SJVFS 1994:229

Statens jordbruksverks föreskrifter om interventionsuppköp av smör

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om interventionsuppköp av smör;

beslutade den 22 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 1 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 1994:229

Utkom från trycket

den 28 december 1994

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av smör finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den

gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkpro-

dukter,1

2. rådets förordning (EEG) nr 985/68 av den 15 juli 1968 om allmänna

bestämmelser om intervention på marknaden för smör och grädde,2

3. kommissionens förordning (EEG) nr 685/69 av den 14 april 1969

om tillämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för smör och

grädde,3

4. rådets förordning (EEG) nr 777/87 av den 16 mars 1987 om ändring

av systemet för interventionsuppköp för smör och skummjölkspulver,4

5. kommissionens förordning (EEG) nr 1547/87 av den 3 juni 1987

om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 777/87 avseende

interventionsuppköp av smör,5

6. kommissionens förordning (EEG) nr 1589/87 av den 5 juni 1987

om försäljning av smör genom anbud till interventionsorgan,6

7. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om

medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av

systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska

-------------------------

1EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

2EGT nr L 169, 18.7.1968, s. 1.

3EGT nr L 90, 15.4.1969, s. 12.

4EGT nr L 78, 20.3.1987, s. 10.

5EGT nr L 144, 4.6.1987, s. 12.

6EGT nr L 146, 6.6.1987, s. 27.

SJVFS 1994:229

2

utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av

direktiv 77/435/EEG,7

8. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

och

9. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

Godkänt mejeri

2 § Smöret skall vara tillverkat av mejerier som vid prövning av god-

kännande av livsmedelslokal enligt 37 och 38 §§ livsmedelsförordningen

(1971:807) godkänts av Livsmedelsverket.

Förpackningarna

3 § Smöret skall vara förpackat i förpackningar som godkänts av Statens

jordbruksverk.

Anmälan

4 § Vid uppköp till fast pris skall anmälan göras på blankett E5.43. och

ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Anbud

5 § Vid uppköp genom anbudsförfarande skall anbud lämnas på blankett

E5.19. och ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

SVANTE ENGLUND

Börje Karlsson

(Animalieenheten)

-------------------------

7EGT nr L 388, 30.12.1989, s. 18.