4835 Toner black art.nr 848105 Canon NP-6650 Toner black art.nr 666105 Canon NP-8580 Toner black art.nr 666105 Canon NP-A2Z II Canon Svenska AB Toner black art.nr 842105 Canon PC 20 PC Cartridge II Skärholmen black, F412602-000 Esselte HS 70 Toner svart Esselte HS 70 Esselte S 5 Tonerkit svart Esselte S 5 Gestetner 2201 CMT 22 Gestetner AB Gestetner 2222 Z Gestetner AB CMT 19 Gestetner 2322 Z Gestetner AB CMT 19 Gestetner 2355 ZDF CMT 24 Harris/3M 6130 Harris/3M 701 Harris/3M 6215 Harris/3M 786969-6632-0 Kodak Ektaprint Kodak AB 235 Ektaprint K toner Kodak Ektaprint Kodak AB 300 Kodak Ektaprint L toner Konica 115Z Konica black Copy kit 112Z, 115 Konica U-Bix 250Z Konica black 1017,170,2025, 250,1790,2590 Konica U-Bix 760ZA Konica black 5070,700 Konica U-BIXCopier 01311BW2, blå Konica U-BIXCopier 02164RW2, röd Konica U-BIXCopier 04094KW2, svart Lanier 6020 Lanier Toner för 6020 Lanier 6110 Lanier Toner för 6110 Lanier 6213 Lanier toner för 6113/6213 art nr 78-69696716-1 Lanier 6230 Lanier Toner för 6230 Lanier 6242 Lanier toner för 6242 art nr 78-6969-6721-1 Lanier 6315 Lanier Toner för 6315 Lanier 6360 Lanier toner för 6360 art nr 00-0117-0152-1 Minolta EP 3150 AlcatelAB Minolta MT2Toner Minolta EP 4230 Minolta MT2-Toner Minolta EP 4300 Minolta MT2-Toner Minolta EP 5400 Minolta MT2-Toner Minolta EP-410 Z Minolta MT toner II EP 410 Z Minolta EP-470 Z Minolta MT toner II EP 470 Z Minolta EP490 Z Minolta MT toner EP 470 Z-EP 490 Z Minolta EP-50 Minolta EP 50 Mita DC-1001 DC-1001 Mita DC-114 DC-114 Mita DC-1205 DC-1205 37041010 Stockholm Mita DC-152 Z DC-152Z Mita DC-1655 DC-152Z/1785/ 1655 37002812 Mita DC-1785 DC-152Z/1785 /1655 37002812 Mita DC-2055 DC-2055 37037010 Mita DC-2105 DC-211/213RE/ 313Z/313ZD/2105 37002112 Mita DC-2254 Mita DC-2055 37037010 Mita DC-2255 Mita DC-2055 37037010 Mita DC-2285 Mita DC-2055 37037010 Mita DC-2555 DC-2555/2585 37040010 Mita DC-2585 DC-2555/2585 37040010 Mita DC-313ZD Mita DC-313Z Mita DC-4055 DC-4055/4085 37033010 Mita DC-4085 DC-4055/4085 37033010 Mita DC-5055 DC-5055 37036010 Stockholm Mita DC-513Z DC-513Z Mita DC-5555 Mita DC-5585 37042010 Mita DC-5585 Mita DC-5585 37042010 Mita DC-A0 Mita DC-A0 37045010 Mita DC-A2RE Mita DC-191 /181R/A2 Mita DC-A2ZII Mita DC-A2RE /A2Z/1824Z 37002712 Océ 1750 Océ 1850 Océ 1850Agfa Gevaert AB Spånga Agfa Gevaert AB Spånga Agfa Gevaert AB Spånga Agfa Gevaert AB Spånga Agfa Gevaert AB Spånga Agfa Gevaert AB Spånga Agfa Gevaert AB Spånga Agfa Gevaert AB Kista Agfa Gevaert AB Spånga Canon Svenska AB Canon Svenska AB Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Canon Svenska AB Skärholmen Skärholmen Canon Svenska AB Esselte System AB Solna Esselte System AB solna Gestetner AB Stockholm Stockholm Stockholm Gestetner AB Stockholm 3 M Kista 3 M Kista Järfälla Järfälla Facit Svenska AB Sundbyberg Facit Svenska AB Sundbyberg Facit Svenska AB Sundbyberg Facit Svenska AB Sundbyberg Facit Svenska AB Sundbyberg Facit Svenska AB Sundbyberg Lanier Svenska AB Kista Lanier Svenska AB Kista Lanier Svenska AB Kista Lanier Svenska AB Kista Lanier Svenska AB Kista Lanier Svenska AB Kista Lanier Svenska AB Kista Solna Alcatel AB Solna Alcatel AB Solna Alcatel AB Solna Roneo Alcatel AB Bromma Roneo Alcatel AB Bromma Roneo Alcatel AB Bromma Roneo Alcatel AB Bromma C.Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C.Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm C. Aagaard AB Stockholm Océ Svenska AB Spånga Océ Svenska AB SpångaA4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A3 A2 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A3 A2 A4 A3 A2 A3 A2 A4 A480D 80E 80D 80E 80D 80E 80E 80D 100 D 80D 100 D 80D 80D 80E 80E 80D 100D 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80D 100D 80D 100D 80D 100D 80D 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 80D 100D 80E 80D 100D 80E 80D 100D 80E 80D 100D 80E 100E 80D 100D 80E 80E 80E 80D 100D 80E 100E 80D 100E 80E 80D 100E 80D 100E 80E 100E 80E 80E 80E 80E 100E 80D 100D 80D 100D 80D 100D 80D 100E 80D 100D 80E 100E 80D 100E 80E 80D 80E 80D 80E 80D 100D 80D 100D 80E 80E 80E 80E 80E 80D 80E 80E 80E 80D 100E 80D 100D 80E 100E 80D 100E 80E 100E 80D 100D 80E 80E 100E 80E 100E 80D 100D 80E 100E 80D 100D 80E 100E 80E 100E 80D 100E 80E 80D 100E 80E 80D 100D 80E 80E 100E 80E 100E 80D 100D 80E 80D 100D 80E 80D 100D 80E 80E 100E 80E 80E 80E 80E 80E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 80E 100E 80E 80E 100E 80E 80D 100D 80D 100D 80D 100E 80E 80E 80D 100D 112D 80D 100D 112D
PanasonicFP-1307 Panasonic Svenska AB FQT50K Panasonic FP-1530 Panasonic Svenska AB FQ-T50K Panasonic FP-2230 Panasonic Svenska AB FQT35P Panasonic FP-3007 Panasonic Svenska AB FQ-T30HStockholm Stockholm Stockholm StockholmA4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 80E80E 100E 80E 80D 80E 80E 100E 80E 100E 80D
Panasonic FP-3030 Panasonic Svenska AB FQ-T30H Panasonic FP-3037 Panasonic Svenska AB FQ-T30H Panasonic FP-3040 Panasonic Svenska AB FQ-T30H Panasonic FP-4630 Panasonic Svenska AB FQ-T30H Panasonic FP-4650 Panasonic Svenska AB FQ-T30H Panasonic FP-5060 Panasonic Svenska AB FQ-T30H Panasonic FP-820 FQU160 Ricoh FT 2070 Ricoh FT toner type 2050 Ricoh FT 2260 Ricoh FT toner 2050 Ricoh FT 3320 Ricoh FT toner 3300 Ricoh FT 4460 Ricoh FT toner type 4460 svart Ricoh FT 4480 Ricoh FT toner 5010 Ricoh FT 4490 Ricoh FT5010 Ricoh FT 5520 Ricoh FT5010 Ricoh FT 5550 Ricoh FT5000 Ricoh FT 5570 Ricoh FT5000 Ricoh FT 6620 Ricoh FT toner 5050, 5070, 6620 Ricoh FT 7060 Ricoh FT toner type 7000 Ricoh FT 7770 Ricoh FT toner type 7700 svart Ricoh LR-1 Ricoh copy patron svart Ricoh M 100 Ricoh FT toner 2050 Sharp SF-7300 SF730T1Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Panasonic Svenska AB Carl Lamm, AB Sundbyberg Ideca AB Bromma Ideca AB Bromma AB Curt Enström Spånga Ideca AB Bromma AB Curt Enström Spånga AB Curt Enström Spånga AB Curt Enström Spånga AB Curt Enström Spånga Ideca AB Spånga Carl Lamm, AB Sundbyberg AB Curt Enström Spånga AB Curt Enström Spånga Ideco, AB Bromma Sharp Electronics (Svenska) AB SkärholmenA4 A3 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A3 A480D 80E 80D 80E 80D 80D 100D 80D 100D 80E 80D 80D 80E 100E 80D 100D 80D 100D 80D 100E 80D 100E 80D 100D 80D 80D 80D 100E 80D 100E 80D 80D 80E 100E 80E 80E 100E 80E 100E 80D 100E 80D 100E 80D 80D 80D 80D 80D 80E 80D 100E 112E 80D 100D 80D 100D 80E
