RNFS 2010:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

1

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Peter Strömberg

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade

revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

Beslutade den 4 februari 2010.

Med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden följande.

Revisorsnämnden föreskriver i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter om

villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS

2001:2)

dels att 4 § upphävs,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, 5 a, 5 b och

11 §§, samt närmast före 5 a och 5 b §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att 2, 3 och 9 §§ samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande ly-

delse.

2 §

Revisorer ska enligt 24 § revisorslagen (2001:883) dokumentera sina

uppdrag i revisionsverksamheten. Av sådan dokumentation ska framgå

1. planeringen av uppdraget och de bedömningar, såsom väsentlighets-

och riskbedömningar, som har legat till grund för planeringen,

2. vilka granskningsåtgärder som har utförts, vad dessa har omfattat samt

när och hur granskningsåtgärderna har utförts,

3. de iakttagelser som har gjorts vid granskningen och de slutsatser som

har dragits,

4. de insatser i form av rådgivning eller annat biträde som har föranletts av

iakttagelser enligt 3 (revisionsrådgivning),

5. de rapporteringsåtgärder som har föranletts av iakttagelser enligt 3,

6. de omständigheter, ägnade att enligt 21 § revisorslagen rubba förtroen-

det för revisorns opartiskhet eller självständighet, som har identifierats,

7. de åtgärder som har vidtagits för att motverka sådana omständigheter

som avses i 6, och

8. de slutsatser som revisorn har dragit om sin opartiskhet och självstän-

dighet vid prövningen enligt 21 § revisorslagen.

Förhållanden som inte har någon väsentlig betydelse för bedömningen av

revisorns arbete eller hans eller hennes opartiskhet eller självständighet be-

höver dock inte dokumenteras enligt första stycket.

3 §

Dokumentation som avses i 2 § ska vara tydlig och strukturerad på ett

överskådligt sätt. Den ska vara inriktad på väsentlig information men ändå

så detaljerad att revisorns arbete samt hans eller hennes opartiskhet och

RNFS 2010:2

Utkom från trycket

den 9 april 2010

2

RNFS 2010:2

Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag – Edita Västra Aros 2010

självständighet kan bedömas i efterhand. I dokumentationen ska ingå korre-

spondens samt revisionsberättelser, promemorior och andra skriftliga utlå-

tanden eller intyg som revisorn har avgett. Dessutom ska sådana muntliga

kontakter med uppdragsgivaren eller andra, som kan vara av väsentlig bety-

delse för bedömningen av revisorns arbete eller hans eller hennes opartiskhet

eller självständighet, framgå av dokumentationen.

Fortbildning

5 a §

Revisorer ska i den omfattning som följer av god revisorssed genom-

gå fortbildning. Fortbildningen ska omfatta minst 200 timmar per femårs-

period, dock minst 20 timmar per år.

Revisorer ska på begäran från Revisorsnämnden till myndigheten ange

omfattningen av fullgjord fortbildning och ge in underlag som visar att fort-

bildningskravet är uppfyllt.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

5 b §

I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism finns bestämmelser om skyldighet för revisorer och registrerade

revisionsbolag att vidta åtgärder för att förhindra att finansiell verksamhet

och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av

terrorism.

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska även i övrigt, i den om-

fattning som följer av god revisorssed, vidta åtgärder för att förhindra att den

egna verksamheten eller en uppdragsgivares verksamhet utnyttjas för pen-

ningtvätt eller finansiering av terrorism.

Anmälan om ändrade förhållanden

9 §

Ett registrerat revisionsbolag ska, utöver vad som följer av 16 § förord-

ningen (1995:665) om revisorer, genast till Revisorsnämnden anmäla om det

i bolaget eller i ett bolag som direkt eller indirekt äger andelar eller aktier i

bolaget sker ändringar i bolagsavtal, bolagsordning, bolagsledningens sam-

mansättning eller ägandet av andelar eller aktier i bolaget.

11 §

Om en periodiskt återkommande kvalitetskontroll påvisar sådana

brister att Revisorsnämnden skriftligen förelägger en revisor eller ett regist-

rerat revisionsbolag att vidta åtgärder, ska revisorn eller revisionsbolaget

inom den tid som anges i föreläggandet till Revisorsnämnden redogöra för

de åtgärder som har vidtagits.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2010.

STEN ANDERSSON

Adam Diamant