RPSFS 2008:5

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens rutiner för medling med anledning av brott

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens rutiner för medling med anledning av brott;

beslutade den 28 maj 2008.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om ruti-

ner för polismyndighetens hantering av ärenden där gärningsmannen är under 21 år och medling med anledning av brott kan bli aktuell.

Författningshänvisningar

2 §

Bestämmelser om medling finns i bl.a. - lagen ( 2002:445 ) om medling med anledning av brott, - socialtjänstlagen (2001:453) och - lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Tillämpningsområde

3 §

Denna författning är tillämplig vid utredning av brott där den miss-

tänkte gärningsmannen är under 21 år. Författningen gäller dock inte Säkerhetspolisen.

Förfarande och dokumentation

4 §

Inleds en förundersökning mot någon som har fyllt 15 år men inte 21

och erkänner den misstänkte det aktuella brottet eller delaktighet i detta, ska gärningsmannen alltid tillfrågas om han eller hon vill bli kontaktad av medlingsverksamheten.

Vad som sägs i första stycket äger motsvarande tillämpning, om ett förhör ska hållas med en misstänkt gärningsman som är under 15 år.

RPSFS 2008:5 FAP 483-1

Utkom från trycket den 19 juni 2008

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens rutiner för medling med anledning av brott;

beslutade den 28 maj 2008.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om ruti-

ner för polismyndighetens hantering av ärenden där gärningsmannen är under 21 år och medling med anledning av brott kan bli aktuell.

Författningshänvisningar

2 §

Bestämmelser om medling finns i bl.a. - lagen ( 2002:445 ) om medling med anledning av brott, - socialtjänstlagen (2001:453) och - lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Tillämpningsområde

3 §

Denna författning är tillämplig vid utredning av brott där den miss-

tänkte gärningsmannen är under 21 år. Författningen gäller dock inte Säkerhetspolisen.

Förfarande och dokumentation

4 §

Inleds en förundersökning mot någon som har fyllt 15 år men inte 21

och erkänner den misstänkte det aktuella brottet eller delaktighet i detta, ska gärningsmannen alltid tillfrågas om han eller hon vill bli kontaktad av medlingsverksamheten.

Vad som sägs i första stycket äger motsvarande tillämpning, om ett förhör ska hållas med en misstänkt gärningsman som är under 15 år.

RPSFS 2008:5 FAP 483-1

Utkom från trycket den 19 juni 2008

RPSFS 2008:5

Allmänna råd

Har gärningsmannen fyllt 15 år men inte 21 bör han eller hon tillfrågas i samband med att han eller hon underrättas om misstanken för brottet.

Är gärningsmannen under 15 år bör han eller hon tillfrågas vid det första förhöret eller vid annat lämpligt tillfälle.

5 §

Om gärningsmannen lämnat sitt medgivande till kontakt med med-

lingsverksamheten ska formuläret Medling med anledning av brott (RPS 483.1.) fyllas i och biläggas förundersökningsprotokollet eller, om gärningsmannen är under 15 år, utredningen i ärendet.

En kopia av formuläret Medling med anledning av brott (RPS 483.1.) ska skyndsamt sändas till socialnämnden och medlingsverksamheten.

Om gärningsmannen inte vill bli kontaktad av medlingsverksamheten ska i stället en anteckning om detta göras i ärendet.

Formuläret Medling med anledning av brott (RPS 483.1.) ersätter inte underrättelse till socialnämnden enligt 6 § lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Initialt bör inga andra handlingar än formuläret Medling med an-

ledning av brott (RPS 483.1.) översändas till socialnämnden och

medlingsverksamheten.

6 §

Alla kontakter mellan polismyndigheten och medlingsverksamheten

ska antecknas i formuläret Medling med anledning av brott (RPS 483.1.).

Lokala föreskrifter

Polismyndigheten bör i lokala föreskrifter meddela de ytterligare bestämmelser som behövs för tillämpningen av denna författning.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Christina Kiernan (Polisavdelningen)

RPSFS 2008:5

Allmänna råd

Har gärningsmannen fyllt 15 år men inte 21 bör han eller hon tillfrågas i samband med att han eller hon underrättas om misstanken för brottet.

Är gärningsmannen under 15 år bör han eller hon tillfrågas vid det första förhöret eller vid annat lämpligt tillfälle.

5 §

Om gärningsmannen lämnat sitt medgivande till kontakt med med-

lingsverksamheten ska formuläret Medling med anledning av brott (RPS 483.1.) fyllas i och biläggas förundersökningsprotokollet eller, om gärningsmannen är under 15 år, utredningen i ärendet.

En kopia av formuläret Medling med anledning av brott (RPS 483.1.) ska skyndsamt sändas till socialnämnden och medlingsverksamheten.

Om gärningsmannen inte vill bli kontaktad av medlingsverksamheten ska i stället en anteckning om detta göras i ärendet.

Allmänna råd

Formuläret Medling med anledning av brott (RPS 483.1.) ersätter inte underrättelse till socialnämnden enligt 6 § lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Initialt bör inga andra handlingar än formuläret Medling med an-

ledning av brott (RPS 483.1.) översändas till socialnämnden och

medlingsverksamheten.

6 §

Alla kontakter mellan polismyndigheten och medlingsverksamheten

ska antecknas i formuläret Medling med anledning av brott (RPS 483.1.).

Lokala föreskrifter

Allmänna råd

Polismyndigheten bör i lokala föreskrifter meddela de ytterligare bestämmelser som behövs för tillämpningen av denna författning.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Christina Kiernan (Polisavdelningen)