RPSFS 2012:5

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om RPSFS 2012:5 registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, FAP 445-1 personliga skyltar och skyltar för Utkom från trycket beskickningsfordon

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, personliga skyltar och skyltar för beskickningsfordon;

beslutade den 16 januari 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 6 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Allmänt

1 § 1 § Rikspolisstyrelsen och samtliga polismyndigheter är registeransvariga för det datoriserade registret över efterlysta fordon, efterlysta registreringsskyltar, personliga fordonsskyltar och skyltar för beskickningsfordon (EFregistret).

2 § 2 § Med fordon avses i dessa föreskrifter registreringspliktiga fordon samt motorredskap.

2 kap. Registrering av efterlysning

1 § 1 § Registrering ska ske av uppgifter rörande

1. eftersökta fordon,

2. fordon som ska spärras,

3. fordon som har omhändertagits eller har flyttats och

4. förkomna registreringsskyltar, personliga fordonsskyltar och skyltar för beskickningsfordon.

2 § 2 § Ett fordon ska registreras som eftersökt om det kan antas ha frånhänts någon genom brott och om brottsanmälan har gjorts.

3 § 3 § Ett fordon ska registreras som spärrat om en polismyndighet eller Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen)

1. sätter det i samband med brottslig verksamhet,

2. får uppgift om att en person, som är misstänkt för brott, kan antas färdas i fordonet eller

3. får kännedom om att ett identifierat fordon omnämns i larm enligt polisens larmrutiner. Anledningen till spärrningen ska registreras vid efterlysningstillfället.

RPSFS 2012:5 FAP 445-1

Utkom från trycket den 30 januari 2012

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, personliga skyltar och skyltar för beskickningsfordon;

beslutade den 16 januari 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 6 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Allmänt

1 § 1 § Rikspolisstyrelsen och samtliga polismyndigheter är registeransvariga för det datoriserade registret över efterlysta fordon, efterlysta registreringsskyltar, personliga fordonsskyltar och skyltar för beskickningsfordon (EFregistret).

2 § 2 § Med fordon avses i dessa föreskrifter registreringspliktiga fordon samt motorredskap.

2 kap. Registrering av efterlysning

1 § 1 § Registrering ska ske av uppgifter rörande

1. eftersökta fordon,

2. fordon som ska spärras,

3. fordon som har omhändertagits eller har flyttats och

4. förkomna registreringsskyltar, personliga fordonsskyltar och skyltar för beskickningsfordon.

2 § 2 § Ett fordon ska registreras som eftersökt om det kan antas ha frånhänts någon genom brott och om brottsanmälan har gjorts.

3 § 3 § Ett fordon ska registreras som spärrat om en polismyndighet eller Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen)

1. sätter det i samband med brottslig verksamhet,

2. får uppgift om att en person, som är misstänkt för brott, kan antas färdas i fordonet eller

3. får kännedom om att ett identifierat fordon omnämns i larm enligt polisens larmrutiner. Anledningen till spärrningen ska registreras vid efterlysningstillfället.

RPSFS 2012:5 FAP 445-1

Utkom från trycket den 30 januari 2012

RPSFS 2012:5

2

4 § 4 § Ett fordon ska registreras som omhändertaget

1. om det har omhändertagits utan att vara registrerat som eftersökt eller

2. om det har beslagtagits för att kunna förverkas med stöd av 7 § lagen ( 1951:649 ) om straff för vissa trafikbrott. Registrering enligt första stycket 1 ska dock inte göras om ägaren har underrättats om omhändertagandet.

5 § 5 § Ett fordon ska registreras som flyttat då beslut om flyttning till särskild uppställningsplats har fattats enligt 2 § andra stycket lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall eller enligt 2 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall.

6 § 6 § En registreringsskylt, en personlig fordonsskylt eller en skylt för beskickningsfordon som någon har anmält tillgripen eller förkommen ska registreras som eftersökt skylt.

Allmänna råd

En skylt som har omhändertagits med stöd av 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227) bör registreras.

7 § 7 § Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) eller den polismyndighet som har diariefört efterlysningsärendet ska snarast införa ärendets diarienummer i EF-registret.

3 kap. Registrering av avlysning

1 § 1 § Polismyndigheten i det polisdistrikt där ett eftersökt fordon har anträffats ska omedelbart registrera avlysningen och underrätta den polismyndighet som har registrerat efterlysningen.

Om fordonet anträffas av personal vid Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) ska denna myndighet registrera avlysningen.

