Upphävd författning

Förordning (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:606 i lydelse enligt SFS 2001:51
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser för stöd

Tillämpningsområde

1 §  Statligt stöd kan i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för att främja sysselsättningen och utvecklingen inom jordbruks- och trädgårdsföretag i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län samt den del av Västra Götalands län som omfattar landskapet Dalsland.

[S2]I mån av tillgång på medel kan statligt stöd dessutom lämnas för att främja sysselsättningen och utvecklingen inom jordbruks- och trädgårdsföretag belägna inom områden som avses i 1 § andra stycket förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd. Förordning (1997:816).

Olika former av stöd

2 §  Stöd lämnas i form av statsbidrag eller statlig garanti för lån (lånegaranti).

[S2]Stöd som avses i 1 § andra stycket lämnas endast som lånegaranti. Förordning (1988:375).

Förutsättningarna för stöd

3 §  Stöd får lämnas till företag som bedriver

 1. enbart jordbruk eller trädgårdsrörelse, eller
 2. jordbruk eller trädgårdsrörelse tillsammans med någon annan verksamhet.

4 §  Stöd får endast lämnas till ekonomiskt utvecklingsbara företag. Därmed avses att såväl hela företaget som enskilda verksamheter skall lämna ett ekonomiskt överskott som är godtagbart med hänsyn till de insatta resurserna.

[S2]För att stöd skall få lämnas krävs dessutom att inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med andra inkomster ger företagaren en tillfredsställande försörjning.

5 §  Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att driva företaget ändamålsenligt.

6 §  Stöd får endast lämnas till åtgärder som är lämpliga från allmän synpunkt.

7 §  I fråga om stöd enligt denna förordning gäller förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 4 och 25 §§. Förordning (2001:51).

8 §  För tillämpningen av denna förordning skall statens jordbruksverk ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1453).

Stöd i form av statsbidrag

9 §  Statsbidrag får lämnas för

 1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
 2. köp av vissa inventarier.

10 §  Ett bidrag får motsvara högst 25 procent av den godkända kostnaden för investeringen eller köpet eller, om det finns särskilda skäl, högst 50 procent.

[S2]Bidrag för att utföra gemensamt huvudavlopp för flera fastigheter i Norrbottens län får dock motsvara högst 75 procent av den godkända kostnaden.

[S3]Bidrag till ekonomibyggnader får lämnas med högst 300 000 kronor eller, om det finns särskilda skäl, högst 500 000 kronor. Lägre bidrag än 5 000 kronor får dock inte lämnas.

11 §  Statsbidrag lämnas som avskrivningslån.

[S2]Om det med hänsyn till bidragets ändamål eller storlek inte är motiverat att lämna bidraget som avskrivningslån, får det betalas ut som direkt bidrag.

12 §  Ett avskrivningslån är amorterings- och räntefritt och skall skrivas av tio år efter det lånet helt har betalats ut om inte något annat följer av 7 §. En annan avskrivningstid får bestämmas om det finns särskilda skäl. Förordning (1988:1003).

13 § har upphävts genom förordning (1988:1003).

Stöd i form av lånegaranti

14 §  Lånegaranti får lämnas för lån som tas upp för

 1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
 2. köp av inventarier eller anskaffning av rörelsekapital,
 3. förvärv av mark eller företag.

[S2]Utöver vad som följer av 7 §, gäller för lånegaranti förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering och förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering i tillämpliga delar. Förordning (1988:1003).

Förfarandet i stödärenden m. m.

15 §  Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som i garantiförordningen (1997:1006) föreskrivs om kreditgarantier.

[S2]Frågor om statsbidrag prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut i en sådan fråga får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

16 §  Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.

[S2]Statens rätt i fråga om statsbidrag som beviljats enligt denna förordning bevakas av Jordbruksverket.

[S3]Jordbruksverket får i samband med ackord eller annars efterge statens rätt om kapitalbeloppet eller, i fråga om flera förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sammanlagda kapitalbeloppet inte överstiger 3 000 000 kr. Förordning (1997:1012).

Verkställighetsföreskrifter

17 §  Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning får meddelas av Jordbruksverket. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1012).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

Förordning (1988:375) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

Förordning (1988:1003) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall vad som sägs i 16 § om rätten att efterge statens rätt samt 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.
  Omfattning
  upph. 8, 13 §§; ändr. 7, 12, 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1991:1453) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

  Omfattning
  ändr. 15, 16 17 §§; ny 8 §
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1996:1260) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:816) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1012) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

  Omfattning
  ändr. 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2001:51) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-04-01

Ändring, SFS 2001:756

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.
Omfattning
upph.