RNFS 2013:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

RNFS 2013:2

Utkom från trycket

den 1 juli 2013

RN

R

EVISORS

N

ÄMNDEN

1

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Anita Wickström

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om villkor för revisorers och

registrerade revisionsbolags verksamhet

(RNFS 2001:2);

beslutade den 13 juni 2013.

Revisorsnämnden föreskriver med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om

revisorer följande.

Revisorsnämnden föreskriver i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter

om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

(RNFS 2001:2)1

dels att nuvarande 5–11

§§ ska betecknas 4–12

§§,

dels att rubriken till Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för reviso-

rers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2), 1

§ och de

nya 5 och 7–9

§§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 5 a, 5 b, 6, 9 och 10

§§ ska

sättas närmast före de nya 5, 6, 7, 10 respektive 11

§§.

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2)

om villkor för revisorers och registrerade

revisionsbolags verksamhet

1

§ Vad som i 2–4

§§ sägs om revisor ska, när ett registrerat revisionsbo-

lag åtagit sig ett uppdrag i revisionsverksamheten, tillämpas på den som är

huvudansvarig för uppdraget.

5

§2 Revisorer ska i den omfattning som följer av god revisorssed genomgå

fortbildning. Fortbildningen ska, under den femårsperiod som närmast före-

går en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, omfatta minst

100 verifierbara timmar.

Revisorer ska på begäran från Revisorsnämnden till myndigheten ange

omfattningen av fullgjord fortbildning och ge in underlag som visar att fort-

bildningskravet är uppfyllt.

7

§ Försäkring enligt 27

§ revisorslagen (2001:883) ska omfatta den ska-

deståndsskyldighet som en revisor eller ett revisionsföretag kan ådra sig i re-

visionsverksamheten. Den ska utgöras av ansvarsförsäkring mot förmögen-

1

Tidigare 4 § upphävd genom RNFS 2010:2.

2

Senaste lydelse av tidigare 5 a § RNFS 2010:2.

2

RNFS 2013:2

Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag – Edita Västra Aros 2013

hetsskada och förmögenhetsbrottsskada enligt villkor som godkänts av Revi-

sorsnämnden.

Vid byte av försäkringsgivare ska avtalas att den nya försäkringsgivaren

påtar sig ansvaret för skador som orsakats innan försäkringstiden börjat löpa

och som vid försäkringens tecknande var okända. Vad nu sagts gäller inte i

den mån ansvaret omfattas av en annan försäkring.

8

§ För revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer uppgår till

högst fem ska försäkringen gälla med ett försäkringsbelopp om lägst 200

prisbasbelopp per skada och försäkringsår.

För revisionsföretag som avses i första stycket får dock försäkringen gälla

med ett försäkringsbelopp om lägst 100 prisbasbelopp per skada och försäk-

ringsår om inte revisionsföretaget eller någon av de i revisionsföretaget

verksamma revisorerna innehar uppdrag som vald revisor i sådant företag

för vilket i lag eller annan författning föreskrivs att minst en av de utsedda

revisorerna ska vara auktoriserad.

För revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer överstiger fem

men understiger 50 ska försäkringen gälla med ett försäkringsbelopp om

lägst 200 prisbasbelopp per skada och 400 prisbasbelopp per försäkringsår.

För revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer uppgår till 50 el-

ler fler ska försäkringen gälla med ett försäkringsbelopp om lägst 200 pris-

basbelopp per skada och 600 prisbasbelopp per försäkringsår.

Med prisbasbelopp avses det vid försäkringsårets början gällande prisbas-

beloppet enligt socialförsäkringsbalken.

9

§ Revisorer och registrerade revisionsbolag ska på Revisorsnämndens

begäran inge bevis om ansvarsförsäkring.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2013.

STEN ANDERSSON

Adam Diamant