Sharp SF-7750 SF770T1 Sharp Electronics (Svenska) ABSharp Electronics (Svenska) AB SkärholmenA480E
Sharp SF-8300 SF 830 ST 1Sharp Electronics (Svenska) AB SkärholmenA4 A380D 100D 80D 100D
Sharp SF-8400 SF830T1Sharp Electronics (Svenska) AB SkärholmenA4 A380D 100E 80E
Sharp SF-8800 SF880T1Sharp Electronics (Svenska) AB SkärholmenA4 A380D 80E
Sharp SF-9750 SF970T1Sharp Electronics (Svenska) AB SkärholmenA480D
Toshiba BD 2810 Esselte System AB T120 Toshiba BD 3810 Esselte System AB T 85P Toshiba BD 3910 Esselte System AB T-85P Toshiba BD 4810 Esselte System AB T 66P Toshiba BD 4910 Esselte System AB T 22OP Toshiba BD 5110 Esselte System AB 80P Toshiba BD 5120 Esselte System AB T 80P Toshiba BD 5910 Esselte System T-220P Toshiba BD 7610 Esselte System AB T 64P Toshiba BD 7720 Esselte System AB T 64P Toshiba BD 7910 Esselte System AB T-220P Toshiba BD 8510 Esselte System AB T 88P Toshiba BD 9100 Esselte System AB T 68P Toshiba BD 9110 Esselte System AB T 68P Toshiba BD 9230 Esselte system AB T 68P U-Bix 150Z 68 22 01 B8 U-Bix 170Z U-Bix 1017, 170, 1790 U-Bix 181Z U-Bix 280 U-Bix 220Z U-Bix 220 U-Bix 225Z U-Bix 2022,225 U-Bix 280Z U-Bix 280 U-Bix 320Z U-Bix 320 U-Bix 400Z U-Bix 400 U-Bix 404 U-Bix 6040, 404 Bandhagen 3 U-Bix 420Z U-Bix 420 U-Bix 550Z U-Bix 500Z U-Bix 700ZA U-Bix 5070,700 Xerox 1040 R 6R 90110 Xerox 1050 6R 90094 Xerox 1065 6R 90097 Xerox 3080 6R 90130 Xerox 5007 6R 90157 Xerox 5012 6R 90161 Xerox 5014 6R 90161 Xerox 5018 6R 90127 Xerox 5028 6R 90127 typ 5018/5028 Xerox 5034 6R 90127 Xerox 5046 6R 90098 Xerox 5065 6R 90147 Xerox 5080 Toner 5080Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Solna Wolger Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Wolber Import AB Bandhagen 3 Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Rank Xerox AB StockholmA4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A2 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A3 A280D 100D 80D 100D 80D 100E 80D 100E 80D 80E 80D 100D T 80E 100E 80D 80E 80D 80E 80E 100E 80E 80E 100E 80E 80D 80D 100D 80E 100E 80D 100E 80E 100E 80D 100E 80E 80D 100D 80D 100E 80D 100D 80D 100D 80D 100E 80D 100E 80D 100D 80D 100E 80D 100D 80D 100D 80D 100D 80D 100D 80D 100D 80D 100D 80E 100E 80E 100E 80D 80E 80D 100D 80E 80E 80E 80E 100E 80E 80E 80E 80E 100E 80E 100E 112E 80E 100E 112E 80E 100E 112E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 80E 100E 80E 80E 100E 80D 100E 80E 80E 100E 112E 80E 100E 112E
Xerox 5090 6R 90100 typ 5090Rank Xerox AB StockholmA4 A380E 100E 80E
Laserskrivare
