RA-FS 2021:5

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

1

RA-FS 2021:5

Utkom från trycket

den 17 augusti 2021

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets

föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om

arkiv hos statliga myndigheter;

beslutade den 24 juni 2021.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446)

ifråga om Riksarkivets föreskrifter (1991:1)

1

och allmänna råd om arkiv hos

statliga myndigheter att 18 § ska ha följande lydelse, samt att det ska införas

en ny paragraf, 18 a, av följande lydelse.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6 kap. Arkivredovisning

18 § För förvaringsenheter för pappershandlingar och handlingar på databä-

rare som avgränsats fysiskt genom att de sammanförts till volymer ska en unik

beteckning anges i arkivförteckningen för varje enskild förvaringsenhet.

Utöver vad som anges i första stycket ska följande uppgifter anges i

den utsträckning som behövs för handlingarnas identifiering, åtkomst och han-

tering över tiden:

typ av förvaringsenhet,

förvaringsenhetens omfattning, och

förvaringsenhetens fysiska placering.

Det som anges i första och andra stycket gäller för handlingar som ska bevaras.

Allmänna råd. Uppgifter om den enskilda förvaringsenheten syftar till

att handlingarna genom arkivförteckningen ska kunna återsökas,

identifieras och hanteras över tiden.

18 a § Uppgifter om förvaringsenheter för elektroniska handlingar ska anges

i den utsträckning som behövs för handlingarnas identifiering, åtkomst och

hantering över tiden.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Senaste lydelse RA-FS 2019:2

2

RA-FS 2021:5

1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2021.

2. Bestämmelserna ska även tillämpas på handlingar som har inkommit

eller upprättats före ikraftträdandet om handlingarna har klassificerats efter en

klassificeringsstruktur i enlighet med 6 kap. 7 § Föreskrifter om ändring

(RA-FS 2008:4) i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1)

om arkiv hos statliga myndigheter.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Anna-Kristina Andersson

Elanders Sverige AB, 2021