RNFS 1996:1

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov (Uppdaterad t.o.m. RNFS 2014:1) Fordringar för att få avlägga revisorsexamen 1 § För att få avlägga prov för revisorsexamen fordras att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk utbildning. Kraven på den teoretiska utbildning som avses i 4 § första stycket 1 förordningen (1995:665) om revisorer anges i 2–6 §§. Även annan likvärdig teoretisk utbildning kan godtas. Kraven på den praktiska utbildningen anges i 7–10 §§. RNFS (2013:1) Teoretisk utbildning 2 § Den teoretiska utbildningen ska omfatta följande ämnesområden: 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper, 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning, 3. internationella redovisningsstandarder, 4. räkenskapsanalys, 5. intern redovisning och ekonomistyrning, 6. riskhantering och intern kontroll, 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande, 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer, 9. internationella revisionsstandarder, 10. yrkesetik och oberoende, 11. associationsrätt och företagsstyrning, 12. lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott, 13. beskattningsrätt, 14. civil- och handelsrätt, 15. arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet, 16. informationsteknik och datorsystem, 17. organisationslära och nationalekonomi, 18. matematik och statistik samt 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag. Utbildningen ska omfatta de ämnesområden som anges i första stycket 11–19 i den utsträckning det har betydelse för revisionen. RNFS (2009:1)

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov

(Uppdaterad t.o.m.

RNFS 2014:1

)

Fordringar för att få avlägga revisorsexamen

1 § För att få avlägga prov för revisorsexamen fordras att sökanden har genomgått

teoretisk och praktisk utbildning. Kraven på den teoretiska utbildning som avses i 4 §

första stycket 1 förordningen (1995:665) om revisorer anges i 2–6 §§. Även annan

likvärdig teoretisk utbildning kan godtas. Kraven på den praktiska utbildningen anges

i 7–10 §§ . RNFS (2013:1)

Teoretisk utbildning

2 §

Den teoretiska utbildningen ska omfatta följande ämnesområden:

1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,

2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och

koncernredovisning,

3. internationella redovisningsstandarder,

4. räkenskapsanalys,

5. intern redovisning och ekonomistyrning,

6. riskhantering och intern kontroll,

7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,

8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer,

9. internationella revisionsstandarder,

10. yrkesetik och oberoende,

11. associationsrätt och företagsstyrning,

12. lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott,

13. beskattningsrätt,

14. civil- och handelsrätt,

15. arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet,

16. informationsteknik och datorsystem,

17. organisationslära och nationalekonomi,

18. matematik och statistik samt

19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.

Utbildningen ska omfatta de ämnesområden som anges i första stycket 11–19 i den

utsträckning det har bety delse för revisionen. RNFS (2009:1)

3 § Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta minst

180 högskolepoäng. Minst 135 högskolepoäng ska ha den fördelning och inriktning

som anges i 4 §.

I utbildningen ska ingå studier i ämnena informationsteknik och datorsystem,

nationalekonomi, matematik samt statistik. Dessa ämnen får studeras integrerade i

andra ämnen. RNFS (2013:1)

4 §

Ämne

Minsta antal högskolepoäng som ska ha erhållits

Företagsekonomi

90

Juridik

45

Företagsekonomi

Studierna ska ge kunskap om ekonomisk teori

och metod samt om ämnesområden av särskild

betydelse för revisionsverksamhet. Särskilt

avseende ska fästas vid studier i redovisning

(inklusive koncernredovisning), revision,

finansiering, ekonomistyrning och

organisationslära.

Juridik

Studierna ska ge kunskap om rättssystemets

struktur, juridisk metod samt materiell rätt av

betydelse för revisionsverksamhet. I studierna

ska ingå handelsrätt och beskattningsrätt.

- Handelsrätt

Studierna ska omfatta minst 30 högskolepoäng.

Särskilt avseende ska fästas vid associationsrätt

samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt

förmögenhetsbrott.

- Beskattningsrätt

Studierna ska omfatta minst 15 högskolepoäng.

Särskilt avseende ska fästas vid

inkomstbeskattning av företag. I ämnet ska

också behandlas andra skatter och avgifter med

anknytning till företag, främst mervärdesskatt

och arbetsgivaravgifter.

Övriga obligatoriska ämnen

(informationsteknik och

datorsystem, nationalekonomi,

matematik samt statistik)

Samtliga ämnen ska studeras. De får studeras

integrerade i andra ämnen.

RNFS ( 2013:1 )

5 §

En uppsats i valfritt ämne på nivån över 60 högskolepoäng ska ingå.

