Upphävd författning

Lag (1995:528) om revisorer

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-05-18
Ändring införd
SFS 1995:528 i lydelse enligt SFS 2001:369
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Lag (1975:86) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande och

[S2]auktorisation av revisorer, registrering av revisionsbolag, revisorers och revisionsbolags verksamhet samt tillsyn och disciplinära åtgärder.

2 §  I denna lag avses med

 1. revisor:godkänd eller auktoriserad revisor,
 2. godkänd revisor:revisor som godkänts enligt 4 §,
 3. auktoriserad revisor:revisor som auktoriserats enligt 5 §,
 4. revisionsbolag:handelsbolag eller aktiebolag som registrerats enligt 10 eller 11 §.

Revisorsnämnden

3 §  Frågor om godkännande, auktorisation och registrering prövas av Revisorsnämnden. Nämnden utövar också tillsyn över revisorer och revisionsbolag samt prövar frågor om disciplinära åtgärder. Nämnden skall i sin verksamhet utveckla och främja god revisorssed.

[S2]Närmare bestämmelser om Revisorsnämnden meddelas av regeringen.

Godkännande och auktorisation

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

4 §  För att bli godkänd revisor skall sökanden

 1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
 2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. varken vara i konkurs, vara underkastad näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara underkastad någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,
 4. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
 5. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. Lag (2001:369).

Prop. 2000/01:55: För att bli godkänd revisor i Sverige krävs att den sökande är bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom ändringen jämställs de som är bosatta i Schweiz med dem som är bosatta i annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ändringen behandlas i avsnitt 9.2.4.

 • RÅ 2001:13:Fråga om en revisor, som brustit i betalning av sina skatteskulder och inte lämnat självdeklaration i tid, skall vägras fortsatt godkännande som revisor.

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

4 §  För att bli godkänd revisor skall sökanden

 1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
 2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,
 3. varken vara i konkurs, vara underkastad näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara underkastad någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,
 4. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
 5. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. Lag (2001:368).

5 §  För att bli auktoriserad revisor skall sökanden uppfylla de krav som anges i 4 § 1--3 och 5 samt hos Revisorsnämnden ha avlagt högre revisorsexamen.

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

6 §  Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § 4 skall anses uppfyllt också av den som

 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

Prop. 2000/01:55: Den som innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och hos Revisorsnämnden genomgått ett särskilt lämplighetsprov skall anses uppfylla det i 4 § 4 fastlagda kravet om hos Revisorsnämnden avlagd revisorsexamen. Genom ändringen skall utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i...

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

6 §  Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § 4 skall anses uppfyllt också av den som

 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och
 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov. Lag (2001:62).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

7 §  Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall anses uppfyllt också av den som

 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

Prop. 2000/01:55: Krav på högre revisorsexamen enligt 5 § skall anses vara uppfyllt även av den som innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har genomgått särskilt lämplighetsprov hos Revisorsnämnden. Genom ändringen skall utländskt examensbevis som ger samma rätt i Schweiz jämställas med nyss nämnda utländska examensbevis. Ändringen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2000/01:55#S9-2-4" ...

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

7 §  Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall anses uppfyllt också av den som

 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och
 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov. Lag (2001:62).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

8 §  Revisorsnämnden får, om det finns särskilda skäl, medge en revisor att under viss tid behålla godkännande eller auktorisation vid bosättning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Prop. 2000/01:55: Revisorsnämnden har rätt att, om det finns särskilda skäl, medge en revisor att under viss tid behålla godkännande eller auktorisation vid bosättning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom ändringen jämställs bosättning i Schweiz med bosättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ändringen behandlas i avsnitt 9.2.4.

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

8 §  Revisorsnämnden får, om det finns särskilda skäl, medge en revisor att under viss tid behålla godkännande eller auktorisation vid bosättning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz. Lag (2001:62).

Registrering av revisionsbolag

9 §  För att bli registrerat revisionsbolag skall ett svenskt handelsbolag eller aktiebolag

 1. driva revisionsverksamhet,
 2. uppfylla de särskilda kraven i 10 eller 11 §, och
 3. inte vara i konkurs eller likvidation.

10 §  För registrering av ett handelsbolag krävs att det av bolagsavtalet framgår att

 1. bolagets verksamhet inte skall omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed förenlig verksamhet, och
 2. bolagsmännen skall vara godkända eller auktoriserade revisorer.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från kravet i första stycket 2 beträffande viss bolagsman.

11 §  För registrering av ett aktiebolag krävs att det av bolagsordningen framgår att

 1. bolagets verksamhet inte skall omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed förenlig verksamhet,
 2. minst tre fjärdedelar av styrelseledamöterna och minst tre fjärdedelar av styrelsesuppleanterna samt verkställande direktören skall vara godkända eller auktoriserade revisorer, och
 3. styrelsen är beslutför endast om de närvarande godkända eller auktoriserade revisorerna tillsammans representerar en majoritet av röstetalet vid sammanträdet.

