Statens jordbruksverks föreskrifter om byggprocessen vid byggnadsföretag med statligt stöd

Statens jordbruksverks .,

författningssamling ISSN 1102— 0970 jnRDBBuKS

åä'åäållåiåiliiimts 50 00 VER KET

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV—S.

SJVFS 199lzl36

Saknr P 92

Utkom från trycket

den 27 december 1991

Statens jordbruksverks föreskrifter

om byggprocessen vid byggnadsföretag med statligt stöd;

beslutade den 21) december 1991

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 45 5 förordningen

( 1978:250 ) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering, 17 & för-W

ordningen ( 1987:606 ) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och

trädgårdsföretag och 15 & förordningen (1989:12) om statsbidrag till

. miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, följande.

1 5 För byggnadsföretag med statligt stöd som handläggs av läns—

styrelsen (LST) gäller i följande tabell angivet åtgärdsschema.

Åtgärd som ombesörjs

Handlingar som av sökan-]

inges till LST den i sam-

* efter an- av sök- råd med av

Skede i byggprocessen alltid fordran anden ' LST LST

. 1 Ansökan om statligt stöd ......................... x

2 Utrednings- och programskede

Strukturutredning ..........

anlsekanamisk plan

Driftsinriktning ...............

Produktionens omfattning ..

Uppmätning samt översiktlig

skissprojektering och kostnads—

bedömning ...............

Översiktlig driftsplan ..

Likviditetsbedömning ..................

Beslut om projektfansätming ..........

............................................ x

SJVFS 1991 :136

Saknr P 92

Åtgärd som ombesörjs

Handlingar som av sökan—

inges till LST den i sam-

efter an- av sök— råd med av

Skedeuqyggprocessen alltid fordran anden LST LST

3 Förslagshandlingsskede

Situationsplan .. .

Planlösning .

Sektioner.

Fasader. . .

Ventilationsberäkning . . ..

Avvägningsplan ......

Grundundersökning .

Teknisk beskrivning.

Kostnadsuppskattning. .

Remisser och samråd ,

Mil jö— och hälsoskyddsnämnden ......................................................... X

Vägverket (ev) ...........

Evggnadsnämnden (ev)

Brandchefen (ev) .;

Yrkesinspektionen (ev) .. .

Arbetstagarorganisationer (ev) .

4 Huvudhandlingsskede

Prövning enligt miljöskydds-

förordningen ( 1989:364) och

förordningen (1979 :426) om

skötsel av jordbruksmark (ev) ............................................................. X

Prövning enligt dj urskydds-

' förordningen (1988:539) ...................... X

Förslagshandlingar fastställs ..

Beslut om statligt stöd ..........

5 Bygghandlingsskede

Arbetsritningar ...................................... X

Material och arbetsbeskrivning ..

'Granskning, godkännande ........

6 Upphandling ................................................................... X

SJVFS 199lzl36

Saknr P 92

Åtgärd som ombesörjs

Handlingar som av sökan-

inges till LST den i sam-

efter an- av sök- råd med av

Skede i byggpmcessen _ . alltid fordran anden LST LST

7 Byggskede

Åberopat typgodkännande .......

Arbetsledare utses ..........

Arbetsledare godkänns .........

Godkännande av ev ändringar .. ..

Inspektioner (5 st)

Anmälan om inspektion ......

1 Grundläggning påbörjas

2 Grundläggning färdig

3 Stomme uppförs ......

4 Inredning utförs.

5 Färdig byggnad .

8 Förvaltningsskede .

Erfarenhetsåterföring ................................................................ - .................... X ,

Anm För redovisning av uppgifter (projektering) enligt tabellen finns redovis-

uingsexernpel utarbetade i fråga om

a) prograrnhandlingar

b) huvudbandlingar (förslagshandlingar)

e) bygghandlinga- för egen regi

d) bygghandlingar för entreprenad,

Redovisningsexcmpel kan erhållas från jordbruksverket.

2 & Gällande bygghandlingar skall vara granskade och godkända av

länsstyrelsen innan byggnadsarbetet påbörjas. Andring under bygg-

nadsarbetets gång får ej ske utan medgivande av länsstyrelsen.

Upphandling enligt l & 6 av material och arbeten kan göras vid

olika tillfällen under byggprocessen. Normalt sker upphandling eller

delar därav tidigast efter utrednings- och programskedet enligt 1 & 2

och senast efter bygghandlingsskedet enligt 1 & 5. Upphandling som

görs tidigare än enligt 1 5 6 bör ske i samråd med länsstyrelsen.

SJVFS 1991:136

Saknr P 92

. Kompletterande granskningsunderlag såsom konstruktionsberäkning-

är och pmvningsintyg kan infordras vid behov.

Sökanden skall underrätta länsstyrelsen minst 10 dagar före lämplig

tidpunkt för inspektioner enligt p 7 Inspektioner.

Tekniska handlingar såsom beskrivningar och rimingar skall vara

avfattade pa svenska.

Anm För funktions-. utrymmes- och byggnadstekniska hav skall lantbruks-

styrelsens allmänna anvisningar för produktionsbyggnader inom lantbruks- och

trädgårdsnäringen (LALT) vara vägledande.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbruks-

styrelsens kungörelse (LSFS 1977:48) om byggprocessen vid bygg—

nadsföretag med statligt stöd skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUN D

Kurt Jacobsson

(Djurmiljöenheten)

SJV cusewbnköping 1991