Agfa P3400PS CB 759 Agfa-Gevaert ABSpångaA480E
AP 9206 Toner kit Unisys AB AP 9206 AP 9230 AP 9230 toner code no 81-6007-884 AP 9415 Tonet kit AP 9415 Apple Laser writer II Tonerkassett EP-S återuppladdad enl. Max Nivå Refill System m. Grap-hix Apple Laser Writer II NT SX Lasertone, tonerkassett Canon EP-S Apple Plus EP Tonerkassett EP återuppladdad enl. Max Nivå Refill System m. Texton Brother HL-8e EP-S CartridgeSolna Unisys AB Solna Unisys AB Solna Max Nivå AB Hägersten Toner Service HB Norrköping Max Nivå AB Hägersten Brother International Sweden AB Västra FrölundaA4 A4 A4 A4 A4 A4 A480E 80E 100E 112E 80E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E
Brother HL-8PS EP-S Cartridge Canon LBP-4Brother International Sweden AB Västra Frölunda Canon Svenska ABA4 A480E 100E 80E 100E 112E
EP-L Servicekassett svart art.nr. 199105Skärholmen
Canon LBP-8 II EP-S Cartridge SkärholmenCanon Svenska ABA480E 100E
Canon LBP-8 IIR Canon Svenska AB EP-S Cartridge Data-General 4557/4558 DG 10231 Digital LN 03 LN 03 X-AC Digital Equipment AB Sundbyberg A4 80D 100DSkärholmen Data-General AB Solna Digital Equipment AB SundbybergA4 A4 A480D 100D 80E 100E 80D 100D
Esselte Laserprinter T6 toner svart art. nr. 47886200 Esselte Laserprinter T8 Laserprinter toner-set JRP 00-00402 Facit Opus 2 11 37 99 34-00 Facit P 6010 Facit P 6010 Facit P 6060 Toner Kit for Facit P6060 art.nr. 92881706 Facit P 7150 Toner kit 80 P 7000/10/80/7150, artnr 11379934-00 Fujitsu modell M 3706 ME Process Cartridge D 860-1163-T 401 A Fujitsu modell M 3727 ME Toner Cartridge B 870-1670-T 005 AEsselte System AB Solna Esselte System AB Solna Facit AB Sundbyberg Facit AB Sundbyberg Facit AB Sundbyberg Facit AB Sundbyberg Fujitsu Nordic AB Solna Fujitsu Nordic AB SolnaA4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A480E 100E 80D 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80D 100D 80E 100E 80E
HP LaserJet II D Hewlett Pckard EP-S 92295A svart Sverige ABKistaA480D 100D
HP LaserJet II P Hewlett Packard EP-L HP 92275ASverige ABA480E 100E
svart HP LaserJet III Hewlett Packard EP-S 92295A svartKista Sverige AB KistaA480E 100E
IBM 3816-01D Specialtoner artStockholm nr 6190730IBM Svenska ABA480D 100E
IBM 3816-01S Specialtoner art nr 6190730 IBM 3825 Art nr 70X 7001 StockholmIBM Svenska AB Stockholm IBM Svenska ABA4 A480E 100E 80E 100E
IBM 4019IBM Svenska ABA480E 100E
Art nr 1380200Stockholm
IBM 4028IBM Svenska ABA480E 100E
Art nr 1380200Stockholm
Kyocera F-1000 Kyocera toner kit TK-4 Kyocera F-1010 Kyocera toner kit TK-4Arctena AB Solna Carl Lamm Dataprodukter A4 sundbybergA480E 80E
Kyocera F-1200 Kyocera toner kit TK-4 Kyocera F-2200S Arctena AB TK-3 art. nr. 61222 Kyocera F-800 TK-6 art. nr. 61226 Laser Jet serie Hewlett Packard II EP-S Cartridge Laser Writer Plus EP-Cartridge M 0180 Laserline 6 Technitron LL 6 Stockholm LIS 24 Dry Imager 800-225-0234 LPS 8 EP-CartridgeArctena AB Solna Solna Arctena AB Solna Sverige AB Spånga Apple Computer AB Solna Tacknitron Sweden AB Wang Svenska AB Solna Wan Svenska AB SolnaA4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A480E 80E 100E 112E 80E 100E 112E 80E 100E 80E 100E 80R 100E 80E 100E 80E 100E
