RNFS 1996:2

Revisorsnämndens föreskrifter om övergångsregler för utbildning till godkänd revisor (RNFS 1996:2)

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Christer Lefrell

ISSN 1401-7288

RNFS

1996:2

Utkom från trycket

den 19 juni 1996

Revisorsnämndens föreskrifter om övergångsregler för

utbildning till godkänd revisor (RNFS 1996:2)

beslutade den 13 juni 1996

Med stöd av 18 § förordningen (1995:665) om revisorer, ändrad genom

förordning (1996:351), föreskriver Revisorsnämnden följande.

1 § Den som före den 1 juli 1995 påbörjat revisorsutbildning, som inte

uppfyller de villkor som föreskrivs för godkännande av revisor i lagen

(1995:528) om revisorer, får under sex år från den 1 januari 1997 god-

kännas enligt äldre bestämmelser under förutsättning att villkoren i 2-4 §§

är uppfyllda.

2 § Ansökan om godkännande skall ha inkommit till Revisorsnämnden

senast den 31 december 2002.

3 § Den sökande skall vid ansökningstillfället uppfylla kraven på praktik

enligt förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revi-

sorer och Kommerskollegiets revisorsföreskrifter (KFS 1986:8).

4 § Den sökande skall vid ansökningstillfället antingen uppfylla kraven

på teoretisk utbildning enligt 2-5 §§ Revisorsnämndens föreskrifter om

utbildning och prov (RNFS 1996:1) eller med godkänt resultat ha genom-

gått någon av de i 5-9 §§ angivna utbildningarna och för respektive ut-

bildning föreskrivna kompletterande studier.

5 § Utbildning till Diplomerad Redovisningskonsult anordnad av

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, påbörjad före den 1 juli 1993.

Denna utbildning skall ha kompletterats med studier motsvarande samman-

lagt 10 högskolepoäng i nationalekonomi, statistik och ADB samt en upp-

sats motsvarande 10 poäng i valfritt ämne på nivå över 40 poäng.

6 § Högre Företagsekonomisk kurs anordnad av Sveriges Kontorist-

förening, påbörjad mellan den 1 juli 1986 och den 30 juni 1993. Denna

utbildning skall ha kompletterats med studier motsvarande 10 högskole-

poäng i företagsekonomi (redovisning och ekonomistyrning får inte ingå),

studier motsvarande sammanlagt 10 poäng i nationalekonomi, statistik och

ADB, studier motsvarande 10 poäng i handelsrätt på nivå över 10 poäng

samt en uppsats motsvarande 10 poäng i valfritt ämne på nivå över 40

poäng.

1

7 § Controllerutbildning anordnad av Institutet för Högre Marknads-

föringsutbildning i Göteborg, Stockholm och Örebro inkluderande kurserna

Beskattningsrätt och Ekonomifunktionens juridik, påbörjad före den 1 juli

1993. Denna utbildning skall ha kompletterats med studier motsvarande 10

högskolepoäng i företagsekonomi (redovisning och ekonomistyrning får

inte ingå), studier motsvarande sammanlagt 10 poäng i nationalekonomi,

statistik och ADB, studier motsvarande 10 poäng i handelsrätt på nivå över

10 poäng samt en uppsats motsvarande 10 poäng i valfritt ämne på nivå

över 40 poäng.

8 § Utbildning till godkänd revisor anordnad av Liber Hermods, på-

börjad före den 1 juli 1993. Denna utbildning skall ha kompletterats med

studier motsvarande 10 högskolepoäng i redovisning på nivå över 40 poäng

samt en uppsats motsvarande 10 poäng i valfritt ämne på nivå över 40

poäng.

9 § Påbyggnadsutbildningen Ekonomi och revision jämte tilläggskurs

till denna anordnad av gymnasieskolor i samarbete med Skolöversty-

relsen/Skolverket, påbörjad före den 1 december 1991. Denna utbildning

skall ha kompletterats med studier motsvarande 10 högskolepoäng i

företagsekonomi (redovisning och ekonomistyrning får inte ingå), studier

motsvarande sammanlagt 10 poäng i nationalekonomi, statistik och ADB

samt en uppsats motsvarande 10 poäng i valfritt ämne på nivå över 40

poäng.

10 § Revisorsnämnden prövar efter framställan av annan utbildnings-

anordnare än universitet och högskola om av denne anordnade studier kan

godkännas som sådan kompletterande teoretisk utbildning som enligt dessa

föreskrifter krävs för godkännande av revisor.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1996

LENNART

Gunilla Arvidsson

RNFS 1996:2

2