[S2]Vidare krävs för registrering att minst tre fjärdedelar av aktierna med minst tre fjärdedelar av röstetalet ägs av godkända eller auktoriserade revisorer och att övriga aktier ägs av personer som är verksamma i bolaget.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från kraven i första stycket 2 och andra stycket. En majoritet av styrelseledamöterna och en majoritet av styrelsesuppleanterna skall dock alltid vara godkända eller auktoriserade revisorer och mer än hälften av aktierna och röstetalet skall alltid tillkomma godkända eller auktoriserade revisorer.

12 §  Ett revisionsbolag skall för varje revisionsuppdrag som bolaget åtar sig utse en av de i bolaget verksamma revisorerna att vara huvudansvarig för revisionen. Den huvudansvarige skall vara auktoriserad revisor, om det behövs för att uppfylla föreskrift i lag eller annan författning om att sådan revisor skall utses, och i andra fall auktoriserad eller godkänd revisor. Bolaget skall utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig för revisionen.

[S2]Revisionsberättelse skall undertecknas av den som är huvudansvarig för revisionen. Undertecknas berättelsen av flera revisorer, skall det anges vem som är huvudansvarig.

Giltighetstid för godkännande, auktorisation och registrering

13 §  Godkännande, auktorisation och registrering gäller i fem år eller till dess beslut om avslag på ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering vunnit laga kraft. Revisorsnämnden får förordna att ett sådant beslut skall gälla omedelbart.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden får meddela närmare föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering samt om villkor för verksamheten. Lag (1996:1546).

Utövande av revisionsverksamhet

14 §  En revisor skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed.

[S2]Revisorn skall noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer. Om det i annat fall finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet, skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget.

[S3]Revisorn svarar för det arbete som utförs av biträde till honom.

[S4]Bestämmelserna i första--tredje styckena gäller även för revisionsbolag.

15 §  Revisorer och revisionsbolag får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet till deras opartiskhet eller självständighet.

[S2]Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor eller ett revisionsbolag meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket. Ett sådant förhandsbesked är, om det vunnit laga kraft, bindande för nämnden i förhållande till revisorn eller revisionsbolaget. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid ändrade förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser.

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

16 §  En revisor får driva revisionsverksamhet endast såsom enskild näringsidkare eller i handelsbolag eller aktiebolag som inte utövar annan verksamhet än sådan som är förenlig med en revisors yrkesutövning.

[S2]Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige driver revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även om kravet i första stycket inte är uppfyllt.

Prop. 2000/01:55: Enligt första stycket får revisor driva revisionsverksamhet endast som enskild näringsidkare eller i handelsbolag eller aktiebolag som inte utövar annan verksamhet än sådan som är förenlig med en revisors yrkesutövning. Enligt andra stycket får Revisorsnämnden tillåta att en revisor som är verksam i Sverige driver revisionsverksamhet i annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även om kravet i första stycket inte är uppfyllt. Genom ändringen i andra stycket skall villkoren ...

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

16 §  En revisor får driva revisionsverksamhet endast såsom enskild näringsidkare eller i handelsbolag eller aktiebolag som inte utövar annan verksamhet än sådan som är förenlig med en revisors yrkesutövning.

Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige driver revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz även om kravet i första stycket inte är uppfyllt. (Lag 2001:62).

17 §  En revisor får inte vara anställd hos någon annan än revisor, revisionsbolag eller bolag som avses i 16 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från förbudet i första stycket.

Tystnadsplikt

18 §  En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för annan, använda uppgifter som han har erhållit i sin yrkesutövning. Han får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Han skall se till att biträde till honom iakttar dessa föreskrifter.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Säkerhet

19 §  Revisorer och revisionsbolag skall teckna försäkring eller hos Revisorsnämnden ställa säkerhet för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från kravet på försäkring eller säkerhet.

Tillsyn

20 §  Revisorer och revisionsbolag är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

21 §  Om en skattemyndighet uppmärksammar någon anmärkningsvärd omständighet i fråga om en revisors eller ett revisionsbolags verksamhet, skall myndigheten underrätta Revisorsnämnden.

Upphävande, varning, straffavgift och erinran

22 §  Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet eller på annat sätt förfar oredligt eller om en revisor inte betalar föreskriven avgift enligt 29 §, skall godkännandet eller auktorisationen upphävas. Om det föreligger förmildrande omständigheter, får i stället varning meddelas.

[S2]Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor, får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället meddela en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen upphävas.

