Upphävd författning

Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1973-04-06
Ändring införd
SFS 1973:221
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Revisor samt sådant svenskt handelsbolag och svenskt aktiebolag som driver revisionsverksamhet (revisionsbolag) kan auktoriseras eller godkännas enligt bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Fråga om auktorisation eller godkännande prövas av kommerskollegium. Förordning (1976:825).

Auktorisation av revisor

2 §  För att erhålla auktorisation skall revisor

 1. såsom yrke utöva revisionsverksamhet,
 2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. inte vara i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och inte heller vara förbjuden enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m. m. att utöva rådgivningsverksamhet eller vara underkastad någon annan motsvarande rådighetsinskränkning i annan stat,
 4. ha avlagt ekonomexamen eller någon annan likvärdig examen vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola eller ha avlagt motsvarande examen i Danmark, Finland, Island eller Norge i enlighet med vad Kommerskollegium närmare föreskriver,
 5. ha utövat praktisk verksamhet i revisorsyrket på ett tillfredsställande sätt under minst fem år, varav minst tre år i Sverige,
 6. vara känd för redbarhet och även i övrigt anses lämplig att utöva revisionsverksamhet.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från fordringarna i första stycket 4 och 5 på examen och minst fem års praktik.

[S3]Den som har blivit auktoriserad som revisor i Danmark, Finland, Island eller Norge i enlighet med där gällande föreskrifter skall anses ha uppfyllt kraven enligt första stycket 4 och 6.

[S4]De krav som uppställs i första stycket 4 och 5 skall anses uppfyllda för den som

 1. avlagt en statligt organiserad eller godkänd yrkesexamen i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om examen är jämförbar med slutexamen från ett universitet och i den staten uppfyller uppställda krav för godkännande att utföra lagstadgad revision, och
 2. hos auktoriserad revisor i Sverige genomgått en prövotid av högst tre år som givit de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision. Förordning (1992:1222).

3 §  Över ansökan om auktorisation skall Kommerskollegium inhämta yttrande av den handelskammare, inom vars distrikt sökanden är bosatt, samt av länsstyrelsen och, om det erfordras, av annan myndighet eller organisation.

4 §  Auktorisation gäller för en tid av fem år.

5 §  Auktoriserad revisor skall redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtros honom och i allt iakttaga god revisorssed.

6 §  Auktoriserad revisor skall noga iakttaga enligt lag eller annan författning eller i övrigt gällande jävsbestämmelser för revisorer. Föreligger eljest särskild omständighet, som kan rubba förtroendet till revisors opartiskhet eller självständighet vid utförande av uppdrag, skall han avböja detta.

7 §  Auktoriserad revisor svarar för arbete, som utföres av biträde till honom.

8 §  Auktoriserad revisor får ej använda uppgift, som inhämtats i hans yrkesutövning, till fördel för sig eller till skada eller gagn för annan och ej heller eljest obehörigen yppa vad som sålunda kommit till hans kännedom. Han skall vidare se till att biträde iakttager dessa föreskrifter i tillämpliga delar.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Förordning (1980:876).

9 §  Auktoriserad revisor får driva revisionsverksamhet endast i form av egen rörelse eller under form av handelsbolag eller aktiebolag, som uppfyller av Kommerskollegium föreskrivna villkor.

[S2]Kommerskollegium får tillåta i Sverige verksam revisor att samtidigt driva revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan hinder av kraven i första stycket. Förordning (1992:1222).

10 §  Auktoriserad revisor får ej driva eller delta i ledningen av affärsverksamhet. Han får ej heller vara anställd hos annan än auktoriserad eller godkänd revisor, auktoriserat eller godkänt revisionsbolag, bolag som avses i 9 § eller juridisk person som kommerskollegium särskilt har godtagit.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från förbudet i första stycket. Förordning (1985:521).

11 §  För auktoriserad revisor skall ställas säkerhet i form av försäkring eller på annat sätt för den ersättningsskyldighet, som revisorn kan komma att ådraga sig i sin revisionsverksamhet.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium efterge kravet på säkerhet.

12 §  Auktoriserad revisor är skyldig att underkasta sig skiljedom i tvist med uppdragsgivare om arvode eller kostnad för utfört uppdrag.

13 §  Auktoriserad revisor skall föra anteckningar om sin verksamhet i enlighet med vad Kommerskollegium närmare bestämmer.

