RIFS 2018:2

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

1

Revisorsinspektionens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 2003-0525 (tryckt)

ISSN 2003-0533 (online)

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om

villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags

verksamhet;

beslutade den 31 maj 2018.

Revisorsinspektionen föreskriver följande med stöd av 26 och 29 §§ för-

ordningen (1995:665) om revisorer.

Allmänna bestämmelser

1 § Om inte annat sägs, har de termer och begrepp som används i dessa

föreskrifter samma betydelse som i revisorslagen (2001:883).

2 § Det som sägs i 7–12 §§ om revisor ska, när ett registrerat revisions-

bolag har åtagit sig ett uppdrag i revisionsverksamheten, tillämpas på den

som är huvudansvarig för uppdraget.

3 § Med lagstadgad kvalificerad revision avses i dessa föreskrifter sådan

revision som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) får utföras endast av revisorer eller

registrerade revisionsbolag eller motsvarande fysiska eller juridiska per-

soner som är registrerade i den staten.

4 § Följande bestämmelser gäller inte för sådana revisionsföretag som

avses i 2 § 4 c revisorslagen (2001:883):

11 § om dokumentation av organisatoriska krav m.m.,

15–17 §§ om försäkring,

18 § om anmälan av ändrade förhållanden,

19 och 20 §§ om periodiskt återkommande kvalitetskontroll,

21 § om intern organisation, och

22 § om klientregister.

Förberedande åtgärder inför lagstadgad kvalificerad revision

5 § En revisor ska, innan han eller hon accepterar eller förnyar ett upp-

drag som rör lagstadgad kvalificerad revision, försäkra sig om att han eller

hon har den tid och de resurser samt anställda med de kunskaper och den

erfarenhet som krävs för uppdraget. Detsamma gäller för ett registrerat

revisionsbolag.

RIFS 2018:2

Utkom från trycket

den 7 juni 2018

3

2

6 § Ett registrerat revisionsbolag ska, innan det accepterar eller förnyar ett

uppdrag som rör lagstadgad kvalificerad revision, försäkra sig om att den

huvudansvarige revisorn är godkänd som revisor i den medlemsstat där det

reviderade företaget har sitt säte.

Första stycket gäller också för revisorer som undertecknar revisions-

berättelserna för större dotterföretag inom EES.

Dokumentation

7 § Av den dokumentation som avses i 24 § första stycket revisorslagen

(2001:883) ska framgå

1. planeringen av uppdraget och de bedömningar, såsom väsentlighets-

och riskbedömningar, som har legat till grund för planeringen,

2. vilka granskningsåtgärder som har utförts, vad dessa har omfattat samt

när och hur granskningsåtgärderna har utförts,

3. de iakttagelser som har gjorts vid granskningen och de slutsatser som

har dragits,

4. de insatser i form av rådgivning eller annat biträde som har föranletts

av iakttagelser enligt 3 (revisionsrådgivning),

5. de rapporteringsåtgärder som har föranletts av iakttagelser enligt 3,

6. de omständigheter, ägnade att enligt 21 a § revisorslagen rubba förtro-

endet för revisorns opartiskhet eller självständighet, som har identifierats,

7. de åtgärder som har vidtagits för att motverka sådana omständigheter

som avses i 6, och

8. de slutsatser som revisorn har dragit om sin opartiskhet och själv-

ständighet vid prövningen enligt 21 a § revisorslagen.

Av 24 § första stycket revisorslagen följer att förhållanden som saknar

väsentlig betydelse för bedömningen av revisorns arbete eller hans eller

hennes opartiskhet eller självständighet inte behöver dokumenteras.

8 § Utöver det som sägs i 7 § ska en revisor i varje revisionsuppdrag

dokumentera

1. de omständigheter som har beaktats särskilt vid revisorns prövning

enligt 21

§ revisorslagen (2001:883) av om han eller hon måste avböja eller

avsäga sig uppdraget, och

2. de slutsatser som revisorn har dragit vid prövningen enligt 21 och

21 b §§ revisorslagen.

En revisor ska också i varje uppdrag som avser lagstadgad kvalificerad

revision dokumentera de frågor som har ställts och de råd som har mottag-

its i de fall där revisorn har anlitat externa sakkunniga för rådgivning.