Beteckning – förut 4 § - RNFS ( 2013:1 )

6 § I den mån studierna i något av de i 3 § andra stycket angivna ämnena är

integrerade med studier i andra ämnen ska intyg om innehåll lämnas av

studieanordnaren . RNFS (2013:1)

Praktisk utbildning

7 § Den praktiska utbildningen i revisorsyrket enligt 4 § första stycket 2

förordningen (1995:665) om revisorer ska pågå under tre år och motsvara tre års

heltidsarbete. Heltid ska anses motsvara 1 600 arbetstimmar under ett år. Sökanden

får inte tillgodoräkna sig mer än 1 800 arbetstimmar per år.

Det som sägs i första stycket gäller i tillämpliga delar även den praktiska utbildning

som avses i 4 § första stycket 3 förordningen om revisorer . RNFS (2013:1)

8 § Utbildningen enligt 7 § ska följa ett utbildningsprogram. Den ska ge

praktisk erfarenhet av och utveckla teoretisk kunskap om revision och

för revisionsutövning relevanta arbetsuppgifter. RNFS (2013:1)

9 § Utbildningen enligt 7 § ska vara allsidigt sammansatt. Den ska ge kunskap om

revision i olika branscher. Utbildningen ska innehålla planering, utförande och

rapportering av revisionsuppdrag. En del av utbildningen ska avse kvalificerade

utredningar. Dessa kan fullgöras inom ett revisionsuppdrag eller som en del av ett

annat uppdrag. Särskild vikt ska läggas vid en revisors bedömningar och slutsatser

samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet . RNFS (2013:1)

10 § Den utbildning som avses i 4 § första stycket 2 förordningen (1995:665) om

revisorer ska omfatta minst 1 500 timmar revision varav minst 1 000 timmar ska

utgöras av revision av aktiebolag. Med ett aktiebolag jämställs ett motsvarande bolag

med säte i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige,

om detta bolag enligt lag eller annan författning i den staten ska revideras av fysiska

eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten.

RNFS ( 2013:1 )

Prov för revisorsexamen och lämplighetsprov

11 § Prov för revisorsexamen anordnas vid två tillfällen per år varav det första

infaller i maj eller juni och det andra infaller i november eller december. Prov

behöver dock inte anordnas om inte minst 30 sökande uppfyller fordringarna för att få

avlägga provet i fråga. Skulle det första provet ställas in anordnas dock alltid det

andra provet. Lämplighetsprov anordnas vid ett tillfälle per år under perioden

oktober–decemb er. RNFS (2013:1)

12 § Ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen och lämplighetsprov ska

göras på särskilt formulär och – om inte annat anges i ansökan – anses avse närmast

följande provtillfälle. Beträffande revisorsexamen ska ansökan vara

Revisorsnämnden till handa senast den 5 februari för det första provtillfället och

senast den 5 september för det andra provtillfället. En ansökan från någon som har

deltagit vid närmast föregående provtillfälle, utan att uppnå godkänt resultat, behöver

dock inte vara Revisorsnämnden till handa förrän två veckor efter det att

Revisorsnämnden har underrättat sökanden om det slutliga resultatet från det tidigare

provtillfället. Ansökan om lämplighetsprov ska vara Revisorsnämnden till handa

senast den 1 septem ber. RNFS (2013:1)

13 § För att få avlägga prov för revisorsexamen eller lämplighetsprov ska sökanden

betala en administrationsavgift med 5 000 kr samt en examensavgift med 20 000 kr.

Administrationsavgiften ska betalas till Revisorsnämnden i samband med att ansökan

ges in. Examensavgiften ska betalas vid anmodan och vara Revisorsnämnden till

handa senast fem veckor före respektive provtillfälle. En sökande till revisorsexamen,

som med stöd av 12 § ansöker efter den 5 februari till det första provtillfället eller den

5 september till det andra provtillfället, behöver dock inte betala examensavgiften

förrän i samband med att ansökan ges in.

Administrationsavgift och examensavgift återbetalas om provet ställs in.

Examensavgift får återbetalas även om sökanden inte kan delta i provet och det finns

särskilda sk äl. RNFS (2014:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

RNFS 1996:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1996.

RNFS 2002:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003.

RNFS 2005:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2005.

RNFS 2009:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2009.

RNFS 2010:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2010.

RNFS 2013:1

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2013 och tillämpas första gången i

fråga om det prov för revisorsexamen som anordnas i november eller december 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild

lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet.

RNFS 2014:1

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2014 och tillämpas första gången i

fråga om det prov för revisorsexamen som anordnas i november eller december 2014

och för lämplighetsprov som anordnas under oktober–december 2014.

2. Äldre föreskrifter om administrationsavgift gäller i fråga om ansökningar som har

kommit in till Revisorsnämnden senast den 31 maj 2014.