[S3]Uppkommer fråga om upphävande, varning eller erinran, skall revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om vad som anförs i ärendet. Varning eller erinran får inte meddelas om det som läggs revisorn till last inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

[S4]En revisor som tilldelas varning får, om det finns särskilda skäl, även åläggas att betala en straffavgift till staten med lägst ettusen och högst tjugofemtusen kronor.

23 §  Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för godkännande eller auktorisation, skall revisorn genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Godkännandet eller auktorisationen skall i sådant fall omprövas.

24 §  Bestämmelserna i 22 § gäller även för revisionsbolag. Vad där sägs om upphävande av godkännande eller auktorisation skall i stället avse upphävande av registrering.

[S2]Om ett revisionsbolag träder i likvidation eller försätts i konkurs eller om det för bolaget inträder någon annan omständighet som innebär hinder för registrering, skall bolaget genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Registreringen skall i sådant fall omprövas.

25 §  Revisorsnämnden får vid sin prövning av frågor om åtgärder enligt 22--24 §§ förordna att ett beslut att upphäva godkännande, auktorisation eller registrering skall gälla omedelbart.

[S2]Nämndens beslut om straffavgift verkställs, sedan det har vunnit laga kraft, som domstols dom.

Överklagande m. m.

26 §  Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut som rör examination enligt 4 § 4 eller 5 § eller särskild lämplighetsprövning enligt 6 eller 7 § får dock inte överklags.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Vad som sägs i 13 § första stycket andra meningen och 25 § första stycket gäller även i fråga om domstol. Lag (1996:1546).

27 §  Har Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering inte meddelat beslut inom fyra månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om nämnden inte meddelat beslut inom en månad efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som om ansökan har avslagits.

Straffansvar

28 §  Den som obehörigen utger sig för att vara godkänd eller auktoriserad revisor döms till böter.

Avgifter

29 §  Föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden.

Register

30 §  Revisorsnämnden skall föra ett register över revisorer och revisionsbolag. Närmare föreskrifter om inrättandet av registret meddelas av regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:528) om revisorer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995, då lagen (1975:86) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor skall upphöra att gälla.
  2. Den som är godkänd eller auktoriserad revisor enligt äldre bestämmelser skall anses som godkänd eller auktoriserad enligt de nya bestämmelserna.
  3. Revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestämmelser skall anses som registrerat enligt de nya bestämmelserna. Giltighetstiden för en sådan registrering går ut vid utgången av år 2001 eller vid den senare tidpunkt som Revisorsnämnden bestämmer för ett enskilt fall, dock senast vid utgången av år 2002. Lag (2000:1334).
  4. Den som vid ikraftträdandet genomgår revisorsutbildning, som inte uppfyller de villkor som i denna lag föreskrivs för godkännande av revisor, får under sex år från den 1 januari 1997 godkännas enligt äldre bestämmelser under förutsättning att han har genomgått kompletterande teoretisk utbildning i enlighet med vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden närmare föreskriver.
  5. Den som vid ikraftträdandet genomgår revisorsutbildning, som inte uppfyller de villkor som i denna lag föreskrivs för auktorisation av revisor, får under sex år från den 1 januari 1997 auktoriseras enligt äldre bestämmelser.
  6. Den som avslutat sin revisorsutbildning före den 1 januari 1997 och inom samma tid ansöker om godkännande eller auktorisation får godkännas eller auktoriseras enligt äldre bestämmelser.
  7. Det krav som uppställs i 6 och 7 §§ om särkilt lämplighetsprov skall fram till den 1 juli 1996 inte gälla för den som under tre år har underkastats sådan prövotid som avses i 2 § fjärde stycket 2 förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer eller, för tid efter ikraftträdandet, motsvarande prövotid enligt bestämmelser som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden meddelar.
  8. Ärenden enligt förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer som inte har avgjorts vid ikraftträdandet skall av Kommerskollegium överlämnas till Revisorsnämnden för handläggning. Dessa ärenden skall prövas med tillämpning av nämnda förordning.
  9. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats av Kommerskollegium gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  CELEX-nr
  389L0048
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:1546) om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:123, Prop. 1996/97:47, Bet. 1996/97:NU7
  Omfattning
  ändr. 13, 26 §§, 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:1243) om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:130, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:NU1
  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2000:1334) om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

Förarbeten
Rskr. 2000/01:82, Prop. 2000/01:18, Bet. 2000/01:LU1
Omfattning
ändr. 3 p övergångsbest.
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:62) om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 16 §§

Lag (2001:368) om ändring i lagen (2001:62) om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

Förarbeten
Rskr. 2000/01:246
Omfattning
ändr. 4 § i 2001:62

Lag (2001:369) om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

Förarbeten
Rskr. 2000/01:246, Prop. 2000/01:105, Bet. 2000/01:LU21
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2001:883

Omfattning
upph.