34-0002-702 Mannesmann Tally MT906 FPMT 905/906 Memorex Telex 1808 Tonerkit 3204-1127 Nokia Data PS 810 EP-S Cartridge Cartouche R64-0002-700 Nokia LP 315 Laser Printer Nokia LP 315 Toner Kit Omnilaser 2015 G 0012201 Panasonic KX-P4450 KX-P450 Panasonic KX-P4450i KX-P450 Scribona Page Printer F 301116 6904K2 Sperry M 37 P/N 2838441-225 Solna Talaris 1590 Ricoh toner för laserstation LP 4150 Toshiba Page Laser 12 modell Solna TN-7300 T-L200-C Toshiba PageLaser 6 Toner svart art. nr. 47886200 Versatec 8836 Laserplotter Dry Imager art. nr. 6R239 Xerox 2700 /8040 6R 90080 typ Z Xerox 3700 6R 90123 Xerox 4030 6R314 Xerox 4045 6R 90124 Xerox 4050 6R 303 Xerox 5052 Toner typ T 6R90094 Xerox 9700 modell V 6R 90043 Xerox 9700/9790 Rank Xerox AB Gc 6R 90090Zetner Data AB Sundbyberg Memorex Telex AB Bromma Nokia Data Syste, Oy Helsingfors Nokia Data systems OY Helsingfors Texas Instruments Stockholm Panasonic Svenska AB Stockholm Panasonic Svenska AB Stockholm Esselte System AB Solna Unisys AB Technitron AB Spånga Esselte System AB Esselte System AB Solna Saven AB Täby Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm Rank Xerox AB Stockholm StockholmA4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A480E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 112§ 80E 100E 80D 100E 80D 100E 80E 80E 80E 100E 80D 100E 80E 100E 80E 80E 80E 80E 80E 80D 100D 80D 100D 80E 100E 80E 100E 80D 100D
Telefax
Okifax OF-110 Toner Cartridge Solna for Okilaser 400/800 Okifax OF-110 Toner for Okilaser 400/800 Panafax UF-750 KX-P450 Ricoh fax 1200L Curt Enström AB Ricoh Cartridge Spånga 1200L Ricoh fax 1000L Curt Enström AB Ricoh fax toner Spånga Sharp FO-5200 JX-95TCEsselte System OKI systems (Sweden)AB Spånga Panasonic Svenska AB Stockholm Sharp Elektronics Svenska AB SkärholmenA4 A4 A4 A4 A4 A480E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E 80E
Telefax 7000 UG-3201 STT ABSTT AB FarstaA480E 100E
Telefax 750 KX-P450 FarstaSTT ABA480E 100E
Övriga skrivare Agfa P400/ P400PS CB 751 Bull MP 6090 Bull 790 Mercante Photon Technitron AB Imager 1 Tonerkit H649935028-234-9-03 NEC Silentwriter NEC Scandinavia AB LC-890XL Toner Cartridge 31G5130 Okilaser 400 Toner for Okilaser 400/800 series Okilaser 800 Toner for Okilaser 400/800 series Qume Crystal Print Series II Sollentuna CrystalPrint toner kit Silentwriter LC-890 XL Cartridge 31G5130Agfa-Gevaert AB Spånga DpcEye AB Linköping Spånga Bromma Technitron AB Spånga Technitron AB Spånga Qume Scandinavia AB NEC Scandinavia AB BrommaA4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A480E 80E 80E 100E 80E 80E 100E 80E 100E 80E 100E 80E

Ändringar

Statens provningsanstalts Kungörelse (1991:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991

Ikraftträder
1991-01-01