14 §  Auktoriserad revisor skall, då han utövar revisionsverksamhet i Sverige, driva verksamhet eller vara anställd i svenskt revisionsföretag som uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Kommerskollegium får, om särskilda skäl föreligger, meddela i Sverige auktoriserad revisor tillstånd att med bibehållen auktorisation vara bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under viss tid.

[S3]Auktoriserad revisor som inte är bosatt i Sverige, skall utföra revision i svenska företag i den omfattning som Kommerskollegium föreskriver för auktoriserade revisorer.

[S4]Kommerskollegium får för viss tid medge undantag från kravet i tredje stycket. Förordning (1992:1222).

Godkännande av revisor

15 §  För att erhålla godkännande skall revisor

 1. såsom yrke utöva revisionsverksamhet,
 2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. inte vara i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och ej heller vara förbjuden enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m. att utöva rådgivningsverksamhet eller vara underkastad någon annan motsvarande rådighetsinskränkning i annan stat,
 4. på grundval av genomgången examen eller kurs ha förvärvat goda kunskaper i redovisning och god kännedom om gällande rätt på närings- och beskattningsområdena,
 5. ha utövat praktisk verksamhet i revisorsyrket på tillfredsställande sätt under minst fem år,
 6. vara känd för redbarhet och även i övrigt finnas lämplig att utöva revisionsverksamhet.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från fordringarna i första stycket 4 och 5 på examen, kurs och minst fem års praktik. Förordning (1992:1222).

16 § har upphävts genom förordning (1985:521).

17 §  Bestämmelserna i 3--14 §§ skall tillämpas även i fråga om godkänd revisor. Förordning (1985:521).

Revisionsbolag

18 §  För att handelsbolag skall kunna auktoriseras som revisionsbolag fordras, att enligt bolagsavtalet

 1. bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,
 2. bolagsmännen skall vara auktoriserade revisorer.

[S2]För att aktiebolag skall kunna auktoriseras som revisionsbolag fordras,

 1. att enligt bolagsordningen, bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,
 2. att enligt bolagsordningen, samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ej är utsedda enligt lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt verkställande direktör skall vara auktoriserade revisorer,
 3. att samtliga aktier äges av auktoriserade revisorer.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från första stycket 2 och andra stycket 2 och 3.Förordning (1985:521).

19 §  För att handelsbolag skall kunna godkännas som revisionsbolag fordras, att enligt bolagsavtalet

 1. bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,
 2. bolagsmännen skall vara godkända eller auktoriserade revisorer.

[S2]För att aktiebolag skall kunna godkännas som revisionsbolag fordras,

 1. att enligt bolagsordningen, bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,
 2. att enligt bolagsordningen, samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ej är utsedda enligt lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt verkställande direktör skall vara godkända eller auktoriserade revisorer,
 3. att samtliga aktier äges av godkända eller auktoriserade revisorer.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, kan kommerskollegium medge undantag från första stycket 2 och andra stycket 2 och 3.Förordning (1976:825).

20 §  Auktoriserat eller godkänt revisionsbolag skall för varje revisionsuppdrag, som bolaget mottager, utse en av de i bolaget verksamma revisorerna att vara huvudansvarig för revisionen. Den huvudansvarige skall vara i auktoriserat revisionsbolag auktoriserd revisor och i godkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla till uppdragsgivaren vem som är huvudansvarig för revisionen.

[S2]Revisionsberättelse skall undertecknas av den som är huvudansvarig för revisionen. Undertecknas berättelsen av flera, skall anges vem som är huvudansvarig. Förordning (1976:825).

21 §  Bestämmelserna i 3 - 7 och 11 - 13 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om revisionsbolag. Förordning (1976:825).

Gemensamma bestämmelser

22 §  Tillsyn över auktoriserade och godkända revisorers och revisionsbolags verksamhet utövas av kommerskollegium.

[S2]Uppmärksammar skattemyndighet i samband med sin ämbetsutövning anmärkningsvärd omständighet i fråga om revisors eller revisionsbolags verksamhet skall kollegiet underrättas.

[S3]Revisor och revisionsbolag skall lämna kommerskollegium de uppgifter, som behövs för tillsynen. Förordning (1990:1261).