Av 24 § första stycket revisorslagen följer att förhållanden som saknar

väsentlig betydelse för bedömningen av revisorns arbete eller hans eller

hennes opartiskhet eller självständighet inte behöver dokumenteras.

9 § Den dokumentation som avses i 7 och 8 §§ ska vara tydlig och struk-

turerad på ett överskådligt sätt. Den ska vara inriktad på väsentlig

information, men ändå så detaljerad att revisorns arbete samt hans eller

hennes opartiskhet och självständighet kan bedömas i efterhand. I doku-

mentationen ska ingå korrespondens samt revisionsberättelser, pro-

3

memorior och andra skriftliga utlåtanden eller intyg som revisorn har

avgett. Dessutom ska sådana muntliga kontakter med uppdragsgivaren eller

andra, som kan vara av väsentlig betydelse för bedömningen av revisorns

arbete eller hans eller hennes opartiskhet eller självständighet, framgå av

dokumentationen.

10 § En revisor eller ett registrerat revisionsbolag ska dokumentera sina

bedömningar enligt 5 och 6 §§.

11 § Ett revisionsföretag ska dokumentera

1. de riktlinjer, rutiner och system som har antagits och inrättats enligt

21 §, och

2. resultaten av de utvärderingar som avses i 21 § första stycket 12 och

eventuella föreslagna åtgärder för att ändra det interna systemet för kvali-

tetskontroll.

Av dokumentationen ska framgå om de riktlinjer, rutiner och system som

har antagits och inrättats enligt 21 § första stycket är lämpliga i förhållande

till omfattningen av och komplexiteten hos företagets verksamhet.

Revisionsföretaget ska informera de anställda om de åtgärder som har

dokumenterats enligt första stycket 1.

12 § En revisor eller ett revisionsföretag ska förvara dokumentationen i

ordnat skick och på ett betryggande sätt. Den får inte vara tillgänglig för

obehöriga. Den ska på Revisorsinspektionens begäran utan dröjsmål ges in

till inspektionen.

Den dokumentation som avses i 7, 8 och 10 §§ ska bevaras i minst tio år

från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades. Detsamma

gäller sådan dokumentation som avses i 24 § andra stycket revisorslagen

(2001:883).

Fortbildning

13 § Revisorer ska i den omfattning som följer av god revisorssed genom-

gå fortbildning. Fortbildningen ska, under den femårsperiod som närmast

föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, omfatta

minst 100 verifierbara timmar.

Revisorer ska på Revisorsinspektionens begäran ange omfattningen av

fullgjord fortbildning och ge in underlag som visar att fortbildningskravet

är uppfyllt.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

14 § I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism finns bestämmelser om skyldighet för revisorer och registrerade

revisionsbolag att vidta åtgärder för att förhindra att finansiell verksamhet

och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering

av terrorism.

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska även i övrigt, i den omfatt-

ning som följer av god revisorssed, vidta åtgärder för att förhindra att den

5

4

egna verksamheten eller en uppdragsgivares verksamhet utnyttjas för pen-

ningtvätt eller finansiering av terrorism.

Försäkring

15 § Försäkring enligt 27 § revisorslagen (2001:883) ska omfatta den

skadeståndsskyldighet som en revisor eller ett revisionsföretag kan ådra sig

i revisionsverksamheten. Den ska utgöras av ansvarsförsäkring mot för-

mögenhetsskada och förmögenhetsbrottsskada enligt villkor som godkänts

av Revisorsinspektionen.

Vid byte av försäkringsgivare ska det avtalas att den nya försäkrings-

givaren tar på sig ansvaret för skador som har orsakats innan försäkrings-

tiden börjat löpa och som vid försäkringens tecknande var okända. Det som

nu har sagts gäller inte i den mån ansvaret omfattas av en annan försäkring.

16 § För revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer uppgår till

högst fem ska försäkringen gälla med ett försäkringsbelopp om lägst 200

prisbasbelopp per skada och försäkringsår.

För revisionsföretag som avses i första stycket får dock försäkringen

gälla med ett försäkringsbelopp om lägst 100 prisbasbelopp per skada och

försäkringsår, om inte revisionsföretaget eller någon av de i revisions-

företaget verksamma revisorerna innehar uppdrag som vald revisor i sådant

företag för vilket i lag eller annan författning föreskrivs att minst en av de

utsedda revisorerna ska vara auktoriserad.

För revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer överstiger fem

men understiger 50, ska försäkringen gälla med ett försäkringsbelopp om

lägst 200 prisbasbelopp per skada och 400 prisbasbelopp per försäkringsår.

För revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer uppgår till 50

eller fler ska försäkringen gälla med ett försäkringsbelopp om lägst 200

prisbasbelopp per skada och 600 prisbasbelopp per försäkringsår.

Med prisbasbelopp avses det vid försäkringsårets början gällande pris-

basbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

17 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska på Revisorsinspektion-

ens begäran ge in bevis om ansvarsförsäkring.

Anmälan om ändrade förhållanden

18 § Ett registrerat revisionsbolag ska, utöver det som följer av 16 § för-

ordningen (1995:665) om revisorer, genast till Revisorsinspektionen

anmäla om det i bolaget, eller i ett bolag som direkt eller indirekt äger

andelar eller aktier i bolaget, sker ändringar i bolagsavtal, bolagsordning,

bolagsledningens sammansättning eller ägandet av andelar eller aktier i

bolaget.

5

Periodiskt återkommande kvalitetskontroll

19 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska, i den omfattning som

Revisorsinspektionen bestämmer, vara föremål för periodiskt återkomm-

ande kvalitetskontroll utförd av en kontrollant som inspektionen har utsett.

Revisorer och registrerade revisionsbolag som har varit föremål för per-

iodiskt återkommande kvalitetskontroll ska betala en avgift till Revisors-

inspektionen. Inspektionen fastställer regelbundet beräkningsgrunder för

avgiften.

Efter slutförd kvalitetskontroll bestämmer Revisorsinspektionen avgift-

ens storlek med beaktande av kontrollantens arbete, tidspillan och utlägg.

För revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i

ett eller flera företag av allmänt intresse gäller, i stället för det som sägs i

andra och tredje styckena, att de ska betala avgiften för den periodiskt åter-

kommande kvalitetskontrollen i form av en särskild årsavgift. Avgiften

bestäms med hänsyn till det antal revisionsuppdrag som varje revisor och

registrerat revisionsbolag har i sådana företag och ska betalas med följande

belopp per uppdrag:

15 000 kr för företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad och vars börsvärde överstiger 1 miljard euro, och

7 500 kr för övriga företag.

Revisorsinspektionen får ta ut lägre avgifter än det som följer av fjärde

stycket, i den utsträckning det är motiverat av tillfälliga minskningar i

inspektionens kostnader för den periodiskt återkommande kvalitetskon-

trollen.

20 § Om en periodiskt återkommande kvalitetskontroll visar på sådana

brister att Revisorsinspektionen skriftligen förelägger en revisor eller ett

registrerat revisionsbolag att vidta åtgärder, ska revisorn eller revisions-

bolaget inom den tid som anges i föreläggandet redogöra för de åtgärder

som har vidtagits.

Första stycket gäller inte kvalitetskontroll avseende revisioner av företag

av allmänt intresse. För sådan kvalitetskontroll finns bestämmelser i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16

april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av

allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut

2005/909/EG (EU:s revisorsförordning).

Intern organisation

21 § Ett revisionsföretag ska, med beaktande av den egna verksamhetens

omfattning och komplexitet

1. anta riktlinjer och inrätta rutiner för att se till att

a) företagets ägare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter eller verkställ-

ande direktör, eller

b) styrelseledamöter, styrelsesuppleanter eller verkställande direktör i ett

anknutet företag, inte ingriper i revisionsarbetet på ett sätt som kan rubba

förtroendet för de i företaget verksamma revisorernas opartiskhet, själv-

ständighet eller objektivitet när dessa utför lagstadgad kvalificerad revi-

7

6

sion,

2. tillämpa sunda rutiner för förvaltning och redovisning och ha effektiva

rutiner för riskbedömning,

3. ha effektiva kontroll- och skyddssystem för företagets system för

informationsbehandling,

4. anta riktlinjer och inrätta rutiner för att säkerställa att företagets anställda