Meddelande om att ett i Sverige eftersökt fordon har anträffats i utlandet ska Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) vidarebefordra till den polismyndighet som har diariefört efterlysningsärendet. Denna polismyndighet ska registrera avlysningen.

2 § 2 § När det inte längre finns förutsättningar för spärregistrering ska den polismyndighet som har registrerat efterlysningen också registrera avlysningen.

3 § 3 § När ett fordon, som har registrerats som omhändertaget, har lämnats ut eller förklarats förverkat, ska den polismyndighet som har registrerat omhändertagandet också registrera avlysningen.

4 § 4 § När ett flyttat fordon har lämnats ut, ska den polismyndighet som har registrerat flyttningen också registrera avlysningen.

RPSFS 2012:5

2

4 § 4 § Ett fordon ska registreras som omhändertaget

1. om det har omhändertagits utan att vara registrerat som eftersökt eller

2. om det har beslagtagits för att kunna förverkas med stöd av 7 § lagen ( 1951:649 ) om straff för vissa trafikbrott. Registrering enligt första stycket 1 ska dock inte göras om ägaren har underrättats om omhändertagandet.

5 § 5 § Ett fordon ska registreras som flyttat då beslut om flyttning till särskild uppställningsplats har fattats enligt 2 § andra stycket lagen ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall eller enligt 2 § förordningen ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall.

6 § 6 § En registreringsskylt, en personlig fordonsskylt eller en skylt för beskickningsfordon som någon har anmält tillgripen eller förkommen ska registreras som eftersökt skylt.

Allmänna råd

En skylt som har omhändertagits med stöd av 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227) bör registreras.

7 § 7 § Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) eller den polismyndighet som har diariefört efterlysningsärendet ska snarast införa ärendets diarienummer i EF-registret.

3 kap. Registrering av avlysning

1 § 1 § Polismyndigheten i det polisdistrikt där ett eftersökt fordon har anträffats ska omedelbart registrera avlysningen och underrätta den polismyndighet som har registrerat efterlysningen.

Om fordonet anträffas av personal vid Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) ska denna myndighet registrera avlysningen.

Meddelande om att ett i Sverige eftersökt fordon har anträffats i utlandet ska Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) vidarebefordra till den polismyndighet som har diariefört efterlysningsärendet. Denna polismyndighet ska registrera avlysningen.

2 § 2 § När det inte längre finns förutsättningar för spärregistrering ska den polismyndighet som har registrerat efterlysningen också registrera avlysningen.

3 § 3 § När ett fordon, som har registrerats som omhändertaget, har lämnats ut eller förklarats förverkat, ska den polismyndighet som har registrerat omhändertagandet också registrera avlysningen.

4 § 4 § När ett flyttat fordon har lämnats ut, ska den polismyndighet som har registrerat flyttningen också registrera avlysningen.

RPSFS 2012:5

3

5 § 5 § Polismyndigheten i det polisdistrikt där en eftersökt skylt har anträffats ska registrera avlysningen. Om skylten anträffas av personal från Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen), åligger det denna myndighet att registrera avlysningen. En omhändertagen skylt ska avlysas då utlämning skett eller skylten har förstörts.

6 § 6 § Ägaren till ett eftersökt fordon eller en eftersökt skylt ska underrättas av den polismyndighet som har anträffat fordonet eller skylten såvida inte annat har överenskommits med diarieförande polismyndighet.

Om det av efterlysningen framgår att fordonet, då det anträffas, ska underkastas viss undersökning, får det inte lämnas ut förrän undersökningen har genomförts.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, personliga skyltar och skyltar för beskickningsfordon (RPSFS 2000:31, FAP 445-1) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Bengt Svensson (Polisavdelningen)

RPSFS 2012:5

3

5 § 5 § Polismyndigheten i det polisdistrikt där en eftersökt skylt har anträffats ska registrera avlysningen. Om skylten anträffas av personal från Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen), åligger det denna myndighet att registrera avlysningen. En omhändertagen skylt ska avlysas då utlämning skett eller skylten har förstörts.

6 § 6 § Ägaren till ett eftersökt fordon eller en eftersökt skylt ska underrättas av den polismyndighet som har anträffat fordonet eller skylten såvida inte annat har överenskommits med diarieförande polismyndighet.

Om det av efterlysningen framgår att fordonet, då det anträffas, ska underkastas viss undersökning, får det inte lämnas ut förrän undersökningen har genomförts.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, personliga skyltar och skyltar för beskickningsfordon (RPSFS 2000:31, FAP 445-1) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Bengt Svensson (Polisavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2012

Elanders Sverige AB, 2012