23 §  Gör auktoriserad revisor eller godkänd revisor uppsåtligen orätt i sin verksamhet eller förfar han eljest oredligt, skall auktorisationen eller godkännandet upphävas. Är omständigheterna mildrande, får i stället varning meddelas honom.

[S2]Åsidosätter revisor eljest de plikter, som åvilar honom som revisor, får varning meddelas honom. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

[S3]Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Om revisionsbolag träder i likvidation eller försättes i konkurs, skall auktorisationen eller godkännandet upphävas.

[S4]Fråga om upphävande eller varning prövas av Kommerskollegium. Om det erfordras, skall länsstyrelse och handelskammare höras.

[S5]Uppkommer fråga om upphävande eller varning skall revisorn eller revisionsbolaget genom skriftlig underrättelse beredas tillfälle att yttra sig om vad som anförs mot honom eller bolaget.

[S6]Varning får inte meddelas om det som läggs revisorn eller revisionsbolaget till last inträffat mer än fem år innan revisorn eller bolaget erhållit underrättelse enligt femte stycket. Förordning (1985:521).

24 §  Inträder beträffande auktoriserad revisor eller godkänd revisor sådant förhållande att han enligt bestämmelserna i denna förordning ej kan auktoriseras eller godkännas, skall auktorisationen eller godkännandet upphävas. Revisor är skyldig att genast anmäla förhållandet till Kommerskollegium.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Förordning (1976:825).

25 §  Vid ansökan om auktorisation eller godkännande enligt denna förordning tas avgift ut med 4 200 kronor. Förordning (1992:468).

25 a §  /Träder i kraft I:941215/ Ansökan om auktorisation eller godkännande skall handläggas skyndsamt och Kommerskollegiums beslut skall i vart fall fattas senast inom fyra månader från det att alla handlingar i ärendet framlagts.

[S2]Om beslut inte fattats inom den i första stycket angivna tiden får sökanden begära förklaring av kammarrätten om att ärendet onödigt uppehålls. Förordning (1994:1353).

26 §  Hos Kommerskollegium föres förteckning över samtliga auktoriserade och godkända revisorer och revisionsbolag. Förordning (1976:825).

27 §  Ytterligare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna förordning meddelas av Kommerskollegium. Förordning (1976:825).

28 §  Vid behandling av ärenden enligt denna förordning erhåller Kommerskollegium erforderliga råd och upplysningar av en till kollegiet knuten rådgivande nämnd för revisorsfrågor. Förordning (1976:825).

29 §  Mot beslut, som Kommerskollegium i särskilt fall meddelat enligt denna förordning eller med stöd därav utfärdade föreskrifter och som ej gäller sådant godtagande som avses i 10 § första stycket andra punkten, 18 § tredje och fjärde styckena samt 19 § tredje stycket, föres talan hos kammarrätten genom besvär.

[S2]Talan mot annat beslut av Kommerskollegium enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1976:825).

30 §  Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor, dömes till böter. Förordning (1976:825).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

Förarbeten
Prop. 1973:26

Ändring, SFS 1975:208

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 20, 21, 23-25 §§

Förordning (1976:825) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Förarbeten
  Prop. 1975:103
  Omfattning
  nuvarande 18-26 §§ betecknas 22-30 §§; ändr. 1, 9, 10 §§, nya 22-24, 26, 29 §§, rubr. närmast före 2, 15 §§; rubr närmast före nuvarande 18 § sätts närmast före nya 22 §; nya 18-21 §§, rubr. närmast före nya 18 §; omtryck

Förordning (1978:631) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ändr. 25 §

Förordning (1980:876) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1981:493) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ändr. 25 §

Förordning (1985:521) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  2. För en revisor som har erhållit godkännande före ikraftträdandet tillämpas de nya bestämmelserna i 15 § första stycket 1 och 17 § från och med den 1 januari 1989.
  3. En auktoriserad revisor får inte vara anställd hos en godkänd revisor som inte uppfyller kraven enligt de nya bestämmelserna i 15 och 17 §§.
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 2, 10, 15, 17, 18, 23, 25 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1988:1343) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ändr. 2, 15, 22, 25 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1261) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:581) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:468) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1222) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ändr. 2, 9, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1222

Förordning (1994:1353) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

  Omfattning
  ny 25 a §
  CELEX-nr
  389L0048
  Ikraftträder
  1994-12-15

Ändring, SFS 1995:665

  Omfattning
  upph.