och andra fysiska personer vars tjänster står till förfogande för eller under

kontroll av företaget, och som medverkar i lagstadgad kvalificerad

revision, har tillfredsställande kunskaper och erfarenhet för de uppgifter de

tilldelas,

5. anta riktlinjer och inrätta rutiner som förhindrar att viktiga revisions-

funktioner överlämnas till personer utanför revisionsföretaget på ett sådant

sätt att det försämrar kvaliteten på företagets interna kvalitetskontroll eller

Revisorsinspektionens möjligheter att övervaka att företaget fullgör de

skyldigheter som gäller för verksamheten,

6. inrätta effektiva organisatoriska och administrativa rutiner för att före-

bygga, upptäcka, undanröja eller hantera och rapportera eventuella hot mot

företagets opartiskhet eller självständighet,

7. anta riktlinjer och inrätta rutiner för att utföra lagstadgad kvalificerad

revision, styra, övervaka och utvärdera de anställdas arbete samt för att

sammanställa den revisionsdokumentation som avses i 24 § revisorslagen

(2001:883) och i tillämpliga fall artiklarna 6–8 i EU:s revisorsförordning i

dess ursprungliga lydelse,

8. inrätta ett system för intern kvalitetskontroll som säkerställer hög

kvalitet i lagstadgad kvalificerad revision och att beslut och rutiner följs på

samtliga nivåer i företaget,

9. använda lämpliga system, resurser och rutiner för att säkerställa

kontinuitet och regelbundenhet vid utförandet av lagstadgad kvalificerad

revision,

10. inrätta effektiva organisatoriska och administrativa rutiner för att han-

tera och dokumentera händelser som har, eller kan få, allvarliga konse-

kvenser för lagstadgad kvalificerad revision,

11. anta riktlinjer för ersättningar, inbegripet riktlinjer för vinstdelning,

med tillräckliga resultatincitament för att säkerställa revisionskvaliteten,

och

12. övervaka och utvärdera lämpligheten och effektiviteten i sina rikt-

linjer, system och övriga rutiner samt vidta lämpliga åtgärder för att

avhjälpa eventuella brister.

De riktlinjer och rutiner som avses i första stycket 5 ska utformas så att

ett eventuellt överlämnande av revisionsfunktioner till personer utanför

revisionsföretaget inte påverkar revisionsföretagets ansvar mot det gransk-

ade företaget.

Det system för intern kvalitetskontroll som avses i första stycket 8 ska

minst omfatta de riktlinjer och rutiner som anges i första stycket 7. En

revisor ska ha ansvaret för systemet.

Den ersättning från en revisionsklient som härrör från annan verksamhet

än lagstadgad kvalificerad revision får inte ligga till grund för beräkningen

av ersättningen till personer som medverkar i eller kan påverka utförandet

av revisionen och inte heller utgöra en del av bedömningen av dessa per-

7

soners arbetsprestationer.

Den utvärdering som avses i första stycket 12 ska innefatta en årlig utvär-

dering av det interna system för kvalitetskontroll som avses

i första stycket 8.

Klientregister

22 § En revisor eller ett registrerat revisionsbolag ska föra ett klientregist-

er. Registret ska för varje revisionsklient innehålla uppgifter om

1. firma, adress och etableringsort,

2. den huvudansvariga revisorns namn, i de fall uppdraget innehas av ett

registrerat revisionsbolag,

3. i förekommande fall, namnet på de revisorer som undertecknar revi-

sionsberättelserna i större dotterföretag, och

4. arvoden för lagstadgad kvalificerad revision respektive arvoden för

andra tjänster under varje räkenskapsår.

Upplysningar om förhållanden rörande utvecklingen på revisions-

marknaden

23 § Revisorer och registrerade revisionsbolag som innehar eller under de

senaste tre åren har innehaft revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse

är skyldiga att på Revisorsinspektionens begäran lämna de upplysningar

som inspektionen behöver för att kunna utarbeta den rapport avseende

utvecklingen på marknaden för att tillhandahålla lagstadgade revisions-

tjänster som behandlas i artikel 27 i EU:s revisorsförordning i dess

ursprungliga lydelse.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018, när Revisorsnämndens

föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade

revisionsbolags verksamhet ska upphöra att gälla.

PER JOHANSSON

Anders Ahlgren

8

8

Tryck: Kompendiet AB, Göteborg, 2018